ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA"

Átírás

1 ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA SPOTLIGHT ON BRITAIN (AND THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES) Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. (Kosztolányi Gyula) PROJEKT TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK AZ ANGOL NYELVI KULTÚRA ISMERET-ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSA A NYELVOKTATÁSBAN Készítette: Felső Zita angol szakos tanár Készült: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája Sükösd, április 29.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...9 II. A projekt témaválasztásának indoklása...10 III. Fejlesztési célok...11 IV. Tantárgyakhoz illesztett feladatkategóriák...14 V. Fejlesztési elemek a projekt folyamatában...16 VI. Projektpedagógia és projektmódszereink...17 VII. Előkészítés, szervezés Résztvevők, a lebonyolítás adatai A projekt tervezése Erőforrások felmérése Szervezési feladatok VIII. A projekt lebonyolítása Tevékenységek meghatározása Csoportok kialakítása A várható eredmények figyelése, összevetése A projekt eredményességének feltételei: A projekt lépéseinek tervezése... 28

3 6. Részletes programterv Projekt tárgyi és fogalmi produktumai Főszervező, témavezető tanár feladatai: Szaktanári és osztályfőnöki teendők: IX. Értékelés, fenntarthatóság Az ellenőrzés, értékelés módja: Szempontok az értékeléshez: Az értékelés lebonyolításának menete: Összegzés...80 É R T É K E L É S F Ü G G E L É K E...81

4 F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M Faragó Lívia, Kiss Natália, Páli Éva, Szepesi Judit, Trentinné Benkő Éva: Oktatási koncepció és programtanterv a 6-13 éves tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejesztéséhez. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Larsen-Freeman, Diane: Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford: Oxford University Press, 2004.

5 I. Bevezetés Projektünk felcíme Angliára hangolódva- annak a jegyében született, amely e tervezett háromhetes oktatási program lényege: Nagy-Britannia és az angolszász országok szellemi és anyagi kultúrájának változatos módszerekkel történő megismertetése; betekintés a Ködös Albion földrajzi, éghajlati adottságaiba, és az angol anyanyelvű népek történeti hagyományaiba, szokásaiba, mindennapi életébe. Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik heti öt órában. Idegennyelv-oktatásunk közvetlenül a tanulók nyelvi kompetenciájának megalapozására és fejlesztésére irányul, ezen belül fontosnak tartjuk a kommunikáció-központúságot, vagyis tanulóink kommunikatív kompetenciáinak fejlesztését. Olyan általános fejlesztési célokat is megfogalmazunk, amelyek nemcsak a nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem a holisztikus nyelvszemlélet kialakítását segítik. Vagyis az angol nyelvet egységében és teljességében kívánjuk bemutatni. A TÁMOP pályázat oktatásszakmai tartalmához illeszkedve lehetőség nyílt arra, hogy a tervezett projekt során a tanulók változatos formában, sok oldalról közelítsenek meg egy részben idegen kultúrát. A tanulási folyamatban a szemléltetést, átélést segítő módszerek és eszközök várhatóan élményszerű tapasztalatokhoz társuló ismereteket indukálnak, segítik a tanulók kognitív magatartását. Ez a megismerni akaró attitűd a projekt sikerének fontos záloga lehet. A megismerés középpontjába Nagy-Britnannia kerül. A felső tagozat kooperatív projektmódszerrel, csoportokban dolgozza fel a kijelölt témát tanórán és tanítási órákon kívül. A projekt során az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés mellett számos más kompetenciát fejlesztünk, így például a hatékony együttműködés, európai azonosságtudat és szociális kompetenciák is fejlődnek. Tanítási órákon kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységeket kínálunk, amely a tanulók érdeklődésének és életkori sajátosságainak megfelelnek. Országismereti vetélkedőn, kreatív, kézműves és játékos, szórakoztató foglalkozásokon vehetnek részt az iskola diákjai. A projekt megvalósításában az intézményen kívül segítséget nyújtanak külső partnerek, támogatók és a szülők is. 9

6 A projektterv először a problémafeltárással összefüggő témaválasztásunk indokait mutatja be, ezután -a kompetencia alapú oktatás idevágó elveit alkalmazva- az általános, ill. tematizált fejlesztési célokat, e célokhoz rendelt feladatokat és projekt-módszereket határozza meg. A terv további része a projekt előkészítésével kapcsolatos tennivalókat tartalmazza, majd rögzíti a lebonyolítás folyamatát, a tevékenységek körét és várt produktumait, végül az értékelés részletes szempontjait, követelményeit. Jelen dokumentum záró részeként jelenik meg a megvalósított projekt után készülő értékelést is. II. A projekt témaválasztásának indoklása Intézményünkben az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztésével egyidejűleg -és a bővített nyelvi óraszám ellenére is-háttérbe szorul az országismereti elemek tanítása. Kevés alkalma nyílik a tanulóknak arra, hogy elmélyülten foglalkozhassanak a brit kultúra és az angolszász országok (USA, Kanada, Ausztrália) sajátos jegyeivel. A holisztikus nyelvszemlélet jegyében lehetőséget biztosítunk számukra, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően megismerkedhessenek a célnyelvi kultúra sajátos jegyeivel, és ismereteket szerezhessenek a választott országok történelméről, szokásairól, hagyományairól (ünnepek, jeles napok). Megismerkedhessenek a sajátos földrajzi- és természeti adottságokkal, éghajlati jellemzőkkel, és nem utolsó sorban a mindennapi élet jellegzetességeivel (étkezés, közlekedési szokások, iskolarendszer, emberek, életmód, mentalitás, stb.). A brit pénznem és az angolszász mértékegységek is részét kell hogy képezzék a tanulási folyamatnak. Pótlandó hiányosság az is, hogy a tanulók kevés ismerettel bírnak a választott ország történelméről, irodalmáról, nagy egyéniségeiről, gondolkodóiról, jeles tudósairól, zenészeiről, színészeiről, akik újat hoztak vagy alkottak az emberiség számára az élet különböző területein. A projektbe minden felső tagozatos diákot bevonunk. Ez két okból is magyarázható. Iskolánkban az angolt tanuló diákok létszáma jóval meghaladja a németet tanulók létszámát. Következésképpen olyan témát választottunk feldolgozásra, 10

7 amelynek aktualitása van iskolánkban, és a diákok nagy részét közvetlenül érinti. Témaválasztásunkat főképpen ez indokolta. Az angol nyelvi kultúrát minél több oldalról körüljárva mutatjuk be nem csak az angolt tanuló, hanem a német nyelvet tanuló diákjainknak is. Így gyarapítják, kiegészítik országismereti tudásukat Nagy-Britanniáról, és az angolszász országokról. A nem angolt tanulók -az angol nyelvi órákat leszámítva- egyenlő mértékben vesznek részt a három hetes projekt egész folyamatában. Ezáltal ők is részesei lesznek annak a tudásnak, amely egy általuk még kevésbé ismert ország kultúrájáról szól, -sőt: felébresztjük bennük az angol kultúra és az angol nyelv iránti kíváncsiságot. Hangsúlyozzuk az idegen nyelvek és kultúrák iránti nyitottság fontosságát, és Európai Uniós állampolgárként az egyén boldogulásához fontos angol nyelv ismeretének szükségességét. Témánk több oldalról körüljárható. Egyéni és csoportmunkára bőven van lehetősége a gyerekeknek. A téma több oldalú megközelítése a másik nyelvet tanuló, különböző érdeklődési körű, vagy művészetekre, irodalomra fogékony tanulók körében is érdeklődést válthat ki, és ösztönzően hathat minden tanulóra. A felső tagozat osztályaiban a második félévben az egyes tantárgyak keretein belül -akár a hagyományos tantervben megfogalmazott tananyag rendszerét megszakítva- Nagy-Britannia és az angolszász országok adott tantárgyhoz kötődő ismereteinek oktatása valósul meg.. III. FEJLESZTÉSI CÉLOK A nyelvoktatás közvetlen célja a nyelvismeret növelése, a nyelvtudás gyarapítása, végső soron pedig a tanuló későbbi igényéhez, életcéljához megfelelő szintű többnyelvű kommunkációs készség elérése. A nyelvoktatás során azonban ennél általánosabb kompetenciák is fejleszthetők. A tervezett projekt erre alkalmas lesz. Az alkalmazandó módszerekből adódik, hogy az alábbi általános fejlesztési célokat figyelembe vegyük a lebonyolítás során: Növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési és tanulási vágy. 11

8 Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban és a nyelvórán alkalmazott tevékenységek végzésében. A tanuló saját fantáziáját és egyéni ötleteit, kreativitását tudja alkalmazni az önálló és közös munka során. Alakuljon ki a tanulók munkamegosztásra, kooperatív együttműködésre való képessége. A tanuló ismerjen meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és ezeket önállóan is alkalmazni tudja a nyelvórán. Fejlődjön a tanuló önismerete, önbecsülése és önbizalma. Bővítsük az anyaggyűjtéshez szükséges gyakorlati és elméleti ismereteket, a különböző technikák alkalmazását. Elősegítsük az esztétikai érzék fejlődését. Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az angol nyelv iránti motiváció és érdeklődés. Fontos törekvésünk, hogy a tanuló élményt találjon a nyelvórán végzett tevékenységben, örömmel és aktívan vegyen részt az órákon. A tanuló kapcsolja össze a nyelvórán tanultakat a való életben, környezetében fellelhető nyelvi, tárgyi és fogalomköri hatásokkal, ingerekkel. A Nemzeti Alaptantervvel összhangban fontos, hogy tanulóinkat interkulturális nyitottságra neveljük, ennek kimeneteleként pedig az angol-anyanyelvű (célnyelvi) kultúrák minél szélesebb körű megismerését érjük el. A fenti célokat kissé kibontva megvilágítható, hogy projekt-elképzelésünkben e célok hogyan és milyen érvek által segítve érhetők el. A világon szinte mindenütt a legnépszerűbb idegen nyelv az angol. Ezért érdemes megismerni a tanulónak azt az országot, amely az angol nyelv bölcsője. Ez szakmai szempontból is alátámasztható: a korábbi évtizedek száraz, 12

9 tartalmilag szinte súlytalan nyelvoktatási metódusa kevés élmény-szintézist nyújtott a tanulónak. Vagyis könnyebben felejthető egy érdektelen szöveggyakorlat, ha nem társul hozzá vizuális vagy egyéb szellemi élményt hordozó tartalom. Az angol nyelv hatékony oktatásához az angol nyelvterület kultúrkincseinek ismertetése kézenfekvő módszer. Az angol nyelv szellemisége, sajátosságai az anyanyelvi kultúra és az anyanyelvi emberek gondolkodásán keresztül érthető és érezhető meg, amely a nyelvtanulás kezdetétől segíti a nyelvtudásban szerzett kompetenciák fejlődését. Az elsődleges célt, a nyelvoktatás hatékonyságának erősítését ezek után nem is kell külön részletezni. Ahogy azonban témaválasztásunk indoklásából is látható, a nevelői munka egyéb szegmenseit is kedvezően segíti a nyelvoktatásból kiinduló, de általánossá szélesíthető Angliára hangolódás. Az angol nyelvoktatásunk a Nemzeti Alaptanterv követelményei szerint történik. Ennek keretén belül feladatunk, hogy rávilágítsunk a nyelvi, kulturális sokszínűség előnyeire. Tanulóinkat befogadóvá kell tenni idegen kultúrák értékeinek megismerésére. A tudományok és a művészet segítségével ismerkedjenek meg a projekt központi témájául választott angolszász kultúrák számukra eddig ismeretlen, szokatlan elemeivel, s majd később használják az angol nyelvet mindennapi kommunikációra és ismeretszerzésre is. Legyenek képesek az anyanyelvi kultúrát és a célnyelvi kultúrát egyenrangúként szemlélni, a két kultúra elemeit összekapcsolni. Tanulják meg a magyarságot európai dimenzióban elhelyezni, végül pedig lássák meg a nyelvi és kulturális gazdagság előnyeit. Az a célunk, hogy bővítsük a gyerekek világról alkotott elképzeléseit, a célország kultúrájába és civilizációjába történő betekintés révén alakítsuk az Európához való tartozás eszményét. Alakítsuk ki bennük a más népek, etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását. Ezért a projekt a nyelvtanulás fontosságának belátására és a külhoniak iránti nyitottságra is irányul. A három hét folyamán a felső tagozaton minden évfolyam a maga életkori sajátosságainak megfelelően bővítheti országismereti, civilizációs ismereteit az Egyesült Királyságról és az angol anyanyelvű országokról. Iskolai és otthoni gyűjtő-és kutatómunkával feltárjuk az országok történelmi, művészeti, irodalmi és kulturális értékeinek sajátosabb vonásait. A diákok tanórai tevékenységek és délutáni foglalkozások keretében végzett munka során szereznek 13

10 ismereteket e témákról. Bemutatón, vetélkedőkön adnak számot új ismereteikről, kibővült tudásukról. Véleményt mondanak egymás munkájáról, aktivitásáról. Így valósulhat meg a projekt egyik fontos célja: hogy készítse fel a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, amely során majd alkalmazzák a tapasztalatok lejegyzését írásos, rajzos formában, megfigyeléseket végezzenek irányítottan vagy akár önállóan. Fontos, hogy felismerjék a tanulók, hogy ismereteiket önállóan is bővíthetik. Kapcsolják össze a különböző tantárgyakból szerzett ismeretanyagot. Látható tehát, hogy a nyelvtanítás kapcsán oktatási munkánkba emelt eme projektfeladat nemcsak a nyelvoktatás eredményességét javíthatja, hanem a fent felsorolt pedagógiai célok elérését is segítheti majd. IV. TANTÁRGYAKHOZ ILLESZTETT FELADATKATEGÓRIÁK A program legtöbb eleme a tantárgyat oktató pedagógus közreműködésével tanítási órákon valósul meg. Matematika órán rövid ismertetés történik a mértékrendszerek történetéről, az angolszász mértékegységek magyar/európai szabványegységeivel való összehasonlítását, átváltását végzik, összefüggéseket tárnak fel a szaktanár idevágó programja szerint. A brit történelem egyes szakaszai és eseményei, kiemelkedő történelmi személyei, hősei, mesehősei történelemórán kerülnek feldolgozásra. Az országgal való behatóbb foglalkozás során földrajz, biológia és természetismeret órákon betekintést kapnak a tanulóink az országok természetföldrajzáról, élővilágáról, faunájáról és környezeti sajátosságairól. Technika órán segítséget kapnak a szaktanárok a produktumok kivitelezésében (poszterek, plakátok, rajzok, stb); a tárgyalt ország egy-két jellegzetes, de egyszerű ételének elkészítése, kóstolása, makettek készítése is történik. 14

11 Informatika órákon a projekttel kapcsolatos plakátok, oklevelek és meghívók (English tea party) tervezése. Rajz órákon az angol szellemi és/vagy tárgyi kultúra adott elemeinek vizuális megjelenítése a diákok kreativitására és képzelőerejükre alapozva. A Stone Henge titka ismeretterjesztő film megtekintése és modellezése. Angol órákon a tananyagot egy-egy téma köré csoportosítva, a brit és angolszász kultúra megismerésére összpontosítva ismerik meg a tanulók. (A projekt ideje alatt angolórákon az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése csak másodlagos, eszköz jellegű szerepet tölt be, azaz a nyelv eszközként szolgál a kultúra jellegzetes elemeinek feltárására.) A projektnek vannak tanórai keretek között nem megvalósítható elemei is, melyek a tanórán kívüli, általában délután megrendezett foglalkozások keretében zajlanak le: házi verseny, vetélkedő, játszóház, nyelvi- parti, bemutatók: dramatizálás, filmvetítés, színházlátogatás. A feladatok megvalósításának és a különféle tevékenységeknek helyszínei: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája épületében a felső tagozatos tantermek, tornacsarnok, informatika szaktanterem, folyosó, zsibongó. Külső helyszín: bajai színházterem. 15

12 V. FEJLESZTÉSI ELEMEK A PROJEKT FOLYAMATÁBAN A célok között említett kompetenciák jelentős része európai azonosságtudat, vállalkozói kompetenciák, demokráciára nevelés, szociális életviteli kompetenciák stb.- az oktatási események eddigi pedagógiai gyakorlatába épülve fejleszthetők. Az ismertetett projektcélok eléréséhez a feladatok végrehajtásakor -tevékenységtől függően- praktikusan alkalmazható vagy fejleszthető kompetencia-elemek lelhetők fel úgymint: problémamegoldás, kommunikáció, kooperáció, önálló próbálkozások és felfedezések útján történő tanulás kreativitás, kézügyesség, szerepjáték, szövegalkotás, együttműködési készség, csoportdinamikai tapasztalás, tolerancia és türelem, képzelőerő, egymás és tágabb környezetünk megismerése. 16

13 VI. PROJEKTPEDAGÓGIA ÉS PROJEKTMÓDSZEREINK A pedagógiai projekt összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozása célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével és az eredmények bemutatásával. A projektpedagógia tanítási-tanulási stratégia, úgynevezett reformpedagógia. A projekt általában a tanulók érdeklődése alapján, vagy adódó fejlesztési témára szerveződik. Egy adott témát dolgozunk fel meghatározott szempontok szerint, nagyrészt a diákok azonos érdeklődése mentén. A projektnek egy központi témája van, mely résztémákra bontható. Az ismeretek elsajátításának egyik alternatív módja, amelynek során egy előre kiválasztott témát, tárgy- vagy fogalomkört a tanulók meghatározott időintervallumban iskolai és iskolán kívüli helyszíneken változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgoznak fel. A cél valamilyen konkrét produktum. A tanulás csupán mellékterméke a produktum elérése érdekében végzett tevékenységeknek. A cél az, hogy a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A projekt ideje alatt a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz kevésbé, inkább a szaktárgyhoz és a választott projekttémához kapcsolódik majd. A pedagógiai projekt mindig tanárok és diákok partneri együttműködése. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. A pedagógus szervező, tanácsadó szerepben van jelen, a tanárok feladata nem az irányítás, hanem a tevékenységek koordinálása. Az elért eredmények bemutatása nyilvános ezért az iskola minden tanulója és az érdeklődők számára is ismertté válik majd. A projektmunka különösen sok lehetőséget ad a differenciálásra, hiszen az elvégzendő feladatot a tanulók felosztják egymás között. A projektmódszer előnye, az ismeretszerzést örömteli tevékenységgé változtatja. A sikeres projekt beépül az iskola mindennapi életébe a kezdő naptól a projekt zárásáig. 17

14 Ezeket a projektjellemzőket kívánjuk érvényesíteni a feladatok végzése során. Az előzőekben ismertetett projekttémánkat, várható eredményeit, produktumait a szintén bemutatott, előre meghatározott szempontok szerint kell megvalósítani. A feladatkijelölésekből látható, hogy projektmódszereink minden lehetséges, adódó eszköz alkalmazásával a tanulói munkát, a tanulói aktivitást kívánja érvényesíteni. A lebonyolítás folyamatában irányadó módszerek az alábbiak:: Tevékenység-orientált foglalkozások, mindenkinek legyen önálló részfeladata Projektmunka; egyéni és kiscsoportos kooperatív munkaformák alkalmazása Önálló tanulói feladatmegosztás, csoportok önszervezése Aktivitást fokozó versenyszellem kialakítása Egyéni gyűjtőmunka, egyéni rajzos vagy írásbeli munkák Bemutatás, megbeszélés Tanulók által végzett információ keresés és feldolgozás Dramatizálás Megoldott feladatok tanulók által történő véleményezése Beszélgetés, vita, érvelés, összehasonlítás Ellenőrzés, értékelés, önértékelés A projektmunka tanórai alkalmazását is fontosnak tartjuk. A projektmunka során a tanuló teljes személyisége aktívan részt vesz a tevékenységekben. A projekttevékenység minden fázisát átszövi a tanár jelenléte és segítségnyújtása mind a csoport, mind pedig az egyes tanulók szintjén, de nem a tanár végzi el a feladatot. 18

15 VII. ELŐKÉSZÍTÉS, SZERVEZÉS 1. Résztvevők, a lebonyolítás adatai Projektfelelős: Felső Zita angol szakos tanító, tanár Projektben résztvevők: az iskola felső tagozatos tanulói (5-8. osztály), tanítók, tanárok, külső előadók, technikai személyzet, szülők, érdeklődők. Partnerek: iskolavezetés, szülői munkaközösség, külső előadók. Megvalósítás ideje: március 29 - április 22. Helye: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája 2. A projekt tervezése témánk kiválasztása, indoklása adatgyűjtés: tájékozódás a szakirodalomban, projektfolyamat lépéseinek tisztázása, projekt körülírása, kulcsfogalmak információgyűjtés és tájékozódás az interneten országismeret témakörben kapcsolatfelvétel más iskolával (projekt-tapasztalatok) a projektterv készítése, bemutatása: tantestület, érintett kollégák, szülők, tanulók, technikai dolgozók tájékoztatása az előttünk álló feladatokról kapcsolatfelvétel a külső előadóval (vaskúti ír tánccsoport, tájékozódás) a projektterv végleges kidolgozása 19

16 az osztályfőnökök és a projektbe bevont tanárok ismertetik a fő témát a projekt tevékenység lényegét és a megvalósítás lépéseit a tanulókkal a tanulók igényeinek felmérése: a tanulók javaslatokat tehetnek a központi témán belül elvégzendő tevékenységekre. 3. Erőforrások felmérése -Humán erőforrás: a projektben résztvevő személyek összessége -Meglévő tárgyi, anyagi erőforrások: -irodai eszközök: számítógép, nyomtató, papír, fénymásoló -írószerek, színes papírok, színes kartonok, ragasztó, ollók -paravánok a kiállításra -könyvek, internethasználat -tantermek a délutáni rendezvények lebonyolításához -interaktív tábla, laptop -dvd-k, videokazetták -ír-tánc bemutató, színházlátogatás, oklevelek, ajándékok, vendéglátás költségeinek biztosítása. 4. Szervezési feladatok Miután a projekt keretein belül feldolgozandó témák körvonalazódtak, megkezdődnek a projekttel kapcsolatos szervezési feladatok: 20

17 Osztályfőnöki órán, tanórákon a tanárok ismertetik a tanulókkal a pontos feladatokat, feltételeket, értékelési módokat, elvárásokat, munkaformákat. Fontos, hogy minden tanuló azonos tájékoztatást kapjon az elkövetkezendő időszak feladatairól, programjairól, ezért plakátokat készítünk, iskolarádiós felhívásban is tájékoztatjuk a tanulókat. A projektvezető tanár egyeztet a kollégákkal, hogy adott tantárgyaknál a tanórai keretek közé milyen téma mikor illeszthető be. A témavezető tanár a tanulók ötletei mellett feldolgozásra ajánlott témákkal segíti a szaktanárokat. A témák előzetes kutatást, felkészülést igényelnek a gyerekek részéről. A tanárok adhatnak hozzá felhasználható irodalmat, beszerezhetők az információk az internetes honlapokról, újságoldalakról. Ismételt kapcsolatfelvétel a külső tagokkal Egyeztetés a technikussal a projekt tevékenységeiről: interaktív tábla beállítása, fotók készítése, hangosítás, számítógépes segítség és együttműködés elvárás szerint. Egyeztetés az iskola technikai dolgozóival (karbantartó, takarítók) a három hetet magába foglaló időszak eseményeiről, délutáni rendezvényeiről, szükség esetén segítségük igénybe vételéről. Csak ezek után kezdődhet a projekt tartalmi megvalósítása, kooperatív alternatívák felvonultatásával, és együttműködésen alapuló, tevékeny feladatmegoldással. Szervezési teendő marad ebben az időszakban is: Szükséges a tervezett feladatvitel folyamatos figyelése és az adódó akadályok azonnali elhárítása; szükséges az állandó kapcsolattartás a belső-és külső partnerekkel (igazgató, szakmai vezető, tantestület, technikus, Ír tánccsoport, stb.) Szervező munkát jelent az elkészült tárgyi produktumok prezentációja, a kiállítás rendezése. Fontos szakmai teendő a projekthetek értékelése, javaslatok és tapasztalatok elemzése. 21

18 VIII. A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA 1.Tevékenységek meghatározása A tanórai foglalkozások 5-8. évfolyamon minden osztályban az érintett tantárgyakból a bevont pedagógusok irányításával történik. A projekttevékenységekre max. 2x45 perc áll a rendelkezésre, de ez az idő elosztható több tanórára is. A projekttevékenységeket feldolgozó tanórákat a haladási naplóban is jelöljük. A projektmunka az előzetes feladatelosztás szerint indul el. A foglalkozások alaptémái következők lesznek. Tanórai foglalkozások Tantárgyak: MAGYAR IRODALOM: Robin Hood, filmvetítés, dramatizálás Shakespeare: film, vers Beatrix Potter meséi (híres angol meseíró) (plakát, rajzok, fotók) TÖRTÉNELEM: Az angol királyi család tagjai (II. Erzsébet); családfa készítése Híres brit uralkodók (VIII. Henik, Viktória, ), párhuzam vonása a magyar történelemmel Ipari forradalom, feltalálók 22

19 Élet a viktoriánus Angliában: öltözködés, divat, házak, szegények-gazdagok, találmányok, világkiállítás (Crystal Palace) Margharet Thatcher, a Vaslady Francis Drake (plakát, poszter, rajzok) MATEMATIKA: Brit/angolszász mértékegységek összehasonlítása az európaival, szemléltetés; átváltások FÖLDRAJZ, TERMÉSZETISMERET: Nagy-Britannia tartományai, (név tisztázása: Anglia=Nagy Britannia?) Térképkészítés Nagyvárosok (London) Temze sokszínű ország Angol nyelvű időjárásjelentés Nagy-Britanniáról (CNN/BBC)-felvétel Mi az a Csalagút? BIOLÓGIA/ TERMÉSZETISMERET Élővilág, állatok, növényvilág, Skót-felföld jellegzetes állata, mókusok, heather (hanga: rózsaszín virág) 23

20 Angolpark tervezése RAJZ Makettek: New York-i szabadságszobor, Stonehenge Kelta motívumok (ékszerkészítés kelta motívumokkal, az ország nemzeti jelképeivel) Viktoriánus húsvéti képeslapok Beatrix Potter meséinek vizuális megjelenítése Fotómontázs az adott országokról készült képekből TECHNIKA Angol szendvics készítése (háromszög alakú, mogyoróvajas, uborkás). (Ki volt Lord Sandwich?) Miből készül az ír sör (Ale) és a skót whisky? Red phonebox kartondobozokból (Produktumok) INFORMATIKA Képek gyűjtése, a prezentációs anyagok egyes elemeinek, feliratok készítése Plakátok szerkesztése a projekthetek eseményeiről küldése az oregoni levelezőtársaknak Angliához kapcsolódó weblapok keresése, gyűjtése Meghívó készítése a projektzáró tea-partira 24

21 ÉNEK Britt, amerikai, ausztrál himnusz megismertetése Angol gyermekdalok Beat zene ANGOL Országismeret: Kanada, USA, Ausztrália, UK Nyelvjárások; brit- és az amerikai angol London, stb Dramatizálás: rövid párbeszédes, humoros jelenetek tanulása a projektzáróra Tanórán kívüli foglalkozások: -Viktória királynő húsvéti tojásai (viktoriánus stílus) -napközi:kreatív játszóház (indián totemoszlop) -országismereti verseny -projektzáró rendezvény: dramatizálás, ételkóstoló, teázás, ír táncház 25

22 2. Csoportok kialakítása A négy évfolyam mindamellett, hogy általánosságban Nagy-Britanniával foglalkozik, bizonyos tevékenységek kapcsán --és elsősorban angol órákon- differenciáltan foglalkozik a számukra kijelölt országgal, vagy az Egyesült Királyság tartományaival. Ennek előirányzott megosztása: 8. osztály: Nagy-Britannia 7. osztály: Kanada 6. osztály: USA (Oregon) 5. osztály: Ausztrália A csoportok mélyebben foglalkoznak az adott országokkal és önálló, otthoni gyűjtőmunkával, tanórai foglalkozások alkalmával az adott ország egy-egy jellemző sajátosságát teszik középpontba. A megadott csoportok elsősorban angolórán, de egyéb tanórákon is kiegészítő információkat gyűjtenek, kapnak a megadott országról. A beszámolók és kiselőadások meghallgatása után plakátot készítenek a tanulók az adott országra jellegzetes képekből, brosúrákból, újságokból. Az érintett tanulók szerzett tudásukról egy délutáni foglalkozás keretében adnak számot. A tanulóknak fel kell készülniük egy országismereti vetélkedőre, amelyet az érintett órákon hallott ismeretanyagból és a gyűjtött információkból állítunk össze. ( utazási iroda : az adott ország rövid bemutatása, jelképek, jellegzetességek, kreativitás-verseny: országismereti vetélkedő) 26

23 3. A várható eredmények figyelése, összevetése A sikeres program érdekében menet közben figyelni kell az eredményesség feltételeire. Az alább felsorolt várható eredmények összehasonlítása támpontot nyújt a projektbéli előmenetel megítéléséhez. A projekt motivációt visz a tanulás folyamatába, közösségformáló,-építő ereje van, színesít, életszerűvé tesz, emocionális aspektust teremt az angol nyelvvel, átalakul a hagyományos tanár-diák viszony, Kreatív folyamatba ágyazott, cselekvéssel kísért tanulás; ennek hatására a gátlások feloldódnak. Az anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata kialakul. Együttműködés során a kommunikáció fejlesztése. Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés érésének erősödése. Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés. A tanulók életkoruknak megfelelő szinten-tanórai és tanórán kívül foglakoznak a válaszott kultúrával. A tanulók eddigi tudásukat átfogó ismeretekkel bővítik a megadott témában. Idegen kultúrákkal szembeni nyitottság, befogadás, tolerancia alakuljon ki. Egymás elfogadása, felelősségvállalás Tisztelet különböző kultúrákkal szemben. Közös munka utáni sikerélmény. Diákok, tanárok, szülők összehangolt együttműködése. 27

24 A bevont tanulók aktív részvétele a folyamatban. Olyan szellemi vagy tárgyi produktumot hoznak létre, mely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. Fontos annak felismerése, hogy a projekt sikerének eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, rendszerezésére és feldolgozására csoportmunkával kooperatív technikák alkalmazásával. 4. A projekt eredményességének feltételei: A projekt akkor lesz eredményes, ha a folyamatba bevont tanulók és tanárok a projekt teljes időtartama alatt együttműködnek. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A projektben az iskola valamennyi felső tagozatos diákja és tanára részt vesz. A diákok választhatnak a felkínált lehetőségek között.(egyes tanórán kívüli tevékenységek). Fontos a folyamattervezés. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. 5. A projekt lépéseinek tervezése Fontos számbavenni azokat a lépéseket, amelyekből felsejlik: milyen lesz az elkövetkezendő három hét? A tanulók, szülők a tanárok tájékoztatása. A projekt ismertetése az abban részt vevő diákokkal és tanárokkal. Első lépésként a bevont diákokat tájékoztatjuk az előttük álló feladatokról, tisztázzuk a projekt fogalmát, a rájuk vonatkozó feladatokat, és a folyamat lépéseit. Ezután a tanárok ismertetik a tanulókkal a központi témát. Figyelemfelkeltő plakátok készítése és elhelyezése annak érdekében, hogy az iskola összes érintett diákja tudomást szerezzen a készülő projektről. 28

25 Ötletbörze, igények felmérése: A tanulók javaslatokat tehetnek, ötleteiket, elképzeléseiket meghallgatjuk és a lehetőségek szerint beépítjük a projekt folyamatába. Így lassan vázolódik a kivitelezés folyamata. Az igényfelmérés az egyes tanulók elváráslistájával valósul meg. Feladatok elosztása, kutatómunka az adott témában, a témához kapcsolódó gyűjtőmunka: a szükséges irodalom összegyűjtése könyvtárból, internetről, kutatómunka összegzése. A projektterv részletes kidolgozása, dokumentáció: téma, altémák, időterv, felelősök, résztvevők, tevékenységek. Engedélyeztetés az iskola igazgatójával. Az egyeztetést a projektvezető végzi. A projekthetek pontos programtervének közzététele, tájékoztatjuk a diákokat és a szülőket is. A projekt tevékenységeinek, programjainak megvalósításához szükséges eszközök, tárgyi feltételek megteremtése, megfelelő környezet kialakítása, tantermek rendezése és ellenőrzése. Plakátok, oklevelek, meghívók készítése a projekt eseményeire. A projektmunka elindítása, a célok meghatározása. Ezután következik a projekt tartalmi megvalósítása, kooperatív alternatívák felvonultatásával, együttműködésen alapuló feladatmegoldással. Állandó kapcsolattartás a belső-és külső partnerrel (igazgató, szakmai vezető, tantestület, technikus, Ír tánccsoport). Az elkészült tárgyi produktumok prezentációja, kiállítás szervezése. A projekthetek értékelése, javaslatok tétele. Kiállítás lebontása. 29

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban

Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Projektpedagógia és annak alkalmazási lehetőségei a kollégiumban Tanulásszervezési eljárások Szerzők: Dr.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI TANTERV 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola tantárgyi rendszere, óraterve... 3 Az iskola évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbiak alapján folyik

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013.

Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program - Helyi tanterv 2013. Tartalomjegyzék 1. Elvek, célok, funkciók... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek:... 3 1.2. Az iskola alapvető céljai... 3 1.3. Az iskola legfontosabb feladatai... 3 2. A nevelő és oktatómunka pedagógiai szakaszai...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA)

HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) HELYI TANTERV KÉMIA B VÁLTOZAT A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (2 + 2 ÓRA) 1 A négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumok számára készült kémia-kerettanterv kompatibilis bármely, a Nemzeti alaptanterv

Részletesebben

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA

TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) 1.1. CÉLOK ÉS FELADATOK Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a bevezető és kezdő

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM BEVEZETŐ 1. Jogszabályi háttér 5.o. 2. Az intézmény alaptevékenységéről 6.o. AZ ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA A) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Jósika Miklós Általános Iskola Napkor 2010. március 16-18. Felelős:Kovácsné Bárány Marianne Milotainé

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelőtestület elfogadta: 2004. 05. 28. A fenntartó jóváhagyta: 2004. 06. 15. Módosítva: 2007. 11. 16. Szakértői

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan

SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. A 2011/2012-es tanévtől. felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan SZIVÁRVÁNY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A 2011/2012-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett évfolyamokra vonatkozóan Készítette: Kálmánné Szabó Erzsébet igazgató Felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben