JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft JÚLIUS 17. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft JÚLIUS 17. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek: Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca Nyár utca sarkán) tel.: , fax: , TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 123/2006. (V. 19.) Korm. r. A közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl /2006. (V. 15.) Korm. r. A közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról /2006. (V. 12.) OM r. Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról /2006. (V. 18.) FMM OM e. r. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté történõ kijelölésével, valamint a évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM OM együttes rendelet módosításáról HATÁROZAT 29/2006. (V. 12.) ME h. Fõiskolai rektor megbízásáról oldal KÖZLEMÉNYEK Közlemény a pedagógus-továbbképzési jegyzék kiadásáról*.. OM közlemény egyes szakképesítések központi programjainak kiadásáról Közlemény az Országos vizsgáztatási és az Országos szakértõi névjegyzék közzétételérõl Felhívás Szakképzõ iskolák V. országos vers- és prózamondó versenyére Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány (OMAA) Kuratóriuma által jóváhagyott projektpályázatok, az OMAA közhasznúsági jelentése, mérlege és eredmény-kimutatása Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények oktatói állásaira Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére 2259 Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a közlemények közzétételének módjáról A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások * A közleményt az Oktatási Közlöny 18/II. száma tartalmazza, amely terjedelmi okokból csak CD formátumban jelenik meg, és az Oktatási Közlöny elõfizetõi kérésre megkapnak (telefon: /237 és 238 mellék; fax: ; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). JOGSZABÁLYOK A Kormány 123/2006. (V. 19.) Korm. rendelete a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl A Kormány a szövetkezetekrõl szóló évi. törvény (a továbbiakban: Szt.) ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (Az Szt. 1. -ához) A rendelet hatálya kiterjed a) fenntartótól függetlenül a gimnáziumra, szakközépiskolára, szakiskolára, alapfokú mûvészetoktatási intézményre (a továbbiakban együtt: iskola), a diákotthonra és kollégiumra (a továbbiakban a diákotthon és kollégium együtt: kollégium; a kollégium és az iskola együtt: közoktatási intézmény),

2 2114 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám b) a közoktatási intézmény fenntartójára, c) a közoktatási intézmény tanulóira és a tanulók törvényes képviselõire, d) a közoktatási intézményben foglalkoztatottakra, e) a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetre (a továbbiakban: iskolaszövetkezet) és a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre. 2. (Az Szt. 8. -ához) (1) Az iskolaszövetkezet tevékenységének és döntésének összhangban kell állnia az oktatási intézmény pedagógiai célkitûzéseivel, nem veszélyeztetheti annak mûködését, a közoktatási intézményben folytatott tanulmányokat. (2) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhat a közoktatási intézmény nevelõ és oktató munkájához szükséges feltételek javításához. (3) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhat a tagjai tanulmányainak folytatásához szükséges feltételek megteremtéséhez. (4) Ha az iskolaszövetkezet szakiskolában vagy szakközépiskolában jön létre, a gyakorlati képzés feladatait részben vagy egészben az iskolaszövetkezet is elláthatja, feltéve, hogy rendelkezik a gyakorlati képzés megszervezéséhez szükséges feltételekkel. 3. (Az Szt ához) (1) Az iskolaszövetkezet alapítója és tagja az lehet, aki az adott közoktatási intézménnyel tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban áll, illetve az adott közoktatási intézménnyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási jogviszony) létesített, továbbá az, akinek a gyermeke beleértve az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket az adott közoktatási intézménnyel tanulói, kollégiumi tagsági jogviszonyban áll. (2) Az iskolaszövetkezet létrejöttéhez az szükséges, hogy alapításában és mûködésében a közoktatási intézmény részt vegyen. (3) Több közoktatási intézményben tanulók egy közös iskolaszövetkezetet is létrehozhatnak, ha valamennyi közoktatási intézmény részt vesz az iskolaszövetkezet alapításában. Ha az iskolaszövetkezetet több közoktatási intézmény részvételével hozzák létre, az iskolaszövetkezet mûködésével kapcsolatos, a közoktatási intézményt, annak vezetõjét vagy érdek-képviseleti szervezetét megilletõ jogosítványokat közösen gyakorolhatják az érdekeltek által kialakított eljárási rendben meghatározottak szerint. (4) A közoktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha erre az alapító okirata felhatalmazza. 4. (1) Az iskolaszövetkezet alakuló közgyûlésére meg kell hívni a korlátozottan cselekvõképes kiskorú tag törvényes képviselõjét. (2) Korlátozottan cselekvõképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a tagsági viszony létrejötte, a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági együttmûködése, a tagsági megállapodás megkötése, a tag személyes közremûködése, a tag vagyoni hozzájárulása kérdéseiben a törvényes képviselõje beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség. (3) A közoktatási intézmény vezetõje az iskolaszövetkezet alapszabályának jóváhagyását abban az esetben tagadhatja meg, ha az jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a közoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve más belsõ szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti a közoktatási intézmény mûködését, feltéve, hogy e körülményre az okok és a kért változtatás megjelölésével a közgyûlés figyelmét felhívta, és azok megszüntetésére legalább harmincnapos határidõt biztosított, azonban a felhívása eredménytelen maradt. 5. (1) Az iskolaszövetkezet alapszabálya megengedheti a tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az adott közoktatási intézménnyel állnak tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban. E kérdés szabályozásához be kell szerezni a közoktatási intézmény fenntartójának egyetértését. (2) Ha a szövetkezetet tanulók hozták létre és a közoktatási intézmény a szövetkezet megalakulása után kéri felvételét, a közoktatási intézmény tagsági jogviszonyának létrejöttével a szövetkezet iskolaszövetkezetté alakulhat át. (3) Az iskolaszövetkezet székhelye a közoktatási intézmény, több közoktatási intézmény részvételével mûködõ iskolaszövetkezet esetén az alapszabályban megjelölt közoktatási intézmény. 6. (Az Szt ához) (1) A közgyûlésre meg kell hívni a korlátozottan cselekvõképes tag törvényes képviselõjét. A törvényes képviselõ távolmaradása a közgyûlés határozatképességét nem érinti.

3 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2115 (2) Korlátozottan cselekvõképes tag jognyilatkozatának érvényességéhez be kell szerezni törvényes képviselõjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását a következõ esetekben: a) az alapszabály megállapítása, módosítása a 4. (2) bekezdésében meghatározott körben, b) az igazgatóság tagjai és az igazgatóság elnöke (ügyvezetõ elnöke), a felügyelõ bizottság tagjai, könyvvizsgáló választása, visszahívása, díjazásának megállapítása, c) az iskolaszövetkezet vagyonának, illetõleg meghatározott részének fel nem osztható vagyonná történõ minõsítése, d) az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés, e) a pótbefizetés elrendelése, f) az iskolaszövetkezet vezetõ tisztségviselõje elleni kártérítési per megindítása, g) az iskolaszövetkezet más iskolaszövetkezettel történõ összeolvadásának, illetõleg beolvadásának, valamint az iskolaszövetkezet gazdasági társasággá történõ átalakulásának, szétválásának és az iskolaszövetkezet jogutód nélküli megszûnésnek az elhatározása, h) a csõdeljárás iránti kérelem benyújtása, valamint a csõdegyezség jóváhagyása, i) az iskolaszövetkezet felszámolásának kezdeményezése, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyására vonatkozó döntés. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyûlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (4) Az iskolaszövetkezet közgyûlésén és az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehet az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség), az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat és a fenntartó képviselõje. 7. Az iskolaszövetkezet cselekvõképtelen kiskorú tagja nevében törvényes képviselõje jár el, a tagsági viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselõ teszi meg. 8. (Az Szt ához) (1) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az iskolaszövetkezet üzletszerû gazdasági tevékenységében személyes közremûködésére ideértve a munkaviszony, illetve a polgári jogi jogviszony keretében történõ munkavégzés esetét is csak a Munka Törvénykönyve 72. -ában, valamint a fiatal munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével kerülhet sor. (2) Ha az iskolaszövetkezet üzletszerû gazdasági tevékenységében személyes közremûködésre az Szt. 56. (1) bekezdése szerint, munkaviszony, illetve polgári jogi jogviszony létrehozása nélkül kerül sor, az iskolaszövetkezet tizenhatodik életévét be nem töltött csak olyan tevékenységet láthat el: a) amelyet a közoktatási intézmény pedagógiai programja alapján a tanítási órák keretében is ellát, illetve b) amely kapcsolódik a közoktatási intézmény létesítményeinek rendeltetésszerû mûködésével összefüggõ, a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez. (3) A (2) bekezdésben szereplõ tevékenységet az iskolaszövetkezet alapszabályában az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) elõzetes egyetértésével kell meghatározni. (4) Ha a gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg, a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági együttmûködése keretében az alapszabályban meg kell határozni a gyakorlati képzés során elõállított termékek értékesítésével és az ebbõl származó nyereség szétosztásával kapcsolatos kérdéseket. (5) Ha az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg a gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet tagjaival a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezései szerint tanulószerzõdést is köthet. 9. (Az Szt ához) (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony is megszûnik a tanulói vagy a kollégiumi tagsági jogviszony megszûnésével. (2) Ha az alapszabály megengedi, a tanulói vagy kollégiumi jogviszony megszûnése után is fenntartható az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony, amennyiben az iskolaszövetkezet tagja felsõoktatási intézményben folytatja tanulmányait, és ehhez az iskolaszövetkezet a taggal kötött külön megállapodás keretében segítséget nyújt. (3) Megszûnik a szülõ tagsági jogviszonya gyermeke tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyának megszûnésével. (4) Ha a tagsági jogviszony alapja a foglalkoztatási jogviszony, megszûnik annak a tagsági jogviszonya, akinek az adott közoktatási intézményben megszûnik a foglalkoztatási jogviszonya. 10. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már mûködõ, bejegyzett iskolaszövetkezetek június 30. napjáig kötelesek alapszabályukat e rendeletnek megfelelõen módosítani. Budapest, május 16. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

4 2116 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám A Kormány 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelete a közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közoktatásról szóló évi LI. törvény 94. -a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. A közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12/A. -a (7) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: Az Iroda a beküldött dokumentumokat a közoktatási intézménytörzsben elektronikus formában közzéteszi, majd a feldolgozást követõen a papír alapú adathordozókat (adatlapokat és okiratokat) megsemmisíti. (2) Ha a szülõ az arra történõ figyelmeztetés után, hogy a nyilatkozat kitöltése önkéntes az e rendelet 7. számú melléklet adatlapját kitölti, a jegyzõ megállapítja és összesíti, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzetû gyermek és tanuló él. Az összesített adatot a jegyzõ megküldi a KIR-nek. A jegyzõ, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az integrációs felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a polgármesternél, hogy a képviselõ-testület tûzze napirendre az integrációs felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskoláiban, illetve az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. -ának (2) bekezdése szerint. (3) A jegyzõ a hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos információkat minden év március és október hó utolsó munkanapjáig iskolai és óvodai bontásban küldi meg a KIR részére. (4) Az e rendelet 7. számú mellékletében foglalt nyilatkozat kezelésére egyebekben a gyermekvédelmi gondoskodás keretében lefolytatott eljárás során keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 2. Az R. 12/G. -át követõen a következõ címmel és 12/H. -sal egészül ki: A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanulók létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettség 12/H. (1) A védelembe vétel elrendelésérõl, illetõleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg tájékoztatni kell a szülõt azokról a kedvezményekrõl, juttatásokról, pályázati lehetõségekrõl, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülõt arról is, hogy a védelembe vett, illetõleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minõsül halmozottan hátrányos helyzetûnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 3. (1) Az R. 6. számú mellékletében foglalt felsorolás 3. pontja a következõ c) ponttal egészül ki: c) a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal összefüggõ statisztikai adatokat (2) Az R. az e rendelet mellékleteként kiadott 7. számú melléklettel egészül ki. 4. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba azzal, hogy az e rendelet ával megállapított, a halmozottan hátrányos helyzetû tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás szabályait január 1-jétõl kell alkalmazni. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

5 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2117 Melléklet a 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelethez [7. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez] NYILATKOZAT* halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 1. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló halmozottan hátrányos helyzetû. 2. A halmozottan hátrányos helyzetû tanuló után különbözõ többletszolgáltatások igényelhetõk (különösen ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás, Útravaló Ösztöndíjprogram, Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ program), amelyek a tanuló iskolai sikerességét segítik elõ. 3. Ahhoz, hogy a tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani az ismertetett szolgáltatásokra, ismerni kell azt az információt, amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. A gyermek akkor minõsül halmozottan hátrányosnak, ha a törvényes felügyeletet gyakorló szülõ, illetve szülõk legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be sikeresen. 4. Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes nyilatkozata alapján kerülhet sor. Gyermek neve Születési hely, idõ Intézmény neve, ahová a gyermek jár Intézmény címe Évfolyam, amelyre a gyermek jár* A gyermek még nem jár iskolába * Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejezõdött, az utolsó lezárt tanévre vonatkozóan kell az adatokat megadni. Szülõk adatai: A) Név: Születési hely, idõ: B) Név: Születési hely, idõ: Ha a törvényes felügyeletet a kérelmezõ egyedül gyakorolja, a B) táblázatot nem kell kitölteni. A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyzõ kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet meghatározására használhatja fel, illetve az óvodai, iskolai körzethatároknak a jogszabályban elõírtak szerinti kialakításához, valamint igazolhatja azt, hogy a tanuló jogosult-e a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét elõsegítõ egyéb juttatásokra. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a nyolcadik iskolai évfolyamnál nem fejeztem be több iskolai évfolyamot és a fent leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... év... hó... nap... nyilatkozó aláírása

6 2118 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám Az oktatási miniszter 21/2006. (V. 12. ) OM rendelete az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról A szakképzésrõl szóló évi LVI. törvény 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. (1) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú, illetve 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett régióban. (2) Az R. 1. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján június 30-ig érvényes. 2. (1) Az R. 1. számú mellékletének Nyugat-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: [A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint (Azon szakképesítések megnevezését, melyre az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza.)] (Nyugat-Dunántúl régió) 30. Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u. 9. (2) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Közép-Dunántúl régió) 30. NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u (3) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Dél-Dunántúl régió) 27. Energetikai Kollégium 7030 Paks Dózsa György út OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza 7100 Szekszárd Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

7 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2119 (4) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Közép-Magyarország régió) 57. Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola 1072 Budapest Nyár utca 9. és Szakiskola 58. MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola 1062 Budapest Andrássy út Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1044 Budapest Megyeri út Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi 1203 Budapest Kossuth Lajos u. 35. Szakiskola 62. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt Budapest Etele út SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I/5. és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 65. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Budapest Erzsébet krt Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 1133 Budapest Dráva utca (5) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Észak-Magyarország régió) 42. A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány 3300 Eger Klapka u BOKIK Szolgáltató Kht Miskolc Szentpáli u Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft Felsõzsolca Bartók Béla u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u (6) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Észak-Alföld régió) 37. Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok Baross u Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 5000 Szolnok Károly Róbert u. 2. és Szakiskola 39. Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 2. és Iparkamara 44. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u. 1 3.

8 2120 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám (7) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Dél-Alföld régió) 33. Békéscsabai Regionális Képzõ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok Baross u Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 6000 Kecskemét Katona József tér NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I/5. és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 40. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Budapest Erzsébet krt Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Az R. 2. számú mellékletében a Villamosmûvi vezetõgépész szakképesítés kiegészül a következõ sorral: Paksi Atomerõmû Részvénytársaság 4. Az R. kiegészül az e rendelet mellékletét képezõ 3. számú melléklettel. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. (2) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján a rendelet hatálybalépésétõl érvényes. Dr. Magyar Bálint s. k., oktatási miniszter

9 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2121 Melléklet a 21/2006. (V. 12.) OM rendelethez [3. számú melléklet a 18/2004. (V. 28.) OM rendelethez] Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA ABC-eladó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Ács-állványozó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Asztalos Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Asztalosipari szerelõ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Atomerõmûvi dozimetrikus Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Atomerõmûvi gépész (a tevékenység Energetikai Szakközépiskola feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi karbantartó Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi mûszerész Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi operátor Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi vegyészlaboráns Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Bádogos és épületbádogos Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Bádogos és épületbádogos INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Becsüs (a szakirány megjelölésével) Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Beszédíró gyorsíró A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Burkoló OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

10 2122 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Controller A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Controlling asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Cukrász Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Cserépkályha- és kandallóépítõ OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt Dajka Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza Dekoratõr, kirakatrendezõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Drogériai kereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Elektronikai mûszerész INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Elektronikus és mechanikus OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ vagyonvédelmi rend- szerszerelõ és Szolgáltató Kft Élelmiszer- és vegyiárukereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak- középiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Eljárás szerinti hegesztõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ (az eljárás megjelölésével) Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.

11 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2123 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Emelõgép-ügyintézõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Energetikus EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Építõgép-karbantartó EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Épületburkoló Békéscsabai Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Épületszigetelõ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ Érintésvédelem-szabványossági Országos Munkavédelmi Képzõ felülvizsgáló és Továbbképzõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Erõsáramú berendezések Országos Munkavédelmi Képzõ idõszakos felülvizsgálója és Továbbképzõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Európai Uniós üzleti szakügyintézõ Budapesti Gazdasági Fõiskola Európai üzleti asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ BOKIK Szolgáltató Kht. Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Faesztergályos Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Faipari gépmunkás Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Fajátékkészítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Falusi vendéglátó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola FAM-szerelõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Fapadlózó és burkoló OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Felvonószerelõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

12 2124 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Fémforgácsoló Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt Fodrász Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Gáz- és olajtüzelõ-berendezés-minõsítõ, EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ -felülvizsgáló és Szakmai Szolgáltató Kft Gazdálkodási menedzserasszisztens Budapesti Gazdasági Fõiskola (a szakok meg- jelölésével) Gázvezeték- és készülékszereliskola Arany János Épületgépészeti Szakközép- és Szakiskola Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Gépíró és szövegszerkesztõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. Székács Elemér Szakközépiskola Géplakatos Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Grafológus Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Grafológus szakasszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

13 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2125 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Gyermek- és ifjúsági felügyelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Gyermek- és ifjúságvédelmi Békéscsabai Regionális Képzõ Központ asszisztens NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Gyógypedagógiai asszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Gyorsétkeztetési eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Háztartás-elektronikai Kecskeméti Regionális Képzõ Központ mûszerész Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Háztartásigép-szerelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Házvezetõ(nõ) Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Hegesztõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hegesztõ gyakorlati oktató Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ (I., II., az eljárás megjelölésével) Hulladékgyûjtõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Humán controlling A Közgazdasági Szakoktatásért ügyintézõ Alapítvány OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.

14 2126 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Hús- és hentesáru-eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Idegen nyelvi menedzserasszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt Idegen nyelvi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért titkár Alapítvány Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Idegenforgalmi menedzser A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Idegenforgalmi szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi technikus Budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Idegenvezetõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola

15 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2127 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Igazgatási ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Integrált ügyfélkapcsolatok NOMINA 3P Oktatásszervezõ asszisztense és Szolgáltató Rt. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Intézményi kommunikátor Budapesti Gazdasági Fõiskola Ipari- és kereskedelmihûtõgép-szerelõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Gépipari Tudományos Egyesület Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Iparigáz- és olajtüzelõberendezés-kezelõ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Irodai asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Irodavezetõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Jelnyelvi tolmács Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Kazángépész Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola

16 2128 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Kazánkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kefe- és seprûkészítõ Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Képzési szakasszisztens Budapesti Gazdasági Fõiskola Kerékpárszerelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi menedzser Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kereskedõ vállalkozó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székács Elemér Szakközépiskola SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kéz- és lábápoló, Békéscsabai Regionális Képzõ Központ mûkörömépítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kis- és középvállalkozási Budapesti Gazdasági Fõiskola menedzser Kisteljesítményûkazán-fûtõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kompresszor-, légtartályés Kecskeméti Regionális Képzõ Központ szivattyúkezelõ Konfekció-, méterárués lakástextil-eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

17 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2129 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Kosárfonó és fonottbútor-készítõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kozmetikus Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kõfaragó OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Költségszakértõ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Kõmûves Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Könnyûgépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kötõipari konfekciósfehérnemû-készítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Közbeszerzési referens BOKIK Szolgáltató Kht. Budapesti Gazdasági Fõiskola INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Közoktatási asszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza Kultúrcikk-kereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.

18 2130 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Külkereskedelmi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Külkereskedelmi üzletkötõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Lakástextilvarró, -javító Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Lakberendezõ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Logisztikai mûszaki Budapesti Gazdasági Fõiskola menedzserasszisztens Logisztikai szervezõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola

19 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2131 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Logisztikai ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Marketing- és reklámmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközép- iskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Közgazdasági Szakközépiskola NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Marketing- és reklámügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Mechanikai mûszerész Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Mélyfúró EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Minõségellenõr EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Minõségirányítási belsõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ auditor Minõségirányítási belsõ INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. auditor Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ

20 2132 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Mixer Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Munkaelemzõ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Mûanyag-feldolgozó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Mûszaki rajzoló (a szakirány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ megjelölésével) NC-, CNC-gépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ (a technológia feltüntetésével) Gépipari, Közlekedési Szakközép- Gépipari Tudományos Egyesület és Szakiskola Vay Miklós Szakképzõ Iskola NC-, CNC-programozó Gépipari Tudományos Egyesület technológus Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Nehézgépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Nemzetközi szállítmányozási Budapesti Gazdasági Fõiskola és logisztikai PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató menedzser és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Nonprofit menedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nonprofit ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nõiruha-készítõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nyomástartóedény-gépész Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ

Budapest 2006. április

Budapest 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM

Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Oktatási Minisztérium 18/2004. (V.28.) OM 21/2006. (V.12.) OM Ssz. OKJ Szakma megnevezése Régiók 1. 31 7862 01 ABC Eladó ÉM KM ÉA ND DD 2. 33 5216 01 Ács-állványozó ÉM KM ÉA 3. 33 5262 01 Asztalos ÉM KM

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

OM közlemény. Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről. Az Oktatási Minisztériumhoz tartozó szakképesítések

OM közlemény. Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről. Az Oktatási Minisztériumhoz tartozó szakképesítések OM közlemény Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 10. (1) bekezdésében hivatkozott szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

1/2008. (IV. 1.) határozat

1/2008. (IV. 1.) határozat 1/2008. (IV. 1.) határozat A Szenátus jóváhagyja az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, az adóigazgatási szakügyintéző (55 344 01 0010

Részletesebben

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

2.sz. melléklet A 2008. évi felmérésben szereplı középfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Asztalos 63 1 0 64 Fodrász 41 2 0 43 Kereskedelmi technikus 36 3 2 41 Kımőves 37 1 1 39 Szakács 36 3 0 39 ABC eladó 30 5 2 37 Számítástechnikai szoftver üzemeltetı 26 8 2 36 Szobafestı-mázoló és tapétázó

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Srsz. Név Szakterület Szakma-csoport Szakképesítés Lakcím Munkahely 1. Albrecht Gyula Műszaki Humán. Építészet Oktatás. 8073 Csákberény, István u.

Srsz. Név Szakterület Szakma-csoport Szakképesítés Lakcím Munkahely 1. Albrecht Gyula Műszaki Humán. Építészet Oktatás. 8073 Csákberény, István u. Srsz. Név Szakterület Szakma-csoport Szakképesítés Lakcím Munkahely 1. Albrecht Gyula Műszaki Humán Építészet Oktatás 8073 Csákberény, István u. 41 2. Antal János Gazdasági 31 5216 02 Bádogos, épületbádogos

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2006. március. a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről

OKTATÁSI MINISZTER ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2006. március. a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről Budapest, 2006. március I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Előzmények Az iskolaszövetkezetekre

Részletesebben

OM közlemény. az egységes országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről. Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék

OM közlemény. az egységes országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről. Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék OM közlemény az egységes országos szakmai vizsgáztatói névjegyzékről A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló, 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 10. (1) bekezdésében hivatkozott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tanulható nyelvek. Megjegyzések

Tanulható nyelvek. Megjegyzések Harruckern János Közoktatási Intézmény 5700 Gyula, Szent István út 38. Tel: (66)561-420, Fax: (66)561-436 E-mail: iskola@harruckern.hu Honlap: www.harruckern.hu Igazgató neve: Zámbó András Pályaválasztási

Részletesebben

OM közlemény. Az Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke

OM közlemény. Az Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke OM közlemény Az Országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló, 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 10. -ának (1) bekezdésében hivatkozott szakmai

Részletesebben

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

Tel., Fax: +36 (66) Békéscsaba, Gyulai út 32/1. www.bekszi.hu kozponti@mail.bekszi.hu Tel., Fax: +36 (66) 441-314 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. OM azonosító: 200913 Nyilvántartási szám: 21012-2007 Felnőttképz. akkr. lajstromsz.: AL-1663 5601 Békéscsaba,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 2009. szeptember 24-én tartandó ülésének 9. számú Az önkormányzat intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján Különös közzétételi lista 2011/2012. tanév A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36.

7. Az intézmény alapítója: Magyar Üzletemberképző Iskolamodell Alapítvány 1149 Budapest, Angol u. 36. ALAPÍTÓ OKIRAT /A 2004. augusztus 04-én kelt és többször módosított alapító okirat a 2011. március 31-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése:

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL

ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 63341/2011 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2012/2013. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta: Kulturális,

Részletesebben

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

11. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2013. május 23-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2013.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése

2017/2018. tanév beiskolázási engedély. Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése 2017/2018. tanév beiskolázási engedély Szakgimnázum 2017/2018. tanévben indítani engedélyezett SZAKGIMNÁZIUMI ÁGAZATI képzés 9. évfolyamon - ágazat Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink

2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink 2017/2018-as tanévben, felnőttoktatásban tervezett képzéseink Egri SZC Bornemissza Gergely Eger, 3300 Kertész utca 128. E-mail: bginfo@bgeger.hu Tel.: +36 36 312 166 Honlap: http://www.bgeger.hu/ szakgimn

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

OM közlemény. Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről

OM közlemény. Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről A 2003. (IX. 9.) megjelent Magyar Közlöny 23. számában megjelent OM közlemény Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001.

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

OM közlemény. Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről

OM közlemény. Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről OM közlemény Országos Szakmai Vizsgáztatói Névjegyzékről A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 10. (1) bekezdésében hivatkozott szakmai

Részletesebben

1 Baja Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. 3 Bács-Kiskun Pénzügyi-számviteli ügyintéző 3 Baja Bajai Szakképzési Centrum OKJ

1 Baja Füredi Felnőttképző és Szolgáltató Kft. 3 Bács-Kiskun Pénzügyi-számviteli ügyintéző 3 Baja Bajai Szakképzési Centrum OKJ Ssz. Megye Képzés megnevezése Felhívás szerinti sor Képzés helyszíne Képző intézmény neve Képzés típusa OKJ azonosítószám 1 Bács-Kiskun Építő- és anyagmozgatógép kezelője (Targoncavezető + Emelőgépkezelő

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

2006. évi X. törvény Hatályos: 2014.03.15 -

2006. évi X. törvény Hatályos: 2014.03.15 - 2006. évi X. törvény Hatályos: 2014.03.15-2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az

Részletesebben

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: A Fejér Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által kiadott szakmai vizsgaszervezési engedélyek: 1. ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. Ssz.

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT

16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. ALAPÍTÓ OKIRAT 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2005. május 2. A 35/2005. (IV. 21.) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában

Részletesebben

Mit kínálunk 2017/2018-ra?

Mit kínálunk 2017/2018-ra? Mit kínálunk 2017/2018-ra? Tervezett 9. osztályok száma: 53 db. Meghirdetett helyek száma: 1.517. 7 szakgimnázium: 20 ágazat 25 osztály 6 szakközépiskola: 10 szakmacsoport 20 osztály 1 szakiskola: 4 szakmacsoport

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

OM közlemény. az országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke

OM közlemény. az országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke OM közlemény az országos szakmai vizsgáztatói névjegyzék egységes jegyzéke A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól szóló, módosított 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 10. -ának (1) bekezdésében hivatkozott

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola

1. Az intézmény neve. 2. Székhelye 1051 Budapest, Sas utca 25. 3. Tagintézményei /telephelyek/: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola \\Server2\vezetok$\Muk_eng\Muk_eng_2015\Alapito Okirat-MUA 20150526.doc ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2015. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal egységes

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2.1. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. Az 51/2006. (VI. 15) MÖK határozat 1. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-90. -ában és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. -ában foglaltak és a

Részletesebben

W:\TOMI\palyatanacsadok\2_3_12009.évi képzési lista 12/1

W:\TOMI\palyatanacsadok\2_3_12009.évi képzési lista 12/1 Észak-Magyarország: 2009 évi képzési jegyzék. Forrás: ÁFSZ Sorszám Aj. sorszáma Képző intézmény Székhelye (Város) Tanfolyam megnevezése Lebonyolítás helyszíne Összóra Idő-tartam (hó) Létszám Egy főre jutó

Részletesebben

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma

Képzés nyilvántartási. Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör. száma Debreceni Szakképzési Centrum Felnőttképzési engedélyszám: E-001281/2015 Engedélyezett képzési programok S.sz. Képzési Képzés nyilvántartási Képzés nyilvántartásba Képzés megnevezése kör száma vételi időpontja

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő

Tagintézményeink 2015.10.13. BSZC Bessenyei György Szakközépiskolája 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 11. Pedagógus létszám: 32 fő Tagintézményeink BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 4100 BERETTYÓÚJFALU, EÖTVÖS U. 1. Tel.: 54/951-961, Fax: 54/500-109 E- mail: bessenyeiberettyo@gmail.com OM azonosító: 203030 Adószám: 15831842-2-09

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések A által támogatott A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentraizált programok a konvergencia régióban)" program keretében valósulnak

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó

B) Jövedelmi adatok. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): Ft/hó Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 06 (52) 384-103, fax: 06 (52) 384-295, e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu K É R E L E M Alulírott kérem, hogy

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei:

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Csongrád telephely (Batsányi János Gimnáziumban) 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. -mail cím: csongrad@szefi.hu Megszerezhető

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság

54 525 01 2 év érettségi végzettség és egészségügyi alkalmasság A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek felnőttoktatási kínálata 2015/2016-os tanév Nappali munkarend Képzés megnevezése OKJ száma Időtartama Jelentkezés feltétele Képzést indító tagintézmény

Részletesebben

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend

Miskolci SZC felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend felnőttoktatási kínálata 2016/2017. tanév Nappali munkarend Képzést indító tagintézmény megnevezése Fazola Henrik Szakképző Iskolája www.fazolaszki.hu +36 46 530 438 Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez

Módszertani útmutató az Országos Képzési Jegyzékhez Módszertani útutató az Országos Képzési Jegyzékhez Az OKJ 133/2011. (VII. 18.) Kor. rendelettel ódosuló szakképesítései: (hatályos: 2011. július 26-tól, kivéve a *-gal jelöltek) OKJ-sorszá Szakképesítés

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki!

Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának ISZIIR nyilvántartási szám:... Tanuló ISZIIR azonosítója:. Kamara tölti ki! Iktatószám:...

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-6/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. szeptember 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 85/2009. (IX. 18.) közgyűlési határozata közoktatási feladatellátási

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete

Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 10/2006./II. 15./ rendelete Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2006./II. 15./ rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2014. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja születési

Részletesebben