Epöli Hírmondó április 3. Távol lévı képviselı: ifj. Vicze János április 11. Távol lévı képviselı: Kutassy Viktor, ifj.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Epöli Hírmondó. 2012. április 3. Távol lévı képviselı: ifj. Vicze János. 2012. április 11. Távol lévı képviselı: Kutassy Viktor, ifj."

Átírás

1 Epöli Hírmondó XIV. évfolyam 2. szám június honlap: Tisztelt Epöli Polgár! Templomunk védıszentjének, Keresztelı Szent Jánosnak ünnepére készülünk. Úgy hiszem, (s szeretném azt hinni, hogy jól hiszem), hogy egy falusi közösség lelkületére, az ott élı emberek gondolkodására, a település arculatára kihatással volt mindig is az, hogy melyik szentet választották ıseik egykor templomuk patrónusának. Mert egykor a templom sokkal többet jelentett, mint azt az épületet, ahol az emberek vallásukat gyakorolták. A templom menedék, védbástya, mely léleknek és testnek egyaránt biztonságot nyújtott. A templom a kiengesztelıdés színtere egymással és Istennel is. A templom közösségi hely, találkozási pont, ahol önmagunkra, Istenre és a másik emberre is figyelhetünk. Amikor Keresztelı Szent János személye kerül középpontba mindig két dolog jut eszembe elıször róla, melyet János evangélistánál olvashatunk:"jános így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálembıl,s megkérdeztették: "Ki vagy?"erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás."Ezért megkérdezték tıle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte. "A próféta vagy?" - Erre is nemmel válaszolt. Így tovább faggatták: "Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?"ezt felelte: "A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját", amint Izajás próféta mondta "Majd más helyen:"elmentek Jánoshoz, és azt mondták: "Mester, aki a Jordánon túl nálad volt, s akirıl tanúságot tettél, az most szintén keresztel, s az emberek tódulnak hozzá."jános így válaszolt: "Az ember semmit sem vallhat a magáénak, hacsak nem a mennybıl kapta. Magatok vagytok a tanúim, hogy megvallottam: Nem a Messiás vagyok, hanem csak az elıfutára. A menyasszony a vılegényé. A vılegény barátja csak ott áll mellette, és szívbıl örül a vılegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Neki növekednie kell, nekem kisebbednem." Hogy miért jutott eszembe épp ez, így búcsú közeledtével? Talán azért, mert az elmúlt idıszak történései, eseményei bebizonyították számomra, hogy hála Istennek vannak még közösségünkben olyan csoportok, egyének, akik tevékenységükkel, munkájukkal újra és újra bebizonyítják elkötelezettségüket a jó ügy érdekében Lehet, hogy akik a sportért, a családokért, a gyermekekért, az elesettekért, az egyházért, hagyományaink továbbéléséért, a közbiztonságért, vagy a közügyekért tesznek, olykor úgy érzik, pusztában kiáltó szó csupán fáradozásuk, de legbelül talán érzik, hogy a szív tisztaságával végzett munka az Úr útjának egyengetıivé teszi ıket. Az örömöm teljessé kezd válni, mert kimondatlanul is, megfogalmazatlanul is ez sokat jelent, egyre többet És örömöm azért is teljessé kezd válni, mert a tavaly indított pályázataink végre révbe értek. A közeljövıben megújulnak a tájház belsı terei, melynek köszönhetıen bemutathatjuk gyermekeinknek elıdeink hétköznapjait. Korszerő térfigyelı kamerák telepítésével lehetıség nyílik a közbiztonság megırzésére, javítására. S végre kulturált körülmények közt fogadhatják majd labdarúgóink a sportöltözıben a vendég csapatokat. Remélem, hogy megfelelı kivitelezıt találva, közösségi összefogással sikeresen zárhatjuk ezeket a projekteket mindenki megelégedésére. Az elért eredmények mellett szót kell ejtenem a nehézségekrıl is. Bár szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy településünket eddig elkerülte az ítéletidı, mégis a legjobb, ha a tılünk telhetı legtöbbet megtesszük az esetleges károk megelızésére. Ahogy az elmúlt évek is bebizonyították, településünkön a legnagyobb gondot a csapadékvizek okozhatják. A vízelvezetı árkok bizonyos szakaszai megértek a felújításra, egyes részei igénylik a folyamatos karbantartást, tisztítást. Ebben, az önkormányzat lehetıségeit olykor meghaladó feladatban kérem minden ingatlantulajdonos segítségét, odafigyelését. Kérek mindenkit, hogy a jó gazda gondosságával tartsa tisztán az ingatlana elıtti árkot, tartsa karban a behajtó alatti átfolyót, hogy a víz nagyobb károkat ne okozhasson! Ez mindenkinek jól meghatározott, elemi érdeke! Végezetül kívánok a búcsúnkra lelki élményekben gazdag találkozásokat, felhıtlen szórakozást és szép idıt S talán nem is oly véletlen, hogy ıseink Keresztelı Szent János tiszteletére szentelték az Isten házát évszázadok távolából üzennek: "Egyengessétek az Úr útját!" Muszela Szabolcs polgármester A KÉPVISELİ-TESTÜLET ÜLÉSÉRİL április 3. Távol lévı képviselı: ifj. Vicze János A képviselı-testület beszámolókon keresztül tájékozódott az állategészségügy helyzetérıl, a háziorvosi szolgálat mőködésérıl, a védını és a fogorvos munkájáról. A beszámolókat a testület elfogadta. Megalkotta a évi közbeszerzési tervet, döntött a folyószámla hitelkeret megújításáról április 11. Távol lévı képviselı: Kutassy Viktor, ifj. Vicze János Epöl és Szomor Községek Önkormányzatai közös képviselıtestületi ülésen fogadták el a körjegyzıség évi zárszámadását és a körjegyzıség munkájáról szóló beszámolót április 26. Távol lévı képviselı: Kutassy Viktor, Wencz Péter A képviselı-testület döntött a Kegyeleti Léthé Temetkezési Btnek a köztemetı fenntartásáról szóló beszámolója elfogadásáról, ugyanakkor kezdeményezte további tárgyalás

2 megkezdését a temetı fenntartási költségek csökkentése érdekében az üzemeltetıvel. Elfogadásra került az önkormányzat évi zárszámadása és az éves belsı ellenırzési jelentés. Jogszabályi változás miatt módosításra került a hulladékszállítási díj. Az új díjak május 1-tıl kerülnek bevezetésre: 60 literes kuka 3.150,- Ft/negyedév +Áfa, 120 literes kuka 6.301,- Ft/negyedév+Áfa május 31. Az ülésen valamennyi képviselı jelen volt. A képviselı-testület beszámolókon keresztül tájékozódott a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a körjegyzıség gyámhatósági tevékenységérıl, a beszámolókat a testület elfogadta. Módosításra került a köztemetı üzemeltetésérıl szóló kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés és a köztemetırıl és a temetkezésrıl szóló helyi rendelet is. Ennek értelmében a jövıben újra az önkormányzat fogja végezni a temetıben a főnyírást és a hulladékszállítást. Jogszabályi változás miatt hatályon kívül helyezésre kerültek a helyi önkormányzati rendeletekbıl a szabálysértést megállapító rendelkezések. A testület rendeletet alkotott a közterületek nemzeti ünnepen történı fellobogózásáról. Módosításra került az Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása. Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Körjegyzıség hivatala június 25-én (búcsú hétfı) ZÁRVA tart. ISKOLAI HÍREK Azt akarom, tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba-járók, a kezetekben egy nagy arany-érem, s hódítsátok meg az egész világot. Mike Hajnalka körjegyzı Kosztolányi szép szavaival búcsúzom Tıletek, kedves ballagó nyolcadikosok. Kívánunk Nektek sok erıt, kitartást, szerencsét az életetekhez. Kívánjuk, hogy mindnyájan megtaláljátok életetek apró hétköznapi örömeiben a boldogságot, és az idı távlatával szép emlékeitek maradjanak a kis epöli iskoláról. Hat végzıs diák, négy fiú és két lány, akik ezalatt a nyolc év alatt megnıttek, megkomolyodtak, és remélem, elegendı tudással a birtokukban tovább ballagnak választott középiskolájukba, hiszen áprilisban mindannyian megkapták az értesítést, hogy felvételt nyertek. Öten közülük szakközépiskolában, egy diák pedig szakmunkásképzı iskolában folytatja tovább ısztıl tanulmányát. Kissé fáradtan, de örömmel készülıdünk a ballagás és évzáró ünnepélyre. Örömömet több minden is kiváltja. Örülök, mert diákjaink ismét több versenyen mérték össze tudásukat és képességeiket más iskolák diákjaival. S bár az eredmények nem mindig az elsıségrıl szólnak, de lelkesen készültek, versenyeztek és mindent megpróbáltak azért, hogy tovább öregbítsék iskolánk hírnevét. İszintén köszönöm ezt nekik és az ıket felkészítı pedagógusoknak. Április 14-én kis csapatunk ( Schmidt Fruzsina 5. osztályos, Drobni Barnabás 5. osztályos, Gyapjas Dorottya 7. 2 osztályos, Lázár Márton 8. osztályos) Tácsik Zsófia tanárnı felkészítésével és vezetésével a sárisápi akadályversenyen vettek részt. A túra, a komoly felkészültséget kívánó akadályok legyızése után a középmezınyben végeztek. Kitartásukat és küzdeni akarásukat a szervezık Fair Play Díjjal értékelték. Iskolánkat a megyei közlekedési versenyen Gyapjas Dorottya 7. osztályos tanuló képviselte, ahol 5. helyezést ért el. Gratulálunk neki és az ıt felkészítı Tácsik Zsófia tanárnınek. Ugyanezen a napon, azaz április 27-én 3. és 4. osztályos tanulóink a szomori német nemzetiségi versenyen vettek részt. Gyimesi Evelin és Pokol Levente 3. osztályosok, Kovács Anett és Nemes Kristóf 4. osztályosok. Köszönjük lelkes felkészülésüket és részvételüket, és köszönjük Csenki Jolán és Legényné Balog Ramóna tanárnıknek a felkészítést. Április 19-én a hagyományokhoz híven részt vettünk a nagysápi Rákóczi-napi tanulmányi versenyeken, ahol a következı eredményeink születtek: Kovács Anett 4. osztályos tanulónk a német nemzetiségi tanulmányi versenyen 1. helyezést, Gyimesi Evelin 3. osztályos tanulónk 2. helyezést, Nemes Kristóf 4. osztályos tanulónk 3. helyezést, Drahanovszki Ákos és Drobni Barnabás 5. osztályos tanulók 1. helyezést értek el. Gyimesi Kristóf 7. osztályos tanuló a történelem tanulmányi versenyen 2. helyezést ért el. A felkészítı tanárok: Csenki Jolán, Bula Péterné és Legényné Balog Ramóna. Köszönjük mindannyiuk munkáját és teljesítményét. Május 10-én a rendırség által szervezett Iskolai Kupában vettünk részt 4 fıs csapatunkkal: Drobni Barnabás, Schmidt Fruzsina 5. osztályos, Gyapjas Dorottya 7. osztályos és Fábián Dávid 8. osztályos tanulókkal, Tácsik Zsófia tanárnı vezetésével. Itt a 7. helyen végeztünk. Április 2-án Vers- és prózamondó versenyen, április 10-én pedig ügyességi vetélkedı keretében mérhették össze tudásukat és tehetségüket a gyerekek. Mindkét verseny fıdíja a május 17-ei visegrádi kiránduláson való ingyenes részvétel volt. Április 17-én a rendırség és a Gyermekjóléti Szolgálat szakemberei drog-prevenciós elıadást tartottak felsıs diákjainknak. Április én a leendı elsısök beiratkozása is megtörtént. A szeptemberi tanévkezdésre 6 elsı osztályos gyermek érkezik az óvodából. Április 21-én az óvodás és iskolás gyerekekkel és sok szülıvel a Falutakarítási nap keretében mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy Epöl utcáit, tereit tisztává és széppé tegyük. Május 2-án jelentıs mennyiségő, 3000 kg papírt és egy teherautónyi elektronikai hulladékot szállítottak el, melyet az intézmény diákjai és szüleik győjtöttek az elıtte lévı hetekben. Május 5-én Legényné Balog Ramóna, Tácsik Zsófia és Bula Péterné tanárnık kíséretében 12 gyerekünk látogatott el a budakeszi Vadas parkba. Május 7-én egy kedves és megható mősorral köszöntöttük az édesanyákat, melynek szervezéséért és megrendezéséért köszönetet mondok Csenki Jolán és Csenki Mihályné tanárnıknek és természetesen minden szereplı gyermeknek. Május 13-án vasárnap 21 gyermeket vittünk el a Vidámparkba, ahol beneveztünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány által szervezett V. Paprikáskrumpli-fızı versenyre. Bár számunkra a fızés és közben a gyerekek felügyelete fáradságos volt, de kis csapatunk tagjai nagyon jól érezték magukat, hiszen egész nap ingyen használhatták a Vidámpark összes játékát. Hadd köszönjem meg annak a három szülınek: Gyimesi Sándornak, Hermann Ingridnek, Muszela Szabolcsnak, akik segítettek abban, hogy egy felejthetetlen

3 napot szerezzünk gyermekeinknek. Május 17-én Bula Péterné tanárnı szervezésében, a visegrádi "Kispalotajátékok" rendezvényén vettünk részt a diákokkal és néhány lelkes szülıvel. Kirándulásunkra László atya is elkísért minket. Május 19-én a Bozsik program záró programja keretében a Gyermelyen megrendezett Tavaszi kupára is eljutottunk 3-4. osztályos tanulóinkkal. A sportos programokat a sorban a május 23-ai Kihívás napja követte, melyen az óvodával közösen a délelıtti programok megszervezésében és lebonyolításában segítettünk a szervezıknek. Május 30-án és 8. osztályos diákjaink remélem ügyesen vettek részt az országos kompetencia mérésben. Június 3-án a Búzavirág asszonykórussal közösen megrendezett ünnepségen a Trianoni megemlékezés pillanatait tettük meghatóvá. A csolnoki szervezéső TÁMOP-os pályázat még nem zárult le, így több témanapra és úszóversenyre is elvittük a gyerekeket. Így: "A csolnoki fúvószene hagyományai", "Olimpikon a családban" és az "Egészségvédelem" címő rendezvényekre. Június 5-én az óvodával közösen egy fergeteges Gyermeknappal kedveskedtünk kicsiknek-nagyoknak egyaránt. A gyereknapi programokat az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás gondolata szıtte át. A pedagógusok munkájához nagy segítséget nyújtottak a Szülıi Munkaközösségek, a Nagycsaládosok Egyesülete és a mindig segítıkész Karitász Szervezet tagjai. Június án ismét új élményekkel, a közös együttlét örömével gazdagodtunk tovább egy Sopron- Fertırákos-Kıszeg és környékét felfedezı kirándulás során. A szervezésért és élményekért újra köszönetet mondunk Bula Péterné tanárnınek. Június 16-án a 11 órakor kezdıdı Ballagás és Évzáró ünnepély hivatalosan is lezárja a 2011/2012-es mozgalmas tanévünket. Minden kollégámnak, aki eme rendezvényekben gazdag, pedagógiailag tartalmas tanév munkáiban részt vett, köszönöm aktív közremőködését. Tiboriné Kardos Éva intézményvezetı helyettes ÓVODAI HÍREK Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit! Az elmúlt néhány hónap igen eseménydúsan telt kis óvodánk falai között. Gyermekeink számára igyekeztünk olyan színes, élményekben gazdag programokat szervezni, amelyek segítségével mindannyian megtapasztalhatták a körülöttük lévı világ aprócseprı mozzanatait. Engedjék meg, hogy számtalan tavaszi programunk közül kiemeljek néhányat az Önök számára a következı sorokban, melyek legkedvesebbek voltak mindannyiunknak. Április hónapban Húsvéti barkácsdélelıtt szervezésével igyekeztünk megnyitni intézményünk kapuit a kedves szülık számára, a gyermekeknek igen nagy élményt jelentett vendégeikkel együtt barkácsolni, finomságokat sütni. Ezeket a nyílt napokat azért szeretjük mindannyian igazán, mivel a szülıknek alkalmuk nyílik az óvoda által felkínált keretek között nyugodt, bensıséges együttjátszásra gyermekükkel, távol a való élet minden zajától. Reményeim szerint a jövıben ismét alkalmunk nyílik olyan programokat felkínálni a családok részére, melyek lehetıséget biztosítanak mindannyiuk számára ismét gyermeknek lenni egy kicsit a szürke hétköznapokban. Száraz- Nagy Tamás Léghajó Színháza elrepített Bennünket Meseország varázslatos birodalmába, a gyermekek csillogó szemmel, lélegzet visszatartva, tátott szájjal hallgatták a kis kakas vidám történetét, miként járt túl a török basa eszén. Májusban az esztendı legszebb és legkedvesebb ünnepélyére, az Anyák napi ünnepségre készülıdtünk lázas izgalommal a legnagyobb titokban az óvodás gyermekekkel. Kedves köszöntı dalokat dúdolgattunk, szívhez szóló mondókákat mondogattunk, míg elérkezett a nagy nap, hogy örömet szerezzünk kedves vendégeinknek. Apró kis kezek munkáját dicsérték a szebbnél szebb ajándékok, melyekkel kedves Édesanyjuknak, drága Nagymamájuknak kedveskedtek az ovisok. Megtörtént leendı kis óvodásaink beiratkozása intézményünkbe, szeptembertıl újabb nyolc gyermeket vár takaros kis óvodánk, hogy megismerkedjenek ezzel a varázslatokkal teli világgal, ami még oly ismeretlen számukra. Hagyománnyá vált Gyermeknapunk az óvoda-iskola átmenetet elısegítı programsorozatunk keretén belül szintén megrendezésre került. A hővös idıjárás ellenére a jó kedvünk töretlen maradt, nagy izgalommal készülıdtünk erre a nagy napra. A gyermekeket finom reggelivel, müzlivel és joghurttal vártuk óvodába, majd csakhamar táncra perdültünk a Száraz- Nagy Tamás vezette Táncházban. A Szülıi Munkaközösség tagjai ez alatt finom gyümölcssalátát készítettek az éhes apróságoknak. Mindezek után egy kis barkácsolásra invitáltuk az iskolásokat és a szülıket az oviba, kicsik-nagyok egyaránt lázasan készítették a sóliszt gyurma figurákat, illetve a színes nyakláncokat. A nagy munka izgalmában szinte észre sem vettük, hogy megérkezett az ebéd, mely a gyermekek nagy kedvence, pizza volt. Ebéd után pihenésképpen mesefilmeket vetítettünk a kisebbeknek, gyermekkorunk nagy kedvencei (Hófehérke, Csipkerózsika stb.) elevenedtek fel a diafilmek segítségével. A délután hátralévı részében a Manóvilág Alapítvány munkatársai szórakoztatták a gyermekeket, Bohóc-mősorral és Arcfestéssel kedveskedtek a gyermekek számára. A nap végén pedig mindannyian egy-egy ínycsiklandó vattacukorral a hasukban térhettek haza. Az óvodás gyermekek gyermeknapi programjának megszervezéséért és lebonyolításáért szeretnék nagy köszönetet mondani munkatársaimnak, az iskola munkatársainak, a gyermekek szüleinek, a Szülıi Munkaközösség tagjainak, a Nagycsaládosok Egyesületének. Május hónap végén Évzáró Ünnepségünk keretén belül elköszöntünk ballagó nagycsoportos óvodásainktól (Kovács Donát, László Nóra, Belkovics Nikolett, Nagy Angéla, Kaszmann Eleonóra, Genszki Zsuzsanna, Ecker Márk) és családjaiktól. Az elballagott nagycsoportos gyermekeknek sok sikert, kitartást, szorgalmat kívánunk iskolás éveikre, hogy legalább annyi öröm érje ıket az iskolában is, mint amennyiben részesültek a játékos óvodai évek során. Tájékoztatom a kedves szülıket, hogy intézményünk július közötti idıszakban KARBANTARTÁS miatt zárva tart, gyermekeik elhelyezésérıl kérem, gondoskodjanak. Ügyeletes óvoda: Napsugár Óvoda Nagysáp. Engedjék meg, hogy az óvodás gyermekek és családjaik, valamint Epöl község lakói számára kellemes nyarat, feledhetetlen élményekben gazdag üdüléseket és jó pihenést kívánjak az Óvoda dolgozói és Jómagam nevében. Dr. Nagyné Nagy Barbara Intézményvezetı helyettes 3

4 Embertársunkat közelebb segíteni Jézushoz Egy egyházközség fontos és kedves ünnepe a templom búcsúja, mert ez jó alkalom, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és egymáshoz. Az elıdeink Keresztelı Szent Jánost választották a templomunk védıszentjévé, minden bizonnyal azért, mert Jánosban olyan embert láttak, aki példa lehet a jó Istenhez vezetı utunkon. Keresztelı Szt. János két, számunkra ma élı embereknek is fontos tulajdonságát szeretném kiemelni az ı életébıl. Az elsı: ismerte önmagát, tudta mi a feladata, elıkészíteni az embereket a Megváltó eljövetelére. A tanítványait is Jézushoz vezette, amikor egy nap így mutatott rá Jézusra: íme, az isten báránya, ettıl kezdve ezek a tanítványok Jézust követték. Az idei búcsú jó alkalom, hogy merjünk Isten irgalmas szeretetével önmagunkba és egymásra tekinteni. Isten senkirıl sem mondott le. Bármilyen problémával is küszködünk, Jézus iránti szeretetünkkel a jó Isten szép tervét valósítjuk meg. A második, amit Keresztelıtıl megtanulhatunk, hogy a ránk bízottakat igazi értékekhez elsegíteni, ez röviden Jézus Krisztus személyének a megismerését jelenti. Mint a templomunk védıszentje mi is másoknak, Jézushoz vezetı útkészítıi kell legyünk. Mindenekelıtt imádsággal, leleményes szeretettel, odafigyeléssel építhetünk egy olyan közösséget, ahol az Isten is jelen van. Sajnos ma sok embernek a búcsú kimerül a vásárlásban és a különbözı játékok kipróbálásában. Természetesen ezek is fontosak, de a lelkünket kell ünneplıbe öltöztetnünk. Ha Keresztelı Szt. Jánosra figyelünk, Jézust jobban megértjük. A templom búcsú alkalmából azt kívánom a Kedves Testvéreknek, hogy a megbocsátás és az egymásra való odafigyelés által is növekedjünk Isten szeretetében. Szeretettel: László atya Kedves Epöliek! Pár sorban tájékoztatom Önöket a karitász munkájáról. Jó kapcsolatot tartunk fenn az iskolával, a családsegítıkkel és a nagycsaládosokkal. Ha valahol probléma adódott, egymást felkeresve próbáltunk segíteni. Ruhával, élelmiszerrel, gyógyszerrel, tőzifával tudtuk támogatni a rászoruló embereket. Minden, a faluban történı megmozduláson próbálunk részt venni, segíteni ahol tudunk. Az iskolásokat segítettük anyagilag a kirándulásban. Esztergomban részt vettünk az élı rózsafőzér zarándoklaton. Gyalogosan mentünk Péliföldszentkeresztre útközben imádkozva, énekelve, a régi hagyományt újraélesztve. A gyereknapon lángost és üdítıt kaptak a gyerekek, amit a karitász csoport készített. Köszönet a csoport tagjainak áldozatos munkájukért. A Kihívás Napján szintén lángost sütöttünk, két csoporttársunk a krumplit adta a gulyáshoz. Ezek csak anyagi és fizikai támogatások, de kivesszük részünket a lelki megújulásból is. Az idısek és a betegek látogatása, a miséken, litániákon való részvétel sokat segít abban, hogy lélekben újból és újból erıt merítsünk. Lelki napokon veszünk részt, ahol az imádság mellett segítjük egymást a tapasztalatok, sikerek, és kudarcok megbeszélésével. Továbbra is kérjük a Jóisten segítségét, hogy legyen erınk, egészségünk a jövıben is szolgálni İt és embertársainkat. Várjuk a fiatalabb korosztály jelentkezését, ha érez magában alázatot és az emberek iránt való szeretetet, szívesen várjuk a karitász csoport tagjai közé. Kívánok mindenkinek jó erıt, egészséget és a Jóisten szeretetében eltöltött hosszú életet. Muszela Imréné csoport vezetı Tájékoztató a "Búzavirág" Népdalkör munkájáról A 2012-es év is igen mozgalmas, szép feladatokat, komoly munkát ad a dalkör tagjai számára. A felkészülést már január hónapban megkezdtük. Az elsı félév új dalok tanulásával és alkalmi szereplésekkel telt el. Valamennyi fellépésünkre alaposan készültünk, igyekeztünk a maximumot nyújtani. Január 13-án emlékeztünk a doni áttörés áldozataira. Két dalt énekeltünk, az egyiket erre az alkalomra tanultuk. Február 18- án a Civil Szervezetek találkozóján énekeltünk 2 dalt, mellyel szerettük volna megköszönni az önkormányzat segítségét, támogatását. Március 15-én az ünnepélyen az iskolások mősorával összehangolva 3 szép, aktuális dalt énekeltünk. Még ezen a napon Blinczinger Béla - a falu tájairól, embereirıl készült festmények - kiállításának megnyitóján énekeltünk 3 szép népdalt. Március 25-én az epöli templomban a bérmálás alkalmából dr. Erdı Péter Bíboros Úr misézésén énekeltünk egy - erre az alkalomra tanult- dalt, mely a szeretetrıl, annak fontosságáról szól. Június 3-án a Nemzeti Összetartozás Napján - a Trianonra emlékezı mősoron - 2 alkalmi dalt énekeltünk. Június 10-én a népdalkör negyedik alkalommal vett részt a Bajnán megrendezett Magyar Viselet Napján. Ez egy országos rendezvény, híres együttesek, zenekarok, elıadómővészek közremőködésével. Mi egy 6 népdalból álló dalcsokrot énekeltünk. Jól sikerült a fellépésünk. Június 16-án részt vettünk a gróf Sándor Móric kórustalálkozón, melyet harmadik alkalommal rendeznek meg Bajnán. Az elsı félévben 7 új dalt tanultunk. Sokat kell gyakorolnunk, hogy a dallam tisztasága mellett a szövegmondás is tökéletes legyen. A búcsú után rövid nyári szünetet tartunk és újult erıvel készülünk a második félév még sokrétőbb feladataira. Ezekbıl is kiemelkedik augusztus 25. A dalkör részt vesz a IX. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpátmedencei középdöntıjén, melyre több száz résztvevı kórus, népzenei együttes, dalkör közül jutottunk be. Mindent megteszünk, hogy helyt álljunk ezen a rangos megmérettetésen. Az új dalok tanulása, a népviseleti ruhák ápolása, gondozása nem kis feladat a dalkör tagjainak. Különösen, hogy sokan közülük más formában is a faluért tevékenykednek. Valamennyien örömmel végzik ezt a munkát, hiszen a dalok szeretetet, az ismeretlen népdalok felfedezésének öröme feledteti velük a sokszor fáradtságos próbákat. Ezúton is köszönöm a kitartásukat, helytállásukat. Tájékoztatóm végén minden olvasónak szép nyarat, jó erıt, egészséget, a búcsú megünnepléséhez örömteli készülıdést, baráti, rokoni együttléteket kívánok. Szatai Gyuláné dalkörvezetı Tisztelt Hírmondó olvasó! A lassú évkezdet után igen mozgalmas tavasz áll sportegyesületünk mögött. A külsı vakolást leszámítva elkészültünk az öltözı mögötti modern mosdókkal. Köszönet az önkéntes, szakszerő munkákért Mindenkinek, de elsısorban Drengács Lászlónak. Sajnálatos, hogy van, akinek semmi se felel meg, de a lényeg, hogy már kulturált körülmények vannak, nincs szégyenkezni valónk. Reméljük a további vandalizmusok is elkerülik és bárki, bármikor használhatja, ha kell. Köszönet Paxián Mártonnak az egész évben nyújtott segítségéért és Kutassy Viktornak, Bokros Gábornak az alkalmi főnyírásokat! 4

5 Az áprilisi kispályás foci tornát az idei évtıl hagyományteremtı módon az öregfiúknak szerveztük, melyre 7 csapat jelentkezett, köztük két epöli. A nagy hıségben is szemkápráztató megoldásokat leshettünk el a fiúktól, apáktól, papáktól. A tornát a Sárisáp nyerte. Jó volt látni a több generációt a pályánkon. Májusban, sok év kihagyás után ismét részt vettünk a Kihívás napján. Az idıjárás nem volt a legszerencsésebb, de így is szép számmal mozogtunk, sportoltunk. Öröm, hogy aki tehette mindenki kivette a részét a feladatokból, szervezésbıl. Köszönet Mindenkinek, a Pedagógusoktól, Szülıi munkaközösség tagjaitól, Karitásztól kezdve a Hivatalig. Biztos, hogy sok mindent lehetett volna jobban csinálni, de ez így is szép teljesítmény volt. Jövıre tanulunk, fejlıdünk. Reméljük, aki lent volt, mindenki megtalálta a magának való lehetıségeket és jól szórakozott, hiszen a szokásos sportokon, sorjátékokon kívül túra, íjászat, bellyfitt, zumba, baba-mama torna, kick-box is volt. Az ínyenceknek Lada tolás, aggregátordobás, petanque és az ısi csurek is. A hagyományos és különleges feladatokat, sportokat 2343 db 15 perces etapban teljesítettük. Bízunk benne, hogy jövıre is meglesz és fokozódik ez a lelkesedés. Köszönjük a Hölgyeknek, Asszonyoknak a finom gulyáslevest és lángost, ami nélkül nehéz lett volna a nap. Elismerés annak a 28 személynek, aki részt vett a véradáson, köztük kiemelten, akik elıször cselekedtek ilyen nemeset. A Pünkösdi kupánkon 11 csapat rúgta a bırt. Büszkeség, hogy akik eddig itt voltak szinte mindenki elsı szóra mondta, hogy idén is itt lesz. Többek közt a felvidéki Komáromiak is. A jó hangulat most is garantált volt és a nagy meccsek se maradtak el. Ezt a kupát a Puding nyerte. A foci mellett a gyerekek és a hölgyek is megdolgoztathatták az izmaikat, sportolhattak Tácsik Gabriella és Gáspár Noémi vezetésével. Focicsapatunk a tavalyi alakulást követıen minden kezdeti reményt túlszárnyalva ezüstérmet szerzett a bajnokságban! Kevés hiányzott az elsıséghez és ez mindenképp elismerést érdemel. Hatalmas köszönet szurkolótáborunknak! Ilyen buzdítást nem kap ezen a szinten senki és nekik is köszönhetı, hogy hazai pályán az összes meccsünket megnyertük! A fiúk biztos nem felejtik azt a vastapsot, amit az utolsó meccsen kaptak. Köszönet Csákvári Mihálynak az egész éves támogatásért és a Vadász sörözınek az utolsó meccs utáni búfelejtıt. Búcsú vasárnap várunk mindenkit az éremátadásra ahol reményeink szerint egy hatalmas meccset játszunk lezárásként. A nyári idıszakra szeretnénk kímélni a pályát, folyamatosan locsolni, ezért kérnénk minden focizni vágyót, hogy csak a kijelölt kispályán játsszanak majd. Szurkoljunk olimpikonjainknak! Jó nyarat, aktív pihenést! Tisztelt Epöliek! Horváth Péter Folytatván a megkezdett sorozatot, ezúttal a kullancs okozta betegségekrıl, és az ehhez kapcsolatos tudnivalókról írok röviden, mivel itt a "szezonja" a kullancsoknak. 1.) Hogyan szedhetünk össze kullancsot? Erdıben, kertben, az alacsony főben játszva is. Tévhit, hogy a kullancsok a fáról "ugranak" áldozatukra. Az az igazság, hogy a füvek cserjék levelének a fonákján tanyáznak árnyékos helyen, és mikor elhaladunk, akaratlanul is letöröljük ezeket a leveleket a testrészünkkel, így aztán a kullancsok ránk kerülve megkeresik a számukra legalkalmasabb helyet a testünkön - ezek általában a hajlatok: térd, lágyék, csípıtáj, hasfal stb. - a puhább részeket. Ritkán vannak a hajas fejbırön, bár a vérellátás ott is kitőnı lenne...védekezési lehetıség: a hosszú nadrág betőrve a zokniba ha erdıben járunk...és lehetıleg hosszú ujjú ing is legyen rajtunk, könnyő, jól szellızı kalap: ez a nap ellen is véd valamelyest...lehet kapni a patikákban kullancs riasztó aerosolt is, ebbe érdemes beruházni mindenképpen ha erdıbe készülünk. Pár óráig védenek! Érdeklıdjenek az Orvosi Rendelıben! 2.) Ha már bennünk van a kullancs, mit tegyünk? Minél hamarabb el kell távolítani egy mezei csipesszel, nem kell ezért orvoshoz fordulni, házilag is lehetséges, vagy úgynevezett (patikában kapható) "kullancskiszedı kanállal", ez azonban csak a nagyobb méretőre felduzzadt kullancsok eltávolítására alkalmas fıként. Fontos, hogy egy enyhe csavaró mozdulattal távolítsuk el: lehetıleg minél közelebb a bırhöz ráfogjunk a csipesszel, nem a potrohát nyomva tehát, megfogjuk, és csavarás közben óvatosan, de határozottan kihúzzuk. Ha beszakad a feje -ez elıfordulhat- akkor sincs baj, mert az már nem fertız, és a folyamatos, rendszeres napi tisztálkodás során elıbb utóbb-pár nap múlva kidolgozza a bırünk magából. Ezt tehát nem érdemes piszkálni. Ragasszuk le vízhatlan sebtapasszal. FIGYELEM! kenegetni ecettel, kenıccsel stb. bármivel TILOS, a még bennünk lévı kullancsot, ekkor ugyanis öklendezni fog, mivel nem kap levegıt, belénk fecskendezi a gyomortartalmát, a benne lévı baktériummal együtt...ez pedig fertızni fog minket. 3. Piros folt a csípés helyén? Ha ez a piros folt az elsı pár napig van és 1-2 cm átmérıjő, majd elmúlik, akkor nem kell vele foglalkozni... Ha viszont nı a terjedelme és eléri az 5-6 cm átmérıt és a közepe halványabb, vagy netán fehér, azaz olyan színő a közepe mint a bırünk, akkor ez az úgynevezett "Kokárda szerő" erythema, mely egyértelmő klinikai jele a kullancs által terjesztett egyik betegségnek, mely kezelés nélkül a következı hónapok, évek során komoly problémát okozhat (izom-izületi és szívpanaszokat is!) Ez az ún. Lyme kór. Ha tehát a fent leírt bırelváltozást észleli valaki magán - kullancs csípést követıen 4-6 hét után is elıfordulhat -,akkor feltétlen orvoshoz kell fordulni! Antibiotikumot kell szedni pár héten keresztül, ugyanis akkor teljes a gyógyulás... A Lyme kór ellen nincs védıoltás, viszont a kullancs által terjesztett agyvelı gyulladás ellen van!ezt érdemes beadatni, mert ez halálos is lehet...kullancs csípést követıen még 72 órán belül is elkezdhetı az oltás...a fertızés veszélye annál kisebb, minél hamarabb távolítjuk el a kullancsot, lehetıleg órán belül. Tehát kirándulás után nézzük át magunkat és gyermekünket alaposan! Ha ekkor távolítunk el kismérető, alig látható kullancsot a bırünkbıl, akkor is kicsi a valószínősége annak, hogy megfertızött minket, mivel az elsı idıszakban az állat azzal van elfoglalva, hogy befúrja magát a bırünkbe. Vért szívni késıbb kezd csak... Védekezés tehát: Kirándulás elıtt aerosollal, és véıoltással érdemes. Hosszú ruházat is ajánlott! Dr. Lassu Imre háziorvos 5

6 Tisztelt epöli lakosok, gazdálkodók, ıstermelık! Aktualitások a mezıgazdaságban: Növénytermesztés: A tavaszi esık hatására kismértékben javultak a búzaterméssel kapcsolatos várakozások, a korábbi 3 millió tonnás országos termésmennyiséggel kapcsolatos becsléseket feltehetıleg meghaladja majd a betakarított mennyiség. Ez nemcsak a hazai fogyasztást fedezi majd, de némi exportra is módot ad, bár elıreláthatólag a korábbi évek átlagától elmarad. Az ıszi-téli aszály leginkább a repcét viselte meg, 90 ezer hektáron teljesen kipusztult, de a fennmaradó 160 ezer hektáros vetésrıl is jóval gyengébb termést várnak a gazdálkodók. A tavaszi vetéső növények esetében még túl korai lenne termésbecslést adni, de a kipusztult repce helyére vetett kukorica és a 2012-ben 616 ezer hektárra - mintegy 20 százalékkal nagyobb termıterületre - vetett napraforgó potenciálisan nagy termést érhet el megfelelı csapadékmennyiség mellett. Állattenyésztés - A baromfiágazat által elıállított termékek jelentıs árdráguláson mentek keresztül, mely a magas takarmányáraknak és a kereskedık áremelésének egyaránt köszönhetı. Az étkezési tojás ára a húsvét elıtti drasztikus áremelkedés után, ugyan kissé visszaesett, de jelenleg is jóval 40 forint felett van. Az elırejelzések szerint az ár tovább fog mérséklıdni. A baromfi hús ára is emelkedett, kb %-al. Ez elsısorban a magas takarmányáraknak és a kereskedelmi árrés korrekciója miatt történt. Emelkedett a sertéshús ára is, most 390 Ft körül van a nagyüzemi sertés felvásárlási ára, ami azt jelenti, hogy a háztáji sertéseket ennél magasabb áron kínálják. A marhapiacon is folyamatosan emelkedı árakat tapasztalhatunk, a Törökországba irányuló export miatt. közzétett - az Önöknek megküldött nyomtatvány visszajuttatásával július 31-ig a tulajdonukban illetve tartásukban lévı ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek. Köszönjük, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével elımozdítja az ebösszeírás sikerességét! Az ebekkel kapcsolatos problémák kapcsán, de minden szabálysértést érintıen tájékoztatjuk a lakosságot, hogy április 15-tıl a helyi önkormányzatok jegyzıjétıl a megyei Kormányhivatalokhoz került a szabálysértési eljárási hatáskör. A települési önkormányzat ilyen ügyekben már nem járhat el. Szabálysértési bejelentéseiket az alábbi címen tehetik meg: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Fıosztály Tatabánya, Fı tér 4. Tábortőz és malacok Nagy sikerrel zárult az április 30-án tartott tábortőz alkalmával kitelepült mangalicamalac simogató. Az ÚMVP program fiatalgazda támogatása segítségével létrehozott Epöli Mangalicatenyészet malackái mutatkoztak be az epöli lakosoknak. A helyszínen megjelent nagyszámú látogató közül, - örömünkre - igen sok volt a kisgyermek. A kicsik nagyon kíváncsiak voltak a göndörszırő malackákra, akik rendkívül nyugodtan tőrték az érdeklıdést. Sokan elıször látták ezt a már-már elfeledett, de újra felfedezett fajtát. A felnıttek közül is sokan érdeklıdtek, az idısebbek pedig nosztalgiázva figyelték a malacokat. Köszönjük mindenkinek, aki látogatásával megtisztelte a malacsimogatót! Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásokat a NÉBIH június 30-ig fogadja el elektronikus formában. További információk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján találhatók: Az aktuális EU-s támogatásokról az MVH honlapja ad teljes körő leírásokat: A Nemzeti Földalapkezelı Szervezet pályázatait és annak feltételeit a szervezet honlapján tekinthetik meg : Szentirmai Éva falugazdász Tel: +36/70/ TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló évi XXVIII. törvény 42/B. (1) bekezdése alapján A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabályban foglalt és a mellékelt ebösszeíró nyomtatványon szereplı adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki az összeírás ideje alatt adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve szándékosan a valóságnak nem megfelelı adatot szolgáltat 5000 Ft-tól Ft-ig terjedı állatvédelmi bírsággal sújtható. Kérjük az ebtartókat, hogy Epöl Község Önkormányzata részére - az önkormányzat honlapján (www.epol.hu) is 6 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a községi köztemetıben újra az önkormányzat végzi a főnyírást és a hulladékszállítási feladatokat. Néhány napon belül kihelyezésre kerül egy győjtıkonténer a temetıhöz. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékot továbbra is a kihelyezett, eddig használatos kisebb hulladék győjtıkbe tegyék! A temetı elıtti tőzcsap mellé ne tegyenek ki hulladékot, mert ez esztétikailag is csúnya látványt mutat! Az utóbbi hónapokban találkoztunk azzal a problémával, hogy a temetıt üzemeltetı Léthé Temetkezési Szolgáltató Kft epöli lakóhelyő elhunytak temetése esetén is kiszámlázta a sírhelydíjat. Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy epöli lakóhelyő elhunytak temetése esetén nem kell sírhelydíjat fizetni! június 2-tıl az önkormányzat rendeletben is rögzítette a temetéssel kapcsolatos díjakat, melyek fenti idıponttól a következık: ravatalozó használati díj ,- Ft, temetı-fenntartási hozzájárulás díja Ft/síremlék, sírásás díjai: urnasír esetén Ft, normál mélységő koporsós Ft, mélyített koporsós Ft. Sírhantolás díjai: urnasír Ft, normál sír Ft, mélyített sír Ft. hőtési díj Ft/nap. Elhunyt ill. kellék átvétel: Ft. Fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák. Javasoljuk, hogy a temetkezési szolgáltatás igénybe vétele során körültekintıen járjanak el a fenti árak vonatkozásában, ill. visszamenıleg ellenırizzék számláikat.

7 Tájékoztató az illegális hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól A levegı védelmérıl szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. r. 4. -a értelmében tilos a légszennyezés, valamint a levegı lakosságot zavaró bőzzel való terhelése, továbbá a levegı olyan mértékő terhelése, amely légszennyezést okoz. A 27. szerint Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítı jogszabályban foglaltaknak nem megfelelı berendezésben történı égetése, a háztartásban keletkezı papírhulladék és veszélyesnek nem minısülı, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történı égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minısül, ha a hulladék az elemi kár kivételével bármilyen okból kigyullad. Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik az illegális hulladékégetés. Manapság nagyon sokan a takarékosság jegyében visszaállították a régi kályháikat, és főtenek szénnel, fával és egyéb tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal. A tendencia kissé visszafelé fordítja az idıt, elfelejtve, hogy ezen anyagok égetésekor keletkezı füst igen nagyértékben egészségkárosító lehet. Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle mőanyagot használunk. A fahulladékok nagy része különbözı gyanta és lakk maradványok mellett faanyagvédı anyagokat biocidokat is tartalmazhat, amelyekbıl a nem tökéletes égés során szintén egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A mőanyagok hosszú idı alatt bomlanak le a természetben. Ha elégetjük ıket szennyezik a környezetet, és károsíthatják az egészségünket, rákkeltı, bır- és szemirritációt okozó, a légzı és immunrendszert és a vérképzı szerveket súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel. A hulladékok égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi összetételbıl eredı káros anyag kibocsátással, másrészt figyelembe kell venni a relatíve alacsony égetési hımérsékletnél keletkezı ill. felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is. Pl. szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogén-fluorid ill. egyéb számos irritáló, maró hatású és rákkeltı szerves anyag, mely az égés során keletkezı porral leülepszik a talajra, a növényre és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe. Egy átlagos kerti tőz, melyben vegyesen égetünk avart, főnyesedéket és gallyakat, hatalmas légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a mérgezı vegyszermaradvány is elég, s nem ritka, hogy a meggyújtott zöldbe mőanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a légszennyezı anyagok listáját. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égetésével annyi szálló por keletkezik mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. A környezet védelmérıl szóló évi LIII. tv. lehetıséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésrıl, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban elıírtakat kell betartani. Községünkben a kerti hulladékok égetése március, április, május, szeptember, október és november hónapokban hétköznap 10 órától 18 óráig, szombaton óra között megengedett. A nyári hónapokban, valamint vasárnap és ünnepnap az égetés tilos! Megoldás lehet a komposztálás: valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes növényi trágyához jutunk. A fekete henna veszélyei Itt a nyár, vele a hazánkban és külföldön is megrendezésre kerülı rendezvények, fesztiválok, programok színes kavalkádjával. Egyre közkedveltebb ideiglenes tetoválást készíttetni, mely ártalmatlan, teljesen fájdalommentes és a kért motívum nagyságától függıen - percek alatt elkészül. A minta elkészülte után néhány óra kell a teljes száradáshoz. A minta elıbb narancssárga, majd barnás-vöröses színőre vált, ami kb. egy hét után enyhén fakulni kezd, majd nap múlva teljesen elhalványul, s ahogy fokozatosan megújulnak sejtjeink, úgy tőnik el a hámlás során a minta. A minta tartóssága függ az alkalmazott hennapor minıségétıl, frissességétıl, a bır típusától és attól, mennyi ideig hagyták a bırön a hennapasztát. A henna egy virágos cserje, mely Afrika szubtrópusi területein, Dél-Ázsiában és Észak-Ausztráliában ıshonos. A növényben lévı festı hatású anyag, mely a levél részben található a legnagyobb mennyiségben, a bırt, a hajat és egyéb protein tartalmú anyagot (pl. köröm, gyapjú, selyem) narancsvörösre színezi. Önmagában a növény levele nem színezi meg az emberi bırt. A megszárított leveleket elıször liszt finomságúra ırlik és mivel azok a molekulák, melyek a festésért felelısek csak savas közegben aktiválódnak, ezért adnak a porhoz még citromlevet, fekete kávé, vagy fekete tea keveréket. A tiszta illóolaj a tartósításban segít, a cukor hozzáadásával a hennapaszta gyors leszáradása akadályozható meg. Az így kapott természetes henna a zöldes barnától a barna színig változik. Ha a testfestı által alkalmazott festék színe fekete, feltételezhetı, hogy valamilyen festéket kevertek az eredeti hennához vagy nem a henna növénybıl készül, hanem pl. indigóból vagy olyan anyagból, amely bırön való alkalmazása nem engedélyezett. A természetes hennához kevert színezék is súlyos egészségi problémát okozhat. A színezék kiválthat allergiás reakciót, krónikus bırgyulladást. Az allergiás reakciók viszketést, bırpirosodást, kiütést és égéshez hasonló sebeket, hólyagokat okozhatnak. A tünetek kezelés hatására elmúlhatnak, de néhány esetben bırkárosodáshoz, a bır elszíntelenedéséhez, hegesedéséhez vezethet. Egész életen át tartó érzékenység, allergiás bırgyulladás alakulhat ki. Allergiás reakció jelentkezhet röviddel a felvitel után, de 3-12 nap múlva is. Hólyagok képzıdhetnek az olyan ruhák, cipık, hajfestékek használata során is, amelyek ugyanazokat a festékeket tartalmazzák, mint amelyek a fekete hennában elıfordultak. A hiedelem szerint a henna áldást, jó szerencsét, szépséget hoz viselıjének, de legyünk körültekintıek és ne kérjünk henna tetoválást, ha nem tud a tetoválást készítı információt adni a henna eredetérıl, a festék egyéb összetevıirıl ahhoz, hogy a henna beazonosítható legyen. Ha állítják, hogy a festék félegy óra múlva már eltávolítható, nagy valószínőséggel fekete hennát használnak. A henna festést követıen, ha a fent felsorolt reakciók valamelyikét tapasztalják, mindenképpen forduljanak orvoshoz. (Az OÉTI hivatalos közleménye alapján az ÁNTSZ tájékoztatója) Impresszum: Az Epöli Hírmondó megjelenik negyedévente. Kiadó és sokszorosítást végzı: Epöl Község Önkormányzata Epöl, Kossuth L.u.8. Tel:33/ fax:33/ ISSN: A kiadásért és a szerkesztésért felelıs: Mike Hajnalka körjegyzı 7

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki:

A temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a a következı (7)-(8) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 67/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK!

2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! MŐVÉSZETOKTATÁS 2010/2011-es tanév GRATULÁLUNK! II. Látványtánc Európa - bajnokságot 2011. június 3-5-ig rendezték meg Kaposváron. Perdülı táncegyüttesünk is bejutott az Európa - bajnokságra, az országos

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax:

Igazgatási Iroda Solymár, József A. u. 1. Tel.: , Fax: Igazgatási Iroda 2083. Solymár, József A. u. 1. Tel.: 06 26 560 600, Fax: 06 26 560 606 Napirend: JEGYZİKÖNYV Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. szeptember 02., 18.00 kor megtartott ülésérıl 1. Az elmúlt

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Epöli Hírmondó. XIII. évfolyam 3. szám 2011. október. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu

Epöli Hírmondó. XIII. évfolyam 3. szám 2011. október. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Epöli Hírmondó XIII. évfolyam 3. szám 2011. október e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu Tisztelt Epöli Polgár! Kedves Újságolvasó! Angyal, vidd meg a hírt az égbıl, Mindig új élet lesz a vérbıl.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr.

Határidı: a döntést követı 5 munkanapon belül Felelıs: Dr. Benkovics Gyula polgármester. Pécel, 2009. április 17. Dr. Iktatószám: SZ/338/4/2009 Tisztelt Képviselı-testület! P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 201. június 25 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Elıadó: Elızetes beszámoló a

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu

Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu Vilonyáért Egyesület 8194 Vilonya, Hétvezér út 22. Adószám: 18937765-1-19. http://www.vilonya.eu E-mail: vilonyaert@vilonya.eu EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA. DE NEKÜNK, ENNÉL SOKKAL TÖBB! 2009-05-03 Az

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke

Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója. Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Kéthely Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. évi beszámolója Kéthely, 2015-10-20 Készítette: Bódis Józsefné bizottság elnöke Tisztelt Képviselı-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kéthely

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó

2010. évi helyszínek. Kecskemét-Matkó Kecskemét-Matkó Lakosok száma: - Az esemény idıpontja: 2010.04.15 Helyszín: Óvoda Helybéli ismeretszerzık száma: 9 fı Segítı önkéntesek száma: 4 fı (Magyar Telekom munkatárs) Tiszabábolna Lakosok száma:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE 1./ 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet megalkotása Közremőködık: állandó bizottságok Határidı: 2009. február 25. 2./ Az

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme ingatlan használatra Az elıterjesztést

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 4. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. június 7. Újra vasutasnap Záhonyban A Záhony-Port aktív közremőködésével újra Záhony lesz a vasutas élet központja

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 15. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Program- és feladatterv 2014. évre

Program- és feladatterv 2014. évre HONVÉD BAJTÁRSI EGYESÜLET SÁRBOGÁRD Program- és feladatterv 201 évre Fsz. Központilag szervezett rendezvények: 1. BEOSZ küldöttgyőlés, választmányi ülés 201 április 2. BEOSZ-KDR tagegyesületi ök értekezlete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt!

Tájékoztató füzet. Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Tájékoztató füzet Angol nyelvi nyári tábor 2-14 éves korú gyerekeknek 2012 Ne hagyd ki gyermeked életébıl ezt az élményt! Helen Doron Early English Oktató Központ A Helen Doron Gyerekangol Oktató Központ

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY

ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY ZUGLÓI SZT. ANTAL ALAPÍTVÁNY 1145 Budapest, Bosnyák u. 26. (06-1) 383-0550 Tisztelt Fıvárosi Közgyőlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság! Alulírott megküldöm a zuglói Szt. Antal Alapítvány

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

Áprilisi jeles napok

Áprilisi jeles napok Káptalantóti Önkormányzat lapja VIII. évfolyam 3. szám Áprilisi jeles napok Április 12. Gyula napja, az esztendı századik napja, ezért száznapnak is nevezik. A délvidéken féregőzı nap, a nagytakarítás,

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1 Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete a temetıkrıl és temetkezésrıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2013. szeptember 12-én megtartott, nyilvános ülésen hozott határozatok 63/2013. (IX. 12.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: A 2009. évi Környezetvédelmi Nap program-tervezetének elfogadása Az elıterjesztést készítette: Földházi

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról

Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról 7. melléklet Füzesabony Város Önkormányzatának 19/2009.(IV.29.) rendelete a vásárok és piacok tartásáról Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület

Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola Egyesület SZAKMAI BESZÁMÓLÓ SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2012 SUSI 2007 Sárospatak Kossuth utca 44. 3950 SUSI 2007 Sárospataki Utánpótlásnevelı Sportiskola

Részletesebben

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31.

Meghívó. Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda. Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Meghívó Idıpont: 2009. április 18. Helyszín: Fekete István Általános Iskola és Óvoda Cím: 9023 Gyır, Kodály Z. u. 31. Telefon: 96/516 050 Fax: 96/516 054 FEKETE ISTVÁN ÍRÓ EMLÉKÉRE Minden reggel fényesebb

Részletesebben