Forrás: KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: www.pécs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS"

Átírás

1 Forrás: KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

2 TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják azokat a magatartásszabályokat, amelyeket önmaguk és társaik érdekében a veszélyhelyzetekben be kell tartaniuk. Számunkra nyilvánvaló, hogy erre a tanulókat nem mi, a katasztrófavédelem szakemberei, hanem azok tudják a legjobban felkészíteni, akik erre önként vállalkoznak, akik nap- mint nap velük vannak, akik a személyiségfejlődésükért felelősséget vállaltak, tehát Önök, pedagógusok. A jövő pedagógusai remélhetőleg már a katasztrófavédelmi ismeretek birtokában hagyják el az egyetemeket, főiskolákat. A BM OKF gondolt azonban a már a pályán tevékenykedő, tapasztalt, több tízezer pedagógusra is, és összeállította azt a veszélyhelyzeti (polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi) ismeretanyagot, amelyet mindenki számára elérhetővé kívánunk tenni. Az idő azonban sürget bennünket, mert a veszélyek nem várnak, ezért elhatároztuk, hogy azoknak az általános iskolai osztályfőnököknek, akik már most készek az együttműködésre, Osztályfőnöki Ajánlást készítettünk, melynek segítségével a 2001/2002. tanévtől oktathatják a katasztrófavédelmi ismereteket. Az Ajánlás tartalmazza a tantervi célokat, követelményeket, a tanítandó témaköröket, valamint a javasolt órakeretet, a javasolt tananyagot, oktatási segédanyagokat. Az Ajánlásban a veszélyhelyzeti ismereteket két csoportba osztottuk: tűzvédelmi, tűzmegelőzési ismeretek és polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismeretek. A tanórai veszélyhelyzeti nevelés mellett lehetőség van a tanórán kívüli tevékenykedtetési formák kihasználására is. Ennek érdekében szervezzük meg minden tanévben a felmenő rendszerű Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt, melynek kiírása megjelenik az Oktatási Közlönyben, részleteiről az iskola a tanévkezdést követő időszakban tájékoztatást kap. Jó munkát kívánunk

3 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OSZTÁLYFŐNÖKI AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi, polgári védelmi-katasztrófavédelmi) ismeretek oktatásához az általános iskolák részére Készítette: Jádi Zsuzsanna tű. százados Veresné Hornyacsek Júlia pv. hadnagy 3

4 2001. Ahhoz, hogy minden ember megtanulja felismerni minden fontos, létező és keletkező dolognak alapjait, okait és céljait, ahhoz nem csupán szemlélőként, hanem tetterős cselekvőként kell őket kiküldenünk a világba. Comenius SEGÉDANYAG HELYI TANTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ A VESZÉLYHELYZETI ISMERETEK OKTATÁSÁHOZ 1. A katasztrófavédelmi nevelés-oktatás indokoltsága: A veszélyhelyzeti oktatás indokolt, mert törvények, jogszabályok írják elő. Indokolt, mert társadalmi igény, hiszen az elmúlt időszakban nagyon megszaporodott a veszélyhelyzetek száma. A közoktatás az a színtér, ahol a gyerekek a leghatékonyabb módon, az életkori sajátosságoknak megfelelően, a nevelőik közvetítésével találkozhatnak ezekkel az ismeretekkel. Jogszabályi háttér: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló év XXXI. törvény 15., 16., 17., -a a magánszemélyek kötelezettségévé tette a tűzmegelőzési ismeretek megszerzését, megtartását, a tűzjelzéssel, továbbá a tűzoltással kapcsolatos kötelezettségeik megismerését. Felelőssé tette őket a felügyeletük alá tartozók ezirányú ismereteinek megszerzéséért, valamint e személyek tűzvédelmi magatartásáért. E kötelezettségüknek csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha az alapvető tűzvédelmi ismereteket elsajátítják. A gyerekek számára erre a legalkalmasabb helyszín az oktatási intézmény, ezért az új tűzvédelmi törvény 22 -ában valamennyi oktatási intézményre nézve (alap-, közép-, felsőfokú) elrendelte, hogy az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket oktatni kell. A polgári védelmi ismeretek közvetítésével kapcsolatos kötelezőségeket és kompetenciákat a 37/2001.(X.12.) OM rendelet szabályozza. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia megelőzésre vonatkozó alapelvei között nagy súllyal szerepel a lakosság hatékony előzetes veszélyhelyzeti felkészítése. Módszereinek és tartalmának meghatározásához az Euro-Atlanti gyakorlatot ajánlja figyelembe venni. Ez jelenti ugyanis a hatékony helyi veszélyhelyzeti önvédelmi beavatkozások megalapozását is. A lakosságfelkészítés elveit és gyakorlatát a BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság Lakosságfelkészítési Koncepcióban foglalta össze. A Lakosságfelkészítési Koncepció fontos része a fiatalok, ill. a közoktatásban résztvevők felkészítése a következő felosztásban: 4

5 - katasztrófavédelmi ismeretek tananyagként a tanórákon - alapozó felkészítés az intézménybe kerüléskor - emlékeztető felkészítés igény szerint - veszélyhelyzeti felkészítés 2. A katasztrófavédelmi nevelés-oktatás általános céljai és feladatai: Az általános iskola 1 8. évfolyama veszélyhelyzeti oktatásának célja a tanulóknak olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyek segítségével a különböző katasztrófa és veszélyhelyzetek elleni védekezésben esélyük van az életben maradásra, segíthetnek önmagukon és társaikon, valamint csökkenthetik az anyagi javakban, a környezetükben bekövetkező károkat. Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megértetése, a menekülés, túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása, az életet és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása, figyelemfelkeltés a veszélyekre, az óvatosságra intés, olyan pozitív beállítódások megalapozása, amelyek az élet- és környezetkímélő, a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás kialakításához, s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek. 3.a A veszélyhelyzeti ismeretanyag felosztása: - általános veszélyhelyzeti ismeretek - speciális veszélyhelyzeti ismeretek Az általános ismeretek az alapvető veszélyhelyzeti teendők, magatartásformák oktatására évfolyamonként egymásra épülő összefüggő blokkokban, ajánlottan az osztályfőnöki órákon kerülhet sor. A speciális ismeretek oktatására a Nemzeti Alaptanterv 4., 5., 6., 9.. műveltségi területeiben, egy-egy tantárgyba építve van lehetőség. b. A veszélyhelyzeti ismeretanyag tartalma: - tűzvédelmi-tűzmegelőzési ismeretek, - polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismeretek 5

6 Tűzvédelemi-tűzmegelőzési ismeretek 1-8. osztályban Történeti háttér - az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete - a tűzgyújtás történetének ismerete - a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés - alapvető szabályok a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) - tűzgyújtási szabályok a szabadban Gyújtás és oltás - alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete - elemi elsősegélynyújtó ismeretek pld. forrázás, kis égési sérülés esetén Menekülés, segítségkérés - menekülés elemi viselkedési szabályok ismerete - tűzriadó ismerete - a telefonálás módja Tűzoltóságok - tevékenységének ismerete Polgári védelmi - katasztrófavédelmi ismeretek 1-8. osztályban Biztonság-veszélyhelyzetek - a biztonság összetevőinek ismerete - a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek: a civilizációs és természeti katasztrófák okainak fajtáinak ismerete (árvíz-belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar, vegyi baleset, nukleáris baleset) - A globális veszélyek, az ország, a település veszélyeztetettsége, helyi sajátosságok ismerete - A katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában 6

7 - a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek, az összefogás és a segítségnyújtás jelentősége tudatosítása - az iskola Prevenciós Programja, a tanulók szerepe annak végrehajtásában A lakosság védelme - A riasztási jelek ismerete - A követendő helyes magatartás-szabályok a különböző veszélyhelyzetekben - A segítségkérés helyes formáinak ismerete - Akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek, szerepük az állampolgárok védelmében, a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete - A védelem fajtáinak ismerete (egyéni, csoportos) - A védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás, óvóhely, kimenekítés, kitelepítés) 4. Javaslatok a veszélyhelyzeti ismeretek tanításához A feldolgozás ritmusának tervezésekor figyelembe kell venni a tanulócsoport sajátosságait, meglévő ismereteit, a szűkebb környezetük veszélyeztetettségének jellemzőit, a sajátos problémákat, az előfordult gyermekbaleseteket. A veszélyhelyzeti nevelést, oktatást az általános iskolák 1-4. évfolyamaiban 4-6 órában (3 óra polgári védelem + 3 óra tűzvédelem), az 5-8. évfolyamaiban 6-8 órában (4 óra polgári védelem + 4 óra tűzvédelem) célszerű feldolgozni. A veszélyhelyzeti oktatási anyagot a helyi tantervek érintett egységeiben az aktualitásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően bárhová lehet tervezni, akár megbontva, akár egy tömbben. Szükség esetén integrálható bármilyen, a biztonságos életvitelt, egészségvédelmet, állampolgári ismeretgyarapítást szolgáló egyéb programba is, célszerű azonban például az osztályfőnöki órák keretében, egy blokkban tanítani. Az osztályfőnök szabad kezet kap arra vonatkozólag, hogy az 1-4. évfolyam részére biztosított 4-6, illetve az 5-8. évfolyam részére biztosított 6-8 órán belül az évfolyamokon gazdálkodjon. A tananyag egy része tanórán kívüli nevelési-oktatási formában is közvetíthető. A külső segítők körét és a foglalkozások helyszínét a korábbi évek helyi gyakorlati tapasztalataira alapozva lehet szervezni és kiegészíteni. A 7

8 megvalósításhoz szerencsésebb kilépni a tantermi keretekből. A helyszínek megválasztását a témák adják (szűkebb környezet, lakóterület, természet, kémiai laboratórium, tűzoltólaktanya, múzeum stb.). A tevékenykedtetésre alapuló feldolgozás kisebb létszámú csoportokkal könnyebben valósítható meg. Nagyon fontos, hogy az elméletben megtanultakat bemutassuk a gyerekeknek, gyakoroltassuk velük. 5. A feltételekről A tanítási terv alkalmazásához speciális képzettség nem szükséges, de feltételez némi affinitást a téma iránt. Országszerte sok helyen évek óta élő kapcsolat van az iskolák és a tűzoltóságok, polgári védelmi kirendeltségek között, illetve több szellemi központja is van a tűzvédelmi, polgári védelmi nevelés különféle területeinek (oktatás, versenyeztetés, sport). Ezek felkutatása jó motivációs bázist jelenthet a program bevezetéséhez és az érdekeltek megnyeréséhez. A tűzvédelmi törvényből, valamint a polgári védelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásához lehetséges és szükséges is az önkormányzati intézmények (közoktatás és az önkormányzati tűzoltóság), valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek együttműködése. Az általános iskolák rendelkezésére áll egy évek óta bevált, tűzvédelmi, tűzmegelőzési munkafüzet család, a 2001/2002. tanévtől pedig forgalomba kerül egy polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismereteket tartalmazó munkafüzet család. Az érdeklődő nevelőknek a későbbiekben a pedagógus továbbképzési rendszer keretében alapismereti képzést is kínálunk. Segédanyagok - Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzetek: 6-8, 8-10, 10-12, éveseknek - Tanári kézikönyv, mely tartalmaz egy lehetséges tanítási-tanulási programot, szakmai ismeret- és szöveggyűjteményt, irodalmi szöveggyűjteményt és egyéb segédanyagokat. - A Biztonság Birodalma 1-2. munkafüzetek: 1-2., 3-4. osztályosoknak - Mancs! Ments! munkafüzet: 5-6. osztályosoknak - Veled is megtörténhet! munkafüzet: 7-8. osztályosoknak - Tanári Kézikönyv II., mely tartalmazza a tanítási-tanulási programot, egy oktatás-módszertani ajánlást, valamint a polgári védelmi alapismereteket. Ezek a segédanyagok a tanórai munkán kívül azoknak az intézményeknek, amelyek a veszélyekre való jobb felkészülés érdekében Prevenciós Programot készítenek, abban is segítséget nyújtanak, hogy a programot megvalósítsák. A 8

9 hatékonyság növelése érdekében bármilyen hagyományos, vagy elektronikus információhordozó felhasználható könyv, videofilm, Internet, sajtó stb. A későbbiek során a katasztrófavédelmi szakemberek által összeállított - oktató filmekkel, CD-kkel, játékokkal bővítjük a segédanyagok körét, amelyek megjelenéséről tájékoztatjuk az iskolákat is. 6. Javaslatok az ellenőrzés, értékelés meghatározásához A veszélyhelyzeti nevelés különleges státuszú az ellenőrzés, értékelés szempontjából is. Az eredményesség szempontjából fontos, hogy a tanulók végighaladjanak az anyagon. Felmerül a dokumentálás formájának és idejének kérdése. Alapelv, hogy minősítést ne tartalmazzon a kiadott tanúsítvány. Ajánlatunk, hogy az adott iskolai szakasz végén (másik iskolába való átlépés előtt) a nevelőtestület döntése szerinti helyen, írásban rögzítsék, hogy a tanuló veszélyhelyzeti foglalkozáson részt vett. 7.Javaslat a veszélyhelyzeti nevelő-oktató program anyagának meghatározásához, elosztásához a. A nevelő-oktató program általános követelményei: - a tanuló értse meg, hogy életét veszélyhelyzetek, gyakran katasztrófák veszélyeztetik, amelyeket maga is előidézhet - ismerje meg az egyes veszélyfajtákat - tanulja meg ezek elkerülési módjait - tanulja meg, hogyan kell viselkedni a veszélyhelyzetekben, kihez kell segítségért fordulnia - tudatosuljon benne, hogy a helyes magatartással önmaga és mások életét is megmentheti - ismerje meg Magyarország és a lakóhelye, iskolája veszélyeztetettségét - tudatosuljon benne, hogy a veszélyhelyzetek nem ismernek határokat; ismerje fel az összefogás jelentőségét - tudja, hogy a polgári védelmi kötelezettség honvédelmi kötelezettséghez hasonlóan rá is vonatkozik majd. 9

10 b. Tananyag (cím, téma és ismeretkör javaslatok) 1-2. osztály Cím Téma Ismeretanyag Hová siet? Miért siet? Tűzoltóság, rendőrség, mentők; Munkában a tűzoltók; Megkülönböztető jelzések Barát, vagy ellenség? Amikor barátunk a tűz Amikor ellenséggé válhat a tűz Ünnepi fény A tűz jelentősége, a fűtés, sütés, főzés veszélyei, nyílt láng, meggyújtható anyagok; Mi kell az égéshez? A tűzesetek okai otthon, szabályok a szabadban való tűzgyújtásra; Gyújthatóság; nem kívánatos tűz; Szokások, hagyományok, az ünnepek veszélyei, biztonsági intézkedések Jobb félni, mint megijedni Ha már baj van! A hagyományos kályha, villanyfőző, gáztűzhely, elektromos készülék veszélyei; Tűzriadó, vészkijárat, menekülési útvonal Az épületelhagyás helyes módja, a tűz jelzése; A tűzoltóknak való telefonálás helyes módja Témakör A Biztonság Birodalma Veszély herceg villámai A Biztonság Lovagjai és hömpölyogve zúdul a víz Tartalmak A biztonság összetevői Veszélyhelyzetek, a lakóhely veszélyei Akik segítenek, a lovagok jelzései Az árvíz hatása a környezetre, veszélyei A Biztonság Iskolája 1. Grundi segít Helyes magatartásformák árvízkor, a veszély jelzése A szélvihar, hóvihar A szélvihar, hóvihar hatása a környezetre, veszélyei A Biztonság Iskolája 2. Grundi segít Helyes magatartásformák hóviharban, szélviharban Tudáspróba Gyakorlat 10

11 3-4. évfolyam Cím Téma Ismeretanyag Régen és ma A tűzgyújtás története A tűz használata A bűvös fapálcika Az ősember és a tűz, tűzgyújtás régen és ma, kovakő, súrlódás; A tűz hasznosítása régen és ma; A gyufa története, a gyufagyújtás Égés, oltás Mire vigyázz a háztartásban? Az égés feltételei Az égés kísérőjelenségei Hogyan olthatunk kis tüzeket? Mire vigyázz a háztartásban? I. Mire vigyázz a háztartásban? II. szabályai; gyúlékonyság Az égés feltételei, kísérőjelenségei Veszélyek a háztartásban; Az égési sérülések; A műanyagok használatának veszélyei; Robbanásveszély; füstmérgezés Segítség! Ha már baj van Tűz van Tudáspróba Menekülés, segítségkérés Az iskola menekülési terve Témakör Tartalmak Veszélyherceg villámai..és megmozdult a föld A Biztonság Iskolája 3. Grundi segít A Biztonság Lovagjai. és szúrt a szaga A Biztonság Lovagjai Tudáspróba Civilizációs és természeti katasztrófák: árvíz, belvíz, szélvihar, hóvihar, földrengés, vegyi baleset A földrengés hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák földrengéskor Kik segítenek földrengéskor? A lovagok jelzései A vegyi balesetek hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák vegyi balesetkor Kik segítenek vegyi balesetkor? A lovagok jelzései Gyakorlat 11

12 5-6. évfolyam Hogyan is kezdődött? Cím Téma Ismeretanyag Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van... Tűz, tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Sütés-főzés Gáz, fűtés, világítás Ünnepi fény Segítségkérés Tűzjelzés Menekülés, oltás Tüzek a természetben: vulkán, villám; tűzvész, villámhárító; A Prométheusz-legenda; Irinyi János munkássága A sütés-főzés, fűtés veszélyei; Fűtésfajták, használati utasítások, üzemeltetési módok, tűzmegelőzési tanácsok; A gáztűzhely használatának veszélyei, elektromos berendezések helyes használata; Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma; Segítségkérés A menekülés szabályai; A víz szerepe az oltásban, A tűzoltó készülékek használata Témakör Lesben áll és nem kímél és jön a víz, a hömpölygő áradat Veszélykalauz a településen Riadó! Tartalmak a veszélyek típusai, veszélyek otthon, az utcán és az iskolában a katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset, árvíz, belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar a település, az intézmény veszélyeztetettsége, prevenciós program riasztási jelek, teendők riasztáskor Te is tehetsz valamit! Védem, véded, védi védünk! Tudáspróba a veszély jelzése, mások tájékoztatása elsősegélynyújtás egyéni védelem: légzésvédelem, bőrvédelem elzárkózás, óvóhely Gyakorlat 12

13 7-8. évfolyam Cím Téma Ismeretanyag Az ősidőktől napjainkig Lassan, okosan! Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben; A mindennapok tűzvédelme tűzgyújtási technikák, tűzfúró, tűzszerszám, őselemek, felfedezők, találmányok rendvédelmi szervek, tűzoltó laktanya, állampolgári jogok és kötelességek A biztonságos fűtés, sütés-főzés; Vegyszerek használata; Tűzgyújtás a szabadban; A dohányzás veszélyei; Gyorsan, okosan! Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban A segítségkérés lehetséges formái; A tervezés elemei tűzriadó terv; Alapvető tűzoltási eszközök Témakör Akik segítenek Nem vagy egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! Tartalmak A veszélyhelyzet kezelésének rendszere a katasztrófavédelmi szervek feladata, polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés, ideiglenes lakóhely-elhagyás, a szükséges túlélőcsomag összeállítása; befogadás Helyes magatartási szabályok, elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés, terrorizmus; környezetszennyezés, az együttműködés jelentősége minősített időszakok Tudáspróba Gyakorlat 13

14 c. Fejlesztési követelmények: 1-4. osztály: minimum évi 4-6 óra - Sajátítsák el a tűzmegelőzés, tűzgyújtás, tűzoltás, mentés, menekülés elemi ismereteit, az ezekhez kapcsolódó viselkedésben, mozgásban, tevékenységsorban fokozatosan készségszintet érjenek el. Ismerjék meg a veszélyhelyzetek, balesetek, sérülések elkerülésének módjait. Ismerjék az elemi elsősegélynyújtási ismeretek közül az égésre vonatkozó tudnivalókat. - Értsék meg a tanulók, hogy az életüket veszélyek fenyegetik, ismerjék meg a katasztrófa-küszöböt elérő és a mindennapok, a katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyfajtáit. (Tűz, ár-belvíz, ipari balesetek, földrengés, szélsőséges időjárás, munkahelyi, közúti, otthoni balesetek, stb.) Ismerjék meg a riasztási jeleket. Tudjanak túlélőcsomagot összeállítani. - Tudják, hogyan kell viselkedniük a veszélyhelyzetekben, kihez kell fordulniuk segítségért, ismerjék a segítségkérés és a védelem helyes módját. - Tudják, hogy helyes magatartással önmaguk és mások életét is megmenthetik - Értsék meg, hogy önmaguk is előidézhetnek veszélyeket, ismerjék meg lakóhelyük, iskolájuk veszélyeztetettségét. - Sajátítsák el a menekülés, túlélés alapvető ismérveit. - Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rájuk vonatkozó részeit (menekülési útvonalak, riasztási módok, stb.) 5-8. osztály: minimum 6-8 óra - Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. Tudják, hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség, mint a honvédelmi kötelezettség része - Nyerjenek betekintést, tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről, kihívásokról (ipari balesetek, környezetszennyezés, atomfegyverek elterjedése, járványok, tömeges migráció, szervezett bűnözés, terrorizmus stb.), a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltásitűzmegelőzési polgári védelmi-katasztrófavédelmi tevékenységről. Informálódjanak a nemzetközi együttműködések irányairól, lehetőségeiről, az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól, programjairól. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit (Az 1-4. osztályos ismereteket kibővítve azzal, amit a megelőzésben, elhárításban tenniük kell) 14

15 - Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, mentők), legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről, legyenek tisztában azzal, hogy e szervezetek az ő életüket is védik - Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. Sajátítsák el az elemi elsősegélynyújtási ismeretek közül a sérülések, sebek, törések felismerésére, ellátására vonatkozó elemi tudattartalmakat. - Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével, a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik, személyes felelősségük felismerésére, gyakorlására. Olyan, az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki, amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának, katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. Ismerjék a tűzoltóság kulturális, hagyományőrző és értékmegóvó, a katasztrófavédelem életet és anyagi javakat mentő funkcióját. Ismerjék meg a területükön lévő, tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket, hagyományokat, szokásokat. - Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés, kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal, ismerjék az egyéni védőeszköz használatát. és iskolájuk Prevenciós Programját. - Ismerjék a riasztási jeleket, tudják, hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit, valamint azt, hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. - A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait, tanulják meg értően szelektálni azokat. Ismerjék a segítségkérés, az együttműködés módjait. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának, illetve megszegésének következményeit. Magatartásuk szolgálja az emberi élet, a természet, a szűkebb és tágabb környezetük védelmét, a biztonságot. 8. Egyéb tudnivalók A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos, megyei és helyi szinten segítséget kíván nyújtani azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek beépítik a helyi tanterveikbe a veszélyhelyzeti ismeretek -et. Kérdéseikkel a Lakosságfelkészítő Koordinációs Munkacsoporthoz fordulhatnak (BM OKF 1143 Budapest, Mogyoródi u. 43., tel: ) közvetlen segítséget 15

16 pedig a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon, valamint a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságon tevékenykedő lakosságfelkészítő mentorok adnak. CÍMLISTA Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7601 Pécs, Engel J. u. 1. Tel: (72) Lista az oktatási segédanyagokról 1. Tüzet viszek Tűzvédelem óvodásoknak 2. Útmutató Tüzet viszek képes füzethez 3. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet 6-8 éveseknek 4. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet 8-10 éveseknek 5. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet éveseknek 6. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet éveseknek 7. Tanári Kézikönyv 1. a tűzvédelem munkafüzetekhez 8. A Biztonság Birodalma 1. pv. ismeretek az 1-2. osztályosok számára 9. A Biztonság Birodalma 2. pv. ismeretek az 3-4. osztályosok számára (szeptemberi megjelenéssel) 10. Lépésről lépésre a Biztonság felé társasjáték az 1-4. osztályosok számára 11. Mancs! Ments! pv. ismeretek az 5-6. osztályosok számára (októberi megjelenéssel) 12. Veled is megtörténhet! pv. ismeretek a 7-8. osztályosok számára (novemberi megjelenéssel) 13. Tanári Kézikönyv II. a polgári védelmi munkafüzetekhez 14. Parázs Balázs lesben áll falinaptár tűzvédelmi neveléshez 15. Parázs Balázs kifestőkönyv 16. Plüssfigurák a tanórai munkához: Grundi, a bölcs vakond Parázs Balázs Ropi kutya Polli cica Forrás: Tanári kézikönyv a Tűzre, vízre vigyázzatok... c. munkafüzet sorozathoz, BM TOP o. 16

17 Tematika a veszélyhelyzeti ismeretek oktatásához 8 órás /A képzés tantervi egységeinek megnevezése, a tantervi egységek egyes résztémáinak tartalmi kifejtése/ 1. A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek Veszélyek az intézményekben és otthon 2. A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek: Természeti és civilizációs katasztrófa-fajták 3. Új kihívások, minősített időszakok terrorizmus, tömegpusztító fegyverek terjedése, információs hadviselés, környezetszennyezés stb. 4. A katasztrófavédelem rendszere és a katasztrófavédelmi tevékenység gyakorlata Magyarországon; alaptörvények, állampolgári kötelezettség 5. Az ország, a település, az intézmény veszélyeztetettsége, az intézményi Prevenciós Program, a hallgató ebből adódó feladatai 6. Riasztás, kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés 7. Tűzvédelem 8. Az állampolgár felelőssége a katasztrófák megelőzésében, a veszélyhelyzet-kezelésben és a helyreállítás során Az elméleti anyag mellett minimum 1 óra gyakorlatot kell biztosítani. A választható gyakorlatok: tűzriadó gyakorlása tűzoltási gyakorlat az elzárkózás gyakorlása lehetőség szerint: óvóhely, tűzoltólaktanya meglátogatása, VFCS kocsi megtekintése 17

18 Tematika-javaslat a katasztrófavédelmi ismeretek oktatásához /A képzés tantervi egységeinek megnevezése, a tantervi egységek egyes résztémáinak tartalmi kifejtése/ 30 órás modul Tantervi egység: Veszélyhelyzeti ismeretek résztéma A képzés paraméterei, cél, követelmények, az ellenőrzés, értékelés módjainak ismertetése. 1.2.résztéma A veszélyhelyzeti ismeretek jelentősége. 1.3.résztéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a katasztrófavédelemi tevékenységben altéma Az adott szak katasztrófavédelmi pontjai altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a megelőzésben altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a veszélyhelyzet-kezelésben altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a helyreállításban altéma A lakosságfelkészítés jelentősége, rendszere Magyarországon, az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a lakosságfelkészítésben 1.4. résztéma Szabadon felhasználható az adott szak specialitásainak megfelelően Tantervi egység: Veszélyhelyzetek résztéma A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek altéma Veszélyek otthon 18

19 altéma Veszélyek az iskolában altéma Veszélyhelyzetek szabadidős tevékenység közben 2.2. résztéma A katasztrófaküszöböt elérő veszélyhelyzetek altéma Természeti katasztrófák altéma Civilizációs katasztrófák altéma Minősített időszakok Tantervi egység: Veszélyhelyzetek résztéma Az oktatási intézmény konkrét veszélyeztetettsége altéma Az intézmény földrajzi elhelyezkedéséből adódó veszélyek altéma Az intézmény profiljából adódó veszélyek altéma A veszélyforrások együttes hatásából adódó veszélyeztetettség 3.2. résztéma A település veszélyeztetettsége altéma A település fekvéséből adódó veszélyeztetettség altéma A településen folytatott ipari tevékenységből adódó veszélyeztetettség altéma A település infrastrukturális, ipari, közigazgatási, közlekedési központ szerepéből adódó veszélyeztetettsége 3.3. résztéma Az ország, a világ veszélyeztetettsége altéma Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége: földrengés, vegyi veszélyek, szélsőséges időjárás okozta helyzetek, árvíz, belvíz, vízszennyezés, nukleáris veszélyek 19

20 3.3.2.altéma A világ katasztrófa-veszélyeztetettsége: terrorizmus, migráció, tömegpusztító fegyverek terjedése, információs hadviselés tantervi egység: A megelőzés, a veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás rendszere 4.1. résztéma: A katasztrófavédelem rendszere, jogszabályi háttere altéma Tűzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek altéma Katasztrófavédelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek 4.2. résztéma A katasztrófavédelmi tevékenység altéma A katasztrófavédelem szervezeti felépítése altéma A katasztrófavédelemi tevékenység időszakai altéma A katasztrófavédelemi tevékenység résztvevői, anyagi feltételei Tantervi modul: Az állampolgár (tanuló, hallgató) szerepe a megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás időszakában 5.1. résztéma Teendők a megelőzés időszakában altéma A kötelességek megismerése, felkészülés altéma A hatósági előírások betartása 5.2. résztéma Teendők a veszélyhelyzet-kezelés időszakában altéma Tájékozódás, segítségnyújtás, polgári védelmi kötelezettség altéma Az 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, A mentésben való részvétel szabályairól 5.3. résztéma: Teendők a helyreállítás időszakában 20

21 altéma A károsult teendői altéma: A segítő szervek teendői Tantervi egység: Riasztás, tájékoztatás 6.1. résztéma: A riasztás rendje altéma A riasztás típusai altéma A riasztás eszközei altéma Teendők riasztás esetén 6.2. résztéma Tájékoztatás veszélyhelyzet esetén altéma A tájékoztatás tartalma altéma A média szerepe Tantervi egység: A lakosság védelme I. Egyéni védelem résztéma Az egyéni védelem módjai altéma Védőeszközök altéma Speciális önvédelmi módok Tantervi modul: A lakosság védelme II. Csoportos védelem 8.1. résztéma Helyi védelem altéma Elzárkózás altéma Óvóhelyi védelem 8.2. résztéma Távolsági védelem 21

22 8.2.1.altéma A kitelepítés, kimenekítés ABC-je altéma A befogadás, visszatelepítés ABC-je Tantervi egység: A tűz 9.1. résztéma A tűz jellemzői altéma Égéselmélet, a tűz hatásai altéma Tűzriadó, tűzjelzés altéma Az oltás alapjai 9.2. résztéma A tűzoltóság altéma A tűzoltóság Magyarországon altéma A tűzoltóság tevékenysége Tantervi egység: Cselekvési mechanizmusok tűz esetén résztéma Megelőzés altéma Elkerülés altéma Hatósági rendszabályok résztéma A terjedés megakadályozása résztéma Oltás altéma Oltásmódok altéma Oltási eszközök résztéma 22

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása

Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása Dr. Hoffmann Imre Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV.

Részletesebben

Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Ú T M U T A T Ó

Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Ú T M U T A T Ó Amit érdemes megtenni, azt érdemes jól megtenni, egy kicsit több bajlódás sok utólagos bajnak veheti elejét Max Müller Ú T M U T A T Ó az önkormányzati fenntartású intézmények Prevenciós Programja kidolgozásához

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS Dr. Hadnagy Imre József A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS A Tűzoltó Múzeum az ismeretterjesztés jó terepe, ahol a múzeumpedagógiai munka nem ismeretlen, itt elméleti és

Részletesebben

Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban. Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára

Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban. Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára Intézményi Prevenciós Program Az Intézményi Prevenciós Program (IPP) szakaszai: Megelőzési, felkészülési

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia

Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia Dr. Zellei Gábor- Dr. Hornyacsek Júlia LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA VESZÉLYHELYZETEKBEN Az elmúlt évtizedben számos globális esemény és folyamat

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila

DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem DIPLOMAMUNKA Pócsik Attila 2010. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar MŰSZAKI ÉS KATASZRÓFAVÉDELMI TANSZÉK A KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Pedagógiai Programja 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Pedagógiai Programja 2013. Tartalom A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Nevelési Programja 1. Bevezetés... 4 2. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

A CIVILHELP.HU INFORMÁCIÓS RENDSZER HELYE ÉS SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETÉBEN, ÉS JELENTŐSÉGE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A CIVILHELP.HU INFORMÁCIÓS RENDSZER HELYE ÉS SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETÉBEN, ÉS JELENTŐSÉGE A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁBAN Pályamű a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsának pályázatára 3. Témakör: A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 3 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A A N Y É K L Á D H Á Z I K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A N Y É K L Á D H Á Z A 2015. 03. 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A köznevelési törvény alapján

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013.

Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program. Magyarbánhegyes, 2013. Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai Program Magyarbánhegyes, 2013. 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K TARTALOMJEGYZÉK... 2 NEVELÉSI PROGRAM... 5 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 5 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2009 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bognár Balázs pv. százados, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, doktorandusza a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2014. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai program. Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36.

Pedagógiai program. Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36. 2014 Pedagógiai program Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest Egressy út 36. 1 2 1. Az iskola nevelési programja 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2013. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2013. április 9-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA É S GIMNÁZIUM P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A 2013.MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Pedagógiai Program 2014.

Pedagógiai Program 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Nyíregyházi Tankerület Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon:

Részletesebben