T. :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T. : ------ ---------"

Átírás

1 A bajai II szt Antal temetkezési egylet módosított ALAPSZABÁLYAI T : részére törzskönyv

2 \ : ';' <"t' A bajai II Szent Antal Temetkezési Egylet módositott Ady Endre V árosi Könyvtár BAJA IIIII ALAP SZABÁL YAI BAJA, 1912 yom ánay Lajos könyvnyomdájában

3 :>, I FEJEZET Az egylet cime és célja 1 Az egylet e cimet viseli: "Baja városi Szent Antal II temetkezési egylet" aj Célja: az elhunyt tag hozzátartozóinak vagy megbizottjának eltakaritási dijat fiietni; és bj nyugalmazott tagjait kölcsön segélyben részesiteni II FEJEZET 2 Az egylet áll: aj fizető; bj 500 haláleset után a pótdijak már befizetett ugynevezett nyugalmazott tagokból 3 Az egylet fizető tagjainak legkisebb száma 600, a legnagyobb pedig Tagja lehet az egyletnek minden fedhetlen jellemű helybeli lakos 10 évtől vallás és nemi külömbség nélkül 62 éves életkorig bezárólag, ha az igazgatóválasztmány előtt személyesen megjelen és egészségesnek találtatik és más hasonló egyletnek nem tagja Kétes esetekben az életkor születési, az egészségi állapot pedig orvosi bizonyitványnyal igazolandó Egynél több jutalékra senki igényt nem szerezhet: a tagkönyv s a vele kapcsolatos jogok és kötelezettségek másra át nem ruházhatók, nem személyes jelentkezés esetén csak szülő gyermekét és viszont, továbbá egyik házastárs a másikat irathatja be tagul az egyletbe " ; kiskoruak csak törvényes képviselöjük beleegyezésével vehetők' fel

4 4 5 Az egylet fizető tagjainak száma 600nál kevesebb nem lehet és 1200at nem haladhat tul s uj tagokul első sorban elhunyt családtagjai, ezek nem létében rokonai s azután mások vehetők fel 500 pótlékot már befizetett tag helyett is uj tag vehető fel az előző pontban meghatározott sorrendbe 6 Felvételi dij fejében tekintet nélkül a korra, 2 korona fizetendő III FEJEZET Az egyleti tagok jogai és kötelességei, az egyleti tagság megszünése 7 Az egyleti tagok jogai a következők: Halálfseteknél az elhunytnak családtagjai vagy meghatalmazott jának jogában áll az eset szabályszerű bejelentése mellett a 11 ban megállapitott eltakaritási dijak hédadéktalan kifizetését követelni, amely azonban csakis halotti anyaönyvi kivonat, vagy a halottkémi jelentés felmutatása mellett történhetik meg jogában áll a tagnak az alapszabályok 15 a alöpján kölcsönt kérelmezni Viszont köteles a tag : a) Minden egys elhunyt egyleti tag után a 20 szóval husz ben megállapitott pótdijak a pénzs zedő felszólitására haladéktalanul lefizetni; b) Ha a városból elköltözik, vagy más községben lakik, avagy hosszabb időre eltávozik, avagy pedig mint besotozott katona tényleges szolgálattételre vonul, távozását azon személy megnevezése mellett ki távolléte alatt helyette a pótdijakat fizetni fogja, az egylet elnökének bejelenteni; e) kétes esetekben, hogy kit illessen meg a temetési járulék felvétele, a választmány dönt 8 A tag megszünik egyleti tag lenni, illetve az egyletből minden felebbezés kizárásával s illetve mellőzésével kizáratik : a) ha pótdij fizetésével hátralékban marad és kötelezettségének az elnök irásbeli felszólitásának kézbesitésétől számitott 14 napon belül sem tenne eleget; b) ha egyleti tagságárol önként lemond 9 Megszünik az egyi éti tag fizetőtag lenni, ha 500 halálozási esetet befizetett már, a további fizetés alul felmentetik s helyébe uj tag vétetik fel 10 A kizárt, vagy leköszönt tagok elvesztik az egylet iránt minden követelési jogukat, befizetett pénzük pedig az egylet pénztára javára fordittatik s helyettök uj tagok vétetnek fel IV FEJEZET EItakaritási dijak ll A halálesetek után fizetendő eltakaritási dijak a következó'képen állapittatnak meg: A osztály; amennyiben a halálozás a belépéstől számitandó 10 évet nem haladja tul és ha az egyletnek 600 tagja van: 120 korona B osztály; lotől 15 évig és ha áz egyletnek 800 tagja van: 140 korona C osztály; 15 évi tagsági éven felül pedig ha az egyletnek 1200 tagja van: 160 korona Ha azonban a C osztálybeli tagok létszáma az az 1200at el nem éri az esetben a B osztály szerinti, ha pedig a 800at el nem éri, ugy az egylet az A osztály szerinti eltakaritási dijat fizeti D osztály; oly tag, aki a 100 koronát mint pótdijakat már befizetett s a 15 évi tagságát tulélte, ugy annak családtagja, örököse, avagy az eltakaritási dij felvételére az elhunyt egyleti tag által még életben felhatalmazott egyén 200 korona dijban részesül az esetben, ha az egylet tagjainak létszáma legalább is az loooet eléri 12 Rendkivüli körülmények jelesen: a háboru, kolera, vagy egyéb járványok alkalmával a pótdij be 5

5 6 fizetés és eltakaritási járulék felére szállitható le, a járvány vagy háboru megszüntével a közgyűlés határoz a felett, vajjon az elmaradt pótdijak fele része beszedesséke? Ha igen, ugy az eltakaritási dij másik fele része is minden egyes haláleset után a visszamaradt örökös, vagy hagyományosnak kifizettetik, ellenesetben nem 13 Minthogy az egylet tagjai önkéntes adakozásai kizárólag saját eltakarittatásukra szánták, ez okból eme temetési eltakaritási dijra annak hitelezői igényt nem tarthatnak, hacsak az elhunyt még életben másként nem rendelkezett 14 A betéti pénzek, vagy pótdij könyvecskék birói foglalás tárgyát nem képezik V FEJEZET Kölcsönök 15 Oly nyugalmazott egyleti tag, ki önhibáján kivül inségbe jut, 100 'koronás kölcsön segélyezésére igénnyel bir 16 A kérelmezett kölcsön elbirálása az igazgató választmány hatáskörébe tartozik _ 17 Kölcsönök iránti kérelem, akár szóval, akár irásban mindig az egylet elnökénél nyujtandó be, ki is három igazgatósági választmányi tagnak közbenjöttével kölcsönkérőnek anyagi helyzetéről magának meggyőződést szerezvén, erre vonatkozólag szóbeli jelentést a legközelebbi ülésen előadja 18 A megszavazott kölcsönt az igazgató választmány nevében az elnök utalványozza ki 19 A kölcsön után kamat nem fizetendő, de a temetkezési járulékból az elhunyt kölcsönvevő kölcsönhátraléka levonatik A kölcsönvett pénzért a tagok nem fizetés esetén senki által sem perelhető k r 20 Azon egyleti tag, kinek a kérelmezett köl csön megszavaztatott, köteles annak felvételéről egy elismerő nyilatkozatot kiállitani, továbbá a nyert kölcsön biztositására pótdij könyvét az egylet elnökénél letét e ményezni A letéteményezett pótdij könyvről egy elnöki fog az illető tagnak kiszolgáltatni VI FEJEZET Az egylet vagyona 21 Az egylet vagyonát azon tőke képezi, mely az egyes tagok befizetéséből képződik és pedig: a) felvételi dijakból; b) haláleseteknél pótdij cimén fizetendő 20 ből ; c) kamatok és ezek kamataiból; d) az egylet vagyonának gyarapitására tett adakozások és hagyományok 22 Az eltakaritási dijak és kölcsönök kifizetése, továbbá az egylet fenntartására szükséges kölcsönök levonása után fennmaradó pénz, mely már eddig behárult, mint kamatozásból befizettetni fog a helybeli takarékpénztárba, mint biztos helyre, kamatozásra fog elhelyeztetni VII FEJEZET Az egylet tisztviselői 23 Az egylet tisztviselői: elnök, alelnök, jegyző és pénztárnok, kik a közgyűlés' által 3 évre titkos szavazás utján viszonlagos szótöbbséggel választatnak, az alelnököt pedig az igazgató választmány saját kebeléből választja szintén 3 évre 24 Az igazgató választmány az elnök és alelnök, tiszteletből teljesitik a hivatalukhi járó kötelezettségeiket, a többi tisztviselők fizetését pedig a közgyűlés határozza meg az egylet vagyoni viszonyához mérten VIII FEJEZET Az egylet ügykezelés e és igazgatása 25 Az egylet ügyeit intézik: 7

6 8 a) a közgyülés; b) az igazgató választmány; c) a tisztviselők IX FEJEZET A közgyűlés 26 A közgyűlés évenkint és pedig rendesen március hóban egybehivandó Rendkivüli közgyűlésre az igazgató választmány összehivhatja a tagokat, valahányszor ezt az egylet érdekében szükségesnek tartja, vagy azt 15 tag irásban kérelmezi Ugy a rendes, valamint rendkivüli közgyülés megtartása hatósági közegnek kirendelése végett, legalább 48 órával előbb a rendőrkapitányságnak irásban bejelentendő 27 Közgyűlésre az egylet tagjai, a tanácskozásra kerülő tárgyak megnevezése mellett, nyomtatott meghivókkal legalább 9 nappal előbb hivandók meg A tagok szavazati jogukat csupán önmaguk gyakorolhatják 28 A közgyűlés határozatképes, ha tagjainak egy tized része jelen van az első összehivásra, a második összehivásnál tekintet nélkül a megjelent tagok számára végérvényesen határoz 29 Közgyüléseken az elnök, vagy alelnök elnököl, a tanácskozásokat vezeti, a rendre felügyel és kimondja a határozatokat 36 Választáso knál a személyt illetö kérdésekben titkos, egyebekben nyilt szavazásnak van helye A határozatok érvényességére, a tisztujitás kivételével, a jelenlevö tagok általános szavazattöbbsége kivánta tik ; egyenlő szavazatoknál az elnök szavazata dönt 31: A közgyűlés rendes tárgyai: a) az egylet állásáról teendő jelentés, a beterjesztett zárszámadások végleges jóváhagyása; b) a tisztviselők és a 14 tagból álló igazgató választmány megválasztása ; c) az alapszabályok módositása iránt beterjesztett javaslatok; cl) tisztviselők dijainak megállapitása ; e) az igazgató választmánynak az azon évben kölcsönül kiadható pénzösszeg meghatározására vonatkozó javaslata; J) az egyleti ügyben beadandó egyéb felszólalási inditványok vagy kérvények; g) kiterjed továbbá a közgyülés hatásköre mindazon ügyekre is, melyek az igazgató választmány és tisztviselők hatáskörébe nem tartoznak 32 Az alapszabályok módositását mindenkor a közgyülés határozza el s jóváhagyás végett a városi tanács utján a m kir Belügyminisztériumhoz terjeszti fel 33 A közgyülésről vezetett jegyzőkönyvek rendesen a legközelebbi igazgató választmányi ülésen felolvastatnak és hitelesittetnek Sürgősebb esetekben a közgyülés saját kebeléből 5 tagot választ, kik a jegyzőkönyvet az elnökkel együttesen aláirásukkal hitelesitik X FEJEZET Az igazgató választmány 34 Az igazgató választmány 14 tagból áll, megválasztása a 23 ban előirt módon és időben s meghatározott időtartamra történik 35 Az igazgató választmány élén az elnökkel az alapszabályok pontos és lelkiismeretes megtartása mellett intézi az egylet ügyeit, ennélfogva: a) az igazgató választmány minden cselekményeért a tisztviselőkkel egyetemlegesen felelős, gyüléseiről rendes jegyzőkönyvet vezet, abban szótöbbséggel határoz és felmerülő véleménykülömbség esetén a külön vélemény jegyzőkönyvbe vétetik; 9

7 10 b) negyedévenként egyszer rendes ülést tart, lehetőleg vasárnap délután Jogérvényes határozatot hoz a megjelent választmányi tagoknak létszámára való tekintet nélkül A meg nen jelent választmányi tagok szintén felelősek a jogérvényesen hozott határozatokért ; c) minden évben a rendes közgyűlést megelőzőleg a mult év mérlegének figyelembe vétele mellett a kölcsönül kiadandó pénzösszeg nagyságát illetékes elbirálás végett a közgyülésnek beterjeszti; d) elbirálja a kölcsönök iránti kérvényeket ; e) az igazgató választmány jogköréhez tartozik még az összes egyleti számadások felülvizsgálata, ugy a pénztárnok és pénzszedőknek ellenőrzése is, kiket hűtlen kezelés vagy egyéb kötelezettség mulasztása esetében állásaiktól felfüggeszthet, helyettük ideiglenesen más alkalmas egyént alkalmaz s esetleg a legközelebbi rendes, halasztást nem tűrő esetekben pedig az összehivandó rendkivüli közgyülésnek előterjeszti; lj az igazgató választmánynak ezen ellenőrködési teendőiből önként következik, hogy a számadások megvizsgálása után az illető kezelőket a további számadás felelőssége, alól felmenti, vagy szükség esetén törvényes felelősségre vonja s mindkét esetet szükség esetén a közgyülésnek bejelenteni köteles Az igazgató választmány a számadások felülvizsgálását illető felmentvényt a közgyüléstől nyeri Űléseiről vezetett jegyzőkönyvi hitelesitése a 33ik ban előirt módon történik 36 Az igazgató választmány a tagok felvétele körül a következőképen jár el: Az elnök a jelentkezők névsorát előterjeszti, amenynyiben az az 5 ban meghatározott és előnnyel biró családtagok is jelentkeznek, elsősorban ezeknek a megürült tagsági helyekre való felvételét szavazattöbbséggel dönti el Ha valamely jelentkező életkora vagy egészsegl állapota irán t kétely merülne fel, az illető a 4 ban felsorolt bizonyitványok bemutatására utasitandó XI FEJEZET Az elnök 37 Az egylet elnökének, ki egyszersmind az igazgató választmánynak is elnöke a következő kötelességei vannak: Az egylet minden ténykedése körül őrködni tartozik, különösen az alapszabályok pontos betartására felügyelni, amely szerint az abban előirt rendtől és pontosságtól senkinek eltérni nem szabad Elnöki tisztéhez tartozik az egylethöz érkezö minden levelet, megkeresést, kérvénye ke t szóval minden iratot átvenni, tartozik az egylet által kiadandó mindennemű jelentéseket, leveleket, utalványokat aláirni, a rendes ügykezelésről gondoskodni, a tiszti személyzet és pénzszedők kötelezettségeik pontos teljesitésére szoritani, föleg pedig arra szigoruan felügyelni, hogy a pénzbeszedők abeszedett pénzt hetenkint egyszer a pénztárba pontosan beszolgáltassák Jogában áll az egylet érdekében a pénzbeszedőkkel szemben külellenőröket megbizni Tisztéhez tartozik továbbá a pénztár gyakori és váratlan megvizsgálása is, ami mindenkor a jegyző és 2 igazgató választmányi tag közbenjöttével eszközlendő A beállott haláleseteknél az elnök utalványozza ki az eltakaritási dijakat, szigoruan felügyelvén arra, hogy a kifizetés gyorsan é pontosan meglörténjék Feladata még az elnöknek minden hatósági meghagyásnak érvényt szerezni, nemkülönben felügyelni arra, hogy az igazgató választmány minden intézkedéseiben, főleg kölcsönök utalványozásánál igazságosan és részrehajlatlanul járjon el Ha valamely haláleset folytán több állitólagos utódok jelentkeznének az eltakaritási dij felvétele végett 11

8 12 az elnök kétes esetekben az igazgató választmány közbenjöttével határozza el, hogy az eltakaritási dij kinek adassék ki, vagy pedig az igény elbirálásáig ki sem fizettetik, de a rögtöni' eltakaritásról nyomban gondoskodik s az esetleg megmaradó felesleg fog csak az igényjogosultnak kifizettetni Ugy a közgyűlésen, valamint az igazgató választmányi üléseken szavazatok egyenlő megosztása esetében az elnök szavazata dönt Az egylet pecsétje az elnök kezében van Végül minden évóen az egylet védszent je ünnepnapján az összes elhunyt egyleti tagok lelkiüdveért nagyobbszerű szentmise áldozatot tarthat, ha ezt a rendes közgyűlés ugy kivánja XII FEJEZET Az alelnök 38, Az alelnök, ki egyszersmind igazgató választmányi tag is, az elnököt ennek távollétében helyettesiti, ennélfogva hatásköre és kötelezettségei az elnökével egyenlők XIII FEJEZET A pénztárnok 39 A pénztárnok kötelessége az egylet pénzét és egyes pénzértékekben fekvő vagyonát lelkiismeretesen kezelni, miért is minden az ő hiányos kezeléséből eredhető károkért közvetlenül és elsősorban egész vagyonával felelős, ebből kifolyólag: a) a pénztárnok minden bevétel és kiadásokról rendes pénztári naplót vezet; b) a pénztárnok egyedül csak szabályszerű utalványok alapján adhat i és vehet be pénzeket, mely utalványok mindig a jegyző által is aláirandók; c) a pénztárnok köteles havonként forgalmi kimutatást, évenként pedig rendes zárszámadást és mérleget 13 késziteni s azt megvizsgálás végett az igazgató választmány elé terjeszteni, mire számadási felmentvényét attól fogja kapni; d) köteles továbbá az elnök és 2 'igazgató választmányi tag, továbbá 3 számvizsgáló tag felhivására a pénztári vizsgálathoz szükséges adatokat bármikor előmutatni s a meglevő pénzkészletet esetleg utasitása folytán a helybeli takarékpénztárba 24 óra alatt beszolgáltatni XlV FEJEZET A jegyző 40 A jegyzőnek számadási és fogalmazási szakban kikepzett egyénnek kell lennie, mint hogy az elnöknek mindenben segédkezni tartozik, az egylet minden utalványait aláirni, a pénztári naplót az általa vezetendő utalványozási napló és számadási okmányokkal összeegyeztetni és lezárni, szüség esetén bármikor, rendes viszonyok között az év végén Megbizatik továbbá a jegyző a következő könyvek vezetésével : a) az egyleti tagok névlajstroma ; b) benyujtványi iktató, melybe az egylethez érkező minden beadványt, leveleket, megkereséseket s egyszersmint a mikénti és mikori elintézést is ugyanabban pontosan bevezetni; c) levelező (posta) könyvet is köteles vezetni; d) rendes irattárat kezel a beérkezett számok szerint elintézi az ügydarabokat és beadványokat, továbbá vezeti a közgyűlési és igazgató választmányi jegyzőkönyvet az arra megfektetett könyvekbe Helyettese az aljegyző, kit szintén a közgyülés választ szótöbbséggel 3 évenként, a jegyző teendőit végzi mindenben a fent irt kötelezettségekkel, a jegyző akadályoztatása esetén 41 Az egyletnél mindennemü ellenőrzési teendőket és a pontos kezelést a jegyző tartozik ellenőrizni

9 14 Észlelt szabálytalanság esetén az elnöknek nyomban jelentést tesz XV FEJEZET A számvizsgáló bizottság 42 A számvizsgáló bizottság 3 tagból áll, kiket a közgyűlés választja 3 évre Kötelességük a jegyzővel együtt a pénztári számadásokat átvizsgáini s minden hónapban a pénztárkönyvet lezárni a hó utolsó napját követő vasárnapon A lezárás eredményét kötelesek az igazgató választmány tudomására hozni XVI FEJEZET A pénzszedő 43 Az egylet tisztviselői az igazgató választmányi tagokkal felelősségük alatt választanak maguknak pénzbeszedőket, a tagok létszámához képest korona óvadékkaj, kiket amint felfogadnak, szükség esetén, vagy a szolgálat nem kellő pontos teljesitése folytán szolgálatukból minden felmondás nélkül azonnal el is bocsáthatnak 44 A pénzbeszedő köteles az egyleti tagok között előforduló halálesetek alkalmával minden egyes fizető taghoz elmenni és a 20 pótdij lefizetéseket kérni, illetőleg a pénzt a tag pótdijkönyvecskéjében nyugtatva felvenni, a telj esi tett fizetést egyuttal saját jegyzékébe bevezetni és igy a beszedett pénzeket, mint a fizetők névjegyzékét hetenként egyszer a pénztárnoknak átadni Tartozik továbbá minden, az egylet ügykezelés é hez tartozó meghagyásokat pontosan teljesiteni XVII FEJEZET Az egylet képviselete hatóság ok és más személyek ellenében 45 Perenkivüli ügyekben az egyletet hatóságok és más személyek irányában az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy jegyző képviseli, peres ügyekben pedig az egylet ügyeinek védelmével az igazgató választmány közbenjöttével ügyvédet biz meg, esetleg az egylet ügyészt választ, ki minden peres ügyekben egyszer és midenkorra kapja a védelemhez és képviselethez szüksées megbizatást XVIII FEJEZET Az egylet pecsétje 46 Az egylet pecsétje: "Bajai n Szent Antal temetkezési egylet pecsétje 1906" XIX FEJEZET Az egylet feloszlása 47 Az egylet csak akkor oszolhatik fel, ha 600nál kevesebb tagot számláina, ez esetben a megmaradt tagok kétharmada határozhat az egylet feloszlása vagy kiegészítése felett 48 Minthogy az egylet vagyona a tagok által befizetett pótdij és ezek kamataiból képződött s igy a még életben levő tagok ahhoz teljesitett befizetéseik esetére az egylet vagyona a még megmaradt tagok között befizetéseikhez mért arányban fog feloszlatni Az egylet feloszlása esetén vagyonának felszámolása tárgyában hozandó közgyűlési határozat foganatositás előtt jóváhagyás végett a m kir Belügyministeriumhoz felterj esztendő 49 Az esetben, ha az alapszabályokban meghatározott célt és eljárást illetőleg hatáskörét az egylet meg nem tartja, a kir kormány által, amennyiben további fennállása az állam, vagy pedig az egyleti tagok vagyoni érdekeit veszélyeztetné haladéktalanul felmggeszthető és a felfüggesztés után elrendelendő szabályszerű vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is 15

10 16 oszlatható, vagy esetleg az alapszabályok szigoru megtartására különbeni feloszlatás terhe mellett kötelezhető Baja, 1911 évi március hó 12ik napján Kiss József egyleti jegyzö 11308[912 V a szám,látta a m kir belügyminister" Budapest, 1912 május 1 Czérnay Imre egyleti elnök ' '0 ' bll >, Ö Atvételi :o elismerv é ny " flller rn :1:1!iHT Fel vételi dij I ' A minister rendeletéböl Vásárhelyi ministeri o tanácsos 7 8 g I II I II I,

11 '0 :: m ll) lf :L lismerv I '0 ::: +' ll) Áz elhalt neve cn bo ll)» ll) :0 rjl flliér _ cn Á tv é teli t I I , , "

12 Á tv ételi I O E <ll >, <:11 Az elhal t neve <ll <ll lismervény >'<:11 CIl <ll CIl V o E Á tvételi ismervé / I

13 , +' >" <11 cl) cl) 'O 8 C/l bo cl), CfJ CfJ :0 Atvételi '0 E >"<11 C/l, cl) cl) Á tvételi lismerv én ," ' 88 ' I log 94 " I 112

14 'o E ul ul >"al :0 Ul ll) Q3 bo ll) I Atvételi 'o E >, 'al ll) ll) :0 Ul bo ll) ul ul Á tv ételi :: I , t

15 oj) CI) Á tvételi I CI) cn >'<\l Az elhalt ne've cn CI) O elismervényi fjl '0 :: 145 I 146 tiller oj) CI) Á tv ételi '0 6 CI) cn >" <\l cn :0 CI) fjl fif!ér , \ I r II , \ 176

16 'o C >"CIl Ul Q) Q) Az elhalt ne ve Q) Á cn t v ételi cn :0 bo Q) cn Q) >"CIl cn Q) :0 'o E y ol) I Atvételi Ul I II I,

17 11 00 I 'o E (fl >'CIl (fl :0 rjj I Á tv ételi T 00 Á tv ételi : 0 I _ 2 25 _ , III 1 11' I ' ' " II 1 r 236, I 221, II IIr

18 'o E >"C<! (1) cn # (1) bo (1) UJ UJ :0 Á tvételi '" r_T bo (1) Á tv é teli : 0 elismerv é ny 257 IIII r I 253 r I 264 1I1r

19 1 1I 10 E Q) l Q) VJ t;o (1) " Ul, Atveteli elismcrvcny1,j _ _ 2 77 _ I II_ w (1), Atv é teli : I 291 I II ' L_1I , II Ir l ,11 11

20 1 bo? <ll, ) A tv é teli ö <ll : 0 1 r I II 11 ftllér4 11 I 1 '0 E I >,? v, D A' tve ' tell' I :0 elismerṿ ény ItrI! :'"?: ' I I _ I IrII IrII II II,,=II _ 332 I:::HII ĪI=C, III II II III

21 11 11 'O E CIl >o 'til Az elhal t neve bo UJ UJ :0,, Atveteh Q) ', 2;5 Atveteh : ' = I _

22 bo (I) '0 E (I) ul >"d ul rn Q) :0 Atvételi bo (I) '0 E (I) ul >' d ul Q) :0 rn Á tvételi lillér I '

23 01) cl) I Atvételi 'O ;:: cl) cn >, cn Q) (/) elisrervény cl) Á cn tvételi cl) >' as cn cl) 'o E rn l I, , II i , I

24 'o :: >'Ol, Q) Ul Q) cn bjj Q) cn :0 1 flhér Á t vételi l " o E +' li I Q) cn >" Ol Q) :0 u; bjj Q) cn 1 íi Á tv ételi L II i fó

25 rj) <I) >"<d rj) <I) Ul :0 'o E bo <I) l Á tv ételi I 3 'o E bo <I) I Atvételi <I) rj) >"<d ' rj) V Ul :0 fifiér , _ j

26 'O 6 :>, ro Ö CI, Cfl Q) bo Q) (f) (f) :0 Á tv ételi I II

f\1tl PSZf\BÁL f\1. f\z B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK Szc.rzési I.táfí I a ló: , ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg?

f\1tl PSZf\BÁL f\1. f\z B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK Szc.rzési I.táfí I a ló: , ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg? f\z.., ORSZÁGOS f\l.bf\t'véd6-eg?esü T B fl J f\ I ÉS B f\ J fl \) I D É K I FIÓKEG?ESÜ TÉNEK f\1tl PSZf\BÁL f\1. - ---: V ROSI MUlEUM, ff AJA. o: J (' "/ Szc.rzési I.táfí I a ló: 1//11/1/11/1/11/1111/1/1/11/11/1111/11/1

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete ALAPSZABÁLYA a 2006. december 12. napi módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

Részletesebben

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete

Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete PÁKE ALAPSZABÁLYA A Pázmándi Állatvédő Kutyabarátok Egyesülete (PÁKE) alapító tagjai, a 2011. szeptember 12. napján megtartott alakuló közgyűlésen, az egyesülési

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI FOOTBALL CSAPATOK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Szövetség neve, székhelye, működési területe, alapítási éve 1. A szövetség neve: Magyarországi Amerikai

Részletesebben

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya

A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya A TUNGSRAM Sport Club, mint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján működő egyesület 1989. május 16-i. küldöttgyűlése által

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet

Alapszabály. I. fejezet Alapszabály I. fejezet 1.. Az Egyesület neve: Nagycsaládosok Ecsegfalvai Egyesülete 2.. Az Egyesület székhelye: 5515, Ecsegfalva, Ady u. 5. 1. Az Egyesület tevékenysége kiterjed a tagsági viszonnyal rendelkező,

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület

Részletesebben

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület"

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület" Győr, 2011. szeptember 2. 1 ALAPSZABÁLY < HAJNAL ISTVÁN KÖR - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET >

Részletesebben

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya

Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya Veteránjármű Egyesület Pécs Alapszabálya A Veteránjármű Egyesület Pécs 2007. június 19.napján tartott közgyűlésén módosított alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA A JÓSZÍV TEMETKEZÉSI SEGÉLYT BIZTOSITÓ ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Az 1995.március 3l.napján kelt Alapszabály, az 1995.június 21.napján, 1996.április 4.napján, 1997.március 24.napján, 1998.március

Részletesebben

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szövetség neve magyarul: A Szövetség magyar nevének rövidítése: A Szövetség neve angolul: A Szövetség angol

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/

Egyesület Alapszabálya. /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ Egyesület Alapszabálya /egységes szerkezetbe foglalva a 2008. március 31-én kelt Alapszabállyal/ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya. a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya. a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének alapszabálya a 2014. szeptember 06-ai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. A Kör célja, tevékenysége 1. Az egyesület neve: Szarvasi Vajdás Öregdiákok

Részletesebben

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006.

Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat. Érvényes 2006. Winterthur Önkéntes Egészségpénztár Alapszabály Szolgáltatási szabályzat Kártyakezelési és használati szabályzat Érvényes 2006. június 1-jétõl Tartalomjegyzék Alapszabály 5 Függelék 21 Szolgáltatási szabályzat

Részletesebben

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a

A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a Hatályos: 2014. november 26. A Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületének módosított és egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y a 2 A MAGYAR ÜGYVÉDEK KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben