Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben"

Átírás

1 1. Projektjavaslat címe: Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Környezet és Energia Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Pályázó konzorcium vezetje: Tartós munkanélküliek részére stabil foglalkoztatási lehetség és jövedelemforrás biztosítása, olyan környezetvédelmi feladatok ellátásával, amelyekre folyamatosan igény van, és közvetlenül javítja az itt él lakosság életfeltételeit, valamint növeli a kistérség értékeit és vonzerejét. Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Konkrét célok Partnerek: 100 f tartós munkanélküli tervezett foglalkoztatási idtartama: 2 hét felkészít tréning, munkavédelmi oktatás, majd 8 hónap támogatott foglalkoztatás. Célcsoportok: hátrányos helyzet (munkanélküliek nk, romák, 45 év felettiek, fogyatékkal élk, szociális segélyezettek, inaktívak stb. A projekt konkrét céljai: a folyamatosan jelentkez és növekv környezeti károk csökkentése, (ár-és belvíz továbbá az illegális hulladékokból ered károk elhárítása) és a lakókörnyezet értékesebbé tétele. Érintett települések önkormányzatai, kisebbségi önkormányzatok, Talentum Kht, ÉKÖVIZIG, Északerd Zrt, Regionális Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége 1

2 Leírás: A projekt keretében az alábbi szakmai jelleg feladatok ellátására kerül sor: A Hernád folyó tisztítása, az árvízveszély hatékony megelzése, csónakázási lehetség kialakítása Közutak tisztítása, karbantartása Roma telepek takarítása, rendezése Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása Települések belterületén átfolyó patakok, átereszek, vízlevezet árkok korszersítése Települési közterek, parkok, játszóterek korszersítése Sport és szabadid parkok továbbfejlesztése Indoklás: Az Encsi kistérség gazdasági társadalmi - foglalkoztatási szempontból egyaránt hátrányos helyzet. A munkanélküli és a gazdaságilag inaktív személyek képzettségi szintjükbl adódóan többnyire segéd, illetve betanított jelleg munkakörök betöltésére alkalmasak. A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak közé tartozik, elhelyezkedésük esélyük az elsdleges munkaerpiacon minimális. A kistérségben a környezeti és foglalkoztatási hátrányok csökkentése és a potenciális értékek kihasználása érdekében egyaránt szükség van komplex foglalkozatási program indítására. A kistérséget a megyeközponttal és a szomszédos kistérségekkel összeköt közutak zsúfoltak és általában rossz minségek. A természeti környezet állapota általában jó, a táj változatos és alkalmas a turizmus fejlesztésére. A vonalas létesítmények, közutak, útpadkán kívüli részei, vízvezet csatornák, állami és önkormányzati kezelés árkok, árvízvédelmi mvek és átereszek, tározók, mtárgyak, az erdészeti mvelés állami területek, nem mvelt, parlagon hagyott, gyomos, esetleg allergén növényekkel szennyezett területek helyreállítása, fenntartása javítja az itt él és idelátogató személyek életminségének feltételeit. Látványos eredménnyel járó része lenne a munkáknak a természetes környezetet és a hozzá kapcsolódó út menti forgalmat, vízrendszereket és tájképet zavaró gaz, szemét és egyéb hulladékok eltntetése. A gyomtalanított vízlevezet elemek, kitisztított átereszek, elfajult medr csatornák karbantartás után a meghatározott és méretezett vízhozamokat biztonságosan képesek elvezetni. A munkák által a térség természeti értékeinek bemutathatóvá tétele, az allergén és tájidegen növények irtása és visszaszorítása, a hulladékgyjtés szükséges feltétele a kultúrált élhely és tájkép megteremtésének. A projekt közvetlen haszonélvezi a stabil munkalehetséghez, munkajövedelemhez jutó hátrányos helyzet munkanélküli személyek és családok. Közvetett haszonélvezk az érintett térségben él lakosság, az itt mköd gazdálkodó szervezetek és vállalkozások, az érintett települési önkormányzatok, illetve a térségben mköd vendéglátó, múzeumi, turisztikai egységek, valamint az idelátogató turisták. 2

3 Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati forrás Anyag eszköz ráfordítás Bér és közterhek Millió Ft 88,0 8, 8 79, 2 12, 2 75, 4 Monitoring: A megvalósításban résztvev szakmai szervezetek jelentései, mszaki naplók, monitoring jelentések Prioritások/ Projektek Állami költségvetés L e h e t s é g e s F o r r á s a l a p o k Regionális Munkaügyi Központ MPA, TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Közmunkatanács Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) É-Mo-i Regionális Program (ÉMOP) Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Társadal-mi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Településfejlesztés Vizeink kezelése Természeti értékek kezelése Térségi közlekedés, elérhetség javítása Turisztikai feltételek javítása Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Komplex környezetvédelmi programok 3

4 2. Projektjavaslat címe: Óvodai és iskolai"pedellus" program az Encsi Kistérségben Kistérségi stratégia prioritása: Az esélyegyenlség javítása és a roma népesség társadalmi integrációjának elsegítése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Pályázó konzorcium vezetje: A halmozottan hátrányos helyzet és a roma gyerekek szegregációjának csökkentése, a szülk foglalkoztatásának elsegítésével Konkrét célok: A program a feltörekv, kiemelkedni vágyó és a gyermeküket példamutatóan nevel, egyben mások számára is példát mutató, pozitív hatást kifejt mintegy 40 f roma szül, "pedellus" számára biztosít munkalehetséget. A "pedellusokkal" szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy bekapcsolódjanak az óvoda, illetve az iskola közösségi életébe, az oktató - nevel munkába, s személyes közremködésük révén mintegy összeköt kapcsot képezzenek a többnyire hátrányos helyzet, beilleszkedési zavarokkal küzd roma gyerekek, illetve szüleik, valamint az óvoda, az iskola, az óvónk, a pedagógusok és a gyerekek között. A projektben résztvev roma nk tevékenysége jelentsen érdemi segítséget a gyerekek szocializációjához és szolgáljon példaként a gyermeknevelés alapvet, igényes feladatainak ellátásában. Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Partnerek: É-Mo-i Regionális Munkaügyi Központ, és az Encsi Kirendeltsége; Települési Önkormányzatok; Kisebbségi Önkormányzatok; Általános iskolák, óvodák. 4

5 Leírás: A programba bevont pedellusok a szükséges képzés után a feladataikat a következi területeken végeznék: Ügyelet, szoktatás, orvosi vizsgálatra kísérés, családlátogatás, korrepetálás, órai besegítés, napközi tanulószoba, uszodába, területi versenyekre kísérés, házi versenyek szervezése, ünnepségek, bálok felügyelete, tehetségfejleszt szakkörök és roma hagyományrz foglalkozások tartása, illetve bemutatása. A pedellusok munkájukkal hozzájárulnának a térségben nagy számban él roma gyerekek hátrányos helyzetének csökkentéséhez, a lemaradásuk, kirekesztésük, perifériára sodródásuk mérsékléséhez, a társadalomba történ beilleszkedésük elsegítéséhez. A program idtartama: Egybeesik az óvodai év, illetve az iskolai tanév kezdésével és befejezésével. Helyszín, érintett romák célcsoportja, becsült száma, aránya: Helyszín: Encs város, illetve a kistérség települései. Roma célcsoport meghatározása: minimum 8 általános, vagy attól magasabb iskolai végzettség, munkanélküliként regisztrált, a feladatra alkalmas, a pedagógia, gyermeknevelés iránt megfelel fogékonyságot és érdekldést mutató roma szülk, mint a program végrehajtói. (40 f) Az általános iskolás, illetve óvodás korú hátrányos helyzet, roma és nem roma gyerekek, mint a program alanyai. (becsléseink szerint 1000 f) Indoklás: A projekt elemei több ponton kapcsolódnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív Programok oktatás, kultúra, foglalkoztatás, esélyegyenlség és diszkriminációellenes intézkedéseihez. A évi népszámlálás alkalmával a kistérségben a lakosság 18,3 %-a vallotta magát roma származásúnak, ebbl adódóan is a térség jelents részében fokozottan jelen vannak a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási oktatási, képzési gondok, problémák. Bár 11 településen nincs, vagy minimális a roma lakosság aránya, ugyanakkor 14 településen a roma lakosság aránya már 2001 ben túllépte a 25 %-ot, de egyes településeken Hernádpetri, (54,9 %) Beret, (56,9 %) Csenyéte ( 93,4 %) ezt az arányt is jelentsen meghaladja. A roma népesség aránya óta jelentsen emelkedett, és az óvodás, iskoláskorúak között sok településen már többségben is vannak. A kistérségben a roma gyerekek hátrányos helyzete már kora gyerekkorban rögzdik. Sokan közülük nem, vagy késn kerülnek óvodába, ezért az iskolaérettségük nem éri el a kívánt szintet és ez a hátrány az iskolai évek alatt általában tovább fokozódik. Az iskolai elkülönítés ersödésében igen jelents szerepet játszik a hátrányos családi környezet mellett a többségi társadalom ilyen célú törekvése is. E kistérség példája is azt mutatja, hogy az itt élk a szabad iskolaválasztás lehetségével élve igyekeznek gyerekeik számára megteremteni a mobilitáshoz szükségesnek vélt feltételeket, miközben a gyengébb képesség, hátrányos helyzetben él köztük cigány gyerekeket - az "esélytelenek" egyre nagyobb arányú csoportjába szegregálják. 5

6 Amint azt a bevezetben felsorolt alapdokumentumok is megfogalmazzák: a halmozottan hátrányos helyzet és roma tanulók szegregációjának csökkentése, az esélyegyenlségük megteremtése megköveteli a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, az egészségügy, a szociális terület egész eszközrendszerének célirányos, komplex alkalmazását, továbbá az antidiszkriminációs eszközök ersítése mellett a roma népesség jelents részénél a szüli nevelési felelsség növelése irányába ható érdekeltségi, késztetési és szemléletalakítási módszerek fokozott mérték alkalmazását is. A megye más kistérségeiben (Ózd, Putnok, Edelény) foglalkoztatott pedellusok tevékenységükkel már bizonyították, hogy az ilyen jelleg projektek szakszer megvalósítása érdemben hozzájárul a hátrányos helyzet gyerekek beilleszkedésének elsegítéséhez. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati forrás Anyag eszköz ráfordítás Bér és közterhek Millió Ft Monitoring: Az elvégzett munka eredményességének, hasznosságának vizsgálata. A programcélok megvalósulásának és a támogatás jogszer felhasználásának ellenrzése. Módszerek: Személyes interjú, értékelés eseti jelleggel, illetve 3 havi rendszerességgel; Kérdíves felmérés félévente az intézményvezetk, pedellusok, szülk körében; Csoportos tréningelemeket tartalmazó foglalkozások; Prioritások/ Projektek Állami költségvetés Regionális Munkaügyi Központ, MPA és TÁMOP 1.1. Lehetséges forrásalapok Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás É-Mo-i Regioná-lis Program (ÉMOP) OCKÖ, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodóképesség fejlesztése Halmozottan hátrányos helyzet roma tanulók szegregációjának csökkentése 6

7 3. sz. Projektjavaslat címe: Erdgondozó program Encs és környéke roma lakosságának munkaer-piaci integrációjára Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Környezet és Energia Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Tartós munkanélküliek részére stabil foglalkoztatási lehetség és munkaerpiaci reintegráció biztosítása erdgondozási feladatok ellátásával Konkrét célok: 50 f roma munkavállaló 6 hónapos képzése és a 8 hónapos támogatott foglalkoztatása a célcsoport tagjainak szakképzése, OKJ szerinti, erd- és parkgondozó szakma megszerzése; a képzést követ tranzitfoglalkoztatás; Pályázó konzorcium vezetje: Civil szervezet Partnerek: ÉSZAKERD Zrt, Encsi kistérség települési önkormányzatai Érintett települések kisebbségi önkormányzatai Encsi munkaügyi kirendeltség Felnttképz szervezet a tartós foglalkoztatás feltételeinek megteremtése; a projekt résztvevinek továbbfoglalkoztatása. Leírás: A projekt szakmai tartalma képzési és foglalkoztatási irányok meghatározása, melyek egyaránt szolgálják a célcsoport tagjainak igényeit, valamint a kistérség településeinek szükségleteit, érdekeit. A kiválasztott munkatípus a erdgondozás, amely területen az ÉSZAKERD Zrt már jelents tapasztalatokra tett szert szakmailag, illetve a roma munkavállalók foglalkoztatását illeten is; helyzetelemzés, majd az együttmködési módzserek meghatározása, 50 f roma munkanélküli körültekint kiválasztása 6 hónapos munkaer-piaci képzés az OKJ szerinti erdgondozói szakképesítés megszerzése érdekében pszichoszociális gondozás, mentálhigiénés tréningek, a projektrésztvevk napi gondjainak 7

8 megoldásának elssegítése, a képzést és foglalkoztatást akadályozó tényezk kiküszöbölése céljából; minimálbér biztosítása a képzés idejére is, amely biztosítja a projektrésztvevk és családjuk megélhetését. az eredményes vizsgát követen a résztvevk 8 hónapos támogatott foglalkozatása az alábbi szakmai tartalommal: Erdápolási, erdmvelési munkák: A fiatal erdállományokban a faegyedek növekedésének megsegítése érdekében a gyorsabban növ, agresszív, konkurenciát jelent lágyszárú és cserjefajok növekedését vissza kell szorítani. Ez kétféleképpen történik: mechanikai módon levágásra, leverésre kerül a nem kívánt növényzet sarlóval, kaszával, illetve egyéb erdészeti szerszámmal. A feladat elvégzése minden esetben csak nagy élmunka igény kézi munkával történhet. A másik lehetséges mód a vegyszeres védekezés, ami szintén csak kézi munkával, háti permetezvel végezhet. Vágástakarítás: A fakitermelések után a területen visszamaradó úgynevezett vágástéri hulladék nehezíti az erd felújítását, balesetveszélyt jelenthet és esztétikai szempontból sem kívánatos. A hulladék esetenként jelents mennyiségben tartalmazhat tüzelésre alkalmas gallyfát, melynek összeszedésével és kedvezményes megvásárlásával a munkában résztvevk tzifa-beszerzési gondjait is enyhíteni lehet. Közcélú, közjóléti munkák: Különösen a települések közelében, átvezet közutak mentén, de az ezeken kívüli erdterületeken is az illegális szemételhelyezés már szinte kezelhetetlen méreteket öltött. A programba bevonandó gazdaságilag elmaradott térségek szinte egyetlen kibontakozási lehetsége a tiszta természeti területek idegenforgalmi vonzerejének megrzése révén az idegenforgalom, a turizmus növelése. Az ár és belvíz ellen védelem érdekében az erdterültek vízrendszereinek tisztítása A kiránduló-helyek, séta-, és turistautak folyamatos tisztán-, és karbantartása, az erd infrastrukturális hálózatának folyamatos javítása A projektben érintett települések Encs, Forró, Baktakék, Abaújkér, Csenyéte, Csobád ahol a munkaképes korú népesség száma 8610 f, a regisztrált álláskeresk száma 1208 f, és amely települési körben a becsült adatok szerint a lakosság több mint 30 % -a roma származású. A projekt megvalósítás kezdete a pályázat elnyerésétl számított 4 héten belül, befejezése a kezdettl számított 14 hónapon belül. Indoklás: A térségben a munkanélküliségi ráta stabilan % körüli, a foglalkoztatottsági rátában még ennyi mozgás sincs, stabilan 44 % körüli. Jellemz szám az is, hogy a gazdaságilag inaktív személyek száma csaknem folyamatosan meghaladja a foglalkoztatottak számát. Állandó fenyegetettség a térség munkavállalói számára, hogy aki egyszer munkanélkülivé válik, nagy valószínséggel tartósan kiszorul a munka világából. A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi, hogy a regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada egy éven túli tartós munkanélküli, és kétharmada szociális segélyezett, rendkívüli 8

9 módon megterhelve az önkormányzatok költségvetését. A tartósan munkanélküliek jelents része roma származású, akiknek alacsony képzettségük miatt is rendkívül nehéz bekerülni az elsdleges munkaerpiacra. A évi népszámlálás alkalmával a lakosság 18,3 %-a vallotta magát roma származásúnak, ebbl adódóan is a térség jelents részében fokozottan jelen vannak a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási gondok. 14 településen a roma lakosság aránya már 2001 ben meghaladta a 25 %- ot. Azóta ez az arányszám érzékelhetn tovább növekedett. A térség ersségeit a természeti adottságok jelentik. Az erdk, a viszonylag tiszta víz és leveg, az alacsony szint, illetve nem létez ipari szennyezés, a kultúrtörténeti emlékek, és a határmentiség hosszú távon elnyére válhatnak az itt élknek. A térségben elsdleges társadalmi, gazdasági érdekek fzdnek az erdk értékeinek megrzéséhez és gyarapításához. Különösen a települések közelében, átvezet közutak mentén, de az ezeken kívüli erdterületeken is az illegális szemételhelyezés már szinte kezelhetetlen méreteket öltött. A programba bevonandó gazdaságilag elmaradott térségek szinte egyetlen kibontakozási lehetsége a tiszta természeti területek idegenforgalmi vonzerejének megrzése révén az idegenforgalom, a turizmus növelése. A legszélesebb körben lehet ezen a területen foglalkoztatást megvalósítani. Az erd közjóléti funkciói iránt fokozódik az igény. Mindenki szép, tiszta, és kényelmi célokat szolgáló berendezésekkel (kiránduló helyek, pihenpadok, sétautak, információs táblák, stb.) ellátott erdkben szeretne sétálni, ismerkedni a természettel. Az erdgazdaság az arra érdemes, és alkalmas helyeken létre is hozott ilyen létesítményeket, amelyek sajnos gyakran esnek rongálás áldozatává. A projekt gazdasági hasznossága A szakképzettséghez jutott 50 f foglalkoztatása, a havi rendszeres jövedelem, a támogató programok utóhatásának következménye, hogy javul a résztvevk életminsége: a célcsoport tagjai biztosítani tudják családjuk könnyebb megélhetését, emberi kapcsolataik, körülményeik javulnak. A projekt munkahelyet biztosítana azoknak, akiknek minimális az esélyük az elsdleges munkaerpiacon való elhelyezkedésre. Stabil, kiszámítható életforma megteremtésére törekedve igénylik a rendszeres munkát, a biztonságot adó jövedelmet. A pozitív tapasztalatok birtokában kedvezen megváltozhatnak a munkáltatói attitdök a romák foglalkoztatását illeten, oldódnak a cigány népességgel kapcsolatos elítéletek, kedvezbbé válik társadalmi szerepük megítélése. Az erdgondozó tevékenységükkel hozzájárulnak a rendezett települési kép kialakításához, a kistérség természeti értékeinek gyarapításához, az idegenforgalmi vonzer növeléséhez. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati források Anyag és eszköz Bér és közterhek Millió Ft 84,0 8,4 75,6 14,0 70,0 Monitoring: A szakmunkás bizonyítványt szerzett személyek száma, foglalkoztatottak száma, A gondozott erd nagysága (ha) Forrás: A projektben résztvev képz és szakmai szervezet jelentései 9

10 Prioritások/ Projektek Állami költségvet. Közmunkatanács L e h e t s é g e s f o r r á s a l a p o k Regionális Munkaügyi Központ MPA. TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Környe-zet és Energia Operatív Program (KEOP) É-Mo-i Regioná-lis Program (ÉMOP) OCKÖ, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Természeti értékek kezelése Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Komplex környezetvédelmi programok 10

11 4. sz. Projektjavaslat címe: Abaúji Foglalkoztatási Program (Szociális gazdaság projekt) /ATÖSZ által kidolgozott javaslat alapján/ Kistérségi stratégia prioritása: A lakossági, személyi és gazdasági szolgáltatások, illetve a szociális gazdaság gyors ütem, támogatott fejlesztése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Észak- Magyarország Operatív Program LEADER + Cserehát Program Általános cél: A települések lakóinak életminsége javítása érdekében közösségi és személyes szolgáltatások végzése Pályázó konzorcium vezetje: ATÖSZ (vagy gesztor önkormányzat) Konkrét célok: 42 f tartós munkanélküli foglalkoztatása az alábbi területeken: Mezgazdasági vállalkozók részére (vállalkozási alapon) - gyümölcs szedés - metszés - növényápolási munka - erdei termékek gyjtése - erdei termékek feldolgozása - gyógynövény termesztési program - magántulajdonban lév mezgazdasági utak árokrendezése, karbantartása Önkormányzatok részére - település karbantartó munkák - erdk telepítése, ápolása - önkormányzati utak mentén árokrendezés, karbantartás - környezetvédelmi feladatok - hulladék vas gyjtése - folyók, patakmedrek tisztítása Partnerek: Települési önkormányzatok Kisebbségi önkormányzatok Házi orvosok Civil szervezetek Munkaügyi kirendeltség 11

12 Szociális feladatok ellátása Az ids, beteg, fogyatékkal él embereket megterhel, fizikai munkát igényl ház körüli teendk folyamatos elvégzése tartósan munkanélküliek foglalkoztatásával. (téli tüzel aprítása, fnyírás, kerti munkák, kaszálás, vízelvezet árkok mélyítése, épület- és kerítésjavítás, bevásárlás, takarítás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, orvoshoz kísérés, ebédkihordás, stb.). Leírás: A Projekt keretében a kistérség 3 mikrokörzetében (Bels-Cserehát, Kegyetlen, és Hernádvölgye) 42 f -körzetenként 14 f- (ezen belül 1 f irányító és 1 f asszisztens) tartósan munkanélküli 18 hónapos foglalkoztatására kerülne sor. A Projekt elemei: kiválasztás, motivációs tréning, képzés, majd támogatott, illetve vállalkozói alapon végzett foglalkoztatás. A 3 mikrokörzet csoportjainak munkáját egy 3 fs központi menedzsment irányítaná, koordinálná és fogná össze. (Vezet, pénzügyes, valamint adminisztrátor) A projekt keretében a kistérség településein elzetesen felmérésre kerülnének azok a feladatok, amelyek közfeladatként az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, és ellátásuk jelenleg nem megfelel szinten történik, illetve azok a feladatok, amelyeket a projekt keretében vállalkozási alapon a projekt fenntarthatósága érdekében a csoportok elvégeznének. Ez a projektelem újszer munkaerpiaci program megvalósítását tenné lehetvé. Külön a házi orvosok, a házi gondozónk bevonásával felmérésre kerülnének az ids, beteg és fogyatékkal él lakosok körében a ház körüli munkákra vonatkozó igények. A konkrét munkafeladat igények alapján a munkaügyi kirendeltség és a települési önkormányzatok közremködésével kiválasztásra kerülne az a 42 f tartós munkanélküli férfi és n, akik a képzettségük és személyes jellemzik szerint alkalmasak lehetnek az ilyen jelleg feladatok ellátására. A program másodlagos célcsoportját a községekben él idskorú, mozgásában ersen korlátozott emberek jelentik. Sok az egyszemélyes idsháztartás és gyakran a hozzátartozók is távol élnek. Ezeknek az embereknek nyújtana segítséget az önkormányzat azzal, hogy a munkavégzésre alkalmazott személyek elvégzik a családi házaknál folyamatosan jelentkez munkákat, rendbe teszik a porták eltti árkokat és a közterületeket is. A férfi alkalmazottak elvégeznék a fizikai jelleg munkákat: téli tüzel aprítása, fnyírás, kerti munkák, kaszálás, vízelvezet árkok mélyítése, épület- és kerítésjavítás, stb. A téli hónapokban a hóeltakarításban, nyáron a fkaszálásban segítenek a munkások azoknak az embereknek, akik nem tudják elvégezni ezeket a feladatokat. A szociális szolgáltatás keretében a ni foglalkoztatottak ellátnák az olyan jelleg feladatokat, mint: bevásárlás, takarítás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, orvoshoz kísérés, ebédkihordás, stb. 12

13 Indoklás A projekt életképességét, fenntarthatóságát jelents részben biztosítaná, hogy bevételi lehetségei lennének: - gyümölcstermel vállalkozóknak végzett bérmunka (metszés, gyümölcsszedés) - erdmvelésbl származó bevételek (földalapú támogatás) - erdei termékek gyjtésébl származó bevétel (értékesítési lánc kiépítése) - energiaerd telepítése A projekt keretében a közmunka jelleg feladatok magasabb szint ellátása azért is indokolt lenne, mivel: A szilárd kommunális hulladék elhelyezése nem mindenütt megoldott. A hulladék szervezett elszállítását Encsen és a környez falvakban megoldották. Az elszállított hulladék az Encs melletti hulladékelhelyez telepre került, viszont a megsemmisítése, illetve hasznosítása itt sincs megoldva. A hulladékelhelyez telep Encs városban is telítdött, ezért új elhelyezési megoldást kell keresni. Az illegális hulladéktelepek felszámolása sem a kívánt mérték. A közterek, közparkok, utcabútorok színvonalas kivitelezése és folyamatos karbantartása is nagyobb ráfordítást és figyelmet igényel a kistérség településein. A csapadékvíz elvezetés sem kellen megoldott több településen, az árkok, patakok gazosak és hulladékkal szennyezettek. A szociális szolgáltatás fejlesztése azért is szükséges, mivel a kistérségben lakosainak közel 40 %-a az életkora és egészségi állapota miatt segítségre szorul a ház körüli munkák végzésében. Egyes települési önkormányzatok már eddig is szerveztek hasonló célú és tartalmú közhasznú munkákat, azzal a különbséggel, hogy ezek idtartama mindössze 3 hónapra korlátozódott, amely túl rövid id volt ahhoz, hogy a foglalkoztatottak és a segítend családok között a kölcsönös bizalom megfelelen kialakuljon. E családoknál, illetve egyéneknél a megélhetés anyagi nehézségei, az életvitel, a gyermekek, idsek ellátásának, a beteg családtagok gondozásának körülményei közepette minden váratlan esemény, kiadás megnehezíti a család, illetve a magányos személy életét. A normális életvitelhez szükséges feltételek folyamatos hiánya jelentsen rontja e személyek életminségét. E családok többségének házai vagy régiek és leromlott állapotúak, s állaguk ezért gyenge. A régi házakat vagy örökölték, vagy éppen rossz állaguk miatt olcsón vették meg. Gyakran csak szobakonyhásak, s ritkán állnak háromnál több helyiségbl, kevésben található fürdszoba, viszont sok köztük a nedves, nehezen fthet. A lakás és a háztartás, a megélhetés költségeit esetenként csökkenti ugyan a kiterjedt, nagyobb családok együttélése, ugyanakkor számos feszültség és konfliktus hordozója is az ebbl fakadó zsúfoltság, a pihenéshez, tanuláshoz szükséges megfelel tér hiánya. Különösen nagy segítséget tudna a projekt nyújtani olyan családoknál, ahol a tartósan beteg családtagok, fogyatékos gyerekek gondozása is a családra hárul. A családi és nevelési tanácsadás, az ügyes-bajos dolgok intézésében igénybe vehet szociális intézmények és szakemberek elérhetsége is jelents segítség lehet a kistelepüléseken. 13

14 A projektben szerzett munkatapasztalatok révén a foglalkoztatott tartós munkanélkülieknek növekedne az esélyük az elsdleges munkaerpiacon való elhelyezkedésre is. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati források Saját bevételek Anyag és eszköz ráfordítás Bér és közterhek Prioritások/ Millió Ft Lehetséges forrásalapok Monitoring: A foglalkoztatottak száma, A segítséget kapott személyek száma, A konkrétan elvégzett közmunkák mennyisége. Vállalkozói alapon végzett munkák mennyisége Forrás: A projektet szervez, irányító szervezet jelentései Projektek Állami költségvetés. Regionális Munkaügyi Központ MPA, TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Alapítványok, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) LEADER+, Cserehát program Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Szociális gazdaság fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése 14

15 5. sz. Projektjavaslat címe: Munkalehetség teremt komplex beruházások az Encsi Kitérségben (Hátrányos helyzet kistérségekre kiírt GOP /C kódszámú él pályázati felhívás) Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Általános cél: A komplex technológiai korszersítés a növekedési potenciállal rendelkez vállalkozások foglalkoztatottjainak bvítésével és a jövedelemtermel képességének növelésével. Pályázó konzorcium vezetje: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, Egyéni vállalkozók Konkrét célok: Innovációs, adaptációs képességének ersítése; Vállalkozások által elállított hozzáadott érték növelése; Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való kapcsolódás; Piacra jutás segítése; Partnerek: A konkrét pályázati céloktól függen: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, Egyéni vállalkozók, Képz, tanácsadó szervezetek, Közhasznú társaságok, civil szervezetek, Munkaügyi központ Lehetséges pályázati támogatások: 1. Eszközbeszerzés: technológiai korszersítést eredményez új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), 15

16 2 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése, korszersítése, szolgáltatónak közm- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése, ingatlan építése, bvítése, korszersítése, ingatlanfejlesztési kiviteli tervek, 3.Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatása 5 Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), piackutatás, igényfelmérés, marketing eszközök elkészítése, beszerzése. 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, logisztikai tanácsadás. 8. Minség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása: ISO 9001 szabvány elírása szerinti minségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelel környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármipari beszállítói követelményeknek megfelel rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelel minségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, 1. Technológiai korszersítést eredményez új, egyenként minimum nettó Ft érték eszközök beszerzése esetén az alábbi költségek számolhatók el: tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára, 16

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Kisbajcs Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlségi Program Kisbajcs Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés 3 A település bemutatása.....3 Öregedési index...7 Természetes szaporodás...8

Részletesebben

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata I. BEVEZETÉS...6 II. HELYZETELEMZÉS...7 II.1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...7 II.1.1. Pécs az országos településhálózatban...7 II.1.1.1.

Részletesebben

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról

Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról 145 Kerékgyártó László Helyzetkép a hátrányos helyzetű fiatalok felnőttképzés és foglalkoztatás keretében történő felzárkóztatásáról A célcsoport, akik rászorulnak a felzárkóztatásra Becslések szerint

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné

Helyi Esélyegyenl ségi Program BODONHELY. Bodonhely Község Önkormányzata. Készítette: Szabó Tamás Csabáné Helyi Esélyegyenlségi Program BODONHELY Bodonhely Község Önkormányzata 2013 2018 Készítette: Szabó Tamás Csabáné Tartalom Helyi Esélyegyenlségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K I. BEVEZETÉS...1 II. ELVI ALAPOK...1 II.1. Jövkép...1 II.2. Alapelvek...2 II.3. Értékek...2 II.4. A szolgáltatástervezési koncepció célja...2 II.5. A szolgáltatástervezési

Részletesebben

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott -

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - Családbarát munkahely, motivált alkalmazott - praktikus információk mikro- és kisvállalkozások számára SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerkesztk: Balassa Andrea Horváth Anna Kissné

Részletesebben

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 Helyzetkép a határmenti

Részletesebben

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája 2009. október ÁROP 1.A.2/A-2008-01171 jel projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezet, vezeti összefoglaló... 3 2. A jelenlegi helyzet bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program

Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyi sélyegyenl ségi Program Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi sélyegyenl ségi Program (HP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata

Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata Európai Mezgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa Sághegy Leader Egyesület A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011. évi felülvizsgálata 1. VEZETI ÖSSZEFOGLALÓ 1.1. A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Vácszentlászló Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenl ség-elv fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenl ségi Program Vácszentlászló Község Önkormányzata 2013. május 21. Türr István Képz és Kutató

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM

ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM ENCSI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió módosításai Encs, 2009. január 29. Gazsi Péter Kistérségi vezető tervező.... RFH Zrt. Csanádi Ágnes projektvezető PROMEI Komplex felzárkóztató programok készítése

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003. november Preambulum (A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai) A Magyar Köztársaság Kormányának

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Térségi partnerségben a foglalkoztatásért Készítette: Hatvani Területfejlesztési Iroda (www.hatvani.hu) Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiája

Részletesebben

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2009-1.2.1/B TERVEZET I. A

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007. november 06. Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért Bevezető Mint ahogy azt Bíró Nagy András

Részletesebben

Hagyomány és modernizáció

Hagyomány és modernizáció Hagyomány és modernizáció Az Új Magyar Falu Programja az élhető vidékért 2007.11.06. Tartalom Bevezető... 3 A helyzet... 3 A Program... 4 1. Munkahelyteremtés... 5 1.1. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben