DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG."

Átírás

1 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Napirend: MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének március 26-án (péntek) 8 30 órakor a Városháza B. épületének tanácstermében tartandó ülésére 1.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl (egyszerő többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 2.) Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 3.) Dorog Város közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl szóló többször módosított 13/2004.(V.03.) sz. rendelet módosítása (minısített többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 4.) Beszámoló a háziorvosi alapellátás évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 5.) Beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 6.) Beszámoló a foglalkozás-egészségügy évi munkájáról (egyszerő többség) Elıterjesztı: Deák Ferenc bizottsági elnök 7.) Dorog Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 8.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítéséhez és felújításához kapcsolódó önkormányzati fejlesztési hitel felvétele (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester 9.) A Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, a Petıfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda, a Petıfi Sándor Általános Iskola, a Zrínyi Ilona Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat megszüntetı okiratának elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 10.) Az Eötvös József Általános Iskola módosító okiratának elfogadása, valamint a Dorogi Általános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának egységes szerkezetben való elfogadása (minısített többség) Elıterjesztı: Tallósi Károly címzetes fıjegyzı 11.) A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ vagyonkezelésének megpályáztatása (minısített többség) Elıterjesztı: Dr. Tittmann János polgármester Interpelláció Dorog, március 18. Dr. Tittmann János sk.

2 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: E LİTERJESZT É S Dorog Város Képviselı-testületének március 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idıben hozott döntésekrıl, fontosabb eseményekrıl. Lejárt határidejő határozatok 17/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzata által mőködtetett intézmények energiaracionalizálása - folyamatban 18/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorog Város Önkormányzatának évi közbeszerzési terve és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési munkabizottság megválasztása megtörtént 19/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft évi közbeszerzési terve - megtörtént 20/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Döntés Dorog Város Közoktatási intézményébe 2010/2011. tanévre beiratkozás idıpontjáról megtörtént 22/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Uszodai jegyárak változása megtörtént 23/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Csatlakozási nyilatkozat a Gépjármő üzemanyag és üzemanyagkártya töltıállomási kiszolgálására tárgyú központosított közbeszerzéshez megtörtént 24/2010.(II.26.) sz. Képviselı-testületi határozat Szociálisan rászorult személyek lakbérhátralékának adósságkezelési szolgáltatása - megtörtént Két ülés közötti események Gazdaság, városfejlesztés, környezetvédelem szakterülete Az intézmények háza kialakítása jelenleg az alábbi munkafolyamatoknál tart:, - aljzat betonozási és aljzat elıkészítı munkák, - asztalos javítási munkák ( mőhelymunkák ), - villanyszerelési munkák, - vízszerelési munkák, - gépész szerelési munkák, - festı elıkészítı munkák, - külsı tereprendezési munkák. A KDOP-5.2.1/B kódszámú pályázati kiírásra a 167/2009. (X.16.) számú Képviselı-testületi határozatnak megfelelıen A dorogi kistérség önálló, emeltszinten mőködı járóbeteg szakrendelı korszerősítése címő pályázatot a VÁTI Kft ával befogadta. A KDOP-5.2.2/B kódszámú A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsıde bıvítése címő pályázat befogadását követıen a VÁTI Kft én helyszíni szemlét tartott az intézményben. Dorog Város Képviselı-testülete határozata alapján az önkormányzati tulajdonban lévı dorogi intézményekre vonatkozó A fenntartható fejlıdés értékrendjének megfelelı költséghatékony energiatermelés és szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás elıkészítése befejezıdött. 1

3 A Dorog Térségi közösségi közlekedési központ kialakításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére megítélt 39,375 MFt pályázati összeg felhasználására vonatkozó szerzıdés tervezetet a közremőködı szervezet ( KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. ) aláírás elıtti véleményezésre hivatalunknak megküldte. A hivatal által jóváhagyott szerzıdéstervezet aláírható. Tájékoztató a SARPI Dorog Kft február hónapra vonatkozó emissziós adatairól és mőködésérıl A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és február hónap folyamán tett személyes ellenırzések alapján a következık állapíthatók meg: Februárban a mért légszennyezı anyagok kibocsátása határérték alatti volt. Az égetımőben február 7-tıl 9-ig leállás volt karbantartási munkálatok végzése miatt. A Környezetvédelmi Felügyelıség által mőködtetett mérımőszer adatai Az üzemeltetési szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, megküldték a február hónapra vonatkozó minták mérési eredményeit. A polgármesteri hivatalban kihelyezett imissziós mintavevı készülékkel vett minták mérési eredményei szerint az elmúlt hónapban a mért szennyezık koncentrációi határérték alatt voltak. A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévı mérımőszerek (gázmintavevı, szálló pormérı) által mért adatok alapján megállapítható, hogy februárban a szálló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegı minısítése szennyezett volt. A szálló porkoncentráció magas értékeit az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség tájékoztatása alapján - a meteorológiai viszonyok okozzák (magas páratartalom és szélcsend), ezért a nagyon kismérető porszemcsék tartózkodási ideje a levegıben jelentısen megnı, így a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. Emberi tevékenység során fıbb forrásai a szén, olaj, fa, hulladék eltüzelése, a közúti közlekedés, poros utak, és ipari technológiák. Eredetét tekintve helyi forrásból és transzmissziós úton keletkezik. Városüzemeltetés szakterülete 1. Vagyongazdálkodás - Licittárgyalás meghirdetése: március Tárgya: Dorog, Kesztölci u. 167/4 hrsz-ú beépítetlen terület eladása Kikiáltási ár: ,-Ft. A licit-tárgyalás érdeklıdı hiánya miatt eredménytelen volt. 2. Intézmény üzemeltetés Megszüntettük a Pedagógiai Szakszolgálatban a szennyvízelvezetı rendszerek dugulását, valamint megjavíttattuk a tornatermi vizesblokkban a csaptelepet. Helyreállítottuk a Zrínyi Ilona Ált. Iskolában a technika tanterem bejárata feletti beszakadt féltetıt, valamint a Hétszínvirág Óvodában megjavíttattuk a gyermekmosdó bekötéseket. Helyreállítottuk a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ B épületében a villamos rendszer meghibásodásait, valamint az A épületben megszüntettük a dugulást. Megjavíttattuk a Petıfi Sándor Óvodában a konyhai elektromos vízmelegítıt. Helyreállítottuk a Szent Margit Gyógyszertár tetıszigetelését és megszüntettük a beázást. 3. Önkormányzati lakások karbantartása - lefolyócsı törést állítottunk helyre a Hám Kálmán ltp.15.lph 3/2.-ben, és a Borbála ltp. 6.lph. 4/16.-ban, - utcafronton zárt kerítést építettünk az Árpád u. 6. ban, valamint egy konténernyi szemetet szállítattunk el. 4. Közterület üzemeltetés Vasúti aluljáró: Kiszivattyúztuk a vízgyőjtı aknából a felgyülemlett vizet és pótoltuk az eltulajdonított akna fedlapot. Városi Köztemetı: 25db szemetes kukát vásároltunk melyeket a kiépített helyekre állítottunk fel, megkezdtük a fák metszését és gallyazását, valamint a sírokat veszélyeztetı fák (vadhajtások) kivágását. 5. Közutak - megrongált útjelzı táblát állítottunk helyre a Köztársaság út Hám Kálmán ltp keresztezıdésében, a Rákóczi úton, 2

4 - kijavítattuk a veszélyes kátyúkat a Csolnoki úton és a Köztársaság úton ahol úthibákra figyelmeztetı táblákat is állítattunk, - a Csolnoki út Baumit út keresztezıdésében kitakarítattuk az átereszt és pótoltuk az eltulajdonított 2db víznyelı rácsot. - a Saubermacher Kft megkezdte az utak tavaszi nagytakarítását, a tél folyamán kiszórt síkosság mentesítésre használt aprókı zúzalék felseprését 6. Parkfenntartás Relabor Kft. a város közterületein a fák gallyazását, parkokban a hulladék győjtését folyamatosan végzi.. 7. Közhasznú, közérdekő munkák Közcélú munka: Dorog Város intézményeinek takarítását, lomtalanítását, 15 fıvel folyamatosan végezzük. Közérdekő munka: szabálysértık a büntetések ledolgozását intézményeinkben folyamatosan végzik. 8. Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Polgármesteri Hivatal, Erımő ltp., Esztergomi út, Nefelejcs utca, Orgona utca, Bimbó utca, Hanken M. utca, Zrínyi utca, Ella köz területén. Pénzügy szakterülete 1. A 249/2000. (XII.24.) korm. rendeletben meghatározott szabályok alapján elkészítettük az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját, melyet a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához határidıre benyújtottunk. 2. A 292/2009. (XII.19.) korm. rendelet alapján leadtuk a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához az önkormányzat évi költségvetésérıl készített információs őrlapokat. 3. A helyi adók tekintetében a március 16.-i adófizetési idıponthoz kapcsolódóan mindezidáig jóváírtunk eft-ot, így visszafizettük az igénybe vett e Ft rulírozó hitelt. Közigazgatás szakterülete Az aktív korúak ellátásában és az ápolási díjban részesülık jogosultsági feltételeinek éves felülvizsgálata március hóban történik. Oktatás, közmővelıdés, kultúra és gyermekvédelem szakterülete február 26-án a Petıfi Sándor Általános Iskola tanulói farsangi bált tartottak a József Attila Mővelıdési Házban február 27-én a Dorogi Egyetértés SE birkózó szakosztálya tartott bált a József Attila Mővelıdési Házban március 1-én a filharmónia bérlet sorozat harmadik elıadásként Vukán György zongoramővész és a Budapest Saxophon Quartet adott koncertet március 6-án volt a hagyományos nınapi bál. Idén közel 180 vendég jött el március 10-én Húsvétra készülve kézmőves foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárban március 11-én a Nemzeti Civil Alapprogram munkatársa, Kovács Gábor tartott tájékozatót civil szervezeteknek pályázati lehetıségekrıl március 11-én az Országos Diákparlament kistérségi fóruma tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban. Dr. Tittmann János a társulási tanács elnökeként köszöntötte a megjelent diákokat és pedagógusokat. A kistérség 17 iskolájának képviselıi a diákönkormányzatok tevékenységérıl, belsı- és külsı kommunikációjáról, mőködési feltételeirıl és konfliktuskezelési gyakorlatairól tárgyaltak, majd megválasztották az ıszi Országos Diákparlament kistérségi képviselıit március 12-én a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tartotta az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójáról való ünnepi megemlékezését a színházteremben. 3

5 2010. március 12-én a Dorogi Képzımővész Kör kiállítását Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg a Dorogi Galériában március órakor ünnepeltük az es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóját a Petıfi téren. Az ünnepi mősort Föltámadott a tenger címmel a Szabad Ötletek Színháza mővészei adták. Az ünnepségen közremőködött az Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara március 16-án a gyermekszínházi elıadás sorozatban a Pán Péter címő darabot mutatta be a Fogi Színház március órakor került sor a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel kamarazenekara fennállásának 5 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi koncertre. Dorog, március 18. Dr. Tittmann János sk. polgármester 4

6 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: ELİTERJESZTÉS a Képviselı-testület március 26-i ülésére Tárgy: Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosítása. Tisztelt Képviselı-testület! Dorog Város Képviselı-testülete a 61/2009. (IV. 24.) számú határozatában döntött arra vonatkozóan, hogy Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területére vonatkozó módosítását elfogadja úgy, hogy a jelenlegi mezıgazdasági övezet helyett különleges rendeltetési övezet besorolást kapjon. A teljes körő tervezési feladat elvégzésére a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft. kapott megbízást, amelynek szerzıdéses díját egy három oldalúan (Dorog Város Önkormányzata, Váti Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft., Zakeus Kft.) aláírt szerzıdés szerint a Zakeus Kft. tulajdonosa fizeti meg. Dorog Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. a településrendezés általános szabályainak megfelelıen folytatta le az átdolgozást és módosítást. (Levelek, jegyzıkönyvek, tervezetek a Mőszaki Osztályon a városi fıépítésznél megtekinthetık.) A rendelet módosítás az 1. számú mellékletet képezi. A helyi építési szabályzat és a településrendezési tervek módosítása az országos településrendezési szakmai elıírások figyelembevételével, továbbá a külön jogszabályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazásával lett elkészítve. Az állami fıépítész február 25-én megküldte a módosításra vonatkozó záró véleményét, mely jelen elıterjesztés 2. számú mellékletét képezi. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyi elıterjesztést március 16-i ülésén megtárgyalta és a mellékelt rendelet módosítás elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek. Dorog, március 10. Dr. Tittmann János sk.

7 1. számú melléklet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RENDELETTERVEZETE DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DOROG VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 14/2009.(IX.11.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK [TOVÁBBIAKBAN R ] MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. Az R 2. (1) bekezdése új ponttal egészül ki, emiatt az érintett további pontok új betőjelet kapnak: 2. (1) A szabályozási terv kötelezı szabályozási elemei: a) jelenlegi belterületi határ, tervezett belterületi határ, b) tervezett szabályozási vonal, szabályozási szélesség, c) övezet/építési övezet besorolása, d) övezet/építési övezet határa, e) övezeti/építési övezeti paraméterek, f) építési vonal helye, g) építési hely, h) lehetséges csomópontok helye, i) beültetési kötelezettséggel terhelt terület, j) tilalommal terhelt terület, k) elıvásárlási joggal terhelt terület, k)l) kötött funkciójú telekrész, valamint l)m) feltöltendı terület. 2. Az R 3. (1) bekezdésének táblázata kiegészül: 3. (1) Dorog közigazgatási területén a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a következı terület-felhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat szerint Sajátos használat szerint Megnevezés Megnevezés Jel Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Nagyvárosias lakóterület Kisvárosias lakóterület Kertvárosias lakóterület Településközpont vegyes Központi vegyes Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület Ipari terület Üdülıterületek Hétvégiházas üdülıterület Üh Különleges területek Állat- és növénykert Bánya területe Hulladékégetı területe Kórházterület Pihenıpark Ln Lk Lke Vt Vk Gksz Gip Kán Kb Kh Kk Kpp

8 Sportterület Temetıterület Templomterület Vízmőterület Kvm 3. Az R 16. -a új bekezdéssel egészül ki, emiatt a további bekezdések átszámozódnak: 16. (1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendı építmények különlegessége miatt jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük külsı hatásaitól is védelmet igényelnek. (2) Különleges területen kizárólag az alábbiakban részletezett, a sajátos használathoz kapcsolódó, vagy azt kiegészítı funkciójú épületek és építmények helyezhetık el. (3) A különleges állat és növénykert területen elhelyezhetı: a) istálló, állatkifutó, b) kereskedelmi, vendéglátó építmény, c) gyermekjátszótér, d) kalandparki építmény, e) a fı rendeltetéshez kötıdı kiállítási-, közoktatási építmény, f) a fı rendeltetést kiegészítı irodaépület, g) kizárólag az állat- és növénykert üzemeltetéséhez, mőködtetéséhez szükséges kiszolgáló gazdasági tevékenységi célú épület, raktárépület, valamint h) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások. (4) A különleges bánya területen elhelyezhetı: a) a nyersanyag kitermeléséhez szükséges létesítmény, mőtárgy, b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (5) A különleges hulladékégetı területen elhelyezhetı: a) a települési hulladék, illetve ipari/termelési hulladékok kezelését/ elhelyezését/égetését biztosító épületek, létesítmények, mőtárgyak, valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár, porta stb.) épületek. (6) A különleges kórházterületen elhelyezhetı: a) egészségügyi létesítmények (kórház, szanatórium, rendelı stb.), b) az egészségügyi létesítményeket kiszolgáló (szociális épület, iroda, raktár, porta) épületek. (7) A különleges pihenıpark-területen elhelyezhetı: a) sport- és rekreációs létesítmény, b) sportlétesítményt kiszolgáló építmény, c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó építmény, d) oktatási létesítmény, e) kiállítási létesítmény, f) szálláshely szolgáltató épület, g) istálló, állatkifutó, h) gyermekjátszótér, Ksp Kt Ktp

9 i) kalandparki építmény, j) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár), k) kizárólag a pihenıpark üzemeltetéséhez, mőködtetéséhez szükséges kiszolgáló gazdasági tevékenységi célú épület, valamint l) kizárólag a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló max. 2 db lakás. (7)(8) A különleges sportterületen elhelyezhetı: a) sport- és rekreációs létesítmény, b) sportlétesítményt kiszolgáló építmény, c) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmény, valamint d) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (8)(9) A különleges temetıterületen elhelyezhetı: a) egyházi és világi kegyeleti épület, b) ravatalozó, c) iroda és szociális épület, d) sírbolt, emlékmő, e) urnafal, f) kereszt, harangláb, emlékoszlop, g) virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges építmény, valamint h) portaépület. (9)(10) A különleges templomterületen elhelyezhetı: a) templom, valamint b) egyházi célokat szolgáló épület, építmény. (10)(11) A különleges vízmőterületen elhelyezhetı: a) vízszolgáltatás biztosításához szükséges mőtárgyak, mőszakitechnológiai létesítmények (medence, zárkamra, nyomásfokozó gépház stb.), valamint b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló épület (szociális épület, iroda, raktár). (11)(12) Építmények elhelyezésére a szakági elıírások az irányadóak. (12)(13) Az építési övezetben a beépítés feltétele: a) a legalább részleges közmővesítés megléte, valamint b) a keletkezı szennyvíz: ba) szennyvízcsatorna-hálózatba kötése, vagy bb) szivárgásmentes, zárt szennyvíztárolóban történı elhelyezése, vagy bc) egyedi szennyvíztisztítóban történı megtisztítása. (13)(14) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekméret, a telkek legnagyobb beépítettsége, illetve legkisebb zöldfelülete, valamint a legnagyobb építménymagasság értéke a következı. 4. Az R 16. (13) bekezdésének táblázata kiegészül: Az építési övezet Beépítés Az építési telekre meghatározott Az épület legnagyobb legkisebb legkisebb legnagyobb

10 jele beépítettség telekterület zöldfelület ép.magasság módja % m 2 % m Kán SZ * 65 4,5 Kk-b SZ 10 K K K Kh SZ ,5 Kk SZ 30 K 55 7,5 Kpp SZ ,5**/7,5 Ksp-1 SZ 10 K 45 7,5 Ksp-2 SZ 25 K 55 7,5 Kt SZ K K 55 3,5 Ktp SZ K K K K Kvm-1 SZ K K 75 7,5 Kvm-2 SZ 10 K 75 4,5 * m 2, de maximum 4 db telek alakítható ki ** A szabályozási tervlapon építménymagasság korlátozás területe -ként jelölt telekrészen belül javasolt építménymagasság értéke Kán = állat- és növénykert területe Kb = bánya területe Kkh = kórház területe Kpp = pihenıpark-terület Ksp = sportterület Kt = temetı területe Ktp = templom területe Kvm = vízmő területe 5. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza átszámozódik: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (14)(15) Ha a Kán jelő különleges állat- és növénykert területén a megengedett építménymagasságnak megfelelıen a különleges állattartó épület nem helyezhetı el, az indokolt mértékig a magasság a tervtanács beleegyezı véleményével túlléphetı. (15)(16) A Kb jelő különleges nyersanyaglelıhely övezet a település nyersanyag-lelıhelyének [Dorog-IV mészkı bányatelek] területe. (16)(17) A külszíni anyagnyerı helyek területét a bányászat megszüntetése után a tulajdonos, üzemeltetı köteles újrahasznosításra elıkészíteni, a terv szerinti rekultivációt végrehajtani. 6. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza új bekezdéssel egészül ki: (18) A Kpp jelő különleges pihenıpark területének egészén épület/építmény csak geotechnikai szakvélemény alapján engedélyezhetı. 7. Az R 16. bekezdésének Sajátos elıírások címő szakasza új bekezdésekkel egészül ki:

11 (18) Az erdıterületek fenntartása a pihenıpark mindenkori tulajdonosát terheli. Ettıl eltérı megállapodás esetén az erdıfoltok fenntartását szolgáló megközelítést a pihenıpark mindenkori tulajdonosa átjárási szolgalommal köteles biztosítani. (19) A különleges pihenıpark terület és a turisztikai erdı között kerítés nem létesíthetı. (20) A pihenıpark-területen épület csak tájbaillı arculattal, a tájra jellemzı anyaghasználattal engedélyezhetı. (21) Szélkerék elhelyezése, magasságának meghatározása látványpontokból (környezı kilátópontokból min. 2 db: Kálvária, Esztergomi Bazilika,) igazolt, tájképi törést nem okozó illeszkedéssel, a madárvédelem érdekeivel nem ütközıen engedélyezhetı. 8. Az R 17. (1) bekezdésének táblázata kiegészül: 17. (1) Dorog közigazgatási területén a beépítésre nem szánt területek használatuk általános jellege, valamint sajátos rendeltetésük szerint a következı területfelhasználási egységekbe sorolandók: Területfelhasználási egységek Általános használat szerint Rendeltetés szerint Megnevezés Megnevezés Jel Közlekedési és közmőterület Közutak Kötöttpályás közlekedési terület Zöldterület Közpark Z Erdıterület Védelmi erdı Ev Gazdasági erdı Turisztikai erdı Mezıgazdasági terület Kertes mezıgazdasági terület Mk Általános mezıgazdasági terület Korlátozott használatú mezıgazdasági terület Vízgazdálkodási terület Folyóvizek medre és partja V Természetközeli terület İsgyep Tk KÖu KÖk Eg Et Má Mko 9. Az R 22. (9) bekezdés táblázata kiegészül: Az övezet jele Beépítés módja Az övezetre meghatározott legnagyobb beépítettség legkisebb telekterület legkisebb zöldfelület Az épület legnagyobb ép.magasság % m 2 % m Ev Eg - 0, * - 4,5 Et * - 4,5 * a beépítés feltételeként megjelölt legkisebb telekterület. Telekalakításnál az erdıtörvényben szereplı mindenkori területmérték az irányadó. 10.

12 Az R 22. -a Sajátos elıírások szakasszal és új bekezdésekkel egészül ki: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (10) A turisztikai erdıfoltok a tájra jellemzı okl. kertészmérnök ajánlásával kiválasztott, ıshonos fa és cserjefajokkal telepítendık be. A növényültetés szakember közremőködésével valósítható meg. (11) A turisztikai erdıben lévı építmények felújíthatók, de bıvítésük a m2-t elérı, erdıként nyilvántartott telkek kivételével nem engedélyezhetı. 11. Az R új paragrafussal egészül ki: Természetközeli terület (Tk) 24/A. (1) A természetközeli terület az ısgyep területét foglalja magában. (2) A természetközeli területen épületet elhelyezni nem lehet. 12. Az R 25. (17) bekezdése módosul: (17) A közcsatornával ellátott beépítésre szánt területeken használatbavételi engedély jelen rendelet 25. (18) bekezdése kivételével az ingatlan csatornahálózatra történı rákötését követıen, a meglévı közmőpótló berendezés elbontása után adható. 13. Az R 25. új bekezdéssel egészül ki: (18) A közcsatornával ellátott területen az ingatlan csatornahálózatra történı rákötése biológiai kistisztító-mő üzemeltetése esetén, annak szakhatóság által történı rendszeres felülvizsgálati igazolásával kiváltható. A biológiai kistisztitó-mő a teljes közmővesítés elıírását a többi szükséges közmő megléte esetén teljesíti. 14. Az R 30. (2) bekezdés a) pontja kiegészül: (2) Haszonállat tartási szabályok: a) A város területén nem tartható haszonállat: - a nagyvárosias lakóterületeken (többszintes lakótelepek, lakótömbök) és olyan többlakásos lakóépületekben, amelyek lakásaihoz nem tartozik lakásonként lekerített udvar; - üdülıterületen; - településközponti vegyes és központi vegyes területeken; - közintézmények épületeiben és telkein; - gazdasági területeken; - különleges területeken (a Kán jelő különleges állat- és növénykert, valamint a Kpp jelő különleges pihenıpark-terület kivételével); - vízgazdálkodási területeken; - közparkban; - parkerdı területen; - védelmi rendeltetéső erdıterületen (méheket kivéve); valamint - közlekedési területen.

13 15. Az R 30. új bekezdéssel egészül ki: c) A különleges pihenıpark-területen bemutatásra szolgáló állat az alábbi elıírások szerint tarthatók: - Haszonállat országos közúttól min. 25 m távolságon túl tartható. - A tartott állatok számát a rendelkezésre álló hely nagysága és a fajtákra jellemzı helyszükséglet határozza meg. - Az állatok számára a szükséges mozgást biztosító karám, kifutó kialakításáról és megépítésérıl gondoskodni kell. 16. Az R 31. -a Sajátos elıírások szakasszal és új bekezdésekkel egészül ki: SAJÁTOS ELİÍRÁSOK (8) A Natura 2000 területtel közvetlenül érintkezı ingatlannak a telekhatárától számított 20 m-es része be nem építhetı, zöldfelületként fenntartandó. (9) A különleges pihenıpark területén az ıshonos fa- és cserjefajoktól eltérı növénytelepítésre is sor kerülhet. 17. Az R 32. -a új bekezdéssel egészül ki: (5) A Kpp jelő különleges pihenıpark-területen elhelyezkedı turisztikai erdıfoltokra szakági tervezıi jogosultsággal rendelkezı táj- és kertépítész tervezı által készített fatelepítési terv készítése kötelezı. 18. Az R 36. (5) bekezdése kiegészül: (5) A szennyvízcsatorna megépítése után jelen rendelet 25. (18) bekezdése kivételével a jegyzı kötelezheti a már meglevı épületek csatornahálózatra való rákötését. A csatornahálózatra való rákapcsolódás kötelezettsége nemcsak az új, a hálózat kiépülte után elkészülı épületekre, hanem az akkor már meglevı épületekre is vonatkozik. Az igazgatási területen a telkenkénti egy lakásnál több létesítésére csak a csatornahálózat kiépítése és üzembe helyezése után adható építési engedély. 19. Az R 37. (1) bekezdése kiegészül: (1) Nagy-, közép- és kisfeszültségő föld feletti vezeték biztonsági zónában tilos: - épület, építmény elhelyezése, - oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat elhelyezése, - robbanás és tőzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály elhelyezése, - 4 m-nél magasabb mezıgazdasági kultúrák, gémeskút, sorompó, magasles, lıtér létesítése, - robbantás, - anyagok tárolása és felhalmozása oly módon, hogy az, az oszlop jármővel való megközelítését akadályozza, - olyan munkavégzés (pld gépjármő üzemanyaggal való feltöltése) mely veszélyes, - tőzveszélyes anyagok elégetése,

14 - a föld felszínétıl mért 3 m-nél magasabb idegen létesítményhez tartozó fémhuzal, sodrony, lánc ki-vagy átfeszítése, - 3 m-nél magasabb kerítés létesítése, valamint - komló, vagy egyéb magas növéső futónövény termesztése., - gyermekjátszótér elhelyezése, valamint - állatkifutó és -karám létesítése. 20. Az R 3. sz. mellékletének táblázata kiegészül: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK BEÜLTETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT INGATLANOK 0292/ / / /2 0292/3 0292/4 0292/5 0292/ /1 5097/ Ez a rendelet április 1-én lép hatályba, és ezzel egyidejőleg a 14/2009.(IX.11.) sz. önkormányzati rendelet módosul. 22. E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament és Tanács 2006/123/EK Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethetı szabályozást tartalmaz. 23. E rendelet kihirdetésének napja: március : E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. dr. Tittmann János polgármester Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

15 SZABÁLYOZÁSI TERV 2. SZÁ MÚ MELLÉKLET

16

17

18

19

20 DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG, BÉCSI ÚT DOROG, PF.:43. TEL.: FAX.: ELİTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉS a Képviselı-testület március 26-i ülésére Tárgy: Dorog Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának, a Tömedéki dőlı területre vonatkozó módosításának kiegészítése. Határozati javaslat Dorog Város Képviselı-testülete az évi LXXVIII. törvény 7. (3) b. pontja alapján hatályon kívül helyezi a 48/2009. (IV.24.) számmal módosított 153/2008. (X.31.) határozatával jóváhagyott Dorog Város Településszerkezeti Terv tömedéki dőlı területre vonatkozó megállapításait, melynek helyébe a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft. által készített Dorog Településszerkezeti Terv megnevezéső Településszerkezeti fedvényterv és leírás kerül. Felelıs: Dr. Tittmann János polgármester Határidı: azonnal Dorog, március 24. Dr. Tittmann János sk.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2009. november 27-én (péntek)

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1 SAJÓSZÖGED KÖZSÉG KÜL- ÉS BELTERÜLETÉNEK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet Általános elıírások II. fejezet Terület-felhasználási egységek övezeti szabályozása

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K Mosonszolnok Település Helyi Építési Szabályzata ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BEL- ÉS KÜLTERÜLET T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A helyi építési szabályzat 3. A szabályozás

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ)

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ) NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (HÉSZ) 1 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ)

Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ) Rácalmás Nagyközség Képviselı-testületének 18/2005. (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (RÉSZ) Rácalmás község Képviselıtestülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl

Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2011. évben végzett tevékenységérıl Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére 7. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2009. (III.12.) számú r e n d e l e t e a település helyi építési szabályzatáról Pusztazámor község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l

Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l Dorog Város Önkormányzatának 18/2002.(XII. 20.) sz. rendelete a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételér l (Egységes szerkezetben a 27/2003.(XII.22.)sz., 25/2004.(XII.22.) sz.,

Részletesebben

Az alkotókör 20 éve. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2010. április 21. évfolyam 4. szám 1

Az alkotókör 20 éve. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2010. április 21. évfolyam 4. szám 1 Ezzel a címmel adtak ünnepi mûsort a Szabad Ötletek Színháza mûvészei az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulója tiszteletére rendezett hagyományos városi ünnepségünkön. Évrõl-évre egyre

Részletesebben

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ócsárd község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2005.(XL17) rendelete Ozora község helyi építési szabályozásáról Ozora Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testületének 41/2004.(XII.31.) számú rendelete RÉDICS KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rédics Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 2-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri hivatalának beszámolója a 2009. évben végzett munkájáról, illetve

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 1-jén megtartott ülésérıl Határozat száma: 1-9. Rendeletek száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2007. ÁPRILIS X. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Épüljön lelkünk, szépüljön kertünk a megújulás évszakában A tavasz, mint a megújulás, újjászületés idıszaka

Részletesebben

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3.

3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl. Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. 3438-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülésérıl Az ülés helye: Megyeháza, Kecskemét, Deák F. tér 3. Jelen vannak: Adonyi Enikı, Dr. Balogh László, Bányai

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június

BESZÁMOLÓ. a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. június BESZÁMOLÓ a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. június 2 BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI IRODÁJÁNAK 2009-2010.

Részletesebben