Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban"

Átírás

1 Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban 1

2 Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. 2

3 Hoffmann Ildikó Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3

4 Ez a kiadvány az MTA Nyelvtudományi Intézet által, PhD-értekezések publikálására kiírt pályázaton elnyert támogatás segítségével jelent meg. ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsõ magyar nyelvû kiadás: 2007 Hoffmann Ildikó, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary 4

5 TARTALOMJEGYZÉK Elõszó Bevezetés Az értekezés témája Hipotézisek A neurolingvisztikai kutatások történeti áttekintése Lokalizációs modellek Holisztikus modellek (hierarchikus, globális folyamatmodellek) Fonetika és afázia Az agy, a nyelv és a beszéd kapcsolata Vizsgálati eljárások és módszerek Elektrofiziológiai eljárások Képalkotó eljárások Anatómiai képalkotó eljárások Funkcionális képalkotó eljárások Neurolingvisztikai irányelvek ma Nemzetközi és hazai kutatások Nyelv és emlékezet. Memóriarendszerek Rövid távú memória Hosszú távú memória A spontán beszéd Evolúciós megjegyzések a nyelv és a beszéd eredetérõl Akusztika: beszéd és fizika A beszédpercepció és a beszédprodukció folyamata A beszédpercepció (észlelés és megértés) folyamata A beszédprodukció A beszéd idõviszonyai Változások az idõskorban Az idõskori kognitív folyamatok

6 Demencia és memória Szubkortikális demencia Kortikális demencia Alzheimer-kór Az afázia és a memória zavarai Kiinduló kérdések Anyag és módszer Vizsgálati személyek Az afáziás személyek Az Alzheimer-kóros betegek Az ép idõs kontrollszemélyek Anyag és módszer Irányított spontán beszéd Szó- és mondatutánmondás teszt Eredmények A vizsgálatban részt vevõ személyek eredményei Az afáziás személyek Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az Alzheimer-kóros betegek adatai Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az ép kontroll-idõskorúak adatai Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az eredmények összefoglalása

7 4. Következtetések Utószó... Irodalom Melléklet

8 ELÕSZÓ Az alkalmazott nyelvészet folytonos ösztönzést kap a napi gyakorlattól írja Papp Ferenc az Alkalmazott Nyelvtudományban (Papp 1989). A témaválasztásban, majd késõbb az írás során ezt a gondolatot tartottam mindvégig szem elõtt. Az 1990-es évek az agy évtizede elnevezésben vonultak be a tudománytörténetbe. Az agy vizsgálatának, érdeklõdésének gyökerei azonban egészen az idõszámításunk elõtti idõszakra nyúlnak vissza. A tudományos megközelítések egy része a nyelv idegi alapjainak vizsgálatából indult ki, más része a nyelv modularitását vette célba (Fromkin 1997). A kiindulás alapját az adja, ki milyen tudományterületrõl vizsgálja az agynak, a nyelvnek és a beszédnek a kapcsolatát: az orvostudomány, a nyelvtudomány, a kognitív pszichológia vagy a filozófia oldaláról. Ez a könyv a nyelvtudomány, ezen belül is a neurolingvisztika mint alkalmazott nyelvészeti tudományág és a klinikai fonetika felõl tekint a témára. Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll idõskorú beszélõk spontán beszédét és beszédészlelését elemzi, azaz olyan személyekét, akiknek agya a beszédközpontot is érintõ organikus sérülést szenvedett, továbbá olyan személyekét, akiknek beszédzavarát nem organikus agysérülés okozta, illetõleg ép, életkorban illesztett idõs személyekét. A témakiválasztásban meghatározó volt az idõskor kitolódása mint társadalmi jelenség, a hiánypótlás szándéka az elsõsorban az idõskorra jellemzõ betegségek nyelvi és beszédjelenségeinek leírásában. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik gondolatébresztõ ötleteikkel, elõmozdító kritikáikkal és önzetlen segítségükkel a munkám mögött álltak: Bánréti Zoltánnak, Gósy Máriának, Kassai Ilonának, Kálmán Jánosnak, Kárpáti Eszternek, Németh Dezsõnek, Pákáski Magdolnának, Szépe Györgynek, Szépe Juditnak és Viszket Anitának. Köszönet a vizsgálatban részt vevõ személyeknek. Köszönet szüleimnek. S köszönet családomnak, Osvay Károlynak, Borcsi és Juli lányainknak a végeérhetetlen türelmükért. Szeged, 2006 nyarán Hoffmann Ildikó 9

9 IRODALOM Alberti Gábor, Medve Anna (2002) Generatív grammatikai gyakorlókönyv I II. Janus/Books. Budapest. Altmann, G. T. M. (edit.) (1990) Cognitive Models of Speech Processing. Psycholinguistic and Computational Perspectives. MTI Press. Cambridge. Mass. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text. rev.) Washington, DC: Author. Ashcraft, M. H. (1989) Human Memory and Cognition. Glenview. IL Scott, Foresman and Company. Avons, S. E., Ward, G. D., Russo, R. (2001) The dangers of taking capacity limits too literally. Commentary on Cowan, N. The magical number four in shortterm memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 23, Baddeley, A. D. (1986) Working memory. Oxford psychology series no. 11. Oxford University Press. Oxford. Baddeley, A. D. (1998) The central executive: A concept and some misconceptions. Journal of the International Neuropsychological Society Sep, Vol 4 (5) Baddeley, A. D. (2000) Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó. Budapest. Balázs Boglárka (1993) Hangképzési zavarok idõskorban. Beszédkutatás Bánréti Zoltán (1992) A mellérendelés. In: Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Szerk.: Kiefer, F. Akadémiai Kiadó, Budapest Bánréti, Zoltán (szerk.) (1999) Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Corvina Kiadó. Budapest. Bánréti, Zoltán (2000) Closed class lexical items in sentence processing. In: Papers on the Mental Lexicon, ed.: H. Bartos, Research Institute for Linguistics, Budapest Bánréti Zoltán (2001) Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis. Acta Linguistica Hungarica Vol 48. No 1 3, Bánréti Zoltán (2002) Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció. Nyelvtudományi Közlemények

10 Bánréti, Z. (2003) On the syntax of coordinate constructions. Acta Linguistica Hungarica, 76, Barba, G. D., Frasson, E., Mantovan, M. C., Gallo, A., Denes, G. (1996) Semantic and Episodic Memory in Aphasia. Neuropsychologia 34: Bastian, C. (1887) On different kinds of aphasia with special reference to their classification and ultimate pathology. British Medical Journal Bayles, K. A., Kaszniak, A. W. (1987) Communication and cognition in normal aging and dementia. Boston: Little. Brown. Becker, R., Giacobini, E. (1996) Alzheimer Disease: From Molecular Biology to Therapy. Boston. Birkhäuser Benson, D. F., Geschwind, N. (1971) Aphasia and related cortical disturbances. In: Baker, A. B., Baker, H. (Eds.) Clinical Neurology. Harper and Row. New York. Benton, A. L., Varney, N. R., Hamsler, K. (1978) Visuospatial judgement: A clinical test. Archives of Neurology 35: Blackwell, A., Bates, E. (1995) Inducing agrammatic profiles in normals: Evidence for the selective vulnerability of morphology under cognitive resource limitation. Journal of Cognitive Neuroscience, 7: Blessed, G., Tomlinson, B. E., Roth, M. (1968) The association between quantitative measures of dementia and of senile change in the cerebral grey matter of elderly subjects. Br. J. Psychiatry, Blumstein, S. (1973) A phonological investigation of aphasic speech. The Hague. Mouton. Blumstein, S. E. (1990) Phonological deficits in aphasia. Theoretical perspectives. In: Caramazza, A. (ed.) Cognitive Neuropsychology and Neurolinguistics. Advances in Models of Cognitive Function and Impairment. Hillsdale: Erlbaum Broadbent, W. H. (1879) A case of peculiar affection of speech, with commentary. Brain Broca, P. (1861a) Sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races. Bulletin de la Societé d Anthropologie de Paris 2. Broca, P. (1861b) Nouvelle observation d aphémie produite par une lesion de la moitié postérieure des deuxième et troisième circumvolutions frontales. Bulletin de la Société Anatomique de Paris Broca, P. (1865) Sur le siège de la faculté du language articulé. Bulletin d Anthropologie Brown, J. W. (1980) Visual discrimination after lesion of the posterior corpus callosum Neurology. 30: Bondarko, L. V. et al (1970) A model of speech perception in humans. Working Papers in Linguistics 6. Computer and Information Science Research Center. Ohio State University Columbus. Ohio. Technical Report Caplan, D., Waters, G. S. (1999) Verbal working memory and sentence comprehension. Behavioral & Brain Science, 22 (1):

11 Caramazza, A. (1997) How Many Levels of Processing Are There in Lexical Access? Cognitive Neuropsychology 14 (1): Carpenter, P. A., Miyake, A., Just M. A. (1994) Working memory constraints in comprehension. In. Gernsbacherm, M. A. (ed.) Handbook of psycholinguistics. Academic Press. INC. San Diego, California, Caspari, I., Parkinson, S. R., LaPointe, L. L., Katz, R. C. (1998) Working memory and aphasia. Brain and Cognition, 37, Cherry, J. B., Buckwalter, G., Henderson, V. W. (2002) Better preservation of memory span relative to supraspan immediate recall in Alzheimer s disease. Neuropsychologia, 40/7: Chomsky, N. (1965) Aspects of a Theory of Syntax. Cambridge. MA. MIT Press. Chomsky, N. (1972) Language and mind. Harcourt Brace Jovanovich. New York. Clark, H., Clark, E. (1977) Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt. New York. Collette, F., Van der Linden, M., Bechet, S., Salmon, E. (1999) Phonological loop and central executive functioning in Alzheimers disease. Neuropsychologia, 37/8: Crosson, B (1999) Subcortical mechanisms in language: lexical-semantic mechanisms and the thalamus. Brain and Cognition, 40, 414. Crum, R. M., Anthony, J. C., Bassett, S. S., Folstein, M. F. (1993) Populationbased norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. JAMA 269, Crystal, D. (1998) A nyelv enciklopédiája. Osiris. Budapest. Cummings, J. L. (1986) Subcortical dementia neuropsychology and pathophysiology. Brit J Psychiat 149: 687. Cummings, J. L., Mega, M. S. (2003) Neuropsychiatry & behavioral neuroscience. New York. Oxford University Press. Czigler István (1999) Megismerési folyamatok idõskorban. Magyar Pszichológiai Szemle Csépe Valéria (2003a) A nyelvi zavarok idegtudományi elemzése. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Csépe, Valéria (2003b) Trends in clinical neuroscience: aphasia and dysphasia. In: Dumitrascu, A. L. (ed) Psychosomatic Medicine. Recent Progress and Current Trends. Iuliu Hatieganu University Publishing House. Cluj, Csépe Valéria (2003c) EN, a sokat ígérõ negativitás. Eseményhez kötött agyi potenciálok a beszédészlelés és a diszlexia vizsgálatában. Magyar Pszichológiai Szemle. 2: Csépe Valéria (2005) A nyelv agyi reprezentációjának fejlõdési változásai és zavarai. Magyar Tudomány, 50 (11) Daneman, M., Carpenter, P. A. (1980) Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning Behavior 19:

12 Donald, M. (2001) Az emberi gondolkodás eredete. Osiris. Budapest. Dressler, W. (1982) A Classification of Phonological Paraphasias. W. L. G. 14: Engelkamp, J., Zimmer, H. (1994) Human Memory: A Multidimensional Model. Hogrefe, Huber. Seattle. Fábricz Károly (1988) A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In. Kontra Miklós (szerk.) Beszélt nyelvi tanulmányok. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest Freud, S. (1891) On Aphasia. (Zur Auffassung der Aphasie. Leipzig. Deuricke.) Reprinted in translation. International University Press. New York Friederici, A. D., Fiebach, C.J., Schlesewsky, M., Bornkessel, I., von Cramon, D. Y. (2006) Processing linguistic complexity and grammaticality in the left frontal cortex. Cerebral Cortex 16: Friedrich, M., Friederici, A. D. (2006) Early N400 development and later language acquisition. Psychophysiology, 43: Fromkin, V. A (1997) Some thoughts about the brain-mind-language interface. Lingua 100: Gall, F. J. (1791) Philosophisch-medizinische Untersuchungen. Graffer. Wien. Gall, F. J. (1803) Gehirn und Schädellehre. Verlag von Veit, Leipzig. Gall, F. J., Spurzheim, J. C. (1810) Anatomie et physiologie du système nerveux. Schoell. Paris. Geschwind, N. (1965) Disconnection syndromes in animals and man. Brain 88: Geschwind, N. (1979) Specializations of the human brain. In: The brain. W. H. Freeman. San Francisco. Gocsál Ákos (2000) A beszéd idõviszonyai különbözõ életkorú személyeknél. Beszédkutatás 2000: Goldman-Eisler, F. (1968) Psycholinguistics: Experiments in Spontaneous Speech. Academic Press. London. Goldstein, K.(1948) Language and Language Disturbances. Grune and Stratton. New York. Goodglass, H., Kaplan, E., Weintraub, S. (1983) The Boston Naming Test. Lea Fabiger. Philadelphia. Goodglass, H. (1993) Understanding aphasia. San Diego. Academic Press Gósy Mária (1988) Tempóészlelés és beszédmegértés. In: Tanulmányok a beszéd idõviszonyairól. In: Gósy Mária (szerk.) Mûhelymunkák. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest Gósy Mária (1998) A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. Magyar Nyelvõr 122/1: Gósy Mária (1999) Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó. Budapest. Gósy Mária (2000) Az életkor hatása a mentális lexikon mûködésére. Magyar Nyelvõr 124/4:

13 Gósy Mária (2001) Szóasszociációs mûveletek az életkor függvényében. Alkalmazott Nyelvtudomány 1/1: Gósy Mária (2004) Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó. Budapest. Gósy Mária, Osmanné Sági Judit (1994) Az idõzítési minták torzítása egy afáziás beteg spontán beszédében. Nyelvtudományi Közlemények 94: Greenfield, S. A. (1998) Utazás az agy körül. Kulturtrade Kiadó Kft. Budapest. Grodzinsky, Y., Friederici, A. D. (2006) Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion in Neurobiology 16: Grossman, M., Lee, C., Morris, J., Stern, M. B., Hurtig, H. I. (2002) Assessing resource demands during sentence processing in Parkinson s disease. Brain and Language, 80, Grossman, M., Zurif, E., Prather, P., Lee, C., Kalmanson, J., Stern, M. B., Hurtig, H. I. (2002) Information processing speed and sentence comprehension in Parkinson s disease. Neuropsychol. 16, Gulyás Balázs (2003) Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományokban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Budapest. Osiris Kiadó Haarmann, H. J., Kolk, H. (1994) On-line Sensitivity to Subject Verb Agreement Violations in Broca s Aphasics: The Role of Syntactic Complexity and Time. Brain and Language 46: Haarman, H. J., Just, M., Carpenter, P. (1997) Aphasic sentence comprehension as a resource deficit: a computational approach. Brain and Language 59: Hamilton, H. E. (1994) Conversations with an Alzheimer s patient. Cambridge University Press. Cambridge. Head, H. (1926) Aphasia and Kindred Disorders of Speech (section 1). Cambridge University Press. Cambridge Hécaen, H. (1968) La dominance cérébrale. Main droite et main gauche, 1 vol. P. U. F. édit., Paris, Hegedûs Lajos (1957) Beszédtempó-elemzések. Magyar Nyelvõr 81: Herman József, Szentesi-Szépe Judit (1995) Az afáziakutatás nyelvészeti perspektívái. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest Hochstadt, J., Nakano, H., Lieberman, P., Friedman, J. (2006) The role of sequencing and verbal working memory in sentence comprehension deficits in Parkinson s disease. Brain and Language, 97 (3) Hoffmann Ildikó (2000) Hadaró beszéd vagy gyors beszéd. In: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, Nádasi Edit (szerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Közép-Európa. IV. kötet. Veszprém Hoffmann Ildikó (2001) Afáziás beszélõk szótalálási sajátosságai. Alkalmazott Nyelvtudomány Hoffmann Ildikó (2002) Afáziás személyek spontán beszédének tempója. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvünk és kultúránk találkozása. JGYTF Kiadó, Szeged,

14 Hoffmann I., Kálmán J. (2004) Szótalálási sajátosságok posterior fluens afáziában és Alzheimer-kórban. Beszédgyógyítás. 15/1: Hoffmann, I., Németh, D., Pákáski, M., Kertesz, A., Kálmán, J. (2006) Temporal factors of spontaneous speech in Alzheimer s disease. Kézirat Hoffmann, I., Szél, L., Németh, D., Pákáski, M., Kálmán, J. (2007) Language, speech and verbal working memory in Alzheimer s Disease. 17th Conference of Alzheimer Europe. Estoril Holmes, G. (1918) Disturbances of vision by cerebral lesions. Br. J. Ophthalmol. 2, Honbolygó F., Csépe V., Mészáros É., Bánréti Z. (2004) Amit az eseményhez kötött agyi potenciálok tudnak a morfológiai és szemantikai idõrõl. II. Nyelvpatológiai Fórum, Budapest. Elõadás. Horváth Szabolcs (szerk.) (2001) A kommunikáció fejlõdése és idegi eredetû zavarai. Animal-Med Kft. Budapest. Huntington, G. (1872) On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, 26 (15) Indefrey, P., Levelt, W. J. (2000) The neuronal correlates of language production. In: Gazzaniga, M. S. (Hg.) The New Cognitive Neuroscience. Cambridge MA Jackson, J. H. (1874) On the nature of the duality of the brain. Citation from reprinted text. In: Taylor, J. (eds.) Selected Writings of John Hughlings Jackson. Vol. 2. Basic Books. New York Jakobson, R. (1941) Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Almquist and Wilsells. Uppsala. Jakobson, R. (1956) Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. In. Jakobson, R., Halle, M. (eds.) Fundamentals of language. Mouton. II. The Hague Janka Z., Somogyi A., Maglóczky E. (1988) Dementia szûrõvizsgálat cognitiv gyorsteszt segítségével. Orvosi Hetilap 129: Janka Z., Kálmán J., Maglóczky E. (1996) Enhanced cued recall memory testing in dementia. Ideggyógyászati Szemle/Clin Neurosci 49 (Suppl. 1): 18. Just, M. A., Carpenter, P. A. (1992) A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. Psychological Review, 99: Kassai Ilona (1998) Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Kassai Ilona (2004) A fogyatékosság jelensége a nyelvtudományban. In: Zászkaliczky Péter, Verdes Tamás (szerk). Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Kiadó. Budapest. Kálmán J., Maglóczky E., Janka Z. (1995) Óra Rajzolási Teszt: gyors és egyszerû dementia szûrõmódszer. Psychiatria Hungarica 10: 11. Kálmán János (2003) Memóriarendszerek Alzheimer-kórban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest. 106

15 Kempler, D. (1995) Language changes in dementia of the Alzheimer type. In: R. Lubinski (eds.) Dementia and communication. San Diego. Singular Kempler. D., Almor, A., Tyler, L. K., Andersen, E. S., MacDonald, M. C. (1998) Sentence comprehension deficits in Alzheimer s disease: A comparison of offline vs. on-line sentence processing. Brain and Language, 64 (3): Kempler, D., Van Lancker D., Marchman, V., Bates E. (1999) Idiom comprehension in children and adults with unilateral brain damage. Developmental Neuropsychology, 15(3): Kempler, D. (2005) Neurocognitive disorders in aging. Sage Publications, Inc Kensinger, A. E., Anderson, A., Growdon, H. J., Corkin, S. (2004) Effects of Alzheimer disease on memory for verbal emotional information. Neuropsychologia, 42/6: Kéri Szabolcs, Gulyás Balázs (2003) Lokalizáció és lézióanalízis a kognitív idegtudományokban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest. Kertész, A. (2004) Frontotemporális demencia. Psychiatria Hungarica. XIX/ Kertész, A. Davidson, D., Fox, H. (1997) Frontal Behavioral Inventory: Diagnostic criteria for Frontal Lobe Dementia. Can J Neurol Sci, 24, Kiss, Katalin (2000) Effect of verb complexity on agrammatic aphasics sentence production. In. Bastiaanse, R., Grodzinsky, Y. (eds.) Grammatical disorders in aphasia. London. Whurr Publishers Kiss, Katalin (2001) Lexical retrieval of complex predicates in an agrammatic aphasic subject s sentence production. Acta Linguistica Hungarica. Vol. 48 (1-3): Kolk, H. J. (1995) A Time-based Approach to Agrammatic Production. Brain and Language 50: Kolk, H. J., Chwilla, D. J., Van Herten, M., & Oor, P. J. W. (2003) Structure and limited capacity in verbal working memory: a study with event-related potentials. Brain and Language, 85 (1): Kreiman G., Koch C., Fried I. (2000) Imagery neurons in the human brain. Nature 408: Reviewed in Nature Reviews Neuroscience. Kun, M., Szegedi, M. (1983) Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest Kussmaul, A. (1877) Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache. FCW Vogel. Leipzig. Lecours, A. R, Lhermitte, F. (1969) Phonemic paraphasias: linguistic structures and tentative hypotheses. Cortex 5: Lee, C., Grossman, M., Zurif, E., Prather, P., Kalmanson, J., Stern, M., Hurtig, H. (2002) Sentence comprehension and information processing speed in Parkinson s disease. J. Int. Neuropsych. 8,

16 Lenneberg, E. (1967) Biological foundations of language. Wiley. New York. Levelt, W. J. M., Roelofs, A., Meyer, S. A. (1999) A theory of lexical access in speech production. Behavioral and Brain Sciences 22: Liberman, A. M. (1957) Some results of research in speech perception. JASA 29: Lichtheim, L. (1885) On aphasia. Brain 7: Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Király Ildikó (2002): A téri megismerés és a nyelv. Gondolat. Budapest. Lukács Ágnes, Pléh Csaba (2003) A nyelv idegrendszeri reprezentációja. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Lurija, A. R. (1947) Traumatic Aphasia. Reprinted in translation. Mouton. The Hague Lurija, A. R. (1975) Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest Markesbery, W. R. (1998) Neuropathology of Dementing Disorders. Arnold Publishers. London. Marshall, J, C., Newcombe, F. (1973) Patterns of paralexia: a psycholinguistic approach, Journal of Psycholinguistic Research, 2, Maurer, K., Volk, S., Gerbaldo, H. (1997) Auguste D. and Alzheimer s disease. Lancet 349. McKelvey, R., Bergman, H., Stern, J., Rush, C., Zahirney, G., Chertkow, H. (1999) Lack of prognostic significance of SPECT abnormalities in non-demented elderly subjects with memory loss. Canadian Journal of Neurological Sciences, 26(1): Menyhárt Krisztina (2001) Életkori tényezõ a szövegértésben. In. Gósy Mária (szerk.) Beszédkutatás MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest Mészáros, Éva (1997) Performance on sentence repetition in a Broca s aphasic patient. Acta Linguistica Hungarica 44: Mészáros Éva (2002) Személy- és számegyeztetés hibái az agrammatikus beszédben. Pszichológia 22/3: Miyake, A., Carpenter, P. A., Just, M. A. (1994) A capacity approach to syntactic comprehension disorders: Making normal adults perform like aphasic patients. Cognitive Neuropsychology, 11: Mueller, R-A. (1996) Innateness, autonomy, universality? Neurobiological approaches to language. Behavioral and Brain Sciences 19 (4): Neath, I., Surprenant, A. (2003) Human Memory. Belmont, CA. Thomson and Wardworth Németh Dezsõ, Pléh Csaba, Racsmány Mihály, Kónya Anikó (2001) A munkamemória-kapacitás mérõeljárásai és jelentõségük a neuropszichológiai diagnosztikában. In: Racsmány Mihály, Pléh Csaba (szerk.) Az elme sérülései. Kognitív neuropszichológiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest

17 Németh Dezsõ (2006) A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó. Budapest Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh CS. (2006) A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 2. Nicholas, M, Obler, L. K., Albert, M. L., Helm-Estabrooks, N. (1985) Empty speech in Alzheimer s disease and fluent aphasia. Journal of Speech and Hearing Research, 28: Nikléczi Péter, Olaszy Gábor (2002) Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szakkönyv. Nikol Kiadó, Budapest. Ober, B. A., Dronkers, N. F., Koss, E., Delis, D. C. (1986) Processes of verbal memory failure in Alzheimer-type dementia. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 8: Obler, K., L., Gjerlow, K. (1999) Language and the brain. Cambridge Approaches to Linguistics. Cambridge University Press. Cambridge. Ojemann, G. A., Schoenfield-McNeill, J. (1998) Neurons in human temporal cortex active with verbal associative learning. Brain and Language 64: Osmanné Sági Judit (1995) A belsõ lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVIII. Akadémiai Kiadó. Budapest Pap János (2002) Hang ember hang. Rendhagyó hangantropológia. Vince Kiadó. Budapest. Papp Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó. 35. Penfield, W. G., Rasmussen, T. (1957) The Cerebral Cortex of Man. MacMillan. Penfield, W. G., Roberts, L. (1959) Speech and Brain Mechanisms. Princeton University Press, Princeton Pilleri, G., Pietrini, V., Tagliavini, F. (1981) Thalamic dementia in herpes enchephalitis: clinicopathological report. Acta Neuropat suppl. 7: 156. Pinker, S. (1999) A nyelvi ösztön. Typotex Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (1995) A mai megismeréstudomány alapkérdései. Jel-Kép Pléh Csaba (szerk.) (1997) A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (1998) A mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (2000) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1: Poppelreuter, W. (1917) Die psychisen Schädigunge durch Kopfschuss im Kriege 1914/16. Verlag von Leopold Voss. Leipzig. Racsmány Mihály (2003) Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Racsmány, M., Lukács, Á., Németh, D., Pléh, Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvû vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 4:

18 Rajna Péter, Tariska Péter (2000) Az idõs kor neuropszichiátriája. B+V. Budapest. Reichman, W. E., Cummings, J. L. (1999) Dementia. In. Duthie, E. H., Katz, P. R. (eds.) Practice of geriatrics W. B. Saunders. Philadelphia Ripich, D., Terrell, B. (1988) Patterns of discourse cohesion and coherence in Alzheimer s Disease. Journal of Speech and Hearing Disorders, 53: Schroder, J., Kratz, B. Pantel, J., Minnemann, E., Lehr, U., Sauer, H. (1998) Prevalence of mild cognitive impairment in an elderly community sample. Journal of Neural Transmission, 54: Schwartz, T. H., Haglund, M. M., Lettich, E., Ojemann, G. A. (2000) Asymmetry of neuronal activity during extracellular microelectrode recording from left and right human temporal lobe neocortex during rhyming and line-matching. Journal of Cognitive Neurosciences 12: Shallice, T., Saffran, E. (1986) Lexical Processing in the Absence of Explicit Word Identification: Evidence From a Letter-by-Letter Reader. Cognitive Neuropsychology 3 (4): Shapiro, L. P., Nagel, H. N. (1995) Lexical Properties, Prosody and Syntax: Implications for Normal and Disordered Language. Brain and Language 50: Simon, O., Hoffmann, I., Lengyel, Zs. (1997) A neurolingvisztika alapjai. Veszprémi Egyetemi kézirat belsõ használatra. 120 p. Skeel, R. L., Crosson, B., Nadeau, S. E., Algina, J. J., Bauer, R. M., Fennell, E. B. (2001) Basal Ganglia Dysfunction, Working Memory, and Sentence Comprehension in Patients with Parkinson s Disease. Neuropsychologia, 39, Small, J. A., Kemper, S., Lyons, K. (1997) Sentence comprehension in Alzheimer s Disease: Effects of grammatical complexity, speech rate, and repetition. Psychology and Aging, 12: Stacho László, Dudás Róbert, Ivády Rozália, Kothencz Gabriella, Janka Zoltán (2003) Addenbrooke s Kognitív Vizsgálat: a magyar változat kifejlesztése. Psychiatria Hungarica 18. (4): Stevens, K. N., Halle, M. (1967) Remarks on analysis by synthesis and distinctive features. In. Wathen-Dunn, W. (edit.) Models for the Perception of Speech and Visual Form. Cambridge University Press. Cambridge. Stevens, K. N., House, A. S. (1972) Speech perception. In. Tobias, J (eds.) Foundations of Modern Auditory Theory. II. Academic Press. New York Szende Tamás (1976) A beszédfolyamat alaptényezõi. Akadémiai Kiadó. Budapest. Szendi István, Kis Gabriella, Racsmány Mihály, Pléh Csaba, Janka Zoltán (2002) A kognitív mûködések neuropszichológiai vizsgálata. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest

19 Szépe Judit (1998) Fonológiai folyamatok magyar anyanyelvû afáziások szegmentális parafáziáiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 98, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. Szépe Judit (1999) Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése. Nyelvtudományi Közlemények 96/ : Szépe Judit (2000) Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvû afáziások közlésfolyamataiban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara. Piliscsaba. Szépe Judit (2001) Hangtévesztések szabályosságai afáziában (Szegmentumválasztó mûveletek magyar anyanyelvû afáziások parafáziáiban). Magyar Nyelv XCVII/3: Szépe Judit (2002) Egyszerûsítési tendenciák az afáziás szekvenciaszervezõdés fonológiai szintjén. Pszichológia XXII/3: Szépe Judit (2005) Beszédtévesztések közös elve afáziásoknál, idõskorúaknál és mindennapi nyelvbotlásainkban. Beszédgyógyítás 16/1: Szirmai Imre (2002) A kognitív zavarok neurológiai alapjai. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest Szûcs Dénes, Csépe Valéria (2002) Kognitív eseményhez kötött potenciálok az emlékezetkutatásban: áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle LVII. 2: Szûcs, D., Csépe, V. (2005) The effect of numerical distance and stimulus probability on ERP components elicited by numerical incongruencies in mental addition. Cognitive Brain Research. 22: Tariska P., Kiss É., Mészáros Á., Knolmayer J. (1990) A módosított Mini Mental State vizsgálat. Ideggyógyászati Szemle 43: 443. Tariska Péter (2000) Alzheimer-kór: Okok, tünetek, diagnózis, differenciáldiagnózis, terápiás lehetõségek. Golden Book. Budapest. Tariska Péter (2002) Az idõsek neuropszichiátriai átvizsgálása. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest Tariska Péter (szerk.) (2003) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. Ullman, M. T. et al (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is part if Declarative Memory, and that Grammatical Rules are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9: Warrington, E. K. Shallice, T. (1969) The selective impairment of auditory verbal short-term memory. Brain. 92: Warrington, E. K. Logue, V. Pratt, R. T. C. (1972) The anatomical localization of selective impairment of auditory verbal short-term memory. Neuropsychologia 9:

20 Weigl, E., Bierwisch, M. (1970) Neuropsychology and linguistics: Topics of common research. Foundations of Language, Wernicke, C. (1874) The aphasic symptom complex: a psychological study on a neurological basis. Breslau, Kohn, Weigert. Reprinted in: Cohen, R. S., Wartofsky, M. W. (Eds.) Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 4. Reidel. Boston. Wingfield, A. (1975) The intonation-syntax interaction: prosodic features in perceptual processing of sentences. In: Cohen, A., Nooteboom, S. G. (eds.) Structure and Process in Speech Perception. Berlin Zurif, E. B., Caramazza, A., Myerson, R. (1972) Grammatical judgments of agrammatic aphasics. Neuropsychologia,

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása

A kurzus előfeltétele(i): - A jegyszerzés módja(i): kollokvium Követelmények: a generatív fonológia modern módszereinek készségszintű elsajátíttatása A kurzus kódja: BBN-NYT-221, ENN-101, ZAN-NY05, ZAN-MNF01, ZAN-SN01, ZAN- NU01 A kurzus címe: Fonológia I A kurzus címe (angolul): Phonology I A kurzus előadója: Törkenczy Miklós A kurzus előfeltétele(i):

Részletesebben

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK

AJÁNLOTT IRODALOM, FORRÁSOK Az itt következõ válogatott irodalomjegyzék kompromisszum terméke, elsõsorban azért, mert az általános érdeklõdésre számot tartható magyar nyelvû könyvek száma meglehetõsen csekély, viszont az általunk

Részletesebben

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY FOLYÓIRATA ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2014/2 AZ ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA ALAPÍTVÁNY APA FOLYÓIRATA Alapítás éve: 1998 Megjelenik a Budapesti

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

A MUNKAMEMÓRIA ÚJ MAGYAR NYELVŰ NEURO- PSZICHOLÓGIAI MÉRŐELJÁRÁSA: A HALLÁSI MONDATTERJEDELEM TESZT (HMT) *

A MUNKAMEMÓRIA ÚJ MAGYAR NYELVŰ NEURO- PSZICHOLÓGIAI MÉRŐELJÁRÁSA: A HALLÁSI MONDATTERJEDELEM TESZT (HMT) * Magyar Pszichológiai Szemle, 2009, 64. 2. 385 406. DO: 10.1556/MPSzle.64.2009.2.5. A MUNKAMEMÓRA ÚJ MAGYAR NYELVŰ NEURO- PSZCOLÓGA MÉRŐELJÁRÁSA: A ALLÁS MONDATTERJEDELEM TESZT (MT) * JANACSEK KAROLNA TÁNCZOS

Részletesebben

A) A szakirányok közös tantárgyainak leírása (Törzsanyagismeretek mesterszinten)

A) A szakirányok közös tantárgyainak leírása (Törzsanyagismeretek mesterszinten) 2. Tantárgyi programok K é r e l e m A) A szakirányok közös tantárgyainak leírása (Törzsanyagismeretek mesterszinten) Tantárgy neve: Felnőttkori változások 3 száma: óraszám: Előadás X A kurzus főbb témakörei:

Részletesebben

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika*

A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* Fehér Krisztina Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék krfeher@gmail.com A morfoszintaktikai szabályok és a pszicholingvisztika* 1. A morfoszintaktikai elméletek és a pszicholingvisztika Szilágyi

Részletesebben

A VÁLTOZÓ AGY. Norman Doidge PARK KÖNYVKIADÓ. Fordította Sóskuthy György. A fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Acsády László és dr.

A VÁLTOZÓ AGY. Norman Doidge PARK KÖNYVKIADÓ. Fordította Sóskuthy György. A fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Acsády László és dr. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Norman Doidge: The Brain That Changes Itself, Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science, Penguin Books, 2007 Norman Doidge A VÁLTOZÓ AGY Elképesztő

Részletesebben

Angol nyelvű publikációk

Angol nyelvű publikációk Angol nyelvű publikációk 1975-1979 Semjén András, Czigler István (1975), Choice reaction time and visual evoked responses to fixated stimulus while changing eccentricity of the non-fixated stimulus. Studia

Részletesebben

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke

Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke Adamik Tamásné Jászó Anna publikációinak jegyzéke 1. Tudományos könyvek 1. (1981) Szómutató "A magyar szókészlet finnugor elemei" című etimológiai szótár I III. kötetéhez. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp.

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2009 XXXVII. évfolyam 5 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA J U B I L E U M I S Z Á M 2012 XL. évfolyam 2 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ:

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2013 XLI. évfolyam 1 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében

Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében KASSAI ILONA Nyelvi és beszédbeli rendellenességek a nyelvtudomány történetében The paper gives an overview of the research conducted in the field of speech and language disorders throughout the history

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Csigó Katalin TERÁPIAREZISZTENS KÉNYSZERBETEGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya

A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Gósy Mária Gyarmathy Dorottya 173 A PROGRESSZÍV AFÁZIA AKUSZTIKAI-FONETIKAI VONATKOZÁSAI (ESETTANULMÁNY) Bevezetés A beszédképzés és a beszédmegértés zavara számos betegséghez kapcsolódóan jelenik meg, adott esetben vezető tünet lehet.

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából

Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából Szokolszky Ágnes SZTE BTK Pszivhológiai Intézet A Szegedi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága által szervezett, Kognitív

Részletesebben

Olvasás és a fejlődő agy. A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata.

Olvasás és a fejlődő agy. A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata. CSÉPE VALÉRIA OLVASÁS, OLVASÁSI ZAVAR ÉS A FEJLŐDŐ AGY In memoriam Leo Blomert A Pszichológia 2013. 33/1. (1-14.o) számában megjelent cikk kézirata. DOI 10.1556/Pszicho.33.2013.1.1 CSÉPE VALÉRIA OLVASÁS,

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Kampis György

Sorozatszerkesztő: Kampis György TUDAT ÉS ELME Az evolúciós gondolat Sorozatszerkesztő: Kampis György A sorozat kötetei: Kampis György Ropolyi László (szerk.): Evolúció és megismerés Jones, Steve: Darwin szelleme. A fajok eredete mai

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Lendvainé Décsy Kornélia Márta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Lendvainé Décsy Kornélia Márta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Lendvainé Décsy Kornélia Márta Veszprém 2007 1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A megkésett beszédfejlődés lehetséges és kizárható okai, valamint terápiás lehetőségek és eredmények egy konkrét

Részletesebben

Magyar Tudomány. bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán

Magyar Tudomány. bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán Magyar Tudomány bionyelvészet lehetőségek és kihívások vendégszerkesztő: Bánréti Zoltán Mezőgazdaság vidék foglalkoztatás A családon belüli erőszak A magyar tudomány intézményi szerkezete Az erdélyi magyar

Részletesebben

A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában (A hangtan szintje)* 230 Szépe Judit SUMMARY

A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában (A hangtan szintje)* 230 Szépe Judit SUMMARY 230 Szépe Judit SUMMARY Lőrinczi, Réka Preliminaries to the investigation of the history of the description of verbs The paper briefly deals with three issues, if only at a preliminary level as stated

Részletesebben