120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról"

Átírás

1 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9/B. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a) az állami felsőoktatási intézményekre, b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint c) a külön megállapodás alapján államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzést folytató magán felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények) terjed ki. (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekre. A képzési és fenntartási normatív támogatás elemei 2. (1) A felsőoktatási intézmények a képzési és fenntartási normatív támogatást e rendelet keretében meghatározott mutatók alapján kapják meg utólagos finanszírozásként. (2) A képzési és fenntartási normatív támogatás mutatói: a) egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám (a továbbiakban: egyenértékű létszám), b) minősített (doktori, illetve mesterfokozattal rendelkező) oktatók és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok száma (a továbbiakban: oktatói létszám). (3) A képzési és fenntartási normatív támogatás a felsőoktatási intézmények alábbi tevékenységi körébe tartozó működtetési és fenntartási feladatai ellátásának költségvetési támogatására szolgál: a) az Ftv. 7. -a (1)-(2) bekezdésében foglalt feladatok és a képesítési követelmények szerinti oktatási tevékenység - beleértve az Ftv. 7. (1) bekezdésének e) pontja alapján a képesítési követelményekben rögzített nyelvi követelmények teljesítéséhez a nappali tagozatos hallgatók részére nyelvoktatás biztosítását és az Ftv. 9/B. (5) bekezdése alapján a doktori képzésben résztvevők oktatói tevékenységét, b) az oktatástól el nem különíthető kutatási tevékenység, c) a doktori képzés kutatási előirányzatból nem finanszírozott feladatai, d) a képzés és a kutatás alapfeltételét biztosító könyvtári (dokumentum- és szakirodalmi információ) szolgáltatás, valamint e) a felsőoktatási intézmények egyéb központi, illetve karhoz tartozó általános oktatási, illetve nem oktatási egységeinek feladatai. (4) A felsőoktatási intézmények - az államilag finanszírozott és meghirdetett szakok, az intézményi szintű szervezeti egységek működőképességének fenntartása érdekében - gazdálkodási szabályzatukban rögzítik a normatívan megkapott támogatás belső elosztási rendjét. A felosztásról - az Oktatási Minisztérium által meghatározott formában - évente tervet készítenek és azt minden év február 28-áig megküldik az Oktatási Minisztériumnak, majd a terv teljesüléséről a zárszámadás keretében beszámolnak. (5) A Kormány a normatívák évenkénti összegeit, a növekedés mértékét az éves költségvetési törvény által meghatározott pénzügyi feltételek alapján, a költségvetési irányelvek figyelembevételével e rendeletben határozza meg. Az államilag finanszírozott hallgatók

2 3. (1) A felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők a a) nappali, esti, levelező első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, b) nappali, esti, levelező első alapképzésben, c) nappali első szakirányú továbbképzésben, d) nappali első kiegészítő alapképzésben részt vevő, államilag finanszírozott helyre felvett magyar állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. (2) Ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők a) bármely államilag finanszírozott első közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgató a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamban, b) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett magyar állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban, d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen bármely bekezdésében rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt hallgatók legfeljebb addig tekinthetők államilag finanszírozott hallgatónak, amíg a megkezdett félévek száma nem haladja meg az adott szakra vonatkozó képesítési követelményben félévekben meghatározott képzési időt, 8 félévesnél rövidebb képzés esetén 2 félévvel, 8 vagy annál több féléves képzés esetén 3 félévvel. A számított finanszírozott hallgatói létszám meghatározása 4. (1) A Kormány az oktatási miniszter előterjesztése alapján a megelőző költségvetési év májusában - a munkaerő-piaci igények és a felsőoktatás fejlesztési stratégiájának figyelembevételével - meghatározza a következő tanévben finanszírozható maximális hallgatói összlétszámot, és dönt azon belül az újonnan felvehető, államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról. (2) Az oktatási miniszter szakcsoportok szerint - a Felsőoktatási és Tudományos Tanács véleményének figyelembevételével - a felvételt megelőző költségvetési év júniusában dönt a) képzési szintenként (egyetemi, főiskolai, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés) az első évre felvehető, államilag finanszírozott hallgatói létszámról, b) a felsőoktatási intézmények vonatkozásában az államilag finanszírozott, intézményenkénti hallgatói összlétszámról, meghatározott esetekben a szakcsoportonkénti, illetve szakonkénti hallgatói létszámról. 5. (1) A számított finanszírozott hallgatói létszám (a továbbiakban: számított létszám) meghatározása az évfolyamonkénti számított létszám összege. Az évfolyamonkénti számított létszám megállapítása statisztikai módszerrel történik. (2) Az első évfolyam számított létszáma az intézménybe a felvételi eljárás során államilag finanszírozott képzésre újonnan felvett hallgatók száma. (3) A további évfolyamok számított létszáma az előző év évfolyamai - kivéve az adott szak képesítési követelményei szerinti utolsó évfolyama - hallgatói létszámának képzési formánként (nappali, esti, levelező) e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott átlagos országos lemorzsolódási aránnyal csökkentett értéke. (4) A lemorzsolódási arány 3 éven keresztül azonos, majd háromévenként az előző három év átlagos országos lemorzsolódási arányát kell számítani. 6. (1) A hallgató a felvételi eljárás során felvett szakja(i) képesítési követelményében meghatározott tanulmányi ideig számít az intézmény számított létszámába, függetlenül attól, hogy valójában az intézmény hallgatója-e még.

3 (2) A hallgató, amennyiben bármely államilag finanszírozott képzésben oklevél megszerzése nélkül más szakon folytatja tanulmányait, akkor is legfeljebb csak az első szak képesítési követelményében meghatározott ideig számít be a számított létszámba a (3), (4) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével. (3) Amennyiben a hallgató főiskolai szintű alapképzési szakra nyert felvételt és intézményen belül felvételi eljárás nélkül átlép egyetemi szintű alapképzési szakra, akkor a továbbiakban annyi ideig számít a finanszírozott létszámba, amennyi az egyetemi szintű alapképzési szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időnek a főiskolai szintű tanulmányok addigi finanszírozott idejével csökkentett időtartama. Intézményenként az adott költségvetési évre főiskolai szintű alapképzésben számított hallgatói létszám évente legfeljebb 2%-ának mértékéig vehetők figyelembe átlépett hallgatók az egyetemi szintű alapképzésben. (4) Amennyiben a hallgató akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés birtokában nyer felvételt a szakiránynak megfelelő első alapképzésre, az adott alapképzési szak képesítési követelményeiben meghatározott tanulmányi időszaknál egy évvel rövidebb ideig számít a számított létszámba. (5) A részképzésben részt vevő hallgatók képzésük tényleges időtartamáig számítanak a számított létszámba. (6) A kiegészítő alapképzésre felvett hallgatók 4 félévig számítanak be a számított létszámba. (7) A 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben, ha belső felvétel alapján kerül a hallgató a második tanári szakképzettség megszerzését célzó szakra, a második tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamig számít a számított létszámba. (8) Az államilag finanszírozott helyre felvett hallgatókról - abban az esetben is, ha nem a felvételi eljárás során kerülnek felvételre - az adott év felvételi eljárásának befejezésével egy időben, a felvételiről szóló jelentéssel együtt minden év augusztus 15-éig az Oktatási Minisztérium számára jelentést kell készíteni, amely képzési formánként, szakonként az e -ban meghatározott eseteket felsorolva tartalmazza a hallgatók számát. Az intézmény következő évi számított létszámába a felvételi eljárásban felvett hallgatókon túl csak az ekkor lejelentett hallgatók számítanak be. (9) Amennyiben a hallgató oklevele megszerzése előtt felsőoktatási intézményt vált, az átvevő felsőoktatási intézmény köteles arról hivatalosan, írásban tájékoztatni az Oktatási Minisztériumot. Az átadó felsőoktatási intézmény tanúsítványt köteles adni az átvevő intézmény részére, amelyben igazolja, hogy a hallgató mennyi ideig vett részt összesen államilag finanszírozott képzésben, valamint hogy a hallgatót átadja, és hallgatói nyilvántartásából törli. A hallgatót az addigi finanszírozott idő beszámításával kell az átvevő felsőoktatási intézmény számított létszámában figyelembe venni. Az egyenértékű hallgatói létszám alapján meghatározott támogatás 7. (1) A felsőoktatási intézmény képzési és fenntartási normatív támogatásának 2. (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott része a felsőoktatási intézménynek a finanszírozási csoportokba tartozó szakokra felvett egyenértékű létszáma és e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában megjelölt adott finanszírozási csoporthoz tartozó normatíva értékek szorzatainak összege. (2) Több felsőoktatási intézményben egy időben tanulmányokat folytató hallgató az egyenértékű létszám számításakor - az 1. (1) bekezdésének a), valamint b) pontjában meghatározott intézmények által folytatott közös képzések kivételével - legfeljebb egy hallgatóként vehető számításba. 8. Az egyenértékű létszámot a számított létszámból a képzési forma, valamint a szakok kétszakos képzésben való felvételének lehetőségét mutató szakszám szerint kell meghatározni a 3. számú mellékletben meghatározottak alapján. 9. (1) A finanszírozási csoportokat a működési és fenntartási költségek szempontjából hasonló képzési szakterületekhez tartozó szakok alkotják. (2) Az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott normatívák a hasonló képzési szakterületek fajlagos ráfordításainak figyelembevételével kerültek megállapításra. Az oktatói létszám alapján meghatározott támogatás 10. (1) A felsőoktatási intézmény képzési és fenntartási normatív támogatásának a 2. (2) bekezdés b) pontja alapján meghatározott része a felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatói és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma összegének, valamint e rendelet 1. számú melléklete 2. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata.

4 (2) A minősített oktatók létszáma az adott költségvetési évet megelőző év március 1-jén az intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók létszáma. (3) A doktorandusz létszám az adott költségvetési évet megelőző év március 1-jén az intézményben államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma. A gyakorlati képzés normatív finanszírozása 11. (1) A gyakorlati képzés normatív finanszírozása az Ftv. 9/B. (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati képzési helyeken, illetve külső képzési helyeken folyó gyakorlati képzés költségeinek költségvetési támogatására szolgál. (2) Az agrár szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása az agrár szakcsoport adott csoportba tartozó szakjainak egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 1. pontjában meghatározott csoportonkénti normatívák értékének a szorzata. (3) Az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 2. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (4) A főiskolai szintű tanárképzés keretében és a főiskolai szintű szociális szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a főiskolai szintű tanárképzésben részt vevő és a főiskolai szociális szakokon részt vevő hallgatók egyenértékű létszáma és e rendelet 5. számú melléklete 3. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (5) A tanító- és óvodapedagógus szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a tanító- és óvodapedagógus szakcsoportba tartozó szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 4. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (6) A főiskolai szintű hitéleti szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a főiskolai hitéleti szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 3. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (7) A felsőoktatási intézmények által ellátott közoktatási feladatok támogatása a költségvetési törvényben meghatározottak szerint történik. Vegyes és záró rendelkezések 12. (1) Az 1. számú melléklet a képzési és fenntartási normatív támogatást meghatározó normatívák és a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatív támogatás értékeit tartalmazza. A 2. számú melléklet a felsőoktatásban működő szakok finanszírozási csoportba sorolását, a 3. számú melléklet az egyenértékű létszám meghatározásához szükséges - a képzési formákhoz és a szakokhoz rendelhető - szorzószámokat tartalmazza. A 4. számú melléklet az országos lemorzsolódási arányokat határozza meg, az 5. számú melléklet a gyakorlati képzések normatíváinak értékét állapítja meg. (2) A 3. (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt nappali első szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók után a szakiránynak megfelelő alapképzési szak, a 3. (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt nappali első kiegészítő alapképzésben - kivéve a főiskolai szakmai tanári kiegészítő képzést - részt vevő hallgatók után a megfelelő egyetemi szak normatíváját kell biztosítani. (3) Az intézmények átmeneti rendelkezésként gazdálkodási szabályzatukban rögzíthetik, hogy a évben a 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendeletben szereplő normatíva arányok szerint biztosítják a karok és a jogelőd intézmények számára a forrásokat, továbbá hogy a szerkezeti támogatás, illetve az évközi növekmény elosztása különböző rendszer szerint történhet. (4) A évben az első évfolyam számított létszáma az évi felvételi statisztikai adatokból, a további évfolyamok számított létszámának meghatározása az októberi statisztikai jelentés alapján, évfolyamonként számított alaplétszámból történik. (5) Az 1. (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott felsőoktatási intézmények esetén 2000-ben a képzési és fenntartási normatív támogatást - a költségvetési törvényben meghatározottak szerint - az októberi létszám alapján 8 hónapra, a októberi létszám alapján 4 hónapra kell meghatározni. (6) A 2. számú mellékletben fel nem sorolt, egyetemi szinten oktatott hitéleti-hittudományi szakok a 3. finanszírozási csoportba, a főiskolai szinten oktatott hitéleti-hittudományi szakok a 4. finanszírozási csoportba tartoznak.

5 (7) A mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatív támogatást a felsőoktatási intézmény számára a felsőoktatási programfinanszírozási előirányzatokból kell biztosítani. (8) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott intézmények képzési és fenntartási normatív támogatása 2000-ben nem lépheti túl a jogutód intézmény évre tervezett képzési és fenntartási előirányzataként január 1-jén az intézmény költségvetésében szereplő támogatás - kivéve a gyakorlóiskolák támogatását -, valamint az egyéb kutatás és az egyéb speciális támogatás címen tervezett támogatás együttes összegének 115%-át. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozásáról szóló 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozásról szóló 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/1999. (VII. 16.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez A képzési és fenntartási normatív támogatás összegének megállapításához szükséges normatívák értékei a következők 1. Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám alapján meghatározott támogatás normatíva értékei finanszírozási csoportonként Finanszírozási csoportok Normatíva (Ft/fő/év) A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma alapján meghatározott támogatás normatívája Normatíva (Ft/fő/év) A mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatíva értéke Normatíva (Ft/fő/év) számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez A felsőoktatásban működő szakok finanszírozási csoportba sorolása Egyetemi szintű alapképzési szakok Szak Szakszám Finanszírozási csoport jogász 1 3 politikaelmélet 2 3

6 politológia 1 3 gazdálkodási 1 3 gazdálkodási szakos közgazdász tanári 1 3 közgazdasági (társadalomgazdasági) 1 3 közgazdasági szakos közgazdász tanári 1 3 nemzetközi kapcsolatok 1 3 politológus-közgazdász 1 3 szociálpolitikus-közgazdász 1 3 szociológus-közgazdász 1 3 nemzetközi tanulmányok 1 3 matematikus 1 2 régészet 1 2 színháztudományi 1 1 szociológia 1 2 általános (és alkalmazott) nyelvészet 2 3 elméleti nyelvészet 2 3 filozófia 2 3 finnugor 2 3 humánszervező 2 3 kommunikáció 2 3 könyvtár 2 3 kulturális antropológia 2 3 levéltár 2 3 magyar nyelv és irodalom 2 3 matematikatanári 2 2 művelődési (és felnőttképzési) menedzser 2 3 művészettörténet 2 3 művészettudomány 2 3 néprajz 2 3 összehasonlító irodalomtudomány 2 3 pedagógia 2 3 színháztörténet 2 3 filmelmélet és filmtörténet 2 3 történelem 2 3 teológia 1 3 hittanár 1 3

7 altajisztika 2 3 amerikanisztika 2 3 angol nyelv és irodalom 2 3 arab 2 3 asszíriológia 2 3 bolgár nyelv és irodalom 2 3 cseh nyelv és irodalom 2 3 egyiptológia 2 3 észt 2 3 finn nyelv és irodalom 2 3 francia nyelv és irodalom 2 3 görög (újgörög) nyelv és irodalom 2 3 hebraisztika 2 3 horvát nyelv és irodalom 2 2 indológia 2 3 iranisztika 2 3 japán 2 3 kínai 2 3 latin nyelv és irodalom 2 3 lengyel nyelv és irodalom 2 3 mongol 2 3 néderlandisztika (holland nyelv és irodalom) 2 3 német nemzetiségi 2 2 német nyelv és irodalom 2 3 ógörög 2 3 olasz nyelv és irodalom 2 3 orosz nyelv és irodalom 2 3 portugál nyelv és irodalom 2 3 román nyelv és irodalom 2 2 skandinavisztika (dán, norvég, svéd) 2 3 spanyol nyelv és irodalom 2 3 szerb nyelv és irodalom 2 2 szlovák nyelv és irodalom 2 2 tibeti 2 3 török nyelv és török történelem 2 3 ukrán nyelv és irodalom 2 2

8 eszperantó 1/2 3 esztétika 1/2 3 magyar mint idegen nyelv 1/2 3 összehasonlító irodalomtörténet 1/2 3 új- és legújabbkori történeti muzeológia 1/2 3 építész 1 1 formatervező 1 1 vizuális és környezetkultúra-tanári (rajz-környezetkultúra-tanári) 1 1 rajz-vizuális nevelés 1 1 szilikátipari tervező 1 1 textiltervező 1 1 vizuális kommunikáció 1 1 design menedzser 1 1 színész (operett-musical, bábszínész) 1 1 színházrendező 1 1 koreográfus 1 1 film- és televíziórendező 1 1 film- és televízióoperatőr 1 1 film- és televízióproducer 1 1 televíziós műsorvezető, rendező 1 1 multimédia programszerkesztő-rendező 1 1 mozgókép-tudományi 1 1 festő 1 1 szobrász 1 1 képgrafika 1 1 tervezőgrafika 1 1 intermédia 1 1 vizuális nevelőtanár 1 1 látványtervező 1 1 restaurátor 1 1 egyházzene, tanár 1 1 ének-zenetanár, karvezetés 1 1 hangszerművész, tanár 1 1 karmesterképző 1 1

9 énekművész, -tanár 1 1 operaénekes, magánénektanár 1 1 zeneelmélet-tanár 1 1 zeneszerzés, tanár 1 1 zenetudományi tanár 1 1 zongorakísérő-korrepetitor 1 1 rádiós és televíziós zenei rendező 1 1 zenei menedzser 1 1 alkalmazott matematika 1 2 biológus 1 2 csillagász 1 2 fizikus 1 2 fizikus-mérnök 1 2 geofizikus 1 2 geográfus 1 2 geológus 1 2 informatikus könyvtáros 2 2 közgazdasági programozó matematikus 1 2 meteorológus 1 2 programtervező matematikus 1 2 környezettudományi 1 2 kémiai informatikus 1 2 klinikai kémikus 1 2 fizikus informatikus 1 2 térképész 1 2 vegyész 1 2 ábrázoló geometria tanári 2 2 biológiatanári 2 2 fizikatanári 2 2 földrajztanári 2 2 informatikatanári (számítástechnika-tanári) 2 2 kémiatanári 2 2 környezettan-tanári 2 2 technikatanári 2 2 egészségtan-tanári 2 2

10 pszichológia 1 2 szociális munkás 1 2 szociálpolitikai 1 2 gyógytestnevelő 1 2 humánkineziológia 1 2 testnevelőtanár 1 2 anyagmérnöki 1 2 bánya- és geotechnikai (bányászati) 1 2 biomérnöki 1 2 élelmiszer-mérnöki 1 2 előkészítés-technikai 1 2 építészmérnöki 1 2 építőmérnöki 1 2 faipari mérnöki 1 2 földmérő és térinformatikai 1 2 gépészmérnöki 1 2 kohómérnöki 1 2 környezetmérnöki 1 2 közlekedésmérnöki 1 2 ipari termék- és formatervezői 1 2 mérnök-fizikus 1 2 mérnöktanári 1 2 mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti 1 2 mezőgazdasági gépészmérnöki 1 2 élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki 1 2 műszaki földtudományi 1 2 műszaki informatikai 1 2 műszaki menedzser 1 3 olaj- és gázmérnöki (fluidumbányászati) 1 2 orvosbiológiai mérnök 1 2 papíripari mérnöki 1 2 vegyészmérnöki 1 2 villamosmérnöki 1 2 energetikai 1 2 rendszerinformatikai 1 2 tájgazdálkodási 1 2

11 alkalmazott zoológus 1 1 gazdasági agrármérnöki 1 2 agrárkémikus agrármérnöki 1 2 agrármérnöki 1 2 erdőmérnöki 1 2 kertészmérnöki 1 2 környezetgazdálkodási agrármérnöki 1 2 tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési 1 2 növényorvosi 1 2 általános orvostudományi 1 1 fogorvostudományi 1 1 gyógyszerésztudományi 1 1 állatorvosi 1 1 Főiskolai szintű alapképzési szakok Szak Szakszám Finanszírozási csoport gazdaságismeret 2 4 gyors- és gépírás 2 4 kommunikáció 2 4 könyvtár 2 4 magyar nyelv és irodalom 2 4 matematikatanári 2 3 művelődésszervező 2 4 nevelőtanár 2 4 angol nyelv és irodalom 2 4 eszperantó nyelvtanári 2 4 francia nyelv és irodalom 2 4 horvát nemzetiségi 2 3 latin nyelv és irodalom 2 4 német nyelv és irodalom 2 4 német nemzetiségi 2 3 olasz nyelv és irodalom 2 4 orosz nyelv és irodalom 2 4 román nemzetiségi 2 3 szlovák nemzetiségi 2 3

12 szlovén nemzetiségi 2 3 ukrán nyelv és irodalom 2 3 szerb nemzetiségi 2 3 angol nyelvtanári 1 4 francia nyelvtanári 1 4 német nyelvtanári 1 4 olasz nyelvtanári 1 4 spanyol nyelvtanári 1 4 pedagógia 2 4 személyügyi szervező 1 4 humán erőforrás menedzser 1 4 történelem 2 4 teológia 1 4 hittanár 1 4 fotóriporter és képszerkesztő 1 4 általános közgazdasági 1 4 egészségügyi szakoktató 1 4 igazgatásszervező 1 4 munkaügyi kapcsolatok 1 4 munkavállalási tanácsadó 1 4 társadalombiztosítás 1 4 gazdálkodási 1 4 háztartásökonómia-életvitel szakos tanári 2 4 kereskedelmi közgazdász tanári 1 4 kereskedelmi 1 4 külgazdasági (üzemgazdász) 1 4 nemzetközi kommunikáció 1 4 pénzügyi 1 4 számviteli 1 4 vállalkozásszervező 1 4 nemzetközi kapcsolatok 1 4 nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM) 1 4 gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment 1 4 óvodapedagógus 1 4 nemzetiségi óvodapedagógus 1 3

13 tanító 1 4 nemzetiségi tanító 1 3 hitoktató 1 4 szakoktatók (ált.) 1 4 biológiatanári 2 3 fizikatanári 2 3 földrajztanári 2 3 kémiatanári 2 3 környezetvédelem-tanári 2 3 számítástechnika-tanári 2 3 technikatanári 2 3 egészségtan-tanári 2 3 alkalmazott fizikus 1 3 programozó matematikus 1 3 edző 1 3 sportmenedzser 1 3 testneveléstanár 1 3 testnevelés-rekreáció 1 3 testnevelés-sportszervezés 1 3 anyagmérnöki 1 3 biomérnöki 1 3 biztonságtechnikai 1 3 élelmiszer-ipari gépészmérnöki 1 3 élelmiszer-technológus mérnöki 1 3 energetikai 1 3 építészmérnöki (magasépítő mérnöki) 1 3 építőmérnöki 1 3 faipari mérnöki 1 3 földmérő mérnöki 1 3 földrendező mérnöki 1 3 gépészmérnöki 1 3 kohómérnöki 1 3 kommunikáció-technikai mérnöki 1 3 könnyűipari 1 3 környezetmérnöki 1 3

14 közlekedésmérnöki 1 3 bánya- és geotechnikai 1 3 mérnöktanári 1 3 mezőgazdasági gépészmérnöki 1 3 műszaki informatikai 1 3 műszaki menedzser (szervező és informatikai) 1 3 repülőmérnöki 1 1 településmérnöki 1 3 tűzvédelmi 1 3 vegyészmérnöki 1 3 villamosmérnöki (mérési és automatizálási) 1 3 vegyész-fizikus laboratóriumi operátor 1 3 biológus laboratóriumi operátor 1 3 agrármenedzser 1 4 egészségügyi ügyvitelszervező 1 4 gazdasági mérnöki 1 4 gazdasági informatikai 1 4 idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári 1 4 idegenforgalmi és szálloda 1 4 vállalkozó-menedzser 1 4 vendéglátó-szállodai közgazdász tanári 1 4 vendéglátó és szálloda 1 4 állattenyésztő mérnöki 1 3 kertészmérnöki 1 3 környezetgazdálkodási agrármérnöki 1 3 meliorációs mérnöki 1 3 mezőgazdasági mérnöki 1 3 növénytermesztési mérnöki 1 3 vadgazda mérnöki 1 3 mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki 1 3 általános szociális munkás 1 3 szociálpedagógus 1 3 gyógypedagógiai tanári (tanulásban akadályozottak pedagógiája) 2 1 konduktor-tanító 1 2 dietetikus 1 2

15 diplomás ápoló 1 2 gyógytornász 1 2 közegészségügyi-járványügyi felügyelő 1 2 mentőtiszt 1 2 optometrista 1 2 védőnő 1 2 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus 1 2 egészségbiztosítási 1 4 hangszertanár, kamaraművész 1 2 régizenetanár, kamaraművész 1 2 magánénektanár, ének-kamaraművész 1 2 ének-zenetanár, karvezetés 1 2 ének-zenetanár, egyházzene 1 2 ének-zene, népzenetanár 1 2 ének-zenetanár 2 2 szolfézstanár 1 2 egyházzene, tanár 1 2 zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés 1 2 fúvószenekari karnagy 1 2 jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár 1 2 jazzhangszer előadóművész, tanár 1 2 jazzének előadóművész, tanár 1 2 adásrendező 1 2 kameraman 1 2 gyártásszervező 1 2 vágó 1 2 hangmesteri 1 2 balettművész 1 1 koreográfus 1 1 táncelméleti szakíró 1 4 táncpedagógus 1 1 néptánc-színházi tánc 1 1 rajztanári 2 2 vizuális kommunikáció tanári (rajz, vizuális kommunikáció) 2 2 Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés

16 Szak Szakszám Finanszírozási csoport vendéglátó szakmenedzser 1 4 idegenforgalmi szakmenedzser 1 4 kereskedelmi szakmenedzser 1 4 számviteli szakügyintéző 1 4 pénzügyi szakügyintéző 1 4 banki szakügyintéző 1 4 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 1 3 energetikai mérnökasszisztens 1 3 vegyipari gépészmérnök asszisztens 1 3 villamos mérnökasszisztens 1 3 informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1 3 élelmiszer-ipari menedzser 1 4 hulladékgazdálkodási technológus 1 3 vegyész mérnökasszisztens 1 3 terméktervező műszaki menedzserasszisztens 1 3 logisztikai műszaki menedzserasszisztens számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám meghatározása a képzési formákhoz és a szakokhoz rendelhető szorzószámok alapján 1. A képzési formákhoz tartozó szorzószámok meghatározása 1-es a szorzószám: a nappali képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, az első alapképzésben, az első kiegészítő alapképzésben és az első szakirányú továbbképzésben tanuló hallgatók esetében, 1/3-os a szorzószám: az esti képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben és az első alapképzésben tanuló hallgatók esetében, 1/4-es a szorzószám: a levelező képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben és az első alapképzésben tanuló hallgatók esetében. (A rendelet szempontjából a szakok képesítési követelményeiben és a tantervekben rögzített nappali képzés összesített tanóraszáma legalább 1/3-ának teljesítése alapján sorolható be a képzés az esti képzési formába.) 2. A szakokhoz tartozó szorzószámok meghatározása Amennyiben a hallgatót a 2. számú mellékletben 2-es szakszámmal jelölt szakra vették fel - és két 2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi tanulmányait, akkor mindkét szakján 0,65625-es a szorzószám;

17 - és két 2-es szakszámmal jelölt szakon az októberi statisztika alapján számít be a finanszírozott létszámba, akkor mindkét szakján 0,5-es a szorzószám; - és csak egy 2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi vagy folytatja tanulmányait, akkor 0,65625-es a szorzószám. Ha a hallgató a 2. számú mellékletben egy 1/2-es, illetve 1-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, vagy folytatja tanulmányait, 0,5-es, illetve 1-es a szorzószám. Amennyiben a hallgató a 2. számú mellékletben egy 2-es és egy 1/2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, illetve folytatja tanulmányait, mindkét szakján 0,5-es a szorzószám. Amennyiben a hallgató a 2. számú mellékletben két 1/2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, illetve folytatja tanulmányait, 0,85-es a szorzószám. 1-es szakszámú szak mellett 2-es szakszámú szak nem lehet államilag finanszírozott, kivéve, ha a párosításról külön jogszabály rendelkezik. Ebben az esetben a szorzószám 1,3125. Az egyetemi szintű hitéleti szakok esetében a szorzószám 1, Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám meghatározása Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszámot az alábbi három szám szorzataként kell szakonként meghatározni: - a számított létszám, - a képzési formához tartozó szorzószám, - a szakhoz tartozó szorzószám. 4. számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez Országos lemorzsolódási adatok Képzési forma Lemorzsolódás %-ban Nappali 4 Esti 6 Levelező számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez 1. Az agrár szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év) Agrár I Agrár II Agrár III Az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év) Egészségügyi A főiskolai szintű tanárképzés, valamint a főiskolai szintű szociális képzés képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év)

18 Főiskolai szintű tanárképzés főiskolai szintű szociális képzés A tanító- és óvodapedagógus, képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év) Tanító- és óvodapedagógus Agrár gyakorlati normatíva I. Egyetemi szintű szakok agrárkémikus agrármérnöki agrármérnöki erdőmérnöki mezőgazdasági gépészmérnöki növényorvosi Főiskolai szintű szakok állattenyésztő mérnöki mezőgazdasági mérnöki növénytermesztési mérnöki repülőmérnöki Agrár gyakorlati normatíva II. Egyetemi szintű szakok élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki élelmiszer-mérnöki gazdasági agrármérnöki kertészmérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű mérnöktiszti Főiskolai szintű szakok gazdasági mérnöki kertészmérnöki környezetgazdálkodási agrármérnöki mezőgazdasági gépészmérnöki vadgazda mérnöki Agrár gyakorlati normatíva III. Egyetemi szintű szakok alkalmazott zoológus

19 faipari mérnöki környezetmérnöki papíripari mérnöki tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Főiskolai szintű szakok élelmiszer-ipari gépészmérnöki élelmiszer-technológus mérnöki faipari mérnöki földmérő mérnöki földrendező mérnöki meliorációs mérnöki mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki Egészségügyi szakcsoport Egyetemi szintű szakok állatorvosi általános orvostudományi fogorvostudományi gyógyszerésztudományi Főiskolai szintű szakok dietetikus diplomás ápoló gyógytornász közegészségügyi-járványügyi felügyelő mentőtiszt optometrista orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus védőnő Főiskolai szintű tanárképzési szakok angol nyelv és irodalom angol nyelvtanári biológiatanári egészségtan-tanári eszperantó nyelvtanári fizikatanári földrajztanári francia nyelv és irodalom francia nyelvtanári

20 háztartásökonómia-életvitel szakos tanári horvát nemzetiségi kémiatanári környezetvédelem-tanári latin nyelv és irodalom német nemzetiségi német nyelv és irodalom német nyelvtanári olasz nyelv és irodalom olasz nyelvtanári orosz nyelv és irodalom román nemzetiségi spanyol nyelvtanári számítástechnika-tanári szerb nemzetiségi szlovák nemzetiségi szlovén nemzetiségi technikatanári testnevelés-rekreáció testnevelés-sportszervezés testneveléstanár történelem ukrán nyelv és irodalom Főiskolai szintű szociális képzés általános szociális munkás szociálpedagógus Tanító- és óvodapedagógus nemzetiségi óvodapedagógus nemzetiségi tanító óvodapedagógus tanító

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma

2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben. MAB döntés. párhuzamos akkr. határozatszáma 2013. február 20. A Debreceni Egyetem akkreditált alapképzési szakjai betűrendben Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Szak (párhuzamos akkreditáció érvényessége) Alkotóművészet és muzikológia (szakirányok: zeneelmélet;

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI

Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés. Tanári mesterszak 5 féléves képzés TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI TANÁRI MESTER SZAK SZAKKÉPZETTSÉGEK BEMENETI KÖVETELMÉNYEI Tanári mesterszak 2-3 féléves képzés (Elızményként elfogadott szakok) Fizikatanár : a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak Fizika fıiskolai

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

A felsőoktatási alapképzési szakok és azok tudományterületi, tudományági (művészeti területi) besorolása

A felsőoktatási alapképzési szakok és azok tudományterületi, tudományági (művészeti területi) besorolása A felsőoktatási alapképzési szakok és azok tudományterületi, tudományági (művészeti területi) besorolása 1. Természet tudományterület 2004. február 18. Korm. r. száma 1. ábrázológeometria-tanári (e) E

Részletesebben

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? Mely szakra, miből kell emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák

Részletesebben

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez. B Osztatlan mester-képzési szakok. B Osztatlan mester-képzési szakok 3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként 1. grár képzési terület

Részletesebben

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv

munkarend név ELTE Kar képzési szint képzés név nyelv képzési szint képzés név nyelv munkarend név ELTE Kar Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Nyugat-magyarországi Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által aláírt szerződés szerint az alábbi

Részletesebben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben

Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben Kötelező emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke 2014-ben 1. grár képzési terület 1. állatorvosi 2. erdőmérnöki biológia és kémia biológia, fizika, kémia, szakmai előkészítő tárgy. 2. ölcsészettudomány

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

II. Szakok népszerűségi mutatói

II. Szakok népszerűségi mutatói 66 II. Szakok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézmények által meghirdetett alap- és egységes, osztatlan képzésre jelentkezők száma, 2010. (első helyes jelentkezések) 1 együtt turizmus-vendéglátás

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal

SZTE képzés-kalap összerendelések - 2011/2012. tanév II. félév. 1/29. oldal SZTE képzés- összerendelések - 2011/2012. tanév II. ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 1418 Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA_N 0 60 ÖD 15 AJK_N_B Munkaügy I. évfolyam/sáv 50 2056

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

2006. évi ponthatárok

2006. évi ponthatárok 2006. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment (BA) A N 129 78 nemzetközi tanulmányok (BA) A N 135 84 közszolgálati (BA) A E 115 78 gazdálkodási

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma

A Debreceni Egyetemre évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek száma A Debreceni Egyetemre 2014. évi pótfelvételi eljárásban jelentkezők és felvettek 2014.08.28. Adatok: fő Kar ÁJK A N K igazságügyi igazgatási 16 14 A N K közigazgatás-szervező 13 11 O N K jogász 5 2 M N

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h.

Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. Kar kód Kar név Képzés megnevezése K.SZINT Munkarend Tám. P.h. Ktg.térítéses p.h. SZTE-ÁJK Szegedi Tudományegyetem Állam- munkaügyi és Jogtudományi és társadalombiztosítási Kar igazgatási A N 336 240 SZTE-ÁJK

Részletesebben

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Tervezet. a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról 1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/472/2008. Tervezet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 378/2007. ( XII.23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport

hallgató mentesül a nyelvvizsgakövetelmény JGYPK angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész szakcsoport kar kpz_név szint nyelvvizsgakövetelmény javaslat angol nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész angol nyelvtanári (főiskolai) főiskola bölcsész francia nyelv és irodalom (főiskolai) főiskola bölcsész

Részletesebben

Kollégiumi jogosultság megállapításához

Kollégiumi jogosultság megállapításához Kollégiumi jogosultság megállapításához 51/2007. (III. 26.) Korm. r. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 3. (1) Államilag támogatott képzésben

Részletesebben

EMMI határozat. a 2016. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről

EMMI határozat. a 2016. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről EMMI határozat a 2016. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről Ügyiratszám:56919 /2015. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 46.

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra...

FELSŐOKTATÁS 2003. Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára. 2003. szeptember. A válaszadás önkéntes! 2003. 09... nap... óra... intézmény sorszáma sorszám Intézmény neve:.. FELSŐOKTATÁS 2003 Kérdőív az Oktatási Minisztérium számára 2003. szeptember A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005 (XII 22) Korm rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 1 számú melléklet a 289/2005 (XII 22) Korm rendelethez A ciklusokra bontott, osztott

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2001/2002

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2001/2002 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2001/2002 Budapest, 2002 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől http://www.oh.gov.hu/valtozasok-felsooktatasi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétől 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012.

VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. VÁLTOZÁSOK A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOKBAN 2013., ILLETVE 2012. JANUÁR 1-JÉTŐL 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi

Részletesebben

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet. a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról - 1-192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19.

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012-2013-ban 2011. szeptember 19. Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

OKM közlemény. igen. igen

OKM közlemény. igen. igen OKM közlemény szakokról érettségi vizsgatárgyakról a 2009-es felsőoktatási felvételi eljárás során, valamint az adható többletpontokról a 2008-as 2009-es felvételi eljárás során * A felsőoktatási felvételi

Részletesebben

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő.

ME Miskolci Egyetem ME FI87515 ME FI87515. ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. ME FI87515 ME FI87515 ME Miskolci Egyetem ME felvehető összlétszáma: 5400 fő. Felvehető (fő) Képzési Település Nyelv Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás Képzési /macsoport bölcsészettudomány

Részletesebben

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2009-ES FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2009-ES FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2009-ES FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény és a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban. 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétől Alkalmazás: a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során

KÖZLEMÉNY. Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi. felsőoktatási felvételi eljárások során KÖZLEMÉNY Szakok érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárások során Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE BIZTOSÍTANDÓ GYAKORLATI KÉPZÉS ÜGYINTÉZÉSI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI RENDJÉRŐL Miskolc, 2012 6.1. sz. Egyetemi szabályzat SZABÁLYZAT A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA

VII. SZÁMÚ MELLÉKLET A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA VII. SZÁMÚ MELLÉKLET SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A FŐISKOLA KÉPZÉSI KÍNÁLATA Teológia mesterszak Egységes, osztatlan képzés 1. (1) Teológia mesterszak kizárólag

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2010 NYF - BTMK anglisztika ANA 354 ének - zene ANA 240 képi ábrázolás ANA 401 ANK 390 környezetkultúra ANA 320 magyar ANA 357 plasztikai ábrázolás ANA 374 Szlavisztika

Részletesebben

A Kormány. /2004. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2004. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2004. ( ) Korm. rendelete a többciklusú, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésének egyes szabályairól és az első képzési ciklus indításának feltételeiről A Kormány a több cikluson

Részletesebben

Ponthatárok 2013 Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://felveteli.pte.hu)

Ponthatárok 2013 Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://felveteli.pte.hu) Ponthatárok 2013 A 2013-as felvételi eljárás ponthatárai a PTE-n: Jelmagyarázat: O - osztatlan képzés A - alapképzés F - felsőoktatási szakképzés M - mesterképzés N - nappali L - levelező - a szak nem

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011

PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 NYF - BTMK PONTHATÁROK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 2011 anglisztika ANA 367 ének - zene ANA 366 képi ábrázolás ANA 378 környezetkultúra ANA 344 magyar ANA 346 történelem ANA 362 gazdasági idegen nyelvű menedzser

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján

Statisztikai összesítés. az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi minősítő eljárásának statisztikai feldolgozása alapján 2008 Statisztikai összesítés az alapfokú művészetoktatási intézmények

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2004/2005 Budapest, 2005 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj

Bevezetés. Szabályzati háttér A tanulmányi ösztöndíj A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ OSZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Bevezetés A Dunaújvárosi Főiskola Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban: HÖK) úgy érezte szükséges egy mindenki

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT ELTE BTK Intézmény elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A Telefon: (1) 485-5200 Honlap: http://www.btk.elte.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Félfogadási idő hétfő 13-16 óra, szerda

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Intézmény elérhetősége: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefonszám:(52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

Hallgatók statisztikai létszáma 2012.10.15-én

Hallgatók statisztikai létszáma 2012.10.15-én Hallgatók statisztikai létszáma 2012.10.15-én Képzési szint Szak Létszám (fő) Felsőfokú szakképzés adóigazgatási szakügyintéző 267 agrárkereskedelmi menedzser asszisztens 75 általános rendszergazda 415

Részletesebben

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen

Pótfelvételi lehetőségek a Miskolci Egyetemen Terjedelem: 18085 karakter Kijelölt: Export név: Oldal: Beíró: Szél Sorszám: Miklós Észak Rovat: Fiatalok Szerző: Tervezett terjedele m: Tartalmi cím: Egyéb: 200.08.0 18 Mutáci ó: Dátum: 200.08.0 12:5

Részletesebben

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR 2014_aktív hallgatók. Válaszadók száma = 348. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR 0_aktív hallgatók Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 79. szám 17527

MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 79. szám 17527 MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 79. szám 17527 Az oktatási és kulturális miniszter 24/2010. (V. 14.) OKM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 7., szerda 27. szám Tartalomjegyzék 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 32/2012.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar TÉZMÉY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos

német szakos nyelvtanár, orosztörténelem szakos tanár főiskola, főiskola középiskolai tanár matematika-fizika szakos tanár, számítástechnika szakos sorszámszakok megnevezése végzettség(ek) szintje feladatkör 1. fizika szakos középiskolai tanár, tanár egyetem, egyetem középiskolai tanár 2. 3. 4. 5. 6. tesnevelés szakos középiskolai tanár, közoktatási

Részletesebben

ÁVF (Általános Vállalkozási Főiskola) AVKF (Apor Vilmos Katolikus Főiskola)

ÁVF (Általános Vállalkozási Főiskola) AVKF (Apor Vilmos Katolikus Főiskola) ÁVF (Általános Vállalkozási Főiskola) gazdaságtudományok képzési terület 62 92 0 társadalomtudományi képzési terület 59 40 0 felsőfokú szakképzés 36 0 0 Összesen 157 132 0 A N K gazdálkodási és menedzsment

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék

MAGYAR KÖZLÖNY. 7. szám. M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ. Tar ta lom jegy zék MAGYAR KÖZLÖNY 7. szám M A G Y A R O R S Z Á G H I V A T A L O S L A P J A 2012. január 23., hétfõ Tar ta lom jegy zék 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet 2/2012. (I. 23.) VM rendelet 1009/2012. (I. 23.) Korm.

Részletesebben

A évi felmérésben szereplı felsıfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége

A évi felmérésben szereplı felsıfokú végzettségő pályakezdık szakképzettsége Tanító 42 3 0 45 Közg.(fıisk.)gazdálkodási szakon 20 1 0 21 Óvodapedagógus 15 2 0 17 Környezetmérnök 13 3 0 16 Jogász 15 0 0 15 Szociális munkás sz. ea. 13 1 0 14 Gazdasági agrármérnök 11 2 1 14 Informatikus

Részletesebben

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén:

Változások a felsıfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történı jelentkezés esetén: Oktatási Hivatal Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2013., illetve 2012. január 1-jétıl 2011. szeptember 19. Változások a felsıoktatási felvételi eljárásokban 2012. január 1-jétıl Alkalmazás:

Részletesebben

Az érettségi és a felvételi

Az érettségi és a felvételi Az érettségi és a felvételi Az érettségi vizsga tárgyai Kötelező tárgyak magyar nyelv és irodalom történelem matematika idegen nyelv (angol, francia, német, spanyol) Választott tárgy bibliaismeret, biológia,

Részletesebben

EMMI határozat. a évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről

EMMI határozat. a évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről EMMI határozat a 2017. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről Ügyiratszám: 57408/2016. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 46.

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar NTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 38. Telefon: (52) 512-900/62239 Fax: (52) 412-336 E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31.

Jelentkezés emelt szintű képzésre. 2011. március 31. Jelentkezés emelt szintű képzésre 2011. március 31. Érettségi vizsga 2013 Nem válik szét az érettségi és a felvételi. Kétszintű az érettségi Középszint: a hagyományos érettségi Emelt szint: részben a felvételit

Részletesebben

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK

ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK ÚJ FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK A 200. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi lehetőségeket hirdetnek. A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe

Részletesebben

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök

Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak. 4. általános iskolai tanító osztályfőnök A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Szakképzettségek Tanított tantárgyak 1. általános iskolai tanító művelődésszervező és könyvtár

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

-1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -1- A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége -2- Sorszám Munkakör Végzettség Szakképzettségek 1. fejlesztő pedagógus gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, 2. fejlesztő pedagógus gyógypedagógiai

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN A alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista

Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája. Közzétételi lista Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája Közzétételi lista Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban a tanulók létszáma. 1/13. évfolyam Osztály Szakképző évfolyamok

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA)

A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) A MESTERKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI (EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA) KIVONAT A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok és A mesterképzésbe való felvétel

Részletesebben

2007. évi ponthatárok

2007. évi ponthatárok 2007. évi ok Képzés Forma Tagozat Támogatott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment A N 124 78 közszolgálati A N 122 78 nemzetközi tanulmányok A N 134 99 közszolgálati A E 115

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2011. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 12.099/10.06.2011

Részletesebben

VI. VÉGZŐSÖK SZÁMA KÉPZÉSENKÉNT

VI. VÉGZŐSÖK SZÁMA KÉPZÉSENKÉNT ÁJK BBZI BTK KÉPZÉS SZAKOK SZAKIRÁNYOK, SZAKIRÁNYCSOPORTOK, SZAKIRÁNYPÁROK KÉPZÉSI ADATOK SZAKI GYAKORLATOK IDEJE, IDŐTARTA SZAKI GYAKOR- IGAZGATÁSSZERVEZŐ - N, L 6 félév közigazgatási: 4. félév után 6

Részletesebben

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA

MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA MAGYAR REKTORI KONFERENCIA BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA Alelnökök: Dr. Rostoványi Zsolt, BCE Elnök: Dr. Fazekas Csaba, ME Dr. Ujváry Gábor, KJF Á L L Á S F O G L A L Á S a felvételi eljárás

Részletesebben

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok)

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok) es Építőmérnök 2000 kiegészítő képzés, Levelező tagozat 1L-0EM-2004 4 250,- Ft 1L-0EM-2005 4 750,- Ft 1L-0EM-2006 4 650,- Ft 1L-0EM-2007 4 750,- Ft 1L-0EM-2008 5 000,- Ft 1L-0EM-2009 5 500,- Ft 1L-0EM-2010

Részletesebben