Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben"

Átírás

1 1. Projektjavaslat címe: Komplex környezetvédelmi foglalkoztatási program az Encsi Kistérségben Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Környezet és Energia Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Pályázó konzorcium vezetje: Tartós munkanélküliek részére stabil foglalkoztatási lehetség és jövedelemforrás biztosítása, olyan környezetvédelmi feladatok ellátásával, amelyekre folyamatosan igény van, és közvetlenül javítja az itt él lakosság életfeltételeit, valamint növeli a kistérség értékeit és vonzerejét. Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Konkrét célok Partnerek: 100 f tartós munkanélküli tervezett foglalkoztatási idtartama: 2 hét felkészít tréning, munkavédelmi oktatás, majd 8 hónap támogatott foglalkoztatás. Célcsoportok: hátrányos helyzet (munkanélküliek nk, romák, 45 év felettiek, fogyatékkal élk, szociális segélyezettek, inaktívak stb. A projekt konkrét céljai: a folyamatosan jelentkez és növekv környezeti károk csökkentése, (ár-és belvíz továbbá az illegális hulladékokból ered károk elhárítása) és a lakókörnyezet értékesebbé tétele. Érintett települések önkormányzatai, kisebbségi önkormányzatok, Talentum Kht, ÉKÖVIZIG, Északerd Zrt, Regionális Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége 1

2 Leírás: A projekt keretében az alábbi szakmai jelleg feladatok ellátására kerül sor: A Hernád folyó tisztítása, az árvízveszély hatékony megelzése, csónakázási lehetség kialakítása Közutak tisztítása, karbantartása Roma telepek takarítása, rendezése Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása Települések belterületén átfolyó patakok, átereszek, vízlevezet árkok korszersítése Települési közterek, parkok, játszóterek korszersítése Sport és szabadid parkok továbbfejlesztése Indoklás: Az Encsi kistérség gazdasági társadalmi - foglalkoztatási szempontból egyaránt hátrányos helyzet. A munkanélküli és a gazdaságilag inaktív személyek képzettségi szintjükbl adódóan többnyire segéd, illetve betanított jelleg munkakörök betöltésére alkalmasak. A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak közé tartozik, elhelyezkedésük esélyük az elsdleges munkaerpiacon minimális. A kistérségben a környezeti és foglalkoztatási hátrányok csökkentése és a potenciális értékek kihasználása érdekében egyaránt szükség van komplex foglalkozatási program indítására. A kistérséget a megyeközponttal és a szomszédos kistérségekkel összeköt közutak zsúfoltak és általában rossz minségek. A természeti környezet állapota általában jó, a táj változatos és alkalmas a turizmus fejlesztésére. A vonalas létesítmények, közutak, útpadkán kívüli részei, vízvezet csatornák, állami és önkormányzati kezelés árkok, árvízvédelmi mvek és átereszek, tározók, mtárgyak, az erdészeti mvelés állami területek, nem mvelt, parlagon hagyott, gyomos, esetleg allergén növényekkel szennyezett területek helyreállítása, fenntartása javítja az itt él és idelátogató személyek életminségének feltételeit. Látványos eredménnyel járó része lenne a munkáknak a természetes környezetet és a hozzá kapcsolódó út menti forgalmat, vízrendszereket és tájképet zavaró gaz, szemét és egyéb hulladékok eltntetése. A gyomtalanított vízlevezet elemek, kitisztított átereszek, elfajult medr csatornák karbantartás után a meghatározott és méretezett vízhozamokat biztonságosan képesek elvezetni. A munkák által a térség természeti értékeinek bemutathatóvá tétele, az allergén és tájidegen növények irtása és visszaszorítása, a hulladékgyjtés szükséges feltétele a kultúrált élhely és tájkép megteremtésének. A projekt közvetlen haszonélvezi a stabil munkalehetséghez, munkajövedelemhez jutó hátrányos helyzet munkanélküli személyek és családok. Közvetett haszonélvezk az érintett térségben él lakosság, az itt mköd gazdálkodó szervezetek és vállalkozások, az érintett települési önkormányzatok, illetve a térségben mköd vendéglátó, múzeumi, turisztikai egységek, valamint az idelátogató turisták. 2

3 Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati forrás Anyag eszköz ráfordítás Bér és közterhek Millió Ft 88,0 8, 8 79, 2 12, 2 75, 4 Monitoring: A megvalósításban résztvev szakmai szervezetek jelentései, mszaki naplók, monitoring jelentések Prioritások/ Projektek Állami költségvetés L e h e t s é g e s F o r r á s a l a p o k Regionális Munkaügyi Központ MPA, TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Közmunkatanács Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) É-Mo-i Regionális Program (ÉMOP) Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) Társadal-mi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Településfejlesztés Vizeink kezelése Természeti értékek kezelése Térségi közlekedés, elérhetség javítása Turisztikai feltételek javítása Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Komplex környezetvédelmi programok 3

4 2. Projektjavaslat címe: Óvodai és iskolai"pedellus" program az Encsi Kistérségben Kistérségi stratégia prioritása: Az esélyegyenlség javítása és a roma népesség társadalmi integrációjának elsegítése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Pályázó konzorcium vezetje: A halmozottan hátrányos helyzet és a roma gyerekek szegregációjának csökkentése, a szülk foglalkoztatásának elsegítésével Konkrét célok: A program a feltörekv, kiemelkedni vágyó és a gyermeküket példamutatóan nevel, egyben mások számára is példát mutató, pozitív hatást kifejt mintegy 40 f roma szül, "pedellus" számára biztosít munkalehetséget. A "pedellusokkal" szemben elvárásként fogalmazódik meg, hogy bekapcsolódjanak az óvoda, illetve az iskola közösségi életébe, az oktató - nevel munkába, s személyes közremködésük révén mintegy összeköt kapcsot képezzenek a többnyire hátrányos helyzet, beilleszkedési zavarokkal küzd roma gyerekek, illetve szüleik, valamint az óvoda, az iskola, az óvónk, a pedagógusok és a gyerekek között. A projektben résztvev roma nk tevékenysége jelentsen érdemi segítséget a gyerekek szocializációjához és szolgáljon példaként a gyermeknevelés alapvet, igényes feladatainak ellátásában. Encsi Többcélú Kistérségi Társulás Partnerek: É-Mo-i Regionális Munkaügyi Központ, és az Encsi Kirendeltsége; Települési Önkormányzatok; Kisebbségi Önkormányzatok; Általános iskolák, óvodák. 4

5 Leírás: A programba bevont pedellusok a szükséges képzés után a feladataikat a következi területeken végeznék: Ügyelet, szoktatás, orvosi vizsgálatra kísérés, családlátogatás, korrepetálás, órai besegítés, napközi tanulószoba, uszodába, területi versenyekre kísérés, házi versenyek szervezése, ünnepségek, bálok felügyelete, tehetségfejleszt szakkörök és roma hagyományrz foglalkozások tartása, illetve bemutatása. A pedellusok munkájukkal hozzájárulnának a térségben nagy számban él roma gyerekek hátrányos helyzetének csökkentéséhez, a lemaradásuk, kirekesztésük, perifériára sodródásuk mérsékléséhez, a társadalomba történ beilleszkedésük elsegítéséhez. A program idtartama: Egybeesik az óvodai év, illetve az iskolai tanév kezdésével és befejezésével. Helyszín, érintett romák célcsoportja, becsült száma, aránya: Helyszín: Encs város, illetve a kistérség települései. Roma célcsoport meghatározása: minimum 8 általános, vagy attól magasabb iskolai végzettség, munkanélküliként regisztrált, a feladatra alkalmas, a pedagógia, gyermeknevelés iránt megfelel fogékonyságot és érdekldést mutató roma szülk, mint a program végrehajtói. (40 f) Az általános iskolás, illetve óvodás korú hátrányos helyzet, roma és nem roma gyerekek, mint a program alanyai. (becsléseink szerint 1000 f) Indoklás: A projekt elemei több ponton kapcsolódnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Operatív Programok oktatás, kultúra, foglalkoztatás, esélyegyenlség és diszkriminációellenes intézkedéseihez. A évi népszámlálás alkalmával a kistérségben a lakosság 18,3 %-a vallotta magát roma származásúnak, ebbl adódóan is a térség jelents részében fokozottan jelen vannak a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási oktatási, képzési gondok, problémák. Bár 11 településen nincs, vagy minimális a roma lakosság aránya, ugyanakkor 14 településen a roma lakosság aránya már 2001 ben túllépte a 25 %-ot, de egyes településeken Hernádpetri, (54,9 %) Beret, (56,9 %) Csenyéte ( 93,4 %) ezt az arányt is jelentsen meghaladja. A roma népesség aránya óta jelentsen emelkedett, és az óvodás, iskoláskorúak között sok településen már többségben is vannak. A kistérségben a roma gyerekek hátrányos helyzete már kora gyerekkorban rögzdik. Sokan közülük nem, vagy késn kerülnek óvodába, ezért az iskolaérettségük nem éri el a kívánt szintet és ez a hátrány az iskolai évek alatt általában tovább fokozódik. Az iskolai elkülönítés ersödésében igen jelents szerepet játszik a hátrányos családi környezet mellett a többségi társadalom ilyen célú törekvése is. E kistérség példája is azt mutatja, hogy az itt élk a szabad iskolaválasztás lehetségével élve igyekeznek gyerekeik számára megteremteni a mobilitáshoz szükségesnek vélt feltételeket, miközben a gyengébb képesség, hátrányos helyzetben él köztük cigány gyerekeket - az "esélytelenek" egyre nagyobb arányú csoportjába szegregálják. 5

6 Amint azt a bevezetben felsorolt alapdokumentumok is megfogalmazzák: a halmozottan hátrányos helyzet és roma tanulók szegregációjának csökkentése, az esélyegyenlségük megteremtése megköveteli a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, az egészségügy, a szociális terület egész eszközrendszerének célirányos, komplex alkalmazását, továbbá az antidiszkriminációs eszközök ersítése mellett a roma népesség jelents részénél a szüli nevelési felelsség növelése irányába ható érdekeltségi, késztetési és szemléletalakítási módszerek fokozott mérték alkalmazását is. A megye más kistérségeiben (Ózd, Putnok, Edelény) foglalkoztatott pedellusok tevékenységükkel már bizonyították, hogy az ilyen jelleg projektek szakszer megvalósítása érdemben hozzájárul a hátrányos helyzet gyerekek beilleszkedésének elsegítéséhez. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati forrás Anyag eszköz ráfordítás Bér és közterhek Millió Ft Monitoring: Az elvégzett munka eredményességének, hasznosságának vizsgálata. A programcélok megvalósulásának és a támogatás jogszer felhasználásának ellenrzése. Módszerek: Személyes interjú, értékelés eseti jelleggel, illetve 3 havi rendszerességgel; Kérdíves felmérés félévente az intézményvezetk, pedellusok, szülk körében; Csoportos tréningelemeket tartalmazó foglalkozások; Prioritások/ Projektek Állami költségvetés Regionális Munkaügyi Központ, MPA és TÁMOP 1.1. Lehetséges forrásalapok Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás É-Mo-i Regioná-lis Program (ÉMOP) OCKÖ, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodóképesség fejlesztése Halmozottan hátrányos helyzet roma tanulók szegregációjának csökkentése 6

7 3. sz. Projektjavaslat címe: Erdgondozó program Encs és környéke roma lakosságának munkaer-piaci integrációjára Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Környezet és Energia Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program Észak-Magyarország Operatív Program Általános cél: Tartós munkanélküliek részére stabil foglalkoztatási lehetség és munkaerpiaci reintegráció biztosítása erdgondozási feladatok ellátásával Konkrét célok: 50 f roma munkavállaló 6 hónapos képzése és a 8 hónapos támogatott foglalkoztatása a célcsoport tagjainak szakképzése, OKJ szerinti, erd- és parkgondozó szakma megszerzése; a képzést követ tranzitfoglalkoztatás; Pályázó konzorcium vezetje: Civil szervezet Partnerek: ÉSZAKERD Zrt, Encsi kistérség települési önkormányzatai Érintett települések kisebbségi önkormányzatai Encsi munkaügyi kirendeltség Felnttképz szervezet a tartós foglalkoztatás feltételeinek megteremtése; a projekt résztvevinek továbbfoglalkoztatása. Leírás: A projekt szakmai tartalma képzési és foglalkoztatási irányok meghatározása, melyek egyaránt szolgálják a célcsoport tagjainak igényeit, valamint a kistérség településeinek szükségleteit, érdekeit. A kiválasztott munkatípus a erdgondozás, amely területen az ÉSZAKERD Zrt már jelents tapasztalatokra tett szert szakmailag, illetve a roma munkavállalók foglalkoztatását illeten is; helyzetelemzés, majd az együttmködési módzserek meghatározása, 50 f roma munkanélküli körültekint kiválasztása 6 hónapos munkaer-piaci képzés az OKJ szerinti erdgondozói szakképesítés megszerzése érdekében pszichoszociális gondozás, mentálhigiénés tréningek, a projektrésztvevk napi gondjainak 7

8 megoldásának elssegítése, a képzést és foglalkoztatást akadályozó tényezk kiküszöbölése céljából; minimálbér biztosítása a képzés idejére is, amely biztosítja a projektrésztvevk és családjuk megélhetését. az eredményes vizsgát követen a résztvevk 8 hónapos támogatott foglalkozatása az alábbi szakmai tartalommal: Erdápolási, erdmvelési munkák: A fiatal erdállományokban a faegyedek növekedésének megsegítése érdekében a gyorsabban növ, agresszív, konkurenciát jelent lágyszárú és cserjefajok növekedését vissza kell szorítani. Ez kétféleképpen történik: mechanikai módon levágásra, leverésre kerül a nem kívánt növényzet sarlóval, kaszával, illetve egyéb erdészeti szerszámmal. A feladat elvégzése minden esetben csak nagy élmunka igény kézi munkával történhet. A másik lehetséges mód a vegyszeres védekezés, ami szintén csak kézi munkával, háti permetezvel végezhet. Vágástakarítás: A fakitermelések után a területen visszamaradó úgynevezett vágástéri hulladék nehezíti az erd felújítását, balesetveszélyt jelenthet és esztétikai szempontból sem kívánatos. A hulladék esetenként jelents mennyiségben tartalmazhat tüzelésre alkalmas gallyfát, melynek összeszedésével és kedvezményes megvásárlásával a munkában résztvevk tzifa-beszerzési gondjait is enyhíteni lehet. Közcélú, közjóléti munkák: Különösen a települések közelében, átvezet közutak mentén, de az ezeken kívüli erdterületeken is az illegális szemételhelyezés már szinte kezelhetetlen méreteket öltött. A programba bevonandó gazdaságilag elmaradott térségek szinte egyetlen kibontakozási lehetsége a tiszta természeti területek idegenforgalmi vonzerejének megrzése révén az idegenforgalom, a turizmus növelése. Az ár és belvíz ellen védelem érdekében az erdterültek vízrendszereinek tisztítása A kiránduló-helyek, séta-, és turistautak folyamatos tisztán-, és karbantartása, az erd infrastrukturális hálózatának folyamatos javítása A projektben érintett települések Encs, Forró, Baktakék, Abaújkér, Csenyéte, Csobád ahol a munkaképes korú népesség száma 8610 f, a regisztrált álláskeresk száma 1208 f, és amely települési körben a becsült adatok szerint a lakosság több mint 30 % -a roma származású. A projekt megvalósítás kezdete a pályázat elnyerésétl számított 4 héten belül, befejezése a kezdettl számított 14 hónapon belül. Indoklás: A térségben a munkanélküliségi ráta stabilan % körüli, a foglalkoztatottsági rátában még ennyi mozgás sincs, stabilan 44 % körüli. Jellemz szám az is, hogy a gazdaságilag inaktív személyek száma csaknem folyamatosan meghaladja a foglalkoztatottak számát. Állandó fenyegetettség a térség munkavállalói számára, hogy aki egyszer munkanélkülivé válik, nagy valószínséggel tartósan kiszorul a munka világából. A térség foglalkoztatási helyzetét jellemzi, hogy a regisztrált munkanélküliek több mint egyharmada egy éven túli tartós munkanélküli, és kétharmada szociális segélyezett, rendkívüli 8

9 módon megterhelve az önkormányzatok költségvetését. A tartósan munkanélküliek jelents része roma származású, akiknek alacsony képzettségük miatt is rendkívül nehéz bekerülni az elsdleges munkaerpiacra. A évi népszámlálás alkalmával a lakosság 18,3 %-a vallotta magát roma származásúnak, ebbl adódóan is a térség jelents részében fokozottan jelen vannak a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási gondok. 14 településen a roma lakosság aránya már 2001 ben meghaladta a 25 %- ot. Azóta ez az arányszám érzékelhetn tovább növekedett. A térség ersségeit a természeti adottságok jelentik. Az erdk, a viszonylag tiszta víz és leveg, az alacsony szint, illetve nem létez ipari szennyezés, a kultúrtörténeti emlékek, és a határmentiség hosszú távon elnyére válhatnak az itt élknek. A térségben elsdleges társadalmi, gazdasági érdekek fzdnek az erdk értékeinek megrzéséhez és gyarapításához. Különösen a települések közelében, átvezet közutak mentén, de az ezeken kívüli erdterületeken is az illegális szemételhelyezés már szinte kezelhetetlen méreteket öltött. A programba bevonandó gazdaságilag elmaradott térségek szinte egyetlen kibontakozási lehetsége a tiszta természeti területek idegenforgalmi vonzerejének megrzése révén az idegenforgalom, a turizmus növelése. A legszélesebb körben lehet ezen a területen foglalkoztatást megvalósítani. Az erd közjóléti funkciói iránt fokozódik az igény. Mindenki szép, tiszta, és kényelmi célokat szolgáló berendezésekkel (kiránduló helyek, pihenpadok, sétautak, információs táblák, stb.) ellátott erdkben szeretne sétálni, ismerkedni a természettel. Az erdgazdaság az arra érdemes, és alkalmas helyeken létre is hozott ilyen létesítményeket, amelyek sajnos gyakran esnek rongálás áldozatává. A projekt gazdasági hasznossága A szakképzettséghez jutott 50 f foglalkoztatása, a havi rendszeres jövedelem, a támogató programok utóhatásának következménye, hogy javul a résztvevk életminsége: a célcsoport tagjai biztosítani tudják családjuk könnyebb megélhetését, emberi kapcsolataik, körülményeik javulnak. A projekt munkahelyet biztosítana azoknak, akiknek minimális az esélyük az elsdleges munkaerpiacon való elhelyezkedésre. Stabil, kiszámítható életforma megteremtésére törekedve igénylik a rendszeres munkát, a biztonságot adó jövedelmet. A pozitív tapasztalatok birtokában kedvezen megváltozhatnak a munkáltatói attitdök a romák foglalkoztatását illeten, oldódnak a cigány népességgel kapcsolatos elítéletek, kedvezbbé válik társadalmi szerepük megítélése. Az erdgondozó tevékenységükkel hozzájárulnak a rendezett települési kép kialakításához, a kistérség természeti értékeinek gyarapításához, az idegenforgalmi vonzer növeléséhez. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati források Anyag és eszköz Bér és közterhek Millió Ft 84,0 8,4 75,6 14,0 70,0 Monitoring: A szakmunkás bizonyítványt szerzett személyek száma, foglalkoztatottak száma, A gondozott erd nagysága (ha) Forrás: A projektben résztvev képz és szakmai szervezet jelentései 9

10 Prioritások/ Projektek Állami költségvet. Közmunkatanács L e h e t s é g e s f o r r á s a l a p o k Regionális Munkaügyi Központ MPA. TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Környe-zet és Energia Operatív Program (KEOP) É-Mo-i Regioná-lis Program (ÉMOP) OCKÖ, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Természeti értékek kezelése Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Komplex környezetvédelmi programok 10

11 4. sz. Projektjavaslat címe: Abaúji Foglalkoztatási Program (Szociális gazdaság projekt) /ATÖSZ által kidolgozott javaslat alapján/ Kistérségi stratégia prioritása: A lakossági, személyi és gazdasági szolgáltatások, illetve a szociális gazdaság gyors ütem, támogatott fejlesztése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Észak- Magyarország Operatív Program LEADER + Cserehát Program Általános cél: A települések lakóinak életminsége javítása érdekében közösségi és személyes szolgáltatások végzése Pályázó konzorcium vezetje: ATÖSZ (vagy gesztor önkormányzat) Konkrét célok: 42 f tartós munkanélküli foglalkoztatása az alábbi területeken: Mezgazdasági vállalkozók részére (vállalkozási alapon) - gyümölcs szedés - metszés - növényápolási munka - erdei termékek gyjtése - erdei termékek feldolgozása - gyógynövény termesztési program - magántulajdonban lév mezgazdasági utak árokrendezése, karbantartása Önkormányzatok részére - település karbantartó munkák - erdk telepítése, ápolása - önkormányzati utak mentén árokrendezés, karbantartás - környezetvédelmi feladatok - hulladék vas gyjtése - folyók, patakmedrek tisztítása Partnerek: Települési önkormányzatok Kisebbségi önkormányzatok Házi orvosok Civil szervezetek Munkaügyi kirendeltség 11

12 Szociális feladatok ellátása Az ids, beteg, fogyatékkal él embereket megterhel, fizikai munkát igényl ház körüli teendk folyamatos elvégzése tartósan munkanélküliek foglalkoztatásával. (téli tüzel aprítása, fnyírás, kerti munkák, kaszálás, vízelvezet árkok mélyítése, épület- és kerítésjavítás, bevásárlás, takarítás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, orvoshoz kísérés, ebédkihordás, stb.). Leírás: A Projekt keretében a kistérség 3 mikrokörzetében (Bels-Cserehát, Kegyetlen, és Hernádvölgye) 42 f -körzetenként 14 f- (ezen belül 1 f irányító és 1 f asszisztens) tartósan munkanélküli 18 hónapos foglalkoztatására kerülne sor. A Projekt elemei: kiválasztás, motivációs tréning, képzés, majd támogatott, illetve vállalkozói alapon végzett foglalkoztatás. A 3 mikrokörzet csoportjainak munkáját egy 3 fs központi menedzsment irányítaná, koordinálná és fogná össze. (Vezet, pénzügyes, valamint adminisztrátor) A projekt keretében a kistérség településein elzetesen felmérésre kerülnének azok a feladatok, amelyek közfeladatként az önkormányzatok hatáskörébe tartoznak, és ellátásuk jelenleg nem megfelel szinten történik, illetve azok a feladatok, amelyeket a projekt keretében vállalkozási alapon a projekt fenntarthatósága érdekében a csoportok elvégeznének. Ez a projektelem újszer munkaerpiaci program megvalósítását tenné lehetvé. Külön a házi orvosok, a házi gondozónk bevonásával felmérésre kerülnének az ids, beteg és fogyatékkal él lakosok körében a ház körüli munkákra vonatkozó igények. A konkrét munkafeladat igények alapján a munkaügyi kirendeltség és a települési önkormányzatok közremködésével kiválasztásra kerülne az a 42 f tartós munkanélküli férfi és n, akik a képzettségük és személyes jellemzik szerint alkalmasak lehetnek az ilyen jelleg feladatok ellátására. A program másodlagos célcsoportját a községekben él idskorú, mozgásában ersen korlátozott emberek jelentik. Sok az egyszemélyes idsháztartás és gyakran a hozzátartozók is távol élnek. Ezeknek az embereknek nyújtana segítséget az önkormányzat azzal, hogy a munkavégzésre alkalmazott személyek elvégzik a családi házaknál folyamatosan jelentkez munkákat, rendbe teszik a porták eltti árkokat és a közterületeket is. A férfi alkalmazottak elvégeznék a fizikai jelleg munkákat: téli tüzel aprítása, fnyírás, kerti munkák, kaszálás, vízelvezet árkok mélyítése, épület- és kerítésjavítás, stb. A téli hónapokban a hóeltakarításban, nyáron a fkaszálásban segítenek a munkások azoknak az embereknek, akik nem tudják elvégezni ezeket a feladatokat. A szociális szolgáltatás keretében a ni foglalkoztatottak ellátnák az olyan jelleg feladatokat, mint: bevásárlás, takarítás, gyógyszerek felíratása és kiváltása, orvoshoz kísérés, ebédkihordás, stb. 12

13 Indoklás A projekt életképességét, fenntarthatóságát jelents részben biztosítaná, hogy bevételi lehetségei lennének: - gyümölcstermel vállalkozóknak végzett bérmunka (metszés, gyümölcsszedés) - erdmvelésbl származó bevételek (földalapú támogatás) - erdei termékek gyjtésébl származó bevétel (értékesítési lánc kiépítése) - energiaerd telepítése A projekt keretében a közmunka jelleg feladatok magasabb szint ellátása azért is indokolt lenne, mivel: A szilárd kommunális hulladék elhelyezése nem mindenütt megoldott. A hulladék szervezett elszállítását Encsen és a környez falvakban megoldották. Az elszállított hulladék az Encs melletti hulladékelhelyez telepre került, viszont a megsemmisítése, illetve hasznosítása itt sincs megoldva. A hulladékelhelyez telep Encs városban is telítdött, ezért új elhelyezési megoldást kell keresni. Az illegális hulladéktelepek felszámolása sem a kívánt mérték. A közterek, közparkok, utcabútorok színvonalas kivitelezése és folyamatos karbantartása is nagyobb ráfordítást és figyelmet igényel a kistérség településein. A csapadékvíz elvezetés sem kellen megoldott több településen, az árkok, patakok gazosak és hulladékkal szennyezettek. A szociális szolgáltatás fejlesztése azért is szükséges, mivel a kistérségben lakosainak közel 40 %-a az életkora és egészségi állapota miatt segítségre szorul a ház körüli munkák végzésében. Egyes települési önkormányzatok már eddig is szerveztek hasonló célú és tartalmú közhasznú munkákat, azzal a különbséggel, hogy ezek idtartama mindössze 3 hónapra korlátozódott, amely túl rövid id volt ahhoz, hogy a foglalkoztatottak és a segítend családok között a kölcsönös bizalom megfelelen kialakuljon. E családoknál, illetve egyéneknél a megélhetés anyagi nehézségei, az életvitel, a gyermekek, idsek ellátásának, a beteg családtagok gondozásának körülményei közepette minden váratlan esemény, kiadás megnehezíti a család, illetve a magányos személy életét. A normális életvitelhez szükséges feltételek folyamatos hiánya jelentsen rontja e személyek életminségét. E családok többségének házai vagy régiek és leromlott állapotúak, s állaguk ezért gyenge. A régi házakat vagy örökölték, vagy éppen rossz állaguk miatt olcsón vették meg. Gyakran csak szobakonyhásak, s ritkán állnak háromnál több helyiségbl, kevésben található fürdszoba, viszont sok köztük a nedves, nehezen fthet. A lakás és a háztartás, a megélhetés költségeit esetenként csökkenti ugyan a kiterjedt, nagyobb családok együttélése, ugyanakkor számos feszültség és konfliktus hordozója is az ebbl fakadó zsúfoltság, a pihenéshez, tanuláshoz szükséges megfelel tér hiánya. Különösen nagy segítséget tudna a projekt nyújtani olyan családoknál, ahol a tartósan beteg családtagok, fogyatékos gyerekek gondozása is a családra hárul. A családi és nevelési tanácsadás, az ügyes-bajos dolgok intézésében igénybe vehet szociális intézmények és szakemberek elérhetsége is jelents segítség lehet a kistelepüléseken. 13

14 A projektben szerzett munkatapasztalatok révén a foglalkoztatott tartós munkanélkülieknek növekedne az esélyük az elsdleges munkaerpiacon való elhelyezkedésre is. Pénzügyi összefoglaló Összes ráfordítás Öner Pályázati források Saját bevételek Anyag és eszköz ráfordítás Bér és közterhek Prioritások/ Millió Ft Lehetséges forrásalapok Monitoring: A foglalkoztatottak száma, A segítséget kapott személyek száma, A konkrétan elvégzett közmunkák mennyisége. Vállalkozói alapon végzett munkák mennyisége Forrás: A projektet szervez, irányító szervezet jelentései Projektek Állami költségvetés. Regionális Munkaügyi Központ MPA, TÁMOP 1.1. Önkormányzati, kistérségi társulás, egyéb helyi forrás Alapítványok, OFA Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) LEADER+, Cserehát program Foglalkoztathatóság fejlesztése Alkalmazkodó készség javítása Szociális gazdaság fejlesztése Infrastruktúra fejlesztése 14

15 5. sz. Projektjavaslat címe: Munkalehetség teremt komplex beruházások az Encsi Kitérségben (Hátrányos helyzet kistérségekre kiírt GOP /C kódszámú él pályázati felhívás) Kistérségi stratégia prioritása: A gazdaság és az infrastruktúra fejlesztése, a foglalkoztatottság növelése Illeszkedés más stratégiákhoz, programokhoz: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Általános cél: A komplex technológiai korszersítés a növekedési potenciállal rendelkez vállalkozások foglalkoztatottjainak bvítésével és a jövedelemtermel képességének növelésével. Pályázó konzorcium vezetje: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, Egyéni vállalkozók Konkrét célok: Innovációs, adaptációs képességének ersítése; Vállalkozások által elállított hozzáadott érték növelése; Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz való kapcsolódás; Piacra jutás segítése; Partnerek: A konkrét pályázati céloktól függen: Gazdasági társaságok, Szövetkezetek, Egyéni vállalkozók, Képz, tanácsadó szervezetek, Közhasznú társaságok, civil szervezetek, Munkaügyi központ Lehetséges pályázati támogatások: 1. Eszközbeszerzés: technológiai korszersítést eredményez új eszközök beszerzése, szállítás és üzembe helyezés, betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), 15

16 2 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás: infrastruktúra építése, korszersítése, szolgáltatónak közm- és hálózatfejlesztési hozzájárulás fizetése, ingatlan építése, bvítése, korszersítése, ingatlanfejlesztési kiviteli tervek, 3.Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 4. Információs technológia fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatása 5 Piacra jutás támogatása: piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel), piackutatás, igényfelmérés, marketing eszközök elkészítése, beszerzése. 6. Vállalati HR fejlesztés a projekthez kapcsolódóan: munkavállalók képzése (betanítás, tanfolyamok, tréningek, képzések). 7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken: vállalati stratégiai tanácsadás, szervezetfejlesztési tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, vállalati folyamatmenedzsment támogatása, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás, technológiai fejlesztési tanácsadás, marketing tanácsadás, logisztikai tanácsadás. 8. Minség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása: ISO 9001 szabvány elírása szerinti minségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO követelményeknek megfelel környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármipari beszállítói követelményeknek megfelel rendszer bevezetése és tanúsíttatása, AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelel minségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása, Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000) bevezetése és tanúsíttatása, 1. Technológiai korszersítést eredményez új, egyenként minimum nettó Ft érték eszközök beszerzése esetén az alábbi költségek számolhatók el: tevékenységek végzéséhez szükséges új eszközök és berendezések vételára, 16

17 szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az els minsítés, hitelesítés költségét is, betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva), az eszközök els felszerszámozásához a szerszámok, kiegészít berendezések költsége. 2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-áig): Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége: ivó-, ipari- és tzi-víz hálózat, korszer tzvédelmi hálózat kiépítése, földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhvezeték, elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, es- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító, iparvágány, a küls telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, útépítés, parkoló építés, rz-véd elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése. A technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építés, bvítés, átalakítás, felújítás, korszersítés költségei (kiviteleznek fizettet ellenszolgáltatás). 3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig). 4. Információs technológia fejlesztés (beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is) esetén az alábbi költségek számolhatók el: Hardverekhez kapcsolódó tevékenységek, egyenként minimum nettó Ft érték eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít.): közvetlenül a projekthez rendelhet hardver eszközök beszerzési költségei, közvetlenül a projekthez rendelhet hardver eszközök bérleti díja a végs pénzügyi elszámolás idpontjáig (elszámolása legalább évente), Szoftverekhez kapcsolódó tevékenységek, eszközök költségei: üzleti alkalmazások, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, immateriális javak (licenc) költségei, szoftver-tervezés, testreszabás költségei, migrációs (adatok is) fejlesztések költségei. 5. Piacra jutás támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig): vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja (utazás, napidíj, bérköltség, szállás kivételével), 17

18 tanulmányok költsége, marketing anyagok, marketing akciók költsége. 6. A projekthez kapcsolódó vállalati HR fejlesztés esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig): képzési igények felmérésének költsége, tréneri díjak értéke, oktatók, képzk, betanítást végzk díja, küls képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége. 7. Tanácsadás igénybevétele esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig): A támogatott tanácsadói területeken igénybevett tanácsadás díja (tanácsadói díjak a támogatható tevékenységek 7. pontjában felsoroltak alapján), továbbá a vállalati folyamatmenedzsment támogatása esetén folyamatszervezés, BPR, szervezetfejlesztés költségei, információ, adatmenedzsment költségei. 8. Minség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén az alábbi költségek számolhatók el (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig, de maximum 5 millió forintig): Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás a felkészít, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek, Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elaudit, tanúsító audit, a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján. Elszámolható az olyan pénzügyi eszközlízing keretében történ beszerzés, amelynek teljes nettó költsége (tketörlesztés) a beruházás megvalósítási ideje alatt kifizetésre kerül. A nettó költség nem lehet több, mint a lízingbe adott vagyontárgy szerzdés szerinti beszerzési értéke. A lízingszerzdéssel kapcsolatos egyéb költségek nem számolhatók el. Nem minsül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalat közötti lízing. (A hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. 2. sz. melléklete szerint.) A pályázat tárgyát képez eszközökre a megrendelés idpontja után fizetett elleg teljes összegében elszámolható. Az ellegszámlára támogatás nem folyósítható. A kifizetett elleg a végszámla benyújtásakor számolható el, ha a kifizetést a kibocsátott végszámla magában foglalja. A lehetséges támogatás összege Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhet támogatás mértéke az Észak-Magyarországi régióban maximum az összes elszámolható költség 50%-a. Jelen pályázat keretében az igényelhet támogatás minimum Ft, maximum Ft. 18

19 Ezen belül további maximális korlátok: Ha a projekt költsége maximum millió Ft, akkor a támogatás maximum 40 %, de legfeljebb 200 millió Ft. Ha a projekt költsége meghaladja az millió Ft-ot, akkor a támogatás maximum 30 %, de legfeljebb 500 millió Ft. Indoklás Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérl szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet szerint az alábbi térségek kaphatnak támogatást: a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzet 48 kistérség, vagy a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzet 235 település A kistérség gazdasági szervezeteinek különösen kívánatos lenne a fenti pályázati forrásokból való részesedés, mivel: A kistérség gazdasági helyzetét olyan objektív mutatószámok is jelzik, mint a 7/2003.Korm. rendelet szerinti besorolás, amely alapján a térség 36 településébl 29 társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott és 35 az országos átlagot jelentsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A megye egész északi térségének gazdasági elmaradottságát mutatja, hogy az 1000 lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma mindegyik itteni kistérségben (abaúji-hegyközi, bodrogközi, encsi, edelényi, szikszói) egységesen mélyen a megyei és az országos átlag alatt van. ( 1000 lakosra 31-46, az encsi kistérségben 45 vállalkozás, a megyei 77 tel és az országos 120-szal szemben) ben az encsi kistérségben bejegyzett 1101 vállalkozás közül 326 társas és 775 egyéni volt. A regisztrált vállalkozások között az egyéniek megyeitl is jóval magasabb aránya egyrészt a viszonylag gyenge gazdasági és foglalkoztatási potenciálra utal, másrészt a kényszervállalkozások jelents arányát is valószínsíti. A termelk kiszolgáltatottságát fokozza a feldolgozó kapacitás igen szk keresztmetszete. A gyümölcskertészeti kultúra térhódítása különösen indokolttá tenné ennek fejlesztését. A jól prosperáló farmergazdaságok létrejöttének financiális háttere hiányzik, a volt mezgazdasági szövetkezetek egy része pedig megfelel támogatottság híján szinte csak vegetál. Foglalkoztatási szempontból az ágazatnak egyre kisebb szerepe van, holott a térségben gazdaság-földrajzi adottságainál fogva a mezgazdasági és élelmiszeripari tevékenységnek igen komoly létjogosultsága lenne. Feltételezhet, hogy a termelés gépesítettségének jövbeni fokozódása még inkább csökkenti majd az élmunkaer iránti igényt a mezgazdasági alaptevékenységben. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a háztartások többsége eltér arányban kiegészíti jövedelmét a mezgazdasági tevékenységbl. 19

20 Az elmúlt években a mezgazdaság és a vidék fejlesztésére létrehozott Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programon (AVOP) belül pályázati lehetség nyílt a fejlesztések támogatására. A térség gazdálkodói is nyertek el támogatásokat gépi és épület beruházásokra, de foglalkoztatási vonzatuk nem volt számottev. Az itt mköd vállalkozásoknak beruházásra, korszersítésre saját erbl sajnálatos módon csak igen szerény mértékben vagy egyáltalán nem telik, emiatt veszélyeztetettnek látszik hosszabb távú versenyképességük. A területfejlesztési, felzárkóztatást segít támogatást a korábbinál jóval nagyobb részesedés ellenére viszonylag kevesen tudták igénybe venni. Foglalkoztatáspolitikai szempontból kedveztlennek minsíthet az a gyakorlat, miszerint a támogatások odaítélését sok esetben nem vagy csak minimális mértékben kötötték össze a foglalkoztatás bvítésének és új munkahelyek létrehozásának a követelményével. Az ipar szinte alig van jelen a területen. Arányait tekintve a feldolgozóipar a legjellemzbb. Az ipar képviseletében az elmúlt idszakban nem jelent meg új munkáltató a térségben. A régió feldolgozóiparát továbbra is alapveten a ruhakészítés, a bútorgyártás, valamint a tejfeldolgozás és ásványvíz-palackozás reprezentálja. Az Encsi Ipari Park stratégiájában egy agro-ipari park megteremtése szerepel célkitzésként. Probléma, hogy a megtermelt mezgazdasági termékek feldolgozása, csomagolása, tárolása ma még nem megoldott. Az ipari park a szántó mvelési ágú zöldmezs területekre kíván olyan betelepülket fogadni, akik az említett termékek tovább feldolgozásában és exportjában érdekeltek. Az infrastruktúra a parkon belül kiépített, a zöldmezs területek kis költséggel beköthetk a hálózatba. Az ipari park a kezdeti induló szakaszában van, ezért még nem rendelkezik komoly tapasztalatokkal a mködtetésben, a szolgáltatások kiépítése folyamatban van. A területet jó fekvése, Kassához, illetve, illetve a kassai nemzetközi repültérhez való közelsége teszi értékessé. A tervekben megfogalmazódott egy logisztikai központ kialakítása is, amely szintén a helyi termékek raktározását, htését, csomagolását lenne hivatott szolgálni. Pénzügyi összefoglaló A pályázati adatlap formai elírása és a konkrét pályázat adatai alapján lehetséges kitölteni. Min: 50 millió Ft Max: 500 millió Ft Monitoring: A pályázati kiírás elírásai szerint. 20

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben

Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 - Ügyféltájékoztató - I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.3 pályázatról GOP-2009-2.1.3 (Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása) A pályázat általános bemutatása A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Magas foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben GOP-2010-2.1.2 1.Alapvetõ cél és háttér információ A komplex technológiai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2.1.2/C pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2..2/C pályázatról GOP-2009-2..2/C (komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old

Pályázat kiírója / kódja. Pályázat címe. Ssz. 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL Ssz. Pályázat kiírója / kódja Pályázat címe 1. OFA Foglalkoztatottság megırzésének támogatása 2. old 2. OFA Állásukat vesztık újra elhelyezkedésének támogatása

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés

Regionális Operatív Programok. Telephelyfejlesztés Regionális Operatív Programok Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-1.1.1/E-12 Észak-Alföldi Operatív Program ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program KDOP-1.1.1/C-12 1. A PÁLYÁZAT CÉLJA Telephelyfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet

Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4. Ügyféltájékoztató -tervezet Környezeti célú fejlesztések tárgyú pályázathoz GOP-2011-2.1.4 Ügyféltájékoztató -tervezet I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: - kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02.

2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. 2010. Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése 2010.03.02. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Gazdaságfejlesztési Operatív Program Kis és középvállalkozások fejlesztése prioritás Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2012-2.1.1/B - Ügyféltájékoztató

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GOP-2010-2.1.1/B GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2010-2.1.1/B I.A támogatás célja

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK

KE éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK CEKÉKE KE Cigányok éss Etnikai Kisebbségek Érdekeit KépviselK pviselőegyesület HEFOP/2004/2.3.1.-1. ȞHátr trányos helyzetűemberek emberek alternatív v munkaerő- piaci képzk pzése éss foglalkoztatása ˇ

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10.

2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. 2010. Telephelyfejlesztés 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22.

2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. 2010. Környezetközpontú technológiafejlesztés 2010.02.22. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Támogatás összege: vissza nem térítendő támogatás: o minimum 50 000 000 Ft, maximum 750 000 000 Ft igényelhető

Részletesebben