JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft JÚLIUS 17. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. JÚLIUS 17. TARTALOM"

Átírás

1 L. ÉVFOLYAM, 18/I. SZÁM Ára: 630 Ft JÚLIUS 17. ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások (jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.) állnak az ügyfelek rendelkezésére. Az új elérhetõségek: Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca Nyár utca sarkán) tel.: , fax: , TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 123/2006. (V. 19.) Korm. r. A közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl /2006. (V. 15.) Korm. r. A közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról /2006. (V. 12.) OM r. Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról /2006. (V. 18.) FMM OM e. r. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közremûködõ szervezetté történõ kijelölésével, valamint a évi Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsõoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról szóló 22/2004. (VI. 8.) FMM OM együttes rendelet módosításáról HATÁROZAT 29/2006. (V. 12.) ME h. Fõiskolai rektor megbízásáról oldal KÖZLEMÉNYEK Közlemény a pedagógus-továbbképzési jegyzék kiadásáról*.. OM közlemény egyes szakképesítések központi programjainak kiadásáról Közlemény az Országos vizsgáztatási és az Országos szakértõi névjegyzék közzétételérõl Felhívás Szakképzõ iskolák V. országos vers- és prózamondó versenyére Az Osztrák Magyar Akció Alapítvány (OMAA) Kuratóriuma által jóváhagyott projektpályázatok, az OMAA közhasznúsági jelentése, mérlege és eredmény-kimutatása Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények oktatói állásaira Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére 2259 Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl és a közlemények közzétételének módjáról A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások * A közleményt az Oktatási Közlöny 18/II. száma tartalmazza, amely terjedelmi okokból csak CD formátumban jelenik meg, és az Oktatási Közlöny elõfizetõi kérésre megkapnak (telefon: /237 és 238 mellék; fax: ; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357). JOGSZABÁLYOK A Kormány 123/2006. (V. 19.) Korm. rendelete a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetekrõl A Kormány a szövetkezetekrõl szóló évi. törvény (a továbbiakban: Szt.) ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. (Az Szt. 1. -ához) A rendelet hatálya kiterjed a) fenntartótól függetlenül a gimnáziumra, szakközépiskolára, szakiskolára, alapfokú mûvészetoktatási intézményre (a továbbiakban együtt: iskola), a diákotthonra és kollégiumra (a továbbiakban a diákotthon és kollégium együtt: kollégium; a kollégium és az iskola együtt: közoktatási intézmény),

2 2114 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám b) a közoktatási intézmény fenntartójára, c) a közoktatási intézmény tanulóira és a tanulók törvényes képviselõire, d) a közoktatási intézményben foglalkoztatottakra, e) a közoktatási intézmény tag részvételével mûködõ iskolaszövetkezetre (a továbbiakban: iskolaszövetkezet) és a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre. 2. (Az Szt. 8. -ához) (1) Az iskolaszövetkezet tevékenységének és döntésének összhangban kell állnia az oktatási intézmény pedagógiai célkitûzéseivel, nem veszélyeztetheti annak mûködését, a közoktatási intézményben folytatott tanulmányokat. (2) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhat a közoktatási intézmény nevelõ és oktató munkájához szükséges feltételek javításához. (3) Az iskolaszövetkezet hozzájárulhat a tagjai tanulmányainak folytatásához szükséges feltételek megteremtéséhez. (4) Ha az iskolaszövetkezet szakiskolában vagy szakközépiskolában jön létre, a gyakorlati képzés feladatait részben vagy egészben az iskolaszövetkezet is elláthatja, feltéve, hogy rendelkezik a gyakorlati képzés megszervezéséhez szükséges feltételekkel. 3. (Az Szt ához) (1) Az iskolaszövetkezet alapítója és tagja az lehet, aki az adott közoktatási intézménnyel tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban áll, illetve az adott közoktatási intézménnyel munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt (a továbbiakban együtt: foglalkoztatási jogviszony) létesített, továbbá az, akinek a gyermeke beleértve az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket az adott közoktatási intézménnyel tanulói, kollégiumi tagsági jogviszonyban áll. (2) Az iskolaszövetkezet létrejöttéhez az szükséges, hogy alapításában és mûködésében a közoktatási intézmény részt vegyen. (3) Több közoktatási intézményben tanulók egy közös iskolaszövetkezetet is létrehozhatnak, ha valamennyi közoktatási intézmény részt vesz az iskolaszövetkezet alapításában. Ha az iskolaszövetkezetet több közoktatási intézmény részvételével hozzák létre, az iskolaszövetkezet mûködésével kapcsolatos, a közoktatási intézményt, annak vezetõjét vagy érdek-képviseleti szervezetét megilletõ jogosítványokat közösen gyakorolhatják az érdekeltek által kialakított eljárási rendben meghatározottak szerint. (4) A közoktatási intézmény akkor lehet az iskolaszövetkezet tagja, ha erre az alapító okirata felhatalmazza. 4. (1) Az iskolaszövetkezet alakuló közgyûlésére meg kell hívni a korlátozottan cselekvõképes kiskorú tag törvényes képviselõjét. (2) Korlátozottan cselekvõképes kiskorú tag jognyilatkozatának érvényességéhez a tagsági viszony létrejötte, a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági együttmûködése, a tagsági megállapodás megkötése, a tag személyes közremûködése, a tag vagyoni hozzájárulása kérdéseiben a törvényes képviselõje beleegyezésére vagy utólagos jóváhagyására van szükség. (3) A közoktatási intézmény vezetõje az iskolaszövetkezet alapszabályának jóváhagyását abban az esetben tagadhatja meg, ha az jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a közoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában, illetve más belsõ szabályzatában foglaltakkal, továbbá, ha az iskolaszövetkezet tevékenysége veszélyezteti a közoktatási intézmény mûködését, feltéve, hogy e körülményre az okok és a kért változtatás megjelölésével a közgyûlés figyelmét felhívta, és azok megszüntetésére legalább harmincnapos határidõt biztosított, azonban a felhívása eredménytelen maradt. 5. (1) Az iskolaszövetkezet alapszabálya megengedheti a tagsági jogviszony létesítését azoknak is, akik nem az adott közoktatási intézménnyel állnak tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyban. E kérdés szabályozásához be kell szerezni a közoktatási intézmény fenntartójának egyetértését. (2) Ha a szövetkezetet tanulók hozták létre és a közoktatási intézmény a szövetkezet megalakulása után kéri felvételét, a közoktatási intézmény tagsági jogviszonyának létrejöttével a szövetkezet iskolaszövetkezetté alakulhat át. (3) Az iskolaszövetkezet székhelye a közoktatási intézmény, több közoktatási intézmény részvételével mûködõ iskolaszövetkezet esetén az alapszabályban megjelölt közoktatási intézmény. 6. (Az Szt ához) (1) A közgyûlésre meg kell hívni a korlátozottan cselekvõképes tag törvényes képviselõjét. A törvényes képviselõ távolmaradása a közgyûlés határozatképességét nem érinti.

3 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2115 (2) Korlátozottan cselekvõképes tag jognyilatkozatának érvényességéhez be kell szerezni törvényes képviselõjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását a következõ esetekben: a) az alapszabály megállapítása, módosítása a 4. (2) bekezdésében meghatározott körben, b) az igazgatóság tagjai és az igazgatóság elnöke (ügyvezetõ elnöke), a felügyelõ bizottság tagjai, könyvvizsgáló választása, visszahívása, díjazásának megállapítása, c) az iskolaszövetkezet vagyonának, illetõleg meghatározott részének fel nem osztható vagyonná történõ minõsítése, d) az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés, e) a pótbefizetés elrendelése, f) az iskolaszövetkezet vezetõ tisztségviselõje elleni kártérítési per megindítása, g) az iskolaszövetkezet más iskolaszövetkezettel történõ összeolvadásának, illetõleg beolvadásának, valamint az iskolaszövetkezet gazdasági társasággá történõ átalakulásának, szétválásának és az iskolaszövetkezet jogutód nélküli megszûnésnek az elhatározása, h) a csõdeljárás iránti kérelem benyújtása, valamint a csõdegyezség jóváhagyása, i) az iskolaszövetkezet felszámolásának kezdeményezése, valamint a felszámolási eljárás során kötött egyezség jóváhagyására vonatkozó döntés. (3) A (2) bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell, ha a tagok a közgyûlés összehívása nélkül, írásban szavaznak. (4) Az iskolaszövetkezet közgyûlésén és az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehet az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség), az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat és a fenntartó képviselõje. 7. Az iskolaszövetkezet cselekvõképtelen kiskorú tagja nevében törvényes képviselõje jár el, a tagsági viszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselõ teszi meg. 8. (Az Szt ához) (1) Ha az iskolaszövetkezet tagja a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, az iskolaszövetkezet üzletszerû gazdasági tevékenységében személyes közremûködésére ideértve a munkaviszony, illetve a polgári jogi jogviszony keretében történõ munkavégzés esetét is csak a Munka Törvénykönyve 72. -ában, valamint a fiatal munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó rendelkezések figyelembevételével kerülhet sor. (2) Ha az iskolaszövetkezet üzletszerû gazdasági tevékenységében személyes közremûködésre az Szt. 56. (1) bekezdése szerint, munkaviszony, illetve polgári jogi jogviszony létrehozása nélkül kerül sor, az iskolaszövetkezet tizenhatodik életévét be nem töltött csak olyan tevékenységet láthat el: a) amelyet a közoktatási intézmény pedagógiai programja alapján a tanítási órák keretében is ellát, illetve b) amely kapcsolódik a közoktatási intézmény létesítményeinek rendeltetésszerû mûködésével összefüggõ, a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségeinek teljesítéséhez. (3) A (2) bekezdésben szereplõ tevékenységet az iskolaszövetkezet alapszabályában az iskolai, kollégiumi szülõi szervezet (közösség) elõzetes egyetértésével kell meghatározni. (4) Ha a gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg, a tag és az iskolaszövetkezet gazdasági együttmûködése keretében az alapszabályban meg kell határozni a gyakorlati képzés során elõállított termékek értékesítésével és az ebbõl származó nyereség szétosztásával kapcsolatos kérdéseket. (5) Ha az iskolaszövetkezet keretében szervezik meg a gyakorlati képzést az iskolaszövetkezet tagjaival a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezései szerint tanulószerzõdést is köthet. 9. (Az Szt ához) (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel, az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony is megszûnik a tanulói vagy a kollégiumi tagsági jogviszony megszûnésével. (2) Ha az alapszabály megengedi, a tanulói vagy kollégiumi jogviszony megszûnése után is fenntartható az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony, amennyiben az iskolaszövetkezet tagja felsõoktatási intézményben folytatja tanulmányait, és ehhez az iskolaszövetkezet a taggal kötött külön megállapodás keretében segítséget nyújt. (3) Megszûnik a szülõ tagsági jogviszonya gyermeke tanulói vagy kollégiumi tagsági jogviszonyának megszûnésével. (4) Ha a tagsági jogviszony alapja a foglalkoztatási jogviszony, megszûnik annak a tagsági jogviszonya, akinek az adott közoktatási intézményben megszûnik a foglalkoztatási jogviszonya. 10. Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépés napján már mûködõ, bejegyzett iskolaszövetkezetek június 30. napjáig kötelesek alapszabályukat e rendeletnek megfelelõen módosítani. Budapest, május 16. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

4 2116 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám A Kormány 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelete a közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a közoktatásról szóló évi LI. törvény 94. -a (3) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el: 1. A közoktatásról szóló évi LI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12/A. -a (7) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következõ rendelkezés lép: Az Iroda a beküldött dokumentumokat a közoktatási intézménytörzsben elektronikus formában közzéteszi, majd a feldolgozást követõen a papír alapú adathordozókat (adatlapokat és okiratokat) megsemmisíti. (2) Ha a szülõ az arra történõ figyelmeztetés után, hogy a nyilatkozat kitöltése önkéntes az e rendelet 7. számú melléklet adatlapját kitölti, a jegyzõ megállapítja és összesíti, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzetû gyermek és tanuló él. Az összesített adatot a jegyzõ megküldi a KIR-nek. A jegyzõ, ha a rendelkezésére álló adatok alapján az integrációs felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a polgármesternél, hogy a képviselõ-testület tûzze napirendre az integrációs felkészítés megszervezésének szükségességét a település iskoláiban, illetve az iskolai körzethatárok felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. -ának (2) bekezdése szerint. (3) A jegyzõ a hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal kapcsolatos információkat minden év március és október hó utolsó munkanapjáig iskolai és óvodai bontásban küldi meg a KIR részére. (4) Az e rendelet 7. számú mellékletében foglalt nyilatkozat kezelésére egyebekben a gyermekvédelmi gondoskodás keretében lefolytatott eljárás során keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 2. Az R. 12/G. -át követõen a következõ címmel és 12/H. -sal egészül ki: A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanulók létszámával összefüggõ adatszolgáltatási kötelezettség 12/H. (1) A védelembe vétel elrendelésérõl, illetõleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg tájékoztatni kell a szülõt azokról a kedvezményekrõl, juttatásokról, pályázati lehetõségekrõl, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekre vonatkozó feltételeknek. Tájékoztatni kell továbbá a szülõt arról is, hogy a védelembe vett, illetõleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minõsül halmozottan hátrányos helyzetûnek, ha a szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen. 3. (1) Az R. 6. számú mellékletében foglalt felsorolás 3. pontja a következõ c) ponttal egészül ki: c) a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekekkel és tanulókkal összefüggõ statisztikai adatokat (2) Az R. az e rendelet mellékleteként kiadott 7. számú melléklettel egészül ki. 4. Ez a rendelet június 1-jén lép hatályba azzal, hogy az e rendelet ával megállapított, a halmozottan hátrányos helyzetû tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás szabályait január 1-jétõl kell alkalmazni. Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök

5 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2117 Melléklet a 119/2006. (V. 15.) Korm. rendelethez [7. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez] NYILATKOZAT* halmozottan hátrányos helyzet megállapításához 1. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a gyermek, tanuló halmozottan hátrányos helyzetû. 2. A halmozottan hátrányos helyzetû tanuló után különbözõ többletszolgáltatások igényelhetõk (különösen ingyenes étkezés, ingyenes tankönyvellátás, Útravaló Ösztöndíjprogram, Szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok felsõfokú tanulmányait elõsegítõ program), amelyek a tanuló iskolai sikerességét segítik elõ. 3. Ahhoz, hogy a tanuló jogosultságát meg lehessen állapítani az ismertetett szolgáltatásokra, ismerni kell azt az információt, amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. A gyermek akkor minõsül halmozottan hátrányosnak, ha a törvényes felügyeletet gyakorló szülõ, illetve szülõk legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be sikeresen. 4. Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes nyilatkozata alapján kerülhet sor. Gyermek neve Születési hely, idõ Intézmény neve, ahová a gyermek jár Intézmény címe Évfolyam, amelyre a gyermek jár* A gyermek még nem jár iskolába * Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejezõdött, az utolsó lezárt tanévre vonatkozóan kell az adatokat megadni. Szülõk adatai: A) Név: Születési hely, idõ: B) Név: Születési hely, idõ: Ha a törvényes felügyeletet a kérelmezõ egyedül gyakorolja, a B) táblázatot nem kell kitölteni. A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyzõ kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet meghatározására használhatja fel, illetve az óvodai, iskolai körzethatároknak a jogszabályban elõírtak szerinti kialakításához, valamint igazolhatja azt, hogy a tanuló jogosult-e a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolai sikerességét elõsegítõ egyéb juttatásokra. Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a nyolcadik iskolai évfolyamnál nem fejeztem be több iskolai évfolyamot és a fent leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:... év... hó... nap... nyilatkozó aláírása

6 2118 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám Az oktatási miniszter 21/2006. (V. 12. ) OM rendelete az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet módosításáról A szakképzésrõl szóló évi LVI. törvény 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el: 1. (1) Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú, illetve 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak az ott feltüntetett régióban. (2) Az R. 1. -ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján június 30-ig érvényes. 2. (1) Az R. 1. számú mellékletének Nyugat-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: [A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint (Azon szakképesítések megnevezését, melyre az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza.)] (Nyugat-Dunántúl régió) 30. Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u. 9. (2) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Közép-Dunántúl régió) 30. NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u (3) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Dunántúl régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Dél-Dunántúl régió) 27. Energetikai Kollégium 7030 Paks Dózsa György út OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza 7100 Szekszárd Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

7 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2119 (4) Az R. 1. számú mellékletének Közép-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Közép-Magyarország régió) 57. Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola 1072 Budapest Nyár utca 9. és Szakiskola 58. MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola 1062 Budapest Andrássy út Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1044 Budapest Megyeri út Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi 1203 Budapest Kossuth Lajos u. 35. Szakiskola 62. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt Budapest Etele út SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I/5. és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 65. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Budapest Erzsébet krt Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola 1133 Budapest Dráva utca (5) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Magyarország régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Észak-Magyarország régió) 42. A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány 3300 Eger Klapka u BOKIK Szolgáltató Kht Miskolc Szentpáli u Budapesti Gazdasági Fõiskola 1149 Budapest Buzogány u INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft Felsõzsolca Bartók Béla u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u (6) Az R. 1. számú mellékletének Észak-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Észak-Alföld régió) 37. Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok Baross u Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 5000 Szolnok Károly Róbert u. 2. és Szakiskola 39. Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi 4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 2. és Iparkamara 44. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u. 1 3.

8 2120 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám (7) Az R. 1. számú mellékletének Dél-Alföld régió táblázata kiegészül a következõ sorokkal: (Dél-Alföld régió) 33. Békéscsabai Regionális Képzõ Központ 5600 Békéscsaba Kétegyházi út Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok Baross u Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola 6000 Kecskemét Katona József tér NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt Budapest Gizella u OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hatvan Tanács u Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Kft Budapest Mûegyetem rakpart SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi 1073 Budapest Erzsébet krt. 39. I/5. és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola 40. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Budapest Erzsébet krt Szombathelyi Regionális Képzõ Központ 9700 Szombathely Akacs Mihály u Az R. 2. számú mellékletében a Villamosmûvi vezetõgépész szakképesítés kiegészül a következõ sorral: Paksi Atomerõmû Részvénytársaság 4. Az R. kiegészül az e rendelet mellékletét képezõ 3. számú melléklettel. 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. (2) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján a rendelet hatálybalépésétõl érvényes. Dr. Magyar Bálint s. k., oktatási miniszter

9 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2121 Melléklet a 21/2006. (V. 12.) OM rendelethez [3. számú melléklet a 18/2004. (V. 28.) OM rendelethez] Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA ABC-eladó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Ács-állványozó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Asztalos Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Asztalosipari szerelõ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Atomerõmûvi dozimetrikus Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Atomerõmûvi gépész (a tevékenység Energetikai Szakközépiskola feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi karbantartó Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi mûszerész Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi operátor Energetikai Szakközépiskola (a tevékenység feltüntetésével) és Kollégium Atomerõmûvi vegyészlaboráns Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Bádogos és épületbádogos Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Bádogos és épületbádogos INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Becsüs (a szakirány megjelölésével) Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Beszédíró gyorsíró A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Burkoló OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ

10 2122 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Controller A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Controlling asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Cukrász Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Cserépkályha- és kandallóépítõ OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt Dajka Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza Dekoratõr, kirakatrendezõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Drogériai kereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Elektronikai mûszerész INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Elektronikus és mechanikus OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ vagyonvédelmi rend- szerszerelõ és Szolgáltató Kft Élelmiszer- és vegyiárukereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak- középiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Eljárás szerinti hegesztõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ (az eljárás megjelölésével) Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.

11 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2123 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Emelõgép-ügyintézõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Energetikus EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Építõgép-karbantartó EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Épületburkoló Békéscsabai Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Épületszigetelõ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ Érintésvédelem-szabványossági Országos Munkavédelmi Képzõ felülvizsgáló és Továbbképzõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Erõsáramú berendezések Országos Munkavédelmi Képzõ idõszakos felülvizsgálója és Továbbképzõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Európai Uniós üzleti szakügyintézõ Budapesti Gazdasági Fõiskola Európai üzleti asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ BOKIK Szolgáltató Kht. Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Faesztergályos Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Faipari gépmunkás Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Fajátékkészítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Falusi vendéglátó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola FAM-szerelõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Fapadlózó és burkoló OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Felvonószerelõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

12 2124 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Fémforgácsoló Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt Fodrász Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Gáz- és olajtüzelõ-berendezés-minõsítõ, EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ -felülvizsgáló és Szakmai Szolgáltató Kft Gazdálkodási menedzserasszisztens Budapesti Gazdasági Fõiskola (a szakok meg- jelölésével) Gázvezeték- és készülékszereliskola Arany János Épületgépészeti Szakközép- és Szakiskola Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Gépíró és szövegszerkesztõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. Székács Elemér Szakközépiskola Géplakatos Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Grafológus Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Grafológus szakasszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Gyékény-, szalma-, csuhéj tárgykészítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

13 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2125 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Gyermek- és ifjúsági felügyelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Gyermek- és ifjúságvédelmi Békéscsabai Regionális Képzõ Központ asszisztens NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Gyógypedagógiai asszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Gyorsétkeztetési eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Háztartás-elektronikai Kecskeméti Regionális Képzõ Központ mûszerész Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Háztartásigép-szerelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft Házvezetõ(nõ) Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Hegesztõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola INFORG Oktató, tervezõ, szervezõ Kft. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Hegesztõ gyakorlati oktató Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ (I., II., az eljárás megjelölésével) Hulladékgyûjtõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Humán controlling A Közgazdasági Szakoktatásért ügyintézõ Alapítvány OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft.

14 2126 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Hús- és hentesáru-eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Idegen nyelvi menedzserasszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt Idegen nyelvi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért titkár Alapítvány Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Idegenforgalmi menedzser A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Idegenforgalmi szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi technikus Budapesti Gazdasági Fõiskola Idegenforgalmi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Idegenvezetõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola

15 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2127 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Igazgatási ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Integrált ügyfélkapcsolatok NOMINA 3P Oktatásszervezõ asszisztense és Szolgáltató Rt. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Intézményi kommunikátor Budapesti Gazdasági Fõiskola Ipari- és kereskedelmihûtõgép-szerelõ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. Gépipari Tudományos Egyesület Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Iparigáz- és olajtüzelõberendezés-kezelõ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Irodai asszisztens A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Irodavezetõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Jelnyelvi tolmács Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Kazángépész Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola

16 2128 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Kazánkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ CSÚCS'91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kefe- és seprûkészítõ Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Képzési szakasszisztens Budapesti Gazdasági Fõiskola Kerékpárszerelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi menedzser Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedelmi szakmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kereskedõ vállalkozó Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székács Elemér Szakközépiskola SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kéz- és lábápoló, Békéscsabai Regionális Képzõ Központ mûkörömépítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kis- és középvállalkozási Budapesti Gazdasági Fõiskola menedzser Kisteljesítményûkazán-fûtõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kompresszor-, légtartályés Kecskeméti Regionális Képzõ Központ szivattyúkezelõ Konfekció-, méterárués lakástextil-eladó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ

17 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2129 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Kosárfonó és fonottbútor-készítõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Kozmetikus Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Kõfaragó OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft Költségszakértõ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Kõmûves Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Könnyûgépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Kötõipari konfekciósfehérnemû-készítõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Közbeszerzési referens BOKIK Szolgáltató Kht. Budapesti Gazdasági Fõiskola INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. OKTÁV Továbbképzõ Központ Rt. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Közoktatási asszisztens Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központja, Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézete és Esélyek Háza Kultúrcikk-kereskedõ Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft.

18 2130 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Külkereskedelmi ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Külkereskedelmi üzletkötõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Lakástextilvarró, -javító Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Lakberendezõ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Logisztikai mûszaki Budapesti Gazdasági Fõiskola menedzserasszisztens Logisztikai szervezõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola

19 18/I. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2131 OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Logisztikai ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Marketing- és reklámmenedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközép- iskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Közgazdasági Szakközépiskola NOMINA 3P Oktatásszervezõ és Szolgáltató Rt. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Marketing- és reklámügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Budapesti Gazdasági Fõiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZÁMALK Oktatási és Informatikai Rt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Mechanikai mûszerész Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Mélyfúró EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft Minõségellenõr EUROKT-AKADÉMIA Szakképzõ és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola Minõségirányítási belsõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ auditor Minõségirányítási belsõ INFORM-ADÓ Oktató és Szolgáltató Kft. auditor Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ

20 2132 OKTATÁSI KÖZLÖNY 18/I. szám OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény Régiók ND KD DD KM EM EA DA Mixer Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. Taverna Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola Munkaelemzõ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ Mûanyag-feldolgozó Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Mûszaki rajzoló (a szakirány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ megjelölésével) NC-, CNC-gépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ (a technológia feltüntetésével) Gépipari, Közlekedési Szakközép- Gépipari Tudományos Egyesület és Szakiskola Vay Miklós Szakképzõ Iskola NC-, CNC-programozó Gépipari Tudományos Egyesület technológus Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola Nehézgépkezelõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Gépipari, Közlekedési Szakközépés Szakiskola OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt Nemzetközi szállítmányozási Budapesti Gazdasági Fõiskola és logisztikai PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató menedzser és Kiadó Zrt. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft Nonprofit menedzser Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nonprofit ügyintézõ A Közgazdasági Szakoktatásért Alapítvány Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Budapesti Gazdasági Fõiskola Kecskeméti Regionális Képzõ Központ OK-TAT-60 Oktatást Szervezõ és Szolgáltató Kft. SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzõ Iskola Szofisztika Oktatásszervezõ Kft. Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nõiruha-készítõ Békéscsabai Regionális Képzõ Központ Szombathelyi Regionális Képzõ Központ Nyomástartóedény-gépész Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 2006. évi X. törvény a szövetkezetekről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. SZEPTEMBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról... 2609 2007. évi XCVIII. törvény

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

2007. évi LXXXVII. törvény. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 12. -a a következő (6) bekezdéssel egészül

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői

Napirend kapcsán meghívandó személyek: az intézmény igazgatója és tagintézményvezetői Iktatószám:41-22108-3/2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola alapító okiratának módosítása Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM

JOGSZABÁLY. L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. SZEPTEMBER 20. TARTALOM oldal JOGSZABÁLY 2/2006. (VII. 19.) OKM r. Egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetésérõl...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 28., csütörtök Tartalomjegyzék 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselõk részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám:... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS - pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására - Amely létrejött egyrészről a(z): Támogató neve: székhelye: postacíme: adószáma: számlavezető bank neve: bankszámlaszáma:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival

ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetben annak időközi módosításaival mellyel a II. pontban megjelölt alapító tagok a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) megfelelő rendelkezései

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. FEBRUÁR 6. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2005. évi CXXXIX. törvény a felsõoktatásról... 113 2005. évi CXLVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 139. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 25., péntek 139. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt

Részletesebben

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM Esélyegyenlőségi alprogramok pályázati felhívás 2006 I. Az Útravaló Ösztöndíjprogram célja... 3 II. Általános tudnivalók a pályázásról... 5 1. A pályázásra jogosultak köre...

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben