Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik minden szerdán és szombaton."

Átírás

1 XI. Évfolyam. Budapest, augusztus hó 31. 6S. (1028.) szám.' KÖZ-ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KŐZLÖf Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii srixágos m»iyar gazdasági egyesület tagjai Ingyen kapják. If«m tagoknak elsflzatési isj: Kgéii érre 80 korona, félém 10 korona, negyadévre 6 korona. Jlx Omás««Hagy. aataságt Egyesület tulajdona. Ai agytsquti Unftoa felttrydtw alatti MuerkenitS «Huli*«rt f»l»l«<: Forater 0«x* u OMQK. lgu(>mja. F«l«15o u<r»t»ts: Ssllsssy ZoIMx u OMOK..zerk««zt5~Utkir». SzerkeaztSség éa kiadóhivatal: iniareat (Köztelek), CilSl ít SS. eziaa Kéziratokat a izerkeaztsség n AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Országos komlókiállitás. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület f. évi október hó 1 10-ig országos komlókiállitást rendez. A komlókiállitás két csoportra oszlik és pedig 1. csoport: melyben részt vehet minden hazai komlótermesztö évben termesztett komlóval. II. csoport: melyben résztvehetnek hazai és külföldi komlókereskedők és sörgyárosok. A komlóminták a kiállításra évi szeptember hó 20-tól 27-ig küldendők be. Később érkező mintákat a rendező-bizottság el nem fogad. A legjobbaknak ítélt hazai komló-minták dijaztatnak, a második csoportba tartozó minták azonban csak, elismerő-oklevéllel tüntethet tők ki. A kiállításra szánt komlóküldemények postán, bérmentesítve, az OMGE. titkári hivatala Bzimére Budapest, Köztelek küldendők. A rendező-bizottság. Felhívás szalmaszállitásra. Németországnak rossz szalmatermése miatt ott nagy kereslet lesz szalmafélékben. Az OMGE." ennek folytán tárgyalt arra nézve, hogy a nagyobb kereslet Leglőnyösebb gabonaértékesítés. Erőtakarmányok. fedezésére gazdáink és a németországi vevők között közvetlen összeköttetés hozassék létre. A tárgyalások azt eredményezték, hogy a Német Gazdasági Egyesület" megkeresésére az egyes szalmamennyiségek megrendelése, leszámolása és az ügyletek lebonyolításának egyszerűsítése czéljából ipari és kereskedelmi szakosztályunk a közbenjárását elvállalta. Az ajánlatokat tehát az OMGE. ipari és kereskedelmi szakosztálya gyűjti egybe és intézkedik a vásárlás iránt s ezért azon T. Gazdatársaink, akiknek idei (vagy tavalyi) termésű egészséges és jó őszi vagy tavaszi szalmafölöslegük van, ezt ajánlat alakjában egyesületünknek (Budapest IX. Üllői-ut 25. sz. Köztelek) jelentsék be. A bejelentés mikéntje s a szalmaszállitásra vonatkozó tudnivalók a Köztelek" előző számaiban feltalálhatók. Pályázati hirdetés. A néhai, Csáky Petronella grófnő által magyarországi gazdasági tanintézeteken tanuló vagyontalan ifjak részére tett alapítvány kamataiból négy, egyenként 600 koronás ösztöndíjra a jövő tanévre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ösztöndijakra első sorban a teljesen árva, ilyenek hiányában pedig oly szegénysorsú hallgatók pályázhatnak, akiknek atyjuk nem él. A pályázni szándékozók kellően felszerelt kérvényeiket a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez czimezve folyó évi november hó l-ig bezárólag a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia, vagy a debreczeni, kassai, keszthelyi és kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet igazgatóságánál nyújthatják be: Jelzett határidőn tul benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. MAGYAR M. kir. földmivelésügyi miniszter. MEZŐGAZDA! A buza ára és a tőzsde. Irta: Gróf Zs.elénski Róbert, az OMGE. alelnöke. «Határidőüzlet. Tartós kinálat folytán az irányzat gyengült.» Ezt olvasom a «Hazánk* ma érkezett aug. 22-ik számában, tehát a budapesti gabonajátéktőzsdének papirosbuzagyártói és kereskedői tömegesen kínálják októberre 7 frt 96 7 frt 97 krért a papirosbuzát, midőn tudvalevőleg már rég nem volt olyan rossz búzatermése Magyarország leginkább huzatermesztő részének, mint az idén és a közös vámterület a rendesnél is még jóval nagyobb bevitelre fog szorulni. Tavaly termett nekem Békés- és Csondrádmegyében kataszteri holdankint 10 métermázsa 20 kiló buza, az idén 5 métermázsa 46 kilő, tehát valamivel több, mint a tavalyi termésnek fele, Aradban, Temesben még nem végezték be a cséplést, de az arány ott sem igen lesz kedvezőbb. Az általában gyengébben trágyázott és sekélyebben szántott parasztföldeken még rosszabb az eredmény, de azért a fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdén, a tartós kinálat folytán, az irányzat gyengül. Mindenkitudja, fél termés nem jelent felire apasztott diszponibilis mennyiséget, mert a vetőmag és szegődményre, vagy élelmezésre való szükséglet egy, a termésből levonandó, állandó tényező, hanem azt jelenti, hogy a gazdának alig marad eladni valója; de azért nemcsak a budapesti játéktőzsdén, de még az effektív tőzsdén is sülyednek az árak. Hát még most sem készül föllázadni a gazdaközönség a budapesti gabona- Őszi vetőmagvak legteljesebb napi áron való értékesítése. Vegytiszta olajok és Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. Szőlővédekezési, kenőcsök, ponyvák, zsákok, szijak, csomagolási, szünetelés! és kőszenek; szóval minden cséplési anyagok és gépek. pinczegazdasági czikkek. Mai számunk 20 oldal.

2 Í380 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÖ SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. tőzsde ellen, kérve annak gyökeres átidomitását? De, mint említettem, nemcsak a határidőüzleti játékot rendezők kínálnak tömegesen, a budapesti játéktőzsdén, októberi papirosbuzát 7 frt 96 7 frt 97 krért, midőn oly kevés eladó búzája van a gazdának, hanem még az effektív árjegyzések sem felelnek meg az országos áraknak. Többször olvastam, aratás óta, hogy a vidéki malmok jóval többet fizetnek a búzáért, mint ahogy az a budapesti tőzsdén jegyezve van, tehát a budapesti tőzsdén jegyzett effektív árak nem állanak arányban az ország többi részeiben jegyzeit búzaárakkal, hanem következetesen alacsonyabbak mint azok, természetesen a paritás tekintetbe vételével. Ujaradi malátagyáramban, saját termésemen kivül, évenként több ezer métermázsa árpa vásárlására szorulok. Ezt rendesen ilyenkor szoktam eszközöltetni. Az idén a következő jelentést kaptam: «Árpát a malátagyár részére nem voltam képes még vásárolni, miután az eddigi ajánlatok 1' koronával magasabbak a budapesü paritásnál.» Tehát a budapesti tőzsdén jegyzett effektív árak koronával alacsonyabbak, mint lenniök kellene, ha a jegyzés helyes volna. Ez esetben tehát nem mint gazdának, hanem mint gyárosnak van panaszom a budapesti tőzsdének árjegyzési módja ellen, mért nem az az érdekem, hogy olcsó legyen a nyersanyag (mert ha drága, minden valószínűséggel jó áron fogom eladhatni gyártmányomat is), hanem az, hogy az árak jegyzése helyesen eszközöltessék, hogy tudjam, mihez tartsam magamat. Egyébként valahányszor foglalkoztam a fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdék, káros hatásával, mindig arra az eredményre jutottam, hogy azok ép any- TÁRCZA. Schlick. Irta: Bársony István. A nap ugy sütött, mintha fizették volna érte. Arczomról patakzott a veríték. A kánikula dőzsölt rajtunk. Peres, a kondás, maga is a hid alá bujt, nemcsak a malaczai. Ott sár volt meg árnyék. Mi pedig csak ballagtunk ketten a komával, aki majdnem épp ugy lógatta a nyelvét, mint Schlick, a félszemű vizslánk. Ez a Schlick a legnagyobb szabású gazember, aminőt csak valaha láttam. Művésze a elemózsiázni. Schlick akkor mindig koplal, még a kenyér héját is megeszi a koma. Próbáltuk tettetősnek és lépten-nyomon kitalál valamit, már véle, hogy kétszerannyi ennivalót pakoltunk amivel becsapjon bennünket. Néha sántaságot a számára. Mindegy volt. Azt is megette szimulál; felemeli az egyik hátulsó lábát s az utolsó morzsáig és látszott rajta, hogy ha szomorúan koczog mögöttünk. Erre azt várja, volna, azért még enne. Ily körülmények közt hogy igy kiáltsak fel: nini koma, szegény inkább csak a rendes porcziót vittük; úgyis Schlick megint sánta; ma nem lehet vadászni!" mindegy. Schlick sem igy, sem amúgy nem Schlick ezt a beszédet jól érti már s ravasz jutott konczhoz, ha a koma is velük volt. hunyorgatással sunyit, ügy tetszik nekem, A koma ma különösen elemében volt. Elhibázott mintha kajánul mosolyogna, amint fejét lecsüggeszti mindent s elkezdte Schlicket biztatni: s maga elé morfondiroz. Ha oda apport! apport! Egy óráig is elkerestette vele hivom magamhoz és mondom neki: add a a semmit. Hányszor láttam a saját szememmel, lábadat", keserves halk sírással engedelmeskedik. hogy a fogolyfalkába beleduplázott és egy se Fájdalmasan türi, hogy tapogas- esett le; azért ő csak apportiroztatott. Most nyira károsítják a gyárost, mint a gazdát, tehát mindkettőnek érdeke egy és ugyanaz, szemben velük. Folyó hó 9-én jelent meg a Budapesti Hírlap a -ban Miklós Ödön volt államtitkár ur tollából egy czikk Érthetetlen búzaárak" czim alatt. A terméshez arányban nem álló búzaárakat czikkiró annak tulajdonítja,hogy a budapesti malmoknál hónapok óta már nagymennyiségű legfinomabb liszt van raktáron és vár külföldi megrendelésre, és orvosszerül azt ajánlja, hogy a jelenlegi 58 krajczáros fiumei kiviteli liszttarifa Budapestről Fiúméig- 50 krajczárral mérsékeltessék, azaz egy waggonrakomány liszt Budapestről Fiúméig 8 frtért fuvaroztassák. Ha Ausztria-Magyarország reászorulna buzakivitelre, ha búzában export vámterületet képezne, használhatna a reczipe. De miután Ausztria-Magyarország még annyi búzát. sem termel, amennyi elég volna saját szükségletének fedezéséhez (1894-től 1899-ig bezárólag évenként átlag 742,149 métermázsával több buza és liszt lett a vámkülföldről behozva, mint amennyi kiment, 100 métermázsa búzára csak 75 métermázsa lisztet számítva), egészen fölösleges a kivitelt mesterséges és az adófizetőket terhelő eszközökkel előmozdítani, ez árainkat alig befolyásolná. A gabonaforgalmat zavaró fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdénket kell reformálni és buzavámtételeinket a német javaslat mérvéig kell emelni és akkor normális lesz buzaárképződésünk. Azért nem tudok eléggé gratulálni a német agráriusoknak ahhoz a vámtarifához, melyet kormányuk által szerkesztetniük sikerült. Ha mi is törvényesítjük a minimálisnak minősített hatodfél márkás buzavámjukat, akkor, a jelenlegi konjunktúrák mellett, budapesti buzaárjegyzésünk nem lenne sam, simogassam beteg testrészét, néha feljajdul, mintha mondaná: ott fáj, ott. Mi aztán sajnálkozunk és megállapodunk abban, hogy minden hiába, ma nem lehet vadászni, mert Schlicknek a lába fáj. Ezt kivált olyankor tapasztaltam, ha a komával vadászgatunk együtt. Most is igy volt. Schlick egyszerre megsántult. Nem szóltam, de tudtam, hogy zavaró impertinenczia tőle az egész. Mert Schlick gyűlölte a komát, s ahol csák lehetett, lenézte, elfordult tőle. A koma tudniillik gyönge lövő, de annál többet eszik. Nincs arra eset, hogy a szeredásban maradjon valami, ha ő egyszer elkezd 8 forint 20 krajczár, hanem legalább is 10 forint 90 krajczár, mely összeghez még hozzáadandó volna a jó minőségért fizetett ár. Ép igy fogunk járni a rozs-, tengeri-, zabárakkal, ha nyomába lépünk a tervezett német vámtarifának, mert ép ugy mint búzában és lisztben (együttvéve), 1894-től 1899-ig bezárólag, évenként átlag 878,047 mm. rozszsal, 2.574,687 mm. tengerivel és 481,635 mm. zabbal többet hoztunk be a vámterületre, mint amenynyit kivittünk a vámkülföldre. Ha tehát sikerül megszüntetnünk azokat az ismert és az árképződésre zavarólag ható mellékkörülményeket, melyek ellen egyre küzdünk, akkor minden krajczár vám, melyet az előbb megnevezett gabonane'müekre kivetünk, ugyanannyi krajczár áremelkedést fog előidézni, addig természetesen, mig ezen czikkekben többet fogunk behozni, mint amennyit kiviszünk. Élő mezőgazdasági terményeinknél, melyeknél, a sertések kivételével, nagyobb a kivitelünk, mint a bevitelünk, érintve vannak ugyan érdekeink a német vámtarifa által, de ezek a tételek, a tervezet szerint, nem minimális tételek, tehát alku tárgyát képezhetik és tekintetbe véve a mi korlátolt produkcziónális képességünket, szemben a tengerentúlnak majdnem korlátlan termelőképességével, ugy hiszem, miszerint egy ügyes közvetítő képes lesz a német és osztrák-magyar agrár-érdekeket e téren is összhangba hozni. Ezért ne üljünk föl mi gazdák, a tőzsdei érdekeket védő sajtónak, ne Ítéljük el a német vámjavaslatot, hanem legyünk azon, hogy épp ugy, miként Németország megvédeni szándékszik gazdatársadalmát az idegen verseny ellen, ugyanolyan módon védje meg kormányunk is gazdatársadalmunkat a külföldi konkurrenczia és a budapesti tőzsde ellen, mert még jobban szorulunk védelemre, mint a német gazdák, kik tőzsdéjőket már reformálták, kitiltván kijelentette, hogy legalább is három fogoly van itt manstadt" s minthogy Schlick nem értett vele egyet : szidta. Különös módon tudta szidni. Kimeresztette a szemét s elkezdett sunnyogva lopódzani a szegény kutya felé, ahogy a lepkefogó gyerek szokta, amikor a kalapját készül ráborítani valami pillangóra. Aközben szemrehányólag mondogatta: Nem látod? hát nem találod? Bitang! Állat! Kutya! Micsoda orrod van te neked? Bezzeg, ha sült szalonna volna a fűben! Bitang! Állat! Kutya!" Schlick a lába közé kapta a farkát s elkezdett hátrálni. Folyvást visszapislogott a koma felé, aki egyre csak azt hajtotta: apport!" Megpukkadni való látvány volt az. A koma végre is belenyugodott abba, hogy ez egy tökéletesen rossz és hasznavehetetlen kutya. Ki is jelentette. Schlick pedig, hogy hogy nem megértette. Csudálatos esze volt, mondhatom. Néha az az érzésem volt, hogy minden szavamat érti. Ha a. koma gyalázta előttem, felborzolta a szőrét s gyűlöletes tekintettel mérte végig ellenségét. Hogy ne kelljen vele vadásznia, uj dolgot talált ki. Egyszerre azt szimulálta, hogy nyavalyatörős. Levágta magát a földre, amikor megunta hallgatni, hogy apport! apport!" s elkezdett rángatózni, még tajték is jött a szá-

3 68. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO abból a fedezetlen határidőüzleti játékot és már évek óta élveznek 1 forint 30 krajczárral magasabb buzavámot, melynek következtében hozzávetőleg annyival, rendesen többel is drágább a buza náluk, mint nálunk, nem is szólva a mezőgazdaság többi terményeiről. Közelednek a választások. Legfőbb ideje, hogy a gazda nyilatkozzék, cselekedjék. Sorakozzunk gróf Károlyi Sándor programmja körül s csak olyan képviselőnek adjunk mandátumot, ki programmjába tölveszi a német javaslathoz hasonló mérvű agrárvámokat, minden kibúvó nélkül és a.tőzsde reformját; akkor jobb jövőnek nézhet elé a magyar gazda és vele együtt egész Magyar- Ha azonban a gazda tovább is olyan könnyelműséggel fogja kezelni közgazdasági érdekeit, mint eddig tette, ha jövőben is megengedi, hogy olyanok képviseljék őt a vám- és kereskedelmi szerződések kötésénél, mint amilyenek képviselték eddig, akkor el lehet készülve arra, hogy nagy része el fog merülni abban az adósság-posványban, melyből jó idő óta hiába igyekszik kimenekedni. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatrezatö: KoTáoij Béla. A bern-osteriimndigeni tenyészállatvásár. A svájczi pirostarka fajtát tenyésztő szövetség év őszén tartotta első tenyészállatkiállítását Bernben. Ez első kiállítás eredménye oly kedvező volt, hogy annak hatása alatt elhatároztatott e kiállítást évről-évre megismételni. E határozat folytán a kiállítás czéljaira s 450 drb szarvasmarha befogadására istállók építtettek Untergalgenfelden, a Bern és ostermundigeni vasúti állomás utvonalán, ahol azóta minden őszszel, a f. évben pedig aug. 30., 31. és szept. 1-én tartatik meg az állatkiállitás, melyen csakis a szövetkezeti tagok jelenhetnek meg sajáttenyésztésű pirostarka állatjaikkal. ján. A koma azt hitte, hogy talán mégveszett s ijedtében ráfogta a puskáját, hogy menten agyonlövi. Schlicknek se kellett több; felugrott, mint ha sohase lett volna baja s vágtatva menekült hozzám. Onnan morgott a koma felé: Tulajdonképen ekkor értettem meg, hogy minő geniális. Olyan bolondnak tetszett a dolog, hogy el nem árultam volna semmiért sem. Hisz' ezzel a kutyával még sok mulatságom lesz, gondoltam. ügy is volt. Otthon kilopott a konyhából egy darab spékelni való szalonnát, lenyelte s aztán hamar kifeküdt az árnyékos fa alá, mint akinek semmi köze sincs a konyhához. Egyszer csak veszi a bent settenkedő kuvaszt a szakácsné s bőszen kiabálja: kell szalonna? kell?!... Schlick félszemmel arra bandzsított, de egyébiránt meg nem mozdult. Másnap éppen akkor kezdtem megfigyelni, amikor becsalogatta a másik kuvaszt a konyhába. Valósággal hivta. - Ehhez különös módon értenek a kutyák. Bodri bement vele s egyszer csak látom, hogy Schlick kotródik kifelé valami zsákmánynyal. A barátját ott hagyta kezesnek. Azt is csakhamar megverték ő érte. Velem is megpróbálta egyszer, hogy vadászaton váljék bénává. Egy szép falka fogoly E kiállítás megteremtésére azon körülmény vezette a szövetkezeti tagokat, hogy előzőleg igen nagy nehézségre bukkantak a vevők, akik szép tenyészanyagot kerestek, mert nem tudták, hogy hol találhatnak olyanokat s gyakran végigjártak 6 8 istállót is, amig talán csak a kilencz-tizedikben találtak olyan anyagot, mely kívánalmaikat kielégítette, az olyan tenyésztőt pedig, aki szép anyaggal rendelkezett, sokszor fel sem keresték, mert nem ismerték. Fenforgott tehát annak a szüksége, hogy egy olyan eladási központot létesítsenek, ahol a vevő is kielégítheti szükségletét s az eladó is jó piaczot talál. Ezért teremtették meg tehát e bern-ostermundigeni vásárral kapcsolatos kiállítást, amelynek létezéséről jó nekünk is tudni, mert mi még nem egyszer vagyunk rákényszerítve arra, hogy a külföldre menjünk jó tenyészanyagokért, már pedig nagyobb és jobb választékot, mint a szóbanforgó piaczon, aligha találunk másutt. Azért is foglalkozzunk egy kissé ezen vásárral behatóbban, képekben is bemutatván egynéhány díjazott állatot, hogy ne csak a felhajtott anyag mennyiségéről és áráról, de minőségéről is nyerjünk tájékozást év év év A bejelentett állatok száma A felhajtott A díjazott Az eladott Átlagos eladási ár frank A legutóbbi vásárról következő részletes adatok közölhetők: kor felhajtatott eladatott darabonkénti átlagos ár 8 12 hónap 153 db 48 db (31"4 0 /o)' 719 frank 1 2 év (46'6%) 745 ' 2 3 év 28., " 7 (25'Ó /o). 609 : Az árak 190 és 2920 frank között ' ingadoztak. És pedig: 2000 franknál drágábban eladatott 4 db frankért ' ' 90, 500 frankon alul , A mellékelt három ábra a legutóbbi kiállításon díjazott 3 drb szimmenthali bikát ábrázol, amelyek mindenike élénken illusztrálja az oda felhajtott anyag kitűnőségét. Érdekesek ez ábrák azért is, mert a bikák feltűnően hasonlítanak egymáshoz, élénken illusztrálva ez állatok kitűnő átörökítő képességét. Az első ábrán látható Joggeli" nevü bikának fia, a második ábrán látható Benz I"; ennek fia ; beszállt a vágásnak egy sürü pontjára, ahol sok volt a vadkomló. Ezen Schlick csak nagyon keservesen tudott keresztül vergődni. De hát kénytelen volt vele. Küldöm: aló, menj, keress! - Rám néz azzal a fájdalmasan bamba nézéssel, amit már ösmertem. Mintha azt mondta volna: de hát nem sajnálsz? Nézd, szegény Schlick már megint beteg, nézd!" És csakugyan, emelgetni kezdte a lábát. Dühbe borultam. Ej akasztani való, hát engem is baleknak nézel, mint a komát? Puff! jót húztam rajta a kutyakorbácscsal. Hogy kiegyenesedett 1 Nem volt már semmi bája. Megértette, hogy velem nem lehet neki a bolondját járatnia. Keresett, hogy öröm volt nézni. Persze hogy az elemózsiából kijutott a része békitésül és jutalmazásul. A koma egyszer furcsán járt vele. Nagyszerű álma volt a komának s ha elkezdett horkolni, reggelig el nem hallgatott. Októberben erdei sneffeztünk s kint háltunk a kerülőházban, hogy a rossz utakon ki ne törjük a sötétben valaminket. Schlick persze velünk volt. Egész éjjel nagyon hánykolódott a koma, el nem tudtam gondolni, mi baja. Hajnalban morgott is és végre gyertyát gyújtott. tehát Joggelinek unokája, a 3-ik ábrán feltüntetett Benz II. Joggeli a Rheinthali. (Aargau) állattenyésztő egyesület birtokában van ban, borjú korában az untersei állatdijázáson a legnagyobb díjjal, 200 frankkal lett díjazva; 1897-ben ugyanott 460 frankkal; 1898-ban 76 bírálati egységszámmal (100 egységre) 342 frankkal lett jutalmazva; 1899-ben 79 egységgel 378 frankkal és 1900-ban 78 egységgel 368 frankkal. Ez a bika az, amely Aargauban a legtöbb és legnagyobb dijakat nyerte. Joggeli testének kitűnő mellső részével s szép egyenes hátvonalával, daczára 5 l At éves korának, még mindig kitűnik. A mult év végén a kiállítás alkalmából lett lefényképezve, a hosszú vasúti szállítástól meglehetősen eltörődött állapotban, ami meg is látszik rajta. Benz I. Joggelinek fia, első ízben 1898-ban borjú korában első díjjal lett díjazva ben 84 pointtal 100 frank díjban részesült, 1900-ban pedig a telivérek osztályában 83V2 pointtal ugyancsak 100 frank dijat kapott. Az I. és III. díjazás alkalmával a berni kanton gazdasági egyesületének ezüst érmével is ki lett tüntetve. Még 1898-ban az I. kiállítás alkalmával tenyésztőjétől, Burger Jakabtól a Tramelani. (Berni Jura) állattenyésztő egyesület 2600 frankért vásárolta meg, ahol mind máig mint fedező bika működik. Az ostermundigeni kiállításokon kívül más kiállításokon is lett dijazva s összesen 1720 frank pénzdijat szerzett a szövetkezetnek. Kitűnő átörökitési képességét bizonyítja, hogy számos'utóda lett első és másodrangú díjjal kitüntetve. Nem lesz érdektelen e két kiválóan szép bika bírálati lapjait az alábbiakban bemutatni: Maximum Joggeli Benzl. Fej Nvak IS '2 l k 2 Törzs: Mellkas hossza 3) mélység 3 > öblösségöj.! Váll és mar ; Hátvonal , Ágyék, horpasz, has Far hossza 2 \... Csipőtávolság 2 Csipőízület távola 2 J... Faroktő I Koncz izmoltsága V. 10; 8 I /í 8 4 3*/«4 4 3 l /2 Akkor láttam, hogy a pokróczát keresi, mert fázott. Gsipős volt az őszi éjszaka s elkelt a takaró. A pokrócz sehol sem volt. A koma nagyot káromkodott. Talán nem is hozattad be, mondtam naivul. Összeszidott. Ne beszélj bolondokat. Csak nem vesztem meg, hogy be ne takaródzam télviz idején. (Mindig hajlott az ilyen túlzásokra.) Kerestük, kerestük a pokróczát, végre megtaláltuk. Schlick aludt rajta az ágy alatt. Nyilván lecsüngött volt a vége s az élelmes kutya lehúzta lassankint magához. A koma nem győzte szidni: Bitang! Állat! Kutya! Schlick végig élvezett és szenvedeti velünk vagy nyolcz vadászesztendőt. Eleinte olyan gyors volt, mint a lokomotív, utoljára megcsöndesedett, mint az omnibusz. Csakugyan beleestek a csuzok. Végre is a pákosztossága vitte a ;másvilágra. Lenyelt a vágásban egy mérgezett falatot s attól kinyujtózott. A koma volt az egyetlen, aki nem sajnálta.

4 14ÍÖ KÖZTELEK, ÁÜGÜSZTÜS HÓ'3l. 6á. SZÁM 11-IK ÉVFOLFÁM. Végtagok: Maximum Jagelli Benz I. Felkar és alkar. _ Czomb és csánk 5 3 l /a 5 Lábvég és mancs 3 2 2Vs A végtagok állása és járás V> 3 l h Bőr és szőrzet Szín Arányosság (tulnőttség, csontfinomság, végtagok hossza) Növekedés (suly) 7 Ö-Vi 6 Összesen Va Bencz I. fia Bencz II. az első díjazás alkalmával még nem találtatott olyan kitűnőnek mint atyja s csak tizenegyedik helyen lett dijazva 20 frankkal. Annak daczára a Corsieri állattenyésztő egyesület által 1030 frankért vétetett meg, a mi eléggé bizonyítja, hogy a szóban levő kiállításon még 11 helyt is igen értékes állatok dijaztatnak. Az itteni Farmers Club egyik ülésében Thomas H.. Garton előadást tartott a növények tudományos tenyésztéséről. Ezen felolvasást magát nagyobb vita követte s a vitát nagyobb érdeklődés. Az érdeklődés annál jogosultabb volt, mivel köztudomásu dolog, hogy a Gartonféle kisérletek már 1880 óta kitartó buzgalommal folynak s így voltaképen 20 évet felülhaladó tudományos kisérletek eredményének megállapításáról volt sző. koznak; csak ujabban vonta a takarmányféléket is kísérletei körébe a fiatalabbik testvér, John-Garton, azzal a czélzattal, hogy a takar- Mr. Garton, illetőleg most már a Gartons mánynövényeket is ugy fejlessze ki, mint czég szives meghívása folytán folyó évi julius bátyja a kalászosokat. Mac Alpiae, a highlandi hó 18-án egy társaságban magukkal a czégtulajdonosokkal és pár szakemberrel mentem a nevezett társaság évkönyveiben írja le az Agrikultural Svciety növény szakembere, aki ki a. Newton-le Uillowsi telepre, közel Warring- eredményeket, főleg annak tulajdonítja az itt tonhoz, Liverpool mellett, ahol épen virágzás ideje volt s épen javában folytak a kísérletek. Az összes kísérletek csupán kalászosokra és takarmányfüvekre vonatkoznak. Egy-egy fajr ból mintegy példány áll áüag rendelkezésre s a telep mintegy 500 kat. hold területű ennélfogva óriás mennyiségű válfajt mutat be. A kísérletek tisztán és kizárólag tudományos szempontból indultak meg és pedig azon az alapon, hogy semmi elméleti állítás nem fogadtatott el gyakorlati igazolás nélkül. A kísérletek meglepő eredményeket hoztak létre. Első sorban konstatálták azt, hogy természetes keresztezés nem jön létre a növényvilágbán, legalább nem a kalászos növényeknél elegendő mérvben arra, hogy számot tehessen; aztán azt, hogy a termékenyítés menete, teljesen hasonló az állatvilágéval; hogy toyábbá nem minden válfaj hajlandó a kereszs T-h hónapos berni bika. Benz I.-nek apja, Benz Il.-nek nagyapja. Ezen képeinkkel bemutatott állatok szimmenthalit tezésre s hogy ennélfogva bizonyos irányú mi- j tartása és kifejlesztése mellett miként sike- tenyésztő gazdáinknak mindenesetre nőségek elérésére a keresztező anyagok kivárült, vagy a fekete tatárzab átalakítása bőven mintául szolgálhatnak. th. logatása csak fokozatosan érhető el, ennélfogva termő fehér zabbá, vagy a buza hozamáges 3, 4, esetleg több év átmenet is szüksénak jelentékeny megnövelése miként esz- arra, hogy a keresztezés előkészíttessék a közöltetett, nem volt véletlen Utján, hanem megfelelő minőségű fajok közt; hogy végül a tudomáhyös elmélet szigorú vezetése mellett GAZBASÁGI NÖVÉNYTAN. keresztezés ép oly gyakran hoz elő, az uj nemzedékben czéltudatosan, valóban meglepők. Lehetetlen, Rovatvezető: Mezey gyula. minden szempontból rosszabb ered- hogy bizonyos mértékig legalább esetlegességek ményeket, mint jobbakat; s hogy ennélfogva ne játszottak volna közre, amellett csak kevés, Uj tudományos növénytenyésztési türelem, kitartás mellett a keresztezésre alkalmas mint emiitettem, átlag példány állván válfajok tudományos megítélése és előké- rendelkezésre minden fajból, a végeredmények kísérletek. szítése is szükséges. nehezebben állapithatók. meg. Csak ki akarom (György Endre londoni szaktudósitó jelentése.) Garton érdekes és kétségkívül nagy tudományos emelni, hogy ha az eredeti anyapéldányokat oda- becscsel biró mikro-photogrammokat állítjuk a három czél bármelyikénél elért legutolsó vett fel az utolsó tizenöt év alatt a megtermékenyítés eredmények mellé, a különbözet rendkívül meglődése folyamáról, a növényi ivarszervek fejlepő, az eredmények egyszerűen bámulatosak. és ténykedéséről, a melyek magokban Ismételnem kell azonban, hogy reám még magoknál véve is egyik igen becses adalékát képezik a az eredményeknél is megdöbbentőbb növényvilág fiziológiájának. Kísérletei és felvételei hatást tettek a fejlődés menetei, a melyek is csak a kalászos növényekre vonat- legalább előttem kétségbevonhatlan világosságba helyezték azt a tényt, miszerint a tudományos elért sikereket, hogy épugy, mint a kalászosoknál első sorban a meddő virágok termékenyekké való átváltoztatásáról van szó, s részletesen leirja az eredményeket évről-évre fűnél, répánál, babnál, borsónál, lóherénél. Az előállított változatok száma itt nem oly nagy, mint a kalászosoknál, de. itt is több, mint 2600 faj van már ma; s a legérdekesebb az, hogy van már több száz faj olyan köztük, amelyek örökösök és nagyobb hozamot is adnak. A mikro-photogrammok egész sorozatát átvizsgálva még laikus ember előtt is teljesen világossá válik az, hogy a növénytenyészet folyamata ugyanaz lévén, mint az állattenyészeté : a modern gazda ép ugy reá lesz utalva a növénytenyésztést ezen tudományos alapokon folytatni, mint az állattenyésztést s csak helyeselhető Garton azon megjegyzése, hogy kétségkívül egyoldalúságra mutat, ha az állattenyésztés ily nagy arányú tudományos fejlesztése mek. lett a növénytenyésztés ép oly pusztán gyakorlati állapotban van ma is, mint volt századokkal ezelőtt. Már most tudományosan megállapítván a tenyésztés menetét, és a lehetőséget és sorrendet, csupán a kívánatos czél kitűzéséről van szó. A kalászosoknál ezt Garton a nagyobb hozam,, korábbi érés és az erősebb szalmában jelölte ki, s ezen az alapon vezette a tenyésztés', kikeresve alapul a legerősebbeknek látszó fajokat. Érdekes, hogy a keresztezéseknél nem egyszer reá jött a meddőségi hajiamra, melyet aztán visszafelé kellett fejleszteni ismét; egyik vagy másik irányban tultengésre, melyet ismét gyengíteni kellett, természetesen figyelem nélkül ugyan a talajkülönbözetekre, az egész telep homogén talaj lévén, de figyelemmel a trágya és a munka különbözőségekre. Szerfelett érdekes ugy a bemutatott eredmény, mint még inkább a fokozatos haladás folyama a kívánatos irányban. A különböző példányok, a melyek azt mutatják, hogy például az árpa négysoruvá tétele eredeti többi jó tulajdonságának fen- növénytenyésztés lehetősége czéltudatos irányban e felfedezések és kisérletek által teljesen

5 68. SZÁM 11 IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HŐ ép ugy meg van állapítva, mint az állattenyésztésé. Mindenesetre nagy érdekünk a tudomány ezen nagy uj vívmányát felhasználni nálunk is. A Garton-czég ez irányban tett kérdéseimre szives készséggel igérte meg, hogy a a magyar szakembereknek is teljes rendelkezésére áll az egész ügy megmutatása, megmagyarázása, esetleg bevezetésére. szentirásbeli bő és sovány évek korszaka még korántsem szűnt meg és hogy a legjobb gazda is a? időjárás viszontagságaival szemben sok esetben tehetetlen. Ilyen helyzetben voltunk a 70-es években, amikor a sok eső a kész ter- dóbb lesz, mint a földjeit kevésbbé gondozó gazdáé. Egyenlő talajmínőséget feltételezve a jó gazda 8 11 q-nyi ingadozások mellett 10 q-nyi átlagos gabonatermést ér el kat. holdanként, ÜZEMTAN. Rovatvezető : Hensch Árpád. Az idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? (Felelet a 435. számú kérdésre, üzemtani szempontból.) A kérdésben megpendített érdekes eszmecsere nem egyes gazdák, hanem két gazdapárt véleményét tolmácsolja. Az egyik párt tagjai mindent az időjárásra szeretnek tolni s ezek szerint az idő a gazda, a másik párt tagjai nem ismernek sem rossz földet, sem rossz időjárást, ők a természet ezen mostohaságait erős akarattal mind legyőzhetni vélik; szerintök a gazda az idő. " A valóságban pedig ugy áll a dolog, hogy az idő, ami alatt főképen az időjárás értendő, mindkét tábor terméseit és ezzel gazdaságaik jövedelmezőségét a leglényegeseb- : ben befolyásolja. A külömbség csak az, hogy a jó gazda terméseinek ingadozásai jóval csekélyebbek, mint a rossz gazdáé, amit különösen ezidén úgyszólván, kézzelfoghatólag lehetett tapasztalni. Aki földjeit megfelelő, nevezetesen eléggé mély mivelésben részesítette és trágyával kellően ellátta, annak ezidén is, általában szólva a szárazság dáczára, kielégítő gabonatermése volt, amely kat. holdanként q-t tett, mig a kevésbbé jól megmivelt földekről alig 7 8 q-t kaptak. Ellenben a későn letakaritásra kerülő terményeknél tengeri, répa, burgonya a jó mivelés és bő trágyázás sem volt képes az eső hiányát kompentálni, ezeknél 207. ábra. Benz II. lo'/a hónapos. mést tönkre tette. Ellenben a 80-as években még olyan földekről is nyertek pl ben métermázsás terméseket, amelyek átlagos termése ennek alig felét teszi. Ime az időjárás befolyása a termésekre! Ezzel azonban korántsem mondom azt, hogy a gazda teljesen tehetetlen az időjárással a termés eltérései nem lesznek akkorák s igy szemben, sőt ellenkezőleg az által, hogy földjeit folyton jó kondiczióban tartja, okvetlenül kétségt elenné válik,'hogy bizony az idő a gazda. Hogyha pedig hosszabb időszakokra visszatekintünk, pl. az utolsó 3 évtizedre, okvetlenül bak lesznek, terméseinek ingadozása pedig azt fogja elérni, hogy átlagos termései nagyob- arra a meggyőződésre kell, jutnunk, hogy a igy jövedelme nagyobb és állán ábra. Benz I. 2 éves' és 10 h hónapos. ' mig rosszabbul gazdálkodó szomszédja földjein a termések 4 10 q közt váltakoznak s az átlag alig 7 q-t tesz. A szántóföld jó kondicziója tehát kétségtelenül hatalmas fegyver az időjárás viszontagságaival szemben, de ezek hatását teljesen ellensúlyozni ez sem képes és csak ezen kikötés mellett állhat a tétel, hogy a gazda az idő. Nem osztom azonban azt a nézetet, hogy több a jó, mint a rossz idő, hanem az általános tapasztalat szerint mindkettőből egyformán kijut s a földjeit folyton jó kondiczióban tartó gazdának ebből az az előnye, bogy a rossz idő' jírás Jcedvezötlen hatásait jobban ellensúlyozván, hátrányos hatását kevésbbé érzi, mint a földjeit nem oly gondosán kezelő gazda. A lovakra vonatkozó hasonlatra nézve pedig véleményem az, hogy a jó kondiczióban levő pár ló lesz a győztes. Ilyen irányú kísérlet tudtommal nem történt ugyan, de aki háborúkban vagy hadgyakorlatokon részt vett, tapasztalhatta, hogy á jó kondiczióban levő katona sokkal tovább birja ki a hadviselés viszontagságait, a koplalást és szomjazást, mint az aki lezsaroltan került a táborba; s bizonyára igy van az a lóval is. Hogyha pedig az mérföldnyi utat per analogiam, a szántóföld jövedelmi rekordjának tekintjük, kétségtelen, hogy ha valaki a gazdálkodást jó kondiczióban álló földekkel kezdi, még rossz években is kedvezőbb rekordot fog elérni, mint akinek kizsarolt földekkel kellett a versenyt megkezdeni, még abban az esetben is, ha az utóbbi néhány fórtkapott. Hensch Árpád.

6 1412 KŐZTELEK, AUGUSZTUS H SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. Szarvasmarháknak idegen testek lenyelese által okozott betegségei. Szarvasmarhák tudvalevőleg a felvett takarmányt csak durván rágják össze és azután lenyelik. Innen van az, hogy a legkülönfélébb idegen tárgyakat, melyek véletlenül a takarmány kpzé keveredtek, a gyomraikba továbbítanak, sőt vannak, kik az állítják, hogy épen az ilyen idegen tárgyakat nagy előszeretettel kikeresik a marhák, hogy azután mohón lenyeljék. Ezen tárgyak rövidebb-hosszabb idő múlva különféle sérüléseket és többé-kevésbé súlyos megbetegedéseket okoznak. Azonban egyes takarmányfélék is, nevezetesen a gumósak, répák, burgonya stb., melyeket a marhák megfelelő, előzetes elkészítés, megrágás nélkül nyelnek le, megakadhatnak a nyelőcsőben és gyakran életveszélyes megbetegedésre vezetnek. Ilyenkor félelem, nyugtalanság lepi meg az állatot, erős nyálzás, nyelési ingerek, köhögés, többszörös bélsár- és vizeletürítés, majd felfúvódás azon általános tünetek, melyek a nyeldeső eldugulására gyanút keltenek. Különösen ha közvetlenül a garat mögött akadt meg az idegen test, jelentkeznek igen súlyosan ezen jelenségek, mig ha lejebb vagy a nyelőcső mellüri részét zárja el, már sokkal enyhébbek a tünetek, jóval nyugodtabban viselkednek és kevesebbet erőlködnek. A nyelőcső elzáródásáról legkönnyebben ugy lehet meggyőződni, hogy vizet öntünk a marha szájába; ha ezt lenyeli, szabad az ut a gyomrok felé, ha visszafolyik a szájába, el van zárva. A nyelőcső eldugulása ritkán vezet elhullásra vagy kényszervágatásra, többnyire sikerül az idegen testet vagy a szájba visszaszorítani, vagy le a gyomorba juttatni. Ezen czélból lehet az idegen testet fennakadása helyén meghagyni. Bár ezen eljárás látszólag irrationálisnak tűnik fel, mégis czélhoz vezethet. Ilyenkor azonban a felfúvódásra kell különös figyelemmel lenni és a gázokkal telt bendőt kellő időben szűrcsapóim. Az idegen testet a szájból nagyobb mennyiségben hozzákerülő nyál, a nyelőcső nyálkája és a meleg annyira felmaczerálja, hogy legfeljebb óra múlva magától lesiklik a bendőbe. Másik eljárás az idegen testet felfelé a garatba szorítani, a marha fejét fel és előre kinyujtatjuk és hüvelykujjunkkal lassú, tartós nyomással a megakadt testet felfelé tolni iparkodunk. Közvetlenül a garat előtt nagyobb ellentállásra találunk a garatnak a bárzsingba való átmenetelénél, de ha ezen sikerült átjutni, akkor már a szájba kerülhet, ha nem, visszacsúszik előbbi helyére. Gömbölyű darabokat könnyebben lehet eltávolítani, mint a laposakat vagy szögleteseket. Lehet a megakadt idegen testet a szájon és garaton át bevezetett kézzel kiszedni. Ez kétségtelenül a legegyszerűbb és legjobb eljárás, ha az illető keze elég kicsiny és a marha nem fiatal. A benyulás előtt az idegen testet felfelé kell szorítani a garat felé és ezen helyzetében a segéd által megtartatni; az idegen test felülete többnyire igen sikos, ezért lehetőleg nagy darabot kell belőle megfogni. További eljárás egy fogókészülék segélyével kihúzni a tárgyat, A készük a gyomorsondához hasonló belül üres cső, melynek végén két légycsapóhoz hasonló lebeny van alkalmazva. Ezen lebenyek a cső másik végén levő csavarral kinyithatók és bezárhatok. Eltekintve a készülék magas árától, szerkezete nem látszik olyannak, melylyel a szük nyelőcsőben sokat elérhetni lehetne. Jobban ajánlható ennél az idegen test letolását megkísérlem a gyomorsonda vagy egy más hajlékony rud (spanyoloknád, ostornyél) segélyével. Itt azonban különösen vigyázni kell a nyelőcső falára, mert durva erőszakoskodás alkalmával az könnyen kiszakadhat, minek következménye a többnyire halálos kimenetelű nyelőcső-sipoly. A nyelőcső kiszakadásának tünetei a nyakon kifejlődő, többnyire serczegő, fájdalmas duzzanat, étvágytalanság, bágyadtság, lélekzési nehézség, később láz. Hasonlóképen veszedelmes lehet, ha durván hajtják végre, az idegen test széjjelnyomása, széjjelmorzsolása a nyelőcsőben. Itt is erősebb zúzódások, szakadások jöhetnek létre. Végül lehet az idegen testet a nyelőcső felmetszése után kivenni. A nyelőcsövet balra eltolva a szőröket leborotváljuk és domború élű késsel a bőrt, a bőrizmot és kötőszövetet az alattuk és bennük lefutó nagy vérerek és idegek elkerülésével, illetve félretolásával a nyelőcsövet hosszirányban átmetszük. A sebnek alsó széle felülről és belülről le- és kifelé irányuljon, hogy igy a sebváladéknak és a nyelőcső tartalmának kifelé legyen szabad utja. és sülyedések, genyesedések, üszkösödések lehetőleg elkerülhetők legyenek. Az idegen test kivétele után a nyelőcső sebet gombos varrattal egyesitik, a külső sebet nyitva hagyják. Az operáczió után 24 órán át koplalni kell a marhának, utánna jő ideig csupán lágytakarmányt, füvet, friss szénát szabad ennie. A legtöbb esetben azonban a nyelőcsőseben keresztül szivárog valami, a seb befertőztetik; ezért ezen műtét mindig koczkáztatott sikerrel jár és azért csak ritkán ajánlható. Szorosabb értelemben véve a lenyelt tárgyak közül csak azok nevezhetők idegen testeknek, melyek egyébként nem szokták a szarvasmarhák táplálékát képezni. Ilyenek fa-, üvegdarabok, kavicsok,' tűk, szögek, szőrök stb. Leggyakrabban okoznak ezek közül betegségeket az éles és hegyes tárgyak, nevezetesen a tűk és szögek, melyek a szájtól kezdve.a gyomrokig, mindenütt beékelődhetnek. Ha a nyelvet sértik meg, az állatok visszahúzódnak a jászoltól, nem esznek, fejüket rázzák, erősen nyálzanak és üres rágómozgásokat végeznek. A nyelvből az idegen tárgyat kézzel vagy fogóval kihúzva, az állatok csakhamar meggyógyulnak. Hasonló sebzések előfordulnak a száj többi lágy részében, a garatban, nyelőcsőben, de leggyakrabban találhatók az előnyomrokban. Az előgyomrok tartalma csaknem mindig idegen tárgyakkal kevert. Legtöbbször a benne levő tompa tárgyak, homok alig okoz súlyosabb megbetegedést, sőt gyakran nagyobb mennyiségű homok bennléte daczára az állatok semmiféle betegségre utaló tünetet sem mutatnak. Csak az egyes érzékenyebbek nyögnek, hamar kifáradnak, kimerülnek, majd étvágyuk is rosszabbodik, lélekzésük nehezebb, érverésük szapora lesz és lesoványodva elpusztulnak. A hegyes tárgyak közül egyesek csupán befurakodnak az előgyomrok falába, mások azon áthatolva, más szerveket is sértenek meg. Előbbi esetben a helybeli fájdalmasság mellett, melyet ököllel való erősebb nyomással lehet kimutatni, általános rosszullét, dobkór és más emésztési zavarok (bélsárpangás, vagy ellenkezőleg hasmenés stb.), lesoványodás észlelhető. Sokkal gyakoribb az, hogy a hegyes és éles tárgyak a gyomor falának összehúzódásai következtében ezen áthatol, a rekeszizmot átjárva a mellüregbe kerül és itt leggyakrabban a szivburkát sérti meg, szurokgyuladást hoz létre. Ennek kifejlődéséig rendszerint annyira enyhék a tünetek, hogy a marha alig tűnik fel betegnek; később azonban igen rohamosan súlyosbodik a betegek állapota, sőt több esetben hirtelen elhullás okát is a bonczolás alkalmával az idegen test által előidézett szivburokgyuladásban találták. Ezen szivburokgyuladás tünetei nagyfokú bágyadtság, étvágytalanság és lesoványodás, a mellkas bejárata előtt a szügyön lágy, tésztás tapintatu duzzanat, a nyakon futóvérerek erős teltsége, zörejek a sziv fölött. Ezen betegség mindig halálos kimenetelű, ezért gyógykezelése eredménytelen kisérlet marad, e helyett ajánlatosabb a bántalom megállapítása után a marhát kényszervágatni. Ha a hegyes tárgy az előgyomrok hátulsó falát fúrja át, megsebezheti a májat, a lépet, a beleket. Ezek sérülései esetén általános rosszullét és emésztési zavarok nagyfokú lesoványodással lépnek fel. Obich és mások ismételten eltávolítottak a hasüregből, illetve a hasüri zsigerekből operáczió utján idegen testeket, utána a sebek összevarrása után gyógyulás állt be. Azonban ezen esetekben már mindig előre meg tudták állapítani, hogy tényleg idegen test fúrta át az illető hasüreg zsigerfalát. Ennek hiányában az operáczió meddő munkát képez. Zimmermann LEVÉLSZEKRÉNY. Ágoston. Kérdés kértlés. Kezelésem alatt levő uradalmi erdőben nagy makktermés mutatkozik s azt sertések feletetésére nem adhatnám el? Kérem a Köztelek" t. olvasóit a feleletek rovatában közölni velem, hogy megtermett tiszta makkot hol és mily árban lehetne ertékesiteni métermázsa vagy hektoliterenként? Fáj. M. M kérdés. Mi módon lehet enyhíteni tulerős erdei törkölypálinka vagy szilvóriumnak érdes izét víz hozzávegyitése nélkül. H. A 450. kérdés. Fehér boraim mikor hordóból üvegbe fejtettem, megfeketedtek. Kérek felvilágosítást, hogy mit tegyek a megfeketedés ellen? Boraim azelőtt nem voltak átfejtve, csak most egy év előtt. Tót-Györk. F kérdés. Szíveskedjenek a mellékelt szőlőfürtöt pusztító betegséget meghatározni és velem tudatni, mert szőlőmben nagy pusztítást visz végbe. Lehetne-e ellene védekezni, ha igen, mivel és hogyan? V. 8. Felelet. Törkölypálinka érdes izének enyhítése. (Felelet a 449. sz. kérdésre.) Ha áz idei törkölypálinka érdes és torkotkaparó izét csupán a fiatalság okozza, akkor az érés közben 1 2 év alatt s később még jobban magától el fog múlni, ugy hogy azzal nem kell semmit se tenni, mindössze az első év elmultával tiszta régi hordóba átfejteni. Ha azonban a torokkaparó izt odakozmálás okozná amit igy látatlanban nem tudhatunk azon csak tisztázó lefőzéssel és elég vastag faszénrétegen való átszüréssel lehetne, ugy a hogy, segíteni. Különben idővel ez is gyengül magától. Bizonyos oxidáló hatású kémiai szerekkel is lehet ugyan az ilyen pálinkán segíteni, de azt csak abban gyakorolt egyén végezheti el. Végül megjegyzem, hogy ha egy liternyi pálinkában l /i 1 dekányi fehér kandisz-ezukrot feloldunk, attól nem lesz, édes, de jóval simább izü; igy szoktak tenni például a cognac-kal is. Igen erős pálinkát azonban másképen megszelídíteni nem lehet, mint viz hozzáelegyitésével. Gy. 1. Megfeketedő borok javítása. (.Felelet a 450. sz. kérdésre). Bizony gyakori panasz az, hogy fehér borok, melyeket nem fejtettek elég gyakran, az átfejtés wgy palaczkozás után sötét, szint öltenek és tükrüket elveszítik. Ezt ugy hivják, hogy: barna törés. Ennek oka egy sajátszerű különösen nem érett szőlőben és egyéb gyümölcsökben tetemes mennyiségben meglevő oxidáze nevü anyag jelenléte,

7 68. SZÁM ÍL-IK ÉVFOLYAM, KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ mely a must vagy bor levegővel való érintkezésekor bizonyos alkatrészeket sajátos sötét szinü oldhatatlan anyaggá változtak át és az előbb átlátszó, tiszta tükrü italt zavarossá, sötét színűvé teszi. Ez leginkább hibás, rothadt szőlőből készített s kivált a törkölyön sokáig állott mustokból készült borokon mutatkozik s csak igen sokszor megismételt fejtések után mülik el. E bajon segíthetni vagy a bor felmelegítése (u. n. pasteurözése) által, melyet azonban nagyobb mennyiségű bornál külön készülékben lehet csak végrehajtani, vagy ugy is, hogy a bort ismételten csersavval és zselatinnel (1 hektoliterre rendszerint 4 gr. csersav és 8 gr. zselatin szükséges) és aztán kénezett hordóba fejtjük át. Nem kellemes müvelet ez, de másképpen czélt érni alig lehet. A borok mérsékelt szeszezése szintén jó hatású s borkereskedők tényleg ezt is megteszik. Megjegyzem azonban, hogy nem eléggé savanyu bor megfeketedését (ez már nem barnulás) az is okozhatja, hogy valami képpen vas került bele (például kénezésre használt vashuzal stb.) és ezt a bor feloldván, a levegőn csersavas vas válik ki belőle s ez okozza a sötét szint. Az ilyenen, ha a baj nem nagy mértékű, sokszor már jó savanyu borral való összeházasítás segit, valamint segíthet a fent említett deritési eljárás többszöri megismétlése. Gy.I. Beteg szőlőfürt. (Felelet a 451. sz. kérdésre) V. S. ur két szőlőfürtöt küldött be, a melyek az érés kezdetén vannak, amennyiben a bogyók egyrésze most kezd éppen színesedni. Az egészséges zöldbogyók, és az egészséges, kékülő bogyókon kivül vannak olyan zöldbogyók, amelyek oldala kisebb-nagyobb darabon be van horpadva s itt ólom vagy pedig'szennyesbarna színű ; vannak azután bőrbarna, zsacskómódra összeránczolt, kissé ruganyos szemek u. n. bőrösbogyók, és végre már teljesen összeaszott ránczos bogyók. A betegséget a Peronospora viticola gomba okozza, melynek szálas teste miczeliuma benn tanyáz a bogyókban. Amint a betegség egy-egy bogyóban előrehaladt, a szerint változott el a bogyó. A foltos, behorpadt bogyók a beteg első, a bőrös bogyók a betegség második és végre az összeaszott száraz bogyók a betegség utolsó stádiumában vannak. Az összeszáradás a sorsa rendesen minden bogyónak, amelyet a Peronospora megtámadott, s igy e sorsra jutnak néhány nap múlva a bőrös és a foltos bogyók is. Legfeljebb ha esős idő áll be, akkor annyiban szenved változást pusztulásuk, hogy a teljes kiszáradás előtt penészgombák ütnek a fürtökön tanyát. Ilyen tájban, amikor a szőlőbogyók már teljes nagyságukat elérve érésnek indulnak, a Peronóspora a bogyókat nem szokta többé megtámadni, s igy a baj továbbterjedésétől nem kell tartania. Hogy azonban csalódás ne érje, megmondom, hogy azok között a bogyók között is, amelyek most még egészségeseknek látszanak, lehetnek sőt bizonynyal vannak is olyanok amelyekben már benn van a betegség csirája, de amelyek betegsége még nem fejlődött ki annyira, hogy szabad szemmel észrévehető lenne. Az ilyen bogyók is elfognak még pusztulni. Ha a szőlők be voltak permetezve s a ieveleken még látható a permeteg, akkor a szőlőt most már magára hagyhatja ; az eddiginél nagyobb kárt nem igen fog szenvedni. Abban az esetben azonban, ha eddig nem permetezett, vagy ha permetezett is, de az eső a permeteget lemosta, különösen, ha a levelek is peronosporások: a borszőlőket permeteztesse be mindjárt, a csemegeszőlőket azonban most már permeteznie nem szabad, kivéve, ha rá nem szánja magát arra, hogy ezekből is bort szűrjön. Ennek a permetezésnek két hasznát láthatja. 1. Lehetőleg biztosítja a termés egészséges részének a teljes megérését? 2. Ugyancsak biztosítja a hajtások beéredését és ezzel a jövő évi termést. A nyárvégi meleg napok alatt annyira elhatalmasodhatik még a védtelenül hagyott szőlőkben a peronospóra, hogy lehullhatnak a levelek még a szüret előtt, amikor azután daczára a szőlő fejlődésére eddigi kedvező időjárásnak, mégis csak savanyu bort fog szűrni. Ehhez a bajhoz járulhat még az, hogy az időelőtt megkopaszodott hajtások nem birnak beéredni, s ennek következtében könnyen elfagynak. De ha a netaláni enyhe télben el sem fagynának, a be nem érett hajtások sem mennyiségileg, sem minőség tekintetében nem adnak majd a jövő esztendőben jó termést. Mezey Gyula. Chicago mint tengeri kikötő. Fáikért Alajos, a m. kir. földmivelésügyi miniszter washingtoni szaktudósitójának jelentése. Az északamerikai nagy tavak, és pedig a Lake-Superior, Michigan, Húron, Erié és Ontario melyek mindegyike nagyobb egész Boszniánál, sőt a Lake-Superior nagyobb egész Romániánál a Szt-Lőrincz folyó által az Atlanti Óczeánnal állanak összeköttetésben, közelfekvő tehát a gondolat, hogy az északamerikai kontinens belsejében, de ezen tavak partjain fekvő városok tengeri kikötőkké átalakíttassanak. Legkivált Chicago és Duluth városok erőlködnek ez irányban. Teljes joggal is. Nem kis dolog a kontinentális termelés középpontján lenni és egyúttal ki- és beviteli empóriummá emelkedni. Chicago és Duluth mesés fejlődésüket első sorban a búzának köszönhetik. Chicago azonkívül a tengerinek és ezzel összefüggésben a sertésnek. Ezek gazdaságának főforrásai. Óriási földterület búzája, tengerije és sertésállománya mind Chicagó felé gravitál és pedig jegyezzük meg mindjárt, Amerika legjobb buzavidéke, vagyis a közép-északi államok úgymint: Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan, a két Dakota, stb. Ezen államok gazdag termése számtalan vasúton egy nagy központ: Chicagó felé irányul. Ott legnagyobbrészt hajóra kerül, hogy a nagy tavakon és a csatornákon keresztül vagy New- York, vagy Montrealba vitessék, a hol átrakják az Európába induló Óczeán gőzhajókba, a többi vasúton teszi meg az utat az Atlanti Óczeánig. Chicagó két irányban egyszerre szeretne tengeri kikötővé válni: 1. a tavak segítségével az AÜanti-Oczeánnal; 2. a Missisippi folyó által a mexikói öböllel. Hogy az elsőt elérje, a Welland és a Szt-Lőrincz folyó Lachine csatornáit kellene mélyíteni; hogy a másikat, az uj, most közel 35 millió dollár költséggel ásott úgynevezett drainage" csatornát, mely a Michigan tavat az Illinois-Riverrel és ezel a Mississippi folyóval köti össze, szintén mélyíteni kellene; de azon felül magát a Mississippit is felső folyásának több helyén. Mért vizi uton Chicagó már össze van kötve mindkét tengerrel, de ma még rendes tengeri hajózás, közvetlenül és átrakodás nélkül, sem Európából Chicagóba, sem onnan Európába nem lehetséges és sokáig is nem lesz lehetséges. Az a kísérlet, amit most a Northern Steamship Co. négy újonnan épitett kis hajóival : a Northwestern, Northman, Northtown és a Northernnel tett, nem veszedelmes. A Welland-csatorna, mely az Erié tavát az Ontarióval köti össze, megkerülve a Niagara vízeséseket, valamint a Szt-Lőrincz folyó kataraktjait megkerülő csatornák, ez időszerint oly sekélyek és mélyítésük, mert a talaj igen sziklás, oly nagy összegeket igényel, hogy ezen hajók az utat Chicagóból Liverpoolba, illetve Hamburgba, csak ugy képesek megtenni, ha rakományuk nagy részét Buffalóban kirakják, hogy igy megkönnyítve a Welland és Lachine csatornákon átjuthassanak. Rakományukat azután Montrealban egészítik ki és csak onnan, mint minden más tengeri hajó, indulhatnak további átrakás nélkül rendeltetésük helyére. A Northwestern Steamship Co. hajói 26 láb mélyre merülnek, a Welland-csatorna pedig csak 14 láb mély, igy ennyivel kénytelenek a hajót megkönnyíteni. Érdekes különben az a körülmény is, hogy ezen kísérletnél mindkét hajó, mely eddig elindult, április hóban útközben a jég között megakadt. Az a veszély tehát, hogy Chicagóból most már egyenes uton és igy kisebb szállítási költséggel jöhetne az amerikai buza Európába, nem forog fenn és nagyon sokáig nem is fog fenforogni. Nincs kizárva, hogy évek múlva, tekintve az amerikaiak bámulatra méltó energiáját, ezen csatornák mélyítéséhez hozzálátnak, de ezen nagy munkálatok ma sem megszavazva, sem megkezdve nincsenek. Ha pedig ma megkezdenők is, amire most semmi kilátás, nagyon sok idő telhetik el, mig azok tényleg a forgalomnak átadhatók lesznek. Addig pedig nagyon megváltozhat a buzakivitel iránya ős mérve. - Ma már hanyatlásban van az amerikai búzának kivitele Európába. Részint a folyton szaporodó népességg (77 millió) saját fogyasztása, részint az Ázsiába napról-napra emelkedő kivitel és végül, különösen nyugaton, az eddig búzatermesztésnek szánt területnek más, legtöbb esetben ipari czélokra való felhasználása következtében. Nem szabad feledünk, hogy az Egyesült- Államok ép most változnak át rohamlépésben hatalmas agrárius államból még hatalmasabb ipari állammá. A könnyen, olcsón és nagy haszonnal mivelhető szüzföldeknek, a folytonos telepités és az ott divó rablógazdaság miatt, vége ; ma Amerika erős és magas vámfalaktól megvédve, erőteljes iparos állammá fejlődött. Nekünk gazdáknak ez kétszeres előnyünkre válik, először mert megszabadulunk legveszedelmesebb konkurrensünktől, másodszor mert a most szemünk előtt lefolyó átváltozási folyamatban ugyanaz az amerikai, ki tegnap még búzát és tengerit termelt, ma beáll aczélés gépgyárosnak, tehát erős fogyasztóvá válik és pedig könnyen és szívesen fizető fogyasztóvá. VEGYESEK. Oldal OMGE. közleményei 1407 A buza ára és a tőzsde Tárcza. Schlick Állattenyésztés. A bern-ostermundigeni tenyészállatvásár 1409 Üzemtan. Az idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? 1411 Gazdasági növénytan. Uj tudományos növénytenyésztési kísérletek 1410 Állategészségügy. Szarvasmarháknak idegen testek lenyelése által okozott betegségei 1412 Levélszekrény Vegyesek 1413 Kereskedelem, tőzsde 1416 Szerkesztői üzenetek 1417 Gazdasági tudósító. A földmivelésügyi miniszter Janisch Lajos barakonyi lakost Arad vármegye borosjenői járására nézve a gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg. Forster Géza képviselőjelöltsége. Győrből táviratilag jelentik, hogy a győrmegyei peéri választókerület szabadelvüpárti választópolgárai augusztus 29-én Gyárben népes értekezletet tartottak, amelyen Forster Gézát, az OMGE. igazgatóját, komárommegyei földbirtokost egyhangúlag képviselőül jelölték szabadelvű programmal. Az értekezlet 25 tagu küldöttséget választott, amely szeptember hó 3-án utazik, a főyárosba, hogy Forster

8 14Í4 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ SZAM. 11-IK ÉVFOLYAM. Gézát a jelöltség elfogadására és programmbeszéd tartására felkérje. Forster igazgató ezidőszerint ugyan nincs meg a fővárosban, de hiszszük, hogy a megtisztelő bizalomnak eleget fog tenni, annál is inkább, mert az ő tehetségével, munkásságával és az agrár ügyek terén szerzett tapasztalataival ezt a bizalmat nemcsak kiérdemelte, hanem a parlamentnek oly tagját fogja képezni, kinek möködése a mezőgazdasági érdekek elősegítésében hazánk jólétének előmozdítására fog szolgálni. Komlótermesztők figyelmébe. Az OMGE. folyó évi október hó 1 10-ig országos komlókiállitást rendez, melynek programmja megküldetett az összes ismertebb komlótermesztőknek. A feltételek szerint a komlóminták beküldéseinek határidejéül szeptember 27. van kitűzve, miután azonban az ügy érdekében van, hogy ugy a résztvevők, mint a felküldeni szándékolt minták számát a rendezőség mielőbb ismerje, ennélfogva felkérjük azokat a komlótermesztőket, kik az országos komlókiállitáson résztvenni kívánnak, hogy ebbeli szándékukat és a f elküldendő minták számát szeptember 10-ig az OMGE. titkári hivatalánál bejelenteni szíveskedjenek. A komlóminták maguk szept. 27-ig küldhetők. A kiállítást az OMGE. által külön felkért, termesztőkből és sörgyárosokból álló rendező-bizottság rendezi s a kiállítandó kozását, állást fogalt a többiek után a Zemplénvármegyei gazdasági egyesület [is, 28-án és Andrássy Sándor gróf elnöklete alatt határozatilag kimondotta, hogy az átirat kivánságágával ellentétben a közös vámszövetség mellett foglár állást. Rabok gazdasági munkában. Emiitettük annak idején, hogy az igazságügyi miniszter a szegedi csillagbörtön igazgatóságának meghagyta, hogy rab lakóinak egy része a földmivelési munkákra szoríttassanak. Ezen rendeletből folyólag az igazgatóság még ez évben bérbevesz a várostól egy 23 holdnyi területet s már a jövő hónapban megkezdeti a rabokkal annak a földnek megmivelésétt. A munkára azokat a rabokat fogják használni, kik büntetésük kétharmad részét már kitöltötték. Mindenesetre emberbaráti tett ez. Rá akarunk azonban mutatni arra is, hogy a raboknak, a földmiveléssel járó foglalkozását hasznos irányba is lehetne terelni. Olyan kevés ugyanis nálunk a kertészkedő parasztság, hogy a városok lakóit nagyrészt idegen, bolgár kertészek látják el kerti terményekkel. Ezen a dolgon velünk némiképen segíthetni azzal, ha a börtönök lakóit a kertészkedésre szorítjuk. Tanitság őket ebben áz irányban, ugy több munkát adhatnak nekik és ennek a munkának lesz némi haszna ife. Lótenyésztési jutalomdijkiosztás. A Hajdumegyei gazdasági egyesület a vármegyei lótenyészbizottsággal egyetemben és a földmivelési miniszter segélyezése mellett szeptember 15-én Hajdu-Nánáson lótenyésztési jutalomdijkiosztást rendez. Díjazva lesznek csikóval elővezetett anyakanczák, két- és hároméves kanczacsikók, két- és hároméves méncsikók, továbbá egyéves csikók nemre való tekintet nélkül. Pinzgaui tenyészbika-vásár. A Zell a. See melletti Maishofenben szeptember 7-én tartatik meg az évenként szokásos pinzgaui tenyészbika- komlót, egy ugyancsak termesztőkből és sörgyárosokból alakított biráló-bizottság vásár. A tenyésztők a kiknek vérfelfrissités fogja megbírálni, melynek ítélete alapján czéljából eredeti import pinzgaui bikára van a legjobbaknak ítélt komlóminták dijaztatni szükségük, e vásáron kedvező feltételek mellett fognak. vásárolhatnak eredeti községileg törzskönyvezett tenyészbikákat. Maishofenben -posta és marharakodó vasútállomás is van. A buza átlagos termesztési költségeinek megállapítására vonatkozó kérdőivekre, a Parczellázás kisgazdáknak. Hajdu-Dorog melyeket a Köztelel" 64. számával küldöttünk város képviselőtestülete elhatározta, hogy ingatlanait kisbérletekre parczellázva az ottani kis- szét a válaszok gyors egymásutánban érkeznek gazdáknak haszonbérbe adja. A bérletre már vissza. A vámtarifa mikénti revíziója s kereskedelmi 130 kisgazda jelentkezett, akik 5 25 holdankint szerződéseink megujjitására a beérkező adatok nagy fontossággal lesznek, mert azon tanulmánynak, a melylyel vámvédelmünk mikénti megállapítását indokoljuk, kézzelfogható vállalkoznak a földekbőr haszonbérelni. A városi képviselet most a-gazdálkodási rendszer megállapításán tanácskozik. Erdősítés a kincstári telepitvényeken. A és az egész országra kiterjedő bizonyítékai földmivelési miniszter elhatározta, hogy a telepítési czélokra Andrássy Gyula gróftól megvett lesznek. Ezért tehát arra kérjük azokat, a kik 2-án uj és végleges helyiségébe a budai oldalra költözködik. Uj "helyisége,a II. kerület Oszlop-utczában a földmiv. m, kir. minisztertől a kísérleti állomások számára felépített kísérleti telepen lesz. Ha tehát gazda, kertész és szőlész olvasóink ügyeikben jövőben a Rovartani Állomáshoz akarnak fordulni, küldeményeiket már a 11. Jcer. Oszlop-uteza 26. sz. alá czimezzék. Gépverseny. A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület folyó évi szeptember hó 25-én magtisztító gépversenyt rendez. A versenyen magtisztitásra alkalmas gépek versenyezhetnek. Dijak: arany-, ezüst-, bronz-érem és disz 'oklevelek. Jelentkezési idő f. évi szeptember 10-ig. Állat-, termény- és háziiparkiállitás Apahidán. A kolozsmegyei Apahidán szeptember 1. és 2-án a megye intelligencziájának védnöksége alatt állat-, termény- és háziipari-kiállítást rendeznek felolvasásokkal ós hangversenynyel egybekötve. Aratási ünnepek. Aratás után vagyunk, itt-ott a cséplés is befejezéséhez közeleg, de még mindig kapunk hirt, nagy uradalmak, kisebb gazdaságokban, az ország minden részén rendezett aratási ünnepekről. Augusztus 12-én Széchenyi Imre gróf somogyvári uradalmában a munkás nép és, cselédséggel együtt ülte, maga a házigazda és családja is aratás ünnepét, Pálffy József gróf, szomolányi uradalmában augusztus 18-án volt megtartva az aratási ünnep szintén a gróf részvételével, akit á tisztség és a munkások szépen ünnepeltek. A szatmári püspökség púszta-dinyésháti gazdaságában szintén aratóünneppel fejezték be az aratást, ép ugy, mint Bethlen Aladár gróf csiliz-radványi uradalmában, amelyeken résztvettek az uradalom egész tisztikara. Szapáry István gróf albertii uradalmában az aratók részére nagyszabású aratóünnepet rendeztek, amelyen a gróf egész családjával részt vett. A 350 főből álló arató és cselédnép megvendégelését reggelig tartó táncz követte. A konzuli közleményekből. Dohánytermesztés Romániában. Constanczai konzulátusunk írja, hogy az állami dohányjövedék igazgatósága azzal a kérelemmel fordult a román földmivelésügyi minisztériumhoz, miszerint bizonyos erdőket irtasson ki, hogy igy a dohánytermesztés nagyobb arányt ölthessen. Minthogy a jelzett erdők teljesen értéktelenek és legelőjük is alig hajt hasznot, az államra nézve sokkal előnyösebb volna, ha az erdőket gazdag termőfölddé alakithatnák át, miért is a román földmivelésügyi miniszter akérelemnekhelytadott. A német lámtarifa és a komlóbevitel. A uj német vámtarifa'tervezet, szerint a komló 100 kg.-ként 40 márka vám alá esik, mely az eddigi marosludasi és Eczken Sándor által ugyanily vámnak mintegy háromszorosát teszi. Minthogy ilyen kérdőivek birtokában vannak s még ez czélra ajándékozott birtokon, összesen 215 hold a komlóbevitelt majdnem kizárólag az osztrákmagyar ideig nem küldötték be, hogy a határidő lejártáig, területet beerdősiti. Az elhatározás oka az, monarchia eszközli, az említett vám- szeptember 15-ig a kitöltött iveket az hogy a jelzett terület vízmosásos és szakadáemelés első sorban a monarchiát érinti. Nürn- OMGE.-hez beküldeni szíveskedjenek. sos s igy csak erdei müveléssel hasznosítható. bergi konzulátusunk julius havi jelentésében a Az erdősítési munkálatokat még az őszszel monarchiának Németországba irányuló komlóbeviteléről A zemplénmegyei gazdák és az önálló foganatosítják. a következő adatokat közli, melyek vámterület. A Fejérmegyei gazdasági egyesület A m. kir. Rovartani Állomás, mely a szerint bevitetett: 1893-ban 51,4-70, 1894-ben ismert s az összes gazdasági egyesületek- gazdáknak a mezőgazdaságban jelentkező kár- 41,856, 1895-ben 33,950, 1896-ban 55,972, nek megküldött felhívására, amelyben az önálló tevő rovarokra nézve tanácsot és minden szak ben «45,398, 1898-ban 39,782, 1899-ben vámterület mellett, kéri a gazdák csatlakobeli felvilágosítást ingyen ád, f.,é. szeptember 58,618, 190Ö-ban 48,892 mm. M A 1 I T H N E R Ö! > Ö \ BUDAPESTEN, VII., Rottenbiller-utcza 33. sz., és VI., Andrássy-ut 23. Ajánl és vesz: biborherét, homok (szöszös) bükkönyt (Vicia Villosa) őszi borsót, őszi bükkönyt, tavaszi repczét, őszi repczét, (káposzta-repczét), mustármagot, csibehurt. sz.

9 68. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO Kereskedelmünk Oroszországgal. Szentpétervári főkonzulátusunk 1900-iki évi jelentése szerint Ausztria-Magyarország forgalma Oroszországgal 1900-ban 53"7 millió rubel értéket képviselt (1899-ben 57'3 milliót). Oroszország kivitele a monarchiába csak keveset csökkent, tudniillik 26"6 millió rubelről 26'4 millió rubelre, mig Oroszország bevitele a monarchiából 30 millióról 27 millióra csökkent. A gabonanemüek és állatok forgalma volt: Ezer pud Ezer rubel Buza Rozs Árpa Zab Köles Tengeri Egyéb gabonanemüek Összes gabonanemüek Áltatok Tojás (millió db) Szőlő- és borkiállítások. A Hevesmegyei gazdasági egyesület a földmivelésügyi miniszter támogatásával szeptember 28., 29. -és 30-án Gyöngyösön szőlő- és borkiállítást rendez, a melynek tárgyát fogják képezni: szőlő, bor, törkölypálinka, cognac, továbbá -gyümölcs, gyümölcskonzerv, befőtt, aszalványok, gyümölcsbor és szesz. Gépek, eszközök és szexek, melyek a szőlő- és kerti termények feldolgozásához és kezeléséhez szükségesek. A díjazásra állami érmek lesznek kitűzve. Bejelentő iveket az egyesület titkársága küld, hol bejelentések is elfogadtatnak és felvilágosítások is adatnak. Érmihályfalván, e szőlővidék terrmészetes közponján, szeptember hó 28- és 29-én szőlő- és borkiállítást rendezését vették tervbe. Általánosan ismert dolog, hogy a homoki szőlőtelepeknek ugy csemege-szőlői, mint asztali és fajborai kitűnő minőségekkel bárhol is fölvehetik a versenyt s mégis alig van árak. Ezen akarnak segíteni a megtartandó kiállításon, melyre a földmivelésügyi minisztériumot is meghívják. Kiállítók máris tömegesen jelentkeztek. A kiállítással kapcsolatban borvásár is lesz. Export vágóhidak Hollandiában. Gelderland és Overyssel holland tartományok mezőgazdasági egyesületei a napokban üléseztek a husexport tárgyában s ezen ülésről a következőket teszik közzé. A husexport Hollandiában már elég számbavehető, de még mindig növelni kell. Evégből a sertéstenyésztést oly irányban kell fejleszteni, hogy a tenyésztők és hizlalók tisztában legyenek az elérendő czéllal. Tenyészszövetkezeteket és apaállatnevelőket kell létesíteni, de a vágó- és takarmányozási próbákat sem szabad elhanyagolni. A vágószövet- '-kezeteknél el kell térni az eddigi rendszertől, az egységár-fizetéstől; ennek helyébe a minőségi árfizetést kell léptetni. A marhahús, mit jobbára Németországba visznek ki, minőség dolgában elbírja az ottani konkurrencziát. Kimondották továbbá, hogy exporthust szolgáltató állatokat egyáltalán nem szabad az állattulajdonosok vagy húsvágók helyiségeiben, magánvágóhidjain levágni, hanem kizárólag az e ézélra berendezett kiviteli vágóhidakon. Az export vágóhidak helyéül vasúti csomópontokat és tengeri kikötővel biró városokat kell választani. Minden kivitelre szánt leölt állatot illetve a hust állatorvossal kell megvizsgáltatni, evégből megfelelő törvény hozandó s addig is az export vágóhidak kötelezendők, hogy állami felügyelet alá helyeztessenek. A külföldön levő konzulok megbizandók, hogy a husexport érdekeire vigyázzanak. A husexport felügyeletére és fejlesztésére kormánybiztosi állás szervezendő. Díjkedvezmény az erdélyrészi állomásokról szállítandó gabona és hüvelyesekre. Gabona és hüvelyesek után azon erdélyrészi állomásokról, melyek Budapestről a m. kir. államvasutak vonalain legalább 400 kim. távolságra vannak (Kolozsvárt is beleértve) Budapest, Palota-üjpest, Vácz, Pozsony, Almás, Füzitő, Komárom és Győrbe kocsi- és fuvarle velenkint legalább kgrért való díjfizetés mellett az 1. külön díjszabásnak 10%-al rövidített díjtételeit engedélyezte a magyar kir. államvasutak igazgatósága rovatolás utján. A díjmérséklés angusztus 1-től a folyó év végéig érvényes. A német vámtarifa és a kereskedelmi szerződések. Az uj német vámtarifa-törvényt a német kormány császári dekrétummal akarja életbeléptetni, a német agráriusok azonban azt követelik, hogy a javaslat életbeléptetésének határidejét foglalják magába a vámtarifa-törvénybe s ezt valamennyi mezőgazdasági érdekképviselet, amely állást foglalt a német vámtarifával szemben, igy kívánja. A vámtarifát január 1-én kívánják életbeléptetni, akkor tudniillik, mikor a kereskedelmi szerződések lejártak. Törvényes megállapítása ennek azért volna szükséges, mert csak igy lehetne a szövetséges államokat kereskedelmi szerződéseik felmondására birni. Gyakran hangsúlyozták ugyanis, félhivatalos körökben is, hogy a kormányt attól a jogától, hogy a kereskedelmi szerződéseket fölmondja, nem fosztották meg. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási r.-t. igazgatósága közhírré teszi, hogy a nyári hónapok alatt Budapest Visegrád és Dömös között a Kisdunán fentartott harmadik járatot f. é. szeptember hó 2-án megszünteti s hogy gőzösök az említett vonalon és naptól kezdve naponkint csak két járatban fognak a következő menetrend szerint közlekedni: Felfelé: I-ső járat péntek kivételével naponkint. Indulás Budapestről reggel.8 óra 30 p.-kor, érkezés Dömösre d. u. 12 óra 40 p.-kor. II. járat naponkint. Indulás Budapestről d. u. 3 órakor, érkezés Dömösre este 7 óra 10 p.-kor. Lefelé : I-ső járat péntek kivételével naponkint. Indulás Dömösről d. u. 5 óra 30 p.-kor, érkezés Budapestre este 8 óra 30 p.-kor. II. járat naponkint. Indulás Dömösről reggel 4 óra 45 p.-kor, érkezés Budapestre 7 óra 45 p.-kor. A németországi mezőgazdasági szövetkezetek kongresszusa. A németországi mezőgazdasági szövetkezetek tizenhetedik kongreszsusa f. hó 22-én ült össze Münchenben. A kongresszuson Lajos bajor herczeg elnökölt s elnöki székét nagyobb beszéddel foglalta el, a melyben azt hangoztatta, hogy a mezőgazdaság emelésére szolgáló intézkedések mellett a mezőgazdáknak maguknak is előre kell törekedniük, főleg hogy terményeiket helyesen és biztosabban hozhassák forgalomba és megfelelően adhassák el. E czélra a szövetkezés a legjobb eszköz. A herczeg kiterjeszkedett továbbá a mezőgazdasági szövetkezetek egyes nemeinek megbeszélésére, igy a bevásárlási, hitel, eladási stb. szövetkezetekre s kiemelte, hogy az, aki valamely szövetkezethez csatlakozik, lemond ugyan önállóságának egy részéről, de viszont olyan előnyt talál benne, a melylyel nemcsak önmagának, de a közjónak is hasznára válik. A herczeg üdvözlése után báró Soden birodalmi képviselő tartott előadást a bajor mezőgazdasági szövetkezetek fejlődéséről. Útmutatás a must és bor okszerű kezelésére német és román nyelven. A földmivelésügyi miniszter tekintettel az ország nem magyar ajkú szőlősgazdáira a must és bor okszerű kezeléséről irott népies kézikönyvet német, román, szerb és tót nyelvekre forditatta le. Ezen fordításokból a német és román füzet most jelent meg s példányonként 50 fillér beküldése ellenében az 0MGE."-nél is beszerezhetők. Magyar Thomassalak %összphosphors., ebből kb. 80% czitromsavban oldható, 75% porfinom, 80 kilogrammos ingyen-zsákban legolcsóbban ajánl a kartellen kivül álló Sátorigyárak központi irodája : Budapest, IX., Dandárutcza 25. Megjelent az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában Az UjlaU Uradalom Üzleti berendezése a,köztelek' szerkesztősége által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. Irta: Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv ára portómentes megküldéssel : 55 hrajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba intézendők. NYILTTER*) Stassfurti kainitot szavatolt 12.4% tiszta káli = 23 24% kénsavas káli tartalommal, szavatolt 40% tiázta káli = /o kénsavas káli tartalommal, továbbá mindennemű egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben legolcsóbban szállít HUNGÁRIA" műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvénytársaság BUDAPEST, V. ker., Fürdő-utcza 8. szám. b P1900. évi forgalom: 26000zsák. % Felhívjuk m t. cz. gazdaközönség fíqyeliwé* melyek második sorozata f. év szeptember hó 18. és 19-én tartatik meg. Az aukcziókra felküldött és GyapJ Hírverést villalat Budapest, Danaparti teherpályaudvar" czimzett gyapjuküldemények a M. A. V. Összes vonalain tetemes díjkedvezményben, valamint raktározásban részesülnek. Gyapjuárverési vállalat HELLER M. 3 TÁRSA, BUDAPEST, 7., ErilMf 13, <

10 KERESKEDELEM, TŐZSDE. Snáapesti gstoaatfizsfe. (Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi czég jelentőse.) Napijelentés a gabonaüzletről augusztus 30. A határidőüzleti jegyzések behatása alatt hol fel, hói lefelé gravitáló készbuzaárak.az elmúlt napokban egyenlegként változást nem szenvedtek és továbbra is csak stereötyp, változatlanul csendes' vagy. változat-, lanul szilárd üzletről jelenthetünk. Ma" kivételesen ügy; látszik'tényleg szilárdabb a hangúlat, mert az októberi Búza a* nyolczforintos jegyzést ismét elérte és malmaink jobb vételkedvet mutattaka csekély, hajóhozatalokat is számításba-veszszük,- de- félünk-,- hogy- ezek. megindultával megint lanyhábbrá fordul az üzlet. A vüágpiaczokon az elmúlt h-eti amerikai hozatalok ismét lanyha helyzetet teremtettek. Búzalisztet beleértve az elmúlt.heti hajóba rakások az óriási egy millió quarterayi mennyiséget teszik és az ilyen quantum okvetlenül csak lanyhitó hatással lehet az európai piaciókra. Ha az egész anverikai búzatermést 700 millió KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÖ 31. SZÁM 11-K ÉVFOLYAM. Vidéki szészfinomitók részéről finomított szesz bushellre becsüljük, a látható és láthatlan készleteket "pedig 75fcdlljóra, -. összesen 775' millió büshelt buza áll az Egyesült-Államokban rendelkezésre. Ezen -mennyiségből o-iánv is, kelt. ;...,, a rendes belszükséglet 425 millió, 'a tengerit helyet- -' Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-' szesz e héten élénkebben volt ajánlva és jó vételek tesítendő számítunk 50 milliót, míg' mint készletei az folytán több zárlat létesült K. későbbi aratási év végével fenmaradónak ismét 75 milliót kell figyelembe venni ; ez tehát összesen 550 millió bushell, szállításra. Galicziából e héten kinálat nem volt. marad tehát kiviteli ezélokra' 225 millió bushell és ezen mennyiségből hetiátlagul kivitelre körülbelül millió quarter kerülne. Az argentiniai buzahozatalok kicsinyek, azonban annál több tengerit ^zállit ezen köztársaság. Oroszországból vegyesen jó és gyengébb hirek érkeznek ; 'a Fekete-tenger kikötővárosaiból nagyban kínálják a nehezebb rozsfajokat, ellenben tartózkodóak a buzaés zabeladásokkal. A Dunaállamok az elmúlt héten nagyobb mennyiségben búzát és repczét szállítottak, de az ott termett rozs az áru gyengébb minősége miatt Kivitelre néhány kocsirakomány finomított szeszt vásároltak, mely Üszkübb és Drinápoly felé lett szálnem nagy keresletnek örvend. Az angol piaczok a nagy amerikai hozatalod; következtében várakozó álláspontra Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben helyezkedtek,. Francziaországban is a rossz lisztüzlet behatása alatt és' mert.az aratás eredményét még nem ismerik teljes egészében, csendes az üzlet. Belgium és Hollandia pedig szintén gyenge forgalomról jelentenek. Készbuza nálunk ma jobb kinálat és ugyanolyan vételkedv mellett szilárd irányt követ; elkelt összesen körülbelül 40,000 métermázsa, tiz fillérig magasabb Mai eladások :Uj buza: "Tiszavidéki: 300 mmázsa 80 r > kg korona 3 hóra. "1, i, 16.20, 600 mmázsa 79, kg korona hóra. 7'95, , , i 78 kg korona 772 _ > ", _ a 785 kg K ,.78..., *, 78, 16'. 78 ' , , 15.75, 78, 15.95»,400' " (Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) " Rozs,(uj): jobb forgalom mellett ugyancsak barátságosabb, árak néhány fillérrel javultak. Azonnali szállításra budapesti egyenértékben 13"40 koronáig terjedő árakat érhetünk el. - szerint koronáig jegyzünk. Kiviteli ezélokra valamivel jobb üzletről jelenthetünk, tiszavidéki áruért ab állomások 13 koronát.fizetnek, kassavídéki elsőrendű áru pedig 16 forintos árban elkelt ab állomás. :v - Zabban szintén jóbb hangulat észlelhető, árák néhány fillérrel javultak,: Minőség szerint\helyben 13-'40 koronáig jegyzünk.... Tengeri valamivel kellemesebb, * azonnal, szállítandó áruért budapesti egyenértékbén 10'40 korona az árut itt Budapesten 1Ö'3.5 koronával.kínálják. Szeszüzlet. A szeszüzletben e héten az üzletmenet változata lanvolt és gyérebb kereslet mellett csak kisebb zárlatok létesültek aug.-szeptémberi szállításra. Elkelt finomított szesz nagyban adózva K., adózatlanul szabadraktárra K K., denaturált szesz' hordóstul 33 K. helybeli gyáraktól. korona korona Finomított szesz Élesztőszesz Nyersszesz adózva Denaturáltszesz Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bérmentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz fizetés mellett értendők. Vetőmagvak. (Mautner Ödön tudósítása.) Az elmúlt héten igen erős forgalom fejlődött ki őszi borsóban, nem kevésbé élénk érdeklődés mutatkozott biborhere, homokbükköny és Szt-János rozs iránt Vörösheremag. A bánsági jó terméstudósitások határa alatt az árak eleinte meglehetős alacsonyak voltak, mi inkább mesterségesen idéztetett elo. Amint azonban a kinálat neiji felelt meg egy jó termés várakozásának és a külföld is érdeklődést,, kezdett mutatni, a jegyzések, melyek addig 50 kilónként korona közt váltakoztak, gyorsan" 6 8 koronával emelkedtek.'50 kilónként, de a termelők még ezen ár mellett is tartózkodóak. Luezernamag. Az ujabb jelentések szerint is gyenge termés ígérkezik a belföldi főtermelő-vidékeken, mi még ezáltal is. megerősítést nyer, hogy csak csekély kisebb tételekben lesznek ajánlva, mig az elmúlt év hasonló időszakában már nagyobb mennyiség kinálta- tott, Az ajánlt mennyiségek, aprószemü minőségük daczára koronán 50 kilónként gyorsan elkeltek. Baltaczim-mag kisebb tételekben kínáltatptt, az irányzat e czikkben szilárd, jegyzése korona 50 kilónként. Hedrích és Strausg Királymalom üzleti tudóa a.köztelek' részére augusztus 30-án. 0/1. I. WR. n. II/B Ar : Kor C ' Í7. Köles Szám Rizstakarm&nyliszt Királymalmi dercze Takarmánydara E. 10,80 K K. Rozskorpa Áraink 100 kg.-ként, helyben, elegysuly tisztasulyk véve, zsákkal együtt értendők. Az Erzsébet-Gőzmalom-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek részére. Budapest, aug. 29-én. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, zsákostul, összsúlyt tiszta súlynak véve, a budapesti vasúti és hajóállomásokhoz szállítva: Ár:: , > 8-as takarmányliszt búzakorpa finom. goromba Lujza gőzmalom r.-t. -jelentése a. Köztelek 1 * részére. Budapest, aug. 29-én. Netto-árak 100' kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül '20 20'60'18'2< -71/ Ár korona: Rozslisztárak : 0/1. I. FR. II. 'II/b. III. Rkorpft-. K.: , A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezete üzleti jelentése aug. 28. A nagy gyümölcsszállitmányok miatt az árak. nem képesek emelkedni. Hasonló viszonyok-uralkodnak vajban. Vadak közül szarvas és őz keresett, nyulak iránt folyton érdeklődés mutatkozik. Az elobaromfi-piaczon a hangulat lanyha. Legkedvezőbbek a viszonyok tojásban, az árak. ismét 1 2 koronával emelkedtek, hozzájárult ehhez, még azon körülmény, hogy a külföld erősen kezd a. bevásárlásokhoz. Nagybani eladásaink : Gyümölcs. Nyári, rétesnék való alma 16 24, Kálmán-körte 16 24, I. vajkörte 70 80, berzenczei szilva elsőrendű 14 20, másodrendű 7 8, őszi baraczk 40 50, szőlő, oporto 20 24, sászla 24 28, kevert , passatutti elsőrendű 40 46, kevert passatutti Görögdinnye. másodrendű áru 8 korona, ez utóbbi százanként,' az előbb jegyzettek mmázsánként. Tejtermékek : elsőrendű teavaj , másodrendű Főzővaj fillért jegyez kilónként. Turó elhanyagolt csak gyéren fogy filléres árak mellett küónként. Élőbaromfi : Hizott kacsa '90, sovány , hizott liba I-rendü 9 10, Il-rendű , sütni való csirke , soyány pulyka korona páronként. Tojás. Elsőrendű áru 62-64, boszniai áru 56-57' apadt 50 korona eredeti ládánként. Vad : Szarvas 76 80, őz 160 fillér egészben és kgként. Kifejlett nyulak , süldők 10 J 120. filléres árak mellett értékesítettek. Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület, Mester* utcza augusztus 30-án. A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhozatott a szokott községekből 132 szekér réti széna,' 70 szekér muhar, 40 szekér zsupszalma, 7 szekér alomszalma, takarmányszalma, szekér tengeriszár, 6 szekér egyéb takarmány (zabosbükköny, lóhere stb.),. '600 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak fillérekben q-ként a következők: réti széna , muhar , zsupszalma , alomszalma , takarmányszalma tengeriszár, egyéb takarmány, zabosbükköny , lóhere , luezerna, köles 1, sarjú, szalmaszeeska összes kocsiszám 261. Összes suly kg. Állatvásárok. Budapesti szurómarhavásár aug. hó 29-én; 4 székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóságának jelentése. Felhajtatott: belföldi 724 db, eladatott db» galicziai -7 drb, eladatott drb, tiroli drb, el-

11 68. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ adatott drb, növendék élőborju 34 db, eladatott drb, élő bárány 25 db, eladatott db; leölt belföldi drb, eladatott drb, galicziai drb, eladatott drb, tiroli drb, eladatott drb, bécsi leölt drb, eladatott drb, növendék borjú drb. eladatott drb, leölt bárány drb, eladatott drb, élő kecske gödölye drb, eladatott drb. :;.> A vásár irányzata lanyha. Arak a következők: Élő borjuk: belföldi ikpronáig, kivételesen koronáig dbonkint, 50' 78' koronáig, kivételesen 84 koronáig súlyra, galicziai H, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig,!kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig kiv. koronáig drbonkint, koronáig kiv. koronáig súlyra, növendék borjú, p koronáig, kiv. koronáig drbkint, Jármosökrökre. nekre jobb. kereslet gyenge, fejőstehe- Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör 74C- 800 K.-ig, középmin. jármos ökör K.-ig pár.-kint, alárendelt minőségű jármos ökör K.-ig páronkint, jármos bivaly K. é. s. mm., K.-ig páronkint, jobb minőségű jármos ökör 61 K.-ig é. s. mm.-kint, tarka bekötni való ökör K.-ig é. s. mm. Fejőstehenekért és pedig: Fejősszőrű magyar tehén r koronáig darabonkint, tarka kevert származású tehén K.-ig darabonkint, bonyhádi tehén K.-ig, kiv. korona darabonkint. Budapesti vágómarhavásár fiug. 29-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgátóság jelentése a Köztelek" részére.) Felhajtatott: 1824 drb nagy vágómarha, neveze-... magyar és tarka tehén, drb szerbiai ökör, drb szerbiai tehén, drb boszniai ökör, drb boszniai tehén, 108 drb bika és 119 drb bivaly. Minőség szerint : 8 darab elsőrendű hizott, 80 drb középminőségfi és 28 drb alárendelt min. bika, 79 drb elsőrendű hizott ökör, 763 drb középminőségü ökör és 37 drb alárendelt minőségű ökör; 34 darab elsőrendű hizott tehén, 669 drb középminőségü tehén, 126 darab alárendelt minőségű tehén. A vágómarha felhajtás 910 darabbal kevesebb. Kizárólag magyar marha.lévén felhajtva, az ausztriai vevők ezt tudván, elmaradtak s igy a szükséglet csupán helybeli és vidéki fogyasztásra szorítkozott. A helybeliek szükségletüket a szombati vesztegvásáron óhajtják nagyobbrészt fedezni s igy a vásár vontatott volt s csak jó- és közepes marháknál lehetett 1 2 korona áremelkedést észlelni. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör jobb minőségű , kivételesen 73.. K., hizott magyar ökör középminőségü , tör., alárendelt minőségű magyar i ökör , ióbb minőségű magyar tehén , tarka kivételesén tarka tehén 65., magyar tehén középminőségü --', kiv,,, alárendelt minőségű magyar és tarka tehén.., kiv.. szerbiai ökör jobb minőségű. kiv.., szerbiai ökör középminőségü.., kiv.., szerbiai ökör alárendelt minőségű.- -., kiv.., magyar bika , kiv.., szerbiai bivaly , kiv.., magyar legelőmarha I. rendű , kiv.., II. rendű. "., kiv.. koronáig métermázsánkint, élősúlyban. Budapesti lóvásár. Bpest, aug. 29-én. (A budapesti vásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére.) A vásár forgalma közép volt. Felhajtatott összesen b55 db. Eladatott 209 drb. Jobb minőségű lovakból (hátas) 4 db, eladatott 1 db, 290 K.-ért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) drb, eladatott drb, - 5 K.-ért,,- nehezebb kocsiló (hintós) 10 drb, eladatott drb K.-ért, igáá kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 drb, eladatott 11 darab. Í K.-ért, ponny drb, eladatott 0 drb koronáért, Középminőségü lovakbil: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 60 db, eladatott 20lb K.-ért, könnyebb félék (parasztló stb.) 200 drb, eladatott 160 darab K.-ért; alárendelt minőségű lovakból 41 drb, eladatott 16 drb K.-ért. Bécsi vágóra vásároltatott 35 drb, az állatkert részére vásároltatott 2 drb, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott darab, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott darab, takonykor miatt a gyepmesterhez küldetett drb. Kőbányai sertésvásár évi aug. hó 3Ö-án. (Első magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefonjelentése a,köztelek" részére.) 1 Az üzlet élénk volt. ' Heti átlag-árak : Magyar válogatott kilogrammos nehéz fillér, kgraminos nehéz fillér, öreg 300 kg. tuli fillér, vidéki éertés könnyű fii., szerb 87-*90 fillér, román - fii., tiszta kgr. páronkint 45 kgr. életsulylevonás és 4o/o engedmény,; szokásos. EléségáraJcTengeri; (6),. 11 korojia, árpa (ó) 13 kórona Kőbányák" átvéve. Összes felhajtás 5200, db. Ebből magyar 4333 db, galicziai 197 darab, bukovinai 25, német 645* db, hizott 3026 db, legelő" 564 db, fiatal 461. db, ökör 3463 db, bika 859 db, tehén 580 db* bivaly 298 db. A mintegy 1000 darabbal kisebb,felhaj.tás_folytán az üzlet élénkebben folyt Ip, az -árak 1 2 koronával emelkedtek. Árak : prima magyar (77-78), szekunda 62 69, ^tertia 57 61, galicziai prima 74' 78 ( )," szekunda 70 73, tertia Német prima 77 82' (83 84), szekunda 70 76, 'tertia Legelőmarha : szerb és magyar 56 62', rosszabb minőségű 52' 64'. Bika és tehén (. ), és bivaly 40' 52'. Az Összes eladások, élősúlyban, 100 kilogrammonként, koronákban értendők. Bécsi szurómarliavár augusztus 22-én. Felhozatott : 3658 borjú, 1010 élő sertés, 147 kizsigerelt sertés, 256 kizsigerelt juh, 144 bárány. A borjukra az üzlet a nagy felhajtás folytán nagyon lanyha. Az árak fillérrel estek. A sertésekre is lanyha az irányzat, az árak mintegy 8 fillérrel estek. Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú prima, primissima ( ), élő borjú 52 76, prima ( ), primissima ( ), fiatal sertés 70 90, kizsigerelt hússertés , nehéz , süldő , ( ), könnyű süldő", kizsigerelt juh pr. kiló fillérekben, bárány páronkint (- - ) korona. Bécsi sertésvásár aug. 27-én. (Schleiffelder és társai bizományi czég távirati jelentése a Köztelek". részére). Felhajtás: 4245 lengyel, 7538 magyar összesen drb. A vásár vontatott volt. Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül prima fillér kivételesen fillér, közepes fillér könnyű fillér, süldő fillér. Bécsi juhvásár aug. hö 22-én. Felhajtás 3046 db. juh. Az üzlet élénk. Az árak változatlanok. Árak: juh 46 52, kiv,, raczka fillér pr. kiló élősúlyban. < Ingatlanok árverései (40,000 korona becsértéken felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) Tornaaljai atkviha- Nehrer kir.. jbiróság Szécsői tóság " László a tkvi ha- Rednik 4Q980, kir. jbiróság tóság t Juha Budapesti atkviha- Fodor kir. tvszék tóság, Gyuláné a tkvi ha- Udvardy tóság..lajosné 'Szépt. 10.' "Búdápesti ' atkviha- Etsy kir. tvszék Szept. 11., Budapesti '" tóság. Ferenez József atkviha- Wilhelm ; ,., ' : kir..tvszék tóság Lii}a atkviha- Nehrer tóság László a tkvi ha- Fuchs : 6803&4 tóság - Karolina a tkvi ha- Lipóczy tóság Vilmos Rimaszombati atkviha-vajda kir. tvszék tóság András. Aradi. a tkvi ha- Wechsler kir. tvszék tóság Ede Kolozsvári a tkvi ha-.solymosi Jdr. tvszék tóság Olivér Szerkesztői üzenetek. K. L. uniak'memok-mikola. Védőojtást lépfene ellgn. csak oki. állatorvos Végezhet és a Laboratoire Pasteur-Chamberland", mely 'az' ojtáshoz az ojtóanyagot szétküldi, csakis-;.állatorvos - megrendelését teljesiti. Szíveskedjék tehát.ebben a dologban valamely:" közel" Hélyi~állömány: aug. 23-án maradt 45^09 darab: Felhajtás: Belföldről 1746; darab, Szerbiából 1069 drb, Romániából darab, ' efeyéb államokból.darab, összesen 2815 drb. F ő ö's íz e g : drb. Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti koronáig, "kiv. koronáig súlyra. Leölt borjú: fogyasztásra (I X. kerület) 866 drb, belföldre Budapest mint a bejelentést a szabályok "értelmében el fogja! íbelföldi koronáig kiv. koronáig súlyra, környékére 1337 darab, Bécsbe drb, osztrák tartományokba 662 drb, Ausztriába drb, Német biroda- F. S. urnák Alsó-Némedi. Találmányával fordul-i végezni. * ' igalicziai koronáig kiv. koronáig súlyra, tiroli koronáig, kiv. koronáig lomba darab, egyéb országokba darab, összesen jon a földmivelésügyi minisztériumhoz részletesen jdrbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 2925 drb. A szappangyárakban feldolgoztatott 3 darab, leírva a kezelés módját. Ha a minisztérium a leírás ísulyra, kecske koronáig, kiv. szállásokban elhullott darab, wag^onokból kirakott alapján,érdemesnek, találja, majd megvizsgáltatja és tkoronáig páronkint, élő bárány 10' koronáig hulla drb, borsókásnak táláltatott 7 drb, összesen 7 elbíráltatja a dolgot.. páronkint, leölt bárány koronáig párja. darab. Maradt állomány darab. A részvényszállásokban darab van 'elhelyezve. Az egészségi és pálinkafőzés «czéljából összegyűjteni és czefrézni nem H. A. urnák Alsó-Sfémetegytiáz. Éretlen szilvát 1 Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár tranzitószállásokban maradt aug. 23-án 3323 darab. érdemes, meil i I!évi aug. - hó 29-én. (A budapesti közvágóhíd és mcvrhatyásárigazgatőság jelentése a Kőztelek" részére.) összesen 4392 darab. Elhajtás: 1694' darab, maradt tetemes költségeket nem bírja meg. Érett szilvából Felhajtás: Szerbiából 1Ö69 drb, Romániából drb, czukor, tehát- olyan kevés lesz a pálinka is, hogy a állomány 2698 darab és piedig.2698 darab szerb-és Felhajtatott : 308 drb,.,úgymint: jármos. ökör első (vagy ringlótából) készített czefre hektoliterjét a,kí>rülminőségű 10 drb, közép 110 darab, alárendelt darab. drb román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től szemit 1 2 forintért szokták, Jíjwtni 3 l Fejőstehén: fehér drb, tarka., 94 darab, tenyészbika máig 227 darab a fogyasztás alól Mvonatott és technikai magasabb árt ez sem bir meg. Már pedig haszon nél- ', drb, tarka tinó drb, fehér darab, jármosbivaly czélokra feldolgoztatott. - < drb, bonyhádi 94 darab, hizlalni való ökör darab, Bécsi vágómarhavásár. 19Ö1. augusztus hó 26-án. iüáző fehér. darab.. (Fass Jenő tudósítása Köptelek" részére.) kül senkitől sem kívánhat munkát. B. H. urnák Kisvárda. Kérdésére lapunk augusztus havi 28-ik számban adtuk meg a kívánt felvilágosítást. ' Ignotus. Az iparfelügyelőség bélyegtelenül beadott jelentését joggal leletezték meg, mert az iparfelügyelőséghez, mint állatni hivatalhoz "iritezett mindennemű beadvány bélyegköteles. L. S. urnák Péterfalva. Forduljon Erdélyi fényképészhez, Budapest, Kossuth Lajos-utcza, akinél a jek^cb.ls kn.:k í'é.iyk^ic-ivöí-l- i ;iz"i;-!í!(;-ik ovi Iclvctcick gyüjteményében találhatók. Az árakat nem isiherjük. T. J. urnák Nagy-Láng. Mi egy szóval sem mondottuk, hogy a Mintapinczéhez forduljon,- hanem azt ajáíijjük, iiog; ianlíjíjon M.J'iuj,,,,,.,S':,/<k- <V (miimiiln. termelök Egyesületé"-hez, Budapest VII,, Kerepesi-ut- 20.' Küszler Henrik vezérigazgató. O. Ij. urnák. Tényleg a közös hadügyminiszter elrendelte, hogy az őszi hadgyakorlatok után a vonatcsapatoktól kiselejtezendő azon kanczák, amelyek még tenyésztésre alkalmasak, a gázd. egyesületek közvetité-. 1 : korona egységárért kiosztassanak.. Az erre vonatkozó, rendelet azonban ' még a minisztériumtól ki nem adatott és csak a napokban fog nyilvánosságra jönni, a melyet azután Közölni fogunk az igénybevétel módozataival együtt". Kérjük tehát ezt az ügyet, továbbra Is figyelemmel kisérni. ÜSHT mezőgazdáit figyelmébe! Elismert kitűnő hazai gyártmány! 1600 gözcséplökészlet üzemben! ELSŐ MAGYAR gazdasági gépgyár RÉSZ VÉN YTÁRSULAT BUDAPESTEN, VÁCZMJT ÍO. azám. 2V«, 3Vi, 4, *>/!, 6, 8, 10, lg lóerejttek. Magánjárók (uti mozdonyok.) Kérjük minden szakbavágó kérdéssel blzalommal hozzánk fordulni, készséggé! adunk klmerltfi és felvilágosító választ. Árjegyzék kívántra dljutatnn kuldttlk.

12 1378 KÖZTELEK, AUGUSZTUS H SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. HYDRA HYDRA a szabad. HYDRA" vetőgéptölcsér Hajlékony, ruganyos és nem törékeny. Szakértők véleménye szerint jobb magvezetöcso nem is - Kapható innyi műszaki és vaskereskedőnél Nagybani eladás: Pforzheimi fémtömlőgyár társ. Magyarországi ^kizárólagos Q á é s F o d O P HYDRA; BUDAPEST, V., Váczi-körut 44. HYDRA Knuth Károly mérnök és gyáros. GYÍB ÉS J I{ODA! BUDAPEST, VII. lter., Garay-ntcza 6-8. szám. Elvállal: Központi-, viz-, lég-és gőzfűtések,légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, closettek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és petróleum váladékból nyert gázok értékesítését czélzó készülékek létesítését, városok, indóházak, nagyobb épületek és gyárak számára. Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. Legjobb minőségű kéagyag-csövek raktáron. Lapunk bekötési táblája 2 kor. 72 fill. (portómentesen) feap&ató idadőülvatalunkdan. PBOPPER SAMU mezőgazdasági gépraktára Budapest, V. ker., Váczi-körut 52. szám. Ajánlja mérsékelt árokon a jelen idényre S A C K R U D O L F elismert kitilnő gyártmányait Aczélekéit, Vasboronált; "Srgfubbereit, éssdsomtőgepeii sorw répakapálóit, szőlomivelő Ez alkalommal különösen felhívja a t. gazdaközönség b. figyelmét az általa képviselt DEERING-féle a vilás le^^^na e T r e Í kaiaratógép ^ ^ fiikaszálógépeire, marokrakó és kévekötő aratógépeire, valamint egészen C7CW A RVII ITfí és szénaforgató gépeire, mely gépeket telaczélból készült OitllHU I UJ I U jes jétálláa mellett szállítja jutányos rákon. Bizonyítványok fenti gépekről, kimerítő árjegyzékek és készséges felvilágosítások angol kosok kaphatók: PICK OSYVALO-nál BUDAPEST, VIII., Kű/sS-Kerepesi-ut 1. sz., V t ;» v > ; v B E C K ÉS fiergelyjlv: X m. f l GAZDASÁGI GÉPEK IVe^OM-GÖZílkpLDK^y BEMZIfi-MOTOROK >Q O» Q >>>J» AVAVAVAV.y gözgépev e% 0 é 9» Magyar kii. államvasutak /901. szám. Pályázati hirdetmény. Áz alulírott igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére a jövő évi január l-től év végéig a következő lakkokból felmerülő szükségletének szállítását biztosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet nevezetesen: Szárító kéneze (siccativ) dámár-fénymáz, előkészítési fénymáz, tresi 1 fénymáz, mozdonyfénymáz és tölgyfa-fénymázra. A kiírás tárgyát képező lakkokat előtüntető jegyzék, mely egyszersmind ajánlati mintául szolgál, valamint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok, valamennyi hazai kereskedelmi- és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. királyi államvasutak igazgatósága anyaga és leltárbeszerzési (A III.) szakosztályánál (Budapest, Andrássy-ut 73. sz. II. emelet 47. ajtószám) ingyen kaphatók. A szabályszerűen kiállított, egy koronás magy. kir. okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepeesételve legkésőbb f. évi szeptember hó 10-iki déli t2 óráig a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályában átadandók, illetőleg posta Utján oda küldendők és a böriték ezen külczimmel látandó el: Ajánlat lakkok szállítására 97891/901. számhoz". Bánatpénzül az ajánlott lakkok egy évi értékének 5 /o-a készpénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpápirosokban legkésőbb f. évi szeptember hó 9-iki déli 12 óráig a magy. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. Később benyújtott ajánlatok, valamint olyanok, melyek nem pontosan és részletes módozatok betartása mellett állíttatnak ki, végül olyanok, melyek után bánatpénz nem tétetett le, nem vétetnek figyelembe. Budapest, évi augusztus hóban. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Zuchtveremfür das PinzgauerRindin Steiermark. Szarvasmarsák megtekintése, egybekötve eladási kiállítással f. évi szept. hó ig a gráczi déli vasútnál. Csakis jó és fajtiszt kai és ökrökk. ' Í8ÍeÍebbi~felvilágositás't nyújt S H. Ol íiir, Vereiiasverwalter, Mendelalpe bei Stainz.

13 65. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ A Liptómegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete tagja által folyó évben termelt, a liptói zord éghajlati viszonyok alatt évek óta bevált rozs fajták közül áruba bocsát: 1. Nemesitett sianstádti rozsot, mely vastag szalmájával buja talajon is ellentáll a megdölésnek, rendkívül hosszú kalászu, bőtermő. 2. Óriási korai rozs, gyengébb talajú és igen bctermö, kitűnően télálló. 3. Kiválasztott közönséges rozs igen hosszú szalmával, feltétlenül télálló és legnagyobb fokban igénytelen. A szövetkezet szavatol a fajazonosságért és a vetőmagot 100 kilogrammként trieurözve 16 koronáért, trieurözés nélkül és nagyobb mennyiségben napi áron adja. Fel'világostitással és mintákkal szolgál a Liptómegyei Gazdasági Egyesület, Liptó-Szt.-Mikiós Haszonbérlet. Tőkével rendelkező szolid haszonbérlő kerestetik, egy, Kassától 16 kilométernyire fekvő 3600 katasteri hold kiterjedésű birtok részére, melyből 1880 hold szántóföld, 320 hold rét, körülbelül 950 hold erdő, a maradék legelő, ut és belsőség. A körülbelül 2 kilométer távolságban fekvő rétektől eltekintve a birtok egy tagból áll, 3 majorral s minden szükséges épülettel el van látva; a birtokot 35 év óta a tulajdonos maga miveli, rajta minden a legjobb állapotban van, kitűnő állami ut s a vasút mellett fekszik; vasúti állomás, postaés távirdahivatal helyben van, mely egy élénk forgalmú, 1900 lakossal biró község. A bő fundus instructus megegyezés esetén átvehető. A haszonbérlet október, január vagy április 1-én vehető í\. Felvilágosítást nyújt 4451 Dr. Kazinczy Gyula, kassai kir. közjegyző..'.'megjelent!! a nagyméltóságú m. bir. földmivelésügyi minisztérium anyagi és az Országos Központi Hitelszövetkezet erkölcsi támogatása mellett Dr. GALOVICS ZOLTÁN A Magyar Szövetkezeti Jog czimü müve, mely a szövetkezetekre vonatkozó összes jogszabályokat tárgyalja és az összes szövetkezeti eszme minden barátja számára = nélkülözhetetlen kézikönyvül szolgál. = Ezen mű utmutatóul szolgál: a szövetkezetek alapítására, a taglók jogviszonyaira, a közgyűlés, igazgatóság- és felügyelőbizottságra, ezek tagjainak jogaira, kötelességére, felelősségére stb. A mű ára portomentesen megküldve 6 korona 30 flllér. Kötve 7 K. 30 flllér. Megrendelhető a Köztelek kiadóhivatalában Budapest, IX. ker., Üllői-ut 25, Eladó állatok. Nagyméltóságú Tisza Kálmánné, gróf Degenfeld Ilona urnö kocsordi gazdaságában eladó: 70 drb. 4 és 5 éves magyar fajta tinó éves, számfeletti anyabirka 48 öreg mustra,, Bővebb felvilágosítást nyújt: BERMÁTH SMBDOfl urad. kasznár KOCSORD, Szatmárm Magyar kir. államvasutak J19780/1901. sz. Ajánlati felhívás. A magy. kir. államvasutak igazgatósága évben szükséges métermázsa kőolaj szállítása iránt ezennel nyilvános pályázatot hirdet. A kiirt mennyiség csak megközelíts évi előirányzatot képezvén, a szállítást elnyerők kötelesek lesznek tekintet nélkül a tényleges szükségletre 25 /o-kal többet vagy kevesebbet szállítani. A szállítások a /96. sz. általános és a kőólajszállitásra nézve érvényben levő 39916/92. sz. különleges, feltételek alapján eszközleneők. Minden ajánlattevő tartozik azonban nemcsak a 39986/92, számú különleges szállítási feltételek 2. f ában körülirt 28 Ábel fokú, hanem azonkívül is a kereskedelemben előforduló jó minőségű 21 Ábel fokkal biró kőolaj szállításra ajánlatot tenni. v A 21 Ábel fokos kőolaj színére nézve kikötjük, miszerint az legalább 140 Slanmernek feleljen meg, s hogy ennél sötétebb kőolaj szállítása teljesen ki Különösen hangsúlyozzuk, hogy a kötendő szerződésben ha 2l -os kőolájat biztosítunk nem a legalsóbb 140 3, hanem a üemutatott és elfogadott minta színének megfelelő Slamoner fokot fogjuk kötelezőnek felvenni, tehát a szállítandó kőolaj szinfoka a bemutatott minta szinfo'ának kell hogy megfeleljen. A magy. kir. államvasutak igazgatósága fenntartja magának azon jogot, hogy akár az egyik, akár a másik minőséget, akár pedig mindkét minőséget szállításra elfogadhassa és ajánlattevő tartozik a szállítást e szerint eszközölni. A fent emiitett feltételek a magy. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál (Andrássy-ui 73. sz. II. em.) a hivatalos érákban naponként megtekinthetők, vagy a megállapított ár előzetes lefizetése mellett budapesti nyomtat-.ványtárnál posta utján is megszerezhetők, megjegyezvén, hogy a különleges szállítási feltételekért 30fid.,az általános feltételekért pedig 50 fill., postaköltség fejében pedig 20fill.fizeti ndő. Az ajánlattétel alkalmával a szállítani szándékolt mindenkét-nembeli, tehát a-28 és 21 fokos kőolajból minta beküldendő és pedig két-két üvegen egy-<egy kgr. Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy az illető szállítási feltételeket ismeri és egész terjedelműkben elfogadja. Az igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy addig ft, mig az ajánlatok, felett döntőleg határozna, egyes ajánlattevőknél az ajánlati árban megrendeléseket tehessen. Az illető ajánlattevők ezen megrendeléseket teljesíttetni köteleztetnek, a nélkül azonban, hoüy ebből folyólag a szállításnak átengedését követelhetnék. Ajánlattevő ajánlatával a szállítás elhatározásáig szóban maradni tartozik és azt nem vonhatja vissza. Az ajánlott anyagra nézve minden kétséget kizáró módon kiemelendő, hogy a nyers anyag hazai vagy külföldi termék-e, illetve vájjon a kőolaj hazai vagy külföldi származású nyersanyagból készült-e és hogy annak feldolgozása, illetve a szállításra ajánlott Kőolaj gyártása mely gyárban eszközöltetik. Ehhez képest jogában.álla m. kir. államvasutak igazgatóságának az anyag minőségéről és származásáról idenkint meggyőződést szerezni és szállító tartozik mindazon adatokat, melyeket a m. kir. államvasutak igazgatósága a gyártási hely és eljárás hiteles igazolására nézve szükségesnek lart, kívánatra bármikor rendelkezésre boc=ájtani. Ha a nyertes szállító az anyag gyártására illetve származására nézve elvállalt kötelezettségének meg nem felelne, az esetben a szállító minden körülmények között köteles a nem szállított vagy nem a kitűzött nyers anyagból szállított és nem a kikötött gyárban előállított anyag szerződes szerinti árának 20%-át szóval busz százalékát kötbérképen fizetni és ezenfelül jogában áll a magy. kir. államvasutak igazgatóságának saját valásztása szerint vagy a szerződés teljesítését vagy a teljesítés helyett a szerződést megszűntnek jelenteni ki s annak megszerzése okából kártérítést követelhetni s a szállítás tárgyát képező anyagokat szállító terhére és veszélyére máshol bármely áron beszerezni Mindazon czégek, melyek a magy. kir. államvasutakkál szállítási viszonyban mindeddig nem állottak, tartoznak szállítóképességüket és megbízhatóságukat kerésk. kamarai bizonyitványnyal igazolni. Az ivenkint egy koronás bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve ezen külczimmel Ajánlat /901. számhoz évi szeptember hó 20-án déli 12 óráig a m. kir. államvasutak anyag és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók, vagy oda posta utján beküldendők Ezen ajánlathoz, jelen pályázati felhívás, ajánlattevő által aíáirva és 60 fillér mellék bélyeggel ellátva melléklendő. Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 5% készpénzben vagy állami betétekre alkalmas értékpapírokban szeptember hó 19-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. Az ajánlatban a bánatpénz -letétele megemlítendő az arról nyert letéti elismervény az ajánlathoz nem csatolandó. Az ajánlati árak métermázsánkint tisztán, olvashatóan számmal és szóval kiírva, bér és vámmentve. a m. kir. államvasutak vonalainak valamely, az ajánlatban határozottan megnevezendő, állomásra teendők, kiköttetik azonban a mennyiségi és minőségi átvétel kizárólag a magy. kir államvasutak valamely szertárában történjék és a kőólajszállitó által a megrendelés alkalmával közlendő szertár czime alatt adassék fel. A szállítási ügyletből eredő bélyeg és illeték-költségeket szállító fizeti. Az illeiék az XXVI. t.-cz ának megfelelően rovandó le, hogy a fizetések alkalmával a fél által kiállítandó minden nyugtatvány nemcsak a nyugtatványi bélyegilletékek czimén a II. fokozat szerint járó bélyegjegyekkel látandó el, hanem arra még külön a szereződés után a III. fokozat szerint járó illetékek fejében az utalványozott összegnek megfelelő értékű bélyegjegyek is ragasztandók. Szállító számlabeli követelései a magy. kir. postatakarékpénztár utján egyenlittetnek ki. Szállító tartozik tehát a magy. kir. postatakarékpénztár cheqüe- és clearing-forgalmába belépni. üzen feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek nem a kitűzött határidőben érkeznek, vagy táviratilag tétetnek, végre oly ajánlatok, melyek lényeges részükben javításokat vagy vakarásokat mutatnak és melyekre nézve az előirt bánatpénz le nem tétetett, figyelembe vételre egyáltalán nem számithatnak. A magy. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának azt a jogot, hogy az ajánlatok közt, tekintet nélkül az árra, szabadon választhasson, továbbá, hogy az ajánlott mennyiségből tetszés szerinti vízmennyiség szállítását is átengedhesse, oly formán, hogy az ajánlattevők ily részbeni szállítás elfogadására is kötelesek,- hacsak ennek ellenkezőjét ajánlatukban világosan ki nem kötötték és végre, hogy e czél elérésére másféle intézkedéseket tehessen. Budapest, augusztus hóban. A magy. kir. államvasutak igazgatósága. (Utánnyomás nem dijaztatik).

14 1382 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. uirfk értékeslf> téliét eszközük az el5- L irt / mellett Felvilágosítást és csomagolási ntasitást Ingyep nynjt tagok és nem tagoknak. Azannall készpénzt!- számolás. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOKÁBAN, G) Sürjönyczim: Aurora Budapest. (O "S" Magyar Gazdák Értékesítésre elfogad: HusnemUket, füstölt Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete hőst, vadakat, szárnyasokat éi5 és leölt álla- HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ potban, tojást, vajat, halat burgonyát, káposztát, zöldségféléket, gyümölcsöt stb. KÜHNE E., MOSOM mezőgazdasági gépgyárában készülnek; és az őszi idényre szállíthatók s Egy- és több vasú aczélekék, leggondosabb kivitelben és szerkezetben. Boronák és rögtörő hengerek, Nlosoni Drill",< " 6k ekes Hungaria Drill" meritőkorongrjs bevált Tisztító- és szelelö-rosták, sorvetőgépek. konkolyválasztógépek. Borsajtók, szőlőzúzók és bogyozók. Uji Szabadalmazott Casali-féle nagy morzsolok erőműhajtásra. Takarmánykésztitőgépek. Takarmánykamra lerendezések. F ő r a k t á r ; Budapest, VI. ker., Yáczi-körut 57/a. Árjegyzék szivesón küldetik. Sladó uradalom í ö'vo-on felüli jövedelem alapján. Közel Székes- j fejérvár, Gjor és Nzombathel^rhez. Buzaés répatalaj. Erdő. Nagy és kis vad. A r a 4 5 0, forint. Fizetés kedvező. Ajánlat Rente 6 8" alatt e lap kiadóhivatalába kéretik. Faragó-féle CsBdsömgr- kenőcs. Biztos hatású szer, csüdsömür, hím és nyeregtürés ellen. Faragó-féle Versenyfluid. Izom, izület-rándulás, valamint rokkantság eletében kitűnőnek bizonyult Mindkét szer, több nagyobb uradalomnál, valamint kisebb gazdáknál kipróbálva; már több év áta Igen jó eredménynyel használtatik. Kapható a feltaláló és készítőnél FARAGÓ ÖDÖN gyógyszerésznél Tót-Komlós Békés-megye. 1 nagy tégely Csiidsömörkenöcg 2 korona. 1 kis I» 1 üveg Versenyfluid 3 deciliter 2 Másolat. Magyar kir. államvasutak, /901. C1L Hirdetmény. Osztrák-magyar-bajor vasúti kötelék. (Díjtételeknek mérséklése) A fent megnevezett kötelékforgalomban gabonanemüek stb. szállítására augusztus 1-től érvényes kivételes dijszabásbn az I. II. és IV. csoportban Markt- Grafing Markt-Kirchenlamitz és Spalt bajor kir. állam-, vasúti állomásokra fennálló díjtételek f, évi augusztus 1-től való érvénynyel 100 kg.-kint 0.06 márkával leszállittattak. Budapest, augusztus 15-én. A m. kir. államvasutak igazgatósága egyben a részes vasutak nevében. (Utánnyomás nem dijaztatik). dombos talajról túlérett v e t ő m a g zsák nélkül 100 kg.-ként 17 koronáért Nagy-Bélicz állomástól szállítva kapható Bars-Simonyi Bars-Simonyban. gazdaságánál 44is Alfa-Separator Eddigi összes gyártás 250,000 gép! Több mint 500 első dij! az Alfa-Separator" az egyedüli fölözőgép, mely az Alnarpi állami tejgazdasági egyetemen történt több havi vizsgálat alapján az idei 19 ik svéd országos mezőgazdasági kiállításon Geíleben julius hóban a legnagyobb kitüntetéseket: DÍSZOKLEVELET és ARANYÉRMET nyert. Alfa-Separator Részvénytársaság Budapest, V., Báthory-utcza 4. sz.

15 65. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ B á r á n y - ^ # # g y a p j ú t fi* legjobban értékesít szennyes, úsztatott vagy gyárilag mosott állapotban az Első magyar gyapjumosó és bizományi részvény-társaság vasútállomás: Budapest Lipótváros. Magyar kir. államvasutak igazgatóság sz. F/VI. Hirdetmény. (Gabona és őrlemények soronkivüli szállitása az üzletszabályzat pontjának életbeléptetése, a dijszabásszerü rakodási időuek 9 nappali árárra való leszállításra és vámkülföldre rendelt bizonyos szállítmányoknak ideiglenes megőrzésre való elfogadása). A m. kir. államvasutak igazgatósága közli, hogy a nagyméltóságú ur kir. kereskedelemügyi miniszter ur engedélye alapján az üzletszabályzat pontja alatti általános határozmányokból eltéröleg a Fiúméba, valamint általában a vámkülföldre rendelt gabona szállítmányokat és őrleményeket soronkivül és első sorban fegja továbrittatni, mig a magyar bel (Fiumét kivéve) és a magyar osztrák forgalomban a kocsirakományu teberárukra nézve (élő állatokat és romlandó árukat kivéve) a felvétel és szállítási határidő iránt az üzletszabályzat pontját fogja alkalmazni. A m. kir. államvasutak igazgatósága közli továbbá, hogy ugyanezen miniszteri engedély alapján a dijszabásszerü rakodási határidőt mindazokon árukra nézve, melyek a mindenkor érvényes díjszabási határozmányok szerint a felék által rakandók ki, vagy bé, 9 nappali órára szállitatta le. Hogy a szállító közönség ezen intézkedés terhét leheti csekély mérvben érezze, intézkedések történtek, hogy ott ahol a felek kívánják, a ki és berakás a fél költségére és veszályére a vasút által foganatosittatik. Továbbá miheztartásnál egyben közöltetik még, hogy a gabonaőrlemények, élő és romlandó áruk kivitelével a vámkülföldre rendelt; valamennyi oly egyéb kot csirakományu teherszállítmányok, melyeknek elfuvarozásá azonnal nem eszközölhető á német vasút egyleti üzletszabályzat , póthatározmánya alapján csakis lehető elszállításig való ideigenes megőrzésre fogadtatnak el. Ezen intézkedések folyó évi szeptember hó elsejére lépnek életbe, és visszavonásig érvéntelen maradnak. Budapest, ltíol. augusztus hó. Az igazgatóság. (Utánnyomás nem dijaztatik.) Stahlwerke Weisseníels ezelőtt Goeppinger & Co. Weissenfels, Oberkrain. Szab. aczélhordók. A hordóban levő folyadék nem vészit súlyából kiszivárgás, felszívódás és apadék által. Nincs tűzveszély, roleum,benzin,festékári olajok, alkaliák stb. i UJDOUTSAG" Amerikai szabadalmazott aczéllánczok forrasztás nélkül. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Elektromos nton forrasztott lánczok mezőgazdák és Iparosok részére.

16 1422 KŐZTELEK, AÜGUSZTÜS HÓ 3Í- ; B. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. BUDAPEST, K R A M B B L I P Ó T I., Akadémia-ntcza 10. szám. A legjutányosabb árakon ajánl: Oliva gépolajat, repezeolajat, ásványkenőolajat, hengerolajat, lámpaolajat, petróleum,ot, kocsikenőcsöt, sűrített gépkenőcsöt, olvasztott szinfagygyút, kenőszappant, kékkövet, kénvirágot, Raffia-háncsot, saponáriát, ereolint, carbololeumot, fedruakkot, zsákot, ponyvát, műtrágyát és minden e szakba vágó ezikket. Továbbá: Disznózsírt, szalonnát a legolcsóbb napi árban. Szalonnáról lerázott sót. Mezőgazdasági vetőmagvakat, szavatolt jó minőségben. Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánságra készséggel szolgálok. TZ SZIVATTYÚK MÉRLEGEK, ien neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. : licgrjobb snmmi- és kender-tömlők. Mindenféle csövek. legújabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari ezélokra. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. Árjegyzékek m P f l I l I l l P W i l M/lOn I-Walffischgasse 14.sz. ingyen és bérmentve.. i i WÉÉMwE&mfo} vvlöllp SctaeBHerMse 6. Őszi vetésre ajánlunk v S r o s l a r b u z á t (Lásd a Wiener Landw. Zeitung augusztus 18-iki,66. számát.) rertdkivül hozamdús, kipróbált fagyálló, rozsda és megdülésnek igen ellentál'ni tudó fajta. Ára ab Zliorowitz 100 kilónként 24 korona. BONI" GYÁRTELEP 99 és mezőgazdasági részvénytársaság azelőtt M a n d e l E d u á r d é s T á r s a i Nyírbátorban. Ajánlja előnyösen ismert, szabadalmazott két tengelyű MBÚNI' á eketaligáit. A szegedi mezőgazdasági kiállításnál Uj és figyelemreméltó" jelzővel, a párisi nemzetközi kiállításon bronzérem-, mel kitüntetve. Megrendelhetők Nyírbátorban, íenti czégnél, Budapesten Kann és Heller és Bacher Rudolf czégeknél. valamint a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél". a"** 2 2 * gs SSs'i Tekintetes Man«cl Eduárd és társai uraknak ítk-! >, sbs z a sss s "45 1 lt " I c S-g^-S' gálás es kipróbálás végett a gépkisérle ben még: a' gazdáknak sok kellemetlenséget okozd bajt részeknek gyakori kicserélését teszik szükséges! I S * g s f. 3 * % E 2 R-» 5 s-bgr-. 5!-1 - a 2»s 3 1 lkh\ II * i f#i B/ «".l - fiffl i sgi. s II 3 s I II a «gig II E, P B íí UJ! ISa Zehetbauer szabadelma. Nélkülözhetetlen gazdák, birtokosok, sörfőzdék és szeszfőzdék stb. részére. 4529/a "Vezér elárusító: Ectiiűger és Fernau A magy. kir. államvasutak budapest-jobbparti üzletvezetősége /1 V./901. szám. Pályázati hirdetmény. Kis-Kun-Halas állomásunkon létesített artézi kut vizének értékesítésére szo'gáló gépészeti berendezés, szállítására és fe állítására nemkülönben a létező vizállomás gépészeti berendezésének részbeni átalakítására ezennel nyilvános pályázatot.hirdetünk. Az ajánlatok alapjául sz< Igáló tervek, szerződési feltételek és költségszámítási minták vontatási osztályunkban (Kerepesi-ut 13. II. em.) szerezhetők meg, hol a netán szükséges "felvilágosítások is megadatnak. Az ajánlatok ivenként 1 koronás, a mellékletek ivenként 30 filléres bélyeggel ellátva, iepessétel borítékban a következő felirattal: Ajánlat a 3C078. számhoz a kis-kun-halasi vizállomás gépészeti berendezése targyában" folyó évi szeptember hó. X-Mn déli 12 óráig titkárságunknál adandók-be. Az ajáiilat benyújtását 1 megelőző nap déli 12 órájáig.700 azaz hétszáz korona készpénzben vagy állami, letétekre alkalmas értékpapírokban bánatpénz gyanánt gytijtőpénztáruntnát (Külső kerepesi-ut 13. sz. földszint) leteendő. Készpénzben letett bánatpénzek után kamatok nem fizettetnek, ellenben az értékpapíroknak esedékessé váló szelvényei kiadatnak. Az értékpapírok a budapesti, illetve a bécsi tőzsdén jegyzett 14 napnál nem régibb árfolyam szerint, de legfeljebb névértéken számittatnak. A letétjegy az ajánlathoz nem mellékelendő. Posta utján beküldendő ajánlatok és bánatpénzek térti vevény mellett adandók fel. Az alólirott üzletvezetőség fentartja magának a jogot, a beérkezett ajánlatok között szabadon választani. A magyar királyi államvasutak jobbparti - üzletvezetősége. Utánnyomás nem dijaztatik.

17 65. SZÁM 11 -IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ Gazdák Biztosító Szövetkezete Budapest, VIII., Baross-utcza 10. sz. II. emelet az Országos Magyar Gazdasági Egyesület úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége erkölcsi támogatásával. Alakult: Biztositéki alap: Kormány hozzájárulása: ,000 kor. Alapítványok és üzletrészekben: 1,200,000 kor. Összesen: 1, kor. Biztosításokat elfogad tüz- és jégkár ellen. Az üzlet eredményéhen biztosilott tagok a dijarányában részesülnek. Biztosítási ajánlatokat elfogad közvetlenül a központ vagy a képviselők közvetítésével és felvilágosítással és nyomtatványokkal minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. Magy. kir. államvasutak T/1V. számhoz. Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik, hogy a vasúti kocsikban és az á lomási helyiségekben elhagyott tárgyak u. m. bőröndök, táskák, kalapok, ruha és fehérnemüek, botok, napernyők és esernyők stb. az alább felsorolt állomásokon árverés alkalmával azonnali készpénzfizetés melleit el fognak adatni: Fiume állomáson augusztus 29-én d. u 9óra. Kis-Czell, ' 22-én este óra. Budapest k. p. u. 30-án d. e. 9 óra. Budapest, augusztus 24-én. Az igazgatóság. Bérbeadó birtok hold gazdasági épületekkel Borsodmegye Monosbél községben (Egertől egy órányira) folyó évi októbertől hat, esetleg kilencz évre ss bérbestda/bils. * Haszonbéri összeg évente korona és az adók. A birtok bármikor megtekinthető Mezey József gazda kalauzolásával. Bővebb felvilágosítással szolgál és komoly ajánlatokat elfogad ELEK LÁSZLÓ Demeoser, Szabolcsmegye Őszi vetésre ajánljuk diószeghi óriási búzánkat, mely már igen elterjedt s melynek eredménye a hozzánk érkezett összhangzó értesítések szerint általában a legnagyobb megelégedést keltette, miután a rozsda elleni ellenálló képességét nagy mértékben igazolta. Becses megkeresések Diószeghi czukorgyárhoz Diószegit (Pozsonymegyében) intézendők vasöntöde és gépgyár r.-társ. (tanzí'sta IÍSA BUDAPESTEN. Petróleummal és adómentes benzinnel hajtott motorokgazdaság czéljaira (I tá >lil mzato. rendszere).... J É P ^ Részletes árjegyzékeinket k i v á n a t r a rregküídjűk. tható kapacsuklyokkal. Homokos talajhoz a ZALA DRILL" külö s czélra készített és kitűnőnek bizonyult vetősarukkal lesz ellátva..perfecta' töltögetöit 20 korona árban. Mechwart-féle gőzekék és petroleumekék. Hengerszékek, köjáratok és teljes malom- Turbinák. - Villamos világítási és erőátviteli berendezések. Msz WEISER J. C. gazdasági gépgyara NAGT-KANIZSÁK. Ajánlja egyetemes egyes és kétvasu aczélekéit {{ sik és hegyes talajhoz egyaránt ammas. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak Alvincz állomásán berendezendő Buffet-vendéglő bérletére ezennel zárt ajánlatu pályázat hirdettetik. A bérlet évi október hó 1-ével kezdődik és tart ezen időponttól számitolt 3 éven át, vagyis évi szeptember 30-ig. A bér eti feltételek a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetőségének I. osztályában a rendes hivatalos órákban megtekinthetők, vagy kivánatra postán megküldetnek, miért is ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy azokat ismerik és egész terjedelmükben kötelezőknek e'fogadják. Az 1 koronás bélyeggel ellátott és.ajánlat az alvinczi Buffet vendéglő bérletére" feliratú borítékokba zárt ajánlatok lepecsételve évi szeplember hó 7-én déli 12 óráig alulírott üzletvezetőség általános (I.) osztályánál nyújtandók be. Bánatpénz fejében 100 azaz egyszáz korona készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. évi szeptember hó 6-án déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége gyűjtőpénztáránál Aradon leteendő. Takarókpénztári betétkönyvek letét gyanánt nem fogadtatnak el. Ezen feltételektől eltérő vagy nem a kitűzött határidőre beérkezett ajánlatok nem vétetnek figyelembe. Az ajánlatok közt a választás szabadon a bérösszegre való tekintet nélkül történik. Aradon, augusztus hó 19-én. A magy, kir. államv. Aradi üzletvezetősége. (Utánnyomás nem dijaztatik.) JtNC* eröatí teszi; meggátolja a lába! úgynevezett pókosodált. Ara5 koron Lovak

18 1424 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. Egyetemes Ü* sorvetőgépek legjobb tolőkerék-rendszer. Magyar és osztrák Utólérhetlen MEGBÍZHATÓI CZÉLSZERÜ! szabadalom. Tessék árjegyzéket kérni! KÖNNYŰ JÁRATÚI Ekék. Trieurök. Umrathés Társa Budapest, V., Yáczi-korut 60. szám. Gözcséplökészletek 12 lóerőig. Ipari mozgonyok 100 lóerő g. Posnansky és Strelitz Budapest, TI., Podmauiczky-u. 27. Gyár: Erzsébetfalva. Aszfalt, Fedőpapinlemez, Kátrány, Carbolineum, Carbolsav, Creolin-t stb. legjobb minőségben, jutányos árak mellett. Keresek présolt szalmát megvételre. Bzives ajánlatok Bucsányi robonczi intézöhöz Iütézendök Gazdák a gazdálkodók figyelmébe. Számos uraüalmba már bevezetett pyroleum 50%-al olcsóbb mint bérmely más világitó aiy g. OegenJakab BUDAPEST, IX, Közraktár-ut 28. Tanulók budapesti izr. hivatalnok és gondos felügyeletre elvállaltatnak. Összes középiskolák a lakás köhivatalban. Szarvasmarhák, d á s ágbt n" a"'l e jhozam emelésére, gyöngekehes állatok gyógyikivsw eredménnyel. sllt mtntva Ut küld a a készíts.: - terilteg" engedélyezett Kntasy-féle Concentráltt Állattáppor (Concentrált állattápsó). Adagolása kanalanként, 6 ^k«ós KONCZ ÁRMIN gyógyszerkülönlegességek gyára ' Székelyudvarhelyt, Erdély. velék állanak r ded-.'!ág, Romi széve'gyártja Bredt E. & Co., gépgyára és vasöntödéje Ottyniában (Qaliozia.) Korszakalkotó baladás a simaőrlés terén. KérejöntésU őrlőtárcsák kicserélhető aczélkésekkej, ^melyeknek^utáiiaftossl^^^mokkaí' Eddig elhaszná'ásban. Csekély hajtóerő. Legnagyobb munkateljesítmény az őrlemény^ minőségét és Legegyszerűbb kezelés. MT Olcsó telep. ~3M Magyarországban _ felvilá- Viliiios, Budapest, VII., Elemér-utcza Tej!! Azon^tejterr Tej!! eföbb fordul ICko^ At. gazdaközönség kényelmére a jelenleg kelendő czikkekből, u. m.: őszi borsó biborhere stb. vidéken is s pedig ott, a hol már tisztított árut vehetek tarlók készletet, miáltal a közelben fekvő gazdaságok a fuvardijat Budapestre ésvissza megtakarítják. HALDEK magnagykereskedése, ő cs. és kir. Fensége*udv. szállítója Budapest, Károly-körut 9. sz. A legjobban bevált és legolcsóbb: eredeti KALMÁR" postát, a melyeket á legnagyobb uradalmak is, mint felülmulhatatlant ismernek el. A magyar korona birodalom területén létező bármely vasút vagy hajóállomásra, : bérmentve küldöm, mint kitünö gyártmányt, szavatosság mellett. Árjegyzékei ingyen és bérmentve küldök: 6} yümölcs és szőlőbor készítési gépek. Gyümölcs és szőlő sajtók, folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és nyomerő szabályzóval. A munkaképesség 20 /o nagyobb mint bármely más sajténál. MT Hydrau-lüsiia sajtóit. 1*1 Szőlő és gyümölcs zúzok és bogyó morzsolok. Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. Szőlő és gyümölcs őrlők, aszaló-készülékek gy mölcs ég főzelék aszalásra gyttmclcs-yágő és hámos gépek, legújabb szerkezetű szab. önműködő Syphonli gyümölcs, és szöllövessző permetezők gyártatnak Hódmezö-Vásárhely. szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben = MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA # J cs. ltir. kizár, szabad, gazdasáei sréps^-árali, vasöntöde és BÉCS, II. Taborstrasse 76. Kitüntetve 450 arany,, ezüst és bronz éremmel. Árjegyzék Ingyei Képviselők és viszontárusitók felvétetnek. ;, Montag-nei-rozs r udapest, VII., Csömöri-dt 15., II. 8. Munkái s Baromfi hizlalás 1 kor. Baromfi tenyésztésre vonatkozó tudnivalók 1 kor. Tyuktenyésztés 2 korona. Lud- és kacsatenyésztés Pulykatenyésztés 2 kor. Ea-omfi és tojás értékesítő szövetkezetekről 1 korona 60 filér. Megrendelhetők a szerzőnél, legegyszerűbben a pénz előleges beküldése mellett. kitűnő minőségű terményzsákot 85 fillértől vízhatlan, tiszta lenponyvát 300 fillérért -méterét vásárolhatnak a FISCHER-féle zsák- és ponyvagyárban, Budapest, ffagykorona-utca 18. Hinták ingyen és Fairbanbs Mérleg és gépgyárrészvénytársaság. Városi iroda in raktár Budapest, ladriiir-at 14 Őszi árpa asszonyfő állomási Szántó odon taáps bérgazdasága, po Második kiadás. Kis-Székly pusztulása." Regény a magyar szabadságharoz idejéből 800 oldal, 24 diszitő képpel, ára Közös sors" redetl székely regény, fűzve Péterig Tamás irtf IX., Köztelek. *bitók8:aént boldogasszony! főbérlőségnél" Boldog- Eladó. m sís áj á ^írtért g Értekezhttr Megjelent! A sertés Magyarországban könyvkereskedésekbe j^éfirj-iíii Budapest, Andrássy-nt 15. Ajánlják általánosan Ismert, szabadalmazott hld-és marhamérlegel kst, valamint gazdaaági ét Ipari czélokra szolgáló mérlegeiket. Árjegyzék Ingyen

19 68. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÓ 24. Hirdetési ár 15 szóig 60 fillér, ezen felül minden szó 4 fillér, kövér betűkkel minden szó 8 fillér beiktatásonként. A legkisebb hirdetési dij SO fillér. KIS A fefeetei >k ajánlatúk bizonyítvány issolal okkal ff szerelve a fel bérlet i ' > Sség-éliea!, u. Lepsény Ispán, hosszabb idei gyakorlatt r, a gazdaság minden ág,n teljesen jártas és es gyobb gazdaságot önállói zelni képes, f. évi oktőb in történő belépésra kere lik. Pályázni óhajtók nyuj Masrángyakornok egy^felsőinagyarországi szes egybekötött több gazdaságból előwstüfnukarafk. Ajánlatok Drlethoma, Trencsénmegye küldendők Szeszfőző kerestetik mezőgazdasági szeszgyárba. Mellcher Kor- Maj orgazda föl dmives iskolát Tégzett több ^LáFl^sí k zme' etlk ajánlatok Hosszupályi^ Urada- ÁLLÁST KERESŐK. Gazdatiszt. gazdaságban, állattenyésztés, tehenészet stb. teljesen jártas, delkezik, mielőbbi belépésre delkezik. Czim a kiadóhivatali tt 7 fcétl 1ÍSU ispán,'^jelenleg tdas ga;daság kezelője. Garam' s 'öllös ke"'' 2 *" Kertész tételek ^mellett'^ alkálmazá.t jában^mjesen otthonos. Czime k Számadó kanász, Gazdasagl iskolát 'égzett 25 éves keresztény 'allásu, nőtlen fiatalember, idaságban^ 3 Fiatal gazda évig ithelyi oklevéllel 4 év 'göbsryhizlalás egész ^éton praxlssa tes, sjái ik k «IO 1000 ei hol ánytermeks'' vmf^mint' ' bármily intenzi -- : élésére. Czim..; Számtartői keres azonnali belépésre egy ízr. nős, kitűnő reíerendákkal rendelkező egyén, ki üsző ngyíilntén legprimiiife október 1-ére. Érti a cz itrom" lekötal való éa barattk 8z6nye j. k rdon^ jftpmos SkrSket szl legjníányosabb árukon sjáa- " ttzdészetet teljesen érti, továbbá érti Annanás, homoki szőlő és bor kezelését Is. rendelkezik? Szives'm^e'resésék Megbiiható 45C6" felige Czime: Bellczay Géza, *ur, Komaromm HIRDETESEK. Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hil'dctő czimének feltételével ksziünk. W " KIS HIRDETÉSEK ELŐRE FIZETENDŐK. H ^BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. Gazdának ^készülő Foldmives iskolát végzett nős fjrfl,kevés Uradalmi gyakorlattal, dohányteríaelésérnémetütkiszolgáirsár Hőmtirelésben kellő altiszt, október l-re állást kealatt A Tass t0 p" TÖrekT6 " ' l ' ell8 ' e rcstante kérek! 8 m6gye P S jártassággal Dyotkal ' 5 0' róm. kath. 3 valíásu? 8 'es 3 Sádos' 20 évi gyakorlattal, okt. 1-ére Czim" klad"hivatalban. ke 43B4 Földmivesiskolát jó sikerrel végzett 18 éves ev. ref. vallású egyén, nagyobb keres Csfm "rí^^'v 4 ' l8t Mezőtúr. ' 4688 Állást keres s néhány évi gyakor- *-"* vezetósét >b ia effogídja : Műkertész, iö? kéletesen Ze szakiíépzeu, aíb! jó he'rtlsatísli'^-elf^ai "" hlidóhivatal továbbit Kertész nős, uradakunnál^állást keres. Állást keres bármikori belépésre, főldminőr^ke^wü^jó^mzo 1 *' ágába'n", 1^'tehM g észet S te1k zelé e s, borjuneveléa, ^gabona, gzm6, adás vessekben alaposan js- ÁLLATOK. razdaságában. Tu- sági szakiskola iizletvezelőitímgymmektelen^gazdatfszh'czim Eredeti Földmives- Rambouillet ki már"? 4SU ' i teliisrens ' uradalomban min^imok g mí kosok mindenkor nagyobb mennyiségben, dus választékban kaphatók Gazdatiszt, Gróf Herberstein iáílfév óta k0l4t 1 b é8 Albert 8m telfe^ megelégedésére kftaiw uradalmi Igazgatóságától szorgalommal működik, jelenleg pedig egy 3000 holdas Strilek, bérgazdaságban mint rendelkező ispán alkalmazva van, Morvaország. hasonló állást keres. Szives megkeresések 44S7-' Hanna vetőárpa kéretnek! E kiad, '' hlv^t 1^ mig a készlet tart 100 kgként i9 koronáért kapható vasúti állomásainktól. y m Igen»zép, válogatott v8r8»- arka simmenthali jellegű 1 2, 8) éves 1846 növendék ökör Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, továbbá állást keresők és adók hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes rovatban és árban. Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szbkség-es levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. Eladó 34 drb tarka, 4 éves tinó, jól kifejlett állatok. Bővebb értesítéssel szívesen szolgál, valamint megkeresésre fogatot a szarvasi állomásra küld a Gazdasági Intézőség Lajoshalmán u,p, Szarvas. Telivér Poland Vöröstarka tiné is Ü S Z Ő legprímább, 1 2 esetleg 3 évesek és pedig hizlalni való ökrök eladására és későbbi szerződésre Kis-Czelli kereskedők. Hizlalásra való és mindenféle fajta jármos ökröket valamint szép 1 3 éves vöröstarka növendék ökörborjakat «82 bármely mennyiségben és szerződéses szállítás mellett eladásra ajánlanak szarvasmarha-kereskedők Zala - Szt.-Balázs.. Nagy-Kanizsa mellett. Vöröstarka tinó és üszó teljesen prima, 1-2 esetleg 3 fégbm 4I k^hsó nd o e c,r e ár n o y n" Későbbi, úgyszintén jármos és beállítási ökrök szállítására vál- Kitüiíő Henrik Ignác* fia Szalónak (Vasm.). ingalicza feansttldíít, 3 drb Marhamérleg 1500 klg. Tiordképességtt erős vaskorláttal 2Va méter hosszú lva m; széles Yorkshirei tisztafajta fehérkan és k kocza, évesek, igen szé 120 írtért eladók. Polor Hááder György tt évet " betöltött, kltün VEGYESEK. 10 mmázsa 'őszi bükköny ként Kiss SAlldoi Birtokeladás. AUhégéS!n levő' 1 " Itt s-hidja ELADUNK éa kölcsön adnnk oj é» egyszer használt vinliatlau TAKARÓ PONYVÁKAT, mindenféle nagyságban, uj TEilMGXV ZSÁKOT repezeponyvákat a legjutányosabb árak, il- KÓHNTSTEÍN zsák és ponyva gyári raktár BUDAPEST, V. Béla a. 5. megvételre kerestetik. BOROSS DEZSŐ Budapest, V.,Vécsey-u drb Hídmérleg 3000 kg. horderejű százados, toló sulylyal 4 méter hosszú, 2 méter széles. Becserélek ócska marhamázsákat ív marhamérlegetre»,"i r mérleg törvenyesen hitelesítve öt évi jókarban tar tás mellett. DÉNES MANÓ mérlegmüszerész. BUDAPEST, VII., Dohány-ufcza 78. Építkezéseknél és trágyázásra használjuk csak a híres szentgáli 4221 meszet. ható csak : IUSII MÁRKUS FIAI Szentgál (Veszprémmegye.) Felső-Iíimapartj án "sssfb Magyarbél, cntállóképességet üt V vető magul ajá Legolcsóbb, leghatásosabb "1 "I. kőbányais hizósertéstrágya, Bpest-kőbányai trágyaszár.^yár Budapest, V., Bálvány-u. 2

20 GÖZEKÉKET, GÖZ-UTIHENGEREKET GÖZ-UTIMOZDONYOKAT legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít KÖZTELEK, AUGUSZTUS IÚ 18. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. TAKACSOSZKÁR er'-ipsryara BUDAPEST, íöztelek-ntcza 6. iz. ÜUői-ut mellett. Ajínlla ]41 felizereh müh.lyét mlndennsmfi, gőzcséplökészletek javítására. '" RAKTÁRON TART: mindennemű mezőgazdasági gépeket és eszközöket, u. m: vetögépektt, rostákat, ekéket morzscfókat, szeeskavágókat 3241 Jírgáayos- éa tisztitó caéplőkáezleteket. Raktáron tart: kijavított gozoséplőkószleteket, valamint az Első Magy. Oasd. gépgyáriján készült uj gőzoséplőgarnitnrákat. Csereüzletek köttetnek. Mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek. JOHN FOWLER S Co. jkalmár VILMOSÉ A futtaki uradalom i m. p.: különféle Chasselas- és Muskotály, Passatutti, Oporto, Kadárka, Mustos fehér, Mézes fehér stb. Közelebbi az uradalmi felügyelőségnél 4498 FUTTAKON, Újvidék mellett. Uradalmak, gazdaságok, földbirtokosok, semmi más foszforsavakkal nem pótolható. Ajánlok továbbá: Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, kálisőt, kaiiiitot, különleges műtrágyákat kapás és kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfátgypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; takarmánymeszet stb. bárhova versenyképes áron szállít a legszigorúbb tartalomszavatolás mellett Kénsav- és A Q f l UT TS A IW Ludenburg-Themenau műtrágyagyár ö u " * 1 T 1 és Üssek Rostok m. Központi iroda: Prága*, Heinrichsgasse 27. íii^te BUDAPEST-KELENFÖLD' T-í" Budapest, " VI. ker., Teréz-körut sz. Iroda, raktár, javítóműhely, Thomas-müvek magyarországi" vezerképviselője ajánl: Klzlekedés vasúton és villamos vasúton. f h o m a i f ofoszfátlm ^ z f á d i ^ t e t (Thomassalak), ^ Martellln" dohánytrágyát, Quperfoszfátok Eredeti stassfurti kálisók és kainitot. állati és ásványi eredetitek, A műtrágyák béltartalmáért szavatolok. logoiosóbb Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás. foszforsavas trágyaszer minden talajra. Gyors hatásért kezesség, legnagyobb eredmény. Nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél, H i r d e t é s e k felvétetnek a kiadóhivatalban Budapest, IX., Üllfii-út 25. szám Köztelek. szeszgyárak stb. részére Bessemer-Festék (védjegy öiiő) kitűnő szolgálatokat tesz. Feltétlenül hathatós máz rozsda elles, mindennemű vasszerkezetek, vas- és hnllámbádogtetők, tartők, istállóvasgerendák, kerítések, vaskapuk, vasablakok, gépek, lokomobilok stb. részére. Mint famázolat is kitűnő konzerváló szer. Tartósabb, szaporább és a légköri s vegyi behatásoknak sokkal jobban ellenáll mint minium és olajfesték. Festékgyárak: LützEdeéS T&rsa, i Az ezredéves orsz. kiállításon állami ezüst éremmel kitüntetve, i A Leszih-féle újból javitott kitüntetett ajánlja teljes szavatosság r V i C T O R i A " terményrostákat mellett gépgyára és gazd. Leszili Miksa utódai Szilágyi és Diskant gépraktára (Leszih-féle ház) IMSKOLCZON (alapítva.1863 ban.) Naponta! munkaképessége = egész 500 mmázsáig. Tisztit zörgés nélkül, nagy és apró magvakat. Osztályoz: suly és nagyság szerint. Üszög verővel ellátva. I. rendű kitüntetések. I$AV*caÍtÁlr Könn y ü szerkezetű, aczélorsós, HaMlle-rendszerii és Kincsem a Hegyalja leg*- HUI OÍlJlvlii kedveltebb borsajtója. Kitu,,<i a,,yas s elmé V-IS! i «ot t S. e Ksy eml y:;s, A Prágai rostaversenyen a legelső és legmagasabb kitüntetést Victoria" terményrostánk nyerte. <PÁXRIA» irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, ÜUői-ut 25. (Köztelek.) V

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59

Fajtabemutató-Standard Módosítás: 2009. február 04. szerda, 14:59 A kaukázusi juhászkutya ősi hazája Közép-Ázsia, Kaukázus, Azerbajdzsán, Örményország, Grúzia, Dagesztán, Csecsenföld, Észak-Oszétia és a környező kisebb köztársaságok. Nagyon nagy számban fordul elő Oroszország

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása.

FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. FAKERESKEDELEM. A fapiacz alakulása. y^w^v inden jel arra vall, hogy a magyar fatermelés már teljesen \ I F kiheverte az 1907. évi válság által ütött súlyos sebeket: a fatermelés minden terén nagy élénkség

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám

y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám y-íi étíolyai. 1890. iftus 15. 10. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA, MINT AZ ERDÉLYI GAZDA" ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE. Megjelenik minden hó 1-én és 16-én. A méhészetre vonatkozó közlemények 1 Rendes

Részletesebben

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai

A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A 2015. év agrometeorológiai sajátosságai A. Globális áttekintés (az alábbi fejezet az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett információk, tanulmányok alapján került összeállításra) A 2015-ös

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET

III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET III. PÉNZPOLITIKA ÉS PÉNZELMÉLET A pénz felhasználása gazdaságpolitikai szolgálatra részben feltételezte, részben maga után vonta a pénznek a gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos elméleti nézetek

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

Hogyan védekezzünk a meggyfa moníliás betegsége ellen?*)

Hogyan védekezzünk a meggyfa moníliás betegsége ellen?*) Különlenyomat a Köztelek" 11)10. évi május hó 13-én megjelent 30. számából. Hogyan védekezzünk a meggyfa moníliás betegsége ellen?*) írta : Bodnár János dr. A meggyfa moniliája elleni védekezés igen fontos

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték

VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték VILÁG VÁLSÁG Az Isteni színjáték Horváth Zoltán Cashflow Mérnök Gazdasági világválság: hisztéria vagy valóság Nos, itt ülünk egy gazdasági világválságnak nevezett helyzet kellős közepén, és a legrosszabb

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora.

BOROS KÖZMONDÁSOK. A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. BOROS KÖZMONDÁSOK A bor a némát is megtanítja szólani. A bor az öregember teje. A bor értéke a kora. A bor kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság. A bor lator bajnok, legelőször is a lábáról

Részletesebben

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA

ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA ŐSMARADVÁNYOK GYŰJTÉSE, KONZERVÁLÁSA ÉS PREPARÁLÁSA Összeállította: Dr. Fűköh Levente Egykorú rajz Buckland Vilmos őséletbúvárról, aki gyűjtőútra indul. (XIX. század eleje.) Tasnádi-Kubacska A. 1942. http://mek.oszk.hu

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és

Alig kezdődött el a NAT, illetve az iskolák által elkészített pedagógiai programok és Iskolakultúra 2002/10 Liskó Ilona Tantervi reformok a szakképzésben 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerbe bevezették a NAT-ot, ami a tananyag átalakításán túl iskolaszerkezeti változásokkal is együtt

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e.

É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. É h e z ő m i l l i ó k m e g m e n t é s e. Ez a szándék a leginkább kétséges, felületes és hiteltelen érve a biotechnológia indokainak, a saját szükségszerűségének az igazolására. Az előző (2.) témából

Részletesebben

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival!

Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Csontritkulás csökkentése, a XXI. században, a régmúlt megoldásaival! Szeretné megelőzni? Szeretné javítani? Válaszoljon pár egyszerű kérdésre gondolatban és megismerheti a megoldást! Mi az, amit tapasztal?

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA

A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA AVKF KUTATÁS 1. A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐRENDSZER AVKF Aktív Hallgatók 2011 tavasz KUTATÁSI EREDMÉNYEIBŐL 2011. JELLI JÁNOS ÉS KABAINÉ TÓTH KLÁRA APOR VILMOS KATOLIKUS FŐISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN A ZSKF TKK-VAL

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc.

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: Svájc. fëëëëêkêmëèëëêêëëëêëëêëëëëêêëm m l é KONZULI JELENTÉSEK A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések: > Amerikai Egy. Áll. 1926 703 Cseh-Szlovákia.... 1928 433

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Juhász Bence. A nagy litikamu

Juhász Bence. A nagy litikamu Juhász Bence A nagy P litikamu Parlamentből a Parlamentbe Viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm Elnök úr, Tisztelt Országgyűlés, Tisztelt Ház. Amint az előző felszólalásomban is ismertettem

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Sarródon nevelkedett bikák

Sarródon nevelkedett bikák Sarródon nevelkedett bikák Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága 9435. Sarród-Rév, Kócsagvár, Pf.: 4. Vételi szándékát dr. Jakál Lászlóné-nak kell bejelenteni. Telefon: 06 / 30 / 257-55-74 119. oldal

Részletesebben

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat.

Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. 1 Ittfoglalomösszea legfontosabbtudnivalókat, részleteka honlapon, illetvea gyakorlatvezetőtől is kaptok információkat. A statisztika tanulásához a legtöbb infomrációkat az előadásokon és számítógépes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények halmazával.*

Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények halmazával.* KÖZLEMÉNY A KOLOZSVÁIU MAGYAR KIR. FERENOZ JÓZSEF TIU).- EGYBTBM SZÜLÉSZETI ÉS NIKJYÓGYÁSZATI KORÓDÁJÁBÓL. Igazgató : SZABÓ DÉNKS dr. egyet, tanár, udvari tanácsos. Petefészek tömlő esete, súlyos szövődmények

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes

Arthur Conan Doyle. Sherlock holmes Arthur Conan Doyle Sherlock holmes újabb kalandjai Arthur Conan doyle Sherlock Holmes újabb kalandjai 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Különös hivatal Nem sokkal azután, hogy megházasodtam, megvettem az öreg

Részletesebben

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* 3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.* (IV. sz. táblával.) Kezdetben, a mig a Röntgen-sugarak előállííására szolgáló berendezés még nem volt eléggé tökéletes, az ember testének vastagabb részeit

Részletesebben

Uj szerkezetű fűrészlap.

Uj szerkezetű fűrészlap. 932 Uj szerkezetű fűrészlap. Közli : Székely György urad. erdömester.*) Hosszabb ideje annak, hogy az erdöüzerh minden oly kérdésével behatóan foglalkozom, melyek kiválóan erdei nyers terményeink felhasználásával

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag

Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Arányok és százalékszámítás 3.4 Gazdálkodj okosan! Számolási feladatok a Farmerama játékhoz Arányok és százalékszámítás 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 12 15 műveletek törtekkel százalékszámítás

Részletesebben

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai

16.1. Az elsősegélynyújtás alapjai BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ 2016. MÁRCIUS 7. 23:59 FIGYELEM! AZ ONLINE FELADATOK ÉS A PDF KÖZÖTTI ELTÉRÉSEKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK! Minden esetben az online feladat tekinthető véglegesnek! Kövessétek az

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár

A térkép csodái. Megtudja belőle, hogy Magyarország 3 kisebb medencéből összetett egyetlen nagy medence, a Kár A térkép csodái. Sherlock Holmes a gonosztevők lábanyomából megmondja állítólag míg azt is, hogy az illető hány éves. Mesének ez nagyon szellemes, de az aki jól tudja a térképet olvasni, mindennap mutathat

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA É RETTSÉGI VIZSGA 2015. október 21. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl.

Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az ipari mérgezés judikatúránkban. Írta: Dr. Kadosa Marccl. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal ismert állásfoglalása tudvalevőleg lehetetlenné tette a magyar munkásbiztosítás számára, hogy a baleset folytán

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása,

A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, A nitrobenzol tulajdonságainak megváltozása, előidézve az előállítására szolgáló anyagok megváltoztatásával. IFJ. DVORSZKY BÉLA oki. gyógyszerésztől. Bevezetés. sorrendjének A kilenezvenes évek elején

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS

1926 MÁRCIUS 15. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS 1926 MÁRCIUS 15. ERDÉSZETI LAPOK LXV. ÉVF. AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE 3. FÜZET KIADJA: AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET Felelős szerkesztő CZILLINGER JÁNOS Megjelenik minden hó 15-én. Előfizetési

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól.

A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. 208 A MÉH HÜVELYI RÉSZÉNEK TÚLTENGÉSE ÉS ANNAK KEZELÉSE.*) Engel Gábor tanártól. A méh hüvelyi részének megbetegedése daczára elrejtett elhelyezkedésének aránylag gyakran képezi tárgyát gyógykezelésünknek.

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként. NASONEX 0,05% SZUSZPENZIÓS ADAGOLT ORRSPRAY Nasonex 0,05% szuszpenziós adagolt orrspray mometazon-furoát HATÓANYAG: 9 mg mometazon-furoát (mikronizált mometazon?furoát monohidrát formájában) tartályonként.

Részletesebben

Bíró József MINAMOSOGNO. Ars Libri Budapest

Bíró József MINAMOSOGNO. Ars Libri Budapest Bíró József MINAMOSOGNO Ars Libri Budapest bíró József MINAMOSOGNO Bíró József Minamosogno A kötetet tervezte és illusztrálta: Rőczei György Ars Libri BUDAPEST 2014 Bíró József MINAMOSOGNO rendhagyó mini

Részletesebben

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember?

TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? TÉMAKÖR. Az ember a természet része TÉMA. A csontváz az emberi test támasza. Hogyan mozog az ember? CÉL. Tovább ismertetni a tanulókat az emberi test felépítésével, a csontvázzal, mint az emberi test támasza,

Részletesebben

Végtagfájdalom szindrómák

Végtagfájdalom szindrómák www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Végtagfájdalom szindrómák Verzió 2016 1. Bevezetés Számos gyermekkori betegség okozhat végtagfájdalmat. A végtagfájdalom szindróma" egy általános kifejezés

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma

esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma esetén a timol típusú illóolajat 2 csepp borsikaolajjal is alkalmazhatjuk. Vöröshagyma Az Aloe vera és a fokhagyma után a vöröshagyma személyében" a liliomfélék újabb képviselőjét ismerhetjük meg. A vöröshagyma,

Részletesebben

Vajdasági vízhiány probléma

Vajdasági vízhiány probléma Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Vajdasági vízhiány probléma Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Május 30. Mórahalom

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben