Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka"

Átírás

1 MAGYARÁZAT Az ajánlott Mértan 0 osztály feladatgyűjtemény a középiskolák 0-es tanulóinak általános iskolai tudásszintjének felmérését szolgálja. A felmérés célja a tízedikes tanulók általános iskolában elsajátított tudés szintjének meghatározása algebrából. A gyűjteményben 0 változat van algebrából. Minden változat tesztes kérdésből áll, melyek alakjukban és nehézségükben is különböznek. A feladatok megfelelnek az általános iskolák 7-9 osztályos tanulóira érvényes követélményeknek algebrából. A kidolgozásra 45 perc van előirányozva (a szervezésen kívül). Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0

2 TÁJÉKOZTATÓ A TANÁRNAK Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka Зміст тестових завдань охоплює навчальний матеріал курсу геометрії основної школи. Розподіл тестових завдань за навчальними темами наведено в таблиці.. táblázat A tananyag tartalma Fele letválasztás Feladatok száma Megfeleltetés Rövid nyílt válasz A feladat sorszáma Párhuzamos egyenesek a síkon A háromszögek tulajdonságai A négyszögek tulajdonságai Körvonal 4 Síkbeli koordináták 5 Szinusz és koszinusztétel 6 Síkbeli vektorok 7, 0 Trigonometria a derékszögű háromszögben 8 Feladatok megoldása a síkidomok tulajdonságira 9 Mértani feladatok megoldása algebrai módszerrel Feladatok síkidomok kombinációira Összesen 6 4 Együtt завдань A teszt feladat három szintre bonthatók nehézségük szerint: I szint az -6 feladatok, melyek alap ás elégséges szintűek, tehát a matematikai fogalmak közvetlen alkalmazására (meghatározások, képletek, összefüggések, átalakítások és így tovább) II szint 7-0 feladatok a tanult matematikai tudás alkalmazása ismert (standart) környezetben, ami a tanulók közepes tudásszintjének felel meg. A feladatok megoldásához a tanulónak logikus összefüggést kell találnia a feladat feltétele, kérdése és a megoldáshoz szükséges matematikai fogalmak között, meghatározni és kivitelezni a megoldáshoz vezető logikus lépések sorát. III szint a - feladat, melyek megoldásához a tanulónak a tanultakat számára ismeretlen helyzetben kell alkalmaznia, gondolkodásának változatosságáról és a racionális megoldás kiválasztásáról kell számot adnia. A III szint feladatai a magas tudás szintnek felel meg. A feladatok feltételeit nem kell átírni. A tanulóknak a helyes válasz betűjelét egy x-szel kell jelölni a kiadott füzetben, majd a kódlapon is, melyet minden tanuló a piszkozattal együtt kap meg. Minden számítást, átalakítást a tanulónak a kiadott piszkozatban kell elvégeznie. Minden tanuló eredménye egy osztályzat (a pontok összege). Maximális pontszám 0 (lásd a.táblázatot).

3 . táblázat A feladat sorszáma Összesen A pontok száma pont pont pont Összesen 6 pont 6 pont 8 pont 0 pont Az összegyűjtött pontok alapján kell meghatározni a tanuló tudásszintjét (lásd. táblázat). A pontok száma A tudásszint alap közép megfelelő magas Az eredményeket a javító tanár feltünteti a tanuló kódlapján. A kódlap a feladatlap közepén található.. táblázat Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0

4 TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓNAK Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka Minden változatban tesztfeladat van. Az első 6 kérdés (-6) egyszeri választás. Minden feladathoz adtunk 4 választ, melyek közül csak egy a helyes. A válasz akkor helyes ha kódlapra csak egy betű van írva, a helyes válasz betűjele. Ebben az estben nincs szükség semmilyen indoklásra, ami a igazolná a választást. A kódlapon az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a mintának megfelelően jelöld meg. Az -6 feladatnál minden helyes válasz pontot ér. Ha rossz választ jelöltél meg, vagy nem jelöltél semmit, esetleg két betűt írtál be, akkor a válaszra o pont adható. A következő két feladat (7-8) megfeleltetés. A számokkal jelölt sorok mindegyikéhez válassz egy betűvel jelöltek. Az ábrán látható módon a helyes választ -szel jelöld. Például, ha az első sorhoz a helyes válasz betűjele a C, a másodikhoz a D, a harmadikhoz pedig az A. A megfeleltetéseket az ábrán látható módon kell jelölni. 7 Minden helyes válaszért pont jár. Maximálisan ezért a feladatért pont adható. Négy feladat (9-) nyílt rövid választ igényel. Mindegyik akkor, helyes ha válaszlapra a helyes megoldás van írva (például szám, intervallum, kifejezés, az egyenlet gyökei) Minden helyes válasz a 9- feladatért - pont. Ha a beírt válasz nem helyes, vagy a feladat nincsen megoldva, akkor 0 pontot ér. Jó tanácsok. Mielőtt hozzá kezdenél a feladatok megoldásához figyelmesen olvasd el az útmutatót!. Figyelmesen olvasd el a feladatot. Csak akkor válaszolj, ha megértetted a feltételeket és a megoldást!. A feltételeket ne írd át! Rögtön kezdj hozzá a kidolgozáshoz! Minden szükséges számítást, átalakítást, ábrázolást a piszkozatban végezz! Az általad helyesnek vélt válasz betűjelét írd be a munkafüzetbe, majd jelöld be a kódlapon is. 4. Minden feladatot nyugodtan, figyelmesen végezz el. Próbálj megoldani minden tesztes kérdést! 5. Ha valamelyik feladatot nem értetted meg, hagyd ki és kezdj hozzá egy következő feladathoz. Ha még marad időd, térj vissza a kihagyott feladathoz! 6. Ne feledkezz meg a leellenőrizni a kapott eredmény helyességét! Sok sikert kívánunk! 4

5 Tisztelt Szülők! Az 5-es tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek összukrajnai monitoring vizsgálata abból a célból történik, hogy értékelni lehessen a jelenlegi általános középiskolai oktatásszerkezet állapotát és objektív adatokhoz lehessen jutni a tanulók tudásszintjéről. Az említett intézkedés célja a tanulók tanulmányi eredményeinek a kimutatása és néhány fontos oktatási kérdés megvilágítása, mégpedig: Milyen tudásra tettek szert az ötödikesek az ilyen vagy olyan tantárgyból, milyen szintet érnek el általános műveltségi képességeik. Milyen a tanulók érdeklődési szintje a tanulás iránt? Mely tantárgyak iránt nagy, és melyek iránt elégtelen az érdeklődés? Tudják-e a tanulók elemezni az olvasott szövegeket, tudnak-e következtetést levonni és hangot adni az olvasottakkal kapcsolatos személyes véleményüknek? Képesek-e egyedi döntést hozni az oktatási feladatok megoldása során, önállóan dolgozni a tankönyvből, megoldani a feladatokat, többletinformáció bevitelére a problémás feladatok megoldásakor? Hatékony-e az energia- és időfelhasználásuk az oktatási feladat megoldása során? A legfontosabb kérdés, hogy megtanulták-e a gyerekeik alkalmazni a megszerzett tudást nemcsak az órán, de a mindennapi életben is? A gyerek részvétele a monitoring vizsgálaton segíti a pedagógusokat és Önöket abban, hogy objektív információt kapjanak tanulmányi eredményeiről, tudásszintjéről, rávilágít, mely tantárgyakat kedveli leginkább, mely tananyag elsajátítása nem igényel tőle nagy szellemi, fizikai és akarati erőfeszítést, és kiderül az is, miben igényli gyerekük tanárai és az Önök segítségét. Ha kívánják, összehasonlító elemzésnek lehet alávetni a gyerekük tanulmányi eredményét az osztálytársaiéval, és segítséget kaphatnak annak eldöntéséhez, milyen módon lehetne eredményesebbé tenni további iskolai tanulmányait. Az iskolában elért tudásszinttől függ az Önök gyerekének tanulása a felső osztályokban valamint általános fejlődése. A monitorozás objektív eredményei növelik az iskolások tanulási kedvét, elősegítik az egyéni tehetségek kibontakozását, ösztönzőleg hatnak szülőkre és tanárokra egyaránt, hogy keressék az oktatási tevékenység színvonalának emeléséhez vezető utat. Az Önök érdeklődése és baráti segítsége a monitoring során ösztönzőleg hat és magabiztosságot nyújt a gyerekeknek a tanulási folyamatban. Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 5

6 Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 6

7 . változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a különböző oldalakon fekvő belső szögek értékei. А 40 és 50 B 70 és 70 C 50 és 0 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Ez a háromszög hasonló az ABC háromszöggel, amelynek legkisebb oldala cm-rel egyenlő. Határozd meg az ABC háromszög kerületét. А 7 cm B 6 cm C 54 cm D 8 cm. A trapéz alapjai úgy aránylanak egymáshoz, mint :. Határozd meg a trapéz nagyobbik alapját, ha a középvonala 5 cm. А 8 cm B cm C 5 cm D 9 cm 4. A körbeírt ABC háromszög csúcsai a körvonalat olyan ívekre osztják, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint ::4. Határozd meg az ABC háromszög legnagyobb szögének fokmértékét. А 0 B 80 C 70 D Válaszd ki azt az A pontot, amely szimmetrikus az A( ;) ponttal az abszcissza tengelyhez viszonyítva. А А ( ; ) Б А (; ) В А (; ) Г А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. A paralelogramma két oldalának hossza 4 cm és 8 cm, és hegyesszöge 60. Határozd meg a paralelogramma kisebbik átlójának hosszát. А 48 cm Б cm В cm Г cm 7

8 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А a vektorok közötti szög hegyes és B a vektorok merőlegesek és C skaláris szorzatuk negatív D egyirányú vektorok 8. Az ABC egyenlőszárú háromszög AC alapja 8 cm, és a BD magassága, amely az alaphoz van húzva, cm. A háromszögben meghúzták az AM súlyvonalat. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B 4 C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az ABC háromszög területét, ha az AMC háromszög területe 5 cm. 0. Az (; х) és ( ; 6) vektorok a rombusz átlóin fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körön kívűl fekvő M ponton keresztül egy szelő egyenest húztak, amely a körvonalat egy K és L pontban metszi úgy, hogy a K pont az L és M pont között helyezkedik el. Tudjuk, hogy MK:KL=4:5. Számítsd ki az ML hosszát, ha az M ponton húzott érintő MN szakaszának hossza cm.. A 6 cm sugarú körbe egy szabályos háromszög van írva. Ebbe a háromszögbe egy kört írtak, és a körbe négyzetet. Határozd meg a négyzet területét. 8

9 . változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a váltószögek értékei. А 40 és 50 B 0 és 70 C 0 és 0 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Ez a háromszög hasonló az ABC háromszöggel, amelynek kerülete 8 cm-rel egyenlő. Határozd meg az ABC háromszög legkisebb oldalát. А 6 cm B 4 cm C 8 cm D 9 cm. A trapéz oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint :::. Határozd meg a trapéz nagyobbik alapját, ha a kerülete 66 cm. А 8 cm B cm C 5 cm D cm 4. A körbeírt ABCD téglalap, három egymást követő csúcsa, a körvonalból két olyan ívet metsz ki, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint 4:5. Határozd meg a téglalap átlói által bezárt szögek közül a nagyobbik fokmértékét. А 0 B 0 C 00 D Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az А( ; ) ponttal az ordináta tengelyhez viszonyítva. А А ( ; ) B А ( ; ) C А (; ) D А (; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. A rombusz tompaszöge 0. Határozd meg a nagyobbik átló hosszát, ha az oldala 6 cm. А 08 cm B 6 cm C 6 cm D cm 9

10 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А egyirányú vektorok és B a vektorok közötti szög tompa és C skaláris szorzatuk pozitív D kolineáris vektorok 8. Az ABCD egyenlőszárú trapéz AD alapja 5 cm, BC alapja 9 cm, és BK magassága 4 cm. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az ABC háromszög területét, ha az AMP háromszög területe 5 cm. 0. Az (; х) és ( ; 6) vektorok a trapéz alapjain fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körvonal két, MK és LN húrja egy O pontban metszi egymást. Tudjuk, hogy MO:OK=:. Számítsd ki az MK hosszát, ha NO=6 cm és OL=6 cm.. A cm oldalú négyszöghöz körvonalat írtak. Ebbe a körvonalba szabályos háromszöget írtak, és a háromszögbe körvonalat. Határozd meg a kisebb körvonal sugarát. 0

11 . változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek az egyoldalon fekvő belső szögek értékei. А 5 és 45 B 80 és 0 C 50 és 50 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Az ABC háromszög legkisebb szöge egyenlő a KLM háromszög legkisebb szögével, és a szög melletti oldalak nagysága cm és 6 cm. Határozd meg az ABC háromszög kerületét. А 7 cm B 6 cm C 54 cm D 8 cm. Az egyenlőszárú trapéz oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint :5:7:5. Határozd meg a trapéz nagyobbik alapját, ha a kerülete 57 cm. А 6 cm B 7 cm C 5 cm D cm 4. A körbeírt ABC háromszög csúcsai a körvonalat olyan ívekre osztják, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint ::4. Határozd meg a legkisebb ív fokmértékét. А 0 B 80 C 40 D 0 5. Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az A(-;) ponttal a koordináta-rendszer kezdőpontjához viszonyítva. А А (; ) B А (; ) C А (; ) D А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. Az ABC háromszögben cm,,. Határozd meg az AB oldal hosszát. А cm B cm C cm D cm

12 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А a vektorok közötti szög hegyes és B merőleges vektorok és C skaláris szorzatuk negatív D egyirányú vektorok 8. Az ABCD rombusz AC átlója 8 cm, BD átlója 6 cm. A K pont a BC oldal felezőpontja. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B 4 C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az AKC háromszög területét, ha az AMP háromszög területe 5 cm. 0. Az ( ; х) és ( ; 4) vektorok a négyzet szomszédos oldalain fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körön kívűl fekvő M ponton keresztül két szelő egyenest húztak, az egyik egy K és L pontban metszi a körvonalat úgy, hogy a K pont az M és L között fekszik, a másik egy N és P pontban metszi úgy, hogy az N pont fekszik az M és P pont között. Tudjuk, hogy KL:PN=5:9. Számítsd ki az MK hosszát, ha MN=6 cm és ML=8 cm.. A 6 cm sugarú körbe négyzet van írva. Ebbe a négyzetbe körvonalat írtak, és a körvonalba szabályos háromszöget. Határozd meg a háromszög kerületét.

13 4. változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a különböző oldalakon fekvő belső szögek értékei. А 50 és 50 B 0 és 70 C 50 és 0 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Az ABC háromszög legkisebb szöge egyenlő a KLM háromszög legkisebb szögével, és a szög melletti oldalak nagysága 5 cm és 0 cm. Határozd meg az ABC háromszög harmadik oldalát. А 5 cm B 5 cm C 0 cm D 9 cm. A trapéz alapjai úgy aránylanak egymáshoz, mint :. Határozd meg a trapéz középvonalának hosszát, ha a nagyobbik alapja 4 cm. А 6 cm B 0 cm C cm D 8 cm 4. A körbeírt ABCD téglalap, három egymást követő csúcsa, a körvonalból két olyan ívet metsz ki, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint 4:5. Határozd meg az átló és a kisebbik oldal által bezárt szög fokmértékét. А 60 B 50 C 40 D 0 5. Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az А( ; ) ponttal az y=x egyeneshez viszonyítva. А А ( ; ) B А (; ) C А (; ) D А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. Az ABC háromszögben cm,. Határozd meg az ABC háromszög köré írt körvonal sugarát. А cm B cm C cm D cm

14 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А egyirányú vektorok és B a vektorok közötti szög hegyes és C skaláris szorzatuk negatív D skaláris szorzatuk 0 8. Az ABC egyenlőszárú háromszög AC alapja 6 cm, és a BD magassága, amely az alaphoz van húzva, 5 cm. A háromszögben meghúzták az AM súlyvonalat. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B C A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az ABC háromszög területét, ha az PMKC négyszög területe cm. 0. Az (6; х) és ( ; ) vektorok a paralelogramma szembenfekvő oldalain fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körön kívűl fekvő M ponton keresztül egy szelő egyenest húztak, amely a körvonalat egy K és L pontban metszi úgy, hogy a K pont az L és M pont között helyezkedik el. Tudjuk, hogy MK:ML=4:9. Számítsd ki az KL hosszát, ha az M ponton húzott érintő MN szakaszának hossza 6 cm. D. A cm oldalú szabályos háromszögbe körvonal van írva. Ebbe a körvonalba négyzetet írtak, és a négyzetbe körvonalat. Határozd meg a kisebb körvonal hoszzát. 4

15 VÁLASZOK RLAPJA mértanból Vezetéknév Keresztnév Apai név (az oktatási intézmény teljes neve). KÉRD ÍV 0- osztályos tanuló számára Kérünk, hogy válaszolj néhány kérdésre, amelyek lehet vé teszik az iskolai oktatás problémáinak feltárását az oktatás min ségének javítása érdekében. (Válaszaidat jelöld -szel, vagy írd le):. Mennyi id t töltesz általában a házi feladat elkészítésével ebb l a tantárgyból? kevesebb mint 5 percet kb. 0 percet kb. órát több mint órát. Mennyi id t töltesz általában a házi feladatok elkészítésével az összes tantárgyból? közel órát kb. órát kb. órát több mint órát. Tetszettek-e neked a mértan tankönyvek, amelyekb l 7-9 osztályokban tanultál? Igen Nem 4. Mely tantárgyból készült tankönyv tetszett neked a legjobban? Ukrán nyelv Mértan Világtörténelem Ukrán irodalom Biológia Ukrajna történelme Irodalom Földrajz Munka Idegen nyelv Fizika A felsoroltak közül egyik sem Algebra Kémia 5. Melyik a kedvenc tantárgyad? (Összesen kett t jelölhetsz meg.) Ukrán nyelv Mértan Világtörténelem Ukrán irodalom Biológia Ukrajna történelme Irodalom Földrajz Munka 88 Геометрія е О.І. Глобін, О.П. Вашуленко, А.В. Козаківська 0 Idegen nyelv Fizika A felsoroltak közül egyik sem Algebra Kémia 6. Jelöld meg (írd le) milyen fajta könyvek, segédanyagok hiányoznak az órákhoz való felkészüléshez. tudományos ismeretterjeszt kiadványok feladatgy jtemények munkafüzetek egyéb

16 . VÁLASZOK RLAPJA Геометрія е 0 О.І. Глобін, О.П. Вашуленко, А.В. Козаківська Jelöld jellel a saját Változatodat! Jelöld jellel a 9. osztályban kapott év végi jegyedet ebb l a tantárgyból: Az -6. feladat helyes válaszait jelöljétek jellel B C D A 7-8. feladat helyes párosítását jelöljétek jellel 7 B C D 8 B C D A feladatokra adható pontszám (az a tanító tölti ki, aki javította) Összpontszám A tanuló tudásszintje (a tanító jellel jelöli meg) alap közép megfelel magas matematikatanár. (aláírás) (teljes név)

17 A 9- feladatok megoldásait írd be a megfelel cellába. 9 0 Piszkozat Геометрія е О.І. Глобін, О.П. Вашуленко, А.В. Козаківська 0

18 Геометрія е 0 О.І. Глобін, О.П. Вашуленко, А.В. Козаківська A feladatokra adható pontszám (az a tanító tölti ki, aki javította) Fel. Pont Fel. Pont Összpontszám: A tanuló tudásszintje (a tanító jellel jelöli meg) alap közép megfelel magas matematikatanár. (aláírás) (teljes név)

19 5. változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a váltószögek értékei. А 40 és 40 B 70 és 0 C 50 és 50 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Az ABC háromszög legkisebb szöge egyenlő a KLM háromszög legkisebb szögével, és a szög melletti oldalak nagysága cm és 6 cm. Határozd meg az ABC háromszög kerületét. А 6 cm B 6 cm C 54 cm D 8 cm. A trapéz oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint :::. Határozd meg a trapéz szárának hosszát, ha kerülete 66 cm. А 8 cm B cm C 5 cm D 9 cm 4. A körbeírt ABC háromszög csúcsai a körvonalat olyan ívekre osztják, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint ::4. Határozd meg az ABC háromszög legkisebb szögének fokmértékét. А 60 B 80 C 40 D 0 5. Válaszd ki azt az A pontot, amely szimmetrikus az A(0;) ponttal az y= x egyeneshez viszonyítva. А А (0; ) Б А (; 0) В А (0; ) Г А ( ; 0) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. Az ABC háromszögben cm,,. Határozd meg az BC oldal hosszát. А сm B cm C cm D cm 5

20 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А kolineáris vektorok és B a vektorok közötti szög tompa és C skaláris szorzatuk pozitív D skaláris szorzatuk 0 8. Az ABCD egyenlőszárú trapéz AD alapja 75 cm, BC alapja 45 cm, és BK magassága 8 cm. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az ABC háromszög területét, ha az AMB háromszög területe 9 cm. 0. Az (6; х) és ( ; 6) vektorok a négyzet átlóin fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körvonal két, MK és LN húrja egy O pontban metszi egymást. Tudjuk, hogy MO:OK=8:. Számítsd ki az MK hosszát, ha NO= cm és OL=8 cm.. A 6 cm sugarú körbe egy szabályos háromszög van írva. Ebbe a háromszögbe egy kört írtak, és a körbe négyzetet. Határozd meg a négyzet oldalát. 6

21 6. változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek az egyoldalon fekvő belső szögek értékei. А 40 és 50 B 70 és 70 C 0 és 0 D 60 és 0. Az ABC háromszög AC oldala 6 cm és a ráhúzott BD magasság, 4 cm-rel egyenlő. A KLM háromszög hasonló az ABC háromszöggel. Ha tározd meg a KLM háromszög területét, ha a KM oldalra húzott LN magasság 4 cm-rel egyenlő. А 6 cm B 4 cm C 9 cm D 7 cm. ДAz egyenlőszárú trapéz oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint :5:7:5. Határozd meg a trapéz szárát, ha a középvonalának hossza 8 cm. А 0 cm B 5 cm C 5 cm D 0 cm 4. A körbeírt ABC háromszög csúcsai a körvonalat olyan ívekre osztják, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint ::4. Határozd meg az ABC háromszög legnagyobb szögének fokmértékét. А 40 B 60 C 80 D 0 5. Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az А(; ) ponttal az y=x egyeneshez viszonyítva. А А ( ; ) B А ( ; ) C А (; ) D А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. Az ABC háromszögben cm,. Határozd meg az ABC háromszög köré írt korvonal sugarát. А cm B cm C 4 cm D cm 7

22 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А merőleges vektorok és B egyirényú vektorok és C skaláris szorzatuk pozitív D a vektorok közötti szög tompa 8. Az ABCD rombusz AC átlója 8 cm, BD átlója 6 cm. A K pont a BC oldal felezőpontja. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B 4 C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az AKC háromszög területét, ha az AMP háromszög területe 4 cm. 0. Az (; х) és ( ; ) vektorok a rombusz átlóin fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körön kívűl fekvő M ponton keresztül két szelő egyenest húztak, az egyik egy K és L pontban metszi a körvonalat úgy, hogy a K pont az M és L között fekszik, a másik egy N és P pontban metszi úgy, hogy az N pont fekszik az M és P pont között. Tudjuk, hogy MK:MN=4:. Számítsd ki az MP hosszát, ha KL=0 cm és PN=8 cm.. A 6 cm sugarú körbe egy szabályos háromszög van írva. Ebbe a háromszögbe egy kört írtak, és a körbe négyzetet. Határozd meg a négyzet kerületét. 8

23 7. változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a különböző oldalakon fekvő belső szögek értékei. А 40 és 50 B 0 és 70 C 0 és 0 D 40 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Az ABC háromszög legkisebb szöge egyenlő a KLM háromszög legkisebb szögével, és a szög melletti oldalak nagysága cm és 6 cm. Határozd meg az ABC háromszög harmadik oldalát. А 4 cm B 9 cm C cm D 8 cm. A trapéz alapjai úgy aránylanak egymáshoz, mint :. Határozd meg a trapéz középvonalát, ha a kisebbik alapja 6 cm. А 4 cm B 0 cm C 5 cm D 8 cm 4. A körbeírt ABC háromszög csúcsai a körvonalat olyan ívekre osztják, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint ::4. Határozd meg a legnagyobb ív fokmértékét. А 60 B 0 C 00 D Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az А( ; ) ponttal az ordináta tengelyhez viszonyítva. А А ( ; ) B А (; ) C А (; ) D А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. A 8 cm oldalú rombusz hegyesszöge 60. Határozd meg a rombusz kisebbik átlójának hosszát. А 8 cm Б cm В 64 cm Г cm 9

24 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és. vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А egyirányú vektorok és B skaláris szorzatuk 0 és C a vektorok közötti szög hegyes D skaláris szorzatuk negatív 8. Az ABC egyenlőszárú háromszög AC alapja 6 cm, és a BD magassága, amely az alaphoz van húzva, 5 cm. A háromszögben meghúzták az AM súlyvonalat. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az AMP háromszög területét, ha az AKC háromszög területe 4 cm. 0. Az ( ; х) és ( ; 4) vektorok a téglalap szomszédos oldalain fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körön kívűl fekvő M ponton keresztül egy szelő egyenest húztak, amely a körvonalat egy K és L pontban metszi úgy, hogy a K pont az L és M pont között helyezkedik el. Az M ponttól a körvonalig egy MN éríntő van húzva. Tudjuk, hogy MK:MN=:. Számítsd ki az MN hosszát, ha ML=0 cm.. A cm sugarú körbe négyzet van írva. Ebbe a négyzetbe körvonalat írtak, és a körvonalba szabályos háromszöget. Határozd meg a háromszög területét. 0

25 8. változat Az -6 feladatoknál válaszd ki az egyetlen általad helyesnek vélt válasz betűjelét és jelöld a válaszlapon jellel!. Két párhuzamos egyenest elmetszünk egy harmadik egyenessel. Válaszd ki azokat az értékeket, amelyek lehetnek a váltószögek értékei. А 40 és 50 B 90 és 70 C 0 és 0 D 60 és 0. A KLM háromszög oldalai cm, cm és 4 cm. Az ABC háromszög legkisebb szöge egyenlő a KLM háromszög legkisebb szögével, és a szög melletti oldalak nagysága 8 cm és 4 cm. Határozd meg az ABC háromszög kerületét. А 7 cm B 6 cm C 54 cm D cm. A trapéz oldalai úgy aránylanak egymáshoz, mint :::. Határozd meg a trapéz középvonalát, ha a kerülete 66 cm. А 8 cm Б 5 cm В cm Г 9 cm 4. A körbeírt ABCD téglalap, három egymást követő csúcsa, a körvonalból két olyan ívet metsz ki, amelyek hossza úgy aránylik egymáshoz mint 4:5. Határozd meg az átlók által bezárt szögek közül a kisebbik fokmértékét. А 40 B 50 C 60 D Válaszd ki azt az А pontot, amely szimmetrikus az А( ; ) ponttal a koordináta-rendszer kezdőpontjához viszonyítva. А А (; ) B А (; ) C А (; ) D А ( ; ) Mértan O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 0 6. Az ABC háromszögben АС = 4 cm,,. Határozd meg az AB oldal hosszát. А cm B cm C 4 cm D cm

26 A 7-8 feladatoknál minden számjeggyel jelölt sorban válasszd ki a betűvel jelölt megfelelő párját. A válaszlapon a helyes párosításokat így kell bejelölni:. Mértan 0 O.I. Globin, O.P. Vasulenko, A.V. Kozakivszka 7. A rajzon látható az,, és vektorok. Határozd meg a vektorpárok (-) és az állítások (A-D) közötti helyes összefüggést. és А a vektorok közötti szög tompa és B skaláris szorzatuk 0 és C skaláris szorzatuk pozitív D kolineáris vektorok 8. Az ABCD egyenlőszárú trapéz AD alapja 5 cm, BC alapja 9 cm, és BK magassága 4 cm. Határozd meg a szögek trigonometrikus függvényei (-) és a számértékei (A-D) közötti összefüggést. А B C D A 9- feladatokat piszkozaton oldd meg, a feleletet írd be a válaszlapra. 9. Az ABC háromszög AK és BP súlyvonalai egy M pontban metszik egymást. Határozd meg az ABC háromszög területét, ha az PMKC háromszög területe cm. 0. Az (; х) és ( 6; 4) vektorok a téglalap szembenfekvő oldalain fekszenek. Határozd meg az x értékét.. A körvonal két, MK és LN húrja egy O pontban metszi egymást. Tudjuk, hogy MO:KO:NO=4:6:. Számítsd ki az MK hosszát, ha OL=6 cm.. A cm oldalú szabályos háromszögbe körvonal van írva. Ebbe a körvonalba négyzetet írtak, és a négyzetbe körvonalat. Határozd meg a kisebb körvonal hoszzát.

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

11. Geometriai transzformációk

11. Geometriai transzformációk 11. Geometriai transzformációk I. Elméleti összefoglaló Geometriai transzformációknak nevezzük azokat a függvényeket, amelyeknek az értelmezési tartománya és értékkészlete is ponthalmaz. Ha a transzformáció

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY.

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. GYARMATI PÉTER BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. Készült a középfokú Tudományos Önképzőkörök előadássorozataihoz. Mottó:...Mondják e Földön nincs elégedés: De, ki

Részletesebben