Megjelenik minden szerdán és szombaton.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megjelenik minden szerdán és szombaton."

Átírás

1 XI. Évfolyam. Budapest, augusztus hó 31. 6S. (1028.) szám.' KÖZ-ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KŐZLÖf Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii srixágos m»iyar gazdasági egyesület tagjai Ingyen kapják. If«m tagoknak elsflzatési isj: Kgéii érre 80 korona, félém 10 korona, negyadévre 6 korona. Jlx Omás««Hagy. aataságt Egyesület tulajdona. Ai agytsquti Unftoa felttrydtw alatti MuerkenitS «Huli*«rt f»l»l«<: Forater 0«x* u OMQK. lgu(>mja. F«l«15o u<r»t»ts: Ssllsssy ZoIMx u OMOK..zerk««zt5~Utkir». SzerkeaztSség éa kiadóhivatal: iniareat (Köztelek), CilSl ít SS. eziaa Kéziratokat a izerkeaztsség n AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Országos komlókiállitás. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület f. évi október hó 1 10-ig országos komlókiállitást rendez. A komlókiállitás két csoportra oszlik és pedig 1. csoport: melyben részt vehet minden hazai komlótermesztö évben termesztett komlóval. II. csoport: melyben résztvehetnek hazai és külföldi komlókereskedők és sörgyárosok. A komlóminták a kiállításra évi szeptember hó 20-tól 27-ig küldendők be. Később érkező mintákat a rendező-bizottság el nem fogad. A legjobbaknak ítélt hazai komló-minták dijaztatnak, a második csoportba tartozó minták azonban csak, elismerő-oklevéllel tüntethet tők ki. A kiállításra szánt komlóküldemények postán, bérmentesítve, az OMGE. titkári hivatala Bzimére Budapest, Köztelek küldendők. A rendező-bizottság. Felhívás szalmaszállitásra. Németországnak rossz szalmatermése miatt ott nagy kereslet lesz szalmafélékben. Az OMGE." ennek folytán tárgyalt arra nézve, hogy a nagyobb kereslet Leglőnyösebb gabonaértékesítés. Erőtakarmányok. fedezésére gazdáink és a németországi vevők között közvetlen összeköttetés hozassék létre. A tárgyalások azt eredményezték, hogy a Német Gazdasági Egyesület" megkeresésére az egyes szalmamennyiségek megrendelése, leszámolása és az ügyletek lebonyolításának egyszerűsítése czéljából ipari és kereskedelmi szakosztályunk a közbenjárását elvállalta. Az ajánlatokat tehát az OMGE. ipari és kereskedelmi szakosztálya gyűjti egybe és intézkedik a vásárlás iránt s ezért azon T. Gazdatársaink, akiknek idei (vagy tavalyi) termésű egészséges és jó őszi vagy tavaszi szalmafölöslegük van, ezt ajánlat alakjában egyesületünknek (Budapest IX. Üllői-ut 25. sz. Köztelek) jelentsék be. A bejelentés mikéntje s a szalmaszállitásra vonatkozó tudnivalók a Köztelek" előző számaiban feltalálhatók. Pályázati hirdetés. A néhai, Csáky Petronella grófnő által magyarországi gazdasági tanintézeteken tanuló vagyontalan ifjak részére tett alapítvány kamataiból négy, egyenként 600 koronás ösztöndíjra a jövő tanévre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen ösztöndijakra első sorban a teljesen árva, ilyenek hiányában pedig oly szegénysorsú hallgatók pályázhatnak, akiknek atyjuk nem él. A pályázni szándékozók kellően felszerelt kérvényeiket a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez czimezve folyó évi november hó l-ig bezárólag a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia, vagy a debreczeni, kassai, keszthelyi és kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet igazgatóságánál nyújthatják be: Jelzett határidőn tul benyújtott kérvények figyelembe vétetni nem fognak. MAGYAR M. kir. földmivelésügyi miniszter. MEZŐGAZDA! A buza ára és a tőzsde. Irta: Gróf Zs.elénski Róbert, az OMGE. alelnöke. «Határidőüzlet. Tartós kinálat folytán az irányzat gyengült.» Ezt olvasom a «Hazánk* ma érkezett aug. 22-ik számában, tehát a budapesti gabonajátéktőzsdének papirosbuzagyártói és kereskedői tömegesen kínálják októberre 7 frt 96 7 frt 97 krért a papirosbuzát, midőn tudvalevőleg már rég nem volt olyan rossz búzatermése Magyarország leginkább huzatermesztő részének, mint az idén és a közös vámterület a rendesnél is még jóval nagyobb bevitelre fog szorulni. Tavaly termett nekem Békés- és Csondrádmegyében kataszteri holdankint 10 métermázsa 20 kiló buza, az idén 5 métermázsa 46 kilő, tehát valamivel több, mint a tavalyi termésnek fele, Aradban, Temesben még nem végezték be a cséplést, de az arány ott sem igen lesz kedvezőbb. Az általában gyengébben trágyázott és sekélyebben szántott parasztföldeken még rosszabb az eredmény, de azért a fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdén, a tartós kinálat folytán, az irányzat gyengül. Mindenkitudja, fél termés nem jelent felire apasztott diszponibilis mennyiséget, mert a vetőmag és szegődményre, vagy élelmezésre való szükséglet egy, a termésből levonandó, állandó tényező, hanem azt jelenti, hogy a gazdának alig marad eladni valója; de azért nemcsak a budapesti játéktőzsdén, de még az effektív tőzsdén is sülyednek az árak. Hát még most sem készül föllázadni a gazdaközönség a budapesti gabona- Őszi vetőmagvak legteljesebb napi áron való értékesítése. Vegytiszta olajok és Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. Szőlővédekezési, kenőcsök, ponyvák, zsákok, szijak, csomagolási, szünetelés! és kőszenek; szóval minden cséplési anyagok és gépek. pinczegazdasági czikkek. Mai számunk 20 oldal.

2 Í380 KÖZTELEK, AUGUSZTUS HÖ SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. tőzsde ellen, kérve annak gyökeres átidomitását? De, mint említettem, nemcsak a határidőüzleti játékot rendezők kínálnak tömegesen, a budapesti játéktőzsdén, októberi papirosbuzát 7 frt 96 7 frt 97 krért, midőn oly kevés eladó búzája van a gazdának, hanem még az effektív árjegyzések sem felelnek meg az országos áraknak. Többször olvastam, aratás óta, hogy a vidéki malmok jóval többet fizetnek a búzáért, mint ahogy az a budapesti tőzsdén jegyezve van, tehát a budapesti tőzsdén jegyzett effektív árak nem állanak arányban az ország többi részeiben jegyzeit búzaárakkal, hanem következetesen alacsonyabbak mint azok, természetesen a paritás tekintetbe vételével. Ujaradi malátagyáramban, saját termésemen kivül, évenként több ezer métermázsa árpa vásárlására szorulok. Ezt rendesen ilyenkor szoktam eszközöltetni. Az idén a következő jelentést kaptam: «Árpát a malátagyár részére nem voltam képes még vásárolni, miután az eddigi ajánlatok 1' koronával magasabbak a budapesü paritásnál.» Tehát a budapesti tőzsdén jegyzett effektív árak koronával alacsonyabbak, mint lenniök kellene, ha a jegyzés helyes volna. Ez esetben tehát nem mint gazdának, hanem mint gyárosnak van panaszom a budapesti tőzsdének árjegyzési módja ellen, mért nem az az érdekem, hogy olcsó legyen a nyersanyag (mert ha drága, minden valószínűséggel jó áron fogom eladhatni gyártmányomat is), hanem az, hogy az árak jegyzése helyesen eszközöltessék, hogy tudjam, mihez tartsam magamat. Egyébként valahányszor foglalkoztam a fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdék, káros hatásával, mindig arra az eredményre jutottam, hogy azok ép any- TÁRCZA. Schlick. Irta: Bársony István. A nap ugy sütött, mintha fizették volna érte. Arczomról patakzott a veríték. A kánikula dőzsölt rajtunk. Peres, a kondás, maga is a hid alá bujt, nemcsak a malaczai. Ott sár volt meg árnyék. Mi pedig csak ballagtunk ketten a komával, aki majdnem épp ugy lógatta a nyelvét, mint Schlick, a félszemű vizslánk. Ez a Schlick a legnagyobb szabású gazember, aminőt csak valaha láttam. Művésze a elemózsiázni. Schlick akkor mindig koplal, még a kenyér héját is megeszi a koma. Próbáltuk tettetősnek és lépten-nyomon kitalál valamit, már véle, hogy kétszerannyi ennivalót pakoltunk amivel becsapjon bennünket. Néha sántaságot a számára. Mindegy volt. Azt is megette szimulál; felemeli az egyik hátulsó lábát s az utolsó morzsáig és látszott rajta, hogy ha szomorúan koczog mögöttünk. Erre azt várja, volna, azért még enne. Ily körülmények közt hogy igy kiáltsak fel: nini koma, szegény inkább csak a rendes porcziót vittük; úgyis Schlick megint sánta; ma nem lehet vadászni!" mindegy. Schlick sem igy, sem amúgy nem Schlick ezt a beszédet jól érti már s ravasz jutott konczhoz, ha a koma is velük volt. hunyorgatással sunyit, ügy tetszik nekem, A koma ma különösen elemében volt. Elhibázott mintha kajánul mosolyogna, amint fejét lecsüggeszti mindent s elkezdte Schlicket biztatni: s maga elé morfondiroz. Ha oda apport! apport! Egy óráig is elkerestette vele hivom magamhoz és mondom neki: add a a semmit. Hányszor láttam a saját szememmel, lábadat", keserves halk sírással engedelmeskedik. hogy a fogolyfalkába beleduplázott és egy se Fájdalmasan türi, hogy tapogas- esett le; azért ő csak apportiroztatott. Most nyira károsítják a gyárost, mint a gazdát, tehát mindkettőnek érdeke egy és ugyanaz, szemben velük. Folyó hó 9-én jelent meg a Budapesti Hírlap a -ban Miklós Ödön volt államtitkár ur tollából egy czikk Érthetetlen búzaárak" czim alatt. A terméshez arányban nem álló búzaárakat czikkiró annak tulajdonítja,hogy a budapesti malmoknál hónapok óta már nagymennyiségű legfinomabb liszt van raktáron és vár külföldi megrendelésre, és orvosszerül azt ajánlja, hogy a jelenlegi 58 krajczáros fiumei kiviteli liszttarifa Budapestről Fiúméig- 50 krajczárral mérsékeltessék, azaz egy waggonrakomány liszt Budapestről Fiúméig 8 frtért fuvaroztassák. Ha Ausztria-Magyarország reászorulna buzakivitelre, ha búzában export vámterületet képezne, használhatna a reczipe. De miután Ausztria-Magyarország még annyi búzát. sem termel, amennyi elég volna saját szükségletének fedezéséhez (1894-től 1899-ig bezárólag évenként átlag 742,149 métermázsával több buza és liszt lett a vámkülföldről behozva, mint amennyi kiment, 100 métermázsa búzára csak 75 métermázsa lisztet számítva), egészen fölösleges a kivitelt mesterséges és az adófizetőket terhelő eszközökkel előmozdítani, ez árainkat alig befolyásolná. A gabonaforgalmat zavaró fedezetlen határidőüzleti játékot üző tőzsdénket kell reformálni és buzavámtételeinket a német javaslat mérvéig kell emelni és akkor normális lesz buzaárképződésünk. Azért nem tudok eléggé gratulálni a német agráriusoknak ahhoz a vámtarifához, melyet kormányuk által szerkesztetniük sikerült. Ha mi is törvényesítjük a minimálisnak minősített hatodfél márkás buzavámjukat, akkor, a jelenlegi konjunktúrák mellett, budapesti buzaárjegyzésünk nem lenne sam, simogassam beteg testrészét, néha feljajdul, mintha mondaná: ott fáj, ott. Mi aztán sajnálkozunk és megállapodunk abban, hogy minden hiába, ma nem lehet vadászni, mert Schlicknek a lába fáj. Ezt kivált olyankor tapasztaltam, ha a komával vadászgatunk együtt. Most is igy volt. Schlick egyszerre megsántult. Nem szóltam, de tudtam, hogy zavaró impertinenczia tőle az egész. Mert Schlick gyűlölte a komát, s ahol csák lehetett, lenézte, elfordult tőle. A koma tudniillik gyönge lövő, de annál többet eszik. Nincs arra eset, hogy a szeredásban maradjon valami, ha ő egyszer elkezd 8 forint 20 krajczár, hanem legalább is 10 forint 90 krajczár, mely összeghez még hozzáadandó volna a jó minőségért fizetett ár. Ép igy fogunk járni a rozs-, tengeri-, zabárakkal, ha nyomába lépünk a tervezett német vámtarifának, mert ép ugy mint búzában és lisztben (együttvéve), 1894-től 1899-ig bezárólag, évenként átlag 878,047 mm. rozszsal, 2.574,687 mm. tengerivel és 481,635 mm. zabbal többet hoztunk be a vámterületre, mint amenynyit kivittünk a vámkülföldre. Ha tehát sikerül megszüntetnünk azokat az ismert és az árképződésre zavarólag ható mellékkörülményeket, melyek ellen egyre küzdünk, akkor minden krajczár vám, melyet az előbb megnevezett gabonane'müekre kivetünk, ugyanannyi krajczár áremelkedést fog előidézni, addig természetesen, mig ezen czikkekben többet fogunk behozni, mint amennyit kiviszünk. Élő mezőgazdasági terményeinknél, melyeknél, a sertések kivételével, nagyobb a kivitelünk, mint a bevitelünk, érintve vannak ugyan érdekeink a német vámtarifa által, de ezek a tételek, a tervezet szerint, nem minimális tételek, tehát alku tárgyát képezhetik és tekintetbe véve a mi korlátolt produkcziónális képességünket, szemben a tengerentúlnak majdnem korlátlan termelőképességével, ugy hiszem, miszerint egy ügyes közvetítő képes lesz a német és osztrák-magyar agrár-érdekeket e téren is összhangba hozni. Ezért ne üljünk föl mi gazdák, a tőzsdei érdekeket védő sajtónak, ne Ítéljük el a német vámjavaslatot, hanem legyünk azon, hogy épp ugy, miként Németország megvédeni szándékszik gazdatársadalmát az idegen verseny ellen, ugyanolyan módon védje meg kormányunk is gazdatársadalmunkat a külföldi konkurrenczia és a budapesti tőzsde ellen, mert még jobban szorulunk védelemre, mint a német gazdák, kik tőzsdéjőket már reformálták, kitiltván kijelentette, hogy legalább is három fogoly van itt manstadt" s minthogy Schlick nem értett vele egyet : szidta. Különös módon tudta szidni. Kimeresztette a szemét s elkezdett sunnyogva lopódzani a szegény kutya felé, ahogy a lepkefogó gyerek szokta, amikor a kalapját készül ráborítani valami pillangóra. Aközben szemrehányólag mondogatta: Nem látod? hát nem találod? Bitang! Állat! Kutya! Micsoda orrod van te neked? Bezzeg, ha sült szalonna volna a fűben! Bitang! Állat! Kutya!" Schlick a lába közé kapta a farkát s elkezdett hátrálni. Folyvást visszapislogott a koma felé, aki egyre csak azt hajtotta: apport!" Megpukkadni való látvány volt az. A koma végre is belenyugodott abba, hogy ez egy tökéletesen rossz és hasznavehetetlen kutya. Ki is jelentette. Schlick pedig, hogy hogy nem megértette. Csudálatos esze volt, mondhatom. Néha az az érzésem volt, hogy minden szavamat érti. Ha a. koma gyalázta előttem, felborzolta a szőrét s gyűlöletes tekintettel mérte végig ellenségét. Hogy ne kelljen vele vadásznia, uj dolgot talált ki. Egyszerre azt szimulálta, hogy nyavalyatörős. Levágta magát a földre, amikor megunta hallgatni, hogy apport! apport!" s elkezdett rángatózni, még tajték is jött a szá-

3 68. SZÁM. 11-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HO abból a fedezetlen határidőüzleti játékot és már évek óta élveznek 1 forint 30 krajczárral magasabb buzavámot, melynek következtében hozzávetőleg annyival, rendesen többel is drágább a buza náluk, mint nálunk, nem is szólva a mezőgazdaság többi terményeiről. Közelednek a választások. Legfőbb ideje, hogy a gazda nyilatkozzék, cselekedjék. Sorakozzunk gróf Károlyi Sándor programmja körül s csak olyan képviselőnek adjunk mandátumot, ki programmjába tölveszi a német javaslathoz hasonló mérvű agrárvámokat, minden kibúvó nélkül és a.tőzsde reformját; akkor jobb jövőnek nézhet elé a magyar gazda és vele együtt egész Magyar- Ha azonban a gazda tovább is olyan könnyelműséggel fogja kezelni közgazdasági érdekeit, mint eddig tette, ha jövőben is megengedi, hogy olyanok képviseljék őt a vám- és kereskedelmi szerződések kötésénél, mint amilyenek képviselték eddig, akkor el lehet készülve arra, hogy nagy része el fog merülni abban az adósság-posványban, melyből jó idő óta hiába igyekszik kimenekedni. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatrezatö: KoTáoij Béla. A bern-osteriimndigeni tenyészállatvásár. A svájczi pirostarka fajtát tenyésztő szövetség év őszén tartotta első tenyészállatkiállítását Bernben. Ez első kiállítás eredménye oly kedvező volt, hogy annak hatása alatt elhatároztatott e kiállítást évről-évre megismételni. E határozat folytán a kiállítás czéljaira s 450 drb szarvasmarha befogadására istállók építtettek Untergalgenfelden, a Bern és ostermundigeni vasúti állomás utvonalán, ahol azóta minden őszszel, a f. évben pedig aug. 30., 31. és szept. 1-én tartatik meg az állatkiállitás, melyen csakis a szövetkezeti tagok jelenhetnek meg sajáttenyésztésű pirostarka állatjaikkal. ján. A koma azt hitte, hogy talán mégveszett s ijedtében ráfogta a puskáját, hogy menten agyonlövi. Schlicknek se kellett több; felugrott, mint ha sohase lett volna baja s vágtatva menekült hozzám. Onnan morgott a koma felé: Tulajdonképen ekkor értettem meg, hogy minő geniális. Olyan bolondnak tetszett a dolog, hogy el nem árultam volna semmiért sem. Hisz' ezzel a kutyával még sok mulatságom lesz, gondoltam. ügy is volt. Otthon kilopott a konyhából egy darab spékelni való szalonnát, lenyelte s aztán hamar kifeküdt az árnyékos fa alá, mint akinek semmi köze sincs a konyhához. Egyszer csak veszi a bent settenkedő kuvaszt a szakácsné s bőszen kiabálja: kell szalonna? kell?!... Schlick félszemmel arra bandzsított, de egyébiránt meg nem mozdult. Másnap éppen akkor kezdtem megfigyelni, amikor becsalogatta a másik kuvaszt a konyhába. Valósággal hivta. - Ehhez különös módon értenek a kutyák. Bodri bement vele s egyszer csak látom, hogy Schlick kotródik kifelé valami zsákmánynyal. A barátját ott hagyta kezesnek. Azt is csakhamar megverték ő érte. Velem is megpróbálta egyszer, hogy vadászaton váljék bénává. Egy szép falka fogoly E kiállítás megteremtésére azon körülmény vezette a szövetkezeti tagokat, hogy előzőleg igen nagy nehézségre bukkantak a vevők, akik szép tenyészanyagot kerestek, mert nem tudták, hogy hol találhatnak olyanokat s gyakran végigjártak 6 8 istállót is, amig talán csak a kilencz-tizedikben találtak olyan anyagot, mely kívánalmaikat kielégítette, az olyan tenyésztőt pedig, aki szép anyaggal rendelkezett, sokszor fel sem keresték, mert nem ismerték. Fenforgott tehát annak a szüksége, hogy egy olyan eladási központot létesítsenek, ahol a vevő is kielégítheti szükségletét s az eladó is jó piaczot talál. Ezért teremtették meg tehát e bern-ostermundigeni vásárral kapcsolatos kiállítást, amelynek létezéséről jó nekünk is tudni, mert mi még nem egyszer vagyunk rákényszerítve arra, hogy a külföldre menjünk jó tenyészanyagokért, már pedig nagyobb és jobb választékot, mint a szóbanforgó piaczon, aligha találunk másutt. Azért is foglalkozzunk egy kissé ezen vásárral behatóbban, képekben is bemutatván egynéhány díjazott állatot, hogy ne csak a felhajtott anyag mennyiségéről és áráról, de minőségéről is nyerjünk tájékozást év év év A bejelentett állatok száma A felhajtott A díjazott Az eladott Átlagos eladási ár frank A legutóbbi vásárról következő részletes adatok közölhetők: kor felhajtatott eladatott darabonkénti átlagos ár 8 12 hónap 153 db 48 db (31"4 0 /o)' 719 frank 1 2 év (46'6%) 745 ' 2 3 év 28., " 7 (25'Ó /o). 609 : Az árak 190 és 2920 frank között ' ingadoztak. És pedig: 2000 franknál drágábban eladatott 4 db frankért ' ' 90, 500 frankon alul , A mellékelt három ábra a legutóbbi kiállításon díjazott 3 drb szimmenthali bikát ábrázol, amelyek mindenike élénken illusztrálja az oda felhajtott anyag kitűnőségét. Érdekesek ez ábrák azért is, mert a bikák feltűnően hasonlítanak egymáshoz, élénken illusztrálva ez állatok kitűnő átörökítő képességét. Az első ábrán látható Joggeli" nevü bikának fia, a második ábrán látható Benz I"; ennek fia ; beszállt a vágásnak egy sürü pontjára, ahol sok volt a vadkomló. Ezen Schlick csak nagyon keservesen tudott keresztül vergődni. De hát kénytelen volt vele. Küldöm: aló, menj, keress! - Rám néz azzal a fájdalmasan bamba nézéssel, amit már ösmertem. Mintha azt mondta volna: de hát nem sajnálsz? Nézd, szegény Schlick már megint beteg, nézd!" És csakugyan, emelgetni kezdte a lábát. Dühbe borultam. Ej akasztani való, hát engem is baleknak nézel, mint a komát? Puff! jót húztam rajta a kutyakorbácscsal. Hogy kiegyenesedett 1 Nem volt már semmi bája. Megértette, hogy velem nem lehet neki a bolondját járatnia. Keresett, hogy öröm volt nézni. Persze hogy az elemózsiából kijutott a része békitésül és jutalmazásul. A koma egyszer furcsán járt vele. Nagyszerű álma volt a komának s ha elkezdett horkolni, reggelig el nem hallgatott. Októberben erdei sneffeztünk s kint háltunk a kerülőházban, hogy a rossz utakon ki ne törjük a sötétben valaminket. Schlick persze velünk volt. Egész éjjel nagyon hánykolódott a koma, el nem tudtam gondolni, mi baja. Hajnalban morgott is és végre gyertyát gyújtott. tehát Joggelinek unokája, a 3-ik ábrán feltüntetett Benz II. Joggeli a Rheinthali. (Aargau) állattenyésztő egyesület birtokában van ban, borjú korában az untersei állatdijázáson a legnagyobb díjjal, 200 frankkal lett díjazva; 1897-ben ugyanott 460 frankkal; 1898-ban 76 bírálati egységszámmal (100 egységre) 342 frankkal lett jutalmazva; 1899-ben 79 egységgel 378 frankkal és 1900-ban 78 egységgel 368 frankkal. Ez a bika az, amely Aargauban a legtöbb és legnagyobb dijakat nyerte. Joggeli testének kitűnő mellső részével s szép egyenes hátvonalával, daczára 5 l At éves korának, még mindig kitűnik. A mult év végén a kiállítás alkalmából lett lefényképezve, a hosszú vasúti szállítástól meglehetősen eltörődött állapotban, ami meg is látszik rajta. Benz I. Joggelinek fia, első ízben 1898-ban borjú korában első díjjal lett díjazva ben 84 pointtal 100 frank díjban részesült, 1900-ban pedig a telivérek osztályában 83V2 pointtal ugyancsak 100 frank dijat kapott. Az I. és III. díjazás alkalmával a berni kanton gazdasági egyesületének ezüst érmével is ki lett tüntetve. Még 1898-ban az I. kiállítás alkalmával tenyésztőjétől, Burger Jakabtól a Tramelani. (Berni Jura) állattenyésztő egyesület 2600 frankért vásárolta meg, ahol mind máig mint fedező bika működik. Az ostermundigeni kiállításokon kívül más kiállításokon is lett dijazva s összesen 1720 frank pénzdijat szerzett a szövetkezetnek. Kitűnő átörökitési képességét bizonyítja, hogy számos'utóda lett első és másodrangú díjjal kitüntetve. Nem lesz érdektelen e két kiválóan szép bika bírálati lapjait az alábbiakban bemutatni: Maximum Joggeli Benzl. Fej Nvak IS '2 l k 2 Törzs: Mellkas hossza 3) mélység 3 > öblösségöj.! Váll és mar ; Hátvonal , Ágyék, horpasz, has Far hossza 2 \... Csipőtávolság 2 Csipőízület távola 2 J... Faroktő I Koncz izmoltsága V. 10; 8 I /í 8 4 3*/«4 4 3 l /2 Akkor láttam, hogy a pokróczát keresi, mert fázott. Gsipős volt az őszi éjszaka s elkelt a takaró. A pokrócz sehol sem volt. A koma nagyot káromkodott. Talán nem is hozattad be, mondtam naivul. Összeszidott. Ne beszélj bolondokat. Csak nem vesztem meg, hogy be ne takaródzam télviz idején. (Mindig hajlott az ilyen túlzásokra.) Kerestük, kerestük a pokróczát, végre megtaláltuk. Schlick aludt rajta az ágy alatt. Nyilván lecsüngött volt a vége s az élelmes kutya lehúzta lassankint magához. A koma nem győzte szidni: Bitang! Állat! Kutya! Schlick végig élvezett és szenvedeti velünk vagy nyolcz vadászesztendőt. Eleinte olyan gyors volt, mint a lokomotív, utoljára megcsöndesedett, mint az omnibusz. Csakugyan beleestek a csuzok. Végre is a pákosztossága vitte a ;másvilágra. Lenyelt a vágásban egy mérgezett falatot s attól kinyujtózott. A koma volt az egyetlen, aki nem sajnálta.

4 14ÍÖ KÖZTELEK, ÁÜGÜSZTÜS HÓ'3l. 6á. SZÁM 11-IK ÉVFOLFÁM. Végtagok: Maximum Jagelli Benz I. Felkar és alkar. _ Czomb és csánk 5 3 l /a 5 Lábvég és mancs 3 2 2Vs A végtagok állása és járás V> 3 l h Bőr és szőrzet Szín Arányosság (tulnőttség, csontfinomság, végtagok hossza) Növekedés (suly) 7 Ö-Vi 6 Összesen Va Bencz I. fia Bencz II. az első díjazás alkalmával még nem találtatott olyan kitűnőnek mint atyja s csak tizenegyedik helyen lett dijazva 20 frankkal. Annak daczára a Corsieri állattenyésztő egyesület által 1030 frankért vétetett meg, a mi eléggé bizonyítja, hogy a szóban levő kiállításon még 11 helyt is igen értékes állatok dijaztatnak. Az itteni Farmers Club egyik ülésében Thomas H.. Garton előadást tartott a növények tudományos tenyésztéséről. Ezen felolvasást magát nagyobb vita követte s a vitát nagyobb érdeklődés. Az érdeklődés annál jogosultabb volt, mivel köztudomásu dolog, hogy a Gartonféle kisérletek már 1880 óta kitartó buzgalommal folynak s így voltaképen 20 évet felülhaladó tudományos kisérletek eredményének megállapításáról volt sző. koznak; csak ujabban vonta a takarmányféléket is kísérletei körébe a fiatalabbik testvér, John-Garton, azzal a czélzattal, hogy a takar- Mr. Garton, illetőleg most már a Gartons mánynövényeket is ugy fejlessze ki, mint czég szives meghívása folytán folyó évi julius bátyja a kalászosokat. Mac Alpiae, a highlandi hó 18-án egy társaságban magukkal a czégtulajdonosokkal és pár szakemberrel mentem a nevezett társaság évkönyveiben írja le az Agrikultural Svciety növény szakembere, aki ki a. Newton-le Uillowsi telepre, közel Warring- eredményeket, főleg annak tulajdonítja az itt tonhoz, Liverpool mellett, ahol épen virágzás ideje volt s épen javában folytak a kísérletek. Az összes kísérletek csupán kalászosokra és takarmányfüvekre vonatkoznak. Egy-egy fajr ból mintegy példány áll áüag rendelkezésre s a telep mintegy 500 kat. hold területű ennélfogva óriás mennyiségű válfajt mutat be. A kísérletek tisztán és kizárólag tudományos szempontból indultak meg és pedig azon az alapon, hogy semmi elméleti állítás nem fogadtatott el gyakorlati igazolás nélkül. A kísérletek meglepő eredményeket hoztak létre. Első sorban konstatálták azt, hogy természetes keresztezés nem jön létre a növényvilágbán, legalább nem a kalászos növényeknél elegendő mérvben arra, hogy számot tehessen; aztán azt, hogy a termékenyítés menete, teljesen hasonló az állatvilágéval; hogy toyábbá nem minden válfaj hajlandó a kereszs T-h hónapos berni bika. Benz I.-nek apja, Benz Il.-nek nagyapja. Ezen képeinkkel bemutatott állatok szimmenthalit tezésre s hogy ennélfogva bizonyos irányú mi- j tartása és kifejlesztése mellett miként sike- tenyésztő gazdáinknak mindenesetre nőségek elérésére a keresztező anyagok kivárült, vagy a fekete tatárzab átalakítása bőven mintául szolgálhatnak. th. logatása csak fokozatosan érhető el, ennélfogva termő fehér zabbá, vagy a buza hozamáges 3, 4, esetleg több év átmenet is szüksénak jelentékeny megnövelése miként esz- arra, hogy a keresztezés előkészíttessék a közöltetett, nem volt véletlen Utján, hanem megfelelő minőségű fajok közt; hogy végül a tudomáhyös elmélet szigorú vezetése mellett GAZBASÁGI NÖVÉNYTAN. keresztezés ép oly gyakran hoz elő, az uj nemzedékben czéltudatosan, valóban meglepők. Lehetetlen, Rovatvezető: Mezey gyula. minden szempontból rosszabb ered- hogy bizonyos mértékig legalább esetlegességek ményeket, mint jobbakat; s hogy ennélfogva ne játszottak volna közre, amellett csak kevés, Uj tudományos növénytenyésztési türelem, kitartás mellett a keresztezésre alkalmas mint emiitettem, átlag példány állván válfajok tudományos megítélése és előké- rendelkezésre minden fajból, a végeredmények kísérletek. szítése is szükséges. nehezebben állapithatók. meg. Csak ki akarom (György Endre londoni szaktudósitó jelentése.) Garton érdekes és kétségkívül nagy tudományos emelni, hogy ha az eredeti anyapéldányokat oda- becscsel biró mikro-photogrammokat állítjuk a három czél bármelyikénél elért legutolsó vett fel az utolsó tizenöt év alatt a megtermékenyítés eredmények mellé, a különbözet rendkívül meglődése folyamáról, a növényi ivarszervek fejlepő, az eredmények egyszerűen bámulatosak. és ténykedéséről, a melyek magokban Ismételnem kell azonban, hogy reám még magoknál véve is egyik igen becses adalékát képezik a az eredményeknél is megdöbbentőbb növényvilág fiziológiájának. Kísérletei és felvételei hatást tettek a fejlődés menetei, a melyek is csak a kalászos növényekre vonat- legalább előttem kétségbevonhatlan világosságba helyezték azt a tényt, miszerint a tudományos elért sikereket, hogy épugy, mint a kalászosoknál első sorban a meddő virágok termékenyekké való átváltoztatásáról van szó, s részletesen leirja az eredményeket évről-évre fűnél, répánál, babnál, borsónál, lóherénél. Az előállított változatok száma itt nem oly nagy, mint a kalászosoknál, de. itt is több, mint 2600 faj van már ma; s a legérdekesebb az, hogy van már több száz faj olyan köztük, amelyek örökösök és nagyobb hozamot is adnak. A mikro-photogrammok egész sorozatát átvizsgálva még laikus ember előtt is teljesen világossá válik az, hogy a növénytenyészet folyamata ugyanaz lévén, mint az állattenyészeté : a modern gazda ép ugy reá lesz utalva a növénytenyésztést ezen tudományos alapokon folytatni, mint az állattenyésztést s csak helyeselhető Garton azon megjegyzése, hogy kétségkívül egyoldalúságra mutat, ha az állattenyésztés ily nagy arányú tudományos fejlesztése mek. lett a növénytenyésztés ép oly pusztán gyakorlati állapotban van ma is, mint volt századokkal ezelőtt. Már most tudományosan megállapítván a tenyésztés menetét, és a lehetőséget és sorrendet, csupán a kívánatos czél kitűzéséről van szó. A kalászosoknál ezt Garton a nagyobb hozam,, korábbi érés és az erősebb szalmában jelölte ki, s ezen az alapon vezette a tenyésztés', kikeresve alapul a legerősebbeknek látszó fajokat. Érdekes, hogy a keresztezéseknél nem egyszer reá jött a meddőségi hajiamra, melyet aztán visszafelé kellett fejleszteni ismét; egyik vagy másik irányban tultengésre, melyet ismét gyengíteni kellett, természetesen figyelem nélkül ugyan a talajkülönbözetekre, az egész telep homogén talaj lévén, de figyelemmel a trágya és a munka különbözőségekre. Szerfelett érdekes ugy a bemutatott eredmény, mint még inkább a fokozatos haladás folyama a kívánatos irányban. A különböző példányok, a melyek azt mutatják, hogy például az árpa négysoruvá tétele eredeti többi jó tulajdonságának fen- növénytenyésztés lehetősége czéltudatos irányban e felfedezések és kisérletek által teljesen

5 68. SZÁM 11 IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, AUGUSZTUS HŐ ép ugy meg van állapítva, mint az állattenyésztésé. Mindenesetre nagy érdekünk a tudomány ezen nagy uj vívmányát felhasználni nálunk is. A Garton-czég ez irányban tett kérdéseimre szives készséggel igérte meg, hogy a a magyar szakembereknek is teljes rendelkezésére áll az egész ügy megmutatása, megmagyarázása, esetleg bevezetésére. szentirásbeli bő és sovány évek korszaka még korántsem szűnt meg és hogy a legjobb gazda is a? időjárás viszontagságaival szemben sok esetben tehetetlen. Ilyen helyzetben voltunk a 70-es években, amikor a sok eső a kész ter- dóbb lesz, mint a földjeit kevésbbé gondozó gazdáé. Egyenlő talajmínőséget feltételezve a jó gazda 8 11 q-nyi ingadozások mellett 10 q-nyi átlagos gabonatermést ér el kat. holdanként, ÜZEMTAN. Rovatvezető : Hensch Árpád. Az idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? (Felelet a 435. számú kérdésre, üzemtani szempontból.) A kérdésben megpendített érdekes eszmecsere nem egyes gazdák, hanem két gazdapárt véleményét tolmácsolja. Az egyik párt tagjai mindent az időjárásra szeretnek tolni s ezek szerint az idő a gazda, a másik párt tagjai nem ismernek sem rossz földet, sem rossz időjárást, ők a természet ezen mostohaságait erős akarattal mind legyőzhetni vélik; szerintök a gazda az idő. " A valóságban pedig ugy áll a dolog, hogy az idő, ami alatt főképen az időjárás értendő, mindkét tábor terméseit és ezzel gazdaságaik jövedelmezőségét a leglényegeseb- : ben befolyásolja. A külömbség csak az, hogy a jó gazda terméseinek ingadozásai jóval csekélyebbek, mint a rossz gazdáé, amit különösen ezidén úgyszólván, kézzelfoghatólag lehetett tapasztalni. Aki földjeit megfelelő, nevezetesen eléggé mély mivelésben részesítette és trágyával kellően ellátta, annak ezidén is, általában szólva a szárazság dáczára, kielégítő gabonatermése volt, amely kat. holdanként q-t tett, mig a kevésbbé jól megmivelt földekről alig 7 8 q-t kaptak. Ellenben a későn letakaritásra kerülő terményeknél tengeri, répa, burgonya a jó mivelés és bő trágyázás sem volt képes az eső hiányát kompentálni, ezeknél 207. ábra. Benz II. lo'/a hónapos. mést tönkre tette. Ellenben a 80-as években még olyan földekről is nyertek pl ben métermázsás terméseket, amelyek átlagos termése ennek alig felét teszi. Ime az időjárás befolyása a termésekre! Ezzel azonban korántsem mondom azt, hogy a gazda teljesen tehetetlen az időjárással a termés eltérései nem lesznek akkorák s igy szemben, sőt ellenkezőleg az által, hogy földjeit folyton jó kondiczióban tartja, okvetlenül kétségt elenné válik,'hogy bizony az idő a gazda. Hogyha pedig hosszabb időszakokra visszatekintünk, pl. az utolsó 3 évtizedre, okvetlenül bak lesznek, terméseinek ingadozása pedig azt fogja elérni, hogy átlagos termései nagyob- arra a meggyőződésre kell, jutnunk, hogy a igy jövedelme nagyobb és állán ábra. Benz I. 2 éves' és 10 h hónapos. ' mig rosszabbul gazdálkodó szomszédja földjein a termések 4 10 q közt váltakoznak s az átlag alig 7 q-t tesz. A szántóföld jó kondicziója tehát kétségtelenül hatalmas fegyver az időjárás viszontagságaival szemben, de ezek hatását teljesen ellensúlyozni ez sem képes és csak ezen kikötés mellett állhat a tétel, hogy a gazda az idő. Nem osztom azonban azt a nézetet, hogy több a jó, mint a rossz idő, hanem az általános tapasztalat szerint mindkettőből egyformán kijut s a földjeit folyton jó kondiczióban tartó gazdának ebből az az előnye, bogy a rossz idő' jírás Jcedvezötlen hatásait jobban ellensúlyozván, hátrányos hatását kevésbbé érzi, mint a földjeit nem oly gondosán kezelő gazda. A lovakra vonatkozó hasonlatra nézve pedig véleményem az, hogy a jó kondiczióban levő pár ló lesz a győztes. Ilyen irányú kísérlet tudtommal nem történt ugyan, de aki háborúkban vagy hadgyakorlatokon részt vett, tapasztalhatta, hogy á jó kondiczióban levő katona sokkal tovább birja ki a hadviselés viszontagságait, a koplalást és szomjazást, mint az aki lezsaroltan került a táborba; s bizonyára igy van az a lóval is. Hogyha pedig az mérföldnyi utat per analogiam, a szántóföld jövedelmi rekordjának tekintjük, kétségtelen, hogy ha valaki a gazdálkodást jó kondiczióban álló földekkel kezdi, még rossz években is kedvezőbb rekordot fog elérni, mint akinek kizsarolt földekkel kellett a versenyt megkezdeni, még abban az esetben is, ha az utóbbi néhány fórtkapott. Hensch Árpád.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj VII. évfolyam. Bndapest, 1897. évi jullus hó 10-én. 55. (601.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj At országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. szeptember hó 1. 70.-(1030.) í KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ás orazigoi

Részletesebben

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít miien szeriái és szoinmoi,

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít miien szeriái és szoinmoi, VI. évfolyam. Budapest, 1896. évi október hó ián. SO. (521.) szánt. 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai' ingyen

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. TERMÉrSTTÜDöMÁHYT. TÁÍ 8UÍAT * Az országos

Részletesebben

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET"

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY!. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hó 4. 89. (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X Évfolyam. Budapest 1900. május hó 9 37. (895.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Áa országos magyar gazdasági egyesület tagjai ligya* kapják.

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó 22. 7. (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam Budapest 1900.augusztushó 1. 60. (918.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVJS Megjelenik minden szerdán és szombaton. KÖZLÖNYE, Az országos

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó 27. 60. (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X Évfolyam Budapest i900. május hó 12 38. (896. szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii erszágos

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN.

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona.

KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. K. folyam Budapest iüoo. (Jeczember hó 8 97 $55.) szánt KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Áx országos magyar gazdasági gyasülat tagjai Ingyi

Részletesebben

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875.

TENYÉSZTÉSE. KORIZMICS LÁSZLÓ. FRANKLIN-TÁRSULAT BUDAPEST, 1875. A TENGERI NYÚLAK TENYÉSZTÉSE. OETTEL RÓBERTNEK REDÁRES M. 5-ik KIADÁST ÉRT MÜVE NYOMÁN UJABB FORRÁSOK ÉS TAPASZTALATOK FIGYELEMBE VÉTELE MELLETT IRT MUNKÁJA UTÁN KÖZLI G E U B I C Y G É Y Z A,, ELŐSZÓVAL

Részletesebben

a MÉHÉSZETI KOZLONY"-ben. Garmond soronként 16 fillér. Hirdetés díjak előre küldendők be. Hirdetéseket elvállal:

a MÉHÉSZETI KOZLONY-ben. Garmond soronként 16 fillér. Hirdetés díjak előre küldendők be. Hirdetéseket elvállal: r r MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. XV; éyíolyain. 1300. Oirtóloer. 10, szá m M 0 Legolcsóbb a MÉHÉSZETI KOZLONY"-ben. Garmond soronként 16 fillér. Egy egész oldal e^yszs-i-i h i r d e t. 6 kor. fill. Egy féloldal»».3

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE.

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. M évfolyam. 1891 November i. ii. szám. AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez czimzendők

Részletesebben

Vadászias-e őzre sőréttel lőni?

Vadászias-e őzre sőréttel lőni? 1. évfolyam, 3. szám. 1927.május 1. A vadvédelem és a vadászebtenyésztés érdekeit szolgáló képes szaklap A»Szlovenszkói Vadászati Védegylet«úgyszintén helyicsoportjainak hivatalos közlönye Felelős szerkesztő:

Részletesebben