T. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. : ------ ---------"

Átírás

1 A bajai II szt Antal temetkezési egylet módosított ALAPSZABÁLYAI T : részére törzskönyv

2 \ : ';' <"t' A bajai II Szent Antal Temetkezési Egylet módositott Ady Endre V árosi Könyvtár BAJA IIIII ALAP SZABÁL YAI BAJA, 1912 yom ánay Lajos könyvnyomdájában

3 :>, I FEJEZET Az egylet cime és célja 1 Az egylet e cimet viseli: "Baja városi Szent Antal II temetkezési egylet" aj Célja: az elhunyt tag hozzátartozóinak vagy megbizottjának eltakaritási dijat fiietni; és bj nyugalmazott tagjait kölcsön segélyben részesiteni II FEJEZET 2 Az egylet áll: aj fizető; bj 500 haláleset után a pótdijak már befizetett ugynevezett nyugalmazott tagokból 3 Az egylet fizető tagjainak legkisebb száma 600, a legnagyobb pedig Tagja lehet az egyletnek minden fedhetlen jellemű helybeli lakos 10 évtől vallás és nemi külömbség nélkül 62 éves életkorig bezárólag, ha az igazgatóválasztmány előtt személyesen megjelen és egészségesnek találtatik és más hasonló egyletnek nem tagja Kétes esetekben az életkor születési, az egészségi állapot pedig orvosi bizonyitványnyal igazolandó Egynél több jutalékra senki igényt nem szerezhet: a tagkönyv s a vele kapcsolatos jogok és kötelezettségek másra át nem ruházhatók, nem személyes jelentkezés esetén csak szülő gyermekét és viszont, továbbá egyik házastárs a másikat irathatja be tagul az egyletbe " ; kiskoruak csak törvényes képviselöjük beleegyezésével vehetők' fel

4 4 5 Az egylet fizető tagjainak száma 600nál kevesebb nem lehet és 1200at nem haladhat tul s uj tagokul első sorban elhunyt családtagjai, ezek nem létében rokonai s azután mások vehetők fel 500 pótlékot már befizetett tag helyett is uj tag vehető fel az előző pontban meghatározott sorrendbe 6 Felvételi dij fejében tekintet nélkül a korra, 2 korona fizetendő III FEJEZET Az egyleti tagok jogai és kötelességei, az egyleti tagság megszünése 7 Az egyleti tagok jogai a következők: Halálfseteknél az elhunytnak családtagjai vagy meghatalmazott jának jogában áll az eset szabályszerű bejelentése mellett a 11 ban megállapitott eltakaritási dijak hédadéktalan kifizetését követelni, amely azonban csakis halotti anyaönyvi kivonat, vagy a halottkémi jelentés felmutatása mellett történhetik meg jogában áll a tagnak az alapszabályok 15 a alöpján kölcsönt kérelmezni Viszont köteles a tag : a) Minden egys elhunyt egyleti tag után a 20 szóval husz ben megállapitott pótdijak a pénzs zedő felszólitására haladéktalanul lefizetni; b) Ha a városból elköltözik, vagy más községben lakik, avagy hosszabb időre eltávozik, avagy pedig mint besotozott katona tényleges szolgálattételre vonul, távozását azon személy megnevezése mellett ki távolléte alatt helyette a pótdijakat fizetni fogja, az egylet elnökének bejelenteni; e) kétes esetekben, hogy kit illessen meg a temetési járulék felvétele, a választmány dönt 8 A tag megszünik egyleti tag lenni, illetve az egyletből minden felebbezés kizárásával s illetve mellőzésével kizáratik : a) ha pótdij fizetésével hátralékban marad és kötelezettségének az elnök irásbeli felszólitásának kézbesitésétől számitott 14 napon belül sem tenne eleget; b) ha egyleti tagságárol önként lemond 9 Megszünik az egyi éti tag fizetőtag lenni, ha 500 halálozási esetet befizetett már, a további fizetés alul felmentetik s helyébe uj tag vétetik fel 10 A kizárt, vagy leköszönt tagok elvesztik az egylet iránt minden követelési jogukat, befizetett pénzük pedig az egylet pénztára javára fordittatik s helyettök uj tagok vétetnek fel IV FEJEZET EItakaritási dijak ll A halálesetek után fizetendő eltakaritási dijak a következó'képen állapittatnak meg: A osztály; amennyiben a halálozás a belépéstől számitandó 10 évet nem haladja tul és ha az egyletnek 600 tagja van: 120 korona B osztály; lotől 15 évig és ha áz egyletnek 800 tagja van: 140 korona C osztály; 15 évi tagsági éven felül pedig ha az egyletnek 1200 tagja van: 160 korona Ha azonban a C osztálybeli tagok létszáma az az 1200at el nem éri az esetben a B osztály szerinti, ha pedig a 800at el nem éri, ugy az egylet az A osztály szerinti eltakaritási dijat fizeti D osztály; oly tag, aki a 100 koronát mint pótdijakat már befizetett s a 15 évi tagságát tulélte, ugy annak családtagja, örököse, avagy az eltakaritási dij felvételére az elhunyt egyleti tag által még életben felhatalmazott egyén 200 korona dijban részesül az esetben, ha az egylet tagjainak létszáma legalább is az loooet eléri 12 Rendkivüli körülmények jelesen: a háboru, kolera, vagy egyéb járványok alkalmával a pótdij be 5

5 6 fizetés és eltakaritási járulék felére szállitható le, a járvány vagy háboru megszüntével a közgyűlés határoz a felett, vajjon az elmaradt pótdijak fele része beszedesséke? Ha igen, ugy az eltakaritási dij másik fele része is minden egyes haláleset után a visszamaradt örökös, vagy hagyományosnak kifizettetik, ellenesetben nem 13 Minthogy az egylet tagjai önkéntes adakozásai kizárólag saját eltakarittatásukra szánták, ez okból eme temetési eltakaritási dijra annak hitelezői igényt nem tarthatnak, hacsak az elhunyt még életben másként nem rendelkezett 14 A betéti pénzek, vagy pótdij könyvecskék birói foglalás tárgyát nem képezik V FEJEZET Kölcsönök 15 Oly nyugalmazott egyleti tag, ki önhibáján kivül inségbe jut, 100 'koronás kölcsön segélyezésére igénnyel bir 16 A kérelmezett kölcsön elbirálása az igazgató választmány hatáskörébe tartozik _ 17 Kölcsönök iránti kérelem, akár szóval, akár irásban mindig az egylet elnökénél nyujtandó be, ki is három igazgatósági választmányi tagnak közbenjöttével kölcsönkérőnek anyagi helyzetéről magának meggyőződést szerezvén, erre vonatkozólag szóbeli jelentést a legközelebbi ülésen előadja 18 A megszavazott kölcsönt az igazgató választmány nevében az elnök utalványozza ki 19 A kölcsön után kamat nem fizetendő, de a temetkezési járulékból az elhunyt kölcsönvevő kölcsönhátraléka levonatik A kölcsönvett pénzért a tagok nem fizetés esetén senki által sem perelhető k r 20 Azon egyleti tag, kinek a kérelmezett köl csön megszavaztatott, köteles annak felvételéről egy elismerő nyilatkozatot kiállitani, továbbá a nyert kölcsön biztositására pótdij könyvét az egylet elnökénél letét e ményezni A letéteményezett pótdij könyvről egy elnöki fog az illető tagnak kiszolgáltatni VI FEJEZET Az egylet vagyona 21 Az egylet vagyonát azon tőke képezi, mely az egyes tagok befizetéséből képződik és pedig: a) felvételi dijakból; b) haláleseteknél pótdij cimén fizetendő 20 ből ; c) kamatok és ezek kamataiból; d) az egylet vagyonának gyarapitására tett adakozások és hagyományok 22 Az eltakaritási dijak és kölcsönök kifizetése, továbbá az egylet fenntartására szükséges kölcsönök levonása után fennmaradó pénz, mely már eddig behárult, mint kamatozásból befizettetni fog a helybeli takarékpénztárba, mint biztos helyre, kamatozásra fog elhelyeztetni VII FEJEZET Az egylet tisztviselői 23 Az egylet tisztviselői: elnök, alelnök, jegyző és pénztárnok, kik a közgyűlés' által 3 évre titkos szavazás utján viszonlagos szótöbbséggel választatnak, az alelnököt pedig az igazgató választmány saját kebeléből választja szintén 3 évre 24 Az igazgató választmány az elnök és alelnök, tiszteletből teljesitik a hivatalukhi járó kötelezettségeiket, a többi tisztviselők fizetését pedig a közgyűlés határozza meg az egylet vagyoni viszonyához mérten VIII FEJEZET Az egylet ügykezelés e és igazgatása 25 Az egylet ügyeit intézik: 7

6 8 a) a közgyülés; b) az igazgató választmány; c) a tisztviselők IX FEJEZET A közgyűlés 26 A közgyűlés évenkint és pedig rendesen március hóban egybehivandó Rendkivüli közgyűlésre az igazgató választmány összehivhatja a tagokat, valahányszor ezt az egylet érdekében szükségesnek tartja, vagy azt 15 tag irásban kérelmezi Ugy a rendes, valamint rendkivüli közgyülés megtartása hatósági közegnek kirendelése végett, legalább 48 órával előbb a rendőrkapitányságnak irásban bejelentendő 27 Közgyűlésre az egylet tagjai, a tanácskozásra kerülő tárgyak megnevezése mellett, nyomtatott meghivókkal legalább 9 nappal előbb hivandók meg A tagok szavazati jogukat csupán önmaguk gyakorolhatják 28 A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak egy tized része jelen van az első összehivásra, a második összehivásnál tekintet nélkül a megjelent tagok számára végérvényesen határoz 29 Közgyüléseken az elnök, vagy alelnök elnököl, a tanácskozásokat vezeti, a rendre felügyel és kimondja a határozatokat 36 Választáso knál a személyt illetö kérdésekben titkos, egyebekben nyilt szavazásnak van helye A határozatok érvényességére, a tisztujitás kivételével, a jelenlevö tagok általános szavazattöbbsége kivánta tik ; egyenlő szavazatoknál az elnök szavazata dönt 31: A közgyűlés rendes tárgyai: a) az egylet állásáról teendő jelentés, a beterjesztett zárszámadások végleges jóváhagyása; b) a tisztviselők és a 14 tagból álló igazgató választmány megválasztása ; c) az alapszabályok módositása iránt beterjesztett javaslatok; cl) tisztviselők dijainak megállapitása ; e) az igazgató választmánynak az azon évben kölcsönül kiadható pénzösszeg meghatározására vonatkozó javaslata; J) az egyleti ügyben beadandó egyéb felszólalási inditványok vagy kérvények; g) kiterjed továbbá a közgyülés hatásköre mindazon ügyekre is, melyek az igazgató választmány és tisztviselők hatáskörébe nem tartoznak 32 Az alapszabályok módositását mindenkor a közgyülés határozza el s jóváhagyás végett a városi tanács utján a m kir Belügyminisztériumhoz terjeszti fel 33 A közgyülésről vezetett jegyzőkönyvek rendesen a legközelebbi igazgató választmányi ülésen felolvastatnak és hitelesittetnek Sürgősebb esetekben a közgyülés saját kebeléből 5 tagot választ, kik a jegyzőkönyvet az elnökkel együttesen aláirásukkal hitelesitik X FEJEZET Az igazgató választmány 34 Az igazgató választmány 14 tagból áll, megválasztása a 23 ban előirt módon és időben s meghatározott időtartamra történik 35 Az igazgató választmány élén az elnökkel az alapszabályok pontos és lelkiismeretes megtartása mellett intézi az egylet ügyeit, ennélfogva: a) az igazgató választmány minden cselekményeért a tisztviselőkkel egyetemlegesen felelős, gyüléseiről rendes jegyzőkönyvet vezet, abban szótöbbséggel határoz és felmerülő véleménykülömbség esetén a külön vélemény jegyzőkönyvbe vétetik; 9

7 10 b) negyedévenként egyszer rendes ülést tart, lehetőleg vasárnap délután Jogérvényes határozatot hoz a megjelent választmányi tagoknak létszámára való tekintet nélkül A meg nen jelent választmányi tagok szintén felelősek a jogérvényesen hozott határozatokért ; c) minden évben a rendes közgyűlést megelőzőleg a mult év mérlegének figyelembe vétele mellett a kölcsönül kiadandó pénzösszeg nagyságát illetékes elbirálás végett a közgyülésnek beterjeszti; d) elbirálja a kölcsönök iránti kérvényeket ; e) az igazgató választmány jogköréhez tartozik még az összes egyleti számadások felülvizsgálata, ugy a pénztárnok és pénzszedőknek ellenőrzése is, kiket hűtlen kezelés vagy egyéb kötelezettség mulasztása esetében állásaiktól felfüggeszthet, helyettük ideiglenesen más alkalmas egyént alkalmaz s esetleg a legközelebbi rendes, halasztást nem tűrő esetekben pedig az összehivandó rendkivüli közgyülésnek előterjeszti; lj az igazgató választmánynak ezen ellenőrködési teendőiből önként következik, hogy a számadások megvizsgálása után az illető kezelőket a további számadás felelőssége, alól felmenti, vagy szükség esetén törvényes felelősségre vonja s mindkét esetet szükség esetén a közgyülésnek bejelenteni köteles Az igazgató választmány a számadások felülvizsgálását illető felmentvényt a közgyüléstől nyeri Űléseiről vezetett jegyzőkönyvi hitelesitése a 33ik ban előirt módon történik 36 Az igazgató választmány a tagok felvétele körül a következőképen jár el: Az elnök a jelentkezők névsorát előterjeszti, amenynyiben az az 5 ban meghatározott és előnnyel biró családtagok is jelentkeznek, elsősorban ezeknek a megürült tagsági helyekre való felvételét szavazattöbbséggel dönti el Ha valamely jelentkező életkora vagy egészsegl állapota irán t kétely merülne fel, az illető a 4 ban felsorolt bizonyitványok bemutatására utasitandó XI FEJEZET Az elnök 37 Az egylet elnökének, ki egyszersmind az igazgató választmánynak is elnöke a következő kötelességei vannak: Az egylet minden ténykedése körül őrködni tartozik, különösen az alapszabályok pontos betartására felügyelni, amely szerint az abban előirt rendtől és pontosságtól senkinek eltérni nem szabad Elnöki tisztéhez tartozik az egylethöz érkezö minden levelet, megkeresést, kérvénye ke t szóval minden iratot átvenni, tartozik az egylet által kiadandó mindennemű jelentéseket, leveleket, utalványokat aláirni, a rendes ügykezelésről gondoskodni, a tiszti személyzet és pénzszedők kötelezettségeik pontos teljesitésére szoritani, föleg pedig arra szigoruan felügyelni, hogy a pénzbeszedők abeszedett pénzt hetenkint egyszer a pénztárba pontosan beszolgáltassák Jogában áll az egylet érdekében a pénzbeszedőkkel szemben külellenőröket megbizni Tisztéhez tartozik továbbá a pénztár gyakori és váratlan megvizsgálása is, ami mindenkor a jegyző és 2 igazgató választmányi tag közbenjöttével eszközlendő A beállott haláleseteknél az elnök utalványozza ki az eltakaritási dijakat, szigoruan felügyelvén arra, hogy a kifizetés gyorsan é pontosan meglörténjék Feladata még az elnöknek minden hatósági meghagyásnak érvényt szerezni, nemkülönben felügyelni arra, hogy az igazgató választmány minden intézkedéseiben, főleg kölcsönök utalványozásánál igazságosan és részrehajlatlanul járjon el Ha valamely haláleset folytán több állitólagos utódok jelentkeznének az eltakaritási dij felvétele végett 11

8 12 az elnök kétes esetekben az igazgató választmány közbenjöttével határozza el, hogy az eltakaritási dij kinek adassék ki, vagy pedig az igény elbirálásáig ki sem fizettetik, de a rögtöni' eltakaritásról nyomban gondoskodik s az esetleg megmaradó felesleg fog csak az igényjogosultnak kifizettetni Ugy a közgyűlésen, valamint az igazgató választmányi üléseken szavazatok egyenlő megosztása esetében az elnök szavazata dönt Az egylet pecsétje az elnök kezében van Végül minden évóen az egylet védszent je ünnepnapján az összes elhunyt egyleti tagok lelkiüdveért nagyobbszerű szentmise áldozatot tarthat, ha ezt a rendes közgyűlés ugy kivánja XII FEJEZET Az alelnök 38, Az alelnök, ki egyszersmind igazgató választmányi tag is, az elnököt ennek távollétében helyettesiti, ennélfogva hatásköre és kötelezettségei az elnökével egyenlők XIII FEJEZET A pénztárnok 39 A pénztárnok kötelessége az egylet pénzét és egyes pénzértékekben fekvő vagyonát lelkiismeretesen kezelni, miért is minden az ő hiányos kezeléséből eredhető károkért közvetlenül és elsősorban egész vagyonával felelős, ebből kifolyólag: a) a pénztárnok minden bevétel és kiadásokról rendes pénztári naplót vezet; b) a pénztárnok egyedül csak szabályszerű utalványok alapján adhat i és vehet be pénzeket, mely utalványok mindig a jegyző által is aláirandók; c) a pénztárnok köteles havonként forgalmi kimutatást, évenként pedig rendes zárszámadást és mérleget 13 késziteni s azt megvizsgálás végett az igazgató választmány elé terjeszteni, mire számadási felmentvényét attól fogja kapni; d) köteles továbbá az elnök és 2 'igazgató választmányi tag, továbbá 3 számvizsgáló tag felhivására a pénztári vizsgálathoz szükséges adatokat bármikor előmutatni s a meglevő pénzkészletet esetleg utasitása folytán a helybeli takarékpénztárba 24 óra alatt beszolgáltatni XlV FEJEZET A jegyző 40 A jegyzőnek számadási és fogalmazási szakban kikepzett egyénnek kell lennie, mint hogy az elnöknek mindenben segédkezni tartozik, az egylet minden utalványait aláirni, a pénztári naplót az általa vezetendő utalványozási napló és számadási okmányokkal összeegyeztetni és lezárni, szüség esetén bármikor, rendes viszonyok között az év végén Megbizatik továbbá a jegyző a következő könyvek vezetésével : a) az egyleti tagok névlajstroma ; b) benyujtványi iktató, melybe az egylethez érkező minden beadványt, leveleket, megkereséseket s egyszersmint a mikénti és mikori elintézést is ugyanabban pontosan bevezetni; c) levelező (posta) könyvet is köteles vezetni; d) rendes irattárat kezel a beérkezett számok szerint elintézi az ügydarabokat és beadványokat, továbbá vezeti a közgyűlési és igazgató választmányi jegyzőkönyvet az arra megfektetett könyvekbe Helyettese az aljegyző, kit szintén a közgyülés választ szótöbbséggel 3 évenként, a jegyző teendőit végzi mindenben a fent irt kötelezettségekkel, a jegyző akadályoztatása esetén 41 Az egyletnél mindennemü ellenőrzési teendőket és a pontos kezelést a jegyző tartozik ellenőrizni

9 14 Észlelt szabálytalanság esetén az elnöknek nyomban jelentést tesz XV FEJEZET A számvizsgáló bizottság 42 A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, kiket a közgyűlés választja 3 évre Kötelességük a jegyzővel együtt a pénztári számadásokat átvizsgáini s minden hónapban a pénztárkönyvet lezárni a hó utolsó napját követő vasárnapon A lezárás eredményét kötelesek az igazgató választmány tudomására hozni XVI FEJEZET A pénzszedő 43 Az egylet tisztviselői az igazgató választmányi tagokkal felelősségük alatt választanak maguknak pénzbeszedőket, a tagok létszámához képest korona óvadékkaj, kiket amint felfogadnak, szükség esetén, vagy a szolgálat nem kellő pontos teljesitése folytán szolgálatukból minden felmondás nélkül azonnal el is bocsáthatnak 44 A pénzbeszedő köteles az egyleti tagok között előforduló halálesetek alkalmával minden egyes fizető taghoz elmenni és a 20 pótdij lefizetéseket kérni, illetőleg a pénzt a tag pótdijkönyvecskéjében nyugtatva felvenni, a telj esi tett fizetést egyuttal saját jegyzékébe bevezetni és igy a beszedett pénzeket, mint a fizetők névjegyzékét hetenként egyszer a pénztárnoknak átadni Tartozik továbbá minden, az egylet ügykezelés é hez tartozó meghagyásokat pontosan teljesiteni XVII FEJEZET Az egylet képviselete hatóság ok és más személyek ellenében 45 Perenkivüli ügyekben az egyletet hatóságok és más személyek irányában az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy jegyző képviseli, peres ügyekben pedig az egylet ügyeinek védelmével az igazgató választmány közbenjöttével ügyvédet biz meg, esetleg az egylet ügyészt választ, ki minden peres ügyekben egyszer és midenkorra kapja a védelemhez és képviselethez szüksées megbizatást XVIII FEJEZET Az egylet pecsétje 46 Az egylet pecsétje: "Bajai n Szent Antal temetkezési egylet pecsétje 1906" XIX FEJEZET Az egylet feloszlása 47 Az egylet csak akkor oszolhatik fel, ha 600nál kevesebb tagot számláina, ez esetben a megmaradt tagok kétharmada határozhat az egylet feloszlása vagy kiegészítése felett 48 Minthogy az egylet vagyona a tagok által befizetett pótdij és ezek kamataiból képződött s igy a még életben levő tagok ahhoz teljesitett befizetéseik esetére az egylet vagyona a még megmaradt tagok között befizetéseikhez mért arányban fog feloszlatni Az egylet feloszlása esetén vagyonának felszámolása tárgyában hozandó közgyűlési határozat foganatositás előtt jóváhagyás végett a m kir Belügyministeriumhoz felterj esztendő 49 Az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott célt és eljárást illetőleg hatáskörét az egylet meg nem tartja, a kir kormány által, amennyiben további fennállása az állam, vagy pedig az egyleti tagok vagyoni érdekeit veszélyeztetné haladéktalanul felmggeszthető és a felfüggesztés után elrendelendő szabályszerű vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is 15

10 16 oszlatható, vagy esetleg az alapszabályok szigoru megtartására különbeni feloszlatás terhe mellett kötelezhető Baja, 1911 évi március hó 12ik napján Kiss József egyleti jegyzö 11308[912 V a szám,látta a m kir belügyminister" Budapest, 1912 május 1 Czérnay Imre egyleti elnök ' '0 ' bll >, Ö Atvételi :o elismerv é ny " flller rn :1:1!iHT Fel vételi dij I ' A minister rendeletéböl Vásárhelyi ministeri o tanácsos 7 8 g I II I II I,

11 '0 :: m ll) lf :L lismerv I '0 ::: +' ll) Áz elhalt neve cn bo ll)» ll) :0 rjl flliér _ cn Á tv é teli t I I , , "

12 Á tv ételi I O E <ll >, <:11 Az elhal t neve <ll <ll lismervény >'<:11 CIl <ll CIl V o E Á tvételi ismervé / I

13 , +' >" <11 cl) cl) 'O 8 C/l bo cl), CfJ CfJ :0 Atvételi '0 E >"<11 C/l, cl) cl) Á tvételi lismerv én ," ' 88 ' I log 94 " I 112

14 'o E ul ul >"al :0 Ul ll) Q3 bo ll) I Atvételi 'o E >, 'al ll) ll) :0 Ul bo ll) ul ul Á tv ételi :: I , t

15 oj) CI) Á tvételi I CI) cn >'<\l Az elhalt ne've cn CI) O elismervényi fjl '0 :: 145 I 146 tiller oj) CI) Á tv ételi '0 6 CI) cn >" <\l cn :0 CI) fjl fif!ér , \ I r II , \ 176

16 'o C >"CIl Ul Q) Q) Az elhalt ne ve Q) Á cn t v ételi cn :0 bo Q) cn Q) >"CIl cn Q) :0 'o E y ol) I Atvételi Ul I II I,

17 11 00 I 'o E (fl >'CIl (fl :0 rjj I Á tv ételi T 00 Á tv ételi : 0 I _ 2 25 _ , III 1 11' I ' ' " II 1 r 236, I 221, II IIr

18 'o E >"C<! (1) cn # (1) bo (1) UJ UJ :0 Á tvételi '" r_T bo (1) Á tv é teli : 0 elismerv é ny 257 IIII r I 253 r I 264 1I1r

19 1 1I 10 E Q) l Q) VJ t;o (1) " Ul, Atveteli elismcrvcny1,j _ _ 2 77 _ I II_ w (1), Atv é teli : I 291 I II ' L_1I , II Ir l ,11 11

20 1 bo? <ll, ) A tv é teli ö <ll : 0 1 r I II 11 ftllér4 11 I 1 '0 E I >,? v, D A' tve ' tell' I :0 elismerṿ ény ItrI! :'"?: ' I I _ I IrII IrII II II,,=II _ 332 I:::HII ĪI=C, III II II III

21 11 11 'O E CIl >o 'til Az elhal t neve bo UJ UJ :0,, Atveteh Q) ', 2;5 Atveteh : ' = I _

22 bo (I) '0 E (I) ul >"d ul rn Q) :0 Atvételi bo (I) '0 E (I) ul >' d ul Q) :0 rn Á tvételi lillér I '

23 01) cl) I Atvételi 'O ;:: cl) cn >, cn Q) (/) elisrervény cl) Á cn tvételi cl) >' as cn cl) 'o E rn l I, , II i , I

24 'o :: >'Ol, Q) Ul Q) cn bjj Q) cn :0 1 flhér Á t vételi l " o E +' li I Q) cn >" Ol Q) :0 u; bjj Q) cn 1 íi Á tv ételi L II i fó

25 rj) <I) >"<d rj) <I) Ul :0 'o E bo <I) l Á tv ételi I 3 'o E bo <I) I Atvételi <I) rj) >"<d ' rj) V Ul :0 fifiér , _ j

26 'O 6 :>, ro Ö CI, Cfl Q) bo Q) (f) (f) :0 Á tv ételi I II

A Feministák Egyesületének

A Feministák Egyesületének A Feministák Egyesületének alapszabályai. (Az 1910. november 18-án megtartott rendkívüli közgyűlés elfogadta szövegben.) 1.. Név és székhely. Az egyesület címe: Feministák Egyesülete. Székhelye: Budapest.

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás

NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. számú módosítás NAUTIC370RUN OSZTÁLYSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. számú módosítás 2016.03.15. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Osztályszövetség neve: Nautic370Run Osztályszövetség. Az osztály kommunikációs

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc.

ALAPSZABÁLYOK. 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. CSERKÉSZ BARÁTOK KÖRE CLEVELAND, OHIO, USA ALAPSZABÁLYOK I. Fejezet 1. Az egyesület neve: Cserkész Barátok Köre. Angolul: American Hungarian Friends of Scouting, Inc. 2. Az egyesület székhelye: Cleveland,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület

ALAPSZABÁLY. Általános rendelkezések. Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület 2. Székhelye: 1031 Budapest, Vizimolnár u. 10. VIII. em. 69. 3. Működési területe: Magyarország

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata

Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Halasi Hegyközség ügyviteli Szabályzata Általános Szabályok 1./ A Hegyközség adatai: - A hegyközség elnevezése: Halasi Hegyközség - A hegyközség székhelye: Kiskunhalas - A hegyközség bírósági nyilvántartási

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013. (IV.25.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7.

VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. 2 0 1 5. m á j u s 0 7. VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ÖNKÉNTES, KÖLCSÖNÖS, KIEGÉSZÍTŐ, ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA 2 0 1 5. m á j u s 0 7. 1 B E V E Z E TŐ Az Önsegélyező Pénztár célja, hogy az önkéntesség, a függetlenség,

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I.

A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. A PHOENIX POLGÁRI TÁRSULÁS ALAPSZABÁLYA I. cikkely Adatok 1. A szervezet neve: Phoenix Polgári Társulás 2. A szervezet székhelye: Pri Šajbách 14/A, 83106 Bratislava II. cikkely A szervezet küldetése, céljai

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923.

Kny.C 4.192 ALAPSZABÁLYAI HÁZRENDJE. A NEMZETI CASINO 1923. Kny.C 4.192 A NEMZETI CASINO ALAPSZABÁLYAI KS HÁZRENDJE. 1923. ^ C Q.l ALAPSZABÁLYOK. 1. A Nemzeti Casino halhatatlan emlékű hazánkfia, gróf Széchenyi István által 1827. évben oly célból alkotott egyesület,

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2011.04.28. I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET... 4 A TAGSÁG... 4 A tagsági kör... 4 A taggá válás feltételei...

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE A L A P S Z A B Á L Y Budapest, 2012. év október hó 2 I. A Szövetség elnevezése: LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 9/1999.(Vll.1.) ÖK. rendelete a távhőszolgáltatásról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2003 (IIII.28.) ÖK., a 13/2004. (V.24.) ÖK., a 8/2007 (VII.2.) ÖK.,

Részletesebben