HR HÍRLEVÉL Október

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HR HÍRLEVÉL. 2011. Október"

Átírás

1 HR HÍRLEVÉL Október

2 MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások Speciális szakmai tesztelés Kompetencia alapú tesztelés Munkaerı-közvetítés, direkt keresés Munkaerı-kölcsönzés Cafeteria tanácsadás Cafeteria bevezetés Cafeteria adminisztráció Hivatalos ügyintézés Otthon keresés Költöztetés Beilleszkedési szolgáltatás 1 Októberi köszöntı A külföldiek Magyarországon történı foglalkoztatásának szabályai jelentısen egyszerősödtek hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával, azonban még mindig számos olyan rendelkezést kell szem elıtt tartani foglalkoztatóként, melynek figyelmen kívül hagyása munkaügyi bírsággal járhat. Munkaügyi cikkünkben azokat a külföldiek foglalkoztatására vonatkozó fontosabb ügyintézési szabályokat mutatjuk be, melyekkel a leggyakrabban találkoznak a foglalkoztatók. Októberi ExPat cikkünk a jelenlegi globális piac és mobilitás változásait mutatja be nemzetközi felmérések alapján. Bár a hazai szaksajtó az elmúlt hetekben a cafeteria rendszer 2012-re tervezett változásaitól volt hangos, mégis úgy gondoljuk, hogy jelenleg a találgatások helyett fontosabb, hogy a 2011-es év adta lehetıségeket maximálisan ki tudjuk használni az év végéhez közeledve. Cafeteria cikkünkben a kihasználás lehetıségeit győjtöttük össze, valamint röviden összefoglaljuk a várható változásokat. Jamniczky Andrea HR igazgató, partner MUNKAÜGY Külföldiek foglalkoztatására vonatkozó ügyintézési szabályok A külföldi munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok két kategóriát különböztetnek meg, így beszélhetünk uniós, illetve harmadik országbeli állampolgárokról január 1-jétıl az EU/EGT, illetve a svájci állampolgárok munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak Magyarországon, ezért náluk egyszerőbb és gyorsabb az ügyintézés. Tehát az alábbi állampolgárokra vonatkozik a fenti szabály: belga, bolgár, brit, ciprusi, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, izlandi, lengyel, lett, liechtensteini, litván, luxemburgi, máltai, német, norvég, olasz, osztrák, portugál, román, spanyol, svájci, svéd, szlovák, szlovén. A harmadik országbeli állampolgárok kapcsán rendelet határozza meg azoknak a külföldiek létszámát, akiket Magyarországon lehet foglalkoztatni, továbbá azokat a foglalkozásokat, melyekben nem foglalkoztatható külföldi állampolgár. A harmadik országbeli állampolgárok esetében meg kell említenünk még az Eu Kék Kártyával rendelkezıket is, mivel rájuk speciális ügyintézési szabályok vonatkoznak. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 2

3 A kártyát olyan nem uniós államból érkezı külföldiek igényelhetik, akik felsıfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy legalább ötéves gyakorlatuk van felsıfokú képzettségnek megfelelı szintő munkakörben. A kártyával kapcsolatos szabályokról a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény rendelkezik. Mivel kell kezdeni az ügyintézést? Az ügyintézés menete is eltérı, attól függıen, hogy a munkaerı EGT-állampolgár vagy harmadik országbeli állampolgár. Fontos különbség, hogy az uniós állampolgárok vagyis a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek - esetében munkavállalási engedélyt nem kell igényelni, de egy statisztikai adatközlést meg kell tennie a foglalkoztatónak a területileg illetékes munkaügyi központ felé. A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerı szabad áramlásával összefüggı átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján be kell jelenteni: valamennyi uniós állampolgár foglalkoztatását, a foglalkoztatás kezdı idıpontját - legkésıbb a foglalkoztatás megkezdésének napján, a foglalkoztatás megszőnését - az azt követı napon. Ezután kerülhet sor az egyéni munkavállalási engedély igénylésére, mivel a harmadik országbeli állampolgárok a Magyar Köztársaság területén - néhány kivétellel- a munkavállalási engedély, vagy a magas szintő képzettséget igénylı munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedély (EU Kék Kártya) alapján létesíthetnek foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Az igényt szintén a foglalkoztatónak kell benyújtania a foglalkoztatás helye szerinti illetékes munkaügyi központhoz. Ennek oka, hogy a munkavállalási engedély csak egy adott foglalkoztatóra vonatkozik. Amennyiben a munkavállaló más foglalkoztatónál szeretne dolgozni, akkor új munkavállalási engedélyt kell kérnie az új foglalkoztatónak. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérıl a 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet szól. A munkavállalási engedélyt akkor adja ki a munkaügyi központ, ha a foglalkoztató megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek, tehát a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelızıen érvényes munkaerıigénnyel rendelkezett, amit legalább 15 nappal korábban, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, a munkaerıigény benyújtásától kezdıdıen nem közvetítettek ki részére megfelelı magyar munkaerıt, a külföldi megfelel a megadott feltételeknek. A bejelentésnek a statisztikai adatközlések szabályainak megfelelıen személyazonosításra alkalmatlan módon kell tartalmaznia az alábbi adatokat: a foglalkoztatottak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás megjelölését, továbbá azt, hogy a foglalkoztatási jogviszony létrejött-e vagy megszőnt. Harmadik országbeli állampolgárok esetében elsıként munkaerıigényünket kell bejelenteni a területileg illetékes munkaügyi központnak a megfelelı formanyomtatványon. Ezzel jelezzük szándékunkat, hogy új munkavállalót szeretnénk alkalmazni. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 3

4 Mikor kössük meg a munkaszerzıdést? A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény 76. (3) bekezdése kimondja, hogy a munkaszerzıdés, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, csak az engedély beszerzését követıen köthetı meg. Vagyis a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása kapcsán a munkaszerzıdés, csak a munkavállalási engedély vagy az EU Kék Kártya beszerzését követıen köthetı meg. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı európai uniós állampolgárok esetében a munkaszerzıdés és bejelentés megtétele a magyar munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó szabályok szerint történik. Mit kell még elintézni? Az engedély beszerzését és a munkaszerzıdés megkötését követıen a munkáltatónak - mint általában - az adóhatóság felé be kell jelentenie a munkavállaló biztosítási jogviszonyát a 1041-es nyomtatványon. Azonban fontos itt megjegyezni, hogy ez a bejelentés hibás lesz, míg a munkavállaló nem rendelkezik adóazonosító jellel és TAJ számmal. Így a munkavállalót a meglévı munkaszerzıdés és munkavállalási engedély ellenére sem lehet foglalkoztatni, mivel a bejelentése nem él. Fontos, hogy mivel a munkavállalási engedély nem jogosítja fel a külföldi személyt arra, hogy huzamosabb ideig - a munkavállalási engedélyen feltüntetett idıpontig - Magyarországon tartózkodjon, ezért tartózkodási engedélyt kell kérni az illetékes bevándorlási hivataltól. Ez alól kivételt képeznek az EU Kék Kártyával rendelkezık, mivel a kártya magában foglalja a munkavállalási és tartózkodási engedélyt is számukra, így nekik külön tartózkodási engedélyt nem kell igényelni. A tartózkodási engedély iránti kérelemmel egy idıben szálláshely bejelentı lapot kell kitöltenie a munkavállalónak, melyet személyesen intézhet el szintén a bevándorlási hivatalban. EGT- állampolgárokat a bevándorlási hivatalnál regisztrálni kell a munkavállalástól számított 93 napon belül. Ezt személyesen lehet csak megtenni. Ezen regisztrációt követıen kiállítják a regisztrációs kártyát és megküldik a lakcímkártyát a külföldi számára. Nem feledkezhetünk meg, a TAJ szám igénylésérıl sem, melyet a területileg illetékes OEP felé kell benyújtani. Az ezután kiállított igazolás alapján részesülhet a külföldi személy orvosi ellátásban. EGT- állampolgárok TAJ kártyát igényelhetnek, amennyiben már rendelkeznek a regisztrációs kártyával. Végül a külföldi személynek adóazonosító jelet is kell igényelnie. Ezt meg lehet tenni a 1041-es bejelentı lapon is, de személyesen is az adóhatóságnál. Ezután már oly módon kell a külföldi munkavállalót foglalkoztatni, mint a magyar munkavállalót. Nincs eltérés sem számfejtés, sem adózás szempontjából. Milyen jogkövetkezményekkel járhat a munkaügyi szabályok be nem tartása? A munkaügyi ellenırzésrıl szóló évi LXXV. törvény alapján, amennyiben annak megállapítására kerül sor, hogy a külföldi munkavállalót engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen kerül foglalkoztatásra, kötelezni kell a céget a Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprészébe történı befizetésre. A foglalkoztatót, a befizetési kötelezettség annyi esetben terheli, ahány külföldi munkavállaló kapcsán az engedély nélküli foglalkoztatás megállapításra került. A Munkaerıpiaci Alapba történı befizetés mértéke elsı alkalommal megállapított engedély nélküli foglalkoztatás esetén az engedély nélkül alkalmazott külföldi részére a foglalkoztatás megkezdésétıl az engedély nélküli foglalkoztatás megállapításáig kifizetett munkabér négyszerese, de legalább a minimálbér nyolcszorosának megfelelı összeg. Ismételt alkalommal három éven belül - megállapított engedély nélküli foglalkoztatás esetén az engedély nélkül alkalmazott külföldi részére a foglalkoztatás megkezdésétıl az engedély nélküli foglalkoztatás megállapításáig kifizetett munkabér nyolcszorosa, de legalább a minimálbér tizenötszörösének megfelelı összeg. Némelyest kedvezıbb a helyzet akkor, ha a külföldit engedély nélküli alkalmazó, természetes személyő foglalkoztatónak minısül. Természetes személyő foglalkoztató pld. ıstermelı esetén a befizetésre kötelezés elsı alkalommal a minimálbér kétszerese, ismételt alkalommal a minimálbér négyszerese. Csomor Fanni / Máriás Attila BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 4

5 2 EXPAT Változások az Expat tendenciában A globális szintő áttelepülések kapcsán 2010-ben az öt legkedveltebb úti cél az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Szingapúr, Kína és Svájc volt, míg Szingapúr az azt megelızı évben még csak a hetedik helyen állt. A Távol-Keletnek egyre növekvı szerepe van a világgazdaságban. A CARTUS felmérésben Kínát, Indiát, Oroszországot és Brazíliát emelték ki leggyakrabban, mint feltörekvı piacokat. Szinte valamennyi válaszadó Kínát jelölte meg a három legfontosabb piacuk egyikének és 68%-uk mondta azt, hogy ezek a fejlıdı gazdaságok fontos szerepet fognak betölteni a társaság elkövetkezı két évre tervezett általános vállalati stratégiájában. Az ECA felmérése alapján a nemzetközi kiküldetéssel kapcsolatos szokások sok területen megváltoztak. Bár a hosszú- és rövidtávú kiküldetések a vezetı szakemberek részére még mindig általánosak, új trendek terjedtek el a piacon. Annak érdekében, hogy a tudást átadják, biztosítsák a fejlıdést és a külföldi munkavállaló karrierét is figyelembe vegyék, egyre gyakoribbak a rotációs és az ingázó megbízások. Ilyen esetekben számos modell van arra, hogy a külföldi munkavállalót hogyan kapja fizetését. Figyelni kell a fogadó állam elıírásoknak való megfelelésre, azoknak értelmezésére, határokon átívelı mozgás követésére és a bérek számfejtésére. Ezen kívül, mielıtt megszületik a döntés gondolni kell a deviza átváltási arányokra, az adminisztrációs költségekre (pl. vízum) és a munkajogi szabályokra. Jelenleg a globális munkaerı-mobilitást az üzleti környezet, a képességek, a társaság belsı elvárásai és a munkavállaló társadalmi elvárásai befolyásolják. A globalizáció hatására bekövetkezı további fontos befolyásoló tényezık által okozott változásokat is figyelembe kell venni. Manapság az esetleges expatok döntéseinél nemcsak az életszínvonalra, juttatásokra, egészségre, jólétre, kulturális és életkörülményekre vonatkozó különbségek számítanak, hanem egyre meghatározóbb tényezıvé válik a partner karrierlehetısége, az egyedülálló szülı esete vagy az azonos nemőek közötti kapcsolat kezelése. A kulturális különbözıségek miatt ezeket a körülményeket különös figyelemmel kell kezelni. Bár úgy gondoljuk, hogy Magyarországon ez nem jelenthet problémát, a többi fejlett államhoz hasonlítva a magyaroknak e tekintetben még mindig van hova fejlıdniük. Zórándy Nóra BDO Magyarország BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 5

6 3 CAFETERIA Találgatások helyett a 2011-es cafeteria szabályok maximális kihasználása Bár a hazai szaksajtó az elmúlt hetekben a cafeteria rendszer 2012-re tervezett változásaitól volt hangos, mégis úgy gondoljuk, hogy közeledve az év végéhez fontos, hogy maximálisan ki tudjuk használni a jelenlegi jogszabályok adta lehetıségeket. Egyéni teljesítmény jutalmazása A 2011-es év egyik legnagyobb változása, hogy az évi CXVII. törvény, mely a személyi jövedelemadó szabályait rögzíti, lehetıvé tette a munkáltatók számára, hogy a béren kívüli juttatásokat ösztönzı eszközként is használják. Ennek függvényében a cafeteria hasznos eszköze lehet az év végi jutalmazásoknak. Jelen cikkünkben azokat az elemeket vesszük számba, melyeket a meglévı rendszer tökéletes kihasználásához alkalmazhatnak a munkáltatók. Meleg étkezési utalvány A Személyi Jövedelemadó törvény 71 -ának (1) b) pontjának értelmében az adóéven belül utólagosan adva is havi Ft értékig biztosítható a munkavállalók számára a meleg étkezési utalvány. Abban az esetben, ha nem használtuk ki a Ft-os maximális értékhatárt a 2011-es évben, úgy visszamenıleg kiegészíthetjük ezeket a kifizetéseket. Fontos szempontok a visszamenıleg adott juttatások esetében: jogosultság kezdete korábban kiadott utalványok értéke az év végi adminisztráció pontos dokumentálása Nézzünk egy gyakorlati példát: Abban az esetben, ha a 2011-es évben havi Ft meleg étkezési utalványt biztosítottunk a munkavállalók számára, akkor visszamenıleg ezt a juttatást kiegészíthetjük havi Ft összeghatárig. Széchenyi Pihenı Kártya A SZÉP kártya 2011-ben új elemként mutatkozott be a hazai cafeteria piacon. A SZÉP kártya az üdülési csekk helyét hivatott átvenni az év második felétıl kezdıdıen, valamint éves szinten Ft-ig biztosítható a juttatás a munkavállalók számára. A SZÉP kártyát jelenleg két pénzintézet, az OTP és az MKB bank szolgáltatásai között találhatjuk meg, azonban a K&H bank is bejelentette már, hogy hamarosan náluk is elérhetı lesz a szolgáltatás. Nézzünk egy gyakorlati példát: Abban az esetben is lehetıség van a juttatás biztosítására, ha a maximális összeghatárig (78.000Ft) biztosítottuk a munkavállaló számára az üdülési csekket 2011-ben, vagy nem használtuk ki a kedvezményesen adózó Ft-os összeghatárt. Mivel a juttatás a tárgyévet követı év december 31-éig felhasználható, így nem kell tartanunk attól, hogy a munkavállalók nem tudják még az idei évben felhasználni a juttatást. Ne felejtsük el a SZÉP kártyához szükséges egyedi nyilatkoztatást sem! Internet hozzájárulás A kedvezményesen adózó cafeteria elemek között fontos szerepet töltött be az idei évben az internet támogatás. Ezt a támogatást két formában juttathatja a munkáltató a munkavállalónak; utólagos számlás elszámolással, vagy elıre megrendelt utalvány formájában. Az egyes hónapokban kedvezményesen elszámolható összeghatárt a törvény 5.000Ft/hó mértékben állapította meg. Az SZJA törvény 71 -a (1) pontjának értelmében legfeljebb három hónapon belül az említett számlával történı utólagos elszámolással. Ennek megfelelıen visszamenıleg három hónapra érvényesíthetı a juttatás. Nézzünk egy gyakorlati példát: Amennyiben a munkavállalóinknak az idei évben nem adtunk internet támogatást, és a számlás megoldást választjuk, úgy decemberben Ft értékhatárig biztosíthatjuk a juttatást munkavállalóink számára visszamenıleg (természetesen a megfelelı adminisztráció elvégzésével). Egészség- és nyugdíjpénztári hozzájárulás A SZJA törvény 71 -ának (3) pontjának megfelelıen a) az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát, b) az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyezı pénztár(ak)ba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, valamint a c) vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben értelmében az év végén utólag is biztosíthatunk munkáltatói hozzájárulást a munkavállalók számára. BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 6

7 Nézzünk egy gyakorlati példát: Abban az esetben, ha a munkavállalóink számára egyáltalán nem, vagy nem a kedvezményes összeghatár maximumáig (egészségpénztár: Ft/hó, nyugdíjpénztár: Ft/hó) biztosítottuk a juttatást, úgy az év végén visszamenıleg három havi összegre kiegészíthetjük ezeket a befizetéseket. Az utólagosan adott juttatások esetében fontos, hogy maximálisan eleget tegyünk a törvényi szabályozásokban meghatározott elıírásoknak, mind az adminisztráció, mind az adózás területén. Szakszerő tanácsadásért kérjük, keresse tanácsadóinkat bizalommal! A tervezett változásokról röviden Mint a legtöbb vállalati stratégiát érintı kérdésnél, a béren kívüli juttatások esetében is fontos, hogy elıre tudjunk tervezni a következı idıszakra, így nem hagyhatjuk figyelmen kívül az eddig napvilágot látott tervezeteket. Hogy olvasóink is már most tudjanak tervezni a 2012-es évre, röviden összefoglaljuk a béren kívüli juttatások rendszerében várhatóan bekövetkezı változásokat. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy konkrét törvény cikkünk megírásáig még nem született, így egyelıre csak a tervezeteket tudjuk alapul venni. Széchenyi pihenı kártya (SZÉP kártya) Az idei Ft-os keretet megváltoztatva, valamint a szolgáltatások körét kibıvítve, a következı maximális éves korlátok szerint változna: szálláshely szolgáltatás igénybevétele: maximum Ft/év, meleg étkezés igénybevétele: maximum Ft/év, egészségmegırzés: legfeljebb Ft/év. Meleg étkezési utalvány A havi maximálisan adható keret Ft-ról Ft-ra csökkenne, valamint megszüntetnék az utalványos formát, és a SZÉP kártya részeként bocsátanák ki a juttatást. Hideg étkezési utalvány Egyes hírek szerint megszőnik ez a cafeteria elem, míg mások azt prognosztizálják, hogy havi Ft értékben egyetlen állami szolgáltató bocsáthatná ki 2012-tıl. Internet támogatás A tervezet szerint kikerülhet a cafeteria elemek közül az internet támogatás. Lakbértámogatás Kedvezményes béren kívüli juttatások közé kerülhet a munkavállalók lakhatását biztosító lakások bérleti díjához nyújtott munkáltatói hozzájárulás, valamint levonható lehet a lakások bérbeadásából származó jövedelmet terhelı adóból az ugyanazon magánszemély által fizetett bérleti díj. A tervezet szerint a lakbér 50 százalékáig, de maximum havi Ft-ig vehetı igénybe a támogatás. Nagy Zsolt BDO Magyarország III. Cafeteria Expó A béren kívül adható juttatások rendszerének változását minden évben nagy érdeklıdés elızi meg. A Milton Kft. szervezésében november 24-én megrendezésre kerülı III. Cafeteria Expó minden információra éhes HR-es és gazdasági vezetı, illetve cégvezetı igényének eleget tesz, mivel a szakmai program olyan elıadókat sorakoztat fel, akiknek a neve garancia arra nézve, hogy hiteles és naprakész tájékoztatáshoz jussanak az Expóra ellátogatók. A szakmai napot Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium Belgazdaságért Felelıs Államtitkárának elıadása nyitja, majd ezt követıen minden elıadás a cafeteria rendszer egy-egy lehetıségét, annak bevezetését, alkalmazásának elınyeit és nehézségeit mutatja be. Az egész napos fórumot, ahol a résztvevık kérdéseire az elıadók a helyszínen válaszolnak, Dr. Andrási Jánosnének a NAV osztályvezetıjének a 2012-es évre vonatkozó törvényi elıírásokról szóló tájékoztatója zárja, melyet minden évben nagy érdeklıdés övez. Helyszín: Best Western Hungária Szálloda Budapest, VIII. ker. Rákóczi út 90. Idıpont: november 24. (csütörtök 9-14:00 óráig) regisztráció 8.30 órától További információk és jelentkezés: BDO Magyarország Személyzeti és Munkaügyi Tanácsadás HR Hírlevél Október 7

8 Összeállításunk figyelemfelhívó jellegő és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát, mellyel kapcsolatban keresse tanácsadóinkat! Kiadásért és szerkesztésért felel: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner ISSN BDO Magyarország Tanácsadó Kft Budapest, Nagy Jenı u. 10. Telefon: Fax: Jamniczky Andrea HR igazgató, partner Máriás Attila munkaügyi szaktanácsadó Nagy Zsolt cafeteria tanácsadó Zórándy Nóra recruitment tanácsadó Hírlevelünk a legnagyobb gondossággal készült, mindamellett nem zárhatók ki elírások és más hibák, melyekért nem tudunk felelısséget vállalni. Személyzeti szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdéseivel kérjük keresse közvetlenül irodánkat.

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Augusztus

HR HÍRLEVÉL. 2010. Augusztus HR HÍRLEVÉL 2010. Augusztus MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július

HR HÍRLEVÉL. 2010. Július HR HÍRLEVÉL 2010. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Munkaügyi- és adóváltozások

Munkaügyi- és adóváltozások Munkaügyi- és adóváltozások 2010.02.19. Csuka Imréné PRENOR Kft Az egyszerősített foglalkoztatás Változnak az alkalmi munkavállalás szabályai 2010.03.31-vel megszőnik az alkalmi munkavállalói könyvvel

Részletesebben

Dolgozói létszám szerinti megoszlás

Dolgozói létszám szerinti megoszlás Az év Cafeteria rendszere 2010. díj Támogatói beszámoló. Bevezetés A díjra 2010. november 3-ig 107 pályázat érkezett. A pályázók közül aztán a 200 fı alatti és 201 fınél magasabb létszámot foglalkoztató

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA

III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA III. HR A GYAKORLATBAN KONFERENCIA AVAGY, VÁLTOZÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK 2011 BEN Személyre szabott szolgáltatások a különböző relokációs igényeknek megfelelően Dr. Varga Katalin Honlap: www.settlers.hu E-mail:

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2013. Július

HR HÍRLEVÉL. 2013. Július HR HÍRLEVÉL 2013. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR

HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR HR HÍRLEVÉL 2010. FEBRUÁR MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. December

HR HÍRLEVÉL. 2011. December HR HÍRLEVÉL 2011. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

-854 milliárd. Csomagbontás! Csomagküldő szolgálat. 2012.11.29. 1

-854 milliárd. Csomagbontás! Csomagküldő szolgálat. 2012.11.29. 1 Csomagküldő szolgálat. -854 milliárd Csomagbontás! 2012.11.29. 1 MNB Előrejelzés összefoglaló táblázata üzleti terv készítéséhez 2011 2012 2013 Június Aktuális Június Aktuális Adószűt maginfláció 2,5 2,4

Részletesebben

HR hírlevél 2010. január

HR hírlevél 2010. január HR hírlevél 2010. január januári KÖSZÖNTŐ Év eleji munkaügyi cikkünkben a szabadságolási terv készítésével foglalkozunk, mely a szabadságok tervezhetősége által jelentősen hozzájárul a munkajogi szabályoknak

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/BG/RO/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/BG/RO/hu 1 AF/EEE/BG/RO/hu 2 Az alábbiak meghatalmazottjai: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és A BELGA KIRÁLYSÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011

BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 BÉRSZÁMFEJTÉST ÉRINTİ VÁLTOZÁSOK 2011 VÁLTOZÁSOK 2011.ÉVRİL SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Egykulcsos SZJA 2011. január 1-jétıl az adó mértéke egységesen 16 százalék, ami a felbruttósítás elıtti jövedelemre vetítve

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Október

HR HÍRLEVÉL. 2010. Október HR HÍRLEVÉL 2010. Október MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK ExPat SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Június

HR HÍRLEVÉL. 2010. Június HR HÍRLEVÉL 2010. Június MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 január

Grant Thornton Hungary News. 2014 január Grant Thornton Hungary News 2014 január Tisztelt Ügyfelünk! 2013 decemberében már tájékoztattuk Önöket az adóváltozásokról és ezzel a hírlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket az adózási területeket

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2011. / 1. ADÓHÍREK Nyugdíj rendszert érintı változások Ennek a hónapnak a meghatározó kérdése, hogy a nyugdíjpénztári rendszer átalakítása miatt hogyan döntenek az érintettek. A magánnyugdíj

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER E L İ T E R J E S Z T É S az Országos Érdekegyeztetı Tanács részére a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetıségének meghosszabbításáról Budapest, 2009. október 2 Ö S S

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. November

HR HÍRLEVÉL. 2010. November HR HÍRLEVÉL 2010. November MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Cafeteria Fata László

Cafeteria Fata László Fata László Cafeteria 2012 Módosítva 2011.11.25-én a megszavazott törvények alapján. December közepén megjelenik az ingyenesen letölthetı Cafeteria Kisokos, mely tartalmazza az egyes juttatásokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth Sándor

Előadó: Dr. Tóth Sándor Előadó: Dr. Tóth Sándor A munkaügyi szankciók joghatásai Pénzfizetési kötelezettség Kizárás a közbeszerzésből és az állami támogatásokból Figyelmeztetés, melyet súlyosabb jogkövetkezmény követhet (a kedvezmény

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február

HR HÍRLEVÉL. 2011. Február HR HÍRLEVÉL 2011. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu

CAFETERIA RENDSZER. Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIA RENDSZER Employee Benefit Kft. info@employeebenefit.hu www.employeebenefit.hu CAFETERIÁRÓL ÁLTALÁBAN Meghatározás: Választható elemek Béren kívüli juttatások Komplex rendszer A JUTTATÁSI RENDSZER

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

T/1371. számú. törvényjavaslat

T/1371. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1371. számú törvényjavaslat a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követıen munkát keresık

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Eljárási rend a várakozási idı leteltét követı, de még a felhalmozási idıszakban lévı pénztártagokkal kapcsolatos elszámolási rendrıl 2011 Bevezetés Jelen eljárási

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 51/2010. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július

HR HÍRLEVÉL. 2012. Július HR HÍRLEVÉL 2012. Július MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztatója Egyetemi Hallgatók Egészségbiztosításáról Magyarországon 1 Magyar állampolgár hallgatók egészségbiztosítása Amennyiben az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Június

HR HÍRLEVÉL. 2012. Június HR HÍRLEVÉL 2012. Június MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít

Tisztelt Ügyfelünk! Társadalombiztosítás. Társas vállalkozónak számít Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Folytatjuk az adótörvények változásainak ismertetését. A 113. körlevelünket az azóta tudomásunkra jutott értelmezések alapján javítottuk. Kérjük Ügyfeleinket, az újonnan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2011. November

HR HÍRLEVÉL. 2011. November HR HÍRLEVÉL 2011. November MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. December

HR HÍRLEVÉL. 2010. December HR HÍRLEVÉL 2010. December MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy

Tájékoztató. 2) magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára (utalási költségtıl mentesen), vagy Tájékoztató az ellátás külföldön élı jogosultak részére történı folyósításának lehetıségeirıl A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 79. (2) bekezdése,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet. térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes térítésmentes díjfizetés részleges díjfizetés sürgısség miatt térítésmentes EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE 1. sz. melléklet KLINIKA MAGÁN KLINIKA KÓRHÁZ SZAKRENDELİ SZAKRENDELİ MAGÁN SZAKRENDELÉS

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Január

HR HÍRLEVÉL. 2012. Január HR HÍRLEVÉL 2012. Január MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2013. Február

HR HÍRLEVÉL. 2013. Február HR HÍRLEVÉL 2013. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenőrzésre felkészítő oktatások EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Hivatalos ügyintézés Otthon keresés

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok

I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok TÁJÉKOZTATÓ a külföldiek magyarországi munkavállalásáról I. A harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó külön szabályok 2014. január 1-től a harmadik országbeli állampolgárok a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2012. Február

HR HÍRLEVÉL. 2012. Február HR HÍRLEVÉL 2012. Február MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY-SZÁMVITEL CAFETERIA SZOLGÁLTATÁSOK EXPAT SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 2/2004. (I. 16.) sz. önkormányzati rendelete a Képviselı-testület hivatalában dolgozó köztisztviselık, ügykezelık közszolgálati jogviszonyának egyes

Részletesebben