120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról"

Átírás

1 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló - többször módosított évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 9/B. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya a) az állami felsőoktatási intézményekre, b) az egyházi felsőoktatási intézményekre, valamint c) a külön megállapodás alapján államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzést folytató magán felsőoktatási intézményekre (a továbbiakban együtt: felsőoktatási intézmények) terjed ki. (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekre. A képzési és fenntartási normatív támogatás elemei 2. (1) A felsőoktatási intézmények a képzési és fenntartási normatív támogatást e rendelet keretében meghatározott mutatók alapján kapják meg utólagos finanszírozásként. (2) A képzési és fenntartási normatív támogatás mutatói: a) egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám (a továbbiakban: egyenértékű létszám), b) minősített (doktori, illetve mesterfokozattal rendelkező) oktatók és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok száma (a továbbiakban: oktatói létszám). (3) A képzési és fenntartási normatív támogatás a felsőoktatási intézmények alábbi tevékenységi körébe tartozó működtetési és fenntartási feladatai ellátásának költségvetési támogatására szolgál: a) az Ftv. 7. -a (1)-(2) bekezdésében foglalt feladatok és a képesítési követelmények szerinti oktatási tevékenység - beleértve az Ftv. 7. (1) bekezdésének e) pontja alapján a képesítési követelményekben rögzített nyelvi követelmények teljesítéséhez a nappali tagozatos hallgatók részére nyelvoktatás biztosítását és az Ftv. 9/B. (5) bekezdése alapján a doktori képzésben résztvevők oktatói tevékenységét, b) az oktatástól el nem különíthető kutatási tevékenység, c) a doktori képzés kutatási előirányzatból nem finanszírozott feladatai, d) a képzés és a kutatás alapfeltételét biztosító könyvtári (dokumentum- és szakirodalmi információ) szolgáltatás, valamint e) a felsőoktatási intézmények egyéb központi, illetve karhoz tartozó általános oktatási, illetve nem oktatási egységeinek feladatai. (4) A felsőoktatási intézmények - az államilag finanszírozott és meghirdetett szakok, az intézményi szintű szervezeti egységek működőképességének fenntartása érdekében - gazdálkodási szabályzatukban rögzítik a normatívan megkapott támogatás belső elosztási rendjét. A felosztásról - az Oktatási Minisztérium által meghatározott formában - évente tervet készítenek és azt minden év február 28-áig megküldik az Oktatási Minisztériumnak, majd a terv teljesüléséről a zárszámadás keretében beszámolnak. (5) A Kormány a normatívák évenkénti összegeit, a növekedés mértékét az éves költségvetési törvény által meghatározott pénzügyi feltételek alapján, a költségvetési irányelvek figyelembevételével e rendeletben határozza meg. Az államilag finanszírozott hallgatók

2 3. (1) A felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők a a) nappali, esti, levelező első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, b) nappali, esti, levelező első alapképzésben, c) nappali első szakirányú továbbképzésben, d) nappali első kiegészítő alapképzésben részt vevő, államilag finanszírozott helyre felvett magyar állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók. (2) Ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők a) bármely államilag finanszírozott első közismereti tanári vagy hittanár-nevelő szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgató a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett szakon a nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamban, b) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett magyar állampolgárságú, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie, c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban, d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen bármely bekezdésében rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek. (3) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt hallgatók legfeljebb addig tekinthetők államilag finanszírozott hallgatónak, amíg a megkezdett félévek száma nem haladja meg az adott szakra vonatkozó képesítési követelményben félévekben meghatározott képzési időt, 8 félévesnél rövidebb képzés esetén 2 félévvel, 8 vagy annál több féléves képzés esetén 3 félévvel. A számított finanszírozott hallgatói létszám meghatározása 4. (1) A Kormány az oktatási miniszter előterjesztése alapján a megelőző költségvetési év májusában - a munkaerő-piaci igények és a felsőoktatás fejlesztési stratégiájának figyelembevételével - meghatározza a következő tanévben finanszírozható maximális hallgatói összlétszámot, és dönt azon belül az újonnan felvehető, államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról. (2) Az oktatási miniszter szakcsoportok szerint - a Felsőoktatási és Tudományos Tanács véleményének figyelembevételével - a felvételt megelőző költségvetési év júniusában dönt a) képzési szintenként (egyetemi, főiskolai, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés) az első évre felvehető, államilag finanszírozott hallgatói létszámról, b) a felsőoktatási intézmények vonatkozásában az államilag finanszírozott, intézményenkénti hallgatói összlétszámról, meghatározott esetekben a szakcsoportonkénti, illetve szakonkénti hallgatói létszámról. 5. (1) A számított finanszírozott hallgatói létszám (a továbbiakban: számított létszám) meghatározása az évfolyamonkénti számított létszám összege. Az évfolyamonkénti számított létszám megállapítása statisztikai módszerrel történik. (2) Az első évfolyam számított létszáma az intézménybe a felvételi eljárás során államilag finanszírozott képzésre újonnan felvett hallgatók száma. (3) A további évfolyamok számított létszáma az előző év évfolyamai - kivéve az adott szak képesítési követelményei szerinti utolsó évfolyama - hallgatói létszámának képzési formánként (nappali, esti, levelező) e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott átlagos országos lemorzsolódási aránnyal csökkentett értéke. (4) A lemorzsolódási arány 3 éven keresztül azonos, majd háromévenként az előző három év átlagos országos lemorzsolódási arányát kell számítani. 6. (1) A hallgató a felvételi eljárás során felvett szakja(i) képesítési követelményében meghatározott tanulmányi ideig számít az intézmény számított létszámába, függetlenül attól, hogy valójában az intézmény hallgatója-e még.

3 (2) A hallgató, amennyiben bármely államilag finanszírozott képzésben oklevél megszerzése nélkül más szakon folytatja tanulmányait, akkor is legfeljebb csak az első szak képesítési követelményében meghatározott ideig számít be a számított létszámba a (3), (4) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével. (3) Amennyiben a hallgató főiskolai szintű alapképzési szakra nyert felvételt és intézményen belül felvételi eljárás nélkül átlép egyetemi szintű alapképzési szakra, akkor a továbbiakban annyi ideig számít a finanszírozott létszámba, amennyi az egyetemi szintű alapképzési szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időnek a főiskolai szintű tanulmányok addigi finanszírozott idejével csökkentett időtartama. Intézményenként az adott költségvetési évre főiskolai szintű alapképzésben számított hallgatói létszám évente legfeljebb 2%-ának mértékéig vehetők figyelembe átlépett hallgatók az egyetemi szintű alapképzésben. (4) Amennyiben a hallgató akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés birtokában nyer felvételt a szakiránynak megfelelő első alapképzésre, az adott alapképzési szak képesítési követelményeiben meghatározott tanulmányi időszaknál egy évvel rövidebb ideig számít a számított létszámba. (5) A részképzésben részt vevő hallgatók képzésük tényleges időtartamáig számítanak a számított létszámba. (6) A kiegészítő alapképzésre felvett hallgatók 4 félévig számítanak be a számított létszámba. (7) A 3. (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben, ha belső felvétel alapján kerül a hallgató a második tanári szakképzettség megszerzését célzó szakra, a második tanári szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési időtartamig számít a számított létszámba. (8) Az államilag finanszírozott helyre felvett hallgatókról - abban az esetben is, ha nem a felvételi eljárás során kerülnek felvételre - az adott év felvételi eljárásának befejezésével egy időben, a felvételiről szóló jelentéssel együtt minden év augusztus 15-éig az Oktatási Minisztérium számára jelentést kell készíteni, amely képzési formánként, szakonként az e -ban meghatározott eseteket felsorolva tartalmazza a hallgatók számát. Az intézmény következő évi számított létszámába a felvételi eljárásban felvett hallgatókon túl csak az ekkor lejelentett hallgatók számítanak be. (9) Amennyiben a hallgató oklevele megszerzése előtt felsőoktatási intézményt vált, az átvevő felsőoktatási intézmény köteles arról hivatalosan, írásban tájékoztatni az Oktatási Minisztériumot. Az átadó felsőoktatási intézmény tanúsítványt köteles adni az átvevő intézmény részére, amelyben igazolja, hogy a hallgató mennyi ideig vett részt összesen államilag finanszírozott képzésben, valamint hogy a hallgatót átadja, és hallgatói nyilvántartásából törli. A hallgatót az addigi finanszírozott idő beszámításával kell az átvevő felsőoktatási intézmény számított létszámában figyelembe venni. Az egyenértékű hallgatói létszám alapján meghatározott támogatás 7. (1) A felsőoktatási intézmény képzési és fenntartási normatív támogatásának 2. (2) bekezdés a) pontja alapján meghatározott része a felsőoktatási intézménynek a finanszírozási csoportokba tartozó szakokra felvett egyenértékű létszáma és e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában megjelölt adott finanszírozási csoporthoz tartozó normatíva értékek szorzatainak összege. (2) Több felsőoktatási intézményben egy időben tanulmányokat folytató hallgató az egyenértékű létszám számításakor - az 1. (1) bekezdésének a), valamint b) pontjában meghatározott intézmények által folytatott közös képzések kivételével - legfeljebb egy hallgatóként vehető számításba. 8. Az egyenértékű létszámot a számított létszámból a képzési forma, valamint a szakok kétszakos képzésben való felvételének lehetőségét mutató szakszám szerint kell meghatározni a 3. számú mellékletben meghatározottak alapján. 9. (1) A finanszírozási csoportokat a működési és fenntartási költségek szempontjából hasonló képzési szakterületekhez tartozó szakok alkotják. (2) Az 1. számú melléklet 1. pontjában meghatározott normatívák a hasonló képzési szakterületek fajlagos ráfordításainak figyelembevételével kerültek megállapításra. Az oktatói létszám alapján meghatározott támogatás 10. (1) A felsőoktatási intézmény képzési és fenntartási normatív támogatásának a 2. (2) bekezdés b) pontja alapján meghatározott része a felsőoktatási intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatói és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma összegének, valamint e rendelet 1. számú melléklete 2. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata.

4 (2) A minősített oktatók létszáma az adott költségvetési évet megelőző év március 1-jén az intézményben teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók létszáma. (3) A doktorandusz létszám az adott költségvetési évet megelőző év március 1-jén az intézményben államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma. A gyakorlati képzés normatív finanszírozása 11. (1) A gyakorlati képzés normatív finanszírozása az Ftv. 9/B. (2) bekezdésében meghatározott gyakorlati képzési helyeken, illetve külső képzési helyeken folyó gyakorlati képzés költségeinek költségvetési támogatására szolgál. (2) Az agrár szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása az agrár szakcsoport adott csoportba tartozó szakjainak egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 1. pontjában meghatározott csoportonkénti normatívák értékének a szorzata. (3) Az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 2. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (4) A főiskolai szintű tanárképzés keretében és a főiskolai szintű szociális szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a főiskolai szintű tanárképzésben részt vevő és a főiskolai szociális szakokon részt vevő hallgatók egyenértékű létszáma és e rendelet 5. számú melléklete 3. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (5) A tanító- és óvodapedagógus szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a tanító- és óvodapedagógus szakcsoportba tartozó szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 4. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (6) A főiskolai szintű hitéleti szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatása a főiskolai hitéleti szakok egyenértékű létszáma és az e rendelet 5. számú melléklete 3. pontjában meghatározott normatíva értékének a szorzata. (7) A felsőoktatási intézmények által ellátott közoktatási feladatok támogatása a költségvetési törvényben meghatározottak szerint történik. Vegyes és záró rendelkezések 12. (1) Az 1. számú melléklet a képzési és fenntartási normatív támogatást meghatározó normatívák és a mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatív támogatás értékeit tartalmazza. A 2. számú melléklet a felsőoktatásban működő szakok finanszírozási csoportba sorolását, a 3. számú melléklet az egyenértékű létszám meghatározásához szükséges - a képzési formákhoz és a szakokhoz rendelhető - szorzószámokat tartalmazza. A 4. számú melléklet az országos lemorzsolódási arányokat határozza meg, az 5. számú melléklet a gyakorlati képzések normatíváinak értékét állapítja meg. (2) A 3. (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt nappali első szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók után a szakiránynak megfelelő alapképzési szak, a 3. (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt nappali első kiegészítő alapképzésben - kivéve a főiskolai szakmai tanári kiegészítő képzést - részt vevő hallgatók után a megfelelő egyetemi szak normatíváját kell biztosítani. (3) Az intézmények átmeneti rendelkezésként gazdálkodási szabályzatukban rögzíthetik, hogy a évben a 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendeletben szereplő normatíva arányok szerint biztosítják a karok és a jogelőd intézmények számára a forrásokat, továbbá hogy a szerkezeti támogatás, illetve az évközi növekmény elosztása különböző rendszer szerint történhet. (4) A évben az első évfolyam számított létszáma az évi felvételi statisztikai adatokból, a további évfolyamok számított létszámának meghatározása az októberi statisztikai jelentés alapján, évfolyamonként számított alaplétszámból történik. (5) Az 1. (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott felsőoktatási intézmények esetén 2000-ben a képzési és fenntartási normatív támogatást - a költségvetési törvényben meghatározottak szerint - az októberi létszám alapján 8 hónapra, a októberi létszám alapján 4 hónapra kell meghatározni. (6) A 2. számú mellékletben fel nem sorolt, egyetemi szinten oktatott hitéleti-hittudományi szakok a 3. finanszírozási csoportba, a főiskolai szinten oktatott hitéleti-hittudományi szakok a 4. finanszírozási csoportba tartoznak.

5 (7) A mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatív támogatást a felsőoktatási intézmény számára a felsőoktatási programfinanszírozási előirányzatokból kell biztosítani. (8) Az 1. (1) bekezdésében meghatározott intézmények képzési és fenntartási normatív támogatása 2000-ben nem lépheti túl a jogutód intézmény évre tervezett képzési és fenntartási előirányzataként január 1-jén az intézmény költségvetésében szereplő támogatás - kivéve a gyakorlóiskolák támogatását -, valamint az egyéb kutatás és az egyéb speciális támogatás címen tervezett támogatás együttes összegének 115%-át. 13. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a felsőoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozásáról szóló 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a felsőoktatás képzési és fenntartási normatívák alapján történő finanszírozásról szóló 72/1998. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/1999. (VII. 16.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez A képzési és fenntartási normatív támogatás összegének megállapításához szükséges normatívák értékei a következők 1. Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám alapján meghatározott támogatás normatíva értékei finanszírozási csoportonként Finanszírozási csoportok Normatíva (Ft/fő/év) A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók és az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok létszáma alapján meghatározott támogatás normatívája Normatíva (Ft/fő/év) A mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékos hallgatók létszáma alapján adott kiegészítő normatíva értéke Normatíva (Ft/fő/év) számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez A felsőoktatásban működő szakok finanszírozási csoportba sorolása Egyetemi szintű alapképzési szakok Szak Szakszám Finanszírozási csoport jogász 1 3 politikaelmélet 2 3

6 politológia 1 3 gazdálkodási 1 3 gazdálkodási szakos közgazdász tanári 1 3 közgazdasági (társadalomgazdasági) 1 3 közgazdasági szakos közgazdász tanári 1 3 nemzetközi kapcsolatok 1 3 politológus-közgazdász 1 3 szociálpolitikus-közgazdász 1 3 szociológus-közgazdász 1 3 nemzetközi tanulmányok 1 3 matematikus 1 2 régészet 1 2 színháztudományi 1 1 szociológia 1 2 általános (és alkalmazott) nyelvészet 2 3 elméleti nyelvészet 2 3 filozófia 2 3 finnugor 2 3 humánszervező 2 3 kommunikáció 2 3 könyvtár 2 3 kulturális antropológia 2 3 levéltár 2 3 magyar nyelv és irodalom 2 3 matematikatanári 2 2 művelődési (és felnőttképzési) menedzser 2 3 művészettörténet 2 3 művészettudomány 2 3 néprajz 2 3 összehasonlító irodalomtudomány 2 3 pedagógia 2 3 színháztörténet 2 3 filmelmélet és filmtörténet 2 3 történelem 2 3 teológia 1 3 hittanár 1 3

7 altajisztika 2 3 amerikanisztika 2 3 angol nyelv és irodalom 2 3 arab 2 3 asszíriológia 2 3 bolgár nyelv és irodalom 2 3 cseh nyelv és irodalom 2 3 egyiptológia 2 3 észt 2 3 finn nyelv és irodalom 2 3 francia nyelv és irodalom 2 3 görög (újgörög) nyelv és irodalom 2 3 hebraisztika 2 3 horvát nyelv és irodalom 2 2 indológia 2 3 iranisztika 2 3 japán 2 3 kínai 2 3 latin nyelv és irodalom 2 3 lengyel nyelv és irodalom 2 3 mongol 2 3 néderlandisztika (holland nyelv és irodalom) 2 3 német nemzetiségi 2 2 német nyelv és irodalom 2 3 ógörög 2 3 olasz nyelv és irodalom 2 3 orosz nyelv és irodalom 2 3 portugál nyelv és irodalom 2 3 román nyelv és irodalom 2 2 skandinavisztika (dán, norvég, svéd) 2 3 spanyol nyelv és irodalom 2 3 szerb nyelv és irodalom 2 2 szlovák nyelv és irodalom 2 2 tibeti 2 3 török nyelv és török történelem 2 3 ukrán nyelv és irodalom 2 2

8 eszperantó 1/2 3 esztétika 1/2 3 magyar mint idegen nyelv 1/2 3 összehasonlító irodalomtörténet 1/2 3 új- és legújabbkori történeti muzeológia 1/2 3 építész 1 1 formatervező 1 1 vizuális és környezetkultúra-tanári (rajz-környezetkultúra-tanári) 1 1 rajz-vizuális nevelés 1 1 szilikátipari tervező 1 1 textiltervező 1 1 vizuális kommunikáció 1 1 design menedzser 1 1 színész (operett-musical, bábszínész) 1 1 színházrendező 1 1 koreográfus 1 1 film- és televíziórendező 1 1 film- és televízióoperatőr 1 1 film- és televízióproducer 1 1 televíziós műsorvezető, rendező 1 1 multimédia programszerkesztő-rendező 1 1 mozgókép-tudományi 1 1 festő 1 1 szobrász 1 1 képgrafika 1 1 tervezőgrafika 1 1 intermédia 1 1 vizuális nevelőtanár 1 1 látványtervező 1 1 restaurátor 1 1 egyházzene, tanár 1 1 ének-zenetanár, karvezetés 1 1 hangszerművész, tanár 1 1 karmesterképző 1 1

9 énekművész, -tanár 1 1 operaénekes, magánénektanár 1 1 zeneelmélet-tanár 1 1 zeneszerzés, tanár 1 1 zenetudományi tanár 1 1 zongorakísérő-korrepetitor 1 1 rádiós és televíziós zenei rendező 1 1 zenei menedzser 1 1 alkalmazott matematika 1 2 biológus 1 2 csillagász 1 2 fizikus 1 2 fizikus-mérnök 1 2 geofizikus 1 2 geográfus 1 2 geológus 1 2 informatikus könyvtáros 2 2 közgazdasági programozó matematikus 1 2 meteorológus 1 2 programtervező matematikus 1 2 környezettudományi 1 2 kémiai informatikus 1 2 klinikai kémikus 1 2 fizikus informatikus 1 2 térképész 1 2 vegyész 1 2 ábrázoló geometria tanári 2 2 biológiatanári 2 2 fizikatanári 2 2 földrajztanári 2 2 informatikatanári (számítástechnika-tanári) 2 2 kémiatanári 2 2 környezettan-tanári 2 2 technikatanári 2 2 egészségtan-tanári 2 2

10 pszichológia 1 2 szociális munkás 1 2 szociálpolitikai 1 2 gyógytestnevelő 1 2 humánkineziológia 1 2 testnevelőtanár 1 2 anyagmérnöki 1 2 bánya- és geotechnikai (bányászati) 1 2 biomérnöki 1 2 élelmiszer-mérnöki 1 2 előkészítés-technikai 1 2 építészmérnöki 1 2 építőmérnöki 1 2 faipari mérnöki 1 2 földmérő és térinformatikai 1 2 gépészmérnöki 1 2 kohómérnöki 1 2 környezetmérnöki 1 2 közlekedésmérnöki 1 2 ipari termék- és formatervezői 1 2 mérnök-fizikus 1 2 mérnöktanári 1 2 mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű-technikai mérnöktiszti 1 2 mezőgazdasági gépészmérnöki 1 2 élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki 1 2 műszaki földtudományi 1 2 műszaki informatikai 1 2 műszaki menedzser 1 3 olaj- és gázmérnöki (fluidumbányászati) 1 2 orvosbiológiai mérnök 1 2 papíripari mérnöki 1 2 vegyészmérnöki 1 2 villamosmérnöki 1 2 energetikai 1 2 rendszerinformatikai 1 2 tájgazdálkodási 1 2

11 alkalmazott zoológus 1 1 gazdasági agrármérnöki 1 2 agrárkémikus agrármérnöki 1 2 agrármérnöki 1 2 erdőmérnöki 1 2 kertészmérnöki 1 2 környezetgazdálkodási agrármérnöki 1 2 tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési 1 2 növényorvosi 1 2 általános orvostudományi 1 1 fogorvostudományi 1 1 gyógyszerésztudományi 1 1 állatorvosi 1 1 Főiskolai szintű alapképzési szakok Szak Szakszám Finanszírozási csoport gazdaságismeret 2 4 gyors- és gépírás 2 4 kommunikáció 2 4 könyvtár 2 4 magyar nyelv és irodalom 2 4 matematikatanári 2 3 művelődésszervező 2 4 nevelőtanár 2 4 angol nyelv és irodalom 2 4 eszperantó nyelvtanári 2 4 francia nyelv és irodalom 2 4 horvát nemzetiségi 2 3 latin nyelv és irodalom 2 4 német nyelv és irodalom 2 4 német nemzetiségi 2 3 olasz nyelv és irodalom 2 4 orosz nyelv és irodalom 2 4 román nemzetiségi 2 3 szlovák nemzetiségi 2 3

12 szlovén nemzetiségi 2 3 ukrán nyelv és irodalom 2 3 szerb nemzetiségi 2 3 angol nyelvtanári 1 4 francia nyelvtanári 1 4 német nyelvtanári 1 4 olasz nyelvtanári 1 4 spanyol nyelvtanári 1 4 pedagógia 2 4 személyügyi szervező 1 4 humán erőforrás menedzser 1 4 történelem 2 4 teológia 1 4 hittanár 1 4 fotóriporter és képszerkesztő 1 4 általános közgazdasági 1 4 egészségügyi szakoktató 1 4 igazgatásszervező 1 4 munkaügyi kapcsolatok 1 4 munkavállalási tanácsadó 1 4 társadalombiztosítás 1 4 gazdálkodási 1 4 háztartásökonómia-életvitel szakos tanári 2 4 kereskedelmi közgazdász tanári 1 4 kereskedelmi 1 4 külgazdasági (üzemgazdász) 1 4 nemzetközi kommunikáció 1 4 pénzügyi 1 4 számviteli 1 4 vállalkozásszervező 1 4 nemzetközi kapcsolatok 1 4 nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM) 1 4 gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment 1 4 óvodapedagógus 1 4 nemzetiségi óvodapedagógus 1 3

13 tanító 1 4 nemzetiségi tanító 1 3 hitoktató 1 4 szakoktatók (ált.) 1 4 biológiatanári 2 3 fizikatanári 2 3 földrajztanári 2 3 kémiatanári 2 3 környezetvédelem-tanári 2 3 számítástechnika-tanári 2 3 technikatanári 2 3 egészségtan-tanári 2 3 alkalmazott fizikus 1 3 programozó matematikus 1 3 edző 1 3 sportmenedzser 1 3 testneveléstanár 1 3 testnevelés-rekreáció 1 3 testnevelés-sportszervezés 1 3 anyagmérnöki 1 3 biomérnöki 1 3 biztonságtechnikai 1 3 élelmiszer-ipari gépészmérnöki 1 3 élelmiszer-technológus mérnöki 1 3 energetikai 1 3 építészmérnöki (magasépítő mérnöki) 1 3 építőmérnöki 1 3 faipari mérnöki 1 3 földmérő mérnöki 1 3 földrendező mérnöki 1 3 gépészmérnöki 1 3 kohómérnöki 1 3 kommunikáció-technikai mérnöki 1 3 könnyűipari 1 3 környezetmérnöki 1 3

14 közlekedésmérnöki 1 3 bánya- és geotechnikai 1 3 mérnöktanári 1 3 mezőgazdasági gépészmérnöki 1 3 műszaki informatikai 1 3 műszaki menedzser (szervező és informatikai) 1 3 repülőmérnöki 1 1 településmérnöki 1 3 tűzvédelmi 1 3 vegyészmérnöki 1 3 villamosmérnöki (mérési és automatizálási) 1 3 vegyész-fizikus laboratóriumi operátor 1 3 biológus laboratóriumi operátor 1 3 agrármenedzser 1 4 egészségügyi ügyvitelszervező 1 4 gazdasági mérnöki 1 4 gazdasági informatikai 1 4 idegenforgalmi-szállodai közgazdász tanári 1 4 idegenforgalmi és szálloda 1 4 vállalkozó-menedzser 1 4 vendéglátó-szállodai közgazdász tanári 1 4 vendéglátó és szálloda 1 4 állattenyésztő mérnöki 1 3 kertészmérnöki 1 3 környezetgazdálkodási agrármérnöki 1 3 meliorációs mérnöki 1 3 mezőgazdasági mérnöki 1 3 növénytermesztési mérnöki 1 3 vadgazda mérnöki 1 3 mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki 1 3 általános szociális munkás 1 3 szociálpedagógus 1 3 gyógypedagógiai tanári (tanulásban akadályozottak pedagógiája) 2 1 konduktor-tanító 1 2 dietetikus 1 2

15 diplomás ápoló 1 2 gyógytornász 1 2 közegészségügyi-járványügyi felügyelő 1 2 mentőtiszt 1 2 optometrista 1 2 védőnő 1 2 orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus 1 2 egészségbiztosítási 1 4 hangszertanár, kamaraművész 1 2 régizenetanár, kamaraművész 1 2 magánénektanár, ének-kamaraművész 1 2 ének-zenetanár, karvezetés 1 2 ének-zenetanár, egyházzene 1 2 ének-zene, népzenetanár 1 2 ének-zenetanár 2 2 szolfézstanár 1 2 egyházzene, tanár 1 2 zeneelmélet-szolfézstanár, karvezetés 1 2 fúvószenekari karnagy 1 2 jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár 1 2 jazzhangszer előadóművész, tanár 1 2 jazzének előadóművész, tanár 1 2 adásrendező 1 2 kameraman 1 2 gyártásszervező 1 2 vágó 1 2 hangmesteri 1 2 balettművész 1 1 koreográfus 1 1 táncelméleti szakíró 1 4 táncpedagógus 1 1 néptánc-színházi tánc 1 1 rajztanári 2 2 vizuális kommunikáció tanári (rajz, vizuális kommunikáció) 2 2 Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés

16 Szak Szakszám Finanszírozási csoport vendéglátó szakmenedzser 1 4 idegenforgalmi szakmenedzser 1 4 kereskedelmi szakmenedzser 1 4 számviteli szakügyintéző 1 4 pénzügyi szakügyintéző 1 4 banki szakügyintéző 1 4 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 1 3 energetikai mérnökasszisztens 1 3 vegyipari gépészmérnök asszisztens 1 3 villamos mérnökasszisztens 1 3 informatikai statisztikus és gazdasági tervező 1 3 élelmiszer-ipari menedzser 1 4 hulladékgazdálkodási technológus 1 3 vegyész mérnökasszisztens 1 3 terméktervező műszaki menedzserasszisztens 1 3 logisztikai műszaki menedzserasszisztens számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám meghatározása a képzési formákhoz és a szakokhoz rendelhető szorzószámok alapján 1. A képzési formákhoz tartozó szorzószámok meghatározása 1-es a szorzószám: a nappali képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, az első alapképzésben, az első kiegészítő alapképzésben és az első szakirányú továbbképzésben tanuló hallgatók esetében, 1/3-os a szorzószám: az esti képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben és az első alapképzésben tanuló hallgatók esetében, 1/4-es a szorzószám: a levelező képzési formában az első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben és az első alapképzésben tanuló hallgatók esetében. (A rendelet szempontjából a szakok képesítési követelményeiben és a tantervekben rögzített nappali képzés összesített tanóraszáma legalább 1/3-ának teljesítése alapján sorolható be a képzés az esti képzési formába.) 2. A szakokhoz tartozó szorzószámok meghatározása Amennyiben a hallgatót a 2. számú mellékletben 2-es szakszámmal jelölt szakra vették fel - és két 2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi tanulmányait, akkor mindkét szakján 0,65625-es a szorzószám;

17 - és két 2-es szakszámmal jelölt szakon az októberi statisztika alapján számít be a finanszírozott létszámba, akkor mindkét szakján 0,5-es a szorzószám; - és csak egy 2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi vagy folytatja tanulmányait, akkor 0,65625-es a szorzószám. Ha a hallgató a 2. számú mellékletben egy 1/2-es, illetve 1-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, vagy folytatja tanulmányait, 0,5-es, illetve 1-es a szorzószám. Amennyiben a hallgató a 2. számú mellékletben egy 2-es és egy 1/2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, illetve folytatja tanulmányait, mindkét szakján 0,5-es a szorzószám. Amennyiben a hallgató a 2. számú mellékletben két 1/2-es szakszámmal jelölt szakon kezdi, illetve folytatja tanulmányait, 0,85-es a szorzószám. 1-es szakszámú szak mellett 2-es szakszámú szak nem lehet államilag finanszírozott, kivéve, ha a párosításról külön jogszabály rendelkezik. Ebben az esetben a szorzószám 1,3125. Az egyetemi szintű hitéleti szakok esetében a szorzószám 1, Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszám meghatározása Az egyenértékű finanszírozott hallgatói létszámot az alábbi három szám szorzataként kell szakonként meghatározni: - a számított létszám, - a képzési formához tartozó szorzószám, - a szakhoz tartozó szorzószám. 4. számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez Országos lemorzsolódási adatok Képzési forma Lemorzsolódás %-ban Nappali 4 Esti 6 Levelező számú melléklet a 120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelethez 1. Az agrár szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év) Agrár I Agrár II Agrár III Az egészségügyi szakcsoportba tartozó szakokon folyó képzések képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év) Egészségügyi A főiskolai szintű tanárképzés, valamint a főiskolai szintű szociális képzés képesítési követelményeiben meghatározott gyakorlati képzések támogatásának normatíva értéke Szakcsoport Normatíva (Ft/fő/év)

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2004/2005 Budapest, 2005 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.)

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

2005. évi ponthatárok

2005. évi ponthatárok 2005. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola nemzetközi kapcsolatok A N - 84 üzleti kommunikáció A N 135 98 vállalkozásszervező A N 130 96 non-profit gazdálkodási

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra L. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM Ára: 630 Ft 2006. OKTÓBER 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2007. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

asszíriológia bölcsész3 E philologist in Assyriology

asszíriológia bölcsész3 E philologist in Assyriology 1 A magyar felsőoktatásban oktatott egyetemi szintű szakokra a szakképzettség angol megnevezései (a szakképzettség magyar megnevezését a szak képesítési követelményei tartalmazzák) az alapképzési szak

Részletesebben

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - horvát, vagy - középiskolai tanulmányaikat Horvátországban végző szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2011/2012

Nyugati szórvány BI előkészítő 2011/2012 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium közösen pályázatot hirdet az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának Románia és Szlovákia kivételével állampolgárságával

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KOLLÉGIUMI FELVÉTELI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. május 25. Tartalomjegyzék I. rész Általános rendelkezések 3 1. 3 2. 4 3. 4 II. rész A férőhelyek felosztása 5 4. - Jelentkezés a kollégiumokba

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRŐL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2014. május 26. Szabályzat az

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata Pécs 2007 2013. december 19. napjától hatályos változat 1 A Pécsi

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2016. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének, valamint a felsőoktatási

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kárpátalja BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Vajdaság BI előkészítő 2014/2015 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája

Mester képzés keretében felvehető szakképzettségek listája 1 IX. Szakmai melléklet Mester képzés keretében felvehető listája A) ELŐKÉPZETTSÉGGEL FELVEHETŐ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉGEK: A tanári mesterszak pályázat keretében választható közismereti tanári szakképzettségei

Részletesebben

2006. évi ponthatárok

2006. évi ponthatárok 2006. évi ok Szakpár Forma Tagozat Finanszírozott ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola gazdálkodási és menedzsment (BA) A N 129 78 nemzetközi tanulmányok (BA) A N 135 84 közszolgálati (BA) A E 115 78 gazdálkodási

Részletesebben

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet. a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KMÖT BI előkészítő 2013/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen pályázatot hirdet ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

2. SZ. TÁBLÁZAT SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, TÖBBLETPONTOK A 2015. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN Figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. (3) bekezdének rendelkezeire,

Részletesebben

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól

9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet. a köztisztvisel k képesítési el írásairól 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet a köztisztvisel k képesítési el írásairól A Kormány a köztisztvisel k jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. -a (1) bekezdésének a) pontjában,

Részletesebben

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2006 c. könyv hivatalos kiegészítése

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2006 c. könyv hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2006 c. könyv hivatalos kiegészítése A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2006 c. kiadványban a felvétel intézményenkénti feltételei című fejezetek felsőoktatási

Részletesebben