206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól. Általános rendelkezések"

Átírás

1 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól A Kormány a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a felnőttképzési normatív támogatást (a továbbiakban: támogatás) igénylő, az Fktv. 3. a (2) bekezdésének a) pontja szerinti képzést folytató akkreditált felnőttképzési intézményre (a továbbiakban: felnőttképzési intézmény), valamint a támogatással megvalósuló képzésben részt vevő felnőttre. (2) A támogatás a 3. ban meghatározott képzésben részt vevő azon felnőtt után vehető igénybe, akinek a képzése a képzési díj normatív támogatást meghaladó részének biztosításához a felnőtt által az Fktv. 27. a alapján igénybe vehető személyi jövedelemadókedvezmény kivételével más állami támogatásban nem részesül. (3) A támogatásban kizárólag a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal (a továbbiakban: Minisztérium) a felnőttképzés támogatásáról szóló megállapodást (a továbbiakban: támogatási megállapodás) kötő felnőttképzési intézmény részesülhet. (4) A felnőttképzési intézmény a támogatott képzés meghirdetése esetén köteles a hirdetés szövegében feltüntetni, hogy az adott képzés állami normatív támogatással valósul meg. A támogatási megállapodás megkötését megelőzően közzétett hirdetésben a felnőttképzési intézmény nem hivatkozhat az e rendelet alapján nyújtott támogatásra. (5) E rendelet alkalmazásában a) első, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés: olyan szakmai képzés, amely OKJs szakképesítéssel, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező felnőttnek az OKJban szereplő valamely szakképesítés megszerzését eredményező vizsgára történő felkészítését első alkalommal célozza; b) második, OKJban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzés: olyan szakmai képzés, amely a felsőfokú végzettséggel nem, de OKJs szakképesítéssel rendelkező felnőttnek a második, OKJban szereplő szakképesítés megszerzését eredményező vizsgára történő felkészítését célozza; c) felnőtt: az Fktv. 29. ának 5. pontjában meghatározott személy; d) fogyatékkal élő felnőtt: az Fktv. 29. ának 8. pontjában meghatározott, e rendelet 5. számú mellékletének megfelelő fogyatékossági igazolással rendelkező azon személy, akinek a fogyatékosságra vonatkozó adatait az Fktv. mellékletének 1. pontja alapján a felnőttképzési intézmény kezeli; e) állami támogatás: az államháztartás alrendszereiből a felnőtt e rendelet alapján támogatott képzéséhez nyújtott, az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentő támogatás, különös tekintettel a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott képzési célú támogatásokra; f) képzési óraszám: az Fktv. 3. a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott képzések időtartamának tanórában kifejezett egysége, amely időtartam a vizsgáztatást nem foglalja magában; g) tanóra: a képzés legalább 45 percet elérő időtartamú egysége; h) képzés lezárása: a képzés sikeres vizsgával történő befejezése; i) naptári év: az az év, amelyre vonatkozóan a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel az 1. (3) bekezdés szerinti támogatási megállapodást megköti; j) önfoglalkoztatás: aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, különösen ideértve azt, aki vállalkozást indít; k) gépi adathordozó: mágneslemez, kompaktlemez (cd); l) 50 év feletti felnőtt: az a felnőtt, aki az e rendelet alapján támogatott képzés első tanórájának megkezdéséig az 50. életévét betöltötte; m) felnőttképzési szerződés: az Fktv. 20. ában meghatározott szerződés.

2 A támogatás mértéke, tartalma és feltételei 2. (1) A támogatás éves előirányzatát, valamint a naptári évre vonatkozóan egy főre és egy tanórára vetítetten nyújtható OKJs képzés esetén elméleti és gyakorlati óraszámra külön meghatározott fajlagos mértékeit a naptári évben hatályos költségvetési törvény határozza meg. (2) A felnőttképzési intézmény részére a naptári évre vonatkozó támogatás a képzésben részt vevő felnőttek tervezett összlétszáma és a képzés naptári évre jutó óraszáma alapján kerül megállapításra. 3. (1) A támogatás a) a felnőtt első, OKJban szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzésének, b) a fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, valamint szakmai képzésének, c) az 50 év feletti felnőtt második, OKJban szereplő szakképesítése megszerzésére irányuló képzésének támogatására igényelhető, illetve használható fel, beleértve a külön jogszabályban meghatározott vizsga és vizsgáztatási díjat is. (2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott képzés a képzésben részt vevő felnőtt számára a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesen díjmentes, amennyiben a) a foglalkoztató a felnőtt foglalkoztatásához vagy a felnőtt munkahelyének megtartásához szükséges képzésre a felnőttképzési intézménnyel megállapodást köt (a továbbiakban: foglalkoztatási megállapodás, a foglalkoztatási megállapodásban a foglalkoztató vállalja, hogy amennyiben a képzést a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel megkötött támogatási megállapodás alapján ténylegesen támogatja a képzésben részt vett felnőttet a képzés lezárását követő 3 hónapon belül, legalább 6 hónapig foglalkoztatja, illetve továbbfoglalkoztatja; vagy b) a felnőttképzési szerződésben a felnőtt vállalja, hogy amennyiben a képzést a Minisztérium a felnőttképzési intézménnyel megkötött támogatási megállapodás alapján ténylegesen támogatja a képzés lezárását követő 3 hónapon belül önfoglalkoztatás keretében a maga számára munkahelyet hoz létre, illetve korábban önfoglalkoztatás keretében létrehozott munkahelyét legalább 6 hónapig fenntartja. (3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzés a képzésben részt vevő fogyatékkal élő felnőtt számára a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesen díjmentes. (4) Amennyiben a képzés a (2) és (3) bekezdés alapján a felnőtt számára teljesen díjmentes, a képzésben részt vevő felnőttől további díj a nyelvi képzéshez szükséges tankönyv és a pótvizsga díjának kivételével nem kérhető. A (2) bekezdésben meghatározott képzések esetében a képzési díjnak a támogatással esetlegesen nem fedezett része az önfoglalkoztatás esetét kivéve a foglalkoztatót terheli a felnőttképzési intézménnyel megkötött foglalkoztatási megállapodásban rögzítettek szerint. (5) Amennyiben a felnőtt foglalkoztatása, továbbfoglalkoztatása a (2) bekezdésben meghatározottak szerint nem biztosított, a Minisztérium a támogatás fajlagos mértékének 50%ban történő alapulvételével nyújt támogatást kizárólag az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott azon képzésekhez, amelyek szerepelnek a Minisztérium által évente közleményben közzétett támogatható szakmák jegyzékén. A képzési díjnak a támogatással nem fedezett része a képzésben részt vevő felnőttet terheli, de az általa fizetendő képzési díj nem haladhatja meg a felnőttképzési szerződésben feltüntetett teljes képzési díj és a támogatás különbözetét. A támogatás igénylése 4. (1) A felnőttképzési intézmény a naptári év első félévében, illetve a második félévében induló képzésekre vonatkozó támogatást az 1. számú mellékletben meghatározott papír alapon és gépi adathordozón is megküldött igénylőlap alapján igényelheti, az éves képzési tervében feltüntetett, a 3. alapján támogatható képzéseiben részt vevő felnőttek után. (2) A naptári év első félévében induló képzésekre a naptári évet megelőző év november 15. napjától december 15. napjáig, a naptári év második félévében induló képzésekre a képzés tárgyévében április 15. napjától május 15. napjáig kell a képzésenként kitöltött igénylőlapokat a Minisztériumhoz benyújtani. (3) A naptári évre vonatkozóan első alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell: a) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó felnőttképzési intézmény esetében az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot; egyéb felnőttképzési intézmény esetében a létesítő okirat hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

3 b) a Gt. hatálya alá nem tartozó felnőttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel; c) a felnőttképzési intézmény akkreditációjáról az Fktv. 12. ának (2) bekezdése alapján a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát; d) a felnőttképzési intézménynek az igényléssel érintett naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. a szerinti képzési tervének cégszerűen hitelesített másolati példányát; e) a felnőttképzési intézmény székhelye szerint illetékes APEH igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a felnőttképzési intézménynek köztartozása nincs; f) fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, illetve OKJban nem szereplő szakmai képzése esetén az e programokra vonatkozó akkreditációs tanúsítványnak a cégszerűen hitelesített másolatát; g) a 3. (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatási megállapodás, illetve felnőttképzési szerződés másolati példányát. (4) A naptári évben ugyanazon felnőttképzési intézmény által benyújtott újabb igényléshez a (3) bekezdés szerinti mellékletek közül a) az a) pontban meghatározott cégkivonat és vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, továbbá a b), e) és g) pontokban meghatározott dokumentumokat ismételten csatolni kell, b) a c), d) és f) pontokban meghatározott dokumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adattartalmában változás történt. (5) A Minisztérium a támogatás feltételeinek fennállása esetén, az igénylőlapok felülvizsgálatát követően a naptári év első félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén január 31. napjáig, a naptári év második félévére vonatkozóan benyújtott igények esetén június 15. napjáig a felnőttképzési intézménnyel támogatási megállapodást köt, amennyiben a felnőttképzési intézmény a Minisztériumnak a támogatásban ténylegesen részesülő képzésekről szóló értesítése kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megküldi az igénylésekben szereplő képzéseken részt vevő felnőttek névsorát. A névsort képzésenként, az igénylőlapon a képzésben részt vevő felnőttekre vonatkozóan szereplő csoportosításban, cégszerűen aláírva kell megküldeni. (6) Hiányosan benyújtott vagy pontatlanul kitöltött igénylőlap esetén, továbbá ha a képzésben részt vevő felnőttek névsorát a felnőttképzési intézmény nem küldi meg, a támogatási megállapodás megkötésére az (5) bekezdéstől eltérően a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától számított 30 napon belül kerül sor. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásnak öt munkanapon belül nem tesz eleget, a Minisztérium a hiánypótlással érintett képzésre vonatkozóan nem köt megállapodást. 5. (1) A támogatási igényeket az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni: a) a naptári évet megelőző évben támogatásban részesített és a naptári évre is áthúzódó képzésekre vonatkozó igényeket, valamint a fogyatékkal élő felnőttek általános, nyelvi és szakmai képzéseire vonatkozóan benyújtott igényeket; b) azon képzésekre vonatkozó igényeket, ahol a foglalkoztatás, továbbfoglalkoztatás a 3. (2) bekezdése alapján minél magasabb létszámra vonatkozóan biztosított; c) a 3. (5) bekezdés alapján támogatott képzések közül azon képzésekre vonatkozó igényeket, melyekben 50 év feletti felnőttek minél nagyobb számban vesznek részt. (2) Amennyiben a naptári évben hatályos költségvetési törvény által meghatározott támogatási előirányzat a felnőttképzési intézményekkel megkötött támogatási megállapodásokban lekötésre került, további támogatás nyújtására nincs lehetőség, és a Minisztérium a támogatási megállapodások megkötését felfüggeszti. (3) Nem köthető támogatási megállapodás a) hiányosan benyújtott, illetve pontatlanul kitöltött, vagy nem a számviteli szabályoknak megfelelően javított igénylőlap alapján; valamint b) olyan felnőttképzési intézménnyel, ba) amely nem szerepel a felnőttképzést folytató intézményeknek az Fktv. 8. a szerinti nyilvántartásában, vagy bb) amely érvényes akkreditációval nem rendelkezik, vagy bc) amely korábbi, támogatással érintett időszakra vonatkozóan a 8. szerinti ellenőrzést szándékosan megakadályozta, vagy bd) amelynek köztartozása áll fenn, vagy

4 be) amely jogosulatlanul vett igénybe támogatást, a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig; c) olyan képzésre vonatkozóan, amelyet a felnőttképzési intézmény éves képzési terve a naptári évben nem tartalmaz. (4) A támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a) a támogatási megállapodást kötő felek nevét (cégnevét), székhelyét, azonosító adatait, képviselőik nevét, a felnőttképzési intézmény adószámát, bankszámlaszámát; b) a felnőttképzési intézmény akkreditációs tanúsítványának a számát; c) a felnőttképzési intézmény cégbejegyzésének/bírósági nyilvántartásba vételének számát; d) a támogatott képzések megnevezését, azonosító számát, az igénylőlapon meghatározott összes óraszámát, adott naptári évre jutó óraszámát; e) a támogatott képzésekben részt vevő felnőttek tervezett létszámát, névsorát; f) az éves támogatás meghatározásának módját; g) a Minisztériumnak a képzések támogatására vonatkozó kötelezettségvállalását azzal, hogy a támogatás folyósítása a felnőttképzési intézmény és a Minisztérium között megkötött támogatási megállapodás alapján a költségvetési törvényben meghatározott támogatási előirányzat és fajlagos támogatási mértékek figyelembevételével történik; h) a felnőttképzési intézménynek a támogatás képzési célra történő felhasználására vonatkozó kötelezettségét; i) a támogatott képzéssel összefüggő egyéb feltételeket, így különösen a fogyatékkal élő felnőttek képzéseinek kivételével az adott képzés elméleti és gyakorlati óraszámának arányára az OKJban előírt feltételeknek a felnőttképzési intézmény által történő betartására vonatkozó kötelezettségét; j) a felnőttképzési intézmény jelentéstételi kötelezettségét a támogatott képzés tényleges megkezdésének időpontjára vonatkozóan; k) a felnőttképzési intézménynek a Minisztérium 8. ban meghatározott ellenőrzési jogköre tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát; l) a támogatás igénybevételének, folyósításának és elszámolásának egyéb feltételeit; m) a felnőttképzési intézménynek a 9. alapján esetlegesen keletkező támogatás visszafizetési kötelezettsége teljesítésének szabályait; n) a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítésének jogkövetkezményeit. A támogatás folyósítása és elszámolása 6. (1) A támogatást a Minisztérium folyósítja. A támogatás folyósítása képzésenként, negyedévenként történik. (2) A felnőttképzési intézmény a támogatási megállapodáson alapuló igényét a 2. számú mellékletben szereplő a negyedév utolsó napjának adatai alapján, képzésenként, a képzésben részt vett felnőttek tényleges létszáma és a teljesített óraszám alapján kitöltött, papír alapon és gépi adathordozón is megküldött bejelentőlapoknak a Minisztériumhoz történő benyújtásával érvényesíti. (3) A bejelentőlapokat a képzés időtartama alatt minden negyedév utolsó napját követő 3 munkanapon belül kell benyújtani. A képzés utolsó negyedévére vonatkozó bejelentőlapokat a képzésben részt vevő felnőttek a képzés befejezését követően legfeljebb hat hónapon belül letett sikeres vizsgáját követő 5 munkanapon belül, de legkésőbb a naptári évet követő év május 15ig kell benyújtani a vizsga letételét igazoló 4. számú melléklet szerinti, képzésenként kitöltött dokumentumok csatolása mellett. (4) A felnőttképzési intézmény támogatási igényét az (1)(3) bekezdés szerint nem érvényesítheti, amennyiben a támogatási megállapodásban szereplő képzést nem az igénylésnek megfelelő naptári félévben indította el. (5) A Minisztérium a bejelentőlapok beérkezését követő 15 munkanapon belül utalja át az éves támogatás negyedévre jutó időarányos részét a felnőttképzési intézmény bankszámlájára. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó bejelentőlap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani. Amennyiben a felnőttképzési intézmény a második hiánypótlásra történő felhívásának öt munkanapon belül nem tesz eleget, a Minisztérium mentesül a támogatási összeg időarányos részének folyósítási kötelezettsége alól.

5 (6) Áthúzódó képzés esetén a képzés naptári évet követő évre jutó óraszáma alapján igényelhető támogatást a felnőttképzési intézmény a 4. ban meghatározott szabályok szerint igényelheti, melynek folyósítása az (1)(5) bekezdés szerint történik. 7. (1) A támogatás elszámolása a képzésben részt vevő felnőttek tényleges létszáma és a képzés naptári évben teljesített óraszáma alapján képzésenként kitöltött, a 3. számú mellékletben szereplő papíralapon és gépi adathordozón is megküldött elszámoló lapon történik. (2) Az adott naptári évben induló és lezáruló képzések esetében, és amennyiben a 6. (3) bekezdés alapján a képzésben részt vevő felnőttek a vizsgát a naptári évet követő évben teszik le, az (1) bekezdés szerint kitöltött elszámoló lapokat a képzés utolsó negyedévére jutó támogatás folyósítását követő 8 napon belül kell a felnőttképzési intézménynek benyújtania a Minisztérium felé. (3) Áthúzódó képzések esetén az (1)(2) bekezdés szerint kell az elszámoló lapokat benyújtani azzal az eltéréssel, hogy a képzéssel érintett valamennyi naptári évre vonatkozóan külön az adott naptári évben teljesített óraszám figyelembevételével kitöltött elszámoló lapot kell benyújtani. (4) Az (1)(3) bekezdések szerint benyújtott elszámolások elfogadásáról a Minisztérium a benyújtást követő 45 napon belül dönt. Hiányos vagy ellentmondó adatokat tartalmazó elszámoló lap benyújtása esetén a határidőt a hiánypótlási felhívás teljesítésének időpontjától kell számítani. Ellenőrzés 8. (1) A támogatás igénylésének, elszámolásának és felhasználásának jogszerűségét a Minisztérium közvetlenül, vagy a külön jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint az általa megbízott személy, illetőleg szervezet bevonásával ellenőrzi. (2) Az ellenőrzés során az (1) bekezdésben meghatározott szervezet, illetve személy a támogatási megállapodás teljesülésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, iratokat és más dokumentációkat kérhet, azokról másolatot, illetve kivonatot készíthet, az adott intézmény bármely dolgozójától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. (3) A felnőttképzési intézmény köteles a) az ellenőrzésre jogosult megkeresésének soron kívül eleget tenni, b) az ellenőrzésre jogosult részére szóban vagy írásban tájékoztatást adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni, c) az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni, d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni. Jogkövetkezmények 9. (1) Jogszabálysértés, illetve a támogatási megállapodásban rögzített kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén, továbbá a 8. ban meghatározott ellenőrzés során, valamint a Minisztériumhoz a naptári évben benyújtott dokumentumok adattartalma alapján megállapítható jogszerűtlen támogatásigénylés és elszámolás esetén a felnőttképzési intézményt visszafizetési, illetve kamatfizetési kötelezettség terheli. (2) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevő felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be vagy a képzés befejezését követő 6 hónapon belül a képzésben részt vevő felnőttek a támogatási megállapodásban rögzített létszámot figyelembe véve legalább 90%a sikeres vizsgát nem tesz, a felnőttképzési intézményt a képzés befejezésére, illetve a vizsga letételére vonatkozó kötelezettség nem teljesítésével érintett létszám arányában visszafizetési kötelezettség terheli. Abban az esetben, ha a képzésben részt vevő a képzést azért nem fejezi be, illetve a vizsgát azért nem teszi le, mert határozatlan idejű munkaviszonyt létesített és ezt a munkáltatója által kiállított igazolással a felnőttképzési intézmény felé igazolja, a felnőttképzési intézmény a visszafizetési kötelezettség alól mentesül, amennyiben ezt az igazolást benyújtja a Minisztérium felé. (3) Az (1)(2) bekezdésekben meghatározott eseteken túlmenően visszafizetési kötelezettség terheli a felnőttképzési intézményt abban az esetben is, ha a) az ellenőrzést szándékosan meghiúsította, vagy az ellenőrzés lefolytatását akadályozta, vagy b) az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívásra nem bocsátotta rendelkezésre, vagy

6 c) a normatív támogatás ellenőrzése szempontjából szükséges, az Fktv. mellékletében meghatározott adatokat nem kezeli. A visszafizetési kötelezettség attól az időponttól kezdődően terheli a felnőttképzési intézményt, amikortól az igénylés jogszerűségének ellenőrzését nem lehetett elvégezni. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kamatfizetési kötelezettség azon a napon keletkezik, amikor a felnőttképzési intézmény részére a jogszerűtlen igénylést tartalmazó dokumentum alapján a Minisztérium a támogatást folyósította. (5) A kamat napi mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 365öd részének kétszerese. Egyéb rendelkezések 10. Támogatott képzés esetén a felnőttképzési szerződésnek az Fktv. 20. ának (1) bekezdésében meghatározott elemeken kívül tartalmaznia kell: a) a képzéshez nyújtott támogatás tényét, a támogatás mértékét, a felnőttet érintő feltételeit; b) a képzési díjat, valamint a vizsgadíjat külön kiemelten; c) a tanórákról való legfeljebb 10%os megengedett hiányzási mértéket, és ennek túllépése esetén a felnőttnek a képzéséhez folyósított támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét; d) a képzési díj felnőtt által történő megfizetését, továbbá az e rendelet alapján nyújtott támogatásból a támogatással érintett költségvetési évtől számított egy évre történő kizárását arra az esetre, ha a felnőtt a képzést önhibájából nem fejezi be, vagy a képzés befejezését követő legfeljebb 6 hónapon belül a vizsgát nem teszi le; e) önfoglalkoztatás esetén a felnőtt ennek megvalósítására irányuló kötelezettségvállalását; f) a felnőtt hozzájárulását a felnőttképzési intézmény 11. és 12. ban meghatározott adatkezeléséhez. 11. A felnőttképzési intézménynek a támogatott képzésre vonatkozóan az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és 5 évig megőriznie: a) a tanórákon vezetett, a képzésben részt vevő felnőtt által aláírt jelenléti íveket; b) a képzésben részt vevő felnőtt Fktv. 28. a alapján kezelt személyi adatait, hiányzással kapcsolatos adatokat tartalmazó osztálynaplót; c) a képzésben részt vevő felnőtt szakképzetlenségét, támogatásra való jogosultságát igazoló dokumentumot, fogyatékkal élő felnőtt esetében az 5. számú melléklet szerinti igazolást; d) a képzésben részt vevő felnőttnek a sikeres vizsga letételét igazoló bizonyítvány másolatát. 12. (1) A felnőttképzési intézmény a 3. (2) bekezdés alapján megkötött foglalkoztatási megállapodásban, illetve felnőttképzési szerződésben rögzítettek teljesítéséről a 6 hónapos foglalkoztatási, illetve továbbfoglalkoztatási kötelezettség leteltétől számított 5 munkanapon belül a 6. számú melléklet szerinti jelentést köteles benyújtani a Minisztériumhoz. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint benyújtott jelentés alapján megállapítható, hogy a támogatott képzésben részt vevő felnőttek legalább 55%a ténylegesen nem került foglalkoztatásra, illetve továbbfoglalkoztatásra, vagy az önfoglalkoztatás nem valósult meg, a támogatásban részesített felnőttképzési intézmény a támogatással érintett költségvetési évtől számított két évig nem részesülhet támogatásban. (3) A foglalkoztatási, továbbfoglalkoztatási, valamint önfoglalkoztatás megvalósítási kötelezettség (2) bekezdés szerinti mértékének megállapítása szempontjából nem minősül kötelezettségszegésnek, ha a foglalkoztatás, továbbfoglalkoztatás, illetve önfoglalkoztatás a támogatott képzésben részt vevő felnőtt felróható magatartása miatt hiúsul meg. 13. A felnőttképzési intézmény által az e rendelet alapján benyújtandó mellékletek megtalálhatóak a Minisztérium hivatalos honlapján és a kormányzati portálon. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a évben induló képzésekre benyújtott támogatás iránti igények elbírálása során kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 15/2003. (II. 19.) Korm. rendelet hatályát veszti, rendelkezéseit azonban a évre vonatkozó támogatási igények, valamint a évben támogatásban részesített, továbbá a évre áthúzódó képzésekre benyújtott támogatási igények tekintetében még alkalmazni kell.

7 1. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Igénylőlap a felnőttképzési normatív támogatás nyújtásához a... év... félévre A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: levelezési címe: telefonszáma: faxszáma: címe: statisztikai számjele: adószáma: bankszámlaszáma (3x8 számjegy): cégjegyzékszám (bírósági nyilvántartásba vétel száma) közoktatási intézmény esetén az OM azonosító száma: a évi XXXIV. törvény alapján kis és középvállalkozás ; kisvállalkozás ; mikrovállalkozás ; nem tartozik a Kkvt. hatálya alá * akkreditációs tanúsítvány száma: az intézmény nevében képviseletre és aláírásra jogosult neve, beosztása: ügyintéző neve, elérhetősége:... számú lap A normatív támogatásban részesíthető képzés megnevezése: áthúzódó képzés esetén a támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye és címe: összes óraszáma: óra elmélet/gyakorlat aránya: / %** ebből elméleti óraszám: óra gyakorlati óraszám: óra naptári évre jutó óra száma: óra ebből elméleti óraszám: óra, gyakorlati óraszám: óra A normatív támogatásban részesíthető képzésben részt vevő felnőttek tervezett összlétszáma: fő, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő fogyatékkal élő felnőttek száma: fő második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma: fő 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma***: fő Az igényelt támogatás összege: Ft,**** melyből a képzés díja****: Ft az első vizsgadíj összege: Ft (Ft/vizsga x fő) * A megfelelő rész megjelölendő. ** Az elmélet/gyakorlat aránya, valamint az elméleti és gyakorlati óraszám csak OKJs képzések esetében

8 töltendő ki. *** A támogatási összeg a költségvetési törvényben az OKJs képzésekre vonatkozóan meghatározott mérték 50%ával számítandó. **** A minisztérium tölti ki. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás

9 2. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Bejelentőlap a felnőttképzési normatív támogatás folyósításához a... év... negyedévre A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: telefonszáma: faxszáma: címe: bankszámlaszáma (3 x 8 számjegy): ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás (és módosítás) száma: A képzés megkezdésének időpontja: A támogatással érintett negyedéves időszak:... év... hó... naptól... év... hó... napig A normatív támogatásban részesíthető képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye, címe: az adott negyedévben teljesített összes óra száma: óra ebből elméleti óraszám:...óra, gyakorlati óra* óraszám: a következő naptári évre áthúzódó óraszám:** óra A képzésben részt vevők tényleges összlétszáma***: fő, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő fő felnőttek: fogyatékkal élő felnőttek: fő második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 fő év feletti felnőttek: 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő fő**** felnőttek: sikeres vizsgát tett felnőttek száma*****: fő Az adott negyedévre megállapított támogatás összege: Ft A vizsga díja*****: Ft A támogatás összesen******: Ft * Az elméleti és gyakorlati óraszám csak OKJs képzések esetében töltendő ki. ** A IV. negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki.... számú lap

10 *** A képzési óraszám 10%át meghaladó hiányzás esetén a felnőtt a képzésből kimarad és a támogatás folyósításakor nem vehető figyelembe. **** A támogatási összeg a költségvetési törvényben az OKJs képzésekre vonatkozóan meghatározott mérték 50%ával számítandó. ***** Az utolsó bejelentőlap benyújtásakor töltendő ki. ****** Az utolsó negyedévre vonatkozó bejelentőlap benyújtásakor csak a sikeres vizsgát tett felnőttek létszáma alapján folyósítható támogatás. A vizsgát későbbi időpontban letevő felnőttekre vonatkozóan a vizsga letételét követően új bejelentőlap benyújtása szükséges. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás Minisztérium által teljesítéssel igazolt folyósítandó összeg: Ft... aláírás

11 3. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Elszámoló lap a felnőttképzési normatív támogatás felhasználásáról... évről A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: telefonszáma: faxszáma: címe: ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás(ok) [és módosítás(ok)] száma: A normatívan támogatott képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye és címe: összes óra száma: Megnevezés I. negyedé v II. negyedé v III. negyedé v... számú lap IV. negyedé v Tárgyév összesen A naptári évben teljesített óra száma, ebből elméleti óraszám gyakorlati óraszám A képzésben részt vevők összlétszáma, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma fogyatékkal élő felnőttek száma _ második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő, ezen belül első OKJs képzésben részt vevő felnőttek száma: fő _ második OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek száma: fő Folyósított támogatási összeg: A vizsga díja: A folyósított támogatás összesen: Ft Ft Ft A támogatott képzésben részt vevő felnőttek statisztikai adatai a

12 következő bontás szerint: Életkor fő %* 20 év alatt 2025 év 2530 év 3035 év 3540 év 4045 év 4550 év 50 év felett Nem férfi nő fő %* Iskolai végzettség alapfokú középfokú fő %* * A képzésben részt vevők összlétszámához viszonyítva. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás

13 4. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez A vizsga letételét igazoló lap... számú lap A felnőttképzési intézmény neve: székhelye: telefonszáma: faxszáma: címe: ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás(ok) [és módosítás(ok)] száma: A normatívan támogatott képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megvalósításának helye, címe: Megnevezés Szerződés szerinti felnőttek létszáma Vizsgát tett felnőttek létszáma Korábban már jelentett Jelenleg Összesen A vizsgát tett felnőttek összlétszám a a szerződés szerinti létszámhoz viszonyítva A vizsgát később letevő felnőttek létszáma* fő fő fő fő % fő A felnőttek összlétszáma, melyből első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek fogyatékkal élő felnőttek második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek 50%ban támogatott OKJs képzésben részt vevő felnőttek, ezen belül első OKJs képzésben

14 részt vevő felnőttek második OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek Sorszám Név** A szakképesítés megnevezése A képzés kezdési és befejezési időpontja Sikeres vizsga letételének dátuma (első vagy további vizsga***) A kiállított bizonyítvány sorszáma és dátuma * A későbbi vizsga időpontjának (hónap) megjelölésével. ** A képzésben részt vevő felnőttenként töltendő ki. *** A megfelelő rész megjelölendő. Dátum:... P. H. 5. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez A fogyatékosság igazolása... cégszerű aláírás A rendelet alapján a fogyatékkal élő felnőttek képzéséhez nyújtható normatív támogatás jogszerű igénybevételéhez szükséges, a fogyatékosság megállapítását, annak mértékét, illetve végleges vagy időszakos voltát igazoló szakvélemény kiadására az Országos Orvosszakértői Intézet illetékes szakértő bizottsága mellett az alábbi szervek jogosultak: hallássérültek esetében a területileg illetékes audiológiai állomás szakorvosa/szakfőorvosa, látássérültek esetében a területileg illetékes szemészeti szakrendelő szakorvosa/szakfőorvosa, mozgássérültek esetében a területileg illetékes klinikák, kórházak, szakrendelők szakorvosa/szakfőorvosa, beszéd és más fogyatékkal élő felnőttek esetében a területileg illetékes szakintézet szakorvosa/szakfőorvosa. 6. számú melléklet a 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelethez Jelentés a felnőttképzési normatív támogatással finanszírozott képzésekben részt vevők foglalkoztatási kötelezettségének teljesítéséről A felnőttképzési intézmény neve: székhelye:... számú lap

15 telefonszáma: faxszáma: címe: ügyintéző neve, elérhetősége: A támogatási megállapodás(ok) [és módosítás(ok)] száma: A normatívan támogatott képzés megnevezése: támogatási megállapodásban szereplő száma: azonosító száma (OKJ vagy akkreditációs tanúsítvány száma): megkezdésének időpontja: év hó nap befejezésének időpontja: év hó nap megvalósításának helye, címe: A képzésben részt vevők tényleges összlétszáma: első díjmentes OKJs képzésben részt vevő felnőttek: második díjmentes OKJs képzésben részt vevő 50 év feletti felnőttek: fő, melyből fő fő Név* A vizsga időpontja A foglakoztatás helye (munkáltató megnevezése, székhelye) A betöltött munkakör megnevezése A foglalkoztatás kezdete és vége** A munkaviszony megszűnésének indoka*** * A képzésben részt vevő felnőttenként töltendő ki. ** A munkaviszony végét akkor kell feltüntetni, amennyiben a foglalkoztatás 6 hónapon belül megszűnik. *** Abban az esetben kell kitölteni, ha a foglalkoztatás 6 hónapon belül megszűnik. Dátum:... P. H.... cégszerű aláírás

Előterjesztés a Kormány részére. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről

Előterjesztés a Kormány részére. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről Szociális és Munkaügyi Miniszter Szám: 7958-3/2007. Előterjesztés a Kormány részére a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló új kormányrendeletről Budapest, 2007. április Átalakításra

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 8/2003. (VII. 4.) FMM rendelet a Munkaerőpiaci

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. (...) SZMM rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter. /2007. (...) SZMM rendelete A szociális és munkaügyi miniszter /2007. (...) SZMM rendelete a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól A szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. -a (1) bekezdésének b) pontja a következő

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása

Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása Bárczi Gusztáv Óvoda Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 1082 Budapest, VIII. Üllői út 76. Szakképzési hozzájárulás és a képzés fejlesztési támogatás felhasználása A szakképzésről

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2013/2014. tanév 2. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. (5) bekezdésében,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelet Egyes szociális ellátásokról szóló 24/2003. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Jászapáti Város

Részletesebben

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26.

Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Egyéb szervezetek normatíva alapú támogatásának folyamata Budapest, 2015. augusztus 26. Dr. Tellné Horváth Zsuzsanna mb. osztályvezető Témakör 1. Általános tájékoztatás a támogatási rendszerről 2. Az egyéb

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1.

JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. JELENTKEZÉSI ÚTMUTATÓ a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj keretében megvalósuló ösztöndíjprogramra való jelentkezéshez 2014/2015. tanév 1. félév Alapvető cél A Kormány a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől:

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Lépj egyet előre! II Új Szöveges dokumentum A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Az Együttműködési Megállapodásokat csak akkor küldjék be, ha már legalább egy hallgató

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyének megőrzése érdekében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából foglalkozási rehabilitációt elősegítő munkaerőpiaci program keretében P26/10 kódszámmal PÁLYÁZATOT HIRDET a megváltozott

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl

Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Segédlet a fogadó szervezetek számára az adminisztrációs kötelezettségekrõl Bejelentési kötelezettség 11. (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról

328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet. a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról Hatály: 2015.IX.11. - 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010.

VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010. VÁLLALKOZÓI TÁMOGATÁS SZABÁLYZATA elfogadva: 2010. 03. 26. Kh: 38/2010. Vissza nem térítendő, munkahelyteremtő, foglalkoztatási támogatások elnyerésére 1. A támogatás célja: olyan vállalkozások támogatása,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS február. A támogatás keretösszege: 1 millió Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS február. A támogatás keretösszege: 1 millió Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2013. február A támogatás keretösszege: 1 millió Ft. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet gyakorlati képzést végző kamarai tag vállalkozások részére képzéssel kapcsolatos

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai

9. melléklet a évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai 9. melléklet a 2016. évi. törvényhez A nemzetiségi önkormányzatok támogatásai I. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása A központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben