MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011."

Átírás

1 MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

2 MáriaInfo június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a képviselõtestület munkájáról Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzati Képviselõ-testülete május 6-án rendkívüli testületi ülést tartott, ahol visszavonta a 103/2011.(V.02.) számú képviselõ-testületi határozatát, mivel a nyertesnek kihirdetett ajánlatot adó részérõl nem az ajánlatkérésnek megfelelõ mûszaki tartalmú ajánlat került beadásra. A testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen új ajánlatokat és terjessze elõ elbírálásra a május 30-ai testületi ülésre. A képviselõ-testület felkérte továbbá a polgármestert, hogy a helyi közbeszerzési szabályzat alapján írja ki a pályázatot a komposztáló edények beszerzésére. Az ajánlatokról a május 30-ai ülésén dönt a képviselõtestület. A képviselõ-testület május 30-án (hétfõn), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. A képviselõ-testület elfogadta: - a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrõl szóló szóbeli tájékoztatót, - az Alapszolgáltatási Központ évi mûködésérõl és tevékenységérõl szóló beszámolóját, - a Balatonmáriafürdõ település Környezetvédelmi programjában ( ) foglalt feladatok idõarányos végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselõ-testület a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és értékelte, az elõterjesztésben foglaltakat elfogadta, és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvoda beszámolóit és tevékenységét jónak értékelte. A képviselõ-testület a évi üdülõhelyi fórumot június 25-én, órai kezdettel tartja. Helye: IKSZT Közösségi Ház, 8647 Balatonmáriafürdõ, Bajcsy-Zs. u Napirend: 1. Beszámoló a község évi gazdálkodásáról, a évi tervek, közérdekû információk (Elõadó: Galácz György polgármester), 2. A évi költségvetés ismertetése (Elõadó: Galácz György polgármester), 3. Lakossági észrevételek, hozzászólások, javaslatok. A képviselõ-testület évben, a Pro Comitatu Somogy Díj adományozására és a Somogy Polgáraiért Díj adományozására nem tett javaslatot. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata a balatonmáriafürdõi 201/6 helyrajzi szám alatt felvett, a balatonmáriafürdõi 490/3 helyrajzi szám alatt felvett, és a balatonmáriafürdõi 767/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok tekintetében elõvásárlási jogával nem kívánt élni. A képviselõ-testület a Marcali Városi Zeneiskola támogatási kérelmét megismerte és a gazdasági évben Ft/gyermek/tanév, de maximum Ft támogatást biztosít a növendékek zenei tanulmányaihoz, az Önkormányzat évi költségvetésébõl. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata a Balatoni Nyár' rendezvényhez Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít támogatási szerzõdés keretében a Balaton M. & K. Amatõr Mûvészeti Egyesült részére, mely kizárólag a produkciókra fordítható, biztosítja továbbá a hang-, fény-, és színpadtechnikát, valamint a rendezvények lebonyolítására a Központi Fizetõ strandon és a Hullám utcai strandon a színpadot, rendelkezésre bocsátja továbbá a szolgálati gépjármûvet korlátozottan. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a kerékpárút n y o m v o n a l á n a k m e g h a t á r o z á s a elõsegítése céljából a helyben szokásos módon, - két hónap kifüggesztéssel - kérje ki a lakosság véleményét (honlap, helyi újság). A képviselõ-testület a KEOP-6.2.0/A- 09/ azonosítószámú Házi komposztálás népszerûsítése Balatonmáriafürdõn címû projekttel kapcsolatban 250 db mûanyag 600 literes komposztálóláda beszerzésre beérkezett ajánlatokat megismerte. A képviselõ-testület a komposztáló ládák beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a Kontakt-R Kft., (Veszprém) vállalkozás bruttó Ft/db Ft összegû ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés aláírásra. A képviselõ-testület megismerte a központi fizetõstrand épületének és az óvoda épületének energetikai felújítására irányuló KEOP jelû pályázat elkészítésére beérkezett ajánlatokat, melyek közül Arany Attila, (Marcali) vállalkozó, bruttó Ft összegû ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármester, hogy kezdje meg a vállalkozóval a tárgyalásokat a pályázat elõkészítésével kapcsolatban. Az elõkészítés költségét, Ft + ÁFA összeget a tartalék terhére biztosítja, mely ö s s z e g e t a p á l y á z a t k e r e t é b e n elszámolható költségként kell feltüntetni. A képviselõ-testület Balatonmáriafürdõ település Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának az alábbiak szerinti módosítását határozza el: 1/1. Rákóczi u sz. (917/2 hrsz.) alatti ingatlan beépítési elõírásainak OTÉK alóli felmentése 1/2. Az Alkotás utcai üzletsor és parkoló telekalakításának jogi és mûszaki hátterének megteremtése érdekében 1/3. A Rákóczi utcában lévõ közkút helyi védelem alá helyezése miatt. A Szabályozási Terv és HÉSZ módosítására az Arker Stúdió Építészeti Kft. (Kaposvár) társaságot bízta meg az árajánlatban szereplõ Ft + ÁFA = Ft összegû díj ellenében, november 15-i határidõvel. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg, az arra vonatkozó megbízási szerzõdést kösse meg. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Rákóczi u szám alatti ingatlan tekintetében az érintett tulajdonossal a területrendezési szerzõdést megkösse. A képviselõ-testület megtárgyalta az Ötujj Vendéglátó és Villamosipari Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa), vállalkozásnak a balatonmáriafürdõi 1175/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területbérleti 2 kérelmét és engedélyezte a 80 m terület térkõvel történõ lefedését, a benyújtott alaprajz alapján. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a bérleti díjra vonatkozó, maximum 10 éves lejárati idejû szerzõdést készítse elõ a június havi testületi ülésre. A képviselõ-testület megismerte Horváth Lajosné balatonújlaki lakosnak a területbérleti megállapodás módosítására vonatkozó kérelmét és felhatalmazta a polgármestert a területbérleti megállapodás módosításának aláírására, az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: július augusztus 31., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: Hullám utcai szabad-strand, tevékenység: fõtt kukorica árusítás. A képviselõ-testület megismerte Fülöp Ferenc, sormási lakosnak, a fizetõ strandon üzemelõ sportszerkölcsönzési

3 MáriaInfo június HÍREK A HIVATALBÓL vállalkozás területbérleti szerzõdés módosítására vonatkozó kérelmét, melyet nem támogat, mivel kizárólag évre szólóan került meghirdetésre a területbérlet. A képviselõ-testület megismerte Marieliz Morejon, Nuevo General Kft. (Budapest) sporteszköz telepítéssel kapcsolatos kérelmét és felhatalmazta a polgármestert, a területbérleti megállapodás megkötésére az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: június augusztus 31., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: hajóállomási szabad-strand. A képviselõ-testület megismerte Vargáné Fábián Erzsébet balatonkeresztúri lakos területbérleti megállapodás módosításával kapcsolatos kérelmét és felhatalmazta a polgármestert, a területbérleti megállapodás módosításra az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: június szeptember 15., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: Balatonmáriafürdõ, Polgár utcai szabad-strand, tevékenység: vizibicikli kölcsönzés. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzati Képviselõ-testülete az Ötv. 12. (4) bekezdés b.) pontja alapján, Harcz Lajos zalakarosi lakos területbérleti ügyének tárgyalására zárt ülést tartott, a nyilvános ülést követõen. A képviselõ-testülete megismerte Harcz Lajos, zalakarosi lakos területbérlettel kapcsolatos kérelmét. A képviselõ-testület a jelenleg hatályos bérleti szerzõdést a bérleti díj összege és fizetése tekintetében nem módosítja, egyben felkérte a polgármestert, hogy a bérlõt a szerzõdésben foglalt fizetési kötelezettségére szólítsa fel. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy az ügyvédi vélemény figyelembe vételével kezdeményezze az Önkormányzat és Harcz Lajos zalakarosi lakos közötti bérleti szerzõdés aktualizálását, tekintettel arra, hogy az elmúlt idõszakban, a szerzõdésben foglalt több paraméter, körülmény is megváltozott. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Dr. Dúll Ügyvédi Irodával (Keszthely) az Önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó általános megbízási szerzõdést megkösse, június december 31-ig terjedõ határozott idõre, havi bruttó Ft díjjal. A képviselõ-testület következõ ülése: június 27-én (hétfõn), órakor lesz. Az ülés helye: a Körjegyzõség épületének emeleti tanácskozóterme. A képviselõ-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésrõl készített jegyzõkönyvek megtekinthetõk a h i v a t a l b a n, i l l e t õ l e g a honlapon. Galácz György sk. polgármester ÉRTESÍTÉS! Értesítjük a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy a Balatonmáriafürdõn tervezett kerékpárút nyomvonal tervei megtekinthetõk a Körjegyzõség aulájának hirdetõtábláján, továbbá a település internetes honlapján ( Észrevételeiket augusztus 10-ig, írásban várjuk! Galácz György sk. polgármester TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Megérkeztek a komposztáló ládák! Tisztelt Lakosság! Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzatának KEOP-6.2.0/A/ azonosítószámú, Házi komposztálás népszerûsítése Balatonmáriafürdõn címû pályázata a végéhez közeledik. Megérkeztek településünkre a pályázat részeként megvásárolt komposztáló ládák. A komposztáló ládák kiosztására június 9. és 11. között kerül sor. A kiosztás pontos idõpontja: június 9. (csütörtök) óra június 10. (péntek) 9 16 óra június 11. (szombat) óra Helyszín: Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. A Körjegyzõség épülete mögött. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a komposztáló ládák átvételére a Komposztáló láda használati szerzõdések aláírását követõen kerül sor, így megkérek minden kedves állandó lakost, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát mindenképpen hozzon magával. A pályázat keretében 250 db komposztáló láda kerül kiosztásra, így elsõsorban az állandó lakosokat várjuk. Amennyiben nem lesz megfelelõ aktivitás a balatonmáriafürdõi állandó lakosok körében, úgy a nyaraló tulajdonosoknak is lehetõsége lesz majd szerzõdés aláírása mellett komposztáló láda használóvá válni. /Mátrai Eszter/ Elsõsegély tanfolyam Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében, Balatonkeresztúron került megrendezésre a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által szervezett Amíg a mentõ megérkezik, a sürgõsségi ellátás legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei kreditpontot adó továbbképzés. A képzésen 25 fõ, a környék szociális intézményeinek dolgozói vettek részt. A program témája volt: a korszerû elsõsegély-nyújtási készség elsajátítása, melynek elõadója Arányi Béla mentõtiszt, az OMSZ Marcali Mentõállomásának munkatársa volt. A képzés napos elméleti és gyakorlati elõadásból állt, mely az elsajátított ismeretekbõl, gyakorlati vizsgával zárult. Apróhirdetés Petkess Kornélné Intézményvezetõ Jesolo Pub. Pizza rendelés ig, 36-féle pizza, 900 Ft + 50 Ft doboz. Ingyenes házhozszállítás. Telefon: Masszázs! Relaxációs, svéd, gyógy masszázs. Kívánságra házhoz is megyek. Tel:

4 MáriaInfo június KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK Iskolai hírek Biciklitábor Három napos Balaton kerülõ biciklitáborozáson vettek részt az iskola tanulói! Volt részük napsütésben, esõben, esti nótázós hangulatban, vicces helyzetekben és legfõképpen, sok- sok maradandó élményben! Vendégeink voltak Május 9-én délelõtt izgatottan vártuk az osztrák gyerekeket. Dél körül megérkeztek, és egy finom ebéd után megkezdõdött az egy hetes program. Elsõ nap a helyi nevezetességekkel és a Csillagvárral ismerkedtek meg. Nagyon jól sikerült este a fogadás és a játékos vetélkedõ. Második nap a sportban mértük össze a tudásunkat. Délután gyönyörû volt a Balaton és élményt jelentett a közös vitorlázás. A harmadik napot egy hegyi túrával indítottuk, majd Somogyszentpálig vasutaztunk, és meglátogattuk a szõcsényi iskolát. Negyedik napon keszthelyi kirándulással indult a program. Ebéd után Marcaliban közösen élményfürdõztünk. Búcsúestet az iskola udvarán tartottunk, ahol bográcsban fõztünk, közösen játszottunk, majd zárásként diszkóztunk a zsibongóban. Úgy gondoljuk, hogy jól sikerült ez az egy hét, és alig várjuk a jövõ évet, amikor mi megyünk Hohenbergbe. 5. osztály: Világos Barbara, Worofka Alexandra,Preisendörfer Gréta, Harangozó Valentin, Papp Kristóf. Kedves Támogatók! Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy anyagilag és lelkileg is támogatták gyermekem gyógyulásának esélyeit. Hálásak vagyunk minden támogatásnak, hiszen így könnyebb számunkra ez az embert próbáló feladat. Köszönettel: Dudás István szülõ Kedves Olvasók! Dudás Krisztina iskolánk 7. osztályos tanulója. A jól tanuló és kiváló sportoló kislány szervezetét megtámadta a súlyos kór. Április közepe óta a Pécsi Gyermek klinika Onkológiai Osztályán kezelik. Szeretnénk továbbra is támogatni a nehéz helyzetbe került családot. Amennyiben l e h e t õ s é g ü k m e g e n g e d i, ú g y felajánlásaikat megtehetik az iskola igazgatóhelyettesi irodájában. Segítségüket köszönjük! / Gelencsér Lászlóné igazgató/ Tájékoztatás Telefonszolgálatunk a Nemzeti Erõforrás Minisztérium háttérintézményének, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet egyik fõosztályaként a párkapcsolati háztartáson családon belüli erõszak, a gyermekbántalmazás kezelésével foglalkozik, és az információnyújtás mellett azonnali segítséget nyújt a bántalmazás miatt kialakult válsághelyzetben, krízisbe került állampolgárok (elsõsorban nõk és gyermekek) részére. Rászorultság esetén, a klienssel egyeztetve, titkos menedékhelyen történõ azonnali elhelyezésben is tudunk segíteni. Telefonszolgálatunk az ország egész területérõl, éjjel-nappal, ingyenesen, vezetékes vagy mobil hálózatról is hívható a 06-80/ telefonszámon, vagy en az: amely egyben a vezetõnk címe is. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetõsége van rá, munkánkról tájékozódjon a honlapunkról, amely a honlapról is elérhetõ. Tisztelettel: Az Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat Munkatársai Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet mûködésérõl ( kivonat a tájékoztatóból ) A lakossági sürgõsségi ellátás sürgõs szükség esetén vehetõ igénybe. Központi Háziorvosi Ügyelet (8700 Marcali, Széchenyi u ; telefonszám 85/ ) biztosítja. Az ügyeleti idõ: hétköznapokon óráig, hétvégén, pihenõ- és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart. A háziorvosi feladata az alapszintû sürgõsségi ellátás, azoknak a háziorvosi teendõknek a rendelési idõn kívüli ellátására szervezõdött, amelyek a következõ rendelési idõig nem halaszthatók! Hirtelen fellépõ súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos Mentõszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó számon! Az ügyelet, bár mindig igyekszik a lehetõ leghamarabb segítséget nyújtani, reálisan nem képes az azonnali elérhetõség biztosítására, figyelembe véve azt, hogy egy kivonuló ügyeletes orvos látja el 35 ezer ember sürgõsségi alapellátását a kistérség egész területén. A hívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek (két település közötti távolságot is figyelembe véve), mire egy adott vizsgálatra sor kerül. 1.Rendelõben történõ ellátás A betegek ellátása a Marcali, Széchenyi u szám alatt található ügyeleti rendelõben történik. Az ellátást az ügyeletes orvos, és ápoló végzi. 2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történõ betegellátás Lakáson történõ ellátási igény esetén az Orvosi Ügyeletet a 85/ ös telefonszámon érhetik el (Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül!) Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik ember életét veszélyeztetheti! Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Központi Orvosi Ügyelete Pályázati lehetõségek 1. Meghirdetésre került az ÚMVP III. tengelyes mikrovállalkozások fejlesztése támogatási konstrukció (87/2011(VI.03.) MVH közlemény). A kiírás és dokumentumai az alábbi címen érhetõ el: l/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk A támogatási kérelmeket június 15. és július 15. közt lehet benyújtani az illetékes MVH igazgatóságokhoz. A maximálisa igényelhetõ támogatás 35 millió Ft. 2. Megjelent a Regionális Operatív Program keretén belül a Telephelyfejlesztés címû pályázati kiírás. Fontos, hogy csak olyan mikrovállalkozás adhatja be támogatási igényét, amelynek az utolsó SZJA/EVA bevallás alapján árbevételének több mint 50%-a nem mezõgazdasági tevékenységbõl származott. A pályázati kiírás B komponensére adhatják csak be a támogatási igényüket az érdeklõdõk.

5 MáriaInfo június CIVIL HÍREK HÁZUNK TÁJÁRÓL Õszidõ Nyugdíjas Klub Balatonmáriafürdõ Az Õsz Idõ Nyugdíjas Klub május 10-én az Ági Steak Haus-ban tartotta szokásos idõszakos névnapos összejövetelét. Az aktuális megbeszélnivalók mellett ilyenkor köszöntik egymást virággal, koccintással a klubtagok. Ezúttal külön szeretettel üdvözölték a megjelentek a 70. születésnapját ünneplõ Käsz József klubvezetõt. Alig hisszük hogy hetvenkedik, életkedvét, vitalitását sokan irigyelhetnénk. Jó egészséget kívánunk neki ezúton is! A klubnak különben is fiatalító hatása lehet, hiszen jó hangulatban a többiekkel ünnepelték névnapjukat Gál László és Szabó László korelnökök is! Kirándulás Elérkezett a nagy nap. Kétnapos kirándulásra indultunk Észak - Magyarországra. Elsõ úticélunk Gyöngyös volt. Itt a Természetrajzi Múzeumot néztük meg. A felújított épületben az itt élõ emberek múltjával, a pavilonban az állatvilággal ismerkedhettünk meg preparátumok formájában. Következõ célállomásunk a gyöngyöspatai római katolikus templom volt. Itt a világon egyedül álló Jesse oltárt csodáltuk meg. Az oltár egy levélforma, amelynek csipkézetén Jézus családfája látható szobrocskák formájában. A templom igen régi, falán freskó maradványok és régi falazat részek is láthatók. Ezt követõen a Kékestetõ következett. Az 1014 méter magasságot jelzõ kõnél egy közös fotót készítettünk. Valaki viccesen megjegyezte, hogy innen már csak lefelé van. Valóban feljebb már csak a kilátó lett volna, de ehhez már nem volt energiánk. Megnéztük még Parádsasváron az üvegcsiszolót, aki bemutatta nekünk, hogy hogyan készítik az ólomkristály vázába a szebbnél szebb mintákat. Szálláshelyünk a Parádi kempingben volt. Másnap Parádon ellátogattunk a Cifra istállóhoz, majd Hollókõ következett ahol nézelõdéssel töltöttük a délelõttöt. Sokan megkóstolták a palóc ételeket is. Ezután Balassa-gyarmatra utaztunk, a régi palóc életformával és építészeti stílussal ismerkedtünk. A kiállítás címe: A születéstõl a sírig. Lépésrõl lépésre mutatták be az itt élõ emberek akkori mindennapjait és kultúrájukat. Egy közös vacsorával zártuk a napot. A késõ esti órákban sok szép élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. / Käsz Józsefné/ Kirándult a Gyöngyvirág Népdalkör Május 22-én vasárnap a Balatonfenyvesi Ezüstfenyõ Nyugdíjas klub pikniket szervezett a Balatonfenyvesi Imremajorban a Klub Majorka szabadidõközpontban. Erre a szép és barátságban eltöltött napra meghívta a Balatonkeresztúri Gyöngyvirág Népdalkör táncoslábu asszonyait is. Pincepörköltet fõztek és jófajta borokat ittak hozzá. Május 26-án megtartotta a Balatonmáriafürdõ-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület az éves közgyûlését. Sajnos már itt a nyár, elfoglaltak a tagok ezért többen távol maradtak. A vezetõség nevében Balla György részletesen beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetérõl, az elintézett és folyamatban levõ, valamint a várható anyagi forrásokról. Elfogadták a 2010-es beszámolót, és megtárgyalták a 2011-es költségvetést. Temesvári Dóra elnökségi tag beadta a lemondását egyéb elfoglaltságára hivatkozva. Az elnökség egyenlõre csökkentett létszámmal dolgozik tovább. A júniusra elkészül és fõszezonra megnyílik az új információs iroda Központi strandon, melyet az egyesület mûködtet. A Zenefalu projekt az ütemterveknek megfelelõen halad, addig is a Weboldal már elérhetõ, feltöltése bíztatóan alakul. ( A Web-es kapcsolatépítés és közösségi hálók minden eszközét be fogják vetni majd a településmarketing érdekében. A projekt elsõ látványos elemei közül néhány várhatóan nyárra megjelenik a településen! Szabó Zoltánné Apróhirdetés A Pingvin Cukrászda (Vilma u.12.) Sütemény és tortarendelést, 8-16 óráig felveszünk. Tel Zsuzsi Fodrászat (Vilma u.) várja vendégeit a megszokott árakkal! Tel: Zsuzsi Fodrászatban manikûr, pedikûr, mûköröm építés. Lilla tel : : Egyéni vállalkozók könyvelését, adóbevallások készítését vállalom. Gorzóné Lázár Edina Telefon: 06/ Tanárnõ tanulói felkészítést vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. 06/ Balatonfenyves

6 MáriaInfo június MÚLT ÉS JELEN 120 éve kezdték meg a parcellázást a balatonkeresztúri homokon szeptember 2-án a Gróf Bethlen András földmûvelésügyi miniszter által kinevezett Telepítési magyar királyi kormánybiztos, gr. Széchényi Imre a zalai gazdák küldöttségét áthozatta a Telepes nevû gõzhajóval a kijelölendõ terület megtekintésére. November 1-ig a balatonkeresztúri homoktelepre 16 fõ jelentkezett be. November 9-én a fonyódi vasútállomáson már kora reggel gyülekeztek a leendõ bérlõk, majd Széchényivel az élen elindultak a parcellák kijelölésére. Az elsõ ültetvényeket a tél és a Balaton jege komolyan tönkretette, ezért még nagyobb lendülettel vette kezdetét a munka 1892 tavaszán. Szélfogó nádkerítést építettek, szorgalmasan öntöztek, kapáltak és permeteztek ban újabb 200 parcellát telepítettek be. A bérleti szerzõdések megkötésében és a szervezésben komoly feladatot vállalt Bariss Gyula uradalmi jószágigazgató, Skublics Imre zalaegerszegi közjegyzõ és Matis Sámuel, aki az elsõ vendéglõt nyitotta meg. Minden nap közlekedett Vonyarcvashegy és a telep között a Telepes nevû gõzhajó és egy komp. A hajó mellett sokan csónakkal közlekedtek a két part között, mint az elsõ õstelepes vincellér családok. (Télen szánnal vagy gyalog járták meg az utat, dologidõben, ha kellett, akár mindennap.) Az elsõ szüret eredménye reménnyel töltötte el a keményen dolgozó szõlõmunkásokat. A jóízû, zamatos bor bõven termett az alig 5 éves szõlõtõkéken. Széchényi Imre sokszor látogatta meg a telep szüretelõit, akik hálából feleségérõl nevezték el Mária-telepnek a területet ban megtartották a hegyközség alakuló ülését és megválasztották az elsõ hegybírót Bucsy Józsefet. Ekkor már a jó híre volt a balatoni homoki rizlingnek ben állították a mária-alsói öregtemetõben a kõkeresztet ben ünnepeljük a parcellázás 120., a telep alapításának 115. ezt a két dátumot Balatonfenyvessel közösen, és a községgé nyilvánítás 85. évfordulóját. / Huszár Mihály történész / Új hotel a faluközpontban Tengerdiné Bausz Erika az új hotelrõl: -Mikor nyílik a hotel? Az új fejlesztésünk elkészült. A megnyitó hónap közepén-végén zajlik le, szeretnénk ennek a küzdelmes idõszaknak a végét és az indulást ünnepélyessé tenni. - Néhány szó a szállodáról? A hotel 17 kétágyas szobával, két apartmannal rendelkezik. Szaunák, gõz, pezsgõfürdõ, kültéri de fedhetõ medencék tartoznak hozzá. A szobák falai hangszigeteltek, klíma minden szobában található. Borospince és a környék legnagyobb hangtechnikával és projektorral felszerelt rendezvényterme, szépészeti szolgáltatás egészíti ki a kínálatot. Az étterem, a bringakölcsönzõ, a vinotéka megmarad. A vendégek kaphatnak használatra laptopot, az Internet is ingyenes. -Mikor kezdõdött a beruházás elõkészítése? A projekt 2009 novemberében indult a pályázatírással. A turisztikai szakmai részét magunk írtuk, a pénzügyi tervet egy profi cég végezte. Az építészeti oldalát és az engedélyezési terveket Schäfer Zoltán készítette. A pályázat beadása 2010 január elején történt. A megítélése márciusban zajlott, az örömhírrõl tavaly áprilisban értesültünk. A tavaly nyári elõkészületek után szeptemberben az elõkészületi és bontási munkák jöttek, majd október elejétõl az építkezés és versenyfutás az idõvel! -Milyen stílusú szállodát képzeltek el? Mi volt a terv filozófiája? Rusztikus stílus, bor, gasztronómia, wellness harmóniája. Csak minõséget adni, a helyi értékek bemutatása. Nemcsak szolgáltatást kínálni, hanem turisztikai attrakciót nyújtani a vendégnek, hogy legyen miért jönnie akár szezonon kívül is! -Milyen vendégkört kívánnak megcélozni? A ház gyakorlatilag négycsillagos minõséget ér el, mindezt háromcsillagos áron kínáljuk. A célcsoport a házaspárok köre, középosztály, akiknek van igénye a minõségi ételekre, helyi borokra, szép pálinkákra. Akik vágynak a minõségi pihenésre. Minden nemzet szülöttjét várjuk, az elõfoglalások alapján azonban a magyar vendégek túlsúlyát látjuk aminek örülünk.várjuk a rendezvénytermünkbe az önkormányzati rendezvényeket, lakodalmakat, képzéseknek, bemutatóknak is helyet kínálunk. Kiemelném, hogy a környék legnagyobb termét akár fõig tudjuk a vendégeknek bemutatni. -Hogyan illeszkedik a Tengerdi Kft eddigi tevékenységébe? Az eddigiekkel teljesen harmonizál sõt, azokra épül. A családi vállalkozás 1990 óta foglalkozik vendéglátással, hosszú évek óta borászattal és kereskedelmi szálláshely értékesítéssel. Ezen és külföldi - tapasztalatok összegyúrása, alkalmazása alkotja azt a szaktudást, amellyel felvértezve mertünk a fejlesztésbe belevágni. -Hogyan alakul a továbbiakban a családi munkamegosztás? Bírják még erõvel? A korábbi ügyvezetõ nem tud a rendszerben tevékenyen részt venni. A férjem a veszprémi munkáját végzi teljes erõbedobással. A családi vállalkozás ügyvezetõje egy éve én vagyok, a megfelelõ munkaszervezéssel sok akadály leküzdhetõ. A társaság tulajdonosai a Tengerdi szülõk is erejükhöz mérten magasan kiveszik részüket a munkából. Természetesen bírjuk erõvel ez nem is lehet kérdés. A család keményen dolgozik, mindenki teljes erõvel végzi a feladatait. -Szezon elõzetes- várakozások? Nehéz kérdés! Talán az idén sikerül a tavalyi mélypontról elmozdulni! Nagyon fontos a minõségi szolgáltatás. Ennek egyik zászlóshajója szeretne lenni a Viktor Bor- és Vendégház. Meggyõzõdésünk, hogy az ilyen minõségi fejlesztések nemcsak az üzemeltetõnek, de a mikrotérségnek is jót tesznek ez a modern turizmus elmélete: összefogás, minõség, hogy egy egész térség profitáljon belõle! Sok sikert! /Benczik/ Impresszum Mária Info Havonta megjelenõ információs újság Felelõs kiadó: Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata 8648 Balatonmáriafürdõ, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: 06-85/ , Fax: 06-85/ nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. ISSN (nyomtatott) ISSN (online) távoli hozzáférése: mariainfo.html Felelõs Szerkesztõ: Benczik Ildikó tel: megjelenik 350 példányban Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

7 MáriaInfo június SZEZONNYITÓ FALUNAP 2011 A nyárkezdet jeles eseménye minden évben a Szezonnyitó Falunap. A napsütést néha megzavarták a felhõk, de a vihar elkerült bennünket. A nyárkezdetre megszépült a strandépület környezete és igazán kulturált és ízléses módon újították fel a vizesblokkokat is. Létesítmény avatás A program a közösségi terem avatásával kezdõdött. A Balaton M.&K. Egyesület nevében Vida Endréné vette át jelképesen az egyesület nevében a polgármestertõl. A beruházásra az egyesület nyert jelentõs forrást a Leader program keretében. A fúvószenekar örömmel veheti birtokba végre a rendezett próbatermet. Képzõmûvészet Az emeleti kiállító teremben megnyílt Tálosné Violányi Marianna kiállítása. Galácz György köszöntõjében arról beszélt, hogy a kiállító terem a megyéhez kötõdõ alkotóknak kíván bemutatkozási lehetõséget nyújtani. A mûvésznõ somogyvári születésû, az itteni táj és az erdõ, a természeti környezet adják a témát a mûveihez. Képességeit igazán nyugdíjasként bontakoztatta ki Szabados János iskolateremtõ festõmûvész hatására. Sashalmi Gábor zeneiskolai tanár és tanítványainak szép zenei produkciója méltó kísérõje volt a megnyitónak. A kiállítás a hónap végéig látogatható. Ünnepi köszöntõ Galácz György ünnepi megnyitó köszöntõjében beszélt a településünk alapításának évfordulóiról. Megemlékezett az elsõ világháború utáni párizsi békeszerzõdést lezáró békekötésrõl. ** A trianoni békeszerzõdést gyakran trianoni békediktátumnak is nevezik, melyet a gyõztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szült. Eredményeképpen a km összterületû Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe km 2-rõl km 2- re csökkent) lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még fõs ország lakossága fõre esett vissza. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyûlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. ** A polgármester a falunkról beszélve azzal zárta szavait, hogy a közterületek megújításával végre méltók lehetünk a kiemelt üdülõkörzet címhez. Mint mondta, ezt a napot nálunk is a közösségi együttlét jellemezze! Végezetül minden megjelent vendégnek jó szórakozást kívánt. A falu ifjú polgárai Az idén született kisbabáknak örülhettünk a családjaikkal együtt! Ünnepélyesen a falu ifjú polgáraivá fogadtuk õket a hagyomány szerint. Az örömet a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet egy betétkönyvvel toldotta meg. Kívánjuk, hogy nõjenek nagyra egészségben, szeretetben: Dinnyés Ákos, Nagy Zsóka, Olti Dániel, Szilágyi Bendegúz, Tégla Benedek! Koszorúzás Szép hagyomány, hogy a Balaton-parti települések a szezonkezdéskor a jó szezon reményében virágkoszorút bocsátanak a vízre. Borverseny A helyi és környékbeli termelõk benevezett borai közül idén is a Balla pincészet és a Tengerdi család borai nyerték el a legtöbb elismerést és arany minõsítéseket a szakértõkbõl álló zsüri szerint. Mária Bora kitüntetõ címet Balla György 2009-es Cabernet Sauvignon bora nyerte el. Vacsora Az önkormányzat egy vacsorára látta vendégül a délután óta kitartó nagy számú vendégsereget. Az étel kiosztásában az Õsz Idõ Nyugdíjas Klub tagjai serénykedtek. Mûsor Fellépõk között természetesen a Csillagvirág ovisok nyitották a sort és utánuk a Bárdos Lajos Nõi Kar énekelt. A Fergeteges Forgatag tánccsoport a díjazott produkcióiból mutatott meg, a mozgalmas dinamikus, vidám elõadásuk megteremtette a jó hangulatot. Pétfürdõ település tovább építi a fürdõtelepülések közötti barátságot: az idei falunapra elhozták bemutatatni mûvészeti csoportjaikat. A férfikar igazán szépen szólt, az idõsek vidám seprûtánccal és üveges tánccal szerepeltek. A fiatalok széki néptáncokat adtak elõ. A nagy létszámú fellépõ és vendég velünk töltötte a szép délutánt. Az esti program tánczenével folytatódott, majd este a Túravitorlás Egyesület felvonulásával a strand elõtt mintegy 25 hajó vonult el vizen lampiondíszben, kivilágítva varázslatos látvánnyal. A szezonnyitó tüzijátékkal ért véget. A szervezõket, a technika mûködtetõit, és minden munkatársat elismerés illett a sikeres, szép rendezvény lebonyolításáért. /Benczik/ Vasutasok a máriai vasútállomás tisztaságáért Csatlakozva a TeSzedd! nevû országos szemétgyûjtõ akcióhoz, népes vasutascsapat fogott össze május 21-én a balatonmáriafürdõi vasútállomás megszépítéséért. A rendszeres, önkéntes dolgozói hulladékgyûjtési akciók ellenére a szezon kezdetén ismét több zsáknyi elszórt szemetet gyûjtött össze a lelkes társaság az épület körül és a sínek mentén. Mivel a szemétszedés a veszélyes üzemi területekre is kiterjedt, a csoportvezetõ eseti munkavédelmi oktatás keretében hívta fel a figyelmet a legfontosabb biztonsági szabályokra. Az elvégzett munka jutalmaként június egyik szombatján egész napos kerti mulatságot rendez a szorgos csapat. Farkas László Nándor MÁV Zrt. Balatonszentgyörgyi Állomásfõnökség

8 MáriaInfo június SZTÁRVENDÉGEK BALATONMÁRIAFÜRDÕN Bödõcs Tibor Június 3-án este Bödõcs Tibor fiatal elõadó volt a Közösségi Ház vendége. A hazai humor új irányzatának, a stand up mûfajnak a legkitûnõbb mûvelõje, kétszer nyerte el a Rádió BON-BON díját és a mûfaj legnagyobb kitüntetését a Karinthygyûrût is megkapta 2010-ben. Úgyhogy nem volt véletlen a nagy várakozás, ismét kicsinek bizonyult a Ház. A mûvész páratlan humorérzékéhez kitûnõ elõadó készség és színészi képesség társul. A mûsorban sok-sok új poén hangzott el. Témáit a szülõfalu- Bucsuszentlászló és megjelenített lakóinak sorsa, élete mellett utazásélményei, az élet apró-cseprõ dolgai, napi aktualitások szolgáltatják. Ebben is Hofi Géza stílusát idézi, akihez máris hasonlítják kortársai. Olyan jólesett nevetni másfél órát! Igazi lélek-üdítõ élmény volt a napi bajaink közepette. A mûvész mindenkit levett a lábáról kedves közvetlenségével is. A mûsor végén szívesen beszélgetett fotózkodott bárkivel. A jelenlevõk kérésére talán jó lenne hasonló további program a késõbbiekben A Közösségi Ház terveibõl Június 10-én elõadás Rippl-Rónai József festõrõl Június16-án Kézmûves délután fiataloknak MiÉNK (is) a HÁZ! Június 23-án Vidékfejlesztés fórum Június 25-én Üdülõfórum Június 26-án Kistérségi szezonnyitó Balatonberényben! Wolf Kati A falunap idei sztárfellépõje Wolf Kati, az X-FAKTOR tehetségkutató mûsor felfedezettje volt. A mûvésznõ a családból hozta a zenei vénát, édesapjának sok slágert köszönhetünk. A mûvésznõ családos anyukaként lett hirtelen ismert elõadó. Nemrégiben az Eurovíziós Dalfesztiválon drukkoltunk neki, ahol a Szerelem, miért múlsz? címû dalt énekelte, melynek szövegét Geszti Péter írta, zenéjét pedig Rakonczai Viktor és Rácz Gergõ szerezte. A mûvésznõvel a mûsor elõtti percekben váltottunk pár mondatot. Elmondta, hogy örömmel fogadja a kisebb felkéréseket is, és szívesen jön hasonló falunapokra, mert úgy érzi, a közönséggel való kapcsolat ilyenkor még közvetlenebb lehet, ami nagyon fontos számára. Érzi a közönség reagálását, az adott helyhez alakítja akár a mûsort is, válogat a számok között, és szereti megénekeltetni a közön- közönséget. (Ami bizonyára nem véletlen, hiszen zenepedagógus a végzettsége is.) Kérdésemre elmesélte, hogy a tehetségkutató mûsor elõtt is rendszeresen énekelt, rendezvényeken esküvõkön, bálokon, kitûnõ zenésztársakkal. A vendéglátásban a hosszú fellépéseken nagyon sok rutint és tapasztalatot lehet szerezni, vallja, hogy ez egy nehéz mûfaj, ami kiváló iskola volt számára. A zenésztársak is bíztatták, hogy méresse meg magát, és induljon a TV-s versenyen. Szerinte is nagyon sok muzsikus tehetség van az országban, de akiket a TV és a média nem tesz közismertté, nehezen boldogulnak a pályán, ahogy õ is az X-FAKTOR-nak köszönheti, hogy hirtelen lett országos hírû elõadó, és halad most tovább új szinten a pályán Sok sikert kívánunk! Aztán kezdõdött a mûsor, és a tomboló közönség, kortalan és fiatal persze hogy énekelt, tapsolt és csápolt a varázslatos hangszínnel és hangterjedelemmel megáldott kedves énekesnõvel! /BI/

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

keresztúri hírmondó TRIANON 1920. JÚNIUS 4. PEDAGÓGUSNAPI Magyar népdal- és néptánctalálkozó június 25-én Régészeti terepbejárás Keresztúron

keresztúri hírmondó TRIANON 1920. JÚNIUS 4. PEDAGÓGUSNAPI Magyar népdal- és néptánctalálkozó június 25-én Régészeti terepbejárás Keresztúron keresztúri hírmondó IX. évfolyam, 6. szám 2011. napisten hava, június PEDAGÓGUSNAPI TRIANON 1920. JÚNIUS 4. Csíksomlyói Babba Mária Csontváry Kosztka Tivadar: Marokkói tanító (1908) Pécs, Csontváry Múzeum

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2014. június 18. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18. napján 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. május 30-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve 2015. január 19. 2015. évi rendezvényterv Az önkormányzat 2015. évi költségvetését érintő ügyek Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI ülés- és munkaterve BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI ülés- és munkaterve A képviselő-testületi ülések helye általában: községháza emeleti tanácskozó terme: Balatonkeresztúr Ady Endre u.

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 59-10 /2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli (nyílt) üléséről Az ülés ideje: 2016. július 4. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u. 8. sz.) J e l e n v a

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 3-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Közművelődési megállapodás megkötése a Zrínyi klub üzemeltetésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 29-én órai kezdettel megtartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Jelen vannak Mogyorósbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. február 29-én 13.00 órai kezdettel megtartott ülésén. Polgármesteri Hivatal Mogyorósbánya,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. november 8-án 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009.

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete Határozatok nyilvántartása - 2009. Határozat száma Határozat tárgya Felelős A határozat kivonat elküldve: 1/2009. (I.29.) 2009. évi költségvetési tervezet elsőfordulós elfogadása - 2/2009. (I.29.) Kisbusz beszerzéséről döntés (FVM pályázat)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.számú JEGYZŐKÖNYV 2009. október 13. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 83/2009./X.13./kt.határozat: 84/2009./X.13./kt.határozat: 85/2009./X.13./kt.határozat: 86/2009./X.13./kt.határozat:

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról

BESZÁMOLÓ. a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról BESZÁMOLÓ a Lovasrendezvények a Zala völgyében című pályázat megvalósulásáról A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben