MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG"

Átírás

1 Képzési Minőségirányítási Kézikönyv Budapest

2 Tartalomjegyzék... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KERETEI... 3 FOLYAMATLEÍRÁSOK

3 A Minőségirányítási rendszer keretei A) Módosítás táblázat Sorszám A módosított fejezet neve, azonosítási száma A módosítás oldalszáma A módosítás rövid leírása A módosítás hatályosságának kezdete A módosításról tájékoztatást kapott személyek Megjegyzés Képzésért felelős vezető jóváhagyó aláírása a bevezetéshez 3

4 B) A MIR Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók, hatályosság A Minőségirányítási (MIR) Kézikönyv 10 példányban készült, elfogadta a Magyar Cserkészszövetség (továbbiakban MCSSZ) Országos Elnöksége. Hatálya kiterjed az MCSSZ képzési tevékenységgel foglalkozó kollégáira, megbízott belső vagy külső képzőkre, valamint minden az MCSSZ képzési szolgáltatását ellátó szakemberre, alvállalkozóra vagy szolgáltatóra. A MIR kézikönyvet nyomtatott példányban megkapta az MCSSZ Országos Elnöksége (országos elnök, országos ügyvezető elnök, országos vezetőtiszt 3 fő), a képzésért felelős vezető, a képzésért felelős munkacsoport tagjai (1+3 fő) és az asszisztens (1 fő). A MIR kézikönyv elektronikusan elérhető a webhelyen. A MIR Kézikönyv tartalmának ismertetéséért, a képzési folyamatban résztvevők tájékoztatásáért a képzésért felelős vezető felel. A MIR Kézikönyv módosítását kezdeményezheti az Országos Elnökség, a képzésért felelős vezető, valamint a képzésért felelős munkacsoport tagjai. A MIR Kézikönyv módosítása leggyakrabban félévente lehetséges. A MIR Kézikönyv hatályossága a módosítási táblázatban követhető nyomon. A MIR Kézikönyv módosítását az Országos Elnökség hagyja jóvá és az MCSSZ Képzésért felelős vezetője gondoskodik a módosítás átvezetéséről a MIR kézikönyvbe. A képzésért felelős vezető gondoskodik a képzésért felelős munkacsoport tagjainak és a képzésben érintettek tájékoztatásáról és az elektronikus verzió frissítéséről. Az időbeli hatályosság alapján a már megkezdett képzésekre az előzetesen hatályban lévő MIR dokumentum érvényes, a bevezetést követően megkezdett képzésekre az új MIR dokumentum szabályai az irányadóak. A hatályosság értelmében a képzés kezdetének a képzésért felelős vezetőnek leadott tervdokumentáció tekintendő. A MIR Kézikönyv bevezetése vagy módosítása esetén a képzésért felelős vezető dönt arról, hogy a MIR Kézikönyv változásainak ismertetéséhez, gyakorlatba való átültetéséhez szükség van-e az illetékes munkatársak képzéssel történő felkészítésére vagy a MIR Kézikönyv változásáról írásban tájékoztatja az illetékeseket. 4

5 C) Fogalomtár Asszisztens: az a munkatárs, aki a képzésért felelős vezető irányítása alá tartozik, szükség esetén besegít a képzési folyamatok munkáiba, amelyet a képzésért felelős munkacsoport tagjaival közösen egyeztet. Attitűd: érzések, vágyak, félelmek, meggyőződések, előítéletek vagy más tendenciák összessége, amelyek különböző tapasztalatok hatására cselekvésre való beállítódást vagy készenlétet idéznek elő a személyben. Általános célú felnőttképzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához. Belső képzés: a munkáltató által a munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés, illetve a külön szabályok alapján végzett köztisztviselői továbbképzés. AZ MCSSZ által saját munkatársaknak szervezett, szakmai kompetenciákat fejlesztő, nem üzletszerű képzés. Eljárási utasítás: a szervezet által meghatározott formátumú, folyamatokra vonatkozó szabályozó dokumentum, amely a MIR kézikönyv része. Előzetes tudásszint: a képzésben résztvevő olyan tudása (ismeretanyag, készség, kompetencia), amelyet előzetesen szerzett meg formális, nemformális vagy informális tanulás útján. Értékelő lap: a képzési folyamatban visszajelzést, elégedettségmérést biztosító kérdőív, amelyet résztvevői és képzői kérdőív formájában a képzésben érintettek töltenek ki. Fejlesztési terv: a képző intézmény fejlesztésére vonatkozó javaslatok, valamint az ahhoz tartozó feladatok, határidők és indikátorok feltüntetése, amelyet az önértékelés eredményei alapján az intézmény a jövőben meg kíván valósítani a magasabb minőség elérése érdekében. Felnőtt: a felnőttképzésben résztvevő természetes személy, aki a törvényben meghatározottak szerint teljesítette tankötelezettségét. Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányul. Felnőttképzési szerződés: a felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben résztvevő felnőtt között létrejött jogügylet a képzés lebonyolításáról és a képzésben való részvételről, amely írásban köttetik. Felnőttképzési tevékenység (képzés és szolgáltatás): iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás. 5

6 Folyamatleírás: egy folyamat elemeit rögzítő, leíró, szabályozó dokumentum, amely a képző intézmény által meghatározott formában, részletezettséggel készül el. Formális képzés: a képzés tervezése szigorú keretek között történik, jellemzője, hogy a képző intézményben, vagy azzal tárgyi feltételeiben minden tekintetben azonos infrastruktúrán történő megvalósítás, az egyértelmű bemeneti és kimeneti feltételek, a feszes tematika, és az előre rögzített tartalom. Haladási napló: a képzés megvalósításának dokumentációja, amely követhetően tartalmazza a képzési program szerinti megvalósítást, a résztvevők hiányzását. Ifjúság: fiatalok csoportjának összefoglaló elnevezése, külön társadalmi csoport. A magyar ifjúságpolitikában jelenleg ifjúság alatt a éves korosztályt tekintjük (Ifjúsági törvénytervezet 2005 dec.), amely magába foglalja a gyermek korosztályt is. Informális tanulás: a napi tevékenység (családban, munkahelyen, szabadidős vagy önkéntes tevékenység) keretében történő, nem intézményi keretekben megvalósuló, nem feltétlenül tudatos tanulási tevékenység, a mindennapi élet velejárója. A családban és kortárscsoportokban, valamint a kommunikációs eszközök segítségével egyéni vagy közösségi módon megvalósuló informális tanulás a képességek alakításának, a személyiségfejlődésnek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze. Iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Ismeret: a valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak. Jelentkezési lap: a jelentkezés során történő adatfelvétel, amellyel a képzés iránt érdeklődő kifejezi részvételi szándékát. A felvett adatok alapján megállapíthatónak kell lennie, hogy a jelentkező rendelkezik-e a képzés bemeneti feltételeként elvárt iskolai végzettséggel vagy más előképzettséggel. A jelentkezési adatlaphoz csatolni kell az előfeltételként megjelölt tudást vagy végzettséget igazoló dokumentum másolatát. Jelenléti ív: az elméleti és gyakorlati képzésen vezetett, a képzésben résztvevő által aláírt dokumentum, amely igazolja a képzésen való részvételt. Képesség: valamely teljesítményre, tevékenységre való testi, szellemi, lelki adottság, alkalmasság, amely valamely cselekvés sikeres végrehajtását biztosítja. Képzésben résztvevő: a képzést igénybe vevő személy. Képzési beszámoló: a képzés befejezése után a képzés megvalósulásáról és lezárásáról szóló dokumentum. Képzésért felelős vezető: a képző intézmény képzésekkel foglalkozó munkatársa, aki a törvényben meghatározott képzettségekkel és gyakorlattal rendelkező személy. Kiemelt szerepe van az MCSSZ képzési tevékenységének koordinálásában, összehangolásában, szervezésében, dokumentálásában és ellenőrzésében. A képzésért felelős munkacsoport tagjainak és az asszisztens szakmai iránymutatását végzi. Képzési Minőségirányítási Kézikönyv: olyan dokumentum, amely meghatározza egy szervezet képzésre vonatkozó minőségirányítási rendszerét, amely bemutatja a képzési 6

7 tevékenység működési folyamatait, a képző intézmény irányításának módját, a szakmai minőségi munkára való törekvés alapvető eszközeit és folyamatait. Képzési partnerszervezet: a képzések lebonyolításában résztvevő szervezet, akik kiválasztás vagy pályáztatás útján nyerik el az adott képzés szervezésébe való bekapcsolódás lehetőségét. A képzési partnerszervezet a képzésért felelős munkacsoport tagjai irányítása és ellenőrzése mellett végzi tevékenységét, melyről szerződést köt az intézménnyel. Képzési program: a képző intézmény adott képzés megvalósítására vonatkozó keretdokumentuma, amely tartalmazza a képzés során megszerezhető kompetenciát, a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a tervezett képzési időt, a képzés módszereit, a tananyag egységeit (moduljait), a maximális csoportlétszámot, a képzésben résztvevők teljesítményét értékelő rendszer leírását, a képzés, illetve modul elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Képzési szükséglet: a képzési programokra vonatkozóan megfogalmazott elvárások, amelyek megmutatják, hogy milyen ismeretek és készségek fejlesztésére, milyen képzési programok indítására vagy igénybe vételére van szükség. Képzési szükségletet definiálhatunk az egyének szintjén, ekkor egyéni képzési szükségletről beszélünk; illetve szervezetek, célcsoportok szintjén. Képzésért felelős munkacsoport tagjai: azok a képzésszervező személyek akik részt vesznek az MCSSZ képzési tevékenységének tervezésében, megvalósításában és értékelésében. Ellátják az egyes képzésekhez kötődő operatív feladatokat. Képzési tematika: a képzési program szakmai tartalmi részének a képzés egységeire (alkalmaira, moduljaira) lebontott dokumentuma. A tematika tartalma jellemzően: a képzési alkalom azonosítása, a tervezett téma és a feldolgozás módszere, esetleg kiegészítve néhány, a megvalósításra vonatkozó információval. Képzési terv: a képző intézmény nyilvános éves terve, amely képzési helyszínekre lebontva tartalmazza a tervezett képzéseket, a képzések célcsoportját, a finanszírozás forrásait és a képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítási módját. Képző: a képzési program lebonyolítása során oktatást végző vagy tréninget tartó személy. Készség: egy adott feladat vagy munka elvégzéséhez szükséges, releváns, tanult ismeretek magas szintű, önálló, szakszerű alkalmazásának összessége. Kompetencia: a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási és viselkedésjegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére. Külső képzések: a képző intézmény által szervezett, hazai vagy nemzetközi ifjúsági szakemberek vagy fiatalok részvételével megvalósuló kompetenciafejlesztő képzés. Külső képzés partnerszervezetekkel: a képző intézmény szakmai támogatásával, külső képzési partnerszervezetekkel együttműködésben, hazai vagy nemzetközi ifjúsági szakemberek vagy fiatalok részvételével megvalósuló kompetenciafejlesztő képzés. 7

8 Minőségbiztosítás: a minőségügyi rendszerben alkalmazott és szükség esetén igazolt minden tervezett és módszeres tevékenység, amely megfelelő bizalmat hivatott kelteni arra, hogy az intézmény teljesíti a minőségi követelményeket. Minőségcél: a képző intézmény évente meghatározott célkitűzései, amelyek közérthetőek, mérhetőek és alkalmasak az objektív értékelésre. Tartalmazza a cél megjelölését, a határidőt, az erőforrásokat és a felelősöket. Minőségirányítás (MIR): egy szervezet általános irányításának a minőségre vonatkozó része. Minőségügyi stratégia: olyan több évre szóló stratégia, amely meghatározza az intézmény képzésekre, és azok minőségére vonatkozóan kitűzött irányvonalakat, célokat és a megvalósításra vonatkozó tevékenységeket. Modul: tanítási vagy tananyagegység, amely egy logikailag összetartozó ismeretanyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel behatárolt, mérhető kimenetű, önállóan is tanítható része. A modul ismeretanyagának elsajátítását követően a képzésben résztvevő személy képes lesz az ismereteket, készségeket, képességeket, tulajdonságokat meghatározott szinten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni. Módszer: azon eljárások, amelyek segítik az oktatási (tanítási-tanulási) folyamat során felvetődő feladatok megoldását, a képzésben résztvevők képességének mindenoldalú fejlesztését (ismeretek, jártasságok, készségek, jellemfejlesztés, attitűd-formálás stb.). Az oktatási (tanítási-tanulási) folyamat a képző és a képzésben résztvevő közös tevékenysége, a módszer a célhoz vezető egész út, a tananyag feldolgozásának útja, módja. Nemformális képzés: igazodik a képzésben résztvevők konkrét igényeihez, elvárásaihoz, amely nagyfokú rugalmasságot igényel mind a képzések tervezőitől, mind pedig azok lebonyolítóitól. A nemformális képzések bemeneti és kimeneti feltételei rugalmasak, a képzés tervezett tartalma a célcsoport-jellemzők függvényében a programban rögzítetthez képest változhat, az előre meghatározott időtartamban is történhet módosulás éppúgy, mint a képzés szervezésében, intenzitásában. Nemformális tanulás: a munkahely, a társadalmi és egyéb szervezetek által szervezett olyan rendszerezett oktatás-tanulás, amely oktatási, képzési intézményeken kívül az egyén igényei és kezdeményezése alapján valósul meg, és amely közvetlenül nem kapcsolódik képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzéséhez. Önértékelési rendszer: a képző intézmény éves értékelését leíró szabályrendszer, amely meghatározza az értékelés területeit és módszereit, eredménye alapján az intézmény képzés-fejlesztési tervet dolgoz ki, valamint felhasználja stratégiai tervének és éves képzési tervének kialakításához. Panasz lap: a képzési folyamatban résztvevők panaszának kezelését biztosító dokumentum, amely alkalmas arra, hogy a képző intézménnyel kapcsolatos panaszok vizsgálata és kezelése megkezdődjön. Szakmai képzés: szakmai tevékenység ellátását biztosító kompetenciák fejlesztésére irányul, bizonyos esetekben képzettség megszerzését is jelenti. Tanúsítvány: a képzés elvégzését, illetve a sikeres vizsga letételét igazoló dokumentum. 8

9 Országos Elnökség: Tagjai az Országos Elnök, Országos Ügyvezető Elnök, Országos Vezetőtiszt, akik a képzési tevékenység vonatkozásában javaslatokat tesznek, bizonyos dokumentumokat elfogadnak, valamint és ellenőrzik a bevezetett minőségirányítási rendszer végrehajtását. Az MCSSZ részletes fogalomtára megtalálható a webhelycím alatt. 9

10 D) A Magyar Cserkészszövetség bemutatása A CSERKÉSZMOZGALOM ÉS AZ MCSSZ ELVI ALAPJAI A cserkészet A cserkészet vallásos alapokon nyugvó, önkéntes, nem politikai ifjúságnevelő mozgalom, amely nemre, származásra, bőrszínre vagy vallásra való tekintet nélkül nyitott mindenki számára, összhangban az alapító Lord Baden-Powell of Gilwell által megfogalmazott alábbi célokkal, elvekkel és módszerrel. A cserkészmozgalom küldetése A cserkészet küldetése, hogy a cserkészfogadalmon és a cserkésztörvényen alapuló értékrend révén hozzájáruljon a fiatalok neveléséhez, ezáltal segítsen egy olyan jobb világ építésében, ahol az ember, mint egyén, kiteljesíti önmagát, és építő szerepet játszik a társadalomban. Ezért önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve életmodellt nyújt, saját nem-formális nevelési módszerével, a helyi közösségekkel együttműködve mindenkinek, aki nyitott elveinkre és cserkészközössége életében tevékenyen részt vállal. A cserkészmozgalom célja A cserkészet célja a fiatalok lelki, szellemi és fizikai adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése. Elő kívánja segíteni, hogy a fiatalok jellemes egyéniségként értékes és hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek; emberebb emberré és magyarabb magyarrá váljanak. Ezt a következőkkel éri el: Testi, szellemi, lelki, társas, érzelmi és jellemfejlődésük során bevonja a fiatalokat egy informális nevelési folyamatba. Sajátos módszert használ, amelynek célja a nevelés és önnevelés útján a magabiztos, támogató, felelős és elkötelezett személlyé formálás. Segíti, hogy a fiatalok a cserkészfogadalomban és a cserkésztörvényben kifejezett lelki, társadalmi és személyes elvek alapján értékrendet alakítsanak ki. A cserkészmódszer lényeges elemei Őrsben (kisközösségben) való élet, amely felnőtt példamutatás és útmutatás mellett magában foglalja a következőket: a felelősség fokozatos megismerése és elfogadása, a jellemfejlődésre irányuló önállóságra való képzés, továbbá a kompetencia, az önbizalom, a megbízhatóság, valamint az együttműködésre és a vezetésre alkalmassá tevő képességek megszerzése. a cserkészfogadalom és cserkésztörvény, a cselekedve tanulás (learning by doing), a folyamatos, ösztönző, vonzó és hasznos tevékenységek, főként a természetben, a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra. Oktatás Az iskola melletti non-formális nevelési tevékenységek sikeresen egészítik ki az ismeretalapú oktatást, mely során kevesebb figyelem jut az összetett nevelésre. A cserkészet módszerei révén (kisközösségi (őrsi) rendszer, fogadalom és törvények, cselekedve tanulás, folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, nemzeti kultúra ápolása) az egyik legsokrétűbb pedagógiai mozgalom, mely képviselt értékeivel és azzal, hogy jól használható gyakorlati tudást biztosít, vissza is hat az oktatás rendszerére. 10

11 A cserkészet által átadott tudás és az általa közvetített minták a felelősségvállalás fontosságát, az öngondoskodást és a talpraesettséget szolgálják. A közösségi nevelés nem lexikális tudást ad, hanem a cselekvés általi tanulással és az értékeléssel megerősíti az elsajátított tudást, és segít újrarendszerezni a már meglévő tudáshalmazt. A megtanultak nem csak az adott témakörben használható ismereteket biztosítanak, hanem a gyakorlati tevékenységek során egyfajta rutint eredményeznek, és az egész életben hasznos tudást biztosítanak. Ifjúságnevelés Az ifjúságnevelés célrendszerében kiemelt cél a fiatalok részvételének és aktív polgárságának, továbbá önkéntes tevékenységének az ösztönzése. A cserkészet ezekre gyakorlati megoldásokat és cselekvési mintákat kínál. A cserkészmozgalom az EU legaktívabb ifjúságpolitikai szereplője. A nemzeti szövetségek vezetői kiemelkedő szerepet töltenek be a Nemzeti Ifjúsági Tanácsok vezetésében és a parlamenti tanácsadói munkában. Valamint számos európai cserkész és ifjúsági szakmai programot szerveznek, melyek a fiatalok tömegeinek bevonását, megmozgatását szolgálják. A cserkészmunka fontos értéke az önkéntesség és a kortárs vezetői munka. Ez a körülmény növeli a fiatalok felelősségvállalását és motiválttá teszi őket a döntések meghozatalában való részvételre. A cserkészmozgalom nyitott együttműködésekben gondolkodik. Az elmúlt években is gyakran dolgoztunk együtt ifjúságneveléssel foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel. Szabadidős sporttevékenység A cserkészet szakági rendszere több évre történő elköteleződést kívánó, fizikai aktivitást igénylő, elsődlegesen életmód sportágakban folytatott szabadidős sporttevékenységekre irányul. A szakági rendszer által átfogott hobbisportok (evezés, vitorlázás, hegymászás, sziklamászás, barlangászat, tájfutás, teljesítménytúrázás) az egészség megőrzését és a testedzésben gazdagabb életmód kialakítását és megtartását szolgálja. Kultúra A magyar cserkészet egyik módszere a magyar kultúra ápolása, különös tekintettel a népi hagyományokra. Ez a sajátosan magyar módszer segít megőrizni hagyományainkat, segít megismerni önmagunkat, a közösségünket, a nemzetünket. Nem csak a népművészet útján, hanem mindazok által, amelyek a magyar kultúra kincsei A magyar kultúra mint közös alap, és mint közös nyelv jelenik meg. Ezért minden olyan megmozdulásunkon, amit a cserkészethez kötünk, ezeknek nemcsak helye lehet, hanem helyet is kell neki biztosítani! Különösen nagy lehetőséget jelent a cserkészet magyarságra kiterjedő hálózata, melynek keretében lehetőség nyílik a kisebbségi létben élő fiatalokkal történő csereprogramokra. Ezek a cserék nem csak a cserében résztvevő fiatalok, hanem a vendéglátóik identitásának erősítését is jelentik. Ezért tartjuk különösen fontosnak az anyaországon kívül élő fiatalok vendéglátói szerepbe hozását. Alkalmazott kereszténység A cserkészpedagógia különlegessége egy nagyon egészséges lelkületű vallásosság. A cserkészet kezdeteitől fogva vallásos elkötelezettségű szervezet, ám semmiképpen nem tekinthető hittanos közösség -nek. A vallás fontos szerepet játszik a mozgalom tagjainak életében. Az alapító Robert Baden-Powell - gondolatait kölcsönvéve: A cserkészet nem kevesebb, mint alkalmazott kereszténység. A magyar cserkészmozgalom stratégiai célkitűzése A magyar cserkészet létszámának növelése, a mozgalom kiterjesztése, a gyerekek és a fiatalok minél szélesebb tömegei számára elérhető élményközpontú közösségi nevelés biztosítása. 11

12 Célunk, egy Nemzeti szinten gondolkodó, helyi szinten cselekvő cserkészmozgalom, mely nevelési programja kipróbált értékek mentén áll. (hívószavak: elkötelezettség a személyes, társadalmi és spirituális értékek mellett; önnevelés jelentősége, vonzó tevékenységek, természettel való kapcsolat, tapasztalati tanulás fontossága, csapatmunka) Ezért feladatunk a fiatalok szükségleteire építő, megújulni képes, dinamikus nevelő szervezet kialakítása, erős középszinttel és vonzó közösségi élettel [cserkészcsapatok]. Hosszú távú célkitűzésünk egy olyan kárpát-medencei és nyugati magyarság számára ismert és elismert ifjúsági nevelő szervezet létrehozása, mely olyan fiatalokat nevel, akik képesek alkotó szerepet játszani a társadalomban.(hátrányos helyzetűek befogadása, közösségi szolgálat a leszakadó társadalmi csoportok felé, ország megújítására képes vezetői bázis) Az intézmény főbb projektjei WOSM Partnership Fund Cserkészen az életre - Erzsébet táborok Zöld Cserkésznapok Légy készen a családra Együtt egy ügyért (http://cserkesz.hu/szovetseg/projektjeink) 12

13 E) A képzési terület szervezeti felépítése I. Az MCSSZ képzési tevékenységének felépítése Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége Országos Ügyvezető elnök Országos Elnök Képzésért felelős vezető Országos Vezetőtiszt Képzési partnerintézmények Asszisztens Képzésért felelős munkacsoport MCS tag MCS tag MCS tag Képző Képző Képző Képző 13

14 II. Felelősségi és döntési jogkörök a felnőttképzési tevékenység során Az alábbi táblázat mutatja, hogy az egyes szervezeti egységhez, illetve munkakörhöz milyen felelősségi és döntési jogkörök rendelhetők. Asszisztens Képzők Képzési partnerszervezet Képzésért felelős munkacsoport tagjai Képzésért felelős vezető Országos ügyvezető elnök Országos elnökség Minőségpolitika meghatározása D V F Jav T E E MIR módosítása D V F Jav T E E Belső ellenőrzés T D F, V, E E, V E E E Éves tervezés D T F Jav, V E E E Képzési programok nyilvántartásba vétele T D F, V E E Igény és szükséglet felmérés T D, F, V V V V HR tervezés D F, V Jav, V E E HR menedzselése J D F Jav, V HR továbbképzése J T D, F Jav, V V V 14

15 Asszisztens Képzők Képzési partnerszervezet Képzésért felelős munkacsoport tagjai Képzésért felelős vezető Országos ügyvezető elnök Országos elnökség Tárgyi és pénzügyi feltételek tervezése és menedzselése T D D, J, F, V F, V F, V, E E E Szerződés képzési partnerszervezetek kel T D F F, V F Képzés meghirdetése J D F, V V, E V, E V, E Jelentkezések kezelés D Jav F F Szerződés képzésben résztvevőkkel D, V F Panaszkezelés D, T D, F, V D, F, V E E Képzési folyamat dokumentálása T T, F D, F V V V Képzések értékelése T T D, F F, V V, T V, T V Elégedettségmérés T, D T T F, V V V V Információs szolgálat F, V F, V V E E Adatszolgáltatás F, V V V 15

16 Asszisztens Képzők Képzési partnerszervezet Képzésért felelős munkacsoport tagjai Képzésért felelős vezető Országos ügyvezető elnök Országos elnökség Dokumentumok irattárazása F F Intézményi önértékelés D, T F F, V F, E E E E Felnőttképzési szolgáltatások nyújtása D T D, F D, V V V V Tananyagfejlesztés T, J T D F, V V Eszközök beszerzése T J D, F, V D: dönt, J: jóváhagy, F: felelős, V: végrehajt, E: együttműködik, T: tájékoztatást kap, Jav: javasol 16

17 III. Belső ellenőrzések folyamatleírása III/I. A folyamat célja Annak rendszeres ellenőrzése, hogy az MCSSZ képzési tevékenységének a működése megfelel-e a vonatkozó szakmai és intézményi előírásoknak, a belső szabályozásoknak, ezáltal biztosított-e a szabályszerű működés, valamint a partnerek elégedettségének kiváltása. III/2. A folyamat elemei, a folyamat leírása III/2.1. A belső ellenőrzés szintje Az ellenőrzés több szinten és formában valósul meg az intézményben: Az Országos Ügyvezető Elnök évente ellenőrzi a képzésért felelős vezető szakmai munkáját, adminisztrációs tevékenységét, valamint a munkájához kapcsolódó dokumentumokat. A képzésért felelős munkacsoport tagjainak munkáját, szervezési és szolgáltatási tevékenységük ellátását, valamint a munkájukhoz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzését a képzésért felelős vezető végzi. A képzésért felelős munkacsoport tagjai képzéshez kötődő munkáját és a képzéshez kapcsolódó dokumentumok megfelelőségét képzésenként a képzés zárása után 60 napon belül ellenőrzi. A képzők szakmai munkáját, valamint adminisztrációs tevékenységét a képzésért felelős munkacsoport tagjai képzésenként ellenőrzik részben helyszíni látogatás alkalmával, részben a képzés utáni dokumentáció ellenőrzésével a képzés zárását követő 7 napon belül. Egy-egy képzés zárásakor a képzésért felelős vezető ellenőrzi, hogy a képzésért felelős munkacsoport tagjai elvégezte-e adatszolgáltatási kötelezettségét az Országos Elnökség felé. III/2.2. Szabálytalanság kezelése Amennyiben a fentiekben meghatározott ellenőrzések bármelyikénél hiányosság vagy a szabályoktól való eltérés tapasztalható, azt a képzésért felelős vezetőnek az Országos Ügyvezető Elnök felé azonnal írásban jelenteni kell. A szabályszerű működés helyreállításáról a képzésért felelős vezető haladéktalanul gondoskodik. III/3. A folyamat során keletkező dokumentumok Jelentés nem szabályszerű folyamatról Döntés a szabályszerű működés visszaállítására 17

18 F) Minőségbiztosítási alapelvek I. Minőségpolitika Az MCSSZ, mint felnőttképzési intézmény törekszik a maximális szakmai színvonal elérésére, középpontjában a minőség iránti elköteleződés áll. A minőségbiztosítás alapelvei az MCSSZ küldetése és céljai (alapító okirata) alapján fogalmazódnak meg. Az MCSSZ országos elnöksége az intézmény képzési programjait, képzési tematikáit és módszereit az alapelvek, a képzésben résztvevők igényei, a munkatársak és a képzők véleménye és tapasztalatai alapján határozza meg, az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejleszti. Az MCSSZ testületei és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények teljesítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése (innováció) iránt. Az MCSSZ hangsúlyt fektet arra, hogy munkáját magas szakmai színvonalon végezze, ezzel hozzájárulva partnerei elégedettségéhez működésének minden területén. Ennek megvalósulása érdekében képzési minőségirányítási rendszert működtet, amelynek keretében a minőségcélokat és a képzési tevékenységet évente felülvizsgálja, értékeli és fejleszti. Az MCSSZ országos elnöksége elkötelezett a szervezet fenntartható fejlődése mellett, ezért a szükséges erőforrásokat biztosítja, segíti a munkatársak szakmai fejlődését, fejleszti a felnőttképzési tevékenység rendszerét, valamint évente felülvizsgálja a képzési minőségirányítási rendszer betartását. II. Minőségügyi stratégia és célok meghatározásának folyamat leírása II/1. A folyamat célja Az MCSSZ a minőségügyi fejlesztés érdekében évente felülvizsgálja a képzési tevékenységre vonatkozó minőségpolitikát, stratégiai irányvonalakat, meghatározza a tárgyévre vonatkozó minőségcélokat, amelynek célja a képzések magas szakmai színvonalának megtartása, fejlesztése, a felnőttképzési tevékenység ügyfélközpontú megvalósítása. II/2. A folyamat leírása II/2.1. A képzésért felelős munkacsoport meghatározza a képzési tevékenység minőségpolitikáját, amelyet a Országos Elnökség fogad el és hagy jóvá. A minőségpolitika évente felülvizsgálásra kerül. 18

19 II/2.2. Az MCSSZ stratégiai irányvonalait a Magyar Cserkészszövetség Összmagyar Cserkészstratégiájában fogalmazta meg. Az MCSSZ Országos Elnöksége éves tervekben rögzíti azokat a célokat, amelyek alapján a felnőttképzési tevékenység megvalósul. Különösen törekszik olyan minőségcélok meghatározására, amelyek évente fejlesztik a felnőttképzést, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat. II/2.3. A tervezésnél figyelembe vett alapvető értékek: A jogszabályoknak és egyéb előírásoknak való megfelelés figyelembe vétele; Résztvevő központú képzési tevékenység és szolgáltatás folytatása; Az éves résztvevői létszám szinten tartása, növelése; Korszerű képzési módszerek alkalmazása, valamint azok folyamatos fejlesztése; A képzés rugalmas, a partnerek igényeire alapozott szervezése; A munkatársak és képzők kiegyensúlyozott kapcsolatának megőrzése; A dokumentumok gondos kezelésének és tárolásának biztosítása. II/2.4. A minőségcélok megállapítása során törekedni kell a felnőttképzési tevékenység minden területének, elemének és folyamatának egységes fejlesztésére. A minőségcélok meghatározásakor ki kell térni valamennyi, a képzéssel kapcsolatos funkcióra, a képzésszervezésben érintett szervezeti egységre, személyre. A minőségcélok meghatározásakor segítséget nyújt az intézmény minőségpolitikája, a jogszabályi és szakmai követelmények, a belső szabályrendszer. A minőségcélok meghatározásakor az önértékelés és a fejlesztési terv nyújt alapot. II/2.5. A meghatározott minőségcéloknak az érintettek számára közérthetőnek kell lenniük. A minőségcélok meghatározása tartalmazza: az elérendő cél meghatározását; az objektív értékelésre alkalmas sikerkritériumokat; a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat; a megvalósítás kijelölt határidejét; a megvalósításért felelős személyt. II/2.6. A felnőttképzésre vonatkozó tárgyévi minőségcélokat a Képzésért felelős vezető állítja össze az előző évi értékelések, elégedettség mérések és az intézményi önértékelés figyelembe vételével. A kijelölt célokat az Országos Elnökség fogadja el. Az éves munka során a célok megvalósulásának nyomon követése a képzésért felelős vezető feladata. II/3. A folyamat során keletkező dokumentumok Minőségpolitika Stratégiai irányvonalak Minőségcélok 19

20 FOLYAMATLEÍRÁSOK G) Képzési tevékenység folyamatai I. Képzési terület intézményi szintű felosztása Az MCSSZ képzési intézmény több területen, formában és módon végzi képzési tevékenységét. Az intézmény képzési tagozódását illetően három nagy csoportba sorolja képzéseit: belső képzések külső képzések külső képzések partnerszervezetekkel I/1. Belső képzések AZ MCSSZ által saját munkatársaknak szervezett, szakmai kompetenciákat fejlesztő, nem üzletszerű képzés. I/2. Külső képzések AZ MCSSZ által szervezett, hazai vagy nemzetközi ifjúsági szakemberek vagy fiatalok részvételével megvalósuló, kompetenciafejlesztő képzés. I/3. Külső képzés partnerszervezetekkel AZ MCSSZ szakmai támogatásával, külső partnerszervezetekkel együttműködésben, hazai vagy nemzetközi ifjúsági szakemberek vagy fiatalok részvételével megvalósuló, kompetenciafejlesztő képzés. II. Képzési folyamatok rendszere II/1. Felnőttképzési folyamatok felsorolása Az MCSSZ felnőttképzési tevékenységének eredményes ellátásához szükséges folyamatait a következők mutatják: I. Vezetési folyamatok Stratégiai és éves tervezés Belső ellenőrzés Éves önértékelés II. Főfolyamatok Igény- és szükségletfelmérés Képzés és értékelés 20

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013

A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 A B KOMPONENS INDIKÁTORAI második kiírás - 2013 Kérjük, hogy a pályázati adatlap 6.1 (Kötelező indikátorok) pontjában a választott tevékenységhez tartozó táblázatokat töltse ki. A táblázatban megadott

Részletesebben

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság Információs, ügyfélszolgálati, panaszkezelési rendszer leírása Nyíregyháza 2013. 1. Ügyfélszolgálat Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság felnőttképzési tevékenységének

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének képzési tevékenysége keretében működtetett információs

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Elszámolás és számlázás /kivonat/

Elszámolás és számlázás /kivonat/ EasyCON Kft. ME 07-04 Minőségirányítási folyamatleírás Elszámolás és számlázás /kivonat/ A Minőségirányítási folyamatleírás az EasyCon Kft. tulajdona. A folyamatleírásban található információk a tulajdonos

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika

School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Minőségpolitika School of Business Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Minőségpolitika Hatályba lép: 2012. január 02. Jóváhagyó: Bokor József (ügyvezető) Ph. cégszerű aláírás Minőségpolitika Az School of Business

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Felnőttképzési programok akkreditációja

Felnőttképzési programok akkreditációja Felnőttképzési programok akkreditációja NSZFI 2007. december 13-15. 1 Főbb témáink Felnőttképzés értelmezése Felnőttképzési jogosultság Felnőttképzési program terve OKJ-s képzések a felnőttképzésben Felnőttképzési

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Minősített hegesztő (135) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is nincs 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2012 Ügyvezető igazgatói utasítás Hatályba lépés időpontja: felszámolói névjegyzékre kerülés napja Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁMOP-3.1.7.-11/2-2011-0524 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Bevezetés A Iskolája a referencia intézményi partnerek panaszainak egységes szabályok szerint történő, átlátható, hatékony kezelése

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag Szerző: Dányi Lászlóné Szakmai lektor: Salusinszky András Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények Tananyag

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Képzési Program Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 7477 Szenna Kossuth Lajos u. 14. Adószám: 18783236-1-14 Tartalom

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében

Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum: Üzleti reggeli Gödöllőn Felnőttképzés a jogszabályi változások tükrében Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő 2013. október 25. Rendszerszintű változások

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben