MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MáriaInfo SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011."

Átírás

1 MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa V. évfolyam VI. szám június SZEZONNYITÓ FALUNAP BALATONMÁRIÁN 2011.

2 MáriaInfo június HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a képviselõtestület munkájáról Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzati Képviselõ-testülete május 6-án rendkívüli testületi ülést tartott, ahol visszavonta a 103/2011.(V.02.) számú képviselõ-testületi határozatát, mivel a nyertesnek kihirdetett ajánlatot adó részérõl nem az ajánlatkérésnek megfelelõ mûszaki tartalmú ajánlat került beadásra. A testület felkérte a polgármestert, hogy kérjen új ajánlatokat és terjessze elõ elbírálásra a május 30-ai testületi ülésre. A képviselõ-testület felkérte továbbá a polgármestert, hogy a helyi közbeszerzési szabályzat alapján írja ki a pályázatot a komposztáló edények beszerzésére. Az ajánlatokról a május 30-ai ülésén dönt a képviselõtestület. A képviselõ-testület május 30-án (hétfõn), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. A képviselõ-testület elfogadta: - a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekrõl szóló szóbeli tájékoztatót, - az Alapszolgáltatási Központ évi mûködésérõl és tevékenységérõl szóló beszámolóját, - a Balatonmáriafürdõ település Környezetvédelmi programjában ( ) foglalt feladatok idõarányos végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselõ-testület a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és értékelte, az elõterjesztésben foglaltakat elfogadta, és a Gyermekjóléti Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, valamint a Csillagvirág Mûvészeti Modellóvoda beszámolóit és tevékenységét jónak értékelte. A képviselõ-testület a évi üdülõhelyi fórumot június 25-én, órai kezdettel tartja. Helye: IKSZT Közösségi Ház, 8647 Balatonmáriafürdõ, Bajcsy-Zs. u Napirend: 1. Beszámoló a község évi gazdálkodásáról, a évi tervek, közérdekû információk (Elõadó: Galácz György polgármester), 2. A évi költségvetés ismertetése (Elõadó: Galácz György polgármester), 3. Lakossági észrevételek, hozzászólások, javaslatok. A képviselõ-testület évben, a Pro Comitatu Somogy Díj adományozására és a Somogy Polgáraiért Díj adományozására nem tett javaslatot. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata a balatonmáriafürdõi 201/6 helyrajzi szám alatt felvett, a balatonmáriafürdõi 490/3 helyrajzi szám alatt felvett, és a balatonmáriafürdõi 767/1 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanok tekintetében elõvásárlási jogával nem kívánt élni. A képviselõ-testület a Marcali Városi Zeneiskola támogatási kérelmét megismerte és a gazdasági évben Ft/gyermek/tanév, de maximum Ft támogatást biztosít a növendékek zenei tanulmányaihoz, az Önkormányzat évi költségvetésébõl. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerzõdés aláírására. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata a Balatoni Nyár' rendezvényhez Ft vissza nem térítendõ támogatást biztosít támogatási szerzõdés keretében a Balaton M. & K. Amatõr Mûvészeti Egyesült részére, mely kizárólag a produkciókra fordítható, biztosítja továbbá a hang-, fény-, és színpadtechnikát, valamint a rendezvények lebonyolítására a Központi Fizetõ strandon és a Hullám utcai strandon a színpadot, rendelkezésre bocsátja továbbá a szolgálati gépjármûvet korlátozottan. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a kerékpárút n y o m v o n a l á n a k m e g h a t á r o z á s a elõsegítése céljából a helyben szokásos módon, - két hónap kifüggesztéssel - kérje ki a lakosság véleményét (honlap, helyi újság). A képviselõ-testület a KEOP-6.2.0/A- 09/ azonosítószámú Házi komposztálás népszerûsítése Balatonmáriafürdõn címû projekttel kapcsolatban 250 db mûanyag 600 literes komposztálóláda beszerzésre beérkezett ajánlatokat megismerte. A képviselõ-testület a komposztáló ládák beszerzésére beérkezett ajánlatok közül a Kontakt-R Kft., (Veszprém) vállalkozás bruttó Ft/db Ft összegû ajánlatát fogadta el és felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés aláírásra. A képviselõ-testület megismerte a központi fizetõstrand épületének és az óvoda épületének energetikai felújítására irányuló KEOP jelû pályázat elkészítésére beérkezett ajánlatokat, melyek közül Arany Attila, (Marcali) vállalkozó, bruttó Ft összegû ajánlatát fogadta el. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármester, hogy kezdje meg a vállalkozóval a tárgyalásokat a pályázat elõkészítésével kapcsolatban. Az elõkészítés költségét, Ft + ÁFA összeget a tartalék terhére biztosítja, mely ö s s z e g e t a p á l y á z a t k e r e t é b e n elszámolható költségként kell feltüntetni. A képviselõ-testület Balatonmáriafürdõ település Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának az alábbiak szerinti módosítását határozza el: 1/1. Rákóczi u sz. (917/2 hrsz.) alatti ingatlan beépítési elõírásainak OTÉK alóli felmentése 1/2. Az Alkotás utcai üzletsor és parkoló telekalakításának jogi és mûszaki hátterének megteremtése érdekében 1/3. A Rákóczi utcában lévõ közkút helyi védelem alá helyezése miatt. A Szabályozási Terv és HÉSZ módosítására az Arker Stúdió Építészeti Kft. (Kaposvár) társaságot bízta meg az árajánlatban szereplõ Ft + ÁFA = Ft összegû díj ellenében, november 15-i határidõvel. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg, az arra vonatkozó megbízási szerzõdést kösse meg. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Rákóczi u szám alatti ingatlan tekintetében az érintett tulajdonossal a területrendezési szerzõdést megkösse. A képviselõ-testület megtárgyalta az Ötujj Vendéglátó és Villamosipari Szolgáltató Kft. (Nagykanizsa), vállalkozásnak a balatonmáriafürdõi 1175/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó területbérleti 2 kérelmét és engedélyezte a 80 m terület térkõvel történõ lefedését, a benyújtott alaprajz alapján. A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a bérleti díjra vonatkozó, maximum 10 éves lejárati idejû szerzõdést készítse elõ a június havi testületi ülésre. A képviselõ-testület megismerte Horváth Lajosné balatonújlaki lakosnak a területbérleti megállapodás módosítására vonatkozó kérelmét és felhatalmazta a polgármestert a területbérleti megállapodás módosításának aláírására, az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: július augusztus 31., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: Hullám utcai szabad-strand, tevékenység: fõtt kukorica árusítás. A képviselõ-testület megismerte Fülöp Ferenc, sormási lakosnak, a fizetõ strandon üzemelõ sportszerkölcsönzési

3 MáriaInfo június HÍREK A HIVATALBÓL vállalkozás területbérleti szerzõdés módosítására vonatkozó kérelmét, melyet nem támogat, mivel kizárólag évre szólóan került meghirdetésre a területbérlet. A képviselõ-testület megismerte Marieliz Morejon, Nuevo General Kft. (Budapest) sporteszköz telepítéssel kapcsolatos kérelmét és felhatalmazta a polgármestert, a területbérleti megállapodás megkötésére az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: június augusztus 31., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: hajóállomási szabad-strand. A képviselõ-testület megismerte Vargáné Fábián Erzsébet balatonkeresztúri lakos területbérleti megállapodás módosításával kapcsolatos kérelmét és felhatalmazta a polgármestert, a területbérleti megállapodás módosításra az alábbi feltételekkel: a területbérlet idõtartama: június szeptember 15., a területbérleti díj összege: Ft, helyszín: Balatonmáriafürdõ, Polgár utcai szabad-strand, tevékenység: vizibicikli kölcsönzés. Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzati Képviselõ-testülete az Ötv. 12. (4) bekezdés b.) pontja alapján, Harcz Lajos zalakarosi lakos területbérleti ügyének tárgyalására zárt ülést tartott, a nyilvános ülést követõen. A képviselõ-testülete megismerte Harcz Lajos, zalakarosi lakos területbérlettel kapcsolatos kérelmét. A képviselõ-testület a jelenleg hatályos bérleti szerzõdést a bérleti díj összege és fizetése tekintetében nem módosítja, egyben felkérte a polgármestert, hogy a bérlõt a szerzõdésben foglalt fizetési kötelezettségére szólítsa fel. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy az ügyvédi vélemény figyelembe vételével kezdeményezze az Önkormányzat és Harcz Lajos zalakarosi lakos közötti bérleti szerzõdés aktualizálását, tekintettel arra, hogy az elmúlt idõszakban, a szerzõdésben foglalt több paraméter, körülmény is megváltozott. A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Dr. Dúll Ügyvédi Irodával (Keszthely) az Önkormányzat jogi képviseletére vonatkozó általános megbízási szerzõdést megkösse, június december 31-ig terjedõ határozott idõre, havi bruttó Ft díjjal. A képviselõ-testület következõ ülése: június 27-én (hétfõn), órakor lesz. Az ülés helye: a Körjegyzõség épületének emeleti tanácskozóterme. A képviselõ-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésrõl készített jegyzõkönyvek megtekinthetõk a h i v a t a l b a n, i l l e t õ l e g a honlapon. Galácz György sk. polgármester ÉRTESÍTÉS! Értesítjük a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy a Balatonmáriafürdõn tervezett kerékpárút nyomvonal tervei megtekinthetõk a Körjegyzõség aulájának hirdetõtábláján, továbbá a település internetes honlapján ( Észrevételeiket augusztus 10-ig, írásban várjuk! Galácz György sk. polgármester TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Megérkeztek a komposztáló ládák! Tisztelt Lakosság! Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzatának KEOP-6.2.0/A/ azonosítószámú, Házi komposztálás népszerûsítése Balatonmáriafürdõn címû pályázata a végéhez közeledik. Megérkeztek településünkre a pályázat részeként megvásárolt komposztáló ládák. A komposztáló ládák kiosztására június 9. és 11. között kerül sor. A kiosztás pontos idõpontja: június 9. (csütörtök) óra június 10. (péntek) 9 16 óra június 11. (szombat) óra Helyszín: Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. A Körjegyzõség épülete mögött. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a komposztáló ládák átvételére a Komposztáló láda használati szerzõdések aláírását követõen kerül sor, így megkérek minden kedves állandó lakost, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát mindenképpen hozzon magával. A pályázat keretében 250 db komposztáló láda kerül kiosztásra, így elsõsorban az állandó lakosokat várjuk. Amennyiben nem lesz megfelelõ aktivitás a balatonmáriafürdõi állandó lakosok körében, úgy a nyaraló tulajdonosoknak is lehetõsége lesz majd szerzõdés aláírása mellett komposztáló láda használóvá válni. /Mátrai Eszter/ Elsõsegély tanfolyam Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében, Balatonkeresztúron került megrendezésre a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete által szervezett Amíg a mentõ megérkezik, a sürgõsségi ellátás legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei kreditpontot adó továbbképzés. A képzésen 25 fõ, a környék szociális intézményeinek dolgozói vettek részt. A program témája volt: a korszerû elsõsegély-nyújtási készség elsajátítása, melynek elõadója Arányi Béla mentõtiszt, az OMSZ Marcali Mentõállomásának munkatársa volt. A képzés napos elméleti és gyakorlati elõadásból állt, mely az elsajátított ismeretekbõl, gyakorlati vizsgával zárult. Apróhirdetés Petkess Kornélné Intézményvezetõ Jesolo Pub. Pizza rendelés ig, 36-féle pizza, 900 Ft + 50 Ft doboz. Ingyenes házhozszállítás. Telefon: Masszázs! Relaxációs, svéd, gyógy masszázs. Kívánságra házhoz is megyek. Tel:

4 MáriaInfo június KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK Iskolai hírek Biciklitábor Három napos Balaton kerülõ biciklitáborozáson vettek részt az iskola tanulói! Volt részük napsütésben, esõben, esti nótázós hangulatban, vicces helyzetekben és legfõképpen, sok- sok maradandó élményben! Vendégeink voltak Május 9-én délelõtt izgatottan vártuk az osztrák gyerekeket. Dél körül megérkeztek, és egy finom ebéd után megkezdõdött az egy hetes program. Elsõ nap a helyi nevezetességekkel és a Csillagvárral ismerkedtek meg. Nagyon jól sikerült este a fogadás és a játékos vetélkedõ. Második nap a sportban mértük össze a tudásunkat. Délután gyönyörû volt a Balaton és élményt jelentett a közös vitorlázás. A harmadik napot egy hegyi túrával indítottuk, majd Somogyszentpálig vasutaztunk, és meglátogattuk a szõcsényi iskolát. Negyedik napon keszthelyi kirándulással indult a program. Ebéd után Marcaliban közösen élményfürdõztünk. Búcsúestet az iskola udvarán tartottunk, ahol bográcsban fõztünk, közösen játszottunk, majd zárásként diszkóztunk a zsibongóban. Úgy gondoljuk, hogy jól sikerült ez az egy hét, és alig várjuk a jövõ évet, amikor mi megyünk Hohenbergbe. 5. osztály: Világos Barbara, Worofka Alexandra,Preisendörfer Gréta, Harangozó Valentin, Papp Kristóf. Kedves Támogatók! Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni, hogy anyagilag és lelkileg is támogatták gyermekem gyógyulásának esélyeit. Hálásak vagyunk minden támogatásnak, hiszen így könnyebb számunkra ez az embert próbáló feladat. Köszönettel: Dudás István szülõ Kedves Olvasók! Dudás Krisztina iskolánk 7. osztályos tanulója. A jól tanuló és kiváló sportoló kislány szervezetét megtámadta a súlyos kór. Április közepe óta a Pécsi Gyermek klinika Onkológiai Osztályán kezelik. Szeretnénk továbbra is támogatni a nehéz helyzetbe került családot. Amennyiben l e h e t õ s é g ü k m e g e n g e d i, ú g y felajánlásaikat megtehetik az iskola igazgatóhelyettesi irodájában. Segítségüket köszönjük! / Gelencsér Lászlóné igazgató/ Tájékoztatás Telefonszolgálatunk a Nemzeti Erõforrás Minisztérium háttérintézményének, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet egyik fõosztályaként a párkapcsolati háztartáson családon belüli erõszak, a gyermekbántalmazás kezelésével foglalkozik, és az információnyújtás mellett azonnali segítséget nyújt a bántalmazás miatt kialakult válsághelyzetben, krízisbe került állampolgárok (elsõsorban nõk és gyermekek) részére. Rászorultság esetén, a klienssel egyeztetve, titkos menedékhelyen történõ azonnali elhelyezésben is tudunk segíteni. Telefonszolgálatunk az ország egész területérõl, éjjel-nappal, ingyenesen, vezetékes vagy mobil hálózatról is hívható a 06-80/ telefonszámon, vagy en az: amely egyben a vezetõnk címe is. Javasoljuk, hogy amennyiben lehetõsége van rá, munkánkról tájékozódjon a honlapunkról, amely a honlapról is elérhetõ. Tisztelettel: Az Országos Kríziskezelõ és Információs Telefonszolgálat Munkatársai Lakossági tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet mûködésérõl ( kivonat a tájékoztatóból ) A lakossági sürgõsségi ellátás sürgõs szükség esetén vehetõ igénybe. Központi Háziorvosi Ügyelet (8700 Marcali, Széchenyi u ; telefonszám 85/ ) biztosítja. Az ügyeleti idõ: hétköznapokon óráig, hétvégén, pihenõ- és ünnepnapokon folyamatosan 24 órában tart. A háziorvosi feladata az alapszintû sürgõsségi ellátás, azoknak a háziorvosi teendõknek a rendelési idõn kívüli ellátására szervezõdött, amelyek a következõ rendelési idõig nem halaszthatók! Hirtelen fellépõ súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is kérheti az Országos Mentõszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó számon! Az ügyelet, bár mindig igyekszik a lehetõ leghamarabb segítséget nyújtani, reálisan nem képes az azonnali elérhetõség biztosítására, figyelembe véve azt, hogy egy kivonuló ügyeletes orvos látja el 35 ezer ember sürgõsségi alapellátását a kistérség egész területén. A hívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek (két település közötti távolságot is figyelembe véve), mire egy adott vizsgálatra sor kerül. 1.Rendelõben történõ ellátás A betegek ellátása a Marcali, Széchenyi u szám alatt található ügyeleti rendelõben történik. Az ellátást az ügyeletes orvos, és ápoló végzi. 2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történõ betegellátás Lakáson történõ ellátási igény esetén az Orvosi Ügyeletet a 85/ ös telefonszámon érhetik el (Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül!) Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával másik ember életét veszélyeztetheti! Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Központi Orvosi Ügyelete Pályázati lehetõségek 1. Meghirdetésre került az ÚMVP III. tengelyes mikrovállalkozások fejlesztése támogatási konstrukció (87/2011(VI.03.) MVH közlemény). A kiírás és dokumentumai az alábbi címen érhetõ el: l/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk A támogatási kérelmeket június 15. és július 15. közt lehet benyújtani az illetékes MVH igazgatóságokhoz. A maximálisa igényelhetõ támogatás 35 millió Ft. 2. Megjelent a Regionális Operatív Program keretén belül a Telephelyfejlesztés címû pályázati kiírás. Fontos, hogy csak olyan mikrovállalkozás adhatja be támogatási igényét, amelynek az utolsó SZJA/EVA bevallás alapján árbevételének több mint 50%-a nem mezõgazdasági tevékenységbõl származott. A pályázati kiírás B komponensére adhatják csak be a támogatási igényüket az érdeklõdõk.

5 MáriaInfo június CIVIL HÍREK HÁZUNK TÁJÁRÓL Õszidõ Nyugdíjas Klub Balatonmáriafürdõ Az Õsz Idõ Nyugdíjas Klub május 10-én az Ági Steak Haus-ban tartotta szokásos idõszakos névnapos összejövetelét. Az aktuális megbeszélnivalók mellett ilyenkor köszöntik egymást virággal, koccintással a klubtagok. Ezúttal külön szeretettel üdvözölték a megjelentek a 70. születésnapját ünneplõ Käsz József klubvezetõt. Alig hisszük hogy hetvenkedik, életkedvét, vitalitását sokan irigyelhetnénk. Jó egészséget kívánunk neki ezúton is! A klubnak különben is fiatalító hatása lehet, hiszen jó hangulatban a többiekkel ünnepelték névnapjukat Gál László és Szabó László korelnökök is! Kirándulás Elérkezett a nagy nap. Kétnapos kirándulásra indultunk Észak - Magyarországra. Elsõ úticélunk Gyöngyös volt. Itt a Természetrajzi Múzeumot néztük meg. A felújított épületben az itt élõ emberek múltjával, a pavilonban az állatvilággal ismerkedhettünk meg preparátumok formájában. Következõ célállomásunk a gyöngyöspatai római katolikus templom volt. Itt a világon egyedül álló Jesse oltárt csodáltuk meg. Az oltár egy levélforma, amelynek csipkézetén Jézus családfája látható szobrocskák formájában. A templom igen régi, falán freskó maradványok és régi falazat részek is láthatók. Ezt követõen a Kékestetõ következett. Az 1014 méter magasságot jelzõ kõnél egy közös fotót készítettünk. Valaki viccesen megjegyezte, hogy innen már csak lefelé van. Valóban feljebb már csak a kilátó lett volna, de ehhez már nem volt energiánk. Megnéztük még Parádsasváron az üvegcsiszolót, aki bemutatta nekünk, hogy hogyan készítik az ólomkristály vázába a szebbnél szebb mintákat. Szálláshelyünk a Parádi kempingben volt. Másnap Parádon ellátogattunk a Cifra istállóhoz, majd Hollókõ következett ahol nézelõdéssel töltöttük a délelõttöt. Sokan megkóstolták a palóc ételeket is. Ezután Balassa-gyarmatra utaztunk, a régi palóc életformával és építészeti stílussal ismerkedtünk. A kiállítás címe: A születéstõl a sírig. Lépésrõl lépésre mutatták be az itt élõ emberek akkori mindennapjait és kultúrájukat. Egy közös vacsorával zártuk a napot. A késõ esti órákban sok szép élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. / Käsz Józsefné/ Kirándult a Gyöngyvirág Népdalkör Május 22-én vasárnap a Balatonfenyvesi Ezüstfenyõ Nyugdíjas klub pikniket szervezett a Balatonfenyvesi Imremajorban a Klub Majorka szabadidõközpontban. Erre a szép és barátságban eltöltött napra meghívta a Balatonkeresztúri Gyöngyvirág Népdalkör táncoslábu asszonyait is. Pincepörköltet fõztek és jófajta borokat ittak hozzá. Május 26-án megtartotta a Balatonmáriafürdõ-Balatonkeresztúr Turisztikai Egyesület az éves közgyûlését. Sajnos már itt a nyár, elfoglaltak a tagok ezért többen távol maradtak. A vezetõség nevében Balla György részletesen beszámolt az egyesület pénzügyi helyzetérõl, az elintézett és folyamatban levõ, valamint a várható anyagi forrásokról. Elfogadták a 2010-es beszámolót, és megtárgyalták a 2011-es költségvetést. Temesvári Dóra elnökségi tag beadta a lemondását egyéb elfoglaltságára hivatkozva. Az elnökség egyenlõre csökkentett létszámmal dolgozik tovább. A júniusra elkészül és fõszezonra megnyílik az új információs iroda Központi strandon, melyet az egyesület mûködtet. A Zenefalu projekt az ütemterveknek megfelelõen halad, addig is a Weboldal már elérhetõ, feltöltése bíztatóan alakul. ( A Web-es kapcsolatépítés és közösségi hálók minden eszközét be fogják vetni majd a településmarketing érdekében. A projekt elsõ látványos elemei közül néhány várhatóan nyárra megjelenik a településen! Szabó Zoltánné Apróhirdetés A Pingvin Cukrászda (Vilma u.12.) Sütemény és tortarendelést, 8-16 óráig felveszünk. Tel Zsuzsi Fodrászat (Vilma u.) várja vendégeit a megszokott árakkal! Tel: Zsuzsi Fodrászatban manikûr, pedikûr, mûköröm építés. Lilla tel : : Egyéni vállalkozók könyvelését, adóbevallások készítését vállalom. Gorzóné Lázár Edina Telefon: 06/ Tanárnõ tanulói felkészítést vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. 06/ Balatonfenyves

6 MáriaInfo június MÚLT ÉS JELEN 120 éve kezdték meg a parcellázást a balatonkeresztúri homokon szeptember 2-án a Gróf Bethlen András földmûvelésügyi miniszter által kinevezett Telepítési magyar királyi kormánybiztos, gr. Széchényi Imre a zalai gazdák küldöttségét áthozatta a Telepes nevû gõzhajóval a kijelölendõ terület megtekintésére. November 1-ig a balatonkeresztúri homoktelepre 16 fõ jelentkezett be. November 9-én a fonyódi vasútállomáson már kora reggel gyülekeztek a leendõ bérlõk, majd Széchényivel az élen elindultak a parcellák kijelölésére. Az elsõ ültetvényeket a tél és a Balaton jege komolyan tönkretette, ezért még nagyobb lendülettel vette kezdetét a munka 1892 tavaszán. Szélfogó nádkerítést építettek, szorgalmasan öntöztek, kapáltak és permeteztek ban újabb 200 parcellát telepítettek be. A bérleti szerzõdések megkötésében és a szervezésben komoly feladatot vállalt Bariss Gyula uradalmi jószágigazgató, Skublics Imre zalaegerszegi közjegyzõ és Matis Sámuel, aki az elsõ vendéglõt nyitotta meg. Minden nap közlekedett Vonyarcvashegy és a telep között a Telepes nevû gõzhajó és egy komp. A hajó mellett sokan csónakkal közlekedtek a két part között, mint az elsõ õstelepes vincellér családok. (Télen szánnal vagy gyalog járták meg az utat, dologidõben, ha kellett, akár mindennap.) Az elsõ szüret eredménye reménnyel töltötte el a keményen dolgozó szõlõmunkásokat. A jóízû, zamatos bor bõven termett az alig 5 éves szõlõtõkéken. Széchényi Imre sokszor látogatta meg a telep szüretelõit, akik hálából feleségérõl nevezték el Mária-telepnek a területet ban megtartották a hegyközség alakuló ülését és megválasztották az elsõ hegybírót Bucsy Józsefet. Ekkor már a jó híre volt a balatoni homoki rizlingnek ben állították a mária-alsói öregtemetõben a kõkeresztet ben ünnepeljük a parcellázás 120., a telep alapításának 115. ezt a két dátumot Balatonfenyvessel közösen, és a községgé nyilvánítás 85. évfordulóját. / Huszár Mihály történész / Új hotel a faluközpontban Tengerdiné Bausz Erika az új hotelrõl: -Mikor nyílik a hotel? Az új fejlesztésünk elkészült. A megnyitó hónap közepén-végén zajlik le, szeretnénk ennek a küzdelmes idõszaknak a végét és az indulást ünnepélyessé tenni. - Néhány szó a szállodáról? A hotel 17 kétágyas szobával, két apartmannal rendelkezik. Szaunák, gõz, pezsgõfürdõ, kültéri de fedhetõ medencék tartoznak hozzá. A szobák falai hangszigeteltek, klíma minden szobában található. Borospince és a környék legnagyobb hangtechnikával és projektorral felszerelt rendezvényterme, szépészeti szolgáltatás egészíti ki a kínálatot. Az étterem, a bringakölcsönzõ, a vinotéka megmarad. A vendégek kaphatnak használatra laptopot, az Internet is ingyenes. -Mikor kezdõdött a beruházás elõkészítése? A projekt 2009 novemberében indult a pályázatírással. A turisztikai szakmai részét magunk írtuk, a pénzügyi tervet egy profi cég végezte. Az építészeti oldalát és az engedélyezési terveket Schäfer Zoltán készítette. A pályázat beadása 2010 január elején történt. A megítélése márciusban zajlott, az örömhírrõl tavaly áprilisban értesültünk. A tavaly nyári elõkészületek után szeptemberben az elõkészületi és bontási munkák jöttek, majd október elejétõl az építkezés és versenyfutás az idõvel! -Milyen stílusú szállodát képzeltek el? Mi volt a terv filozófiája? Rusztikus stílus, bor, gasztronómia, wellness harmóniája. Csak minõséget adni, a helyi értékek bemutatása. Nemcsak szolgáltatást kínálni, hanem turisztikai attrakciót nyújtani a vendégnek, hogy legyen miért jönnie akár szezonon kívül is! -Milyen vendégkört kívánnak megcélozni? A ház gyakorlatilag négycsillagos minõséget ér el, mindezt háromcsillagos áron kínáljuk. A célcsoport a házaspárok köre, középosztály, akiknek van igénye a minõségi ételekre, helyi borokra, szép pálinkákra. Akik vágynak a minõségi pihenésre. Minden nemzet szülöttjét várjuk, az elõfoglalások alapján azonban a magyar vendégek túlsúlyát látjuk aminek örülünk.várjuk a rendezvénytermünkbe az önkormányzati rendezvényeket, lakodalmakat, képzéseknek, bemutatóknak is helyet kínálunk. Kiemelném, hogy a környék legnagyobb termét akár fõig tudjuk a vendégeknek bemutatni. -Hogyan illeszkedik a Tengerdi Kft eddigi tevékenységébe? Az eddigiekkel teljesen harmonizál sõt, azokra épül. A családi vállalkozás 1990 óta foglalkozik vendéglátással, hosszú évek óta borászattal és kereskedelmi szálláshely értékesítéssel. Ezen és külföldi - tapasztalatok összegyúrása, alkalmazása alkotja azt a szaktudást, amellyel felvértezve mertünk a fejlesztésbe belevágni. -Hogyan alakul a továbbiakban a családi munkamegosztás? Bírják még erõvel? A korábbi ügyvezetõ nem tud a rendszerben tevékenyen részt venni. A férjem a veszprémi munkáját végzi teljes erõbedobással. A családi vállalkozás ügyvezetõje egy éve én vagyok, a megfelelõ munkaszervezéssel sok akadály leküzdhetõ. A társaság tulajdonosai a Tengerdi szülõk is erejükhöz mérten magasan kiveszik részüket a munkából. Természetesen bírjuk erõvel ez nem is lehet kérdés. A család keményen dolgozik, mindenki teljes erõvel végzi a feladatait. -Szezon elõzetes- várakozások? Nehéz kérdés! Talán az idén sikerül a tavalyi mélypontról elmozdulni! Nagyon fontos a minõségi szolgáltatás. Ennek egyik zászlóshajója szeretne lenni a Viktor Bor- és Vendégház. Meggyõzõdésünk, hogy az ilyen minõségi fejlesztések nemcsak az üzemeltetõnek, de a mikrotérségnek is jót tesznek ez a modern turizmus elmélete: összefogás, minõség, hogy egy egész térség profitáljon belõle! Sok sikert! /Benczik/ Impresszum Mária Info Havonta megjelenõ információs újság Felelõs kiadó: Balatonmáriafürdõ Község Önkormányzata 8648 Balatonmáriafürdõ, Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel: 06-85/ , Fax: 06-85/ nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. ISSN (nyomtatott) ISSN (online) távoli hozzáférése: mariainfo.html Felelõs Szerkesztõ: Benczik Ildikó tel: megjelenik 350 példányban Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (82)

7 MáriaInfo június SZEZONNYITÓ FALUNAP 2011 A nyárkezdet jeles eseménye minden évben a Szezonnyitó Falunap. A napsütést néha megzavarták a felhõk, de a vihar elkerült bennünket. A nyárkezdetre megszépült a strandépület környezete és igazán kulturált és ízléses módon újították fel a vizesblokkokat is. Létesítmény avatás A program a közösségi terem avatásával kezdõdött. A Balaton M.&K. Egyesület nevében Vida Endréné vette át jelképesen az egyesület nevében a polgármestertõl. A beruházásra az egyesület nyert jelentõs forrást a Leader program keretében. A fúvószenekar örömmel veheti birtokba végre a rendezett próbatermet. Képzõmûvészet Az emeleti kiállító teremben megnyílt Tálosné Violányi Marianna kiállítása. Galácz György köszöntõjében arról beszélt, hogy a kiállító terem a megyéhez kötõdõ alkotóknak kíván bemutatkozási lehetõséget nyújtani. A mûvésznõ somogyvári születésû, az itteni táj és az erdõ, a természeti környezet adják a témát a mûveihez. Képességeit igazán nyugdíjasként bontakoztatta ki Szabados János iskolateremtõ festõmûvész hatására. Sashalmi Gábor zeneiskolai tanár és tanítványainak szép zenei produkciója méltó kísérõje volt a megnyitónak. A kiállítás a hónap végéig látogatható. Ünnepi köszöntõ Galácz György ünnepi megnyitó köszöntõjében beszélt a településünk alapításának évfordulóiról. Megemlékezett az elsõ világháború utáni párizsi békeszerzõdést lezáró békekötésrõl. ** A trianoni békeszerzõdést gyakran trianoni békediktátumnak is nevezik, melyet a gyõztesek által a vesztesek számára diktált kényszer szült. Eredményeképpen a km összterületû Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe km 2-rõl km 2- re csökkent) lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még fõs ország lakossága fõre esett vissza. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyûlés 2010-ben a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. ** A polgármester a falunkról beszélve azzal zárta szavait, hogy a közterületek megújításával végre méltók lehetünk a kiemelt üdülõkörzet címhez. Mint mondta, ezt a napot nálunk is a közösségi együttlét jellemezze! Végezetül minden megjelent vendégnek jó szórakozást kívánt. A falu ifjú polgárai Az idén született kisbabáknak örülhettünk a családjaikkal együtt! Ünnepélyesen a falu ifjú polgáraivá fogadtuk õket a hagyomány szerint. Az örömet a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet egy betétkönyvvel toldotta meg. Kívánjuk, hogy nõjenek nagyra egészségben, szeretetben: Dinnyés Ákos, Nagy Zsóka, Olti Dániel, Szilágyi Bendegúz, Tégla Benedek! Koszorúzás Szép hagyomány, hogy a Balaton-parti települések a szezonkezdéskor a jó szezon reményében virágkoszorút bocsátanak a vízre. Borverseny A helyi és környékbeli termelõk benevezett borai közül idén is a Balla pincészet és a Tengerdi család borai nyerték el a legtöbb elismerést és arany minõsítéseket a szakértõkbõl álló zsüri szerint. Mária Bora kitüntetõ címet Balla György 2009-es Cabernet Sauvignon bora nyerte el. Vacsora Az önkormányzat egy vacsorára látta vendégül a délután óta kitartó nagy számú vendégsereget. Az étel kiosztásában az Õsz Idõ Nyugdíjas Klub tagjai serénykedtek. Mûsor Fellépõk között természetesen a Csillagvirág ovisok nyitották a sort és utánuk a Bárdos Lajos Nõi Kar énekelt. A Fergeteges Forgatag tánccsoport a díjazott produkcióiból mutatott meg, a mozgalmas dinamikus, vidám elõadásuk megteremtette a jó hangulatot. Pétfürdõ település tovább építi a fürdõtelepülések közötti barátságot: az idei falunapra elhozták bemutatatni mûvészeti csoportjaikat. A férfikar igazán szépen szólt, az idõsek vidám seprûtánccal és üveges tánccal szerepeltek. A fiatalok széki néptáncokat adtak elõ. A nagy létszámú fellépõ és vendég velünk töltötte a szép délutánt. Az esti program tánczenével folytatódott, majd este a Túravitorlás Egyesület felvonulásával a strand elõtt mintegy 25 hajó vonult el vizen lampiondíszben, kivilágítva varázslatos látvánnyal. A szezonnyitó tüzijátékkal ért véget. A szervezõket, a technika mûködtetõit, és minden munkatársat elismerés illett a sikeres, szép rendezvény lebonyolításáért. /Benczik/ Vasutasok a máriai vasútállomás tisztaságáért Csatlakozva a TeSzedd! nevû országos szemétgyûjtõ akcióhoz, népes vasutascsapat fogott össze május 21-én a balatonmáriafürdõi vasútállomás megszépítéséért. A rendszeres, önkéntes dolgozói hulladékgyûjtési akciók ellenére a szezon kezdetén ismét több zsáknyi elszórt szemetet gyûjtött össze a lelkes társaság az épület körül és a sínek mentén. Mivel a szemétszedés a veszélyes üzemi területekre is kiterjedt, a csoportvezetõ eseti munkavédelmi oktatás keretében hívta fel a figyelmet a legfontosabb biztonsági szabályokra. Az elvégzett munka jutalmaként június egyik szombatján egész napos kerti mulatságot rendez a szorgos csapat. Farkas László Nándor MÁV Zrt. Balatonszentgyörgyi Állomásfõnökség

8 MáriaInfo június SZTÁRVENDÉGEK BALATONMÁRIAFÜRDÕN Bödõcs Tibor Június 3-án este Bödõcs Tibor fiatal elõadó volt a Közösségi Ház vendége. A hazai humor új irányzatának, a stand up mûfajnak a legkitûnõbb mûvelõje, kétszer nyerte el a Rádió BON-BON díját és a mûfaj legnagyobb kitüntetését a Karinthygyûrût is megkapta 2010-ben. Úgyhogy nem volt véletlen a nagy várakozás, ismét kicsinek bizonyult a Ház. A mûvész páratlan humorérzékéhez kitûnõ elõadó készség és színészi képesség társul. A mûsorban sok-sok új poén hangzott el. Témáit a szülõfalu- Bucsuszentlászló és megjelenített lakóinak sorsa, élete mellett utazásélményei, az élet apró-cseprõ dolgai, napi aktualitások szolgáltatják. Ebben is Hofi Géza stílusát idézi, akihez máris hasonlítják kortársai. Olyan jólesett nevetni másfél órát! Igazi lélek-üdítõ élmény volt a napi bajaink közepette. A mûvész mindenkit levett a lábáról kedves közvetlenségével is. A mûsor végén szívesen beszélgetett fotózkodott bárkivel. A jelenlevõk kérésére talán jó lenne hasonló további program a késõbbiekben A Közösségi Ház terveibõl Június 10-én elõadás Rippl-Rónai József festõrõl Június16-án Kézmûves délután fiataloknak MiÉNK (is) a HÁZ! Június 23-án Vidékfejlesztés fórum Június 25-én Üdülõfórum Június 26-án Kistérségi szezonnyitó Balatonberényben! Wolf Kati A falunap idei sztárfellépõje Wolf Kati, az X-FAKTOR tehetségkutató mûsor felfedezettje volt. A mûvésznõ a családból hozta a zenei vénát, édesapjának sok slágert köszönhetünk. A mûvésznõ családos anyukaként lett hirtelen ismert elõadó. Nemrégiben az Eurovíziós Dalfesztiválon drukkoltunk neki, ahol a Szerelem, miért múlsz? címû dalt énekelte, melynek szövegét Geszti Péter írta, zenéjét pedig Rakonczai Viktor és Rácz Gergõ szerezte. A mûvésznõvel a mûsor elõtti percekben váltottunk pár mondatot. Elmondta, hogy örömmel fogadja a kisebb felkéréseket is, és szívesen jön hasonló falunapokra, mert úgy érzi, a közönséggel való kapcsolat ilyenkor még közvetlenebb lehet, ami nagyon fontos számára. Érzi a közönség reagálását, az adott helyhez alakítja akár a mûsort is, válogat a számok között, és szereti megénekeltetni a közön- közönséget. (Ami bizonyára nem véletlen, hiszen zenepedagógus a végzettsége is.) Kérdésemre elmesélte, hogy a tehetségkutató mûsor elõtt is rendszeresen énekelt, rendezvényeken esküvõkön, bálokon, kitûnõ zenésztársakkal. A vendéglátásban a hosszú fellépéseken nagyon sok rutint és tapasztalatot lehet szerezni, vallja, hogy ez egy nehéz mûfaj, ami kiváló iskola volt számára. A zenésztársak is bíztatták, hogy méresse meg magát, és induljon a TV-s versenyen. Szerinte is nagyon sok muzsikus tehetség van az országban, de akiket a TV és a média nem tesz közismertté, nehezen boldogulnak a pályán, ahogy õ is az X-FAKTOR-nak köszönheti, hogy hirtelen lett országos hírû elõadó, és halad most tovább új szinten a pályán Sok sikert kívánunk! Aztán kezdõdött a mûsor, és a tomboló közönség, kortalan és fiatal persze hogy énekelt, tapsolt és csápolt a varázslatos hangszínnel és hangterjedelemmel megáldott kedves énekesnõvel! /BI/

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút

ária nfo Pálfalvi Nándor: Farsang Táncra, táncra kisleányok Daloljatok kisfiúk, Itt a farsang hajahuj, Ne lássunk most szomorút M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1. szám 2008. február Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják.

Részletesebben

MáriaInfo. Boldog Új Évet!

MáriaInfo. Boldog Új Évet! MáriaInfo Balatonmáriafürdo Önkormányzatának havonta megjeleno kiadványa Kányádi Sándor : Ballag már Ballag már az esztendõ, vissza-visszanézve, nyomában az öccse jõ, vígan fütyörészve. Beéri az öreget

Részletesebben

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

ária nfo Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam X. szám 2010. október Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! Elkészült a Közösségi Ház! Szeptember 30-án ünnepélyesen megnyílt

Részletesebben

ária nfo Őszi fények

ária nfo Őszi fények M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 11. szám 2011. november Őszi fények MáriaInfo 2 2011. november HÍREK A HIVATALBÓL Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft

Szüreti felvonulás. Guinness-rekorderek lettünk. XVIII. évfolyam 10. szám 2009. október 100 Ft XVIII. évfolyam 10. szám Ára: 2009. október 100 Ft Guinness-rekorderek lettünk 2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísérleten

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. DECEMBER 23. ÉVFOLYAM 7-8. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Fotó: T. Horváth Lajos 23.

Részletesebben

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek

Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek I. évfolyam 9. szám 2011. október Gárdony közéleti havilapja Az évtized szürete Kiváló borai lesznek az idei évnek Már világosan látszik, hogy magas cukortartalmú, egészséges szemekbõl készül majd az idei

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban XXIV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. április Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt

Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt XVI. évfolyam 10. szám, 2012. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Dunaföldvár polgármestere: Horváth Zsolt 2012. szeptember 30-án kilenc szavazókörben voksolhattak a dunaföldváriak a polgármester személyére. BALOGH

Részletesebben

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap

180 Ft. XII. évfolyam 2. szám, 2008. február. Közéleti lap XII. évfolyam 2. szám, 2008. február 180 Ft Közéleti lap A Magyar Kultúra Napján A Himnusz megírására emlékezve 1989- tõl január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Dunaföldváron elõször 2004-ben

Részletesebben