DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Napirend: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének március 26-án (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl szóló többször módosított 13/2004.(V.03.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 4.) Beszámoló a háziorvosi alapellátás évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 5.) Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 6.) Beszámoló a foglalkozás-egészségügy évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 7.) Dorog Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, a Petıfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda, a Petıfi Sándor Általános Iskola, a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetı okiratának elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 10.) Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 11.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ vagyonkezelésének megpályáztatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Dorog, március 18. Dr. Tittmann János sk.

2 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 17/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzata által mőködtetett intézmények energiaracionalizálása - folyamatban 18/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának évi közbeszerzési terve és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési munkabizottság megválasztása megtörtént 19/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi közbeszerzési terve - megtörtént 20/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Döntés Dorog Város Közoktatási intézményébe 2010/2011. tanévre beiratkozás idıpontjáról megtörtént 22/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Uszodai jegyárak változása megtörtént 23/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Csatlakozási nyilatkozat a Gépjármő üzemanyag és üzemanyagkártya töltıállomási kiszolgálására tárgyú központosított közbeszerzéshez megtörtént 24/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Szociálisan rászorult személyek lakbérhátralékának adósságkezelési szolgáltatása - megtörtént Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart:, - aljzat betonozási és aljzat elıkészítı munkák, - asztalos javítási munkák ( mőhelymunkák ), - villanyszerelési munkák, - vízszerelési munkák, - gépész szerelési munkák, - festı elıkészítı munkák, - külsı tereprendezési munkák. A KDOP-5.2.1/B kódszámú pályázati kiírásra a 167/2009. (X.16.) számú Képviselı-testületi határozatnak megfelelıen A dorogi kistérség önálló, emeltszinten mőködı járóbeteg szakrendelı korszerősítése címő pályázatot a VÁTI Kft ával befogadta. A KDOP-5.2.2/B kódszámú A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése címő pályázat befogadását követıen a VÁTI Kft én helyszíni szemlét tartott az intézményben. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás elıkészítése befejezıdött. 1

3 A Dorog Térségi közösségi közlekedési központ kialakításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megítélt 39,375 MFt pályázati összeg felhasználására vonatkozó szerzıdés tervezetet a közremőködı szervezet ( KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. ) aláírás elıtti véleményezésre hivatalunknak megküldte. A hivatal által jóváhagyott szerzıdéstervezet aláírható. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft február hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és február hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Februárban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben február 7-tıl 9-ig leállás volt karbantartási munkálatok végzése miatt. A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a február hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy februárban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. Városüzemeltetés szakterülete 1. Vagyongazdálkodás - Licittárgyalás meghirdetése: március Tárgya: Dorog, Kesztölci u. 167/4 hrsz-ú beépítetlen terület eladása Kikiáltási ár: ,-Ft. A licit-tárgyalás érdeklıdı hiánya miatt eredménytelen volt. 2. Intézmény üzemeltetés Megszüntettük a Pedagógiai Szakszolgálatban a szennyvízelvezetı rendszerek dugulását, valamint megjavíttattuk a tornatermi vizesblokkban a csaptelepet. Helyreállítottuk a Zrínyi Ilona Ált. Iskolában a technika tanterem bejárata feletti beszakadt féltetıt, valamint a Hétszínvirág Óvodában megjavíttattuk a gyermekmosdó bekötéseket. Helyreállítottuk a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ B épületében a villamos rendszer meghibásodásait, valamint az A épületben megszüntettük a dugulást. Megjavíttattuk a Petıfi Sándor Óvodában a konyhai elektromos vízmelegítıt. Helyreállítottuk a Szent Margit Gyógyszertár tetıszigetelését és megszüntettük a beázást. 3. Önkormányzati lakások karbantartása - lefolyócsı törést állítottunk helyre a Hám Kálmán ltp.15.lph 3/2.-ben, és a Borbála ltp. 6.lph. 4/16.-ban, - utcafronton zárt kerítést építettünk az Árpád u. 6. ban, valamint egy konténernyi szemetet szállítattunk el. 4. Közterület üzemeltetés Vasúti aluljáró: Kiszivattyúztuk a vízgyőjtı aknából a felgyülemlett vizet és pótoltuk az eltulajdonított akna fedlapot. Városi Köztemetı: 25db szemetes kukát vásároltunk melyeket a kiépített helyekre állítottunk fel, megkezdtük a fák metszését és gallyazását, valamint a sírokat veszélyeztetı fák (vadhajtások) kivágását. 5. Közutak - megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Köztársaság út Hám Kálmán ltp keresztezıdésében, a Rákóczi úton, 2

4 - kijavítattuk a veszélyes kátyúkat a Csolnoki úton és a Köztársaság úton ahol úthibákra figyelmeztetı táblákat is állítattunk, - a Csolnoki út Baumit út keresztezıdésében kitakarítattuk az átereszt és pótoltuk az eltulajdonított 2db víznyelı rácsot. - a Saubermacher Kft megkezdte az utak tavaszi nagytakarítását, a tél folyamán kiszórt síkosság mentesítésre használt aprókı zúzalék felseprését 6. Parkfenntartás Relabor Kft. a város közterületein a fák gallyazását, parkokban a hulladék győjtését folyamatosan végzi.. 7. Közhasznú, közérdekő munkák Közcélú munka: Dorog Város intézményeinek takarítását, lomtalanítását, 15 fıvel folyamatosan végezzük. Közérdekő munka: szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. 8. Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Polgármesteri Hivatal, Erımő ltp., Esztergomi út, Nefelejcs utca, Orgona utca, Bimbó utca, Hanken M. utca, Zrínyi utca, Ella köz területén. Pénzügy szakterülete 1. A 249/2000. (XII.24.) korm. rendeletben meghatározott szabályok alapján elkészítettük az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját, melyet a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához határidıre benyújtottunk. 2. A 292/2009. (XII.19.) korm. rendelet alapján leadtuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához az önkormányzat évi költségvetésérıl készített információs őrlapokat. 3. A helyi adók tekintetében a március 16.-i adófizetési idıponthoz kapcsolódóan mindezidáig jóváírtunk eft-ot, így visszafizettük az igénybe vett e Ft rulírozó hitelt. Közigazgatás szakterülete Az aktív korúak ellátásában és az ápolási díjban részesülık jogosultsági feltételeinek éves felülvizsgálata március hóban történik. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete február 26-án a Petıfi Sándor Általános Iskola tanulói farsangi bált tartottak a József Attila Mővelıdési Házban február 27-én a Dorogi Egyetértés SE birkózó szakosztálya tartott bált a József Attila Mővelıdési Házban március 1-én a filharmónia bérlet sorozat harmadik elıadásként Vukán György zongoramővész és a Budapest Saxophon Quartet adott koncertet március 6-án volt a hagyományos nınapi bál. Idén közel 180 vendég jött el március 10-én Húsvétra készülve kézmőves foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárban március 11-én a Nemzeti Civil Alapprogram munkatársa, Kovács Gábor tartott tájékozatót civil szervezeteknek pályázati lehetıségekrıl március 11-én az Országos Diákparlament kistérségi fóruma tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Tittmann János a társulási tanács elnökeként köszöntötte a megjelent diákokat és pedagógusokat. A kistérség 17 iskolájának képviselıi a diákönkormányzatok tevékenységérıl, belsı- és külsı kommunikációjáról, mőködési feltételeirıl és konfliktuskezelési gyakorlatairól tárgyaltak, majd megválasztották az ıszi Országos Diákparlament kistérségi képviselıit március 12-én a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tartotta az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójáról való ünnepi megemlékezését a színházteremben. 3

5 2010. március 12-én a Dorogi Képzımővész Kör kiállítását Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg a Dorogi Galériában március órakor ünnepeltük az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóját a Petıfi téren. Az ünnepi mősort Föltámadott a tenger címmel a Szabad Ötletek Színháza mővészei adták. Az ünnepségen közremőködött az Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara március 16-án a gyermekszínházi elıadás sorozatban a Pán Péter címő darabot mutatta be a Fogi Színház március órakor került sor a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel kamarazenekara fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi koncertre. Dorog, március 18. Dr. Tittmann János sk. polgármester 4

6 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület március 26-i ülésére Tárgy: Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása. Tisztelt Képviselı-testület! Dorog Város Képviselı-testülete a 61/2009. (IV. 24.) számú határozatában döntött arra vonatkozóan, hogy Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területére vonatkozó módosítását elfogadja úgy, hogy a jelenlegi mezıgazdasági övezet helyett különleges rendeltetési övezet besorolást kapjon. A teljes körő tervezési feladat elvégzésére a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft. kapott megbízást, amelynek szerzıdéses díját egy három oldalúan (Dorog Város Önkormányzata, Váti Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft., Zakeus Kft.) aláírt szerzıdés szerint a Zakeus Kft. tulajdonosa fizeti meg. Dorog Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. a településrendezés általános szabályainak megfelelıen folytatta le az átdolgozást és módosítást. (Levelek, jegyzıkönyvek, tervezetek a Mőszaki Osztályon a városi fıépítésznél megtekinthetık.) A rendelet módosítás az 1. számú mellékletet képezi. A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek módosítása az országos településrendezési szakmai elıírások figyelembevételével, továbbá a külön jogszabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazásával lett elkészítve. Az állami fıépítész február 25-én megküldte a módosításra vonatkozó záró véleményét, mely jelen elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyi elıterjesztést március 16-i ülésén megtárgyalta és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. Dorog, március 10. Dr. Tittmann János sk.

7 1. számú melléklet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTERVEZETE DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DOROG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 14/2009.(IX.11.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK [TOVÁBBIAKBAN R ] MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. Az R 2. (1) bekezdése új ponttal egészül ki, emiatt az érintett további pontok új betőjelet kapnak: 2. (1) A szabályozási terv kötelezı szabályozási elemei: a) jelenlegi belterületi határ, tervezett belterületi határ, b) tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség, c) övezet/építési övezet besorolása, d) övezet/építési övezet határa, e) övezeti/építési övezeti paraméterek, f) építési vonal helye, g) építési hely, h) lehetséges csomópontok helye, i) beültetési kötelezettséggel terhelt terület, j) tilalommal terhelt terület, k) elıvásárlási joggal terhelt terület, k)l) kötött funkciójú telekrész, valamint l)m) feltöltendı terület. 2. Az R 3. (1) bekezdésének táblázata kiegészül: 3. (1) Dorog közigazgatási területén a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következı terület-felhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat szerint Sajátos használat szerint Megnevezés Megnevezés Jel Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Nagyvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes Központi vegyes Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Ipari terület Üdülıterületek Hétvégiházas üdülıterület Üh Különleges területek Állat- és növénykert Bánya területe Hulladékégetı területe Kórházterület Pihenıpark Ln Lk Lke Vt Vk Gksz Gip Kán Kb Kh Kk Kpp

8 Sportterület Temetıterület Templomterület Vízmőterület Kvm 3. Az R 16. -a új bekezdéssel egészül ki, emiatt a további bekezdések átszámozódnak: 16. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendı építmények különlegessége miatt jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük külsı hatásaitól is védelmet igényelnek. (2) Különleges területen kizárólag az alábbiakban részletezett, a sajátos használathoz kapcsolódó, vagy azt kiegészítı funkciójú épületek és építmények helyezhetık el. (3) A különleges állat és növénykert területen elhelyezhetı: a) istálló, állatkifutó, b) kereskedelmi, vendéglátó építmény, c) gyermekjátszótér, d) kalandparki építmény, e) a fı rendeltetéshez kötıdı kiállítási-, közoktatási építmény, f) a fı rendeltetést kiegészítı irodaépület, g) kizárólag az állat- és növénykert üzemeltetéséhez, mőködtetéséhez szükséges kiszolgáló gazdasági tevékenységi célú épület, raktárépület, valamint h) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. (4) A különleges bánya területen elhelyezhetı: a) a nyersanyag kitermeléséhez szükséges létesítmény, mőtárgy, b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (5) A különleges hulladékégetı területen elhelyezhetı: a) a települési hulladék, illetve ipari/termelési hulladékok kezelését/ elhelyezését/égetését biztosító épületek, létesítmények, mőtárgyak, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.) épületek. (6) A különleges kórházterületen elhelyezhetı: a) egészségügyi létesítmények (kórház, szanatórium, rendelı stb.), b) az egészségügyi létesítményeket kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár, porta) épületek. (7) A különleges pihenıpark-területen elhelyezhetı: a) sport- és rekreációs létesítmény, b) sportlétesítményt kiszolgáló építmény, c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó építmény, d) oktatási létesítmény, e) kiállítási létesítmény, f) szálláshely szolgáltató épület, g) istálló, állatkifutó, h) gyermekjátszótér, Ksp Kt Ktp

9 i) kalandparki építmény, j) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár), k) kizárólag a pihenıpark üzemeltetéséhez, mőködtetéséhez szükséges kiszolgáló gazdasági tevékenységi célú épület, valamint l) kizárólag a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló max. 2 db lakás. (7)(8) A különleges sportterületen elhelyezhetı: a) sport- és rekreációs létesítmény, b) sportlétesítményt kiszolgáló építmény, c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmény, valamint d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (8)(9) A különleges temetıterületen elhelyezhetı: a) egyházi és világi kegyeleti épület, b) ravatalozó, c) iroda és szociális épület, d) sírbolt, emlékmő, e) urnafal, f) kereszt, harangláb, emlékoszlop, g) virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges építmény, valamint h) portaépület. (9)(10) A különleges templomterületen elhelyezhetı: a) templom, valamint b) egyházi célokat szolgáló épület, építmény. (10)(11) A különleges vízmőterületen elhelyezhetı: a) vízszolgáltatás biztosításához szükséges mőtárgyak, mőszakitechnológiai létesítmények (medence, zárkamra, nyomásfokozó gépház stb.), valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (11)(12) Építmények elhelyezésére a szakági elıírások az irányadóak. (12)(13) Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a legalább részleges közmővesítés megléte, valamint b) a keletkezı szennyvíz: ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történı elhelyezése, vagy bc) egyedi szennyvíztisztítóban történı megtisztítása. (13)(14) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, illetve legkisebb zöldfelülete, valamint a legnagyobb építménymagasság értéke a következı. 4. Az R 16. (13) bekezdésének táblázata kiegészül: Az építési övezet Beépítés Az építési telekre meghatározott Az épület legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

10 jele beépítettség telekterület zöldfelület ép.magasság módja % m 2 % m Kán SZ * 65 4,5 Kk-b SZ 10 K K K Kh SZ ,5 Kk SZ 30 K 55 7,5 Kpp SZ ,5**/7,5 Ksp-1 SZ 10 K 45 7,5 Ksp-2 SZ 25 K 55 7,5 Kt SZ K K 55 3,5 Ktp SZ K K K K Kvm-1 SZ K K 75 7,5 Kvm-2 SZ 10 K 75 4,5 * m 2, de maximum 4 db telek alakítható ki ** A szabályozási tervlapon építménymagasság korlátozás területe -ként jelölt telekrészen belül javasolt építménymagasság értéke Kán = állat- és növénykert területe Kb = bánya területe Kkh = kórház területe Kpp = pihenıpark-terület Ksp = sportterület Kt = temetı területe Ktp = templom területe Kvm = vízmő területe 5. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza átszámozódik: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (14)(15) Ha a Kán jelő különleges állat- és növénykert területén a megengedett építménymagasságnak megfelelıen a különleges állattartó épület nem helyezhetı el, az indokolt mértékig a magasság a tervtanács beleegyezı véleményével túlléphetı. (15)(16) A Kb jelő különleges nyersanyaglelıhely övezet a település nyersanyag-lelıhelyének [Dorog-IV mészkı bányatelek] területe. (16)(17) A külszíni anyagnyerı helyek területét a bányászat megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltetı köteles újrahasznosításra elıkészíteni, a terv szerinti rekultivációt végrehajtani. 6. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza új bekezdéssel egészül ki: (18) A Kpp jelő különleges pihenıpark területének egészén épület/építmény csak geotechnikai szakvélemény alapján engedélyezhetı. 7. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza új bekezdésekkel egészül ki:

11 (18) Az erdıterületek fenntartása a pihenıpark mindenkori tulajdonosát terheli. Ettıl eltérı megállapodás esetén az erdıfoltok fenntartását szolgáló megközelítést a pihenıpark mindenkori tulajdonosa átjárási szolgalommal köteles biztosítani. (19) A különleges pihenıpark terület és a turisztikai erdı között kerítés nem létesíthetı. (20) A pihenıpark-területen épület csak tájbaillı arculattal, a tájra jellemzı anyaghasználattal engedélyezhetı. (21) Szélkerék elhelyezése, magasságának meghatározása látványpontokból (környezı kilátópontokból min. 2 db: Kálvária, Esztergomi Bazilika,) igazolt, tájképi törést nem okozó illeszkedéssel, a madárvédelem érdekeivel nem ütközıen engedélyezhetı. 8. Az R 17. (1) bekezdésének táblázata kiegészül: 17. (1) Dorog közigazgatási területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos rendeltetésük szerint a következı területfelhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat szerint Rendeltetés szerint Megnevezés Megnevezés Jel Közlekedési és közmőterület Közutak Kötöttpályás közlekedési terület Zöldterület Közpark Z Erdıterület Védelmi erdı Ev Gazdasági erdı Turisztikai erdı Mezıgazdasági terület Kertes mezıgazdasági terület Mk Általános mezıgazdasági terület Korlátozott használatú mezıgazdasági terület Vízgazdálkodási terület Folyóvizek medre és partja V Természetközeli terület İsgyep Tk KÖu KÖk Eg Et Má Mko 9. Az R 22. (9) bekezdés táblázata kiegészül: Az övezet jele Beépítés módja Az övezetre meghatározott legnagyobb beépítettség legkisebb telekterület legkisebb zöldfelület Az épület legnagyobb ép.magasság % m 2 % m Ev Eg - 0, * - 4,5 Et * - 4,5 * a beépítés feltételeként megjelölt legkisebb telekterület. Telekalakításnál az erdıtörvényben szereplı mindenkori területmérték az irányadó. 10.

12 Az R 22. -a Sajátos elıírások szakasszal és új bekezdésekkel egészül ki: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (10) A turisztikai erdıfoltok a tájra jellemzı okl. kertészmérnök ajánlásával kiválasztott, ıshonos fa és cserjefajokkal telepítendık be. A növényültetés szakember közremőködésével valósítható meg. (11) A turisztikai erdıben lévı építmények felújíthatók, de bıvítésük a m2-t elérı, erdıként nyilvántartott telkek kivételével nem engedélyezhetı. 11. Az R új paragrafussal egészül ki: Természetközeli terület (Tk) 24/A. (1) A természetközeli terület az ısgyep területét foglalja magában. (2) A természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet. 12. Az R 25. (17) bekezdése módosul: (17) A közcsatornával ellátott beépítésre szánt területeken használatbavételi engedély jelen rendelet 25. (18) bekezdése kivételével az ingatlan csatornahálózatra történı rákötését követıen, a meglévı közmőpótló berendezés elbontása után adható. 13. Az R 25. új bekezdéssel egészül ki: (18) A közcsatornával ellátott területen az ingatlan csatornahálózatra történı rákötése biológiai kistisztító-mő üzemeltetése esetén, annak szakhatóság által történı rendszeres felülvizsgálati igazolásával kiváltható. A biológiai kistisztitó-mő a teljes közmővesítés elıírását a többi szükséges közmő megléte esetén teljesíti. 14. Az R 30. (2) bekezdés a) pontja kiegészül: (2) Haszonállat tartási szabályok: a) A város területén nem tartható haszonállat: - a nagyvárosias lakóterületeken (többszintes lakótelepek, lakótömbök) és olyan többlakásos lakóépületekben, amelyek lakásaihoz nem tartozik lakásonként lekerített udvar; - üdülıterületen; - településközponti vegyes és központi vegyes területeken; - közintézmények épületeiben és telkein; - gazdasági területeken; - különleges területeken (a Kán jelő különleges állat- és növénykert, valamint a Kpp jelő különleges pihenıpark-terület kivételével); - vízgazdálkodási területeken; - közparkban; - parkerdı területen; - védelmi rendeltetéső erdıterületen (méheket kivéve); valamint - közlekedési területen.

13 15. Az R 30. új bekezdéssel egészül ki: c) A különleges pihenıpark-területen bemutatásra szolgáló állat az alábbi elıírások szerint tarthatók: - Haszonállat országos közúttól min. 25 m távolságon túl tartható. - A tartott állatok számát a rendelkezésre álló hely nagysága és a fajtákra jellemzı helyszükséglet határozza meg. - Az állatok számára a szükséges mozgást biztosító karám, kifutó kialakításáról és megépítésérıl gondoskodni kell. 16. Az R 31. -a Sajátos elıírások szakasszal és új bekezdésekkel egészül ki: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (8) A Natura 2000 területtel közvetlenül érintkezı ingatlannak a telekhatárától számított 20 m-es része be nem építhetı, zöldfelületként fenntartandó. (9) A különleges pihenıpark területén az ıshonos fa- és cserjefajoktól eltérı növénytelepítésre is sor kerülhet. 17. Az R 32. -a új bekezdéssel egészül ki: (5) A Kpp jelő különleges pihenıpark-területen elhelyezkedı turisztikai erdıfoltokra szakági tervezıi jogosultsággal rendelkezı táj- és kertépítész tervezı által készített fatelepítési terv készítése kötelezı. 18. Az R 36. (5) bekezdése kiegészül: (5) A szennyvízcsatorna megépítése után jelen rendelet 25. (18) bekezdése kivételével a jegyzı kötelezheti a már meglevı épületek csatornahálózatra való rákötését. A csatornahálózatra való rákapcsolódás kötelezettsége nemcsak az új, a hálózat kiépülte után elkészülı épületekre, hanem az akkor már meglevı épületekre is vonatkozik. Az igazgatási területen a telkenkénti egy lakásnál több létesítésére csak a csatornahálózat kiépítése és üzembe helyezése után adható építési engedély. 19. Az R 37. (1) bekezdése kiegészül: (1) Nagy-, közép- és kisfeszültségő föld feletti vezeték biztonsági zónában tilos: - épület, építmény elhelyezése, - oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat elhelyezése, - robbanás és tőzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály elhelyezése, - 4 m-nél magasabb mezıgazdasági kultúrák, gémeskút, sorompó, magasles, lıtér létesítése, - robbantás, - anyagok tárolása és felhalmozása oly módon, hogy az, az oszlop jármővel való megközelítését akadályozza, - olyan munkavégzés (pld gépjármő üzemanyaggal való feltöltése) mely veszélyes, - tőzveszélyes anyagok elégetése,

14 - a föld felszínétıl mért 3 m-nél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc ki-vagy átfeszítése, - 3 m-nél magasabb kerítés létesítése, valamint - komló, vagy egyéb magas növéső futónövény termesztése., - gyermekjátszótér elhelyezése, valamint - állatkifutó és -karám létesítése. 20. Az R 3. sz. mellékletének táblázata kiegészül: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK 0292/ / / /2 0292/3 0292/4 0292/5 0292/ /1 5097/ Ez a rendelet április 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejőleg a 14/2009.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosul. 22. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és Tanács 2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 23. E rendelet kihirdetésének napja: március : E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

15 SZABÁLYOZÁSI TERV 2. SZÁ MÚ MELLÉKLET

16

17

18

19

20 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: ELİTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS a Képviselı-testület március 26-i ülésére Tárgy: Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosításának kiegészítése. Határozati javaslat Dorog Város Képviselı-testülete az évi LXXVIII. törvény 7. (3) b. pontja alapján hatályon kívül helyezi a 48/2009. (IV.24.) számmal módosított 153/2008. (X.31.) határozatával jóváhagyott Dorog Város Településszerkezeti Terv tömedéki dőlı területre vonatkozó megállapításait, melynek helyébe a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft. által készített Dorog Településszerkezeti Terv megnevezéső Településszerkezeti fedvényterv és leírás kerül. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal Dorog, március 24. Dr. Tittmann János sk.

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló a háziorvosi alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bt végzett. háziorvosi

Bt végzett. háziorvosi Beszámol moló a Hamvas és Társa Bt 2008-ban végzett háziorvosi munkájáról 1 I.Személyi feltételek Orvos: Dr.Hamvas József Végzettség: általános orvos Szakképesítés: belgyógyászat, haematológia, háziorvostan

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. február 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás 2008. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a háziorvosi alapellátás 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. december 18-án (péntek)

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2006. (IX.12.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012.május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2012.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya

I. Általános elıírások. A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának 7/1996. számú rendelete a község belterületéhez csatolt 749 hrsz.-ú lakóterület helyi szabályozási és építési elıírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezésérıl

Részletesebben

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció

Tervezık névsora. SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. Végdokumentáció BAU-URB Tsz.: 54/2008. Tervezı és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezık névsora SZÁRLIGET Hatályos Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának

Részletesebben

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete

Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete Sajtoskál község Önkormányzat Képviselı-testületének 9 / 2004./ X II. 28. / számú rendelete A települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezı közszolgáltatásról /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.), 38/2007. (X. 3.), 5/2007.

Részletesebben

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó.

1.. (2) A rendelet mellékletét képezi az M 1:1000 méretarányú szabályozási terv, amely a rendelettel együtt alkalmazandó. Budapest Fıváros XIX.ker. Kispest Önkormányzatának 19/1999. (VI.23.) számú rendelete Budapest, XIX.ker. Kispest Esze Tamás u. Vas Gereben u. - Achim András u. - Jáhn Ferenc utca által határolt terület

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: a Képviselıtestület 2012. április 24 i ülése ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Budapest Airport Zrt. kérelme építési tilalom elrendelésérıl a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. )

Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (VI. 03. ) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 11/2005. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Lövı Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint.

d) havi várakozási engedély, mely adott évben 31 egybefüggı naptári napra érvényes: esetén 9.000,- forint. Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 14/2004.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 22/2000. (XII.19.), 4/2000. (III.28.), 15/1999. (XII.21.) rendelettel módosított 10/1996. (IV.30.) rendelet az egyes helyi közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 522-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2008.

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének.. /2013.( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés 2007. június 28-ai testületi ülésére Tárgy: A Német Nemzetiségi Zene-és Mővészeti Iskola (Csolnok) fenntartására létrehozott társulási megállapodás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Iktatószám: 2-8/2013. Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. K i v o n a t Készült: Társulási Tanácsának 2013. október 24. napján 14.11 órakor a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

REGIOPLAN KECSKÉD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS Gyır, 2011.09. HÓ Msz.:Rp.I.189-2 Munkaszám: Rp.I.189-2 Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐ TERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2009. május 29-i

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: AZ ELİTERJESZTİ NEVE: A Képviselı-testület 2012. január 17-i ülése Javaslat a helyi közlekedés útvonalának és menetrendjének elfogadására

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: spatak.ph@t-online.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület

Részletesebben