hagyományok felelevenítése solymáron

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hagyományok felelevenítése solymáron"

Átírás

1 hagyományok felelevenítése solymáron Közösségépítésnemzetiségihagyományokalapján Hartmann Hilda bevezetés Dolgozatom témájául a nemzetiségi hagyományok alapján történő közösségépítést választottam.tapasztalatbóltudom,milyenerőforrásokrejlenekaközösségiösszefogásban, a közös cselekvésben. Az elemzés során izgalmas összefüggésekre bukkantam, ezekvéleményemszerintaközösségünkjavárafordíthatók. Aktívrészesevagyokasolymáriközéletnek,ebbenélek,eztaterületetjólismerem. Foglalkoztat a kérdés: milyen lehetőségek vannak a közösség aktivizálására korunkban? Vaneigényaközösségikapcsolatokraalokalitásban?Milyentípusúközösségekjönnek malétre?milyenhatássalvannakazújraéledthagyományokaközösségekre? Asolymárisvábközösségetegyfelőlalokalitás mintterületiközösség,másfelőla közössvábnyelvésaközöskultúrajellemzik. Atémaelméletifeldolgozásasoránazvoltacélom,hogyföltárjamasolymárisváb közösségrégiésújszokásait.azösszehasonlítóelemzésbenahagyományokalakulása jóltükröziaközösségszerkezetébenvégbementváltozásokat.akutatássoránmegállapítottam, hogy a társadalmi hatások következtében változó közösségeknek új kezdeményezésekrevanszükségük,olyanokra,amierősítiőket.anépművelőigyökérbőlkinövőközösségfejlesztéseszközeilehetnektöbbekközöttazamatőrszínjátszás,kiállítások,könyvbemutatókszervezése,együttestevékenység,mintpl.disznóvágásvagyfalutakarítás. 111

2 Mindenegészségestársadalomnakszükségevanarra,hogyközösségekszéleshálózatajöjjönlétre.Amagyarországinémetségmindigiséltezzelalehetőséggel.Régisváb szólásmondás szerint ha három német összedugja a fejét, akkor egyesületet alapítanak.asolymáronműködőbejegyzettegyesületekmellékletbentalálhatólistájamutatja ennekaszemléletnekazeredményességét. a magyarországi svábok betelepülésének történeti áttekintése az első betelepítések Az első tervezett, irányított kolonizáció a XII. században II. Géza király idejében történt.őnémetkézművesek,bányászok,defőlegparasztokjövetelétszorgalmazta.anémettemplomokbankihirdették,hogyadókedvezményekkel,ingyenfölddelvárjákatelepeseketmagyarországon.azelsőcsaládokközép-németországbólésarajnavidékéről érkeztek,éselsősorbanamaimagyarországonkívüliterületeken,aszepességbenéserdélybentelepedtekle. AXIII.században,az estatárjárástkövetőenamagyaruralkodókújraszorgalmaztáknémetkézművesekéskereskedőkbejövetelét.Ekkorjelentekmegazelsőnémet családok Székesfehérvárott (Stuhlweissenburg), Esztergomban (Gran), Pozsonyban (Pressburg)ésGyőrben(Raab). AnémetektömegesbevándorlásaMagyarországterületéreatörökökkiűzésétkövetőenkezdődött.A150évestörökuralomalattazországjelentősrészelakatlannávált. A betelepítésokaiközöttanépességnövelése,ahosszúidőnátparlagonfekvőtermőterületek újraművelése és a Habsburgok gyarmatosító politikája szerepelt. A Német-római Birodalom területéről a harmincéves háború pusztításait követően szívesen költöztekazemberekolyanvidékekre,aholjobbéletreményevártaőket.1686-ban,budafelszabadulásaután,azújszerzeményibizottság(neoacquisticacommissio)foglalkozottbetelepítéssel, de ekkor még nem beszélhetünk a németek nagy létszámú érkezéséről. A magyarnagybirtokosokképviseletébenügynökökjártákabirodalomközépsőésdéli területeit, hogy embereket toborozzanak. A betelepülők hatévi adómentességgel és a földesúriszolgáltatásokegyideigvalóelengedésévelkezdhettékéletüket. a három nagy betelepítési hullám KolonichLipótkalocsaiérsek1689-benegytervezetbenaztírta,azértkellnémeteket Magyarországratelepíteni, hogyakirályságvagylegalábbisnagyrészegermanizáltassék,aforradalmakhoz,ésazavargásokhozszokottmagyarvéranémetáltalmérsékeltesséktermészetesuraésörököskirályahűségéreésszeretetére. AXVIII.századbanháromhullámbanérkezteknagylétszámúnémettelepesekazországba. 112 Civil Szemle 2013/1.

3 között,I. Lipót,I. JózsefésIII. Károlyuralkodásaalatttörténta karolinbetelepítés.ezadunántúlimegyék,dél-magyarországésazészaki-középhegységkietlen vidékeitérintette között,MáriaTeréziauralkodásaidején,azún. tereziánusbetelepítés soránelzász-lotharingiából,badenből,luxemburgbólésapfalzbólérkeztektelepesek között II. József a Pfalzból, a Saar-vidékről, a mai Hessen területéről és Württembergbőlcsalogattaazországbaahétévesháborúbanmeggyötörtlakosságot. Abetelepülőkföldrajzilageltérőterületekrőlérkeztek,különfélenyelvi,népviseletiés szokáskultúrát hozva magukkal. Magyarországon tömbökben telepítették le őket, így megmaradhatott saját kultúrájuk. Az 1947-es visszatelepítés megkezdéséig meg is maradtakzártközösségeik.ezekközülajelentősebbek: amosoni-síkság,mosonmagyaróvár(ungarisch-altenburg)központtal; a Fertő-tó vidéke és ettől délre Sopron (Ödenburg), Kőszeg (Güns), Kőszegfalva (Schwabendorf); adunakanyaréskörnyéke,apilisésabudaihegyek.azittletelepültlakosságbaden dimbes-domboshegyvidékitájárólérkezett,ígyerdőgazdálkodási,bányászatiésszőlészetiismeretekethoztakmagukkal; TolnaésBaranya,ezenbelülkülönösenaBaranyai-dombságésaVillányi-hegység.Ezt atájegységet SchwäbischeTürkei -nekisnevezik. Érdekestény,hogyazAlföldönnemtalálunknémettelepüléseket,ittmindenbizonynyalmegmaradtalakosság(kunok,jászok),hiszatörökmegszállásellenéreszükségvolt amezőgazdaságra. solymár benépesülése Az 1690-es dikális (adóügyi) összeírásban Solymár mint lakatlan puszta szerepel. A XVII. század végi XVIII. század eleji telepítési hullámok során Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi,Torbágy,ÜrömésSolymárnémetekkelnépesülbe.AtelepesekaSchwarzwaldból,Badentartománybólérkeznek.Azelső8család1710-benkerülSolymárra.1716: 17család.1747:99ház.Azittletelepültcsaládokközelebbiszármazásihelyesajnosnem ismert. A betelepülések úgyszólván az egész XVIII. században folynak, és az újabb és újabbtelepesekérkezésénekidejeadikálisösszeírásokbóljólkiolvasható.aközségxix. századi történetére vonatkozó ismereteink rendkívül hézagosak, az iratok az 1862-es tűzvészsoránmegsemmisültek. hanyatlás és kitelepítés AzelsővilágháborúmérhetetlenszenvedéseiSolymártisérintették.3300lakosából 525férfiteljesítettkatonaiszolgálatot,közülüksokannemtértekvissza.Azelsővilág- háborútkövetően főkénttrianonhatására igennehézévekkövetkeztek,agazdasá- 113

4 Fotó/GönczôViktor

5 gi problémák legnagyobb terhét a lakosság viselte. A parasztok terményeiket a Budapestkörnyékipiacokonpróbáltákértékesíteni,afővárosazonbankorlátoztaapiacokon az árusítást. A termelők korlátozása és a magas adóterhek kivetése fizetésképtelenné tetteacsaládokat.ahelyzetcsakapengő1927-esbevezetéseutánstabilizálódottnémileg bennépszámlálásttartottakMagyarországon,ekkorkülönrovatvoltanemzetiséghez tartozás, valamint az anyanyelv számára. Ha akkor előre lehett volna tudni, milyen következményei lesznek a sváb nemzetiség megjelölésének! A világháború során ugyanis a Wehrmacht lehetőséget kapott a hazai svábok közti toborzásra. Ez egyrészt magyar állampolgárok idegen érdekek szolgálatába állítását jelentette, másrészt indokolatlan megkülönböztetést tett az egyébként teljesen egyenrangú állampolgárokközött.agyőztesszövetségeshatalmakpotsdambanszervezettkonferenciáján az érintett államok mindenkori kormányainak hatáskörébe helyezték, hogy a kollektívbüntetést,vagyazegyénifelelősségrevonástválasztják.magyarországakkorivezetéseisszabadondönthetettamagyarországinémeteksorsafölött.őkakitelepítést választották.solymáronakitelepítéskéthullámban,1946.április18-ánés23-ánzajlott le.ezeksorána4096lakosból1960főtheidenheimbe,schwäbischhallbaéskarlsruhébavittek. a svábság helyzete a kitelepítést követően A kitelepítés a falu lakosságának mintegy 50 százalékát érintette. A kiüresedett házakba1946tavaszán58családtelepültmezőkövesdről,azidetelepülőkzömmelföldnélküli,korábbansummásnapszámosokvoltak. MásodikcsoportbanCsehszlovákiából szinténakollektívbűnösségelvealapjánkitelepített,illetveonnétidemenekült magyarcsaládokérkeztek.mindezennépmozgásokkövetkeztébenafalulakossága1980-ban5421fővolt,ebbőlbecslésalapjánmintegy 2000-en svábok. A sváb lakosság aránya 98 százalékról 50 százalékra csökkent ben12,9százalékvallottamagátnémetnekezakkoribankb.1130fő.areálisadat főlenne. Közösségrombolás Amikoramásodikvilágháborúvégénagyőztesekmámorosdühükbenkimondtáka kollektívbűnösségelvét,alighasejtették,hogyennekévszázadospusztítóhatásalesz. Rombolni mindig is könnyebb volt, mint építeni. 150 év építő munkáját két hét alatt úgytönkrelehettenni,hogyhatása60évvel,tehátkétgenerációvalkésőbbiseleven. Azok a solymáriak, akik az 1941-es népszámláláskor vállalták svábságukat, öt évvel később pusztánemiatt mindföldönfutókkáváltak.ennekkövetkeztébenazittma- radottakésleszármazottaikaxxi.században,egy elvben sokkalszabadabbvilág- 115

6 ban sem merik hivatalosan vállalni hovatartozásukat. A 2011-es népszámlálás eredményeinemismertek,ezértittcsakazáltalambecsültszámadatszerepelhet.azáltalam megkérdezett 50 sváb származású solymári lakosból egyharmada vállalta hovatartozását. Akitelepítéstkövetőenazittmaradtcsaládokegymásbakapaszkodtak.Báranyelv nyilvánoshasználatakényszerbőlmegkopott,acsaládokotthonmégissvábulbeszéltek, énekeltekésimádkoztak.acsaládoktovábbraisegymásközöttházasodtak,együttünnepeltekésgyászoltak.befeléfordulássalvédekeztekaszéthullásésaszörnyűélmények kihatásaiellen. a solymári svábok mai helyzete 2010-ben8093főválasztókorúésválasztójoggalrendelkezőlakosvoltösszesen.Kisebbségi névjegyzékbe németként 514 fő vetette fel magát Azok száma, akiknek legalább egy felmenőjük a háború előtt is Solymáron élt, becslés alapján 2000-re tehető. Ezekszerintevalahateljesensvábfalubananemzetiségiarányma20százalék. Élénktevékenységfolyiktöbbirányban,hogyasvábhagyományokmegmaradjanak. Védettényilvánítottákamegmaradteredetisvábházakat.12kifejezettensvábkötődésű egyesületműködik. öltözködés Solymáronahetvenesévekignépviseletbenjártakazemberek,amelyszámukraaközösséghezvalószociálisésetnikaihovatartozástisjelentette.Napjainkban8nénijármég mindennapnépviseletben.azasszonyoktöbbokbólhagytákelanépviseletet: amodernkoregyszerűbböltözködésmódot,divatotdiktál; aháborúutánipolitikaihelyzetbennemszívesenkérkedettsenkinémetszármazásával. nyelvhasználat Ahetvenesévekbenasolymáriáltalánosiskolábanhetikétórábanlehetettnémetül tanulni.jómagamelőszörsvábulbeszéltem,óvodáskorombantanultammegmagyarul. Azok közé tartozom, akik 1972-ben heti két alkalommal a nulladik órában tanulhattak németül.azéletkülönbözőszínterein:abuszon,avonaton,aközértbennemszívesen beszéltünk egymással svábul, mert megszégyenítettek, kicsúfoltak bennünket. Sokan a megaláztatástól való félelmükben még a nevüket is magyarosították, így lett a Hellebrandtból Horányi, a Schäfferből Sarlós, a Daunerből Dalos, a Ringlerből Reményi. Elkopottaközéletbőlanyelv,aszépöltözék,ésvégülacsaládnévis. 116 Civil Szemle 2013/1.

7 gazdasági fellendülés a közösség szervezettségi szintje a hagyományok tükrében Keresztelő Az1980-asévekliberálisabbáválópolitikájaérezhetőváltozásthozottafaluéletében. Asvábokamagyarokhozképestkiemelthelyzetbekerültek,mertvoltakrokonaik,akik éventemeghívtákőketnyugatnémetországba,mígamagyaroktöbbségecsakháromévente utazhatott nyugatra. Németországba érkezésükkor a német állam 35 márka Begrüssungsgelddel(üdvözlőpénz)fogadtaőket.AnémetrokonságanyagitámogatásánakköszönhetőenmegjelentekSolymáronamodernmunkaeszközök:példáulagazdaságban traktorok, kapagépek, az építőiparban betonkeverő gépek, vakológépek. Sok családmaianyagijóléténekmegalapozásatehetőerreazidőszakra. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás során szép számmal voltak olyan sváb családok,akikmegfelelőhozzáértéssel,anyagiráfordítássalvirágzóvállalkozásbakezdtek. Ilyenekre példa a Hofstädter nyílászárógyártó üzem, a Dalos építőanyag kereskedés, a LudwigésMentesipékség,aHankerélelmiszerbolt.Agazdaságifelemelkedésésanemzetiségipolitikakedvezőváltozásaösztönzőenhatottasvábkultúra,anyelvésahagyományok újraéledésére. A lakóhelyükhöz ragaszkodó svábok mindig szorgalmas, kitartó, fegyelmezettmunkaárángyarapodtak.aközösségrejellemzőapuritanizmus,amérsékletesség,azelőgondoskodás. Asvábokmélyenvallásosak,hagyományaikszorosankapcsolódnakazegyháziszertartásokhoz.Jelesnapoknaknevezikazemberiéletkiemelkedőeseményeit.Ilyenekakeresztelő, az elsőáldozás, a bérmálás, a házasságkötés és a temetés. A következőkben a jelesnapokháborúelőttihagyományátismertetem,mintaközösségfőösszetartóelemét. Örömtelicsaládiünnepvolt,amelyetakeresztszülőrendezettmeg,akitmáragyermekszületéseelőttkiválasztottakaszülők.Akeresztszülőikiválasztáskölcsönösvolt,és valamennyi születendő gyermekre vonatkozott (két házaspár tehát kölcsönösen volt egymásgyerekeinekkeresztszülője).akeresztelőtaszületéstőlszámítvatíznaponbelül kellettmegtartani.agyermekekotthonszülettek.aszülésutánazapaünneplőbeöltözvefelkeresteakeresztszülőket,hogyfelkérjeőketakeresztelésre.akeresztanyaezután három napig komatálat, azaz ebédet vitt az édesanyának. A menü az első két napon tyúkhúsleves,králdikropfe(csörögefánk)éscsászárkörtelikőr,aharmadiknaponborleves éskuglófvolt.akeresztanyaünneplőbeöltözve,batyubakötvevitteazebédet.szokás volt,hogyaharmadiknapikuglófbólegydarabkátbabonábóllevágott,hogyagyerekne legyenirigy.(aháromnaposkomatálbólkövetkeztethetjük,hogyazasszonyokaszülést 117

8 követő negyedik napon lábra álltak és dolgoztak). A keresztelőt a vasárnapi nagymise utántartották,amelyenabábaasszonyisrésztvett.akeresztelendőgyermeketasaját szokásos pólyájában vitték, de a pólya erre az alkalomra ünnepélyes huzatot kapott. A keresztanyaakeresztelőrefehéringecskétajándékozottagyermeknek.agalléralápiros keresztet hímzett. A keresztelői ajándékot a gyermek pólyájába dugták: lányoknak fülbevalót,fiúknakpénzt.akeresztelőnapjánagyermekanyainagyszüleiünnepiebédet adtak, ezen a szülőkön, a keresztszülőkön és a bábaasszonyon kívül a közeli rokonok vettek részt. A papot csak a módosabb családok hívták. A menü szigorúan meg volt szabva:tyúkhúsleveszsemlegombóccal,tormafőtthússal,káposztábanfőttsertésdagadó,rántottéssülthúskrumplisalátával,rizsfelfújtborsodóval,házibor.akeresztszülőkés aszülőkcsaládjaközöttéletreszólókötelékalakultki.akeresztszülőkagyermekéleténekmindentovábbijelesnapjánrésztvettek. elsőáldozás bérmálás Áldozócsütörtökön,Krisztusmennybemenetelénekünnepénjárultakelsőáldozáshoz agyermekek.alányokfehérnépviseletiruhábaöltöztek,fejükönmirtuszkoszorúval,kezükbenvirágcsokorraldíszítettgyertyával.erreazalkalomraafiúkisfehérruhátkaptak. Azelsőáldozókaziskolábangyülekeztek,innétapapésatanítókkísértékőketatemplomba. Az oltár előtt állva vettek részt a szentmisén, és életükben először áldozhattak. Azelsőáldozásutánaplébánosfehérasztalnálvendégülláttaazelsőáldozókat:kakaótés kuglófotkaptak. Bérmálásranégyévenkéntkerültsor,amikorapüspökmeglátogattaafalut.Ezérthető módon különleges eseménynek számított. A püspököt a plébánián köszöntötték, majdabérmálóktársaságábanharangszóvalészenekarikísérettelvonultatemplomba. Apüspökútjátzöldnyírfaágakdíszítették.Bérmálásközben,amígabérmálkozóapüspökelőtttérdelt,abérmaszülőabérmálkozómögöttállvajobbkezétannakjobbvállára tette. A bérmaszülő csak a bérmálkozóval azonos nemű lehetett. Ha a keresztanyának voltilyenneműésmárbérmálkozottgyereke,akkoraz.egyébkéntazismerősikörbőllehetettválasztani.bérmálásiajándékkéntalányokimakönyvet,nyakláncotvagygyűrűt,a fiúkpedigzsebórátkaptakabérmaszülőktől.abérmálásutánabérmaszülőcsaládjaünnepiebédrehívtaabérmagyermekétésannakszűkcsaládját. házasságkötés Azemberekéletébenalegnevezetesebbnapazesküvővolt.Megrendezésébenrészt vettarokonságésaszomszédság.alakodalmakatáltalábanszüretutánvagyafarsangi időszakban rendezték. A fiatalok az esküvő előtti három vasárnap személyesen járták körbearokonságotéshívtákmegavendégeket.acsaládoksüteménnyel,borral,likőrrel 118 Civil Szemle 2013/1.

9 vártákajegyeseket.alegfontosabbmeghívottakakeresztszülőkvoltak.őkvettékalegértékesebbajándékot,eztöbbnyireegytizenkétszemélyesétkészletvolt. Jó idő esetén az udvaron sátrakat állítottak, ezeket ágakkal, virágokkal díszítették. Rosszidőeseténkipakoltákaszobákbólabútorokat,ésazegymásbanyílóhelyiségekbe asztalok,székekkerültek.afőzéshez,sütéshezszükségesalapanyagokatarokonokadtákössze.afalubanalegjobbansütőasszonyok,azún. elősütők irányításávalmáregykéthéttelazesküvőelőttmegkezdődöttasütés-főzés.aprósüteményt,bejglit,kuglófot sütöttek.aférfiakdisznótvágtak,azasszonyokcsirkét,kacsát,libátpucoltak.azudvaronfelállítottüstökbenfőttahúsleves,asparhertekensültahús. Az esküvő napján a menyasszony is, a vőlegény is verssel búcsúzott el a szüleitől, megköszönvén a nevelést. A násznép a vőlegény házánál gyülekezett. Keresztanyjának vezetésévelelőszörimádkoztak,majdamenyasszonyértmentek.amenyasszonyiháznál borraléssüteménnyelkínáltákanásznépet,majdelindultakatemplomba.amenyaszszonyhagyományosesküvőiruhátviselt:világosselyemszoknyátésfelsőrészt,kétalsószoknyát,fehérkötényt,feketecipőtfehérharisnyával,fejdíszkéntpedigkézzelfontmirtuszkoszorút.avőlegényruhájafeketenadrág,fehéring,feketekabátésfeketecipővolt. Anásznép főbőlállt.Avendégeketszigorúszabályokszerintállítottáksorba. Legelölmentavőfély,őtkövettékagyerekek,afiatalokésafiatalházaspárok.Amenyasszonytakeresztapja,avőlegénytakeresztanyjakísérte,utánukjöttekatestvérek,az unokatestvérek,atávolabbirokonok,abarátok,ésvégülanagyszülőkésazörömszülők zártákasort.aholcsakelhaladtak,azudvarokoncsörömpöltek:lapátokatütöttekössze, deszkátpuffogtattak,liszteszacskótpukkasztottak.anásznépférfitagjaihálábólrozmaringgaldíszítettüvegekbenbortajándékoztakazajcsinálóknak. Azesketésutánatemplomelőttafaluaprajanagyjavártaakijövőket.Aférfiakaprópénztésselyemcukorkátszórtakagyerekseregközé.Ezutánanásznépelindultalakodalmas házhoz. Babonás hagyomány értelmében nem volt szabad ugyanazon az úton visszamenni,mintaholjöttek.megkezdődöttazesküvőilakomaésmulatság.azételeket aszomszédokszolgáltákfel.azesküvőiebédiselőírásosvolt:húsleveszsemlegombóccal, leveshús tormával, rántott hús, sült hús burgonyasalátával, borsodó rizsfelfújttal és sokfajtaaprósütemény. Ebédközbenakisebbfiúkelloptákamenyasszonycipőjét,eztakeresztapánakpénzért kellett kiváltani. A vőfély megtáncoltatta a menyasszonyt. Ezután megkezdődött a tánc.azelsőtáncakeresztapáévolt,őtkövettékatöbbiek.kezdetétvetteamulatság. Estekilencórakörülafalulegényeiszerenádotadtakazifjúpárnak.Aszerenádotapár süteménnyelésborralköszöntemeg.éjfélkorakeresztanyalevetteamenyasszonyróla mirtuszkoszorút, és ráadta az asszonyok viseletét, a fejkendőt (Schauopf): bekötötte a fejét.elkezdődöttazasszonytánc.csakasszonyoktáncolhattak,ésmindenjelenlévőaszszonynakmegkelletttáncoltatniamenyecskét.atáncrendrögzítettvolt:ismerősök,távolabbiésközelebbirokonok,kislányok,végülaszülők.ezutántáncolhatottazifjúférj,aki atáncvégénelisszököttasszonyával. Egy-kétóraelteltévelamenyecskeasszonyruhában,avőlegényférfiruhábanjöttvisz- sza.ekkortálaltákazéjjelivacsorát:paprikáslevestéskuglófot.majdfolytatódottamu- 119

10 latság.hajnalbananásznépzenekarikísérettelhazakísérteafiatalpárt.azesküvőtkövető napon újra összejött a vendégsereg, hogy a megmaradt ételt, italt elfogyasszák. A maradékokatvégülhazavitték. rózsaesküvő Solymáronrendkívülieseményvoltarózsaesküvő.Háromközség(Solymár,Pilisszentiván és Pilisvörösvár) földesura, gróf Karácsonyi Guidó, Rudolf trónörökösnek a belga Stephaniehercegnővelkötöttházasságaalkalmából1881-ben20ezeraranykoronásalapítványthozottlétre.Azalapítványértelmébenaközségielöljáróságanyilvánosságbevonásávalkiválaszthatottegymakulátlanéletű,rómaikatolikus,magyarulbeszélő,17-19 éves lányt, akinek megbecsült, minden gyanú felett álló vőlegénye kellett, hogy legyen. A kiválasztottleánytrózsamenyasszonynakhívták,mertmirtuszkoszorúhelyettrózsakoszorúkerültafejére.az1200aranykoronáshozományfeltételeazvolt,hogymégabban azévbenkeljenekegybe. Az első solymári rózsamenyasszonyt Taller Borbálának hívták, és május 10-én mentférjhezmilbichmihályhoz.azesküvőreazegészfalutfeldíszítették.avendégekelé lovasbandériumvonult.amenyasszonyfejétagrófnéáltalhozottrózsakoszorúdíszítette.aföldesúrelmentamenyasszonyiházhoz,ésfeleségévelegyüttkísérteazifjúpártaz oltár elé. Az esketést Haynald Lajos kalocsai érsek végezte. A gróf nászajándékul 2000 aranykoronátadottazifjúpárnak.azutolsósolymárirózsaesküvő1912.június2-ánvolt. temetés Haegycsaládbanvalakiahalálánvolt,arokonokösszegyűltekabetegszobában,és imádkoztak,amígapapelnemjött,hogyfeladjaazutolsókenetet.ahaldoklómellett mindigégettgyertya.amikorahalálbekövetkezett,azegyikrokonelsietettaplébániára ésaközségházára,hogybejelentseahalálesetet.ekkormeghúztákalélekharangot.haa harangmegszakításnélkülszólt,gyermekhaltmeg,haharangozásközbenegyszünetet tartottak,akkornő,hakettőt,akkorférfi.ahalottataháználazún.tisztaszobábanravataloztákfel,éskétnapigvirrasztottakmellette.éjfélelőttasszonyokvirrasztottakimádkozássalésénekléssel,éjfélutánaférfiak,többnyirebeszélgetéssel.agyászolókatemetés napján a halottas háznál gyülekeztek. A halottat mindenki meghintette szentelt vízzel, majdimádkoztak.amikorapapmegérkezett,akoporsótahalottashintóratették,majd elindultamenetatemetőbe.atemetésimenetelejénavirágkoszorúvaldíszítettfejfát vivőszomszédfiúment.őtkövettékazászlók,majdakereszt,agyászolóférfiak,azenekar,apap,azénekkarésakoszorútvivőasszonyok.ekkorjöttafeketehalottashintó, utána a hozzátartozók és a rokonok, végül a gyászoló asszonyok. A temetés után az asszonyokhazamentek,aférfiakafúvószenekarralazegyikhelyikocsmábavonultak,itt azenekarbúcsúdalokatjátszott,aférfiakcsendesenbeszélgettekésiddogáltak. 120 Civil Szemle 2013/1.

11 a hagyományok ma a jeles napok szerepe Akitelepítésutánazitthonmaradottaknaksemvoltkönnyűazéletük.Atéeszesítést, földjeikállamosítását,akuláklistárakerülést,azötvenesévekbenszokásospadlássöprést őksemkerültékel.anyelvében,öltözékében,anyagierejébenmegnyomorítottkisebbségahagyományokbakapaszkodott.ígymegállapíthatjuk,hogyahagyományokalapjaibanvévemegmaradtak.ezekmegtartásáranagygondotfordítottak.akiaközösségszabályait megszegte, azt kíméletlenül kibeszélték és kiközösítették: nem ültek mellé a templomban,nemfogadtákaköszönését,lányukatabálokonsenkinemvittetáncba. Ahetvenesévektőlkezdődőmoderntársadalmifolyamatoktermészetesenahagyományokra is hatással voltak. Érdekesnek tartottam ilyen szempontból, összehasonlító elemzésselvizsgálniajelesnapokat. Keresztelő manapság elsőáldozás és bérmálás manapság Akeresztelőtmamáraszülőkrendezik.Afelkérésnemmindenesetbenkölcsönös, ésacsaládbanmindengyermeknekmásakeresztszülője.atíznaponbelülikeresztelés okaannakidejénagyakorigyermekhalálvolt,mertavallásszerintamegkereszteletlen kisbabanemjutamennyekországába.akeresztelőtmaháromhónaponbelültartják. A komatálatakismamákkórházimeglátogatásasoránazajándékbavittételvagyédességhelyettesíti.akeresztelőkretovábbraisvasárnaponként,anagymiseutánkerülsor. A keresztelendőgyermeketdíszeshosszúruhábaöltöztetik.akeresztszülőkpénztajándékoznak.akeresztelőnapjánatehetősebbcsaládokétterembemennek,akevésbétehetősszülőkotthonukbahívjákmegaszűkcsaládot.amenühagyományos:tyúkhúsleveszsemlegombóccal,tormafőtthússal,rántottéssülthúsok,díszestorta.akeresztszülőkésaszülőkcsaládjaközöttmaiséletreszólókötelékalakulki.akeresztszülőkagyermekéleténekmindenjelesnapjánrésztvesznek.látható,hogyahagyományamodern életkövetelményeihezigazodott.azasszonyokkórházbanszülnek,ottjóesetbenellátjákőket.ígyakomatálfeleslegessévált,azajándékokgesztusértékűek.agyermekhalandóságcsökkenésévelnincsszükségkoraikeresztelőre.aszülőkszívesebbenünnepelnekkésőbb,amikoragyermeknagyobb,éstürelmesebbenviseliatemplomiszertartást. Akeresztelőreajándékozottékszereketfelváltottaapénzbeliajándék,sokhelyüttazelőtakarékosságibetétkönyv.Akeresztszülőketacsaládbólválasztják,ezzeliserősítveacsaládiösszetartozást,aközösséget. Maisáldozócsütörtökön,Krisztusmennybemenetelénekünnepénjárulnakelsőáldozáshozagyermekek.Alányokmodernünnepiruhábaöltözve,akezükbendíszítettgyertyával.Afiúksötétnadrágbanésfehéringben.Azelsőáldozásutánközösebéddelünnepelaszűkcsalád. 121

12 Fotó/GönczôViktor

13 Mind a fiúknál, mind a lányoknál eltűnt az ártatlanságot jelképező fehér öltözet. A plébániánközösenelfogyasztottkalácséskakaóazünnepiételjelképeivoltak,mára ezismegszűnt.atemplombólétterembevonulnak,vagyhazamennekacsaládok.ajólétitársadalombanadíszesruha,akülönös,drágaételek,afekete-erdôparfétortaésa tűzijátékváltazünnepkellékévé.belsőtartalomnélküli,külsőségekbenbővelkedőújszokásokalakultakkisolymáronis. Abérmálásraváltozatlanulnégyévenkéntkerülsor.Ezenanaponapüspökmeglátogatjaafalut.Apüspökötaplébániánköszöntik,ezutánabérmálókkalegyüttharangszó kíséretében vonul a templomhoz. Bérmáláskor a bérmaszülő a bérmálkozó mögött áll, amíg a püspök kiszolgáltatja a szentséget. A bérmaszülőt a sváb családok ma is a keresztszülők gyerekei közül választják. Bérmálási ajándékként a gyerekek pénzt kapnak. A bérmálás után a szülők ünnepi ebédre hívják a bérmaszülőt. Látható, hogy a felelősségvállalásszépgesztusa,avállratettkézeltűnt.apénz,mintajándékelőtérbekerült. A bérmaszülőnek már nem megtiszteltetés, hanem kötelezettség a feladat. Ezért már nemőkszervezikazebédet,hanemabérmálkozógyerekcsaládja. esküvő manapság A régi és a mai esküvők között kevés az eltérés. Az emberek ezen az ünnepen ragaszkodnakleginkábbahagyományokhoz.aszülőiháztólugyanúgybúcsúznak,azesküvőimenetfelállítása,alakodalmiételeksora,atáncrendváltozatlan.asvábcsaládokma ismét fős esküvőket rendeznek, többnyire étteremben. Egyre többen vannak azok,akikaházakudvaránfelállítottsátorban mintrégen tartjákalakodalmat.afiatalokdíszesesküvőimeghívókatkészíttetnek,eztaközelirokonoknakszemélyesenadjákát,atöbbieketpostaiútonértesítik.akeresztszülőkmégmindigalegfontosabbvendégek,akeresztapaanásznagy,őajándékozzaalegtöbbpénzt.azajándékozásnakegyrejobbanelterjedőformájaaz,hogyazifjúpármegjelölnéhányüzletet,ottazáltalukkiválasztotttárgyakatki-kipénztárcájaszerintmegvásárolhatja.ezmegkönnyítiazajándékozást.sokanazegyszerűségkedvéért,mégispénztajándékoznak.azételeketmárnem magukkészítik,hanemcateringgeloldjákmeg.azaprósüteményeket,abejglit,akuglófot viszont továbbra is a faluban legjobban sütő asszonyok, az elősütők vezetésével, egy-kéthéttelazesküvőelőttsütikmeg. temetés manapság A hagyományok közül a legtöbbet a temetkezési szokások változtak. Az emberek többnyirekórházbanhalnakmeg.atemetéstsokszortemetkezésivállalkozókszervezik. Azötvenesévekigmégahozzátartozókravataloztákfelahalottatasolymárihalottasházban, és az asszonyok két napig esténként a koporsó mellett virrasztottak. Ezt a Köjálmegtiltotta.Anyolcvanasévekbenakatolikusegyházfölöslegesneknyilvánítottaa kétnaposimádkozástis.atemetésnapjánanyitottkoporsóbanfekvőhalottatagyászo- lókszenteltvízzelhintettékmeg.ezutánlezártákakoporsót,ésahalottasházelőttfelra- 123

14 vatalozták,majdasírhozkísérték,ottzajlottatemetésiszertartás.amenetakkorméga hagyománynakmegfelelőenálltfel,előszörazászlók,majdakereszt,agyászolóférfiak ésazenekar.akoporsótaközelirokonokvittékavállukon.őketkövetteapap,azénekkar, és legvégül a koszorút vivő asszonyok. Régebben minden temetésen játszott a fúvószenekar és énekeltek a siratóasszonyok óta a katolikus plébános nem enged zenekarikíséretetatemetésiszertartáson. Azötvenesévekbennemvoltszabadgyülekezni,ígyatemetésutánazenekarésaz emberekcsendesenhazaballagtak,otthongyertyátgyújtottakésbeszélgettek.nagyfájdalom volt, amikor valakinek a közeli hozzátartozóit kitelepítették, és nem kísérhette családtagakoporsót.személyesélményem,hogyanagyszüleimtemetéseakitelepített nagybátyámésunokatestvéreimnélkülzajlott. Régebbenahalottasháználtiszteletükettevőlátogatókszenteltvízzelhintettékmega halottat.mamárzártkoporsóbanvanahalott,deígyismeghintimindenki.akoporsót autóvisziasírhoz.agyászmenetneknincsmeghatározottrendje.azénekkarésazenekarnélkülitemetéseketgyászmiseköveti,ahonnanmindenkicsendbenhazamegy.amai temetésekagyászmisévelegyüttmásfélóraalattlezajlanak.arégisolymáritemetések délutánkezdődtek,ésbelenyúltakazestébe,különösenakkor,haközkedveltembertbúcsúztattak.ilyenkorazenekarakocsmábaneljátszottaazelhunytösszeskedvencnótáját, ezbizonyhajnaligiseltarthatott.megadtákamódját! hogyan áll lábra egy megnyomorított közösség? Ahagyományokbavalókapaszkodássegítettamegalázott,megcsonkítottközösség talpraállásához.azenének,atáncnakmindignagyszerepevoltafaluéletében.azévkörhözkapcsolódóünnepeketanémetnemzetiségiönkormányzatésaheimatverein FalukörEgyesületszervezi.Ilyenekafarsangésafarsangtemetés,ahúsvétilocsolóbál,a májusfaállítás,amajális,ahősöknapimegemlékezés,asvábnyelvűkomédiajáték(lustspiel),anyárivasárnapisramlizeneéssördélutánok,aszüretifelvonulásésbál,akatalinbál,amárton-napilampionoskörmenet,azadventikoncertésasvábnyelvűkarácsonyi pásztorjáték(kristkindlspiel). Solymáron nincs ünnep, megemlékezés a nemzetiségi kultúrcsoportoknélkül. Kórus A Hagyományőrző Asszonykórus régi sváb dalokat énekel, ezzel ápolja a solymári dialektust. A Solymári Férfikórus repertoárjában a sváb énekek mellett magyar dalok is szerepelnek.asvábénekeketmindkétkóruselsőkarnagya,kelemenistvánnéénektanár és kórusvezető gyűjtötte össze. A gyűjtemény könyv alakban is megjelent, Margarethe Kelemen: Liedergut des ungarndeutschen Dorfes Schaumar (Stiftung Ortsgeschichte, 1995).Akarnagynélkül,csupánkedvtelésbőléneklőférfiakaDalárdábajárnak. 124 Civil Szemle 2013/1.

15 tánc A hagyományok ápolásában nagy előrelépést jelentett, hogy 2004-ben a Hunyadi MátyásNémetNemzetiségiÁltalánosésMűvészetiAlapiskolatantervébebeépülhetetta nemzetiségitáncoktatás.atánccsoportokszervezésekormindenkorosztályragondoltak: a2 6évesekaBunteBändecsoportban; a6 14évesekazEdelsteinTánccsoportban; a14 35évesekazIfjúságiTánccsoportban; a35évnélidősebbekaherbstrosentánccsoportbantáncolnak. zenekar ASchaumarerMusikantenfúvószenekartagjaiasolymárizeneiskolatanulóibólállnak. mise Asolymárikatolikustemplombanmindenvasárnap10órakornémetmisevan. Könyvkiadás Asolymárilakosoksokatáldoznakhagyományaikápolására.AmagánszemélyekadományaimellettaNemzetiségiÖnkormányzat,aHeimatverein,aHelytörténetiAlapítvány ésaringler DaunerAlapítványsegítségévelkiadásrakerülhettekazokakönyvek,amik Solymártörténetét,néprajzát,dalkincsét,ételeitdolgoztákfel: 1993.SeresIstván:Solymártörténeteésnéprajza.HelytörténetiAlapítvány; 1995.KelemenIstvánné:Egymagyarországinémetfalu,Solymárdalkincsei.HelytörténetiAlapítvány; 2000.FöldesiJános:Németnyelvűimakönyv.Magánkiadás; 2010.ZwicklGyörgyné:Midinénireceptkönyve.HelytörténetiAlapítvány; 2011.ElischJánosné:Hazáratalálva.HelytörténetiAlapítvány; 2012.MilbichTamás HegedűsAndrás:SolymáriArcképcsarnok.Heimatverein. Kapcsolat a kitelepítettekkel SolymárésWüstenroth,ezakitelepítettjeinkegyrészétbefogadónémetfalu,1990 ótatestvérvárosikapcsolatbanvan.mindenévbenpolgármesteriszintűlátogatástörténiklegalábbazegyikirányban. Akitelepítettekadományaikkalmindamainapigtámogatjákafalut: 2004-benelkészültekaSzél-hegyigolgotastációi; 2005-benfelújításrakerültasolymárikatolikuskegytemplom,aplébániaépülete,és felújítottákatemplomharangját; 125

A magyarországi németek betelepülése és egy magyarországi német település, Solymár / Schaumar esküvői szokásai; a Rózsalakodalom

A magyarországi németek betelepülése és egy magyarországi német település, Solymár / Schaumar esküvői szokásai; a Rózsalakodalom Apor Vilmos Katolikus Főiskola Művelődéstörténeti tanszék 2072 Zsámbék, Zichy tér 3. A magyarországi németek betelepülése és egy magyarországi német település, Solymár / Schaumar esküvői szokásai; a Rózsalakodalom

Részletesebben

Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében

Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar Német Nemzetiségi Szak Morvái Edit egyetemi tanársegéd Hagyományok, szokások Solymáron egy készülő videoprojekt tükrében Sopron Pakó Károlyné

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR. Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERSEKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI FŐISKOLAI KAR Nemzetiségi hagyományok Pilisvörösváron Konzulens: Dr.Csizmadia László Wieszt Hajnalka Idegenforgalmi szakmenedzser

Részletesebben

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN

MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Szilvási Zsuzsanna * MAGYAR BEVÁNDORLÓK NYELVI HELYZETE NORVÉGIÁBAN Abstract After some waves of immigration a relative small number of Hungarian immigrants live in Norway today. They have their own associations

Részletesebben

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából a KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Készítette a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR TÖRTÉNETE

A PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR TÖRTÉNETE VJRKTF 2006 A PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR TÖRTÉNETE Konzulens tanár Dévainé Kluka Adrienne főiskolai docens Varga Nóra Tanító, ének-zene műveltségterület 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 4

Részletesebben

Migráció, helyi társadalom, identitás

Migráció, helyi társadalom, identitás Migráció, helyi társadalom, identitás AZ ESETTANULMÁNYOK NÉHÁNY TANULSÁGA A hajdan jószerivel kizárólag svábok lakta falvak történetétől, sorsától elválaszthatatlan a migráció története, amelynek két évszázados

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei

Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger. Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Eszterházy Károly Főiskola Tánc-és drámapedagógia Szak Eger Lakóhelyem énekes népszokásai, dalos ünnepei Konzulens: Szatmári György Készítette: Rózsa Zita Erika 2004 T a r t a l o m I. Témaválasztás indoklása

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen

A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen BINDORFFER GYÖRGYI A kettõs identitás összehasonlító vizsgálata két magyarországi német településen Csolnok Véménd Köszönetnyilvánítás Terepmunkám a két településen lehetetlen lett volna Csolnok és Véménd

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében

Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat. Házassági szerződések a XVIII-XIX. századi. Veszprém megyében Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogász egyetemi szak Jogtörténeti Tanszék Levelező Tagozat Országos Tudományos Diákköri Konferencia OTDK dolgozat Házassági szerződések a

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ. Lumen Christi Gospel Kórus Budapest. Bolyki Brothers Budapest. Sienna Gospel Kórus Varsó. Wazzup Singers Amszterdam

PROGRAMAJÁNLÓ. Lumen Christi Gospel Kórus Budapest. Bolyki Brothers Budapest. Sienna Gospel Kórus Varsó. Wazzup Singers Amszterdam PROGRAMAJÁNLÓ Lumen Christi Gospel Kórus Budapest Az 1997 óta működő kórus vezetője Gergó Lajos, tagjai fiatal amatőr énekesek és zenészek. Négy lemezük jelent meg, és számos helyen adtak már koncertet.

Részletesebben

Kisebbség a kisebbségben

Kisebbség a kisebbségben Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Doktori értekezés Baumgartner Bernadette Kisebbség a kisebbségben

Részletesebben

AKuFF Hírmondó. Tartalom

AKuFF Hírmondó. Tartalom AKuFF Hírmondó V. évfolyam, 18. szám 2009. szeptember 26. Tartalom Az elnök előszava Ercsey Dániel bemutatkozása Lázár Boglárka: Utazás Bajorországból a Bánátig Lázár Boglárka: A magyarországi németek

Részletesebben

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956 Jelige: Bíró Ernő Pécs, 2012 Tartalom 1. fejezet: Bevezetés 3 2. fejezet: A második világháború és annak hatásai 4 3. fejezet: Földosztás

Részletesebben

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született

Vasvári Újság. Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvári Újság Vasvár, 2011. október 1. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Történészkonferencia a Békeházban Más megvilágításban a vasvári béke: reális egyezség született Vasvár 1664 Európai

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A bajnai Simor János Általános Iskola

A bajnai Simor János Általános Iskola 233 Binder Mátyás Az iskola rövid története Az első levéltári feljegyzések az 1700-as évek elejétől vannak az iskoláról. A mai iskola elődje vesszőből font, sárral tapasztott épület volt. Az iskola igazgatója

Részletesebben

Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék

Szakdolgozat. Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék Miskolci egyetem Állam és jogtudomány Jogelméleti és jogszociológiai tanszék Szakdolgozat Roma kisebbségpolitika különös tekintettel Bátonyterenye térségében Név: Szűcs Gabriella Igazgatásszervező Nappali

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 16. szám augusztus 28. www.budapest16.hu 4-5 Ünnep 6 Mátyásföld új plébánosa Gödölle

Részletesebben

m a g y a r t e m e t k e z é s

m a g y a r t e m e t k e z é s Kegyeleti szakmai kiadvány 2013. április XI. évfolyam 1. szám m a g y a r t e m e t k e z é s Új ellenőrző bizottság Az OTEInél Igazgatóváltás székesfehérváron Első szlovák kiállítás Temetkezési szokásaink

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika.

Határon Túli Magyarok Hivatala. A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság. T a r t a l o m: Előszó.. 2. 1. Nyugat-Európa 5. 2. Észak-Amerika. Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala A Kárpát-medencén kívül élõ magyarság 2005 T a r t a l o m: Oldal Előszó.. 2 1. Nyugat-Európa 5 2. Észak-Amerika. 24 3. Dél-Amerika.

Részletesebben

Tárgy: Döntés a 2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi dokumentum elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a 2011-2016 Kulturális Stratégia Nagykovácsi dokumentum elfogadásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre /Nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő. Előadó:-. Melléklet:2011-2016 Kulturális Stratégia Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Önkormányzati hírek

Kedves Olvasóink! Önkormányzati hírek Agghegyalja MOZAIK Beindult a tavaszi pezsgés. Nem csak a természetben, hanem szinte minden területen. Az önkormányzat életében egy új év, első komoly mérföldköve, amikor a költségvetés elfogadásra kerül.

Részletesebben

Integrált gazdálkodási program oktatása

Integrált gazdálkodási program oktatása Megjelenik havonta Tartalomból: Integrált gazdálkodási program Kistérségi Ifjúsági Nap Cseke emléktúra Karácsonyi ételek A mézeskalács KVÍZ Karácsonyhoz kötődő szokások Rozmaring asszonykórus A murakeresztúri

Részletesebben

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 TARTALOM Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésrôl... 7 Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27 Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 Baranyi

Részletesebben