XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV. évfolyam KOMAROMI UJSÁ. A Komáromi V ö r ö s K r e s z t E g y l e t és a K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének JÓZSEF ZSIÜMOND"

Átírás

1 Komárom, 1915 március 25. XV. évfolym 12. szám. KOMROMI UJSÁ Komromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági V ö r ö s K r e s z t E g y l e t K o m á r o m v á r m e g y e Tüzofitószövetségének Megjelenik minden csütörtökön. Előfizeti i r : Egz évre 10 K., félévre 5 K., FÜLÖP Szerkesztők lptuljdonosok: ZSIÜMOND é-5 negyed évre 2 K 50 fihér. Egye*, szám r 20 szerkesztért fillér, Még mindig nem t u d b e l e i l l e s z k e d n i társdlmunk jó rze világháború o k o z t h e l y z e t b e még m i n d i g nincsen t i s z t á b n /okk! polgári kötelességekkel, m e l y e k i l v e n. m é g >oh, n e m létezett, n e m z e t i létünket fennmrdásunkt legköz vetlenebbül érintő rendkívüli viszonyok közöl 1 m e l l őzbe tétlenek. polgári társdlom elénk es ggódó figyelemmel kieri ug v n ktonáinknk jégmezőkkel boriiott hrcterén vívott önfeláldozó küzdelmeit, de zokból n e m v o n j le z o k t konzekvenciákt, h o g y háború sikerének elötöltételei között első bel} en áll / ki, h o g y z o k, k i k i t t h o n v n n k, áldoztkz erőtcszitcssel teljesi tsék kötelességüket. Nem s z o l u n k zokról botrányos v i szóiéekről, k ö z ö n s é g e s g n z t e t t e k i ö J. melyek hdi szükségletek szállítás körül jutottk npfényre, egyeseknek lávló k p z s i s g mikor nnyir v e t e m e d e t t, bogy súlyosn megkárosítj kincstári m e l l e t t k t o n á i n k testi épségét veszélyezteti hitvány bkncs ruhliíerálásokkl. m i v e l m i TÁRC. Vöröskereszt irodábn. irásu p r s z t i Tisztelt j ó rim, z ég s z e r e l m é r e. djnk hírt ról. Ngy<>n ri'^cn m e n t el, r válszt SgJ rövid Ke búsuljon m.., levélben: Szent, hösi tubákb még uránk.. 8«ggódjék Háború végevei, h o g y k k o r m e n t e l, Levélhlló őszig m i n d i g i r t l e l k e m, ü g y jön vissz l e l k e m Hogy reám gondol rzes idegenben, (És egy fájó... z Isten segélje! könnycsepp h u l l i k levélre.) h e most m r ngy régen írását se láttm. h, érte, g o l y ó s e m érte. Virágos vonttl, dlos r e g i m e n t t e l, Nyilssy tnn is néznek Ennek pnszos, szomorú levélnek. Ezrével j ő egy n p válszolnk rjok Önzetlen dolgozó l e l k e s nrileányok. Árpédházi királyink orosz országi hdjárti. irt: Hcdink ntl d r, e g y e t e m i tnár. ( F o l y t ^» vége.) ^ kereső lánynk könny f u t s z e m e r e..\ mgyr ludk veszteségeiről nincsen izé, pedig bizonyosn v o l t k, m e r t melyek T e r e m b o v i tájékán többen befgyod mo Esténkint legkelleme sebb szórkozóhely 21 -lünk könyvet B megtláljk végre. cigányprimás könyv- p ipirkereskede d vissz Telefon 80.-zerkesztőség. t o s b b k ö z é r d e k, h o g y társdlom minden osztályúnk tevékenysége, m e n n y i r e csk lehet, ngyobb z ö k k e ne es h u z m o s b b fennkdás nélkül b i z t o s i t tssék. VRMEGYÉBŐL. * c s e r e b o g r k irtás. ügyi m i n i s z t e r rendeletet ngyobb rebogrk fótdmivel- sdott k i, h o g y c s e töniegá fellépe esetén n e m c s k z elemi népiskolák V. VI. o s z t á l y ú tnulói z ismétlő tnköteleseit ügyelete ltt munkltokb, kötelezően fel bevonndók z irtás hnem folyó beleegyezével z e l e m i tnítóik évben it síiilók iskolák Uobb osztá l y i n k növendékei is igénybe vehetők. * Szemei;szllts Dunán személy szállító gőzösök B u d p e s t - W i e n k ö z ö t ] t v l y i menetrend szerint f. hó 21 tői kezőleg fognk kezdve követ közlekedni: első menet /elfelé fiudp^stőf \\ l e n b e március 27-éu este 7 u r kor, K o m r o m b fél 3 k o r. Első érkezik menet rárciu* lefelé 28-n reggel Wienbőf - Bud pestre máicius 89 en reggel 8 k o r, K o m á r o m b érkezik március 29-én délután fél érkor. csér jegére menvén " l o v - b r v ú r! ), j é g be s z k d t B mind ott vesztek, másszor V l d i m i r borától lerzegedtek s n y o m u k b j á r ó V l dimentó z egz segitösereget levágt. Mindebből /, látszik, h o g y f e g y e l e m n e m v l m i ngy lábon állott közöltük. I isoutjik 800 éve p o r l d n k P r z e m y s i K i ó közötti tereken de ne feledjük, hogy h o l y régen l i VOlt, d-» m g y r l o v - h d k m r tpodták z o k t me/ősegeket, lovik meg szták folyóikt, fővárosuk] néptik látt topor zékoló pripáikt, l-.s h e ngy idők ót e l f e ledték v o l n, íme, sját könyveikből eszükbe jutttjuk. téntek, m e l y e ' Romnovics Dániel suzdlitól (Ügjetlen ngyfejedelemségre e m e l t. hdjártokt k i e v i évkönyv folyttás, z 1200-tól 1390-ig terjedő h l i c s v o l h y n i i évköny őrizte meg s z m u n k r, m e l y egyedül m r smluett [ptic kézirtbn m r d t f e n n. írójáról semmit sem tudunk. N é z e t e m s z e r i n t n e m egy ember m u n k i j. EÜSŐ rzét.: szemtnú i r t. k i 1223 b n mgyr Bene dek vjdáról zt m o n d j, h o g y : s z o k t volt G R N D hol legkitűnőbb zenekr hirneves lpj Bél, 1!. EudW I V. Bél hdjárti már n e m tűzdeli ngyfejedelemséggel s z e m b e n, h n e m Hiics megszerze érdekében t ö r Sándor. csk nem veszett el öldöklő cstábn-'»vöröskereszt«-ben Sándor K t - z i r t o k t nem lelkem, ne ölje bánt, N e m tlállk nevét ódes jó Spitzer Komrom, Nádor utc 2 9. dr Virágos v o n t t l, dlos regimenttel. n dr háborúr, mint eshetőségre g o n d o l t u n k ugyp.n noh, npján, d e o s k k d é m i k u s problémként f o g l l k o z t u n k vele, m e l y n e k ktulitását, z o n b n z idő m i n d i g csk k i t o l t. Mosi z o n b n, h o g y b e n n e v g y u n k, ezerféle t e n n i v l ó, h o g y fl n o r m á l i s é l e t v i s z o n y o k k e r e t e i, lehetőség sze r i n t, fenntrthtók l e g y e n e k l e g f o n Nem jött még hir ról. levélke.) JÓZSEF időkben n e m közönséges d e l i k t u m o t, h n e m egyenesen n e m z e t e l l e n k ö v e t n e k el bűnt, n e m s z o l g á l v á n m e g n y u g ttásunkr, h o g y e g y i d e j ű l e g z n g o l hdseregnél is merültek tel hsonló g á l á d üzelmek. \ á i j u k, b( g ) ezek g o n o s z t e v ő k m i e l ő b b elérik p é l d á s büntetüket. h e társdlomnk m ngy rze sem áll h e l y z e t m g s l t á n, m e l y egyrzt, m é g m i n d i g n e m k r j, n e m képes m g i g é n v e i t mérsékelni, mg k é n y e l m e t feláldozni, másrzt p e d i g zsugoriságávl teljesen elzárkózik Dgy tesz, m i n t h s e m m i k ö z e s e m v o l n m i n d h h o z, m i m o s t körülötte történik. k i v é t e l e i idők k i v é t e l e s h e l y z e t e t t e r e m t e n e k es m l i g v n p o l g á r i életnek e g y e t l e n m e g n y i l ránulás, m e l y n e kerülne k p c s o l t b h á b o r ú v l. Hősi küzdelemben elesett már hivtlos BSfftesStég k i d ó h i v t l : felelős; JÜZSF B R N Y Y S megirj (Kietlen B R N Y Y hetilp vezete L É V I DEZSŐ mellett npont hngversenyez

2 2. oldl. K >máromi Újság 11)15, március 2S Ógyll ktonák özvegyeiért árváiért. httln tgji (Frgó Márt tnítónő, Tímár Gyul ós Mézes Károly rontók stb.) vlóbn meg lehelnek elégedve z elért erkö esi nygi sikerrel, mert bár helybeli intelligenci egy. rze Slőttflnk ismeretlen okból nem volt jelen, / elődás jelzett jótékony célr mégis 120 kor. jövedelmet hozott. Ezzel z ógylli tntestület követre méltó példát állított rr nézve, mint kell hzfis ügyek szolgáltáb állv némi fárdsággl eredményes munkát produkálni. costul együtt, minek itt ngy r vn, Ugy, hogy otthon tizet is vehetek helyette. Élelmiszerünk kielégítő. Nponkint kétszer kpunk húslevest ; délben egz, este fél dg hust, - mit zonbn könnyen elbírunk ; leves háború okozt könnyek felszáritás. után kpunk»ksch«-t, mely hjdinából kzül, jjszvk elcsendemte.se, mosolyt vrázsolni szeretném, h ezt megkóstolnák z otthonlevők! Szerdán, pénteken hllevest kpunk, de bántos rcokr, z özvegyeket árvákt segíteni, z éhezőknek enni dni, zoknk kötelessége, kiket megkímélt ez Eg hrctér hl nincsen benne. zonbn igzn jó itt the, melyet»csjt nk neveznek ; nponkint 2 3-szor borzlmitól, kik itthon, megszokott otthonukbn élvezik ré^i bék élet minden kényelmét. kpunk belőle, de rum nélkül ; egyáltlábn szeszes itlt, bort, sört, pá inkát nem is láttunk, z ógylli tnítótestület megértette ezt (Stell) miót (ug. 15.) mgyr htárt átléptük. hivő, esdő szót vsárnp hrctéren elesettek özvegyei trrái kisegítére z iskoli thehoz nponkint 3 drb. kockcukrot kpunk ez persze kevé9, de vehetünk kntinbn, h növendékekkel minden izében sikerült siódást Levél Szibériából. vn pénzünk. Múltkor vettem 1 font füstölthust rendezett, mely bővelkedett bájo?, megkpó, s fizettem érte 38 kopeket. szivekig htó jelenetekben. kedves kis csöppségek igzán remekeltek B megérdemelték kszárnyánk, hol foglyok vgyunk, igen fárdhttln rendezőkkel, szereposztókkl, be Mgyrok, osztrákok es németek kr ngy. Egy-egy teremben körülbelül 800 ember vn együtt; képviselve vu minden nemzetiség; tnítókkl együtt zt sürü, zjos tpsot, mely csony. Milyen foglyok élelmeze? nálunk vgyunk m gyrok, osztrákok, tirolik, minden egyes szám után fe hngzott. változtos Btütor következő volt: Szomorú sors. csehek, birodlmi németek s tudj Isten, miféle nációk s legkülönbözőbb elemek. 1. tvsz tündére, szinmü 1 felvonásbn. Személyek: Gizell, Mrgit testvérek Tölti Przemysl elestével sok kedves földink ke krácsonyi ünnepeket igen szomorn Etelk V. o, Dnkovics Teréz V. o., nn, szegény leány Száli Gizell II. o., Egy kis leány rtilt orosz fogságb, hozzátrtozóikt kétsxs töltöttük el. szent estén két krácsonyfát ren érdekli tehát, milyen z orosz fogságb állítottunk fel : egyik volt mienk, mgyroké, Gylog Ju isk óvodás, tvsz tündére Gász sssttek sors? másik nemeteké. Ngyon, de ngyon Mrgit VI. o., Iboly Tóth GyÖnyike III Egy hdifogoly érdekes, meghtó levelét szegény vo t diszkesünk ; fjt szivünk Gyöngyvirág Tímár Emm IV. o,nefelejts Fch közöljük itt le. ZechmeiMer János birtokos irt köny fcsrodott szemünkbe, mikor hz Irzsebet IV. o Szegfű Gál I onk IV. o., Rózs e/t levele'. Nemétől, mi személyi csládi gondoltunk mi elhgyott otthonunk rgyogó Blog Mrgit II osztály. vontkozások mellőzévi I djuk hü mgyr krácsonyfáir ; pislogó gyertyc-kk mellett 2. Toborzó. Most nyílik... Énekelték fordítását. Sokn fogjk érdekkel olvsni nem mgyr ktonák elénekelték krácsonyi dlunkt B után elmondottunk néhány ájttos növendékek. csk zért, mert rendkívüli közvetlenséggel 3. kályh titk. Tréfás szimü egy felvonásbn. Személyek: Győző, Fen, Pul test rzletességgel trj fel hdifoglyok éleiét Mityánkot.* Után elmenlünk németországi hngultát, hnem zért is. mert mi szűkebb testvéreink krácsonyfájához ; z is csk olyn vérek Kóthi Lci IV. o., Elbert Károly IV. o., hzánk, vidékünk fii közül is sokn osztoznk szánlmsn szegény volt, mint mienk; ott Cevirig Ilonk III. o., dél, Erzsike, Pul brátnői Fischer Ju Isk III. o., Fáji Irén IV. o., chbrovszki ksznn foglyánk BZomoru felhng/ott»sülie ncbt* szép melódiáj, sorsábn. s meg imádkoztunk, mikor átjött egy másik Mtyi, prsztfiú ifj. Tímár Gyul I. osztály. teremből 10 ( kiejtük szerint) rábközi mgyr B eljátszottk Jézus srületét: hoztk kis Chbrov.-zk, XII/ Lobogjon mgyr zászló. Énekelték növendékek. Miután megkönnyítették levélírást, én i* jászolt, csillgot, fel voltk öltözve pásztoroknk, háromkirályoknk stb.; ngyon örültünk e Rádásul kél gyönyört! élőképet mutttk szeretnék beszámolni mi sorsunkról hdifogságbn ' Újságot ugyn nem irhtok, mert játéknk, mindenki otthonr gondolt s sírv be s mflor folymán. Eüyik»toborzó«hngji mellett mgyr zász ór fölesküvő ifjkt m> világunk kszárny kpujánál veget ér, kívántunk egymásnk boldog ünnepeket. Ezután ábrázolt, máiknál p^dig z Ütközet közben csk vágy ég bennünk, hogy mihmrbb lefeküdtünk ; de én nem tudtm elludni; hz megsebesült hősnek e ső segélyben vló rzesítét muttták be szereplők ügyes görög- mehessünk vissz z édss hz földjére. Ettől vág egzen pontosn, mert mi messze keleten szbduljunk chbrovszki flk közül, hogy gondoltm z éjféli misére (persze z idő nem tűzfóuy mei.ett. Fárdságos munkát igény.6 betnítás tntestület áldoztkzségét dicséri. dolgunk vn. Csk pénzünk nincsen, pedig itt s en felkeltem s szlmzsákom mellett nehéz eltekintfe nem mondhtnám, hogy éppen ros9z vgyunk s z idő leglább 10 orvl diffrál), z intelligenci élen ott láttuk id. Konkoly ugyn elkelne. Felesegem leveleiből értesülök, szívvel imádkoztm. Másnp, krácsony ünnepén, Thsge Miklós dr. miniszteri tnácsost, csillgvizsgáló meteorológii intézet s helybeli de én semmit *e kptm ; lehet, hogy szb teremben, egy mgvr népfelkelő tnító gyö hogy már néhány pár koronát küldött utánm, mi mgyrok mind összejöttünk, egy ngy üres egyházk stb. képviselőit, továbbá z érdeklődő dulásunkkor djk od Én m igm még nem nyörű beszédet mondott, h pp lett voln, intelligenci számos tgját. tutestület fárd- szenvedek szükséget, mert eldtm órámt lán se prédikálhtn szebben. Elénk állított cslámondogtni, gyors pripávl, éles zblyávl tejekké lesznek hlicsik előtt. Viszont sját ngy drb orosz földet lehet fogllni, ismét : egy kő sok f/ékt tess cseréppé. Im z 1 dő. embereknek rjzolt, kik emitt örökös hlicsi honfikt veszekedő, egymásr irigykeelső, legrégibb két mgyr közmondás orosz pártoskodásbn élnek, e^yik má?ik romlás krónikábn megőrizve számunkr. másik r törvén. rzét Dniéi vlmelyik udvri ember* irt, Esekoek hdjái ltoknk szinhelys ki 1245 ben IV. Bél egy fontos oklevelétől rzben Pr/emysl, rzben Hlics. E ket vros zt mondj, hogy nem másolt le, mert ngyon között lig vn egj tlpltnyi tér, hol 1190 hosszú volt. Tehát megfordult IV. Bél köruye es 1260 kötött mgyr hdk meg nem fordultk voln. setében is királyi udvr fontos okleveleit is lklm volt hsználni. Hdink ekkor már nem kizárólg lovgok, hnem gylogosok i>. Zászlók ltt hr Ezeknek z ir»it egy hrmdik kéz mi lkb gyúrt, mondván 1260 év tt colnk, melyet, midőn Mroczel megfutván, z hogy z évszámokt nem mindig trtott meg, ellenség kezében hgy, mgyr táborb menekülőt ngy gúnnyl fogdnk társi, z ellen- de z okos olvsó úgyis eligzodik. E hdjártok e beszélében nem tlálunk ség pedig egyenesen kinevet* rzletes cstleírásokt, csk csták egyes z ősi mgyr hrcmodort, lávreudszerű támdást", melyet z orosz hdvezetőség olyn momentumit, melyeket z író csk szemtnuktól hllhtott. néhány év előtt ismét behozott z orosz lovsság, főleg kozákok számár, őseink már Kálmán király idejében elhgyták, s most mr : nemet hrcmodor, szálfegyverrel vívott közeli Ismeri mgyr vezéreket nóvszermt, sőt mindegyikhez z illetőt jel- rző jelzőt is tesz : gőgös Fily, ngy Mnuel, sánt Pok, fekete Mis, mgyrokt ós vezéreiket gőgös, felfuvlkodott embereknek mondj, kik szerinte éppen e tuljdonik mitt gyülöle- i j hrc, divtozott. Érdekes krőnik egy dt, melyből kiderül, hogy őseink ekkor már ismerték sebek növényekkel vló gyógyítását. z első dlék eleink hdigyo^yászthoz. hdjártoknk glícii királyi cím feltételen kivul éppenséggel semmi» redménye sem volt. Romnovici Dániel hic-i ngyfejedelem megvédte Hlicjot, sőt IV. Bél kénytelen volt leányát nőül dni Dániel fiához, Leó herceghez, mi 1 embere lpitójához. megbékült Bél meg is hívt Dánielt, látogss meg őt Mgyrországon, H e látogtássl végződik e hdjártok elbeszéle. Mg látogtás helyi érdekű, mert Pozsonybn történt I252*ben. Elküldte király Dánielhez... ki eljőve Pozsonyb (Xpide ko Pozsgu, sic') hov éppen megérkeztek Bemet követek, kikkel király Dániel ele ment. Dániel hdi ttár módon voltk Öltözve, mit németek ngyon megbrnultk. znp ngy forróság volt, miért is Dániel nyuglomr óhjtott. király kézenfogv őt, bevezette potájb (v polt svoju) s mü dott reá könnyű ruhát. királynk tehát mr kkor nemcsk szállás, hnem plotáj volt Pozsonybn. Vl pedig mindez évvel ezelőtt. Dosztl József Fi, Komrom Ferenci József rkprt 51. szám, = Kühnel-féle gyártelep. Okleveles mérleg j vito; elválllj minden rendszerű tizedes, százdos hídmérlegek jvítását ás hitelesít*! Mnneimsnn gázizófény I Motorok jvítás Tervek költségvet díjmentesen I kemencével Telefon 79. sum, felszerelt vs- ercöntode, mlomépitő, gépjvító, h«"8»rrovátkoló es vsszerkezet kzítő műhelv. kutk, szivttvúk jvítás szerele. Vízvezeték cetornázás óe fdrdöüerendezógi válllt.

3 191". március 26, dinkt, nöt, gyermekeket, kik szintén Jézuskához imádkoznk z páért, fiúért zt m o n d t, hogy m i lecsurgó könyeink m szenteltvíz, mely megtisztítj, s b i z l o m r grjeszti m i lelkünket. zután énekeltünk, imádkoztunk, 3 iev testünk minden vsár npon ünnepen, hogy lelkünk el ne fásu'jon. Ngyon flftf htók z i l y t n összejövetelek s z e m b e r örvend, h látj, hogy legkülönbözőbb fjtájú e m b e r e k m i l y b i z l o m m l r g s z k o d n k egymáshoz. S o k cstábn rztvettem, láttm hullni pjtásimt, m g m i s kzen v o l t m h l i r, de golyók záporábn ge vett r j t m erőt olyn fájó érzé<, m i n t m o s t, m i k o r együtt imád kozunk. Erezzük vlljuk, hogy z Isten bün tete j r felettünk! D e sok köuy es vér őt 11 meg fogj engesztelni; hisz h m i őrngy lunk hdifoglyok sóhjtásit s könuveit m i n d z isten elé viszi, - - k k o r nehéz dolg v n neki ' De elcsüggednünk n e m s z b d ; hzát védtük mi i s, s ez nekünk is erdemünk. j o Isten segítségével még viszont ltjuk egymást 1 Hogy i n k o r? háborúról m i s e m m i t h l l u n k ; jól vgy rosszul m e g y - e? s e m m i hirt s e m k punk' Bár tvszi m u n k ottthon tláln m r minket... Szívélyes üdvözlettel, Zechmeister János zkzveiets * 15. népfelk-esredl 11. Irt (Olympi, zvr! hol Ivánffy nem istenek Hálóterem, hol Géz. lknk!'< ludni nem Bábeli lehet. z Olympi! Nem istenek tnyáj! z o k régen meghltk m r ; nevüket meg klndjikt hgytk e s e l ránk : igy v i t t e rá z ngolokt is sz emlékez, hogy, Olympiánk nevezzék London eyyik leghtlmsbb épületéi. Vlóbn o t t h e l y voln még z elég népes Zens csládnk is. Képzeljenek el e. y igen h t l m s épületet; üveg gel fedeti csrnokokt g l e r i n k k l, modern, ki állításukr kiül! épülettömböt. Hát, hogy n e m ksdtegyébb kiállítás ltkor, s»elelm.es ánglius* német*, osztrák- m g y r»hdinyg«kiállí tást rendezett beidé. Ezen jobb sorsr, s egyebb (t-i:; kiállításr érdemesült hdinygnk kerül tem én ífl ide ; jelzem volt: I. <I. (Hungárián) No Olympi 12. ( M g v i gyártmány.)»eldtott* ( É r t e k e n lul) jelzi ÍS rám k s z tottk v o l n! I t t m r z előcsrnokbn németek fogd lk. z ngol nem beszél más idegen n y e l v e t sjátjánál, fogly kt mégis r e n d b e n t r t n i, registrálni, ljstromozni, leveleikel Összeszedni, szóvl genfi convenetó szbályink betrtásá vl keli velük bánni, tehát feltétlen rászorulnk németekre, kik b e s z e l i k z ngolt, (németül!) - igy ÍM válnk ilyen szervezd munkár» v o n Hs s s *, h o g y idehz m g y r u l mondják. X o i t t frregistry Office «-bn m e g i n t beljstromoz«tk. beosztván 12. lins-b. M r m o s t»od hz* erextik i n. o _ u i. k t. n e m e t SZÓ járj. I kedélyesen kérdik meg» z u r k is kiállítást jöttek meg nézni*.»0h p o m p á s példányok v n n k, t e l i v r p o r o s z, Szász, osztrák m g y r, két utóbbi között v n n k Csehek, m e r t különben egy másb kpnánk I * S mi csk félrehúzott száj jl hllgtják m g u n k t ÍS vigsztló tréfál kozást. Dgy jó v o l n sírni is, n e v e t n i is I n n e n tovább visznek SZUn nyos ktonák, be ngy terembe I n g y t e r e m I k p u b n 8 s z u r o n y o s őr trtlék órség. Első t e e n d ő : kíojicoi kofferjinkt m i n d e n t mit m g u n k k l h o z t u n k. E j, h Szivünket is k i k e l l e n e tárni, t n még kis szőkel hju, ki kszemü missek szerelmesen dobogó s2irecskéjét ÍS elvennék zok szigorú ktonák!, m i t nálunk hgytk >zlogb«! fősúlyt újságokr fektetik m e g i n o t o zsnl, m e r t trtnk tőle, hogy tlán zok z őrületes hzugságok, m i k k e l» T i m e s * tői végig»d*jlj N * W * «- i g hemzsegnek lpok, beteges* htássl lehetnek foklyokr. Hát bizony eleinte furcsán is vehettük voln zokt végeláthttln német, osztrák, m g y r vere ''egeket, m i k k e l telekürtöli z ngol sjtó m e g Reuter gency világot. Átkuttás utu, (lpokt persze elszedték, ^őt egy régi m g y r sjságppirlspot i s, mivel Újság 9 esztendővel ezelőtt béleltem ki kofferomt) átdtk l i n e C p t i n - n k. fogoly tábor ugynis linie-kre, s z k s z o k r vn o s z t v könynyebb kezelheté végett. Mi line 12 b e t r tozván, h n e - c p t i n u n k egy német mérnök volt, termzetesen fogoly ó is, nnyiból volt különb dolg, hogy ót inkább szidták m i mittunk i s ; l e v e l e i n k e t átvette, p n s z i n k t, ezek r e n d e s e n átdás után k o m e n d n s előszobájábn i s m r d t k I C s k néh h l l g t t k m e g, s z élet SZért folyt tovább! látvány o t t igzán lebíin oselő I l'boo e m b e r lkott szidőben ott ngyteremben. PricSCSeken, komtsz tkróvl, vánkos nél kül. z»ágyk* egymás m e l l e t t s o r b, s o r o k kozütt»sétány*, i line-ok között kötélk o r d o n, i köröskörül szoronyos ktonák őrsége. h t l m s boltivei trtó o s z l o p o k»kötélháló zttl* v n n k ellátv. Ezeken, mint k m f l u n szérűskertben, lógnk p i r o s, fehér, kék, zöld, szinü»fehérnemüek«mosott, de n e m tisztított állpotbn, szárdásr várván. Emberek, állnk, járnk, íeki eenek, lsznk, beszélgetnek, tár slognk, énekeinek, ordítoznk, kártyáznk, politizálnk s l b. esznek! > P r i v á t * o t zz. sját p n / e n v e t t h o l m i t, vgy mit még o t t k i n e l ő brátok küldenek, h o z n k be, legtöbbnyire wurstotí, m, mrmelde, méz. v j. gyümölcs, bnánt! Mondhtom z első látás ennek t r k képnek o l y n vényes érzelmekkel töltött el. S z e r e t t e m v o l n sírni, de f e l e m j ö v ő» b e n ók* el n e m zárhtó j ó k e d v e, tréfái, inkább megmosolyogtttk : e j, h ez s o k m i n d bú s u l n, ml v o l n Velünk ; I igm z első e l f o g o t t k mondják, n e k i k borzsztó v o l t, teljesen kzületlenti tlált z ngolokt sok idegen elzárásink végrehjtás, S tkró nélkül sok h e l y e n p u s z t földön k e l l e t t betekig l u d n i sátor ltt esőben, sárbn. Nekik n e m v o l t k m< - vigsztlóik mint n e k e m. Szép vigsztlás. line-cptinom lkpitnyt szólított.» k e t urnák különbejártu s z o b, szellős*, mondt félig vissztrthtó mosolylyl. Eu rá néztem brátomml együtt, [gzán olyn borz isztón nézett ki ott z piszkos priecs, tkró, m i n d e n, minden, hogy én el t u d t m h i n n i, hogy igzán szobát k p o k. Kptm»különbejártut, szettőset «Különbejárt v o l t : hogy n e m v o l t m e l l e t t e m másnk»ágy,* szellős: f e j e m felett egy d r b üvegtábl törött S r j t c s e p p e k b e n h u l l o t t b e z n g o l eső. l v á s z bszolúte le hetetlen 1 Leglább is éjjel, mert sok német között mindig k d v l m i bolondságr vló, k i zjongásávl v e r i fel többit, m e r t elég z, h sgy elkiáltj m g á t : R n h e!»rühe«-ből Olyn lárm lesz, hogy elég kiállni. z őrség persze mindjárt jön, j r ágyról-ágyr, d e k k o r csend v n * g i i i».ettöig! Minth c s k ezt krná z t e h e t e t l e n tábor, hogy h m - k é p n e m igj álljon bosszút z ngolnk p e r t i d i tért. De ztán z őrség Is m e g u n j néh I jól o l d l b vág egypárt p u s k t u s s l! I l y e n ko m o l y b b eset minden hétre esik gy leglább. z t s o h s e m f e l e j t e m el, m i k o r k o s z t m i t t támdt hngosim nemtetsz nyilvái itásr k< mendás jött.e z örséggel, mely bj< nettót trtott, k k o r már nptömeggé vált foglyok ellen S srikor 'DeuUchlnd, Deutsch n d über l e - * t p u s k t u s s l k r t k elnémítni s D tek n e k i ktonáknk puszt kézzel, lett belőle semmi, tiszt revolvert rántv állott, m i g kezét m e g nem k p t egy góliái n e m e t. ztán csend e t t. békebbek lecsillpították mindkét pártot z n g o l offtcer elvonult sgy biztos tudássl, hog)»germn* S német m e g törhetetlen. Hányszor VOlt, ho.uy éppen l e g j o b b t t u d t u n k v o l n l u d n i reggel feie, m i k o r jött sz őr B pusktussl jót ütött lábunk fejtre, hogy»get u p keij í e l «tűrni k e l l e t t. J o l v n l u d n i n e m lehetett, leglább [enni lehetett voln, r e g g e l i r e pléhbögrében izei sn keserű káfl mrgrinos kenyérrel. Ehetetlen. sját pén zünkön vásárolt j n i m r m e l d mii ke nyérre kentünk, elvette m r g r i n k e l l e m e t l e n izet, ugy ettük. Keggeh 7 órkor v o l t. E l Után r e n d b e k e l l e t t s z e d n i z gyt., z összes p n e c s e k e t sgy helyre összehordni pokróco kt kiporolni, k i s e p? r u i, mosdás helye.'í mé ter hosstu vizvezeték lefolytó trtály, közös törülközővel, h o g y jött! z áltlános tisztogtás utn sét z u d v r o n. z udvr, m r z, m i t m i rendelkezünk dtk, egy körülbelül k k o r h e l y, mint K p k - t e r fele e m b e r n e k! Sét s z u r o n y o s bkák között, öröm nézni 8. oldl. H e j, de milyen furcsán esett ezt először látni, ugy, hogy psszív szereplők m i legyünk. vigsztlás c-«k egy, hogy nincs más bűnünk, csk z, hogy polgári vgyunk n n k z or szágnk, mely háborúbn v n ngliávl! ztán egy kicsit jól i s érezzqk mgunkt e n n e k t u d tábn. Igz olcsó hzfiság: mégis, h többet tehettünk v o l n, s h m i k o r még tehettünk megtettük megtettük voln. sétánál összekerülnek j o b b ismerősök. k d o l y n i s, kiknél z öreg, veje, m e g z u n o k kerültek össze. ztán kereskedő, gzdg kpitális, meg szegény boltoslegény, nem v i z e s n y o l c z ht többet. hotel-mnger, meg pincérjei, fogdós, meg fogdó» legény, orvos, mérnök, tnár, miivz, kton, p p. társdlom m i n den ktegóriájából. P e r s z e o t t is összehúzódik egy brnch. z u j fogolynk első n p o k b n igen s o k brátj v n,» ö sokt tud«m o s t j ö t t.»te v n egy u j * h l o t t m m g r körül z első n p o k b n. Meséltem nekik híreket, r i t m i odkint hzulról t u d t u n k, n g o l újság h z u g ságokt. S t u d o m z t z n g l o indián újságírót megtépáztk v o l n h kezükbe kd. > D r L ' n g m * v o l t m n e k i k. z t mondták n e k e m, h o g y v n n k többen osztrák-mgyrok, de en igen»mgyr«vgyok csk, ( p e d i g h t u d n k igzán, m i l y e n ). ztán politizáltunk es m i b e n m i n d e n megegyeztü k, mert s o k b n, d e n e m tudtunk, s z i d t u k z ngolt Ezt m i n d e n k i t u d j. Szegény ánglius, mi m i d r j t d háború után! Elszáll z átok, m már n e m j ó l fogn z s e m, nem hiszünk mgunk sem benne! No, ki igy, ki ugy beszelt, imperilist, ntioolit, szoci list, k u m n i s t, nrchist* M e r t L o n d o n b n élő külföldi egyént) nép már m s világokt is látott, s tele v n k o z m o p o i s t vonássl, látott, élt j.'»t, r o s - z t. S ' e g ^ n y, nyomorult féreg v o l t Németországbn, ngli, merik, I n d i. K ^ y i p t, k e n y e r e t d o t t n e k i, néh klácsot is. S o k t, s o k t lehet o t t h l l n i! Beszelni s z b d m g u n k között. Eleinte z őrök rémesen v d k volt f i t l K i r t c h e n e r ktonák velünk is szób lltk néh, kiktől stkéfdcsősködtünk: I h l l o t t u n k t ő lük igen bizttó elégedetlenséget, mégis csk s z b d b b népnek BSOCÍldemokr eszméken táplált népnek igz s z i v e v e r sét. fclgy k r z ngoléit, hogy leglább is tömeget, k o m fortobilisn élő i n d u s t r i l i s, kispolgárt kishivtlnok ok t értem, v n bennük v l m i l o n d o n i küdnői. I t t rosszul n e v e l t demokráci, o t t félreérteti imperilizmus! S o k t, sokt beszélgettünk odkinn n g o l fogságbn erről, SSbd v o l t g o n d o l n i hz es k i t u d imádkozni T ö b b áldoztot! Befgyott jótékonyság. dományokt kórházknk I h b o r u elején, m i k o r dkozásr h i v t fel ht ság közönséget, csőstül h u l l o t t ké regető k l p b s o k mindenféle. kórház kt ágyneművel, ruhfélével jótékonyság látt el n g y r e s z t, sót ételuemüeket is g r mdszámr hordott össze közönség. M e r ; b i z o n y h d s e r e g g o n d o s k o d i k Ugyn beteg ktonák *. ', de h m r v i k i egy-egy kis befőttecskét, lekvárt k r s ebédjéhez, k k o r társdlom JÓSZÍVŰ éltárához k e l l folymodn. z o n b n m o s t, háború n y o l c d i k hónp jábn, m i k o r igzán kezd d o l o g komolyr f o r d u l n i, kórházk rról p n s z k o d n k, h o g y B jótékony dományok b e f g y t k. N e m küld s e n k i s e m m i t. Pedig már kzlet i s fogytán v n s z ilyen k< íztjvitó ügyeket n g y o n nél külözik b e t e g e k. Ismét lehető legszívesebben kérjük tehát társdlom m i n d e n rétegét, főképen z o k t, k i k m é g n e m d k o z t k n n y i t, m i n t tehetségük megengednél hogy juttssák el legkisebb jándékuktis Vörös Keresztnek kór házknk, kár élelmi s z e r t, kár mást. do mányokt ségünk szerkesztő is továbbit.

4 4. oldl Újság Nem várunk lár Przemysloöil üzeneteket, m e l y e k e t hrctér bátor fecskéi, pilóták hoztk meg. S o k sok kedves brátunk, ismerősünk sürü rjokbn vonult ki P r z e r y s l várából s mennek fehér cár b i r o d l m b e l sejébe. S o k komáromi koniárommegyei szülő, testvér, gyermek, rokon, brát, m e n y s s z o n y szeméből hullnk könnyek, m e l y e k e s d ogó drág gyöngyei ennek vértengirnek. De biztos jövőbe vet<?tt hit melegítő sugri szá rítsák fel e könnyeket. győzelmes háború végén ók visszjönnek s útjuk didlmenet Idsz, mert igzi hősök voltk, kik előtt z ellenség is meghjtj z elismer zászlóját Ifi várunk, türelemmel várunk tireátok. ti v i s s z térekkor, már béke hófehér g l m b j r k j trtós fzkét házink felett, ti vissztériek itt m á r boldog, mosolygó r c o k t lát. H i s z e n lesz még egyszer ünnep világon! háború áldozti közt S legszerencsétlenebb jeinek felsegitére lpunk, Újság is gyűjtt indított. H o l vn szó, m e l y elmondhtná, hol vn toll, m e l y leírhtná e szerencsétlenek szenvedeit, melyeket m i n d e n kinek enyhíteni kell dományivl. Áldás kél minden üllór után, m e l y e t e szerencsétlenek jvár fordítunk, de átkot rejt minden bezárt zseb, elcsukott erszény. d k o z z u n k! z dományokt kérjük s z e r kesztőségünk címére küldeni, m i rendelkezi helyére jutttjuk. Eddigi Megy e r c s i rárc. 15 ki ünnepély jövedelme üli N. N. lfju Rigó Istvánná Ngyigmánd, egy megnyert ügy bői kpott összeg 10 írnits ndornó őrsujflu 12 ápolónőknek.) Várjuk m komáromi önkéntes Vöröskeresztes ápolónők sürneu kpják felgyógyult s hrctérre vissztért sebesültek hálávl, köszö nettel telt leveleit, melyek legszebb e l i s m e rei nnk z emberbráti munkánk, m i t vég ztek. T e l e vn hálávl köszönettel z lábbi levél is. melyet szerkesztő ^günk kpott, s melyet itt közlünk mg keresetlen, közvet len stílusávl oito^rfiájáv!: k k f. f. bennünket, h hz, hdd pótolják férfi most úgyis I munkást, ngy hiány. leányink értenek földmunkához. E s most már itt z ideje, mi prszt hogy ásni, vetni kell. H kinek véletlenül brátot Ur f! Ürült szivünk, m i k o r szerény ünnepé lyünkről szóló tudósításodt olvstuk. Fölösen dicsérő s z v i d többre s r k l l n k. H t s z i v e s figyelmedet hzfis tevékenységünkre továbbr is kiterjeszted, lesz l k l m d még megyőződéet szerezni felől, hogy m g y r lelkesedünk n e m szlmláng. Cserftűz! Most z o n b n engedd meg, hogy hű tudósítást egy kis téved helyreigzításávl pótoljm. Ugynis tudósításból k i m r d t sgy pont, m i z egz Ünnepélynek legbájosbb pontj volt. Böhm Sándor keszegflvi á l l o m á s főnök P i r o s k nevű kisleány» Mgyrok l e gyetek* című költeményt s z v l t el oly szív hez szólón, hogy m g u n k r ismertünk. Ereztük, hogy mgyrok vgyunk. Igz tisztelettel vgyok Megyercs, márc 2 2. szerető brátod Sohár Kálmán miben n g y háború l e v e l e s ládájából. szenvedők káláj kisérik nsmes e m b e r Brátom ki önmgunkt, k k o r k i s z o l minden úrinő igy j á r e l, segít Hzán Én Brssói illetőségű d? mint hrctéri önmgán. Renyheség z idő tolvj Sebesfl I kton vgyok. S kerültem 9 társm- ; m i helyőrség 18- ktoni k o r - i jótev utonáüój. Kő lesz m j d sirni, h házbn z e szobábn. Hol Özv. L o s s h m i d t n e m lesz m i t enni. z t h i s z e m, nincsen o l y n Ödönné urhü'gy önk. Vöröskeresztes ápolónő gyámoltln sszony, vgy leány, k i cseléd fogdót minket. S u yos s e b e m volt ép ugy meg nélkül el ne tudná végezni háztrtást. Most 9 társm könnyet) nehezebb sebekkel. Szép- j dolgozni kell öregnek, ifjúnk szegénynek tember hó 27-éu kerü ter korházbn. Egz ségünk már helyié állott,midőn hirtelen e l t r n e gzdgnk egyránt. 7' fporltk több osztályi mindet is. S igy vontunk hmrább indult mint meg szeretett ápolónőnk nek megköszöntük voln éőszovl mindzt, mit értünk tett E h o s s s i idő ltt ismertük meg özv. L o c c h m i d t Ödönné úrhölgy önfeláldozó m u n k. K i ; d i s t. 0 * k i köszönhetjük, hogy ismét egzségesen vonlhtunk h r c b szeretett k i rályunkért h/áiuert. fiuk hrctéri lewelei. Mert önfeláldozó Ápolónőnk n e m i s m e r t hrctérről. fárdságot c s k ériünk küzdött. Miért is legn gyobb hálánkt tudjuk kifejezni, k p ugy k. Cenzúrázv. leányink is kik minden szükséges dolgokká! I des jó Dinikém I láttk el mindnyájunkt. G y e r m e k k c j, s s z o n y i ének hlltszik Dé mnónként szórkoztttk, s hozánk szomszéd szobából hozzám. Egy orosznál trtosóoinknk vigsztlási, meiymkünk t lkom, közvetlen S.. hídj mellett. E n n e k még nem hsználhtt Íráshoz, J e v e i e k e t röpí hídnk vgyok prncsnok Ind tele tettek hz. vn ekrzittl, robbntásr kzen. E m b e r e i m E jenek mind ilyen önk. ápolónők, kik hidon tu', érintkezben muszkávl. Egymás ennyi á doztot hoznk hzáért. Özv. L o s c h m i d t után fogják el z orozs járőröket. Epen olyn Ödönné két leányát z Isten t r t s meg s i r l m s á lp ttbn vnnk zok i s, mint m i. mindnyájunknk I o - í m nevében Káli K e z d i z orosz tüzérek folyton dolgoznk. házunk T i v d r. Ngy Géz, Tóth F e r e n c, Szántho zonbn teljes biztonságot nyújt. C s k egy bj János, V^K I m r e, T o t F l u s i Árpid, Hnzeinstein vn. H teszem ftíl egy nyomorult gránát József, Költő István, Grünstein Mór. hidr c s p, m i díjmentesen utzunk fölfelé. Ds hidd el, m o s t ez n e m ggszt s e m engem, s e m két lntos tisztemet. Hiszen itt m i emberek között vgyunk, ezek n e m érzik vgy n e m is tudják, hogy minő veszély fenyegeti őket, tehát vn heverő betegtoló, hsznált betegkocsij, vígk ós ez roppnt rgdós. Most m j d n e m olyn ép lélekkel rendelkezem, mint hetekkel z elfgyott lábú sebesültek ezelőtt. Áidom I s t e n e m szent nevét, hogy olyn nevében kérve kérjük, kölcsönözze o d kultúr helyre jutottm, hol gondtln gyermekek v n p l o t kórházánk, hol sok szenvedtől menti nk, kik ugy nevetnek m o s t is, m i n t h mi sem történt voln. H ujjá krják tenni z ármámeg derék ktonákt, kiknek elfgyott lábi diát, mindenki mellé egy ilyen rnyos kis e legkisebb m o z d u l t r is rettenetesen fjnk. kinek vn, kölcsönözze od! Kedves Szerkesztő gáljuk legngyobb urt. Cselédeinket» ngedjük közleményt ápolónőről no várjuk, hogy cselédleányink kiszolgáljnk Igen tiszteit főszerkesztő U r! önk- Vöröskeresztes munkár. sorokt: Honleányok, sszonyok uj.-á<z főszerkesztőjének I komáromi cselédeket tvszi nem szolgijuk Ngyon kérném, hogy ezt k o m r e m i újságb tenne ki. többit! K p t u k következő I I I 21. Egy hz Tekintetes k 6 0 f. k 2 0 f. S z ó z t Engedjük Még egyszer megyercsi ünnepély. (Levél szerkesztőhöz.) Összesen k 8 0 f. komáromi 2b. Szegény jó Péteremet j o b b k r o n o l dlb lőtték 5 én. Kzben z o n b n örvendek, m e r t igy életben m r d egy tisztességes m g y r. Sebesüle tlán n e m veszélyes. N e m tudom miért, de már jnuár hó eleje ót n e m k p t m s e m m i levelet tőled. Igz, hogy ngyon r o s s z u l működik m o s t post, miót hrcolunk. Többet n e m irhtok, m e r t dolgom kdt, írjál, minden jót kíván s o k s z o r csókol szerető öcséd Sándor. gyűjteink: k 8 0 f. múltkori gyűjt 4 0 k f. (Elismer március nevető gyermeket kellene tenni. Én mondom, elfelejtenénk mindent, z átszenvedett dolgokt csk ugy, mint rémes borzlmkt. Szóvl most boldog vgyok jó kedélyű. J e l e n, múlt, jövő! Történelmi visszpillntás. Irt: Tomcsányi Lipót- Ngy eseményeknek vgyunk tnul. Nemzetek eltolódásiról, térkép megváltozá sáról, egy világ átlkulásáról vn szól»lenní vgy n e m lenni* kérde ez hdviselő nemzetek vlmennyiére. Tlán n e m tévedek, h zt állítom, hogy minket mgyrokt sját s o r s u n k o n kívül leginkább rdekel z ntnt h t l m k között Frnciország jövendőbeli átlkulás V i s z o n y lgos sors jövőben többi n e m z e t h e z régi G oire mikénti visszszerze nemzetközi élet szinpdj in. Ne tgdjuk, hisz n i n c s miért mult felett restelkednünk, nálunk m i frnci volt otthonr tiált. Divtjukt zsebünk sirtt, o l y k o r selejtes irodlmi müveit c s k nálunk kelb'k el megemztettük bármely bizrr termeköket. Divt volt minden, m i s z j n p r t i Bbéiból mifelénk k c s i n g t o t t G y e r m e k e i n k előbb ludl ák»chérc M m * - t rebesgetni, mint *»édes nyám*-t es h Vlki leglább is frnci htári", n e m utzott, n e m trtozott modern emberek soráb. E z igy volt. Igy fog-e mégegyszsr lenni? jövő titk. Pedig, ez v l m i k o r felvilágosodottság fáklyájávl elől járó nemzet, z utóbbi időkben oly dekdenciát muttott, melynek okit e g y e dül mult esejn^nyeiben kell keresnünk történelem fonlán hldv kell kikuttni nép léleknek mily evolúcióir volt szükség, m i l y befolyások voltk irányítók, jelenlegi ngy fokú süiyed előidézére. z tisztító tüz, m e l y e n jelenleg e ngy nemzet áthld hozzá fog e járulni slk felszínre veié,éhez, hozzá íog e járulni ngy elhtározások, ngy tettek ós ngy eszmék szüléhez... z t jövő rejti méhében. M*g m e felett kori, fejlődő jósltokb események érnek m e g bekövetkeznek ér után z rtás. bocsátkozni»ott«mgától kár gbon Igzmt nem egy lpj történelemnek igzolj. Előttem fekszik egy régi, fényes ét egyssersmind emberi gyengeségekkel telt lpj

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr

31. s z á m. L a p v e z é r : TUBA J Á N O S. F ő s z e r k e s z t ő : KISS GYULA dr H *ffiinckilencedik évfolym. 3. s z á m KOMROMMEGYEI ütikx E!ofize\esi r helyben vidtkre : Bitén éjre 6 K Félévre 8 K Negyedem í K Egyei >/árn áru: 30 fillér. Megjelelik minden szombton. z ötödik háborús

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

1804-dik évi naptárak.

1804-dik évi naptárak. ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra

Szerkesztők és laptulajdonosok! A sz«rkesztá tért felelős: BARANYAY JOZS F dr. Küi'dasá-i munkásait, hogy az a r a t ; i s i munkákra rte Koro. 95 árcus 4 XV. Koárováregye város Egylet Koáro Megjelenk Vörös nden DC?rcszt szá r 20 FÜLÖP ZSIGMOND 5 K, ngy dők fllér. vhr tengerélyről elyek elrejtve felszínre h o z z á k z áldás elegét,

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, 148 VASÁKNAPI 9. SZÁM. 1890. xxxvn. ÉVFOLTAW UJSÁG. VÉR szegényeknek, sápkorósoknk. z idegesség, álmtlnság lnkdtság és étvgytlnss ellen, csemegének mondhtó czukork v s s pepton c o n s e r v, mely trtlmár,

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA.

TARTALOM VINKÓ JÓZSEF. játékszín KOLTAI TAMÁS GYÖRGY PÉTER TAKÁCS ISTVÁN SZÁNTÓ PÉTER HAVAS FANNY BUDAI KATALIN KATONA ZSUZSANNA. TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 98 2. J Ú N I U S VINKÓ JÓZSEF Egy illúzió története ( 1 ) játékszín KOLTAI TAMÁS..Ilyen fuvolázó

Részletesebben