Es munkatarsai, 1993) a:t -a hivta fel a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Es munkatarsai, 1993) a:t -a hivta fel a"

Átírás

1 A ternaeszetes fillattartas 1d6szetii kerdesel Doh y Janos A termeszetes ailattart5s nehgny Id6stera es jelentin kerdeset - a tcljesseg igenye de az egyattes cselekves serkentesenek szanclek5v1 - fenntarthath fal6des elengedhetetien kovetkezrn6nyeinek szetlerneben vazolorn fel. A fenniarthat6 fendes Cij szemleletet kovetel, annak a glowlis felelcissegnek rnely At6rzesevel, hogy Foldiinket, a P'rnegsebzett bolygotil near sztileinkto! iiprokbltuk, tinoldinkt61 kaptuk kaecson Legfilabban anwerikai kutat6k Es munkatarsai, 1993) a:t -a hivta fel a figyelmet,!logy a fenntarthato Ineze/gazdasig *koi6glai szempo;;eb61 hatekony mezt5gazdfdkodast jelent, ametyben az energia output input ttr6ny a teheti5 legkedvezab. Ebba a szempontbol a szakszenl legel6gazdilkrabs a fenntarthato feji6desnek eg-yik hatekony eszki5ze, annak ellenere, hogy az abszolut terrnelesi szinvona! alacsonyabb, mint az intenzfv, de a karnyezetet sok vonatkozasban terhel6 gazdilkocl6si rendszerekben. A termeszetes allattartas igenyet napjainkban kilionosen eli5t&be ditetja az "animal 7,veifare" kovetelrnenyrendszere, tehat az illatok jo kozerzetet es egeszseget elosegito" intezkedesek egyilttese. Az Eur6pai Uni6 torvenyalkor6sa ktilonosen jelent65 rendelkezeseket hozott es hoz ebben a vonatkozasban is, Az allattartonak biztosrtania kell Miami szhnzira a klivetkez6 kovetelinenyek teljesiteset IJarroch, I993) - vedelem az ehezes es a hiiinyos t5pkilkoz5s kovetelmenyei ellen, vedelern egeszsegk5rosod5sok (seriilesek es betegsegek) ellen, - vedelern a felelem es a stresszhatisok ellen, vedelern a h6mersekleti es fizikai "diszkomforta ellen, - a nonn5lis viselkectes (rnagatartas) megnyilvanulisanak feltetelei, Az irl=knak ez az "1/_t_szab_acts5eal felent6s mertekben befolyisolja az allattartas tendszeret, es eil5terbe allitla a termeszetes, kornyezet- es AIJatbara't modszereket. 26

2 A kovetkezaben nehany kilionosen figyelemremtho iij kutatasi erechnenyt osszefoglai6an mutatok be. elan il Waikato kbrzeteben (Waitoa) taldlhato a vilftg vall6szinaen legnagyobb legel6n tartott tejelf5 marha Atiom5nya, amely egyfittal a 1egt tejet termeli ilektaronkent IM-Zelandon.. A gyepveget5ciohoz igazitott e11 s1 ich5szak ylliusban kezdifklik es 8-10 hire koncentriloodik. A takarminybizisnak ItgaMbb 90 %-át a legel6gyep alkotja. A farmerek Atbevetelet a termelt teizsir es teftherje mennyisege hatiirozza meg, ervenyesftve a koncentr5it tej eir5nyeir (a higabb tej hitranyos a gazdaggossig szempontjabol!). Az ertekeit format fitligos naltys5ga 51 hekt5r, ezen a teroteten 164 tehen ' t tartanak ( min csapaclek eventei). Rpkti_o_n r kent tejfellticift tejmirt tgi_melneki A tej ritiagos zsirtartairna 4,95 fellerjetartalma 3,70 1,0 A hat evre terjed5 szeleski5ki vizsglitatok egyerterrnaen igazoltak a konceni.rilt tej magas szinvonai6 termelesenek, a kitoni5 genetikai kepessegii tehenallomfmy szakszerg, nagy 5ilatsiltasegfi legelontart5s5nak fotenyet es ef6nyeft a versenykepesseg szempontji Amint ismeretes, az timogatzisban nem reszesitett teltermel6 Farmok vilagviszonylatban Men 15rnak a gazdasagos, exportkepes es a nemzetkeizi piacokon versenykepes tejtennek-e/clirliftgsban. Holstein &MO telfenekkel,mphnlian (llakkaido) KirAxv hk'eg egliajtatfi telliteteken) vegzett Orhuzamos k1serietek igazoltik a legeldgyepre alapozolt takarm5nyozis ele3nyeit az alvaktakarekossfig, igy gazdasagosabb tejtenneles szempontjfibat. Sv&lorszkban (Uppsala) negy iakticion kereszto1 preciz kfserletben vizsg5ltdk az allandoan istdlloban, lekotve tartott es a rentiszeres jfirtatasban (tavaszt61 dszig napi 2-3 km, Wen in) reszesitett tejeb5 tehenek termeiesi, egeszsegi es viseckedesi in utatoit. Egy6itelmaen igazolodott a rendszeres iortat5s AllategeseglOg-yi es etologiai eh5nye, ugyanakkor a tenneles es a takarincinyflasznosibirs nem t&t e(5./.ignifik6nsan a kdt csoport icazott. Erdekes irj eredmenyeket publik5ltak kinai kutmok a tejel6 rnatha ackalmazkodo kepessege es kromoszoma-renlellenessegei kbzi5tti fisszertiggesekre vonatkozoan. nizonyos krornoszommoresek es ezzel egyiitt a tarkisi vizonyokhoz vaio cilknimazkoclis vizsseata arra utal (evizetes eredm6nyek), Logy a!idyl Nta s a 2 7

3 Nemetorsz5g1)61 importzilt holstein marha ki5zott ebben a vonatkozasban is jelent6s kfflonbsegek leltetnek: az F 1 (keresztezett) egyedek kedvezobb eredrnenyt mutattak, mind a kromoszoma-rendellenessegek, mindpedig az alkahnazkod5 kepesseg tekinteteben, n-ant az importolt 011atok. kc5ciai kiserletes vizsgilatok (Thomas es Bax, 1993) is arra hivjok fel a figyelmet, hogy a szakszertl legeltetesre alapozott extenziv tejel6 tehentart5s okonorniai slernpornbal ell:7005dpi) iehet jelenlegl teikv -ota rendszer idoszalcaban), mint a jelent6s mennyis6ga mttragy5t is igenyl6 intenziv takarmktyoza.si-tirtasi rendszer, amely utobbit meg terhelhetnek a kornyezetvedelmi el6frisok 6ltal kiszabhato bit ntetesek. AusztrAiiai tapasztahtok ccummin s, 1993) *lag arra hivi5k fel a figyelmet, hogy a szakszera gyepgazda1kodassal megv a I asitott legel5ntartosban a h Cisma rh6 k hektarra vetftett hfistermelese fe5kent a teriiletegysegen eltarthata tehenek sziinanak, termekenysegenek es szaporas6ginak fliggvenye. Ebb,-51 szempontb61 el6nyokkel kecsegtet a megiele16 kereszstezesi eljaris es az indukfilt ikerelles. Szabo F es munkatorsai (PATE, kesztheiy, 1993) magyar tarka, hereford es e ket faita kereszteze'seb61 szármato F 1 tehenek viselkedeset es takann5nyhasznosit5s5t vizsgaitak a legeltetesi idenyben. Arnig a legeles idi5tartarnaban news tapasztaltak jelent6s eltereseket a csoportok kozott, addig a legelifigyep emesztfsi egyathattli legkedvezobbek az F 1, ezt kaveti5en a hereford csoportban volt*. Ugy tgnik, bogy kedvez5 heterozis hatas Ieientkezett a legelciftl ernesztheti5sege szempontio1)61. Kanadat kis&letek arra vthig,itanak rá, bogy a legel5n nevelt es tartott navendek tisz6k es tinok szanitasi (at telepites0 stressz okorta testtomeg-vesztesege szignifikions mertekben csokkentheto specialis elektrolit-keszitrnenynek az ivovizbe adagolasa segitsegevel iiy modon (a szlciltas elistt es utan) adagolva, 2Z eloektrolit-hoztartost egyensalyban tart6 keszftmeny hozza-ul az egeszsegenek meg6rzesehez. allatok Ate erikai kisetletek szerint juhok legel6ntart5sa smart novenyvalogatosban (egyes nbvenyfajok el nem fogyasztasiban) a hipotaianiusz-hiportzisrneflekvese teiigely neuro-endokrin rnfikodese rneghat5m7o szere.pet jitsziim. A 28

4 kortz0 1 stint vizsgilatftval lehet5seg kinilkozik egyes novenyfajok elonyben reszesitesenek vagy eititasit5sinsk tovibbi tanulmanyoz5s5ra. Ennek a tderekvesnek az egeszsegre karos novenyfajok es az el6nos haṫasci fajok ertekelese szempontja1)61 egyadnt jelent6sege lehet (Kroi ber. et al., 1993). ICanad5baR (Manitoba) - szelseiseges kontinentalis eghajiati viszonyok laipzott - vizsg5ljak a lirzasuldeik nyitott, nagycsoportos, b6segesen almozott piiien6terrel ell5tott feszeristalloban tartasinak (mint alternatfv, allatbark tart5si inodnak) eredmenyeit. Az eicizetes tapasztaiatok biztatosk, tovibbi bsszehasonlito kiserletek folyamatban vannak, killonas tekintettel a. kemeny tell hideg hatasainak tisztazis5ra, a hagyom5nyos (virt) tartfissal szemben jelentkez6 eldnyakre es h5tranyokra (Connor et al., 1993). Befejezestil bemutatom az intenziv es az extenziv szarvastnarhatartis intetral renclszerenek vgziatit. Ennek, rtszletes kidolgoiisa es celszer5 megvalositasa id6szertive es jefente5sse vilik napjainkban, tekintettel niezi5gazclas5gu nk fita!akuiaszira es korszerositesenek sztiksegessegere. Az abra szerint leis- es nagyfizemek intenztv (liagyorninyos) rendszerben nukleusz-tenyeszetekkent rrigkodnek, mind a tejelo- marha, tnindpedig a hiismarha populiciokra vonatkozoan, A tenyeszcelnak leginkabb megfele16 egyedek ce1p5rositasabal szarmaz6 embriadonor tel nyert nagyerteka embritikat termeszetes kortilinenyek koz6tt legelr5n tartott recipiens egyedek mehebe rthetik at. Recipiensekkent clyan fajtakt, ill, genotipusti : tisziiiket -es ' telleneket ken kivillasztani: pl. magyar szarke, hereford, limousin keresztezett egyedek, amelyek ist5i16 nelkfil, oic.s6n, abraketetes mell6z6sevel, kornye zet- es iliathatit mexion tam's hozz5k vil5gra az Agiltetert en1 ri6k1)61 fejli565 boriakat. A borjak a ibcsteies id6szak utin (ne1i5ny napos korban) visszaketijinek a nukleusz tenyeszetekbe, azok AlloinanyAnak utinpoti5sa es minclsegi fejlesztese celjdb61. Htismarli5k eseteben az einbriimailtetes (felembriok fatiltetese is) az indukfilt ikerelles meg-valasftl'islt is celozzs. A nukleusz tenyeszetek atnelyekhen a termeszetes 61!attartAs ugyancsak fokozatosan megvalositando - az Aruterrnelo tizemek szam:rirs, tovabbfi export celokra is szolgiltatnak embriakat Es sperm St. lly modon az fuj biotechnikai-bioteclmolagiai modszerek is ra isan zdasfigosan) alkaimazitatova valhatnak, a min6segi allati terrnekelealtis hatekony ernel6ikent szolgilva. Ehhez termeszetesen elengedlietetlen, hogy a tartfisi kornyezet es a biologini nyersanyagkincs: a genkesztetek meg6rzese es kiakmizasa a hosszcit5vii 29

5 nemzetgazdas5gi c loknak megreleloen, otszagosan, sot nemzetkbzileg koordinaitan tbrrenj6k. Az intenzfv es extenziv tartasi rendszer it tegr5cioja a szarvasmarfiatenyesztesban (Dohy, 1993)!ntenziv renciszer Extenziv rendszer Kisgazdas5gok Nagytizelnek Legeli5k, marginftli,- tertiletek Ernbriodonorok TejeI6 allornanyok 1-10smarha-allotnAilyok Oil Recipiensek: Nukleusz altomanyok Magyar szorke marha, hereford st.b. A ruterrnel6 allorminyok Ernbrioattiltetes Tejr..16-marli.o. Indukalt ikerellt's '1 Husmarha trodaioin Asahida, Y. et al. (1993): Comparative studies on milk production of dairy cows under high roughage feeding system in the northern region of Japan and China. (World conference on Animal Production, Edmonton, Canada, Abstracts, Vol. 3, pp ) Cummins, L. J. (1993): Production per hectare from grazing beer cows in southern Authern Australisa. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol. 2, pp ). 30

6 Connor, M. EL et -al. (L993) Evaluation of an alternative housing for Feeder pigs. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol. 3, pp, ) Darroch, R. A. (1993): Some economic effects upon livestock producers in Britain of changes in animal 'welfare legislation, (Work! Conference on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstrnas, Vol. 2, pp ) Dotty J. (1994) Some questions of sustainable development in animal production. (Hungarian Agricultural Research, Vol_ 3, No. 1,) in-4z)- J. ).1993): A bioiogiai min6511(.s0 iilia!lenyeszte5 (A hio-termel&s, - feldoigozas, -train sits es -ertekesites tudomanyos rnegalapoza,sa MagyarorszAgon. TudomAnyos files, NITA, IV Orszigos 13iotermektan5cs MTA, Budapest,) GlIstalson, G. 0993): Effect of regular exercise on the production, health and locomotion of tied dairy cows. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol. 3, pp ) H.eitschinidt, R. K. et a, (1993): Is animal agriculture sustainable? (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada_ Abstracts, Vol. 2, pp ) Jones, G_ P. et al. (1993): characteristics of dairy [anus in Waitoa, New Zealand -the world's highest grassland milk production district. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada, Abstracts, Vol. 3, pp ) Kronberg, 5. L. et at. (1993): Diet selection of grazing ruminants experiencing stress. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada, Abstracts, Vol. 3, pp, ) Schaefer, A. L. et al. (1993): The effect of pre and post transport electrolyte therapy on live weight loss in heifers and steers raised on pasture. (World Conference on Anima! Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol. 3, pp ) Szall6 F. - Brunner D. (1993): Behavior and digestion of beef cows of various biological types on pasture. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada, Abstracts, Vol.. 3, pp ) 31

7 Thomas, C. - Mix, J ): Milk production from extensive systems based on swards of perennial rygras% and white clover. (World Conference on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol. 2, pp, ) World Conference on Aniinal Production, Edmonton, Canada, Proceedings, Vol. 1, invited Papers, pp jianping et al, (1993): Adaptability and chromosome aberration of dairy cattle. (Worki Conierence on Animal Production, Edmonton, Canada. Abstracts, Vol, 2, pp, ). Szerzr5: Dr. Dohy pimps akadernikus, GATE 32

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE

A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE SZENT ISTVÁN EGYETEM A HAZAI CHAROLAIS SZARVASMARHA ÁLLOMÁNY TÍPUSAINAK ÉS ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGAINAK ELEMZÉSE DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Készítette: DOMOKOS ZOLTÁN GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA

A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA A SZÁRAZONÁLLÁSI IDŐ ÉS TERMELÉSI SZÍNVONAL HATÁSA A TEJTERMELÉS GAZDASÁGOSSÁGÁRA Leonhardt Beatrix V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem, Kaposvár Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai

Részletesebben

A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en

A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 560 A magyar élelmiszer-gazdaság aggregált szint külkereskedelmi teljesítménye az EU-csatlakozást követ en NAGY ZSUZSANNA Kulcsszavak: élelmiszergazdaság-külkereskedelem,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. 7. évfolyam 11. szám 1 TARTALOMJEGYZÉK Mazsolázó............................................................ 4 A mezôgazdasági csatlakozási tárgyalások állása............................. 5 Hírek, események......................................................

Részletesebben

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján

A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év tapasztalatai alapján A tanulmány a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által, A magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában tárgyában közzétett KÉ-12350/2004

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására

Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Természetvédelmi Közlemények 13, pp. 249-258, 2007 Legelés intenzitásának hatása alföldi gyepek biodiverzitására Báldi András 1, Batáry Péter 2, Erdős Sarolta 2,3, Kisbenedek Tibor 1,4, Orci Kirill Márk

Részletesebben

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA

A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA A MAGYAR SZURKE SZARVASMARHA Szakmai kiadvány BUDAPEST, 2010 A kiadvány a Magyar Közösségi Agrármarketing Centrum (AMC) Közhasznú Társaság támogatásával készült. Szerzôk:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés

A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI. Doktori értekezés A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL BELA GYÖRGYI Doktori értekezés Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet Környezetgazdaságtani tanszék 2012. október 10. doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

A minőség fokozódó szerepe a vállalatok piaci érvényesülésében I. Rész: A minőségügy fejlődése, a minőségmenedzsment rendszerek kialakulása Horváthné Hoszpodár Katalin Az új világgazdasági, technológiafejlődési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR UJHELYI IMRE ÁLLATTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ ÁLLATI TERMÉK TERMELÉS NEMESÍTÉSI ÉS TARTÁSTECHNOLÓGIAI VONATKOZÁSAI PROGRAM DOKTORI

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29

DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 DÍSZNÖVÉNYTERMESZTÉS KERTGAZDASÁG 2007. 39. (3) 29 MAGYAR RÓZSAFAJTÁK VIRÁGSZÍN-STABILITÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE MUNSELL-FÉLE SZÍNRENDSZERBEN BORONKAY GÁBOR 1, JÁMBORNÉ BENCZÚR ERZSÉBET 2, FERENCZY ANTAL 3 1.

Részletesebben

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég

Holstein M agazin. XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám. 2013/5 www.holstein.hu 1 ISO 9001. Tanúsított cég Holstein M agazin ISO 9001 2013/5 www.holstein.hu 1 Tanúsított cég XVIII. XXI. évfolyam 1. 5. szám 2010/1. 2013/5. Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch* *Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján 1. Involúciós

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből Buzás N. (szerk.) 2005: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005. JATEPress, Szeged, 293-311. o. Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből

Részletesebben

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig

A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 224-234. o. A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig Pálfalvi József 1 Az Európai

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1

Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1 Barnamezős területek fejlesztésének szempontjai és az életciklus szemlélet 1 TÓTHNÉ SZITA Klára Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc regszita@uni-miskolc.hu A barnamezős területek rehabilitációjának,

Részletesebben

A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN

A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN Tér és Társadalom XIV. évf. 2000 2-3: 229-237 A BUDAPESTI 14-19 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK VIZSGÁLATA ESETTANULMÁNYOK ALAPJÁN (Research on the Living Conditions of the 14-19 Age Group in

Részletesebben

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai

A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 288-296. o. A környezeti számvitel regionális vonatkozásai Ván Hajnalka 1 A környezeti problémák egyre

Részletesebben

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1

Budapest Working Papers on the Labour Market, No. BWP - 2013/1 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Altwicker-Hámori,

Részletesebben

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit?

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Horváthné Kökény Annamária Széles Zsuzsanna Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Összefoglaló: Szekunder kutatásaink alapján a háztartási megtakarítást befolyásoló főbb tényezők egy

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL

KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL KÁDÁR ANNAMÁRIA SOMODI HAJNAL ÖRÖMÖT ADÓ TEVÉKENYSÉGEK ÁRAMLATÁBAN Flow-élmény megélése diákok és pedagógusok körében Az optimális élmény tanulmányozása (Csíkszentmihályi, 1988; Inghilleri, 1999; Massimini,

Részletesebben

Az alapvető cél nem változott

Az alapvető cél nem változott A HOLSTEIN GENETIKA Kft. időszaki kiadványa, 2010. április A Magyar Mezőgazdaság melléklete Az alapvető cél nem változott Idén ünnepli huszadik születésnapját a Holstein Genetika Kft., ami még állandó

Részletesebben

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése

A zenei tehetség felismerése és fejlesztése A zenei tehetség felismerése és fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben