Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai"

Átírás

1 Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai

2 2 Code of Business Conduct Előszó Kedves Munkatársunk, Az 1886-ban Robert Bosch által alapított Finommechanikai és elektrotechnikai műhely - ből, mint kezdettől a Bosch Csoport a technológia és műszaki szolgáltatás vezető nemzetközi szállítójává fejlődött. A cég fejlődéstörténete során alapítója értékeit és etikai elveit követte. Ez magában foglalja a jogkövetés alapelvét, amely mindnyájunkat arra kötelez, hogy betartsuk azon országok törvényeit, amelyekben tevékenységet folytatunk ben Robert Bosch így ír: A becsületes üzlettevékenység hosszú távon a legjövedelmezőbb. Az üzleti élet ezt sokkal jobban becsüli, mint azt gondolnánk. Ezekben a szavakban mutatkozik meg az a ma is érvényes meggyőződésünk, hogy a megbízhatóság, szavahihetőség és legfőképp a jogkövetés üzleti sikereink legfontosabb alappilléreit képezik. Ez a határozott elkötelezettség világszerte, országhatárokon és kultúrákon át összeköti a Bosch munkavállalóit. A jogkövetés cégünk egyik legfontosabb értéke, amelynek számunkra, a vezetői testület számára kiemelkedő jelentősége van. Munkavállalóinktól elvárjuk, hogy a törvényi előírásokat minden időben szigorúan betartsák. A jogsértést cégünknél nem tűrjük, az ilyen esetekben senkivel nem teszünk kivételt. Hogy ezen alapelv fontosságát hangsúlyozzuk, a Code of Business Conduct szabályzatban összefoglaltuk a jogi követelményekkel és etikai kérdésekkel kapcsolatos álláspontunkat. A Code of Business Conduct szabályzatot, mint magatartási kódexet munkatársaink rendelkezésére bocsátjuk. A Code of Business Conduct szabályzat azokat az alapvető normákat tartalmazza, amelyeket cégünk követni szeretne és arra szántuk, hogy iránymutatásul szolgáljon az üzleti ügyeket Bosch módra intézni. Amennyiben valaha kétségei merülnének fel azzal kapcsolatban, hogy megfelelő döntést hozott-e vagy mi lenne a megfelelő döntés, arra bátorítjuk, forduljon tanácsért feletteséhez, országa jogkövetési megbízottjához (Compliance Officer), vagy a jogi szolgálatához. Közösen vállaljuk a felelősséget cégünk jóhíréért. A Code of Business Conduct szabályzat és a Bosch-értékek erős alapul szolgálnak, hogy megszerezzük a bizalmat, amely olyan fontos üzleti sikereinkhez. Volkmar Denner az ügyvezetés elnöke Robert Bosch GmbH Christoph Kübel Ügyvezetés Robert Bosch GmbH

3 Code of Business Conduct 3 Code of Business Conduct Bevezetés A jogszabályi előírások feltétlen betartása kezdetektől fogva cégünk legfontosabb irányelve és a Bosch-értékek része. Számos irányelvben és utasításban került szabályozásra, milyen módon tartandók be ezek az előírások. A jelen Code of Business Conduct szabályzatban összefoglaltuk ezen előírások legfontosabbjait, hogy munkatársaink számára megkönnyítsük azok betartását. Jelen Code of Business Conduct szabályzatban megtalálható előírásokat a Bosch-csoport mindenkori társasága és annak munkatársai között kerül alkalmazásra, harmadik személyre ezek nem vonatkoznak. 1. Alapelvek Jogkövető magatartás A szigorú jogkövetés alapelvét követjük a Bosch Csoport valamennyi cselekedete, intézkedése, szerződése, eljárása tekintetében; ide tartozik az adótartozások kifizetése, a szükséges hatósági engedélyek beszerzése (pl. a vám- és exportellenőrzés területén) és a harmadik személyek jogainak figyelembe vétele. Ez az alapelv nem csupán azon a megfontoláson nyugszik, hogy a szabályok megsértése esetén büntetőjogi következmények, pénzbírságok vagy kártérítési igények következtében tetemes üzleti hátrányok érhetnek, hanem igent mondunk a kizárólag törvényesen folytatott tevékenységre tekintet nélkül arra, hogy a Boschcsoportnak ebből haszna származik-e vagy sem. Minden egyes munkatárs a munkaterületén személyesen felelős a jogszabályok betartásáért. Szigorúan tilos, harmadik személyt jogellenes cselekvésre rábírni, ill. tudatosan ilyen tevékenységben részt venni. Ezen előírásoktól eltérő tevékenység függetlenül a jogszabály által kilátásba helyezett szankcióktól fegyelmi konzekvenciákat von maga után.

4 4 Code of Business Conduct A jogkövetés cégünk egyik megtartó értéke, amelynek számunkra, ügyvezetők számára kiemelkedő jelentősége van. Volkmar Denner A vezetők felelősek azért, hogy a hatáskörükbe tartozó ügyekben ne kerüljön sor a jogszabályok, vagy a Code of Business Conduct szabályzat olyan szabálysértésre, amelyek megfelelő figyelem mellett elkerülhetőek vagy megakadályozhatók lettek volna; világossá kell tenniük, hogy a jogsértések kifejezetten elítélendők és tekintet nélkül a munkatárs cégen belüli hierarchiában elfoglalt helyére, fegyelmi következményeket vonnak maguk után. Tekintettel erre, fel kell hívni a munkatársak figyelmét a Code of Business Conduct szabályzat előírásaira. Felelősség a Bosch-csoport tekintélyéért A munkavégzés során minden munkatársnak ügyelnie kell a Bosch tekintélyére. Munkatársakkal szembeni magatartás Elfogadjuk és védjük minden munkatársunk személyes méltóságát. Nem tűrjük munkatársainak meg nem engedhető diszkriminálását vagy zaklatását. Elutasítjuk a gyermekmunkát és ezt elvárjuk üzleti partnereinktől is. 2. Érdekellentét elkerülése Tőkerészesedések és melléktevékenységek Melléktevékenységek végzése csak a cég előzetes beleegyezésével lehetséges. A munkatársak részéről tőkerészesedés birtoklása és melléktevékenység végzése olyan cégeknél, amelyek a Bosch versenytársai, ill. tőkerészesedés birtoklása és melléktevékenység végzése a Bosch beszállítóinál vagy ügyfeleinél csak az illetékes vezetőség előzetes írásbeli beleegyezésével és csak egyedi esetekben lehetséges. Mindez nem vonatkozik a 10 %-nál kisebb tőkerészesedésre. Jogügyletek létesítése olyan vállalkozásokkal, amelyekben a Bosch által alkalmazott munkatárs házastársa, élettársa vagy közeli családtagja részesedéssel bír, vagy vezető funkcióban tevékenykedik csak az illetékes vezetés előzetes írásbeli engedélyével eszközölhető, amennyiben a munkatárs az üzleti kapcsolatra befolyással lehet, miáltal fennáll az érdekellentét lehetősége.

5 Code of Business Conduct 5 Üzletfelek magáncélú megbízása Azok a munkatársak, akik a szerződések megkötésével vagy lebonyolításával foglalkoznak, miáltal az érdekellentét lehetősége fennáll, a Bosch üzletfelét magáncélra csak az illetékes vezetés előzetes írásbeli engedélye kiadását követően vehetik igénybe. Az általában ajánlott áruk és szolgáltatások nem tartoznak ebbe a kategóriába. dozók és hasonlók készítése, amelyekhez a cég bizalmas információira van szükség, csak akkor engedélyezett, ha az közvetlenül a Bosch érdekében történik. Titoktartás A cég bizalmas információit titokban kell tartani. Ez a kötelezettség a munkaviszony megszűnése után is érvényben marad. 3. Információk kezelése Okiratok A (belső és külső) feljegyzéseknek és beszámolóknak helyesnek és tényszerűeknek kell lenniük. Az előírásszerű könyvelés és mérlegkészítés alapelveinek betartása kötelező, ennek megfelelően az adatrögzítésnek és egyéb feljegyzéseknek mindig hiánytalannak, valósnak és rendszerazonosnak kell lenniük, odafigyelve az időbeli és a rendszerrel kapcsolatos követelményekre. Az olyan feljegyzések, adathor-

6 6 Code of Business Conduct Adatvédelem és információbiztonság A személyes adatok felhasználásánál valamint valamennyi üzleti adat biztonságánál a magánszféra védelme az irányadó jogszabályi elvárásokat figyelembe véve minden ügyintézés keretében biztosítandó. A felhasználók adatokhoz való jogtalan hozzáférésének elkerülése érdekében olyan alapvető szabványokat kell betartani, amelyek megfelelnek a technika adott állásának. hozzáférést. Belső információk munkatársaknak vagy külsős tanácsadóknak való továbbadása csak akkor engedélyezett, ha az információ címzettjének az információra feladata elvégzéséhez szüksége van, és azt szigorúan bizalmasan kezeli. 4. Üzletfelekkel és harmadik személlyel szembeni magatartás Belső információk Belső információknak nevezzük azokat a nem nyilvános információkat, amelyeket egy befektető fontosnak találhat a befektetéssel kapcsolatos döntései tekintetében. Belső információk ismeretében értékpapírokat vásárolni, eladni vagy vételüket, ill. eladásukat ajánlani tilos. A belső információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni. Harmadik személynek ezeket tilos továbbadni. Ugyanez vonatkozik a jelszavak továbbadására is, ami lehetővé tenné az elektronikusan tárolt belső információkhoz való Verseny- és kartelljog Minden munkatárs a jogszabályi előírások keretében köteles betartani a tisztességes piaci magatartás szabályait. Megengedhetetlen a versenytársak között a területek és az ügyfelek felosztása, az árakkal/árak tartalmával, szállítói kapcsolatokkal vagy azok kondícióival, ill. a kapacitásokkal és az ajánlattétellel kapcsolatos egyeztetések és információcserék. Ugyanez vonatkozik a piaci-, és részesedési stratégiákkal kapcsolatos információcserére is. Nemcsak az ezzel kapcsolatos írott szerződések megengedhetetlenek, hanem a hallgatólagos szándékos

7 Code of Business Conduct 7 A Code of Business Conduct szabályzatot, mint magatartási kódexet munkatársaink rendelkezésére bocsátjuk. Christoph Kübel azonos eljárások is. A megegyezések vagy az elhallgatott, tudatos, összehangolt magatartás nem engedélyezett. Megegyezés vagy információcsere a kutatás, fejlesztés területén csak szorosan behatárolt kivételes esetekben megengedett. A vállalkozás piaci helyzetét tilos jogellenesen kihasználni, hogy ez által pl. árdiszkriminációt, meg nem rendelt áruk szállítását vagy szállítmány megtagadását vigyük véghez. Szállítói-, és ügyfélkapcsolatok Az ügyfelekkel és szállítókkal való megállapodásokat hiánytalanul és egyértelműen kell létrehozni, valamint az utólagos változtatásokat, kiegészítéseket dokumentálni kell. Ugyanez vonatozik abonifikációs, reklámmal és eladással kapcsolatos hozzájárulások szabályozásaira is. A kettős ellenőrzés használatával kapcsolatos belső szabályozásokat (a négyszemköztiség szabálya ), ill. tevékenységi és ellenőrzési funkciók elkülönítését minden munkatársnak szigorúan be kell tartania. A beszállítókat kizárólag verseny alapján lehet kiválasztani, miután az ár, minőség, teljesítmény és a felkínált termék és szolgáltatás alkalmassága megvizsgálásra került. Korrupció, ajándékok és egyéb juttatások Azon megállapodásokkal és kiegészítő megállapodásokkal kapcsolatos megegyezések, amelyek által egyes személyek megbízások közvetítésével, odaítélésével, beszállításával és lebonyolításával előnyre vagy kedvezményre tehetnek szert, tilosak. Tekintet nélkül a büntetőjogi következményre, felelősségre vonjuk azokat a munkatársakat, akik tisztességtelen módon ügyfelek vagy beszállítók részéről befolyásolhatóvá válnak, vagy ezeket megpróbálják tisztességtelen módon befolyásolni. A beszállítók és ügyfelek azon szándékát, amely szerint tisztességtelen módon próbálják meg a Bosch munkatársait befolyásolni, jelenteni kell az illetékes vezetésnek. Ezekre a próbálkozásokra az egyes esetek függvényében megfelelően kell reagálni, például szerződésstoppal vagy szerződésbontással.

8 8 Code of Business Conduct Közösen vagyunk felelősek a Bosch tekintélyéért. Volkmar Denner Azoknak a jutalékoknak és díjazásoknak, amelyek a kereskedelmi ügynököknek, képviselőknek vagy tanácsadóknak kerülnek kifizetésre, arányosnak és indokolhatónak kell lenniük e személyek tevékenységével. Nem szabad olyan teljesítményekre nézve megállapodni, amelyek esetén feltételezhető, hogy teljes egészében vagy részben vesztegetési pénzek kifizetésére szánták őket. A kereskedelmi képviselőknek, ügynököknek vagy vámügynököknek, tanácsadóknak, akikkel a Bosch kapcsolatban áll, hogy segítségükkel megbízásokat vagy engedélyeket kapjon, szerződéses úton kell kötelezni magukat arra, hogy nem kezdeményeznek vesztegetést, és nem hagyják magukat megvesztegetni. Vesztegetés vagy megvesztegethetőség esetére azonnali hatályú szerződésbontás kötendő ki. Ajándékok és egyéb juttatások elfogadásával és adásával (pl. közvetlen üzleti vonatkozás nélküli rendezvényeken való részvétel) beleértve a különböző meghívásokat is (beszállítók és ügyfelek számára és által) szigorú korlátok között kell élni. Ezek anyagi kerete oly módon kerüljön meghatározásra, hogy elfogadásukat a megajándékozott/meghívott személynek ne kelljen eltitkolnia, és annak elfogadásával ne kerüljön függésbe az ajándékozótól/meghívótól. Kétség esetén az illetékes vezetőség írásos belegyezését be kell szerezni. Személyzeti rotáció érzékeny területeken Különösen az érzékeny területek (pl. beszerzés, forgalmazás) esetén alapvetően állandó személyzetcsere alkalmazandó (állás-rotáció). Ez az intézkedés sok esetben egyidejűleg szolgálja a munkatársak szakmai továbbképzését, így úgy megelőző, mint építő jelleggel bír. Adományok A Robert Bosch Alapítvány a nemzetek közötti megértés, az egészségügy, a képzés, a tudomány és a kultúra területén fejti ki tevékenységét. A Robert Bosch Alapítvány operatív alapítvány, amelynek saját programjai vannak, de ugyanúgy támogató jellegű alapítvány is, ami lehetőséget teremt

9 Code of Business Conduct 9 harmadik személyeknek arra, hogy projektjeiket fejlesszék és megvalósítsák. A Bosch-csoport gazdálkodó egységei azonban a polgári szerepvállalás keretei között pénz-, és tárgyi adományokkal segítik a képzést, a tudományt, a kultúrát és a társadalmi ügyeket. Az ilyen jellegű adományok szétosztásának szabályairól kizárólag a Robert Bosch GmbH ügyvezetői vagy a gazdálkodó egységek vezetői döntenek. Az ilyen jellegű adományok szétosztása esetén az önzetlen cselekvés alapszabálya a mérvadó, és ezen adományozást világosan meg kell különböztetni a szponzorálástól. 5. Termékminőség- és biztonság Robert Bosch kijelentése miszerint a minőség a legfontosabb kincsünk változatlanul üzletpolitikánk vezető irányelvét képezi. Igényünk, hogy összetettebb termékeink és rendszereink esetén is, ügyfeleink minőséggel és biztonsággal kapcsolatos magas elvárásait, kielégítsük. Az ehhez szükséges előrelépéseket nagy igyekezettel próbáljuk véghezvinni. Amennyiben igyekezetünk ellenére hiányosságok lépnének fel, ezek elhárítása érdekében a jogszabályi előírások és a szerződéses kötelezettségeink szerint járunk el. 6. Biztonságos munkavégzés, egészség-, tűz, és környezetvédelem Minden munkatársunk feladata, hogy elkerülje az embert és a környezetet veszélyeztető tényezőket, hogy minél kevésbé szennyezze a környezetet, és takarékosan bánjon a természeti erőforrásokkal. A folyamatoknak, a műhelyeknek, a munkaeszközöknek meg kell felelniük a munkavédelemmel, egészség-, tűz, és környezetvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozásoknak és belső előírásoknak.

10 10 Code of Business Conduct 7. Információ és képzés Munkatársaink a Code of Business Conduct szabályzat aktuális témáiról rendszeres tájékoztatást kapnak. Egyes témakörökben (pl.: termékfelelősség, kartell-, munka-, és környezetjog) és egyes kiválasztott veszélyességi területeken (pl.: forgalmazás, beszerzés) munkatársaink számára rendszeresen speciális továbbképzéseket szervezünk. 8. Szabálytalanságok jelentése Minden munkatársnak joga van arra, hogy felhívja felettese figyelmét azon körülményekre, amelyek jelen Code of Business Conduct szabályzat megsértésére utalnak, amely adott esetben anonim módon is lehetséges. Ezen túlmenően minden régióban további illetékes személy, jogkövetési megbízott (Compliance Officer) kerül kijelölésre e feladatokra, és szükség esetén egyéb lehetőséget (pl.: compliancehotline) is teremtünk a rendellenességek jelentésére. A bejelentéseket kivizsgáljuk, és amennyiben szükséges, intézkedésekre kerül sor ezek elhárításának érdekében. 9. Ellenőrzés Minden gazdálkodó egység saját illetékességi körén belül felelős a jelen Code of Business Conduct szabályzatban megtalálható szabályozások, és a további belső vállalati szabályok betartásáért. Vállalati revízió központi részlege (C/AU) beleértve annak decentralizált egységeit is korlátlan információs- és vizsgálati joggal rendelkezik, amennyiben azt jogi vagy egyéb cégen belül megállapodott szabályozások nem tiltják.

11 Code of Business Conduct 11 A tisztességes üzletvezetés hosszú távon a legjövedelmezőbb. Az üzleti élet ezt sokkal jobban becsüli, mint azt gondolnánk. Robert Bosch, 1921 Információ és illetékes személyek További információkat a következő weboldalon talál: https://bgn.bosch.com/alias/compliance

12 Robert Bosch GmbH Compliance Committee Office Postfach Stuttgart Germany Telephone Fax Printed in Germany 100 % chlorine-free paper

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Előszó 3 Bevezető Mire szolgál a vállalati megfelelőségi kódex? 4 Tevékenységünk alapelvei 1. Elkötelezettek vagyunk a tiszta verseny mellett 7 tartózkodunk a törvénysértő kartellmegállapodásoktól

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

Etikai Kódex ENI. 2008. április

Etikai Kódex ENI. 2008. április Etikai Kódex ENI 2008. április 1 Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kódex fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann

Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann Code of Conduct Magatartási Kódex Bertelsmann www.ethics.bertelsmann.com Tartalom Tartalom 1 A Bertelsmann Igazgatóságának közleménye a Magatartási kódex jelentőségéről 2 Elvek 2.1 2.1.1 2.1.2 Általános

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása

A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása A Nestlé csoport üzleti etikai kódexének helyi alkalmazása Bevezető Célkitűzés A Nestlé üzletvitelét a vállalat megalapítása óta az erkölcsi integritás, a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a

Részletesebben

Continental Etikai Kódex 2012

Continental Etikai Kódex 2012 Continental Etikai Kódex 2012 Kedves Munkatársak! A jelen Etikai Kódexszel átfogalmaztuk az integritás, a becsületesség és a törvénytisztelő magatartás etikai normáira vonatkozó irányelveinket. Az Etikai

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex

Üzleti magatartási kódex Üzleti magatartási kódex Tartalom Bevezetés 1 Feddhetetlenségünk védelme 2 Alkalmazhatóság és megfelelőség 2 Cégfelvásárlások 2 Kisebbségi érdekeltségek, vegyes és társult vállalkozások 2 A Kódex megsértései

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve

Etika kérdése. A Borealis etikai irányelve Etika kérdése A Borealis etikai irányelve 2 Etika kérdése Bevezetés magatartásforma, amelyet függetlenül attól, hogy hol végzi munkáját, vagy hogy milyen háttérrel rendelkezik, valamennyi alkalmazottunk

Részletesebben

Magatartáskódex (Code of Conduct)

Magatartáskódex (Code of Conduct) Magatartáskódex (Code of Conduct) Küldetésünk Középpontban a beteg Mire törekszünk? Arra törekszünk, hogy a legjobb humán terápiára szakosodott cég legyünk. Az Amgen értékek szerint élünk és a tudomány

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

Üzleti magatartási és etikai kódex

Üzleti magatartási és etikai kódex Mylan Globális Megfelelőség Üzleti magatartási és etikai kódex EMEA Region - magyar Mylan Globális Megfelelőség 2010 június Üzleti magatartási és etikai kódex Alapvető koncepciók és értékek Küldetésünk

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23.

BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. BD üzleti etikai kódex amódosított és átdolgozott változat, 2014. szeptember 23. Helping all people live healthy lives Kedves Munkatársaink! Munkakörnyezetünk folyamatosan, gyors ütemben változik. A vállalatok

Részletesebben