NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYIRlevél. Önkormányzati rendeletek kihirdetése"

Átírás

1 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám 2010 március Értesítjük a lakosságot, hogy a településen április és április a Mővelıdési Ház udvarán TÜDİSZŐRÉS lesz. A vizsgálat alkalmas a tüdıbetegségek idıben történı felismerésére. Javasolt minden 20 év feletti lakosnak, akirıl egy éven belül nem készült mellkasfelvétel. A szőrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazoló igazolvánnyal kell jelentkezni. Panasz nélkül is lehet beteg! Mobil Jogsegély Program Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttmőködésben az IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Veszprém megyei jogászok közremőködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy fıre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és idıpontok: Polgármesteri Hivatal, házasságkötı terme (páros heteken hétfı ) ; ; ; ; ; Némethné Vratnik Irén igazgatási ügyintézı Önkormányzati rendeletek kihirdetése 1/2010. (II. 12.) Ör. az önkormányzat évi költségvetésérıl Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete február 11-i ülésén megalkotta rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérıl. 2/2010. (III. 19.) Ör. az önkormányzat saját bevételeinek alapjául szolgáló díjakról szóló rendelet módosításáról A képviselı-testület március 18-i ülésén módosította a díjakról szóló rendeletét, meghatározta a szociális ellátások új térítési díjait. 3/2010. (III. 19.) Ör. a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatának módosításáról A képviselı-testület március 18-i ülésén módosította SZMSZ-ét. Kiegészítette a rendeletet az önkormányzat által önként vállalt feladatok felsorolásával, illetve az önkormányzat szakfeladat változásaival. A rendeletek a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, a községi könyvtárban, illetve önkormányzatunk honlapján elérhetık. Könnyid Erika jegyzı

2 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Hulladékgazdálkodás - Mi kerül ezen ennyibe? Hallottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében, megszőnnek a környezetszennyezı régi lerakók, helyükbe újak kerülnek. Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig teljes egészében, hogy ez mit is jelent. Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó irányelvet, amely megszabta, hogy milyen mőszaki védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethetıek csak. Erre alapvetıen a talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében van szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus drámai csökkenésére a 80-as évek közepén. A bajt elsısorban a tóba szabadon bekerülı kommunális szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból mindenféle utakon jutott le a szennyezıanyag a vízbe. A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg, mára a tó vízminısége felülmúlja várakozásainkat. A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó nagy szennyezı-forrást a talajvízre nézve. Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése körül kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került Veszprémbıl Ajkára, onnan Szentgálra, és végül Királyszentistvánra. Nem egyszerő egy lerakónak helyet találni a megyében. Karsztforrásaink, melyek egyedülálló vizet adnak az országban, ilyenkor átkot jelentenek. A Királyszentistvániak és a környéken élık azzal a feltétellel fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerő, 5 10 év alatt betelı lerakó lesz, hanem egy korszerő hulladék-feldolgozó üzem is kapcsolódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt káros hatását (bőz, széllel kihordott hulladék ). Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb közüzemi számla, de figyelnünk kell rá. Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk a környezetszennyezı lerakókat, ennek megkönnyítésére az Unió által biztosított elıcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tıkejuttatás. Ebbıl kell megépíteni és mőködtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített lerakó megtelik, tudjunk mibıl valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelı hulladékkezelı mővet építeni. Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy elınye volt: olcsó volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes győjtıjármővek, technológiai fejlesztések megvalósítására. Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak saját erejébıl bármilyen fejlesztést megvalósítani. Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és kapcsolt létesítményei megépülnek és június 1-jén megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésıbb szeptember 30-án lezárunk. Ezt követıen meg kell indítanunk a rendszer üzemszerő használatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egyszerően szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3 4 hónapot. Az egyetlen célszerő megoldás az üzemszerő mőködés elindítása. Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, elıreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon keresztül. A szeptember 1- jétıl induló teljes üzem költsége havi 81 millió forint (ez már tartalmazza a távolsági szállítás költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri általános költségek 57 millió forintra becsülhetık, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget kell a Szolgáltatóknak pluszként megtéríteni. Ez lakásonként, átlagosan mintegy bruttó Ft évi díjnövekedést jelent. Tudom. Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem nı. De van lehetıség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni a környezetükért, vállalják a szelektív győjtéssel járó feladatokat, esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzıen 110 literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés így is lesz, de annak mértéke lényegesen kisebb lesz. Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezıen ellátandó heti alkalommal történı ürítését az edényünknek, az évi egy alkalommal történı lomtalanítást és a szelektív hulladékgyőjtı rendszer mőködtetését. Czaun János a Tiszta Európa Program, Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

3 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Önkormányzati hírek Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009 decemberében pályázatot nyújtott be a mővelıdési ház külsı felújítására, és egy pályázat elıkészítési munkálata folyik a nyirádi NYITNIKÉK Óvoda férıhelybıvítése, infrastruktúra- és eszközfejlesztése. Február 11-i képviselı-testületi ülésünkön elfogadtuk az önkormányzat évi költségvetését, meghatároztuk a kiemelt célokat és a testület munka- és üléstervét, valamint jóváhagytuk a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet. Az ülések jegyzıkönyvei, elıterjesztései, a hatályos önkormányzati rendeletek a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen honlapunkon (www.nyirad.hu) elérhetık. Még a múlt évben, a december 10-i képviselı-testületi ülésen került napirendre az idei év adóinak megtárgyalása. A testület minden tagja egyetértett azzal, hogy az önkormányzat a évben nem emel a kommunális adó mértékén. Abban is egyetértés volt, hogy a szilárd hulladék szállításának közszolgáltatási díját III. negyedév végéig továbbra is az önkormányzat fizeti meg a szolgáltató részére a lakosság helyett. Köztudomású, hogy Nyirádon a lakosságnak több, mint egy évtizede nem kell a szemétszállításért fizetnie, azt az önkormányzat átvállalta önöktıl. E lapszámunk Hulladékgazdálkodás - Mi kerül ezen ennyibe? címő cikkében Czaun János, a Tiszta Európa Program, Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás elnöke részletesen tájékoztatja az olvasókat arról, hogy milyen változások várhatóak a hulladékgazdálkodásban. Sajnálatos módon olyan mértékben emelkedik meg a szemétszállítás és hulladék-elhelyezés költsége, hogy azt már nem lesz képes megfizetni az önkormányzat a lakosság helyett. A képviselı-testület elgondolása az, hogy ugyan a III. negyedévben kénytelenek leszünk a lakosságra hárítani a szemétszállítás díját, de a II. félévtıl lecsökkentenénk a kommunális adó mértékét. Ez a folyamat elıkészítés alatt áll, és tárgyalásokat tervezünk a szolgáltatóval annak érdekében, hogy önök számára a legkedvezıbb megoldást megtaláljuk. Az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. megállapította a évre vonatkozó hulladékszállítási közszolgáltatási díjat. A 110 literes hulladékszállító edényre vonatkozó egy ürítés szolgáltatási díja a évihez képest 96 Ft-tal emelkedett. Egy heti ürítésért 2009-ben 131 ezer forintot fizettünk, ez a díj 2010-ben heti 171 ezer forint. Éves szinten idén több mint 2 millió forinttal kell többet fizetnünk a szolgáltatásért, Ft-ot. Egy lakás éves szemétszállítási díja Ft-ról Ft-ra emelkedett január 1-jétıl ben már mőködni fog a regionális hulladéklerakó, ettıl az idıponttól Ft lesz lakásonként a díj. Ezt már nem lesz képes átvállalni az önkormányzat a lakosságtól. Nyirádon a közeljövıben két szelektív hulladékgyőjtı szigetet létesítünk. Egyik a tornaterem mellett, a másik a Szociális Segítı Központ mellett lesz telepítve. Ha önök igénybe veszik ezt az ingyenes győjtési formát, valamint amit lehet, komposztálnak, lecserélhetik a 110 literes győjtı edényüket kisebbre, mert annak alacsonyabb lesz a szállítási díja. Valószínő, hogy ez év októberétıl minden háztartásnak egyénileg szerzıdést kell kötnie a szolgáltatóval, a részletekrıl és a tudnivalókról idıben értesíteni fogjuk önöket. Sarkadi-Nagy András polgármester

4 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Új Magyarország Fejlesztési Terv Megújuló mellékutak, új bicikliút Veszprém megyében 757 millió forintot fordítottak két mellékút rekonstrukciójára Veszprém megyében a Középdunántúli Operatív Program (KDOP) keretében. A forrásokat az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) biztosította. Ajka kerékpárút-hálózata két és fél kilométerrel bıvült egy másik fejlesztési projektben. Ünnepélyes útátadásra került sor pénteken Ajkán. A mőszaki átadással a végéhez érkezett két Veszprém megyei mellékút európai uniós forrásból finanszírozott felújítása. A közlekedık európai színvonalú útként vehetik ismét birtokba a KDOP keretében felújított Ajka Pula összekötı utat (7309-es út), valamint és Devecser Tapolca összekötı út (7317-es út) Devecser és Nyirád közti szakaszát, összesen csaknem 15 kilométeren. Ezzel párhuzamosan, külön pályázat keretében elkészült az Ajka és Padragkút közötti 2450 méteres kerékpárút is. A magyar mellékutak felújítási programját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektgazdaként irányítja. Feladatai közé tartozik a projektjavaslatok feltárása, a projektek elıkészítése, a tervezı és a kivitelezı kiválasztása, a kiviteli tervek elkészíttetése, a kivitelezés alatt a mőszaki ellenıri feladatok ellátása, a monitoring, a teljes adminisztráció, a projektmenedzsment és az elszámolás, valamint az átadott útszakaszok figyelemmel kísérése további öt esztendın keresztül. A most záruló felújítási projektet Vörös Gyula, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém megyei igazgatója mutatta be. A munkálatok elvégzésére szabályos közbeszerzési eljárással választották ki a kivitelezıket, a COLAS Építı Zrt.-t és a Horváth-Ép Kft.-t. A cégek július végén vehették át a munkaterületet. A rekonstrukció során kiszélesítették az útpályát, két rétegben erısítették meg a burkolatot. Ahol szükséges volt, ezt megelızıen lokálisan cserélték a pályaszerkezetet. A belterületi részeken a csapadékvíz elvezetésérıl is gondoskodni kellett. Felújították az útszakaszokon található mőtárgyakat, forgalomtechnikai és biztonsági elemeket telepítettek. Az avatóünnepségen Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke beszédében kiemelte, hogy ezekre az útfelújításokra az Új Magyarország Fejlesztési Terv égisze alatt, az Unió regionális fejlesztéseket támogató alapja finanszírozásában kerülhetett sor, 757 millió forintból. Országszerte folynak a hasonló léptékő beavatkozások mondta az RFT vezetıje, a sok kis lépés összeadódik, így a közlekedés a magyar közúthálózat egészén érzékelhetıen gördülékenyebbé, kényelmesebbé, biztonságosabbá válik. A közútkezelı számításai szerint ebben a projektben 37 ezer ember tekinthetı az útrekonstrukciók közvetlen haszonélvezıjének. A magyar mellékutak as rekonstrukciós programja országosan összesen 73 projekt keretében 1114 kilométernyi út felújítását foglalja magában 2009 végéig. Az akciótervben Magyarország hét statisztikai régiójában összesen 183 útszakasz felújítására nyílik lehetıség uniós finanszírozással, csaknem 50 milliárd forintból. A Közép-Dunántúl régióban 2009-ben 100 kilométernyi közút újult meg, összesen mintegy 4 milliárd forint értékben. Az ajkai avatóünnepség örömteli mozzanata volt, hogy a kocsiutak mellett átadtak két és fél kilométer kerékpárutat is. Ajka város 194 millió forintos ráfordítással bıvíti kerékpárúthálózatát ebbıl a KDOP közel 150 millió forintot fedez, a bicikliutak együttes hossza a beruházás befejeztével meghaladja majd a 8 kilométert. További információ Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Igazgatóság Tel.: Weboldal: A felújítási projektben érintett útszakasz

5 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Veszprém Megyei Önkormányzat hírei Elfogadta a megyegyőlés a költségvetést - Összesen 14,5 milliárd forint költségvetési fıösszeggel és egy milliárd forint hiánnyal számol a megyei költségvetés. Ezt fogadták el a képviselık a Szent István teremben, február 18-án. Kilépett Máhl Ferenc, a megyegyőlés kéttagú, MDF-es frakciójából. Ezt jelentette be napirend elıtt Lasztovicza Jenı megyei közgyőlési elnök. Polgárdy Imre alelnök szintén napirend elıtti felszólalásában a megyei mőködtetésben levı ajkai iskolák kapcsán arról beszélt, hogy a fenntartó nagyobb felelısséget tanúsít az intézmények iránt, mint a város polgármestere, aki készen állna ezt az ügyet felhasználni választási kampány céljára. Napirendek keretében választották meg a Veszprém megyei országgyőlési egyéni választókerületek választási bizottságai és területi választási bizottság tagjait és póttagjait, akik esküt tettek, majd Talabér Márta alelnöktıl átvették megbízóleveleiket. Döntés született a Veszprém Megyei Turisztikai Hivatal megszőntetésérıl, amellyel milliós megtakarítás várható, Lasztovicza Jenı elnök kiemelte: a feladatot a mostaninál szőkebb létszámmal az önkormányzat keretin belül továbbra is ellátják, ezért az, a felvetésekkel ellentétben nem szenved csorbát. Horváth László bizottsági elnök és Kuti Csaba képviselı méltatta a hivatal munkáját, különös tekintettel a kiállításokra, konferenciákra, sikeres pályázataikra. A megyei elnök a megjegyzésekre elmondta: az idegenforgalom kivéreztetése 2002-ben megkezdıdött. Akkor még 28 milliárd jutott idegenforgalomra, 9 milliárd marketingre, ma pedig 9 milliárdot kap a turisztika, a marketing pedig 4,5 milliárdot. A jelenlegi kormány szétrombolja a turisztikát fogalmazott Lasztovicza Jenı. Elfogadta a megyegyőlés az idei költségvetést, miszerint 14,5 milliárd forintból gazdálkodhat a megye. Emellett egy milliárdos hiánnyal számol az önkormányzat. A téma vihart kavart a képviselık körében, többen kifogásolták a pénzek megfelelı felhasználását. Az elhangzottakra Lasztovicza Jenı elnök megjegyezte: 2006-hoz képest kettı milliárd forinttal csökkentek a központi támogatások és az illetékbevétel, miközben hat intézményt átadtak a települések megyei mőködtetésbe. Az elnök utalt egy közelmúltbeli ÁSZ vizsgálatra, mely a gazdálkodás és a jogszerőség terén egyaránt kedvezıen értékelte az önkormányzat munkáját. Áldását adta a megyegyőlés ahhoz, hogy a Csolnoky kórház hitelt vegyen fel egy nagyértékő úgynevezett DSA készülék beszerzésére, majd a képviselık döntöttek annak a pályázatnak a benyújtásáról, mely a regionális onkológiai centrum létrehozását, valamint infrastruktúra fejlesztést támogat. A napirendek között döntöttek a képviselık több, megyei alapítású közalapítvány megszüntetésérıl. A sajtó felelıssége és szabadsága - Különösen nagy felelısség és feladat hárul az újságírókra és a politikusokra ezekben a hetekben a választások miatt fogalmazott Lasztovicza Jenı megyei elnök, március 15-én, a Szabad Sajtó Napján, a megyeházán, melyen a megyei önkormányzat vezetése is részt vett. Tizenkettedik alkalommal hívták meg az újságírókat a hagyományos fogadásra a Szent István díszterembe. Az elnök rendkívül fontosnak nevezte az egybegyőltek munkáját az információk megszerzésekor, illetve hiteles, tisztességes továbbításakor egyaránt. Lasztovicza Jenı külön súlyt helyezett a sajtószabadságra, mely nagy lehetıséget jelen, ugyanakkor adódik arra is példa, hogy határai elmosódnak és visszaélésre is alkalmat teremt. -Nehéz évet zártunk és nehéz év elé tekintünk vélekedett. Megjegyezte: a megyei önkormányzatokat drasztikus elvonás érintette, ezért Veszprém megye is kénytelen szőkíteni a támogatásokat. Ennek ellenére a közgyőlés fontosnak tartja a médiumok támogatását, ezért 2010 évben ismét kiírja a médiapályázatot. Erre az eddigi gyakorlat alapján be lehet adni a pályázatokat, melyrıl majd a kulturális bizottság dönt. A pohárköszöntı után a megjelentek megvitatták egymással hivatásuk nehézségeit, és lehetıségük nyílt arra is, hogy beszélgessenek a megye vezetıivel. Forrás:

6 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Gyermekvilág Az elmúlt idıszak is eseménydúsan telt óvodánkban. Februárban tartottuk a már hagyománnyá vált farsangi jelmezes bálunkat az óvodában. A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, és mindannyian színes, ötletes jelmezekben jöttek az óvodába. Rövid verses, dalos télbúcsúztatót adott elı mindhárom csoport, majd minden kisgyermek bemutatta jelmezét. Az óvó nénik dalos, táncos elıadással szórakoztatták a gyerekeket. Ezután közös mókázás, mulatozás következett. A szakács nénik farsangi fánkkal, a Szülık Közössége édességgel kedveskedett ovisainknak. Ebben a nevelési évben második alkalommal került megrendezésre a Te is játssz velünk! családi sportnap. A tornateremben zajlott a vidám, játékos testedzés. Nagy örömünkre egyre több szülı, nagyszülı is kedvet kap a közös mozgásra. A Szülık Közössége és a konyha felajánlásának köszönhetıen minden gyermeket megajándékoztunk egy kis csemegével, ivólével. Az es forradalom és szabadságharc évfordulójára is megemlékeztünk az oviban. Közösen díszítettük fel a csoportszobákat, folyosókat a gyermekek által készített nemzeti jelképekkel. Mindhárom korosztály dalokkal, versekkel, mondókákkal készült az ünnepségre. A megemlékezést az óvó nénik közös éneklése zárta. Az Ajkai Nevelési Tanácsadó szakemberei elvégezték a nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálatát. Ez jelentıs segítséget adott a szülıknek abban, hogy meghozzák gyermekük számára a legmegfelelıbb döntést, hogy elkezdje-e az iskolát vagy töltsön még egy évet az óvodában. Így a 28 fıs nagycsoportosból elıreláthatólag 23 gyermek iratkozik be az iskola elsı osztályába. Folyamatban lévı pályázataink: A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány által kiírt eszközfejlesztésre nyújtottunk be pályázatot. Szeretnénk, ha pályázati támogatásból sikerülne anyanyelvi-, mozgás- és képességfejlesztı eszközöket beszerezni intézményünknek, elısegítve ezzel gyermekeink megfelelı fejlıdését.

7 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március TÁMOP által Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidıs tevékenységeinek támogatására kiírt pályázattal igyekszünk az óvodai programokat színesebbé tenni, és meglévı programjaink költségeit csökkenteni (úszásoktatás, színházlátogatás, kirándulások útiköltsége). A pályázatba Halimba Község Önkormányzatának segítségével sikerült bekapcsolódnunk, melyben Halimba, Nyirád, Szıc Intézményfenntartó Társulás Általános Iskolája és Óvodája mind a négy tagintézménye részt vehet. Köszönjük a lehetıséget! A Közép-Dunántúli Operatív Program Közoktatási infrastrukturális fejlesztés pályázattal szeretnénk óvodánk férıhelyeinek számát növelni és intézményünket korszerősíteni. Elkészültek az intézménybıvítés tervdokumentációi, és folyamatban van a pályázat megírása. Az óvoda részérıl szeretném köszönetemet kifejezni Nyirád Község Képviselı-testületének, hogy lehetıvé tették a pályázat benyújtását. Továbbá köszönöm az Önkormányzat és az Óvoda dolgozóinak odaadó munkáját, mellyel a pályázatíró számára biztosították a szükséges adatokat a pályázat elkészítéséhez. Tchibo pályázat: Az elmúlt év ıszén községünk lakossága nagyon aktívan részt vállalt a Tchibo által óvodák számára kiírt vonalkód győjtı pályázatban. Sajnos a sorsoláson nem sikerült nyernünk, de azt gondolom, hogy településünk lakossága példás összefogásról, tenni akarásról tett tanúbizonyságot. Az ország összes pályázó óvodái közül az elıkelı 7. helyen álltunk. Vállalkozói felajánlás: Csalló Zoltán az ajkai Avilex-1 Kft. ügyvezetıje a cége által készített játszóházat ajándékozott óvodánknak, melyet az elıkészítı munkálatok elvégzése után az udvaron helyezünk el. Az ajkai vállalkozó Nyirádon született és intézményünkben járt óvodába. Településünkhöz, intézményünkhöz fızıdı gyermekkori kellemes élményei indíttatásából tette ezt a nagylelkő felajánlást. Kérem a község lakosságát, hogy intézményünk alapítványa számára szíveskedjenek felajánlani adójuk 1 %-át! KÉK CINKE ALAPÍTVÁNY adószáma: Segítségüket köszönjük! Vers Istvánné tagintézmény-vezetı

8 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március ÉRTED VELED SPORTNAP AZ ISKOLÁBAN Iskolánkban január 16-án, szombaton tartottuk a már hagyományos ÉRTED-VELED sportnapot. A versenyfeladatokat Hoffmann István (Pityu bácsi) állította össze, és a teendık ismertetése mellett vidám történetekkel szórakoztatta a résztvevıket. A gyermekek együtt játszottak, izgultak szüleikkel. A játékot ebben az évben is színesítette, hogy nagyszülık, nagybácsik, nagynénik, keresztszülık is eljöttek. A sorversenyek elıhívták a felnıttekbıl is a játékos embert. Vidám arcok bizonyították ezt, amikor a labdát sikerült jól vezetni kézzel, lábbal, és a célba bedobni. A gyerekek hangosan drukkoltak az éppen küzdı csoporttársuknak. Mosolyra hangolt mindenkit, amikor ping-pong labdát kellett egy hoki ütıvel terelni, vagy a huszárváltó, ami abból állt, hogy a felnıtt a gyermeket hátán cipelve, futva kerülte meg a bóját. Néhányunknak komoly feladat volt a bukfencváltó is. A kötélhúzás minden évben a legizgalmasabb. A gyerekek figyelték, hogy kinek az apukája a legerısebb. Mindenki teljes erıbedobással vett benne részt. Miért is volt jó ez a nap? Olyan kevés idıt töltünk gyermekeinkkel, egymással, és azon belül még kevesebb az, amikor gondtalanul mosolygunk, akár a magunk sutaságán is, együtt nevethetünk, örülhetünk, beszélgetünk a szülıtársakkal, tanítókkal. Jólesı érzés, hogy megmozgatjuk izmainkat, kellemesen elfáradunk. Mindenki vidáman, fizikailag és lelkileg feltöltıdve ment haza. Az egészségünkért talán többször is megpróbálhatnánk, akár csak a családon belül is, hogy egy jót játszunk. Ez nem kerül semmibe, és rengeteg örömet hoz. A szülık kérésére az iskola igazgatója megígérte, hogy tavasszal a szabadban, a futball-pályán rendezünk egy ráadásnapot. A téli hónapok sporteseményei az iskolában Február hónapban rendeztük a felsı tagozat foci bajnokságát, amelyen az elsı helyen a 8. osztály csapata végzett. Nagy küzdelemben mögöttük a 6. osztály lett a második, a 7. osztály a harmadik, és az 5. osztály a negyedik. A gólkirály a 8. osztályos Vers Milán. Részt vettünk az MGYLSZ téli teremtornáján az I. és II. korcsoportos focistákkal. Az ellenfelek a tapolcai és környékbeli csapatok voltak, mivel eredményt nem hirdettek, a gyerekek csoki díjazásban részesültek, de csapatunknak helye van a legjobbak között. Csekı Kíra Vanessza eredményei nıi párbajtır vívásban: Olimpia Grand Prix Nemzetközi mezıny Törpici verseny országos mezıny Szolnok hely Balatonfüred TLC kupa hely Szombathely hely Tapolca Isover kupa hely Harkány hely Gratulálunk az elért sikerekhez! Kérem a tisztelt Olvasókat, hogy akinek a birtokában van régi nyirádi fotó, az helytörténeti győjteményünk bıvítéséhez bocsássa rendelkezésünkre. Másolás után a képeket természetesen visszaadjuk a tulajdonosának. Igaz Sándor igazgató

9 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Tőzre, vízre vigyázzatok! Március 4-én kék lámpavillogással, szirénázva érkeztek a tőzoltók a nagyiskolához. Az idıben észlelt tőzbıl a diákság a riasztást követı egy percen belül fegyelmezetten távozott, a lánglovagok pedig megkezdték a felderítést, és a tőz oltását. Mindez szerencsére nem valódi esemény volt, hanem a tőzoltóság által hatósági ellenırzés és gyakorlat keretében végrehajtott komplex foglalkozás. Az ajkai tőzoltóság három jármővel, a badacsonytomaji egység a terepjáró gépjármővével volt jelen. Az iskolai oltási gyakorlat után látványos bemutatót is tartottak. Elıször diákjaink olthatták el a fém kádban égı olajat porraloltóval, majd a kosaras emelırıl tizenöt méterrıl kötélen leereszkedı lánglovagna k tapsoltunk. A feszítıvágó berendezés nek nem tudott ellenállni az imitált baleset autója. Ezt követıen a kigyulladt autót két sugárral eloltották. A tőzoltás leghatékonyabb módszere a megelızés. A tudatos, óvatos magatartáskövetkeztében fel nem lobbant tőz nem okoz csak kárt. Viszont, ha baj van, a szakszerő és pontos végrehajtás életeket és vagyont menthet. Mindezt már dr. Lauer János tőzoltó ezredes, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója mondta el a gyerekeknek, akiket megdicsért a fegyelmezett és gyors végrehajtás miatt. A tőzoltók egy helyismerettel, diákjaink a tudás mellett érdekes élményekkel gazdagodtak. Köszönjük a lelkes lánglovagok munkáját! Igaz Sándor igazgató

10 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Szociális Segítı Központ hírei Szeretettel köszöntöm a kedves olvasókat! A hosszú hideg téli napokon az idısek klubjában, néhány szívmelengetı programmal próbáltuk a hangulatot barátságosabbá tenni. Február 16-án vidám farsangi mulatsággal és a helyi konyha által készített - ízletes finom fánkkal szerettünk volna teletőzni. (Ami nem járt túl sok sikerrel.) Március elején természetesen mi is megemlékeztünk a Nınapról, egy kellemes délutánt töltöttünk idıseinkkel a nıi nem szépségeit - nehézségeit mazsolázgatva. Március 17-én a helyi általános iskolában tekintettünk meg idıseinkkel, egy az elsı világháborút, - a résztvevı katonák és hozzátartozóik szempontjából is - bemutató kiállítást. Igaz Sándor igazgató úr vezetett bennünket végig, aki Cseh Balázzsal, Horváth Gáborral, Kamrás Lászlóval, és Valkóczi Balázzsal együtt szervezte, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesülettel karöltve, és hozta el Nyirádra a vándorkiállítást. Köszönjük a lehetıséget idıseinkben sok élményt ébresztett, és egyben sok sebet tépett fel, reméljük soha nem lesz részünk ezekben a nehéz idıkben. A húsvéti ünnepekre mi is készülünk, díszbe öltöztetjük az intézményt, kedves figurákat kreálunk hozzátartozóink, és magunk örömére, várjuk a megújulást és a tavaszt. A Föld napján április 22. a környezetvédelem egyik neves napján, az intézmény környezetét tesszük csinosabbá idıseinkkel, reméljük, sokan csatlakoznak majd a községbıl is a megmozduláshoz és óvják környezetüket ilyen módon. Továbbra is szeretettel várjuk, azokat az idıseket, akik nehezen viselik a magányt, kellemes társaságban szeretnék tölteni hétköznapjaikat, koruknak megfelelı programokra vágynak. Illetve fárasztó már számukra a mindennapos vásárlás, fızés, mosogatás, főtés, ügyintézés, gyógyszerkiváltás, stb. és szívesen fogyasztanák el derős társaságban, a friss, változatos finom ebédet. A törvényi változásoknak köszönhetıen az idei évtıl van mód és lehetıség arra, hogy az idısek klubjához olyan személyek is csatlakozzanak akik, étkezést nem szeretnének igénybe venni csak szolgáltatásaink, programjaink, és a társaság miatt látogatnák a klubot, nekik egy rendkívül méltányos összegő térítési díjat kell fizetniük. Szeretettel várjuk az ilyen igényő kedves idıseinket is április 01-tıl az intézmény által térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások díjaiban is, változás történik ami nem feltétlenül emelést jelent, errıl minden érintetett személyesen fogok értesíteni. A szolgáltatásokkal -mint házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idısek klubja, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás- kapcsolatban, ha részletesebb tájékoztatást szeretnének, kérem, keressenek minket személyesen a Sallai u. 1/A. szám alatt, illetve a 06 (70) es telefonszámon, forduljanak hozzánk bizalommal. Tisztelettel: Illés Olga intézményvezetı

11 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Gyermekvédelem Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót! Gyermekeink jelenét és jövıjét úgy gondolhatnánk, hogy a családi házban, a szülıi odafigyeléssel, szeretettel kellene igazgatni, egyengetni. Ez nem minden család esetében van így. Sajnos egyre többször tájékoztatnak iskolák diákokkal kapcsolatban az iskolai igazolatlan mulasztásokról. Röviden szeretném tájékoztatni a diákokat és a szülıket a tankötelezettségrıl, valamint az igazolt és igazolatlan hiányzások következményeirıl. A tankötelezettséggel kapcsolatos alapvetı szabályokat a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény határozza meg. A fıszabály szerint (6. (1) bekezdés) a Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A tankötelezettség kezdete az az év, melyben a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri. Legkorábban abban a naptári évben, melyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét betölti válik tankötelessé. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. A tankötelezettség végét a közoktatási törvény azokra a diákokra vonatkozóan, akik 1998/99-es tanévben kezdtek általános iskolába járni, a 6. (3) bekezdésében fogalmazza meg. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik életévét betölti. A sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszadik életévét betölti. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a Ktv. törvényben foglaltakat. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények mőködésérıl az alábbiak szerint rendelkezik a mulasztásról: 20. (3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülıt értesíteni a tanköteles tanuló elsı igazolatlan mulasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közremőködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülıjét. (6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a közoktatási törvény 8. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános mőveltséget megalapozó szakaszában a 250 tanítási órát, a közoktatási törvény 8. -a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítı szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, alapfokú mővészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelıtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az elsı félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhetı, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. (8) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések ideje - a házirendben foglaltak szerint - összeadható. Amennyiben ez az idı eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minısül. A szülı egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb idıre történı távolmaradásra a szülı írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülıi igazolást a tanuló ellenırzı könyvébe kell beírni. A szülı betegség, vagy más rendkívüli ok miatt történı hiányzás esetén lehetıleg minél elıbb értesítse az iskolát, vagy az osztályfınököt. Kérem a tisztelt szülıket, hogy kövessék figyelemmel gyermekük tanulmányi elımenetelét, mindezt téve a család kötelezettségeként és a törvény ismeretében is. Közeleg a Húsvét, ennek kapcsán az idén is szeretettel várunk minden érdeklıdı, ügyeskedı gyermeket a tavaszi játszóházba, március 31-én 15 órától a Mővelıdési Házba. A közeledı ünnephez kapcsolódóan barkácsolhatnak, készíthetnek ajándékokat, díszeket a gyerekek. Kellemes ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! Sásdi Vanda családgondozó

12 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Színházi évad Nyirádon Az idei évben az Országos és Kulturális Minisztérium Új tudást, mőveltséget mindenkinek: Színházi, Táncszínházi és Bábszínházi vendégjátékok fogadása címő pályázatának köszönhetıen három színházi elıadás juthatott, juthat el településünkre. Az elıadássorozat január 16-án vette kezdetét, mikor a közönség A KIS HERCEG címő zenés darabot láthatta a Sümegi Petıfi Színkör elıadásában. A jegyeket a pályázatnak köszönhetıen kedvezményes áron kínáltuk a nagyérdemő közönség számára, mely 200 Ft volt. A nézık száma ekkor több mint kettıszáz fı volt, s a környezı településekrıl is sokan tekintették meg a mősort. A következı darab egy zenés bábjáték volt, melyet a Pápai Pegazus Színház jóvoltából láthattunk RONGYOSZSÁK címmel március 20- án. Ezúttal a darab megtekintése ingyenes volt. A közönség száma ezúttal is azt bizonyította, hogy igen is szükség van az ilyen jellegő kulturális, színházi rendezvényekre településünkön. A harmadik elıadásra április 24-én 16 órakor kerül sor. Ekkor a zalaegerszegi Zalai Táncegyüttes látogat el hozzánk, mikor is egy fergeteges táncszínházi elıadásnak lehetünk szem és fültanúi CIGÁNY RITMUS címmel, melynek idıtartama 50 perc. Jegyek elıvételben vásárolhatóak a könyvtár nyitvatartási idejében, valamit a Szociális Segítı Központban. Belépıdíj: 200 Ft. Információ:06/70/ Megkérek minden érdeklıdıt, hogy megjelenési szándékát legyen kedves idıben jelezni, a magas jelentkezésre való tekintettel. Czafit Zsófia mővelıdésszervezı, könyvtáros Építésügy Értesítem az ügyfeleket, hogy megváltozott az építéshatósági ügyfélfogadás ideje. Tapolca Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltetési és Mőszaki Iroda Építéshatósági Csoport, Vörös Péter építéshatósági ügyintézı ügyfélfogadási ideje a nyirádi polgármesteri hivatalban: páros hét keddi napján és óra között. Könnyid Erika jegyzı

13 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Két kiállítás apropóján Március elsı szombatja két rendezvénynek köszönhetıen mozgalmas és tartalmas hétvégi nap volt számomra. Mindkét rendezvény alapvetıen Igaz Sándor igazgató úr munkájához köthetı. Délután egy órakor Nemesgulácson került megnyitásra három frissen végzett rajztanár képzımővészeti tárlata. Közülük rutinos kiállító csak Igaz Sándor volt, kinek ez a hatodik kiállítása. Most huszonkét képét állította ki. Az iskola aulájában több mint hetvenen jelentünk meg a mővészek tiszteletére, köztük sokan Nyirádról. A másik e napi esemény délután öt órakor kezdıdött itt Nyirádon, az iskola könyvtárában. Horváth Gábor ırnagy, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke és Valkóczi Balázs hagyományırzı szakaszvezetı (új nyirádi lakos ) győjtésébıl, április elsı hetéig tekinthetı meg az a tárlat, mely az elsı világháború kitörésétıl a második világháború befejezéséig terjedı idıszakból vonultat fel korabeli fegyvereket, relikviákat. A kiállítás Horváth Gábor ırnagy úr hadtörténeti áttekintést adó elıadásával kezdıdött, melyben újszerően foglalta össze hadseregünk történelmét a fenti korszak alatt, annak fejlıdését és hányattatásait. A kiállításon a fegyverek mellett eredeti egyenruhákat, kitüntetéseket, tábori képeslapokat is megtekinthettünk. Ez utóbbiak a kiállítást szervezı igazgató győjteményébıl származnak. Akinek esetleg nincs ideje április elsı hetéig megtekinteni iskolánk könyvtárában ezt a tárlatot, ne csüggedjen, mert az elkövetkezı hónapra a halimbai kultúrház fogadja be e gazdag anyagot. Nagy Gábor felelıs szerkesztı

14 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Könyvtár hírei Községi Könyvtárunk továbbra is várja kedves olvasóit, felhasználóit a megszokott nyitvatartási idıben: Hétfı Internetezési lehetıséget is kínálunk kedves Kedd felhasználóinknak a következı díjszabásokkal: Szerda ½ óra 100 Ft Csütörtök óra 200 Ft Péntek - havi bérlet 600 Ft Szombat Felhívjuk azon kedves olvasóink figyelmét, akiknek már nagyon régi könyvtartozásuk van, hogy eljött az İ/Önök ideje. Könyvtárunk májusban MEGBOCSÁJTÁS HETÉT TART, amely azt jelenti, hogy minden kedves olvasónk régi tartozásait visszahozhatja anélkül, hogy bármiféle késedelmi díjat számítanánk fel. Tehát mindenkit várok sok szeretettel május 3-8 ig. Ne feledjék, nincs késedelmi díj!!!!!! Minden kedves olvasónknak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Czafit Zsófia könyvtáros Kedves Mozgássérült tagok, Tisztelt Olvasók! A Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület Halimba Szıc Nyirád csoportjában igazi tavaszi hangulat van, hiszen szebbnél szebb programokkal kedveskedünk tagjainknak. Az idei évben újra Szıc község adott otthont a nınapi rendezvénynek. A mősor elıtt a mozgássérült vezetık és Dr. Szél András a község polgármestere köszöntötte a vendégeket. A csoportvezetı és férfitársai a köszöntık után virággal kedveskedtek a csoport hölgy tagjainak. A jó hangulatról a halimbai Amatır Színjátszókör vidám jelenetekkel, versekkel valamint Sümegrıl érkezett Musical énekesek Czafit Zsófia nyirádi mővelıdésszervezı és barátai gondoskodtak. A szíves vendéglátásról a szıci mozgássérültek és a község önkormányzata gondoskodott. Köszönjük a kedves tagoknak és vendégeknek, akik bármilyen módon segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását megszervezését. A csoport tavaszi programjai a következık: Április 27-én 8 órai indulással a sárvári gyógyfürdıbe látogat, amire így tél végén igen nagy igény van. Április 05-én 10 órától a 3 település mozgássérültjei valamint a halimbai bányász nyugdíjas klub és a polgárırség közösen Locsolkodjunk együtt címmel hagyományırzı húsvéti ünnepet tart a halimbai Mővelıdési ház udvarán. A hagyományos húsvéti játékok mellett, tojásfestés, locsolkodás finomságok várják a mozgássérültek tagjait, a meghívott vendégeket. Áprilisban még a csoport Budapestre a Bazilikába és az Operaház épületébe idegenvezetıvel látogat. A napot kellemes vacsorával zárjuk. A Veszprém Megyei Mozgássérült Egyesület borgátai üdülıjébe várjuk a mozgássérültek és hozzátartozóik jelentkezését. Kívánunk a csoport tagjainak tavaszi programjainkhoz jó szórakozást, pihenést és sok élményt. Kovács Tibor csoportvezetı Vers Istvánné csoportvezetı helyettes

15 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Iskolai Szülıi Munkaközösség hírei Iskolánk Szülıi Munkaközössége február 13-án rendezte meg hagyományos bálját. A zenét és a jó hangulatot az Universum együttes biztosította. Köszönet nekik azért, hogy a rossz idı ellenére is vállalták az utazást. Sajnos talán az idıjárás miatt kevesen jöttek el. Köszönet a fiataloknak, akik növelték a létszámot, és megmutatták, hogy tudnak kulturáltan szórakozni. Ami elszomorító, hogy sokan a belépıjegy megvásárlásával sem támogatták rendezvényünket. Pedig a bál bevételével az idén is, mint minden évben iskolánkat és gyermekeinket támogatjuk. - farsangi diszkó - farsangi csoki a jelmezeknek - gyermeknapi fagyi jegy - ballagó 8. osztálynak 1-1 szál virág - iskolánknak eszközvásárlás (pl.: utóbbi években: számítógép, udvari pad, fényképezıgép) A szülık közössége minden évben arra törekszik, hogy minél több dologban tudja segíteni az iskolát és tanulóit. Ezúton szeretném megköszönni a segítségüket, támogatásukat a következı személyeknek, illetve vállalatoknak: - Balaton Elektronika - Varga Pincészet - Lesence Pincészet - Fagyöngy Eszpresszó (Kapa Györgyné, Kovács Tamás, Fekete Vanda) - Kerek-Perec Élelmiszer (Eichinger László) - Önkormányzat (Sarkadi-Nagy András) - Igaz Sándor - Horváth Józsefné (diótorta) - Simon Balázs - Nagy Gábor - Székesi Sándor - Nagycsaládos Egyesület - Molnár Ferenc és neje - Andrónyi Miklós és neje - Dombi Ferenc és neje - Kálmán László és neje - Horváth Zoltán - Fercsák Ágnes - Szücs György és neje - Gáti Zoltán - Tóthné Kamondi Csilla - Pozmicsné Farkas Mária - Csekı Balázs és neje - Nagy Ferenc és neje - Kiss Angéla - Mencseli István és neje - Borosné Rózsás Csilla - Varga Zoltán - Hockné Kárer Gyöngyi Végezetül az Iskolai Szülıi Munkaközösség nevében kívánok minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Szőcs Miklósné Környezı városaink okmányirodáiban az ügyfélfogadás rendje a következı: (Az ügyintézést megelızıen kérjenek telefonon idıpontot!) Tapolcai Okmányiroda Ajkai Okmányiroda Devecseri Okmányiroda Hısök tere 15. Szabadság tér 12. Petıfi tér / / / hétfı: hétfıtıl szerdáig: hétfı: kedd: 8 16 csütörtök: zárva kedd: zárva szerda: 8 16 péntek: szerda: csütörtök: 8 13 csütörtök: péntek: péntek:

16 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Az egészséges gyermekévekért A kiegyensúlyozott, vitaminokban és tápanyagokban dús táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a megfelelı öltözködés egyaránt fontos, de van még egy terület, ami fokozott figyelmet érdemel. Ez pedig a higiénia. Nem is gondolná az ember, hogy 2010-ben erre szót kell vesztegetni, de sajnos így van. Sok család él koszban, káoszban, a személyi higiénia elmaradott. Ez a példamutatással tovább folytatódik, a gyermekek ezt a mintát viszik tovább. A kisgyerekek, pláne a kisbabák immunrendszere még nem eléggé fejlett, nincsen felvértezve a környezet állandó támadásai ellen. Azok a kórokozók, amelyek egy felnıtt szervezetnek meg se kottyannak, egy kisgyerek szervezetében akár súlyos betegségeket is okozhatnak. A mi feladatunk, hogy a kórokozó mikroorganizmusoktól megvédjük ıket. Ezt elsısorban úgy érhetjük el, ha a szokásos takarítást, tisztítást fertıtlenítéssel egészítjük ki. Az alábbi néhány jó tanáccsal és egy kis odafigyeléssel szinte tökéletes feltételeket teremthetünk gyermekeink egészséges nevelkedéséhez. Lássunk néhány tippet, hogyan biztosíthatunk higiénikusan biztonságos otthont gyermekeink számára: A gyermekszobában a fal és a szınyeg is mosható legyen - akárcsak a gyermekjátékok. A szoba levegıje legyen párás, szükség esetén használjunk hideg vízzel mőködı párásító készüléket, amit gyakran tisztítsunk. (A pangó víz ugyanis a baktériumok és a penészgombák kitőnı tápoldata.) A gyermek, kisbaba ágyát és bútorait hetente legalább egyszer mossuk le fertıtlenítıszeres, mosószeres vízzel. Ugyancsak hetente porszívózzuk az ágybetéteket. A portalanítást mindig felülrıl kezdjük, a tisztább részek felıl a szennyezettebbek felé haladva, és használjunk külön törlıkendıt a piszkosabb és a kevésbé piszkos felületekhez. A szınyegeket ne seperjük, hanem porszívózzuk, mert a seprő használatával csak felkavarjuk a port. Javasoljuk a napi porszívózást. A beteg felnıttek lehetıleg maradjanak távol a gyermektıl. Influenzás idıszakban legyünk különösen szigorúak és kerüljük a vendégeskedést. A fertızés veszélyét a gyakori kézfertıtlenítés, a garatöblítés, a szellıztetés és a tárgyak fertıtlenítése csökkenti. Számos olyan mikroorganizmust (baktériumot, gombát, vírust és élısködıt) ismerünk, amely állatokat és embereket egyaránt megfertızhet és meg is betegíthet. Jó néhány közülük károsíthatja a magzatot, melynek következménye koraszülés, vetélés vagy beteg kisbaba születése lehet. Ezért különösen a terhesség második felében nem tanácsos az állatokkal való érintkezés, a lakásban és a ház körül tartott állatok gondozását bízza más személyre a kismama. Soha ne hanyagoljuk el a gyermek személyes higiénéjét. Rendszeresen fürdessük. Amint eléri a megfelelı kort, szoktassuk rá, hogy a WC használata után, a szabadból hazatérve, állatokkal való foglalatoskodás után, evés elıtt mindig mosson kezet. Olyan gyermekruhákat válasszunk, amelyek könnyen tisztán tarthatók, természetes anyagokból készültek. Az olyan anyagokat, amelyek nem moshatók, a csecsemı és a kisgyermek ruhatárából mellızni kell. A tippek listája végtelen, de ha néhány alapvetı szabályt betartunk, máris közelebb kerülünk minden szülı céljához: a boldog és egészséges gyermekkor biztosításához. Az alábbi oldalon (www.tisztaotthon.hu) további információkat, tippeket is olvashatnak. Gyermekorvosi rendelés az alábbi idıpontokban lesz a következı negyedévben: Rendel: Némethné Dr. Major Zsuzsa Következı alkalmak: Üdvözlettel: Piller Gabriella védını

17 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Egészséget 2010-re! Tavasz közeledtével a védıoltásokról szeretnék pár fontos információt megosztani önökkel. Akinek kisgyereke van, tudja, hogy már a gyermek megszületése után pár napra, a kórházban TBC elleni BCG oltást megkapják a kis csecsemık. Majd hónapos, éves korban további kötelezı oltások következnek. Kötelezıen oltunk TBC, torokgyík, tetanusz, szamárköhögés, járványos gyermekbénulás, hemofilusz bacilus okozta agyhártyagyulladás, kanyaró, mumpsz, rubeola, hepatitis B ellen. A hosszú idıre szóló védettség elérése céljából a legtöbb védıoltást többször ismételjük is. Vannak már kisgyermek korban is a kötelezıkön túl is egyéb veszélyes betegségek megelızésére szolgáló ajánlott /fizetıs/ védıoltások. Kisgyermekek nem kötelezı védıoltásai: - Pneumococcus baktérium okozta tüdıgyulladás elleni vakcina /jelenleg ingyenes/: egy éves kor alatti csecsemık a legesendıbbek erre az akár tragikus végkimenetelő betegségre. Hacsak az anyuka nem tiltakozik, az oltási sémába beépítjük a többi oltás közé. - Bárányhimlı /varicella/ elleni védıoltás: minden évben szinte járványszerően megbetegedik ebben a 10 év alatti korosztály a nagy ragályossága miatt. Lehet szövıdménye, de szövıdmény nélkül is ott marad a szervezetben ez a herpesz vírus, és bármikor övsömör formájában aktivizálódik. A szakemberek még a fertızésen átesetteknél is javasolják a védıoltást. Nagyon javasolt a gyermekek mielıbbi oltása, aminek az oltóanyag ára gyakran akadálya. - Influenza elleni védıoltás jelenleg még 2-féle formában van forgalomban, mint szezonális és mint H1N1. Igéret van az összevonásukra. Az utóbbi formára a kisgyermekek nagyon fogékonyak. Javasolt oltásuk. A legtöbb gyerek ingyen kaphatja. Sajnos rövid ideig véd, évente ismétlendı. - Meningocuccus baktérium okozta agyhártyagyulladás egyik rizikó csoportja épp a fiatalok, gyerekek korosztálya. Gyors lefolyású, sokszor tragikus végkimenetelő betegség. Megfizethetı áru. 5-6 éve a szokásostól több megbetegedés fordult elı, akkor sokan kérték gyermekük és maguk beoltását. Ezek az oltások már lassan hatástalanok, emlékeztetı oltás adása javasolt. Nézzék meg a gyerek és maguk oltási könyvét, hogy eltelt-e már 3-5 év az oltás beadása óta, mert akkor ismétlés javasolt. - Kullancs közvetítette agyhártyagyulladás elleni védıoltást sokan elbagatellizálják, pedig vidéken erdıbe sem kell menni egy kullancscsípésért. Sajnos az ára évrıl évre drágább, de a nélküle elkapott betegség éltre szóló lehet. Több oltásból áll, 3-5 évente ismétlendı. - Humán papilloma vírus okozta méhnyak rák megelızésére szolgáló védıoltás fiatal lányok számára még nem nagyon ment át a köztudatba, igaz ennek szinte megfizethetetlen ára is gátat szab. Ha nem volnának herpesz vírusok, nem lenne méhnyak rák sem. Még a nemi élet megkezdése elıtt szükséges az oltás, míg nem fertızıdhetett a nemi úton terjedı herpesz vírussal a leány. Egy a nıket érintı gyakori rákos betegség védıoltással megelızhetı! Megbetegedési veszély esetén adandó védıoltás: - Tetanusz: 1941 után születettek kötelezı védıoltásként már találkoztak vele, de bizonyos sérüléseknél újra oltás szükséges lehet, de banális esetekben nem. Sérüléstıl függetlenül is 10 évenkénti ismétlése javasolt. - Veszettség: inkább a házi kedvenceket oltassuk /kötelezı/, mint nekünk legyen szükségünk rá. Kutya vagy vadon élı állatok harapása esetén rögtön forduljunk orvoshoz. - Járványos májgyulladás/ hepatitisz A/ beteg környezetében az ÁNTSZ dönt az oltandók körérıl. Munkakörhöz kapcsolódó oltások: foglalkozás egészségügyi orvos hatásköre és szakma függı. Külföldre utazáskor adható oltások: a cél ország határozza meg. Ahol sárgaláz veszély van, az odautazó magyar állampolgároknak törvény által kötelezı a sárgaláz elleni védıoltás. Leggyakoribb oltások: hepatitisz A-B, hastífusz, kolera, sárgaláz. Bıvebb információ a honlapon, az Utazás és egészség címen található. Érdemes idejében tájékozódni. Idısebb korban szóba jövı oltások: - Influenza ellen 50 éves kor felett javasolt adása évente, különösen, ha idült betegséggel gondozás alatt is áll. - Pneumococcus okozta tüdıgyulladás a gyerekek után az idısekre nézve jelenthet veszélyt, különösen idült betegség mellett. 10 évente ismétlése javasolt. - Tetanusz, kullancs-agyhártyagyulladás, hepatitis, bárányhimlı ellen ebben a korosztályban is javasolt oltani. Aki elolvasta a cikket, gondolkozzon el melyik javasolt védıoltást nem kapta még meg sem ı, sem a család többi tagja. Az oltási könyvben utána lehet nézni a már megkezdett oltások lejáratának. A védını és én is készséggel segítünk ebben. Annál nagyobb tragédia nincs, mint olyan betegségben elveszteni hozzátartozót, gyereket, ami megelızhetı lett volna védıoltás által. A kullancsok már is támadásba lendültek! Fı a megelızés! Jó egészséget kíván Dr. Huszágh Lívia háziorvos

18 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Végsı búcsú szeretett alapítónktól! február 26-án nagycsaládos egyesületi életünket egy szomorú és megrendítı esemény törte meg. Fájdalomtól megtört szívvel vettünk végsı búcsút egy nagyszerő embertıl, Nagyné Csiza Mariannától. Egy asszonytól, aki példamutató édesanyaként, odaadó feleségként nevelte 4 gyermekét, és aki felismerte azt, hogy a mai rohanó világunkban egy kis közösséget létrehozva segíthet nekünk, mindennapi gondjaink enyhítésében. Így január 27-én, háztartása vezetése, gyermekei nevelése mellett vállalta azt, hogy 17 családot összefogva megalakítja egyesületünket. Erıt, energiát nem kímélve, elképesztı kitartással vezette kis közösségünket. Járta az utat, kereste és kutatta a lehetıségeket, hogy a meghatározott célokat elérhessük, és a halványodó alapvetı erkölcsi értékeket megerısítsük. A család, az édesanya, az édesapa, a szeretet, az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozva, mutatta nekünk az utat. Fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy közösségünk tagjainak ismereteit, számtalan elıadást szervezve gazdagítsa, velünk volt gondjainkban, velünk együtt örült örömteli pillanatainkban. Lehetıséget biztosított nekünk arra, hogy megismerhessük a számítógép használatát, az Internet nyújtotta lehetıségeket. Közremőködésével részt vehettünk nyelvtanfolyamon, számos csapatépítı tréningen bizonyítottuk be, hogy összetartozunk, és képesek vagyunk együtt helyt állni. Részt vettünk televíziós vetélkedın, látogattunk Országházat, számtalan kulturális programra juttatott el bennünket, és az ország különbözı pontjaira szervezett nekünk kirándulást. Az önkormányzattal összefogva építette be egyesületünket a településünk életébe. Tette mindezt úgy, hogy nem várt érte köszönetet, önzetlenül, odaadóan! Példát mutatva nevelte az utánpótlást, és erısítette a generációk közötti együttmőködést. Amikor kiderült, hogy beteg, nem hagyott el bennünket, képes volt nyitni az új ismeretek felé, és kitartóan dolgozott tovább egyesületünkért. A Marianna életét átszövı hihetetlen erı, lendület, energia és küzdelem példaként szolgál mindannyiunk életében. Ez a példa és az ı személye közösségünkben, tagjaink szívében él tovább, soha nem feledjük, és mindent nagyon szépen köszönünk neki! Emlékét egyesületünkben, szívünkben ırizzük tovább. Nyugodjál békességben! Nyirád és Térsége Nagycsaládosainak Kh. Egyesülete Nyugdíjas Klub beszámolója - Mint mindenhol az ünnepek után újra találkoztak tagjaink. Megköszönjük a 4. osztályos tanulók és tanító nénijük szép, szívet melengetı karácsonyi mősorát, amit a tagjainknak szeretettel adtak át. Nagyon jó érzés ez számunkra, hogy megtisztelnek és megbecsülnek bennünket, köszönet érte. Évfordulót ünnepeltünk január 6-án múlt 10 éve, hogy új vezetıséggel mőködik a klub. Ez alkalomból sokan összejöttünk vendégeket is hívtunk, a közös névnapokat, pótszilvesztert is megtartottuk. A 10 év eseményeirıl, kirándulásokról, bevételeinkrıl, támogatásról beszámoltunk. Köszöntöttük a január hóban 70 éves születésnapot ünnepelt társainkat. Jó érzés ilyen közösségben találkozni, beszélgetni, kártyázni, ahol a gondokról is megfeledkezünk. Családias hangulatban hamar eltelt az idı. Havonta 2 alkalommal jövünk össze. Sajnáljuk azokat, akik elmaradtak, nem jönnek, köszönjük nekik munkájukat, az együtt töltött szép emlékezetes idıket. A nınapi ünnepségrıl sem feledkeztünk, a férfiak 1 szál virággal kedveskedtek a hölgyeknek, amit mi pogácsával, sütivel, üdítıvel viszonoztunk, a férfiak gondolatával A nıiesség örök az élet nehézségei közepette tılük kapjuk a biztató szót, a melegséget és megnyugvást. Sajnos szomorú eseményrıl kell beszámolnunk, Holbok Ferenc klubtársunk 71 éves korában eltávozott közülünk, több évi betegsége miatt nem tudott közénk eljönni, de a kapcsolatot tartottuk vele, látogattuk. Minden társadalmi munkába, míg tudott, részt vett, amit nem feledünk. Nyugodjon békében. Emlékét klub naplónkba bejegyezve megırizzük. Klub vezetıi, tagjai

19 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március A község halottjai Az elmúlt idıszakban a következı nyirádi lakosoktól vettünk végsı búcsút. Szıke Pál 73 éves, Nagyné Csiza Marianna 52 éves, Holbok Ferenc 70 éves, Bakos János 85 éves volt. Pap János 86 éves, A hozzátartozóknak ıszinte részvétünk! HÁZASSÁGKÖTÉS Molnár József és Vrábel Eszter valamint Németh Gábor és Léránt Judit a legújabb házaspár Nyirádon. Gratulálunk, és szívbıl kívánjuk, hogy életre szóló társaik legyenek egymásnak! GÓLYAHÍREK Örömmel számolunk be arról, hogy 16 kisbabával gyarapodott Nyirád lakossága. Megszületett Takács Ákos szülei: Nagy Szilvia, Takács Tibor Berta Fruzsina szülei: Farkas Olga, Berta István Bıczi Réka szülei: Tóth Anita, Bıczi Miklós Patkó Dominik Miklós szülei: Szokoli Anett, Patkó Miklós Oláh Krisztián édesanyja: Oláh Andrea Veronika Az ikrek Rózsa Dominik és Rózsa Jázmin szüleik: Tölli Nikoletta, Rózsa Ferenc Bali Máté szülei: Hlavács Melinda, Bali Péter Molnár Balázs szülei: Tóth Ildikó, Molnár Balázs Bódis Tamara szülei: Szencz Anikó, Bódis Gyızı Bodor Boglárka szülei: Tóth Viktória Katalin, Bodor Tamás Az ikrek Feckel Larina és Feckel Róbert szüleik: Kerezsi Andrea, Feckel Róbert Veres Liliána szülei: Lipták Anett, Veres Norbert Arany Virág szülei: Földi Marianna, Arany Attila Markó Melánia szülei: Hegedüs Mónika, Markó Zoltán SOK ÖRÖMÖT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! Kovács Károlyné anyakönyvvezetı Szeméthalmok Végre elolvadt az a sok hó, melyben ezen a télen részünk volt. Ám ahogy a hó eltőnt, elıtőnt a télen fölhalmozódott, rengeteg elszórt szemét. Ha megnézzük fıleg a boltok környékén a járda melletti sávokat és az árkokat, nagyon szomorú kép tárul elénk. Csoki papírok, üdítıs, sörös, egyéb italos flakonok tömkelege éktelenkedik mindenfelé. Cigarettásdobozok, csikkek hevernek az utak mellett. Pár nappal ezelıtt mentem a boltba, a járdán egy hölgy haladt elıttem. Megtörölte az orrát, és az elhasznált papír-zsebkendıt egy laza mozdulattal áthajította a volt rendırlakás kerítésén, be az udvarba. Kedvem lett volna jól megrázni, vagy ráordítani: Ember, mit csinálsz? Megérdemelné, hogy szégyenszemre ideírjam a nevét, de sajnos ezt a személyiségi jogok védelme nem engedi meg. Hogyan tehet ilyet egy felnıtt? Én otthon ezt tanultam, és ezt tanítottam a gyerekeimnek is: szemetet soha, semmilyen körülmények között nem szórunk el; ha nincs szemétgyőjtı a közelben, akkor a zsebünkbe, vagy a táskánkba tesszük, és az otthon landol majd a kukában, vagy a kazánban. Szemetelı hölgy és társai! Szégyelljék el magukat, és változtassanak ezen a rút szokásukon! Kovács Károlyné

20 NYIRlevél XII. évfolyam 1. szám március Hagyományos húsvéti ünnepi fogások Húsvét Krisztus feltámadásának ünnepe. A tavaszváró, a természet újjászületését hirdetı ünnepségek egyaránt nevezhetık a mi húsvétunk elıdjének. A keresztények gasztronómiai szokásai jól ismeretek nálunk bárányhús, nyúl, tojások, sonka és a kalács fogyasztása. A tojás a megújulás és a termékenység jelképe a keresztény húsvétnak. Állítólag a tojást tojó nyúl históriája amerikai telepesek ötletébıl fakadt, eredetileg a tojást a császármadár hozta, amit Haselhuhn-nak neveztek. Ennek rossz fordítása lenne a Hase (nyúl) kifejezés. A középkori Bizáncban a nyúl már nagyon korán Krisztus szimbólumává vált. Belıle készített nyúlpaprikás, ragú, a májból pástétom divatos étel volt. Az olaszok a híres pármai sonkát sárgadinnyével és aszalt gyümölcsökkel fogyasztják. A lengyelek hideg hagymás babsalátát esznek a húsvéti sonkához. Németek lakta vidéken hagymás, tejfölös burgonyasalátát és gyümölcsöket adtak a sonkához. Végezetül közreadom egy mesterszakács ünnepi menüjét. Kívánok minden kedves Olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket! Hockné Kárer Gyöngyi élelmezés vezetı Plótár István receptajánlata Húsvéti báránysült francia rakott burgonyával, grillezett padlizsánnal HOZZÁVALÓK 4 fıre: 80 dkg báránycomb 1 kg burgonya 1 db padlizsán 2 db sárgarépa 1 db vöröshagyma 10 dkg vaj 0,5 liter tej fél dl fehérbor só, bors, tárkony, rozmaring olaj liszt 15 dkg trappista sajt ELKÉSZÍTÉS: A kicsontozott, tisztított báránycombot sóval, borssal, rozmaringgal bedörzsöljük, és ha lehetıségünk van, legalább egy napig hagyjuk állni. A darabolt sárgarépát, vöröshagymát a sütıedényben a báránycombra tesszük, kevés olajjal meglocsoljuk, kb. két dl vizet adunk hozzá, fóliával letakarjuk, és 150 o C-on sütıbe helyezzük, és másfél-két órán át így pároljuk, ügyelve a víz utánpótlására. Ha megpuhult, a fóliát eltávolítjuk és megpirítjuk. Ha a húsunk elkészült, egy külön tálba tesszük, a sütıtepsit a maradék zöldségekkel és a hús levével feltesszük a tőzhelyre, kevés liszttel megszórjuk, vízzel és fehérborral felengedjük, tárkonnyal főszerezzük, összeforraljuk, turmixoljuk, leszőrjük. Ez lesz az ételünkhöz a szósz. Rakott burgonya készítése: A tisztított burgonyát egészben, sós vízben megfızzük, közben elkészítjük a tejes mártásunkat, melynek elkészítési módja: a vajat felmelegítjük, hozzáadunk kb. négy ek lisztet és világos, vajas rántást készítünk, sót és kevés, finomra vágott petrezselyemzöldet teszünk bele, hozzáöntjük a felforrósított tejet, habverıvel simára keverjük, és a fıtt, karikára vágott burgonyával összekeverjük. A kivajazott és kimorzsázott sütıtálba beleöntjük a masszát, lesimítjuk, reszelt sajttal meghintjük. Kb. 40 percig sütjük szintén 150 o C-os sütıben. Természetesen a báránnyal együtt is süthetjük. A grillpadlizsán készítése: A megmosott padlizsánt vastag karikákra vágjuk, lesózzuk, fehérborral meglocsoljuk, ırölt borssal főszerezzük. Olajban szép pirosra sütjük.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok 63/2013. (IX. 12.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják.

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják. Tájékoztatás az új típusú diákigazolványoknak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb dokumentumoknak az utazási kedvezmények igazolására történı elfogadásával kapcsolatos tudnivalókról (362/2011 (XII.30.)

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 1-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 280/2009./IX.9./ sz. h a t á r o z a t a K I V O N A T 2009. szeptember 9-i rendkívüli ülése jegyzıkönyvébıl 30/2009. (IX. 10.) ÖR. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1863/2012. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 31. napján

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás

Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás amely létrejött, egyrészrıl Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviselıje: Horváth István, másrészrıl

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Aszód Város Gazdasági Mőszaki Ellátó Szervezete 2170 Aszód, Kossuth L. u. 59. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselı Testület! Tájékoztatni szeretném Önöket, a hulladékszállítás és gazdálkodás területén

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

M u t a t ó. Napirendi pontok:

M u t a t ó. Napirendi pontok: J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2009. július 16-án 14.00. órai kezdettel tartott nyílt ülésérıl.- M u t a t

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben