Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár Előtanulmányi feltételek: (kóddal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár Előtanulmányi feltételek: (kóddal)"

Átírás

1 Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Híradástechnika Intézet Villamosenergetika Intézet Számítógéptechnikai Intézet Tantárgy neve és kódja: Villamosságtan I. KHTVT11TNB Kreditérték: 4 KVEVT11ONB KSZVT11SNB nappali tagozat 2005/06 tanév 1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bognár Sándor Oktatók: Műszaki Tudományok Kandidátusa Matematika I. Villamosságtan I. gyak. Erdős Endre Levente Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár Előtanulmányi feltételek: (kóddal) K**MA1V*NB# (párhuzamosan kell felvenni!) K**VT12*NB# (párhuzamosan kell felvenni!) Heti óraszámok: Előadás: Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés v módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: A villamosmérnökök és a villamos műszaki tanárok legalapvetőbb szakmai specifikumának az áramköri és a mező szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - főiskolai és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez is szükséges - villamos feladatokban való jártasság kialakítása. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a villamos és a mágneses jelenségek világos feltárása, az összefüggéseknek fogalmakban (szavakban), ábrákban és - az oktatás során már rendelkezésre álló matematikai ismeretek alapján - matematikai formulákban való megfogalmazása, az absztrakciós készség, a modellekben való gondolkodás megalapozása, ill. fokozása, a valóság és a modellek viszonyának a bemutatása és ezen viszony elvi értékelése, a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a villamos szakterületen. A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. Tematika: A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai. A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. Időben változó elektromágneses mező. A szinuszos váltakozó jelek. Témakör: A villamos alapfogalmak. Alapegységek: az SI mérték-egységrendszer. Skaláris és vektoros villamos mennyiségek a sztatikus mezőben definiálva. A villamos eltolás, az elektrosztatika Gauss-tétele kapacitás, kondenzátorok: villamos mező szigetelőkben, rétegezett szigetelés. Koaxiális kábel (és vezetékpár) kapacitása. A villamos mező energiája. Óraszám: 6

2 Egyenáramú villamos hálózatok analízise. Az egyszerű áramkör, Ohm törvénye, a konduktív elem, huzal ellenállásának és vezetésének számítása, az ellenállás hőmérsékletfüggése, jelölések, a feszültség és az áramerősség irányítása. A villamos munka és a teljesítmény: az áramlási mező vektorai, a differenciális Ohm-törvény. (A sztatikus és az áramlási mező analógja, az elektrolitikus tank.) Az összetett villamos hálózat, Euler tétele, Krichhoff törvényei. Passzív kétpólusok, az eredő ellenállás és vezetés számítása, az ideális és a valóságos generátor, a lineáris aktív kétpólus: ekvivalencia és dualitása, a hatásfok és a teljesítmény, az illesztés. Az összetett villamos hálózat struktúrája, a totális hálózatanalízis módszerei, a vegyes módszer, a csomóponti potenciálok és a hurokáramok módszere, a totális hálózatanalízis számítógéppel. A lineáris hálózatokra vonatkozó elvek és tételek, a szuperpozició, a kompenzáció, a reciprocitás és dualitás. Hálózatanalízis jellegzetes hálózatrészek alapján, a feszültségosztó és az áramosztó, deltacsillag ill. csillag-delta ekvivalens csere; Thévenin, Norton és Millmann tétele, a sokpólus leírása a szuperpozíció tételének alkalmazásával ill. a Kirchhoff-törvények általánosításával. Nemlineáris egyenáramú hálózatok. A nemlineáris áramkör, ill. hálózat fogalma, a nemlineáris ellenállás feszültség-áramerösség karakterisztikája, karakterisztika típusok. (Nemlineáris és lineáris ellenállás-kétpólusok eredő karakterisztikájának szerkesztése), Nemlineáris áramkör analízise munkapontos szerkesztéssel. Szerkesztések összetettebb nemlineáris áramkörök esetén (nemlineáris hálózat analízise). Mágneses mező, mágneskör. A stacionárius mágneses mező alapfogalmai, a mágneses indukció vektora, a skaláris indukciófluxus, a mágneses mező ábrázolása a Farady féle erővonalképpel, a permanens mágnesrúd. Vezető és tekercs mágneses mezeje, a gerjesztési törvény, a mágneses térerősség, toroid, szolenoid és vezetékpár térerősségének meghatározása. A mágneses permeabilitás dia-, para- és ferromágneses anyagok. A mágnesezési görbe, a hiszterézis jelenség, lágy és kemény mágneses anyagok. A mágneses kör, a mágneses Ohm-törvény, a mágneses vezetés ill. ellenállás. Egy-, és kéthurkos mágneskörök számítása, adott fluxushoz gerjesztés, adott gerjesztés esetén fluxus számítása. Permanens mágnesű gerjesztés. Mágneskörök számítása, erőszámítás. Az indukciótörvény, indukált feszültség meghatározása a "mozgási" és a "nyugalmi" indukció modelljével. Az induktivitás és a kölcsönös induktivitás számítása. A mágneses mező fajlagos energiája, tekercs mágneses energiája, (húzómágnesek számítása). Időben változó elektromágneses mező Időben változó elektromágneses mező törvényei. Szinuszos váltakozó jelek. Szinuszos váltakozó feszültség előállítása. A periódusidő és a frekvencia: a kezdőfázisszög és a fáziseltérés: a csúcsérték és az effektív érték. Ohm törvénye a feszültség és áramerősség időfüggvényére, az amplitúdókra és az effektív étékekre. A kapacitív és az induktív reaktancia. A szimbolikus számítási mód: szinorok: fázorok az impedancia, a szuszceptancia és az admittancia: impedancia és admittancia számítások sorospárhuzamos vegyes kapcsolások esetén. Egyszerű váltakozó áramú áramkörök komplex számításai. A villamos teljesítmények számításai elemi és komplex módon. Az elektrolitikus és a abszolút középérték: a csúcstényező és a formatényező. (Váltakozó áramú mennyiségek mérése: a műszerek működésének elvei: a mért és a mutatott érték.)

3 Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) A tantervben előírt előadások látogatása erősen ajánlott. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi jegy megszerzése a Villamosságtan I. gyak. K**VT12*NB kódú tárgyból. A pótlás módja: A félévközi jegy kialakításának módszere: Lásd a Villamosságtan I. gyak. K**VT12*NB kódú tárgynál. A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából. Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40. Az elégséges osztályzat alsó szintje 65 pont. Kötelező: Irodalom: Ajánlott: dr.selmeczi - Schnöller : Villamosságtan I. (4920/I.) dr.selmeczi - Schnöller Villamosságtan II. (490/II.) dr.selmeczi-schnöller: Villamosságtan Példatár (KKMF 1124) Demeterné: Villamosságtan Példatár (KKMF 1057) Géher Károly: Lineáris hálózatok (MK) Demeter Dén Szekér Varga: Villamosságtan I. 1. (2001/9) Demeter: Villamosságtan II. 1. (2001/51) Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók).

4 Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Villamosenergetika Intézet Számítógéptechnikai Intézet Tantárgy neve és kódja: Villamosságtan I. gyak. KHTVT12TNB Kreditérték: 5 KVEVT12ONB KSZVT12SNB nappali tagozat 2005/06 tanév 1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bognár Sándor Műszaki Tudományok Kandidátusa Oktatók: Erdős Endre Levente Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár (párhuzamosan kell felvenni!) Előtanulmányi feltételek: Villamosságtan I. K**VT11*NB# (kóddal) Heti óraszámok: Előadás: 0 Tantermi gyak.: Laborgyakorlat: 1 Konzultáció: Számonkérés f módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: Készség kialakítása a Villamosságtan I. K**VT11*NB tantárgyban oktatott tananyag kalkulátoros számításaiban. Saját mérési tapasztalat által a tananyag elmélyítésének segítése. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus - kalkulátoros, ("fejben" nagyságrendileg ellenőrzött) - számításokban való készség kialakítása, a célra orientált villamosságtani számítógépes programok önálló alkalmazásában való jártasság kialakítása, a műszaki feladatoknak és azok megoldásainak logikus és szabatos megfogalmazásának és a kommunikációs készségnek a fokozása, pl. táblánál való rendszeres szereplés, valamint önálló referátum megtartás alapján, az elvi tételeknek kísérleti igazolásában, valamint néhány alapvető villamos mérési eljárásban való jártasság kialakítása, a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás alapjainak a megteremtése. Tematika: Megegyezik a Villamosságtan I. K**VT11*NB tantárgy tematikájával. Témakör: Óraszám: A villamos alapfogalmak az elektrosztatikus mezőben definiálva. 6 Lineáris egyenáramú villamos hálózatok analízise. 15 A nemlineáris egyenáramú áramkörök alapfogalmai. A stacionárius mágneses mező, mágneskörök vizsgálata. 9 Időben változó elektromágneses mező. A szinuszos váltakozó jelek. 9 Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) Az elégséges félévközi jegy alapfeltétele valamennyi laborgyakorlatnak a szorgalmi időszakban történő teljesítése. Esetlegesen elmaradt vagy hibás mérést - a laborvezető engedélyével - egy másik csoport foglalkozásán lehet pótolni. Oktatási hét (konzultáció)

5 I. zárthelyi II. zárthelyi A pótlás módja: A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi a legalább elégségesre nem teljesített anyagrészből. Elégtelen félévközi jegy kijavítására a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalmat biztosítunk. A félévközi jegy kialakításának módszere: A félévközi jegy komponensei: a két zárthelyi, az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a gyakorlati órákon való szereplések. A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) Lásd a Villamosságtan I. K**VT11*NB kódú tárgynál. Kötelező: Irodalom: Ajánlott: Lásd a Villamosságtan I. K**VT11*NB kódú tárgynál. Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatók tartoznak.

6 Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Híradástechnika Intézet Villamosenergetika Intézet Számítógéptechnikai Intézet Tantárgy neve és kódja: Villamosságtan II. KHTVT21TNB Kreditérték: 2 KVEVT21ONB KSZVT21SNB nappali tagozat 2005/06 tanév 2. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bognár Sándor Műszaki Tudományok Kandidátusa Oktatók: Erdős Endre Levente Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár K**MA1V*NB K**VT11*NB Előtanulmányi feltételek: (kóddal) Matematika I. Villamosságtan I. Matematika II. K**MA2V*NB# (párhuzamosan kell felvenni!) Heti óraszámok: Előadás: Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés v módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: A villamosmérnökök és a villamos műszaki tanárok legalapvetőbb szakmai specifikumának az áramköri és a mező szemléletének a kialakítása. Ezen keresztül a későbbi - főiskolai és az azt követő - villamos szakmai tanulmányok megalapozása. A mérnöki döntésekhez is szükséges - villamos feladatokban való jártasság kialakítása. Készség kialakítása a tantárgyban oktatott tananyag kalkulátoros számításaiban. Saját mérési tapasztalat által a tananyag elmélyítésének segítése. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a villamos és a mágneses jelenségek világos feltárása, az összefüggéseknek fogalmakban (szavakban), ábrákban és - az oktatás során már rendelkezésre álló matematikai ismeretek alapján - matematikai formulákban való megfogalmazása, az absztrakciós készség, a modellekben való gondolkodás megalapozása, ill. fokozása, a valóság és a modellek viszonyának a bemutatása és ezen viszony elvi értékelése, a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a villamos szakterületen. A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. Tematika: Összetett szinuszos hálózatok, a háromfázisú energetikai rendszer Komplex mennyiségek függvényábrázolásai Kétpóluspárok Periodikus áramú hálózatok Tranziens jelenségek (Általános időbeli jelenségek vizsgálata) Témakör: Összetett szinuszos hálózatok. A fázisjavítás, az illesztés. Induktív csatolások, ezek helyettesítő képei. A hálózatszámítási tételek és módszerek alkalmazása szinuszos hálózatok esetén. Szinuszos hálózatok számításai. Többfázisú feszültség előállítása, a háromfázisú hálózat, a csillag- és a deltakapcsolás, a forgó mágneses mező. Számítások háromfázisú hálózatok esetén, a nullpont eltolódás meghatározása, (a szimmetrikus összetevők módszere). A háromfázisú teljesítmény számítása. Óraszám: 9

7 Függvényábrázolások komplex mennyiségek esetén, frekvenciafüggvények. Helygörbék: egyenes-, és kördiagramok (impedancia és áram munkadiagram), az inverzió szabályai (Nyquist-diagramok). Logaritmikus egységek és mennyiségek, nullad-, első-, és másodfokú Bode-diagramok. Rezonanciajelenség, rezgőkörök, rezonanciagörbék, rezgőkörök Bode-, (és Nyquist-) diagramjai. (LC, RC, és RL kétpólusok Foster-szintézise.) Kétpóluspárok. A lineáris kétpóluspárok karakterisztikái és paraméterei, a paraméterek összefüggései, a paramétertáblázat, kétpóluspárok szimmetriái, kétpóluspárok helyettesítő kapcsolásai. Kétpóluspárok üzemi sajátosságai, lezárás, az üzemi átviteli tényező, összekapcsolás, a reflexiós tényező, a hullámimpedancia. Periodikus áramú hálózatok. Periodikus jelenségek, az alap és a felharmonikusok fogalma. A Fourier-analízis alkalmazása (a Fourier-sor komplex alakja). A nemlineáris torzulás a torzítási tényező. A lineáris torzulás fogalma (ennek alkalmazása harmonikusszűrésre). Tranziens jelenségek (Általános időbeli jelenségek vizsgálata) Villamos hálózat differenciál-egyenletrendszere. A differenciálegyenletek megoldása Laplacetranszformációval, az operátoros impedancia fogalma. Egyszerű RL, RC és RLC kétpólusok egyenfeszültségre kapcsolása operátoros módszerrel, az időállandó és a csillapítási tényező fogalma, rezgőkör szabad rezgései (az aperiodikus kör). Ki-, be és átkapcsolások összetettebb egyenáramú áramkörökben az egyszerű esetekre visszavezetve. Egyszerű váltakozó áramú áramkörök be-, és ki-kapcsolásai Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) A tantervben előírt előadások látogatása erősen ajánlott. A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi jegy megszerzése a Villamosságtan II. gyak. K**VT22*NB kódú tárgyból. A pótlás módja: A félévközi jegy kialakításának módszere: Lásd a Villamosságtan II. gyak. K**VT22*NB kódú tárgynál. A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. Az írásbeli vizsga két részből áll: elméleti kérdések megválaszolásából és feladatok megoldásából. Az értékelés pontozásos, a maximális pontszám 120. Ezen belül az elméleti kérdésekre kapható maximális pontszám 40. Az elégséges osztályzat alsó szintje 65 pont. Kötelező: Irodalom: Ajánlott: Debreczenyné Révy Gabriella Bode diagramok (440/1978) Debreczenyné Révy Gabriella Kétpóluspárok (261/1979) Demeter Dén: Villamosságtan II. 2. (2001/51) Demeter Szekér: Villamosságtan II.. (2001/51) Demeter Dén: Villamosságtan III. (17/2001) Szekér: Bode-diagramok

8 Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatók tartoznak.

9 Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Villamosenergetika Intézet Számítógéptechnikai Intézet Tantárgy neve és kódja: Villamosságtan II. gyak. KHTVT22TNB Kreditérték: KVEVT22ONB KSZVT22SNB nappali tagozat 2005/06 tanév 1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bognár Sándor Műszaki Tudományok Kandidátusa Oktatók: Erdős Endre Levente Balczó Zoltán Bicsák Boldizsár (párhuzamosan kell felvenni!) Előtanulmányi feltételek: Villamosságtan II. K**VT21*NB# (kóddal) Heti óraszámok: Előadás: 0 Tantermi gyak.: Laborgyakorlat: 1 Konzultáció: Számonkérés f módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: Készség kialakítása a Villamosságtan II. K**VT21*NB tantárgyban oktatott tananyag kalkulátoros számításaiban. Saját mérési tapasztalat által a tananyag elmélyítésének segítése. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a műszaki számításokban és az ezekhez szükséges reális pontosságú, numerikus - kalkulátoros, ("fejben" nagyságrendileg ellenőrzött) - számításokban való készség kialakítása, a célra orientált villamosságtani számítógépes programok önálló alkalmazásában való jártasság kialakítása, a műszaki feladatoknak és azok megoldásainak logikus és szabatos megfogalmazásának és a kommunikációs készségnek a fokozása, pl. táblánál való rendszeres szereplés, valamint önálló referátum megtartás alapján, az elvi tételeknek kísérleti igazolásában, valamint néhány alapvető villamos mérési eljárásban való jártasság kialakítása, a műszaki feladatok és gazdasági vetületük kölcsönhatásában való gondolkodás alapjainak a megteremtése. Tematika: Megegyezik a Villamosságtan II. K**VT21*NB tantárgy tematikájával. Témakör: Óraszám: Összetett szinuszos hálózatok, a háromfázisú energetikai rendszer 9 Komplex mennyiségek függvényábrázolásai 12 Kétpóluspárok 12 Periodikus áramú hálózatok 6 Tranziens jelenségek (Általános időbeli jelenségek vizsgálata) 6 Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) Az elégséges félévközi jegy alapfeltétele valamennyi laborgyakorlatnak a szorgalmi időszakban történő teljesítése. Esetlegesen elmaradt vagy hibás mérést - a laborvezető engedélyével - egy másik csoport foglalkozásán lehet pótolni. Oktatási hét (konzultáció) I. zárthelyi II. zárthelyi

10 A pótlás módja: A szorgalmi időszak utolsó hetében pótzárthelyi a legalább elégségesre nem teljesített anyagrészből. Elégtelen félévközi jegy kijavítására a vizsgaidőszakban legfeljebb egy alkalmat biztosítunk. A félévközi jegy kialakításának módszere: A félévközi jegy komponensei: a két zárthelyi, az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a gyakorlati órákon való szereplések. A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. Lásd a Villamosságtan II. K**VT21*NB kódú tárgynál. Kötelező: Irodalom: Ajánlott: Lásd a Villamosságtan II. K**VT21*NB kódú tárgynál. Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatók tartoznak.

11 Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Informatika II. KHTIN2VTNB Kreditérték: 4 nappali tagozat 2006/07 tanév.1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Beinschróth József Oktatók: Előtanulmányi feltételek: Informatika I.. KMAIN1VTNB (kóddal) Informatika I. lab KMAINVTNB Heti óraszámok: Előadás: Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 1 Konzultáció: Számonkérés v módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: A villamosmérnök hallgatók széleskörű ismereteket szerezzenek a számítógép hálózatok hardver és szoftver eszközeiről, a hálózatok alkalmazásáról. A tárgy felhasználói és fogalmi szinten érint szakterületeket és megalapozza a további informatika jellegű tantárgyakat. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: Az operációs rendszerhez kapcsolódó fogalmak kimutatása, a fogalmak közötti összefüggések feltárása, az UNIX operációs rendszer által biztosított szolgáltatások áttekintése A számítógép hálózatok fő kategóriáinak, elemeinek, fogalmainak áttekintése, a közöttük lévő kapcsolatok feltárása A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. Tematika: Operációs rendszer alapfogalmak Az Unix operációs rendszer jellemzői A számítógép hálózatok Témakör: Óraszám: Operációs rendszer alapfogalmak Multiuser, multitask, file-system, stb. Az Unix operációs rendszer jellemzői Grafikus és parancsorientált kezelői felületek, parancsok, file-system, hard és 6-9 szimbolikus link, felhasználók, jogosultságok, joker karakterek, reguláris kifejezések, csövek, átirányítások Shellerek az Unixban. Bourne Korn, C shell. Shell inicializálás. A shell programozás alapjai -6

12 A számítógép hálózatok Történeti áttekintés, kialakulásuk, kategóriák, jelentőségük. Hálózati topológiák, adott topológiák alkalmazása. Fizikai átvivő közegek és ezek jellemzői Hálózati modellek. Réteges felépítés, a réteg feladata. Az OSI és rétegei, ezek szerepe. A TCP/IP hálózati modell, a rétegek feladatai. IP és TCP.IP cím, port szám, sockets, kapcsolat orientált és off line kapcsolat Hálózati eszközök, Jelismétlő, híd, útvonal, választó stb. szerepe, helye a hálózatokban. Lokális hálózatok. Közeghozzáférési eljárások. Szervek a LAN-ban. Általános adattároló, nyomtató szerver, stb. Vezeték nélküli hálózatok és jellemzőik. Behívásos eszközök, eseti hálózatok, IrDA, Bluetooth, stb. Internet alapfogalmak. Általános megfontolások, szolgáltatások. Az Internet szerverei, ezek jellemzői. A szolgáltatások használata és ezek eszközei Tűzfalak, jelentőségük, típusok, működésük, alkalmazási körük, VPN mint az Internet egy speciális alkalmazása. Működés, kódolás. Speciális hálózatok, ipari hálózatok, kommunális hálózatok -6 Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) A tantervben előírt előadások látogatása kötelező. A szorgalmi időszak utolsó előtti hetén ZH. A vizsgára bocsátás feltétele legalább elégséges eredményű ZH, valamint eredményes részvétel a laboratóriumi gyakorlatokon. A szorgalmi időszakban írt ZH alapján vizsgajegyet ajánlunk meg (jó, jeles). A pótlás módja: A laboratóriumi gyakorlatok pótlása csak a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges. A vizsgaidőszak első 10 munkanapján egyszeri alkalommal lehetőség van az aláírás megszerzésére (pótzárthelyi). A félévközi jegy kialakításának módszere: A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. Követelmény az elégséges szinthez: a feladatok 40%-nak megoldása. Irodalom: Kötelező: Ajánlott: Tannenbaum: Operációs rendszerek Tannenbaum: Számtógép hálózatok Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). Dr. Beinschróth József: Az UNIX operációs rendszer használata Dr. Beinschróth József: Mérési útmutató az alkalmazott számítástechnika tárgyhoz

13 Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Híradástechnika I. KHTHI11TNB Kreditérték: nappali tagozat 2006/07 tanév.1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lukács György Oktatók: Dr. Lukács György Mágel Gábor Wührl Tibor Matematika II. gyak. KMEA4VTNB Villamosságtan II. gyak. KHTVT22TNB Előtanulmányi feltételek: (kóddal) Heti óraszámok: Előadás: Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés v módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: A villamosmérnök hallgatók számára bemutatni a Híradástechnika alapfogalmait, a szakterület alapvető paramétereit. A hallgatók szerezzenek kellő rendszertechnikai áttekintést a kommunikációs rendszerek és eszközök működésében, kiválasztásában, alkalmazhatóságában. Ismerjék meg a távközléstechnikai és informatikai eszközök kapcsolatát, az infokommunikációs rendszerek legfontosabb jellemzőit. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a jelátviteli alapösszefüggések világos feltárása, az összefüggéseknek fogalmakban (szavakban), ábrákban és - az oktatás során már rendelkezésre álló matematikai ismeretek alapján - matematikai formulákban való megfogalmazása, az absztrakciós készség, a modellekben való gondolkodás megalapozása, ill. fokozása, a valóság és a modellek viszonyának a bemutatása és ezen viszony elvi értékelése, a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a híradástechnika szakterületen. A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. Tematika: Jelátviteli alapfogalmak Hírközléstechnikaí alapok Média anyagok rögzítése és tárolása Broadcast műsorszórás Telekommunikációs rendszerek Egyéb alkalmazások Témakör: Óraszám: Jelátviteli alapfogalmak 6-9 A híradástechnika fogalma, története, jelentősége. Hogyan lesz a hírforrásból jel, a jelek leírása, osztályozása. Alapsávi jelek, vonali kódolások. Modulált jelek, modulációs eljárások, analóg és digitális modulációk. Jelek az idő és frekvencia tartományban, a jel spektruma. Mintavételezés, analóg jelek digitalizálása, jelvisszaállíthatóság alapfeltételei, sávkorlátozás, helyreállítás és amplitudó korrekció, kvantálási jel-zaj viszony. Az akusztika és fénytechnika fizikai alapjai. Jelátalakítók (mikrofon, hangszóró, optikai átalakítók, képmegjelenítők).

14 Hírközléstechnikaí alapok 9-12 Az információátvitel fizikai közege (koaxiális kábel, csavart érpár: UTP/STP, optikai kábel, szabad tér) és jellemzői. Távvezeték elmélet, a hírközlő csatornák, analóg és digitális csatornák jellemzése, hibajavító kódolások. Vezetett hullámú összeköttetések, átvitel TEM hullámvezetővel és dielektromos hullámvezetővel. A rádiócsatorna, az elektromágneses spektrum felosztása, fontosabb antennajellemzők. Csatorna megosztás, frekvencia és időosztású nyalábolás. Hullámterjedési módok, a szabadtéri csillapítás. Zaj, zajtényező, jel-zaj mérleg. Média anyagok rögzítése és tárolása -6 Analóg tárolási módok (mechanikus, optikai, mágneses) Digitális tárolási módok (mágneses, optikai, félvezetős). Redundancia, tömörítési eljárások. Szórakoztató elektronikai eszközök (hang, kép, videó rögzítés, lejátszás) Broadcast műsorszórás 6 Analóg és digitális hang és TV műsorszórás. Emeltszintű szolgáltatások a műsorszórásban. Adatszórás, műsorszétosztás. Szórakoztató elektronikai eszközök (hang, videó adás és vétel). Telekommunikációs rendszerek Bérelt vonali összeköttetések (adatátviteli vonalak, kábeles műsorszórás). Kapcsolt vonali összeköttetések. Forgalomelmélet. Áramkör kapcsolt hálózatok és végberendezései (nyilvános telefon hálózat, integrált szolgáltatású digitális hálózat). Csomagkapcsolt hálózatok (világméretű-, nagy kiterjedésű- és helyi hálózatok), végberendezések és alkalmazások (adat, kép, hang és videó alkalmazások). Integrált szolgáltatású hálózatok. A távközléstechnika és az informatika konvergenciája. Infokommunikációs hálózatok. Kommunikációs gerinchálózatok. Mobil hírközlés, mobil kommunikációs rendszerek és eszközei. Egyéb alkalmazások Rádiólokáció, nagyfrekvenciás aktív távérzékelés. Rádiócsillagászat, nagyfrekvenciás passzív távérzékelés, rádiónavigáció (GPS). Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) A tantervben előírt előadások látogatása kötelező. A szorgalmi időszak 7. és 1. hetében ZH. A vizsgára bocsátás feltétele: a két ZH átlaga érje el 2.00 értéket, valamint a félévközi jegy megszerzése a Híradástechnika I. labor tárgyból. A pótlás módja: Pótzárthelyi írása a szorgalmi időszak utolsó hetében. A vizsgaidőszakban további pótlás nem lehetséges. A félévközi jegy kialakításának módszere: A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. Vizsga a teljes félévi anyagból írásban (részben teszt). A ZH átlag alapján jegymegajánlás lehetséges (jó, jeles). Pótzárthelyit írt hallgató nem kaphat jegymegajánlást. Követelmény az elégséges szinthez: a feladatok 40%-nak megoldása Irodalom: Kötelező: Lukács-Mágel-Wührl: Híradástechnika I. (tanári kézirat) Ajánlott: Géher: Híradástechnika (Műszaki Könyvkiadó) Ferency Pál: Hírközléselmélet Házman: Híradástechnika II. (Távközlés) Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók).

15 Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Híradástechnika I. laboratórium KHTHI12TNB Kreditérték: 2 nappali tagozat 2006/07 tanév.1. félév (szemeszter) Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lukács György Oktatók: Dr. Lukács György Mágel Gábor Wührl Tibor Híradástechnika I. KHTHI11TNB# Előtanulmányi feltételek: (kóddal) Heti óraszámok: Előadás: 0 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 2 Konzultáció: Számonkérés f módja (s,v,f): A tananyag Oktatási cél: A villamosmérnök hallgatók számára méréssel bemutatni a Híradástechnika alapfogalmait, a szakterület alapvető paramétereit. A hallgatók szerezzenek kellő ismeretet a kommunikációs rendszerek alap méréseiben. Ismerjék meg a távközléstechnikai legfontosabb mérési módszereit, eszközeit, műszereit. Oktatási cél elérését szolgáló feladatok: a jelátviteli alapösszefüggések világos feltárása, az összefüggéseknek méréssel történő igazolása, ábrázolásuk az idő, ill. frekvencia tartományban. az absztrakciós készség, a modellekben való gondolkodás megalapozása, ill. fokozása, a valóság és a modellek viszonyának a bemutatása és ezen viszony elvi értékelése, a természet és a technika egészében érvényesülő törvények, viszonyok és tendenciák bemutatása és értékelésük a híradástechnika szakterületen. A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, jártasságokat és készségeket, amelyek lehetővé teszik a konvertálható villamosmérnökök képzését. A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. Tematika: Jelátviteli alapfogalmak Hírközléstechnikaí alapok Média anyagok rögzítése és tárolása Broadcast műsorszórás Telekommunikációs rendszerek Témakör: Óraszám: Jelátviteli alapfogalmak 6 Jelek az idő és frekvencia tartományban. Alapvető modulációk bemutatása, mérései. Spektrum mérések különböző áramkörökön. Analóg jelek digitalizálása, mérései, kvantálási torzítás mérése. Hírközléstechnikaí alapok 6 Kétpólusok vizsgálata, Négypólusok vizsgálata Távvezeték alapmérések Többcsatornás átviteli mérés

16 Média anyagok rögzítése és tárolása Analóg tárolási (mechanikus, optikai, mágneses) mérések. Digitális tárolási módok (mágneses, optikai, félvezetős) mérése. Redundancia, tömörítési eljárások mérése. Broadcast műsorszórás Szórakoztató elektronikai eszközök (hang, videó adás és vétel) mérése. Telekommunikációs rendszerek Kapcsolt vonali összeköttetések mérése. Áramkör kapcsolt hálózatok és végberendezései (nyilvános telefon hálózat, integrált szolgáltatású digitális hálózat) mérése. Csomagkapcsolt hálózatok (világméretű-, nagy kiterjedésű- és helyi hálózatok), végberendezések és alkalmazások (adat, kép, hang és videó alkalmazások) mérése Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) A tantervben előírt laboratóriumok látogatása kötelező. A pótlás módja: Pótmérés a szorgalmi időszak utolsó hetében. Vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs. A félévközi jegy kialakításának módszere: Írásbeli belépő ZH (lehet teszt is) a méréseken. Labormérések értékelésére kapott jegyek számtani közepe (kerekítéssel). A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. nincs Kötelező: Híradástechnika I. labormérési útmutató Ajánlott: Irodalom: Egyéb segédletek: A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülő oktatási anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók).

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC

NEPTUN-kód: KHTIA21TNC Kredit: 5 Informatika II. KHTIA21TNC Programozás II. oratórium nappali: 2 ea+ 0 gy+ 0 KMAPR22TNC Dr. Beinschróth József Az aláírás megszerzésnek feltétele: a félév folyamán 2db. ZH mindegyikének legalább

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

Villamosságtan szigorlati tételek

Villamosságtan szigorlati tételek Villamosságtan szigorlati tételek 1.1. Egyenáramú hálózatok alaptörvényei 1.2. Lineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.3. Nemlineáris egyenáramú hálózatok elemi számítása 1.4. Egyenáramú hálózatok

Részletesebben

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1. Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI 8 1.1 AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.2 AZ ELEKTROMOS TÉR 9 1.3 COULOMB TÖRVÉNYE 10 1.4 AZ ELEKTROMOS

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Tantervkészítés alapjai Tárgykód: RMILB135, Műszaki Fizika I (villamosságtan) Heti óraszám 1 : 10 ea, 5 gy, 0 lab Kreditpont: 4 Szak(ok)/ típus 2 : Mérnök

Részletesebben

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektrotechnika 9. évfolyam Elektrotechnika 9. évfolyam Villamos áramkörök A villamos áramkör. A villamos áramkör részei. Ideális feszültségforrás. Fogyasztó. Vezeték. Villamos ellenállás. Ohm törvénye. Részfeszültségek és feszültségesés.

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK. Váltakozóáramú hálózatok ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK Váltakozóáramú hálózatok Háromfázisú hálózatok Miért használunk többfázisú hálózatot? Mutassa meg a háromfázisú rendszer fontosabb jellemzőit és előnyeit az egyfázisú rendszerrel szemben!

Részletesebben

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM

ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL 1. EGYENÁRAM ALAPFOGALMIKÉRDÉSEK VILLAMOSSÁGTANBÓL INFORMATIKUS HALLGATÓK RÉSZÉRE 1. EGYENÁRAM 1. Vezesse le a feszültségosztó képletet két ellenállás (R 1 és R 2 ) esetén! Az összefüggésben szerepl mennyiségek jelölését

Részletesebben

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata

Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén. Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Hálózatok számítása egyenáramú és szinuszos gerjesztések esetén Egyenáramú hálózatok vizsgálata Szinuszos áramú hálózatok vizsgálata Egyenáramú hálózatok vizsgálata ellenállások, generátorok, belső ellenállások

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Tantervkészítés alapjai Tárgykód: RMINB135, Hardverek Villamosságtani Alapjai Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 gy, 0 lab Kreditpont: 4 Szak(ok)/ típus 2 : Mérnök

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f):

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f): Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Informatikai rendszerek üzemeltetése és biztonsága I. KHTIR11TNB Kreditérték: 3 nappali

Részletesebben

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f):

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f): Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Híradástechnika II. KHTHI21TNB Kreditérték: 2 nappali tagozat 200/07 tanév.1. félév

Részletesebben

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni?

Milyen elvi mérési és számítási módszerrel lehet a Thevenin helyettesítő kép elemeit meghatározni? 1. mérés Definiálja a korrekciót! Definiálja a mérés eredményét metrológiailag helyes formában! Definiálja a relatív formában megadott mérési hibát! Definiálja a rendszeres hibát! Definiálja a véletlen

Részletesebben

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f):

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f): Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Fénytávközlés I. KHTFTTNB Kreditérték: 3 nappali tagozat 5 félév (szemeszter) Szakok

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel? Orvosi jelfeldolgozás Információ De, mi az a jel? Jel: Információt szolgáltat (információ: új ismeretanyag, amely csökkenti a bizonytalanságot).. Megjelent.. Panasza? információ:. Egy beteg.. Fáj a fogam.

Részletesebben

Számítási feladatok a 6. fejezethez

Számítási feladatok a 6. fejezethez Számítási feladatok a 6. fejezethez 1. Egy szinuszosan változó áram a polaritás váltás után 1 μs múlva éri el első maximumát. Mekkora az áram frekvenciája? 2. Egy áramkörben I = 0,5 A erősségű és 200 Hz

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Elektronika 11. évfolyam

Elektronika 11. évfolyam Elektronika 11. évfolyam Áramköri elemek csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris,) Áramkörök csoportosítása. (Aktív-passzív, lineáris- nem lineáris, kétpólusok-négypólusok) Két-pólusok csoportosítása.

Részletesebben

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA Az áramkörök szimulációja révén betekintést nyerünk azok működésébe. Meg tudjuk határozni az áramkörök válaszát különböző gerjesztésekre, különböző üzemmódokra. Végezhetők analóg

Részletesebben

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 11.a Évfolyam: 11. 36 hét, heti 2 óra, évi 72 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f):

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f): Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Mobil kommunikáció I. KHTMK11TNB Kreditérték: nappali tagozat 5. félév (szemeszter)

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan 1.Előadás Egyenáramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Villamos hálózat: villamos áramköri elemek tetszőleges kapcsolása. Reguláris hálózat: ha helyesen felírt hálózati

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. 2.200,-

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Gépipari Technológiai Intézet

Gépipari Technológiai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépipari Technológiai Intézet FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS TANTÁRGYI ISMERTETŐ Egyszerűsített értékelésű tantárgyakhoz Tartalom 1. Általános adatok...1 1.1. A tantárgy

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak 2016/2017. tanév 2. félév 1. Matematika II. 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I. labor Nincs kötelezően előírt jegyzet 3. Villamosipari anyagismeret labor Nincs kötelezően

Részletesebben

JEGYZETTERV. 2016/2017 tanév tavaszi félév

JEGYZETTERV. 2016/2017 tanév tavaszi félév ÓE D 11 csoport Jv Villamosmérnök távoktatási tagozat I. évf. (1JTV) Matematika I. 1190 Matematika feladatok KMEMA11TTD 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra Kalkulus 1. Thomas féle kalkulus 1.

Részletesebben

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok

FIZIKA. Váltóáramú hálózatok, elektromágneses hullámok Váltóáramú hálózatok, elektromágneses Váltóáramú hálózatok Maxwell egyenletek Elektromágneses Váltófeszültség (t) = B A w sinwt = sinwt maximális feszültség w= pf körfrekvencia 4 3 - - -3-4,5,,5,,5,3,35

Részletesebben

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.

Részletesebben

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN

Dr. Gyurcsek István. Példafeladatok. Helygörbék Bode-diagramok HELYGÖRBÉK, BODE-DIAGRAMOK DR. GYURCSEK ISTVÁN Dr. Gyurcsek István Példafeladatok Helygörbék Bode-diagramok 1 2016.11.11.. Helygörbe szerkesztése VIZSGÁLAT: Mi a következménye annak, ha az áramkör valamelyik jellemző paramétere változik? Helygörbe

Részletesebben

Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. Amíg a készlet tart! KMXIA1TBTE CD I. Amíg a készlet tart!

Informatika I. 1186/I. Számítástechnika I. Amíg a készlet tart! KMXIA1TBTE CD I. Amíg a készlet tart! ÓE E 11 csoport Jv Villamosmérnök távoktatási tagozat I. évf. (1JTV) Matematika I. 1190 Matematika feladatok Amíg a készlet tart! NMXAN1HBTE 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra Amíg a készlet

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Az elektromágneses indukció jelensége

Az elektromágneses indukció jelensége Az elektromágneses indukció jelensége Korábban láttuk, hogy az elektromos áram hatására mágneses tér keletkezik (Ampère-féle gerjesztési törvény) Kérdés, hogy vajon ez megfordítható-e, és a mágneses tér

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy

Emberi Erőforrások Minisztériumának állásfoglalását megerősíti, hogy Tájékoztató az SZTE BTK Kari Tanulmányi Ügyrendjének az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 8.1. pontját kiegészíteni hivatott, korábban felfüggesztett rendelkezésével kapcsolatos eljárásrendről a 2016117-es

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika) Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar TANTÁRGYI ADATLAP és tantárgyi követelmények 2006/07 Földtudományi Szak Kötelező tantárgy Tantárgycím: Kísérleti Fizika II. (Elektrodinamika és Optika)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13 1. A TÖLTÉS ÉS ELEKTROMOS TERE... 15 1.1. Az elektromos töltés... 15 1.2. Az elektromos térer sség... 16 1.3. A feszültség... 18 1.4. A potenciál és a potenciálfüggvény...

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 4. óra - levelező Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2011. március 18. MA lev - 4. óra Verzió: 1.3 Utolsó frissítés: 2011. május 15. 1/51 Tartalom I 1 A/D konverterek alkalmazása

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja:

Tantárgy neve: Agrárinformatikai rendszerek I. Tantárgy kódja: Meghirdetés féléve: Kreditpont: Össz óraszám (elm+gyak): Számonkérés módja: Agrárinformatikai rendszerek I. MG2524 Meghirdetés féléve: 5. félév Számonkérés módja: gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód): MG1207; MG1404 Tantárgyfelelős neve: Dr. Ormos László Tantárgyfelelős

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk egyenáramú jellemzése és alkalmazásai. Elmélet Az erõsítõ fogalmát valamint az integrált mûveleti erõsítõk szerkezetét és viselkedését

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozások pénzügyi alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozások pénzügyi alapjai Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Minden szakügyintéző szakirány számára 2011/2012.

Részletesebben

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK

ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK ÁSZÉV 2017 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ISMERETEK Felmerült kérdések: - legfontosabb dokumentumok - érettségi pontozása - lehetséges írásbeli feladattípusok - érettségin használható segédanyagok - nyilvánosságra

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f):

Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: Számonkérés módja (s,v,f): Budapesti Műszaki Főiskola Híradástechnika Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Tantárgy neve és kódja: Média technológia alapok I. KHTMA11TNB Kreditérték: 3 nappali tagozat 5 félév (szemeszter)

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen:

Tekercsek. Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: Innen: Tekercsek Induktivitás Tekercs: induktivitást megvalósító áramköri elem. Az induktivitás definíciója: u i =-N dφ/dt=-n dφ/di di/dt=-l di/dt Innen: L=N dφ/di Ezt integrálva: L=N Φ/I A tekercs induktivitása

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol

1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol 1. A tantárgy neve, kódja Közművek I., BMEEOVKAT42 2. Az oktatás nyelve magyar, angol 3. A tantárgy célja, feladata A tárgy célja, hogy megismertesse a vezetékes közművek fontosabb jellemzőit, azok egymásra,

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató

Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdinfo Nappali Operációkutatás II. Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév II. félév 1/4 Tantárgy megnevezése: Operációkutatás II. Tantárgy kódja: OPKT2KOMEMM Tanterv szerinti óraszám:

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak I EGYETEM JEGYZETBOLT I EGYETEM 2016/2017. tanév 1. félév 1. Matematika I. 42439/1. Vektorgeometria és lineáris algebra 2.900,- 42440 Analízis 3.900,- 1190 Matematika feladatok 3.220,- 2. Informatika I.

Részletesebben

Elektrotechnika- Villamosságtan

Elektrotechnika- Villamosságtan Elektrotechnika- Villamosságtan Általános áramú hálózatok 1 Magyar Attila Tömördi Katalin Alaptörvények-áttekintés Alaptörvények Áram, feszültség, teljesítmény, potenciál Források Ellenállás Kondenzátor

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdasági informatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy oktatásának célja: A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika Osztályozó vizsga anyagok Fizika 9. osztály Kinematika Mozgás és kölcsönhatás Az egyenes vonalú egyenletes mozgás leírása A sebesség fogalma, egységei A sebesség iránya Vektormennyiség fogalma Az egyenes

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 1:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Passzív alkatrészek és passzív áramkörök. Elmélet A passzív elektronikai alkatrészek elméleti ismertetése az. prezentációban található. A 2. prezentáció

Részletesebben

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok. Mûveleti erõsítõk váltakozó-áramú alkalmazásai. Elmélet Az integrált mûveleti erõsítõk váltakozó áramú viselkedését a. fejezetben (jegyzet és prezentáció)

Részletesebben

Villamosság biztonsága

Villamosság biztonsága Óbudai Egyetem ánki Donát Gépész és iztonságtechnikai Kar Mechatronikai és utótechnikai ntézet Villamosság biztonsága Dr. Noothny Ferenc jegyzete alapján, Összeállította: Nagy stán tárgy tematikája iztonságtechnika

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BSC KÉPZÉSI SZINT 2016-2017. tanév I. (őszi) félév SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar Járműgyártási Tanszék Gépészmérnöki szak Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csanádi Zoltán munkaközösség-vezető

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13

Tartalomjegyzék. Előszó... xi. 1. Bevezetés... 1. 2. Mechanikai, elektromos és logikai jellemzők... 13 Előszó... xi 1. Bevezetés... 1 1.1. Fogalmak, definíciók... 1 1.1.1. Mintapéldák... 2 1.1.1.1. Mechanikus kapcsoló illesztése... 2 1.1.1.2. Nyomtató illesztése... 3 1.1.1.3. Katódsugárcsöves kijelző (CRT)

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév. 2004/2005. tanév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNY Élelmiszeripari gépészmérnök szak, gépész szakirány, III. évf. I. félév 2004/2005. tanév 1. TANTÁRGY CÍME: ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN A TANTÁRGY KÓDJA: NEGT A113 KREDIT 4. 2+0 ELŐADÁS

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS

ELŐADÁS AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ANALÓG ELEKTRONIKA ELŐADÁS 2011-2012 tanév, II. félév AUTOMATIZÁLÁS ÉS IPARI INFORMATIKA SZÁMÍTÁSTECHNIKA TÁVKÖZLÉS ÓRASZÁMOK AUTOMATIZÁLÁS Á ÉS IPARI INFORMATIKA hetente 2 óra előadás, 2 óra labor kéthetente

Részletesebben

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Zárt mágneskörű induktív átalakítók árt mágneskörű induktív átalakítók zárt mágneskörű átalakítók felépítésükből következően kis elmozdulások mérésére használhatók megfelelő érzékenységgel. zárt mágneskörű induktív átalakítók mágnesköre

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben