I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM. Debrecen, 1980. november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980."

Átírás

1 I H\ ' ^ II. MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5. ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

2 A MTA Radiokémiai Bizottsága, a MTA Izotópalkalmazási, Izotóptechnikai, Sugárhatáskémiai, Radioanalitikai Munkabizottsága, a MKE Magkémiai és Radioanalitikai Szakcsoportja, a DAB Kémiai Szakbizottsága, a MKE Debreceni Csoportja rendezésében II.MAGKÉMIAI SZIMPÓZIUM Debrecen, november 3-5. Kossuth Lajos Tudományegyetem ELŐADÁSOK KIVONATAI KLTE DEBRECEN 1980.

3 A szimpóziuni elnöke: Titkár: Szervező Bizottság: Schay Géza akadémikus Mádi István Bányai Éva Földiák Gábor Keömley Gábor Lengyel Tamás Nagy Lajos György Róder Magda Sirokmán Ferenc Tóth Géza A kötet a szerzők kéziratainak közvetlen másolásával készült

4 Ill, H E f A L O M A CSERENKOV-SUGÁRZÁS ALKALMAZÁSA 32 P MÉHESÉRE JTÖVÉ3JYI SZÖ ETEi SEH e Ambró le., ,, KORRÓZIÓÁLLÓ ACÉLOK KONTAaCDIÁCIQJÁIíAK ÉS DSKOíi- TAMI2ÍÁCTÓJÁNAK VIZSGALATA* Badacsonyi T., 'Maleezi.-r E», TJjhidy A»-né e Varga a......, ,, 4 HANOGRAMM TÖM2GÜ JSLZŐA1ÍYAG KINYERÉSE HAGYTÉR- POGATÜ POLTADÉKStEJTAKBÓL. Baranyai L a A KÖZEG HATÁSA 3 8 G1 ATOMOK KÉ1IAI REAKCIÓIRA Bsrsi K«a Vasáros L o, Ache tic J- * s <,. o» 12 RADIOAKTÍV ASYAGOK HIGAHYKATÓDOS ELEKTROLI2ISS Baljós x\ op Mo Vniílo.) Mádul I o,.., 14 SÜGÁ3STERILEZÉS HATÁSA 5S<?c m ~;í&l JSLSSTT RAJDIOGXÓGYSZBiffiS ALAPVETŐ TULAJDOÍÍSÁGAIi?A, Boóc A (, Sörko J o, ' , AI-ERIGT.TJM ÉS PLUTÓNI1M 320RPCIŐJA ZEliS'IÁJ.YOS CIRKÓFrü-á-FOSZPÁTOIí....,.., Borbély S s Gaiksiaá Bucgicó?J 5 S1 Mádi 1^ SÜGÁRKÉSÍXAI IOLY.IÚÍATOK TÁEGYAláSA MOSTE-CARIO MÓDSZSHREI!a Botár L, Vidócsy?......,.,.. <,. * 2n PBLFSZE'TŐ FELÜXETI RÉTEGES ADALÉKAIIYAGAX SOIÍCEIITRÁCIÜPROÍ'ILJAUAK ÜEGHATAROZÁSA 1 UT.RO5- AKT1TACJ.ÜS AHA1IZIS SSGITSSGETOL, r.-né e9 Sörök G, s Zoaalíi T» 9 JPuskás L. 30 A CI1CL0HEXAIÍ0L KiT.A.LlTlKÜ"S ÍÍTALAKULÁSASAK VIZSGÁLATA SSEJT-14- JELZÉS SEGÍTS <SGEVELo D0bri.1l0Tsz.-r7 A.-náo,?aál 2» 9 Tétényi P, * t. 3 : 1- ALUlIBlXULlOa GYORSÍTÓVAL ÍOALAKITOTT 1Í0SYEE*- ZIÓS RÉTEG. Brozda T.,, MalecaJci E 3Í Varga I» «.»..» 38

5 17. ORTO-SZUBSZTITUENSEK HATÁSA PENIL-ESZTEREK REAKTIVITÁSÁRA NUKLEOPIL SZÜBSZTITÜCIÜS PO- LYAiíATOKBAN. Dutka?., Kőmives T., Márton A. P 42 A VVR-SM KUTATÓ ATOMREAKTOR ERBERKÖRI AKTI- VITÁS MÉRÉSÉNEK TAPASZTALATAI. Elek A., Tóth M., Bakos L., Vizdoa G NEUTRON-KÖLCSÖNHATÁSOKON ALAPULÓ RADIOMETRI- KUS MEROMÓDSZEREK ALKALMAZÁSA POLYAI»IATOS IPARI TECHNOLÓGIÁKBAN. Paludl Gy., Házi E.. 50 A PAKS? ATOMERŐMŰ KÖRNYEZETÉBEN A LÉGTÉR RADIOJÓD KONCENTRÁCIÓJÁNAK ELLENŐRZÉSI MÓD- SZEREI. Pelaér I., Biró* J., Lancsarics Gy. f Szabadi-Szende G. 54 A NEUTRONAKTIVÁCIÓS TECHNIKA KOPÁSVIZSGÁLATI ALKALMZÁSA. Podor J 58 NITROXJL STABILIS GYÖKÖK ALKALMAZÁSA A SUGARKEMIAI VIZSGÁLATOKBAN. Hardy Gy.-né /Putirszkaya Galina/ 62 RADIOMETRIKUS 2IÓDSZER KIS PÜTŐÉRTÉKÜ SZENEK HAMUTARTALUÁNAK POLYAUATOS LIERÉSERE, Házi E., Paludi Gy., Csapó Z 66 TALAJMINTÁK VIZSGÁLATA RÖNTGENPLUORESZCENCIÁS ANALÍZISSEL. Hegedűs D., Nagy L. Gy. y Gresits 1 70 UETALLO-ENZIUEK NYOMELEMTARTALMÁNAK VIZSGÁLA- TA RÖNTGENFLUORESZCENS ANALÍZISSEL. Hegedűs D., Nagy L. Gy., Gresits I A NORMÁLELOSZLÁS ÁLTALÁNOSÍTÁSA A KÜLÖNBÖZŐ PLUIDIZÁLT RENDSZEREKBRIT RADIQINDIKÁCIÓS MÓDSZERREL MÉRT SZEMCSESEBESSEG-ELOSZLÁS LEÍRÁSÁRA. Hodány L 78 NYOMJELZŐS TECHNIKA ALKALMAZÁSA ELEKTRO- SZORPCIOS JELENSÉGEK VIZSGÁLATÁRA. Horányi Gy 84 NÖVÉNYVÉDŐSZEREK LEBOMLÁSÁNAK VIZSGÁLATA TERMÉSZETES VIZEKBEN. Horráth. L. * 88

6 V. TRICIUML^L JELZETT VTZ MOZGÁSÁNAK MATEMA- TIKAI MODELLJE. Horváth. L. G., J. K. Miettinen, Podorné Caányi? 91 A NAGYP0NT0S3ÁGU TülIEGllÉRSS SZEREPE A RA- DIOAKTÍV HITELES ANYAGiUNTÁK ELŐÁLLÍTÁSÁ- BAN. Horváth Gy., Szokolyi L 96 DEUTÉRIUM HELYETTESÍTÉS HATÁSA AZ ACETO- NITRIL GŐZNYOMÁSÁRA. Jancsó G., Jákli Gy., Koritsánszky T HITELES RADIOAKTÍV ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSE AZ ORSZÁGOS HERSSJGII HIVATALBAN. Jedlovszky R., Szokolyi L., Szörényi A GÁLILIA-REFLZZIÓS 2IÓD3ZSR ALKALMAZÁSA SZUÍT- SZABÁLYOZÓ TÁYÁDÓ KIDOLGOZÁSÁRA. Jeliakó B., Hasi E 106 A VAS AIÍÓD03 OLDűDÁSÁIÍAK TAIIULHÁiríOZÁSA RADIOELEKTROKÉMIAI ÜÓDSZERREL. Joó P., Kónya J., Bánhidi 0., Kardos M SZILÁRDTEST NYOMDETEKTOROK ALKALMAZÁSA NEUTRONPORRÁSOK ZÁRTSÁGÁNAK VIZSGALATIRA. Kocsis Zs., Házi E 114 A TOLUOL SUGÁRHATÁSKÉIIAI OXIDÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA SZERVES FÁZISBAN. Kovács L SZDÍKROCIKLOTROIJIIAL ELŐÁLLÍTOTT RADIO- NUKLIDOK KINYSRÉ3E PÉI^IOLVADÉKOKBÓL ÉS ELVÁLASZTÁSUK GÁZTERMOKROMATOGRÁPIÁS MÓD- SZERREL. Kovács Z. 122 HETEROGÉN IZOT.ÓPCSERE-REAKCIÓK TANULMÁNYO- ZÁSA BARITON ES A KRI3TÁLYP0R PAJLAGOS PE- LÜLETÉNEK MEGHATÁROZiíSA. Kónya J., Imre L HETEROGÉN IZOTOPCSERE VIZSGÁLATA KRISTÁ- LYOS CIRKÓNIUM-FOSZFÁTON. Környei J., Szirtes L 130 ' TOLUOL VIZES OLDATÁNAK SCJGÁRKÉMIAI OXIDÁ-* CTÖJA. Kroó E 134

7 VI. A NEUTRONAKTIVACIÓS ANALÍZIS HELYE A BIO- LQGIA; ANYAGOK NYOMELEHANALITIKAI VIZS- GALATÁBAN. László K. r Nagy L. Gy., Török MÖSSBAUER-SPEKTROSZKÓPI;A ALKALMAZÁSA KAR- EONIL KLASZTEREKBÓL ELŐÁLLÍTOTT Pe/SiO, ÉS RuFe/SiO- KATALIZÁTOROK VIZSGÁLATÁRA. c Lázár K.f Hagy D. L. t Guczi L 142 RITKAFÖLDFÉMEK SÓOLVADÉKBÓL VÉGZETT EXTRAKCIÓJÁNAK HYOaJELZESES VIZSGÁLATA. Lengyel T. 146 TITÁN-FQSZFÁT SZORBENS ELŐÁLLÍTÁSA, MINŐ- SÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA. Ludmány A. f Török G., Nagy L. Gy... «,. 150 KL2 KAZÁNSZERKEZETÍ ANYAGBQL KÉSZÜLT IPARI BERENDEZÉS KORRÓZIÓS VIZSGÁLATA. Maleczki., Házi E., Faludi Gy., Horváth J. 154 PROMETHIim-147 SZEKUNDER FORRÁSOK XRF CÉLOKRA. Uangllár P., Király i 159 HAZAI ELŐÁLLÍTÁSÚ FÜLpSOR ÉS BERENDELÉ- SEI BETA-SUGARZÓ IZOTÓPOK FELDOLGOZÁSÁRA, líaogliár P., Ilándli J., Gáspár A P-^ILQL ÉS SZÁRMAZÉKAINAK SUGÁRKÉMIAI OXIDÁCIÓJA VIZES OLDATBAN. Katus L-né 167 IZOTÓPOS KET.TŐSJSLZÉS KATALITIKUS REAKCIÓK MECHANIZMUSÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁBAN. Matusek K.» Guczi L., A. H. Weiss RADIOAKTÍV ANYAGOK LEVÁLÁSA PLATINAANÓDON Mádi I T SZENNYEZETTSÉG ELLENŐRZÉSE A KFKI KÖRNYEZETÉBEN. Molnár J. Padosné Farkas É., Tóth M METILÉNHIDAS FERROCÉNSZÁRMAZÉKOK MÖSSBAUER SPEKTROSZKÓPIAI VIZSGÁLATA. Nagy G. A., Hillman M 183 RADIOAKTÍV ALKÁLIFÉM-IONOK ELVÁLASZTÁSÁRA ALKALMAS SZERVETLEN IONCSERÉLŐK VIZSGÁLATA. Hagy J«, R. S. Fuentes, Mádi 1 186

8 711. PÓRUSOS SZORBEIÍSEK VIZSGALATA IZOTÓBíOLE- KULACSERÉVEL. Nagy L. Gyv, fóti Gy., Morarcsik Gy KÖRNYEZETI FALL-OUT iffitták FELDOLGOZÁSA MIKROIONCSERÉLÓ GYANTÁVAL. Ormai P., Fehér I, 194 "BED ACRYLIC 11 DOZIMÉTEREK BESUGÁRZÁST KÖ- VETŐ SZIN-VISSZAALLÁSI FOLYAMATÁNAK VIZSGA- LATA. Patkó J., Beké D., Herbák J 198 SZOLOK ADSZORPCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA RADIOAK- TÍV JJYOHJELZŐS MÓDSZERÜL. Párkányiné Berka M., Bolyós A., Farkas I«, Uádi I 202 A CITOKpJBT-SZERií REGULATOROK HATÁSÁNAK TESZTELESE A FOTO- ÉS A FEHÉRJE SZINTÉZIS SORÁN, RADIOíCTRIiíUS MÓDSZEREKKEL. Fozsár B. I., Szarvas T. B., Simon L. P HERBICID /EPTC/ METABOLIZJIÜSÁNAK VIZSGÁLATA IZOTÓP NYOMJELZÉSES MÓDSZERREL. Puiay H., Horváth L., Volford J. 210 RADIOIZOTÓPOS VIZSGÁLATOK NÉHÁNY TAPASZTA- LATA. Róna V 213 ATOIÍERÓIÍÜYI RADIOKÉMIAI LABORATÓRIUM PELA- DATAI ES MÓDSZEREI. Schunk J., Bogáncs J., Pintér T Ca MÉRÉSE KÖRNYEZETI MINTÁKBAN Segesváry G., Gimesi O. t Bányai É., Farkae A. 219 ^C-VEL JELZETT NÖVÉNYI FEHÉRJÉK SZÉTVÁ- LASZTÁSA PAG ELEKTROFORÉZISSEL ÉS A RADIO- AKTIVITÁS MEGOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA. Simon L. P., Szarvas T., Pozsár B, 224 A MOLIBDÉN-TRIOXID-HIDRÁT FELÜLETI REAKCIÓI. VIZES KÖZEGBEN. Szalay T., Pásztor E. 228 A HTO FOTOLITIKOS BOMLÁSÁNAK MÉRÉSE IRICIÁLT METABOLITOK /FORMALDEHID, SZÓLÖCUKOR/ SZINT- JÉNEK MEGHATÁROZÁSÁVAL, KUKORICA LEVELÉBEN. Szarvas T* B. Pozsár B. I., Simon L. P

9 VIII. SZINTETIKUS SZERVETLEN IONCSERÉLŐK ALKAL- MAZÁSA RADIOKÉMAI ELVÁLASZTÁSI FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN. Szirtes L., Környei J,, Zsinka L A NEUZSTKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÓ LIÉRÉSSK ERED- MÉNYEI SS JELENTŐSÉGE A RADIOAKTÍV HITSL2S ANYAGMINTÁK KÉSZÍTÉSÉNÉL. Szokolyi L. t Szörényi A,. 239 C,k ;.WkS PEKTROUETRIAI MÉRŐ- ÉS KIÉRTÉKELŐ RENDSZER KÖRNYEZETI HINTÁK RADIOAKTIVITÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA. Zombori P., Andrási A., Rónaky J KÉT LÉPCSŐBEN KIALAKÍTOTT KONVERZIÓS RÉTEG VIZSGÁLATA RaDIOIZOTQPOS INDIKÁCIÓVAL. Varga I., Badacsonyi T., LJaleczki E TRANSZPORTFOLYAMATOK VIZSGÁLATA NÖVÉNYEK- BEN SUGÁRABSZORPCIÓS ÉS KVANTITATÍV MIKRO- RADIOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL. Varró T., Somogyi Gy. t Mádi I. 251 A MOSS BAUER-SPEKTIiOSZKÓ PIA NÉHÁFf ELEKTRO- KÉMIAI ALKALMAZÁSA. Vértea A., Nagy K.-né 255 A POZITRÓNIUMKÉPZŐDÉS VALÓSZÍNŰSÉGÉNEK VIZSGÁLATA ETANOLBAN, KLOR-BENZOL ÉS PER- KLÓRSAV ELEKTRON "SCAVENGEREK" JELENLÉTÉ- BEN. Vértes A., Balásházy I», Ranogajec-Komor M. 259 ASZTÁCIUM REAKCIÓI AROMÁS VEGYÜLETEKKEL. Vasáros L., Noraeyev Yu. V., Bérei K NÉHÁNY JELZETT NÖVÉNYVÉDOSZER SZINTÉZISE. Volford J., Horváth L 265 RADIO JÓDDAL.JELZETT VEGYÜLETEK ADSZORPCI- OS KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSA BETÉR ELUENS ALKALMAZÁSÁVAL, Tóth G 268 TECHNÉCIUM-99m-MEL JELZETT FÉMKOMPLEXEK JELENTŐSEGE A DAGANATOS BETEGSÉGEK KORAI FELDERÍTÉSÉBEN. Törkő J 272

10 EC. TELEPÍTHETŐ KÉMIAI FELDOLGOZÓ RENDSZER. Török G., Ruip J., Vodicska M 275 RADIOAKTÍV VIZEK DEKONTAHINÁLÁSA CIRKÓ- NIUM-FOSZFÁT SZ0RBEN5EX2EL. Török G., Vajda N., Fóti Gy. t Nagy L. Gy. 279 NUKLEÁRIS MÉRÉSI ADATGYŰJTŐ- ÉS ADATFEL- DOLGOZÓ RENDSZER. Török G., Zagyvái?., Kruppa E 283 OLDATOS FORGÓKORONGOS MÓDSZER NYOMJELZÉ- SES VIZSGÁLATA, Ujhidy A.-né, Maleczki E 287 KIS SZÉNATOaSZÁilU GYŰRŰS SZÉNHIDROGÉNEK SZINTÉZISE. ' Eursicsné Szekeres E \ 292 IilPULZUS-RADIOLIZIS VIZSGÁLATOK NANOSZE- KUNDUMOS TARTOMÁNYBAN ALKÉNEKKEL. Cserép Gy 296 KETTŐSEN ADALÉKOLT SZÉNHIDROGÉN-RENDSZB- REK RADIOLIZISE VIZSGÁLATÁNAK UJABB ERED- MÉNYEI. Földiák G 300 RADIOAKTÍV ÍIETILJODID LEVÁLASZTÁSA LEVE- GŐBŐL SZILÁRD ADSZORBENSSEL. Friedrich. V. 304 KORRÓZIÓ TERMÉKEK TERJEDÉSE ATOXBRŐUÜVI VÍZKÖRÖKBEN. Horváth L.G.,M.Snellman A FOLYADÉKPÁZISU BUTIL-CIKLOPROPÁN IZO- MEREK RADIOLIZISE. Kovács A., Buraicsné Szekeres E., Földiák G. 312 DIMETIL-CIKLOHEXÁirOK RADIOL$ZISÉNEK ÉS FOTOLIZISÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA. Kozári L., Wojnárovits L., Földiák G RADIOJÓD IZOTÓPPAL JELZETT PROSZTAGLANDI- NOK ÉS MSTABOLITJAIK ELŐÁLLÍTÁSA. Mucha I. 5 Tóth G., Tanács B FROPANOL ÁTALAKULÁSA FÉMOXIDOKON GAJDUL* SUGÁRZÁS JELENLÉTÉBEH. Pálfi S., Sárkány A., Tétényi P 323

11 p ATAláXULASA /"-SUGÁRZÁSSAL BESU- GÁRZOTT Pt/r-Al-O-, É3 I1/MS-5A KATAUZÁTO- Saauar Gy., Györgr I» 9 Pöldiák G o o., o 327 SGY SERÜ MÓDSZER EJHOLÍOGÉN SUGÁRHATÁSKÉMI- AI ÉS PO0?OKÉMIAI REAKCIÓK KWETIXÁJÁSAK. KÖ- ZELÍTŐ 7I2SGÁLATÁ3A. Szoűdy fog Földiák G«. Sessei Ca«, a. o 331 SZSRKEZSTI HATÁSOK EHSDB'jS AZ ALSMOK HADIG- LIZISÉEE3. L, t Pöldiás G, o, a,.. e 335 ELŐADÓK ÉS TÁRSSZERZŐK NÉVJEGYZÉKE. s 339

12 A CSSREHKOT-StTGafiZAS ALKALMAZÁSA 3 2 P KÉRÉSÉRE NÖVÉNYI SZÖVETSKBM The use of Cerenkov-radiatlon for the essay of plant tissues Hehetvegyipari Kutató Intózet.Radiokémiai Osztály,Veszpréis Research Institute for Heavy Chemical Industries,fiadiochemiatry Department,Veszprém Summary The Qerenkov-radiation produced by the p> -emitter "p extracted from plant tissues was applyed to check the translocation of the radioactive fertilizer in maize.the paper deals with the influence of the dry material concentration affecting the efficiency of the measurement.to calculate the absolute radioactivity /dpm/ the chanel ratio method -was used for the quench correction.the experiments show Jttfe the range of the dry material concentration in which the method nas applicable. A mezőgazdaság kemizálásával, a miitrágyázás és a növén?védószer kutatásokkal kapcsolatosan egyre szélesebb körben alkalmazzák a nukleáris méréstechnikát.az általában szóbajöhető jelző izotópok, a tricium és a ^C kis energiájú (3-sugárzása a jelzett, un.indikátormolekulák mérésére szükségessé tette a folyadékszcintilláciős mérőműszerek használatát.a müszerállomány elterjedése megteremtette a Cserenkov-sugárzáson alapuló mérések feltételeit is, amelyek a kemény (i-sugárzó izotópok szcintillátor nélküli mérését tudják'biztositani. 1 " 6 Előadásunkban radioaktív foszforral jelzett műtrágyának kukoricanövényben végbemenő felszívódására, az akkumulációs helyele kimutatására végzett llo napos tenyészidejű kísérleteinknél alkalmazott mérések egy részéről számolunk be^a IC napon-

13 kinti mintavételnél a foszfor transzlokációját autóradiográflásau is követtűk, mig a quantitativ értékeléshez szükségessé Tált a radioaktivitás mérésén alapuló módszer kidolgozása, tekintettel a növényi részek - gyökér, szár, levél - eltérő geometriai tulajdonságaira.az aktititásmérésekhez az ismert Btily6,légszáraz nötényi részeket a szcintilláciős ktivettában lnfralámpa alatt ee HgSO.-val, majd H-Og hozzáadásával elszintelenitetttlk az oldatét.tégtérfogatként 15 ml-re ioncserélt vízzel egészítettük ki. A kioltást / quenching/ csatornaarány módszerrel határoztuk meg, amelyhez quenehsorozatot készítettünk. Az abezolutaktlvitáa-adatok / dpm/ számitására ar Országos MérésUgyi Hivatal által készített standardot használtuk fel. Mérőműszerként a Searle cég Huelear Chicago Mark II jelti, FDS/3 mikroprocesszorral vezérelt folyadékszcintilláciős műszert használtuk. Az ismert szárazanyag-tartalmú és aktivitású minták mérési adataibői a mérési hatásfok /E/ versus csatornaarány összefüggését harmad és ötödfokú polinommal közelítettük. Méréseink célja elsődlegesen az volt, hogy meghatározzuk a Cserenkov-sugárzáson alapuló aktivitásadatokból a módszer hatásfokát,továbbá azt a szárazanyag-tartományt, amelyen belül a módszer alkalmas nagyszámú mintasorozat mérésére a mérőberendezés által bistositott automatikával és kiértékeléssel. A mérési adatok azt mutatják, hogy a 15 ml folyadéktérfogatban, ötödfokú közelítést alkalmazva,mintegy 2o mg/15 ml koncentráció alatt tudunk 2o 56-nál nagyobb mérési hatásfokot elérni.a koncentráció csökkentősével elérheti az adott módszerrel az irodalomban közölt $-os mérési hatásfok.figyelembe véve a módszer előnyeit a mintaelskészitésnél, az alacsonynak tűnő mérési hatásfok ellenére elterjedőben van a különféle biológiai eredetű minták aktivitásmérése a Cserenkov-sugárzás alapján.

14 2aa tanklat a CaarankoT~augár»áaaal maghatásosott caatoxnaarányt,alnt a aslnkioltáa /asiaquanching/ mértékét agyaa a- nyagok koneentzáeiőjáoale aegbatirosásái* is ^ l.pa.caxaakor,c.ju 3d. Ü.S.S.B. 2»45X A934/ 2Jl.P.Faxfc»r v C«ratücoT eooating and othar apaelal topioa. Bd.dia.CxoektLlqold acintlllatlon cooatlng.vol.^»237» A973/. 3.CI.fiorrocks ( ipplicatioii of liquid aeintillatioa counting, A.P.,New Tork.p.263,/1974/. 4.H.H.Boaa,Theory and application of CaraokoT counting. Sd. ia»a Jíoujaim,C.EdiaapL.I.WaibatLiqaid acintillation, aeianea and tachaologj,l.p.p,79»/1976/. 5. F.FriCiV.PaTlickova.Int.J.of lppl.bad.and Iaotopaa,7ol.J26, 3O5./1975/. 6. B.Caxmon,ibid.Vol.2g,97,/1979/. 7. ijlabxdya CaerenkoT-augárcáa felnaaználáaa nagyanargiáju ^. su^ársó isotópot tartaliaasé nöténji minták aoasolut aktititáaáoak m<xéaére. 91O.as.HE7IKI katatáal jalantáa, A977/.

15 KORRŐZIŐALLŰ ACÉLOK KONTAMINALÖDASANAK ÉS DEKONTAHINACIQJANAK VIZSGALATA Investigations on the Contamination and Decontamination of Stainless Steel Samples Badacsonyi T., Haleczki E., üjhidy A.-né. Varga I. Veszprémi Vegyipari Egyetem Radiokémia Tanszék, Veszprém Veszprém University of Chemical Engineering Department of TRadiochemistry X25 85 The adsorption of I and Sr and the decontamination efficiency of various agents have been tested on stainless steel samples. Radioactive preparations with and without carrier material have, been used. The sorption factors have been used to determine the extent of contamination obtained by dipping the sample into the solutions. The decontamination factors and the percentage remaining activity value* have been used to characterize the efficiency of the various de-. contaminating agents. Minden radioaktív izotóppal foglalkozó munkahelyen számolni kell a különböző felületek, eszközök é» berendezések szennyeződésével. A magkémiai laboratóriumokban nagyobb *érvü kontaminációt általában előre nem látott események okozhatnak, a jelenleg üzemben lévő atomreaktor típusoknál viszont a primer hűtőrendszer felülete - zavartalan munkavégzés esetén is - elkerülhetetlenül szennyeződik. A kontamináció, illetve a dekontamináció folyamata sokféle és nehezen értékelhető részfolyamatokon keresztül valósul meg. Általában ugy tekinthető, hogy a kontamináció adszorpció

16 5 hemiszorpciő vagy mecfcanikus igénybevétel eredményeképpen következik be. A dekontaminálás hatékonyságát elsősorban a kontamináló anyag és a szennyezett felület közti kölcsönhatás határozza meg, amely igen sokrétű lehet és több részfolyamat eredője. Munkánk során OX18H1OT minőségű korrózióálló acél felületén tanulmányoztuk a I és Sr radioaktív izotópokkal a kontamlnálódási és dekontaminálási folyamatokat. A munkát laboratóriumi modellkísérlettel végeztük, az üzemivel azonos körülmények mellett. A kísérletekhez hidegen hengerelt és szemcseszórással kezelt mintákat alkalmaztunk. A kontamináló oldatok radioaktív koncentrációja 74 kbq/an volt. A vizsgálathoz felhasznált lemezek felületi minőségének különbözősége elkerülhetetlenül a mérési eredmények szórását vonja mag* után. A számos kipróbált felületelőkezels eljárás közül a kevert savas eljárás bizonyult a legjobbnak a felületi rétegek eltávolítására. Az igy kialakított felületek a kisérletsorozaton belül közel azonos tulajdonságuak voltak. A passzív réteg kialakulását Schweigert- -próbával ellenőriztük. A kontamlnálási és dekontamlnálási kísérleteket mártö el- 125 járással folytattuk le. A I gamma-sugárzását 1 an-es NaI/Tl/ szcintillációs kristállyal, a Sr gamma-sugárzását pedig 25 «n Nai/Tl/ kristállyal detektáltuk. A kontaninálödás mértékét az adszorpciös faktorral, a dekontamináció mértékét pedig a dekontamináciős faktorral, illetve a százalékos maradék relatív aktivitással jellemeztük. A szükséges szennyezési és mentesítési ids megállapítása céljából különbözs körülmények között felvettük a kontarainálási és dekontamlnálási kinetikus görbéket. A 125 I radioaktív izotóp hatásának vizsgálatán*! hordozómentes és különbözs hordozó-koncentrációjú oldatokkal végeztük a méréseket /0,01 mh/dm 3, 0,1 mm/dm 3 és 1 ram/dm 3 NaI /. A mérési eredmények alapján a hordozómentes Izotópnál a telitési ids 120 perc körüli értéknek adódott, az'adszorpció* faktor értéke, a 0,5 perc kezelési időnél mért relatív aktivitást alapul véve 4,15 volt. A hordozó hozzáadása következtében jelentősen csökkent az adszorbeált radioaktív anyag awnnylaége.

17 6 A hordozó koncentrációjának növelésével «változás ne«egyenesen arányos, de a megkötött mennyiség egyre kisebb lett. A nátriua-jodid hordozót tartalmazó oldatoknál a telitési lds 60 perc körüli érték volt. Az adszorpciós faktor átlagosan 3,5-re csökkent.. A dekontamináciős vizsgálatoknál a kisérletsorozatban dekontaaináló anyagnak desztilláltvizet, 0,5% NaOR +0,51 KMnO^ vizes oldatát és 10 g/dm 3 HNO g/dm 3 C 2 H 2 O 4 vizes oldatát választottuk. A dekontaminálást 60 C-on végeztük. A dekontaminaló oldatok közül a lúgos kálium-permanganát bizonyult a leghatásosabbnak. E dekontemlnálőszer hatásosságát a hsnérsékletváltozás függvényében is vizsgáltuk /25-8O C/. A dekontaminálás szempontjából a legjobb eredmény 80 C-on érhető el, de ezen a hőmérsékleten nagy a párolgás! veszteség és jelentős a mangán- -oxid kiválása is. 60 C hőmérsékleten torténs kezelésnél ezek a káros hatások csak kevéssé mutatkoztak, ezért ezen a hőmérsékleten célszerű a dekontaminálást végrehajtani. A minimális maradék aktivitást 20 perces kezeléssel tudtuk elérni.. A hordozót tartalmazó oldatokkal történs szennyezésnél és a lemezek mentesítésénél a maradék relatív aktivitás, valamint a dekontamináció ideje a növekvs hordozőkoncentrációval csökkent. A dekontamináciős idő 0,01 mh/dm hordozó alkalmazása esetén 5 perc, 1 mm/dm értéknél pedig már csak 1 perc volt. A 85 Sr radioaktív izotóppal végzett kísérleteknél esztergált-passzivált, hidegen hengerelt-passzíváit és homokszőrt felületeken végeztük a kísérleteket 103,6 GBq/g Sr izotópot tartalmazó stroncium-klorid oldattal, az elszoekben már ismertetett radioaktív koncentráció beállítása mellett. A homokszőrt lemezek kevert-savas kezelést nem kaptak, csupán forróvizben történs tárolással tisztítottuk meg a lemezeket. A kontaminációt a jódos vizsgálatokhoz hasonlóan végeztük. Tapasztalataink szerint a kontamináció minden felületen viszonylag gyorsan végbemegy, a telitési ids 30 perc körül volt. Az adszorbeált aktivitás a porozitás növekedésével nőtt. Az adszorpclós faktor az esztergált-passzlvált felületen 3,02, a hengerelt - passzíváit felületen 3,35, a homokszőrt felületen

18 7 pedig 3,86 volt. A stronciummal történő szennyezésnél a vizsgált felület minősége jobban befolyásolja a kontamináció mértékét, mint a jód esetében. A dekontaminálast ez esetben is több oldattal elvégeztük és a vizsgált oldatok közül a 1eghatásosabbnak a 10 g/dm 3 oxálsavat és 10 g/dm salétromsavat tartalmazó oldat bizonyult, 60 c kezelési ids mellett. A passzíváit felületeken a dekontamináció 10 perc alatt végrehajtható, a homokszórt felületeknél viszont a mentesítés csak 5 percet vesz igénybe. A dekontaminációs faktorok értéke az esztergált-passzivált felületeken 16,7, a hengerelt-passzivált lemezeken 98,3, a homokszórt mintáknál pedig 200 volt. A homokszórt lemezek - pórusos felületük ellenére - jól dekontaciinálhatőnak bizonyultak.

19 NANOGRAMM TÖMEGŰ JELZŐANYAG KINYERÉSE NAGYTÉRFOGATU FOLYADÉKMINTÁKBÓL Recovery of nanogramm-mass tracer from big-volume liquid patterns Baranyai La. jo a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, 1525.Budapest H' 77. Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences During air-pollution investigations we wanted to recover nanogramm mass Dy tracer from 500 ca 3 absorbing liquids in order to make the tracer technically suitable for neutron- -activation and at the same time to separate ic from the most disturbing alkali elements. The recovery of extraordinarily little mass tracer was solved by adding different carriers artifically and co-precipitating them with the Dy tracer. In this paper the circumstances, sensitivity and efficiency of recoveries are detailed. BEVEZETÉS A neutronaktivációs analízis gyakorlati alkalmazásai során gyakran felmerülhet olyan igény, hogy az ipari folyamatokból, a természetben előforduló nyersanyagokból vagy egyéb mintavételi helyekről származó nagy térfogatú mintákat a neutronbesugárzásra alkalmas állapotba hozzuk, azaz térfogatukat nagyságrendekkel csökkentsük, vagy belőlük a mérni kivánt komponenseket koncentrált formában kinyerjük. Legutóbb egy környezetvédelmi téma kapcsán adódott olyan feladat, hogy a légtérbe mesterségesen kibocsátott Dy O jelzőanyagnak elnyelető folyadékokban való megkötése után az 500 ca 1 térfogatú folyadékmintákból a jelzőanyagot szilárd alakban kinyerjük. A rendelkezésünkre álló minták és a kinyerni kivánt jelzőanyag térfogatának és halmazállapotának figyelembevételével

20 9 a Dy szilárd alakban történő kinyerésére a csapadék formájában történő leválasztás látszott alkalmasnak. A Dy várható tömege mintánként a mikrogramm és nanogramm tartományba esett, ezért a leválasztás hatásfokának és érzékenységének ellenőrzésére a radioizotópos nyomjelzéstechnikát használtuk, amely a Dy előnyös neutronaktiválási tulajdonságai miatt ilyen kis a- nyagmennyiségeket is jól érzékel. A leválasztásokat különböző koncentrációjú -^Dy radioizotóp oldataiból többféle lecsapószerrel végeztük el és a leválasztások hatásfokát az eredeti oldatok - B - és a keletkezett sziirletek - B - radioaktív koncentrációinak hányadosával jellemeztük: B - B c m = x. íoo /i/ A csapadékokat szűréssel távolitottuk el az anyalugtól, szűrő anyagként a neutronaktivációs analizis szempontjából megfelelő tisztaságú Whatman-4l tipusu szűrőpapírt használtunk. A minták radioaktív koncentrációinak mérésére szcintillációs méréstechnikát alkalmaztunk, a amplitúdó-analizátorral határoztuk meg. A DY LEVÁLASZTÁSA CSAPADÉK ALAKJÁBAN Dy gamma-intenzitását egycsatornás A ritkaföldfémek csoportjába tartozó Dy-ot oxalát, foszfát, karbonát, hidroxid és fluorid alakjában lehet csapadékba vinni, oldhatósági tulajdonságai miatt az első három lecsapószer használható kvantitatív leválasztásra. A radioizotópos nyomjelzéssel ellenőrzött leválasztásokhoz ammóniumoxalátot, ammóniumortofoszfátot és ammóniumkarbonátot alkalmaztunk lecsapószerként. A különböző koncentrációjú Dy-oldatok leválasztása és szűrése utáni ellenőrző mérések e- redményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. A mérési adatok szerint 10 mg Dy leválasztása még teljes volt, de mikrogrammnyi mennyiségek már nem váltak le. Közvetlen lecsapással tehát nem nyerhető ki az a Dy mennyiség amely célkitűzésünkben szerepelt. További vizsgálatainkban az u.n.

21 lo koprecipitáció - az oldatba hordozóként bevitt idegen ionok és a JDy együttes leválasztásának módszerével próbálkoztunk. ( 1. táblázat Különböző Dy-tartalmú oldatok leválasztásának hatásfoka a radioizotópos mérés alapján Oldat Le-választási hatásfok Dy-tartaima oxalátként foszfátként karbonátként 1OO mg 10 mg 1 mg íoo fie io fxe Ik t» AZ EGYÜTTES LEVÁLASZTÁS SZEMPONTJAJ ÉS MECHANIZMUSA A koprecipitáció valamely csapadék szennyeződése olyan anyaggal, amely a lecsapás normális feltételei kö- 2 3 zött oldatban marad. A leválasztás mechanizmusa szerint három fajtája ismert: elegykristály-képződés, felületi adszorpció és mechanikus bezáródás. A hordozó ion kiválasztásánál a csapadékos leválasztás és a neutronaktiválás kívánalmait együttesen kellett figyelembe venni. A hordozó ionnak az ismertetett lecsapószerekkel u- gyancsak kis oldékonyságú, jól szűrhető csapadékot kell képeznie és minél kisebb neutronbefogási hatáskeresztmetszettel kell rendelkeznie. Ezeket a feltételeket többé-kevésbé a Ca, Mg és Al ionok elégítik ki. Hatáskeresztmetszet-értékeik nagyságrendekkel kisebbek a Dy hatáskeresztmetszeténél és a keletkező radioizotópok gamma-energiái nem esnek egybe a Dy 9^.7 kev-es energiacsúcsával. A Dy LEVÁLASZTÁSA HORDOZÓK MELLETT A hordozó nélküli leválasztás - 1. táblázat - mérési eredményeiből adódott, hogy a leválasztandó ion törne-

22 11 gének a milligramm tartományba kell esnie. Ebből kiindulva a hordozóként bevitt Ca, Mg és Al ionok mennyiségét 10 uig-ban határoztuk meg. Az együttes leválasztásokkal elért leválasztás! Hatásfok-értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 2. táblázat Különböző Dy-tartalmú oldatok és 10 mg tömegű hordozók együttes leválasztásának hatásfoka Hordozó Oldat Leválasztás! hatásfok ion Dy-tartalma oxalátként foszfátként karbonátként Ca Mg 1O ug Al Ca Mg 1 /ug 73 Al ^ 100 Ca 100 -, 24 Mg 100 ng 16 - Al Ca Mg 10 ng - 0 Al 99 A mérési eredmények alapján 10 ng Dy 10 mg Ca és Al hordozó mellett oxalát, illetve foszfát alakjában kvantitative leválasztható. Ennél kisebb Dy-mennyiségek vizsgálata - a Dy gyors bomlása miatt - radioaktivan nem megoldható, de igen va lőszinü, hogy a leválasztásokra előirt 12 órás állásidő betartásával nanogramnok is leválaszthatók. A csapadékos leválasztás egyben elválasztást is jelent az aktivációs analízis szempontjából leginkább zavaró alkáli elemektől. IRODALOM 1. Schulek, E., Szabó, Z.L.z A kvantitatív analitikai kémia alapjai és módszerei, Tankönyvkiadó, Budapest, p.4l8 /1966/ 2. Kolthoff, I.: Treatise on anal. chem. Part I. p,748/1964/ 3. Kolthoff, X.,Sandell, K.:. Textbook of Quantitative Inorg. Analysis, New York, p.122 /1952/

23 12 A KÖZEG HATÁSA 38 C1 ATOMOK KÉMIAI REAKCIÓIRA Phase Effept on Chemical Reactions of ^Cl Bérei K., Vasáros U, Ache H.O." MTA Központi Fizikai Kutató Intézet,1525 Budapest Central Research Institute for Physics of Hungarian Academy of Sciences, 1525 Budapest "Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg VA 24061, USA Effect of physical and chemical properties of the medium on stabilization processes of recoil chlorine atoms produced via Cl/n.iT/ Cl nuclear reaction has been investigated in simple aliphatic,and aromatic systems. Chemical reactivity towards thermalized chlorine atoms as well as phase transition and the long range order of the medium /crystalline vs glassy systems/ was found to exhibit decisive influence on these processes. Finer details in the molecular order* however, e.g. differences in the molecular crystal structure, do not seem to play a significant role* Some conclusions could be drawn from these results on the relative contribution of thermal and hot reactions of ^Cl to the formation of labelled organic compounds* A közeg egyes fizikai és kémiai tulajdonságainak hatását vizsgáltuk a ^tt/n.jv^cl magraakció során képződő nagy energiájú klóratomok stabilizálódási folyamataira, egyszerű alifás és aromás vegyületekben. Diklór-benzolokéa klór-benzol különböző oldószerekkel készített folyékony elegyeit vizsgálva sikerűit megállapítanunk,hogy a közeg kémiai resfcciókészsége a termalizáit klóratomokkal szénben döntően befolyásolja a 39 Cl-atommal jelzett szerves termékek képződését* Ugyancsak meghatározó szerepe vmn a stabilized-

24 13 ós folyamatok kineneteláben közeg halmazállapotának ill* hosszútávú rendezettségének. Ezt bizonyítják a diklór-etánokkal és diklór-benzolokkal folyékony és szilárd üveges ill* kristályos közegben kapott eredményeink. A rendezettség finomabb eltérései, azonban, nem gyakorolnak észrevehető hatást a 30 C1 fö helyettesítési termékeinek keletkezésére, mint ezt a p-diklór-benzol 3 különböző polimorf fázisával kapott eredményeink mutatják. A tapasztalt ha- 38 tások összevetéséből következtetéseket vontunk le a Cl nagyenergiájú helyettesitéei folyamatainak és a kalitkán belüli termikus gyök-rekombinációnak viszonylagos ezerepére egyes jelzett termékek képződésében.

25 14 RADIOAKTÍV AHÍAGOK HTGAHYKATODOS ELEKTROLÍZISE Electrolysis of radioactive substances at a mercury cathode Bolyós A., M. Duflo*, Hadi I. Kossuth Lajos Tudományegyetem Izotóp Laboratóriuma Debrecen Isotope Laboratory, Kossuth Lajos University, Debrecen, Hungary *Laboratoire Curie, Institut du Radium, Paris Summary The kinetics of electrolytic deposition of radioactive CA 212 6^ substances / *Cu, Pb, J Zxx/ on a mercury cathode were investigated as a function of the electrode potential* It was found that for each potential ua equilibrium state is reached between the radioactive substance*, deposited on the mercury cathode and left in the solution. The critical deposition potential was determined from the potential dependence of the amount deposited in the equilibrium state. Radioaktív anyagok higanykatódos elektrolízisének vizsgálata két okból érdemel figyelmet; egyrészt a szélsőségesen hig oldatok elektrokémiai leválását meghatározó paraméterekre vonhatunk le következtetéseket, másrészt preparativ radiokémiai feladatokat lehet megoldani higanykatődos leválasztással. Preparativ radiokémiai alkalmazása elsősorban azért lehet előnyös, mert a higaoykatódon olyan - nagymértékben negatív normálpotenciálu - fémionok is leválnak amalgémképződés közben, melyek szilárd indlfferens elektródon nem választhatók le 1 "- 3. Sikeresen alkalmazták a higanykatódos elektrolízist radioaktív ritkaföldfémek elkülönítésére? elektrokémiai viselkedésük tanulmányozásárad Előadásunk-

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam

Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Pató Zsanett Környezettudomány V. évfolyam Budapest, Témavezető: Dr. Konzulensek: Dr. Dr. Dr. Homonnay Zoltán Varga Beáta Süvegh Károly Marek Tamás A csernobili baleset és következményei Mérési módszerek:

Részletesebben

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása

Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése Szakmai beszámoló az Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz című OTKA kutatás keretében végzett munkáról és az elért eredményekről (2002-2005) 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I

TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 137 146. TIOLKARBAMÁT TÍPUSÚ NÖVÉNYVÉDŐ SZER HATÓANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK KÉMIAI OXIDÁLHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA I. S-ETIL-N,N-DI-N-PROPIL-TIOLKARBAMÁT

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

'lo.g^ MA-3214. Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY pu-o-jt ( u. i ^ 'lo.g^ MA-3214 Go 1 /V Z. \flz I SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ELOÁRÁS SZILÁRD ANYAGOK BÓRTARTALMÁNAK ÉS ELOSZLÁ- SÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA NEUTRONAKTI VÁCI ÓS ANALÍZIS SEGÍTSÉGÉVEL MTA KÖZPONTI FIZIKAI

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA)

Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Radiokémiai neutronaktivációs analízis (RNAA) Vajda Nóra Irodalom: R. Zeisler, N. Vajda, G. Kennedy, G. Lamaze, G. L. Molnár: Activation Analysis a Handbook of Nuclear Chemistry -ben (szerk. A. Vértes,

Részletesebben

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám

HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL. Előadó: Tóth Barnabás és Kalász Ádám HULLÁMPAPÍRLEMEZHEZ HASZNÁLT ALAPPAPÍROK TÍPUSÁNAK AZONOSÍTÁSA KÉMIAI ANALITIKAI MÓDSZERREL Tóth Barnabás és Kalász Ádám 1 Hullámpapírlemez alkalmazási területe Hullámpapír csomagolás az ipar szinte valamennyi

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

A sugárzás biológiai hatásai

A sugárzás biológiai hatásai A sugárzás biológiai hatásai Dózisegységek Besugárzó dózis - C/kg Elnyelt dózis - J/kg=gray (Gy) 1 Gy=100 rad Levegőben átlagos ionizációs energiája 53,9*10-19 J. Az elektron töltése 1,6*10-19 C, tehát

Részletesebben

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása

Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Természetes vizek 226 Ra-tartalmának meghatározása Osváth Szabolcs, Szabó Gyula, Rell Péter, Kövendiné Kónyi Júlia OSSKI XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2014. május 13-15. Ivóvizek

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

KÖRNYEZETI MINTÁK 90. Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA. XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam. Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta KÖRNYEZETI MINTÁK 90 Sr AKTIVITÁSKONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport XXXIX. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Kristóf Krisztina Horváth Márk Varga Beáta

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette

A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI. Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette A NATO 2008. ÉVI NEMZETKÖZI RADIOLÓGIAI ÖSSZEMÉRÉSÉNEK (SIRA-2008) TAPASZTALATAI Vágföldi Zoltán, Ferencz Bernadette MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ, H-1101 Budapest, Zách. u. 4. e-mail:

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 2002 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI FELVÉTELI FELADATOK 2002 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Az írásbeli felvételi vizsgadolgozatra összesen 100 (dolgozat) pont adható, a javítási útmutató részletezése szerint. Minden

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel

Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel Oldószer Gradiensek Vizsgálata Szimulált Mozgóréteges Preparatív Folyafékkromatográfiás Művelettel /Study of Solvent Gradient by Simulated Moving Bed Preparative Liqiud Chpomatography Technology/ 1 Nagy

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid

TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM. Tizanidin-hidroklorid Tizanidini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.8.4-1 04/2015:2578 TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM Tizanidin-hidroklorid C 9H 9Cl 2N 5S M r 290,2 [64461-82-1] DEFINÍCIÓ [5-Klór-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)2,1,3-benzotiadiazol-4-amin]

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata

Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C

14C és C a nukleáris létesítmények 14N(n,p)14C MÓDSZERFEJLESZTÉS ÉS ALKALMAZÁSA A PIHENTETŐ MEDENECÉK VIZÉBEN OLDOTT SZERVETLEN C- MÉRÉSÉRE Molnár M. 1, Bihari Á. 1, Mogyorósi M. 1, Veres M. 1, Pintér T. 2 1 HEKAL, MTA ATOMKI Isotoptech Zrt, H-4026

Részletesebben

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez

Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez Bevezető Nagy Sándor: RADIONUKLIDOK ELVÁLASZTÁSA Leírás a Vegyész MSc Nukleáris analitikai labor 2. méréséhez A Függelékben két eredeti angol nyelvű szemelvényt olvashatunk néhány elválasztási módszer

Részletesebben

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n)

Általános kémia képletgyűjtemény. Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám (Z) Neutronok száma (N) Mólok száma (n) Általános kémia képletgyűjtemény (Vizsgára megkövetelt egyenletek a szimbólumok értelmezésével, illetve az egyenletek megfelelő alkalmazása is követelmény) Atomszerkezet Tömegszám (A) A = Z + N Rendszám

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS

TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 147 156. TDA-TAR ÉS O-TDA FOLYADÉKÁRAMOK ELEGYÍTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA STUDY OF THE MIXABILITY OF TDA-TAR AND O-TDA LIQUID STREAMS HUTKAINÉ GÖNDÖR

Részletesebben

Összefoglalás. Summary. Bevezetés

Összefoglalás. Summary. Bevezetés A talaj kálium ellátottságának vizsgálata módosított Baker-Amacher és,1 M CaCl egyensúlyi kivonószerek alkalmazásával Berényi Sándor Szabó Emese Kremper Rita Loch Jakab Debreceni Egyetem Agrár és Műszaki

Részletesebben

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás

ELEKTROKÉMIA. - elektrolitokban: ionok irányított mozgása. Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás ELEKTROKÉMIA 1 ELEKTROKÉMIA Elektromos áram: - fémekben: elektronok áramlása - elektrolitokban: ionok irányított mozgása Elektrolízis: elektromos áram által előidézett kémiai átalakulás Galvánelem: elektromos

Részletesebben

LACTULOSUM. Laktulóz

LACTULOSUM. Laktulóz Lactulosum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:1230 LACTULOSUM Laktulóz és C* epimere C 12 H 22 O 11 M r 342,3 [4618-18-2] DEFINÍCIÓ 4-O-(β-D-galaktopiranozil)-D-arabino-hex-2-ulofuranóz- Tartalom: 95,0 102,0

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök.

Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK 3.5 6.5 A Diclofenac gyógyszer gyorsított mineralizációja Tárgyszavak: Diclofenac; gyógyszermineralizáció; szennyvíz; fotobomlás; oxidatív gyökök. A gyógyszerek jelenléte

Részletesebben

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei.

Síkkromatográfia. Kapacitásaránynak (kapacitási tényezőnek): a mérendő komponens állófázisában (n S ) és mozgófázisában (n M ) lévő anyagmennyiségei. Síkkromatográfia A kromatográfia a többfokozatú, nagyhatékonyságú, dinamikus elválasztási módszerek gyűjtőneve: közös alapjuk az, hogy az elválasztandó komponensek egy állófázis és egy azon, meghatározott

Részletesebben

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő

összesen 18 fő, ebből Ph.D. 3 fő, kandidátus 5 fő, MTA doktora 10 fő 1. A tudományos bizottság neve: MTA Radiokémiai Tudományos Bizottság 2. A tudományos bizottság tisztségviselői: elnök: Homonnay Zoltán, titkár: Szentmiklósi László 3. A bizottság létszáma: tagjai: Farkas

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia MŰSZERES ANALITIKA ANALYSIS WITH INSTRUMENT A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia Kulcsszavak: Raman

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Nívódíj pályázat - a pályamű a SOMOS Alapítvány támogatásával készült A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN Deme Sándor 1, C. Szabó István 2, Pázmándi

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Gyártás 08 konferenciára 2008. november 6-7. Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban Szerző: Varga Bernadett, okl. gépészmérnök, III. PhD hallgató a BME VIK ET Tanszékén

Részletesebben

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN

A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN A DIFFÚZIÓS KÖDKAMRA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A KÖZÉPISKOLAI MAGFIZIKA OKTATÁSBAN USING DIFFUSION CLOUD CHAMBER IN THE TEACHING OF NUCLEAR PHYSICS AT SECONDARY SCHOOLS Győrfi Tamás Eötvös József Főiskola,

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban

Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium RadAnal KFT. Cs atomerőművi hűtővízben és radioaktív hulladékban Nagy Péter, Vajda Nóra, Sziklainé László Ibolya, Kovács-Széles Éva, Simonits

Részletesebben

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2010. Június 4.

MATEMATIKA HETI 5 ÓRA. IDŐPONT: 2010. Június 4. EURÓPAI ÉRETTSÉGI 2010 MATEMATIKA HETI 5 ÓRA IDŐPONT: 2010. Június 4. A VIZSGA IDŐTARTAMA: 4 óra (240 perc) ENGEDÉLYEZETT SEGÉDESZKÖZÖK : Európai képletgyűjtemény Nem programozható, nem grafikus kalkulátor

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04.

Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben. Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Kibocsátás- és környezetellenırzés a Paksi Atomerımőben Dr. Bujtás Tibor Debrecen, 2009. Szeptember 04. Elıadás fı témái Hatósági szabályozások Kibocsátás ellenırzés és rendszerei Környezetellenırzés és

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23.

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. A neutronok személyi dozimetriája Deme Sándor MTA EK 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, 2015. április 21-23. Előzmény, 2011 Jogszabályi háttér A személyi dozimetria jogszabálya (16/2000

Részletesebben

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012)

A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) A Biomassza hasznosítás kémiai folyamatainak tanulmányozása c. OTKA pályázat zárójelentése (K 72710/KM2, 2008-2012) Résztvevők: Bélafiné dr. Bakó Katalin; Barta Zsolt; Dienes Dóra; Gyalai-Korpos Miklós;

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése

A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése A Bátaapáti kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló üzemeltetés előtti környezeti felmérése Janovics R. 1, Bihari Á. 1, Major Z. 1, Molnár M. 1, Mogyorósi M. 1, Palcsu L. 1, Papp L. 1, Veres

Részletesebben

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK

I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1 I. DOZIMETRIAI MENNYISÉGEK ÉS MÉRTÉKEGYSÉGEK 1) Iondózis/Besugárzási dózis (ro: Doza de ioni): A leveg egy adott V térfogatában létrejött ionok Q össztöltésének és az adott térfogatban található anyag

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP

HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP Anagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 309 319. HIDEGEN HENGERELT ALUMÍNIUM SZALAG LENCSÉSSÉGÉNEK VIZSGÁLATA INVESTIGATION OF CROWN OF COLD ROLLED ALUMINIUM STRIP PÁLINKÁS SÁNDOR Miskolci

Részletesebben

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása

ANYAGTECHNOLÓGIA. Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása ANYAGTECHNOLÓGIA Betonfelületek vízzáróságát fokozó anyagok permeabilitása Csányi Erika Józsa Zsuzsanna Varga Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1 oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1995 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I A VÍZ - A víz molekulája V-alakú, kötésszöge 109,5 fok, poláris kovalens kötések; - a jég molekularácsos, tetraéderes elrendeződés,

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN

SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1 SUGÁRVÉDELMI HELYZET 2003-BAN 1. BEVEZETÉS Az atomerőműben folyó sugárvédelemi tevékenység fő területei 2003-ban is a munkahelyi sugárvédelem és a nukleáris környezetvédelem voltak. A sugárvédelemmel

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

ÜLEDÉKESEDÉSI FOLYAMATOK A DUNA-DELTAI TÓ-RENDSZERBEN

ÜLEDÉKESEDÉSI FOLYAMATOK A DUNA-DELTAI TÓ-RENDSZERBEN Őszi Radiokémiai Napok 2014 Balatonszárszó, 2014. október 13 15. ÜLEDÉKESEDÉSI FOLYAMATOK A DUNA-DELTAI TÓ-RENDSZERBEN Begy R-Cs., Simon H., Kelemen Sz., Reizer E., Steopoaie I. Környezettudomány és Környezetmernöki

Részletesebben

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály

NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL. Neuróhr Katalin. Témavezető: Péter László. SZFKI Fémkutatási Osztály NÉHÁNY KÜLÖNLEGES FÉMES NANOSZERKEZET ELŐÁLLÍTÁSA ELEKTROKÉMIAI LEVÁLASZTÁSSAL Neuróhr Katalin Témavezető: Péter László SZFKI Fémkutatási Osztály 2011. május 31. PhD témám: Fémes nanoszerkezetek elektrokémiai

Részletesebben

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK

VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALOIDOK VILÁGÍTÓ GYÓGYHATÁSÚ ALKALIDK Biczók László, Miskolczy Zsombor, Megyesi Mónika, Harangozó József Gábor MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Hordozóanyaghoz kötődés fluoreszcenciás

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

MTA Izotópkutató Intézet

MTA Izotópkutató Intézet MTA Izotópkutató Intézet Takács Erzsébet http://www.iki.kfki.hu MHT, Takács 2008. Erzsébet, szeptember 10. IKI A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenysége a témával kapcsolatban Koordinált kutatási

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben