ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u.16. Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Keltezés: Marcali, március 19. Berkes Györgyné elnök-ügyvezető 1

2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti Magyarország országa A vállalakozás székhelye Marcali A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet A beszámoló egy vállalkozásra, vagy Egy vállalkozásra vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma 2013.átlag fő 43 A beszámoló pénzneme: HUF A beszámolóban közölt adatok Ezer forint számításának nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: 2013.december A Takarékszövetkezet internetes honlapcíme: A Takarékszövetkezet működését 1958-ban kezdte meg. Működési területén 5 város és 21 község lakosságának pénzügyi szolgáltatásait egy központtal és 10 kirendeltséggel látja el ben a megyeszékhelyen, 2002-ben Keszthelyen, 2008 áprilisában pedig Balatonbogláron nyitott kirendeltséget ben a takarékszövetkezet központja és a marcali fiók a Budapest Banktól megvásárolt épületbe költözött. A Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (jogelőd: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása 2

3 pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi szolgáltatás közvetítése pénzváltási tevékenység valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás pénzügyi szolgáltatásból származó, veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében tulajdonba került fedezet, illetőleg biztosíték hasznosítására irányuló tevékenység Egyéb: Bszt. szerint függő ügynöki tevékenység végzése biztosítás közvetítői tevékenység A Takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma az előző időszakhoz képest csökkent. Lakossági számlák db száma db vállalkozói számlák db 968 db. A tevékenység központja Marcali, Rákóczi u.16. sz. alatt van. Telephelyek bemutatása: Fiókok: Marcali Balatommáriafürdő Kirendeltségek: Kéthely Somogysámson Balatonfenyves Balatonszentgyörgy Fonyód Kaposvár Keszthely Balatonboglár Betétgyűjtő pénztárak a Takarékszövetkezetnél nem működnek. A Takarékszövetkezetet 7 fős Igazgatóság és 5 fős Felügyelő-Bizottság irányítja. 3

4 A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Fő Részjegy E Ft Fő Részjegy E Ft Jogi személy Természetes személy Összesen A Takarékszövetkezet bármely tagjának tulajdonában 200 db ,- Ft névértékű ( ,- Ft) részjegy lehet. A Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében egy tulajdonosnak a közvetett és közvetlen tulajdoni hányada nem haladja meg a 15%-ot. A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: A Takarékszövetkezetnek nincs kapcsolt vállalkozása. 2. Számviteli politika A Takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény alapján érvényes számviteli politikával rendelkezik, melyet az Integrációs szervezet, illetve a Takarékbank Zrt. adott ki. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait így a Takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. Az éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval együtt üzleti jelentés is készül. A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január 31. A zárlati munkák gyakorisága: havi Jelentős összegű hiba : ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak szerint alakul: 4

5 Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák, eredményt, saját tőkét módosító értéke mérlegfőösszeg > 25 Mrd Ft jelentős összegű hiba >500M Ft 25 Mrd Ft>mérlegfőösszeg>50M Ft Jelentős összegű hiba>mérlegfőösszeg 2%-a 50M Ft>mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba>1m Ft Értékcsökkenés,értékcsökkenési leírás szempontjából jelentősnek kell tekinteni a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetét, ha 10 millió Ft alatti bekerülési érték esetén az 1 millió forintot, 10 millió Ft-nál nagyobb bekerülési értékű eszköz esetén a bekerülési érték 10%-át meghaladja. Értékvesztés elszámolása szempontjából jelentős összegűnek kell tekinteni az értékvesztést, ha az a könyv szerinti értéknek több mint 10 %-a. Értékhelyesbítés fogalmában jelentősnek állapítja meg a Takarékszövetkezet, amennyiben a nettó könyvszerinti érték 10-%-át meghaladja az egyedi eszköz értéke a mérlegkészítés időpontjában. Értékhelyesbítés elszámolása szempontjából, amennyiben az egyedi eszköz meghatározott értékhelyesbítés összege 4 %-ban eltér a leltárral alátámasztott különbözettől. A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A deviza tranzakciók az üzletkötés napján érvényes átváltási árfolyamon kerülnek rögzítésre. A devizában denominált eszközök és kötelezettségek a fordulónapon érvényes MNB árfolyamon kerülnek átszámításra. Az eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatában meghatározásra került: az immateriális javakra és a tárgyi eszközökre az adótörvény által elismert értékcsökkenési leírási kulcsokat alkalmazza a takarékszövetkezet időarányos leírással, bruttó érték alapján, lineáris leírás keretében. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Az immateriális javak közül a szellemi termékek leírásának idejét 5 évben határozza meg a Takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a Takarékszövetkezet a 100ezerFt egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. (2007. január 1-től) A Takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az un. FIFO módszer alapján veszi számításba, illetve az utolsó beszerzési áron értékeli. 5

6 Az értékpapírok kezdeti besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg a Takarékszövetkezet. A többször módosított 250/2000.(XII.24) kormányrendelet 7.sz. mellékletének előírásait figyelembe véve, valamint a 2013.évi CXXXV. tv. rendelkezései alapján a Takarékbank Zrt. által elkészített Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási és Céltartalék-képzési Szabályzatban leírtak alkalmazásával végezte a Takarékszövetkezet az eszközeinek minősítését. Csoportos egyszerűsített értékelés alá azok a kintlévőségek tartoznak, melyek értéke kisebbek a Kockázati stratégiában meghatározott összeghatárnál (ez jelen esetben az előző év auditált szavatoló tőkéjének 1%-a). Az egyes minősítési kategóriákhoz hozzárendelt %-os mutatók a következők: problémamentes: 0%, külön figyelendő: 5%, átlag alatti: 20%, kétes: 50%, rossz: 90%. Egyedi teljeskörű minősítés alá tartoznak: - a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatár feletti kintlevőségek, illetve kockázatvállalások (az egy ügyfélnek adott kölcsönök, garanciák és más kötelezettség-vállalások összegét a minősítés módjának meghatározása szempontjából egy kockázatvállalásnak kell tekinteni), ide nem értve az ezen összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követeléseket. - a bankközi kihelyezések, - a csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások hatálya alá került ügyfelekkel szembeni kintlevőségek. Egyedi egyszerűsített minősítés alá tartoznak: - a Kockázati Stratégiában meghatározott összeghatárt meghaladó lakossági ügyféllel szembeni, a fogyasztási hitelekből, jelzáloghitelből eredő követelések. Az egyedi minősítési kategóriába rendelt súlysávokon belül számolja el a Takarékszövetkezet az értékvesztést az alábbiak szerint: problémamentes: 0%, külön figyelendő: 1-10%, átlag alatti: 11-30%, kétes: 31-70%, rossz: %. A hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedileg minősíti a Takarékszövetkezet. A befektetések minősítése az éves beszámoló készítésekor történik. A Takarékszövetkezet a jövőbeni függő kötelezettségek és a biztos jövőbeni kötelezettségek után céltartalékot képez az Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási és Céltartalék-képzési szabályzatában előírtak szerint. 6

7 Év végén a mérleg fordulónapjáig járó, a mérlegkészítésig esedékes, be nem folyt kamatokat és kamatjellegű jutalékokat a Takarékszövetkezet függővé teszi. A Takarékszövetkezet a jövőbeni függő kötelezettségek között mutatja ki a garanciákat, amelyek arra kötelezik a takarékszövetkezetet, hogy az ügyfél nevében kiegyenlítse tartozását, amennyiben az ügyfél a szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Szerződéses, még nem teljesült kötelmeit a Takarékszövetkezet szintén a jövőbeni függő kötelezettségek között mutatja ki (hitelkeretek, folyószámla még le nem hívott része). A Takarékszövetkezet a követelései és kötelezettségei között a hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követeléseit a hátralévő lejárat szerinti bontásban szerepelteti (éven belüli, éven túli, 5 éven túli). A Takarékszövetkezet 2006.december 31-től alkalmazza az ingatlanok piaci értéken történő értékelését. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait. A Takarékszövetkezet december 31-vel általános kockázati céltartalékot képez, melynek mértéke december 31-én 0,1%. A Hpt. módosítás értelmében december 31-én az általános kockázati céltartalék átvezetésre került az eredménytartalékba. 3. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A Takarékszövetkezet mérleg-főösszege a 2012.dec.31-i ezer Ft-ról ezer Ft-al csökkent, értéke ezer Ft 2013.dec.31.-én. Ebből: - a saját tőke csökkenése eft - a kötelezettség növekedése eft - az átmenő passzívák csökkenése eft - a céltartalék emelkedése eft Megállapítható, hogy a csökkenés döntő részben a kötelezettségek emelkedéséből származik. A Takarékszövetkezet kamatpolitikája, a szolgáltatások színvonala emelkedésének ellenére az ügyfelektől származó források csökkentek. A Takarékszövetkezet piaci pozíciója a térségben meghatározó annak ellenére, hogy a forrásgyűjtésben a konkurencia erősödése volt tapasztalható. 7

8 a. Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,4% ,4% -1,0% 2. Állampapírok ,0% ,5% 2,5% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,7% ,5% 4,8% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,3% ,2% -4,1% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,0% ,0% -2,0% 6. Immateriális javak ,0% ,0% 0,0% 7. Tárgyi eszközök ,7% ,8% 0,1% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,4% ,5% 0,1% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,3% ,1% -0,2% E S Z K Ö Z Ö K xx A Takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezőtlenül alakult az eszközállomány összetétele, mivel csökkent a pénzeszközök, az ügyfelekkel szembeni követelések, az egyéb értékpapírok, valamint az aktív időbeli elhatárolások aránya. Az állampapírok és a hitelintézetekkel szembeni követelések, a tárgyi eszközök aránya és a részesedések aránya nőtt. 8

9 Az ügyfelekkel szembeni követelés 2013.év végén eFt volt, melyet a mérlegben csökkentett a eFt-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eFt-al csökkent nettó értéken, s így aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 44,2 % lett. Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,1% ,5% 7,4% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,2% ,4% -0,8% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,7% ,1% -6,6% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemléltetik a következő diagramok: A tábla a követelések két fő csoportját mutatja be. A hitelintézetekkel szembeni követelések 7,4%-ponttal nőtt. Az ISZ. törvény alapján a Takarékszövetkezet csak a Takarékbank Zrt-nél helyezhet el betétet. A lejárati idő alapján csoportosítva a követeléseket megállapítható, hogy az éven belüli követelések aránya összességében 46,3 %-ról 52,9 %-ra nőtt. 9

10 b. Az eszközállomány minősége A Hpt 85. előírása és a Takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány a Takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eFt volt, eFt-al kevesebb az előző évinél. Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,7% ,1% -3,6% Külön figyelendő ,9% ,5% 0,6% Átlag alatti ,7% ,3% -2,4% Kétes ,1% ,2% 2,1% Rossz ,7% ,9% 3,2% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) xx Portfólió elemzés minősítés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,6% ,3% -0,3% Külön figyíelendő ,3% ,3% 1,0% Átlag alatti ,4% ,3% -2,1% Kétes ,4% ,7% 1,3% Rossz ,3% ,4% 0,1% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) xx A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel (vállalkozók, lakosság) szembeni követelésállomány, ami 2012.dec.31.-én eFt volt, 2013.dec.31.-én pedig eFt. A problémamentes állomány aránya 76,7 %-ról, 73,1 %-ra csökkent, mivel változott a hitel állomány összetétele. Ezen kívül a Takarékszövetkezet minősítési rendszere is változott. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Bank) a évi CXXXV. törvény (ISZ. tv.) 19. (5) alapján átvizsgálta a Takarékszövetkezet eszközeit, illetve kötelezettségeit. Az értékelési szabályok változása eFt értékvesztés képzést eredményezett, mely rontotta a Takarékszövetkezet eredményét is. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 4,3 osztályzatot 1 kaphatott volna. Ez az érték kis mértékben csökkent a 2012.évi záró értékhez (4,45) viszonyítva. 1 Az értékelés 1-5 értékelési skálán : a problémamentes =5, a rossz =1. 10

11 c. Források összetételének alakulása A Takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források dinamikusabban emelkedtek, mint a Takarékszövetkezet saját tőkéje. Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,0% ,9% -0,1% Idegen források ,0% ,1% 0,1% F O R R Á S O K xx A táblázatból megállapítható, hogy a saját forrás aránya ugyanolyan %-pontban csökkent, mint amilyen %-pontban nőtt az idegen források aránya. Saját tőke üzleti éven belüli változása (Adatok e Ft-ban) Megnevezés Változás Növeke-dés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék + Általános tartalék képzés Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék képzés Vagyon értékelés Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke

12 Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% ,7% 2,7% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,9% ,8% 3,9% 3.) Egyéb rövid ,9% ,2% -5,7% Rövid lejáratú kötelezettségek ,8% ,7% 0,9% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú ,8% ,1% -0,7% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,4% ,2% -0,2% 6.) Egyéb hosszú 245 0,0% 185 0,0% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2% ,3% -0,9% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség. Ez összességében eFt-al csökkent. A csökkenés jelentős része a vállalkozók látra szóló és folyószámla betéteinek, valamint a lakosság folyószámlán lekötött betét csökkenéséből származott. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettség eFt-tal emelkedett. Ez a Takarékbank Zrt-től felvett rövid és hosszúlejáratú CHF hitel állományából, valamint az MNB/NHP hitelek állományából adódik. A rövid lejáratú források aránya 0,9%-ponttal nőtt, a hosszú lejáratú források aránya pedig 0,9%-kal csökkent. d. Tőkemegfelelés-ICAAP A Takarékszövetkezet ban új tőkekövetelmény számítási módszerre tért át. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) tehát egy olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyelési, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek: - megfelelően azonosítják, mérik, összesítik és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, - a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, - megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. 12

13 Kockázatok tőkekövetelménye Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés Kockázattal súlyozott kitettségi érték összesen % Kitettség eredeti értéke % Átlagos kockázati súly 39,8% 35,0% -4,8% Mérlegtételek kockázati súlyozott kitettségi érték % Mérlegtételek eredeti értéke % Mérlegtételek átlagos kockázati súlya 40,2% 35,3% -4,9% Kockázatok tőkeszükséglete összesen ebből: hitelezési % működési (alapmutató módszer) % egyéb Tőkepuffer értéke:max (stressz tesztek, önértékelés) % Összes tőkeszükséglet a 2.pillér alatt tőkepufferrel % A táblázatból kitűnik, hogy az összes - mérleg és mérlegen kívüli - kockázati kitettség eredeti értéke 5%-al csökkent, míg a kockázatokkal súlyozott kitettségi érték 17%-al. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 35%. A kockázattal súlyozott kitettség értékének eltérése (csökkenése) az előző évhez képest eFt, melyből a kulcshatás eFt, a volumenhatás (eredeti kitettség értékének alakulása) eFt, a szerkezetváltozás hatása pedig eFt. Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tőke % 02 Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavás.saját részvény névértéke Tőketartalék % 04 Eredménytartalék % 05 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon % 06 Általános tartalék % 07 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 08 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve Jegyzett, be nem fizetett tőke Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 11 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya 12 ALAPVETŐ TŐKE % 13 Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése 16 JÁRULÉKOS TŐKE % 17 Levonások előtti szavatoló tőke % 18 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t. 19 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A51 20 Egyéb korrekciók +,- 13

14 21 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 22 Fizetőképességi mutató-tmm 14,73% 15,29% 0,10 23 Tőkemegfelelési mutató-icaap 11,41% 11,41% 24 TMM-SREP 11,33% 11,87% A Takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója 15,29% az előírt 8%-al szemben. A TMM mutató felügyeleti előírásainak figyelembevételét követően 11,87%. A belső tőkemegfelelés (ICAAP) értékelést követően pedig 11,41%. A tőkepuffer számítás eFt tőkét indukált. Enyhe stressz hatást figyelembe véve további eFt jelentkezett. Így a belső tőkeszükséglet eFt. A TMM mutató javulásának oka, hogy az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa jóváhagyta az SZHISZ egységes, az intézményvédelmi rendszer kockázatainak megfigyelését és minősítését biztosító rendszerét. Erre tekintettel a PST jóváhagyta az SZHISZ összevont felügyelet alá tartozó tagjai számára, hogy az egymással szembeni kitettségeik esetében nulla %-os kockázati súlyt alkalmazhatnak. Ennek hatására csökkent a tőkekövetelmény összege is. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti eredménye (veszteség) eFt. A veszteség az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza 2012.december 31. évhez viszonyítva: s.sz. Tényező megnevezése 14 A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef.szolg. fedezete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalék-képzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm. 0

15 17 Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A kamatkülönbözet növekedése a tevékenység volumen emelkedésének köszönhető. A kamatbevétel az előző évhez képest e Ft-tal nőtt, a kamatkiadás pedig eFt-tal csökkent. A hitelekből és a bankközi betétekből származó bevételek aránya az összes jutalékbevételhez viszonyítva évhez képest csökkent, az állampapírok és jutalékos bevételekből származó bevételek aránya az összes jutalékbevételhez viszonyítva nőtt. Az értékpapír árfolyamnyereségéből adódó bevétel csökkent, mert 2013-ben az államkötvények állománya csökkent az előző évhez képest. Csökkent a deviza átértékelésből származó bevétel is, ami a gyakori és magas árfolyam ingadozással magyarázható. Az általános igazgatási költség 8%-kal alacsonyabb az előző évinél. A költségeken belül mind a személyi jellegű, mind az igazgatási költségek csökkentek. A csökkenés legfőbb okai: létszámcsökkenés, szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmények, 5 kirendeltségnél 6 órás foglalkoztatás. A megképzett értékvesztés nagyságrendje jelentősen befolyásolta az eredmény alakulását. Az adózás előtti eredmény az előző évhez képest eFt-tal kevesebb. Jövedelmezőségi mutatószámok adatok %-ban S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 4,1% -6,9% -11,0% 2 Eszközarányos bevétel % 10,5% 9,9% -0,7% 3 Eszközarányos nyereség % 0,4% -0,7% -1,1% 4 Saját tőke arányos nyereség % 5,5% -8,8% -14,3% A bevételarányos eredmény 11%-ponttal az eszközarányos bevétel 0,7%- ponttal csökkent. A tőkearányos eredmény 14,3%-ponttal romlott a fentiek következtében. f. Likviditás évben a Takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét teljesítette. A tartalékköteles források 100%-át készpénzben és számlapénzben kellett elhelyezni. 15

16 Kötelező jegybanki tartalékot minden hónapban teljesítettük. Kötelező tartalék éves átlaga e Ft, teljesítés éves átlaga e Ft. A Takarékszövetkezet november hónaptól tartalékolási kötelezettségét 2%-ról 3%-ra emelte meg. 4. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva a mérlegtételek értékelése változott az értékvesztési kulcsok változása miatt. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok 16 Műsz.i b Ber.-ok 1. Bruttó érték Nyító Növekedés - ebből átsorolás Csökkenés ebből átsorolás Záró Beruh.i el.

17 2.Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyító Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyító Növekedés Csökkenés Záró Immateriális javakat és tárgyi eszközöket érintő átsorolások: Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Megnevezés b.elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése Immat.jav. Ingatlanok Műsz.i ber Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b)degresszív c)telj.ar. d)egyéb (kis.é) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs ba. A maradványérték újbóli megállapítás hatásának bemutatása c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Részvényesei vagyunk a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek eFtal, a Banküzlet Kft-nek 100eFt-al, a Hitelgarancia Zrt-nek 100eFt-al, az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítványnak 300eFt-al és a TAKINVEST Zrt-nek 4.433eFt-tal. A fenti befektetések minősítésük alapján problémamentesek. 17

18 d. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Az értékhelyesbítést az alábbiak szerint mutatjuk be: (Sztv. 49. ) Takarékszövetkezetünk csak az ingatlanok tekintetétben alkalmazza az értékhelyesbítést. eft-ban Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Telkek Ingatlanok Összesen Függő és biztos jövőbeni kötelezettségekre az év folyamán 2 e Ft céltartalékot képeztünk és 47 e Ft-ot szabadítottunk fel. Nyugdíjra az év folyamán e Ft céltartalékot képzett a Takarékszövetkezet. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások: E Ft-ban Aktív időbeli elhatárolás: Eltérés Kamat, egyéb Költségek, ráfordítások Összesen Passzív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások A lekötött tartalék az alábbi jogcímeken szerepel: Közösségi alap: 1.900eFt évben a lekötött tartalékból nem történt felhasználás. e. A hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratúba átrendezett tételek összege f. Azon kötelezettségek bemutatása, amelyek futamideje nagyobb mint 5 év 18

19 g. A zálogjoggal, és hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek Megnevezés Biztosíték fajtája összeg Rövid lejáratú CHF hitel óvadék Hosszú lejáratú CHF hitel óvadék MNB/NHP hitel óvadék eft h. A környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a. Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b. Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyének megjelölése Az eredmény-kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem történt. c. Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatásának oka, hatása Eredmény-kimutatást érintő értékelési eljárásból fakadó változás 2012.évhez viszonyítva változott. Az egyedi minősítésű hiteleknél az értékvesztés %-a a külön figyelendő állománynál 3%-ról 5%-ra nőtt, a rossz minősítésű állománynál pedig 100%-ról 90%-ra csökkent. Az egyedi minősítésnél a fedezetek hitelbiztosítéki értéke egyéb fedezeti ingatlanok esetében - kivéve lakóingatlanok % helyett 50%-ra módosult a veszteségszámításnál. A termőföldek esetében 50%-ról 80%-ra változott a beszámíthatóság mértéke. 19

20 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a. A rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímeinek részletes bemutatása Rendkívüli bevétel: Térítés nélkül átvett pénzeszközeladott követelés megtérülése - 39 B típusú elsőbbségi részvény kivezetése 10 5 éve nem jelentkezett 10 e Ft alatti részjegyek és osztalékainak leírása 790 Rendkívüli ráfordítás: Térítés nélkül átadott pénzeszköz alapítványi támogatás eft-ban A kapott támogatás bemutatása: Ft-ban Megnevezés Kapott összeg Folyósított összeg elszámolt Első munkahely garancia bérköltség támogatás b. Valutában elszámolt bevétel Ft összege c. A pénzügyi szervezetek különadója és a hitelintézeti járadék bemutatása A pénzintézeti különadó alapja a évi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg. E Ft-ban Pénzügyi szervezetek különadó bemutatása Mérleg-főösszeg más belföldi hitelintézetnél elhelyezett betét Hitelintézeti részvény Csökkentő tételek összesen Módosított mérleg-főösszeg Pénzügyi szervezetek különadója

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012 Név: SZABOLCS Takarékszövetkezet Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 I T T H O N V A G Y U N K, É R T É K E T T E R E M T Ü N K

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ

Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu ÉVES BESZÁMOLÓ Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Cg.: 07-02-000504 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.:.: 09-02-000644 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet bemutatása... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete

Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet 7400 Kaposvár Berzsenyi u. 44. Cg.: 14-02-000327 Hitelintézeti éves beszámoló Kiegészítő melléklete 2013. január 01. - 2013. december 31. Készült: Kaposvár,

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

2013. Kiegészítő melléklet

2013. Kiegészítő melléklet 2013. Kiegészítő melléklet... 1 AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben