A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD BEKÖSZÖNÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD BEKÖSZÖNÉSE"

Átírás

1 KOVÁTS JUDIT: A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD BEKÖSZÖNÉSE (Egy alternatív, a téma levéltári forrásait szépirodalmi eszközökkel bemutató dolgozat. Narrátora fiktív személy: Meggyesaljai Péter, Szatmár vármegye fõjegyzõje, aki idõs korában visszatekint hivatali pályájára, régvolt ügyeire) Épp hogy elkezdtük kiheverni a háborús esztendõk nyomorúságait, máris vége szakadt a kegyelmi idõknek, amivel Isten megjutalmazott bennünket. Néhány békességes esztendõt engedett csupán nekünk, pedig igen nagy szükségünk lett volna a nyugalmas idõkre, hogy végképp el ne pusztuljunk, mert kalapos királyunk török háborúi, majd a francziák császára ellenében vívott hosszú háborús esztendõk végsõ romlásra juttattak bennünket. A több mint két évtizeden át tartó katonaállítás, forspontozás, beszállásolás, hadiadó, háziadó épp úgy kiszipolyozta lakosainkat, akár a török, tatár dúlás és sarcolás a régi idõkben. Nem csoda hát, ha jó néhány, korábban virágzó helységünk vagy üres pusztasággá vált, vagy három-négy gazda ha lézengett benne, következésképp az se ment ritkaságszámba, ha elmaradt a szántás-vetés és az aratás mifelénk akkoriban. Néhány jó esztendõ után alighogy népesedni és gyarapodni kezdtünk olyan sanyarú idõk köszöntöttek ismét ránk, amelyek túltettek akármely háború megpróbáltatásain. Emberemlékezetet meghaladó mértékû csapások sújtottak bennünket, pusztító hóvihar, jégesõ, árvíz, mindent felperzselõ szárazság váltotta sorra rendre egymást. Ahogy így visszagondolok, már az ezernyolcszáztizenharmadik esztendõtõl számíthatom a borzalmas esztendõk sorát. Akkortól fogva valami Isten csapása mindig tönkre tette a termést, és nemcsak az én Szatmáromban, hanem az egész országban. Megszakítás nélkül négy esztendõn keresztül, egy se maradt ki, lett oda az új élet, és végül az ötödikben, az ezernyolcszáztizenhetedikben hiába reménykedtünk, hogy rosszabb már nem lehet emberirtó ínség jött ránk. A közvetlenül elõtte beköszöntõ ezernyolcszáztizenhatos újesztendõ mintha csak szoktatni akart volna a még nagyobb veszedelemhez, minden korábbinál jobban megpróbált bennünket. Igen hamar kimutatta a foga fehérjét, már Boldogasszony hava huszonnyolcadikán elkezdõdött és négy teljes napig dühösködött rajtunk és mindenütt a királyságban a vész olyan fergeteges hóvihar formájában, amilyet ember még nem látott sehol a világon. Mintha az utolsó ítélet jött volna el, csak nem tüzes, sokkal inkább jeges formában. Az én Szatmáromból huszonhét emberélet és jószágok tízezrei több mint nyolcezer marha, kilencezer birka, ötezer disznó és ezer ló estek áldozatául. Azon a hétfõi napon, úgy alkonyattájt heves szél kezdett fújni, senki nem gondolt azonban semmi különösre, mivel Pálfordulás óta a tavaszhoz hasonlatos, igen engedelmes, hó nélküli idõk jártak. A kint telelõ barmon kívül már a juhok is a szabad ég alatt 35

2 Kováts Judit voltak. Akkor azonban egyre hidegedni kezdett, másnap reggel pedig szörnyû sebességgel feltámadt az északi szél, és zúgott szünet nélkül, mint a mennydörgés. Olyan sûrû homály, amilyet nappal még sohase láttunk, borult ránk, kétlépésnyire se lehetett látni. Szakadni kezdett a hó, amelyet az orkánszerû szél, mint százezernyi apró tûszúrás metszett a kimerészkedõ ember képébe, és fagyasztotta egy másodperc alatt jégcsappá a szemén, fülén, száján. A jószág feje is úgy nézett ki, mintha kristályokkal körbeaggatva ékesítették volna fel. A rettenetes fergeteg három napig uralkodott rajtunk, hordta és kavarta a havat szüntelen. A házakat úgy betemette, hogy mint egy dombra, felfelé kellett ásni, majd mászni, ha az ajtókon, a kapukon ki akartunk valahogy jutni. A galambok, verebek, varjak, sasok, vércsék, nyulak és minden házi szárnyasok serege még a fergeteg kezdetén megfagyott. A pásztorok a nyájakat, a csikósok a méneseket, a kocsisok szekereiket, életüket mentvén, ész nélkül hagyták oda. Mert aki úton volt, mindegy, hogy gyalog vagy lóval, és hamarjában valami hajlékba nem vonta magát, az bizony odaveszett. Fogoly az õrzõivel, mint az a zsidó rabbi, akit éppen Erdõdre kísértek, huszárok a lovaikkal, juhászok, szolgalegények, asszonyok, gyerekek. A fergeteg elmúltával számtalan ismeretlen megfagyott holttestet hoztak be Károlyba. Szomorú történetét és értelmetlen halálát a nádudvari postamesternek, Sisvai uramnak sokáig mesélték még mindenfelé a vármegyében. Szomszéd Szabolcs vármegyébõl, Nádudvarról indult útnak a mi Nagybányánkon viceesperes, akkor éppen nagybeteg sógorát meglátogatni. Amikor útra kelt még igazán jó, sõt a télhez képest túl jó idõ is volt, így hát igen könnyen öltözött, csak egy frakk és a mostani módi szerinti színes szûrszerû köpeny volt rajta. Huszonnyolcadikán este Csengerben állt meg. Akkor kezdõdött a nagy szélfújás. Aki egy kicsit is tisztában van a természet szeszélyeivel, sejthette már, hogy vége szakad a tavaszias idõnek. Ezért akarták a csengeri bírák is huszonkilencedikén reggel a postamestert mindenáron lebeszélni a továbbutazásról, õ azonban hajthatatlan lévén, beült a postakocsiba, amihez egy forspontos jobbágy volt kirendelve. Nem volt más utas. A kocsis kényszeredetten indult neki. Alig jutottak azonban valamit elõre, amikor egy észrevehetetlen, vékony jégréteg fedte pocsolyában a kocsi megfeneklett, és hiába négy ló volt eléfogva, nem moccant se elõre, se hátra. Világos és egyértelmû volt mindkét ember számára, min múlik az élet. A postamester kért, könyörgött, siránkozott, rimánkodott kétségbeesetten, mindenáron a kocsis subáját akarta. Elvesztette az eszét halálfélelmében. Neki sok gyereke van, mi lesz velük, ha meghal, a másik csak egy jobbágylegény, aki után nem sírnak annyian. Az önfeláldozásért mennyországot, megdicsõülést prédikált, a kocsisnak azonban a halálfélelem megsokszorozta az erejét, és amikor a másik le akarta cibálni a subát róla, kitépte magát a kezei közül, leugrott a bakról, és elrohant. Jobban mondva botorkált, úgy húzta magát elõre a hóviharban. Az orra után ment, és szerencséje volt, mert végül is egy csárdára akadt. Meg kell hagyni, volt azért lelke, mert addig unszolta a csárdabelieket, hogy azok kimerészkedtek a viharba, a postamestert megkeresni. Tulajdonképpen nem is volt messze a kocsi, amelyben üveges, nyitott 36

3 A tizenkilencedik század beköszönése szemekkel, imádságos könyvét és olvasóját tartván a kezében ült megmerevedve a szerencsétlen. Visszavitték Csengerbe, a helység házába, testét a falhoz támasztották, és az faragott képként magától eldõlt. A forspontos jobbágy a seborvosi munkálkodásnak köszönhetõen az életét megnyerte ugyan, a két lába térden alul azonban odaveszvén, örökös nyomorék lett egész életére. A hóvihar elmúltával még sok nyomorúságot szenvedtünk. Úgy tûnt belefulladunk a nagy fehérségbe, amely soha nem fog elolvadni. A disznók az erdõn a hó alatt, akár az egerek, járatokat voltak kénytelenek fúrni, és úgy szedték fel a makkot, a marha állandóan felfelé kellett tartsa az orrát, hogy levegõhöz jusson. Amikor meg elkezdett végre olvadni, annyi víz jött fel a földbõl, hogy a vermekben, de még a kamrákban is megrohasztotta a gabonát, a végén csak pálinkának lehetett kifõzni. Négy nap elég volt hozzá, hogy sok ezren jussanak koldusbotra. A hóolvadás után aztán, tavasszal, olyan hatalmas árvizek zúdultak ránk, amilyeneket még a nagyidejû emberek se láttak soha. Négy nagy folyónk, a Tisza, a Szamos, a Túr, a Kraszna a számtalan patakról nem is beszélve fékezhetetlenül õrjöngött, mintha csak víz alá akarták volna süllyeszteni az egész vármegyét, kétharmad részét sikerült is. Nem volt elég a tavaszi tombolás, az aratás kellõs közepén a zöldár rohant ránk, és vitt mindent, az õszi, a tavaszi vetést, de oda lett a széna is. Mindezt tetézte még egy újabb árhullám, egy olyan és akkora, amely minden korábbit túlhaladott, és amely elvégezte, ami még hátra volt. Mindent elborított, leseperte a dombok oldaláról a megmaradt tengerit, semmivé tette még a csírázni kezdett sarjút is. A termés a soványabbnál is soványabb lett. Még el se csépeltünk, a gabona ára máris rohamléptekben kezdett kúszni felfelé, az ezernyolcszáztizenhatodik esztendõnek a végére pedig nyolcvannyolc forintra, a korábbinak háromszorosára emelkedett. És végül amilyen szeles, fergeteges, árvizes volt az eleje ennek a boldogtalan esztendõnek, olyan háborgó lett a nyara is. Szent Jakab havának tizennyolcadik napján, esteledéskor nagy égi háborúval kísért szélvész sepert végig rajtunk, amely után mindenféle jövendölésektõl lett hangos a vármegye, az együgyû nép biztosra vette az ítélet napjának eljövetelét, annál is inkább, mert szinte még a nyakában érezte a januári jeges borzalmakat. Oly bizonyosak voltak a világ teljes és végsõ pusztulásában, hogy egyesek a szentségekkel élvén várták a halált, mások dorbézoltak, mondván, ha így is, úgy is el kell veszni, akkor élvezzük ki, ami hátra van. Ilyen elõzmények után köszöntött ránk a borzalmas esztendõk legborzalmasabbika, az ezernyolcszáztizenhetes. A szegénységet ekkor már két oldalról szorongatta az ínség; mivel az árak az egekbe szöktek, nem volt neki mibõl, és mivel már négy esztendeje, hogy sehol a királyságban nem volt jó termés, mindenütt felélték még a vetõmagvat is, nem volt neki honnan vásárolni az életet. A kör bezárult. Nem maradt más, minthogy a kormányszervek, a vármegye, a földesurak gondoskodjanak a hatalmuk alatt állókról. 37

4 Kováts Judit A vészterhes idõkben jól meglátszott, mit is érnek a felsõségek, és én úgy tapasztaltam, nem sokat. Elsõ perctõl sürgettük mi lázasan a Helytartótanácsot segedelemért, mert nem volt se akkor, se máskor elegendõ tehetségünk népünk megsegítésére. Már sokszor megtapasztalván azonban a kormányszervek csigalassúságát, és jól tudván, hogy az ínség országszerte egyformán uralkodik, elõre gondolkoztunk, és Karácsony havi gyûlésünkben meghatároztuk húszezer forint kölcsön felvételét, amibõl még akkor rögvest vetõmagot vásároltunk a következõ esztendõre. Alighogy engedni kezdett a tél, bekövetkezett, amitõl tartottunk. Elõször idegen koldusok leptek el bennünket, jöttek mindenfelõl, más vármegyékbõl, sõt még Erdélybõl is, temérdeken. A sajátjainkat se tudtuk azonban tartani, mit tehettünk hát, rendszabást hoztunk ellenük. Meghagytuk szolgabíráinknak, hogy különösen a széleken fekvõ helységeket vigyázzák szorosan, be ne engedjenek egy idegent se. Inthetett bennünket Kõvár vidéke a felebaráti szeretetre, meg arra, hogy a megélhetést keresõ ember vándorlását nincs jogunk megtiltani, nem néztünk senkit és semmit, csak a sajátjainkat. Aztán megérkezett a dögvész, és pusztította az ekevonó marhát, amely már annak elõtte is fúvódott fel és hullott rakásra a falevelektõl és gallyaktól, amin tengõdött, mert mint ahogy gabona, úgy takarmány se igen volt semerre. Ráadásul az árvíz úgy rajta maradt a földeken, hogy sokfelé se szántani, se vetni nem lehetett. És ez nagyon nagy bajt jelentett. Az ezernyolcszáztizenhetedik esztendõ Böjtmás havára gyakorlatilag az egész vármegyében elfogyott minden gabona. Aztán a rozs, a köles, a zab, meg a korpa is. Amikor már semmi kenyérnek való se akadt mit tehetett mást a nép, hogy megérje a holnapot megette a mindig újjáéledõ reményt, a jobb életet rejtõ vetõmagot. Amikor az is elfogyott, a tengeri szárából, csutkájából meg fakéregbõl sütött kenyeret, aztán füvekre, gyökerekre fanyalodott. Akkor már ritka jó eledelnek számított a tejben fõtt sarjú vagy fû, ilyesmi azonban legfeljebb annak a tehetõsebb parasztnak az asztalára került, akinek megmaradt a marhája. Elkezdtek jönni, nemsokára pedig özönleni, a panaszos beadványok a vármegye minden zugából. Elõbb vagy utóbb az összes helység megkeresett bennünket és elsírta keservét, semmije sincs, a jószág a dögvészben pusztult el, a pityókát, a tengerit, a zabot, a szénát a víz vitte el, az adót nem bírja fizetni, a katonaságot nem képes tartani, utolsókra jutott. És kértek, könyörögtek, élelmet, adóelengedést, a katonaságtól való megszabadítást. Csupa olyasmit, amihez vagy hatásköre, vagy tehetsége nem volt sose egy törvényhatóságnak se. Nem volt semmi fundusa az én Szatmár vármegyémnek se pedig jó lett volna, ha ilyen idõkre képzõdött volna valami a vármegyei kassza meg, az adót már régóta képtelenség lévén rendesen beszedni, olyan üres és lyukas volt, hogy kölcsönökért se nagyon folyamodhattunk. Amit csak lehetett, és amire képesek voltunk, azt azért hiányosság nélkül megcselekedtük, bátran állítom. Járásbeli szolgabíráinknak hetente hagytuk meg, hogy a birtokosokat, a tehetõsebb communitásokat, a lelki pásztorokat, és úgy 38

5 A tizenkilencedik század beköszönése általában véve mindenkit, a keresztényi kötelességre szüntelen figyelmeztessenek, a sietõs segítségadásra noszogassanak, az adózó népet a tavaszi vetésre maggal segítsék. És aki tehette, adott. Életet, készpénzt ingyen, kölcsön annyit, amennyit és ahogyan tudott, csak hát kevés volt, minden kevés volt. Sorsdöntõ lépésre szántuk el magunkat, az elõzõ esztendõ karácsonyakor kölcsönpénzbõl vásárolt vetõmagot kiosztottuk a legrégebben éhezõk között. Egy csepp volt a tengerben. Újabb segedelem kellett, de nagyon gyorsan. A Helytartótanácsra végképp nem volt idõnk várni, úgyhogy kénytelen-kelletlen ismét kölcsönöket vettünk fel, egyiket a másik után, a földesuraktól, a Károlyi-háztól, mindenkitõl, akitõl csak tudtunk. Az eget a földdel összekölcsönöztük, de még mindig jöttek a jelentések, még mindig befelé mentünk az ínségbe, még mindig hullott a nép. A nyomorúság alátámasztására rendre-sorra szil és hársfa kéregbõl õrölt és sütött kenyérmintákat csatolgattak a könyörgõk. A pecsétek feltörése után szikkadt, megfeketedett, piszkos kõre hasonlító valamik hullottak elénk. Most is elképzelhetetlen számomra, hogy tudott a fog beleharapni, és hogy bírta megrágni azt a kenyérnek csúfolt szörnyûséget. És bizony, orvosunk intelme valóra vált, attól a fakéreg kenyértõl embereink ugyanúgy felfúvódtak, mint a jószág a falevéltõl, és végsõ soron ugyanúgy éhen haltak, mintha semmit se ettek volna. Hogy utolsókra jutásunkat valóságosan is meglássa végre a Helytartótanács, a Havasoktól a Mezõségig helységrõl-helységre bejárva az egész vármegyét, összeírtuk az éhezõket. Annyi élelemmel számoltunk csak, amennyitõl még éppen, hogy életben lehetett maradni, egy akkora számot kaptunk azonban, amelytõl elborzadtunk, amikor megláttuk: tizenkilencezerhétszáznegyvenkilenc lakosunk állt az éhhalál szélén. Úgy éreztük, mi már képtelenek vagyunk bármit is tenni, ha felülrõl nem kapunk végre valami segítséget, lakosaink mindannyian halálfiai lesznek. Mert az éhezõk, a betegek után akkor már a halottak hosszú listái jöttek és jöttek megállás nélkül. Egyik helységünkben tizenhét, a másikban huszonnyolc, a harmadikban hatvan ház állt üresen, százan, kétszázan, háromszázan szenvedtek éhhalált. Németibõl Abonyi József városi kapitány háromszáznyolcvanöt saját éhen halt lakos listáját nyújtotta be, de összeírt még száztizenkilenc ismeretlent is, akiket pont náluk ért utol a halál. Mert hiába volt a szoros vigyázás, az utolsó ínségre jutottak vándorlását se a németiek, se mások nem bírták megállítani. Abonyi városkapitánynak se volt fogalma róla, honnan hajtotta azokat a szerencsétleneket hozzájuk az éhség, akiket a város határában, kénytelen-kelletlen, neki kellett eltemettetni. Miután feletettük a vetõmagot, miután szünet nélkül szólítgattuk a tehetõsebbeket, miután mindenhonnan kölcsönöztünk, ahonnan csak lehetett, Pünkösdre odáig jutottunk, hogy már semmi élet se volt az egész vármegyében, sehol sem. És hiába volt oly közel az aratás, még két hónapot ki kellett bírni. El se tudtuk képzelni hogyan és mibõl, mert azon kívül, hogy vártuk, rendületlenül vártuk a felsõ segedelmet, közben pedig szünet nélkül, kimerítõ részletességgel tudósítottuk romlásunkról és pusztulásunkról a kormányszéket, már semmit se tehettünk. 39

6 Kováts Judit És végre valahára megérkezett a segítség. Gróf Cziráky Antal személyében Õfelsége királyi biztost vezényelt az észak-keleti vármegyékbe, így hozzánk is. Fellélegeztünk, mert Õméltósága negyvenezer forintot rendelt ki nekünk, egy részét azonnal, terményben adatta ki még ha csak árpa volt is az, de ott rögtön magunkra fordíthattuk a többiért nekünk kellett életet venni, ha máshol nem kapunk, gyorsan hozassunk Galíciából, hangzott a parancs. És végre elérkezett az aratás is. Rég nem látott bõ és jó termés ígérkezett, és az ígéret valóság lett, semmi nem vitte el a reményünket. A nyolcvannyolc forintos búza ára hamarosan leszállott harminckettõre. Akinek sikerült így vészelte át a legnagyobb éhínséget, ami valaha is sújtotta a mi országunkat és az én Szatmáromat. Most így visszagondolva azokra a vészterhes idõkre, meg vagyok gyõzõdve, hogy ha képesek lennénk egyáltalán valaha is szembenézni saját hiányosságainkkal, akkoriban igazán ráébredhettünk volna arra, mily csekély az a hatalom, amiért szüntelen versengünk és öljük egymást, megláthattuk volna, hogy e hatalom birtokosaiként a reánk bízottakat se tudjuk megõrizni se az éhhalál, se a ragály ellen. Mert szomorú mérlegünk a sok ezer emberéleteken túl is rémisztõ volt. A kölcsöneink, amiket csak abban az egy esztendõben vettünk fel, százharmincháromezer forintra rúgtak, az egész vármegye egy esztendei adójának több mint kétszeresét tették ki. Az éhhaláltól megmenekült nép azonban afeletti örömében, hogy megmaradt mit se gondolt akkor felõle, hogy ennek terhét mily hosszú idõkig fogja majd nyögni, csak örült, hogy vége az ínségnek és fellélegezhet egy kicsinység. Felhasznált források: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár IV. A Szatmár Vármegye Nemesi Közgyûlésének iratai (1451) (1851) évi jkv sz évi jkv sz évi jkv sz évi jkv sz. Magyar Országos Levéltár C , 385. cs. P 55. F , 386 csomó. F 4. P , 397 csomó. F 4. P RÉTHLY ANTAL: Idõjárási események és elemi csapások Magyarországon ig. Bp., 1970.

7 A tizenkilencedik század beköszönése JUDIT KOVÁTS: The Dawn of the 19th Century The narrator of the study, which presents archival sources using belletristic means, is a fictive person. He is one of the leading personalities of Szatmár County. He looks back upon the old days of his career. The readers can get an insight into the 1810s when his main task was to find remedy to the catastrophies caused by the weather and disasters. Tellinger István rajza 41

8 Kováts Judit 42

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

A kongresszuson tartott értekezések.

A kongresszuson tartott értekezések. 162 A kongresszuson tartott értekezések. A rabállatok. SZÉCHYNÉ LORENZ JOSEPHINTŐL. Megszoktuk a mondást, hogy az ember legfőbb java : a szabadság. Nem lehetne-e ezt azt állatra nézve is állítani, sőt

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május M Á J U S Jézus Krisztus szavai: Május 1. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Gábor Áron, a székely ágyúhős

Gábor Áron, a székely ágyúhős Hankó Vilmos Gábor Áron, a székely ágyúhős 1848 novemberében már egész Erdély elveszett a magyar ügyre nézve. Enyed, Torda, Dés, Szamosújvár után Kolozsvár is elesett. A székely tábort Marosvásárhelyen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története

Pálmai József. Az első postaállomás. A Vedres-féle postaállomás. A szatymazi posta rövid története Pálmai József A szatymazi posta RÖVID TÖRTÉNETE Az első postaállomás Kalapos királyunk idejében, 1788-ban hozták létre a szatymazi postát. A jó tíz éven át (1780 1790) uralkodó II. József, Mária Terézia

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Június 19. csütörtök

Június 19. csütörtök Június 19. csütörtök A tegnapi túra a városban úgy kinyuvasztotta a lábam, mint egy nehéz nap a Caminon. Igaz, több mint két órát mentem, megállás nélkül, és a szandálban, amiről már kiderült, hogy nem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány

Hedwig Courths-Mahler. Aranyhajú boszorkány Hedwig Courths-Mahler Aranyhajú boszorkány 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Hexengold Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította:

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra,

Meg is vették, de elébb úgy csinált, mintha nem szívesen adná, de oda adta. Elmegy a két katona, mennek a másik kocsmába. Rendelnek csára-búra, Csalóka Péter Vót egyszer egy dologkerülő ember, kiment az erdőbe, nekidőt egy fának, a fa görbe vót, oszt úgy tett, mintha támasztotta vóna, hogy le ne dőjjön. Arra megyen két katona lóháton, osztan odaköszönnek

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

Az utolsó stikli: a vonatrablás

Az utolsó stikli: a vonatrablás Az utolsó stikli: a vonatrablás Maradt itt kendnek elég cimborája mondta Négyökri szomszéd. Hát az igaz is volt, hogy Rózsa Sándor rövidesen belebotlott régi cimboráiba. Honnan jöttek elő megsárgulva,

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő

ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő ART08 2010 12 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010. 12. 20. hétfő (Előzetesen írtam!) Ezt a színházat megelőlegezem magunknak, mert csak hétfőn kerül rá sor. Én azonban nagyon rosszul vagyok, még

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Az 1863. évi aszályról ***

Az 1863. évi aszályról *** Az 1863. évi aszályról Az átalakuló klíma miatt mint tapasztaljuk -, egyre több a szélsőséges időjárási esemény. Csak az utóbbi pár évben volt már csapadékbőség és belvíz, aztán ugyanabban az évben még

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I.

SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. SZKC 103_01 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. Madarak négy égtáj meséiben 103_D.indb 3 2007.08.30. 11:39:00 103_D.indb 4 2007.08.30. 11:39:05 TANULÓI MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN I. 3. ÉVFOLYAM 5 D1

Részletesebben

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011

TaTay Sándor Kinizsi pál regény 2011 Tatay sándor Kinizsi Pál Regény 2011 1. JÓNÁS, A NAGY MEDVE Állt az erdőben egy óriási tölgyfa. Éppen ott, ahol két magas hegyről csobogó, két kicsi patak összefutott. Azért nőtt talán éppen ilyen nagyra,

Részletesebben

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan

Mi lesz veled. A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan Mi lesz veled *» * A Nyíregyháza környéki tanyavilág lakói hagyományosan evangélikusok, a gyerekek közül sokan most is a városi evangélikus iskolákba járnak. A fiatalok viszont már a közeli megyeszékhelyen

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: nóé engedelmeskedik Istennek Olvasd

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ

ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ Kocsmák és Fogadók ÕTLETADÓ BÁRMELY FANTASY SZEREPJÁTÉKHOZ...Emlékszem még azokra a kocsmákra és fogadókra, ahol kalandozásaink alatt megpihentünk. Ezek jó része büdös, éppen összedõlni készülõ tákolmány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 23/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 12-én megtartott közmeghallgatásáról Határozatok száma: -. SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon. A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat.

Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon. A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat. Noszlopi Botond: Éjszakai sanzon A létezés sovány mezsgyéjén ülök s egy etűd panaszosan ringat. Emléked eleven, érzem parfümöd. Szememmel kikapcsolom a Holdat. A sötétben még tisztábban látom, hogy oly

Részletesebben

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a

egy nagy nyaklevest, mert az üveg drága dolog volt az ötvenes évek közepén. Azt is kezdtem megtanulni, hogy nem mindegy, milyen irányba tartod a A FEGYVERHORDOZÓ Ahogy gyerekkoromban a világra csodálkoztam, a szép lányokon, szerelmen kívül igazán a puska érdekelt. Három-négy éves koromban, amikor a marcali korházban sérvvel operáltak, látogatni

Részletesebben

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára

A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára A Dunajec gyöngyszeme: Nedec vára Nedec vára a Dunajec felıl A Balaton észak-nyugati csücskének környékén több település is ápol lengyel partnerkapcsolatokat, elsısorban Dél-Lengyelországban, azaz Kis-

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

Nehéz idők jönnek Válogathat-e egy önkormányzat a gyerekek között? Létrehozhat-e magániskolát a tehetősebbeknek, miközben a sajátját, melyben csak

Nehéz idők jönnek Válogathat-e egy önkormányzat a gyerekek között? Létrehozhat-e magániskolát a tehetősebbeknek, miközben a sajátját, melyben csak Nehéz idők jönnek Válogathat-e egy önkormányzat a gyerekek között? Létrehozhat-e magániskolát a tehetősebbeknek, miközben a sajátját, melyben csak szegény/roma diákok maradtak, hagyja tönkremenni? Június

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/tomegkozl_bajnai0908.pdf Budapest, 2009. október 30. Hónig Péter miniszter Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest Tisztelt Miniszter Úr! Köszönettel megkaptuk 2009. szeptember 30-án kelt válaszát 1 Bajnai Gordon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel. 288 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.- án (kedd) délután 17 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Közösen a XIII. kerületért

Közösen a XIII. kerületért Könyvtár a Lehel utcában 3 5 7 Elfogták az újlipótvárosi gyújtogatót Középiskolába készülünk Kötelezõ és ajánlott védõoltások 9 8 Fogászati alapellátás Mozgalmas 10 Kiállítás 12 kerületi a Városház sportév

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III.

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés III. A versenyző neve: HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY Olvasás-szövegértés Forduló: III. Osztály: 3. Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Az iskola kódja: H- Elérhető pontszám: 39 p. Ellenőrizte:

Részletesebben

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem

Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem Bokor Zsuzsa NÕI ÉLETEK ÉS TÖRTÉNETEK A XX. SZÁZADBAN. EGY NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS MARGÓJÁRA 1 Akiállítás címét talán nemcsak a nõtörténettel foglalkozók, hanem sokan mások is provokatívnak találhatják. Az

Részletesebben

Nagy építkezések. NAGy építkezések

Nagy építkezések. NAGy építkezések Nagy építkezések NAGy építkezések A XX. század eleje a nagy építkezések kora Sza - badkán. A Szabadkai Magyar Népkör, Magyar Műve - lő dési Központ, ahogy nevezték, a Délvidék leg ré - gibb, folyamatosan

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet?

rúgkapált és kaparászott, mint Sajó bácsi a traktor körül. Csoda csak az egyikről a másikra nézett csodálkozva: vajon mi bajuk lehet? mint madárijesztôk Szép tavaszias nap volt, mintha valami megváltozott volna a levegőben. Csoda és Kósza is érezte, mikor mély levegőt vettek. De ezen a napon még két fontos dolog is történt. Egyrészt

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg

Homloka a hűvös márványpadlót érintette. Te most hallgass, Szávitri! emelte fel lá nyát maga mellé Aszvapati király. Náradához fordult: Te meg Szatjavánt. Meglátták és felnevettek. A nagyobbik felkapott egy elszáradt, tavalyi fügét, és megdobta a lányt. A másik a fér fit vette célba. Ide építsd! ujjongott Szávitri. Ide építsd a palotánkat! Ezek

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

amelyben Szaffi kisasszony az Óraverzum makettjét szemléli, majd tejkaramellát majszolva könnyelmű ígéretet tesz

amelyben Szaffi kisasszony az Óraverzum makettjét szemléli, majd tejkaramellát majszolva könnyelmű ígéretet tesz egy nagyobb téglát, majd visszasétált a kínlódó jószághoz. Miközben a feje fölé emelte a téglát, tekintete találkozott az egyik felfordult pad alatt kuporgó lompos kutyáéval. Iszonyat ült a szemében. Mirkó

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank]

[Erdélyi Magyar Adatbank] KÉSEI DOLGOK [Vákát oldal] Amikor hosszú évekkel később e munka írója találkozott néhány férfiúval, kik ott bent, ám kint is meséltek neki e régi időkről, amidőn ő még nem járt a szigeten első dolga volt

Részletesebben

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat. Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Az apátfalviak hősies helytállása 1919-ben települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Varga László

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben