206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól. Általános rendelkezések"

Átírás

1 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól A Kormány a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a felnőttképzési normatív támogatást (a továbbiakban: támogatás) igénylő, az Fktv. 3. a (2) bekezdésének a) pontja szerinti képzést folytató akkreditált felnőttképzési intézményre (a továbbiakban: felnőttképzési intézmény), valamint a támogatással megvalósuló képzésben részt vevő felnőttre. (2) A támogatás a 3. ban meghatározott képzésben részt vevő azon felnőtt után vehető igénybe, akinek a képzése a képzési díj normatív támogatást meghaladó részének biztosításához a felnőtt által az Fktv. 27. a alapján igénybe vehető személyi jövedelemadókedvezmény kivételével más állami támogatásban nem részesül. (3) A támogatásban kizárólag a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium) a felnőttképzés támogatásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: támogatási megállapodás) kötő felnőttképzési intézmény részesülhet. (4) A felnőttképzési intézmény a támogatott képzés meghirdetése esetén köteles a hirdetés szövegében feltüntetni, hogy az adott képzés állami normatív támogatással valósul meg. A támogatási megállapodás megkötését megelőzően közzétett hirdetésben a felnőttképzési intézmény nem hivatkozhat az e rendelet alapján nyújtott támogatásra. (5) E rendelet alkalmazásában a) első, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés: olyan szakmai képzés, amely OKJs szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező felnőttnek az OKJban szereplő valamely szakképesítés megszerzését eredményező vizsgára történő felkészítését első alkalommal célozza; b) második, OKJban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés: olyan szakmai képzés, amely a felsőfokú végzettséggel nem, de OKJs szakképesítéssel rendelkező felnőttnek a második, OKJban szereplő szakképesítés megszerzését eredményező vizsgára történő felkészítését célozza; c) felnőtt: az Fktv. 29. ának 5. pontjában meghatározott személy; d) fogyatékkal élő felnőtt: az Fktv. 29. ának 8. pontjában meghatározott, e rendelet 5. számú mellékletének megfelelő fogyatékossági igazolással rendelkező azon személy, akinek a fogyatékosságra vonatkozó adatait az Fktv. mellékletének 1. pontja alapján a felnőttképzési intézmény kezeli; e) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből a felnőtt e rendelet alapján támogatott képzéséhez nyújtott, az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, különös tekintettel a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott képzési célú támogatásokra; f) képzési óraszám: az Fktv. 3. a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott képzések időtartamának tanórában kifejezett egysége, amely időtartam a vizsgáztatást nem foglalja magában; g) tanóra: a képzés legalább 45 percet elérő időtartamú egysége; h) képzés lezárása: a képzés sikeres vizsgával történő befejezése; i) naptári év: az az év, amelyre vonatkozóan a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel az 1. (3) bekezdés szerinti támogatási megállapodást megköti; j) önfoglalkoztatás: aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, különösen ideértve azt, aki vállalkozást indít; k) gépi adathordozó: mágneslemez, kompaktlemez (cd); l) 50 év feletti felnőtt: az a felnőtt, aki az e rendelet alapján támogatott képzés első tanórájának megkezdéséig az 50. életévét betöltötte; m) felnőttképzési szerződés: az Fktv. 20. ában meghatározott szerződés.

2 A támogatás mértéke, tartalma és feltételei 2. (1) A támogatás éves előirányzatát, valamint a naptári évre vonatkozóan egy főre és egy tanórára vetítetten nyújtható OKJs képzés esetén elméleti és gyakorlati óraszámra külön meghatározott fajlagos mértékeit a naptári évben hatályos költségvetési törvény határozza meg. (2) A felnőttképzési intézmény részére a naptári évre vonatkozó támogatás a képzésben részt vevő felnőttek tervezett összlétszáma és a képzés naptári évre jutó óraszáma alapján kerül megállapításra. 3. (1) A támogatás a) a felnőtt első, OKJban szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzésének, b) a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének, c) az 50 év feletti felnőtt második, OKJban szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzésének támogatására igényelhető, illetve használható fel, beleértve a külön jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díjat is. (2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott képzés a képzésben részt vevő felnőtt számára a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesen díjmentes, amennyiben a) a foglalkoztató a felnőtt foglalkoztatásához vagy a felnőtt munkahelyének megtartásához szükséges képzésre a felnőttképzési intézménnyel megállapodást köt (a továbbiakban: foglalkoztatási megállapodás, a foglalkoztatási megállapodásban a foglalkoztató vállalja, hogy amennyiben a képzést a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel megkötött támogatási megállapodás alapján ténylegesen támogatja a képzésben részt vett felnőttet a képzés lezárását követő 3 hónapon belül, legalább 6 hónapig foglalkoztatja, illetve továbbfoglalkoztatja; vagy b) a felnőttképzési szerződésben a felnőtt vállalja, hogy amennyiben a képzést a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel megkötött támogatási megállapodás alapján ténylegesen támogatja a képzés lezárását követő 3 hónapon belül önfoglalkoztatás keretében a maga számára munkahelyet hoz létre, illetve korábban önfoglalkoztatás keretében létrehozott munkahelyét legalább 6 hónapig fenntartja. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzés a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőtt számára a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesen díjmentes. (4) Amennyiben a képzés a (2) és (3) bekezdés alapján a felnőtt számára teljesen díjmentes, a képzésben részt vevő felnőttől további díj a nyelvi képzéshez szükséges tankönyv és a pótvizsga díjának kivételével nem kérhető. A (2) bekezdésben meghatározott képzések esetében a képzési díjnak a támogatással esetlegesen nem fedezett része az önfoglalkoztatás esetét kivéve a foglalkoztatót terheli a felnőttképzési intézménnyel megkötött foglalkoztatási megállapodásban rögzítettek szerint. (5) Amennyiben a felnőtt foglalkoztatása, továbbfoglalkoztatása a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem biztosított, a Minisztérium a támogatás fajlagos mértékének 50%ban történő alapulvételével nyújt támogatást kizárólag az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott azon képzésekhez, amelyek szerepelnek a Minisztérium által évente közleményben közzétett támogatható szakmák jegyzékén. A képzési díjnak a támogatással nem fedezett része a képzésben részt vevő felnőttet terheli, de az általa fizetendő képzési díj nem haladhatja meg a felnőttképzési szerződésben feltüntetett teljes képzési díj és a támogatás különbözetét. A támogatás igénylése 4. (1) A felnőttképzési intézmény a naptári év első félévében, illetve a második félévében induló képzésekre vonatkozó támogatást az 1. számú mellékletben meghatározott papír alapon és gépi adathordozón is megküldött igénylőlap alapján igényelheti, az éves képzési tervében feltüntetett, a 3. alapján támogatható képzéseiben részt vevő felnőttek után. (2) A naptári év első félévében induló képzésekre a naptári évet megelőző év november 15. napjától december 15. napjáig, a naptári év második félévében induló képzésekre a képzés tárgyévében április 15. napjától május 15. napjáig kell a képzésenként kitöltött igénylőlapokat a Minisztériumhoz benyújtani. (3) A naptári évre vonatkozóan első alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell: a) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó felnőttképzési intézmény esetében az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot; egyéb felnőttképzési intézmény esetében a létesítő okirat hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

3 b) a Gt. hatálya alá nem tartozó felnőttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel; c) a felnőttképzési intézmény akkreditációjáról az Fktv. 12. ának (2) bekezdése alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát; d) a felnőttképzési intézménynek az igényléssel érintett naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. a szerinti képzési tervének cégszerűen hitelesített másolati példányát; e) a felnőttképzési intézmény székhelye szerint illetékes APEH igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a felnőttképzési intézménynek köztartozása nincs; f) fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, illetve OKJban nem szereplő szakmai képzése esetén az e programokra vonatkozó akkreditációs tanúsítványnak a cégszerűen hitelesített másolatát; g) a 3. (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási megállapodás, illetve felnőttképzési szerződés másolati példányát. (4) A naptári évben ugyanazon felnőttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3) bekezdés szerinti mellékletek közül a) az a) pontban meghatározott cégkivonat és vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, továbbá a b), e) és g) pontokban meghatározott dokumentumokat ismételten csatolni kell, b) a c), d) és f) pontokban meghatározott dokumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adattartalmában változás történt. (5) A Minisztérium a támogatás feltételeinek fennállása esetén, az igénylőlapok felülvizsgálatát követően a naptári év első félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén január 31. napjáig, a naptári év második félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén június 15. napjáig a felnőttképzési intézménnyel támogatási megállapodást köt, amennyiben a felnőttképzési intézmény a Minisztériumnak a támogatásban ténylegesen részesülő képzésekről szóló értesítése kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megküldi az igénylésekben szereplő képzéseken részt vevő felnőttek névsorát. A névsort képzésenként, az igénylőlapon a képzésben részt vevő felnőttekre vonatkozóan szereplő csoportosításban, cégszerűen aláírva kell megküldeni. (6) Hiányosan benyújtott vagy pontatlanul kitöltött igénylőlap esetén, továbbá ha a képzésben részt vevő felnőttek névsorát a felnőttképzési intézmény nem küldi meg, a támogatási megállapodás megkötésére az (5) bekezdéstől eltérően a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától számított 30 napon belül kerül sor. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásnak öt munkanapon belül nem tesz eleget, a Minisztérium a hiánypótlással érintett képzésre vonatkozóan nem köt megállapodást. 5. (1) A támogatási igényeket az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: a) a naptári évet megelőző évben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozó igényeket, valamint a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéseire vonatkozóan benyújtott igényeket; b) azon képzésekre vonatkozó igényeket, ahol a foglalkoztatás, továbbfoglalkoztatás a 3. (2) bekezdése alapján minél magasabb létszámra vonatkozóan biztosított; c) a 3. (5) bekezdés alapján támogatott képzések közül azon képzésekre vonatkozó igényeket, melyekben 50 év feletti felnőttek minél nagyobb számban vesznek részt. (2) Amennyiben a naptári évben hatályos költségvetési törvény által meghatározott támogatási előirányzat a felnőttképzési intézményekkel megkötött támogatási megállapodásokban lekötésre került, további támogatás nyújtására nincs lehetőség, és a Minisztérium a támogatási megállapodások megkötését felfüggeszti. (3) Nem köthető támogatási megállapodás a) hiányosan benyújtott, illetve pontatlanul kitöltött, vagy nem a számviteli szabályoknak megfelelően javított igénylőlap alapján; valamint b) olyan felnőttképzési intézménnyel, ba) amely nem szerepel a felnőttképzést folytató intézményeknek az Fktv. 8. a szerinti nyilvántartásában, vagy bb) amely érvényes akkreditációval nem rendelkezik, vagy bc) amely korábbi, támogatással érintett időszakra vonatkozóan a 8. szerinti ellenőrzést szándékosan megakadályozta, vagy bd) amelynek köztartozása áll fenn, vagy

4 be) amely jogosulatlanul vett igénybe támogatást, a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig; c) olyan képzésre vonatkozóan, amelyet a felnőttképzési intézmény éves képzési terve a naptári évben nem tartalmaz. (4) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a) a támogatási megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, azonosító adatait, képviselőik nevét, a felnőttképzési intézmény adószámát, bankszámlaszámát; b) a felnőttképzési intézmény akkreditációs tanúsítványának a számát; c) a felnőttképzési intézmény cégbejegyzésének/bírósági nyilvántartásba vételének számát; d) a támogatott képzések megnevezését, azonosító számát, az igénylőlapon meghatározott összes óraszámát, adott naptári évre jutó óraszámát; e) a támogatott képzésekben részt vevő felnőttek tervezett létszámát, névsorát; f) az éves támogatás meghatározásának módját; g) a Minisztériumnak a képzések támogatására vonatkozó kötelezettségvállalását azzal, hogy a támogatás folyósítása a felnőttképzési intézmény és a Minisztérium között megkötött támogatási megállapodás alapján a költségvetési törvényben meghatározott támogatási előirányzat és fajlagos támogatási mértékek figyelembevételével történik; h) a felnőttképzési intézménynek a támogatás képzési célra történő felhasználására vonatkozó kötelezettségét; i) a támogatott képzéssel összefüggő egyéb feltételeket, így különösen a fogyatékkal élő felnőttek képzéseinek kivételével az adott képzés elméleti és gyakorlati óraszámának arányára az OKJban előírt feltételeknek a felnőttképzési intézmény által történő betartására vonatkozó kötelezettségét; j) a felnőttképzési intézmény jelentéstételi kötelezettségét a támogatott képzés tényleges megkezdésének időpontjára vonatkozóan; k) a felnőttképzési intézménynek a Minisztérium 8. ban meghatározott ellenőrzési jogköre tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát; l) a támogatás igénybevételének, folyósításának és elszámolásának egyéb feltételeit; m) a felnőttképzési intézménynek a 9. alapján esetlegesen keletkező támogatás visszafizetési kötelezettsége teljesítésének szabályait; n) a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményeit. A támogatás folyósítása és elszámolása 6. (1) A támogatást a Minisztérium folyósítja. A támogatás folyósítása képzésenként, negyedévenként történik. (2) A felnőttképzési intézmény a támogatási megállapodáson alapuló igényét a 2. számú mellékletben szereplő a negyedév utolsó napjának adatai alapján, képzésenként, a képzésben részt vett felnőttek tényleges létszáma és a teljesített óraszám alapján kitöltött, papír alapon és gépi adathordozón is megküldött bejelentőlapoknak a Minisztériumhoz történő benyújtásával érvényesíti. (3) A bejelentőlapokat a képzés időtartama alatt minden negyedév utolsó napját követő 3 munkanapon belül kell benyújtani. A képzés utolsó negyedévére vonatkozó bejelentőlapokat a képzésben részt vevő felnőttek a képzés befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül letett sikeres vizsgáját követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a naptári évet követő év május 15ig kell benyújtani a vizsga letételét igazoló 4. számú melléklet szerinti, képzésenként kitöltött dokumentumok csatolása mellett. (4) A felnőttképzési intézmény támogatási igényét az (1)(3) bekezdés szerint nem érvényesítheti, amennyiben a támogatási megállapodásban szereplő képzést nem az igénylésnek megfelelő naptári félévben indította el. (5) A Minisztérium a bejelentőlapok beérkezését követő 15 munkanapon belül utalja át az éves támogatás negyedévre jutó időarányos részét a felnőttképzési intézmény bankszámlájára. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó bejelentőlap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásának öt munkanapon belül nem tesz eleget, a Minisztérium mentesül a támogatási összeg időarányos részének folyósítási kötelezettsége alól.

5 (6) Áthúzódó képzés esetén a képzés naptári évet követő évre jutó óraszáma alapján igényelhető támogatást a felnőttképzési intézmény a 4. ban meghatározott szabályok szerint igényelheti, melynek folyósítása az (1)(5) bekezdés szerint történik. 7. (1) A támogatás elszámolása a képzésben részt vevő felnőttek tényleges létszáma és a képzés naptári évben teljesített óraszáma alapján képzésenként kitöltött, a 3. számú mellékletben szereplő papíralapon és gépi adathordozón is megküldött elszámoló lapon történik. (2) Az adott naptári évben induló és lezáruló képzések esetében, és amennyiben a 6. (3) bekezdés alapján a képzésben részt vevő felnőttek a vizsgát a naptári évet követő évben teszik le, az (1) bekezdés szerint kitöltött elszámoló lapokat a képzés utolsó negyedévére jutó támogatás folyósítását követő 8 napon belül kell a felnőttképzési intézménynek benyújtania a Minisztérium felé. (3) Áthúzódó képzések esetén az (1)(2) bekezdés szerint kell az elszámoló lapokat benyújtani azzal az eltéréssel, hogy a képzéssel érintett valamennyi naptári évre vonatkozóan külön az adott naptári évben teljesített óraszám figyelembevételével kitöltött elszámoló lapot kell benyújtani. (4) Az (1)(3) bekezdések szerint benyújtott elszámolások elfogadásáról a Minisztérium a benyújtást követő 45 napon belül dönt. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó elszámoló lap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani. Ellenőrzés 8. (1) A támogatás igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium közvetlenül, vagy a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint az általa megbízott személy, illetőleg szervezet bevonásával ellenőrzi. (2) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy a támogatási megállapodás teljesülésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet, az adott intézmény bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. (3) A felnőttképzési intézmény köteles a) az ellenőrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni, b) az ellenőrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c) az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni. Jogkövetkezmények 9. (1) Jogszabálysértés, illetve a támogatási megállapodásban rögzített kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén, továbbá a 8. ban meghatározott ellenőrzés során, valamint a Minisztériumhoz a naptári évben benyújtott dokumentumok adattartalma alapján megállapítható jogszerűtlen támogatásigénylés és elszámolás esetén a felnőttképzési intézményt visszafizetési, illetve kamatfizetési kötelezettség terheli. (2) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be vagy a képzés befejezését követő 6 hónapon belül a képzésben részt vevő felnőttek a támogatási megállapodásban rögzített létszámot figyelembe véve legalább 90%a sikeres vizsgát nem tesz, a felnőttképzési intézményt a képzés befejezésére, illetve a vizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem teljesítésével érintett létszám arányában visszafizetési kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha a képzésben részt vevő a képzést azért nem fejezi be, illetve a vizsgát azért nem teszi le, mert határozatlan idejű munkaviszonyt létesített és ezt a munkáltatója által kiállított igazolással a felnőttképzési intézmény felé igazolja, a felnőttképzési intézmény a visszafizetési kötelezettség alól mentesül, amennyiben ezt az igazolást benyújtja a Minisztérium felé. (3) Az (1)(2) bekezdésekben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési kötelezettség terheli a felnőttképzési intézményt abban az esetben is, ha a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította, vagy az ellenőrzés lefolytatását akadályozta, vagy b) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre, vagy

6 c) a normatív támogatás ellenőrzése szempontjából szükséges, az Fktv. mellékletében meghatározott adatokat nem kezeli. A visszafizetési kötelezettség attól az időponttól kezdődően terheli a felnőttképzési intézményt, amikortól az igénylés jogszerűségének ellenőrzését nem lehetett elvégezni. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, amikor a felnőttképzési intézmény részére a jogszerűtlen igénylést tartalmazó dokumentum alapján a Minisztérium a támogatást folyósította. (5) A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365öd részének kétszerese. Egyéb rendelkezések 10. Támogatott képzés esetén a felnőttképzési szerződésnek az Fktv. 20. ának (1) bekezdésében meghatározott elemeken kívül tartalmaznia kell: a) a képzéshez nyújtott támogatás tényét, a támogatás mértékét, a felnőttet érintő feltételeit; b) a képzési díjat, valamint a vizsgadíjat külön kiemelten; c) a tanórákról való legfeljebb 10%os megengedett hiányzási mértéket, és ennek túllépése esetén a felnőttnek a képzéséhez folyósított támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét; d) a képzési díj felnőtt által történő megfizetését, továbbá az e rendelet alapján nyújtott támogatásból a támogatással érintett költségvetési évtől számított egy évre történő kizárását arra az esetre, ha a felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be, vagy a képzés befejezését követő legfeljebb 6 hónapon belül a vizsgát nem teszi le; e) önfoglalkoztatás esetén a felnőtt ennek megvalósítására irányuló kötelezettségvállalását; f) a felnőtt hozzájárulását a felnőttképzési intézmény 11. és 12. ban meghatározott adatkezeléséhez. 11. A felnőttképzési intézménynek a támogatott képzésre vonatkozóan az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és 5 évig megőriznie: a) a tanórákon vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket; b) a képzésben részt vevő felnőtt Fktv. 28. a alapján kezelt személyi adatait, hiányzással kapcsolatos adatokat tartalmazó osztálynaplót; c) a képzésben részt vevő felnőtt szakképzetlenségét, támogatásra való jogosultságát igazoló dokumentumot, fogyatékkal élő felnőtt esetében az 5. számú melléklet szerinti igazolást; d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét igazoló bizonyítvány másolatát. 12. (1) A felnőttképzési intézmény a 3. (2) bekezdés alapján megkötött foglalkoztatási megállapodásban, illetve felnőttképzési szerződésben rögzítettek teljesítéséről a 6 hónapos foglalkoztatási, illetve továbbfoglalkoztatási kötelezettség leteltétől számított 5 munkanapon belül a 6. számú melléklet szerinti jelentést köteles benyújtani a Minisztériumhoz. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint benyújtott jelentés alapján megállapítható, hogy a támogatott képzésben részt vevő felnőttek legalább 55%a ténylegesen nem került foglalkoztatásra, illetve továbbfoglalkoztatásra, vagy az önfoglalkoztatás nem valósult meg, a támogatásban részesített felnőttképzési intézmény a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig nem részesülhet támogatásban. (3) A foglalkoztatási, továbbfoglalkoztatási, valamint önfoglalkoztatás megvalósítási kötelezettség (2) bekezdés szerinti mértékének megállapítása szempontjából nem minősül kötelezettségszegésnek, ha a foglalkoztatás, továbbfoglalkoztatás, illetve önfoglalkoztatás a támogatott képzésben részt vevő felnőtt felróható magatartása miatt hiúsul meg. 13. A felnőttképzési intézmény által az e rendelet alapján benyújtandó mellékletek megtalálhatóak a Minisztérium hivatalos honlapján és a kormányzati portálon. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a évben induló képzésekre benyújtott támogatás iránti igények elbírálása során kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 15/2003. (II. 19.) Korm. rendelet hatályát veszti, rendelkezéseit azonban a évre vonatkozó támogatási igények, valamint a évben támogatásban részesített, továbbá a évre áthúzódó képzésekre benyújtott támogatási igények tekintetében még alkalmazni kell.

7 1. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Igénylőlap a felnőttképzési normatív támogatás nyújtásához a... év... félévre A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: levelezési címe: telefonszáma: faxszáma: címe: statisztikai számjele: adószáma: bankszámlaszáma (3x8 számjegy): cégjegyzékszám (bírósági nyilvántartásba vétel száma) közoktatási intézmény esetén az OM azonosító száma: a évi XXXIV. törvény alapján kis és középvállalkozás ; kisvállalkozás ; mikrovállalkozás ; nem tartozik a Kkvt. hatálya alá * akkreditációs tanúsítvány száma: az intézmény nevében képviseletre és aláírásra jogosult neve, beosztása: ügyintéző neve, elérhetősége:... számú lap A normatív támogatásban részesíthető képzés megnevezése: áthúzódó képzés esetén a támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye és címe: összes óraszáma: óra elmélet/gyakorlat aránya: / %** ebből elméleti óraszám: óra gyakorlati óraszám: óra naptári évre jutó óra száma: óra ebből elméleti óraszám: óra, gyakorlati óraszám: óra A normatív támogatásban részesíthető képzésben részt vevő felnőttek tervezett összlétszáma: fő, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő fogyatékkal élő felnőttek száma: fő második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma: fő 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma***: fő Az igényelt támogatás összege: Ft,**** melyből a képzés díja****: Ft az első vizsgadíj összege: Ft (Ft/vizsga x fő) * A megfelelő rész megjelölendő. ** Az elmélet/gyakorlat aránya, valamint az elméleti és gyakorlati óraszám csak OKJs képzések esetében

8 töltendő ki. *** A támogatási összeg a költségvetési törvényben az OKJs képzésekre vonatkozóan meghatározott mérték 50%ával számítandó. **** A minisztérium tölti ki. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás

9 2. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Bejelentőlap a felnőttképzési normatív támogatás folyósításához a... év... negyedévre A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: telefonszáma: faxszáma: címe: bankszámlaszáma (3 x 8 számjegy): ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás (és módosítás) száma: A képzés megkezdésének időpontja: A támogatással érintett negyedéves időszak:... év... hó... naptól... év... hó... napig A normatív támogatásban részesíthető képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye, címe: az adott negyedévben teljesített összes óra száma: óra ebből elméleti óraszám:...óra, gyakorlati óra* óraszám: a következő naptári évre áthúzódó óraszám:** óra A képzésben részt vevők tényleges összlétszáma***: fő, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő fő felnőttek: fogyatékkal élő felnőttek: fő második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 fő év feletti felnőttek: 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő fő**** felnőttek: sikeres vizsgát tett felnőttek száma*****: fő Az adott negyedévre megállapított támogatás összege: Ft A vizsga díja*****: Ft A támogatás összesen******: Ft * Az elméleti és gyakorlati óraszám csak OKJs képzések esetében töltendő ki. ** A IV. negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki.... számú lap

10 *** A képzési óraszám 10%át meghaladó hiányzás esetén a felnőtt a képzésből kimarad és a támogatás folyósításakor nem vehető figyelembe. **** A támogatási összeg a költségvetési törvényben az OKJs képzésekre vonatkozóan meghatározott mérték 50%ával számítandó. ***** Az utolsó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki. ****** Az utolsó negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor csak a sikeres vizsgát tett felnőttek létszáma alapján folyósítható támogatás. A vizsgát későbbi időpontban letevő felnőttekre vonatkozóan a vizsga letételét követően új bejelentőlap benyújtása szükséges. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás Minisztérium által teljesítéssel igazolt folyósítandó összeg: Ft... aláírás

11 3. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Elszámoló lap a felnőttképzési normatív támogatás felhasználásáról... évről A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: telefonszáma: faxszáma: címe: ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás(ok) [és módosítás(ok)] száma: A normatívan támogatott képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye és címe: összes óra száma: Megnevezés I. negyedé v II. negyedé v III. negyedé v... számú lap IV. negyedé v Tárgyév összesen A naptári évben teljesített óra száma, ebből elméleti óraszám gyakorlati óraszám A képzésben részt vevők összlétszáma, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma fogyatékkal élő felnőttek száma _ második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő, ezen belül első OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő _ második OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma: fő Folyósított támogatási összeg: A vizsga díja: A folyósított támogatás összesen: Ft Ft Ft A támogatott képzésben részt vevő felnőttek statisztikai adatai a

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013.09.02 4 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és költségvetési támogatásának szabályairól IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 9476-1/2006. TERVEZET ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya

I. fejezet Bevezető rendelkezések. 1. A vállalkozások támogatásának forrása. 2. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015. (I.) önkormányzati rendelete a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról (tervezet) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A meghívásos pályázatra a rehabilitációs foglalkoztatásra kiírható pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter meghívásos pályázatot hirdet a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására A szociál- és nyugdíjpolitikáért

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben