ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay évfolyam oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség KEDVENCÁLLAT Osteosarcoma tengerimalacban Az Anatómiai Intézet az szeptember 13-ai bombatámadás után Institute of Anatomy after bombing on the 13th of September 1944 GYÓGYSZERTAN A klórhexidin alkalmazása ÉLELMISZER-HIGIÉNIA A tevetej jellemzői 2. JÁRVÁNYTAN Szarvasmarha-gümőkór hazánkban ALMA MATER RENDEZVÉNY IN MEMÓRIÁM HÍREK, TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LO M a k ra Z, W irth K., Tóth В.: Lovak h ú g ykö ve sségének d ia g n o s z tik á ja, k lin ik u m a és sebészeti gyógykezelésének lehetőségei. 1. Irodalm i összefoglaló / 515 SZARVASMARHA S ze lé n yiz., B u já k D., Tóth P., H o rv á th A., S zenei CL: T a p a s z ta la to k a bal o ld a li o ltó g y o m o r-h e ly z e t- változás álló helyzetben vé gze tt endoszkópos m egoldása során, üzem i körülm ények kö zö tt / 527 KECSKE P a jo r F., E g e re ra., S ra m e k Á., W e id e l W., P o lg á r J. P., B á rd o s t., P ó ti P.: T ő g y b im b ó -m o rfo ló g ia hatása a kecsketej higiéniai m inőségére / 535 KEDVENCÁLLAT G á l J., Pazár P., S á to rh e ly i Т., Farkas Sz., M á n d o k i М.: Á tté te t ké pe ző, jó l d iffe re n c iá lt o ste o sarcom a tengerim alacban / 541 GYÓGYSZERTAN J e rz s e le Á.: A k ló rh e x id in alka lm azá sa az á lla tg y ó g y á s z a tb a n - h a szn á lju k g y a k ra b b a n! Iro d a lm i ö sszefo g la ló / 547 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA F á b riz s. N., N a g y P., V arga L.: A te ve te j te rm e lé se, á lta lá n o s je lle m z ő i, ö sszeté te le és egészségre g y a k o ro lt jó té k o n y hatásai. Iro d a lm i ö sszefo g la ló. 2. T e jcu ko r-, á svá n yia n ya g - és v ita m in ta rta lo m, egészségügyi előnyök / 553 JÁRVÁNYTAN H ó v á ri М. H., P á lfa lv ia., F ö ld i Zs., S z ö g y é n y i Zs.: A s z a rv a s m a rh a -g ü m ő k ó r m ú ltja, je le n e és jö v ő je h azá n kb a n / 558 IN MEMÓRIÁM Környei István ( ) (K arasszon D.) / 560 ALMA MATER A z á lla to rvo sképzé s n e m z e tk ö z i é rté ke lé se, a b u d a p e s ti Á lla to rv o s -tu d o m á n y i Kar a k k re d itá c ió ja (S ó to n y i P., F o d o r L.) / 561 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK A z állatorvos -tudom ányi kutatások 2013-ban, az akadém iai beszám olók 40. évfordulóján. 3. rész / 565 RENDEZVÉNY A M agyar Á lla to rvo so k Világszervezete nem zetközi konferenciája (Szaniszló F., Z o m b orszky Z.) / 575 HÍREK, TALLÓZÁSOK ll A PJ A I 2014/9 A m onthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) HÚGYKŐ LÓBAN CYSTITIS LOBAN Я EQUINE Z. M a k ra, K. W irth, B. Tóth: D ia g n osis, m e d ica l a n d surgica l tre a tm e n t a p p ro a c h e s o f e qu in e urolithiasis. 1. Literature re v ie w / 515 BOVINE Z. Szelényi, D. Buják, P. Tóth, A. H o rv á th, О. S zenei: E xperiences o f th e e n d o s c o p ic o p e ra tio n o f le ft displaced abom asum in standing positio n und e r fie ld co nd itio ns / 527 CAPRINE F. Pajor, A. Egerer, A. S ram ek, W. W e idel, P. J. Polgár, L. Bárdos, P. P óti: E ffe ct o f te a t m o rp h o lo g y on th e h y g ie n ica lly tra its o f g o a t m ilk / 535 PET ANIMAL J. Gál, P. Pazár, T. S á to rh e lyi, Sz. Farkas, M. M á n d o k i: W e ll d iffe re n tia te d m e ta s ta tiz in g o ste o sarcom a in a g uin e a p ig / 541 PARMACOLOGY A. Jerzsele: The use o f c h lo rh e x id in e in th e v e te rin a ry m e d icin e - use it m o re fre q u e n tly! L ite ra tu re review / 547 FOOD HYGIENE Zs. N. Fábri, P. Nagy, L. Varga: P ro d u ctio n, gen e ra l ch ara cteristics, chem ical c o m p o s itio n and h ealth benefits o f cam el m ilk. Literature review. 2. Lactose, m inerals and vitam in contents, health b e n e fits /5 5 3 EPIDEMIOLOGY М. H. H óvá ri, A. P álfalvi, Zs. Földi, Zs. S zögyényi: Past, p re se n t and fu tu re o f b o v in e tu b e rc u lo s is in H ungary / 558 IN MEMÓRIÁM István Környei ( ) (K arasszon D.) / 560 ALMA MATER In te rn a tio n a l e v a lu a tio n o f th e v e te rin a ry e d u c a tio n, a c c re d ita tio n o f th e Faculty o f V e te rin a ry Science o f Budapest (P. S ó to n yi, L. F o d o r) / 561 ACADEMIC REPORTS V eterinary research in 2013, at the 4 0 th anniversary o f academ ic reports. Part 3 / 565 EVENTS In te rn a tio n a l C o n fe re n ce o f W o rld O rg a n iz a tio n o f H u n g a ria n V e te rin a ria n s (F. Szaniszló, Z. Zom borszky) / 575 Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE TŐGYBIMBÓFORMÁK OSTEOSARCOMA TENGERIMALACBAN A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute fo r Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) ww.univet.hu/m al 513

3 J MAGYAR L L A P J A I A C ÍM L A P O N LÁTHATÓ K ÉPR Ő L 2014/9 H ungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla 1878 A h á b o rú s á lla p o t K ant s z e rin t m in d e n k o r fo ly a m a to s a n fe n n á ll, n e m te r m é s z e te lle n e s je le n s é g ; a b é k e c s a k id e ig le n e s, á tm e n e ti á lla p o t, b á rm e n n y ire Vol No 9. - Budapest, Septem ber 2014 k ív á n n a is az e m b e ris é g a b é k é s e g y ü ttm ű k ö d é s irá n y á b a n h a la d n i. E f ilo z ó fia az é le t k ü z d e lm e it veszi a la p u l" - id é z i az Á llatorvo si Lapok b e n, a m ik o r s z ilá n k o k ra h u llo t t az o rs z á g, s b e n n e az á lla to rv o s i kar. Ekkor már egy éve m ű k ö d ö tt a H a d b a vo n u lt Á llatorvo sok Elozzátartozóinak Segélyalapja". Április 22-én m egjelent az 1520/1944. számú М. E. rendelet, amely szerint a m eg külö nb öztető jelzés viselésére köteles" zsidók csak az ekkor a la kíto tt Magyarországi Zsidók Szövetségének lehetnek ta g jai, egyéb szervezetekből - így a M agyar Országos Á llatorvos Egyesületből (MOÁE) is - ki kell lépniük. Á lap felsorolja a m agukat zsidónak valló, ill. nyilvántartásaik szerint zsidó, és ezért kizárandó kollégák neveit. Közülük majd félszázan szerepelnek a holokauszt és a m unkaszolgálat áldozatainak adatbázisában, többnyire feleségükkel együtt április 3-án m egkezdődtek a Magyarország elleni bo m batám adá sok. A MOÁE Garay utcai székházát május 10-én éjjel érte bom batalálat: használhatatlanná válta k az irodák. A z Egyesület egy ideig az é lettani tanszéken, majd a v o lt Budapesti Orvosi Kaszinó Andrássy út 2. alatti he lyiségeiben m űkö dö tt jú n iu s 21-én, Keszthelyen e lh u n y t M ag y a r y - K ossa G y u l a, a gyógyszertan professzora, az orvos- és állato rvos-történe t kiváló kutatója. A h o ltte sté t Budapestre szállító vonatszerelvényt bom batalálat érte, ezért csak július 22-én te m e tté k el a Kerepesi úti tem etőben. A pusztítás ősszel a cam pust is elérte. Az Á llatorvosi Lapok tudósítása szerint: Súlyos bombatám adás érte f. évi szeptember hó 13-án éjjel a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztálya Rottenbiller-utcai telepét. Különösen nagy kárt szenvedett az anatómiai intézet, melynek nemcsak valamennyi ablaktáblája tö rt be, számos ablaktokja, kapuja, ajtaja, szekrénye tö rt el, hanem gazdag gyűjteménytárának több pótolhatatlan tárgya, m odellek, készítmények, összegyűjtött vizsgálati anyag, könyv, atlasz is m egsérült vagy elpusztult. így pl. V a s ta g h G y ö r g y remek lószobra, izom ta nulmánya; ledőlt N adaskay B éla szobra is. A tanterem használható állapotban maradt. Nagyobb kárt szenvedett még a Kórbonctani intézet, a Kémiai intézet és a Szülészeti klinika is. Az előadások október 2-án kezdődnek." A korabeli fotón e támadás következményei láthatók: az anatómia tanszék m egrongá ló d o tt földszintje a Nádaskay-szobor talapzatának egy darabjával. Az áldatlan állapot hónapokig fennm aradt: Z im m erm ann Á goston még 1945-ben is töb b alkalommal kérvényezte, sürgette az ablakok beüvegezését a további károk elkerülése, az oktatási feltételek megteremtése érdekében. A D ad a y A ndrás á lta l b e n ö s s z e á llíto tt, a h a z a i á lla to rv o s k é p z é s é v fo r d u ló já n m e g n y it o t t n e m z e tk ö z i h írű á lla to r v o s - tö r té n e t i m ú z e u m is t ö n k r e m e n t a b o m b a tá m a d á s k ö v e tk e z té b e n. Ebben az időszakban került László Ferenc Endokrinológia című munkája nyomdába, amely az Á llatorvosi kézikönyvtár X X IX. köteteként jelent volna meg, ám kinyomtatására a háborús események m iatt már nem kerülhetett sor. A m űnek egyetlen korrektúrázott nyomdai kefelevonata m aradt csak fenn. Néhány héttel később jö tt ki a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter azon rendelete, amely szerint rövidíte tt ta n fo lya m o ka t ta rth a tn a k az egye tem ek, akár az ország területén kívül fekvő helyen. Az állatorvosi osztályon december 9-ig ta rto tt az első félév, amely után m egkezdődött az intézmény kitelepítése Németországba. Időközben számos hallgatót tényleges katonai szolgálatra hívtak be, mások pedig megtagadták az elutazást. Á kitelepítettek számára decem ber 14. és 1945 márciusa közö tt Bécsben ta rto tta k rö vid íte tt félévet a részben SAS-behívóval kire nd elt professzorok (H etzel H enrik, SAlyi G y u l a, KovAcs G y u l a, C suka s IstvA n, B úza L ászló ), majd tovább kellett indu lniuk Ném etország felé. Budapesten az oktatás 1945 februárjában kezd ő d ö tt újra. O rb án Éva FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF B ALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Á kos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly Olvasószerkesztő: Sík Júlia Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER 4.Ü/K I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m Hirdetések felvétele Telefon: , Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó felelősséget n e m vállal. Nyomdai előkészítés D ávid Ildikó Te rjeszti: L a p ke r Zrt. NYOMÁS E lő fize té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. P ostacím : B u d a p e s t. Előfizethető az o rszá g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t ké zb e s ítő k n é l. D -P lus N yom da 1037 Budapest, C sillaghegyi ú t E -m a ile n e lő fiz e th e tő a K ia d ó n á l a z in a g ra rla p o k.h u / e s fa x s z á m o n. T o vá b b i in fo rm á c ió : e -m a il cím e n v a g y a w w w.a g r a r la p o k.h u, te l: / v a g y / Magyar Állatorvosok Lapja szeptember INDEX: HU ISSN X

4 LÓ Lovak húgykövességének diagnosztikája, klinikuma és sebészeti gyógykezelésének lehetőségei 136 Б1Б-Б76 L A P J A 2014/9 Z. M akra - K. W irth - B. Tóth: Diagnosis, medical and surgical treatm ent approaches of equine urolithiasis. 1. Literature review 1. Irodalmi összefoglaló Makra Zita* Wirth Kata, Tóth Balázs SZIE ÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. H-2225 Üllő, Dóra major *e-m ail: szie.hu Összefoglalás. A lovak húgykövességét 1840-ben írtá k le először kórbonctani esetként. E kórkép lovakban ritka annak ellen ére, hogy a v ize le t tu lajdonságai kedveznek a kőképződésnek. Leginkább 10 évnél idősebb, h eréit lovakban alakul ki. A kó ro ktana m ég nem teljesen tis z tá z o tt, de a h ú g ykövek m egjelenésének két fe lté te le van: a kőképződési centrum kialakulása és a kristályok kicsapódása. A z elő bb iért a gyulladásos fo ly a m a to k a t (cystitis, pyelonephritis) és a sejtelhalást ta rtjá k leginkább felelősnek, az u tó b b it a tú lte líte tt, kalcium ban gazdag v ize le t és az alkalikus ph teszi lehetővé. A köveket tú ln yo m ó részt kalcium -karbonát alkotja, am elyn ek két m egjelenési fo rm ája van: eg y tüskés felszínű, m orzsalékony, ill. eg y sima fe lü le tű, szilárd típus. A lovak húgykövességének diagnosztikája nem mindig könnyű, m ert a tü n e tek lehetnek szegényesek (testtöm eg -, teljesítm énycsökkenés) vagy specifikusak (gyakori, nehezíte tt vizelés, haem aturia). A diagnózis felállításáho z számos kiegészítő vizsgálatra van szükség (vér-, vize le tvizsg álat, u ltrah an g, cystoszkópia). G yógykezelése csak sebészi beavatkozással lehetséges. A szerzők ism ertetik a hagyom ányos és a legújabb, laparoszkópos m űtéti technikákat. Leírják a laparocystotom ia, a perinealis u reth ro to m ia, a pararectalis cystotom ia és a nephrectom ia indikációit, kivitelezésük fő bb lépéseit. A m ű tétek közül ki kell választani a kő m érete, helyeződése, a sebészi képzettség és a felszereltség alapján a leginkább m e g fe le lő t. A szerzők összefoglalják m ai ism eretein ket a kőtörés m ódszereiről, az utókezelés leh ető ségeiről, a húg ykövek a n alitik ai vizsgálatáró l és a húgykövesség megelőzéséről. Summary. Equine urolithiasis w as first described in 1840 as a pathological case. Urolithiasis in horses is an uncom m on clinical en tity, despite some know n predisposing factors. Geldings older than 10 years o f age appear to be the most susceptible. The exact aetiology o f urolithiasis is not elucidated, but tw o conditions seem to be necessary fo r calculus fo rm atio n : nucleation and crystal g ro w th. The factors th a t contribute to nucleation are inflam m ato ry processes (cystitis, pyelonephritis) and cell necrosis; w h ile those th a t contribute to crystal g ro w th are supersaturation, high calcium content and ph. Two types o f calculi occur in horses, w hich are mostly composed o f calcium carbonate. The m ore common typ e is sphere-shaped, soft and yellow -green coloured w ith a spiculated surface. The o th er fo rm is sm ooth-surfaced, firm, w h ite or gray and m ore irregular in shape. Diagnosis o f urolithiasis is often challenging because the clinical signs m ay be non specific (p oor p erform ance, chronic w e ig h t loss) or rarely specific (stranguria, haem aturia). S u pplem entary exam inations (lab o rato ry tests o f blood and urine, ultrasonography, cystoscopy) should be perform ed. Several surgical techn iqu es have been described to tre a t e q u in e u rolithiasis. The most ap p ro p ria te m ethod should be selected according to th e size and position o f th e u rolith, th e surgeon's skill and th e availab le surgical eq u ip m e n t. Techniques fo r laparocystotom y, perineal u reth ro to m y, pararectal cystotom y and n ephrectom y are review ed in this paper. The authors sum m arise th e m ost recent kn o w led g e ab o u t th e m ethods o f lithotripsy, th e possibilities o f postop erative tre a tm e n t, th e analysis o f uroliths and th e prevention o f urolithiasis. Lovak húgykövessége 515

5 SZA R V A SM A R H A Tapasztalatok a bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás álló helyzetben végzett endoszkópos megoldása során, üzemi körülmények között 136 5/7-533 L A P J A 2014/9 Z. Szelényi - D. Buják - P. Tóth - A. Horváth - O. Szenei: Experiences of the endoscopic operation of left displaced abomasum in standing position under field conditions Szelényi Zoltán' 3*, Buják Dávid3, Tóth Péter2, Horváth András' 3, Szenei Ottó13 1] SZIEÁOTK Haszonállatgyógyászati Tanszék és Klinika. H-2225 Üllő, Dóra major *e-m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika 3] MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport Összefoglalás. A szerzők egy kelet-m agyarországi tehenészetb en v é g e ztek álló helyzetb en, laparoszkóppal, bal oldali o ltó g yo m o r-h elyzetváltozás korrekciós b eavatkozásokat jan uárja és 2012 augusztusa kö zö tti időszakban 62 m ű tétre került sor. Közvetlenül a m ű téte k után 8 á lla t e lh u llo tt (12,9% ), míg to váb b i 27 á lla to t (43,55% ) a m űtét utáni elégtelen tejterm elés m iatt kellett selejtezni, 27 állat (43,55% ) újravemhesült és m e g e lle tt. Összességében a bal oldali o ltó g yo m o r-h elyzetv álto zá s állom ányszintű előfordulása 2011-ben 4,1%, míg 2012-ben 10,5% volt, ami a takarm ányozási technológia válto ztatásának szükségességére hívja fel a fig yelm et. Különösen nagy v o lt a betegség előfordulása a m ásodik vizsgálati évben az első laktációjukat teljesítő állato k körében. A m ű tö tt állato k közül a se lejtezette k átlagosan 212,1 (±185) laktációs nap a la tt 5109,2 (+4862) kg, az újravem esült és m e g e lle tt á llato k 44 3,9 (±78) nap a la tt 9572,7 (±1845) kg te je t te rm e lte k. Ezt fig y elem b e véve a gazdaságban az üzem i körülm ények kö zö tt v é g ze tt m űtéti beavatkozások fo ly tatás a eg yértelm űen javasolható. Summary. The authors carried o u t laparoscopic fixatio n o f th e le ft displaced abomasum (LDA) in standing position on an Eastern Hungarian d airy cattle farm. B etw een January 2011 and A ugust 2012, 62 o perations w e re carried o u t. Eight cows died or had been slaughtered (12.9% ), and fu rth e r 27 (43.55% ) had been culled due to th e lo w m ilk yield a fte r th e surgery, th e rem aining 27 anim als (43.55% ) became p regnant and calved a fte r th e o peratio n. A lto g e th e r, th e incidence o f LDA w as 4.1% in 2011 and 10.5% in 2012, w hich draw s th e a tte n tio n to th e necessity o f changing th e fee d in g technology. There w as ex tre m ely high incidence o f th e disease in anim als in th e firs t lactation during th e second year. The anim als th a t survived th e surgery w e re e ith e r slaughtered w ith (±185) days o f lactation and (±4862) kg o f m ilk production or have calved w ith (±78) days o f lactation and (±1845) kg o f m ilk production. Due to these results such surgical interventions on th e farm is highly advised. OHV endoszkópos megoldása 527

6 KECSKE Tőgybimbómorfológia hatása a kecsketej higiéniai minőségére Pajor Ferenc\ EgererAnna\ Sramek Ágnes\ Weidel Walter^2, Polgár J. Péter2, Bárdos László\ Póti Péter L A P J A 2014/9 F. Pajor - A. Egerer - Á. Sramek - W. W eidel - P. J. Polgár - L. Bárdos - P. Póti: Effect of teat morphology on the hygienic quality of goat milk 1] SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. EI-2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. *e-m ail: mkk.szie.hu 2] Pannon Egyetem Georgikon Kar Összefoglalás. A szerzők a kecskék tő g ybim b ó -alaku lása és a kecsketej higiéniai tu la j donságai közötti összefüggéseket értékelték. A te jm in tá k a t a laktáció elején, közepén és végén eg y áru term elő telep rő l szárm azó, alpesi fa jtá jú kecskéktől v e tté k. Az első m éréskor az állom án yb ól az anyakecskéket a tő g y b im b ó alakja szerint két csoportba osztották: tölcséres, ill. hengeres, ezekből véletlenszerűen vá laszto tták ki m intavételre anyakecskét. M e g á lla p íto ttá k, hogy a tő g y b im b ó típusának (hengeres vagy tölcséres) hatása volt a kecsketej higiéniai tu lajd o nságainak alakulására, a tölcséres tő g y b im b ó jú ak 58% - áb ó l, míg a hengeresekéből csak36% -b a n le h e te tt kim u tatn i ún. m inor tő g y p a to g én fa jo k a t (pl. ko ag u lá z-n e g a tív Staphylococcusok, C o rynebacterium sp.) (p < 0,05) és csak eg y tölcséres tő g y b im b ó jú kecskétől szárm azó m in táb an v o lt tő g y g y u lla d á s t okozó Staphylococcus aureus. A tölcséres tő g y b im b ó jú kecskéktől v e tt te jm in tá k szom atikus sejtszám a szignifikánsan (p < 0,05) nagyobb (5,79 ± 0,42 log s e jt/m l) volt a hengeres tő g y b im b ó jú állato kénál (5,60 ± 0,42 log sejt/m l). A tölcséres tő g ybim b ó jú á llato k kedvező szom atikus sejtszám ú (m ax ezer s e jt/m l) tejm in táib ó l nagyobb arányban (38% ), míg a hengeres bim bójúakban csak 20% -b an (p < 0,05) m u ta th a tó a k ki a tőgyegészség szem pontjából káros b akté riu m fajo k, így ezen állato kb an nagyobb eséllyel alaku lh atn ak ki tőgybeteg ségek. M e g á lla p íto ttá k, hogy a tölcséres tő g ybim b ó jú kecskék te jé n e k higiéniai m inősége kedvező tlen eb b, valam in t fo g é ko n y ab b a k leh etn ek a bakteriális fertő zésekre, m in t a hengeres tő g ybim b ó jú ak. Sum m ary. The aim o f th e research w as to evalu ate th e relationship b etw een te a t fo rm and hygienic characteristics o f g o a t m ilk. The m ilk samples w e re taken in th e 1st, 2 nd and 3 rd thirds o f lactation period fro m A lp in e goats on a com m ercial d airy farm. A t th e firs t investigation, th e anim als w e re d ivided into tw o groups by te a t types: cylinder and fu nn el goats w e re random ly selected fro m tw o groups. Based on th eir results, th e te a t ty p e has e ffe ct on th e hygienic q uality o f g oat milk. 58% o f th e m ilk samples o f goats w ith fu nnel te a t ty p e had m inor udder pathogenic bacteria species (coagulase-negative Staphylococcus, C orynebacterium sp.), w h ile goats w ith cylindrical ty p e had only 36% (p < 0.05). O nly in m ilk sam ple fro m goats w ith funnel te a t shape w as found m ajor udder pathogenic bacteria species (Staphylococcus aureus). M oreover, th e cylindrical te a t ty p e goats had m ore favourable somatic cell count than funnel te a t typ e goats (5.60 ± log cell/ml vs ± log cell/ml; p < 0.05 ). Besides, 38% o f m ilk samples o f goats having funnel teats had udder pathogenic bacteria species, w h ile only 20% (p < 0.05) o f th e cylindrical te a t ty p e goats w e re in th e lo w somatic cell count category (< 400,000 cell/m l), this indicate th a t in goats w ith funnel te a t th e chance o f udder health problem s is g reater than in those w ith norm al te a t shape. They fo und th a t th e bacterial q u a lity w as w orse in goats o f fu n n el te a t ty p e com pared to goats have cylinder te a t ty p e, and th ese anim als are m ore susceptible to udder health problem s. Kecskék tőgybim bó-m orfológiája és tejminősége 535

7 KED VEN CÁLLAT Áttétet képező, jól differenciált osteosarcoma tengerimalacban Gál János', Pazár Péter', Sátorhelyi Tamás', Farkas Szilvia2, Mándoki Míra ll A P J A I 2014/9 J. Gál - P. Pazár - T. Sátorhelyi - Sz. Farkas - M. Mándoki: Well differentiated metastatizing osteosarcoma in a guinea pig 1] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék. H-1078 Budapest, István u. 2. *e-m ail: szie.hu 2] MTA Agrártudom ányi Kutatóközpont Állatorvostudom ányi Intézet 3] SZIE ÁOTK Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők egy 9 éves hím tengerim alac bal oldali ülőcsontjában kialakuló, a lépbe, a vesébe és a tü d ő b e á tté te k e t adó, jól d iffe ren ciá lt osteosarcom át írta k le. A d ag anatb an, annak ellen ére, hogy á tté te k e t képezett, csak elvétve ta lá l ta k Ki67 im m unhisztokém iai reakcióval p ozitív sejtm ag o t. A tu m o r a-s M A -val nem, vim en tin nel viszont jellegzetes, p ozitív reakciót a d o tt. Sum m ary. The authors describe a w e ll-d iffe re n tia te d osteosarcom a in th e ischial bone o f a 9-year-o ld guinea pig, w hich m etastatized to th e spleen, kidney and lungs. D espite th e fac t th a t th e tu m o u r induced m etastases, o nly a fe w nuclei w e re fo und positive fo r Ki67. The im m unohistochem istry fo r a-s M A w as neg ative, th e vim entin reaction show ed th e specific, positive staining. Osteosarcoma tengerimalacban 541

8 GYÓ GYSZERTAN A klórhexidin alkalmazása az állatgyógyászatban - használjuk gyakrabban! Irodalmi összefoglaló J M AG YAR L A P J A I 2014/9 Á. Jerzsele: The use of chlorhexidine in the veterinary medicine - use it more frequently! Literature review Jerzsele Ákos SZIE ÁOTK Gyógyszertani és M éregtani Tanszék. H-1078, Budapest, István u.2 aotk.szie.hu Ö sszefoglalás. A szerző irodalm i összefoglalójában a kló rh exid inn ek, eg y kationos b ig u an id n ak az állatorvosi felh aszn álását tá rg y a lja. Célja a kló rh exid in b e m u ta tá sa, kitérve a hatásm echanizm usra, a m ikrobaellenes hatásra, a m ellékh atásokra és farm a ko kin e tik ára, valam in t különös te k in te tte l az állatorvosi gyakorlatb an tö rté n ő felhasználásra. A h ató an yag az egyik leg g yakrab b an a lk a lm a z o tt an tiszeptiku m a hum án- és az állatg yó gyászatb an, a W H O (W orld H ealth O rg an izatio n ) ún. létfo n to s ságú gyógyszereinek listáján is szerepel. M ikro b aellen es spektrum a széles, toxicitása m in im ális, és ritká n alaku l ki e lle n e reziszten cia. A z a n tib io tik u m o k k a l szem beni rezisztencia terjedésével m egnő az olyan h atóanyagok iránti igény, am elyekkel szem ben a kórokozók csak lassan képesek ellenállóvá válni. A kló rh exid int ugyanis 1950 ó ta, vízo ld h ató sóját, a kló rh exid in -g lü ko n áto t 1957 óta használják, és nem alaku lt ki nagym érvű rezisztencia ellene a m ikrobákban. A klórhexidin helyi alkalm azása az an tib io tiku m o k h e lye tt ezért számos bőrbetegségben kívánatos lehet. Sum m ary. In this re view th e au th o r presents th e vete rin a ry usage o f chlorhexidine, a cationic b ig u an id e in th is lite ra ry re view. The aim o f th is article is to introduce chlorhexidine, discussing its mechanism o f action, antim icrobial spectrum, side effects, pharmacokinetics w ith a special emphasis on its veterinary clinical usage. The substance is one o f th e m ost fre q u e n tly used antiseptics in th e hum an and vete rin a ry practice alike, and is included in th e W H O (W o rld H ealth O rg an iza tio n ) essential drug list. Its antim icrobial spectrum is broad, to xicity is m inim al, and resistance is uncom m on against th e substance. W ith th e spreading o f an tibio tic resistance th e need em erges fo r such kind o f antim icrobials against w hich m icroorganism s can develop resistance only slow ly. C h lorhexidine has been used since 1950, w h ile its w a te r soluble salt, chlorhexidine gluconate since 1957, and th e re has been no re p o rt ab o u t extensive resistance. Local usage o f chlorhexidine can be b eneficial instead o f an tibio tics in several skin diseases. A klórhexidin alkalmazása 547

9 ÉLELM ISZER-H IG IÉN IA A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai Irodalmi összefoglaló I L A P J A 2014/9 Zs. N. Fábri - P. Nagy - L. Varga: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits of camel milk Literature review 2. Lactose, minerals and vitamin contents, health benefits 2. Tejcukor-, ásványianyag- és vitamintartalom, egészségügyi előnyök Fábrí Zsófia Nóra\ Nagy Péter2, Varga László1* 1] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar Élelmiszer-tudományi Intézet. H-9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u *e-m ail: nyme.hu 2] Emirates Industries for Camel M ilk & Products. Dubai, Egyesült Arab Emírségek. Pf.: Összefoglalás. A szerzők kétrészes kö zlem ényük m ásodik részében jelle m zik a tev ete j b eltarta lm i ö sszetételét a laktó z, az ásványi an yag ok, valam in t a v itam in o k v o n a tk o zásában, m ajd összehasonlítják a te v e -, a te h é n -, a juh-, a kecske- és az anyatej fizik o - kémiai tulajdonságait, végül kitérnek a tevetej egészségre gyakorolt jótékony hatásaira. A te v e te j nátriu m b an és klórban g azd ag ab b, m in t az eg yéb á lla tfa jo k tó l szárm azó te je k, С-vitam in b ó l pedig akár tízszer an n yit is ta rta lm a z h a t, m int a te h é n te j. A friss és a fe rm e n tá lt tevete j vérnyom ás- és koleszterinszint-csökkentő hatású, valam in t v í rusellenes tu lajd o nság ú, egyes közlem ények szerint alkalm as leh et a tu berku lózis, ill. a g yo m o r-b élrendszer bizonyos krónikus m egbetegedésein ek kezelésére is. A tev ete j rendszeres fogyasztása mérsékli a cukorbetegség tü n e te it, és javulást ered m ényez az autizm usban szenvedő b eteg ek állap otában. Summary. In th e second p art o f a tw o -p a rt article, th e lactose, m ajor and trace minerals and vitam in contents o f camel's m ilk are review ed. A d etailed comparison is also m ade b etw een th e physicochemical properties o f camel m ilk and those o f cow, sheep, g o a t and hum an milk. Finally, th e health benefits associated w ith camel m ilk consumption are th o ro u g h ly discussed. Camel m ilk is higher in sodium and calcium th an milks o f o th e r species. Furtherm ore, cam el m ilk is a good source o f certain vitam ins. For instance, its vitam in С co n ten t can be as much as 10 tim es higher th an th a t o f bovine m ilk. Fresh and ferm e n te d camel milks w e re repo rted to provide a w id e range o f p o te n tial health benefits to hum ans, including an tih ypertensive, hypocholesterolem ic, an tiviral and hypoglycem ic effects. In a d d itio n, fe rm e n te d cam el's m ilk is used in various Asian and African countries to tre a t tuberculosis and chronic diseases o f th e gastrointestinal tract. Some recent findings suggest th a t cam el m ilk, consumed on a regular basis, is capable o f reducing autism sym ptom s. A tevefej termelése és jellemzői

A 2014/9. SZÁM TARTALMA. Makra Z., Wirth K., Tóth B.: Lovak húgykövességének diagnosztikája,

A 2014/9. SZÁM TARTALMA. Makra Z., Wirth K., Tóth B.: Lovak húgykövességének diagnosztikája, A 2014/9. SZÁM TARTALMA LÓ Makra Z., Wirth K., Tóth B.: Lovak húgykövességének diagnosztikája, klinikuma és sebészeti gyógykezelésének lehetőségei. 1. Irodalmi összefoglaló SZARVASMARHA Szelényi Z., Buják

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST

DEMOGRÁFIA 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST DEMOGRÁFIA N É P E S S É G T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T 3. ÉVF. 2. S Z Á M BUDAPEST 19 6 0 A SZE R K E SZ TŐ B IZ O T T S Á G TAGJAI: ACSÁDI GYÖRGY, BARS Y GYULA, ERD EI FERENC, HAH N GÉZA, HUSZÁR

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n

M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n M o lo k finn hulla dék g yűjtő rends zer a vilá g ba n S zirá k y K lá ra ü g y ve ze tő 2 0 1 5.á p rilis 22. w w w.in n o p ro je c t.h u w w w.m o lo k.c o m k la ra @s zira k y.e u +36 20 470 4615

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i

FÓKUSZBAN A TERÍTÉK SZÓKIMONDÓ. 12. oldal. 10. oldal... - i i FÓKUSZBAN A TERÍTÉK 10. oldal.... - i i SZÓKIMONDÓ 12. oldal V á rju k lá to g a tó in k a t 2001. március 22-25. a B u da pe sti V á s á rk ö z p o n t F, F2 p a v ilo n já b a n. Jk Nyitva tartás: 10.00-18.00

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének

A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! K ülönösen fon tos! Szám: 10-21/32/1965. Hatályon kívül helyezve: 011/1973. min. ut. A M agyar Népköztársaság Belügym iniszterének 32 0032. számú _ PARANCSA Budapest,

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962

10-2147/1962. BELÜGYMINISZTÉRIUM E G É S Z S É G Ü G Y I ÜGYRENDJE ÁBTL-4.2.-10-2147/1962 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! B E LÜG Y M I N IS ZTÉR I U M E G É S Z S É G Ü G Y I O SZ T Á L Y ÜGYRENDJE BELÜGYM INISZTÉRIUM 10-2147/1962. SZIGORÚAN TITKOS! Jóváhagyom! Budapest,

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA

ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA ÉRTELMI FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÉS CSALÁDI KÖRNYEZETÜK SZOCIODEMOGRÁFIAI VIZSGÁLATA BUDAPESTEN RÁTAY CSABA Az utóbbi évtizedekben világszerte növekvő érdeklődés kíséri az értelm i fogyatékosokkal foglalkozó

Részletesebben

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán

Befogadás és munkába állítás Pálhalmán Befogadás és munkába állítás Pálhalmán 1985 ja n u árjáb an befogad ó cso p o rto t létesítettünk a Pálhalm ai B örtön és F ogházban. A zóta m ódunk nyílott tapasztalatain k at összegezni, bizonyos következtetéseket

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ł Á ľ ľ É ľ ĺ Á ľĺ ł ľ Ó ľ ó Á Á É ľ ő ľ ö ľ ľ ĺ ł Á É ł ł Á ľ Ö ľ É Ĺ ő ő ľ öľ ó ľ ę ő ľ ő ľő ľ ľő ůó ű ĺ źĺ ó Ą ć ó ó ľ ő ó ö ö ü í ź ę ľ ýĺ ö í í ó Ú ľ í ľ ľ Ą ľ ę ź ĺ ĺ í ú ľ ú Í íó ľ ź í ú í í ł ľ

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI

Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA I MAGYAR LAKTA FALVAK HAGYOMÁNYOS TÁNCAI Dél-szlovákiaimagyarlaktafalvakhagyományostáncaiTradičnétancemaďarskýchobcíjužnéhoSlovenskaOsvetovýústavBratislava QuitnerJános-SebőkGéza Q u it t n e r J á n o s - S e b ő k Géza D É L-S Z LO V Á K IA

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai

A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai A Windows Small Business Server 2003 R2 ú jd o n ság ai Microsoft Corporation K ö zzétéve: 2006. jú liu s V erzió : 2 Kivonat Ismerkedjen meg a Windows Small Business Server 2003 R2 (Windows SBS 2003 R2)

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63.

A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. A KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DEMOGRÁFLAI BIZOTTSÁGÁNAK KÖZLEMÉNYEI 63. KÖZPONTI STATISZTIKAI H IVATAL Népességtudományi Kutató Intézet

Részletesebben

m m m A S A N A É S A C I S C O E G Y Ü T T É P Í T I A J Ö V Ő A n é m e t S a n a K l i n i k a a C i s c o e g é s z s é g ü g y i h á l ó z a t á t v á l a s z t o t t a a j ö v ő k ó r h á z a m e

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án.

a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. s z á m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1967. évi február hó 6-án. BELÜG Y M IN ISZ TÉ R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0-2 6 / 2 / 1967. a z 1995. év i L X V. 2 8. -á ra fig y e le m m e l A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 2. s z á m ú UTASÍTÁSA

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package

AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI. Hungarian Cyber Security Package AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Incidens Menedzsment Benyó Pál Tartalom Hálózatbiztonsági incidensek Az Incidens Menedzsment A hatékony incidens kezelési

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK*

DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* DE M O G RÁFIAI S Z IM U L Á C IÓ S MODELLEK* 1. Bevezetés H A N N E S HYRENIUS A zt lehetne m ondani, hogy a demográfiai k u tatás fő célja ism eretek szerzése a dem ográfiai-gazdasági-társadalm i kölcsönös

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

ł ó á á é ő á á ő ő é é ő é ő ü é ö ł ľ áľ í í á é é ź ü é é á ź ę ęť ő í é é É Íľ É Á Ü ą É Í ľ ą ó Ü ľľľé ÉŃ Ü É ľ ń Á ąą ł Éľ É É Ą É ŹÁ ł Í á á á é é á é é á á á á é é á á á ź á á á é é ü áý á á á

Részletesebben

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM

AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJESZTÉSI SZEMLE A SZTE MGK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 2. ÉVFOLYAM 2007/1. SZÁM A TARTALOMBÓL: A víziszárnyasok töméses hizlalásának állatvédelmi kérdései Holstein-fríz állományok szaporasági

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON

KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON KÖZLEMÉNYEK AZ ELME- ÉS ELMEIDEGBETEGSÉGEK M A GYARORSZÁG ON DR. MARTON ZOLTÁN SZABÓ EMILNÉ Az elmúlt évtizedek folyamán az elme- és elmeidegbetegségek gyakorisága nemcsak hazánkban, de általában az egész

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

ANNEX V / V, MELLÉKLET

ANNEX V / V, MELLÉKLET ANNEX V / V, MELLÉKLET VETERINARY CERTIFICATE EMBRYOS OF DOMESTIC ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES FOR IMPORTS COLLECTED OR PRODUCED BEFORE 1 st JANUARY 2006 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY 2006. JANUÁR 1-JE

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben