Éves Jelentés Annual Report

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves Jelentés Annual Report"

Átírás

1 2007 Éves Jelentés Annual Report

2 2

3 TARTALOM/CONTENTS TARTALOM 4 Bevezető 6 A Bank évi tevékenysége 11 K önyvvizsgálói jelentés évi mérleg évi eredménykimutatás 14 Sz ervezeti felépítés 16 T isztségviselők 17 A Bank vezetői CONTENTS 18 I ntroduction 20 The Bank s Business Operations in Independent Auditor s Report 26 Balance Sheet as at 31 December Income Statement for the Year Ended 31 December O rganization Chart 16 E lected Officers 17 M anagement 3

4 BEVEZETŐ BEVEZETŐ A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenysége és jövedelmezősége 2007-ben is rendkívül dinamikusan nőtt, ahogyan az az uniós csatlakozást követő évtől megszokottá vált. A finanszírozás, a hitelek és garanciák értéke negyedével növekedett, a mérlegfőösszeg pedig több mint 40%-kal magasabb az előző évinél. A Bank üzletágainak évi gyors növekedését az átgondolt termék- és szervezetfejlesztés, a hazai kis- és középvállalatok körében folytatott erőteljes ügyfélakvizíció és a nemzetközi kapcsolatok erősítése alapozta meg. Dr. Csillag István elnök A sikerek mögött a magyar gazdaság modernizációs és felzár kózási stratégiájába ágyaz ott, jól kidolgozott filozófia és cselekv ési program áll. A z Eximbank stratégiája: segíteni a magyarországi kis- és köz épvállalatokat a külgazdaság ter ületén, ezz el beilleszkedni az Európai Unió országai expor tpromóciós intézményeinek családjára jellemz ő fejlődési trendbe. A termékkínálat bő vítése mellett a stratégia megvalósításának lényeges eleme a globális verseny lehetőségeit és kö vetelményeit megismertetni a magyar v állalatokkal, és, hogy az E ximbank az első külpiaci megjelenéstől kezdve, majd a nö vekedés mellett asszisztálva, végül a nemz etköziesedést szolgálva, bármely lépcsőben kész a finanszírozási háttér megteremtésére. A termékkínálat-bővítés, a termékfejlesz tési koncepció iránya a B ank mindkét üzletágát érinti. A hitelez és ter ületén újdonság az induló vállalkozások számára az év köz epén kidolgozott Export star t hitel konstr ukció, a folyamatos exportot teljesítő, növekvő cégeknek a lízinghely ettesítő hitel és a ber u- házási hitel, a tőkekivitelre megérett vállalkozásoknak a befektetési hitel konstrukció. A kereskedelmi bankok finanszírozási hajlandóságát növelő céllal és az exportfinanszírozás kockázatának megosztása ér dekében önálló garanciakereteket különítettünk el a kis- és középvállalatok részére, illetve a fix kamatozású, két évnél hosszabb lejáratú finanszírozást igénybe vevő exportőröknek. A Bank az elmúlt évben és ez az elkövetkező évek törekvése is a körny ező országokhoz, az U nió új tagállamaihoz hasonlóan, a nemzetközi szabályozással összhangban lév ő ösztönzési rendszert a nemzetközi vállalatok hazai leányv állalatainak kiszolgálása mellett mindinkább a nagyobb hozzáadott értékkel exportáló nemzeti kis- és köz épvállalkozások helyzetbe hozása, harmadik piaci versenyképességének előmozdítása érdekében működtette. A év a nemzetközi pénzpiacok, a pénzügyi rendszer stabilitásának er ősítése érdekében kidolgozott európai uniós dir ektívák bevezetésének is az éve volt. A Basel II néven ismertté vált új, szigor odó tőkemegfelelési szabályok (CRD) eximbanki adaptációja az év második felében az ezredforduló kihívásához hasonlítható háttérmunkálatokat kív ánt meg. A B ank szinte össz es szakmai ter ületét érintő feladat a kockázatvállalási és -felmérési, minősítési, fedezetértékelési belső szabályzatok módosítása, a kockázatvállalási és tőkestratégiák kidolgozása, a döntési, jelentési és belső ellenőrzési folyamatok kockázatérzékeny 4

5 BEVEZETŐ átalakítása, amelyek mind jelentős informatikai fejlesztéseket generáltak. A jogszabályi alkalmazkodás, a belső szabályozási tevékenység mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a Bank tőkeerejének tulajdonos általi, a Bankcsoportot vezető Magyar Fejlesztési Bank Zrt. általi megerősítése járulékos kölcsöntőkével. Ez az E ximbank kockázatvállalási képességének megsokszorozódását teszi lehetővé, hiszen szavatoló tőkéje a korábbi 13,3 Mr d Ft-ról közel 40 Mr d Ft-ra nö vekedett. Ezzel a nagyobb, összetett (str ukturált) finanszíro zásra való önálló képessége jelentősen megnőtt ban a B ank stabil nö vekedési pályára állva, az új termékek felfuttatásáv al csökkenteni kívánja hitelállománya alakulásának függőségét a nagy egy edi ügyletektől, nö velni aktivitását a kelet-eur ópai, azon belül is kiemelten az or osz viszonylatban a M agyar Exporthitel Biztosító Zrt.-vel közösen fenntartott moszkvai iroda, és az ITDH-val kialakuló szorosabb együttműködés révén. Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató A hazai ker eskedelmi bankokon ker esztül történő finanszír ozás arányának ter vezett csökkenése, és ezzel egyidejűleg a közvetlen és külföldi kockázatvállalás arányának nö vekedése a Bank portfóliójának kockázati átrendeződését is jelenti, amely a Biztosítóval történő kockázatmegosztással, a magyar költségv etés és az MFB Zrt. nyújtotta háttérrel biztonsággal vállalható. A B ank é vi t evékenységét, e xporthitel ügynökségi státuszát a jogszabályi háttér korszerűsítése erősítheti meg, sikerének kulcsa az MFB Bankcsoporton belüli szerepe és hatékony együttműködése a többi leányvállalattal. Ezekre a gondolatokra és törekvésekre helyezve a hangsúlyt ajánljuk tisztelt partnereink és leendő ügyfeleink figyelmébe az Eximbank a magyar exportőrök bankja évi tev é- kenységéről készített beszámolót. Dr. Csillag István elnök Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató 5

6 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE A év minden tekintetben sikeres volt az Eximbank Zrt. számára. A Bank mind üzleti aktivitásában és a portfólió-minőség javításában, mind költséggazdálkodásában és pénzügyi eredményességében a terveit meghaladó teljesítményt ért el. Tőkeereje számottevően növekedett a többségi tulajdonos által nyújtott járulékos kölcsöntőkének köszönhetően, miközben jelentős eredményeket ért el az új európai tőkekövetelmény előírások (CRD) bevezetésében ben a Bank mérlegfőösszege ismét növekedésnek indult, az év végén közel 159 Mrd Ft volt. Az adózás előtti eredmény 1228 M Ft, több mint négyszerese a ter vezettnek. A ter vezettnél jobb eredmény a jó minőségű portfólióból következő értékvesztés visszaírásnak, a kedvező árfolyam és kamattendenciáknak és a költségtakar ékos gazdálkodásnak köszönhető. Az üzletági előirányzatok teljesülését nagymér tékben befolyásolta, hogy egy jelentős ügyfél a negyedik negyedévben előtörlesztette a konz orciális hiteleit, amely ekhez kapcsolódó refinanszírozási hitel is megszűnt, továbbá előtörlesztette saját expor thitelét együttesen mintegy 14 Mrd Ft értékben, valamint az előtörlesztett hitelekkel összefüggésben 9 Mrd Ft értékben szűnt meg garancia. volt. A hitelek állománya az év végén 119 Mrd Ft, a leszámítolások állománya 17 Mr d Ft volt. A közvetetten, hitelintézeteken keresztül nyújtott hitelek állom ánya 2007 v égén 81 Mr d Ft, annak kösz önhetően, hogy a r efinanszírozási hitelek állományával (78 Mrd Ft) ismét sikerült megközelítenünk a évi csúcsér téket. A közvetlenül vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya 35 Mrd Ft, a évi csökkenés után 37%-os fejlődést mutat. Hitelállomány Milliárd forint 200 Mérlegfőösszeg Milliárd forint A leszámítolási üzletág korábbi gyors növekedését 2007-ben is folytatta, az év végén a tervezettet is meghaladó igények miatt a t eljes hitel- és leszámítolás-állománynak már 12%-át tette ki. A HITELEZÉS ALAKULÁSA 2007 végén a Bank hitel- és leszámítolás-állománya az előző évit 41 %-kal meghaladva, 136 Mrd Ft A hitelállomány emelkedését a folyósítások növelésével érte el a Bank: a 2006-ban elért 70 Mrd Fttal szemben 85 Mrd Ft hitelt folyósított (a leszámítolások értéke nélkül számítv a). A évi 6

7 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE folyósítások 61%-a a hazai hitelintézetek refinanszírozásán keresztül, 25%-a a hazai vállalatoknak, 11 %-a a külföldi vállalatoknak (és bankjaiknak) nyújtott hitelek r évén mozdította elő a hazai exportot. A hitelfolyósítások 62 %-át (53 Mrd Ft) a kamatkiegyenlítéses hitelek tették ki. A foly ó- sított hitelek 2 %-a segélyhitel. HITELINTÉZETI HITELEK ÉS LESZÁMÍTOLÁSOK A hitelintézeteknek nyújtott hitelek év végi állománya 81 Mrd Ft évben a refinanszírozási keret terhére 51 Mrd Ft folyósítás történt Hitelintézeti hitelek Milliárd forint exportjának finanszírozása. A vállalatok a nagyobb volumenű export-keretszerződéseik kapcsán fo - lyamatosan felmerülő forgóeszköz-finanszírozási igényük kielégítéséhez veszik igénybe ezt a forrást. A konstrukció iránti stabilan nö vekvő keresletet az is indokolta, hogy a pénzügyi piac sz ereplői a következő időszakban to vábbi kamatszint-emelkedésre számítottak. A külföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelek állománya 2007 végén 3 Mrd Ft, a hitelintézeti hitelállomány 4 %-a. HAZAI ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT HITELEK A hazai vállalatoknak nyújtott hitelek állománya 21 Mrd Ft, a év végi állományt 15%-kal meghaladja. A növekedés oka a nagy összegű, 19 Mrd Ft törlesztést meghaladó, 21 Mr d Ft össz egű új hitelek kihelyezése v égén a hazai v állalati Hazai ügyfelek hitelei Milliárd forint Mrd Ft törlesztés mellett, ez ért 2007 v égén a refinanszírozási hitelállománynak nö vekvő hányada, 61%-a kösz önhető a évi kihely ezéseknek. Egyedi refinanszírozási hitelként 2 Mrd Ft folyósítására került sor. A hitelintézeti hitelek állományából 74 Mr d Ft (91%) a hazai hitelintéz eteknek a r efinanszírozási hitelkeret terhére nyújtott hitel, amely 2006 végéhez viszonyítva 68% nö vekedést mutat. E keretmegállapodások alapján az E ximbank 2007 folyamán 27 esetben, össz esen 103 M EUR és 195 M USD (össz esen mintegy 49 Mr d Ft) öszszegben nyújtott refinanszírozási forrást a hazai kereskedelmi bankok exportáló ügyfeleinek. A r efinanszírozási hitelker et konstr ukcióban továbbra is jellemző a nagyvállalatok, többségében EU országokba irányuló, magas feldolgoz ottságú hitelek 50 %-át az Agrár-E ximhitelek tették ki, állományuk 10 Mrd Ft volt, a tervezett állomány ötszöröse. A hitelállomány nagysága a konstrukció sajnálatos megszűnése előtti utolsó igény ek miatt június-júliusban 19 Mrd Ft értékkel volt csúcson, azóta csökken az esedékessé vált hiteltörlesztések miatt. Az Agrár-Eximhitelt 2007-ben is élelmiszeripari feldolgozó és mez őgazdasági tevékenységet folytató v állalkozások, mezőgazdasági termelők és bejegyz ett integrátorok igényelhették. A nem kedvezményes export-előfinanszírozó hitelek állománya 9 Mr d Ft volt 2007 végén, amely 7

8 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE a év v égi állományt 3 Mr d Ft-tal haladta meg az összesen 9 Mrd Ft értékű folyósításoknak köszönhetően. KÜLFÖLDI ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT HITELEK voltak: 6 százalékponttal csökkent a hazai banki kockázat aránya; a külföldi banki kockázat aránya és a külföldi v állalati kockázatok aránya egyaránt 1-1 százalékponttal kev esebb az elmúlt évhez A teljes hitelállomány kockázati összetétele A hitelek százalékában 2007 A vevőhitelek és vállalati leszámítolások együttes állománya 2007 folyamán 12 Mrd Ft-ról 31 Mrd Ftra emelkedett, elsősorban az or oszországi ügyleteknek köszönhetően. Külföldi ügyfeleknek nyújtott hitelek Milliárd forint A külföldi vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya az év v égén 14 Mr d Ft v olt, a év végi állománynak csaknem a kétszerese. A vállalati leszámítolások állománya 17 Mr d Ft, a ter vezett érték többsz öröse, amely állomány emelkedés mögött 7 Mr d Ft-ot meghaladó kifutás és mintegy 18 Mrd Ft új leszámítolás áll. A segélyhitelek állománya a ter vezettől elmaradóan, 4 Mrd Ft volt 2007 végén. Az elmaradást a montenegrói segélyhitel ker etében megvalósuló negyedik projekt (általános iskola) tenderének sorozatos érvénytelenítése, valamint a Srí Lanka-i segélyhitel víztisztító pr ojektjeinek tervtől eltérő megvalósulása okozta. A TELJES HITELÁLLOMÁNY KOCKÁZATI ÖSSZETÉTELE A Bank teljes hitel- és leszámítolási por tfóliójának kockázatvállalás-típusok szerinti megoszlásában a év v égéhez képest a kö vetkező változások képest, a MEHIB által lefedett kockázatvállalás jelentős mértékben, 11 százalékponttal növekedett. A hazai vállalati kockázatok aránya a évhez képest változatlan maradt. GARANCIANYÚJTÁSI TEVÉKENYSÉG A Bank év végi garanciaállománya 35 Mrd Ft folyamán 21 Mrd Ft értékű garanciakibocsátás és 20 Mrd Ft összegű időszaki kifutás illetve törlesztés történt. Az árfolyamváltozások 4 Mrd Ft értékkel csökkentették a garanciák állományát. A garanciaállomány minősítési kategóriák szerinti megoszlása összhangban van az állomány v áltozásával, az előző évhez képest v alamivel kedvezőbb. A Bank teljes garanciaállománya a B ank szempontjából 97,7%-ban kockázatmentes, 2,1%-a külön figyelendő minősítést, 0,2%-a kétes minősítést kapott, míg az előző év végén az állomány 96,8%-ban kockázatmentes, 3%-a külön figyelendő, 0,2%-a rossz minősítésű volt. A saját kockázatra vállalt garanciák 68,3%-a pr oblémamentes, 28,4%-a külön figy elendő, 3,4%-a kétes minősítésű. Az Eximbank szempontjából a költségvetési hátterű garanciák 100 %-ban problémamentesek. A saját kockázatú és az AMB garanciaker etek is 100 %-ban pr oblémamentes minősítésűek. A z állami hátterű garanciákat PM sz erinti minősítés 8

9 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE alapján értékelve a garanciaállomány kockázata jelentősen javult. BEFEKTETÉSEK A Banknak továbbra is a H itelgarancia Zrt.-ben van említésre méltó, 12,6 M Ft befektetése. Részt vesz a B ank az Ahead G lobal Gazdaságfejlesztő Kht. tevékenységében, az exportőrök ázsiai és afrikai piacszerzési törekvéseinek segítésében. A BANK FORRÁSGAZDÁLKODÁSA, TREASURY TEVÉKENYSÉGE A Bank forrásszerkezetében bekövetkezett legfontosabb változás az, hogy a korábbi dollárbőséggel szemben megnövekedett a Bank dollárforrások iránti igénye, mivel a dollárban folyósított hitelek állománya mintegy 80%-kal nőtt, míg a dollárban felvett középlejáratú hitelek állománya az év során 45%-kal csökkent. A dollárhitelez és fedezésére a Bank FX swappal cser élt eurót dollárra. Az euróban folyósított hitelállományt a felv ett középlejáratú hitelek nagyon jelentős növekedése finanszírozta. A forintforrások a hitelez és megnövekedett igényével összhangban szintén emelkedést mutattak. Forintforrásainkat kizárólag a magyar bankközi piacról vontuk be. A Bank szeptember 12-én aláírta a megállapodást egy 100 M EUR értékű, öt év futamidejű hitel felvételére az MFB Zrt.-től. December 4-én a kölcsönszerződés módosításra került úgy, hogy a Bank a kölcsönt járulékos kölcsöntőkeként vehesse figyelembe a szav atoló tőke számítása során. Ennek értelmében a futamidő meghosszabbodott tíz évre. A évi többsz öri jegybanki visszafogott kamatcsökkentés kedvezően hatott a Bank állampapír portfóliójára. Mivel a por tfólió kockázatát a Bank nem kív ánta tovább növelni, ezért az államkötvény-állomány változatlanul állt fenn az év folyamán, illetve a hozamgörbe által meghatározott módon a lejár t államkötvények magasabb hozamú, rövidebb futamidejű diszkont kincstárjegyekre lettek cserélve. Kizárólag a kisebb kockázatot hordozó diszkont kincstárjegyet vásároltuk, mely közel 7,6%-os hozamot biztosított évben. Befektetési célúnak to vábbra sem minősített államkötvényt a Bank. A BANK KÖLTSÉGGAZDÁLKODÁSA A Bank értékcsökkenési leírással növelt 2307 M Ft-os összes költsége az előző évinél 242 M Ft-tal (12%-kal) volt magasabb április 1-jév el a tulajdonos által jóváhagyott 5%-os bruttó béremelés valósult meg. A B ank tevékenységét továbbra is a takar ékos költséggazdálkodás jellemezte. Az általános igazgatási költségeknél 231 M Ft-ot takarított meg a tervezetthez viszonyítva. A személyi jellegű ráfordítások megtakarítása a tervhez viszonyítva 75 M Ft. E bből a bér költség megtakarítása 20 M Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetéseké 36 M Ft, az anyagjellegű ráfor dításoké 156 M Ft. Az egy forint működési költségr e jutó hitelállomány az előző évi 47 Ft-ról közel 60 Ft-ra növekedett. HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS évben az E ximbank Zrt. alapvető humánerőforrás-gazdálkodási célkitűzése a csoportszintű üzletpolitikai feladatok ellátása emberi er őforrásszükségletének biztosítása volt. A Bank elmúlt évi működését, költséggaz dálkodását továbbra is meghatározta a 2004 óta tar tó termékváltás, a költség-, munka- és létszámigényesebb közvetlen és külföldi kockázatv állalás jelentős nö vekedése. A megváltozott feltételrendszerhez való alkalmazkodáshoz a hatékonyság, az információáramlás illetve a r eagálóképesség további fokozására v olt szükség, amelynek szellemében decemberi hatálylyal szükségessé v ált a sz ervezet kisebb átalakítása. Szintén a fenti célokat sz olgálták egyebek mellett a minőségi képz ések, melyek hozzájárul- 9

10 A BANK ÉVI TEVÉKENYSÉGE tak a munkav állalók elkötelezettségének további fokozásához ben a foglalkoztatottak átlagos teljes munkaidős létszáma mindössze két fővel, 100 főr e növekedett. A létszámv áltozás 11 fő munkaviszonyának megszűnésével, illetve 11 fő új belépő felvételével párosult. A munkavállalók átlagéletkora 41 év v olt. A CRD BEVEZETÉSE 2007 második félévét alapvetően meghatározta a Basel II szabályozás adaptációja, a felkészülés a CRD szigorodó tőkeszabályai szerinti működésre. Ezen folyamaton belül kiemelkedő jelentőséggel bírt a Bank tőkeerejének növelése, a többségi tulajdonos MFB Zrt. által korábban nyújtott 100 M EUR középlejáratú hitel átalakításával járulékos kölcsöntőkévé. Ennek köszönhetően a B ank szavatoló tőkéje a év v égi M Ft-r ól 2007 végére M Ft-ra nö vekedett, biztosítva a 2008-tól hatályos, a korábbinál szigor úbb tőkeszabályoknak való megfelelést. A CRD hazai bev ezetésének elhúzódó jogalkotási folyamatához igaz odóan, 2007 második félévében felgyorsult a banki felkészülés a változó szabályozásra. Ez, a B ank szinte össz es szakmai területét érintő feladat a meghatározó kockázatvállalási és felmérési belső szabályok módosítását, a kockázatvállalási és tőkestratégiák kidolgozását tette szükségessé, v alamint döntési, jelentési és belső ellenőrzési folyamatok kockázatér zékeny átalakítását vonja maga után, miközben jelentős informatikai fejlesztéseket generál. szaklapokban, illetve országos lapokban, míg a vevőhitelt a külföldön megjelenő idegen ny elvű lapokban. Őszi reklámkampánya az E ximnap 2007 konferenciával indult, ahol új termékei és aktualizált hagyományos termékeinek megismertetése volt a fő téma. Az év folyamán a Gazdasági Rádió, a Klubrádió valamint az InfoRádió a Bank egyes vezetőivel folytatott stúdióbeszélgetéseit és reklámszpotjait sugározta. Internetes hirdetéseket is megjelentetett a nagy látogatottsággal rendelkező weboldalakon. Vidéki nagyvárosokban termékismer tető előadásokat szervezett céges ügyfelei és banki par tnerei kirendeltségeinek vezetői részére. Multimédiás CD lemezei terjesztését az expor tösztönzésben résztvevő intézményekkel együttműködve végezte. Internetes adatbázisokban, nyomtatott katalógusjellegű kiadványokban jelentek meg az Eximbank alapadatai, elérhetőségei. Az internetes keresőrendszerekbe történt regisztrálások révén a Bank neve illetve ezzel együtt linkje általában első oldalon szerepel a találatok köz ött az expor tfinanszírozási lehetőségeket kutatók számára. A Bank az elmúlt évben is sz orosan együttműködött többségi tulajdonosával, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel és az MFB Bankcsoporthoz tartozó tagvállalatokkal, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. ÜGYFÉLMARKETING TEVÉKENYSÉG A évben mind az Eximbank, mind a Bank termékeinek népsz erűsítése a visszajelz ések alapján - siker es volt. Mindemellett a B ank új eszközök alkalmazását is ter vezi, hogy a fontos célcsoportok elérését megkönnyítse, a Bank tevékenységére a figyelmet felhívja. Az első félévben a B ank termékei közül főleg az Agrár-Eximhitelt hirdette a magyar ny elvű 10

11 KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 11

12 2007. ÉVI MÉRLEG ÉVI MÉRLEG Adatok millió forintban Eszközök (aktívák) 1. Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is Részvények és más változó hozamú értékpapírok Részvények, részesedések befektetési célra Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban Immateriális javak Tárgyi eszközök Saját részvények Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök (aktívák) összesen Ebből: Forgóeszközök Befektetett eszközök Források (passzívák) 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Ügyfelekkel szembeni kötelezettség Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - ) Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék +/ Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény +/ Források (passzívák) összesen Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Saját tőke Mérlegen kívüli tételek Függő kötelezettségek Ebből állami kezességgel vállalt garanciák Jövőbeni kötelezettségek Jövőbeni követelések Függő kamatok

13 2007. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok millió forintban Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Kamatkülönbözet Bevételek értékpapírokból Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek üzleti tevékenységből Általános igazgatási költségek Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre /A Általános kockázati céltartalék képzés (+) és felhasználás (-) különbözete Értékvesztés a befektetési célú, hitelvisz onyt megtestesítő ér tékpapírok, kapcsolt- és egy éb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ebből: pénzügyi és befektetési sz olgáltatás eredménye ebből: nem pénzügyi és befektetési sz olgáltatás eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalékképzés, felhasználás ( +/- ) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény

14 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS Közgyűlés General Meeting of Shareholders Felügyelő Bizottság Supervisory Board Elnök / Chairman Igazgatóság /Board of Directors Belső Ellenőrzés Internal Audit Vezérigazgató Chief Executive Officer Általános vezérigazgató-helyettes General Deputy CEO Üzleti Igazgatóság Business Directorate Banküzemi Igazgatóság Banking Operations Directorate Hitelintézeti Kapcsolatok és Strukturált Finanszírozási Főosztály Division of Cross-Border Lending and Structured Finance Treasury Főosztály Treasury Division Kockázatkezelési és Információs Főosztály Risk Management and Information Support Division Pénzügyi és Számviteli Főosztály Finance and Accounting Division Informatikai Főosztály IT Division FÁK Osztály Department of CIS countries Kockázatkezelési Osztály Risk Management Department Számviteli Osztály Accounting Department Hitelintézeti és Garantált Hitelek Osztálya Department of Interbank and Secured Lending Információs Osztály Information Support Department Munka- és Bérügyi Csoport Labour and Payroll Unit Befektetési és Projektfinanszírozási Osztály Investment and Project Finance Department Work-Out Osztály Work-Out Department Devizaforgalmi és Treasury Back Office Főosztály Foreign Exchange and Treasury Back Office Division Vállalatfinanszírozási Főosztály Corporate Finance Division Devizaforgalmi Osztály Foreign Exchange Department Általános Vállalatfinanszírozási Osztály General Corporate Financial Department Treasury Back Office Osztály Treasury Back Office Department Kiemelt Ügyfelek Osztálya Key Accounts Department Hitelkezelési Főosztály Loan Administration Division Piackutatási és Akvizíciós Osztály Department of Market Research and Customer Relationship Management ÜI Titkárság Office of the Business Directorate 14

15 ORGANIZATION CHART ORGANIZATION CHART Elnöki Titkárság Chairman s Office Vezérigazgatói Titkárság CEO s Office Vezérigazgatói Tanácsadók Advisors to the CEO Humánpolitikai és Marketing Igazgatóság Human Resources and Marketing Directorate Vezető jogtanácsos Chief Legal Counsel Controlling Főosztály Regulatory Reporting and Controlling Division Jogi és Közbeszerzési Főosztály Legal and Procurements Division Személyzeti és Oktatási Osztály Human Resources and Training Department Compliance Officer Compliance Officer Központi Szolgáltató Osztály Central Department of Services Marketing Osztály Marketing Department Üzemeltetési és Bankbiztonsági Osztály Department of Operations and Bank Security 15

16 TISZTSÉGVISELŐK/ELECTED OFFICERS A BANK TISZTSÉGVISELŐI ELECTED OFFICERS Igazgatóság Elnök: Dr. Csillag István Tagok: Dr. Bodnár Zoltán vezérigazgató Eximbank Zrt. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Csobánczy Péter főcsoportfőnök Pénzügyminisztérium Jendrolovics Pál Péter vezérigazgató Budapest Investment Magyar Befektetési és Tanácsadó Zrt. Lex Zoltán vezérigazgató-helyettes Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Dr. Parragh László elnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Rétfalvi György Ferenc vezérigazgató ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Zrt. ( től) Rosta György általános vezérigazgató-helyettes Eximbank Zrt. Szakács Tibor vezérigazgató Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Dr. Szöllősi Endre főosztályvezető Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( től) Dr. Tarján Zoltán delegálta a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium ( ig) Závoczky András Péter főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ( ig) Felügyelő Bizottság Elnök: Varga Zsuzsanna főosztályvezető Pénzügyminisztérium Tagok: Gurnik Ágnes főosztályvezető-helyettes Pénzügyminisztérium Kék Mónika főosztályvezető Pénzügyminisztérium Kocsis Magdolna főigazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Ormosy Gábor vezérigazgató Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Tomaj Dénes főosztályvezető Külügyminisztérium ( től) Zdeborsky György elnök Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. (bejegyzett könyvvizsgálók: Agócs Gábor ig, Henye István tól) Board of Directors Chairman: Dr. István Csillag Members: Dr. Zoltán Bodnár CEO Eximbank Hungary Pte Ltd. Sándor Czirják CEO Hungarian Development Bank Pte Ltd. Péter Csobánczy Director General Ministry of Finance Pál Péter Jendrolovics CEO Budapest Investment A.G. Zoltán Lex Deputy CEO Hungarian Development Bank Pte Ltd. Dr. László Parragh Chairman Hungarian Chamber of Industry and Commerce György Ferenc Rétfalvi CEO ITD Hungary (from ) György Rosta General Deputy CEO Eximbank Hungary Pte Ltd. Tibor Szakács CEO Mehib Pte Ltd. Dr. Endre Szöllősi Head of Department Ministry of Agriculture and Rural Development (from ) Dr. Zoltán Tarján delegated by Ministry of Agriculture and Rural Development (until ) András Péter Závoczky Head of Department Ministry of the Economy and Transport (until ) Supervisory Board Chairman: Zsuzsanna Varga Head of Department Ministry of Finance Members: Ágnes Gurnik Deputy Head of Department Ministry of Finance Mónika Kék Head of Department Ministry of Finance Magdolna Kocsis Director General National Development Agency Gábor Ormosy CEO MAG-Hungarian Economic Development and Subsidies Center Ltd. Dénes Tomaj Head of Department - Ministry of Foreign Affairs (from ) György Zdeborsky Chairman Hungarian Development Bank Pte Ltd. Auditors KPMG Hungary Ltd. (Hungarian Registered Auditors: Gábor Agócs until , István Henye from ) 16

17 A BANK VEZETŐI/MANAGEMENT A BANK VEZETŐI MANAGEMENT (2008. április havi állapot szerint / as at April 2008) DR. CSILLAG ISTVÁN elnök Chairman DR. BODNÁR ZOLTÁN vezérigazgató Chief Executive Officer ROSTA GYÖRGY általános vezérigazgató-helyettes General Deputy Chief Executive Officer DR. KOLOZSVÁRI MÁRIA ügyvezető igazgató Vezérigazgatói Titkárság Managing Director CEO s Office MAJOR ZSUZSANNA ügyvezető igazgató Üzleti Igazgatóság Managing Director Business Directorate CZIRÁKY ZSIGMONDNÉ ügyvezető igazgató Banküzemi Igazgatóság Managing Director Banking Operations Directorate DR. ÉGENI ATTILA ügyvezető igazgató Humánpolitikai és Marketing Igazgatóság Managing Director Human Resources and Marketing Directorate DR. NAGY VIKTOR vezető jogtanácsos ügyvezető igazgató Jogi és Közbeszerzési Főosztály Chief Legal Counsel Managing Director Legal and Procurements Division 17

18 INTRODUCTION INTRODUCTION In 2007 Eximbank Hungary Pte Ltd. once again displayed the exceptionally dynamic growth in business volumes and profitability that have become customary since Hungary joined the EU. The value of financing, loans and guarantees provided rose by one-fourth, while the balance sheet total was 40% higher than in the previous year. The rapid growth in all of the Bank s business segments in 2007 was underpinned by carefully considered product and organisational development, intensive customer acquisition in the SME segment, and a deepening of relationships with international partners. Dr. István Csillag Chairman Behind the successes lie the refined philosophy and program of measures that are embedded in the modernisation and conv ergence strategy for the Hungarian economy. E ximbank s strategy is t o h elp Hungary s s mall a nd m edium-sized enterprises to establish and maintain a pr esence in for eign mar kets, ther eby falling into step with the dev elopment trend displayed by other export-promotion agencies in the European Union. Besides expanding the product range, a key element of the strategy s implementation is to raise H ungarian companies awar eness of t he o pportunities a nd c hallenges o f gl obal competition, as w ell as E ximbank s readiness to generate financing support every step of the way, providing assistance from the first appearance in a foreign market, through the growth phase, to the final stages of maturing into a tr uly international concern. The direction taken with r espect to expansion of the product range and the dev elopment of ne w products impacts both of the B ank s main business lines. In the ar ea of lending, a ne w product for startup ventures is the expor t startup loan developed mid-year; the latest inno vations for growing companies engaged in continuous exports are lease-substitute loans and inv estment loans, while enterprises that are ready to export capital now have access to investment loans. In order to raise the willingness of commercial banks to provide their lending services, and for the purpose of sharing the risk of export financing, we have set up special guarantee lines for small and medium-sized enterprises and for expor ters that make use of fix ed-interest financing with a term of more than two years. In the past y ear and this is also the objectiv e for the y ears ahead the B ank, in line with the tendencies observable in the neighbouring countries that r ecently gained EU membership, has operated an expor t-promotion system that fully complies with international regulations, and which, besides ser ving the local subsidiaries of multinational corporations, is increasingly geared to creating opportunities for those H ungarian small and medium-sized enterprises that generate the highest added value through their exports, as well as boosting the competitiv eness of these companies in emerging markets also witnessed the intr oduction of ne w EU Directives aimed at impr oving the stability of the international money markets and the financial system. E ximbank s adaptation of the ne w, stricter capital adequacy r equirements (Capital Requirements Directive CRD), commonly referred to as the Basel II accord, demanded preparations at least as challengin g as those that 18

19 INTRODUCTION preceded the turn of the millennium. Virtually all the specialist departments of the Bank were involved in the amendment of internal r egulations on risk assumption and assessment, rating and collateral valuation, the elaboration of risk assumption and capital strategies, and the risk-sensitive restructuring of reporting and internal auditing pr ocesses, all of which led to a need for major IT developments. Besides the efforts to ensure compliance with the statutory provisions and bring internal regulations into line with the new legislation, another key element of the preparations was the capital injection provided to the Bank by its owner, the Hungarian Development Bank, in the form of subsidiary loan capital. This has multiplied Eximbank s capacity to assume risk, by raising its guarantee capital fr om the previous figure of HUF 13.3 billion to almost HUF 40 billion. Consequently, it is now far more capable of independently pr oviding larger-scale complex (structured) financing. In 2008 the B ank, while r emaining on a stable growth curve, plans to incr ease the sales of its new products in order to reduce the dependency of its loan portfolio on large, one-off transactions, and to intensify its operations in the eastern European markets, notably in Russia, through the Moscow office maintained jointly with Hungarian E xport C redit Insurance Pte Ltd. (MEHIB) and a strengthening of ties with ITD Hungary. Dr. Zoltán Bodnár Chief Executive Officer The planned reduction in the ratio of financing provided through commercial banks in H ungary, accompanied by an increase in direct and foreign risk assumption, also r epresents a r estructuring of risk within the B ank s portfolio, which can be safely undertaken through risk sharing with MEHIB, and with the backing of the H ungarian state budget and MFB. In 2008, the modernisation of the legislativ e environment could lead to a strengthening of the Bank s operations and its export credit agency status, while the key to the B ank s success is its r ole within the MFB Banking Group and its effective cooperation with the other members. It is these thoughts and endeav ours that we wish to emphasise for the benefit of our existing and prospective partners in this, the 2007 r eport on the business operations of Eximbank, the bank of choice for Hungarian exporters. Chairman Dr. István Csillag Dr. Zoltán Bodnár CEO 19

20 THE BANK'S BUSINESS OPERATIONS IN 2007 THE BANK S BUSINESS OPERATIONS IN 2007 The year 2007 was a successful one in every respect for Eximbank Hungary Pte Ltd. The Bank outperformed its targets with respect to its business activity and the improvement achieved in the quality of its portfolio, as well as in terms of its costs management and financial profitability. The Bank s capital strength increased substantially due to the additional loan capital provided by its majority shareholder, while it made considerable progress in complying with the new European Capital Requirements Directive (CRD) In 2007 the B ank once again display ed growth in its balance sheet total, which, under the International F inancial R eporting S tandards (IFRS), amounted to almost HUF 157 billion at the end of the y ear. Profit before income tax was HUF 1,447 million under the IFRS. This Balance Sheet Total HUF Billions LENDING At the end of 2007 the Bank s loan and forfaiting portfolio amounted to HUF 136 billion, which exceeded the pr evious year s figure by 41%. The loan portfolio at the end of the year totalled HUF 119 billion, while the forfaiting portfolio stood at HUF 17 billion. Loans provided indirectly through other cr edit institutions amounted to HUF 81 billion at the end of 2007, due to the fact that the por tfolio of refinancing loans (HUF 78 billion) once again approached its 2005 peak v alue. The portfolio of loans pr ovided directly to enterprises totalled HUF 35 billion, which, follo wing the decline witnessed in 2006, represents a growth of 37%. The r apid gr owth p reviously d isplayed b y t he forfaiting division continued apace in 2007, and by the end of the y ear o wing to higherthan-expected demand this business line had contributed 12% of the total loan and for faiting portfolio. The Bank achieved its lending gr owth by raising the volume of disbursements, as following the 100 Total Lending HUF Billions good result was primarily due to favourable currency and inter est-rate tr ends, and costeffective management. The fulfilment of businessline targets was influenced to a large extent by the fact that in the last quar ter a major client effected early r epayment of its syndicated loans, resulting in termination of the related refinancing loan. The same client paid off in advance its own export loans in a combined value of around HUF 14 billion, while guarantees in a v alue of HUF 9 billion r elated to the pr epaid loans w ere also terminated. HUF 70 billion figure of 2006, a total of HUF 85 billion was disbursed (ex cluding the v alue of forfaiting). Some 61% of the disbursements helped to promote Hungarian exports through the refinancing of Hungarian credit institutions, 25% through direct lending to domestic enterprises, and 11% through the provision of loans to foreign 20

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report

MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. EXIMBANK HUNGARY PLC. Éves jelentés Annual report 2010 Tartalom EXIMBANK 2010 3 Tartalom 4 Köszöntő 6 Az Eximbank 2010. évi tevékenysége 12 Az Eximbankról röviden 18 Az

Részletesebben

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8

Tartalom. Table of Contents A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC 8 Tartalom AZ FHB 2004. ÉVI TELJESÍTMÉNYE 2 KÖSZÖNTÕ 4 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2004-BEN 6 A GAZDASÁGI KÖRNYEZET A TAVALYI ÉVBEN 6 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2004-BEN 8 LAKÁSHITELEZÉS ÉS LAKÁSPIAC

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report

I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k. Éves jelentés annual report I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k Éves jelentés annual report t a k a r é k b a n k É v e s j e l e n t é s 2 0 0 8 I t t h o n v a g y u n k, é r t é k e t t e r e m t ü n k W

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001

ÉVES JELENTÉS 2001 ANNUAL REPORT 2001 ÉVES JELENTÉS 2001 Elõszó 1 Az Igazgatóság beszámolója 3 A felügyelõbizottság jelentése 14 Mérleg 15 Eredménykimutatás 21 Könyvvizsgálói jelentés. 24 Az FHB szervezeti felépítése / Tulajdonosi Struktúra

Részletesebben

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források

24 könyvvizsgálói TARTALOM TABLE OF CONTENT. Key figures. GreetingS from the. Gazdasági igazgatóság. Konszolidált. Források 2010 2010 TARTALOM TABLE OF CONTENT LOMBARD ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2010 4Jellemző mutatók Key figures 5Misszió Our Mission 6Elnöki köszöntő Greetings from the Chairman 8Vezérigazgatói köszöntő GreetingS

Részletesebben

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message

tartalom contents tartalom contents az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message tartalom 4 az Igazgatóság elnökének bevezetôje Chairman s message contents 8 a vezérigazgató bevezetôje Chief Executive Officer s message 1 12 üzleti áttekintés business review 2 30 független könyvvizsgálói

Részletesebben

Elnöki beszámoló Executive summary

Elnöki beszámoló Executive summary A N N U A L R E P O R T É V E S J E L E N T É S Tartalom Contents 2 4 5 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ELNÖKI BESZÁMOLÓ Executive Report A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL The Korea Development Bank,

Részletesebben

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20.

Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Takarékbank Zrt. 2011. Szerkesztette: Gégöl Sarolta Nyomdai elõkészítés: Bognár Tamás Nyomda: Folpress Nyomdaipari Kft. 1145 Budapest, Bosnyák u. 20. Felelõs vezetõ: Várlaki Imre, ügyvezetõ igazgató Fotó/Photo:

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt.

Magyarországi Volksbank Zrt. Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2008 Annual Report 2008 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu

Részletesebben

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010

Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Magyarországi Volksbank Zrt. Éves jelentés 2010 Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu TARTALOM Az igazgatóság

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 13 2 4 6 8 9 17 18 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT

PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS FINANCIAL STATEMENT FINANCIAL STATEMENT We can detect an obvious manifestation of the determinant efficiency improving measures in Rába s performance in 2004. Dynamically growing sales revenue and a positive net result for

Részletesebben

éves jelentés annual report

éves jelentés annual report éves jelentés annual report 2005 1 fõbb pénzügyi számok key financial data mérleg és eredménykimutatásból / from the balance sheet and P&L statement a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolók Szabályai (IFRS) szerint

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 2 4 6 8 9 10 15 16 Tartalomjegyzék Contents Elnöki üzenet Message from the CEO Igazgatótanács, Felügyelőbizottság, Felsővezetők Board of Directors, Supervisory Board, Senior

Részletesebben

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd.

Éves jelentés 2010 Annual report 2010. KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. Éves jelentés 2010 Annual report 2010 KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd. TARTALOMJEGYZÉK 2 A KDB BANK RÖVID BEMUTATÁSA / PROFILE 3 ÜZLETI EREDMÉNYEK / FINANCIAL Summary 4 ELNÖKI ÜZENET

Részletesebben

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors

Igazgatóság The Board of Directors. középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors Igazgatóság The Board of Directors középen - Fáy Zsolt igazgatóság elnöke in the middle - Zsolt Fáy Chairman of the Board of Directors jobb oldalon - Salamon János igazgatósági tag, vezérigazgató at the

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

Üzleti jelentés Annual Report

Üzleti jelentés Annual Report Üzleti jelentés Annual Report 2010 UNIQA Biztosító Zrt. Az új generáció biztosítója. The insurance of a new generation. 20 éve Önökért! For 20 years at your service! 3 Előszó Foreword 4 UNIQA Európában

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007

ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 2007 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 ÉVES JELENTÉS // ANNUAL REPORT // 27 TARTALOMJEGYZÉK // TABLE OF CONTENTS 2 6 6 7 7 7 8 8 9 1 11 12 VEZÉRIGAZGATÓI BESZÁMOLÓ EXECUTIVE SUMMARY FÔBB PÉNZÜGYI ADATOK

Részletesebben

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km

E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km Ügyfelek száma Number of customers

Részletesebben

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt.

Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T. 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years. 2014 UNIQA Biztosító Zrt. Ü Z L E T I J E L E N T É S A N N U A L R E P O R T 25 éve MAGYARORSZÁGON In HUNGARY for 25 years 2014 UNIQA Biztosító Zrt. U N I Q A e U r ó p á B A N U N I Q A I N e U r o p e A Z ú t h A r m A d á N

Részletesebben

Table of Contents. Chairman s Report 4. Balance Sheet and Profit and Loss Statement 10. Independent Auditor s Report 12. Board of Directors

Table of Contents. Chairman s Report 4. Balance Sheet and Profit and Loss Statement 10. Independent Auditor s Report 12. Board of Directors Citibank Zrt. Annual Report 2007 / Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report 4 Balance Sheet and Profit and Loss Statement 10 Independent Auditor s Report 12 Board of Directors Branch Network 14

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

Table of Contents. Brief introduction of Equilor

Table of Contents. Brief introduction of Equilor 2013 Annual Report Table of Contents Summary: financial and corporate information Management Report Equilor Divisions Financial Statement Independent Auditor s Report 4 6 9 17 27 Bálint Szécsényi András

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E S J E L E N T É S 2 0 A N N U A L R E P O R T A l a p í t v a 1 9 9 1 S i n c e 1 9 9 1 L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

éves jelentés RÁBA 2004 1

éves jelentés RÁBA 2004 1 1 annual report CORPORATE PROFILE The Rába Automotive Holding plc with over a hundred years of experience is one of the largest Hungarian companies in the automotive industry. The business units of the

Részletesebben