JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: / JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án 18 óra 30 perc kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Hajgató Klára, Czinger Józsefné, Piriti Tamás, önkormányzati képviselők, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző, Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 fő önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület. Az előterjesztett napirendi javaslatot a képviselő-testület 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadta. NAPIREND 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2./ Az önkormányzat évi szennyvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző 3./ Vegyes ügyek 3.1./ Sümegi Kistérségi Többcélú társulás részére önkéntes befizetés teljesítése 3.2./ Startmunka programmal kapcsolatos tájékoztató 3.3./ Önkormányzati külterületi ingatlan értékesítése

2 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, és a két ülés közötti fontosabb eseményekről A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 2./ Az önkormányzat évi szennyvíz szolgáltatás díjáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés és rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Nagyné Soós Erzsébet körjegyző szóbeli kiegészítése: Ismertette a Képviselő-testülettel, hogy a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. az Önkormányzatok kérésére elkészítette a évi szennyvíz szolgáltatási díjjavaslatot. Ezt követően ismertette a költségek alakulását. Mindezen tényezők figyelembe vételével a november 15-től javasolt szennyvíz szolgáltatási díj 514,42 Ft/m3 + ÁFA. A szennyvízcsatorna szolgáltatás díjának alapja a vízmérő órán mért fogyasztási mennyiség. A törvény által fizetendő vízterhelési díjat áthárítják a szolgáltatást igénybe vevőkre. Locsolás, illetve nagyobb számú állattartás esetén külön mérő is felszereltethető. Saját házi rendszer üzemeltetése esetén köteles vízmérőt felszereltetni a tulajdonos a csatornadíj megállapítása miatt. Kérte a képviselők véleményét. Hozzászólások: ifj Ági Gyula önkormányzati képviselő: Tapasztalatai szerint a szennyvíz tisztító telepek magasabb költségei miatt kell a lakosságnak magasabb összegű díjat fizetni. Vannak szennyvíztisztító telepen dolgozó ismerősei, több havi plusz juttatásban részesülnek, magas összegű bérért dolgoznak, melynek költségei természetesen megjelennek a csatornadíjban. Kardos Róbert polgármester: A bodorfai szennyvíztisztító telepen egy fő részmunkaidős személyzet dolgozik, normál bérezéssel, ezért ez nem növeli indokolatlan mértékben az üzemeltetési költséget. A leendő üzemeltetővel megállapodva, a lehető legalacsonyabb összegű szennyvíz díj megállapítására törekedtek, hogy a vízdíj a szennyvízelvezetés díjával megemelve se lépje túl a köbméterenkénti ezer forintos lélektani határt. A rendelet-tervezet 6.. (2) (3) (4) bekezdése a házi átemel ő berendezések működtetését tartalmazza. Mivel Bodorfa településen nincs házi átemelő berendezés javasolta, hogy a rendelet-tervezet módosítsák és töröljék a felsorolt bekezdéseket. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet az elhangzott

3 3 módosításnak megfelelően fogadják el, alkossák meg a évi szennyvíz szolgáltatás díjáról szóló rendeletet. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet: 13/2011. Önkormányzati R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a évi szennyvíz szolgáltatás díjáról előterjesztett rendelettervezetet módosítás nélkül elfogadta, és 13/2011. szám alatt rendeletei közé iktatta. A Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: október / Vegyes ügyek 3.1./ Sümegi Kistérségi Többcélú társulás részére önkéntes befizetés teljesítése Kardos Róbert polgármester : tájékoztatta a képviselőket, hogy az SKTC komoly anyagi problémákkal küzd, likviditási gondjai vannak. Mint ismeretes a Képviselő-testület előtt a járóbeteg szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos pályázat utófinanszírozott, ugyanúgy, mint az EU-Önerő Alap Pályázat is. Mindkét helyről várja a Társulás a megelőlegezett pályázati támogatást. Ezt az összeget átmenetileg a működésre biztosított forrásokból fedezték, így most működési hiány lépett fel. A Társulási Megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy likviditási gondok esetén a tagok önkéntes befizetést teljesítsenek. A Tanácsülésen megbeszéltek alapján, ha mind a 21 tagönkormányzat teljesíti 500 Ft/fő állandó lakossal számolva ezt a befizetést, akkor ez a kb. 7-8 millió forint összegű probléma megoldódik. A Társulás a számára juttatott normatívákat az önkormányzatok részére át tudja adni, így tulajdonképpen az átadott pénzek nagy része azonnal visszakerül az önkormányzatokhoz normatíva átadás címén. Ez a pénzeszköz-átadás nem végleges csupán kölcsön, amint a Társulás pénzhez jut - de legkésőbb április 30-ig - visszaadja azt a befizető önkormányzatoknak. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Felmerült a gondolat, hogy a Társulás értékesíti az autóbuszt és a két Suzuki személyautót, az Ignis a csabrendeki, az Alto a káptalanfai gyermekjóléti szolgálat működését szolgálja. Az értékesítés azonban olyan gyorsan nem bonyolítható le, mint amilyen gyorsan szükség lenne a forrásra, annak pedig nincs értelme, hogy jóval áron alul legyenek eladva ezek a gépjárművek. A gépjárművek megvásárlására eddig nem volt elfogadható ajánlat. A Suzuki Alto esetében a

4 4 káptalanfai körjegyzőség területéhe tartozó településeknek, és ezeken a településeken élőknek elővásárlási jogot biztosít a társulás. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: A gépjárművek mindenképpen értékesítésre kerülnek? Kardos Róbert polgármester: Mindenképpen eladásra kerül mindhárom gépjármű, de megvárják amíg kedvező ajánlat érkezik. Ezt követően ismertette a határozati javaslatot, és javasolta a Képviselő-testületnek annak elfogadását. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 43/2011. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és fenntartójaként a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás feladatai forrásai és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VIII. fejezet 2.2. pontja alapján 500 Ft x 114 fő állandó lakos = Ft, azaz Ötvenhétezer forint összeget, meghatározott időre szólóan, önkéntes befizetésként teljesít. A képviselő-testület a befizetést jelent döntését követően azonnal teljesíti a Társulás számlájára. A Társulás a képviselő-testület által jelen döntésével biztosított, átmenetileg átvett pénzeszközt legkésőbb április 30. napjáig tartozik visszafizetni azzal, hogy a Társulás eszközeinek értékesítése, illetőleg kintlévőségeinek teljesítése esetén, április 30. napja előtt is tartozik teljesíteni az Önkormányzat felé, amennyiben a határidő előtti teljesítés a társulási feladatok és más fizetési kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a jelen határozatában foglaltakról kivonat megküldésével tájékoztassák a Társulás elnökét, valamint a határozatban foglaltakra figyelemmel aláírják a pénzeszköz átadási megállapodást. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: a kivonat megküldésére : azonnal a befizetés teljesítésére: 2011.november 5.

5 3.2./ Startmunka programmal kapcsolatos tájékoztató 5 Kardos Róbert polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a leghátrányosabb kistérségek részére így a Sümegi Kistérség települései részére lehetővé teszik, a Start munkaprogramhoz való csatlakozást. A start munkaprogram igénybe vehető állattenyésztésre, növénytermesztésre, gyümölcstermesztésre, energianövény termesztésre, csapadékvíz elvezető rendszer felújítására, karbantartására, bel- és árvízvédelmi tevékenységre, az önkormányzat kezelésében lévő utak felújítására, illegális hulladéklerakó felszámolására. A programhoz való csatlakozás egyszerű az önkormányzatok részére, pályázat helyett csak kérelmet kell benyújtani. A közfoglalkoztatási munkabérek a minimálbérnél alacsonyabbak lesznek. Szakképzést nem igénylő munka esetén Ft/hó ( Ft/hét, Ft/nap). Szakképzettséget igénylő munka esetén Ft/hó ( Ft/hét, Ft/nap). A dolgozókat 1 év időtartam 8 órás foglalkoztatással lehet alkalmazni. A támogatás félévben Ft/fő, a második félévben forint/fő. Ebből ki kell fizetni a béreket, a járulékokat ( közfoglalkoztatottak esetén 50 %-os mértékben, tehát nem 27, hanem 13,5 %- kal számolva) a maradék pedig felhasználható egyéb közvetlen költségekre (pl. védőruha, gép és eszközbeszerzés). Hozzászólás: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Véleménye szerint ezzel a lehetőséggel minden érintett önkormányzatnak élni kell. Egyrészt munkát ad a településen élő munkanélkülieknek, másrészt a bér és a járulékok levonása után fennmaradó összegből a gépparkját kibővítheti az önkormányzat. Nem tudja milyen haszna lesz ennek a foglalkoztatásnak, mert ezekhez a tevékenységekhez szakértelem is kell. Szakemberek nélkül nem tudnak dolgoztatni, ez a bér viszont nem igazán csábító. Kardos Róbert polgármester: Mindenképpen érdemes csatlakozni a programhoz. Az Önkormányzatnak van földterülete amin növénytermesztést végezhetnek. Az illegális hulladéklerakó megszüntetése után a területen energianövény termesztéssel is foglalkoztathat dolgozókat. Eszközvásárlási lehetőséget mindenképpen szeretné kihasználni. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 44/2011. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a közfoglalkoztatás bővítése érdekében január 1. napjától induló Startmunka Programban. 7 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatásával konyhakerti gazdálkodást kíván folytatni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Program indításához készítse el a jövő évi költségtervet és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére küldje meg.

6 6 Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: november / Önkormányzati külterületi ingatlan értékesítése Kardos Róbert polgármester: tájékoztatta a képviselőket, Csordás Gáspár káptalanfai lakos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Bodorfa külterület 055 hrsz-ú árok elnevezésű 263 m2 térmértékű ingatlant értékesítsék számára. A fent megjelölt árok mely már nem is létezik árokként elválasztja a Káptalanfa külterület 010. hrsz-ú és a Bodorfa 054 hrsz-ú tulajdonában lévő ingatlanokat. Fenti ingatlanokat egyben szeretné művelni ezért kéri az ingatlanok megvásárlásának lehetőségét Ft-ot ajánlott fel az ingatlan megvásárlási áraként. A testület már korábban tárgyalt az árok értékesítéséről. Hozzászólások: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző: Az ingatlan értékesítését meg kell hirdetni, ezzel egyenlő esélyt biztosítani az érintettek számára, az önkormányzat vagyonrendelete szerint. Czinger Józsefné önkormányzati képviselő: Amennyiben árokként szerepel az ingatlannyilvántartásban akkor ha földként akarja használni át kell minősíttetni. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: A Ft-os vételárat kevésnek tartja. Kardos Róbert polgármester: Mivel a szomszédos ingatlan mindkét oldalról Csordás Gáspár tulajdonában van az ingatlan értékesítése esetén elővásárlási joggal rendelkezik. Javasolta, hogy az ingatlan értékesítéséhez járuljon hozzá a képviselő-testület, javasolta, hogy az értékesítés Ft-os vételáron kerüljön kihirdetésre. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: forint értékhatárig a helyben szokásos módon hirdetik meg a vételi ajánlattétel jogát, s a képviselő-testület ez esetben is legjobb ajánlattevő javára dönt. 45./2011. ÖKT. B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet 15. (4) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonában lévő Bodorfa külterület 055. hrsz.-ú árok elnevezésű 263 m2 térmértékű ingatlant értékesíteni kívánja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati rendelet előírása szerint a helyben

7 7 szokásos módon gondoskodjon a vételei jog meghirdetéséről. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: november 15. Bejelentések: Kardos Róbert polgármester: 1./ Sümeg Járóbeteg Szakellátó Központ a Sümeg Kompanik Zsófia u. 6. szám alatt november 2-án megkezdi működését. Vérvétel kivételével minden szakrendelésre időpontot kell kérni. A szakellátó központ területén belgyógyászat, diabetológia, nőgyógyászat, urológia, fül-orr-gégészet, sebészet, szemészet, kardiológia, reumatológia, fizikoterápia, gasztroenterológia, vérvétel, neurológia, pszichiátria, pszichiátriai gondozó, EEG diagnosztika, általános röntgendiagnosztika, ultrahang diagnosztika rendelés működik. A rendelések időpontjáról tájékoztatja a lakosságot. 2./ Bodorfa Önkormányzat benevezett A tiszta és virágos Veszprém megyéért versenybe. A évi verseny díjátadó ünnepségére november 4-én 11 órakor kerül sor Várpalotán, melyre meghívót kapott. 3./ A koszorúzásra a hősi emlékműnél október 31-én 17 órai kezdettel tartott mise után kerül sor. Kérte, hogy a képviselők vegyenek részt a rendezvényen. 4./ A csatornaépítés befejezése után az útfelújítás elkezdődött a településen. Kérte a lakosság megértését, türelmét a munka végzés alatt. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri bejelentéseket egyhangúlag tudomásul vette. Czinger Józsefné önkormányzati képviselő: 1./ Tájékoztatta a testületet, hogy Somogyi Dezsőnét kórházba szállították. A családgondozóval közösen olyan állapotban találtak rá, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A háziorvos beutalója után a mentők a sümegi kórházba szállították. Családjával felvették a kapcsolatot. Mivel a nyilvános képviselő-testületi ülésnek több napirendi pontja nem volt, a Polgármester 19 óra 30 perckor az ülést bezárta. K.m.f. Kardos Róbert polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-3/2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 18-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-14/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-14 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 132 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületnek 2011. február 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 1-3/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-én /szerdán/ 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. 23/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. december 14-én 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselő-testületének 2011. november 29-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit:

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit: JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-én 14.00 órakor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben