ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA"

Átírás

1 ANGLIÁRA H ANGOL ÓDVA SPOTLIGHT ON BRITAIN (AND THE ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES) Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. (Kosztolányi Gyula) PROJEKT TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK AZ ANGOL NYELVI KULTÚRA ISMERET-ESZKÖZEINEK ALKALMAZÁSA A NYELVOKTATÁSBAN Készítette: Felső Zita angol szakos tanár Készült: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája Sükösd, április 29.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...9 II. A projekt témaválasztásának indoklása...10 III. Fejlesztési célok...11 IV. Tantárgyakhoz illesztett feladatkategóriák...14 V. Fejlesztési elemek a projekt folyamatában...16 VI. Projektpedagógia és projektmódszereink...17 VII. Előkészítés, szervezés Résztvevők, a lebonyolítás adatai A projekt tervezése Erőforrások felmérése Szervezési feladatok VIII. A projekt lebonyolítása Tevékenységek meghatározása Csoportok kialakítása A várható eredmények figyelése, összevetése A projekt eredményességének feltételei: A projekt lépéseinek tervezése... 28

3 6. Részletes programterv Projekt tárgyi és fogalmi produktumai Főszervező, témavezető tanár feladatai: Szaktanári és osztályfőnöki teendők: IX. Értékelés, fenntarthatóság Az ellenőrzés, értékelés módja: Szempontok az értékeléshez: Az értékelés lebonyolításának menete: Összegzés...80 É R T É K E L É S F Ü G G E L É K E...81

4 F E L H A S Z N Á L T I R O D A L O M Faragó Lívia, Kiss Natália, Páli Éva, Szepesi Judit, Trentinné Benkő Éva: Oktatási koncepció és programtanterv a 6-13 éves tanulók idegen nyelvi kompetenciájának fejesztéséhez. Budapest: Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Larsen-Freeman, Diane: Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford: Oxford University Press, 2004.

5 I. Bevezetés Projektünk felcíme Angliára hangolódva- annak a jegyében született, amely e tervezett háromhetes oktatási program lényege: Nagy-Britannia és az angolszász országok szellemi és anyagi kultúrájának változatos módszerekkel történő megismertetése; betekintés a Ködös Albion földrajzi, éghajlati adottságaiba, és az angol anyanyelvű népek történeti hagyományaiba, szokásaiba, mindennapi életébe. Iskolánkban emelt szintű angol nyelvoktatás folyik heti öt órában. Idegennyelv-oktatásunk közvetlenül a tanulók nyelvi kompetenciájának megalapozására és fejlesztésére irányul, ezen belül fontosnak tartjuk a kommunikáció-központúságot, vagyis tanulóink kommunikatív kompetenciáinak fejlesztését. Olyan általános fejlesztési célokat is megfogalmazunk, amelyek nemcsak a nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem a holisztikus nyelvszemlélet kialakítását segítik. Vagyis az angol nyelvet egységében és teljességében kívánjuk bemutatni. A TÁMOP pályázat oktatásszakmai tartalmához illeszkedve lehetőség nyílt arra, hogy a tervezett projekt során a tanulók változatos formában, sok oldalról közelítsenek meg egy részben idegen kultúrát. A tanulási folyamatban a szemléltetést, átélést segítő módszerek és eszközök várhatóan élményszerű tapasztalatokhoz társuló ismereteket indukálnak, segítik a tanulók kognitív magatartását. Ez a megismerni akaró attitűd a projekt sikerének fontos záloga lehet. A megismerés középpontjába Nagy-Britnannia kerül. A felső tagozat kooperatív projektmódszerrel, csoportokban dolgozza fel a kijelölt témát tanórán és tanítási órákon kívül. A projekt során az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés mellett számos más kompetenciát fejlesztünk, így például a hatékony együttműködés, európai azonosságtudat és szociális kompetenciák is fejlődnek. Tanítási órákon kívül olyan alternatív szabadidős tevékenységeket kínálunk, amely a tanulók érdeklődésének és életkori sajátosságainak megfelelnek. Országismereti vetélkedőn, kreatív, kézműves és játékos, szórakoztató foglalkozásokon vehetnek részt az iskola diákjai. A projekt megvalósításában az intézményen kívül segítséget nyújtanak külső partnerek, támogatók és a szülők is. 9

6 A projektterv először a problémafeltárással összefüggő témaválasztásunk indokait mutatja be, ezután -a kompetencia alapú oktatás idevágó elveit alkalmazva- az általános, ill. tematizált fejlesztési célokat, e célokhoz rendelt feladatokat és projekt-módszereket határozza meg. A terv további része a projekt előkészítésével kapcsolatos tennivalókat tartalmazza, majd rögzíti a lebonyolítás folyamatát, a tevékenységek körét és várt produktumait, végül az értékelés részletes szempontjait, követelményeit. Jelen dokumentum záró részeként jelenik meg a megvalósított projekt után készülő értékelést is. II. A projekt témaválasztásának indoklása Intézményünkben az idegen nyelvi (angol) kompetencia fejlesztésével egyidejűleg -és a bővített nyelvi óraszám ellenére is-háttérbe szorul az országismereti elemek tanítása. Kevés alkalma nyílik a tanulóknak arra, hogy elmélyülten foglalkozhassanak a brit kultúra és az angolszász országok (USA, Kanada, Ausztrália) sajátos jegyeivel. A holisztikus nyelvszemlélet jegyében lehetőséget biztosítunk számukra, hogy életkori sajátosságaiknak megfelelően megismerkedhessenek a célnyelvi kultúra sajátos jegyeivel, és ismereteket szerezhessenek a választott országok történelméről, szokásairól, hagyományairól (ünnepek, jeles napok). Megismerkedhessenek a sajátos földrajzi- és természeti adottságokkal, éghajlati jellemzőkkel, és nem utolsó sorban a mindennapi élet jellegzetességeivel (étkezés, közlekedési szokások, iskolarendszer, emberek, életmód, mentalitás, stb.). A brit pénznem és az angolszász mértékegységek is részét kell hogy képezzék a tanulási folyamatnak. Pótlandó hiányosság az is, hogy a tanulók kevés ismerettel bírnak a választott ország történelméről, irodalmáról, nagy egyéniségeiről, gondolkodóiról, jeles tudósairól, zenészeiről, színészeiről, akik újat hoztak vagy alkottak az emberiség számára az élet különböző területein. A projektbe minden felső tagozatos diákot bevonunk. Ez két okból is magyarázható. Iskolánkban az angolt tanuló diákok létszáma jóval meghaladja a németet tanulók létszámát. Következésképpen olyan témát választottunk feldolgozásra, 10

7 amelynek aktualitása van iskolánkban, és a diákok nagy részét közvetlenül érinti. Témaválasztásunkat főképpen ez indokolta. Az angol nyelvi kultúrát minél több oldalról körüljárva mutatjuk be nem csak az angolt tanuló, hanem a német nyelvet tanuló diákjainknak is. Így gyarapítják, kiegészítik országismereti tudásukat Nagy-Britanniáról, és az angolszász országokról. A nem angolt tanulók -az angol nyelvi órákat leszámítva- egyenlő mértékben vesznek részt a három hetes projekt egész folyamatában. Ezáltal ők is részesei lesznek annak a tudásnak, amely egy általuk még kevésbé ismert ország kultúrájáról szól, -sőt: felébresztjük bennük az angol kultúra és az angol nyelv iránti kíváncsiságot. Hangsúlyozzuk az idegen nyelvek és kultúrák iránti nyitottság fontosságát, és Európai Uniós állampolgárként az egyén boldogulásához fontos angol nyelv ismeretének szükségességét. Témánk több oldalról körüljárható. Egyéni és csoportmunkára bőven van lehetősége a gyerekeknek. A téma több oldalú megközelítése a másik nyelvet tanuló, különböző érdeklődési körű, vagy művészetekre, irodalomra fogékony tanulók körében is érdeklődést válthat ki, és ösztönzően hathat minden tanulóra. A felső tagozat osztályaiban a második félévben az egyes tantárgyak keretein belül -akár a hagyományos tantervben megfogalmazott tananyag rendszerét megszakítva- Nagy-Britannia és az angolszász országok adott tantárgyhoz kötődő ismereteinek oktatása valósul meg.. III. FEJLESZTÉSI CÉLOK A nyelvoktatás közvetlen célja a nyelvismeret növelése, a nyelvtudás gyarapítása, végső soron pedig a tanuló későbbi igényéhez, életcéljához megfelelő szintű többnyelvű kommunkációs készség elérése. A nyelvoktatás során azonban ennél általánosabb kompetenciák is fejleszthetők. A tervezett projekt erre alkalmas lesz. Az alkalmazandó módszerekből adódik, hogy az alábbi általános fejlesztési célokat figyelembe vegyük a lebonyolítás során: Növekedjen a tanuló életkorából ösztönösen adódó megismerési és tanulási vágy. 11

8 Növekedjen a tanuló kreativitása a nyelvhasználatban és a nyelvórán alkalmazott tevékenységek végzésében. A tanuló saját fantáziáját és egyéni ötleteit, kreativitását tudja alkalmazni az önálló és közös munka során. Alakuljon ki a tanulók munkamegosztásra, kooperatív együttműködésre való képessége. A tanuló ismerjen meg alapvető nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, és ezeket önállóan is alkalmazni tudja a nyelvórán. Fejlődjön a tanuló önismerete, önbecsülése és önbizalma. Bővítsük az anyaggyűjtéshez szükséges gyakorlati és elméleti ismereteket, a különböző technikák alkalmazását. Elősegítsük az esztétikai érzék fejlődését. Alakuljon ki és növekedjen a tanulóban a nyelvtanuláshoz való pozitív beállítódás, az angol nyelv iránti motiváció és érdeklődés. Fontos törekvésünk, hogy a tanuló élményt találjon a nyelvórán végzett tevékenységben, örömmel és aktívan vegyen részt az órákon. A tanuló kapcsolja össze a nyelvórán tanultakat a való életben, környezetében fellelhető nyelvi, tárgyi és fogalomköri hatásokkal, ingerekkel. A Nemzeti Alaptantervvel összhangban fontos, hogy tanulóinkat interkulturális nyitottságra neveljük, ennek kimeneteleként pedig az angol-anyanyelvű (célnyelvi) kultúrák minél szélesebb körű megismerését érjük el. A fenti célokat kissé kibontva megvilágítható, hogy projekt-elképzelésünkben e célok hogyan és milyen érvek által segítve érhetők el. A világon szinte mindenütt a legnépszerűbb idegen nyelv az angol. Ezért érdemes megismerni a tanulónak azt az országot, amely az angol nyelv bölcsője. Ez szakmai szempontból is alátámasztható: a korábbi évtizedek száraz, 12

9 tartalmilag szinte súlytalan nyelvoktatási metódusa kevés élmény-szintézist nyújtott a tanulónak. Vagyis könnyebben felejthető egy érdektelen szöveggyakorlat, ha nem társul hozzá vizuális vagy egyéb szellemi élményt hordozó tartalom. Az angol nyelv hatékony oktatásához az angol nyelvterület kultúrkincseinek ismertetése kézenfekvő módszer. Az angol nyelv szellemisége, sajátosságai az anyanyelvi kultúra és az anyanyelvi emberek gondolkodásán keresztül érthető és érezhető meg, amely a nyelvtanulás kezdetétől segíti a nyelvtudásban szerzett kompetenciák fejlődését. Az elsődleges célt, a nyelvoktatás hatékonyságának erősítését ezek után nem is kell külön részletezni. Ahogy azonban témaválasztásunk indoklásából is látható, a nevelői munka egyéb szegmenseit is kedvezően segíti a nyelvoktatásból kiinduló, de általánossá szélesíthető Angliára hangolódás. Az angol nyelvoktatásunk a Nemzeti Alaptanterv követelményei szerint történik. Ennek keretén belül feladatunk, hogy rávilágítsunk a nyelvi, kulturális sokszínűség előnyeire. Tanulóinkat befogadóvá kell tenni idegen kultúrák értékeinek megismerésére. A tudományok és a művészet segítségével ismerkedjenek meg a projekt központi témájául választott angolszász kultúrák számukra eddig ismeretlen, szokatlan elemeivel, s majd később használják az angol nyelvet mindennapi kommunikációra és ismeretszerzésre is. Legyenek képesek az anyanyelvi kultúrát és a célnyelvi kultúrát egyenrangúként szemlélni, a két kultúra elemeit összekapcsolni. Tanulják meg a magyarságot európai dimenzióban elhelyezni, végül pedig lássák meg a nyelvi és kulturális gazdagság előnyeit. Az a célunk, hogy bővítsük a gyerekek világról alkotott elképzeléseit, a célország kultúrájába és civilizációjába történő betekintés révén alakítsuk az Európához való tartozás eszményét. Alakítsuk ki bennük a más népek, etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását. Ezért a projekt a nyelvtanulás fontosságának belátására és a külhoniak iránti nyitottságra is irányul. A három hét folyamán a felső tagozaton minden évfolyam a maga életkori sajátosságainak megfelelően bővítheti országismereti, civilizációs ismereteit az Egyesült Királyságról és az angol anyanyelvű országokról. Iskolai és otthoni gyűjtő-és kutatómunkával feltárjuk az országok történelmi, művészeti, irodalmi és kulturális értékeinek sajátosabb vonásait. A diákok tanórai tevékenységek és délutáni foglalkozások keretében végzett munka során szereznek 13

10 ismereteket e témákról. Bemutatón, vetélkedőkön adnak számot új ismereteikről, kibővült tudásukról. Véleményt mondanak egymás munkájáról, aktivitásáról. Így valósulhat meg a projekt egyik fontos célja: hogy készítse fel a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, amely során majd alkalmazzák a tapasztalatok lejegyzését írásos, rajzos formában, megfigyeléseket végezzenek irányítottan vagy akár önállóan. Fontos, hogy felismerjék a tanulók, hogy ismereteiket önállóan is bővíthetik. Kapcsolják össze a különböző tantárgyakból szerzett ismeretanyagot. Látható tehát, hogy a nyelvtanítás kapcsán oktatási munkánkba emelt eme projektfeladat nemcsak a nyelvoktatás eredményességét javíthatja, hanem a fent felsorolt pedagógiai célok elérését is segítheti majd. IV. TANTÁRGYAKHOZ ILLESZTETT FELADATKATEGÓRIÁK A program legtöbb eleme a tantárgyat oktató pedagógus közreműködésével tanítási órákon valósul meg. Matematika órán rövid ismertetés történik a mértékrendszerek történetéről, az angolszász mértékegységek magyar/európai szabványegységeivel való összehasonlítását, átváltását végzik, összefüggéseket tárnak fel a szaktanár idevágó programja szerint. A brit történelem egyes szakaszai és eseményei, kiemelkedő történelmi személyei, hősei, mesehősei történelemórán kerülnek feldolgozásra. Az országgal való behatóbb foglalkozás során földrajz, biológia és természetismeret órákon betekintést kapnak a tanulóink az országok természetföldrajzáról, élővilágáról, faunájáról és környezeti sajátosságairól. Technika órán segítséget kapnak a szaktanárok a produktumok kivitelezésében (poszterek, plakátok, rajzok, stb); a tárgyalt ország egy-két jellegzetes, de egyszerű ételének elkészítése, kóstolása, makettek készítése is történik. 14

11 Informatika órákon a projekttel kapcsolatos plakátok, oklevelek és meghívók (English tea party) tervezése. Rajz órákon az angol szellemi és/vagy tárgyi kultúra adott elemeinek vizuális megjelenítése a diákok kreativitására és képzelőerejükre alapozva. A Stone Henge titka ismeretterjesztő film megtekintése és modellezése. Angol órákon a tananyagot egy-egy téma köré csoportosítva, a brit és angolszász kultúra megismerésére összpontosítva ismerik meg a tanulók. (A projekt ideje alatt angolórákon az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése csak másodlagos, eszköz jellegű szerepet tölt be, azaz a nyelv eszközként szolgál a kultúra jellegzetes elemeinek feltárására.) A projektnek vannak tanórai keretek között nem megvalósítható elemei is, melyek a tanórán kívüli, általában délután megrendezett foglalkozások keretében zajlanak le: házi verseny, vetélkedő, játszóház, nyelvi- parti, bemutatók: dramatizálás, filmvetítés, színházlátogatás. A feladatok megvalósításának és a különféle tevékenységeknek helyszínei: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája épületében a felső tagozatos tantermek, tornacsarnok, informatika szaktanterem, folyosó, zsibongó. Külső helyszín: bajai színházterem. 15

12 V. FEJLESZTÉSI ELEMEK A PROJEKT FOLYAMATÁBAN A célok között említett kompetenciák jelentős része európai azonosságtudat, vállalkozói kompetenciák, demokráciára nevelés, szociális életviteli kompetenciák stb.- az oktatási események eddigi pedagógiai gyakorlatába épülve fejleszthetők. Az ismertetett projektcélok eléréséhez a feladatok végrehajtásakor -tevékenységtől függően- praktikusan alkalmazható vagy fejleszthető kompetencia-elemek lelhetők fel úgymint: problémamegoldás, kommunikáció, kooperáció, önálló próbálkozások és felfedezések útján történő tanulás kreativitás, kézügyesség, szerepjáték, szövegalkotás, együttműködési készség, csoportdinamikai tapasztalás, tolerancia és türelem, képzelőerő, egymás és tágabb környezetünk megismerése. 16

13 VI. PROJEKTPEDAGÓGIA ÉS PROJEKTMÓDSZEREINK A pedagógiai projekt összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma feldolgozása célokkal, feladatok meghatározásával, munkamenet megtervezésével és az eredmények bemutatásával. A projektpedagógia tanítási-tanulási stratégia, úgynevezett reformpedagógia. A projekt általában a tanulók érdeklődése alapján, vagy adódó fejlesztési témára szerveződik. Egy adott témát dolgozunk fel meghatározott szempontok szerint, nagyrészt a diákok azonos érdeklődése mentén. A projektnek egy központi témája van, mely résztémákra bontható. Az ismeretek elsajátításának egyik alternatív módja, amelynek során egy előre kiválasztott témát, tárgy- vagy fogalomkört a tanulók meghatározott időintervallumban iskolai és iskolán kívüli helyszíneken változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgoznak fel. A cél valamilyen konkrét produktum. A tanulás csupán mellékterméke a produktum elérése érdekében végzett tevékenységeknek. A cél az, hogy a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék. A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. A projekt ideje alatt a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz kevésbé, inkább a szaktárgyhoz és a választott projekttémához kapcsolódik majd. A pedagógiai projekt mindig tanárok és diákok partneri együttműködése. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú, ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. A pedagógus szervező, tanácsadó szerepben van jelen, a tanárok feladata nem az irányítás, hanem a tevékenységek koordinálása. Az elért eredmények bemutatása nyilvános ezért az iskola minden tanulója és az érdeklődők számára is ismertté válik majd. A projektmunka különösen sok lehetőséget ad a differenciálásra, hiszen az elvégzendő feladatot a tanulók felosztják egymás között. A projektmódszer előnye, az ismeretszerzést örömteli tevékenységgé változtatja. A sikeres projekt beépül az iskola mindennapi életébe a kezdő naptól a projekt zárásáig. 17

14 Ezeket a projektjellemzőket kívánjuk érvényesíteni a feladatok végzése során. Az előzőekben ismertetett projekttémánkat, várható eredményeit, produktumait a szintén bemutatott, előre meghatározott szempontok szerint kell megvalósítani. A feladatkijelölésekből látható, hogy projektmódszereink minden lehetséges, adódó eszköz alkalmazásával a tanulói munkát, a tanulói aktivitást kívánja érvényesíteni. A lebonyolítás folyamatában irányadó módszerek az alábbiak:: Tevékenység-orientált foglalkozások, mindenkinek legyen önálló részfeladata Projektmunka; egyéni és kiscsoportos kooperatív munkaformák alkalmazása Önálló tanulói feladatmegosztás, csoportok önszervezése Aktivitást fokozó versenyszellem kialakítása Egyéni gyűjtőmunka, egyéni rajzos vagy írásbeli munkák Bemutatás, megbeszélés Tanulók által végzett információ keresés és feldolgozás Dramatizálás Megoldott feladatok tanulók által történő véleményezése Beszélgetés, vita, érvelés, összehasonlítás Ellenőrzés, értékelés, önértékelés A projektmunka tanórai alkalmazását is fontosnak tartjuk. A projektmunka során a tanuló teljes személyisége aktívan részt vesz a tevékenységekben. A projekttevékenység minden fázisát átszövi a tanár jelenléte és segítségnyújtása mind a csoport, mind pedig az egyes tanulók szintjén, de nem a tanár végzi el a feladatot. 18

15 VII. ELŐKÉSZÍTÉS, SZERVEZÉS 1. Résztvevők, a lebonyolítás adatai Projektfelelős: Felső Zita angol szakos tanító, tanár Projektben résztvevők: az iskola felső tagozatos tanulói (5-8. osztály), tanítók, tanárok, külső előadók, technikai személyzet, szülők, érdeklődők. Partnerek: iskolavezetés, szülői munkaközösség, külső előadók. Megvalósítás ideje: március 29 - április 22. Helye: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája 2. A projekt tervezése témánk kiválasztása, indoklása adatgyűjtés: tájékozódás a szakirodalomban, projektfolyamat lépéseinek tisztázása, projekt körülírása, kulcsfogalmak információgyűjtés és tájékozódás az interneten országismeret témakörben kapcsolatfelvétel más iskolával (projekt-tapasztalatok) a projektterv készítése, bemutatása: tantestület, érintett kollégák, szülők, tanulók, technikai dolgozók tájékoztatása az előttünk álló feladatokról kapcsolatfelvétel a külső előadóval (vaskúti ír tánccsoport, tájékozódás) a projektterv végleges kidolgozása 19

16 az osztályfőnökök és a projektbe bevont tanárok ismertetik a fő témát a projekt tevékenység lényegét és a megvalósítás lépéseit a tanulókkal a tanulók igényeinek felmérése: a tanulók javaslatokat tehetnek a központi témán belül elvégzendő tevékenységekre. 3. Erőforrások felmérése -Humán erőforrás: a projektben résztvevő személyek összessége -Meglévő tárgyi, anyagi erőforrások: -irodai eszközök: számítógép, nyomtató, papír, fénymásoló -írószerek, színes papírok, színes kartonok, ragasztó, ollók -paravánok a kiállításra -könyvek, internethasználat -tantermek a délutáni rendezvények lebonyolításához -interaktív tábla, laptop -dvd-k, videokazetták -ír-tánc bemutató, színházlátogatás, oklevelek, ajándékok, vendéglátás költségeinek biztosítása. 4. Szervezési feladatok Miután a projekt keretein belül feldolgozandó témák körvonalazódtak, megkezdődnek a projekttel kapcsolatos szervezési feladatok: 20

17 Osztályfőnöki órán, tanórákon a tanárok ismertetik a tanulókkal a pontos feladatokat, feltételeket, értékelési módokat, elvárásokat, munkaformákat. Fontos, hogy minden tanuló azonos tájékoztatást kapjon az elkövetkezendő időszak feladatairól, programjairól, ezért plakátokat készítünk, iskolarádiós felhívásban is tájékoztatjuk a tanulókat. A projektvezető tanár egyeztet a kollégákkal, hogy adott tantárgyaknál a tanórai keretek közé milyen téma mikor illeszthető be. A témavezető tanár a tanulók ötletei mellett feldolgozásra ajánlott témákkal segíti a szaktanárokat. A témák előzetes kutatást, felkészülést igényelnek a gyerekek részéről. A tanárok adhatnak hozzá felhasználható irodalmat, beszerezhetők az információk az internetes honlapokról, újságoldalakról. Ismételt kapcsolatfelvétel a külső tagokkal Egyeztetés a technikussal a projekt tevékenységeiről: interaktív tábla beállítása, fotók készítése, hangosítás, számítógépes segítség és együttműködés elvárás szerint. Egyeztetés az iskola technikai dolgozóival (karbantartó, takarítók) a három hetet magába foglaló időszak eseményeiről, délutáni rendezvényeiről, szükség esetén segítségük igénybe vételéről. Csak ezek után kezdődhet a projekt tartalmi megvalósítása, kooperatív alternatívák felvonultatásával, és együttműködésen alapuló, tevékeny feladatmegoldással. Szervezési teendő marad ebben az időszakban is: Szükséges a tervezett feladatvitel folyamatos figyelése és az adódó akadályok azonnali elhárítása; szükséges az állandó kapcsolattartás a belső-és külső partnerekkel (igazgató, szakmai vezető, tantestület, technikus, Ír tánccsoport, stb.) Szervező munkát jelent az elkészült tárgyi produktumok prezentációja, a kiállítás rendezése. Fontos szakmai teendő a projekthetek értékelése, javaslatok és tapasztalatok elemzése. 21

18 VIII. A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA 1.Tevékenységek meghatározása A tanórai foglalkozások 5-8. évfolyamon minden osztályban az érintett tantárgyakból a bevont pedagógusok irányításával történik. A projekttevékenységekre max. 2x45 perc áll a rendelkezésre, de ez az idő elosztható több tanórára is. A projekttevékenységeket feldolgozó tanórákat a haladási naplóban is jelöljük. A projektmunka az előzetes feladatelosztás szerint indul el. A foglalkozások alaptémái következők lesznek. Tanórai foglalkozások Tantárgyak: MAGYAR IRODALOM: Robin Hood, filmvetítés, dramatizálás Shakespeare: film, vers Beatrix Potter meséi (híres angol meseíró) (plakát, rajzok, fotók) TÖRTÉNELEM: Az angol királyi család tagjai (II. Erzsébet); családfa készítése Híres brit uralkodók (VIII. Henik, Viktória, ), párhuzam vonása a magyar történelemmel Ipari forradalom, feltalálók 22

19 Élet a viktoriánus Angliában: öltözködés, divat, házak, szegények-gazdagok, találmányok, világkiállítás (Crystal Palace) Margharet Thatcher, a Vaslady Francis Drake (plakát, poszter, rajzok) MATEMATIKA: Brit/angolszász mértékegységek összehasonlítása az európaival, szemléltetés; átváltások FÖLDRAJZ, TERMÉSZETISMERET: Nagy-Britannia tartományai, (név tisztázása: Anglia=Nagy Britannia?) Térképkészítés Nagyvárosok (London) Temze sokszínű ország Angol nyelvű időjárásjelentés Nagy-Britanniáról (CNN/BBC)-felvétel Mi az a Csalagút? BIOLÓGIA/ TERMÉSZETISMERET Élővilág, állatok, növényvilág, Skót-felföld jellegzetes állata, mókusok, heather (hanga: rózsaszín virág) 23

20 Angolpark tervezése RAJZ Makettek: New York-i szabadságszobor, Stonehenge Kelta motívumok (ékszerkészítés kelta motívumokkal, az ország nemzeti jelképeivel) Viktoriánus húsvéti képeslapok Beatrix Potter meséinek vizuális megjelenítése Fotómontázs az adott országokról készült képekből TECHNIKA Angol szendvics készítése (háromszög alakú, mogyoróvajas, uborkás). (Ki volt Lord Sandwich?) Miből készül az ír sör (Ale) és a skót whisky? Red phonebox kartondobozokból (Produktumok) INFORMATIKA Képek gyűjtése, a prezentációs anyagok egyes elemeinek, feliratok készítése Plakátok szerkesztése a projekthetek eseményeiről küldése az oregoni levelezőtársaknak Angliához kapcsolódó weblapok keresése, gyűjtése Meghívó készítése a projektzáró tea-partira 24

21 ÉNEK Britt, amerikai, ausztrál himnusz megismertetése Angol gyermekdalok Beat zene ANGOL Országismeret: Kanada, USA, Ausztrália, UK Nyelvjárások; brit- és az amerikai angol London, stb Dramatizálás: rövid párbeszédes, humoros jelenetek tanulása a projektzáróra Tanórán kívüli foglalkozások: -Viktória királynő húsvéti tojásai (viktoriánus stílus) -napközi:kreatív játszóház (indián totemoszlop) -országismereti verseny -projektzáró rendezvény: dramatizálás, ételkóstoló, teázás, ír táncház 25

22 2. Csoportok kialakítása A négy évfolyam mindamellett, hogy általánosságban Nagy-Britanniával foglalkozik, bizonyos tevékenységek kapcsán --és elsősorban angol órákon- differenciáltan foglalkozik a számukra kijelölt országgal, vagy az Egyesült Királyság tartományaival. Ennek előirányzott megosztása: 8. osztály: Nagy-Britannia 7. osztály: Kanada 6. osztály: USA (Oregon) 5. osztály: Ausztrália A csoportok mélyebben foglalkoznak az adott országokkal és önálló, otthoni gyűjtőmunkával, tanórai foglalkozások alkalmával az adott ország egy-egy jellemző sajátosságát teszik középpontba. A megadott csoportok elsősorban angolórán, de egyéb tanórákon is kiegészítő információkat gyűjtenek, kapnak a megadott országról. A beszámolók és kiselőadások meghallgatása után plakátot készítenek a tanulók az adott országra jellegzetes képekből, brosúrákból, újságokból. Az érintett tanulók szerzett tudásukról egy délutáni foglalkozás keretében adnak számot. A tanulóknak fel kell készülniük egy országismereti vetélkedőre, amelyet az érintett órákon hallott ismeretanyagból és a gyűjtött információkból állítunk össze. ( utazási iroda : az adott ország rövid bemutatása, jelképek, jellegzetességek, kreativitás-verseny: országismereti vetélkedő) 26

23 3. A várható eredmények figyelése, összevetése A sikeres program érdekében menet közben figyelni kell az eredményesség feltételeire. Az alább felsorolt várható eredmények összehasonlítása támpontot nyújt a projektbéli előmenetel megítéléséhez. A projekt motivációt visz a tanulás folyamatába, közösségformáló,-építő ereje van, színesít, életszerűvé tesz, emocionális aspektust teremt az angol nyelvvel, átalakul a hagyományos tanár-diák viszony, Kreatív folyamatba ágyazott, cselekvéssel kísért tanulás; ennek hatására a gátlások feloldódnak. Az anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata kialakul. Együttműködés során a kommunikáció fejlesztése. Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra figyelés érésének erősödése. Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés. A tanulók életkoruknak megfelelő szinten-tanórai és tanórán kívül foglakoznak a válaszott kultúrával. A tanulók eddigi tudásukat átfogó ismeretekkel bővítik a megadott témában. Idegen kultúrákkal szembeni nyitottság, befogadás, tolerancia alakuljon ki. Egymás elfogadása, felelősségvállalás Tisztelet különböző kultúrákkal szemben. Közös munka utáni sikerélmény. Diákok, tanárok, szülők összehangolt együttműködése. 27

24 A bevont tanulók aktív részvétele a folyamatban. Olyan szellemi vagy tárgyi produktumot hoznak létre, mely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. Fontos annak felismerése, hogy a projekt sikerének eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, rendszerezésére és feldolgozására csoportmunkával kooperatív technikák alkalmazásával. 4. A projekt eredményességének feltételei: A projekt akkor lesz eredményes, ha a folyamatba bevont tanulók és tanárok a projekt teljes időtartama alatt együttműködnek. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A projektben az iskola valamennyi felső tagozatos diákja és tanára részt vesz. A diákok választhatnak a felkínált lehetőségek között.(egyes tanórán kívüli tevékenységek). Fontos a folyamattervezés. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. 5. A projekt lépéseinek tervezése Fontos számbavenni azokat a lépéseket, amelyekből felsejlik: milyen lesz az elkövetkezendő három hét? A tanulók, szülők a tanárok tájékoztatása. A projekt ismertetése az abban részt vevő diákokkal és tanárokkal. Első lépésként a bevont diákokat tájékoztatjuk az előttük álló feladatokról, tisztázzuk a projekt fogalmát, a rájuk vonatkozó feladatokat, és a folyamat lépéseit. Ezután a tanárok ismertetik a tanulókkal a központi témát. Figyelemfelkeltő plakátok készítése és elhelyezése annak érdekében, hogy az iskola összes érintett diákja tudomást szerezzen a készülő projektről. 28

25 Ötletbörze, igények felmérése: A tanulók javaslatokat tehetnek, ötleteiket, elképzeléseiket meghallgatjuk és a lehetőségek szerint beépítjük a projekt folyamatába. Így lassan vázolódik a kivitelezés folyamata. Az igényfelmérés az egyes tanulók elváráslistájával valósul meg. Feladatok elosztása, kutatómunka az adott témában, a témához kapcsolódó gyűjtőmunka: a szükséges irodalom összegyűjtése könyvtárból, internetről, kutatómunka összegzése. A projektterv részletes kidolgozása, dokumentáció: téma, altémák, időterv, felelősök, résztvevők, tevékenységek. Engedélyeztetés az iskola igazgatójával. Az egyeztetést a projektvezető végzi. A projekthetek pontos programtervének közzététele, tájékoztatjuk a diákokat és a szülőket is. A projekt tevékenységeinek, programjainak megvalósításához szükséges eszközök, tárgyi feltételek megteremtése, megfelelő környezet kialakítása, tantermek rendezése és ellenőrzése. Plakátok, oklevelek, meghívók készítése a projekt eseményeire. A projektmunka elindítása, a célok meghatározása. Ezután következik a projekt tartalmi megvalósítása, kooperatív alternatívák felvonultatásával, együttműködésen alapuló feladatmegoldással. Állandó kapcsolattartás a belső-és külső partnerrel (igazgató, szakmai vezető, tantestület, technikus, Ír tánccsoport). Az elkészült tárgyi produktumok prezentációja, kiállítás szervezése. A projekthetek értékelése, javaslatok tétele. Kiállítás lebontása. 29

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD

PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD PROJEKTTERV FORRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR DÁVOD Ha majd az erdőre kimégy, figyelve járj és lábujjhegyen. Ahogy a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó: akkor már tudnod kell,

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Készült: Teleki Blanka Gimnázim, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady út

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

SAKK, mint sport. Egyhetes iskolai projekt. a Somogyi TISZK. Közép-és Szakiskola. Baross Gábor Tagintézménye. Készítette:

SAKK, mint sport. Egyhetes iskolai projekt. a Somogyi TISZK. Közép-és Szakiskola. Baross Gábor Tagintézménye. Készítette: SAKK, mint sport gyhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Baross Gábor Tagintézménye Készítette: Ruzicska szter Fogarasi Gábor Birkás György Siófok, 2013. november I. A projekt címe:

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME ORSZÁGOK, NEMZETEK, NYELVEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c

A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy c A pedagógiai projekt A pedagógiai projekt definíciója Richardstól származik 1900-ból- 1. valóságos feladat, 2. a feladatmegoldás egyéni tervezése. Kilpatrick (1918)- egy cél által meghatározott tapasztalatgyűjtés,

Részletesebben

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban

A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban TÉMAHÉT A témahét megnevezése: Mindennapi élet az ókori Hellászban Feldolgozott téma: A demokrácia működése Athénban Az ókori görögök életmódja: öltözködés, étkezés, oktatás, zene, sport és gyermekjátékok.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0155 A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP / STORYLINE KERETTÖRTÉNET XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 STORYLINE KERETTÖRTÉNET STORYLINE METHODE, KERETTÖRTÉNET MÓDSZER: Élményalapú, felfedeztető tanítási forma FORRÁSA,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben