hagyományok felelevenítése solymáron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hagyományok felelevenítése solymáron"

Átírás

1 hagyományok felelevenítése solymáron Közösségépítésnemzetiségihagyományokalapján Hartmann Hilda bevezetés Dolgozatom témájául a nemzetiségi hagyományok alapján történő közösségépítést választottam.tapasztalatbóltudom,milyenerőforrásokrejlenekaközösségiösszefogásban, a közös cselekvésben. Az elemzés során izgalmas összefüggésekre bukkantam, ezekvéleményemszerintaközösségünkjavárafordíthatók. Aktívrészesevagyokasolymáriközéletnek,ebbenélek,eztaterületetjólismerem. Foglalkoztat a kérdés: milyen lehetőségek vannak a közösség aktivizálására korunkban? Vaneigényaközösségikapcsolatokraalokalitásban?Milyentípusúközösségekjönnek malétre?milyenhatássalvannakazújraéledthagyományokaközösségekre? Asolymárisvábközösségetegyfelőlalokalitás mintterületiközösség,másfelőla közössvábnyelvésaközöskultúrajellemzik. Atémaelméletifeldolgozásasoránazvoltacélom,hogyföltárjamasolymárisváb közösségrégiésújszokásait.azösszehasonlítóelemzésbenahagyományokalakulása jóltükröziaközösségszerkezetébenvégbementváltozásokat.akutatássoránmegállapítottam, hogy a társadalmi hatások következtében változó közösségeknek új kezdeményezésekrevanszükségük,olyanokra,amierősítiőket.anépművelőigyökérbőlkinövőközösségfejlesztéseszközeilehetnektöbbekközöttazamatőrszínjátszás,kiállítások,könyvbemutatókszervezése,együttestevékenység,mintpl.disznóvágásvagyfalutakarítás. 111

2 Mindenegészségestársadalomnakszükségevanarra,hogyközösségekszéleshálózatajöjjönlétre.Amagyarországinémetségmindigiséltezzelalehetőséggel.Régisváb szólásmondás szerint ha három német összedugja a fejét, akkor egyesületet alapítanak.asolymáronműködőbejegyzettegyesületekmellékletbentalálhatólistájamutatja ennekaszemléletnekazeredményességét. a magyarországi svábok betelepülésének történeti áttekintése az első betelepítések Az első tervezett, irányított kolonizáció a XII. században II. Géza király idejében történt.őnémetkézművesek,bányászok,defőlegparasztokjövetelétszorgalmazta.anémettemplomokbankihirdették,hogyadókedvezményekkel,ingyenfölddelvárjákatelepeseketmagyarországon.azelsőcsaládokközép-németországbólésarajnavidékéről érkeztek,éselsősorbanamaimagyarországonkívüliterületeken,aszepességbenéserdélybentelepedtekle. AXIII.században,az estatárjárástkövetőenamagyaruralkodókújraszorgalmaztáknémetkézművesekéskereskedőkbejövetelét.Ekkorjelentekmegazelsőnémet családok Székesfehérvárott (Stuhlweissenburg), Esztergomban (Gran), Pozsonyban (Pressburg)ésGyőrben(Raab). AnémetektömegesbevándorlásaMagyarországterületéreatörökökkiűzésétkövetőenkezdődött.A150évestörökuralomalattazországjelentősrészelakatlannávált. A betelepítésokaiközöttanépességnövelése,ahosszúidőnátparlagonfekvőtermőterületek újraművelése és a Habsburgok gyarmatosító politikája szerepelt. A Német-római Birodalom területéről a harmincéves háború pusztításait követően szívesen költöztekazemberekolyanvidékekre,aholjobbéletreményevártaőket.1686-ban,budafelszabadulásaután,azújszerzeményibizottság(neoacquisticacommissio)foglalkozottbetelepítéssel, de ekkor még nem beszélhetünk a németek nagy létszámú érkezéséről. A magyarnagybirtokosokképviseletébenügynökökjártákabirodalomközépsőésdéli területeit, hogy embereket toborozzanak. A betelepülők hatévi adómentességgel és a földesúriszolgáltatásokegyideigvalóelengedésévelkezdhettékéletüket. a három nagy betelepítési hullám KolonichLipótkalocsaiérsek1689-benegytervezetbenaztírta,azértkellnémeteket Magyarországratelepíteni, hogyakirályságvagylegalábbisnagyrészegermanizáltassék,aforradalmakhoz,ésazavargásokhozszokottmagyarvéranémetáltalmérsékeltesséktermészetesuraésörököskirályahűségéreésszeretetére. AXVIII.századbanháromhullámbanérkezteknagylétszámúnémettelepesekazországba. 112 Civil Szemle 2013/1.

3 között,I. Lipót,I. JózsefésIII. Károlyuralkodásaalatttörténta karolinbetelepítés.ezadunántúlimegyék,dél-magyarországésazészaki-középhegységkietlen vidékeitérintette között,MáriaTeréziauralkodásaidején,azún. tereziánusbetelepítés soránelzász-lotharingiából,badenből,luxemburgbólésapfalzbólérkeztektelepesek között II. József a Pfalzból, a Saar-vidékről, a mai Hessen területéről és Württembergbőlcsalogattaazországbaahétévesháborúbanmeggyötörtlakosságot. Abetelepülőkföldrajzilageltérőterületekrőlérkeztek,különfélenyelvi,népviseletiés szokáskultúrát hozva magukkal. Magyarországon tömbökben telepítették le őket, így megmaradhatott saját kultúrájuk. Az 1947-es visszatelepítés megkezdéséig meg is maradtakzártközösségeik.ezekközülajelentősebbek: amosoni-síkság,mosonmagyaróvár(ungarisch-altenburg)központtal; a Fertő-tó vidéke és ettől délre Sopron (Ödenburg), Kőszeg (Güns), Kőszegfalva (Schwabendorf); adunakanyaréskörnyéke,apilisésabudaihegyek.azittletelepültlakosságbaden dimbes-domboshegyvidékitájárólérkezett,ígyerdőgazdálkodási,bányászatiésszőlészetiismeretekethoztakmagukkal; TolnaésBaranya,ezenbelülkülönösenaBaranyai-dombságésaVillányi-hegység.Ezt atájegységet SchwäbischeTürkei -nekisnevezik. Érdekestény,hogyazAlföldönnemtalálunknémettelepüléseket,ittmindenbizonynyalmegmaradtalakosság(kunok,jászok),hiszatörökmegszállásellenéreszükségvolt amezőgazdaságra. solymár benépesülése Az 1690-es dikális (adóügyi) összeírásban Solymár mint lakatlan puszta szerepel. A XVII. század végi XVIII. század eleji telepítési hullámok során Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi,Torbágy,ÜrömésSolymárnémetekkelnépesülbe.AtelepesekaSchwarzwaldból,Badentartománybólérkeznek.Azelső8család1710-benkerülSolymárra.1716: 17család.1747:99ház.Azittletelepültcsaládokközelebbiszármazásihelyesajnosnem ismert. A betelepülések úgyszólván az egész XVIII. században folynak, és az újabb és újabbtelepesekérkezésénekidejeadikálisösszeírásokbóljólkiolvasható.aközségxix. századi történetére vonatkozó ismereteink rendkívül hézagosak, az iratok az 1862-es tűzvészsoránmegsemmisültek. hanyatlás és kitelepítés AzelsővilágháborúmérhetetlenszenvedéseiSolymártisérintették.3300lakosából 525férfiteljesítettkatonaiszolgálatot,közülüksokannemtértekvissza.Azelsővilág- háborútkövetően főkénttrianonhatására igennehézévekkövetkeztek,agazdasá- 113

4 Fotó/GönczôViktor

5 gi problémák legnagyobb terhét a lakosság viselte. A parasztok terményeiket a Budapestkörnyékipiacokonpróbáltákértékesíteni,afővárosazonbankorlátoztaapiacokon az árusítást. A termelők korlátozása és a magas adóterhek kivetése fizetésképtelenné tetteacsaládokat.ahelyzetcsakapengő1927-esbevezetéseutánstabilizálódottnémileg bennépszámlálásttartottakMagyarországon,ekkorkülönrovatvoltanemzetiséghez tartozás, valamint az anyanyelv számára. Ha akkor előre lehett volna tudni, milyen következményei lesznek a sváb nemzetiség megjelölésének! A világháború során ugyanis a Wehrmacht lehetőséget kapott a hazai svábok közti toborzásra. Ez egyrészt magyar állampolgárok idegen érdekek szolgálatába állítását jelentette, másrészt indokolatlan megkülönböztetést tett az egyébként teljesen egyenrangú állampolgárokközött.agyőztesszövetségeshatalmakpotsdambanszervezettkonferenciáján az érintett államok mindenkori kormányainak hatáskörébe helyezték, hogy a kollektívbüntetést,vagyazegyénifelelősségrevonástválasztják.magyarországakkorivezetéseisszabadondönthetettamagyarországinémeteksorsafölött.őkakitelepítést választották.solymáronakitelepítéskéthullámban,1946.április18-ánés23-ánzajlott le.ezeksorána4096lakosból1960főtheidenheimbe,schwäbischhallbaéskarlsruhébavittek. a svábság helyzete a kitelepítést követően A kitelepítés a falu lakosságának mintegy 50 százalékát érintette. A kiüresedett házakba1946tavaszán58családtelepültmezőkövesdről,azidetelepülőkzömmelföldnélküli,korábbansummásnapszámosokvoltak. MásodikcsoportbanCsehszlovákiából szinténakollektívbűnösségelvealapjánkitelepített,illetveonnétidemenekült magyarcsaládokérkeztek.mindezennépmozgásokkövetkeztébenafalulakossága1980-ban5421fővolt,ebbőlbecslésalapjánmintegy 2000-en svábok. A sváb lakosság aránya 98 százalékról 50 százalékra csökkent ben12,9százalékvallottamagátnémetnekezakkoribankb.1130fő.areálisadat főlenne. Közösségrombolás Amikoramásodikvilágháborúvégénagyőztesekmámorosdühükbenkimondtáka kollektívbűnösségelvét,alighasejtették,hogyennekévszázadospusztítóhatásalesz. Rombolni mindig is könnyebb volt, mint építeni. 150 év építő munkáját két hét alatt úgytönkrelehettenni,hogyhatása60évvel,tehátkétgenerációvalkésőbbiseleven. Azok a solymáriak, akik az 1941-es népszámláláskor vállalták svábságukat, öt évvel később pusztánemiatt mindföldönfutókkáváltak.ennekkövetkeztébenazittma- radottakésleszármazottaikaxxi.században,egy elvben sokkalszabadabbvilág- 115

6 ban sem merik hivatalosan vállalni hovatartozásukat. A 2011-es népszámlálás eredményeinemismertek,ezértittcsakazáltalambecsültszámadatszerepelhet.azáltalam megkérdezett 50 sváb származású solymári lakosból egyharmada vállalta hovatartozását. Akitelepítéstkövetőenazittmaradtcsaládokegymásbakapaszkodtak.Báranyelv nyilvánoshasználatakényszerbőlmegkopott,acsaládokotthonmégissvábulbeszéltek, énekeltekésimádkoztak.acsaládoktovábbraisegymásközöttházasodtak,együttünnepeltekésgyászoltak.befeléfordulássalvédekeztekaszéthullásésaszörnyűélmények kihatásaiellen. a solymári svábok mai helyzete 2010-ben8093főválasztókorúésválasztójoggalrendelkezőlakosvoltösszesen.Kisebbségi névjegyzékbe németként 514 fő vetette fel magát Azok száma, akiknek legalább egy felmenőjük a háború előtt is Solymáron élt, becslés alapján 2000-re tehető. Ezekszerintevalahateljesensvábfalubananemzetiségiarányma20százalék. Élénktevékenységfolyiktöbbirányban,hogyasvábhagyományokmegmaradjanak. Védettényilvánítottákamegmaradteredetisvábházakat.12kifejezettensvábkötődésű egyesületműködik. öltözködés Solymáronahetvenesévekignépviseletbenjártakazemberek,amelyszámukraaközösséghezvalószociálisésetnikaihovatartozástisjelentette.Napjainkban8nénijármég mindennapnépviseletben.azasszonyoktöbbokbólhagytákelanépviseletet: amodernkoregyszerűbböltözködésmódot,divatotdiktál; aháborúutánipolitikaihelyzetbennemszívesenkérkedettsenkinémetszármazásával. nyelvhasználat Ahetvenesévekbenasolymáriáltalánosiskolábanhetikétórábanlehetettnémetül tanulni.jómagamelőszörsvábulbeszéltem,óvodáskorombantanultammegmagyarul. Azok közé tartozom, akik 1972-ben heti két alkalommal a nulladik órában tanulhattak németül.azéletkülönbözőszínterein:abuszon,avonaton,aközértbennemszívesen beszéltünk egymással svábul, mert megszégyenítettek, kicsúfoltak bennünket. Sokan a megaláztatástól való félelmükben még a nevüket is magyarosították, így lett a Hellebrandtból Horányi, a Schäfferből Sarlós, a Daunerből Dalos, a Ringlerből Reményi. Elkopottaközéletbőlanyelv,aszépöltözék,ésvégülacsaládnévis. 116 Civil Szemle 2013/1.

7 gazdasági fellendülés a közösség szervezettségi szintje a hagyományok tükrében Keresztelő Az1980-asévekliberálisabbáválópolitikájaérezhetőváltozásthozottafaluéletében. Asvábokamagyarokhozképestkiemelthelyzetbekerültek,mertvoltakrokonaik,akik éventemeghívtákőketnyugatnémetországba,mígamagyaroktöbbségecsakháromévente utazhatott nyugatra. Németországba érkezésükkor a német állam 35 márka Begrüssungsgelddel(üdvözlőpénz)fogadtaőket.AnémetrokonságanyagitámogatásánakköszönhetőenmegjelentekSolymáronamodernmunkaeszközök:példáulagazdaságban traktorok, kapagépek, az építőiparban betonkeverő gépek, vakológépek. Sok családmaianyagijóléténekmegalapozásatehetőerreazidőszakra. Az 1990-ben bekövetkezett rendszerváltás során szép számmal voltak olyan sváb családok,akikmegfelelőhozzáértéssel,anyagiráfordítássalvirágzóvállalkozásbakezdtek. Ilyenekre példa a Hofstädter nyílászárógyártó üzem, a Dalos építőanyag kereskedés, a LudwigésMentesipékség,aHankerélelmiszerbolt.Agazdaságifelemelkedésésanemzetiségipolitikakedvezőváltozásaösztönzőenhatottasvábkultúra,anyelvésahagyományok újraéledésére. A lakóhelyükhöz ragaszkodó svábok mindig szorgalmas, kitartó, fegyelmezettmunkaárángyarapodtak.aközösségrejellemzőapuritanizmus,amérsékletesség,azelőgondoskodás. Asvábokmélyenvallásosak,hagyományaikszorosankapcsolódnakazegyháziszertartásokhoz.Jelesnapoknaknevezikazemberiéletkiemelkedőeseményeit.Ilyenekakeresztelő, az elsőáldozás, a bérmálás, a házasságkötés és a temetés. A következőkben a jelesnapokháborúelőttihagyományátismertetem,mintaközösségfőösszetartóelemét. Örömtelicsaládiünnepvolt,amelyetakeresztszülőrendezettmeg,akitmáragyermekszületéseelőttkiválasztottakaszülők.Akeresztszülőikiválasztáskölcsönösvolt,és valamennyi születendő gyermekre vonatkozott (két házaspár tehát kölcsönösen volt egymásgyerekeinekkeresztszülője).akeresztelőtaszületéstőlszámítvatíznaponbelül kellettmegtartani.agyermekekotthonszülettek.aszülésutánazapaünneplőbeöltözvefelkeresteakeresztszülőket,hogyfelkérjeőketakeresztelésre.akeresztanyaezután három napig komatálat, azaz ebédet vitt az édesanyának. A menü az első két napon tyúkhúsleves,králdikropfe(csörögefánk)éscsászárkörtelikőr,aharmadiknaponborleves éskuglófvolt.akeresztanyaünneplőbeöltözve,batyubakötvevitteazebédet.szokás volt,hogyaharmadiknapikuglófbólegydarabkátbabonábóllevágott,hogyagyerekne legyenirigy.(aháromnaposkomatálbólkövetkeztethetjük,hogyazasszonyokaszülést 117

8 követő negyedik napon lábra álltak és dolgoztak). A keresztelőt a vasárnapi nagymise utántartották,amelyenabábaasszonyisrésztvett.akeresztelendőgyermeketasaját szokásos pólyájában vitték, de a pólya erre az alkalomra ünnepélyes huzatot kapott. A keresztanyaakeresztelőrefehéringecskétajándékozottagyermeknek.agalléralápiros keresztet hímzett. A keresztelői ajándékot a gyermek pólyájába dugták: lányoknak fülbevalót,fiúknakpénzt.akeresztelőnapjánagyermekanyainagyszüleiünnepiebédet adtak, ezen a szülőkön, a keresztszülőkön és a bábaasszonyon kívül a közeli rokonok vettek részt. A papot csak a módosabb családok hívták. A menü szigorúan meg volt szabva:tyúkhúsleveszsemlegombóccal,tormafőtthússal,káposztábanfőttsertésdagadó,rántottéssülthúskrumplisalátával,rizsfelfújtborsodóval,házibor.akeresztszülőkés aszülőkcsaládjaközöttéletreszólókötelékalakultki.akeresztszülőkagyermekéleténekmindentovábbijelesnapjánrésztvettek. elsőáldozás bérmálás Áldozócsütörtökön,Krisztusmennybemenetelénekünnepénjárultakelsőáldozáshoz agyermekek.alányokfehérnépviseletiruhábaöltöztek,fejükönmirtuszkoszorúval,kezükbenvirágcsokorraldíszítettgyertyával.erreazalkalomraafiúkisfehérruhátkaptak. Azelsőáldozókaziskolábangyülekeztek,innétapapésatanítókkísértékőketatemplomba. Az oltár előtt állva vettek részt a szentmisén, és életükben először áldozhattak. Azelsőáldozásutánaplébánosfehérasztalnálvendégülláttaazelsőáldozókat:kakaótés kuglófotkaptak. Bérmálásranégyévenkéntkerültsor,amikorapüspökmeglátogattaafalut.Ezérthető módon különleges eseménynek számított. A püspököt a plébánián köszöntötték, majdabérmálóktársaságábanharangszóvalészenekarikísérettelvonultatemplomba. Apüspökútjátzöldnyírfaágakdíszítették.Bérmálásközben,amígabérmálkozóapüspökelőtttérdelt,abérmaszülőabérmálkozómögöttállvajobbkezétannakjobbvállára tette. A bérmaszülő csak a bérmálkozóval azonos nemű lehetett. Ha a keresztanyának voltilyenneműésmárbérmálkozottgyereke,akkoraz.egyébkéntazismerősikörbőllehetettválasztani.bérmálásiajándékkéntalányokimakönyvet,nyakláncotvagygyűrűt,a fiúkpedigzsebórátkaptakabérmaszülőktől.abérmálásutánabérmaszülőcsaládjaünnepiebédrehívtaabérmagyermekétésannakszűkcsaládját. házasságkötés Azemberekéletébenalegnevezetesebbnapazesküvővolt.Megrendezésébenrészt vettarokonságésaszomszédság.alakodalmakatáltalábanszüretutánvagyafarsangi időszakban rendezték. A fiatalok az esküvő előtti három vasárnap személyesen járták körbearokonságotéshívtákmegavendégeket.acsaládoksüteménnyel,borral,likőrrel 118 Civil Szemle 2013/1.

9 vártákajegyeseket.alegfontosabbmeghívottakakeresztszülőkvoltak.őkvettékalegértékesebbajándékot,eztöbbnyireegytizenkétszemélyesétkészletvolt. Jó idő esetén az udvaron sátrakat állítottak, ezeket ágakkal, virágokkal díszítették. Rosszidőeseténkipakoltákaszobákbólabútorokat,ésazegymásbanyílóhelyiségekbe asztalok,székekkerültek.afőzéshez,sütéshezszükségesalapanyagokatarokonokadtákössze.afalubanalegjobbansütőasszonyok,azún. elősütők irányításávalmáregykéthéttelazesküvőelőttmegkezdődöttasütés-főzés.aprósüteményt,bejglit,kuglófot sütöttek.aférfiakdisznótvágtak,azasszonyokcsirkét,kacsát,libátpucoltak.azudvaronfelállítottüstökbenfőttahúsleves,asparhertekensültahús. Az esküvő napján a menyasszony is, a vőlegény is verssel búcsúzott el a szüleitől, megköszönvén a nevelést. A násznép a vőlegény házánál gyülekezett. Keresztanyjának vezetésévelelőszörimádkoztak,majdamenyasszonyértmentek.amenyasszonyiháznál borraléssüteménnyelkínáltákanásznépet,majdelindultakatemplomba.amenyaszszonyhagyományosesküvőiruhátviselt:világosselyemszoknyátésfelsőrészt,kétalsószoknyát,fehérkötényt,feketecipőtfehérharisnyával,fejdíszkéntpedigkézzelfontmirtuszkoszorút.avőlegényruhájafeketenadrág,fehéring,feketekabátésfeketecipővolt. Anásznép főbőlállt.Avendégeketszigorúszabályokszerintállítottáksorba. Legelölmentavőfély,őtkövettékagyerekek,afiatalokésafiatalházaspárok.Amenyasszonytakeresztapja,avőlegénytakeresztanyjakísérte,utánukjöttekatestvérek,az unokatestvérek,atávolabbirokonok,abarátok,ésvégülanagyszülőkésazörömszülők zártákasort.aholcsakelhaladtak,azudvarokoncsörömpöltek:lapátokatütöttekössze, deszkátpuffogtattak,liszteszacskótpukkasztottak.anásznépférfitagjaihálábólrozmaringgaldíszítettüvegekbenbortajándékoztakazajcsinálóknak. Azesketésutánatemplomelőttafaluaprajanagyjavártaakijövőket.Aférfiakaprópénztésselyemcukorkátszórtakagyerekseregközé.Ezutánanásznépelindultalakodalmas házhoz. Babonás hagyomány értelmében nem volt szabad ugyanazon az úton visszamenni,mintaholjöttek.megkezdődöttazesküvőilakomaésmulatság.azételeket aszomszédokszolgáltákfel.azesküvőiebédiselőírásosvolt:húsleveszsemlegombóccal, leveshús tormával, rántott hús, sült hús burgonyasalátával, borsodó rizsfelfújttal és sokfajtaaprósütemény. Ebédközbenakisebbfiúkelloptákamenyasszonycipőjét,eztakeresztapánakpénzért kellett kiváltani. A vőfély megtáncoltatta a menyasszonyt. Ezután megkezdődött a tánc.azelsőtáncakeresztapáévolt,őtkövettékatöbbiek.kezdetétvetteamulatság. Estekilencórakörülafalulegényeiszerenádotadtakazifjúpárnak.Aszerenádotapár süteménnyelésborralköszöntemeg.éjfélkorakeresztanyalevetteamenyasszonyróla mirtuszkoszorút, és ráadta az asszonyok viseletét, a fejkendőt (Schauopf): bekötötte a fejét.elkezdődöttazasszonytánc.csakasszonyoktáncolhattak,ésmindenjelenlévőaszszonynakmegkelletttáncoltatniamenyecskét.atáncrendrögzítettvolt:ismerősök,távolabbiésközelebbirokonok,kislányok,végülaszülők.ezutántáncolhatottazifjúférj,aki atáncvégénelisszököttasszonyával. Egy-kétóraelteltévelamenyecskeasszonyruhában,avőlegényférfiruhábanjöttvisz- sza.ekkortálaltákazéjjelivacsorát:paprikáslevestéskuglófot.majdfolytatódottamu- 119

10 latság.hajnalbananásznépzenekarikísérettelhazakísérteafiatalpárt.azesküvőtkövető napon újra összejött a vendégsereg, hogy a megmaradt ételt, italt elfogyasszák. A maradékokatvégülhazavitték. rózsaesküvő Solymáronrendkívülieseményvoltarózsaesküvő.Háromközség(Solymár,Pilisszentiván és Pilisvörösvár) földesura, gróf Karácsonyi Guidó, Rudolf trónörökösnek a belga Stephaniehercegnővelkötöttházasságaalkalmából1881-ben20ezeraranykoronásalapítványthozottlétre.Azalapítványértelmébenaközségielöljáróságanyilvánosságbevonásávalkiválaszthatottegymakulátlanéletű,rómaikatolikus,magyarulbeszélő,17-19 éves lányt, akinek megbecsült, minden gyanú felett álló vőlegénye kellett, hogy legyen. A kiválasztottleánytrózsamenyasszonynakhívták,mertmirtuszkoszorúhelyettrózsakoszorúkerültafejére.az1200aranykoronáshozományfeltételeazvolt,hogymégabban azévbenkeljenekegybe. Az első solymári rózsamenyasszonyt Taller Borbálának hívták, és május 10-én mentférjhezmilbichmihályhoz.azesküvőreazegészfalutfeldíszítették.avendégekelé lovasbandériumvonult.amenyasszonyfejétagrófnéáltalhozottrózsakoszorúdíszítette.aföldesúrelmentamenyasszonyiházhoz,ésfeleségévelegyüttkísérteazifjúpártaz oltár elé. Az esketést Haynald Lajos kalocsai érsek végezte. A gróf nászajándékul 2000 aranykoronátadottazifjúpárnak.azutolsósolymárirózsaesküvő1912.június2-ánvolt. temetés Haegycsaládbanvalakiahalálánvolt,arokonokösszegyűltekabetegszobában,és imádkoztak,amígapapelnemjött,hogyfeladjaazutolsókenetet.ahaldoklómellett mindigégettgyertya.amikorahalálbekövetkezett,azegyikrokonelsietettaplébániára ésaközségházára,hogybejelentseahalálesetet.ekkormeghúztákalélekharangot.haa harangmegszakításnélkülszólt,gyermekhaltmeg,haharangozásközbenegyszünetet tartottak,akkornő,hakettőt,akkorférfi.ahalottataháználazún.tisztaszobábanravataloztákfel,éskétnapigvirrasztottakmellette.éjfélelőttasszonyokvirrasztottakimádkozássalésénekléssel,éjfélutánaférfiak,többnyirebeszélgetéssel.agyászolókatemetés napján a halottas háznál gyülekeztek. A halottat mindenki meghintette szentelt vízzel, majdimádkoztak.amikorapapmegérkezett,akoporsótahalottashintóratették,majd elindultamenetatemetőbe.atemetésimenetelejénavirágkoszorúvaldíszítettfejfát vivőszomszédfiúment.őtkövettékazászlók,majdakereszt,agyászolóférfiak,azenekar,apap,azénekkarésakoszorútvivőasszonyok.ekkorjöttafeketehalottashintó, utána a hozzátartozók és a rokonok, végül a gyászoló asszonyok. A temetés után az asszonyokhazamentek,aférfiakafúvószenekarralazegyikhelyikocsmábavonultak,itt azenekarbúcsúdalokatjátszott,aférfiakcsendesenbeszélgettekésiddogáltak. 120 Civil Szemle 2013/1.

11 a hagyományok ma a jeles napok szerepe Akitelepítésutánazitthonmaradottaknaksemvoltkönnyűazéletük.Atéeszesítést, földjeikállamosítását,akuláklistárakerülést,azötvenesévekbenszokásospadlássöprést őksemkerültékel.anyelvében,öltözékében,anyagierejébenmegnyomorítottkisebbségahagyományokbakapaszkodott.ígymegállapíthatjuk,hogyahagyományokalapjaibanvévemegmaradtak.ezekmegtartásáranagygondotfordítottak.akiaközösségszabályait megszegte, azt kíméletlenül kibeszélték és kiközösítették: nem ültek mellé a templomban,nemfogadtákaköszönését,lányukatabálokonsenkinemvittetáncba. Ahetvenesévektőlkezdődőmoderntársadalmifolyamatoktermészetesenahagyományokra is hatással voltak. Érdekesnek tartottam ilyen szempontból, összehasonlító elemzésselvizsgálniajelesnapokat. Keresztelő manapság elsőáldozás és bérmálás manapság Akeresztelőtmamáraszülőkrendezik.Afelkérésnemmindenesetbenkölcsönös, ésacsaládbanmindengyermeknekmásakeresztszülője.atíznaponbelülikeresztelés okaannakidejénagyakorigyermekhalálvolt,mertavallásszerintamegkereszteletlen kisbabanemjutamennyekországába.akeresztelőtmaháromhónaponbelültartják. A komatálatakismamákkórházimeglátogatásasoránazajándékbavittételvagyédességhelyettesíti.akeresztelőkretovábbraisvasárnaponként,anagymiseutánkerülsor. A keresztelendőgyermeketdíszeshosszúruhábaöltöztetik.akeresztszülőkpénztajándékoznak.akeresztelőnapjánatehetősebbcsaládokétterembemennek,akevésbétehetősszülőkotthonukbahívjákmegaszűkcsaládot.amenühagyományos:tyúkhúsleveszsemlegombóccal,tormafőtthússal,rántottéssülthúsok,díszestorta.akeresztszülőkésaszülőkcsaládjaközöttmaiséletreszólókötelékalakulki.akeresztszülőkagyermekéleténekmindenjelesnapjánrésztvesznek.látható,hogyahagyományamodern életkövetelményeihezigazodott.azasszonyokkórházbanszülnek,ottjóesetbenellátjákőket.ígyakomatálfeleslegessévált,azajándékokgesztusértékűek.agyermekhalandóságcsökkenésévelnincsszükségkoraikeresztelőre.aszülőkszívesebbenünnepelnekkésőbb,amikoragyermeknagyobb,éstürelmesebbenviseliatemplomiszertartást. Akeresztelőreajándékozottékszereketfelváltottaapénzbeliajándék,sokhelyüttazelőtakarékosságibetétkönyv.Akeresztszülőketacsaládbólválasztják,ezzeliserősítveacsaládiösszetartozást,aközösséget. Maisáldozócsütörtökön,Krisztusmennybemenetelénekünnepénjárulnakelsőáldozáshozagyermekek.Alányokmodernünnepiruhábaöltözve,akezükbendíszítettgyertyával.Afiúksötétnadrágbanésfehéringben.Azelsőáldozásutánközösebéddelünnepelaszűkcsalád. 121

12 Fotó/GönczôViktor

13 Mind a fiúknál, mind a lányoknál eltűnt az ártatlanságot jelképező fehér öltözet. A plébániánközösenelfogyasztottkalácséskakaóazünnepiételjelképeivoltak,mára ezismegszűnt.atemplombólétterembevonulnak,vagyhazamennekacsaládok.ajólétitársadalombanadíszesruha,akülönös,drágaételek,afekete-erdôparfétortaésa tűzijátékváltazünnepkellékévé.belsőtartalomnélküli,külsőségekbenbővelkedőújszokásokalakultakkisolymáronis. Abérmálásraváltozatlanulnégyévenkéntkerülsor.Ezenanaponapüspökmeglátogatjaafalut.Apüspökötaplébániánköszöntik,ezutánabérmálókkalegyüttharangszó kíséretében vonul a templomhoz. Bérmáláskor a bérmaszülő a bérmálkozó mögött áll, amíg a püspök kiszolgáltatja a szentséget. A bérmaszülőt a sváb családok ma is a keresztszülők gyerekei közül választják. Bérmálási ajándékként a gyerekek pénzt kapnak. A bérmálás után a szülők ünnepi ebédre hívják a bérmaszülőt. Látható, hogy a felelősségvállalásszépgesztusa,avállratettkézeltűnt.apénz,mintajándékelőtérbekerült. A bérmaszülőnek már nem megtiszteltetés, hanem kötelezettség a feladat. Ezért már nemőkszervezikazebédet,hanemabérmálkozógyerekcsaládja. esküvő manapság A régi és a mai esküvők között kevés az eltérés. Az emberek ezen az ünnepen ragaszkodnakleginkábbahagyományokhoz.aszülőiháztólugyanúgybúcsúznak,azesküvőimenetfelállítása,alakodalmiételeksora,atáncrendváltozatlan.asvábcsaládokma ismét fős esküvőket rendeznek, többnyire étteremben. Egyre többen vannak azok,akikaházakudvaránfelállítottsátorban mintrégen tartjákalakodalmat.afiatalokdíszesesküvőimeghívókatkészíttetnek,eztaközelirokonoknakszemélyesenadjákát,atöbbieketpostaiútonértesítik.akeresztszülőkmégmindigalegfontosabbvendégek,akeresztapaanásznagy,őajándékozzaalegtöbbpénzt.azajándékozásnakegyrejobbanelterjedőformájaaz,hogyazifjúpármegjelölnéhányüzletet,ottazáltalukkiválasztotttárgyakatki-kipénztárcájaszerintmegvásárolhatja.ezmegkönnyítiazajándékozást.sokanazegyszerűségkedvéért,mégispénztajándékoznak.azételeketmárnem magukkészítik,hanemcateringgeloldjákmeg.azaprósüteményeket,abejglit,akuglófot viszont továbbra is a faluban legjobban sütő asszonyok, az elősütők vezetésével, egy-kéthéttelazesküvőelőttsütikmeg. temetés manapság A hagyományok közül a legtöbbet a temetkezési szokások változtak. Az emberek többnyirekórházbanhalnakmeg.atemetéstsokszortemetkezésivállalkozókszervezik. Azötvenesévekigmégahozzátartozókravataloztákfelahalottatasolymárihalottasházban, és az asszonyok két napig esténként a koporsó mellett virrasztottak. Ezt a Köjálmegtiltotta.Anyolcvanasévekbenakatolikusegyházfölöslegesneknyilvánítottaa kétnaposimádkozástis.atemetésnapjánanyitottkoporsóbanfekvőhalottatagyászo- lókszenteltvízzelhintettékmeg.ezutánlezártákakoporsót,ésahalottasházelőttfelra- 123

14 vatalozták,majdasírhozkísérték,ottzajlottatemetésiszertartás.amenetakkorméga hagyománynakmegfelelőenálltfel,előszörazászlók,majdakereszt,agyászolóférfiak ésazenekar.akoporsótaközelirokonokvittékavállukon.őketkövetteapap,azénekkar, és legvégül a koszorút vivő asszonyok. Régebben minden temetésen játszott a fúvószenekar és énekeltek a siratóasszonyok óta a katolikus plébános nem enged zenekarikíséretetatemetésiszertartáson. Azötvenesévekbennemvoltszabadgyülekezni,ígyatemetésutánazenekarésaz emberekcsendesenhazaballagtak,otthongyertyátgyújtottakésbeszélgettek.nagyfájdalom volt, amikor valakinek a közeli hozzátartozóit kitelepítették, és nem kísérhette családtagakoporsót.személyesélményem,hogyanagyszüleimtemetéseakitelepített nagybátyámésunokatestvéreimnélkülzajlott. Régebbenahalottasháználtiszteletükettevőlátogatókszenteltvízzelhintettékmega halottat.mamárzártkoporsóbanvanahalott,deígyismeghintimindenki.akoporsót autóvisziasírhoz.agyászmenetneknincsmeghatározottrendje.azénekkarésazenekarnélkülitemetéseketgyászmiseköveti,ahonnanmindenkicsendbenhazamegy.amai temetésekagyászmisévelegyüttmásfélóraalattlezajlanak.arégisolymáritemetések délutánkezdődtek,ésbelenyúltakazestébe,különösenakkor,haközkedveltembertbúcsúztattak.ilyenkorazenekarakocsmábaneljátszottaazelhunytösszeskedvencnótáját, ezbizonyhajnaligiseltarthatott.megadtákamódját! hogyan áll lábra egy megnyomorított közösség? Ahagyományokbavalókapaszkodássegítettamegalázott,megcsonkítottközösség talpraállásához.azenének,atáncnakmindignagyszerepevoltafaluéletében.azévkörhözkapcsolódóünnepeketanémetnemzetiségiönkormányzatésaheimatverein FalukörEgyesületszervezi.Ilyenekafarsangésafarsangtemetés,ahúsvétilocsolóbál,a májusfaállítás,amajális,ahősöknapimegemlékezés,asvábnyelvűkomédiajáték(lustspiel),anyárivasárnapisramlizeneéssördélutánok,aszüretifelvonulásésbál,akatalinbál,amárton-napilampionoskörmenet,azadventikoncertésasvábnyelvűkarácsonyi pásztorjáték(kristkindlspiel). Solymáron nincs ünnep, megemlékezés a nemzetiségi kultúrcsoportoknélkül. Kórus A Hagyományőrző Asszonykórus régi sváb dalokat énekel, ezzel ápolja a solymári dialektust. A Solymári Férfikórus repertoárjában a sváb énekek mellett magyar dalok is szerepelnek.asvábénekeketmindkétkóruselsőkarnagya,kelemenistvánnéénektanár és kórusvezető gyűjtötte össze. A gyűjtemény könyv alakban is megjelent, Margarethe Kelemen: Liedergut des ungarndeutschen Dorfes Schaumar (Stiftung Ortsgeschichte, 1995).Akarnagynélkül,csupánkedvtelésbőléneklőférfiakaDalárdábajárnak. 124 Civil Szemle 2013/1.

15 tánc A hagyományok ápolásában nagy előrelépést jelentett, hogy 2004-ben a Hunyadi MátyásNémetNemzetiségiÁltalánosésMűvészetiAlapiskolatantervébebeépülhetetta nemzetiségitáncoktatás.atánccsoportokszervezésekormindenkorosztályragondoltak: a2 6évesekaBunteBändecsoportban; a6 14évesekazEdelsteinTánccsoportban; a14 35évesekazIfjúságiTánccsoportban; a35évnélidősebbekaherbstrosentánccsoportbantáncolnak. zenekar ASchaumarerMusikantenfúvószenekartagjaiasolymárizeneiskolatanulóibólállnak. mise Asolymárikatolikustemplombanmindenvasárnap10órakornémetmisevan. Könyvkiadás Asolymárilakosoksokatáldoznakhagyományaikápolására.AmagánszemélyekadományaimellettaNemzetiségiÖnkormányzat,aHeimatverein,aHelytörténetiAlapítvány ésaringler DaunerAlapítványsegítségévelkiadásrakerülhettekazokakönyvek,amik Solymártörténetét,néprajzát,dalkincsét,ételeitdolgoztákfel: 1993.SeresIstván:Solymártörténeteésnéprajza.HelytörténetiAlapítvány; 1995.KelemenIstvánné:Egymagyarországinémetfalu,Solymárdalkincsei.HelytörténetiAlapítvány; 2000.FöldesiJános:Németnyelvűimakönyv.Magánkiadás; 2010.ZwicklGyörgyné:Midinénireceptkönyve.HelytörténetiAlapítvány; 2011.ElischJánosné:Hazáratalálva.HelytörténetiAlapítvány; 2012.MilbichTamás HegedűsAndrás:SolymáriArcképcsarnok.Heimatverein. Kapcsolat a kitelepítettekkel SolymárésWüstenroth,ezakitelepítettjeinkegyrészétbefogadónémetfalu,1990 ótatestvérvárosikapcsolatbanvan.mindenévbenpolgármesteriszintűlátogatástörténiklegalábbazegyikirányban. Akitelepítettekadományaikkalmindamainapigtámogatjákafalut: 2004-benelkészültekaSzél-hegyigolgotastációi; 2005-benfelújításrakerültasolymárikatolikuskegytemplom,aplébániaépülete,és felújítottákatemplomharangját; 125

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen

Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen IGARI ERZSÉBET Halottas szokások a székesfehérvári Felsıvároson és Sárkeresztesen ADATTÁR Összefoglalás A halál mindig is az élet része volt, és ezt a tényt a korábbi generációk természetes módon kezelték.

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A Polgárok Európai Éve találkozó Szihalmon» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

K i v o n a t. Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy 2015. február 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy 12/2015.(II.17.)NNÖ határozata Együttműködési megállapodások a német nemzetiségi szervezetekkel, oktatási-nevelési

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2012. október 4. 1 Budapest II. kerülete P.H P.H. A II. kerület területe: Népesség: Polgármester: 36 km 2 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Az esküvő pontos dátumának kitűzése: Lehetséges időpont:... Pontos dátum:... Döntés: legyen templomi esküvő is? Igen:... Nem:...

Az esküvő pontos dátumának kitűzése: Lehetséges időpont:... Pontos dátum:... Döntés: legyen templomi esküvő is? Igen:... Nem:... ESKÜVŐI FELADATOK LISTÁJA NÉHÁNY HÓNAPPAL AZ ESKÜVŐ ELŐTT: Az esküvő pontos dátumának kitűzése:... Pontos dátum:... Döntés: legyen templomi esküvő is? Igen:... Nem:... Megbeszélni, ki legyen a tanú, és

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend:

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend: én megtartott nyílt ülésének könyvéből. 28/2015.(III.31.) számú határozata Napirend: 1. 2014. évi költségvetés módosítása 2. 2015. évi költségvetés elfogadása 3. Második negyedéves programok 4. Egyebek

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2015. január - december TARTALOM:

2015. január - december TARTALOM: Fábiáni 2015. január - december TARTALOM: Polgármesteri beszámoló Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány hírei Fábiánsebestyéni

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből Az esküvői forgatókönyv Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből A forgatókönyv Az esküvő lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve Az esküvő folyamatának részletes

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 201 évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: 1. Bolgár gyermeknapi rendezvény.

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE ERB JÓZSEF NEMZETISÉGI TANÁCSNOK

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK FEBRUÁR 28-I ÜLÉSÉRE ERB JÓZSEF NEMZETISÉGI TANÁCSNOK IKTATÓSZÁM: 08-8/154-1/2013. TÁRGY: NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNY- ZATOKKAL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. FEBRUÁR

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! 2010. január - II. évf. 1. szám Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Tagszervezetünknek! Az Akciócsoport új feladatai A Vértes-Gerecse Közösség munkaszervezete és a tatai iroda 2009.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IKCS csoport Cselekvési és ütemterv 2015/2016. tanév Készítette: Schumann Norbertné IKCS csop.vez. A PROGRAMOK ÜTEMEZÉSE 2015. SZEPTEMBER Éves programterv bővítése, feladatok ütemezése Határidő: szeptember

Részletesebben

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai.

Civil feszt a Szent György-napok alatt. Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Civil feszt a Szent György-napok alatt Szombaton és vasárnap a civil feszt keretén belül bemutatkoztak az egyesületek sátrai. Bemutatkozott az Europe Direct Tarnave információs központ, amely egy kiadványsátorral

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.253-6/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 28- án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendkívüli

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK?

MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Nagy Abonyi Ágnes MILYEN LAKODALMI TORTÁKAT ÉS SÜTEMÉNYEKET KÉSZÍTETTEK A ZENTAI CUKRÁSZOK? Vidékünkön a XX. század közepe tájára tehető a lakodalmi torták fénykora. Zentán ekkor már több cukrászda is

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15.

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. TÁJHÁZI TEKERGŐ TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. Foglalkoztató füzet a szentlászlói Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményének megismeréséhez Szeretettel

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa.

Családfa. Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül. Nincs adat. Wagner Adolf? 1915/16. Nincs adat. Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Wagner Adolf? 1915/16 Anyai nagyanya Wagner Adolfné (szül. Frankfurter Lina) 1860-as évek 1917 körül Apa S. (Sprerlinger) Jenő 1890 1941 Anya S. Jenőné

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Fotóalbum. Létköz. Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei

Fotóalbum. Létköz. Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei Fotóalbum Létköz Hegedüs Dóra moldvai fotókiállításának képei Hegedüs Dóra fotóművész a lélek fotózásának nagymestere. 2004 óta számos kiállításon csodálhatta meg a közönség a képeit országhatáron innen

Részletesebben

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek 8.00: az osztályok levonulása a tornaterembe (alsó tag. 1-3.: szőnyeg+padok; 4.a + 4.b + felső tag. székekkel). 8.15: Nemzetiségi műsor 1. Magyarországi Németek

Részletesebben