ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Húgykövesség. OHV endoszkópos megoldása. Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség. Osteosarcoma tengerimalacban"

Átírás

1 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay évfolyam oldal LAPJA 2014/9 LO Húgykövesség SZARVASMARHA OHV endoszkópos megoldása KECSKE Tőgybim bó-m orfológia és tejminőség KEDVENCÁLLAT Osteosarcoma tengerimalacban Az Anatómiai Intézet az szeptember 13-ai bombatámadás után Institute of Anatomy after bombing on the 13th of September 1944 GYÓGYSZERTAN A klórhexidin alkalmazása ÉLELMISZER-HIGIÉNIA A tevetej jellemzői 2. JÁRVÁNYTAN Szarvasmarha-gümőkór hazánkban ALMA MATER RENDEZVÉNY IN MEMÓRIÁM HÍREK, TALLÓZÁSOK 1540 Ft

2 TARTALOMJEGYZÉK/CONTENTS LO M a k ra Z, W irth K., Tóth В.: Lovak h ú g ykö ve sségének d ia g n o s z tik á ja, k lin ik u m a és sebészeti gyógykezelésének lehetőségei. 1. Irodalm i összefoglaló / 515 SZARVASMARHA S ze lé n yiz., B u já k D., Tóth P., H o rv á th A., S zenei CL: T a p a s z ta la to k a bal o ld a li o ltó g y o m o r-h e ly z e t- változás álló helyzetben vé gze tt endoszkópos m egoldása során, üzem i körülm ények kö zö tt / 527 KECSKE P a jo r F., E g e re ra., S ra m e k Á., W e id e l W., P o lg á r J. P., B á rd o s t., P ó ti P.: T ő g y b im b ó -m o rfo ló g ia hatása a kecsketej higiéniai m inőségére / 535 KEDVENCÁLLAT G á l J., Pazár P., S á to rh e ly i Т., Farkas Sz., M á n d o k i М.: Á tté te t ké pe ző, jó l d iffe re n c iá lt o ste o sarcom a tengerim alacban / 541 GYÓGYSZERTAN J e rz s e le Á.: A k ló rh e x id in alka lm azá sa az á lla tg y ó g y á s z a tb a n - h a szn á lju k g y a k ra b b a n! Iro d a lm i ö sszefo g la ló / 547 ÉLELMISZER-HIGIÉNIA F á b riz s. N., N a g y P., V arga L.: A te ve te j te rm e lé se, á lta lá n o s je lle m z ő i, ö sszeté te le és egészségre g y a k o ro lt jó té k o n y hatásai. Iro d a lm i ö sszefo g la ló. 2. T e jcu ko r-, á svá n yia n ya g - és v ita m in ta rta lo m, egészségügyi előnyök / 553 JÁRVÁNYTAN H ó v á ri М. H., P á lfa lv ia., F ö ld i Zs., S z ö g y é n y i Zs.: A s z a rv a s m a rh a -g ü m ő k ó r m ú ltja, je le n e és jö v ő je h azá n kb a n / 558 IN MEMÓRIÁM Környei István ( ) (K arasszon D.) / 560 ALMA MATER A z á lla to rvo sképzé s n e m z e tk ö z i é rté ke lé se, a b u d a p e s ti Á lla to rv o s -tu d o m á n y i Kar a k k re d itá c ió ja (S ó to n y i P., F o d o r L.) / 561 AKADÉMIAI BESZÁMOLÓK A z állatorvos -tudom ányi kutatások 2013-ban, az akadém iai beszám olók 40. évfordulóján. 3. rész / 565 RENDEZVÉNY A M agyar Á lla to rvo so k Világszervezete nem zetközi konferenciája (Szaniszló F., Z o m b orszky Z.) / 575 HÍREK, TALLÓZÁSOK ll A PJ A I 2014/9 A m onthly journal, founded in 1878 ( VETERINARIUS"), publishing papers devoted to all aspects of interest in the field of animal health, to all scientific and practical problems of veterinary importance. Free specimen copies are available from the editor-in-chief: H-1078 Budapest, István utca 2. Hungary or: H-1400 Budapest, P.O. Box 2. Subscription orders to the Editorial Office (address above) HÚGYKŐ LÓBAN CYSTITIS LOBAN Я EQUINE Z. M a k ra, K. W irth, B. Tóth: D ia g n osis, m e d ica l a n d surgica l tre a tm e n t a p p ro a c h e s o f e qu in e urolithiasis. 1. Literature re v ie w / 515 BOVINE Z. Szelényi, D. Buják, P. Tóth, A. H o rv á th, О. S zenei: E xperiences o f th e e n d o s c o p ic o p e ra tio n o f le ft displaced abom asum in standing positio n und e r fie ld co nd itio ns / 527 CAPRINE F. Pajor, A. Egerer, A. S ram ek, W. W e idel, P. J. Polgár, L. Bárdos, P. P óti: E ffe ct o f te a t m o rp h o lo g y on th e h y g ie n ica lly tra its o f g o a t m ilk / 535 PET ANIMAL J. Gál, P. Pazár, T. S á to rh e lyi, Sz. Farkas, M. M á n d o k i: W e ll d iffe re n tia te d m e ta s ta tiz in g o ste o sarcom a in a g uin e a p ig / 541 PARMACOLOGY A. Jerzsele: The use o f c h lo rh e x id in e in th e v e te rin a ry m e d icin e - use it m o re fre q u e n tly! L ite ra tu re review / 547 FOOD HYGIENE Zs. N. Fábri, P. Nagy, L. Varga: P ro d u ctio n, gen e ra l ch ara cteristics, chem ical c o m p o s itio n and h ealth benefits o f cam el m ilk. Literature review. 2. Lactose, m inerals and vitam in contents, health b e n e fits /5 5 3 EPIDEMIOLOGY М. H. H óvá ri, A. P álfalvi, Zs. Földi, Zs. S zögyényi: Past, p re se n t and fu tu re o f b o v in e tu b e rc u lo s is in H ungary / 558 IN MEMÓRIÁM István Környei ( ) (K arasszon D.) / 560 ALMA MATER In te rn a tio n a l e v a lu a tio n o f th e v e te rin a ry e d u c a tio n, a c c re d ita tio n o f th e Faculty o f V e te rin a ry Science o f Budapest (P. S ó to n yi, L. F o d o r) / 561 ACADEMIC REPORTS V eterinary research in 2013, at the 4 0 th anniversary o f academ ic reports. Part 3 / 565 EVENTS In te rn a tio n a l C o n fe re n ce o f W o rld O rg a n iz a tio n o f H u n g a ria n V e te rin a ria n s (F. Szaniszló, Z. Zom borszky) / 575 Я NEWS, GLEANING FROM THE VETERINARY LITERATURE TŐGYBIMBÓFORMÁK OSTEOSARCOMA TENGERIMALACBAN A cikkeket kivonatolják és/vagy címeit közük az alábbi intézmények referáló és indexelő folyóiratai: CAB International (UK) index Veterínaríus, Veterinary Bulletin stb. ISI (Institute fo r Scientific Information, USA): Current Contents és FO: VM This Journal is indexed and/or abtracted in Current Contents and FO: VM of ISI (Institute fo r Scientific Information, USA) Index Veterínaríus, Veterinary Bulletin (and others) of CAB International (UK) Internet address (English contents pages, subscription price, etc.) ww.univet.hu/m al 513

3 J MAGYAR L L A P J A I A C ÍM L A P O N LÁTHATÓ K ÉPR Ő L 2014/9 H ungarian V ete rin ary Journal A la p íto tta - Established by NÁDASKAY Béla 1878 A h á b o rú s á lla p o t K ant s z e rin t m in d e n k o r fo ly a m a to s a n fe n n á ll, n e m te r m é s z e te lle n e s je le n s é g ; a b é k e c s a k id e ig le n e s, á tm e n e ti á lla p o t, b á rm e n n y ire Vol No 9. - Budapest, Septem ber 2014 k ív á n n a is az e m b e ris é g a b é k é s e g y ü ttm ű k ö d é s irá n y á b a n h a la d n i. E f ilo z ó fia az é le t k ü z d e lm e it veszi a la p u l" - id é z i az Á llatorvo si Lapok b e n, a m ik o r s z ilá n k o k ra h u llo t t az o rs z á g, s b e n n e az á lla to rv o s i kar. Ekkor már egy éve m ű k ö d ö tt a H a d b a vo n u lt Á llatorvo sok Elozzátartozóinak Segélyalapja". Április 22-én m egjelent az 1520/1944. számú М. E. rendelet, amely szerint a m eg külö nb öztető jelzés viselésére köteles" zsidók csak az ekkor a la kíto tt Magyarországi Zsidók Szövetségének lehetnek ta g jai, egyéb szervezetekből - így a M agyar Országos Á llatorvos Egyesületből (MOÁE) is - ki kell lépniük. Á lap felsorolja a m agukat zsidónak valló, ill. nyilvántartásaik szerint zsidó, és ezért kizárandó kollégák neveit. Közülük majd félszázan szerepelnek a holokauszt és a m unkaszolgálat áldozatainak adatbázisában, többnyire feleségükkel együtt április 3-án m egkezdődtek a Magyarország elleni bo m batám adá sok. A MOÁE Garay utcai székházát május 10-én éjjel érte bom batalálat: használhatatlanná válta k az irodák. A z Egyesület egy ideig az é lettani tanszéken, majd a v o lt Budapesti Orvosi Kaszinó Andrássy út 2. alatti he lyiségeiben m űkö dö tt jú n iu s 21-én, Keszthelyen e lh u n y t M ag y a r y - K ossa G y u l a, a gyógyszertan professzora, az orvos- és állato rvos-történe t kiváló kutatója. A h o ltte sté t Budapestre szállító vonatszerelvényt bom batalálat érte, ezért csak július 22-én te m e tté k el a Kerepesi úti tem etőben. A pusztítás ősszel a cam pust is elérte. Az Á llatorvosi Lapok tudósítása szerint: Súlyos bombatám adás érte f. évi szeptember hó 13-án éjjel a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztálya Rottenbiller-utcai telepét. Különösen nagy kárt szenvedett az anatómiai intézet, melynek nemcsak valamennyi ablaktáblája tö rt be, számos ablaktokja, kapuja, ajtaja, szekrénye tö rt el, hanem gazdag gyűjteménytárának több pótolhatatlan tárgya, m odellek, készítmények, összegyűjtött vizsgálati anyag, könyv, atlasz is m egsérült vagy elpusztult. így pl. V a s ta g h G y ö r g y remek lószobra, izom ta nulmánya; ledőlt N adaskay B éla szobra is. A tanterem használható állapotban maradt. Nagyobb kárt szenvedett még a Kórbonctani intézet, a Kémiai intézet és a Szülészeti klinika is. Az előadások október 2-án kezdődnek." A korabeli fotón e támadás következményei láthatók: az anatómia tanszék m egrongá ló d o tt földszintje a Nádaskay-szobor talapzatának egy darabjával. Az áldatlan állapot hónapokig fennm aradt: Z im m erm ann Á goston még 1945-ben is töb b alkalommal kérvényezte, sürgette az ablakok beüvegezését a további károk elkerülése, az oktatási feltételek megteremtése érdekében. A D ad a y A ndrás á lta l b e n ö s s z e á llíto tt, a h a z a i á lla to rv o s k é p z é s é v fo r d u ló já n m e g n y it o t t n e m z e tk ö z i h írű á lla to r v o s - tö r té n e t i m ú z e u m is t ö n k r e m e n t a b o m b a tá m a d á s k ö v e tk e z té b e n. Ebben az időszakban került László Ferenc Endokrinológia című munkája nyomdába, amely az Á llatorvosi kézikönyvtár X X IX. köteteként jelent volna meg, ám kinyomtatására a háborús események m iatt már nem kerülhetett sor. A m űnek egyetlen korrektúrázott nyomdai kefelevonata m aradt csak fenn. Néhány héttel később jö tt ki a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter azon rendelete, amely szerint rövidíte tt ta n fo lya m o ka t ta rth a tn a k az egye tem ek, akár az ország területén kívül fekvő helyen. Az állatorvosi osztályon december 9-ig ta rto tt az első félév, amely után m egkezdődött az intézmény kitelepítése Németországba. Időközben számos hallgatót tényleges katonai szolgálatra hívtak be, mások pedig megtagadták az elutazást. Á kitelepítettek számára decem ber 14. és 1945 márciusa közö tt Bécsben ta rto tta k rö vid íte tt félévet a részben SAS-behívóval kire nd elt professzorok (H etzel H enrik, SAlyi G y u l a, KovAcs G y u l a, C suka s IstvA n, B úza L ászló ), majd tovább kellett indu lniuk Ném etország felé. Budapesten az oktatás 1945 februárjában kezd ő d ö tt újra. O rb án Éva FŐSZERKESZTŐ - EDITOR-IN-CHIEF B ALKA Gyula SZERKESZTŐBIZOTTSÁG-EDITORIAL BOARD A b o n y i Tamás, Balka Gyula (elnök), Bíró Ferenc, Búza László, D u n a y M iklós, Farkas R óbert, Fekete Sándor, F o d o r László, Gál János, G á lfi Péter, G ö n ci Gábor, Jakab Csaba, Jerzsele Á kos, Laczay Péter, M a n c z u r Ferenc, M o ln á r Viktor, N ag y Béla, N em es Im re, N é m e th Tibor, Ózsvári László, Sályi Gábor, Seregi János, S o lti László, S ó to n y i Péter, S zieberth István, Tóth Balázs, Tuboly Tamás, Varga János, Vetési Ferenc, Visnyei László, Vörös K ároly Olvasószerkesztő: Sík Júlia Szerkesztőségi titk á r: Baráth Edina SZERKESZTŐSÉG - EDITORIAL OFFICE H B udapest, István u. 2. H u n g a ry Levélcím : 1400 B u d ap e st 7. Pf. 2. Telefon: (3 6-1 ) (3 6-1 ) / , , Telefax: (36-1) In te rn e t: h ttp ://w w w. univet. h u /m a I E -m ail: m aotk.szie.hu KIADÓ - PUBLISHER 4.Ü/K I Képzési és Vidékfejlesztési Intézet N e m z e ti A grárszaktanácsadási, Képzési és V idé kfejlesztési In té z e t H Budapest, Park u. 2. Telefon: (3 6-1 ) Telefax: (3 6-1 ) In te rn e t: w w w.a g ra rla p o k.h u E -m ail: a g ra rla p o k.h u Felelős kiadó: DR. MEZŐSZENTGYÖRGYI DÁVID, a N A K V I fő iga zg a tó ja LAPTULAJDONOS VIDÉKFEJLESZTÉSI M in is z t é r i u m Hirdetések felvétele Telefon: , Telefax: (36-1) E -m ail: a g ra rla p o k.h u M in d e n jo g fe n n ta rtv a. A la p b ó l értesüléseket á tv e n n i csak a M a g y a r Á lla to rv o s o k Lapjára való hivatkozással lehet. A h ird e té se k és egyéb rek lá m kia d vá n yo k ta rta lm á é rt a kiad ó felelősséget n e m vállal. Nyomdai előkészítés D ávid Ildikó Te rjeszti: L a p ke r Zrt. NYOMÁS E lő fize té sb e n te rje s z ti a M a g y a r Posta Z rt. P ostacím : B u d a p e s t. Előfizethető az o rszá g b á rm e ly p o s tá já n, v a la m in t a h írla p o t ké zb e s ítő k n é l. D -P lus N yom da 1037 Budapest, C sillaghegyi ú t E -m a ile n e lő fiz e th e tő a K ia d ó n á l a z in a g ra rla p o k.h u / e s fa x s z á m o n. T o vá b b i in fo rm á c ió : e -m a il cím e n v a g y a w w w.a g r a r la p o k.h u, te l: / v a g y / Magyar Állatorvosok Lapja szeptember INDEX: HU ISSN X

4 LÓ Lovak húgykövességének diagnosztikája, klinikuma és sebészeti gyógykezelésének lehetőségei 136 Б1Б-Б76 L A P J A 2014/9 Z. M akra - K. W irth - B. Tóth: Diagnosis, medical and surgical treatm ent approaches of equine urolithiasis. 1. Literature review 1. Irodalmi összefoglaló Makra Zita* Wirth Kata, Tóth Balázs SZIE ÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika. H-2225 Üllő, Dóra major *e-m ail: szie.hu Összefoglalás. A lovak húgykövességét 1840-ben írtá k le először kórbonctani esetként. E kórkép lovakban ritka annak ellen ére, hogy a v ize le t tu lajdonságai kedveznek a kőképződésnek. Leginkább 10 évnél idősebb, h eréit lovakban alakul ki. A kó ro ktana m ég nem teljesen tis z tá z o tt, de a h ú g ykövek m egjelenésének két fe lté te le van: a kőképződési centrum kialakulása és a kristályok kicsapódása. A z elő bb iért a gyulladásos fo ly a m a to k a t (cystitis, pyelonephritis) és a sejtelhalást ta rtjá k leginkább felelősnek, az u tó b b it a tú lte líte tt, kalcium ban gazdag v ize le t és az alkalikus ph teszi lehetővé. A köveket tú ln yo m ó részt kalcium -karbonát alkotja, am elyn ek két m egjelenési fo rm ája van: eg y tüskés felszínű, m orzsalékony, ill. eg y sima fe lü le tű, szilárd típus. A lovak húgykövességének diagnosztikája nem mindig könnyű, m ert a tü n e tek lehetnek szegényesek (testtöm eg -, teljesítm énycsökkenés) vagy specifikusak (gyakori, nehezíte tt vizelés, haem aturia). A diagnózis felállításáho z számos kiegészítő vizsgálatra van szükség (vér-, vize le tvizsg álat, u ltrah an g, cystoszkópia). G yógykezelése csak sebészi beavatkozással lehetséges. A szerzők ism ertetik a hagyom ányos és a legújabb, laparoszkópos m űtéti technikákat. Leírják a laparocystotom ia, a perinealis u reth ro to m ia, a pararectalis cystotom ia és a nephrectom ia indikációit, kivitelezésük fő bb lépéseit. A m ű tétek közül ki kell választani a kő m érete, helyeződése, a sebészi képzettség és a felszereltség alapján a leginkább m e g fe le lő t. A szerzők összefoglalják m ai ism eretein ket a kőtörés m ódszereiről, az utókezelés leh ető ségeiről, a húg ykövek a n alitik ai vizsgálatáró l és a húgykövesség megelőzéséről. Summary. Equine urolithiasis w as first described in 1840 as a pathological case. Urolithiasis in horses is an uncom m on clinical en tity, despite some know n predisposing factors. Geldings older than 10 years o f age appear to be the most susceptible. The exact aetiology o f urolithiasis is not elucidated, but tw o conditions seem to be necessary fo r calculus fo rm atio n : nucleation and crystal g ro w th. The factors th a t contribute to nucleation are inflam m ato ry processes (cystitis, pyelonephritis) and cell necrosis; w h ile those th a t contribute to crystal g ro w th are supersaturation, high calcium content and ph. Two types o f calculi occur in horses, w hich are mostly composed o f calcium carbonate. The m ore common typ e is sphere-shaped, soft and yellow -green coloured w ith a spiculated surface. The o th er fo rm is sm ooth-surfaced, firm, w h ite or gray and m ore irregular in shape. Diagnosis o f urolithiasis is often challenging because the clinical signs m ay be non specific (p oor p erform ance, chronic w e ig h t loss) or rarely specific (stranguria, haem aturia). S u pplem entary exam inations (lab o rato ry tests o f blood and urine, ultrasonography, cystoscopy) should be perform ed. Several surgical techn iqu es have been described to tre a t e q u in e u rolithiasis. The most ap p ro p ria te m ethod should be selected according to th e size and position o f th e u rolith, th e surgeon's skill and th e availab le surgical eq u ip m e n t. Techniques fo r laparocystotom y, perineal u reth ro to m y, pararectal cystotom y and n ephrectom y are review ed in this paper. The authors sum m arise th e m ost recent kn o w led g e ab o u t th e m ethods o f lithotripsy, th e possibilities o f postop erative tre a tm e n t, th e analysis o f uroliths and th e prevention o f urolithiasis. Lovak húgykövessége 515

5 SZA R V A SM A R H A Tapasztalatok a bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás álló helyzetben végzett endoszkópos megoldása során, üzemi körülmények között 136 5/7-533 L A P J A 2014/9 Z. Szelényi - D. Buják - P. Tóth - A. Horváth - O. Szenei: Experiences of the endoscopic operation of left displaced abomasum in standing position under field conditions Szelényi Zoltán' 3*, Buják Dávid3, Tóth Péter2, Horváth András' 3, Szenei Ottó13 1] SZIEÁOTK Haszonállatgyógyászati Tanszék és Klinika. H-2225 Üllő, Dóra major *e-m ail: aotk.szie.hu 2] SZIEÁOTK Lógyógyászati Tanszék és Klinika 3] MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport Összefoglalás. A szerzők egy kelet-m agyarországi tehenészetb en v é g e ztek álló helyzetb en, laparoszkóppal, bal oldali o ltó g yo m o r-h elyzetváltozás korrekciós b eavatkozásokat jan uárja és 2012 augusztusa kö zö tti időszakban 62 m ű tétre került sor. Közvetlenül a m ű téte k után 8 á lla t e lh u llo tt (12,9% ), míg to váb b i 27 á lla to t (43,55% ) a m űtét utáni elégtelen tejterm elés m iatt kellett selejtezni, 27 állat (43,55% ) újravemhesült és m e g e lle tt. Összességében a bal oldali o ltó g yo m o r-h elyzetv álto zá s állom ányszintű előfordulása 2011-ben 4,1%, míg 2012-ben 10,5% volt, ami a takarm ányozási technológia válto ztatásának szükségességére hívja fel a fig yelm et. Különösen nagy v o lt a betegség előfordulása a m ásodik vizsgálati évben az első laktációjukat teljesítő állato k körében. A m ű tö tt állato k közül a se lejtezette k átlagosan 212,1 (±185) laktációs nap a la tt 5109,2 (+4862) kg, az újravem esült és m e g e lle tt á llato k 44 3,9 (±78) nap a la tt 9572,7 (±1845) kg te je t te rm e lte k. Ezt fig y elem b e véve a gazdaságban az üzem i körülm ények kö zö tt v é g ze tt m űtéti beavatkozások fo ly tatás a eg yértelm űen javasolható. Summary. The authors carried o u t laparoscopic fixatio n o f th e le ft displaced abomasum (LDA) in standing position on an Eastern Hungarian d airy cattle farm. B etw een January 2011 and A ugust 2012, 62 o perations w e re carried o u t. Eight cows died or had been slaughtered (12.9% ), and fu rth e r 27 (43.55% ) had been culled due to th e lo w m ilk yield a fte r th e surgery, th e rem aining 27 anim als (43.55% ) became p regnant and calved a fte r th e o peratio n. A lto g e th e r, th e incidence o f LDA w as 4.1% in 2011 and 10.5% in 2012, w hich draw s th e a tte n tio n to th e necessity o f changing th e fee d in g technology. There w as ex tre m ely high incidence o f th e disease in anim als in th e firs t lactation during th e second year. The anim als th a t survived th e surgery w e re e ith e r slaughtered w ith (±185) days o f lactation and (±4862) kg o f m ilk production or have calved w ith (±78) days o f lactation and (±1845) kg o f m ilk production. Due to these results such surgical interventions on th e farm is highly advised. OHV endoszkópos megoldása 527

6 KECSKE Tőgybimbómorfológia hatása a kecsketej higiéniai minőségére Pajor Ferenc\ EgererAnna\ Sramek Ágnes\ Weidel Walter^2, Polgár J. Péter2, Bárdos László\ Póti Péter L A P J A 2014/9 F. Pajor - A. Egerer - Á. Sramek - W. W eidel - P. J. Polgár - L. Bárdos - P. Póti: Effect of teat morphology on the hygienic quality of goat milk 1] SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar. EI-2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. *e-m ail: mkk.szie.hu 2] Pannon Egyetem Georgikon Kar Összefoglalás. A szerzők a kecskék tő g ybim b ó -alaku lása és a kecsketej higiéniai tu la j donságai közötti összefüggéseket értékelték. A te jm in tá k a t a laktáció elején, közepén és végén eg y áru term elő telep rő l szárm azó, alpesi fa jtá jú kecskéktől v e tté k. Az első m éréskor az állom án yb ól az anyakecskéket a tő g y b im b ó alakja szerint két csoportba osztották: tölcséres, ill. hengeres, ezekből véletlenszerűen vá laszto tták ki m intavételre anyakecskét. M e g á lla p íto ttá k, hogy a tő g y b im b ó típusának (hengeres vagy tölcséres) hatása volt a kecsketej higiéniai tu lajd o nságainak alakulására, a tölcséres tő g y b im b ó jú ak 58% - áb ó l, míg a hengeresekéből csak36% -b a n le h e te tt kim u tatn i ún. m inor tő g y p a to g én fa jo k a t (pl. ko ag u lá z-n e g a tív Staphylococcusok, C o rynebacterium sp.) (p < 0,05) és csak eg y tölcséres tő g y b im b ó jú kecskétől szárm azó m in táb an v o lt tő g y g y u lla d á s t okozó Staphylococcus aureus. A tölcséres tő g y b im b ó jú kecskéktől v e tt te jm in tá k szom atikus sejtszám a szignifikánsan (p < 0,05) nagyobb (5,79 ± 0,42 log s e jt/m l) volt a hengeres tő g y b im b ó jú állato kénál (5,60 ± 0,42 log sejt/m l). A tölcséres tő g ybim b ó jú á llato k kedvező szom atikus sejtszám ú (m ax ezer s e jt/m l) tejm in táib ó l nagyobb arányban (38% ), míg a hengeres bim bójúakban csak 20% -b an (p < 0,05) m u ta th a tó a k ki a tőgyegészség szem pontjából káros b akté riu m fajo k, így ezen állato kb an nagyobb eséllyel alaku lh atn ak ki tőgybeteg ségek. M e g á lla p íto ttá k, hogy a tölcséres tő g ybim b ó jú kecskék te jé n e k higiéniai m inősége kedvező tlen eb b, valam in t fo g é ko n y ab b a k leh etn ek a bakteriális fertő zésekre, m in t a hengeres tő g ybim b ó jú ak. Sum m ary. The aim o f th e research w as to evalu ate th e relationship b etw een te a t fo rm and hygienic characteristics o f g o a t m ilk. The m ilk samples w e re taken in th e 1st, 2 nd and 3 rd thirds o f lactation period fro m A lp in e goats on a com m ercial d airy farm. A t th e firs t investigation, th e anim als w e re d ivided into tw o groups by te a t types: cylinder and fu nn el goats w e re random ly selected fro m tw o groups. Based on th eir results, th e te a t ty p e has e ffe ct on th e hygienic q uality o f g oat milk. 58% o f th e m ilk samples o f goats w ith fu nnel te a t ty p e had m inor udder pathogenic bacteria species (coagulase-negative Staphylococcus, C orynebacterium sp.), w h ile goats w ith cylindrical ty p e had only 36% (p < 0.05). O nly in m ilk sam ple fro m goats w ith funnel te a t shape w as found m ajor udder pathogenic bacteria species (Staphylococcus aureus). M oreover, th e cylindrical te a t ty p e goats had m ore favourable somatic cell count than funnel te a t typ e goats (5.60 ± log cell/ml vs ± log cell/ml; p < 0.05 ). Besides, 38% o f m ilk samples o f goats having funnel teats had udder pathogenic bacteria species, w h ile only 20% (p < 0.05) o f th e cylindrical te a t ty p e goats w e re in th e lo w somatic cell count category (< 400,000 cell/m l), this indicate th a t in goats w ith funnel te a t th e chance o f udder health problem s is g reater than in those w ith norm al te a t shape. They fo und th a t th e bacterial q u a lity w as w orse in goats o f fu n n el te a t ty p e com pared to goats have cylinder te a t ty p e, and th ese anim als are m ore susceptible to udder health problem s. Kecskék tőgybim bó-m orfológiája és tejminősége 535

7 KED VEN CÁLLAT Áttétet képező, jól differenciált osteosarcoma tengerimalacban Gál János', Pazár Péter', Sátorhelyi Tamás', Farkas Szilvia2, Mándoki Míra ll A P J A I 2014/9 J. Gál - P. Pazár - T. Sátorhelyi - Sz. Farkas - M. Mándoki: Well differentiated metastatizing osteosarcoma in a guinea pig 1] SZIEÁOTK Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék. H-1078 Budapest, István u. 2. *e-m ail: szie.hu 2] MTA Agrártudom ányi Kutatóközpont Állatorvostudom ányi Intézet 3] SZIE ÁOTK Patológiai Tanszék Összefoglalás. A szerzők egy 9 éves hím tengerim alac bal oldali ülőcsontjában kialakuló, a lépbe, a vesébe és a tü d ő b e á tté te k e t adó, jól d iffe ren ciá lt osteosarcom át írta k le. A d ag anatb an, annak ellen ére, hogy á tté te k e t képezett, csak elvétve ta lá l ta k Ki67 im m unhisztokém iai reakcióval p ozitív sejtm ag o t. A tu m o r a-s M A -val nem, vim en tin nel viszont jellegzetes, p ozitív reakciót a d o tt. Sum m ary. The authors describe a w e ll-d iffe re n tia te d osteosarcom a in th e ischial bone o f a 9-year-o ld guinea pig, w hich m etastatized to th e spleen, kidney and lungs. D espite th e fac t th a t th e tu m o u r induced m etastases, o nly a fe w nuclei w e re fo und positive fo r Ki67. The im m unohistochem istry fo r a-s M A w as neg ative, th e vim entin reaction show ed th e specific, positive staining. Osteosarcoma tengerimalacban 541

8 GYÓ GYSZERTAN A klórhexidin alkalmazása az állatgyógyászatban - használjuk gyakrabban! Irodalmi összefoglaló J M AG YAR L A P J A I 2014/9 Á. Jerzsele: The use of chlorhexidine in the veterinary medicine - use it more frequently! Literature review Jerzsele Ákos SZIE ÁOTK Gyógyszertani és M éregtani Tanszék. H-1078, Budapest, István u.2 aotk.szie.hu Ö sszefoglalás. A szerző irodalm i összefoglalójában a kló rh exid inn ek, eg y kationos b ig u an id n ak az állatorvosi felh aszn álását tá rg y a lja. Célja a kló rh exid in b e m u ta tá sa, kitérve a hatásm echanizm usra, a m ikrobaellenes hatásra, a m ellékh atásokra és farm a ko kin e tik ára, valam in t különös te k in te tte l az állatorvosi gyakorlatb an tö rté n ő felhasználásra. A h ató an yag az egyik leg g yakrab b an a lk a lm a z o tt an tiszeptiku m a hum án- és az állatg yó gyászatb an, a W H O (W orld H ealth O rg an izatio n ) ún. létfo n to s ságú gyógyszereinek listáján is szerepel. M ikro b aellen es spektrum a széles, toxicitása m in im ális, és ritká n alaku l ki e lle n e reziszten cia. A z a n tib io tik u m o k k a l szem beni rezisztencia terjedésével m egnő az olyan h atóanyagok iránti igény, am elyekkel szem ben a kórokozók csak lassan képesek ellenállóvá válni. A kló rh exid int ugyanis 1950 ó ta, vízo ld h ató sóját, a kló rh exid in -g lü ko n áto t 1957 óta használják, és nem alaku lt ki nagym érvű rezisztencia ellene a m ikrobákban. A klórhexidin helyi alkalm azása az an tib io tiku m o k h e lye tt ezért számos bőrbetegségben kívánatos lehet. Sum m ary. In this re view th e au th o r presents th e vete rin a ry usage o f chlorhexidine, a cationic b ig u an id e in th is lite ra ry re view. The aim o f th is article is to introduce chlorhexidine, discussing its mechanism o f action, antim icrobial spectrum, side effects, pharmacokinetics w ith a special emphasis on its veterinary clinical usage. The substance is one o f th e m ost fre q u e n tly used antiseptics in th e hum an and vete rin a ry practice alike, and is included in th e W H O (W o rld H ealth O rg an iza tio n ) essential drug list. Its antim icrobial spectrum is broad, to xicity is m inim al, and resistance is uncom m on against th e substance. W ith th e spreading o f an tibio tic resistance th e need em erges fo r such kind o f antim icrobials against w hich m icroorganism s can develop resistance only slow ly. C h lorhexidine has been used since 1950, w h ile its w a te r soluble salt, chlorhexidine gluconate since 1957, and th e re has been no re p o rt ab o u t extensive resistance. Local usage o f chlorhexidine can be b eneficial instead o f an tibio tics in several skin diseases. A klórhexidin alkalmazása 547

9 ÉLELM ISZER-H IG IÉN IA A tevetej termelése, általános jellemzői, összetétele és egészségre gyakorolt jótékony hatásai Irodalmi összefoglaló I L A P J A 2014/9 Zs. N. Fábri - P. Nagy - L. Varga: Production, general characteristics, chemical composition and health benefits of camel milk Literature review 2. Lactose, minerals and vitamin contents, health benefits 2. Tejcukor-, ásványianyag- és vitamintartalom, egészségügyi előnyök Fábrí Zsófia Nóra\ Nagy Péter2, Varga László1* 1] Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszer-tudományi Kar Élelmiszer-tudományi Intézet. H-9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u *e-m ail: nyme.hu 2] Emirates Industries for Camel M ilk & Products. Dubai, Egyesült Arab Emírségek. Pf.: Összefoglalás. A szerzők kétrészes kö zlem ényük m ásodik részében jelle m zik a tev ete j b eltarta lm i ö sszetételét a laktó z, az ásványi an yag ok, valam in t a v itam in o k v o n a tk o zásában, m ajd összehasonlítják a te v e -, a te h é n -, a juh-, a kecske- és az anyatej fizik o - kémiai tulajdonságait, végül kitérnek a tevetej egészségre gyakorolt jótékony hatásaira. A te v e te j nátriu m b an és klórban g azd ag ab b, m in t az eg yéb á lla tfa jo k tó l szárm azó te je k, С-vitam in b ó l pedig akár tízszer an n yit is ta rta lm a z h a t, m int a te h é n te j. A friss és a fe rm e n tá lt tevete j vérnyom ás- és koleszterinszint-csökkentő hatású, valam in t v í rusellenes tu lajd o nság ú, egyes közlem ények szerint alkalm as leh et a tu berku lózis, ill. a g yo m o r-b élrendszer bizonyos krónikus m egbetegedésein ek kezelésére is. A tev ete j rendszeres fogyasztása mérsékli a cukorbetegség tü n e te it, és javulást ered m ényez az autizm usban szenvedő b eteg ek állap otában. Summary. In th e second p art o f a tw o -p a rt article, th e lactose, m ajor and trace minerals and vitam in contents o f camel's m ilk are review ed. A d etailed comparison is also m ade b etw een th e physicochemical properties o f camel m ilk and those o f cow, sheep, g o a t and hum an milk. Finally, th e health benefits associated w ith camel m ilk consumption are th o ro u g h ly discussed. Camel m ilk is higher in sodium and calcium th an milks o f o th e r species. Furtherm ore, cam el m ilk is a good source o f certain vitam ins. For instance, its vitam in С co n ten t can be as much as 10 tim es higher th an th a t o f bovine m ilk. Fresh and ferm e n te d camel milks w e re repo rted to provide a w id e range o f p o te n tial health benefits to hum ans, including an tih ypertensive, hypocholesterolem ic, an tiviral and hypoglycem ic effects. In a d d itio n, fe rm e n te d cam el's m ilk is used in various Asian and African countries to tre a t tuberculosis and chronic diseases o f th e gastrointestinal tract. Some recent findings suggest th a t cam el m ilk, consumed on a regular basis, is capable o f reducing autism sym ptom s. A tevefej termelése és jellemzői

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA

MAGYAR ÁLLATO RVO SO K LAPJA HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 ÁLLATO RVO SO K 135. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2013/4 LÓ Légzőszervi betegségek Vemhességi idő SZARVASMARHA Kézi ketonmérő

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 135. évfolyam 257-320. oldal LAPJA 2013/5 V / SZARVASMARHA Újszülöttkori pancytopenia Nehézellés okai

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL. 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT BAROMFI HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 ÁLLATORVOSOK 136. évfolyam 577-640. oldal LAPJA 2014/10 KISÁLLAT A COX-2 enzim jelentősége kisállatok daganataiban BAROMFI Ornithobacteríum

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók

ÁLLATORVOSOK MAGYAR. Established by Prof. В. Nadaskay. 1878. 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12. LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók MAGYAR Established by Prof. В. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 705-768. oldal 2013/12 LO Élőtömegbecslés Újszülött csikók SZARVASMARHA Két ellés közötti időszak BAROMFI Baromfikolera oktana KISÁLLAT Pseudomonas

Részletesebben

á l l a t o r v o s o k

á l l a t o r v o s o k HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 á l l a t o r v o s o k 136. évfolyam 193-256. oldal LAPJA 2014/4 LÓ Vemhes kancák ultrahangvizsgálata TBC- MENTES ÁLLOMÁNY A

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Hun bronz áldozati üst (IV. sz.) Lelőhely: Kaposvölgy Eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 135. évfolyam 1-64. oldal LAPJA 2013/1 LÓ Sportkarrier hossza SZARVASMARHA Nebovírus borjakban JUH Maedi-Visna-mentesítés KISÁLLAT

Részletesebben

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384.

ÁLLATORVOSOK. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878. 135. évfolyam 321-384. HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL J V T A G ^ A R. Es,a,llishe,l bv Prof- B- Nádastay, 1878 135. évfolyam 321-384. oldal LAPJA LÓ Csikómagzat vizsgálata SZARVASMARHA Szövődményes papillomatosis SERTÉS Zsíranyagcsere

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Takonykóros ló lábkészítménye A Patológiai Tanszék múzeumának preparátuma HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay. 1878 135. évfolyam 641-704. oldal LAPJA 2013/11 I SZARVASMARHA BVD-mentesítés i JUH Anaplasmosis Genetikai kapcsolat I BAROMFI Házityúktojás

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon)

MAGYAR ÁLLATORVOSOK. Lópatából készült ékszerdoboz Dúl Sándor munkája, 1899 körül (magántulajdon) HUNGARIAN VETERINARY JOURNAL MAGYAR Established by Prof. B. Nadaskay, 1878 ÁLLATORVOSOK 135. évfolyam 449-512. oldal KISÁLLAT Agykamra térfogatmérése Biopsziaminták vizsgálata KEDVENCÁLLAT Teknős- és hüllőeleségek

Részletesebben

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA

MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Centralis Cushing-kór nyomán kialakult irhameszesedés kutya bőrében IN MEMORIAM Elhunyt Kovács Ferenc akadémikus

Részletesebben

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Magyar Állatorvosok. Ló Ízületfelszín-rekonstrukció Magyar Állatorvosok Lapja Hungarian Veterinary Journal Established by Prof. B. Nádaskay, 1878 Alfa-simaizomaktin-pozitív sejtek a vese artériáinak falában szarvasmarhában Ló Ízületfelszín-rekonstrukció

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól

ÁLLATTENYÉSZTÉS. (Hungarian Journal of) Animal Production 2014. 63.4 ÁLLATTENYÉSZTÉS - TARTÁS - TAKARMÁNYOZÁS. >A civil szervezetek sajátosságairól A. И Л /1 N e m z e ti A g rá rs z a k ta n á c s a d á s i, 1 Л 1 А ^ 1 Х. Л г I Képzési és V idékfejlesztési Intézet (Hungarian Journal of) Animal Production ÁLLATTENYÉSZTÉS TAKARM ÁNYOZÁS 2014. 63.4

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 58. 2009. 2 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) A szerkesztôség tanácsadó testülete (Editorial advisory board): Elnök

Részletesebben

Jubileumi szám Centenary Issue

Jubileumi szám Centenary Issue Fogorvosi Szemle Stomatologia Hungarica A MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Alapította: Dr. Körmöczi Zoltán 1908-ban 100. évfolyam 5. sz. 2007. október Jubileumi szám Centenary Issue Főszerkesztő:

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park

Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Magyar Szívsebészeti Társaság XIV. Kongresszusa 2007. november 8 10. Eger, Hotel Eger & Park Kedves Tagtársak, Kollégák, Barátaink! A szervezõbizottság nevében ezúton szeretném tisztelettel és szeretettel

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008.

Áés LLATTENYÉSZTÉS TAKARMÁNYOZÁS. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION. ENGLISH SUMMARIES Vol. 57. 2008. 6 (Hungarian Journal of) ANIMAL PRODUCTION ÁLLATTENYÉSZTÉS és TAKARMÁNYOZÁS Fôszerkesztô (Editor-in-chief): GUNDEL János (Herceghalom) Szerkesztô (Editor): REGIUSNÉ MÔCSÉNYI Ágnes (Herceghalom) A szerkesztôség

Részletesebben

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

184. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 20., szombat 184. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 306/2008. (XII. 20.) Korm. r. Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintõ

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E S J E L E N T É S 2 0 A N N U A L R E P O R T A l a p í t v a 1 9 9 1 S i n c e 1 9 9 1 L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É V E

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. A U G U S Z T U S * 8. S Z Á M A SÁRGA CICKAFARK VÉDELME N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági Állatés Növényegészségügyi

Részletesebben

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák!

A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A. Kedves Kollégák! A M A G Y A R S Z E M O R V R O S S A S T Á G 2 3. 0 1 É V I K O N G R E S S Z U S A Kedves Kollégák! A 2013. évi Kongresszus helyszíne immáron harmadjára is a jól bevált siófoki Hotel Azúr lesz, ahol

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK

ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK ÁLLATKERTI ÉS EGZOTIKUS ÁLLATOK EGYES SZERVRENDSZEREINEK MEGBETEGEDÉSEI BŐR, IDEGRENDSZER, ENDOKRIN- ÉS MOZGÁSSZERVEK DISEASES OF SELECTED ORGANS IN ZOO AND EXOTIC ANIMALS. INTEGUMENTARY, NEUROENDOCRINE

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben