LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE 2014. Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60 Tel: 0264/418652-5; Int 5854 admitere@econ.ubbcluj.ro"

Átírás

1 LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE 2014 Educație prin excelență Laboratoare noi și echipate la nivel profesional Parteneriate cu mediul de afaceri Mobilități internaționale Studii integral în limbile: română, maghiară, germană, engleză și franceză e c o n. u b b c l u j. r o Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854

2 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Facultatea de Știinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai. În timpul studiilor cei mai merituoşi studenţi pot beneficia de mobilităţi de 1 2 semestre la Universităţi de mare prestigiu din statele Uniunii Europene, iar după absolvire îşi pot desăvârşi pregătirea profesională frecventând cursurile programelor de masterat şi doctorat pe care le oferă facultatea noastră. Însuşirea la nivelul standardelor europene a ştiinţelor economice conferă absolvenţilor noştri o poziție avantajoasă în competiţia naţională şi internaţională: circa 85% dintre aceştia îşi găsesc locuri de muncă imediat după absolvire. Anual se realizează reclasificarea studenților pe locurile bugetate, ceea ce constituie un element stimulativ pentru pregătirea acestora.

3 Cuprins Contabilitate şi Informatică de Gestiune 4 Accounting and Management Information Systems - english studies 5 Comptabilite et Informatique de Gestion - études en langue française 6 Economie şi Afaceri Internaţionale 7 Economie Agroalimentară și a Mediului 8 Economie Generală 9 Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 10 Betriebswirtschaftslehre - in deutscher sprache 11 Finanţe și Bănci 12 Finanţe și Bănci - english studies 13 Pénzügy és bank - magyar nyelvű képzést 14 Informatică Economică 15 ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Gazdasági informatika - magyar nyelvű képzést 16 Management 17 Management - english studies 18 Menedzsment - magyar nyelvű képzést 19 Marketing 20 Marketing - magyar nyelvű képzést 21 Statistica și Previziune Economică 22 Admitere Cum să aplici 23

4 Contabilitate şi Informatică de Gestiune Forma de învăţământ cu frecvenţă / învățământ la distanță Cluj-Napoca și Sighetu-Marmației Obiective Specializarea la nivel licenţă Contabilitate şi Informatica de Gestiune are ca obiectiv pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune. Planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel concepute încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor după terminarea studiilor. Practica în producţie aduce un plus de valoare specializării reuşind să îmbine perfect elementele teoretice însuşite la cursuri, laboratoare şi seminarii cu exigentele mediului economic în care absolvenţii vor profesa. Prin acest program de studii se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru un contabil competent, capabil să facă faţă cu succes noilor exigenţe şi provocări în domeniu. Programul asigură şi o parte din pregătirea necesară accesului la profesiile liberale de expert contabil, auditor financiar si evaluator. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Educaţie fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Educaţie fizică Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Educaţie fizică Semestrul 4 Contabilitate managerială Contabilitate aprofundată Contabilitate aplicată Control financiar Proiectarea sistemelor informatice de gestiune Practică contabilitate financiară Limbă modernă în afaceri, limba 1 (limba engleză, franceză, germană, Competenţe şi abilităţi Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/ organizaţiei Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar-contabil Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a ANTREPRENORIAT italiană, spaniolă) SCOALA POST DOCTORALA A Educaţie fizică Semestrul 5 Control de gestiune Analiză financiară Contabilitatea instituţiilor de credit Teoria şi practica situaţiilor financiare Comunicare în afaceri (limba engleză, Semestrul 6 Audit financiar Evaluarea afacerilor Contabilitatea instituţiilor publice Deontologie contabilă Comunicare în afaceri (limba engleză, Elaborarea lucrării de licenţă resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Perspective la angajare Ocupaţii posibile: referent de specialitate financiar contabilitate, administrator credite, ofiţer bancar de credite, auditor intern, auditor intern în sectorul public, revizor contabil, analist preţ / costuri, controlor de gestiune, cenzor, comisar gardă financiară, consilier financiar-bancar, expert contabil-verificator, consultant bugetar, consilier / expert inspector / referent / economist în gestiunea economică, administrator baze de date, consultant în informatică, analist programator, lichidator. Responsabil de specializare: Conf. Univ. Dr. Gheorghe Fătăcean (Cluj) Conf. Univ. Dr. Sorin Achim (Sighetu-Marmației)

5 Accounting and Management Information Systems Frequent Education System (engleză) Purposes Bachelor program Accounting and Management Information Systems aims to prepare specialists with higher education in accounting and information management. Both curriculum and syllabus are designed to develop students entrepreneurial spirit useful in their work after graduation. Practice adds value to this specialization succeeding to perfectly combine theoretical issues learned throughout courses, labs and seminars with economic environment demands. This program of study provides the training for achieving the knowledge and skills necessary for a competent accountant able to successfully cope with new demands and challenges in this field. The program also provides part of the necessary training to access the professions of chartered accountant, auditor and assessor. compulsory subjects 1 st Semester Microeconomics European Economics Mathematics Applied to Economics Public Finance Modern Languages Applied to Business (English, French, German, Italian, Spanish) 1 st language Physical Education 2 nd Semester Macroeconomics Financial and Actuarial Mathematics Basic Accounting IT for Business Basic Marketing Business Law Modern Languages Applied to Business (English, French, German, Italian, Spanish) - 1 st language Physical Education 3 rd Semester Corporate Finance Financial Accounting Databases and Programs Descriptive Statistics Modern Languages Applied to Business (English, French, German, Italian, Spanish) - 1 st language 4 th Semester Accounting Advanced Accounting Applied Accounting Financial Control Financial Reporting Internship Financial Accounting Modern Languages Applied to Business (English, French, German, Italian, Spanish) 1 st language 5 th Semester Controlling Business Valuation Accounting for Credit Institutions Development of Management Information Systems Business Communication (English, French, German, Italian, Spanish) 6 th Semester Financial Auditing Financial Analysis Accounting for Public Institutions Accounting Deontology Business Communication (English, French, German, Italian, Spanish) Elaboration of Graduation Thesis Skills and abilities Identifying and recording economic transactions in the accounts of the entity / organization Using IT resources in financialaccounting field Processing information for preparing financial-accounting and fiscal reports Determining and interpreting economicfinancial indicators Performing specific tasks related to financial-accounting control Applying principles, norms and ethical values in their rigorous, effective and accountable work strategy Identifying the roles and responsibilities in a multi-specialized team and applying relationship and effective work techniques within the team Identifying opportunities for continuous education and effective use of learning resources and techniques for personal development ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Perspective la angajare: Potential jobs: financial-accounting specialist, credit administrator, banking officer, internal auditor, internal auditor in public sector, accounting inspector, cost-price analyst, management controller, censor, financial guard commissar, financial-banking counselor, accounting expert, budget consultant, counselor/ expert/surveyor/economist in economic management, databases administrator, IT consultant, programmer analyst, liquidator. Responsabil program de studii: Conf. Univ Dr. Cristina Stefanescu Contact:

6 Comptabilite et Informatique de Gestion Forme d enseignement avec frequence (franceză) Objectifs La spécialisation Comptabilité et Informatique de Gestion a comme un objectif la préparation des spécialistes avec études supérieures dans le domaine de comptabilité et informatique de gestion. Le programme de la formation et les plans d études sont développés au but d assurer aux étudiants le développement d un esprit entrepreneurial afin de les guider dans leur vie professionnelle après l obtention de la diplôme de licence. Les heures de pratiques dans l activité financier-comptable ajoute un plus de valeur à la spécialisation, contribuant à une parfaite combinaison entre les éléments théorétiques et pratiques apprises pendant les cours et séminaires et les exigences de l environnement économique auquel les diplômes vont activer après la faculté. Ce programme d études succède a acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour un spécialiste comptable compétent, pour être capable de faire face avec succès aux toutes les exigences dans le domaine. Le programme de formation offre, de même, la formation nécessaire pour avoir accès aux professions d expert comptable, auditeur financier et évaluateur. Semestre 1 Microéconomie Economie européenne Mathématiques appliquées en économie Finances publiques Langue vivante appliquée au domaine des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Education physique Semestre 2 Macroéconomie Mathématiques financières et actuarielles Introduction à la comptabilité Informatique économique Fondements du marketing Droit des affaires Langue vivante appliquée au domaine des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Éducation physique Semestre 3 Finances de l entreprise Comptabilité financière Bases de données et logiciels Statistique descriptive Langue vivante appliquée au domaine des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Éducation physique Semestre 4 Comptabilité de gestion Comptabilité approfondie Comptabilité appliquée Contrôle financier Élaboration des systèmes informatiques de gestion Stages comptabilité financière Compétences et qualifications L identification et l enregistrement des opérations économiques dans la comptabilité de l entité ou l organisation L utilisation des ressources informatiques dans le domaine financier-comptable Le traitement des données financières au but de préparer les rapports financiercomptables et/ou fiscales La détermination et l interprétation des indicateurs financiers L effectuation des tâches spécifiques de contrôle et d audit financier L application des principes, des normes et des valeurs éthiques professionnelles, encadrées dans leur propre stratégie de travail rigoureuse, efficace et responsable L identification des rôles et responsabilités dans une équipe pluri spécialisés et l application des techniques pour développer bonnes relations de travail et efficaces au sein de l équipe L identification des opportunités pour Langue vivante appliquée au domaine la formation professionnelle continue ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A des affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Éducation physique Semestre 5 Contrôle de gestion Analyse financière Comptabilité des établissements de crédit Théorie et pratique des situations financières Communication d affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Semestre 6 Audit financier Expertise des affaires Comptabilité des établissements publics Déontologie comptable Communication d affaires (anglais, allemand, italien, espagnol) Élaboration du projet de diplôme et l utilisation efficace des ressources et techniques d apprentissage pour propre développement Les perspectives d emploi Professions possibles: référent de spécialité financière-comptable, agent de crédit bancaire, auditeur interne, auditeur interne dans le secteur public, reviseur comptable, analyste des prix/ coûts, contrôleur de gestion, commissaire aux comptes, conseiller financier-bancaire, expert comptable-vérificateur, consultant budgétaire, conseiller/expert/ inspecteur/ économiste dans la gestion économique, administrateur de base de données, consultant en informatique, analyste programmateur, liquidateur. Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Adela Deaconu Contact:

7 Economie şi Afaceri Internaţionale Forma de învăţământ cu frecvenţă / învățământ la distanță Obiective Programul de studii nivel licență Economie şi afaceri internaţionale asigură formarea unor competenţe generale de cunoaştere și a capacității de analiză şi interpretare a reglementărilor și uzanțelor cât și a mecanismelor caracteristice relațiilor economico-financiare externe; în planul competenţelor de specialitate, programul are menirea de a asigura dobândirea unor abilităţi specifice domeniului, prin dezvoltarea aptitudinilor de execuţie şi organizatorice, formarea și dezvoltarea unui spirit antreprenorial, a capacității de integrare și comunicare în mediul de afaceri internațional, cât și a unui spirit al muncii în echipă atât în afacerile private cât și în activitatea instituțiilor naționale sau internaționale de profil. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri (limba engleză, Educație fizică Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, Semestrul 4 Tranzacţii economice internaţionale Economie internaţională internaţional Corporaţii multinaţionale Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, coreeană, chineză, poloneză, rusă) - limba 2 Competenţe şi abilităţi Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul afacerilor internaţionale Negocierea si derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale Diagnoza în domeniul afacerilor internaţionale în baza reglementărilor comunitare şi naţionale specifice Gestionarea bazelor de date în domeniul afacerilor internaţionale Asistenţă în domeniul afacerilor internaţionale pentru organismele internaţionale publice, comunităţile locale şi regionale (instituţii ale UE, asociaţii profesionale, camere de comerţ, clustere etc.) Oferirea de consultanţă de specialitate în domeniul relaţiilor economice internaţionale societăţilor comerciale româneşti şi/sau străine, cât şi factorilor de decizie din administraţie Cunoaşterea şi utilizarea metodelor şi tehnicilor de comercializare specifice pieţei externe, a mecanismelor plăţilor şi finanţărilor internaţionale în contextul economiei globale şi al afacerilor europene Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei Practică (Tranzacţii economice ANTREPRENORIAT SCOALA POST Identificarea DOCTORALA oportunităţilor de formare A internaţionale) Semestrul 5 Plăţi şi finanţări internaţionale Politici economice comparate Logistica Economie şi politici de dezvoltare regională Comunicare în afaceri (limba engleză, Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, coreeană, chineză, poloneză, rusă) - limba 2 Semestrul 6 Investiţii internaţionale Probleme ale politicilor comerciale Pieţe financiare Comunicare în afaceri (limba engleză, Comunicare în afaceri (limba engleză, - limba 2 Elaborarea lucrării de licenţă continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare Perspective la angajare Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă Economie şi afaceri internaţionale asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii din România şi Europa şi Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR 2011) pentru următoarele funcţii/ocupaţii posibile: consilier/ expert/ inspector/ referent economist în relaţii economice internaţionale; consilier/ expert/ inspector/ referent în management; consultant în management; consilier/ expert/ inspector/ referent în comerţ şi marketing; manager marketing; specialist marketing; referent de specialitate marketing; cercetător economist in marketing; asistent de cercetare economist in marketing; ofiţer bancar; economist în industrie etc. Responsabil program de studii: Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu Contact:

8 Economie Agroalimentară și a Mediului Forma de învăţământ cu frecvenţă Obiective Domeniul abordat prin intermediul programului este unul de actualitate și reprezintă o oportunitate pentru absorția fondurilor europene destinate dezvoltării durabile, problemelor de mediu și dezvoltării agriculturii ecologice. Obiectivul principal îl reprezintă pregătirea de specialiști în domeniul agroalimentar și al mediului și cultivarea abilităților specifice privind cercetarea de profil. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Educație fizică Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Semestrul 4 Tehnologii agricole comparate Economie și politică agrară Economia mediului ul exploatațiilor agricole Studiul mărfurilor și asigurarea calității Practică (Managementul exploatațiilor agricole) Limbă modernă în afaceri, limba 1 (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Semestrul 5 Politici agricole și de dezvoltare rurală ul proiectelor ul calității produselor agroalimentare și siguranța Competențe și abilități Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice şi de mediu pe baza conceptelor, teoriilor și metodelor specifice economiei agroalimentare și de mediu; Implementarea normelor metodologice, măsurilor şi programelor din domeniul economiei agroalimentare; Întocmirea de studii economice, financiare şi contabile în organizaţii; Încărcarea şi utilizarea de baze de date cu caracter economic şi de mediu; Comunicarea profesională utilizand ansamblul de tehnici şi de mijloace de automatizare a activităţilor de birou; Elaborarea de rapoarte de audit de mediu, de analize economico-financiare şi a unor proiecte de dezvoltare rurală; Realizarea de studii de piață, planuri de afaceri și programe de activităţi la nivel de organizație sau produs. Perspective la angajare Prin pregătirea dobândită se asigură mobilitatea, flexibilitatea și adaptabilitatea pe piața muncii, garantându-se egalitatea de șanse, creșterea satisfacției personale și profesionale. ul IMM-urilor rurale Marketingul produselor agroalimentare Comunicare în afaceri (limba engleză, Semestrul 6 Asigurări Agroturism ul mediului ul resurselor umane Comunicare în afaceri (limba engleză, Elaborarea lucrării de licenţă consumatorilor ANTREPRENORIAT SCOALA POST În urma DOCTORALA absolvirii programului de studiu pu- A teţi avea diverse ocupaţii în economia reală: economist în întreprinderi din industria alimentară; consultant afaceri în agricultură; specialist în domeniul calităţii; auditor în domeniul siguranţei alimentare; cercetător economist în economia agroalimentară; responsabil de proiecte agroalimentare şi de mediu; referent de specialitate în diferite instituţii Posibilele instituţii/companii angajatoare sunt: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă; Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; Direcţia Generală de Industrie Alimentară; Direcţia Generală de Politici Agricole şi Strategii; Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală; Agenţii Judeţene şi Regionale de Protecţia Mediului; Garda de Mediu; Întreprinderile agroalimentare. Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Maria Mortan Contact:

9 Economie Generală Forma de învăţământ cu frecvenţă Obiective Obiectivele acestui program de studiu sunt însuşirea de către studenţi, la nivel aprofundat a unor teorii, principii și metode de investigare specifice economiei de piață, care stau la baza unor decizii importante atât la nivel de firmă cât şi la nivel de organisme naţionale şi internaţionale. Studenţii vor învăța interacţiuni strategice ale firmelor cu guvernul, consumatorii şi cu celelalte firme concurente, politici macroeconomice orientate spre atenuarea unor dezechilibre macroeconomice prin acţiunile autorităţilor monetare naţionale; politici şi strategii de dezvoltare a unor ţări; strategii economico-financiare specifice companiilor multinaţionale; elaborarea de bugete ale sectorului public; inferențe statistice și reguli de bază în modelarea econometrică. Absolvenţii vor beneficia de reale avantaje adaptate contextului actual de pe piaţa forţei de muncă prin formarea deprinderii de lucru cu datele, prin iniţierea în formalizare în scopul modelării unor fenomene din economia reală, prin interpretarea corectă a rezultatelor, prin conștientizarea unor riscuri specifice activităților economice și prin aplicabilitatea metodelor de contracarare a lor. Programul este compatibil în curicula cu programele de Economics de la universitățile din Europa de Vest. Competențe și abilități Cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei de piaţă Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice la nivel de firme şi la nivel macroeconomic Fundamentarea şi propunerea de soluţii pentru problemele economice Operaţionalizarea fluxurilor economice materiale şi monetare şi a elementelor de analiză a bugetelor sectorului public Localizarea şi consemnarea tipurilor de risc şi implicaţiile acestora în situaţii specifice iniţierii şi derulării activităţilor economice Elaborarea de bugete si previzionare macroeconomică Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codurilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Educație fizică Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 4 Microeconomie aprofundată Statistică inferenţială Corporaţii multinaţionale Instituţii şi mecanisme monetare Perspective la angajare Este vizată cu prioritate formarea abilităţilor teoretice şi practice în concordanţă cu exigenţele şi cerinţele angajatorilor, care să asigure intrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii respectiv asigurarea nivelului de calificare adecvat exercitării profesiei de: economist/analist la organisme naţionale şi ANTREPRENORIAT Limbă modernă în afaceri (limba SCOALA internaţionale, POST în DOCTORALA cadrul departamentelor de analiză A engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Practică (Studiu de caz asupra dezvoltării economico-sociale) Semestrul 5 Macroeconomie aprofundată Tranzacţii economice internaţonale Bazele econometriei Analiză financiară Comunicare în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Semestrul 6 Politici comerciale Teorii şi modele ale dezvoltării Economia sectorului public Comunicare în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Elaborarea lucrării de licenţă şi prognoză respectiv a departamentelor de cercetaredezvoltare (C-D) la firme multinaţionale şi naţionale; consilier/expert/inspector/referent/economist în departamentele economice ale administraţiilor publice (primării, prefecturi); economist/consultant/cercetător pe problemele economice în administraţiile private şi organizaţiile nonguvernamentale; în instituţii financiar bancare; instituţii europene sau în instituţii care se ocupă cu accesarea de fonduri europene; specialist de profil economic (analist/specialist comunicare/ editor) în mass media; în predarea disciplinelor economice în învăţământul preuniversitar şi universitar; jurnalist; consilier/ expert/inspector/referent/economist în economie generală/ gestiune economică/ alte domenii din sfera business; cercetător ştiinţific în domeniul economie/ asistent de cercetare; consultant în managementul proiectelor şi prognoză economică. Responsabil program de studii: Conf.univ.dr. Monica Pop Silaghi Contact:

10 Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor Forma de învăţământ cu frecvenţă / învățământ la distanță Obiective Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, această specializare oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi şi avansate aspecte ale cunoaşterii în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor, sub aspect teoretic şi practic, precum și oportunitatea dobândirii unor abilități și competențe esențiale vizând administrarea afacerilor în cele trei domenii (proiectarea și realizarea prestațiilor specifice domeniilor respective, administrarea resurselor materiale, financiare și umane implicate, marketingul produselor și serviciilor aferente ș.a.), contribuind totodată la dezvoltarea abilităților de comunicare și de integrare în echipe multidisciplinare. Planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel gândite încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor profesională după terminarea studiilor și să permită continuarea studiilor la nivel de masterat, atât pe cele trei domenii de specializare, cât şi în alte domenii. discipline obligatorii Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Semestrul 4 Comportamentul consumatorului Cercetări de marketing ul serviciilor Economia comerţului Economia turismului Limbă modernă în afaceri, limba 1 (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Competenţe şi abilităţi Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii Comercializarea produselor/serviciilor Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerț, turism și servicii Asistenţă în managementul resurselor umane Însușirea și asumarea valorilor și principiilor deontologice și etice specifice profesiei Interacțiune cu membrii echipei, comunicare cu părțile interesate Autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social Perspective la angajare Absolvenţii specializării vor fi pregătiţi în egală măsură să ocupe funcţii economice, ANTREPRENORIAT Practică - Economia întreprinderii SCOALA de POST inclusiv DOCTORALA de conducere, în oricare din cele A comerț și turism Semestrul 5 Politici de marketing Marketingul serviciilor Tehnica operaţiunilor de turism Marketing în comerţ Comunicare în afaceri (limba engleză, Semestrul 6 Marketing în turism Conducerea şi promovarea vânzărilor Agroturism Turism internaţional Elaborarea lucrării de licenţă trei ramuri de activitate: comerţ, turism sau servicii. În contextul prevederilor legislative naționale actuale, unul dintre avantajele competitive pe piața muncii pe care absolvenții acestei specializări îl câștigă este dat de faptul că, o dată cu finalizarea studiilor și obținerea diplomei de licență, aceștia vor avea dreptul legal să asigure conducerea operativă a principalelor unități din cadrul industriei turismului, precum și să solicite și să li se elibereze brevet de turism dacă vor continua şi finaliza studiile cu un masterat în același domeniu. Printre ocupaţiile posibile se regăsesc: consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii; consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj; organizator activitate turism; manager în activitatea de turism. Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Ovidiu Moisescu Contact:

11 Betriebswirtschaftslehre Vollzeitstudium (germană) ZIEL der Spezialisierung Die Ziele der Spezialisierung orientieren sich in der Richtung der Ausbildung der Fachspezialisten im wirtschaftlichen Bereich, die international anerkannte Kompetenzen besitzen. Die Studieninhalte, Studienablauf und Studienorganisation orientieren sich eng an europäischen Standards und den Vorgaben des Bologna-Prozess, dem sich Rumänien angeschlossen hat. Die Ausbildung an unserer Fakultät versucht, unsere Absolventen auf die Anforderungen in einer veränderten Wirtschaftswelt vorzubereiten. Die Transformation der ehemals zentralistisch gelenkten Wirtschaft in eine wettbewerbsfähige Marktwirtschaft, die Integration Rumäniens in die Europäische Union und der durch die Globalisierung gesteigerte internationale Wettbewerb der Weltwirtschaft stellen die Herausforderungen für unsere Absolventen dar. Deswegen möchten wir unseren Studenten eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung im Management Bereich und im Bereich der Betriebswirtschaftslehre ermöglichen, die eine fundierte und praxisnahe Lehre erfordert. Dieses Ziel versuchen wir zu erreichen durch: Gut aufeinander abgestimmte Lehrfächer im Grundstudium vermitteln unseren Studierenden wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen. Sprachkenntnisse sind eine Schlüsselqualifikation in der globalisierten Wirtschaftswelt, so dass unsere Studierenden neben dem Fachunterricht in deutscher Sprache zusätzlich mindestens eine weitere Wirtschaftsfremdsprache erlernen. Fundierte Kenntnisse der Informationstechnologie sind eine weitere wichtige Qualifikation unserer Studenten. Praktische Erfahrungen sind eine weitere unerlässliche Qualifikation. Referenten aus der Praxis schlagen in Vorträgen, Seminaren und Betriebsbesichtigungen die wichtige Brücke zur Praxis. Wir ermutigen und unterstützen unsere Studenten, wichtige erste Erfahrungen durch Betriebspraktika (nach dem 2. und 3. Studienjahr) zu sammeln. 1. Semester Mikroökonomie Europäsche Wirtschaft Angewandte Wirtschaftsmathematik Erworbende KOMPETENZEN: Datenerhebung, -verarbeitung und -analyse im Umfeld der Organisation/Unternehmens; Implementierung von methodoligischen Vorschriften, wirtschaftlichen Massnahmen, Politiken und Programmen; Durchfuhrung von buchhalterischen Arbeiten, Erstellung von wirtschaftlichen und finanziellen Berichten/Abschlüssen; Verwendung von wirtschaftlichen Datenbanken und Softwareprodukten; Unterstützung der personalwirtschaftlichen Tätigkeiten; Erstellung und Management von Businessplanen und bereichspezifischen Tatigkeiten; Anwendung der Prinzipien und Normen der Berufsethik inherhalb der strengen, effizienten und veranwortlichen eigenen Arbeitsstrategie; Identifizierung von Rollen und Verantwortungen in einer multispezialisierten Gruppe und die Verwendung von Kohasionstechniken für die effiziente Arbeit in der Gruppe; Identifizierung der Weiterbildungsmöglichkeiten und die efizziente Verwertüng von Resourcen und Ausbildungstechniken für die eigene Karriereentwicklung. ANTREPRENORIAT Qualitätessicherung SCOALA POST DOCTORALA A Öffentliche Finanzen Language Course (English, French, Italian, Spanish) Sport 2. Semester Makroökonomie Finanz-Und Versicherungsmathematik Grundlagen Der Buchführung Wirtschaftsinformatik Grundlagen Des Marketings Handelsrecht Language Course (English, French, Italian, Spanish) Sport 3. Semester Unternehmensfinanzierung Finanzbuchführung Datenbank Und Programmierung Deskriptive Statistik Language Course (English, French, Italian, Spanish) Sport 4. Semester Betriebswirtschaftslehre Finanzmärkte Warenwissenschaften und Betriebsbuchführung Internationales Management Praktikum - Buchführung Language Course (English, French, Italian, Spanish) Sport 5. Semester Produktionsmanagement Internationales Handelsrecht Marketinginstrumente Finanzanalyse Projektmanagement Business Comm (English, French, Italian, Spanish) 6. Semester Internationaler Transport Und Internationale Speditionen Personalmanagement Investitionen Und Risiko Computergestützte Entscheidungssysteme Business Comm (English, French, Italian, Spanish) Erarbeitung Der Bachelorarbeit Beschäftigungsperspektive Die Absolventen dieser Spezialisierung werden bereit sein, ökonomische Funktionen zu besitzen, inklusive Führungsfunktionen im Unternehmen. Gleichzeitig, fördert die deutsche Abteilung auch die Kooperation mit Universitäten aus dem deutschsprachigen Raum: Univeristät Wien, Universität Trier, Universität Siegen,Universität Bern, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen Geislingen, Fachhochschule Schmalkalden. Wichtig ist, dass die Studenten einen Überblick über den Ablauf im Alltag eines Unternehmens erhalten. Für die Studenten der Deutschen Unterrichtslinie besteht häufig die Möglichkeit, bei deutschen Unternehmen in Siebenbürgen zu arbeiten. Unsere Fakultät arbeitet mit dem Deutschsprachigen Wirtschaftsklub Nordtransilvanien (DWNT) mit EBS Romania, Rehau, E.ON und LKW Walter zusammen (Besipiel mögliche Berufe: Expert Unternehmensbewertung, Buchhalter, Manger Personalabteilung). Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Mihaela Drăgan Contact:

12 Finanţe și Bănci Forma de învăţământ cu frecvenţă/învăţământ la distanţă Obiective Obiectivul principal al programului este de a dezvolta abilități și competențe specifice profesioniștilor în domeniul financiar. Calitatea programului răspunde exigenţelor în creştere ale activităţilor financiare, bancare şi de asigurări, exigenţe amplificate de necesitatea alinierii la principiile europene de organizare şi funcţionare, garantând integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Programul este focusat pe dobândirea unor cunoştinţe temeinice de gestiune şi planificare financiară la nivelul corporaţiilor, băncilor şi societăţilor de asigurări, pe aprofundarea metodelor şi tehnicilor de fundamentare a deciziilor de investiţie şi finanţare care vor permite absolventului să se manifeste în mod competent în cadrul entităților economice, de la gestionarea propriei afaceri, la diverse profesii financiare în instituții de profil. Pregătirea de bază în domeniul financiar se va completa prin oferta de cursuri opționale în domenii economice adiacente precum contabilitatea, managementul, marketingul, informatica economică, statistica și econometria. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanțe publice Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare și actuariale Bazele contabilității Informatică economică Dreptul afacerilor Bazele marketingului Limba modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Semestrul 3 Finanțele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date și programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Educație fizică Competențe și abilități Cunoașterea, aprofundarea și abordarea critică a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor utilizate în domeniul financiar Aplicarea aparatului statistic și econometric în cercetarea financiară Competențe în identificarea oportunităților de dezvoltare și nevoilor de investiții ale entităților economice, în întocmirea și previzionarea bugetelor, estimarea riscurilor adiacente și în planificarea financiară Utilizarea informațiilor economice și financiare în aplicarea metodelor și tehnicilor specifice de fundamentare a deciziilor în domeniul finanțelor corporative, asigurărilor și bankingului Identificarea și gestiunea riscurilor specifice activităților financiare, bancare și de asigurări Implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor investiţionale ale corporaţiilor ANTREPRENORIAT Semestrul 4 SCOALA POST DOCTORALA A Tehnică bancară Instituții și mecanisme monetare Piețe financiare Asigurări Investiții directe și finanțarea lor Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Practică (Finanțele întreprinderii sau Tehnică bancară) Semestrul 5 Analiză financiară Buget și trezorerie publică Bazele econometriei financiar Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) Semestrul 6 Gestiunea portofoliului Marketing financiar-bancar Contabilitatea instituțiilor publice Finanțe internaționale Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) Elaborarea lucrării de licență Competențe în managementul activelor fondurilor mutuale, fondurilor de hedging și societăților de brokeraj Perspective la angajare Sectorul financiar, bancar şi al asigurărilor oferă numeroase perspective de angajare iar competenţele dobândite în cadrul acestui program de studii califică absolvenţii ca potenţiali specialişti în domeniu. Ocupaţii posibile: economist, manager financiar, analist financiar, asistent analist, expert bancar, cercetător în domeniul financiar, broker, contabil financiar-bancar, actuar, consilier fiscal-bancar, inspector asigurări, analist investiții, specialist control risc, administrator de risc, specialist sistem asigurări, asistent de cercetare în finanțe-bănci, manager de produs. Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Cristina Ciumaș Contact:

13 Finanţe și Bănci Forma de învăţământ cu frecvenţă (engleză) Obiective Obiectivul principal al programului este de a dezvolta abilități și competențe specifice profesioniștilor în domeniul financiar. Calitatea programului răspunde exigenţelor în creştere ale activităţilor financiare, bancare şi de asigurări, exigenţe amplificate de necesitatea alinierii la principiile europene de organizare şi funcţionare, garantând integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Programul este focusat pe dobândirea unor cunoştinţe temeinice de gestiune şi planificare financiară la nivelul corporaţiilor, băncilor şi societăţilor de asigurări, pe aprofundarea metodelor şi tehnicilor de fundamentare a deciziilor de investiţie şi finanţare care vor permite absolventului să se manifeste în mod competent în cadrul entităților economice, de la gestionarea propriei afaceri, la diverse profesii financiare în instituții de profil. Pregătirea de bază în domeniul financiar se va completa prin oferta de cursuri opționale în domenii economice adiacente precum contabilitatea, managementul, marketingul, informatica economică, statistica și econometria. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanțe publice Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare și actuariale Bazele contabilității Informatică economică Dreptul afacerilor Bazele marketingului Limba modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Semestrul 3 Finanțele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date și programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Educație fizică Competențe și abilități Cunoașterea, aprofundarea și abordarea critică a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor utilizate în domeniul financiar Aplicarea aparatului statistic și econometric în cercetarea financiară Competențe în identificarea oportunităților de dezvoltare și nevoilor de investiții ale entităților economice, în întocmirea și previzionarea bugetelor, estimarea riscurilor adiacente și în planificarea financiară Utilizarea informațiilor economice și financiare în aplicarea metodelor și tehnicilor specifice de fundamentare a deciziilor în domeniul finanțelor corporative, asigurărilor și bankingului Identificarea și gestiunea riscurilor specifice activităților financiare, bancare și de asigurări Implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor investiţionale ale corporaţiilor ANTREPRENORIAT Semestrul 4 SCOALA POST DOCTORALA A Tehnică bancară Instituții și mecanisme monetare Piețe financiare Asigurări Investiții directe și finanțarea lor Limbă modernă în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) limba 1 Practică (Finanțele întreprinderii sau Tehnică bancară) Semestrul 5 Analiză financiară Buget și trezorerie publică Bazele econometriei financiar Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) Semestrul 6 Gestiunea portofoliului Marketing financiar-bancar Contabilitatea instituțiilor publice Finanțe internaționale Comunicare în afaceri (limba engleză/ franceză/germană/italiană/spaniolă) Elaborarea lucrării de licență Competențe în managementul activelor fondurilor mutuale, fondurilor de hedging și societăților de brokeraj Perspective la angajare Sectorul financiar, bancar şi al asigurărilor oferă numeroase perspective de angajare iar competenţele dobândite în cadrul acestui program de studii califică absolvenţii ca potenţiali specialişti în domeniu. Ocupaţii posibile: economist, manager financiar, analist financiar, asistent analist, expert bancar, cercetător în domeniul financiar, broker, contabil financiar-bancar, actuar, consilier fiscal-bancar, inspector asigurări, analist investiții, specialist control risc, administrator de risc, specialist sistem asigurări, asistent de cercetare în finanțe-bănci, manager de produs. Responsabil program de studii: Prof. Univ. Dr. Cristina Ciumaș Contact:

14 Pénzügy és bank magyar nyelven, nappali képzés Célok A képzés fő célkitűzése a pénzügy területén tevékenykedő szakemberekre jellemző készségek, képességek és kompetenciák fejlesztése, olyan közgazdászok képzése, akik felkészültek a vállalatok pénzügyi menedzsmentjének, tervezésének, beruházási döntéseinek, finanszírozásának és a pénzügyi kimutatások értelmezésének területén, ugyanakkor átlátják a bankok, biztosítótársaságok és brókercégek működési folyamatait, valamint kockázatelemzési és befektetési döntéseit és képesek egy saját vállalkozás menedzselésére. A képzés teljes mértékben magyarul hallgatható, ugyanakkor hangsúly van fektetve a szakkifejezések román és angol nyelvű elsajátítására. A szakirány minősége biztosítja a végzett hallgatók munkaerőpiacra való belépését, megfelelve a növekvő elvárásoknak. Az oktatás során különös hangsúly van fektetve a pénzügyi ismeretek gyakorlati alkalmazására a mindennapi pénzügyi döntések során használt módszerek és technikák elmélyítésével, számpéldákkal és esettanulmányokkal való szemléltetésén keresztül. Tanterv 1. félév Mikroökönómia Európa gazdaságtana Matematika közgazdászoknak Menedzsment Marketing alapjai Üzleti idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol) Testnevelés 2. félév Makroökonómia Pénzügyi és biztosítási matematika Számviteli alapismeretek Gazdasági informatika Gazdasági jog Közösségi pénzügyek Üzleti idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol) Testnevelés 3. félév Vállalati pénzügyek Pénzügyi számvitel Adatbázis és programozás Leíró statisztika Üzleti idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol) Választható tantárgy 1 Választható tantárgy 2 4. félév Banktechnika Monetáris intézmények és mechanizmusok Pénzügyi piacok Beruházások értékelése és finanszírozása Vezetői számvitel Üzleti idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, spanyol) Választható tantárgy 3 Szakmai gyakorlat: Vállalati pénzügyek (maghiară) Készségek és kompetenciák Pénzügyi fogalmak, elméletek, módszerek és eszközök ismerete, elmélyítése és kritikus értékelése Statisztikai és ökonometriai eszköztár alkalmazása a pénzügyi kutatások során Gazdasági egységek fejlesztési lehetőségeinek és beruházási igényeinek felismerése, költségvetések összeállítása és előrejelzése, kockázatok becslése Gazdasági és pénzügyi információk alkalmazása vállalati pénzügyi, banki és biztosítási döntések megalapozásában alkalmazott módszerek és technikák során Pénzügyi, banki és biztosítási kockázatok beazonosítása és kezelése Vállalatok beruházási projektjeinek gyakorlatba ültetése, nyomon követése és kiértékelése Befektetési alapok, fedezeti alapok és brókertársaságok eszközmenedzsmentje Karrierlehetőségek A vállalati, banki és biztosítási szektor számos lehetőséget kínál, a szakirányú képzés elvégzése során megszerzett kompetenciák pedig felvértezik a végzetteket mint a terület potenciális szakértői. A végzettek elhelyezkedése problémamentes, számos lehetőséget kínál számukra a munkaerőpiac, a munkáltatók mind a magán-, mind a közszférában szívesen alkalmazzák ANTREPRENORIAT vagy Banktechnika SCOALA POST őket. A DOCTORALA képzésről kikerülő szakembereket A 5. félév Pénzügyi elemzés Az államháztartás pénzügyei Számvitelben alkalmazott integrált rendszerek Biztosítások Bevezetés az ökonometriába Üzleti kommunikáció (angol, francia, német, olasz, spanyol) Választható tantárgy 4 6. félév Portfolió-menedzsment Pénzügyi és banki marketing Banki menedzsment Nemzetközi pénzügyek Üzleti kommunikáció (angol, francia, német, olasz, spanyol) Választható tantárgy 5 Választható tantárgy 6 Szakdolgozat kidolgozása elsősorban a gazdálkodó szervezetek (kis-, közép- és nagyvállalatok, bankok, tanácsadó és elemző cégek, biztosítók, magánnyugdíjalapok, könyvelőcégek, brókertársaságok, pályázatírócégek), továbbá az államháztartás intézményei (minisztériumok, önkormányzatok, adóhivatalok szervei) és nonprofit szervezetek alkalmazhatják a pénzügyi tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, a gazdálkodási folyamatok előkészítésére, összehangolására és szervezésére. Nem utolsó sorban a szakirány megfelelő tudásanyagot biztosít akár saját vállalkozások indítására és menedzselésére is. Lehetséges munkakörök: közgazdász, pénzügyi igazgató, pénzügyi elemző, pénzügyi menedzser (asszisztens), banki szakértő, könyvelő, adótanácsadó, banki tanácsadó, biztosítási tanácsadó, biztosítási bróker, biztosítási ügyintéző, beruházás-értékelő, kockázati elemző, kockázatkezelő, pénzügyi kontroller, auditor. Szakirány felelős: dr. Cardoș Ildikó Réka, adjunktus Kapcsolat:

15 Informatică Economică Forma de învăţământ cu frecvenţă/învăţământ la distanţă Obiective Programul de licență în Informatică Economică se adresează studenților care doresc să îmbine pregătirea economică de bază cu o solidă pregătire informatică. Absolvenții noștri dobândesc competențe și abilități legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea și implementarea soluțiilor software necesare în companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea și administrarea bazelor de date, gestionarea și configurarea sistemelor IT din companii etc. Caracteristica principala a absolvenților de Informatică Economică este adaptabilitatea, în sensul că ei sunt obișnuiți să primească și să execute sarcini dificile și variate, adaptându-se rapid la specificul pragmatic al activităților desfășurate. Absolvenții noștri pot ocupa orice poziție dintr-o companie care necesită studii economice, dar în același timp, excelează în companiile de software în poziții precum analist business sau arhitect software, care, pe lângă cunoștiințele tehnice informatice, necesită o foarte profundă înțelegere a fenomenului economic. In cadrul programelor analitice ale disciplinelor noastre abordăm o serie de tehnologii precum C/C++, Java,.NET Framework, SQL, PHP, XML etc. Un accent puternic este pus pe aspecte de software engineering și managementul ciclului de viață a produselor software. De asemenea, se studiază aspecte de bază în IT precum sistemele de operare și rețelele de calculatoare. Materialele didactice sunt realizate pe baza colaborărilor din parteneriatele academice cu companii de nivel mondial precum Microsoft, Oracle sau IBM sau colaboratori locali precum EBS Romania sau msg systems. Profilul absolventului Analist business Analist și consultant software Programator, software engineer, architect de sistem sau produs software Manager proiect in domeniul IT Dezvoltator Web, designer Web, inginer materiale pentru disciplinele de Software ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Web Expert baze de date și Business Intelligence Export suport software și suport IT Expert de asisgurare a calității (testing) în firme software Conform statisticilor MyJobs, salariile sunt cuprinse intre EUR la o experiență de 3-5 ani de la angajare. Colaborări cu companii SAP Oracle Academy - disciplinele de baze date Microsoft Academic Alliance și Dreamspark - pentru diverse discipline IBM Academic Initiative - tehnologii și Engineering EBS Romania - în cadrul cursului de Sisteme Integrate ERP msg systems curs facultativ erp sap curs de web-design profesional Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Responsabil program de studii: Prof. Dr. Habil. Gheorghe Cosmin Silaghi Contact:

16 Gazdasági informatika magyar nyelven, nappali képzés Célok A képzés célja olyan informatikus szakemberek képzése, akik alkalmasak a gazdasági szférában keletkező információk magyar nyelven, feltárására, gyűjtésére, nappali számítógépes képzés adatfeldolgozásban és nyilvántartásban való közreműködésre, az információk karbantartására, valamint az így nyert újabb információknak a hasznosítására. Ennek megfelelően járatosak a gazdaságtannal és informatikával összefüggő ismeretek alkalmazásában. Munkájuk során hatékonyan alkalmazzák e feladatok megoldásához szükséges számítástechnikai eszközöket. A hallgatók megismerkedhetnek az algoritmikus gondolkodással, elsajátítják a programozás alapjait, betekintést nyernek a webprogramozásba. Az adatbázis kezelés és az ide tartozó alkalmazások megismerésére is hangsúlyt fektetünk. Ezen kívül a vizuális alkalmazások készítése, a mesterséges intelligencia, valamint a számítógépes rendszerfejlesztés sem marad el. A képzés lehetőséget biztosít a szaknyelv elsajátítására magyarul, románul és más nemzetközi nyelveken. Tanterv 1. félév Mikroökonómia Európa gazdaságtana Matematika közgazdászoknak Menedzsment Marketing alapjai Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Testnevelés 2. félév Makroökonómia Pénzügyi és biztosítási matematika Számviteli alapismeretek Gazdasági informatika Közösségi pénzügyek Gazdasági jog Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Testnevelés 3. félév Vállalati pénzügyek Pénzügyi számvitel Adatbázisok és programozás Leíró statisztika Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Két kötelezően választható tantárgy 4. félév Algoritmusok és adatszerkezetek Operációs rendszerek Ügyletek az interneten Web design Objektumorientált programozás Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Szakmai gyakorlat Egy kötelezően választható tantárgy (maghiară) Készségek és kompetenciák Irodai szoftverek alkalmazásával kapott megoldások minőségének elemzése és értékelése Irodai szoftverek ismertetése és összehasonlítása, meghatározott teljesítménykritériumok szerinti leghatékonyabb megoldás elérésének érdekében A programozási nyelvek, technikák és módszerek frissítése, úgy hogy a fejlesztett szoftver-komponensek tükrözzék az információs technológia és kommunikáció fejlettségi állapotát A fejlesztési folyamat szakaszaira vonatkozó követelmények meghatározása, annak érdekében, hogy nagy teljesítményű szoftverkomponenseket kapjunk, modern technológiák alkalmazásával A szoftverfejlesztési folyamatra jellemző tevékenységek kidolgozása, mennyiségi, minőségi és a gazdasági hatékonyság szempontokat követve Adatbáziskezelő-rendszerek, multimédiás erőforrások és kliens-szerver technológia használatának hatásának kiemelése kutatások és elemzések segítségével Új informatikai rendszer megtervezésére és fejlesztésére vonatkozó követelmények ismertetése és értelmezése ANTREPRENORIAT 5. félév SCOALA POST Módszeres, DOCTORALA hatékony és felelősségteljes A Haladó programozási módszerek Gazdasági adatbázisok Informatikai rendszerek tervezése és menedzsentje Weblapok és portálok tervezése és kivitelezése Business Intelligence Üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol) Egy kötelezően választható tantárgy 6. félév Számítógép hálózatok Mesterséges intelligencia Haladó adatbáziskezelés Integrált informatikai rendszerek (EAS/ ERP) Üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol) Két kötelezően választható tantárgy Szakdolgozat kidolgozása munkavégzés Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek keresése Karrierlehetőségek A Gazdasági informatika alapképzést elvégző hallgató elsősorban a következő munkakörök betöltésére vállalkozhat: programozó, programozó részleg munkatársa, programozó asszisztens, rendszerfejlesztő, rendszerprogramozó, rendszertesztelő, rendszerkarbantartó, weblapfejlesztő, adatbázis adminisztrátor, adatbázis tervező, online adatelemző, trade szakember. Szakirány felelős: dr. Avornicului Mihai adjunktus Kapcsolat:

17 Management Forma de învăţământ cu frecvenţă / învățământ la distanță Obiective Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, acest program de studiu oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi şi avansate aspecte ale cunoaşterii în domeniul managementului, sub aspect teoretic şi practic, precum și oportunitatea dobândirii unor abilități și competențe esențiale. Realizarea cu succes a oricărei activități, necesită o abordare metodică, riguroasă, prin cele patru componente ale managementului: planificare, organizare, conducere și control (reglarea sistemului pe parcursul obținerii rezultatelor). Pe lângă această abordare riguroasă, managementul trebuie să aducă o viziune de ansamblu, integratoare, la nivelul întregii organizații, care să pună în valoare cunoștințele, instrumentele specifice științei moderne, resursele materiale și cele umane. Planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel gândite încât să dezvolte studenţilor un spirit antreprenorial care să-i călăuzească în activitatea lor profesională după terminarea studiilor și să permită continuarea studiilor la nivel de masterat, atât pe domeniul de specializare, cât şi în alte domenii. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Educație fizică Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Educație fizică Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri(limba engleză, - limba 1 Semestrul 4 ul producției ul întreprinderilor mici și mijlocii ul investițiilor ul serviciilor Studiul mărfurilor și asigurarea calității Competențe și abilități Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT; Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei; Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi) ; Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi controlevaluare; Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă); Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale. Perspective la angajare Absolvenţii specializării vor fi pregătiţi în egală măsură să ocupe funcţii economice, inclusiv de conducere, în diverse ramuri de activitate cum ar fi: producție, comerț, servicii. Specializarea management pregătește viitorii absolvenți oferindu-le competențele și abilitățile necesare solicitărilor actuale de pe piața muncii. Printre ocupaţiile posibile se regăsesc: consilier/expert/inspector/referent/economist în management; expert accesare fonduri structurale și de coeziune; cercetător economist în management; manager aprovizionare, manager bancă, manager întreprindere socială, manager operaţiuni/produs, manager proiect, manager resurse umane. ANTREPRENORIAT Practică (Managementul SCOALA producției și POST DOCTORALA A serviciilor) Limbă modernă în afaceri, limba 1 (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Semestrul 5 strategic ul muncii Logistică Politici de marketing operațional Comunicare în afaceri (limba engleză, Semestrul 6 ul resurselor umane ul achizițiilor comparat ul calității totale Comunicare în afaceri (limba engleză, Elaborarea lucrării de licenţă Responsabili program de studii: Conf. Univ. Dr. Codruța Osoian, Conf. Univ. Dr. Roxana Stegearean Contact:

18 Management Frequent Education System (engleză) Goals The PROGRAM OF MANAGERIAL STUDIES offers various opportunities in skill development for different areas of activities relevant to the contemporary business environment. It provides a theoretical and practical approach to the main components for a successful and effective management. Meanwhile, through its structure the program offers the most updated concepts, methods and techniques available in management. Thus, the students have the chance to develop very important abilities and competencies in managing the companies of the 21st century. Analyzing the curriculum one may notice that the program firstly includes, through basic courses, a general approach to the economic environment, secondly it brings an introductory perspective to management, and thirdly it details some very specific subjects presenting various and important aspects of operations within companies. The students can develop both general and specific competencies which give them the chance to perform in managerial and also non-managerial positions. Our program is developed in accordance with the European and North American requirements for managerial studies. For this reason students have opportunities for continuing their studies in our university but also abroad. 1 st Semester: Microeconomics European Economy Mathematics Applied to Business Public Finance Modern Languages Applied to Business Physical Education 2 nd Semester: Macroeconomics Financial a nd Actuarial Mathematics Basic Accounting IT for business Basic Marketing Business Law Modern Languages Applied to Business Physical Education 3 rd Semester: Corporate Finance Financial Accounting Databases a nd Programs Descriptive Statistics Modern Languages Applied to Business Elective Courses 1 a nd 2 4 th Semester Production Management Small a nd Medium Business Management Investment Management Service Management Skills and competences gained Identifying, analyzing and managing the elements which define the internal and external environment of the business through diagnose and SWOT analysis Developing, implementing and monitoring strategies Developing, implementing and monitoring the managerial system and its components ( it refers to resource allocation) Identifying, selecting and implementing diverse methods for an effective management ( it refers to planning, organization, coordination and evaluation of activities) Applying principles, norms and ethical values for developing the organizational culture Identifying roles and responsibilities within team work and understanding the important role of human resources Developing IT skills for being applied in management area ( for apply IT in different activities included in management) Identifying opportunities for continuous education and effective use of the Mercha ANTREPRENORIAT nd ise a nd Quality Assurance SCOALA POST learning DOCTORALA resources A Modern Languages Applied to Business Internship (Management of goods a nd services) Elective Course 3 5 th Semester: Strategic Management Labor Management Logistics Marketing Policies Operational Management Business Communication Elective Course 4 6 th Semester Supply Management Human Resource Management Comparative Management Total Quality Management Business Communication Elaboration of Graduation Thesis Elective Courses 5 a nd 6 Perspectives for future jobss The graduates are trained to various jobs, in managerial and also non-managerial positions, in manufacturing or service companies, in public institutions. We consider that the competencies and abilities developed by the participants are in concordance with the work force market needs and trends. Possible jobs Economist, Management Consultant, Project manager, Human Resource Manager, Operations Manager, Quality Manager, Economic Researcher in Management, Bank Manager. Responsabili program de studii: Conf. Univ. Dr. Codruța Osoian, Conf. Univ. Dr. Roxana Stegearean Contact:

19 Menedzsment magyar nyelven, nappali képzés/távoktatás (maghiară) Célok A Menedzsment szakirány fő célja, hogy a végzős hallgatók olyan vállalatvezetői tudással legyenek felvértezve, mely lehetővé teszi számukra a valós vállalati döntési helyzetekben való helytállást, beleértve a saját vállalkozás indítását és vezetését. A képzés olyan kulcsterületekre összpontosít, mint: szolgáltató- és termelő cégek vezetési sajátosságai, egyének és csoportok vezetésének és szervezésének módszerei, áruelosztási- és szállítási rendszerek felépítése és működtetése, a vállalati stratégia alkotásának folyamata, a különböző piacokkal kapcsolatos ismeretek, vagy a vállalati tevékenységek anyagi háttérfolyamataival kapcsolatos döntések. A gyakorlati órákon a hallgatók valós vállalatok életéből származó esettanulmányok egyéni vagy csoportos megoldása révén készülnek fel az üzleti élet kihívásaira. A szakirány elvégzése során a diákok elsajátítják magyar, román és valamely más nemzetközi nyelven az üzleti és menedzsment fogalomtárat és annak helyes használatát. Tanterv 1. félév Mikroökonómia Európa gazdaságtana Matematika közgazdászoknak Menedzsment Marketing alapjai Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Testnevelés 2. félév Makroökonómia Pénzügyi és biztosítási matematika Számviteli alapismeretek Gazdasági informatika Közösségi pénzügyek Gazdasági jog Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Testnevelés 3. félév Vállalati pénzügyek Pénzügyi számvitel Adatbázisok és programozás Leíró statisztika Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ olasz/spanyol) Két kötelezően választható tantárgy 4. félév Termelésmenedzsment Kis- és középvállalkozások menedzsmentje Beruházás menedzsment Szolgáltatásmenedzsment Vezetői számvitel Üzleti idegen nyelv (angol/francia/német/ Készségek és kompetenciák A szervezet belső és külső környezetét alkotó elemek beazonosítása, elemzése és gazdasági szempontból történő kezelése Szervezeti stratégiák és politikák kidolgozása és alkalmazása Vezetési rendszerek és alrendszerek kialakítása és gyakorlatba ültetése Tervezési, szervezési, irányítási, koordinálási és ellenőrzési módszerek azonosítása, kiválasztása és alkalmazása Kis komplexitású szervezetek döntéseinek megalapozása, meghozatala és gyakorlatba ültetése Adatbázisok, információk és ismeretek alkalmazása a menedzsment módszerek, technikák és eljárások során A szakmai etika alapelveinek, normáinak és értékeinek elsajátítása Módszeres, hatékony és felelősségteljes munkavégzés A csoportvezetéssel járó feladatok és olasz/spanyol) felelősségek felvállalása egy interdiszciplináris ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Egy kötelezően választható tantárgy Szakmai gyakorlat 5. félév Stratégai menedzsment Projektmenedzsment Logisztika Marketingtervezés Értékteremtő folyamatok menedzsmentje Üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol) Egy kötelezően választható tantárgy 6. félév Humánerőforrás menedzsment Anyagi erőforrások menedzsmentje Összehasonlító menedzsment Minőségmenedzsment Értékesítés vezetés és ösztönzés Üzleti kommunikáció (angol/francia/ német/olasz/spanyol) Egy kötelezően választható tantárgy Szakdolgozat kidolgozása csapat élén Folyamatos tanulási és szakmai fejlődési lehetőségek keresése Karrierlehetőségek A szakirány végzettjei a gyakorlati és elméleti tudásuk birtokában saját cég alapítása és működtetése mellett szervezéssel, vezetéssel vagy a vállalati működés más területeivel kapcsolatos munkakörök betöltésére pályázhatnak igen jó eséllyel, majd néhány év munkatapasztalat utána az egyetemen szerzett ismereteiket vezetői pozíciókban értékesíthetik. Szakirány felelős: dr. Kerekes Kinga adjunktus Kapcsolat:

20 Marketing Forma de învăţământ cu frecvenţă/învăţământ la distanţă Obiective Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist şi dezvoltarea unui spirit antreprenorial, această specializare oferă studenţilor, familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în domeniul marketingului şi posibilitatea acumulării unui fond de cunoştinţe de specialitate cu care absolvenţii ciclului licenţial să poată ocupa un loc de muncă în economia reală. De asemenea, planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel gândite încât să le ofere studenţilor un fond de cunoştinţe în domeniul marketingului comparabil cu cel al absolvenţilor licenţiaţi în aceeaşi specializare în universităţile din Uniunea Europeană şi posibilitatea ca absolvenţii licenţiaţi să poată urma cursurile de masterat oferite în domeniul marketingului sau administrării afacerilor. Semestrul 1 Microeconomie Economie europeană Matematici aplicate în economie Finanţe publice Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 2 Macroeconomie Matematici financiare şi actuariale Bazele contabilităţii Informatică economică Bazele marketingului Dreptul afacerilor Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 3 Finanţele întreprinderii Contabilitate financiară Baze de date şi programe Statistică descriptivă Limbă modernă în afaceri (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) - limba 1 Semestrul 4 Comportamentul consumatorului Cercetări de marketing Statistică inferenţială Studiul mărfurilor şi asigurarea calităţii Competențe și abilități Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de marketing Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor informatice în activităţile de marketing Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizaţia şi mediul său Fundamentarea şi elaborarea mix-ului de marketing Utilizarea tehnicilor de vânzare Organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare ul organizaţional ANTREPRENORIAT SCOALA POST DOCTORALA A Limbă modernă în afaceri, limba 1 (limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) Practică - Marketing (Comportamentul consumatorului + Cercetări de marketing) Semestrul 5 Politici de marketing Marketingul serviciilor Marketingul achiziţiilor Marketingul mărcii Comunicare în afaceri (limba engleză, Semestrul 6 Conducerea şi promovarea vânzărilor Târguri şi expoziţii Marketing financiar-bancar Marketingul organizaţiilor nonprofit Elaborarea lucrării de licenţă Perspective la angajare Ocupaţii posibile: Specialist marketing; Referent de specialitate marketing; Organizator târguri şi expoziţii; Consilier/expert/inspector/ referent/economist în comerţ şi marketing; Consilier vânzări asigurări; Specialist în relaţii publice; Promotor; Designer spaţii expunere produse; Tehnoredactor material promoţionale; Webdesigner; Asistent Product Manager; Media Planner; Consultant vânzări; Referent comerţ exterior (studii superioare); Agent vânzări (studii superioare); Asistent în relaţii publice şi comunicare (studii superioare); Operator de interviu (studii superioare); Asistent brand manager; Agent contractări şi achiziţii (studii superioare). Responsabil program de studii: Conf. Univ. Dr. Mihai Florin Băcilă Contact:

LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE 2014. Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60 Tel: 0264/418652-5; Int 5854 admitere@econ.ubbcluj.ro

LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE 2014. Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 58-60 Tel: 0264/418652-5; Int 5854 admitere@econ.ubbcluj.ro LICENȚĂ IULIE-SEPTEMBRIE 2014 Educație prin excelență Laboratoare noi și echipate la nivel profesional Parteneriate cu mediul de afaceri Mobilități internaționale Studii integral în limba germană, maghiară,

Részletesebben

MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854

MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr Tel: 0264/ ; Int 5854 MASTERAT IULIE-SEPTEMBRIE 2014 Educație prin excelență Laboratoare noi și echipate la nivel profesional Parteneriate cu mediul de afaceri Mobilități internaționale Studii integral în limbile: română, maghiară,

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro SZEMÉLYI ADATOK Fosztó Mónika Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro fmoni77@yahoo.com Neme Nő Születési dátum 04/09/1977 Állampolgárság Román

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló. ANUL DE STUDIU I I. évfolyam PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Tantárgyi háló ANUL DE STUDIU I I. évfolyam Cod UO_SSU_STE_PIPM_DF.0101 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0102 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0103 UO_SSU_STE_PIPM_DF.0104 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0105 UO_SSU_STE_PIPM_DS.0106

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK KUTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Fakultás Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Kar Közigazgatási tanszék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közintézmények számvitele Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

"Áprily Lajos" Kollégium Brassó

Áprily Lajos Kollégium Brassó Hétfő A B A B A B B C D A B C D :0 :0 lab. :0 :0 MEDIUL CONCURENŢIAL AL TEHNICI DE COMUNICARE :0 0:0 Ştiinţe 0:0 :0 :0 :0 ECONOMIE APLICATĂ lab. :0 Kedd A B A B A B B C D A B C D :0 :0 lab. :0 :0 REALIZARAE

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

Használt rövidítések: zi nappali képzés ld - távoktatás

Használt rövidítések: zi nappali képzés ld - távoktatás Romániai egyetemek magiszteri képzései Kedves diákok és érdeklődők, az alábbiakban egy olyan összeállítást találtok amiben megtalálható az összes romániai állami és magyar nyelvű egyházi- illetve alapítványi

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok. Kovács Anikó. 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044. info@franciatudas.hu. www.franciatudas. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név Cím Kovács Anikó 8200 Veszprém, Deák F. u. 8/B. Telefon +36 70 45 22 044 E-mail Honlap Állampolgárság info@franciatudas.hu www.franciatudas.hu magyar Születési idő

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 8004/19.05.2010

Részletesebben

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív)

III. HETI ÓRASZÁM I. félév II. félév I. Év II. Év 23+6 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) III. Év 22+2 (fakultatív) 23+2 (fakultatív) TANTERV - érvényes a 2012-2013-as tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR Szakterület: PÉNZÜGY Tanulmányi program: PÉNZÜGY ÉS BANK (Magyar nyelven) Végzettség:

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Babeş-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és neveléstudományok kar Alkalmazott Pszichológia Intézet A TÁVOKTATATÁS JELENE ÉS JÖVŐJE A BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEMEN Dr. Batiz Enikő adjunktus MÚLT A meghirdetett

Részletesebben

Descrierea postului scos la concurs

Descrierea postului scos la concurs Nume câmp Descriere Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată Poziția în statul de funcții 31 Funcție Asistent universitar (durată determinată 3 ani)

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

1. Sumarul proiectului

1. Sumarul proiectului Programe de formare profesională în sprijinul iniţierii şi dezvoltării de afaceri 1 1. Sumarul proiectului În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L

FIŞA DISCIPLINEI. 2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei SP EC IA L FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ superior 1.2 Facultatea ISTORIE SI FILOSOFIE 1.3 Departamentul ISTORIE IN LIMBA MAGHIARA 1.4 Domeniul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2014 2015 ös tanévre I.év 1 félév Ssz. Tantárgy PLM4101 Bevezetés a pedagógiába (Fundamentele 2 1 V 4 Pedagogiei) PLM1144 Általános és személyiségpszichológia

Részletesebben

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (A képzés közös része, szakirányválasztás a 3. félév végén) Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice

Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice Közgazdaság-tudományok Ştiinţe economice Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika Cibernetică, statistică şi informatică economică Három szak található ezen a területen: Gazdasági kibernetika

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul de

Részletesebben

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI Cooperare interregională 1 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI În data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia pentu Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în Oradea, a lansat un proiect strategic de dezvoltare

Részletesebben

Design of Programming V 5 -

Design of Programming V 5 - Gazdaságinformatikus (BSc) alapszak nappali tagozat (BGI) / BSc programme in Business Information Technology (Full Time) A mintatantervben szereplő tárgyakon felül a tanulmányok során további 10 kredit

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2013 2014 es tanévre I. ÉV 1. félév PLM4101 Bevezetés a pedagógiába 2 1 V 4 (Fundamentele pedagogiei) PLM1144 Általános és 2 2 V 5 személyiségpszichológia

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BÁBES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar TESTNEVELÉS ÉS SPORT KAR 1.3 Intézet EFYÉNI SPORTOK 1.4 Szakterület TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Részletesebben

www.oot.ro 2015. szeptember 4.

www.oot.ro 2015. szeptember 4. www.rmdsz.ro III. évfolyam 124. szám www.oot.ro 2015. szeptember 4. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - Eltörölték a projektekben résztvevő, vissza nem térítendő támogatási keretből javadalmazható közalkalmazottak

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration

Curriculum Vitae. 2003-2006 University of Kaposvár, Faculty of Economics, Doctoral School for Management and Business Administration Curriculum Vitae 1 Personal Information: Name: Anett, Parádi-Dolgos Anett Academic Position: MA Sex: female Date of birth: 02. 07. 1979. Address (in school with room number): University of Kaposvár, Faculty

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 09.08.1972, Vlăhiţa, Jud. Harghita 2. FUNCŢIA: conferenţiar universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: PhD 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Babeş-Bolyai,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel

A TANTÁRGY ADATLAPJA. Vezetői számvitel Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Számviteli alapismeretek Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII 2000 2015 16 martie 2000 Înregistrarea oficială a Fundaţiei Sapientia (FS), cu sediul în Cluj-Napoca. Fundaţia a fost înfiinţată de către conducătorii Bisericilor istorice

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

TANTERV - érvényes a es tanévtől

TANTERV - érvényes a es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MARKETING Szakirány: MARKETING - Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1510/2014.03.28 szenátusi határozat - 5. melléklet A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1. A tanulmányi okmányok kiállítása az 1/2011-es Tanügyi Törvény, a 2284/2007-es Miniszteri rendelet

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 1.2 Facultatea Științe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Makkai Grigore Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Educaţie şi formare Universitatea

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI C E R C E TĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata

A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata 1415/2013.09.13. szenátusi határozat, Módosítva 1577/2014.09.12. határozat - 2. Melléklet és 1742/2015.09.11 határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE Tanárképző Intézetének működési szabályzata 1. Általános

Részletesebben

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák

Tantárgy Adatlap. Speciális kompetenciák Tantárgy Adatlap 1. Tantárgy programja 1.1 Intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz 1.3 Intézet Földrajz magyar tagozat 1.4 Szak Turizmus 1.5 Képzési forma Alapképzés 1.6 A z oktatás tevékenysége

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai superior 1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Janos, Kassay Adresa Str. Patinoarului nr.10/a/9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România Telefon 0266320160 Mobil: 0740173164 Email kassayjanos@sapientia.siculorum.ro

Részletesebben

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért 27. 11. 2015 Despre proiect A projektről Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare

Részletesebben

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához

FILOZÓFIA SZAK Alapképzés A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend összeállításához 1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem és Filozófia Kar Magyar Filozófiai Intézet FILOZÓFIA SZAK Alapképzés 2016-2017 A tantárgyak rendje a Tanulmányi szerződések kitöltéséhez és az Órarend

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program. 2.1 Denumirea disciplinei Metodica activităţilor de educare a limbajului, metodica predării limbii maghiare FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.3 Departamentul Departamentul

Részletesebben

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos Învăţătura Social-Catolică Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Liniile Directoare ale Organizaţiei Kolping Internaţional 1813-1865 1 Istoria...

Részletesebben

Partiumi Keresztény Egyetem Felvételi tájékoztató 2010-2011. www.partium.ro

Partiumi Keresztény Egyetem Felvételi tájékoztató 2010-2011. www.partium.ro Partiumi Keresztény Egyetem tájékoztató www.partium.ro Kedves olvasó, leendő hallgatónk! Szeretettel köszöntelek Románia első akkreditált magyar nyelvű egyeteme, a Partiumi Keresztény Egyetem akadémiai

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

A XIII-a Conferinţă de Geodezie

A XIII-a Conferinţă de Geodezie Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania XIII. Földmérő Találkozó A XIII-a Conferinţă de

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása

május Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása www.rmdsz.ro III. évfolyam 113. szám www.oot.ro 2015. május 20. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - A pártok és a választási kampányok finanszírozásának módosítása 2. Pályázati figyelő - A 2014-2020-as Operatív

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana

A TANTÁRGY ADATLAPJA. 2. A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Pszihomotorikus/test- nevelés, és ezek módszertana A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Főbb tevékenységek és felelősségek Principalele activităţi şi responsabilităţi

Főbb tevékenységek és felelősségek Principalele activităţi şi responsabilităţi 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok

A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Leonardo da Vinci Innovation Transfer Project ADAPTYKES A FINN MUNKAHELY-FEJLESZTÉSI PROGRAMRA ALAPOZOTT KÉPZÉSEK ADAPTÁCIÓJA Magyar tapasztalatok Csillag Sára PhD BGF ADAPTYKES - Adaptation of trainings

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Mikroökonómia

A TANTÁRGY ADATLAPJA Mikroökonómia A TANTÁRGY ADATLAPJA Mikroökonómia 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben