A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat"

Átírás

1 Földrajzi Konferencia, Szeged A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Répássy Helga1 - Szabó Gyöngyi2 - Paulik Mónika3- Salamin Géza4 Feladat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központja megbízást kapott a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Kht-től a Balaton Régió stratégiai programozásában való részvételre. Feladatunk a Balaton Régió Stratégiai Fejlesztési Programjának részeként, a Régió szervezeti és intézmény fejlesztési programjának elkészítése volt. Egy térség hatékony fejlesztéséhez és működtetéséhez a rendelkezésre bocsátott pénzeszközök, vagy azok hatékony felhasználását meghatározó fejlesztési tervdokumentumok megléte korántsem kielégítő feltétel. Minden feladat megvalósításához aktív, megfelelő kompetenciákkal rendelkező, és szervezetten működő szereplők kellenek, amelyek a felmerülő érdekeket és értékeket képviselik, a szükséges tudást hordozzák. A fejlesztés, tervezés és megvalósítás, valamint a fejlődés folyamatának sokszereplős jellegét a régiók esetében több ok magyarázza. Regionális fejlesztések esetén a fejlesztés elemi szereplői forrásgazda, döntéshozó - mellett rendkívül összetett a kedvezményezetti csoport, akárcsak azon szereplők köre, amelyek valamilyen egyéb módon kapcsolódnak a régió fejlődéséhez. Mindehhez társul az a alapvetően jelenlévő követelmény, hogy a közösségi forrásokat alapos tájékoztatás mellett széleskörű társadalmi bevonással használják fel. 1. ábra. A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet, a Balaton Fejlesztési tanács működési területe. 1 Dr. Répássy Helga igazgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ 2 Szabó Gyöngyi projekt menedzser Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ 3 Paulik Mónika projekt menedzser Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ 4 Salamin Géza projektmenedzser Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Területfejlesztési Kutatási Központ 1

2 Répássy Helga et al: A Balaton Régió A Balaton Régió, mint bizonyos célok érdekében egységesen fejlesztendő terület - azaz funkcionális régió -, ideális szervezetrendszerének illeszkednie kell a statisztikai fejlesztési régiók intézményi kereteihez a versenyhelyzet és a párhuzamos fejlesztések elkerülése végett. Ugyanakkor el kell látnia a régió egységes turisztikai, környezet és természetvédelmi fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat, valamint képesnek kell lennie arra, hogy felkészüljön az európai uniós források - főként a statisztikai régiókon és központi költségvetési csatornákon keresztül történő - lehívására, felhasználására. 2. ábra. A Balatont érintető NUTS 2 régiók. Közép-Dunántúli Régió Nyugat-Dunántúli Régió Dél-Dunántúli Régió A szervezet és intézményrendszer stratégia alkotási folyamata A régió szervezeti és intézményi rendszerének kialakításához, a fejlesztési program meghatározásához mindenekelőtt a szervezeti rendszerrel szemben támasztott elvárások, a jövőkép megfogalmazása, majd a jelenlegi szervezeti helyzetkép, az erősségek és a gyengeségek továbbá a lehetőségek feltérképezése szükséges. A helyzetfeltárás területei A régió ideál tipikus szervezeti modelljének elkészítése Szervezeti kataszter A készségei, kompetenciái Együttműködések vizsgálata A szereplők regionális beágyazottsága Meghatározó exogén tényezők Alkalmazott módszerek Empirikus vizsgálat: Eddig elkészült fejlesztési dokumentumok minősítése és elemzése Személyes interjúk Kérdőívek Telefonos lekérdezések Műhelykonferencia a térség meghatározó szereplőivel (79 fő részvételével) Terepbejárás 2

3 Földrajzi Konferencia, Szeged Kutatómunka: Kapcsolódó jogszabályok vizsgálata EU-s metodikai know how transzfer Fő megvizsgált csoportok Régiós területfejlesztési tanácsok/ügynökségek Megyei területfejlesztési tanácsok Kistérségi együttműködések Települési önkormányzatok Környezetvédelemmel foglalkozó (nemzeti park, vízügyi igazgatóság, környezetvédelmi felügyelőség) Turisztikai (Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Regionális Projekt Iroda, tourinform iroda) Turisztikai vállalkozások Vállalkozások érdekeit megjelenítő (kamarák, Balatoni Regionális Fejlesztési Rt.) Oktatási intézmények Civil SWOT analízis eredményein alapuló stratégiai irányok Partnerség erősítése Hatékonyabb forráskoordináció, forrás felhasználás, fejlesztések, beavatkozási területek összehangolása partnerségen alapuló együttműködés megteremtését igényli a Balaton Régió és az érintett NUTS2 régiók és megyék közt. Ennek megteremetéséhez egyrészt elengedhetetlen a szereplők közti partnerség erősítése másrészt az együttműködés intézményi kereteinek kialakítása. Képviselet erősítése Kistérségi Társulások A kistérségek alapvető artikuláló szervezetei a települési érdekeknek a BFT-ben, ezért a települések legitim képviselete csak jól működő társulások útján oldható meg. A kistérségi társulások érdekérvényesítő képességének növelése érdekében erősíteni szükséges a települési együttműködéseket, másfelől a kistérségek közötti együttműködéseket. Ezek az együttműködések megoldást kínálnak a partközeli és a parttól távoli települések képviseleti konfliktusára. Környezet-és természetvédelemmel foglalkozó A környezet és természetvédelem, valamint a fenntartható fejlesztés kiemelt prioritásként jelenik meg a Balaton Régió Előzetes Regionális Fejlesztési Tervében, ennek ellenére az e témával foglalkozó, hatóságok képviselete regionális szinten (BFT) nem megoldott. Képviseletük erősítése lehetőséget kínál az említett prioritásokhoz kapcsolódó fejlesztések hatékonyabb megvalósítására. Vállalkozások A vállalkozások együttműködéseit hordozó hiányoznak a térségben, a meglévő nem ölelik fel a teljes vállalkozói szféra képviseletét. Különösen jellemzőek a hordozó települési szintű képviseletének hiányosságai. A hordozó 3

4 Répássy Helga et al: A Balaton Régió bázisának, aktivitásának növelése, valamint széles körű vállalkozói képviseleti rendszer szükségességnek felismertetése és kiépítése elengedhetetlen. Társadalmi bevonás szélesítése A döntések nagyobb legitimációjának érdekében, a lakosság és az üdülőnépesség Balaton régiós tudatának erősítéséhez, erős civil kontroll megteremtése szükséges. A fejlesztések széleskörű társadalmi bevonással történő megvalósításához elengedhetetlen: - a civil szervezeti háló erősítése - a civil aktív társadalmi bázisának megteremtése Kommunikációs csatornák kiépítése A hatékony együttműködés, a valós érdekképviselet és az alulról építkező döntéshozatal eszközei a jól működő kommunikációs csatornák. A Balaton Régió szereplőinek kommunikációját a kölcsönösség, visszacsatolási lehetőségek kell, hogy jellemezzék, nem kizárólag - a jelenleg jellemző - egy irányú információáramlás. Ennek a kommunikációs rendszernek a kialakítása ugyan lassítja a döntéshozatalt, azonban ezt ellensúlyozzák a szélesebb legitimitás által nyert előnyök. A beavatkozási pontok megfogalmazása, döntések előkészítése, a döntési folyamatok nyomon követése, valamint a fejlesztések végrehajtása kapcsán a társadalmi és szakmai elfogadottság, támogatottság mérése elengedhetetlen, melyhez monitoring rendszer kiépítése szükséges. Az ideális szervezetrendszerben a szereplők és a BFT között kétirányú kapcsolat, szoros együttműködés van 4

5 Földrajzi Konferencia, Szeged ábra. A BFT intézményi kapcsolatainak iránya, intenzitása. KORMÁNY Minisztériumok Idegenforgalmi szakintézmény ek Környezet- és természetvédel mi hatóságok Regionális területfejlesztési Intermedier (munkaügyi kp., kamarák stb.) Vállalkozás ok Balaton Fejlesztési Tanács Megyei területfejlesztési Települések, Kistérségi társulások Civil Gyenge kapcsolat Közepes intenzitású kapcsolat Intenzív kapcsolat. 5

6 Répássy Helga et al: A Balaton Régió 4. ábra. Szervezeti és intézmény fejlesztési stratégia intézkedései. PRIORITÁSOK I N T É Z K E D É S E K 1. SZERVEZETEK KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE 1.1.Szervezeti audit 1.2.Szervezetfejlesztési tanácsadás 1.3.Szervezeti képességeket fejlesztő tréningek 1.4.Döntéshozói team-építő akciók 1.5.Nemzetközi know-how transzferek 2. REGIONÁLIS SZERVEZETI HÁLÓ KIALAKÍTÁSA 2.1.Rendszeres Balaton régiós fórumok kialakítása 2.2.Balaton régiós szervezeti háló hiányzó szervezeteinek kialakítása 2.3.Balaton Régió turisztikai termékcsoportjainak összekapcsolása 2.4.A kiegészítő tevékenységek (mg termelés, kézműipar) összekapcsolása a turizmus fejlesztésével 3. BALATON RÉGIÓ INFORMÁCIÓS ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI HÁLÓZATAINAK KIALAKÍTÁSA 3.1.Regionális információs hálózat kiépítése, elérhetőségének megteremtése 3.2.A Balaton Régióról szóló nyomtatott és elektronikus sajtó és a stratégia megvalósításának összekötése, támogatása 3.3. Teleházak az információs és kommunikációs rendszerben 3.4.Balaton régió turisztikai és környezetvédelmi minőségbiztosítási rendszerének kiépítése 2.5.Stratégiai együttműködések szervezeti hálójának kialakítása (közlekedés koordináció, stb.) 4. BALATON RÉGIÓ KOHÉZIÓJÁNAK ERŐSÍTÉSE 4.1.új partnerek bevonása a közös fejlesztési célok megvalósításába 4.2.Balaton régiós társadalmi akciók támogatása 4.3.Társadalmi párbeszéd erősítése 6

7 Földrajzi Konferencia, Szeged Erősség 5. ábra. SWOT analízis. Gyengeség KÖZSZFÉRA Regionális szint A Balaton Régió regionális szintű szereplőinek gazda Érintett megyék és régiók közös érdekei kevéssé szemlélete felismertek Regionális szereplők forrás allokációs képessége Partnerségen alapuló együttműködés hiánya Egyes régiókkal előrelépések az együttműködés Stratégiai szemlélet korlátozottsága kialakítására A Balaton Régió specifikus problémáival foglalkozó Természet-és környezetvédelem szereplőinek szakhatóságok jelenléte korlátozott képviselete a Balaton Régió döntéseiben BFT, BI Kht mint a régió gazdaszerepét betöltő Balaton Régió szereplőitől függetlenített régiós intézmény jelenléte promóció Gyenge információáramlás, kommunikáció A regionális és megyei szereplők gyenge Balaton régiós identitása Kistérségi, települési szint Nyugat-Balatoni térségben példaértékű együttműködés a kistérségek között A Balaton parthoz kötődő feladatok ellátásában megjelenő települési együttműködések A Balatoni Szövetség jelentős érdekérvényesítő szerepe A Balaton régiós települések erős régiós identitása Települések együttműködési készsége gyenge Rossz kommunikáció a települések között Erős megosztottság a partközeli és a parttól távoli települések között A regionális szintű folyamatokban, döntésekben a települések érdekérvényesítő képessége gyenge VÁLLALKOZÓI SZFÉRA A BFT-ben a kamarák képviselete megoldott A vállalkozói érdekek a települési szintű döntéshozatalban gyengén érvényesülnek. Stratégiai szemlélet által vezérelt működés A vállalkozói támogató nek nagyon eltérő a régiós beágyazottsága A vállalkozók érdekképviseleti szervezetei széles A befektetői kör és a vállalkozói támogató kapcsolati hálóval rendelkeznek kapcsolata gyenge Vállalkozói együttműködések megjelenése Vállalkozói és közszféra együttműködése gyenge Vállalkozói együttműködések támogató szervezetei hiányoznak CIVIL SZFÉRA Létezik Balaton specifikus civil szervezet Civil fórumának megalakulása A BFT munkájában részt vesznek Lehetőség Kialakulatlan szervezeti felépítés Gyenge aktivitás Zöld hiánya Települési, kistérségi szinten gyenge bevontság a döntéshozatalba Veszély Országos döntéshozók számára kiemelten fontos fejlesztési terület a Balaton Régió A et hatékonyan egybefogó adottság, a Tó jelenléte Egységes érdekartikulálás országos szintem A NUTS2 régiókon keresztül allokálható források növekedése Bizonytalan jogszabályi környezet Bizonytalan források Kérdéses EU-konformitás A koordinálatlan interregionális együttműködés következtében, gyenge hatékonyságú forrás felhasználás 7

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018

A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 A HÉVÍZI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2008-2018 Készült: a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft.-ben Szombathely, 2008. szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok

2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok 2.1.2 Regionális szint Regionális fejlesztési tanácsok A Törvény az egyes megyehatárokon túlterjedő területfejlesztési feladatok ellátására regionális fejlesztési tanácsok (RFT) kialakítását tette lehetővé.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 62/2013. (XII.19.) MÖK határozat melléklete 1085 Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax:

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

Civil Területfejlesztési Kisokos

Civil Területfejlesztési Kisokos kisokos:layout 1 7/29/10 4:40 PM Page 3 Civil Területfejlesztési Kisokos Tájékoztató füzet civileknek Milyen szerepet töltenek be a civilek a területfejlesztésben? A társadalmi egyeztetés; a partnerség

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI INTEGRÁLT REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER KONCEPCIONÁLÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI. Bodor Ádám 1 - Répássy Helga 2

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI INTEGRÁLT REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER KONCEPCIONÁLÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI. Bodor Ádám 1 - Répássy Helga 2 A NYUGAT-DUNÁNTÚLI INTEGRÁLT REGIONÁLIS INFORMÁCIÓS RENDSZER KONCEPCIONÁLÁSÁNAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI Bodor Ádám 1 - Répássy Helga 2 A területi információk gyűjtésének, kezelésének és elemzésének jelentősége

Részletesebben

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1

Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Civil szervezetek a települési környezet fejlesztéséért Baranya megye példáján 1 Bucher Eszter 2 Hazánkban a rendszerváltozás óta eltelt 15 év alatt a civil szektor jelentős számbeli gyarapodáson és fejlődésen

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN

CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS CIVIL SZERVEZETEK BEVONÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI VITÁJÁBA Glied

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT)

A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT) KÉSZÜLT A MALOM FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ

Részletesebben

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar. A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar A Balaton Régió felkészülése és csatlakozása az Európai Unióhoz Kolip Eliz Budapest 2003. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Európai regionális

Részletesebben

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány -

Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Intézményesülési minimumkritériumok a civil szféra regionális fejlesztési folyamatba való bevonásához - szakértői tanulmány - Debrecen, 2005. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3. A kutatás módszereinek

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere

I. fejezet. Az Európai Unió támogatási rendszere I. fejezet Az Európai Unió támogatási rendszere TU1.UT TUAZ Az EU támogatási rendszere Tartalomjegyzék EU ÉS PÁLYÁZATAIUT 5 TU1.1UT TUNEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (NFT)UT... 6 TU1.1.1UT TUA Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM. KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft.

VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM. KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft. VESZPRÉM MEGYE MULTISZEKTORÁLIS MARKETINGSTRATÉGIÁJA ÉS FORGATÓKÖNYVEI II. ÜTEM KÉSZÍTETTE: Double Decker Kommunikációs és Vezetői Tanácsadó Kft. 2004. október Veszprém Budapest TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához

Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához Háttérdokumentum Vas megye intelligens szakosodási stratégiájának kidolgozásához 2014. szeptember Tartalom Összefoglaló a háttéranyagok feldolgozásából...3 Alapvetés...5 1. SWOT elemzés...5 2. Lehetséges

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL. KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL KISTÉRSÉGI ÉS REGIONÁLIS EGYEZTETÉSEK MODELLJEI Civil szervezetek érdekképviseleti lehetőségei NIOK ALAPÍTVÁNY, 2008 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRŐL

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben