XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND"

Átírás

1 Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik minden csütörtökön. Előfizeti i r : Egz évre 10 K., félévre 5 K., FÜLÖP Szerkesztők lptuljdonosok: ZSIÜMOND é-5 negyed évre 2 K 50 fihér. Egye*, szám r 20 szerkesztért fillér, Még mindig nem t u d b e l e i l l e s z k e d n i társdlmunk jó rze világháború o k o z t h e l y z e t b e még m i n d i g nincsen t i s z t á b n /okk! polgári kötelességekkel, m e l y e k i l v e n. m é g >oh, n e m létezett, n e m z e t i létünket fennmrdásunkt legköz vetlenebbül érintő rendkívüli viszonyok közöl 1 m e l l őzbe tétlenek. polgári társdlom elénk es ggódó figyelemmel kieri ug v n ktonáinknk jégmezőkkel boriiott hrcterén vívott önfeláldozó küzdelmeit, de zokból n e m v o n j le z o k t konzekvenciákt, h o g y háború sikerének elötöltételei között első bel} en áll / ki, h o g y z o k, k i k i t t h o n v n n k, áldoztkz erőtcszitcssel teljesi tsék kötelességüket. Nem s z o l u n k zokról botrányos v i szóiéekről, k ö z ö n s é g e s g n z t e t t e k i ö J. melyek hdi szükségletek szállítás körül jutottk npfényre, egyeseknek lávló k p z s i s g mikor nnyir v e t e m e d e t t, bogy súlyosn megkárosítj kincstári m e l l e t t k t o n á i n k testi épségét veszélyezteti hitvány bkncs ruhliíerálásokkl. m i v e l m i TÁRC. Vöröskereszt irodábn. irásu p r s z t i Tisztelt j ó rim, z ég s z e r e l m é r e. djnk hírt ról. Ngy<>n ri'^cn m e n t el, r válszt SgJ rövid Ke búsuljon m.., levélben: Szent, hösi tubákb még uránk.. 8«ggódjék Háború végevei, h o g y k k o r m e n t e l, Levélhlló őszig m i n d i g i r t l e l k e m, ü g y jön vissz l e l k e m Hogy reám gondol rzes idegenben, (És egy fájó... z Isten segélje! könnycsepp h u l l i k levélre.) h e most m r ngy régen írását se láttm. h, érte, g o l y ó s e m érte. Virágos vonttl, dlos r e g i m e n t t e l, Nyilssy tnn is néznek Ennek pnszos, szomorú levélnek. Ezrével j ő egy n p válszolnk rjok Önzetlen dolgozó l e l k e s nrileányok. Árpédházi királyink orosz országi hdjárti. irt: Hcdink ntl d r, e g y e t e m i tnár. ( F o l y t ^» vége.) ^ kereső lánynk könny f u t s z e m e r e..\ mgyr ludk veszteségeiről nincsen izé, pedig bizonyosn v o l t k, m e r t melyek T e r e m b o v i tájékán többen befgyod mo Esténkint legkelleme sebb szórkozóhely 21 -lünk könyvet B megtláljk végre. cigányprimás könyv- p ipirkereskede d vissz Telefon 80.-zerkesztőség. t o s b b k ö z é r d e k, h o g y társdlom minden osztályúnk tevékenysége, m e n n y i r e csk lehet, ngyobb z ö k k e ne es h u z m o s b b fennkdás nélkül b i z t o s i t tssék. VRMEGYÉBŐL. * c s e r e b o g r k irtás. ügyi m i n i s z t e r rendeletet ngyobb rebogrk fótdmivel- sdott k i, h o g y c s e töniegá fellépe esetén n e m c s k z elemi népiskolák V. VI. o s z t á l y ú tnulói z ismétlő tnköteleseit ügyelete ltt munkltokb, kötelezően fel bevonndók z irtás hnem folyó beleegyezével z e l e m i tnítóik évben it síiilók iskolák Uobb osztá l y i n k növendékei is igénybe vehetők. * Szemei;szllts Dunán személy szállító gőzösök B u d p e s t - W i e n k ö z ö t ] t v l y i menetrend szerint f. hó 21 tői kezőleg fognk kezdve követ közlekedni: első menet /elfelé fiudp^stőf \\ l e n b e március 27-éu este 7 u r kor, K o m r o m b fél 3 k o r. Első érkezik menet rárciu* lefelé 28-n reggel Wienbőf - Bud pestre máicius 89 en reggel 8 k o r, K o m á r o m b érkezik március 29-én délután fél érkor. csér jegére menvén " l o v - b r v ú r! ), j é g be s z k d t B mind ott vesztek, másszor V l d i m i r borától lerzegedtek s n y o m u k b j á r ó V l dimentó z egz segitösereget levágt. Mindebből /, látszik, h o g y f e g y e l e m n e m v l m i ngy lábon állott közöltük. I isoutjik 800 éve p o r l d n k P r z e m y s i K i ó közötti tereken de ne feledjük, hogy h o l y régen l i VOlt, d-» m g y r l o v - h d k m r tpodták z o k t me/ősegeket, lovik meg szták folyóikt, fővárosuk] néptik látt topor zékoló pripáikt, l-.s h e ngy idők ót e l f e ledték v o l n, íme, sját könyveikből eszükbe jutttjuk. téntek, m e l y e ' Romnovics Dániel suzdlitól (Ügjetlen ngyfejedelemségre e m e l t. hdjártokt k i e v i évkönyv folyttás, z 1200-tól 1390-ig terjedő h l i c s v o l h y n i i évköny őrizte meg s z m u n k r, m e l y egyedül m r smluett [ptic kézirtbn m r d t f e n n. írójáról semmit sem tudunk. N é z e t e m s z e r i n t n e m egy ember m u n k i j. EÜSŐ rzét.: szemtnú i r t. k i 1223 b n mgyr Bene dek vjdáról zt m o n d j, h o g y : s z o k t volt G R N D hol legkitűnőbb zenekr hirneves lpj Bél, 1!. EudW I V. Bél hdjárti már n e m tűzdeli ngyfejedelemséggel s z e m b e n, h n e m Hiics megszerze érdekében t ö r Sándor. csk nem veszett el öldöklő cstábn-'»vöröskereszt«-ben Sándor K t - z i r t o k t nem lelkem, ne ölje bánt, N e m tlállk nevét ódes jó Spitzer Komrom, Nádor utc 2 9. dr Virágos v o n t t l, dlos regimenttel. n dr háborúr, mint eshetőségre g o n d o l t u n k ugyp.n noh, npján, d e o s k k d é m i k u s problémként f o g l l k o z t u n k vele, m e l y n e k ktulitását, z o n b n z idő m i n d i g csk k i t o l t. Mosi z o n b n, h o g y b e n n e v g y u n k, ezerféle t e n n i v l ó, h o g y fl n o r m á l i s é l e t v i s z o n y o k k e r e t e i, lehetőség sze r i n t, fenntrthtók l e g y e n e k l e g f o n Nem jött még hir ról. levélke.) JÓZSEF időkben n e m közönséges d e l i k t u m o t, h n e m egyenesen n e m z e t e l l e n k ö v e t n e k el bűnt, n e m s z o l g á l v á n m e g n y u g ttásunkr, h o g y e g y i d e j ű l e g z n g o l hdseregnél is merültek tel hsonló g á l á d üzelmek. \ á i j u k, b( g ) ezek g o n o s z t e v ő k m i e l ő b b elérik p é l d á s büntetüket. h e társdlomnk m ngy rze sem áll h e l y z e t m g s l t á n, m e l y egyrzt, m é g m i n d i g n e m k r j, n e m képes m g i g é n v e i t mérsékelni, mg k é n y e l m e t feláldozni, másrzt p e d i g zsugoriságávl teljesen elzárkózik Dgy tesz, m i n t h s e m m i k ö z e s e m v o l n m i n d h h o z, m i m o s t körülötte történik. k i v é t e l e i idők k i v é t e l e s h e l y z e t e t t e r e m t e n e k es m l i g v n p o l g á r i életnek e g y e t l e n m e g n y i l ránulás, m e l y n e kerülne k p c s o l t b h á b o r ú v l. Hősi küzdelemben elesett már hivtlos BSfftesStég k i d ó h i v t l : felelős; JÜZSF B R N Y Y S megirj (Kietlen B R N Y Y hetilp vezete L É V I DEZSŐ mellett npont hngversenyez

2 2. oldl. K >máromi Újság 11)15, március 2S Ógyll ktonák özvegyeiért árváiért. httln tgji (Frgó Márt tnítónő, Tímár Gyul ós Mézes Károly rontók stb.) vlóbn meg lehelnek elégedve z elért erkö esi nygi sikerrel, mert bár helybeli intelligenci egy. rze Slőttflnk ismeretlen okból nem volt jelen, / elődás jelzett jótékony célr mégis 120 kor. jövedelmet hozott. Ezzel z ógylli tntestület követre méltó példát állított rr nézve, mint kell hzfis ügyek szolgáltáb állv némi fárdsággl eredményes munkát produkálni. costul együtt, minek itt ngy r vn, Ugy, hogy otthon tizet is vehetek helyette. Élelmiszerünk kielégítő. Nponkint kétszer kpunk húslevest ; délben egz, este fél dg hust, - mit zonbn könnyen elbírunk ; leves háború okozt könnyek felszáritás. után kpunk»ksch«-t, mely hjdinából kzül, jjszvk elcsendemte.se, mosolyt vrázsolni szeretném, h ezt megkóstolnák z otthonlevők! Szerdán, pénteken hllevest kpunk, de bántos rcokr, z özvegyeket árvákt segíteni, z éhezőknek enni dni, zoknk kötelessége, kiket megkímélt ez Eg hrctér hl nincsen benne. zonbn igzn jó itt the, melyet»csjt nk neveznek ; nponkint 2 3-szor borzlmitól, kik itthon, megszokott otthonukbn élvezik ré^i bék élet minden kényelmét. kpunk belőle, de rum nélkül ; egyáltlábn szeszes itlt, bort, sört, pá inkát nem is láttunk, z ógylli tnítótestület megértette ezt (Stell) miót (ug. 15.) mgyr htárt átléptük. hivő, esdő szót vsárnp hrctéren elesettek özvegyei trrái kisegítére z iskoli thehoz nponkint 3 drb. kockcukrot kpunk ez persze kevé9, de vehetünk kntinbn, h növendékekkel minden izében sikerült siódást Levél Szibériából. vn pénzünk. Múltkor vettem 1 font füstölthust rendezett, mely bővelkedett bájo?, megkpó, s fizettem érte 38 kopeket. szivekig htó jelenetekben. kedves kis csöppségek igzán remekeltek B megérdemelték kszárnyánk, hol foglyok vgyunk, igen fárdhttln rendezőkkel, szereposztókkl, be Mgyrok, osztrákok es németek kr ngy. Egy-egy teremben körülbelül 800 ember vn együtt; képviselve vu minden nemzetiség; tnítókkl együtt zt sürü, zjos tpsot, mely csony. Milyen foglyok élelmeze? nálunk vgyunk m gyrok, osztrákok, tirolik, minden egyes szám után fe hngzott. változtos Btütor következő volt: Szomorú sors. csehek, birodlmi németek s tudj Isten, miféle nációk s legkülönbözőbb elemek. 1. tvsz tündére, szinmü 1 felvonásbn. Személyek: Gizell, Mrgit testvérek Tölti Przemysl elestével sok kedves földink ke krácsonyi ünnepeket igen szomorn Etelk V. o, Dnkovics Teréz V. o., nn, szegény leány Száli Gizell II. o., Egy kis leány rtilt orosz fogságb, hozzátrtozóikt kétsxs töltöttük el. szent estén két krácsonyfát ren érdekli tehát, milyen z orosz fogságb állítottunk fel : egyik volt mienk, mgyroké, Gylog Ju isk óvodás, tvsz tündére Gász sssttek sors? másik nemeteké. Ngyon, de ngyon Mrgit VI. o., Iboly Tóth GyÖnyike III Egy hdifogoly érdekes, meghtó levelét szegény vo t diszkesünk ; fjt szivünk Gyöngyvirág Tímár Emm IV. o,nefelejts Fch közöljük itt le. ZechmeiMer János birtokos irt köny fcsrodott szemünkbe, mikor hz Irzsebet IV. o Szegfű Gál I onk IV. o., Rózs e/t levele'. Nemétől, mi személyi csládi gondoltunk mi elhgyott otthonunk rgyogó Blog Mrgit II osztály. vontkozások mellőzévi I djuk hü mgyr krácsonyfáir ; pislogó gyertyc-kk mellett 2. Toborzó. Most nyílik... Énekelték fordítását. Sokn fogjk érdekkel olvsni nem mgyr ktonák elénekelték krácsonyi dlunkt B után elmondottunk néhány ájttos növendékek. csk zért, mert rendkívüli közvetlenséggel 3. kályh titk. Tréfás szimü egy felvonásbn. Személyek: Győző, Fen, Pul test rzletességgel trj fel hdifoglyok éleiét Mityánkot.* Után elmenlünk németországi hngultát, hnem zért is. mert mi szűkebb testvéreink krácsonyfájához ; z is csk olyn vérek Kóthi Lci IV. o., Elbert Károly IV. o., hzánk, vidékünk fii közül is sokn osztoznk szánlmsn szegény volt, mint mienk; ott Cevirig Ilonk III. o., dél, Erzsike, Pul brátnői Fischer Ju Isk III. o., Fáji Irén IV. o., chbrovszki ksznn foglyánk BZomoru felhng/ott»sülie ncbt* szép melódiáj, sorsábn. s meg imádkoztunk, mikor átjött egy másik Mtyi, prsztfiú ifj. Tímár Gyul I. osztály. teremből 10 ( kiejtük szerint) rábközi mgyr B eljátszottk Jézus srületét: hoztk kis Chbrov.-zk, XII/ Lobogjon mgyr zászló. Énekelték növendékek. Miután megkönnyítették levélírást, én i* jászolt, csillgot, fel voltk öltözve pásztoroknk, háromkirályoknk stb.; ngyon örültünk e Rádásul kél gyönyört! élőképet mutttk szeretnék beszámolni mi sorsunkról hdifogságbn ' Újságot ugyn nem irhtok, mert játéknk, mindenki otthonr gondolt s sírv be s mflor folymán. Eüyik»toborzó«hngji mellett mgyr zász ór fölesküvő ifjkt m> világunk kszárny kpujánál veget ér, kívántunk egymásnk boldog ünnepeket. Ezután ábrázolt, máiknál p^dig z Ütközet közben csk vágy ég bennünk, hogy mihmrbb lefeküdtünk ; de én nem tudtm elludni; hz megsebesült hősnek e ső segélyben vló rzesítét muttták be szereplők ügyes görög- mehessünk vissz z édss hz földjére. Ettől vág egzen pontosn, mert mi messze keleten szbduljunk chbrovszki flk közül, hogy gondoltm z éjféli misére (persze z idő nem tűzfóuy mei.ett. Fárdságos munkát igény.6 betnítás tntestület áldoztkzségét dicséri. dolgunk vn. Csk pénzünk nincsen, pedig itt s en felkeltem s szlmzsákom mellett nehéz eltekintfe nem mondhtnám, hogy éppen ros9z vgyunk s z idő leglább 10 orvl diffrál), z intelligenci élen ott láttuk id. Konkoly ugyn elkelne. Felesegem leveleiből értesülök, szívvel imádkoztm. Másnp, krácsony ünnepén, Thsge Miklós dr. miniszteri tnácsost, csillgvizsgáló meteorológii intézet s helybeli de én semmit *e kptm ; lehet, hogy szb teremben, egy mgvr népfelkelő tnító gyö hogy már néhány pár koronát küldött utánm, mi mgyrok mind összejöttünk, egy ngy üres egyházk stb. képviselőit, továbbá z érdeklődő dulásunkkor djk od Én m igm még nem nyörű beszédet mondott, h pp lett voln, intelligenci számos tgját. tutestület fárd- szenvedek szükséget, mert eldtm órámt lán se prédikálhtn szebben. Elénk állított cslámondogtni, gyors pripávl, éles zblyávl tejekké lesznek hlicsik előtt. Viszont sját ngy drb orosz földet lehet fogllni, ismét : egy kő sok f/ékt tess cseréppé. Im z 1 dő. embereknek rjzolt, kik emitt örökös hlicsi honfikt veszekedő, egymásr irigykeelső, legrégibb két mgyr közmondás orosz pártoskodásbn élnek, e^yik má?ik romlás krónikábn megőrizve számunkr. másik r törvén. rzét Dniéi vlmelyik udvri ember* irt, Esekoek hdjái ltoknk szinhelys ki 1245 ben IV. Bél egy fontos oklevelétől rzben Pr/emysl, rzben Hlics. E ket vros zt mondj, hogy nem másolt le, mert ngyon között lig vn egj tlpltnyi tér, hol 1190 hosszú volt. Tehát megfordult IV. Bél köruye es 1260 kötött mgyr hdk meg nem fordultk voln. setében is királyi udvr fontos okleveleit is lklm volt hsználni. Hdink ekkor már nem kizárólg lovgok, hnem gylogosok i>. Zászlók ltt hr Ezeknek z ir»it egy hrmdik kéz mi lkb gyúrt, mondván 1260 év tt colnk, melyet, midőn Mroczel megfutván, z hogy z évszámokt nem mindig trtott meg, ellenség kezében hgy, mgyr táborb menekülőt ngy gúnnyl fogdnk társi, z ellen- de z okos olvsó úgyis eligzodik. E hdjártok e beszélében nem tlálunk ség pedig egyenesen kinevet* rzletes cstleírásokt, csk csták egyes z ősi mgyr hrcmodort, lávreudszerű támdást", melyet z orosz hdvezetőség olyn momentumit, melyeket z író csk szemtnuktól hllhtott. néhány év előtt ismét behozott z orosz lovsság, főleg kozákok számár, őseink már Kálmán király idejében elhgyták, s most mr : nemet hrcmodor, szálfegyverrel vívott közeli Ismeri mgyr vezéreket nóvszermt, sőt mindegyikhez z illetőt jel- rző jelzőt is tesz : gőgös Fily, ngy Mnuel, sánt Pok, fekete Mis, mgyrokt ós vezéreiket gőgös, felfuvlkodott embereknek mondj, kik szerinte éppen e tuljdonik mitt gyülöle- i j hrc, divtozott. Érdekes krőnik egy dt, melyből kiderül, hogy őseink ekkor már ismerték sebek növényekkel vló gyógyítását. z első dlék eleink hdigyo^yászthoz. hdjártoknk glícii királyi cím feltételen kivul éppenséggel semmi» redménye sem volt. Romnovici Dániel hic-i ngyfejedelem megvédte Hlicjot, sőt IV. Bél kénytelen volt leányát nőül dni Dániel fiához, Leó herceghez, mi 1 embere lpitójához. megbékült Bél meg is hívt Dánielt, látogss meg őt Mgyrországon, H e látogtássl végződik e hdjártok elbeszéle. Mg látogtás helyi érdekű, mert Pozsonybn történt I252*ben. Elküldte király Dánielhez... ki eljőve Pozsonyb (Xpide ko Pozsgu, sic') hov éppen megérkeztek Bemet követek, kikkel király Dániel ele ment. Dániel hdi ttár módon voltk Öltözve, mit németek ngyon megbrnultk. znp ngy forróság volt, miért is Dániel nyuglomr óhjtott. király kézenfogv őt, bevezette potájb (v polt svoju) s mü dott reá könnyű ruhát. királynk tehát mr kkor nemcsk szállás, hnem plotáj volt Pozsonybn. Vl pedig mindez évvel ezelőtt. Dosztl József Fi, Komrom Ferenci József rkprt 51. szám, = Kühnel-féle gyártelep. Okleveles mérleg j vito; elválllj minden rendszerű tizedes, százdos hídmérlegek jvítását ás hitelesít*! Mnneimsnn gázizófény I Motorok jvítás Tervek költségvet díjmentesen I kemencével Telefon 79. sum, felszerelt vs- ercöntode, mlomépitő, gépjvító, h«"8»rrovátkoló es vsszerkezet kzítő műhelv. kutk, szivttvúk jvítás szerele. Vízvezeték cetornázás óe fdrdöüerendezógi válllt.

3 191". március 26, dinkt, nöt, gyermekeket, kik szintén Jézuskához imádkoznk z páért, fiúért zt m o n d t, hogy m i lecsurgó könyeink m szenteltvíz, mely megtisztítj, s b i z l o m r grjeszti m i lelkünket. zután énekeltünk, imádkoztunk, 3 iev testünk minden vsár npon ünnepen, hogy lelkünk el ne fásu'jon. Ngyon flftf htók z i l y t n összejövetelek s z e m b e r örvend, h látj, hogy legkülönbözőbb fjtájú e m b e r e k m i l y b i z l o m m l r g s z k o d n k egymáshoz. S o k cstábn rztvettem, láttm hullni pjtásimt, m g m i s kzen v o l t m h l i r, de golyók záporábn ge vett r j t m erőt olyn fájó érzé<, m i n t m o s t, m i k o r együtt imád kozunk. Erezzük vlljuk, hogy z Isten bün tete j r felettünk! D e sok köuy es vér őt 11 meg fogj engesztelni; hisz h m i őrngy lunk hdifoglyok sóhjtásit s könuveit m i n d z isten elé viszi, - - k k o r nehéz dolg v n neki ' De elcsüggednünk n e m s z b d ; hzát védtük mi i s, s ez nekünk is erdemünk. j o Isten segítségével még viszont ltjuk egymást 1 Hogy i n k o r? háborúról m i s e m m i t h l l u n k ; jól vgy rosszul m e g y - e? s e m m i hirt s e m k punk' Bár tvszi m u n k ottthon tláln m r minket... Szívélyes üdvözlettel, Zechmeister János zkzveiets * 15. népfelk-esredl 11. Irt (Olympi, zvr! hol Ivánffy nem istenek Hálóterem, hol Géz. lknk!'< ludni nem Bábeli lehet. z Olympi! Nem istenek tnyáj! z o k régen meghltk m r ; nevüket meg klndjikt hgytk e s e l ránk : igy v i t t e rá z ngolokt is sz emlékez, hogy, Olympiánk nevezzék London eyyik leghtlmsbb épületéi. Vlóbn o t t h e l y voln még z elég népes Zens csládnk is. Képzeljenek el e. y igen h t l m s épületet; üveg gel fedeti csrnokokt g l e r i n k k l, modern, ki állításukr kiül! épülettömböt. Hát, hogy n e m ksdtegyébb kiállítás ltkor, s»elelm.es ánglius* német*, osztrák- m g y r»hdinyg«kiállí tást rendezett beidé. Ezen jobb sorsr, s egyebb (t-i:; kiállításr érdemesült hdinygnk kerül tem én ífl ide ; jelzem volt: I. <I. (Hungárián) No Olympi 12. ( M g v i gyártmány.)»eldtott* ( É r t e k e n lul) jelzi ÍS rám k s z tottk v o l n! I t t m r z előcsrnokbn németek fogd lk. z ngol nem beszél más idegen n y e l v e t sjátjánál, fogly kt mégis r e n d b e n t r t n i, registrálni, ljstromozni, leveleikel Összeszedni, szóvl genfi convenetó szbályink betrtásá vl keli velük bánni, tehát feltétlen rászorulnk németekre, kik b e s z e l i k z ngolt, (németül!) - igy ÍM válnk ilyen szervezd munkár» v o n Hs s s *, h o g y idehz m g y r u l mondják. X o i t t frregistry Office «-bn m e g i n t beljstromoz«tk. beosztván 12. lins-b. M r m o s t»od hz* erextik i n. o _ u i. k t. n e m e t SZÓ járj. I kedélyesen kérdik meg» z u r k is kiállítást jöttek meg nézni*.»0h p o m p á s példányok v n n k, t e l i v r p o r o s z, Szász, osztrák m g y r, két utóbbi között v n n k Csehek, m e r t különben egy másb kpnánk I * S mi csk félrehúzott száj jl hllgtják m g u n k t ÍS vigsztló tréfál kozást. Dgy jó v o l n sírni is, n e v e t n i is I n n e n tovább visznek SZUn nyos ktonák, be ngy terembe I n g y t e r e m I k p u b n 8 s z u r o n y o s őr trtlék órség. Első t e e n d ő : kíojicoi kofferjinkt m i n d e n t mit m g u n k k l h o z t u n k. E j, h Szivünket is k i k e l l e n e tárni, t n még kis szőkel hju, ki kszemü missek szerelmesen dobogó s2irecskéjét ÍS elvennék zok szigorú ktonák!, m i t nálunk hgytk >zlogb«! fősúlyt újságokr fektetik m e g i n o t o zsnl, m e r t trtnk tőle, hogy tlán zok z őrületes hzugságok, m i k k e l» T i m e s * tői végig»d*jlj N * W * «- i g hemzsegnek lpok, beteges* htássl lehetnek foklyokr. Hát bizony eleinte furcsán is vehettük voln zokt végeláthttln német, osztrák, m g y r vere ''egeket, m i k k e l telekürtöli z ngol sjtó m e g Reuter gency világot. Átkuttás utu, (lpokt persze elszedték, ^őt egy régi m g y r sjságppirlspot i s, mivel Újság 9 esztendővel ezelőtt béleltem ki kofferomt) átdtk l i n e C p t i n - n k. fogoly tábor ugynis linie-kre, s z k s z o k r vn o s z t v könynyebb kezelheté végett. Mi line 12 b e t r tozván, h n e - c p t i n u n k egy német mérnök volt, termzetesen fogoly ó is, nnyiból volt különb dolg, hogy ót inkább szidták m i mittunk i s ; l e v e l e i n k e t átvette, p n s z i n k t, ezek r e n d e s e n átdás után k o m e n d n s előszobájábn i s m r d t k I C s k néh h l l g t t k m e g, s z élet SZért folyt tovább! látvány o t t igzán lebíin oselő I l'boo e m b e r lkott szidőben ott ngyteremben. PricSCSeken, komtsz tkróvl, vánkos nél kül. z»ágyk* egymás m e l l e t t s o r b, s o r o k kozütt»sétány*, i line-ok között kötélk o r d o n, i köröskörül szoronyos ktonák őrsége. h t l m s boltivei trtó o s z l o p o k»kötélháló zttl* v n n k ellátv. Ezeken, mint k m f l u n szérűskertben, lógnk p i r o s, fehér, kék, zöld, szinü»fehérnemüek«mosott, de n e m tisztított állpotbn, szárdásr várván. Emberek, állnk, járnk, íeki eenek, lsznk, beszélgetnek, tár slognk, énekeinek, ordítoznk, kártyáznk, politizálnk s l b. esznek! > P r i v á t * o t zz. sját p n / e n v e t t h o l m i t, vgy mit még o t t k i n e l ő brátok küldenek, h o z n k be, legtöbbnyire wurstotí, m, mrmelde, méz. v j. gyümölcs, bnánt! Mondhtom z első látás ennek t r k képnek o l y n vényes érzelmekkel töltött el. S z e r e t t e m v o l n sírni, de f e l e m j ö v ő» b e n ók* el n e m zárhtó j ó k e d v e, tréfái, inkább megmosolyogtttk : e j, h ez s o k m i n d bú s u l n, ml v o l n Velünk ; I igm z első e l f o g o t t k mondják, n e k i k borzsztó v o l t, teljesen kzületlenti tlált z ngolokt sok idegen elzárásink végrehjtás, S tkró nélkül sok h e l y e n p u s z t földön k e l l e t t betekig l u d n i sátor ltt esőben, sárbn. Nekik n e m v o l t k m< - vigsztlóik mint n e k e m. Szép vigsztlás. line-cptinom lkpitnyt szólított.» k e t urnák különbejártu s z o b, szellős*, mondt félig vissztrthtó mosolylyl. Eu rá néztem brátomml együtt, [gzán olyn borz isztón nézett ki ott z piszkos priecs, tkró, m i n d e n, minden, hogy én el t u d t m h i n n i, hogy igzán szobát k p o k. Kptm»különbejártut, szettőset «Különbejárt v o l t : hogy n e m v o l t m e l l e t t e m másnk»ágy,* szellős: f e j e m felett egy d r b üvegtábl törött S r j t c s e p p e k b e n h u l l o t t b e z n g o l eső. l v á s z bszolúte le hetetlen 1 Leglább is éjjel, mert sok német között mindig k d v l m i bolondságr vló, k i zjongásávl v e r i fel többit, m e r t elég z, h sgy elkiáltj m g á t : R n h e!»rühe«-ből Olyn lárm lesz, hogy elég kiállni. z őrség persze mindjárt jön, j r ágyról-ágyr, d e k k o r csend v n * g i i i».ettöig! Minth c s k ezt krná z t e h e t e t l e n tábor, hogy h m - k é p n e m igj álljon bosszút z ngolnk p e r t i d i tért. De ztán z őrség Is m e g u n j néh I jól o l d l b vág egypárt p u s k t u s s l! I l y e n ko m o l y b b eset minden hétre esik gy leglább. z t s o h s e m f e l e j t e m el, m i k o r k o s z t m i t t támdt hngosim nemtetsz nyilvái itásr k< mendás jött.e z örséggel, mely bj< nettót trtott, k k o r már nptömeggé vált foglyok ellen S srikor 'DeuUchlnd, Deutsch n d über l e - * t p u s k t u s s l k r t k elnémítni s D tek n e k i ktonáknk puszt kézzel, lett belőle semmi, tiszt revolvert rántv állott, m i g kezét m e g nem k p t egy góliái n e m e t. ztán csend e t t. békebbek lecsillpították mindkét pártot z n g o l offtcer elvonult sgy biztos tudássl, hog)»germn* S német m e g törhetetlen. Hányszor VOlt, ho.uy éppen l e g j o b b t t u d t u n k v o l n l u d n i reggel feie, m i k o r jött sz őr B pusktussl jót ütött lábunk fejtre, hogy»get u p keij í e l «tűrni k e l l e t t. J o l v n l u d n i n e m lehetett, leglább [enni lehetett voln, r e g g e l i r e pléhbögrében izei sn keserű káfl mrgrinos kenyérrel. Ehetetlen. sját pén zünkön vásárolt j n i m r m e l d mii ke nyérre kentünk, elvette m r g r i n k e l l e m e t l e n izet, ugy ettük. Keggeh 7 órkor v o l t. E l Után r e n d b e k e l l e t t s z e d n i z gyt., z összes p n e c s e k e t sgy helyre összehordni pokróco kt kiporolni, k i s e p? r u i, mosdás helye.'í mé ter hosstu vizvezeték lefolytó trtály, közös törülközővel, h o g y jött! z áltlános tisztogtás utn sét z u d v r o n. z udvr, m r z, m i t m i rendelkezünk dtk, egy körülbelül k k o r h e l y, mint K p k - t e r fele e m b e r n e k! Sét s z u r o n y o s bkák között, öröm nézni 8. oldl. H e j, de milyen furcsán esett ezt először látni, ugy, hogy psszív szereplők m i legyünk. vigsztlás c-«k egy, hogy nincs más bűnünk, csk z, hogy polgári vgyunk n n k z or szágnk, mely háborúbn v n ngliávl! ztán egy kicsit jól i s érezzqk mgunkt e n n e k t u d tábn. Igz olcsó hzfiság: mégis, h többet tehettünk v o l n, s h m i k o r még tehettünk megtettük megtettük voln. sétánál összekerülnek j o b b ismerősök. k d o l y n i s, kiknél z öreg, veje, m e g z u n o k kerültek össze. ztán kereskedő, gzdg kpitális, meg szegény boltoslegény, nem v i z e s n y o l c z ht többet. hotel-mnger, meg pincérjei, fogdós, meg fogdó» legény, orvos, mérnök, tnár, miivz, kton, p p. társdlom m i n den ktegóriájából. P e r s z e o t t is összehúzódik egy brnch. z u j fogolynk első n p o k b n igen s o k brátj v n,» ö sokt tud«m o s t j ö t t.»te v n egy u j * h l o t t m m g r körül z első n p o k b n. Meséltem nekik híreket, r i t m i odkint hzulról t u d t u n k, n g o l újság h z u g ságokt. S t u d o m z t z n g l o indián újságírót megtépáztk v o l n h kezükbe kd. > D r L ' n g m * v o l t m n e k i k. z t mondták n e k e m, h o g y v n n k többen osztrák-mgyrok, de en igen»mgyr«vgyok csk, ( p e d i g h t u d n k igzán, m i l y e n ). ztán politizáltunk es m i b e n m i n d e n megegyeztü k, mert s o k b n, d e n e m tudtunk, s z i d t u k z ngolt Ezt m i n d e n k i t u d j. Szegény ánglius, mi m i d r j t d háború után! Elszáll z átok, m már n e m j ó l fogn z s e m, nem hiszünk mgunk sem benne! No, ki igy, ki ugy beszelt, imperilist, ntioolit, szoci list, k u m n i s t, nrchist* M e r t L o n d o n b n élő külföldi egyént) nép már m s világokt is látott, s tele v n k o z m o p o i s t vonássl, látott, élt j.'»t, r o s - z t. S ' e g ^ n y, nyomorult féreg v o l t Németországbn, ngli, merik, I n d i. K ^ y i p t, k e n y e r e t d o t t n e k i, néh klácsot is. S o k t, s o k t lehet o t t h l l n i! Beszelni s z b d m g u n k között. Eleinte z őrök rémesen v d k volt f i t l K i r t c h e n e r ktonák velünk is szób lltk néh, kiktől stkéfdcsősködtünk: I h l l o t t u n k t ő lük igen bizttó elégedetlenséget, mégis csk s z b d b b népnek BSOCÍldemokr eszméken táplált népnek igz s z i v e v e r sét. fclgy k r z ngoléit, hogy leglább is tömeget, k o m fortobilisn élő i n d u s t r i l i s, kispolgárt kishivtlnok ok t értem, v n bennük v l m i l o n d o n i küdnői. I t t rosszul n e v e l t demokráci, o t t félreérteti imperilizmus! S o k t, sokt beszélgettünk odkinn n g o l fogságbn erről, SSbd v o l t g o n d o l n i hz es k i t u d imádkozni T ö b b áldoztot! Befgyott jótékonyság. dományokt kórházknk I h b o r u elején, m i k o r dkozásr h i v t fel ht ság közönséget, csőstül h u l l o t t ké regető k l p b s o k mindenféle. kórház kt ágyneművel, ruhfélével jótékonyság látt el n g y r e s z t, sót ételuemüeket is g r mdszámr hordott össze közönség. M e r ; b i z o n y h d s e r e g g o n d o s k o d i k Ugyn beteg ktonák *. ', de h m r v i k i egy-egy kis befőttecskét, lekvárt k r s ebédjéhez, k k o r társdlom JÓSZÍVŰ éltárához k e l l folymodn. z o n b n m o s t, háború n y o l c d i k hónp jábn, m i k o r igzán kezd d o l o g komolyr f o r d u l n i, kórházk rról p n s z k o d n k, h o g y B jótékony dományok b e f g y t k. N e m küld s e n k i s e m m i t. Pedig már kzlet i s fogytán v n s z ilyen k< íztjvitó ügyeket n g y o n nél külözik b e t e g e k. Ismét lehető legszívesebben kérjük tehát társdlom m i n d e n rétegét, főképen z o k t, k i k m é g n e m d k o z t k n n y i t, m i n t tehetségük megengednél hogy juttssák el legkisebb jándékuktis Vörös Keresztnek kór házknk, kár élelmi s z e r t, kár mást. do mányokt ségünk szerkesztő is továbbit.

4 4. oldl Újság Nem várunk lár Przemysloöil üzeneteket, m e l y e k e t hrctér bátor fecskéi, pilóták hoztk meg. S o k sok kedves brátunk, ismerősünk sürü rjokbn vonult ki P r z e r y s l várából s mennek fehér cár b i r o d l m b e l sejébe. S o k komáromi koniárommegyei szülő, testvér, gyermek, rokon, brát, m e n y s s z o n y szeméből hullnk könnyek, m e l y e k e s d ogó drág gyöngyei ennek vértengirnek. De biztos jövőbe vet<?tt hit melegítő sugri szá rítsák fel e könnyeket. győzelmes háború végén ók visszjönnek s útjuk didlmenet Idsz, mert igzi hősök voltk, kik előtt z ellenség is meghjtj z elismer zászlóját Ifi várunk, türelemmel várunk tireátok. ti v i s s z térekkor, már béke hófehér g l m b j r k j trtós fzkét házink felett, ti vissztériek itt m á r boldog, mosolygó r c o k t lát. H i s z e n lesz még egyszer ünnep világon! háború áldozti közt S legszerencsétlenebb jeinek felsegitére lpunk, Újság is gyűjtt indított. H o l vn szó, m e l y elmondhtná, hol vn toll, m e l y leírhtná e szerencsétlenek szenvedeit, melyeket m i n d e n kinek enyhíteni kell dományivl. Áldás kél minden üllór után, m e l y e t e szerencsétlenek jvár fordítunk, de átkot rejt minden bezárt zseb, elcsukott erszény. d k o z z u n k! z dományokt kérjük s z e r kesztőségünk címére küldeni, m i rendelkezi helyére jutttjuk. Eddigi Megy e r c s i rárc. 15 ki ünnepély jövedelme üli N. N. lfju Rigó Istvánná Ngyigmánd, egy megnyert ügy bői kpott összeg 10 írnits ndornó őrsujflu 12 ápolónőknek.) Várjuk m komáromi önkéntes Vöröskeresztes ápolónők sürneu kpják felgyógyult s hrctérre vissztért sebesültek hálávl, köszö nettel telt leveleit, melyek legszebb e l i s m e rei nnk z emberbráti munkánk, m i t vég ztek. T e l e vn hálávl köszönettel z lábbi levél is. melyet szerkesztő ^günk kpott, s melyet itt közlünk mg keresetlen, közvet len stílusávl oito^rfiájáv!: k k f. f. bennünket, h hz, hdd pótolják férfi most úgyis I munkást, ngy hiány. leányink értenek földmunkához. E s most már itt z ideje, mi prszt hogy ásni, vetni kell. H kinek véletlenül brátot Ur f! Ürült szivünk, m i k o r szerény ünnepé lyünkről szóló tudósításodt olvstuk. Fölösen dicsérő s z v i d többre s r k l l n k. H t s z i v e s figyelmedet hzfis tevékenységünkre továbbr is kiterjeszted, lesz l k l m d még megyőződéet szerezni felől, hogy m g y r lelkesedünk n e m szlmláng. Cserftűz! Most z o n b n engedd meg, hogy hű tudósítást egy kis téved helyreigzításávl pótoljm. Ugynis tudósításból k i m r d t sgy pont, m i z egz Ünnepélynek legbájosbb pontj volt. Böhm Sándor keszegflvi á l l o m á s főnök P i r o s k nevű kisleány» Mgyrok l e gyetek* című költeményt s z v l t el oly szív hez szólón, hogy m g u n k r ismertünk. Ereztük, hogy mgyrok vgyunk. Igz tisztelettel vgyok Megyercs, márc 2 2. szerető brátod Sohár Kálmán miben n g y háború l e v e l e s ládájából. szenvedők káláj kisérik nsmes e m b e r Brátom ki önmgunkt, k k o r k i s z o l minden úrinő igy j á r e l, segít Hzán Én Brssói illetőségű d? mint hrctéri önmgán. Renyheség z idő tolvj Sebesfl I kton vgyok. S kerültem 9 társm- ; m i helyőrség 18- ktoni k o r - i jótev utonáüój. Kő lesz m j d sirni, h házbn z e szobábn. Hol Özv. L o s s h m i d t n e m lesz m i t enni. z t h i s z e m, nincsen o l y n Ödönné urhü'gy önk. Vöröskeresztes ápolónő gyámoltln sszony, vgy leány, k i cseléd fogdót minket. S u yos s e b e m volt ép ugy meg nélkül el ne tudná végezni háztrtást. Most 9 társm könnyet) nehezebb sebekkel. Szép- j dolgozni kell öregnek, ifjúnk szegénynek tember hó 27-éu kerü ter korházbn. Egz ségünk már helyié állott,midőn hirtelen e l t r n e gzdgnk egyránt. 7' fporltk több osztályi mindet is. S igy vontunk hmrább indult mint meg szeretett ápolónőnk nek megköszöntük voln éőszovl mindzt, mit értünk tett E h o s s s i idő ltt ismertük meg özv. L o c c h m i d t Ödönné úrhölgy önfeláldozó m u n k. K i ; d i s t. 0 * k i köszönhetjük, hogy ismét egzségesen vonlhtunk h r c b szeretett k i rályunkért h/áiuert. fiuk hrctéri lewelei. Mert önfeláldozó Ápolónőnk n e m i s m e r t hrctérről. fárdságot c s k ériünk küzdött. Miért is legn gyobb hálánkt tudjuk kifejezni, k p ugy k. Cenzúrázv. leányink is kik minden szükséges dolgokká! I des jó Dinikém I láttk el mindnyájunkt. G y e r m e k k c j, s s z o n y i ének hlltszik Dé mnónként szórkoztttk, s hozánk szomszéd szobából hozzám. Egy orosznál trtosóoinknk vigsztlási, meiymkünk t lkom, közvetlen S.. hídj mellett. E n n e k még nem hsználhtt Íráshoz, J e v e i e k e t röpí hídnk vgyok prncsnok Ind tele tettek hz. vn ekrzittl, robbntásr kzen. E m b e r e i m E jenek mind ilyen önk. ápolónők, kik hidon tu', érintkezben muszkávl. Egymás ennyi á doztot hoznk hzáért. Özv. L o s c h m i d t után fogják el z orozs járőröket. Epen olyn Ödönné két leányát z Isten t r t s meg s i r l m s á lp ttbn vnnk zok i s, mint m i. mindnyájunknk I o - í m nevében Káli K e z d i z orosz tüzérek folyton dolgoznk. házunk T i v d r. Ngy Géz, Tóth F e r e n c, Szántho zonbn teljes biztonságot nyújt. C s k egy bj János, V^K I m r e, T o t F l u s i Árpid, Hnzeinstein vn. H teszem ftíl egy nyomorult gránát József, Költő István, Grünstein Mór. hidr c s p, m i díjmentesen utzunk fölfelé. Ds hidd el, m o s t ez n e m ggszt s e m engem, s e m két lntos tisztemet. Hiszen itt m i emberek között vgyunk, ezek n e m érzik vgy n e m is tudják, hogy minő veszély fenyegeti őket, tehát vn heverő betegtoló, hsznált betegkocsij, vígk ós ez roppnt rgdós. Most m j d n e m olyn ép lélekkel rendelkezem, mint hetekkel z elfgyott lábú sebesültek ezelőtt. Áidom I s t e n e m szent nevét, hogy olyn nevében kérve kérjük, kölcsönözze o d kultúr helyre jutottm, hol gondtln gyermekek v n p l o t kórházánk, hol sok szenvedtől menti nk, kik ugy nevetnek m o s t is, m i n t h mi sem történt voln. H ujjá krják tenni z ármámeg derék ktonákt, kiknek elfgyott lábi diát, mindenki mellé egy ilyen rnyos kis e legkisebb m o z d u l t r is rettenetesen fjnk. kinek vn, kölcsönözze od! Kedves Szerkesztő gáljuk legngyobb urt. Cselédeinket» ngedjük közleményt ápolónőről no várjuk, hogy cselédleányink kiszolgáljnk Igen tiszteit főszerkesztő U r! önk- Vöröskeresztes munkár. sorokt: Honleányok, sszonyok uj.-á<z főszerkesztőjének I komáromi cselédeket tvszi nem szolgijuk Ngyon kérném, hogy ezt k o m r e m i újságb tenne ki. többit! K p t u k következő I I I 21. Egy hz Tekintetes k 6 0 f. k 2 0 f. S z ó z t Engedjük Még egyszer megyercsi ünnepély. (Levél szerkesztőhöz.) Összesen k 8 0 f. komáromi 2b. Szegény jó Péteremet j o b b k r o n o l dlb lőtték 5 én. Kzben z o n b n örvendek, m e r t igy életben m r d egy tisztességes m g y r. Sebesüle tlán n e m veszélyes. N e m tudom miért, de már jnuár hó eleje ót n e m k p t m s e m m i levelet tőled. Igz, hogy ngyon r o s s z u l működik m o s t post, miót hrcolunk. Többet n e m irhtok, m e r t dolgom kdt, írjál, minden jót kíván s o k s z o r csókol szerető öcséd Sándor. gyűjteink: k 8 0 f. múltkori gyűjt 4 0 k f. (Elismer március nevető gyermeket kellene tenni. Én mondom, elfelejtenénk mindent, z átszenvedett dolgokt csk ugy, mint rémes borzlmkt. Szóvl most boldog vgyok jó kedélyű. J e l e n, múlt, jövő! Történelmi visszpillntás. Irt: Tomcsányi Lipót- Ngy eseményeknek vgyunk tnul. Nemzetek eltolódásiról, térkép megváltozá sáról, egy világ átlkulásáról vn szól»lenní vgy n e m lenni* kérde ez hdviselő nemzetek vlmennyiére. Tlán n e m tévedek, h zt állítom, hogy minket mgyrokt sját s o r s u n k o n kívül leginkább rdekel z ntnt h t l m k között Frnciország jövendőbeli átlkulás V i s z o n y lgos sors jövőben többi n e m z e t h e z régi G oire mikénti visszszerze nemzetközi élet szinpdj in. Ne tgdjuk, hisz n i n c s miért mult felett restelkednünk, nálunk m i frnci volt otthonr tiált. Divtjukt zsebünk sirtt, o l y k o r selejtes irodlmi müveit c s k nálunk kelb'k el megemztettük bármely bizrr termeköket. Divt volt minden, m i s z j n p r t i Bbéiból mifelénk k c s i n g t o t t G y e r m e k e i n k előbb ludl ák»chérc M m * - t rebesgetni, mint *»édes nyám*-t es h Vlki leglább is frnci htári", n e m utzott, n e m trtozott modern emberek soráb. E z igy volt. Igy fog-e mégegyszsr lenni? jövő titk. Pedig, ez v l m i k o r felvilágosodottság fáklyájávl elől járó nemzet, z utóbbi időkben oly dekdenciát muttott, melynek okit e g y e dül mult esejn^nyeiben kell keresnünk történelem fonlán hldv kell kikuttni nép léleknek mily evolúcióir volt szükség, m i l y befolyások voltk irányítók, jelenlegi ngy fokú süiyed előidézére. z tisztító tüz, m e l y e n jelenleg e ngy nemzet áthld hozzá fog e járulni slk felszínre veié,éhez, hozzá íog e járulni ngy elhtározások, ngy tettek ós ngy eszmék szüléhez... z t jövő rejti méhében. M*g m e felett kori, fejlődő jósltokb események érnek m e g bekövetkeznek ér után z rtás. bocsátkozni»ott«mgától kár gbon Igzmt nem egy lpj történelemnek igzolj. Előttem fekszik egy régi, fényes ét egyssersmind emberi gyengeségekkel telt lpj

5 ^ március 25. frnci történetírásnk. nnk fényes bűnnel telt kornk pompás megvilágítás, mely már k k o r hordt méhében egy bukás erkölcsi sülyed syéléu álló nemzet újjászüle tét, uj eszmék világr hoztlát, mely eszmék től egz Európ megrzegedett. Váljon m-gérünk e egy hsonló kort, látjuk-e gllusokt Phönixként uj életre ébredni, ebből z ót jelenleg körülvevő i s z p ból kiemelkedni... ngy kérd... E mögé titkostos fátyol mögé p i l l n tni n e m lehet, de h logikusn következtetni s z b d, k k o r erre hivtott e n e m z e t története. Beszéljen tehát m g inult idők k r ó n i kás, ki Június álnév ltt rejtőzve követke zőket írj»xiv. L j o s u d v r * cím l t t. npkirály, X I V. L j o s udvráról érdekes é s t n u l s á g o s monográfiát i r t, Pul Hensé jobbár kidtln levelek emlékirtok nyomán, m e l y e k e t versilles-i könyvtárbn őriznek. Meglepően uj, s o h s e m hllott dolgok nem igen vnnk K ö n y v é b e n, n e m is igen lehet nek: n n y i n, n n y i t írtk már X I V. Ljos udvráról. I s k ö n y v e mégis olyn benyomást tesz, m i n t h u j d o l g o t o l v s n á n k ; m e r t olyn, hol érdekes, h o l tuulságos, hol kuriózus rz leteket derít föl npkirály korából é s kör nyezetebői. X I V. Ljos korábn válik királyság igzn intézménnyé, c é l l á, melyért v n z áhm, ddig j«' f o r m á n csk htlms kevbbá h t l m s, c s u f é n y e s é s kev--sbbé fényes mél* ság volt. Királyi udvr v o l t Prociors ágbn X I V. Ljos előtt i s ; I. Ferencnek Európszerte híres volt fényes e gáláns u d v r ; V I I. K á r o l y ót, k i n e k S o r e l Ágnes volt szeretője, lig l t király f r n c i trónon, k i n e trtott v o l n bevllott nyilvános kedvei. de z u d v r királyi s z e r e t ő mintáját mégis c s k X I V. Ljos d t Európánk. X I V. Ljos tette z u d v r t állmi orgá nummá, királyi szeretőt méltósággá. ddig királyi udvr tágsbb, fényesebb, népesebb privát kúri volt csnpán, királyi szerető i s Csk p r i v á t kedvtel, kinek király dott m g v g y o n á n ó i, de eltrtását nem hárított át országár B lttvlóir. I V. H e n r i k g y k r n BZégyeltS kedveseit, nem is volt s z ű k m r k ú báj szerelem honorálásábn fukr pénzügyminisztere, S u ly, ki mindenért pnszolt, mindenért zsörtölt, még s e m v á d o l t zzl, hogy értük kifosztott országát, h o g y kedveseinek r e s z t j u t t t o t t voln i politikábn ós dip omác ábn. ngy változás X I V. Ljos ltt z, hogy kiráiyi u d v r, meg királyi kedves állmi i n t é z m é n y e l»kul át, s nemcsk Bttlyos fi i - n ciá.ii térieket rótt k ö z r e, d* Kormányzás ós n e m z e U ö : i politik inteben i i tékteie k r h o z t o s befolyásoknk nyitott utt XIV. Ljos.tt z állm m g csk finnciális terheket sínylette meg, koimny l t i S u i t á n - u r i o m még n e m volt m i n d M htó, b r lábt d o t t Sfs hlom káros boszntó intrikánk, ez z átlku>ás csk ut< d J \. L j o s u t á n z ó i kezén váltói -tt közbot rnnyá közcspássé. forrás zonbn, melyből z i.\«mo- ig f k d t Kuróp n é p e i r e, melynek Csk ngy forrdlom veteti végett, X I V. Ljos volt. zzl, h o g y Prisból k i k ö, t ö r ö t t Versillesbe, hol roppnt költséggel építtetett mgánk r e z i d e n c i á t, kárhoztói példát d o t t uémel 1 " d pró-cseprő fejedelmeinek, kik utánozták, k i k odhgyták n é h csk prányi birodlmuk Székvárosát, s n n k h t á r á n kívül pró Ver s i l l e s -okát e m e tettek mguknk. s.sz, bjor, würtembergi hunoveri fejedelmek, besszen! trtománygróf bőrig lenyúzzák lttvlóikt, némelyik k ö z ü l ö k, mint heoseni trtománygróf, emberrel kereskednek, pénzen ktonát dnk ngliánk, hogy kstei\okt építhessenek p r d i c s o m h o z hsonló prkok Ölen. V e r s i l l e s, Mrly T r i n o n építét megerezte ngy gzdg Frnciország i>, hogy görnyedezhettek tehát z pró nemet állmok, midón L u d w n b u r g o t, Nympfenburgot S S o l i t u d e - o t kellelt wiövrázsolmok. XIV. Ljos lööo-bn, huszonhét eves korábn házsodott, feleségül vette szőke, csodáltosn fehér, vele egykorú s p n y o l Mári Teréziát. Tékozlás házsság ót dtálódik, de mondjuk m e g n y o m b n, hogy n e m feleségére n e m felesége kedvéért pzrolt. m i g SSBI - Újság 6. oldl. M z r i n élt g y á m s á g ltt trtott, n e m volt I sőbb zonbn, mozgtó erő híján, kiszenvedtek. módjábn költekez; fukr gyám n e m c s k Leányegyesület e téren Is gzdgnk m o n d pénzzel n e m h l m o z t e l, de szegényes, kopott htj mgát, mert oly fárdtságot n e m ismerő, ruhábn jártt. Kissé hirtelen is házsították lelkes vezető, irányító dminisztráló erők meg, mert beleszeretett gyámj unokhugáb, felett rendelkezik, k i k előtt n i n c s kdály, kiknek szép Hnoin! Máriáb é s zon tépelődött, hogy erős szándék még mindig megtudt hozni m e g o s z t j vele trónját. K k k o r kezdték épiteni sikert, zt sikert, melyről közönség m i n V e r s i l l e s t, m e l y n e k építét c s k huszonkét dig lekve értesül. zért, mert z egyesület év multán, 1682 ben végezték be. U d v r i s munkájánk sikerét, fárdságánk gyümölcsét c s k házsság után kezdett m e g l k u l n i, hogy b b n látj, h felruházhtj derék m i n d e n m g i b gyűjtsön Frnciországból minden szép dicséretre áldoztkzségre érdemes k t o séget, m i n d e n s z e l l e m e t ÓS minden gleuteriát. náinkt, kiknek szivében hál m e g becsül érzetét keltette fel róluk vló gon Vége következik.) doskodás. z utóbbi n p o k b n hrctérre i n dult c s p t o k n k Leányegyesület ngy csomó teli felszerelt küldött, hgy zt osszák ki z r r rászoruió ktonáink között hrctéren. midőn m o s t z egyesület ez u j b b íigyelmes gondoskodását feljegyeztük, Leányegyesületet kezdjük megváltni húsvéti üdvözletek, l e v e ismételten közönség szeretetteljes pártfogásáb lezőlpok, piros tojások, illtszerek árát szegény jánljuk. ktonák jvár Térjünk el z idén m e g s z o Már most kott. dologtói, kezdjünk elszokni h s z o n t l n kidásoktól, s z így megmrdt filléreket djuk od v ' m i n e m e s cé r. Biró Ödön, Dunrsdvány népszerű jegyzője n p o k b n egy ikzán k e d v e *, poétikus hngú, meghló levelet int tzett szerkesztőnkhöz, m e l y ben felvetette húsvéti üdvözletek me/váltásá nk eletie vló eszméjét n e m c s k szóvl gult e n e m - s cél érdekében, h n e m lettel i s 10 k-t küldött, melyet mi komáromi Vöröskeresztnek dtunk át. H méljük, liszt hmrosn fog Eddig befolyt: lhr<' 0 d <n Dunrdvány N. N Köszönetnyilvánítás. Komárom vidéki Tkrékpénztár, K e r e s k e d e l m i Iskolegyesület tnonciskoláját, mint eddig minden évben, ugy z idén is 5 0 k segélyben rzesítette. E z e n lelkes támogtásért z egyesület nevében e z i uton is hálás köszönetemet nyilvánítom, Z s c h I m e i s t e r János, keresk. tn., elnök. J Hlálozás. Töböréthei K r s c s e n i t s Á r I pád földbirtokos e hó 10 án K i s m g y r o n öl eves korábn meghlt. boldogultbn IJárti Kálmánoé bki ngybirtokosné testvérét szporodni gyászolj. 10 k 5 k 15 k Várjuk t ö b b i t! I i I R H K. Március 2 0 Nemzetünk ngy fiánk, legendás idők lángleikü, tűzszvu vezérének Kossuth Ljosnk hlál npj sz n p, m e l y mi tilgfeifordulásbn is ny fényességgel Csilln e t ő többi közül s megihleti m g y r sziveket. Kegyeletes n gem ékezsel fordulunk sirjs felé, melyben nemzet boldogságáról, szebb jövőjérti álmodik, r r ó l jövőről, mely nek l p j i t most rkják e s e r e g e i n k h r c! mezőkön. Szbdság postol, nyugodjál bekév e i! z e s z n n, melyei szolgáltál, z ige, melyet hirdettél, n e m j u t h t sziklár esett m g s o r s i r. M. ed B testi K válik... Kitüntet s. hivtlos lp m! szám közli, ho y őfelsége Hydyn Heinrich komáromi r. kth. tábori lelkznek, lelkzi érdemkereszt 1, osztá fát dományoz' fehér-vörös s lgon z ellenséggel szembeni vitéz é s Ön feláldozó mgtrtás elismeréül. E g y derek emberről írunk örömmel büszkeséggé m e r t ritk j ó SZÍV lkozik b e n n e. háború - o k - s o k borzlm tisztító tüz, m e l y z r n y t kiválsztj slkból sok tiszt erényt hoz fel felszínre, m e l y e k szivek legmélyén rej tőztek eddig. Ismét egy n e m - s cselekedet hire j u tottéi hozzánk, melynek i lkövetője u g y n n e m vár dicséretet, de mi mégis kiírjuk nevet, hogy példképül állithssuk od zok e l é, kiknél hbom b o r z l m i enyhítének gondolt is n e h e z e n férkőzik szivükhöz. Horváth Ferenc Rákóczy-Utcl derek mzáros polgártársunkt illeti i «ismer, k i háború kitöre ót komáromi Vöröskereszt Egylet K l p k kórház betegeinek szükséges husmennyiséget s beszer zi áron jóvl lul szállítj Immár hetedik hónpj, i e z e n réven Vöröskeresztet m r te temes Összeggel segítette e n e m e s emberbrát, kinek ezúton Is h l s köszönetei mond Vörös kereszt Egyesület. Lenyeuyesület gondoskodás S o k s z o r volt lklmunk m r rámuttni r r ngy rányú, fárdhttln áldásos tevékenységre, melyet kezdve háború kitörének npjától minden pihen megszkítás nélkül még m o s t n is k o m r o m i Leányegyesület kifejt. Nem esünk túlzásb, h zt mondjuk, hogy Lsáoyegyesület munkásság pártln m g nemében. Mert láttunk háború kezdete ót sokféle társdlmi kciót, m e l y e k egy d r b i g, m i g ujk divtosk volt, felszínen m r d t k, k e - Városi közgyűl. Komárom szb. k i r. város törvényhtósági bizottság m szerdán d u. 3 órkor rendes közgyűlt trt, melynek tárgysoroztán 33 pont szerepel. Tekintettel, hogy holnp, csütörtökön Gyümölcsoltó boldog sszony lesz, lpunk már m, szerdán jelenik meg s igy lpunk zártkor közgyűl még folyik. Köszön9tnyilvánitás z slgott iprosok segélylpjár K o m r o m i Első Tkrékpénztár í.zgtósg 50 kor., K o m r o m Vidéki Tkrékpénztár igzgtóság 50 koronát do m tnyozott, mely humánus célú dományokért ezúton is h l s köszönetét nyilvánítj z i p r testület elnö. Erzsébet ozv. román királyné. K o m r o m szb. kir. város rendőrkpitányi hivtl közhírré teszi, hogy hdifogságb jutott kto nák holléte i r m hozzátrtozóik felvilágosítást kérő levelekkel Hdifoglyokt gyámolító tudkozódó hivtlhoz fordulhtnk S felhívj K o m r o m szb. kir. város polgár gát, hogy jövőben trtózkodjon ttól, hogy I zsebet Ö «T. román királyné Őfelségéhez intézett mgánlevél ben közvet snül román királyi udvrnál ér deklődjenek. Megyercs község v k ktonákn< mult számunkbn említettük, hogy március idusán megyercsiek hzfis ünnepélyt r e n d e z tek háborúbn megvkult ktonák fjlsegitélére z ünnepélyen következő önkéntes d o mányok folytk be: koronát fizetett: icbán Smu, dr. Schlinger Gyul, 5 5 koronát: Sohár Kátmán, Sohár hlmimé, Müllner Ottó, Bőhm Sándor, Bese ntl, Blogh László, Koton Sámuel, 4 4 koronát: Földes Sándorné, Lk! ndrásáé, K o t o n ndrás, J k b F e r e n c, Csézinger János, 2 2 koronát: Jónás ntl, Molnár József réti, Blogh Zsigmond b, Szigeti Ljosné, Ngy ljos, Jónás Mihály, Lovász Kálmán, Üoogh ndrás id., Várdi ndrás, F u i e m Ignác, L p o s Jnosné. N g y József, gh József, M j e n u k József, S e m s e y Lásslóné, Ksznár Jószef i f j, Kováts n s z t i d n e, Bese Sándor. Bsse Károly, S e d i v y Pál, Merdics János, Lénáit Mihály, Mátyás István, Blhó Sámuel, 1 1 koronát: P p Kálmánné, Beke Lásslóné, Szenté ntl, Koton Ljosné, László József, Kemény ntlné, Blogh Károly, Várdi l j o s, F r k s Sándor, S z e d e r Károiy, B e k e László ifj., V r g G y u l, Blhó Sámelnó, B s recz Mihály, Kemény ntlné ifj.. Házi János, L e l i K r o l y, Mikus Zsigmoudué, S r e n k e r Gó, Ksznár József id., Lenért Vinczóné, Várdi ndrásné, S z o b o s z i i Krolyné, C z i b u l k E l e k, Dicséri Pál, Kovács Blázs, K o t o n László, K i s s István, Németh E t e k, Várdi l j o s u e, Blogh Máté, Blhó G y u l, S z o b o s z i i L j o s, F r k s János, B e s e Benő, K s z L j o s, Németh Elekné S e p c s i k József, K o t o n ndrás ifj., Szigetim

6 $. oldl. Komromi UjsáVg március 25. Zsigmond, László Péterné, Szoboszii Zsigmond, Mjernik Józsefné, Kovács István, Ksznár ntl, László Bálintné, Blogh ndrásod k., Kiss Károly, Kovács Károly, 1 K 40 fdlért: Frks Mihályná, Szoboszii ntlné, fillért: Szoboszii Istvánné, Szoboszii László, üsémy Déne9, Ferenczei Teréz, Kemény Zsigmondné, Tom Józsefné, 70 fdlért: Máté Ljos, fillér: Szoboszii Pálné, Vss ndrás, Biró István, líikus Juli, Kocsis Ljos, Koton ntl, Ngy Mihály, fillért: Berecz Mihály, Molnár Ktlin, Kemény Károlyné Ko ton Lászlóné, Szeder Károlyné, Bese Ljos, Frks Károly, Forgács Ljos, Szoboszii Dénesné, Hegedűs Julisk. Blogh Istvánné, fillért: Frks Józsefné, Koton ndrás k., Lki Sándorné, Hotváth József, Tom Jánosné, Czirók Józsefné, Koton ntl, Szoboszii Ljosné, Ksz János, Odor ntlné, Horváth Sándor, Szoboszii Ter, Kelemen Sándorné, 36 fillért: Beke Julis, fillért: Keimen Lidi, Mrton Dezsőné, Jónás Mihály, Szi Mári, Torn Ferenc, Biliért: Bese Mri, Ilcsik Jnk, Szoboszii Pál, lföldi Böske, Lovász Gyuláné, Vs Ljosné, Kovács Rózsi, Koton Id, Biró Istvánné, Szoboszii Rozi, Závócki Vince, lföldi János, Vs Krisztin, Göcze Ljos, Vs Lidi, Várdi Lóni, Vs Viktorné, Kiss Mrgit, Bese Krolin, Ksznár Etel Svdivi Pet lus, Sedivi mi Sedivi László, Kovács Imre, Dömötör Juli, Gál Póterné, Tom Juli, Lénárth.Károlyné, Kovács Istvánné, Szoboszii Ljosné ifj., Kiss Lidi, Czunyi Bözsi, lföldi Jánosné, 14 Oilért: Beke Mri, fillért: Forgács I Kszter, Mjernik Ágnes, Beke Lidi, Bese Vilmos, j Szoboszii Etel Szoboszii I on. Ezenkivöl i! Molnár István réti 2 K, Vilcsek József 250 K, Hbr József 2 50 K. összesen 211 K 60 fül. j melyet Újság szerkesztősége vett át. humánus célr szánt összeget rendelteti helyére jutttjuk. lövzárok poózise. Egy rózsszínű tábori lp hozt ezt kis verset, mely lövzárokbn íródott meg: már 7. Ismeretlen ismerősöm, komromi lányk! Fényképéről mr ismertem, Beszólt Megköszönöm hálás szívből, Hogy»messze Néh ránk is gondol! idegenből* Ügy örültem, mint egy gyermek. Édes néhány sor üdvözletnek Mgyrhonból. Mi itt nykig fö dbe ásv, Hol homokb, hol meg sárb. Néh fgyb, néh Máskor npon z vizbe. sütkérezve, otthonról szövünk álmot S ugy örülünk, hogy még vnnk ról bátyj. Velünk érző, ránk gondoló mgyr lányok. Otthon ügyében bélyegmentes, kkor küldeményre nem kell postbélyeget lklmzniok. Csk rr kell ügyelniük, hogy hdibélyegeket teljesen épen vágják ki borítékokból. z igy hozzánk jutttott bélyegekkel ki-ki egy-egy téglávl járulht npjinkbn nnyir hlszthttln >Erzsébet-Otthon«felépítéhez. Egyben bizlomml jánljuk mindenki meleg figyelmébe z ugynzon fontos célt szolgáló egyesületi sorsjegy-kciónkt is, mely ktoni ós polgári kormánn htóságok legéberebb ellenőrze ltt áll szoktln ngy nyeremény esélyeivel pártln mg nemében. nyeremények összértéke koron, főnyeremény 14 kiló finom rny, második 85 ki!<'» finom ezüst öntvény stb. Egy sorsjegy ár l koron. húzás visszvonhtlnul f. ó jui in hó 5 én lesz. Budpest, márc-us 1 én, hdusflvi Ludmnn Gyul vértesi W'eisz Ernő ny. cs. kir. ltáborngyot, z egyesület elnökei. Hsznált bélyegek jótékony célr. fegyveres hderőhöz trtozott ktontisztek, vlmint háborúbn elesett trtlékos tisztek után mrdt Czv»--yek leányárvák gondozásár felépítendő»erstébsjt Otthon*-t létesítő egyesületünk zzl bizlms kéressél fordul hdi jóléti intézmények iránt kifogyhttln bőkezüségü ngyközönséghez, hogy gyűjtsék össze birtokukb kerülő, már elhsznált s felülbélyegzett, nekik értéktelen mgyr hdi postbélyegeket s küldjék zokt következő cím lá: Budpest Budfoki Erzsébet Otthon Egyesülst irodájánk, Budpest, I., Budfoki- :,t 41. H z igy címzett borítékok lsó rzének bloldlár ezt zárdékot írják rá: z Irzsébetmozyószmház. Ferenc József-rkprt. ^^g^ffffj^íi^zsibbkfgejp ümbjev rjusjmbwgfj Csütörtökön pénteken, án Menydörgként egy szózt... ktuális színjáték 3 felvonásbn s kísérő műsor. zúg I ^<Á^5r^flSJBJBJBJB Mozi után meiijiiiil z Otthon kávéházb? Érintkez hdifoglyokkl. Miután z utóbbi időkben megtörtént, hogy egyesek orosz fog.-ágbn 1» vü hozzátrtozóik után érdeklődve, mgánlevéllel román királyi udvrhoz fordultk, mely termzetszerűleg felvilágosítást levelekre nem dhtott, rendőrkpitányság közönséggel közli, hogy mindennemű hdifoglyokt illető levelet Hdifoglyokt Gyámolító Tudósító Hivt»hoz (Budpest, IX., f.'líöi ut 1) intézzenek, mely hivtl kzséggel szolgál felvilágosításb. 1 Rendőri hirdetmény. Mrtos községben március 4-én egy kóbor vdász eb tlálttott. kuty szőre májfoltos, kev fehérrel trkázv. kuty trtás díj megtéríte ellenében mrtos! szivttyútelepen átvehető. vont kerekei ltt Bozóki István, glícii szármzású népfelkelőt, e ho 16-n mint elmebjos beteget Érsekújvárról Komáromb szállítottk,, ottni elmekórházb. z uton egy Őrizetlen pillntbn kísérői elől elmenekült vont kerekei l vetette mgát, mely dr* bokr tépte szét testéi Hirdetmény Komárom sz. kir. város rendórkpitányi hivtl közhírre teszi, hogy március 10 n z Erzsébet-szigeten egy brn vörös csikós télikbát tlálttott, jogos tuljdonos rendőrkpitányságnál jelentkezzék. Bleset. Németh Vince ekecsi lkos, z istállóbn ökreit etette, mi közben z egyik ökör szrvávl jobb szemet megszúrt. Neniethet komromi közkórházbn ápoljk. nemes szivek dkozzunk. megvkult ktonákéit. háború borzlmi kétszeresen sújtják zokt ktonákt, kik hrctéren szerzett sérüleik következtében megvkultk. El sem lehet képzelni, minő rettenetes helyzetbe kerülnek ezek sjnáltrméltó emberek, kiket könyörtelen végzet megfoszt ttól, hogy Isten remek lkotásibn gyönyörködhessenek. Kétszeresen rá vnnk tehát szorulv jöszivü emberek könyördományir ós hihető, hogy társdlom minden rétege segítségére siet ezeknek *k ktonáknk mindent elkövet, hogy gondtln életet biztosítson nekik. Újság S célr szintén gyűjtt indított s ezúton is kéri megye város társdlmánk szives támogtását. Leány egyesület irodájáb z elmúlt héten következő nemesszivü emberbrátok küldték be dományikt. özv. dr. ntl Gáborné (Mtild npr szánt virág megváltás címén) 10 k Hsz Bertlnná 20 > N. N. IVi kg. tép. Egy Komáromért rjongó (Budpestről) 50 k. Ströcker Irénke ós Mrisk 3 k. Dr. Hsz Márknó 5 k. özv. Tóth Zsigmondnó (idősb Jánossy Ljos Ledf»rmyer Sándorné rvtlár szánt virág megváltás címén) é k. Schmidt Ferencné 10 k. Hsz Miklósk gyűjte 5 k. N. N. (Lrdró Tirol) 10 k. Ádler Mrgit Olg 20 k. Kszinó Lpok utján 50 k. KÖZGZDSÁG. V. 1 kánoni koroi tlrslptmiár r. t. Városunknk ez fejlődő, fitl pénzintézete f. hó 28 n trtj évi rendes közgyűlét sját üzleti helyiségeben, melyen VII. üzletév eredményéről számol be rzvényeseinek. z intézet közgzdsági elet háborús válsági közt is megállott helyét i teljes erejéből iprkodott közönség, igényeit kielégíteni. Betéteit hdiköicsön jegyze koronávl vette igénybe, mg z intézet 5000 K hdikölesönt jegyzett. Rzvénytőkéje k, trtléklpj 059lo k. Betétállomány k 26 f. Váltótárcájábn K 28 f, míg jelzálogkölcsönben k 86 f vn elhe;yezve. z ev tiszt üzleti eredménye k 21 f. melyből 4379 k 71 f-t jöró évre vesz t. rzvények osztlékár drbonként ö koronávl 9000 koronát fordít. Szerkesztői üzenetek. Tücsök dlok 27, 57. Már előre is örülünk z ígért kedves munkásságnk. Csk minél előbb! Jobb előbb, mini soh! Femin Nigr. küldött versek közül mjd válogtunk. Néhány tuldiszkrét dolgot trtlmz, ezeket félre tettük. Ilyesmit rózsszínű levélben szoknk megírni z sszonyok egyenesen nnk, kinek szól ós nem z újságok utján. Nisbs ksringő. 1. Nem mese ez, gyermek. 2. Petőfi fordítás. 3. No, zt még szerelem sem pótolj. 4. mennyinek látszik. Roxán. 1. >Megérteltem.«2. Kilétét zonbn nekünk el kell árulni, mert névtelen levelek ppírkosárb jutnk. szerkesztőség nem fogj elárulni kilétét.»egy tüzesszsmü leány* Tessék z inkognitóból killépni, névtelen leveleket nem vehetünk tekintetbe. szerkesztőség meg fogj őrizni inkognitóját. Mlom ltt. Ilyen verseket tényleg közöltek z ujkágok ezelőtt 60 évvel, de kkor is Szerkesztői üzenetekben, mint elrettentő példát. szerkesztért felelős: Brnyy József dr. Kidótuljdonosok; Brnyy József dr. Fülöp Zsigmond. Kidóhivtl: Spitzer Sándor könyvnyomdáj Komrom, Nádor-utc 29. Lpzárt szerdán este.

7 1916 március 2 5. l\om;womi Űjság 7. o l d l. M o s t jelent megr. Egy 3 4 szobái lkás Építi irodáját n. é. közönség s z i ves figyelmébe jánlj TUB pitz, összes mellekhelyiségekkel z o n n l i felvé télre k e r e s t e t i k. j n l t o k lk e r m e g j e l ö l é s e v e i kidób LJOS okleveles cpitömester, Komrom, T h '? Kálmán-utc 16. szám. E. M. D e l l : Í3M*^**t»9^S3 < _» 5W< X» z eddig megjelent Kii csüóközi S3 (bmertette i«: r ~ * ü 31 Tivdr Százdok februári izámábn; Kertéti M. Mgyr Nyelvőr decemberi ÍQzetében; Beluteszkó Sándor d r. Ethnofrsphi mellékletében; Endrey Elemér: Földrjzi Közlemények L ; Bpetti H í r l p decembei 2 4. ; V s á r n p i Ujtág májul izáme > -» Ortvy rnymosás. 16., I r á i u juniusi itb, itl Ár IK [i Isllóköz j n. - i námábn irmábn. >X< vol «V».<! Bpesti Hírlp jnuár Fejedelem jár ás Komárom vármegyében. '*C»xo i 11. Hupssnt: Egy élet 14. Meyer: brát nász. t.~ 15. H e l t i : hél sovány esztendő. 1 9! : *. é>t 1. füzete. -» Itmettette Irt dr. Brnyy József» *«>(. Vsárnpi Ujtág 191"». 86. s/..;. K o m á r o m ' íc.» 1_t komáromi k o m á r o m i m 10. < Hsi, külföldi <*s exotikos lejedelmek* urlko». dók, f ő h e r c e g e k, dipl u á c i i köretek trtó/.ko«>k lás K o m á r o m b n «s K o m á r o m vármegyében.» r ó m i k k o r á t ó l sgs npjinkig. (Issetftstte z Üj záms Ár 3 K nyomdászt sjtó története. Idők március *. Á r 2 K. _» XC XI >X4 lij. Ki i." y. ~ - Komárommcyyoi ritkságok. ltt: >x«ix*»xi 'fx' *x<' 'x. ov I X I 1 <x«>"»x«ov.v»"ix» oldls m e r i * Geijerst im: z öcs k*.. Frncé: z istenek s z o m j z n k. Jensen: D ' O r sszony. Uíiiiunzio: tüz llrger: Bohémvilág. Szini: rózsszíne h ó. 22. Hugó V. : párisi Notre D m e Sndermnn: Egyszer v o l t. Gorkij : z n y. Kellerninn: z lgút. Heijersmnns: vörös klóz. Móricz: K e r e k Perkó. Schnitzler: Guszti h d n g y , " 1. 2 Eoy-eyv kötet r. uyönyörü t e t t ppírr n y o m o t t»xí «k. k r g ó i v s on kötben : K tlisx.es kiállítású kötet *IX( Sjtó ki dás Budpest, 'xí k o m á r o m i sjtó történeti «repertórium, ár i K.»x»í k -» *SS! N g e l Ottó Mi»( >X«J»x«1 ixs r«x-i í II H u p s s n t : Morl Kóbor: Gognc-idillek. 32. Dell: ss u t j. X)»t. Hereskovszki: Leonrdo D V i n c i Linnnkoski: Dl tqzpiroj virágról. Nyolc/, hsonmássl, úr Mi J> világábn. iiu. I o stoj: Hdzsi Murit. Voss: koilö z s s z o n y T ó t h : Boldogsszooy d e r v i s e.»x0 <»x»; Ár 2 K. ;«H< ««-. «. í 7. (1-ehov : z o r v o s felesége Böische: S z e r e l e m z élők I X Í. lörtén léhez) ismmttette d r. Bikbooyi n t l Mgyr N y e l v ő r» _» t>xt - - nyomdászt komáromi sjtó I."*. II története _»x<: X«! régi Csllóköz. kötetek: 1. Kóbori: Komédiák. 2. Bíró: Glóri. :). Blzc: Szmárbór. 4. Zol: Pscl or?os. 5. Dickens: Két város. 6.. Frncé: pioqioek szigete. Dr. B r n y y J ó z s e f I.->X»i \& k o m á r o m t munkái:». -«Már mer jelent! ss utj ár: 2 K. Állndón Megrendelhető szer zőnél K< m i á r o m b n. könyv rktáron vnnk 190 kphtók: Spitzer Sándor ppirkereskedében. Komárom. Több ember Kiser féle Mell= krmellák hszn lj siát j v r lig hsznált, fehér fest:: s e l, g u m m i kerékkel :: re eűtseg, hurut, e l - Köhög Trtlom: I. Huszár Gáltól Töltéri II. z III eisfi kornáromi komáromi Istvánig nyomdáit ulimpusi berek 1 \. szbdságbi ctúl n p j i n k i g Cím elp kidóhivtlábn. V. VI. VII. komáromi komáromi repertórium. Klcmlnum" sjtó jtó története történeti nylksodás, ét torokhurut, csös gpge gör szmárkö hög ellen. fs 1 ( H ) közjegyzőileg hitelesített bizonyítilv/v vny orvosoktól es mgánosoktól legjobbn igzoljk blstos htásukt es közkedveltségeket. I. j csomg 20 él 4 0 fillnr, egy d o b o z 6 0 fillér. Kphtó Komárombn \ Steiner Miklós Kovács örökösök gyógyszertárábn R i s z do-fer Kár.»iy drogériájábn, Kovitsnszky Endre K i s s János gyógyszerzeknél, Ngymegyeren ngyl ntl gyógytárábn.

8 6. oldl Újság Meghívó március 2b. HoTQony-thymol-kenöcs K ö n n y * * * érulémknél. n/itots 4» é g * " Ógylli z Tkrékpénztár MbnkBél. ^Horgooí-Linlment. STN Horgooy-Pln-Expeller pótlék. R é s z v é n y t á r s s á g Ógyllán, é v i á p r i l i s h ó ll-én délelőtt II z intézet h e l y i s é g e i b e n m e g t r t n d ó r dg: kor. - S O. PéJSslesnSSSJSÉSS b e «* ö r x «6 l é» h ü l ó s e k n ó l, r b e u m á n k \ k&svóuynál s t b. órkor Ovt.jo«Horgony-vs-lbnmint-festveny V6rw*«g6yH«guol m w v k o r Üv«gje àpkòrcitl. k o r KejSieSÉ * l e g t ö b b tjyogy»*«-f t u t.«u v R g y l e n öl b«*»«rciiíetö kor.v«i *. Mestr Jtz sissy omzlfcnr, eislt Gitt usfttrtsél. triti t ílttuisíhimi* 5 z igzgtóság. Npirendi 1. J e g y z ő k ö n y v 2. z hitelesítére igzgtóság felügyelő-bizottság Htározthoztl továbbá 4. z igzgtóságnk két rzvényes mérleg megállpítás megválsztás *) z o n s z v z t k é p e s r é s z v é n y e s e k, k i k réztvenni. t r t o z n k r é s z v é n y e i k e t m e g l e n e m j á r t kitűzött h t á r i d ő előtt társság p é n z t á r á n á l l e t e n n i. tiszteletlel jelente. f e l ü g y e l ő - b i z o t t s á g n k felügyelő-bizottság válsztás. nyereség d n d ó felmentvény lpszbály Prági S felosztás, iránt. jánlok: főtt nvers senkát Debreceni szlonn kolbász. Különféle f e C s z e l t e k, p r i z e r, k r kóf, m á j k l t i á s z, i n o r t o d e l l s t b. szerint. Hlk Sjtol > közgyűlen személyeién v g y helyetteseik áltl kívánnk s z e l v é n y e i k k e l együtt 8 n p p l k ö z g y ű l é s megtrtásár» - ± p c ü l v e s oi bn bn n g y v á l 8 Z t é k M r ó m kphtó. Legszebb kivitelű képeslevelezőlpok Spitzer Sándor Gnlyás Zsigmond :: könyvkereskedében kphtók.:: Gyógy B o r o v i C 9 l. Cogno, *e, rum es C S ' láde, s z o l i d felszolgálásbn. = O K Ű - = fűszer-, csemege-, bor- es festék-kereskedében Kcmárom, Klpk György-tér. Szolid pontos kiszolgálás. ikimi vétel! Telefon I50 jjts : : :t: : i : : i : : : : : : i : : : : l : : : : i : : : :, Hj M i n d e n rgályos betegségnél fontos szerepet játszik fertőtlenít, m e r t vele e m b e r i számítás s z e r i n t betegség terjedét me<- lehet kdályozni Ezért köielessségs g o n d o s csládpánk, h o g y o t t h o nábn fertőtlenítőszert ( p l. egy Qveg L y s o f o r m o t ) t r t s o n kzletben. De n e m elég, h o g y z Ildó náz. 1 j Rákóczi Ferenc utcábn j í forglms helyen fekvő * r e m b e r m e g v e g y e l y s o f o r m o t, érdeklődni i s k e l l n n k h s z n l t i módj iránt, e l k e l l olvsni l p o s n m i n d e n üveghez mellékelt hsználti utsítást k i k e l l próbálni l y s o f o r m o t háztrtásbn,! m e g k e l l győződni n n k hsznáról. k i csk m e g v á s á r o l j z üveg è è (5 szob, k o n y h ) szbdkézből eldó. I l y s o f o r m o t i ztán d d i g v á r, m i g egyik csládtg rgályos betegséget k p, z éppen o l y n s z e l l e m e s riűt z b i z o n y o s gzdg e m b e r, k i télen d d i g várt betöltsel, m i g v l k i j e m e g n e m f g y o t t. Hőst mindenféle s o k rgályos betegség l p p n g, p l. himlő, tifusz, k o l e r, vérhs s t b. tehát i l y e n k o r h s z n á l igzán fertőtlenít. T n u l j u n k m e g mindnyájn fertőtleníteni, miként z z Egzség F e r tőtlenit cimü könyvben érdekesen m e g v n írv. k i e könyvet ingyen es bérmentve óhjtj, z kérje rögtön 33 * Tudkozódhtni dr. Kiss Gyul jjj $ ügyvédnél, Deák Ferenc utc 1, sz. É!í::i!Í::i:: ::i::i::i::i::i::i::i::i::i::i;h:l Pesti lpok utci :: árusításár :: Dr. Keleti é s M u r á n y i vegyzeti g y á r á b ó l Újpesten. lpunk kidóhivtlábn.

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2009. jnuár 23. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

az üzlet elnevezése üzlet alapt erüle te (m2) időpontja

az üzlet elnevezése üzlet alapt erüle te (m2) időpontja A 210/2009. (IX.29)Korm. rendelet 9. (1) bekezdés lpján vezetett nyilvántrtás kereskedő neve, címe, kereskedő kereskedő nyilván illetve székhelye trtásb vétel cégjegyzék váll.nyilv.- kistermelő regisztációs

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben