Hogyan tovább, iskolaigazgatók?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hogyan tovább, iskolaigazgatók?"

Átírás

1

2

3 Katedra Dobogó Hogyan tovább, iskolaigazgatók? Morvay Katalin a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium igazgatója Amikor pár nappal ezelőtt e lap főszerkesztője felkért arra, hogy írjak vezércikket az iskolaigazgatók feladatairól, az őket leginkább foglalkoztató problémákról, bevallom, nem igazán tudtam, hogyan is kezdjek hozzá. Mert hát feladatból és gondból is van éppen elég! Oktatási rendszerünkben az iskolák többsége már saját jogalanyisággal rendelkezik. Ennek a pedagógiailag szuverén egységnek a meghatározó személyisége, vezetője, képviselője az igazgató. Az igazgató, aki felelős az összes pedagógiai, szervezési, jogi, technikai feladatért, szabályozza az iskolán belüli tevékenységek, rendezvények lebonyolítását. Egy személyben személyi menedzser, pénzügyi menedzser, jogász és még sorolhatnám (!) Valóban sokrétű a feladatköre, és minden külső körülmény ellenére is meg tudja változtatni egy iskola arculatát, ha akarja, ha van hozzá mersze és tudása. Nálunk az intézményvezetők mindennapjait azonban nem csupán a fentiekben összefoglalt feladatok határozzák meg, hanem az egyre inkább embert próbáló gondok is feszítik. Nemzetiségi iskoláink legégetőbb problémái közé sorolhatjuk az egyre fogyatkozó gyermeklétszámot és az ezzel összefüggő csökkenő anyagi forrásokat, az önkormányzatok mint fenntartók viszonylagos érdektelenségét a hatáskörükbe tartozó iskolákban végzett pedagógiai munka színvonalát illetően, a szinte évente változó szabályokat, az iskolai törvény nemzetiségi iskolákra vonatkozó külön fejezetének hiányát, a krónikus tankönyvhiányt. Mindannyian jól emlékszünk arra, hogy négy évvel ezelőtt rekordgyorsasággal készült el az oktatási tárca iskolai törvénye, melynek célja a reformok bevezetése volt. Egy nyári szünidő alatt kellett az iskoláknak kidolgozniuk saját pedagógiai programjukat. Hogy hogyan és miként, ezzel a szaktárca már nem foglalkozott. Az igazgatók vagy letöltöttek a világhálóról valamilyen mintaprogramot és azt próbálták a kollégákkal átdolgozni, vagy nyári szünidő ide vagy oda, nekiláttak az érdemi munkának és megpróbáltak megtervezni egy újszerű, a saját iskolájukra szabott programot. A lényeg: négy év távlatából mindenről beszélhetünk csak éppen reformról nem! Nem készültek el az ígért tankönyvek, a munkafüzetek, a digitális, interaktív tananyag nem jut el minden iskolába, a kerettantervek nem tették lehetővé az iskola saját programjának a megvalósítását, mivel olyan általános tantárgyakat kellett megerősíteni, melyeknek számát előzőleg lecsökkentették (magyar, szlovák, matematika), beindult a harc a kreditekért sok esetben szakmailag igen alacsony nívójú és csupán formális továbbképzések keretében, az igazgatókat pedig egyre több, és sokszor értelmetlen, statisztikai kimutatás elkészítésére kötelezte a törvény. Mind az igazgató, mind pedig a pedagógus adminisztratív szerepkörű, magasan képzett hivatalnokká degradálódott. Ennek következtében sok iskolában ahol nem a szakmai-pedagógiai munka színvonalának tudatos és folyamatos emelése az alapvető feladat, ahol az iskolavezetés talán szakmai-koordináló-közösségépítőmotiváló-irányítási szempontból nem áll a helyzet magaslatán a tisztán formális, ezredrangú szempontok, sajnos, fokozatosan domináns szerepet kapnak. Ez közvetlenül érinti a pedagógusok mindennapi munkáját, a pedagógiai dokumentáció kétnyelvűségével kapcsolatos feladatok ellátását, a tematikus tervek napra pontos, csakis uniformizált, fejléces nyomtatványra történő kidolgozását. Új jelenség lett ez az intézményekben, ezért úgy érzem, mindenképpen fel kell rá hívni az igazgatók figyelmét, hiszen akarva-akaratlanul is ez a hozzáállás azt eredményezheti, hogy ezekben az iskolákban az inspekciótól való félelem lesz a prioritás, és kikerül a figyelem középpontjából a tantestület tagjaival való permanens kommunikáció és konzultáció. Tehát hogyan tovább, iskolaigazgatók? A jelen problémái mellett mindannyiunknak tágabb összefüggésekben kell érzékelnünk iskoláink helyzetét, és a jövőnket meghatározó perspektívák megfogalmazására kell koncentrálnunk. Ha abból a tényből indulunk ki, hogy az igazgató egyben menedzser is, aki nem veszhet Tartalomjegyzék Kedves mesefilmem 2 Dobogó Hogyan tovább, iskolaigazgatók? 3 Történelmi emlékek feldolgozása 4 Harcunk a szlovakizmusokkal (1) 6 Gyógyítás és személyiségfejlesztés művészeti terápiával 8 Emléktáblák, emlékhelyek III. Zs. Nagy Lajos-emlékek Zsély községben 10 Jó tanítónk: Szépe György 12 Alkoholhasználat a várandósság ideje alatt 13 Agócs Zoltán professzor, a nemzetközileg ismert szaktekintély 14 A Komáromi Magyar Gimnázium a zenére és zenével nevelés tükrében 16 A szlovákiai magyarok megmaradásának és fejlődésének alapfeltételei 18 Akármi 19 Katedrával katedrán kívül 20 Drama as a Motivational Tool in Foreign Language Teaching 21 Hey, Teacher, Wake Those Kids up! 22 Levélinterjóu Dr. Fűzfa Balázzsal (I. rész) 24 Házi olvasmány az iskolapadban I. 26 A paszkvillus 28 Létezik-e a számnév mint önálló szófaj a magyarban? 30 Számítógépes játékok az oktatásban 31 Felkészítő feladatok 32 Keresztrejtvény 38 3

4 Dobogó/Pszichologia Katedra el csupán a bürokrácia útvesztőjében, akkor szólnunk kell a változtatásról, a társadalmi igényekhez való igazodás kényszeréről, a fogyasztókra való fokozott odafigyelésről. Vajon mennyire tűnik elfogadhatónak számunkra a menedzsment-filozófia, amely elsősorban az intézmények szervezetfejlesztését érinti? E kérdés feltevése kapcsán azonban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy az oktatásügyben még mindig hiányzik egy átgondolt koncepció, melynek értelmében a tervezés, az ellenőrzés-értékelés, az elszámoltathatóság egységes rendszere jellemezné tevékenységünket. Léteznek ugyan országos felmérések: a kilencedikes tanulók tesztelése, az extern érettségi vizsga, viszont ezek a mérések nem mindig objektívek (főleg, ha külső segítséggel zajlanak), és nem lehet csupán ezen tények alapján rangsorolni az iskolákat. Az oktatási tárca tervei között szerepel az iskolák eredményességi mutatója, a minőségi munka alapján történő finanszírozás, csakhogy éppen az előzőekben taglaltak hiánya miatt ez szinte elképzelhetetlen. A perspektíva? Legelső helyen említendő az iskola gyermekközpontú szemléletének következetes érvényesítése, a szülők érdeklődésének felkeltése, a támogató, segítő hozzáállásuk érdekében végzett elkötelezett munka, a belső harmónia kialakítása a tantestületekben, a még sok iskolában dívó formális, valós eredményeket nem hozó módszerekkel való szakítás, a használható tudás biztosítása érdekében az összefüggések felismerésére-felismertetésére-megértésére tudatosítására irányuló következetesség. A legfontosabb talán mégis annak a tudatosítása, hogy az iskolában végzett pedagógiai munka színvonala a leghatékonyabb vonzóerő minden szülő számára, és rendkívül hatékony segítséget jelenthet ebben a médiákkal való folyamatos együttműködés megszervezése, valamint az iskolamarketing is. Ehhez kívánok minden magyar nemzetiségi iskolában munkálkodónak elegendő lelkierőt, elkötelezettséget, sikeres munkát, gyönyörű eredményeket! Dr. Bordás Sándor PhD Főiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskola tanszékvezetője Történelmi emlékek feldolgozása lakossági paradigma szerepében Rossz a hangulat ma Magyarországon, rosszak a mentálhigiénés állapotok, Kopp Mária kutatásai az anómiás állapot előretöréséről szólnak. A társadalmi normák, közös erkölcsi elvek meggyengülése, a közös jövőkép, a társadalmi szolidaritás hiánya vált jellemzővé. Ez a lelkiállapot állandó bizonytalanságot, tanult tehetetlenséget, krónikus stressz állapotot eredményez. A hosszú távú tervezés lehetősége, az egységes világkép alapvető emberi igény, és ennek hiánya a legfontosabb kockázati tényező a mai magyar társadalomban. A tervezés hiánya különösen a férfiak idő előtti egészségromlásának és halálozásának áll a hátterében, ami különösen súlyos problémát jelent a társadalom esélytelen, leszakadó rétegeiben. A fogyasztói értékrend előretörését látjuk, mely az anómiás állapot kialakulásának kedvez. A már említett Kopp Mária os vizsgálatai azt mutatták, hogy 4 év alatt az anómia 70%-kal emelkedett (az ember egyik napról a másikra él, nincs értelme terveket szőni). A megkérdezettek 70%-a azt válaszolta, hogy a legbiztosabb nem bízni senkiben, a társadalmi tőke (a bizalmi rendszer) erodálódik. A depresszió növekedett az öngyilkosságba menekülés bár csökkent (jelenleg a 7. helyen vagyunk a világon), ugyanakkor növekedett a máj cirrhosis, az alkoholizmus, amit egy lassú öngyilkossági formának is felfoghatunk. Öngyilkos nép-e a magyar? Vagy a történelem alakított ilyenné bennünket az átélt kríziseknek köszönhetően? Kézdi Balázs A negatív kód Kultúra és öngyilkosság (1995) című munkájában abból indult ki, hogy a krízis kommunikációja egyben a kommunikáció krízise is, és mivel lehetetlen nem kommunikálni egy adott kulturális kontextusban, fellelhetők az öngyilkosság diskurzusának karakterisztikus nyelvi és szemantikai vonásai. Adottnak vette azt is, hogy a nyelv a kultúra viszonylag konstans reprezentációja, valamint azt, hogy a nyelv a kultúra formája, a kultúra a nyelv tartalma. A következő hipotézisekből 4

5 Katedra Pszichologia indult ki: ahhoz, hogy az egyént közvetlenül fenyegető öndestrukció kommunikatív jelei fel nem ismertek maradjanak, a következő három feltétel egyikének teljesülnie kell: 1. Az üzenet kódja kulturálisan ismeretlen. 2. A kódolt üzenet megfelelő eszközök híján nem megfejthető. 3. Nincs lehetőség információátvitelre az üzenet forrása (feladó) és a címzett (vevő) között. Ad 1. Pszicholingvisztikai és pszichoterápiás kutatások egyértelműen tisztázták, hogy: A gondolkodás és a viselkedés általános mintázatai összefüggésben vannak a beszéd stílusával. Stresszhelyzetben (pl. krízisben) a beszélők olyan nyelvi változókkal operálnak, melyek tükrözik az egyéni»coping«, illetve elhárító mechanizmusokat. Egy-egy személyre jellemző beszédstílus csak nehezen változik, s mintegy tükrözi pl. a pszichoterápiás folyamat hatékonyságát. Azok között, akik lelki folyamataik sajátosságait illetően azonosak, hasonló izomorfia mutatható ki a nyelv használatának»habitusában«is. A verbális kód kulturális hiánya, mint hipotézis, tehát elvethető. Ad 2. A megfelelő eszközök hiánya szintén elvethető az információelmélet, kommunikációelmélet, kulturális antropológia, pszichiátria, pszichológia, pszicholingvisztika, pszichoterápia, rendszerelmélet, szociológia stb. mint diszciplínák létezése alapján. Viszont szükséges éppen e létezés alapján az öngyilkosság veszélyeztetettsége szempontjából releváns kódok és kódolási mintázatok felismerése, erre alkalmas perceptuális séma tervezése és tanulása, új támpontok strukturálása révén. Ad 3. Az emberi létezés egyik princípiuma, hogy»lehetetlen nem kommunikálni«, s mivel ez csak a jelekhez adekvát csatornákon keresztül lehetséges, a kommunikáció léte azonos a csatornák meglétével. Ebből következik, hogy a szuicid veszélyeztetettségre vonatkozó információk átvitelét ez a hiány nem gátolhatja, ha a jel mégsem jár jelentéstulajdonítási aktivitással (felismeréssel, megértéssel), akkor ez a csatornák belső vagy/és külső»zajának«köszönhető csak. A külső zaj forrása ugyan lehet természeti vagy technikai jellegű, azonban ez ritka. E zajnak elsősorban az adott kultúra adja a hátteret az öngyilkossággal kapcsolatos diskurzus vonatkozó problémái miatt. A releváns információk átvitele szempontjából azonban sokkal fontosabbnak tűnik a feladó és a vevő belső zaja. A feladó zaja az 1. pontban foglaltakkal, a vevő zaja pedig a 2. pontban foglaltakkal van lényegi összefüggésben. Kézdi később így folytatja: A szuicid hívók beszédmódját a tagadó grammatika uralja, emellett a veszteségekre, a megszűnésre utaló általános, ill. konkrét tartalom, s természetesen az esetek többségében megjelenik a direkt szuicid fantáziálás is. Nagyon fontos, hogy a tagadó grammatika akkor is végig jelen van ezekben a megnyilvánulásokban, amikor a szuicidalitásra vonatkozó szemantika még utalás formájában sem fedezhető fel a beszélgetések bevezető fázisában. A továbbiakban ezt a kapott faktort mint jelet s mint kódot is értelmezem, és úgy nevezem meg: negatív kód. A negatív kód mint nyelvi jelenség a magyar öngyilkos beszédmódban egyben a magyar kultúra jele is, egy olyan jel, amely a mindennapi beszédesemények során vagy olyan sajátos beszédaktusokban, mint amilyen a cry for help jellegű megnyilatkozás az önpusztítás kódja. Ez, mint jelkollekció, egyszerre reprezentál egy világképet s lehet ugyanakkor a személyiségdinamika nyelvi jele. Kézdi a negatív kód cselekvés szintjén történő megjelenésére Austin J. L. (1990) beszédaktus-elméletét hívja segítségül, aki úgy tartja, hogy a verbális kommunikáció nem csupán a cselekvés irányítója, hanem maga ez a megnyilvánulás is cselekvés. Egy-egy megnyilatkozásban elhatároljuk egymástól azt, hogy valaki valamit tesz, cselekszik abban, amit mond, miközben mondja. A megnyilatkozásoknak ezt a két formáját lokuciónak, illetve illokuciónak nevezik. A lokució terminust egy nyelvtanilag értelmezhető hangsorra, illetve annak kimondására vonatkoztatjuk, az illokució terminus pedig egy nyelvtanilag értelmezhető hangsornak valamilyen cselekvési, azaz illokuciós erővel való kimondására utal, vagyis arra az aspektusra, amelyet egy nyelvtanilag értelmezhető hangsor kimondásában hajtunk végre. Minden verbális cselekvés tehát lokució és illokució egyszerre. Niklas Luhmann a kód mellet feltételez egy programot, amely alapján a szelekció is történik. Karácsony András (2000) erről a következőket írja: Amikor azt mondjuk, hogy egy társadalmi rendszer egy meghatározott kód alapján dolgozza fel a valóság eseményeit, akkor azokra a rendszerhatárokra utalunk, melyen belül egyegy rendszer képes rezonálni a környezeti eseményekre. A kód mellett a rendszer másik jellemzője a program, mely fogalommal Luhmann a rendszerek nyitottságára, változóképességére utal. Ugyanis a programtól függ, hogy minek alapján történik a szelekció. Pl. az öngyilkosság témakörében gondolkodva tovább: tudjuk, hogy a protestánsok körében jóval gyakoribb az öngyilkosság, mint a katolikusok körében. Valószínű azért is, mert a katolikusok programjában benne van, hogy az öngyilkosság megbocsáthatatlan bűnnek számít, míg a protestánsoknál ez nincs így megfogalmazva, tehát a katolikusoknál jelen levő program szelektál, és az öngyilkosság cselekvésbe történő átfordulása ritkábban jön létre. Feltehetjük a kérdést, hogy honnan jön ez a rossz közérzet, a depresszió, a negatív kód Magyarországon? A valószínű válasz: a történelmi múltunkban elszenvedett veszteségek, traumák nem feldolgozásából származik. A nem befejezett gyászmunka állhat a háttérben. A gyász egy ideillő kifejezése a Bibliából: Dávid pedig felmené az olajfáknak hegyén, mentében sírva, fejét beborítva, saru nélkül ment, és az egész nép, mely vele volt, kiki beborította fejét, és mentökben sírának. Akkor megragadá Dávid a maga ruháit és megszaggatá, úgyszintén a többi emberek is, kik ő vele valának. És nagy zokogással sírának és böjtölének mind estvéig. Veszteségeink érzelmi feldolgozására, a gyászra, a gyászmunkára egyéni szinten a társadalmak, a kultúrák többnyire berendezkedtek, ebben a vallásoknak, az egyházaknak óriási szerep jutott. A gyász külső jegyei a Biblia leírása alapján: sírás, siratás, a ruha megszaggatása, zsákruha viselése, a haj lenyírása, mezítláb járás, hamu szórása a fejre, böjt, földön ülés hét napon át stb. A veszteségre adott reakciót számos tényező határozza meg: az elhunyttal való kapcsolat jellege, a halál módja, a gyászoló életkora, neme, 5

6 Pszichologia/Magyar nyelv Katedra alapszemélyisége, előzetes életeseményei (elsősorban a korábbi veszteségek), előzetes betegségei (különösen a depresszió), aktuális pszichés státus (esetleg egyidejű krízishelyzetek), kulturális környezete, vallásossága, szociális kapcsolatrendszere. Ebből adódóan a gyász mindig egyéni. írja Pilling J. (2003). Teljesen egyetérthetünk ezzel a kijelentéssel, viszont azt is tudjuk, hogy a gyászban megjelenő pszichés folyamatok egyénileg megfogható változásait nagyon nehezen tudjuk meghatározni. Gondoljunk csak a jellemzően kollektivista társadalmakra, és feltehetjük a kérdést, hogy ott a gyász lefolyása mennyire egyéni, illetve mennyire kollektív? Vegyük például a szerb kultúrát. Ha igaza van Vamik Volkannak (2002) abban, hogy a Jugoszláv polgárháború mögött a szerbek 600 évvel korábban elszenvedett rigómezei vesztesége húzódik meg, akkor feltételezhetjük azt is, hogy a kollektív gyász nem fejeződött be, tehát komplikált gyászról beszélhetünk. A kultúra által választott traumák valószínűleg fenntartják a gyászt, nem engedik feldolgozni, és a gyászmunka nem fejeződhet be. Ezt a gondolatmenetet folytatva: a gyász csak a reváns vagy a bosszú eljövetelével oldódna, ami nem biztos, hogy bekövetkezik, sőt a kultúra megsemmisüléséhez is vezethet. További hipotetikus kérdés, hogy ha Szlovákiára is inkább a kollektivizmus a jellemző, akkor a magyarok által a szlovákoknak 1861-től 1918-ig okozott veszteségek mögött a nem feldolgozott kollektív gyász húzódik-e meg, melynek revánsát a 2006-os szlovákiai parlamenti választások kapcsán is láthattunk? Vagy valami másról van szó, melyre még nem tudjuk a választ, és csak sejtéseink lehetnek. Egyéni szinten a normál gyászt több kutató szakaszokra osztja, és szinte mindenütt megtalálható a sokk, a veszteség tudatosulása és a felépülés. Horowitz (1993) a normál gyász szakaszait így osztja fel: sokk, elutasítás, elárasztás, átdolgozás, lezárás; Kast (2000) viszont az alábbi szakaszokat tartja fontosnak: elzárkózás a tudomásulvétel elől, az érzelmek feltörése, a keresés, a megtalálás és az elválás stádiuma, új viszony saját magunkkal és a világgal (Pilling, 2003). Tehát normál gyász esetén a veszteség feldolgozása megtörténik, és helyreáll egy új egyensúly a világgal. Komplikált gyász esetén a fent vázolt folyamat nem zajlik le, hanem különböző jegyek vagy tünetek formájában továbbra is megfigyelhető. Ilyen tünetekkel találkozhatunk: nagyfokú izoláció, hosszan tartó depresszió, apátia, ismétlődő és tartósan fennálló öngyilkossági fantáziák, pszichoszomatikus vagy pszichiátriai betegségek, a fájdalom kifejezésének tartósan fennálló elhárítása, túlzott és tartós aktivitás, hirtelen karakterváltozás, gyorsan feltámadó vad ellenségesség egyes személyekkel kapcsolatban, a gyász tüneteinek tartósan fennálló túlzott mélysége stb. (Pilling, 2003) A józan ész azt mondaná, hogy pár száz év elteltével képtelenség egy nemzet, egy kultúra veszteségének a nem feldolgozott gyászát megtalálni az utódokban, és mégis, gondoljunk csak a szerbek vagy a szlovákok horizontális kommunikációs rendszerére, amely valójában izoláció (Bordás, 2009). Vagy az erdélyi magyarok szegregációjára (amit önkéntes izolációnak is felfoghatunk), amely az erdélyi magyarok és románok egyik legnagyobb konfliktusa (In. Csepeli Gy. Örkény A. Székely M.: Jelentés a Tündérkertből, 1998), hiszen a trianoni döntést, valószínű, az erdélyi magyarok dolgozták fel legkevésbé. Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a kollektív emlékezetben a nem feldolgozott gyász, érzelmi súlyánál fogva, olyan tartalmakat mobilizál, melyek a reváns, a bosszú szolgálatában állnak. Luhmann megfogalmazását tartjuk fontosnak, mely szerint a béke már nem az emberi együttélés természeti tökéletessége, hanem az állami rend eredménye (Karácsony, 2000), abból kifolyólag, hogy a mindenkori politikai elitnek erkölcsi kötelessége a társadalom és a társadalomban lévő különböző kultúrák kollektív veszteségei következtében kialakult gyász feldolgozásának a segítése, a harmonikus együttélés érdekében. A társadalmakban a spontán kialakult választott traumák vagy választott dicsőségek megválasztása komoly szociálpszichológiai kutatást tenne szükségessé a nemzeti örömünnepek vagy vezeklések helyes meghatározására, különösen az új demokráciákban. De nézzük közelebbről a gyász lefolyását, amely kultúránként eltérő, de a szakemberek megegyeznek annak különböző fázisaiban. (Folytatás a következő számban.) 1. Mit értünk szlovakizmuson? Szlovakizmusnak vagy latinosabb írásmóddal: szlovacizmusnak a magyar nyelvünkben szlovák kifejezés- és szerkesztésmódokkal létrehozott nyelvi egységeket: hangokat, szavakat, kifejezéseket, mondatokat stb. nevezzük. Az utóbbi időben a szlovákiai sajtóban inkább a szlovakizmus alak használatos megnevezésükre, ezért olvasóink is elsősorban ezzel találkoznak majd gyakrabban ebben a cikkben és az ezt követőkben. A szlovakizmus sokféle formában fordul elő nyelvünkben. Hangképzésünkre, szóhasználatunkra, mondatszerkesztésünkre ugyanis sokféleképpen hat a szlovák nyelv, hiszen ez a hivatalos élet nyelve is: a hivatalos szövegek szlovák nyelven jelennek meg, hozzánk néha csak fordítások formájában jutnak el; így közvetíti őket a televízió, a rádió, sőt az írott sajtóba is fordítások útján kerülnek. Sok tehát a lehetőség arra, hogy intenzíven hasson a szlovák nyelv a szlovákiai magyarok nyelvhasználatá ra. Mivel újságíróképzésünk nincs magyar nyelven, magyar nemzetiségű polgáraink anyanyelvi képzettsége is messze elmarad még a kívánatostól, így nagy mértékű a nyelvromlás is. Az alábbiakban azokra a hibákra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket magyar nemzetiségű polgáraink a szlovák nyelv hatására követnek el anyanyelvük használatában. Vagyis elsősorban ezek a témák fognak szerepelni a cikkekben: tükörszavak és -kifejezések, tükörszólások, vonzatkölcsönzések, ragozásmódunk szlovákos jellegzetességei, helyesírásunk szlovák eredetre visszavezethető hibái stb. Sőt még egy-egy magyar rag szlovák minta alapján való használata is minősíthető szlovakizmusnak. Pl. a -vár végű helységnevek nyelvünkben helyhatározói külviszonyragokkal használatosak: Kolozsváron, Szigetvárra, Kaposvárról stb. De az Érsekújvár helységnév a csallóköziek és mátyusföldiek nagyobb részének nyelvhasználatában belviszonyragot kap: Érsekújvárba, Érsekújvárban, Érsekújvárból. (Még inkább a helységnév rövidebb alakjában: Újvárba, Újvárban, Újvárból.) Ezt a magyar nyelvészek általában a szlovák hatással magyarázzák, ugyanis a Nové Zámky szlovák helységnév a magyar belviszonyragnak megfelelő jelentésű szlovák elöljáróval fordul elő a szlovák nyelvben: do Nových Zámkov, v No vých Zámkoch, z Nových Zámkov. 6

7 Katedra Magyar nyelv Harcunk a szlovakizmusokkal (1) Ezzel a jelenséggel elvétve más esetekben is találkozunk, nem csupán helynevek esetében. Pl.: A fiam középiskolára jár, és internáton lakik mondat középiskola szavához gyakran a -ra helyhatározói külviszonyrag kerül a magyarban megszokott -ba belviszonyrag helyett; az egykor gyakori, ma már ritkán előforduló internátus szó szintén szlovákos alakban (-us végződés nélkül) és úgyszintén külviszonyt kifejező határozóraggal fordul elő. 2. Régi és újabb szlovakizmusaink A szlovakizmusok terjedésének 1945 utáni első stádiuma nem volt annyira veszélyes, mint amilyen ijesztő. Az 1945-öt követő években (sőt évtizedekben) a csehszlovákiai magyarok anyanyelvhasználatára a szlovák nyelv oly erősen hatott, hogy magyar nyelvhasználatunkban nem csupán előfordultak szlovák szavak, hanem szinte túltengtek benne. A háborús évek utáni gazdasági és társadalmi fejlődés megindulása folytán tömegével keletkeztek az új fogalmak, amelyek hozzánk, szlovákiai magyarokhoz szlovák nevükön jutottak el gondoljunk csak a rádióadások fejletlenségére, a magyar sajtótermékek hiányára (itteniek nem voltak még, a magyarországiak meg nem jutottak el hozzánk), így az új fogalmak nevét is csak szlovák formában ismertük meg, és úgy használtuk a magyar közlésekben is. Akkor tehát a szlovakizmusok főképpen ilyen formában fordultak elő nyelvünkben. Sokszor reménytelenül gondoltam arra, mi lesz az itteni magyarság kulturális fejlődésével, ha ez az állapot sokáig tart még. Ha Jakab István pl. a 21. század második évtizedében visszagondolunk arra, hogy már csak néhány szó maradt (párky, horčica, platnička, súprava, chrípka stb.), amely még elvétve előfordul magyar polgáraink szóhasználatában, akkor akár elégedettek is lehetnénk, ha... Igen, ha ez a következő feltételes mellékmondat nem tolakodna tollam alá: ha ezzel a szlovák nyelv hatásával való foglalkozást végképp ki is zárhatnánk nyelvünk tisztaságának védelméért folytatott harcunk okainak sorából. De nem zárhatjuk ki. Nem, mert szlovák nyelvtudásunk gyarapodásával eljutottunk oda, hogy a legtöbb új fogalmat meg tudjuk már nevezni magyar nevén is (köszönhetően a magyarországi és a szlovákiai magyar médiának), azonban a szlovák nyelv bizonyos sajátos szavait-kifejezéseit szolgai módon, mechanikusan némely szavakat szóelemek szerint, kifejezéseket alkotó szavaik szerint fordítjuk le magyarra akkor is, ha a magyar megfelelőik felhasználásához semmiféle mechanikus fordítási tevékenységre nincs szükség. Ha pl. a slávnostná akadémia szlovák kifejezést mechanikusan, az alkotó szavak alapján fordítjuk magyarra, az eredmény az ünnepi akadémia kifejezés lesz, amely bizony nem tartozik a magyar nyelv szavainak, kifejezéseinek sorába, s a magyar beszélgető partner vagy olvasó nem tudja, mit értsen rajta. (Esetleg arra gondol, használója nem tud jól magyarul.) A szlovák nyelvben az akadémia szónak ez is szótározott jelentése: ünnepi rendezvény kulturális műsorral; a magyarban viszont nincs hasonló jelentése e szónak. De még az a kisebbik baj, ha véletlenül egy külföldi magyar hallja és nem érti az efféle kifejezéseket. Sokkal nagyobb hibának tartom, hogy ma is előfordul a belföldi lapokban és más nemkívánatos helyeken is. Szlovákiai magyar nyelvművelésünknek talán ez a jelzős szerkezet adta a legtöbb gondot. Néhány évvel ezelőtt még az egyik magyar tannyelvű iskolánk fennállásának 50. évfordulójával kapcsolatban rendezett ünnepség neveként is ez fordult elő. Az ünnepélyt hírül adó cikkben több ízben is ez jelent meg az Új Szóban, ugyanezt az előre megfogalmazott cikket olvashattuk az Ifiben, sőt más lapokban is az akkori iskolaigazgatóság megfogalmazásában. Ajánlottam, használják az ünnepi akadémia helyett a díszünnepély szót, amely minden szempontból megfelel a slávnostná akadémia jelentésének, de igyekezetem nem járt sikerrel. Mivel feltehető, hogy Szlovákiában nem csupán egy magyar tannyelvű iskola van, amelynek némelyik pedagógusa nem ismeri az ünnepi akadémia korcs jellegét, s bizonyára több olyan munkahely is akad, amelynek fiatalabb munkatársai nem ismerik e kifejezés nemkívánatos mivoltát, szükségesnek tartom ezt más lapokban is hangsúlyozni, s figyelmeztetni arra, hogy a slávnostná akadémia kifejezésnek a díszünnepély szó kifogástalan magyar megfelelője lehet, hiszen a szótározott magyar szavak közé tartozik, de a szó szerinti fordítású ünnepi akadémia semmiképpen nem tekinthető megfelelőnek. Az ünnepi akadémia magyarnak látszó kifejezéshez hasonló hibák előfordulását anyanyelvünkben bármennyire igyekszünk is a nyelvi sokféleség szempontjainak tiszteletben tartására nem tolerálhatjuk; nem kezelhetjük használatát pl. úgy, mintha valaki magyar nyelvjárási elemeket kevert volna nyelvünk választékosabb (standard) szövegébe. Az ünnepi akadémia kifejezés és a magyar nyelvbe kevert hasonló elemek bizonyíthatóan szlovakizmusok. Hangsúlyozzuk: egyegy szó szlovakizmusnak minősíthető használatát gyakran nem is a szó vagy kifejezés valamiféle szlovákos jellege teszi szlovakizmussá (a vizsgált kifejezés is két olyan szóból áll, amelyet külön-külön a magyar nyelvben is használunk: az ünnepi és az akadémia elemből). Csakhogy a két szó jelzős szerkezetbe állítva nem használatos nyelvünkben, de a szlovákban igen (sőt mint láttuk még az akadémia szó is ünnepi rendezvény jelentésben). (A téma folytatása következik.) 7

8 Művészeti terápia Katedra Mgr. Nógell Ürögi Klára Pszichológus Gyógyítás és személyiségfejlesztés művészeti terápiával A művészeti terápiás képzésre való jelentkezés motivációja esetemben onnan indult, hogy a művészetek, főleg a képzőművészet iránti vonzalmam már gyermekkorom óta tart, de mivel nem bizonyultam eléggé tehetségesnek, valamint sok csalódás ért az alapiskolai képzőművészeti nevelés során, ez irányú szakmai képzést nem folytattam. Ehelyett inkább a pszichológia irányába léptem tovább, és tanulmányaim során is leginkább a művészeti terápiás képzések, tanfolyamok érdekeltek, amelyek közül néhányat el is végeztem. Szlovákiában azonban nem találtam kiforrott, hosszú távú művészetterápiás képzést, ezért Magyarországon kerestem tovább. Amint rátaláltam A női személyiségfejlődés útja az archetípusok tükrében című rövidtávú tanfolyamra amely mitológiai történetek és műalkotások pszichológiai vonatkozásainak bemutatásával, az alkotásokban megjelenő szimbólumok megismerésével vezet végig a női személyiségfejlődés útján, tudtam, hogy ez a fajta művészeti terápia az, amivel a későbbiekben foglakozni szeretnék. Túl azon, hogy egy nagyon hatékony módszert ismertem meg, amely lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, megújulást, a komplexusok saját tempóban való feldolgozását, önismeretet ad, felszabadítja a belső gátakat és a kreativitást, a személyes életemben is rendkívül hatékonynak találtam, megtapasztaltam az elvárások nélküli alkotás felszabadító örömét, úgy érzem, hogy sok belső feszültségtől szabadultam meg. Ezenkívül a hagyományokhoz, természethez való kapcsolatom is megújult és átalakult, biztonságérzetre tettem szert a természeti jelenségek állandóságának és változásainak tudatosabb megélésével. A továbbiakban szeretnék másoknak is lehetőséget teremteni konfliktusaik-komplexusaik ilyen formában történő feldolgozásához, mivel úgy gondolom, hogy ez a művészeti terápiás módszer nagyon széles körben teremt lehetőséget a segítő szakma gyakorlására. Alkalmazható gyerekeknél, felnőtteknél, egészségeseknél és betegeknél egyaránt, egyéni és csoportos formában is, sok fontos problémakört érintve. A katarzisélményre épülő komplex tematikus művészetpszichoterápiás módszer amely Dr. Antalfai Márta PhD nevéhez fűződik az analitikus pszichológiára és az analitikusan orientált csoportterápiára épül. Tematikus, mivel az alkotás nem véletlenszerű, mindig egy adott témában történik. Célzott folyamatról van szó, amely során foglalkozunk az egyes életszakaszokkal, átmenetekkel, kapcsolatainkkal és lelki komplexusokat érintünk, amelyeknek mély érzelmi megtisztulás, (katarzis)élmény lehet az eredménye. Komplex, mivel több művészeti ág elemeiből áll öszsze: költészet, zene, képzőművészet. A terápia fő elemei, technikái: festés akvarellfestékkel, rajz, agyagformázás, montázsok és kollázsok készítése. Célja az emberélet sorsfordulóihoz, illetve a személyiségfejlődés állomásaihoz kötődő archetípusok (kapcsolati mintázatok) szimbolikus megjelenítése vers, zene és kreativitásra épülő alkotófolyamat művészi erejének felhasználásával. Törekszünk a belső lelki egyensúly megteremtésére, megőrzésére, az egészség visszaállítására, amit a természet rendjére hangolódással segítünk elő. Az egyes életszakaszainkban, kapcsolatainkban, munkánkban átéljük a születés kiteljesedés hervadás elmúlás fázisait, ahogy ez a természetben is minden évben lezajlik. A természet arra tanít bennünket, hogy képesek legyünk a változásra ősszel és télen az elengedésre, búcsúzásra, majd tavasszal az új kezdésre, nyáron a kinyílásra, gyümölcshozásra. A változásban viszont megéljük az állandóságot is, azáltal, hogy az évkör minduntalan ismétlődik, állandó körforgásban vagyunk, és van egy örök maradandóság. Mivel a legtöbb betegség abból fakad, hogy nem vagyunk képesek kitartani, elköteleződni, elengedni, változtatni, beleragadunk egy élethelyzetbe, elveszik a változásra és alkalmazkodásra való képesség, kialakul egy belső merevség, görcsös ragaszkodás az állandósághoz. A művészetterápiával nem konkrét problémákat kezelünk, hanem indirekt módon közelítjük meg őket. A gyógyulás azáltal következik be, hogy az egész emberre hatunk, a természet rendjére való ráhangolódással elindítunk egy belső mozgást, fejlődést, változásra való képességet, mozgósítjuk a szervezet öngyógyító erőit. Az alkotói folyamat beindulását és a tudatalattival, a mély énnel való kapcsolatfelvételt elősegíti az alkotások előtti relaxáció, amely alatt elhangzik egy, az adott témához illő vers és zene. Ezek együttes hatására megjelenik egy belső kép (imagináció), emlék vagy akár egy érzés, amit később az alkotásban megjelenítünk. 8

Januári gondolatok TARTALOMJEGYZÉK

Januári gondolatok TARTALOMJEGYZÉK Katedra A díszruhába öltöztetett karácsonyfa szinte még minden lakásban hűen emlékeztet az év legnagyobb ünnepének gyönyörű pillanataira, amikor a legszebb, a valóban meghitt percekben együtt volt a család,

Részletesebben

T anító MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT

T anító MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT L. ÉVFOLYAM 2012. SZEPTEMBER 7. szám ÁRA: 580 Ft T anító MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 7. Értékközvetítés Becsengettek! otthon és az iskolában A jövõ iskolája Az önértékelés fejlesztése Ötlettár szövegértéshez-szövegalkotáshoz

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése

Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése Polacsek Lajos Az önismeret forrásai, a saját személyiség megismerése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT

TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT TEHETSÉG AZ ÚJ ÉVEZREDÉRT Az Európai Tehetségtanács (ECHA) 7. konferenciája Debrecen, 2000. augusztus 19-22. Előadáskivonatok Szerkesztette: BALOGH LÁSZLÓ ÉS TÓTH LÁSZLÓ Debrecen, 2000 2 Tartalom Előszó...

Részletesebben

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései

Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Dr. Bordás Sándor A magyar kultúra történelmi traumáinak lélektani megközelítései Ellentmondásosak az értékeken alapuló információk, melyek a magyarországi lakosokat érik ma, sőt rosszak a mentálhigiénés

Részletesebben

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia

Katarzis-élményre épülő tematikus művészet-pszichoterápia In: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok Kulcsár Zsuzsanna tiszteletére. Szerk.: Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila. Trefort Kiadó Budapest, 2007. 356-383 o. Katarzis-élményre

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

gyorséttermek és a joghurt

gyorséttermek és a joghurt "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Rövid hírek, információk Programjaink (II. félév) Szolgálatvezetői Találkozó Szolnokon Egy önkéntes a Hospice Házból Betegségek bemutatása 7.

Részletesebben

Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége

Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége Az iskolakezdés optimális feltételei az iskolakötelesség és az iskolaalkalmasság különbsége Minden évben az oktatási törvény értelmében január 15-től február 15-ig folyik a beiratkozás az adott év szeptemberéig

Részletesebben

Mentorálás a tehetséggondozásban

Mentorálás a tehetséggondozásban Mentorálás a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

Válogatás 15 év számaiból

Válogatás 15 év számaiból Válogatás 15 év számaiból 2 TEHETSÉG KÜLÖNSZÁM 2008 Tisztelt Olvasó! Minden bizonnyal nem vagyok egyedül azzal a véleménnyel, hogy az 1989-ben megalakult első magyar civil tehetséggondozó szervezet, a

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak

SZAKDOLGOZAT. B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak SZAKDOLGOZAT B. Vajda Edit Komplex Művészeti Terapeuta Szak Budapest, 2012 Wesley János Lelkészképző Főiskola Komplex Művészeti Terapeuta Szak A művészet hatásának titka, visszatalálni az élet legmélyebb

Részletesebben

Nyelvoktatás-politikai arculat

Nyelvoktatás-politikai arculat Nyelvoktatás-politikai arculat MAGYARORSZÁG Európa Tanács Nyelvpolitikai Fõosztály Strasbourg Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztálya Budapest 2002 2003 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 5

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N

KÖZNEVELÉS. Az OFI kiadványainak. megrendelése. Nagy-Kálózy Eszter: Erkölcstan Családi életre nevelés Téli sportajánló Ú K Ú P S K N Az OFI kiadványainak megrendelése ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP 69. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Ú K ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Megjelenik évente 10 alkalommal egy lapszám

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON!

KÖZNEVELÉS. Segítő diákok 2014 FREKOT ERIKA. Pályázati felhívás TESTNEVELÉS ÉS SPORT KIRÁNDULJUNK MAGYARORSZÁGON! Pályázati felhívás Segítő diákok 2014 ÚJ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKTEREMTŐ OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAP Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10.

ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 9 10. 2013 Új Pedagógiai Szemle az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság Főszerkesztő Takács Géza Munkatársak Bozsik Viola szerkesztő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 6725 Szeged Kolozsvári tér 1-2. Bevezető... 10 I. Nevelési program... 11 Waldorf-pedagógia feladatai, célkitűzései,

Részletesebben

A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára)

A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára) A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012. január n 1. szám n Ára:0,60 (20,-Sk) A teremtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. (Zs. Tüdős Klára) 2 Pedagógusfórum

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program

2015. Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Pedagógiai program 2015 Krúdy Gyula Angol - Magyar Két Pedagógiai program 2015. TARTALOM 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tanodakönyv. Javaslatok tanodák. szervezéséhez. Tanodakönyv

Tanodakönyv. Javaslatok tanodák. szervezéséhez. Tanodakönyv Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez Tanodakönyv 2005 Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez 2005 1 2 Tanodakönyv Javaslatok tanodák szervezéséhez Kiadja: Budapest, 2005 3 A Tanodakönyv a

Részletesebben