NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése"

Átírás

1 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen április és április a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat alkalmas a tüdıbetegségek idıben történı felismerésére. Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akirıl egy éven belül nem készült mellkasfelvétel. A szőrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló igazolvánnyal kell jelentkezni. Panasz nélkül is lehet beteg! Mobil Jogsegély Program Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttmőködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Veszprém megyei jogászok közremőködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy fıre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idıpontok: Polgármesteri Hivatal, házasságkötı terme (páros heteken hétfı ) ; ; ; ; ; Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintézı Önkormányzati rendeletek kihirdetése 1/2010. (II. 12.) Ör. az önkormányzat évi költségvetésérıl Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete február 11-i ülésén megalkotta rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl. 2/2010. (III. 19.) Ör. az önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló rendelet módosításáról A képviselı-testület március 18-i ülésén módosította a díjakról szóló rendeletét, meghatározta a szociális ellátások új térítési díjait. 3/2010. (III. 19.) Ör. a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról A képviselı-testület március 18-i ülésén módosította SZMSZ-ét. Kiegészítette a rendeletet az önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolásával, illetve az önkormányzat szakfeladat változásaival. A rendeletek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a községi könyvtárban, illetve önkormányzatunk honlapján elérhetık. Könnyid Erika jegyzı

2 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Hulladékgazdálkodás - Mi kerül ezen ennyibe? Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében, megszőnnek a környezetszennyezı régi lerakók, helyükbe újak kerülnek. Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig teljes egészében, hogy ez mit is jelent. Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó irányelvet, amely megszabta, hogy milyen mőszaki védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethetıek csak. Erre alapvetıen a talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében van szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as évek közepén. A bajt elsısorban a tóba szabadon bekerülı kommunális szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból mindenféle utakon jutott le a szennyezıanyag a vízbe. A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg, mára a tó vízminısége felülmúlja várakozásainkat. A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy szennyezı-forrást a talajvízre nézve. Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került Veszprémbıl Ajkára, onnan Szentgálra, és végül Királyszentistvánra. Nem egyszerő egy lerakónak helyet találni a megyében. Karsztforrásaink, melyek egyedülálló vizet adnak az országban, ilyenkor átkot jelentenek. A Királyszentistvániak és a környéken élık azzal a feltétellel fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerő, 5 10 év alatt betelı lerakó lesz, hanem egy korszerő hulladék-feldolgozó üzem is kapcsolódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt káros hatását (bőz, széllel kihordott hulladék ). Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb közüzemi számla, de figyelnünk kell rá. Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a környezetszennyezı lerakókat, ennek megkönnyítésére az Unió által biztosított elıcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tıkejuttatás. Ebbıl kell megépíteni és mőködtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített lerakó megtelik, tudjunk mibıl valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelı hulladékkezelı mővet építeni. Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy elınye volt: olcsó volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes győjtıjármővek, technológiai fejlesztések megvalósítására. Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak saját erejébıl bármilyen fejlesztést megvalósítani. Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és kapcsolt létesítményei megépülnek és június 1-jén megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésıbb szeptember 30-án lezárunk. Ezt követıen meg kell indítanunk a rendszer üzemszerő használatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egyszerően szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3 4 hónapot. Az egyetlen célszerő megoldás az üzemszerő mőködés elindítása. Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, elıreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon keresztül. A szeptember 1- jétıl induló teljes üzem költsége havi 81 millió forint (ez már tartalmazza a távolsági szállítás költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri általános költségek 57 millió forintra becsülhetık, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget kell a Szolgáltatóknak pluszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy bruttó Ft évi díjnövekedést jelent. Tudom. Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem nı. De van lehetıség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni a környezetükért, vállalják a szelektív győjtéssel járó feladatokat, esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzıen 110 literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés így is lesz, de annak mértéke lényegesen kisebb lesz. Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezıen ellátandó heti alkalommal történı ürítését az edényünknek, az évi egy alkalommal történı lomtalanítást és a szelektív hulladékgyőjtı rendszer mőködtetését. Czaun János a Tiszta Európa Program, Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

3 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Önkormányzati hírek Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009 decemberében pályázatot nyújtott be a mővelıdési ház külsı felújítására, és egy pályázat elıkészítési munkálata folyik a nyirádi NYITNIKÉK Óvoda férıhelybıvítése, infrastruktúra- és eszközfejlesztése. Február 11-i képviselı-testületi ülésünkön elfogadtuk az önkormányzat évi költségvetését, meghatároztuk a kiemelt célokat és a testület munka- és üléstervét, valamint jóváhagytuk a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. Az ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztései, a hatályos önkormányzati rendeletek a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen honlapunkon (www.nyirad.hu) elérhetık. Még a múlt évben, a december 10-i képviselı-testületi ülésen került napirendre az idei év adóinak megtárgyalása. A testület minden tagja egyetértett azzal, hogy az önkormányzat a évben nem emel a kommunális adó mértékén. Abban is egyetértés volt, hogy a szilárd hulladék szállításának közszolgáltatási díját III. negyedév végéig továbbra is az önkormányzat fizeti meg a szolgáltató részére a lakosság helyett. Köztudomású, hogy Nyirádon a lakosságnak több, mint egy évtizede nem kell a szemétszállításért fizetnie, azt az önkormányzat átvállalta önöktıl. E lapszámunk Hulladékgazdálkodás - Mi kerül ezen ennyibe? címő cikkében Czaun János, a Tiszta Európa Program, Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke részletesen tájékoztatja az olvasókat arról, hogy milyen változások várhatóak a hulladékgazdálkodásban. Sajnálatos módon olyan mértékben emelkedik meg a szemétszállítás és hulladék-elhelyezés költsége, hogy azt már nem lesz képes megfizetni az önkormányzat a lakosság helyett. A képviselı-testület elgondolása az, hogy ugyan a III. negyedévben kénytelenek leszünk a lakosságra hárítani a szemétszállítás díját, de a II. félévtıl lecsökkentenénk a kommunális adó mértékét. Ez a folyamat elıkészítés alatt áll, és tárgyalásokat tervezünk a szolgáltatóval annak érdekében, hogy önök számára a legkedvezıbb megoldást megtaláljuk. Az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. megállapította a évre vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási díjat. A 110 literes hulladékszállító edényre vonatkozó egy ürítés szolgáltatási díja a évihez képest 96 Ft-tal emelkedett. Egy heti ürítésért 2009-ben 131 ezer forintot fizettünk, ez a díj 2010-ben heti 171 ezer forint. Éves szinten idén több mint 2 millió forinttal kell többet fizetnünk a szolgáltatásért, Ft-ot. Egy lakás éves szemétszállítási díja Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétıl ben már mőködni fog a regionális hulladéklerakó, ettıl az idıponttól Ft lesz lakásonként a díj. Ezt már nem lesz képes átvállalni az önkormányzat a lakosságtól. Nyirádon a közeljövıben két szelektív hulladékgyőjtı szigetet létesítünk. Egyik a tornaterem mellett, a másik a Szociális Segítı Központ mellett lesz telepítve. Ha önök igénybe veszik ezt az ingyenes győjtési formát, valamint amit lehet, komposztálnak, lecserélhetik a 110 literes győjtı edényüket kisebbre, mert annak alacsonyabb lesz a szállítási díja. Valószínő, hogy ez év októberétıl minden háztartásnak egyénileg szerzıdést kell kötnie a szolgáltatóval, a részletekrıl és a tudnivalókról idıben értesíteni fogjuk önöket. Sarkadi-Nagy András polgármester

4 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Új Magyarország Fejlesztési Terv Megújuló mellékutak, új bicikliút Veszprém megyében 757 millió forintot fordítottak két mellékút rekonstrukciójára Veszprém megyében a Középdunántúli Operatív Program (KDOP) keretében. A forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosította. Ajka kerékpárút-hálózata két és fél kilométerrel bıvült egy másik fejlesztési projektben. Ünnepélyes útátadásra került sor pénteken Ajkán. A mőszaki átadással a végéhez érkezett két Veszprém megyei mellékút európai uniós forrásból finanszírozott felújítása. A közlekedık európai színvonalú útként vehetik ismét birtokba a KDOP keretében felújított Ajka Pula összekötı utat (7309-es út), valamint és Devecser Tapolca összekötı út (7317-es út) Devecser és Nyirád közti szakaszát, összesen csaknem 15 kilométeren. Ezzel párhuzamosan, külön pályázat keretében elkészült az Ajka és Padragkút közötti 2450 méteres kerékpárút is. A magyar mellékutak felújítási programját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazdaként irányítja. Feladatai közé tartozik a projektjavaslatok feltárása, a projektek elıkészítése, a tervezı és a kivitelezı kiválasztása, a kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelezés alatt a mőszaki ellenıri feladatok ellátása, a monitoring, a teljes adminisztráció, a projektmenedzsment és az elszámolás, valamint az átadott útszakaszok figyelemmel kísérése további öt esztendın keresztül. A most záruló felújítási projektet Vörös Gyula, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója mutatta be. A munkálatok elvégzésére szabályos közbeszerzési eljárással választották ki a kivitelezıket, a COLAS Építı Zrt.-t és a Horváth-Ép Kft.-t. A cégek július végén vehették át a munkaterületet. A rekonstrukció során kiszélesítették az útpályát, két rétegben erısítették meg a burkolatot. Ahol szükséges volt, ezt megelızıen lokálisan cserélték a pályaszerkezetet. A belterületi részeken a csapadékvíz elvezetésérıl is gondoskodni kellett. Felújították az útszakaszokon található mőtárgyakat, forgalomtechnikai és biztonsági elemeket telepítettek. Az avatóünnepségen Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke beszédében kiemelte, hogy ezekre az útfelújításokra az Új Magyarország Fejlesztési Terv égisze alatt, az Unió regionális fejlesztéseket támogató alapja finanszírozásában kerülhetett sor, 757 millió forintból. Országszerte folynak a hasonló léptékő beavatkozások mondta az RFT vezetıje, a sok kis lépés összeadódik, így a közlekedés a magyar közúthálózat egészén érzékelhetıen gördülékenyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá válik. A közútkezelı számításai szerint ebben a projektben 37 ezer ember tekinthetı az útrekonstrukciók közvetlen haszonélvezıjének. A magyar mellékutak as rekonstrukciós programja országosan összesen 73 projekt keretében 1114 kilométernyi út felújítását foglalja magában 2009 végéig. Az akciótervben Magyarország hét statisztikai régiójában összesen 183 útszakasz felújítására nyílik lehetıség uniós finanszírozással, csaknem 50 milliárd forintból. A Közép-Dunántúl régióban 2009-ben 100 kilométernyi közút újult meg, összesen mintegy 4 milliárd forint értékben. Az ajkai avatóünnepség örömteli mozzanata volt, hogy a kocsiutak mellett átadtak két és fél kilométer kerékpárutat is. Ajka város 194 millió forintos ráfordítással bıvíti kerékpárúthálózatát ebbıl a KDOP közel 150 millió forintot fedez, a bicikliutak együttes hossza a beruházás befejeztével meghaladja majd a 8 kilométert. További információ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Igazgatóság Tel.: Weboldal: A felújítási projektben érintett útszakasz

5 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Veszprém Megyei Önkormányzat hírei Elfogadta a megyegyőlés a költségvetést - Összesen 14,5 milliárd forint költségvetési fıösszeggel és egy milliárd forint hiánnyal számol a megyei költségvetés. Ezt fogadták el a képviselık a Szent István teremben, február 18-án. Kilépett Máhl Ferenc, a megyegyőlés kéttagú, MDF-es frakciójából. Ezt jelentette be napirend elıtt Lasztovicza Jenı megyei közgyőlési elnök. Polgárdy Imre alelnök szintén napirend elıtti felszólalásában a megyei mőködtetésben levı ajkai iskolák kapcsán arról beszélt, hogy a fenntartó nagyobb felelısséget tanúsít az intézmények iránt, mint a város polgármestere, aki készen állna ezt az ügyet felhasználni választási kampány céljára. Napirendek keretében választották meg a Veszprém megyei országgyőlési egyéni választókerületek választási bizottságai és területi választási bizottság tagjait és póttagjait, akik esküt tettek, majd Talabér Márta alelnöktıl átvették megbízóleveleiket. Döntés született a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszőntetésérıl, amellyel milliós megtakarítás várható, Lasztovicza Jenı elnök kiemelte: a feladatot a mostaninál szőkebb létszámmal az önkormányzat keretin belül továbbra is ellátják, ezért az, a felvetésekkel ellentétben nem szenved csorbát. Horváth László bizottsági elnök és Kuti Csaba képviselı méltatta a hivatal munkáját, különös tekintettel a kiállításokra, konferenciákra, sikeres pályázataikra. A megyei elnök a megjegyzésekre elmondta: az idegenforgalom kivéreztetése 2002-ben megkezdıdött. Akkor még 28 milliárd jutott idegenforgalomra, 9 milliárd marketingre, ma pedig 9 milliárdot kap a turisztika, a marketing pedig 4,5 milliárdot. A jelenlegi kormány szétrombolja a turisztikát fogalmazott Lasztovicza Jenı. Elfogadta a megyegyőlés az idei költségvetést, miszerint 14,5 milliárd forintból gazdálkodhat a megye. Emellett egy milliárdos hiánnyal számol az önkormányzat. A téma vihart kavart a képviselık körében, többen kifogásolták a pénzek megfelelı felhasználását. Az elhangzottakra Lasztovicza Jenı elnök megjegyezte: 2006-hoz képest kettı milliárd forinttal csökkentek a központi támogatások és az illetékbevétel, miközben hat intézményt átadtak a települések megyei mőködtetésbe. Az elnök utalt egy közelmúltbeli ÁSZ vizsgálatra, mely a gazdálkodás és a jogszerőség terén egyaránt kedvezıen értékelte az önkormányzat munkáját. Áldását adta a megyegyőlés ahhoz, hogy a Csolnoky kórház hitelt vegyen fel egy nagyértékő úgynevezett DSA készülék beszerzésére, majd a képviselık döntöttek annak a pályázatnak a benyújtásáról, mely a regionális onkológiai centrum létrehozását, valamint infrastruktúra fejlesztést támogat. A napirendek között döntöttek a képviselık több, megyei alapítású közalapítvány megszüntetésérıl. A sajtó felelıssége és szabadsága - Különösen nagy felelısség és feladat hárul az újságírókra és a politikusokra ezekben a hetekben a választások miatt fogalmazott Lasztovicza Jenı megyei elnök, március 15-én, a Szabad Sajtó Napján, a megyeházán, melyen a megyei önkormányzat vezetése is részt vett. Tizenkettedik alkalommal hívták meg az újságírókat a hagyományos fogadásra a Szent István díszterembe. Az elnök rendkívül fontosnak nevezte az egybegyőltek munkáját az információk megszerzésekor, illetve hiteles, tisztességes továbbításakor egyaránt. Lasztovicza Jenı külön súlyt helyezett a sajtószabadságra, mely nagy lehetıséget jelen, ugyanakkor adódik arra is példa, hogy határai elmosódnak és visszaélésre is alkalmat teremt. -Nehéz évet zártunk és nehéz év elé tekintünk vélekedett. Megjegyezte: a megyei önkormányzatokat drasztikus elvonás érintette, ezért Veszprém megye is kénytelen szőkíteni a támogatásokat. Ennek ellenére a közgyőlés fontosnak tartja a médiumok támogatását, ezért 2010 évben ismét kiírja a médiapályázatot. Erre az eddigi gyakorlat alapján be lehet adni a pályázatokat, melyrıl majd a kulturális bizottság dönt. A pohárköszöntı után a megjelentek megvitatták egymással hivatásuk nehézségeit, és lehetıségük nyílt arra is, hogy beszélgessenek a megye vezetıivel. Forrás:

6 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Gyermekvilág Az elmúlt idıszak is eseménydúsan telt óvodánkban. Februárban tartottuk a már hagyománnyá vált farsangi jelmezes bálunkat az óvodában. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, és mindannyian színes, ötletes jelmezekben jöttek az óvodába. Rövid verses, dalos télbúcsúztatót adott elı mindhárom csoport, majd minden kisgyermek bemutatta jelmezét. Az óvó nénik dalos, táncos elıadással szórakoztatták a gyerekeket. Ezután közös mókázás, mulatozás következett. A szakács nénik farsangi fánkkal, a Szülık Közössége édességgel kedveskedett ovisainknak. Ebben a nevelési évben második alkalommal került megrendezésre a Te is játssz velünk! családi sportnap. A tornateremben zajlott a vidám, játékos testedzés. Nagy örömünkre egyre több szülı, nagyszülı is kedvet kap a közös mozgásra. A Szülık Közössége és a konyha felajánlásának köszönhetıen minden gyermeket megajándékoztunk egy kis csemegével, ivólével. Az es forradalom és szabadságharc évfordulójára is megemlékeztünk az oviban. Közösen díszítettük fel a csoportszobákat, folyosókat a gyermekek által készített nemzeti jelképekkel. Mindhárom korosztály dalokkal, versekkel, mondókákkal készült az ünnepségre. A megemlékezést az óvó nénik közös éneklése zárta. Az Ajkai Nevelési Tanácsadó szakemberei elvégezték a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatát. Ez jelentıs segítséget adott a szülıknek abban, hogy meghozzák gyermekük számára a legmegfelelıbb döntést, hogy elkezdje-e az iskolát vagy töltsön még egy évet az óvodában. Így a 28 fıs nagycsoportosból elıreláthatólag 23 gyermek iratkozik be az iskola elsı osztályába. Folyamatban lévı pályázataink: A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány által kiírt eszközfejlesztésre nyújtottunk be pályázatot. Szeretnénk, ha pályázati támogatásból sikerülne anyanyelvi-, mozgás- és képességfejlesztı eszközöket beszerezni intézményünknek, elısegítve ezzel gyermekeink megfelelı fejlıdését.

7 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március TÁMOP által Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatására kiírt pályázattal igyekszünk az óvodai programokat színesebbé tenni, és meglévı programjaink költségeit csökkenteni (úszásoktatás, színházlátogatás, kirándulások útiköltsége). A pályázatba Halimba Község Önkormányzatának segítségével sikerült bekapcsolódnunk, melyben Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája mind a négy tagintézménye részt vehet. Köszönjük a lehetıséget! A Közép-Dunántúli Operatív Program Közoktatási infrastrukturális fejlesztés pályázattal szeretnénk óvodánk férıhelyeinek számát növelni és intézményünket korszerősíteni. Elkészültek az intézménybıvítés tervdokumentációi, és folyamatban van a pályázat megírása. Az óvoda részérıl szeretném köszönetemet kifejezni Nyirád Község Képviselı-testületének, hogy lehetıvé tették a pályázat benyújtását. Továbbá köszönöm az Önkormányzat és az Óvoda dolgozóinak odaadó munkáját, mellyel a pályázatíró számára biztosították a szükséges adatokat a pályázat elkészítéséhez. Tchibo pályázat: Az elmúlt év ıszén községünk lakossága nagyon aktívan részt vállalt a Tchibo által óvodák számára kiírt vonalkód győjtı pályázatban. Sajnos a sorsoláson nem sikerült nyernünk, de azt gondolom, hogy településünk lakossága példás összefogásról, tenni akarásról tett tanúbizonyságot. Az ország összes pályázó óvodái közül az elıkelı 7. helyen álltunk. Vállalkozói felajánlás: Csalló Zoltán az ajkai Avilex-1 Kft. ügyvezetıje a cége által készített játszóházat ajándékozott óvodánknak, melyet az elıkészítı munkálatok elvégzése után az udvaron helyezünk el. Az ajkai vállalkozó Nyirádon született és intézményünkben járt óvodába. Településünkhöz, intézményünkhöz fızıdı gyermekkori kellemes élményei indíttatásából tette ezt a nagylelkő felajánlást. Kérem a község lakosságát, hogy intézményünk alapítványa számára szíveskedjenek felajánlani adójuk 1 %-át! KÉK CINKE ALAPÍTVÁNY adószáma: Segítségüket köszönjük! Vers Istvánné tagintézmény-vezetı

8 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március ÉRTED VELED SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN Iskolánkban január 16-án, szombaton tartottuk a már hagyományos ÉRTED-VELED sportnapot. A versenyfeladatokat Hoffmann István (Pityu bácsi) állította össze, és a teendık ismertetése mellett vidám történetekkel szórakoztatta a résztvevıket. A gyermekek együtt játszottak, izgultak szüleikkel. A játékot ebben az évben is színesítette, hogy nagyszülık, nagybácsik, nagynénik, keresztszülık is eljöttek. A sorversenyek elıhívták a felnıttekbıl is a játékos embert. Vidám arcok bizonyították ezt, amikor a labdát sikerült jól vezetni kézzel, lábbal, és a célba bedobni. A gyerekek hangosan drukkoltak az éppen küzdı csoporttársuknak. Mosolyra hangolt mindenkit, amikor ping-pong labdát kellett egy hoki ütıvel terelni, vagy a huszárváltó, ami abból állt, hogy a felnıtt a gyermeket hátán cipelve, futva kerülte meg a bóját. Néhányunknak komoly feladat volt a bukfencváltó is. A kötélhúzás minden évben a legizgalmasabb. A gyerekek figyelték, hogy kinek az apukája a legerısebb. Mindenki teljes erıbedobással vett benne részt. Miért is volt jó ez a nap? Olyan kevés idıt töltünk gyermekeinkkel, egymással, és azon belül még kevesebb az, amikor gondtalanul mosolygunk, akár a magunk sutaságán is, együtt nevethetünk, örülhetünk, beszélgetünk a szülıtársakkal, tanítókkal. Jólesı érzés, hogy megmozgatjuk izmainkat, kellemesen elfáradunk. Mindenki vidáman, fizikailag és lelkileg feltöltıdve ment haza. Az egészségünkért talán többször is megpróbálhatnánk, akár csak a családon belül is, hogy egy jót játszunk. Ez nem kerül semmibe, és rengeteg örömet hoz. A szülık kérésére az iskola igazgatója megígérte, hogy tavasszal a szabadban, a futball-pályán rendezünk egy ráadásnapot. A téli hónapok sporteseményei az iskolában Február hónapban rendeztük a felsı tagozat foci bajnokságát, amelyen az elsı helyen a 8. osztály csapata végzett. Nagy küzdelemben mögöttük a 6. osztály lett a második, a 7. osztály a harmadik, és az 5. osztály a negyedik. A gólkirály a 8. osztályos Vers Milán. Részt vettünk az MGYLSZ téli teremtornáján az I. és II. korcsoportos focistákkal. Az ellenfelek a tapolcai és környékbeli csapatok voltak, mivel eredményt nem hirdettek, a gyerekek csoki díjazásban részesültek, de csapatunknak helye van a legjobbak között. Csekı Kíra Vanessza eredményei nıi párbajtır vívásban: Olimpia Grand Prix Nemzetközi mezıny Törpici verseny országos mezıny Szolnok hely Balatonfüred TLC kupa hely Szombathely hely Tapolca Isover kupa hely Harkány hely Gratulálunk az elért sikerekhez! Kérem a tisztelt Olvasókat, hogy akinek a birtokában van régi nyirádi fotó, az helytörténeti győjteményünk bıvítéséhez bocsássa rendelkezésünkre. Másolás után a képeket természetesen visszaadjuk a tulajdonosának. Igaz Sándor igazgató

9 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Tőzre, vízre vigyázzatok! Március 4-én kék lámpavillogással, szirénázva érkeztek a tőzoltók a nagyiskolához. Az idıben észlelt tőzbıl a diákság a riasztást követı egy percen belül fegyelmezetten távozott, a lánglovagok pedig megkezdték a felderítést, és a tőz oltását. Mindez szerencsére nem valódi esemény volt, hanem a tőzoltóság által hatósági ellenırzés és gyakorlat keretében végrehajtott komplex foglalkozás. Az ajkai tőzoltóság három jármővel, a badacsonytomaji egység a terepjáró gépjármővével volt jelen. Az iskolai oltási gyakorlat után látványos bemutatót is tartottak. Elıször diákjaink olthatták el a fém kádban égı olajat porraloltóval, majd a kosaras emelırıl tizenöt méterrıl kötélen leereszkedı lánglovagna k tapsoltunk. A feszítıvágó berendezés nek nem tudott ellenállni az imitált baleset autója. Ezt követıen a kigyulladt autót két sugárral eloltották. A tőzoltás leghatékonyabb módszere a megelızés. A tudatos, óvatos magatartáskövetkeztében fel nem lobbant tőz nem okoz csak kárt. Viszont, ha baj van, a szakszerő és pontos végrehajtás életeket és vagyont menthet. Mindezt már dr. Lauer János tőzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója mondta el a gyerekeknek, akiket megdicsért a fegyelmezett és gyors végrehajtás miatt. A tőzoltók egy helyismerettel, diákjaink a tudás mellett érdekes élményekkel gazdagodtak. Köszönjük a lelkes lánglovagok munkáját! Igaz Sándor igazgató

10 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Szociális Segítı Központ hírei Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! A hosszú hideg téli napokon az idısek klubjában, néhány szívmelengetı programmal próbáltuk a hangulatot barátságosabbá tenni. Február 16-án vidám farsangi mulatsággal és a helyi konyha által készített - ízletes finom fánkkal szerettünk volna teletőzni. (Ami nem járt túl sok sikerrel.) Március elején természetesen mi is megemlékeztünk a Nınapról, egy kellemes délutánt töltöttünk idıseinkkel a nıi nem szépségeit - nehézségeit mazsolázgatva. Március 17-én a helyi általános iskolában tekintettünk meg idıseinkkel, egy az elsı világháborút, - a résztvevı katonák és hozzátartozóik szempontjából is - bemutató kiállítást. Igaz Sándor igazgató úr vezetett bennünket végig, aki Cseh Balázzsal, Horváth Gáborral, Kamrás Lászlóval, és Valkóczi Balázzsal együtt szervezte, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel karöltve, és hozta el Nyirádra a vándorkiállítást. Köszönjük a lehetıséget idıseinkben sok élményt ébresztett, és egyben sok sebet tépett fel, reméljük soha nem lesz részünk ezekben a nehéz idıkben. A húsvéti ünnepekre mi is készülünk, díszbe öltöztetjük az intézményt, kedves figurákat kreálunk hozzátartozóink, és magunk örömére, várjuk a megújulást és a tavaszt. A Föld napján április 22. a környezetvédelem egyik neves napján, az intézmény környezetét tesszük csinosabbá idıseinkkel, reméljük, sokan csatlakoznak majd a községbıl is a megmozduláshoz és óvják környezetüket ilyen módon. Továbbra is szeretettel várjuk, azokat az idıseket, akik nehezen viselik a magányt, kellemes társaságban szeretnék tölteni hétköznapjaikat, koruknak megfelelı programokra vágynak. Illetve fárasztó már számukra a mindennapos vásárlás, fızés, mosogatás, főtés, ügyintézés, gyógyszerkiváltás, stb. és szívesen fogyasztanák el derős társaságban, a friss, változatos finom ebédet. A törvényi változásoknak köszönhetıen az idei évtıl van mód és lehetıség arra, hogy az idısek klubjához olyan személyek is csatlakozzanak akik, étkezést nem szeretnének igénybe venni csak szolgáltatásaink, programjaink, és a társaság miatt látogatnák a klubot, nekik egy rendkívül méltányos összegő térítési díjat kell fizetniük. Szeretettel várjuk az ilyen igényő kedves idıseinket is április 01-tıl az intézmény által térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások díjaiban is, változás történik ami nem feltétlenül emelést jelent, errıl minden érintetett személyesen fogok értesíteni. A szolgáltatásokkal -mint házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idısek klubja, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás- kapcsolatban, ha részletesebb tájékoztatást szeretnének, kérem, keressenek minket személyesen a Sallai u. 1/A. szám alatt, illetve a 06 (70) es telefonszámon, forduljanak hozzánk bizalommal. Tisztelettel: Illés Olga intézményvezetı

11 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Gyermekvédelem Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Gyermekeink jelenét és jövıjét úgy gondolhatnánk, hogy a családi házban, a szülıi odafigyeléssel, szeretettel kellene igazgatni, egyengetni. Ez nem minden család esetében van így. Sajnos egyre többször tájékoztatnak iskolák diákokkal kapcsolatban az iskolai igazolatlan mulasztásokról. Röviden szeretném tájékoztatni a diákokat és a szülıket a tankötelezettségrıl, valamint az igazolt és igazolatlan hiányzások következményeirıl. A tankötelezettséggel kapcsolatos alapvetı szabályokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény határozza meg. A fıszabály szerint (6. (1) bekezdés) a Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A tankötelezettség kezdete az az év, melyben a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. Legkorábban abban a naptári évben, melyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti válik tankötelessé. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. A tankötelezettség végét a közoktatási törvény azokra a diákokra vonatkozóan, akik 1998/99-es tanévben kezdtek általános iskolába járni, a 6. (3) bekezdésében fogalmazza meg. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Ktv. törvényben foglaltakat. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl az alábbiak szerint rendelkezik a mulasztásról: 20. (3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülıt értesíteni a tanköteles tanuló elsı igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremőködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülıjét. (6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a közoktatási törvény 8. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó szakaszában a 250 tanítási órát, a közoktatási törvény 8. -a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítı szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, alapfokú mővészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelıtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. (8) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések ideje - a házirendben foglaltak szerint - összeadható. Amennyiben ez az idı eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minısül. A szülı egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb idıre történı távolmaradásra a szülı írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülıi igazolást a tanuló ellenırzı könyvébe kell beírni. A szülı betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történı hiányzás esetén lehetıleg minél elıbb értesítse az iskolát, vagy az osztályfınököt. Kérem a tisztelt szülıket, hogy kövessék figyelemmel gyermekük tanulmányi elımenetelét, mindezt téve a család kötelezettségeként és a törvény ismeretében is. Közeleg a Húsvét, ennek kapcsán az idén is szeretettel várunk minden érdeklıdı, ügyeskedı gyermeket a tavaszi játszóházba, március 31-én 15 órától a Mővelıdési Házba. A közeledı ünnephez kapcsolódóan barkácsolhatnak, készíthetnek ajándékokat, díszeket a gyerekek. Kellemes ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! Sásdi Vanda családgondozó

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március

HALIMBAI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március HALIMBAI HÍREK Halimba Község Önkormányzata idıszaki lapja VIII. évfolyam. 1. szám 2010. március Tisztelt Halimbaiak, Tisztelt Olvasóink! ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010.

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat 254.397 ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl.

Részletesebben

NYIRlevél. Önkormányzati hírek

NYIRlevél. Önkormányzati hírek NYIRlevél XI. évfolyam 2. szám 2009 június Önkormányzati hírek 2009. április 20-án átvehettük a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2 K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 2. 2. szám (márc. ( márc.-ápr. ápr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

2 2010. december KRÓNIKA. December

2 2010. december KRÓNIKA. December 2 2010. december November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést Tápiógyörgyén. November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klubok tartották éves

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak

Péteri Hírlevél. Munkába álltak a településırök! 2010. évi közmődíjak Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2010. évi 1. szám (2010. március-április) április) Sikeres óvoda-felújítási pályázat! Üdülıházas övezetekben:

Részletesebben

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban

Berczeli. Ahogy Sajó Sándor pályadíjverse mondja: - szelleme az idık szellemébe árad, és az utódokban Berczeli Ön a Berczeli Napló 101. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 1. szám, 2007. január-június június 2007. május 13-án került sor Nyíregyházán a Bessenyei-szobornál a Bessenyei - társaság által

Részletesebben

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt

Péteri Hírlevél. Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! Péteriért emléklap adományozása. Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt HÍRLEVÉL DECEMBER jó 2009.12.18. de. 8:39 Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja 2009. évi 6. szám (2009. december) Pest megyei milleniumi zászlót kaptunk! dr. Guba Zsolt személyében.

Részletesebben

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság

KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. A féligazság fele hazugság 2 2011. március KRÓNIKA A februári megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmővelıdési Bizottság. Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt Cegléden.

Részletesebben

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó

Berczeli. Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra (Ulti csapatverseny) Jelentkezés: 06/20 358-6390 16.00 órától. Augusztus 7. (Péntek) IV. Ifjúsági Találkozó Berczeli Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július Augusztus 1. (szombat) 20.00 óra Gátszínház a Tisza-parton: Kassai Thália Színház : Imádok férjhez menni zenés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013.

KÖLTSÉGVETÉSTERVEZET 2013. 2 2013. március Az önkormányzatok feladatkörének átalakítása magával hozta a pénzügyi átalakítást is. Feladatfinanszírozás az új, üdvözítı fogalom. Röviden azt jelenti, hogy az állam nem intézményeket

Részletesebben

Helyhatósági választások

Helyhatósági választások Az önkormányzatok független idıszaki kiadványa 2010. szeptember Helyhatósági választások A Helyi Választási Bizottságok nyilvántartásba vették a településeinken induló polgármester és egyéni listás települési

Részletesebben

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról

NYIRlevél. A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról NYIRlevél XII. évfolyam 3. szám 2010 szeptember A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselık választásáról Tisztelt NYIRlevél Olvasók! Köztudomású,

Részletesebben

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja

Levél Önkormányzatának idıszaki lapja Levél Önkormányzatának idıszaki lapja A Képviselı-testület a 2013. február 28-i ülésén egyhangúlag, 6 igen szavazattal megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2013 (III. 01.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKÁS BÉRLETI JOGÁRA KISZOMBORI - HÍRADÓ XVIII.. évfolyam 2009. 1. 1. szám (jan. ( jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL - Tájékoztatás

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától

Leányvári Újság. Leinwarer Zeitung. Búcsú az óvodától Leányvári Újság Leinwarer Zeitung AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA II/9. szám 2008. július Búcsú az óvodától 2008. május 30-án a leányvári óvoda nagycsoportosai az évzáróval egybekötött ballagáson búcsúztak el az

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 1 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Az elmúlt idıszakban a képviselıtestület jóváhagyta a Településszerkezeti Terv módosítását, melynek végleges változata megtekinthetı

Részletesebben

V. évfolyam, 1. szám 2009. április

V. évfolyam, 1. szám 2009. április V. évfolyam, 1. szám 2009. április Tisztelt Tiszaszentimreiek és Újszentgyörgyiek! Önkormányzat hírei 2009. január 5-tıl kezdtük meg munkánkat, hogy felkészüljünk az elıttünk álló egyre súlyosbodó feladatok

Részletesebben

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre

10 ÉVES A. 2009. OKTÓBER 10. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 250 Ft. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek Ady Endre 10 ÉVES A Jászboldogháza Község idıszakos lapja P OLG ÁR ME ST E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57 ) 460-0 23 f a l u u js a g @ j a s z b o l d o g h a z a. h u www.jaszboldoghaza.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. március 26-án (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112 - /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. március 26-án (pénteken)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Az elmúlt idıszak eseményeirıl

Az elmúlt idıszak eseményeirıl 2 Zsámboki Krónika Az elmúlt idıszak eseményeirıl Kedves Zsámbokiak! Önkormányzatunk a legutóbbi testületi üléseken több rendeletet is alkotott. Ezek összefoglalóit a Krónika következı oldalain láthatják.

Részletesebben

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében.

Berczeli. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július. Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 102. számát tartja a kezében. XII. évfolyam 2. szám, 2007. július Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület ezt az országhatárokon túl is ismert

Részletesebben