Éves Jelentés Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves Jelentés Annual Report"

Átírás

1 2007 Éves Jelentés Annual Report

2 2

3 TARTALOM/CONTENTS TARTALOM 4 Bevezető 6 A Bank évi tevékenysége 11 K önyvvizsgálói jelentés évi mérleg évi eredménykimutatás 14 Sz ervezeti felépítés 16 T isztségviselők 17 A Bank vezetői CONTENTS 18 I ntroduction 20 The Bank s Business Operations in Independent Auditor s Report 26 Balance Sheet as at 31 December Income Statement for the Year Ended 31 December O rganization Chart 16 E lected Officers 17 M anagement 3

4 BEVEZETŐ BEVEZETŐ A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége és jövedelmezősége 2007-ben is rendkívül dinamikusan nőtt, ahogyan az az uniós csatlakozást követő évtől megszokottá vált. A finanszírozás, a hitelek és garanciák értéke negyedével növekedett, a mérlegfőösszeg pedig több mint 40%-kal magasabb az előző évinél. A Bank üzletágainak évi gyors növekedését az átgondolt termék- és szervezetfejlesztés, a hazai kis- és középvállalatok körében folytatott erőteljes ügyfélakvizíció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése alapozta meg. Dr. Csillag István elnök A sikerek mögött a magyar gazdaság modernizációs és felzár kózási stratégiájába ágyaz ott, jól kidolgozott filozófia és cselekv ési program áll. A z Eximbank stratégiája: segíteni a magyarországi kis- és köz épvállalatokat a külgazdaság ter ületén, ezz el beilleszkedni az Európai Unió országai expor tpromóciós intézményeinek családjára jellemz ő fejlődési trendbe. A termékkínálat bő vítése mellett a stratégia megvalósításának lényeges eleme a globális verseny lehetőségeit és kö vetelményeit megismertetni a magyar v állalatokkal, és, hogy az E ximbank az első külpiaci megjelenéstől kezdve, majd a nö vekedés mellett asszisztálva, végül a nemz etköziesedést szolgálva, bármely lépcsőben kész a finanszírozási háttér megteremtésére. A termékkínálat-bővítés, a termékfejlesz tési koncepció iránya a B ank mindkét üzletágát érinti. A hitelez és ter ületén újdonság az induló vállalkozások számára az év köz epén kidolgozott Export star t hitel konstr ukció, a folyamatos exportot teljesítő, növekvő cégeknek a lízinghely ettesítő hitel és a ber u- házási hitel, a tőkekivitelre megérett vállalkozásoknak a befektetési hitel konstrukció. A kereskedelmi bankok finanszírozási hajlandóságát növelő céllal és az exportfinanszírozás kockázatának megosztása ér dekében önálló garanciakereteket különítettünk el a kis- és középvállalatok részére, illetve a fix kamatozású, két évnél hosszabb lejáratú finanszírozást igénybe vevő exportőröknek. A Bank az elmúlt évben és ez az elkövetkező évek törekvése is a körny ező országokhoz, az U nió új tagállamaihoz hasonlóan, a nemzetközi szabályozással összhangban lév ő ösztönzési rendszert a nemzetközi vállalatok hazai leányv állalatainak kiszolgálása mellett mindinkább a nagyobb hozzáadott értékkel exportáló nemzeti kis- és köz épvállalkozások helyzetbe hozása, harmadik piaci versenyképességének előmozdítása érdekében működtette. A év a nemzetközi pénzpiacok, a pénzügyi rendszer stabilitásának er ősítése érdekében kidolgozott európai uniós dir ektívák bevezetésének is az éve volt. A Basel II néven ismertté vált új, szigor odó tőkemegfelelési szabályok (CRD) eximbanki adaptációja az év második felében az ezredforduló kihívásához hasonlítható háttérmunkálatokat kív ánt meg. A B ank szinte össz es szakmai ter ületét érintő feladat a kockázatvállalási és -felmérési, minősítési, fedezetértékelési belső szabályzatok módosítása, a kockázatvállalási és tőkestratégiák kidolgozása, a döntési, jelentési és belső ellenőrzési folyamatok kockázatérzékeny 4

5 BEVEZETŐ átalakítása, amelyek mind jelentős informatikai fejlesztéseket generáltak. A jogszabályi alkalmazkodás, a belső szabályozási tevékenység mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a Bank tőkeerejének tulajdonos általi, a Bankcsoportot vezető Magyar Fejlesztési Bank Zrt. általi megerősítése járulékos kölcsöntőkével. Ez az E ximbank kockázatvállalási képességének megsokszorozódását teszi lehetővé, hiszen szavatoló tőkéje a korábbi 13,3 Mr d Ft-ról közel 40 Mr d Ft-ra nö vekedett. Ezzel a nagyobb, összetett (str ukturált) finanszíro zásra való önálló képessége jelentősen megnőtt ban a B ank stabil nö vekedési pályára állva, az új termékek felfuttatásáv al csökkenteni kívánja hitelállománya alakulásának függőségét a nagy egy edi ügyletektől, nö velni aktivitását a kelet-eur ópai, azon belül is kiemelten az or osz viszonylatban a M agyar Exporthitel Biztosító Zrt.-vel közösen fenntartott moszkvai iroda, és az ITDH-val kialakuló szorosabb együttműködés révén. Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató A hazai ker eskedelmi bankokon ker esztül történő finanszír ozás arányának ter vezett csökkenése, és ezzel egyidejűleg a közvetlen és külföldi kockázatvállalás arányának nö vekedése a Bank portfóliójának kockázati átrendeződését is jelenti, amely a Biztosítóval történő kockázatmegosztással, a magyar költségv etés és az MFB Zrt. nyújtotta háttérrel biztonsággal vállalható. A B ank é vi t evékenységét, e xporthitel ügynökségi státuszát a jogszabályi háttér korszerűsítése erősítheti meg, sikerének kulcsa az MFB Bankcsoporton belüli szerepe és hatékony együttműködése a többi leányvállalattal. Ezekre a gondolatokra és törekvésekre helyezve a hangsúlyt ajánljuk tisztelt partnereink és leendő ügyfeleink figyelmébe az Eximbank a magyar exportőrök bankja évi tev é- kenységéről készített beszámolót. Dr. Csillag István elnök Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató 5

6 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE A év minden tekintetben sikeres volt az Eximbank Zrt. számára. A Bank mind üzleti aktivitásában és a portfólió-minőség javításában, mind költséggazdálkodásában és pénzügyi eredményességében a terveit meghaladó teljesítményt ért el. Tőkeereje számottevően növekedett a többségi tulajdonos által nyújtott járulékos kölcsöntőkének köszönhetően, miközben jelentős eredményeket ért el az új európai tőkekövetelmény előírások (CRD) bevezetésében ben a Bank mérlegfőösszege ismét növekedésnek indult, az év végén közel 159 Mrd Ft volt. Az adózás előtti eredmény 1228 M Ft, több mint négyszerese a ter vezettnek. A ter vezettnél jobb eredmény a jó minőségű portfólióból következő értékvesztés visszaírásnak, a kedvező árfolyam és kamattendenciáknak és a költségtakar ékos gazdálkodásnak köszönhető. Az üzletági előirányzatok teljesülését nagymér tékben befolyásolta, hogy egy jelentős ügyfél a negyedik negyedévben előtörlesztette a konz orciális hiteleit, amely ekhez kapcsolódó refinanszírozási hitel is megszűnt, továbbá előtörlesztette saját expor thitelét együttesen mintegy 14 Mrd Ft értékben, valamint az előtörlesztett hitelekkel összefüggésben 9 Mrd Ft értékben szűnt meg garancia. volt. A hitelek állománya az év végén 119 Mrd Ft, a leszámítolások állománya 17 Mr d Ft volt. A közvetetten, hitelintézeteken keresztül nyújtott hitelek állom ánya 2007 v égén 81 Mr d Ft, annak kösz önhetően, hogy a r efinanszírozási hitelek állományával (78 Mrd Ft) ismét sikerült megközelítenünk a évi csúcsér téket. A közvetlenül vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya 35 Mrd Ft, a évi csökkenés után 37%-os fejlődést mutat. Hitelállomány Milliárd forint 200 Mérlegfőösszeg Milliárd forint A leszámítolási üzletág korábbi gyors növekedését 2007-ben is folytatta, az év végén a tervezettet is meghaladó igények miatt a t eljes hitel- és leszámítolás-állománynak már 12%-át tette ki. A HITELEZÉS ALAKULÁSA 2007 végén a Bank hitel- és leszámítolás-állománya az előző évit 41 %-kal meghaladva, 136 Mrd Ft A hitelállomány emelkedését a folyósítások növelésével érte el a Bank: a 2006-ban elért 70 Mrd Fttal szemben 85 Mrd Ft hitelt folyósított (a leszámítolások értéke nélkül számítv a). A évi 6

7 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE folyósítások 61%-a a hazai hitelintézetek refinanszírozásán keresztül, 25%-a a hazai vállalatoknak, 11 %-a a külföldi vállalatoknak (és bankjaiknak) nyújtott hitelek r évén mozdította elő a hazai exportot. A hitelfolyósítások 62 %-át (53 Mrd Ft) a kamatkiegyenlítéses hitelek tették ki. A foly ó- sított hitelek 2 %-a segélyhitel. HITELINTÉZETI HITELEK ÉS LESZÁMÍTOLÁSOK A hitelintézeteknek nyújtott hitelek év végi állománya 81 Mrd Ft évben a refinanszírozási keret terhére 51 Mrd Ft folyósítás történt Hitelintézeti hitelek Milliárd forint exportjának finanszírozása. A vállalatok a nagyobb volumenű export-keretszerződéseik kapcsán fo - lyamatosan felmerülő forgóeszköz-finanszírozási igényük kielégítéséhez veszik igénybe ezt a forrást. A konstrukció iránti stabilan nö vekvő keresletet az is indokolta, hogy a pénzügyi piac sz ereplői a következő időszakban to vábbi kamatszint-emelkedésre számítottak. A külföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelek állománya 2007 végén 3 Mrd Ft, a hitelintézeti hitelállomány 4 %-a. HAZAI ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT HITELEK A hazai vállalatoknak nyújtott hitelek állománya 21 Mrd Ft, a év végi állományt 15%-kal meghaladja. A növekedés oka a nagy összegű, 19 Mrd Ft törlesztést meghaladó, 21 Mr d Ft össz egű új hitelek kihelyezése v égén a hazai v állalati Hazai ügyfelek hitelei Milliárd forint Mrd Ft törlesztés mellett, ez ért 2007 v égén a refinanszírozási hitelállománynak nö vekvő hányada, 61%-a kösz önhető a évi kihely ezéseknek. Egyedi refinanszírozási hitelként 2 Mrd Ft folyósítására került sor. A hitelintézeti hitelek állományából 74 Mr d Ft (91%) a hazai hitelintéz eteknek a r efinanszírozási hitelkeret terhére nyújtott hitel, amely 2006 végéhez viszonyítva 68% nö vekedést mutat. E keretmegállapodások alapján az E ximbank 2007 folyamán 27 esetben, össz esen 103 M EUR és 195 M USD (össz esen mintegy 49 Mr d Ft) öszszegben nyújtott refinanszírozási forrást a hazai kereskedelmi bankok exportáló ügyfeleinek. A r efinanszírozási hitelker et konstr ukcióban továbbra is jellemző a nagyvállalatok, többségében EU országokba irányuló, magas feldolgoz ottságú hitelek 50 %-át az Agrár-E ximhitelek tették ki, állományuk 10 Mrd Ft volt, a tervezett állomány ötszöröse. A hitelállomány nagysága a konstrukció sajnálatos megszűnése előtti utolsó igény ek miatt június-júliusban 19 Mrd Ft értékkel volt csúcson, azóta csökken az esedékessé vált hiteltörlesztések miatt. Az Agrár-Eximhitelt 2007-ben is élelmiszeripari feldolgozó és mez őgazdasági tevékenységet folytató v állalkozások, mezőgazdasági termelők és bejegyz ett integrátorok igényelhették. A nem kedvezményes export-előfinanszírozó hitelek állománya 9 Mr d Ft volt 2007 végén, amely 7

8 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE a év v égi állományt 3 Mr d Ft-tal haladta meg az összesen 9 Mrd Ft értékű folyósításoknak köszönhetően. KÜLFÖLDI ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT HITELEK voltak: 6 százalékponttal csökkent a hazai banki kockázat aránya; a külföldi banki kockázat aránya és a külföldi v állalati kockázatok aránya egyaránt 1-1 százalékponttal kev esebb az elmúlt évhez A teljes hitelállomány kockázati összetétele A hitelek százalékában 2007 A vevőhitelek és vállalati leszámítolások együttes állománya 2007 folyamán 12 Mrd Ft-ról 31 Mrd Ftra emelkedett, elsősorban az or oszországi ügyleteknek köszönhetően. Külföldi ügyfeleknek nyújtott hitelek Milliárd forint A külföldi vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya az év v égén 14 Mr d Ft v olt, a év végi állománynak csaknem a kétszerese. A vállalati leszámítolások állománya 17 Mr d Ft, a ter vezett érték többsz öröse, amely állomány emelkedés mögött 7 Mr d Ft-ot meghaladó kifutás és mintegy 18 Mrd Ft új leszámítolás áll. A segélyhitelek állománya a ter vezettől elmaradóan, 4 Mrd Ft volt 2007 végén. Az elmaradást a montenegrói segélyhitel ker etében megvalósuló negyedik projekt (általános iskola) tenderének sorozatos érvénytelenítése, valamint a Srí Lanka-i segélyhitel víztisztító pr ojektjeinek tervtől eltérő megvalósulása okozta. A TELJES HITELÁLLOMÁNY KOCKÁZATI ÖSSZETÉTELE A Bank teljes hitel- és leszámítolási por tfóliójának kockázatvállalás-típusok szerinti megoszlásában a év v égéhez képest a kö vetkező változások képest, a MEHIB által lefedett kockázatvállalás jelentős mértékben, 11 százalékponttal növekedett. A hazai vállalati kockázatok aránya a évhez képest változatlan maradt. GARANCIANYÚJTÁSI TEVÉKENYSÉG A Bank év végi garanciaállománya 35 Mrd Ft folyamán 21 Mrd Ft értékű garanciakibocsátás és 20 Mrd Ft összegű időszaki kifutás illetve törlesztés történt. Az árfolyamváltozások 4 Mrd Ft értékkel csökkentették a garanciák állományát. A garanciaállomány minősítési kategóriák szerinti megoszlása összhangban van az állomány v áltozásával, az előző évhez képest v alamivel kedvezőbb. A Bank teljes garanciaállománya a B ank szempontjából 97,7%-ban kockázatmentes, 2,1%-a külön figyelendő minősítést, 0,2%-a kétes minősítést kapott, míg az előző év végén az állomány 96,8%-ban kockázatmentes, 3%-a külön figyelendő, 0,2%-a rossz minősítésű volt. A saját kockázatra vállalt garanciák 68,3%-a pr oblémamentes, 28,4%-a külön figy elendő, 3,4%-a kétes minősítésű. Az Eximbank szempontjából a költségvetési hátterű garanciák 100 %-ban problémamentesek. A saját kockázatú és az AMB garanciaker etek is 100 %-ban pr oblémamentes minősítésűek. A z állami hátterű garanciákat PM sz erinti minősítés 8

9 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE alapján értékelve a garanciaállomány kockázata jelentősen javult. BEFEKTETÉSEK A Banknak továbbra is a H itelgarancia Zrt.-ben van említésre méltó, 12,6 M Ft befektetése. Részt vesz a B ank az Ahead G lobal Gazdaságfejlesztő Kht. tevékenységében, az exportőrök ázsiai és afrikai piacszerzési törekvéseinek segítésében. A BANK FORRÁSGAZDÁLKODÁSA, TREASURY TEVÉKENYSÉGE A Bank forrásszerkezetében bekövetkezett legfontosabb változás az, hogy a korábbi dollárbőséggel szemben megnövekedett a Bank dollárforrások iránti igénye, mivel a dollárban folyósított hitelek állománya mintegy 80%-kal nőtt, míg a dollárban felvett középlejáratú hitelek állománya az év során 45%-kal csökkent. A dollárhitelez és fedezésére a Bank FX swappal cser élt eurót dollárra. Az euróban folyósított hitelállományt a felv ett középlejáratú hitelek nagyon jelentős növekedése finanszírozta. A forintforrások a hitelez és megnövekedett igényével összhangban szintén emelkedést mutattak. Forintforrásainkat kizárólag a magyar bankközi piacról vontuk be. A Bank szeptember 12-én aláírta a megállapodást egy 100 M EUR értékű, öt év futamidejű hitel felvételére az MFB Zrt.-től. December 4-én a kölcsönszerződés módosításra került úgy, hogy a Bank a kölcsönt járulékos kölcsöntőkeként vehesse figyelembe a szav atoló tőke számítása során. Ennek értelmében a futamidő meghosszabbodott tíz évre. A évi többsz öri jegybanki visszafogott kamatcsökkentés kedvezően hatott a Bank állampapír portfóliójára. Mivel a por tfólió kockázatát a Bank nem kív ánta tovább növelni, ezért az államkötvény-állomány változatlanul állt fenn az év folyamán, illetve a hozamgörbe által meghatározott módon a lejár t államkötvények magasabb hozamú, rövidebb futamidejű diszkont kincstárjegyekre lettek cserélve. Kizárólag a kisebb kockázatot hordozó diszkont kincstárjegyet vásároltuk, mely közel 7,6%-os hozamot biztosított évben. Befektetési célúnak to vábbra sem minősített államkötvényt a Bank. A BANK KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁSA A Bank értékcsökkenési leírással növelt 2307 M Ft-os összes költsége az előző évinél 242 M Ft-tal (12%-kal) volt magasabb április 1-jév el a tulajdonos által jóváhagyott 5%-os bruttó béremelés valósult meg. A B ank tevékenységét továbbra is a takar ékos költséggazdálkodás jellemezte. Az általános igazgatási költségeknél 231 M Ft-ot takarított meg a tervezetthez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások megtakarítása a tervhez viszonyítva 75 M Ft. E bből a bér költség megtakarítása 20 M Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetéseké 36 M Ft, az anyagjellegű ráfor dításoké 156 M Ft. Az egy forint működési költségr e jutó hitelállomány az előző évi 47 Ft-ról közel 60 Ft-ra növekedett. HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS évben az E ximbank Zrt. alapvető humánerőforrás-gazdálkodási célkitűzése a csoportszintű üzletpolitikai feladatok ellátása emberi er őforrásszükségletének biztosítása volt. A Bank elmúlt évi működését, költséggaz dálkodását továbbra is meghatározta a 2004 óta tar tó termékváltás, a költség-, munka- és létszámigényesebb közvetlen és külföldi kockázatv állalás jelentős nö vekedése. A megváltozott feltételrendszerhez való alkalmazkodáshoz a hatékonyság, az információáramlás illetve a r eagálóképesség további fokozására v olt szükség, amelynek szellemében decemberi hatálylyal szükségessé v ált a sz ervezet kisebb átalakítása. Szintén a fenti célokat sz olgálták egyebek mellett a minőségi képz ések, melyek hozzájárul- 9

10 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE tak a munkav állalók elkötelezettségének további fokozásához ben a foglalkoztatottak átlagos teljes munkaidős létszáma mindössze két fővel, 100 főr e növekedett. A létszámv áltozás 11 fő munkaviszonyának megszűnésével, illetve 11 fő új belépő felvételével párosult. A munkavállalók átlagéletkora 41 év v olt. A CRD BEVEZETÉSE 2007 második félévét alapvetően meghatározta a Basel II szabályozás adaptációja, a felkészülés a CRD szigorodó tőkeszabályai szerinti működésre. Ezen folyamaton belül kiemelkedő jelentőséggel bírt a Bank tőkeerejének növelése, a többségi tulajdonos MFB Zrt. által korábban nyújtott 100 M EUR középlejáratú hitel átalakításával járulékos kölcsöntőkévé. Ennek köszönhetően a B ank szavatoló tőkéje a év v égi M Ft-r ól 2007 végére M Ft-ra nö vekedett, biztosítva a 2008-tól hatályos, a korábbinál szigor úbb tőkeszabályoknak való megfelelést. A CRD hazai bev ezetésének elhúzódó jogalkotási folyamatához igaz odóan, 2007 második félévében felgyorsult a banki felkészülés a változó szabályozásra. Ez, a B ank szinte össz es szakmai területét érintő feladat a meghatározó kockázatvállalási és felmérési belső szabályok módosítását, a kockázatvállalási és tőkestratégiák kidolgozását tette szükségessé, v alamint döntési, jelentési és belső ellenőrzési folyamatok kockázatér zékeny átalakítását vonja maga után, miközben jelentős informatikai fejlesztéseket generál. szaklapokban, illetve országos lapokban, míg a vevőhitelt a külföldön megjelenő idegen ny elvű lapokban. Őszi reklámkampánya az E ximnap 2007 konferenciával indult, ahol új termékei és aktualizált hagyományos termékeinek megismertetése volt a fő téma. Az év folyamán a Gazdasági Rádió, a Klubrádió valamint az InfoRádió a Bank egyes vezetőivel folytatott stúdióbeszélgetéseit és reklámszpotjait sugározta. Internetes hirdetéseket is megjelentetett a nagy látogatottsággal rendelkező weboldalakon. Vidéki nagyvárosokban termékismer tető előadásokat szervezett céges ügyfelei és banki par tnerei kirendeltségeinek vezetői részére. Multimédiás CD lemezei terjesztését az expor tösztönzésben résztvevő intézményekkel együttműködve végezte. Internetes adatbázisokban, nyomtatott katalógusjellegű kiadványokban jelentek meg az Eximbank alapadatai, elérhetőségei. Az internetes keresőrendszerekbe történt regisztrálások révén a Bank neve illetve ezzel együtt linkje általában első oldalon szerepel a találatok köz ött az expor tfinanszírozási lehetőségeket kutatók számára. A Bank az elmúlt évben is sz orosan együttműködött többségi tulajdonosával, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel és az MFB Bankcsoporthoz tartozó tagvállalatokkal, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. ÜGYFÉLMARKETING TEVÉKENYSÉG A évben mind az Eximbank, mind a Bank termékeinek népsz erűsítése a visszajelz ések alapján - siker es volt. Mindemellett a B ank új eszközök alkalmazását is ter vezi, hogy a fontos célcsoportok elérését megkönnyítse, a Bank tevékenységére a figyelmet felhívja. Az első félévben a B ank termékei közül főleg az Agrár-Eximhitelt hirdette a magyar ny elvű 10

11 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 11

12 2007. ÉVI MÉRLEG ÉVI MÉRLEG Adatok millió forintban Eszközök (aktívák) 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Ebből: Forgóeszközök Befektetett eszközök Források (passzívák) 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék +/ Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +/ Források (passzívák) összesen Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke Mérlegen kívüli tételek Függő kötelezettségek Ebből állami kezességgel vállalt garanciák Jövőbeni kötelezettségek Jövőbeni követelések Függő kamatok

13 2007. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok millió forintban Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre /A Általános kockázati céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelvisz onyt megtestesítő ér tékpapírok, kapcsolt- és egy éb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ebből: pénzügyi és befektetési sz olgáltatás eredménye ebből: nem pénzügyi és befektetési sz olgáltatás eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás ( +/- ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény

14 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Közgyűlés General Meeting of Shareholders Felügyelő Bizottság Supervisory Board Elnök / Chairman Igazgatóság /Board of Directors Belső Ellenőrzés Internal Audit Vezérigazgató Chief Executive Officer Általános vezérigazgató-helyettes General Deputy CEO Üzleti Igazgatóság Business Directorate Banküzemi Igazgatóság Banking Operations Directorate Hitelintézeti Kapcsolatok és Strukturált Finanszírozási Főosztály Division of Cross-Border Lending and Structured Finance Treasury Főosztály Treasury Division Kockázatkezelési és Információs Főosztály Risk Management and Information Support Division Pénzügyi és Számviteli Főosztály Finance and Accounting Division Informatikai Főosztály IT Division FÁK Osztály Department of CIS countries Kockázatkezelési Osztály Risk Management Department Számviteli Osztály Accounting Department Hitelintézeti és Garantált Hitelek Osztálya Department of Interbank and Secured Lending Információs Osztály Information Support Department Munka- és Bérügyi Csoport Labour and Payroll Unit Befektetési és Projektfinanszírozási Osztály Investment and Project Finance Department Work-Out Osztály Work-Out Department Devizaforgalmi és Treasury Back Office Főosztály Foreign Exchange and Treasury Back Office Division Vállalatfinanszírozási Főosztály Corporate Finance Division Devizaforgalmi Osztály Foreign Exchange Department Általános Vállalatfinanszírozási Osztály General Corporate Financial Department Treasury Back Office Osztály Treasury Back Office Department Kiemelt Ügyfelek Osztálya Key Accounts Department Hitelkezelési Főosztály Loan Administration Division Piackutatási és Akvizíciós Osztály Department of Market Research and Customer Relationship Management ÜI Titkárság Office of the Business Directorate 14

15 ORGANIZATION CHART ORGANIZATION CHART Elnöki Titkárság Chairman s Office Vezérigazgatói Titkárság CEO s Office Vezérigazgatói Tanácsadók Advisors to the CEO Humánpolitikai és Marketing Igazgatóság Human Resources and Marketing Directorate Vezető jogtanácsos Chief Legal Counsel Controlling Főosztály Regulatory Reporting and Controlling Division Jogi és Közbeszerzési Főosztály Legal and Procurements Division Személyzeti és Oktatási Osztály Human Resources and Training Department Compliance Officer Compliance Officer Központi Szolgáltató Osztály Central Department of Services Marketing Osztály Marketing Department Üzemeltetési és Bankbiztonsági Osztály Department of Operations and Bank Security 15

16 TISZTSÉGVISELŐK/ELECTED OFFICERS A BANK TISZTSÉGVISELŐI ELECTED OFFICERS Igazgatóság Elnök: Dr. Csillag István Tagok: Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató Eximbank Zrt. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Csobánczy Péter főcsoportfőnök Pénzügyminisztérium Jendrolovics Pál Péter vezérigazgató Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. Lex Zoltán vezérigazgató-helyettes Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Dr. Parragh László elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Rétfalvi György Ferenc vezérigazgató ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt. ( től) Rosta György általános vezérigazgató-helyettes Eximbank Zrt. Szakács Tibor vezérigazgató Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Dr. Szöllősi Endre főosztályvezető Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( től) Dr. Tarján Zoltán delegálta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( ig) Závoczky András Péter főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ( ig) Felügyelő Bizottság Elnök: Varga Zsuzsanna főosztályvezető Pénzügyminisztérium Tagok: Gurnik Ágnes főosztályvezető-helyettes Pénzügyminisztérium Kék Mónika főosztályvezető Pénzügyminisztérium Kocsis Magdolna főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ormosy Gábor vezérigazgató Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Tomaj Dénes főosztályvezető Külügyminisztérium ( től) Zdeborsky György elnök Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (bejegyzett könyvvizsgálók: Agócs Gábor ig, Henye István tól) Board of Directors Chairman: Dr. István Csillag Members: Dr. Zoltán Bodnár CEO Eximbank Hungary Pte Ltd. Sándor Czirják CEO Hungarian Development Bank Pte Ltd. Péter Csobánczy Director General Ministry of Finance Pál Péter Jendrolovics CEO Budapest Investment A.G. Zoltán Lex Deputy CEO Hungarian Development Bank Pte Ltd. Dr. László Parragh Chairman Hungarian Chamber of Industry and Commerce György Ferenc Rétfalvi CEO ITD Hungary (from ) György Rosta General Deputy CEO Eximbank Hungary Pte Ltd. Tibor Szakács CEO Mehib Pte Ltd. Dr. Endre Szöllősi Head of Department Ministry of Agriculture and Rural Development (from ) Dr. Zoltán Tarján delegated by Ministry of Agriculture and Rural Development (until ) András Péter Závoczky Head of Department Ministry of the Economy and Transport (until ) Supervisory Board Chairman: Zsuzsanna Varga Head of Department Ministry of Finance Members: Ágnes Gurnik Deputy Head of Department Ministry of Finance Mónika Kék Head of Department Ministry of Finance Magdolna Kocsis Director General National Development Agency Gábor Ormosy CEO MAG-Hungarian Economic Development and Subsidies Center Ltd. Dénes Tomaj Head of Department - Ministry of Foreign Affairs (from ) György Zdeborsky Chairman Hungarian Development Bank Pte Ltd. Auditors KPMG Hungary Ltd. (Hungarian Registered Auditors: Gábor Agócs until , István Henye from ) 16

17 A BANK VEZETŐI/MANAGEMENT A BANK VEZETŐI MANAGEMENT (2008. április havi állapot szerint / as at April 2008) DR. CSILLAG ISTVÁN elnök Chairman DR. BODNÁR ZOLTÁN vezérigazgató Chief Executive Officer ROSTA GYÖRGY általános vezérigazgató-helyettes General Deputy Chief Executive Officer DR. KOLOZSVÁRI MÁRIA ügyvezető igazgató Vezérigazgatói Titkárság Managing Director CEO s Office MAJOR ZSUZSANNA ügyvezető igazgató Üzleti Igazgatóság Managing Director Business Directorate CZIRÁKY ZSIGMONDNÉ ügyvezető igazgató Banküzemi Igazgatóság Managing Director Banking Operations Directorate DR. ÉGENI ATTILA ügyvezető igazgató Humánpolitikai és Marketing Igazgatóság Managing Director Human Resources and Marketing Directorate DR. NAGY VIKTOR vezető jogtanácsos ügyvezető igazgató Jogi és Közbeszerzési Főosztály Chief Legal Counsel Managing Director Legal and Procurements Division 17

18 INTRODUCTION INTRODUCTION In 2007 Eximbank Hungary Pte Ltd. once again displayed the exceptionally dynamic growth in business volumes and profitability that have become customary since Hungary joined the EU. The value of financing, loans and guarantees provided rose by one-fourth, while the balance sheet total was 40% higher than in the previous year. The rapid growth in all of the Bank s business segments in 2007 was underpinned by carefully considered product and organisational development, intensive customer acquisition in the SME segment, and a deepening of relationships with international partners. Dr. István Csillag Chairman Behind the successes lie the refined philosophy and program of measures that are embedded in the modernisation and conv ergence strategy for the Hungarian economy. E ximbank s strategy is t o h elp Hungary s s mall a nd m edium-sized enterprises to establish and maintain a pr esence in for eign mar kets, ther eby falling into step with the dev elopment trend displayed by other export-promotion agencies in the European Union. Besides expanding the product range, a key element of the strategy s implementation is to raise H ungarian companies awar eness of t he o pportunities a nd c hallenges o f gl obal competition, as w ell as E ximbank s readiness to generate financing support every step of the way, providing assistance from the first appearance in a foreign market, through the growth phase, to the final stages of maturing into a tr uly international concern. The direction taken with r espect to expansion of the product range and the dev elopment of ne w products impacts both of the B ank s main business lines. In the ar ea of lending, a ne w product for startup ventures is the expor t startup loan developed mid-year; the latest inno vations for growing companies engaged in continuous exports are lease-substitute loans and inv estment loans, while enterprises that are ready to export capital now have access to investment loans. In order to raise the willingness of commercial banks to provide their lending services, and for the purpose of sharing the risk of export financing, we have set up special guarantee lines for small and medium-sized enterprises and for expor ters that make use of fix ed-interest financing with a term of more than two years. In the past y ear and this is also the objectiv e for the y ears ahead the B ank, in line with the tendencies observable in the neighbouring countries that r ecently gained EU membership, has operated an expor t-promotion system that fully complies with international regulations, and which, besides ser ving the local subsidiaries of multinational corporations, is increasingly geared to creating opportunities for those H ungarian small and medium-sized enterprises that generate the highest added value through their exports, as well as boosting the competitiv eness of these companies in emerging markets also witnessed the intr oduction of ne w EU Directives aimed at impr oving the stability of the international money markets and the financial system. E ximbank s adaptation of the ne w, stricter capital adequacy r equirements (Capital Requirements Directive CRD), commonly referred to as the Basel II accord, demanded preparations at least as challengin g as those that 18

19 INTRODUCTION preceded the turn of the millennium. Virtually all the specialist departments of the Bank were involved in the amendment of internal r egulations on risk assumption and assessment, rating and collateral valuation, the elaboration of risk assumption and capital strategies, and the risk-sensitive restructuring of reporting and internal auditing pr ocesses, all of which led to a need for major IT developments. Besides the efforts to ensure compliance with the statutory provisions and bring internal regulations into line with the new legislation, another key element of the preparations was the capital injection provided to the Bank by its owner, the Hungarian Development Bank, in the form of subsidiary loan capital. This has multiplied Eximbank s capacity to assume risk, by raising its guarantee capital fr om the previous figure of HUF 13.3 billion to almost HUF 40 billion. Consequently, it is now far more capable of independently pr oviding larger-scale complex (structured) financing. In 2008 the B ank, while r emaining on a stable growth curve, plans to incr ease the sales of its new products in order to reduce the dependency of its loan portfolio on large, one-off transactions, and to intensify its operations in the eastern European markets, notably in Russia, through the Moscow office maintained jointly with Hungarian E xport C redit Insurance Pte Ltd. (MEHIB) and a strengthening of ties with ITD Hungary. Dr. Zoltán Bodnár Chief Executive Officer The planned reduction in the ratio of financing provided through commercial banks in H ungary, accompanied by an increase in direct and foreign risk assumption, also r epresents a r estructuring of risk within the B ank s portfolio, which can be safely undertaken through risk sharing with MEHIB, and with the backing of the H ungarian state budget and MFB. In 2008, the modernisation of the legislativ e environment could lead to a strengthening of the Bank s operations and its export credit agency status, while the key to the B ank s success is its r ole within the MFB Banking Group and its effective cooperation with the other members. It is these thoughts and endeav ours that we wish to emphasise for the benefit of our existing and prospective partners in this, the 2007 r eport on the business operations of Eximbank, the bank of choice for Hungarian exporters. Chairman Dr. István Csillag Dr. Zoltán Bodnár CEO 19

20 THE BANK'S BUSINESS OPERATIONS IN 2007 THE BANK S BUSINESS OPERATIONS IN 2007 The year 2007 was a successful one in every respect for Eximbank Hungary Pte Ltd. The Bank outperformed its targets with respect to its business activity and the improvement achieved in the quality of its portfolio, as well as in terms of its costs management and financial profitability. The Bank s capital strength increased substantially due to the additional loan capital provided by its majority shareholder, while it made considerable progress in complying with the new European Capital Requirements Directive (CRD) In 2007 the B ank once again display ed growth in its balance sheet total, which, under the International F inancial R eporting S tandards (IFRS), amounted to almost HUF 157 billion at the end of the y ear. Profit before income tax was HUF 1,447 million under the IFRS. This Balance Sheet Total HUF Billions LENDING At the end of 2007 the Bank s loan and forfaiting portfolio amounted to HUF 136 billion, which exceeded the pr evious year s figure by 41%. The loan portfolio at the end of the year totalled HUF 119 billion, while the forfaiting portfolio stood at HUF 17 billion. Loans provided indirectly through other cr edit institutions amounted to HUF 81 billion at the end of 2007, due to the fact that the por tfolio of refinancing loans (HUF 78 billion) once again approached its 2005 peak v alue. The portfolio of loans pr ovided directly to enterprises totalled HUF 35 billion, which, follo wing the decline witnessed in 2006, represents a growth of 37%. The r apid gr owth p reviously d isplayed b y t he forfaiting division continued apace in 2007, and by the end of the y ear o wing to higherthan-expected demand this business line had contributed 12% of the total loan and for faiting portfolio. The Bank achieved its lending gr owth by raising the volume of disbursements, as following the 100 Total Lending HUF Billions good result was primarily due to favourable currency and inter est-rate tr ends, and costeffective management. The fulfilment of businessline targets was influenced to a large extent by the fact that in the last quar ter a major client effected early r epayment of its syndicated loans, resulting in termination of the related refinancing loan. The same client paid off in advance its own export loans in a combined value of around HUF 14 billion, while guarantees in a v alue of HUF 9 billion r elated to the pr epaid loans w ere also terminated. HUF 70 billion figure of 2006, a total of HUF 85 billion was disbursed (ex cluding the v alue of forfaiting). Some 61% of the disbursements helped to promote Hungarian exports through the refinancing of Hungarian credit institutions, 25% through direct lending to domestic enterprises, and 11% through the provision of loans to foreign 20

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS Annual Report

ÉVES JELENTÉS Annual Report 2006 ÉVES JELENTÉS Annual Report 2 TARTALOM, CONTENTS 3 TARTALOM 4 Bevezető, köszöntő 6 A Bank 2006. évi tevékenysége 11 Könyvvizsgálói jelentés 12 2006. évi mérleg 13 2006. évi eredménykimutatás 14 Szervezeti

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Éves jelentés. Annual report

Éves jelentés. Annual report Éves jelentés Annual report 2009 Tartalom 4 Bevezető 6 A Bank 2009. évi tevékenysége 13 Könyvvizsgálói jelentés 14 2009. évi mérleg 15 2009. évi eredménykimutatás 16 Szervezeti felépítés 18 A Bank vezetői

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel

Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Együttműködés a kínai exporthitel ügynökségekkel Lengyel László, igazgató Nemzetközi kapcsolatok ChinaCham Hungary, Üzleti Klubest Budapest, 2013. március 6. Állami exportösztönzés Exporthitel ügynökségi

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 10043433 6419 122 04 Cg.: 04-02-000216 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) (adatok: ezer Ft-ban) S. sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai

Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Az EXIM exportfinanszírozási termékei és szolgáltatásai Lengyel László, igazgató ChinaCham Hungary Üzleti Klubest Budapest, 2013. január 30. Állami exportösztönzés területei Külgazdaság-politikai szakmai

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999

Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Rt. Éves Jelentés Annual Report 1999 Citibank Tower, Bank Center, Budapest Citibank Torony, Bank Center, Budapest Annual Report Éves jelentés 1999 Citibank Rt. Hungary Chairman s Report 1999 WAS

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése A CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. 2005. évi I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Társaság neve: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt. Telefon: 06 (1) 212-1330 Társaság címe: 1027 Budapest, Medve utca

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben