KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK"

Átírás

1 KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK Szekszárd-Pécs, 2007

2 I. SZAKALAPÍTÁSI KÉRELEM

3 OKTATÁSI HIVATAL FRKP-6030 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LÉTESÍTÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ A Hivatal tölti ki! A szakirányú továbbképzés típusa 1 : 1. egy vagy több képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés képzési ághoz vagy szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben, illetve tantervében meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező második, további szakirány elvégzését biztosító képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés 2.1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 2.2. A megszerezhető szakképzettség megnevezése: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3.1. Képzési idő: 3 félév 3.2 Megszerzendő kreditek száma: Képzési terület megnevezése: Társadalomtudomány 4. A képzéssel (esetleg) helyettesített évi LXXX. törvény alapján létrehozott képzés neve: Kezdeményező felsőoktatási intézmény(ek) PTE IGYFK-ETK 5.1 Neve, intézményi azonosítója: 5.2. Szenátus határozatának száma: 5.3. Szenátus határozatának ideje: 1 A megfelelő aláhúzandó!

4 6.1. Neve, intézményi azonosítója: 6.2. Szenátus határozatának száma: 6.3. Szenátus határozatának ideje: 7.1 Neve, intézményi azonosítója 7.2. Szenátus határozatának száma: 7.3. Szenátus határozatának ideje: 8.1 Neve, intézményi azonosítója 8.2. Szenátus határozatának száma: 8.3. Szenátus határozatának ideje: 9.1 Neve, intézményi azonosítója 9.2. Szenátus határozatának száma: 9.3. Szenátus határozatának ideje: 10.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 11.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 12.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 13. A kérelem benyújtására felhatalmazott intézmény neve, intézményi azonosítója Kelt: képviselő aláírása Kötelező melléklet(ek): - a szenátusi határozat(ok) hiteles másolata - az esetleges felhatalmazások - a képzési és kimeneti követelmények kinyomtatott és elektronikus változata

5 a.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe Társadalomtudomány 4. A felvétel feltételei: A felvétel feltételei: az alábbi alapképzési szakokon szerzett BA, vagy azzal egyenértékű diploma: - szociális munka - szociálpedagógia - gyógypedagógia - tanító - andragógia - pedagógia - pszichológia - diplomás ápoló - védőnő - egészségnevelő legalább 6 hónapos szakmai gyakorlat felvételi elbeszélgetés 5. A képzési idő Félévek száma: 3 félév Összes szakterületi óraszám: 2700 Kontakt elméleti órák: 124 Megszerezhető kreditek száma: A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: Megszerezhető kreditek száma: A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés célja olyan komplex rehabilitációs mentorok képzése, akik felkészültek a komplex rehabilitáció által támasztott feltételeknek. Az egyre differenciálódó terület és a komplex rehabilitáció előtérbe kerülése a képzésben elkerülhetetlenné teszi a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált ellátásokra épülő bővítését, az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek integrációját. E szakirányú továbbképzésben elsősorban olyan szakemberek képzése valósulhat meg, akik az ÁFSZ szervezetrendszerén belül a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével foglalkoznak, a szociális foglalkoztatók munkatársai, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársai, a speciális iskolák, szakiskolák oktatói, a megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai, egészségügyi és szociális intézmények munkatársai.

6 A képzésben résztvevők váljanak képessé az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. A képzésben résztvevőket képessé kell tenni - már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével - az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: 1. a kommunikáció és az önismeret területén legyen képes: a hatékony kommunikációra, az alternatívák ismeretében a kliens és a csoport döntéseinek elfogadására, segítő beszélgetés folytatására (a kompetencia határáig) a kliens nonverbális kommunikatív jelzéseinek értelmezésére a kliens családjával való segítő kommunikációra a laikus és a segítő környezettel való kapcsolatteremtésre a klienssel és a team-tagokkal való együttműködésre önismeretre, a személyiségfejlesztő módszerek alkalmazására a pozitív és innovatív gondolkodásra empátiára és annak fejlesztésére alkotó tevékenységre saját lelki egészségének fokozott védelmére együttműködésre a kompetenciahatárok felismerésére, elfogadására és betartására képességeinek szinten tartására 2. társadalomtudományi alapismereteinek felhasználásával legyen képes: a szakmai etikai normák betartására az alapvető rehabilitációs jogi ismeretek alkalmazására a fogyatékossággal, az egészségkárosodással kapcsolatos jogok ismertetésére, közvetítésére az egészségügyi, oktatási, szociális, munkaügyi és foglalkoztatási rendszerben való eligazodásra a fogyatékos emberek társadalmi, érdekvédelmi, önszerveződési, karitatív szerveződéseinek ismeretére a szociális juttatások, a támogatási rendszer átfogó ismeretére, alkalmazására az alapvető államháztartástani ismeretek alkalmazására a társadalompolitika alapvető kérdéseiben történő tájékozódásra a társadalombiztosítási rendszer ismeretére a munkaerőpiac ismeretére (védett és szociális foglalkoztatás feltételei, érdekeltségi viszonyai) a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeinek, a szociális ellátó rendszer szolgáltatásainak és intézményeinek ismeretére 3. a komplex rehabilitációról szerzett ismeretek birtokában legyen képes: az orvosi rehabilitáció alapkérdéseiben történő eligazodásra a mentális rehabilitáció alapvető összefüggéseinek ismeretére, a megváltozott állapot, munkaképesség elfogadtatására, az azzal való együttélés megtanítására, a megmaradt funkciók felismerésének és kihasználásának megvalósítására, az egészséges életre nevelésre, a pedagógiai rehabilitáció keretében a betegek információval történő ellátására, ismereteinek folyamatos fejlesztésére, bővítésére, a fogyatékos emberek nevelésére, oktatására alkalmas módszerek megválasztására, az integrációs ismeretek alkalmazására, a pedagógiai szolgáltatások ismeretére a pályaorientáció érdekében, a speciális szükségleteire épülő pedagógiai rehabilitáció alapjainak megismerése. a foglalkozási rehabilitáció és a diagnosztikai eljárások alapkérdéseiben képes eligazodni

7 4. a komplex rehabilitációs mentor legyen képes: a) állapotfelmérésre és tervezésre: alapvető szükségletek felmérésére interjú készítésére a kliens együttműködési készségének felmérésére a kliens kóros lélektani állapotának felismerésére a szociális állapot felmérésére a család, mint támogató rendszer felmérésére rejtett képességek feltérképezésére, feltárására a kliens környezetének személyi és tárgyi felmérésére a kliens napi tevékenységének felmérésére, megtervezésére a kliens állapotának megítélésére (romló vagy javuló tendencia) rövid és hosszú távú egyéni rehabilitációs terv készítésére preventív szemléletre prognosztikus gondolkodásra terápiás alternatívák (egyéni és csoportterápia) megválasztására a munkavégzést akadályozó egyéb tényezők felmérése. b) a terápiás terv kivitelezésére és értékelésére: a kliens alapvető szükségletei kielégítésének segítésére a fejlesztési terv lépéseinek végrehajtására, betartására a kliens életminőségét javító eljárások ismeretére, alkalmazására a terápia tárgyi feltételeinek ismeretére a kliens biztonságos környezetének megteremtésére a tárgyi környezet, a gyógyászati és a rehabilitációs segédeszközök adaptálására, illetve az ezekkel kapcsolatos információk átadására a rehabilitációs segédeszközökkel kapcsolatos alapvető műszaki ismeretek megszerzésére és alkalmazására, a kliens segítésére az önkifejezési módok választásában balesetvédelmi szempontok figyelembevételére tevékenységének folyamatos kontrollálására, ennek függvényében annak módosítására, ellenőrzésére, értékelésére. c) tevékenységének szervezésére, menedzselésére: a képzés során megszerzett társadalompolitikai, jogi és gazdasági ismereteinek alkalmazására legyen képes a rehabilitációhoz kapcsolódó jogi tájékoztatásnyújtásra, megfelelő érdekérvényesítésre a szakterületen működő jogalkalmazó szervekkel való hatékony együttműködésre önálló munkaszervezésre foglalkoztatott csoport vezetésére team-munkában való részvételre a segítő személyzettel való együttműködésre, a terápiás munkába való bevonásba együttműködésre a komplex rehabilitáció további szereplőivel segédeszközök beszerzési lehetőségeiről való tájékozódásra adatok rögzítésére, alapvető informatikai ismereteinek felhasználására rehabilitációs dokumentáció vezetésére klienskövető módszerek alkalmazására munkájának tudományos dokumentálására pályázat, projekt, munkába állás dokumentumainak (önéletrajz) elkészítésére, legyen képes a kliens számára tartósan befogadó környezet kialakításának elősegítésére.

8 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték Főbb képzési szakaszok és ezek kreditszáma: I. Alapozó képzési szakasz: 27 kredit (ebből gyakorlati óraszám 40 óra, 15 kredit) Társadalompolitika A komplex rehabilitáció alapjai Rehabilitációs jog Készségfejlesztő tréning Államháztartástan Munkaerő-piaci ismeretek II. Szakképzési tárgyak: 63 kredit (ebből gyakorlat 224 óra, 35 kredit) Orvosi rehabilitáció Mentális rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Foglalkozási rehabilitáció és diagnosztikai eljárások Szociális rehabilitáció A rehabilitáció tárgyi környezete Egyéni rehabilitációs terv készítése Készségfejlesztő tréning Komplex gyakorlat Gyakorlat feldolgozó szeminárium Szupervízió 9. A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit

9 II. SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM

10 OKTATÁSI HIVATAL FRKP-5300 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZÉKHELYEN, TELEPHELYEN TÖRTÉNŐ INDÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ A Hivatal tölti ki! 1. A felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosítója: PTE A képzés nyilvántartási sorszáma: 2. A képzés megnevezése, kódja: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3. A képzés nyelve: magyar 4. Az első meghirdetés tanéve: 2008/ A kapcsolódó együttműködési megállapodás: 6. Egyidejűleg bejelentett, közös képzésben részt vevő intézmények száma (db): Szakfelelős adatai 7.1. Előtag: Dr Vezetéknév: Nagy 7.3. Utónév: Janka Teodóra 7.4. Oktatói azonosítója: 8.1. Szenátus határozatának száma: 8.2 Szenátus határozatának ideje: 9. Egyidejűleg bejelentett képzési helyek száma (db): Számlázási adatok vevő neve: adószám: cím: Kelt: intézményvezető aláírása Kötelező mellékletek: a) Az intézményi képzési program módosításáról szóló szenátusi határozat hiteles másolata, kivonata b) Amennyiben együttműködésben valósul meg a képzés, és az együttműködési megállapodást még nem vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal, akkor az együttműködési megállapodás c) Közös képzés esetén FRKP-5302 adatlap, a társintézmények számától függően d) Legalább 1 db FRKP-5303 adatlap

11 b.) Tanterv, tantárgyi program A képzés óraterve Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit szám Követelmény Társadalompoliti kollokvium ka Rehabilitációs kollokvium jog A komplex rehabilitáció alapjai kollokvium / gyakorlati jegy Készségfejlesztő tréning I gyakorlati jegy Munkaerő-piaci kollokvium ismeretek Államháztartásta kollokvium n Összóraszám 64 óra 40 óra 706 óra 27 kredit

12 Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit Követelmény Orvosi rehabilitáció kollokvium Szociális kollokvium rehabilitáció Foglalkozási kollokvium rehabilitáció és diagnosztikai eljárások Pedagógiai kollokvium rehabilitáció Mentális kollokvium rehabilitáció A rehabilitáció tárgyi gyakorlati környezete jegy Egyéni rehabilitációs terv készítése gyakorlati jegy Készségfejlesztő tréning II gyakorlati jegy Összóraszám 60 óra 52 óra 788 óra 30 kredit Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit szám Követelmény Komplex gyakorlat gyakorlati jegy Gyakorlat feldolgozó gyakorlati jegy szeminárium Szupervízió gyakorlati jegy Szakdolgozat készítése gyakorlati jegy Szakdolgozati szeminárium gyakorlati jegy Összóraszám 0 óra 172 óra 818 óra 30 kredit

13 A képzés összóraszáma Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Teljes képzési Kredit óraszám szemináriumi gyakorlat (tantermi) óra terepgyakorlat /szakdolgozat készítés/ kredit

14 A SZAKON OKTATANDÓ TANTÁRGYAK ÉS OKTATÓK Tantárgyak Oktató, foglalkozás Munkahely Foglalkoztatás típusa Társadalompolitika Dr. Adamik Mária PTE-IGYFK SZMSZI A egyetemi docens Rehabilitációs jog Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanár A komplex Prof. Dr. Kránicz János PTE-ETK A rehabilitáció alapjai Készségfejlesztő Farkas Éva PTE-IGYFK SZMSZI A tréning I. tanársegéd Munkaerő-piaci Sasvári Gábor Dél-Dunántúli Regionális D ismeretek osztályvezető Munkaügyi Központ Államháztartástan Dr. Mellár Tamás PTE-IGYFK GTI A egyetemi tanár Orvosi rehabilitáció Prof. Dr. Kránicz János PTE-ETK A Szociális rehabilitáció Farkasné Jakab Eszter PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanársegéd Foglalkozási Szellő János Dél-Dunántúli Regionális D rehabilitáció főosztályvezető Munkaügyi Központ Pedagógiai Dr. Bús Imre Ph.D PTE-IGYFK PKI A rehabilitáció Mentális rehabilitáció Dr. Lovász Zsuzsa PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai docens A rehabilitáció tárgyi Szabó Zsolt ORKI D környezete szakértő, oktató, tanácsadó NASPAK Bt. Egyéni rehabilitációs Horváth Anikó csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális D terv készítése Rehabilitációs tanácsadó Munkaügyi Központ Készségfejlesztő Farkas Éva PTE-IGYFK SZMSZI A tréning II. főiskolai tanársegéd Komplex gyakorlat Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanár Gyakorlat feldolgozó Farkasné Jakab Eszter PTE-IGYFK SZMSZI A

15 szeminárium főiskolai tanársegéd Szupervízió Kocsis Erzsébet PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai docens Szakdolgozat készítése Dr. Tóth Olga PTE-IGYFK SZMSZI A Szakdolgozati szeminárium Dr. Tóth Olga PTE-IGYFK SZMSZI A

16 TANTÁRGYAK 1. Társadalompolitika Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: Követelmény: kollokvium Oktató: dr. Adamik Mária Tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a ma lehetséges hazai és európai forgatókönyveket, amelyek a társadalompolitikákat alakíthatják. A nélkülözhetetlen alapismereteken túl azért is, hogy a rehabilitáció szerepét az adott társadalompolitikában elhelyezzék és a stratégiai fejlesztési lehetőségeket megtalálják. Témakörök: társadalompolitikai alapfogalmak. A jóléti állam és változásai Az1989 utáni hazai szociális helyzet, a vesztesek Az európai trendek, a magyarországi illeszkedés A hosszú távú kihívások, tervezés Irodalom: Kötelező irodalom: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. HRSZE Ferge Zsuzsa-Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam. T-Twins , , , Havasi Éva: A szegénység fogalma, mérhetősége. In: INFO- TÁRSADALOMTUDOMÁNY 54. Lakner Zoltán: A családpolitika rendszere. Esély 2006/ o. Fazekas Károly: A magyar foglalkoztatási helyzet jelene és jövője. Gosta Esping-Andersen: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6 Gyulavári Tamás: Az EU szociálpolitikája: érdekek kereszttüzében

17 2. Rehabilitációs jog Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Walkené Dr. Galambos Erzsébet Tantárgy célja: A foglalkoztatási rehabilitáció alapvető jogszabályi hátterének, továbbá kapcsolódó jogi normáinak elemző áttekintése után a hallgatók alkalmassá váljanak az igényes és eredményes jogalkalmazó tevékenységre, valamint a szakterületen tevékenykedő jogalkalmazó szervekkel való hatékony együttműködésre. Témakörök: Történeti áttekintés A foglalkoztatási rehabilitáció alapfogalmai A komplex rehabilitáció a jogi szabályozás tükrében A jogi szabályzás hatékonyságát befolyásoló tényezők Feladat- és hatáskörök a foglalkoztatási rehabilitációban, az igazgatási szervezetrendszer Csökkent munkaképességű személyek jogosultságok, kötelezettségek A rehabilitációs foglalkoztatás Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód elmélet és gyakorlat Irodalom: Kötelező irodalom: Rehabilitációs jog (kézirat) Jogi háttér: évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 291/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

18 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 15/2005. (IX.2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munka-erőpiaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 2077/2007. (V. 9.) Korm. határozat a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről SZMM közlemény a rehabilitációs hozzájárulás évi mértékéről 3. A komplex rehabilitáció alapjai Tanegység: 8 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium/gyakorlati jegy Oktató: Prof. Dr. Kránicz János Tantárgy célja: A rehabilitáció folyamatában résztvevő szakmák tevékenységének megismerése, a szükségletek és a lehetőségek feltárása, a kezelő teamek munkájának jelentőségét megismerve a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével a környezetbe való beilleszkedésének és egyéni boldogulásának biztosítása, orvosi, lelki, társadalmi, szociokulturális, jogi, gazdasági szempontok figyelembevételével. Témakörök: A komplex rehabilitáció fogalma, céljai, a komplex rehabilitáció szemléletének alakulása A komplex rehabilitáció célterületei A rehabilitáció iránti egyéni szükséglet meghatározása

19 Pszichológiai folyamatok a rehabilitációban Az egyes rehabilitációban résztvevő szakemberek munkájának megismerése (gyógytornász fizioterapeuta, foglalkoztató terapeuta, munkavállalási tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs közvetítő, mentor, szociális szakember, pedagógus, állami és civil szervezetek) Helyzet és szükségletelemzés Eszközök a komplex rehabilitációban (stresszkezelés, motiváció fenntartása, kommunikációs tréning, problémamegoldó tréning Munka rehabilitáció, munkakörelemzés, munkapróba A prevenció kérdése A rehabilitációs tanácsadás A közösségi terápia A sport szerepe Irodalom: Kötelező irodalom: Huszár-Kullmann-Tringer: A rehabilitáció gyakorlata, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Heckl Ade Schell: Rehabilitáció és betegápolás, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Dr. Laczkó Magyar György: Sportterápia a harántsérültek és traumás amputáltak orvosi rehabilitációjában, a Magyar Testnevelési Egyetem jegyzete, Budapest, Ajánlott irodalom: Zeitschrift für Physiotherapeuten, Pflaum Verlag, ISSN: Rehabilitáció, Literatura Medica Kiadó Kft., ISSN: X Physiotherapy, Elsevier, ISSN: Készségfejlesztő tréning Tanegység: 7 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: gyakorlati jegy Oktató: Farkas Éva Tantárgy célja: A két féléves kurzus célja a leendő komplex rehabilitációs mentorok munkavégzéséhez szükséges képességek fejlesztése: szemléletformálás, saját erőforrások feltárása, önismeret gazdagítása, személyes hatékonyság fejlesztése, a személyes fejlődés elősegítése, az önfejlesztési törekvések támogatása, a fejlesztő emberi kapcsolatok kialakítására és működésének elősegítése,

20 csoportépítési és csoportfejlődési tapasztalatok szerzése, a személyiség- és képességfejlesztésben felhasználható módszerek és technikák sajátélményű elsajátítása. Témakörök: Irodalom: I. Ismerkedés tréning célok ismertetése, elvárások tisztázása. II. Mentor szerepe, feladata, elvárások. Milyen a jó mentor? Milyen készségek és képességek szükségesek? Milyen képességekkel bírunk és mi hiányzik? Hogyan fejleszthetők a képességek? Egyéni és csoportos módszerek. III. Mentor és a célcsoport kapcsolata célcsoport beazonosítása, célcsoport szükségletei és elvárásai. Miben segíthet egy mentor? Hogyan? Tapasztalatok a mentori munkáról. Technikák, módszerek, szerepek és attitűd. IV. Célcsoport és környezete jellemzők, zavarok, problémák. Hogyan javítható a kapcsolat? Mi a mentor szerepe és feladata a kapcsolatban? V. Rehabilitációs szakemberek és a célcsoport Milyen szakemberek és tudások szükségesek az egyéni fejlesztéshez? Milyen együttműködés szükséges a hatékony fejlesztéshez? Hogyan tud a mentor hozzájárulni az eredményes munkához? A komplex rehabilitációs mentor képzés elméleti tananyaga. 5. Munkaerő-piaci ismeretek Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Sasvári Gábor Tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a munkaerő-piaci alapfogalmakat, a munkaerőpiac működésének főbb sajátosságait, a munkaerő-piaci intézményrendszer felépítését és működését. Elsajátíttatni a munkaerőpiac aktív és passzív támogatási eszközeinek működtetésével összefüggő ismereteket, valamint bemutatni azok hatásait a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatottság növelésében. A komplex munkaerő-piaci programok tervezésének és megvalósításának, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának megismertetése. Témakörök: 1. Munkaerőpiac alapfogalmak (gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség) a munkaerőpiac jellemzésére szolgáló mutatószámok tipikus és atipikus foglalkoztatási formák a munkanélküliség típusai

21 munkaerő-piaci tendenciák munkaerő-piaci intézmények és politikák az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2. Az álláskeresők részére nyújtott passzív ellátások a támogatások alanyai, mértéke, időtartama, megszűntetése, visszafizetése álláskeresési támogatás álláskeresési járadék álláskeresési segély költségtérítés vállalkozói járadék 3. Az aktív munkaerő-piaci eszközök munkaerőpiaci képzés bérszubvenciók közhasznú munkavégzés az önfoglalkoztatóvá válás támogatása munkahelyteremtő beruházások támogatása munkahely megőrzését elősegítő támogatások 4. Munkaerőpiaci szolgáltatások munkaerő közvetítés információnyújtás munkavállalási tanácsadás pályaválasztási- pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás álláskeresésre való felkészítés rehabilitációs tanácsadás a munkaerő-piaci szervezet egyéb szolgáltatásai (FIT, Álláskereső Klub, RIC stb.) a munkaerő-piaci szervezeten kívüli, a foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatások 5. A munkaerőpiaci programok A komplex munkaerőpiaci programok fogalma, típusai A programok tervezése, megvalósítása A központi, a regionális és kistérségi programok Az Európai Unió által finanszírozott, vagy társfinanszírozott programok Irodalom: Kötelező irodalom: Bódis Lajos Galasi Péter John Micklewright Nagy Gyula, 2005: Munkanélküliellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest

22 Csoba Judit, G. Fekete Éva, Lévai Márta, Soltész Anikó Frey Mária (szerk.), 2007: Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota (szerk.), 2007: Munkaerőpiaci Tükör. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Frey Mária, 2001.: Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Frey Mária, 2004: Munkaerő-piaci politikák. BKÁE Közgazdasági Továbbképző Intézet. Budapest Jogszabályok: évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről évi IV. tv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi CI. tv. A felnőttképzésről 291/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 6/1996. (VII. 16.) MüM r. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 30/2000. (IX. 15.) GM r. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 39/1998. (III. 4.) Korm. r. A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról Ajánlott irodalom: Katona Péter (1999): Az önkormányzatok és a nonprofit szektor kapcsolatáról. In: Tóbiás László (szerk.): Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és önkormányzatok számára. Hálózat a Demokráciáért Program (USAID-UWI), Budapest, pp Sasvári Gábor, 2005.: A hagyományos aktív munkaerő-piaci eszközök és a tranzitfoglalkoztatási projektek hatékonyságát befolyásoló tényezők. Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola, Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs, pp Zám Mária (2001): A munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatai, fejlesztésük lehetőségei. In: Zám Mária Lux Judit: A munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatai. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Műhelye, Budapest, pp Államháztartástan Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Dr. Mellár Tamás, egyetemi tanár Tantárgy célja:

23 Betekintést nyújtani a hallgatóknak az államháztartás szerkezetébe és alapvető működésébe. Megismertetni a hallgatókat az államháztartás fő alrendszereivel, azok működési sajátosságaival és kölcsönkapcsolataival. Rávilágítani azokra az alapvető különbségekre, amelyek az államháztartási kör gazdálkodását jellemzik a gazdaság többi részéhez képest Témakörök: Az államháztartás fogalma, alrendszerei Az állam alapfunkciói Közjavak és a közösségi döntések rendszere Az adózás alapelvei A központi költségvetés szerkezete Az államadósság felhalmozódása Az önkormányzati alrendszer sajátosságai Az egészségügyi rendszer működése és finanszírozása A nyugdíjrendszer problémái Az oktatási rendszer átalakítása Támogatások, támogatáspolitika Az Európai Unió támogatáspolitikai rendszere Irodalom: Kötelező irodalom: Horváth Ferenc: Államháztartástan, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ajánlott irodalom: Stiglitz, Joseph: A kormányzati szektor gazdaságtana, Complex Kiadó Cullis, John Jones, Philip: Közpénzügyek és közösségi döntések, Aula Kiadó, Orvosi rehabilitáció Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: Követelmény: kollokvium Oktató: Prof. Dr. Kránicz János Tantárgy célja: Az orvosi rehabilitáció megismerése a rehabilitáció komplex folyamatában. Alapfogalmak tisztázása: a károsodás, a fogyatékosság és a rokkantság értelmezése, a prevenció és a rehabilitáció kapcsolata, a rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedésekkel tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen. Az orvosi rehabilitáción értjük azt a tevékenységet, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció,

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Rehabilitációs tevékenység terapeuta szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 54 5008 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE ÉS INDÍTÁSÁRA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2007 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ 1 Farkasné Jakab Eszter - Horváth Péter - Mészáros Andrea Nagy Janka Teodóra - Petróczi Ferenc - Sima Ferenc - Szellő János 2 A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ Szekszárdi Szociális MűhelyTanulmányok

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

1. Képzési és kimeneti követelmények

1. Képzési és kimeneti követelmények integratív mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak létesítésére irányuló kérelem (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet 6. -a alapján) 1 1. Képzési és kimeneti követelmények 1.1. A szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A TEREPMUNKA GYAKORLATA

A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 1 VODICSKÁNÉ RÁCZKÖVI ILDIKÓ A TEREPMUNKA GYAKORLATA terepmunka cnegyed 6/12/12 12:35 PM Page 2 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM VITÉZ JÁNOS KAR PÁZMÁNY SZOCIÁLIS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK TÁJÉKOZTATÓ 2006 A szociális munka alapképzés Nyíregyházán 1990-ben indult az általános szociális munkás képzés. A képzés indítása

Részletesebben

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon

A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon A Rehabilitáció Kérdései Magyarországon Szakdolgozat Készítette: SZABÓ NIKOLETT Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakos hallgató Konzulens: DR. JAKAB NÓRA MISKOCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI

Részletesebben

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME

REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME REFLEKTÍV PSZICHOSZOCIÁLIS KRÍZISTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Pszichoszociális krízistanácsadó szakirányú

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája

ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK. Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája ÚJ UTAK, ESZKÖZÖK A REHABILITÁCIÓBAN 2008 Budapest, 2008. december 3. Közösségi Pszichiátria VII. Konferenciája Szerkesztő: Lechnerné Vadász Judit Szerzők: Szauer Csilla Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2.

Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. Rehabilitációs modellek 2. 1 Rehabilitációs modellek 2. Budapest, 2002 Készült A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával 2 Szerkesztõ Dr. Tauszigné Czakó Zsuzsa Szakmai lektor Sum István Nyelvi

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése

Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Fogyatékossággal élő emberek szak- és felnőttképzése Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 5 Előzmények 5 Az egyezmény célkitűzése: 5

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben

Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben Molnár Endréné Belényi Emese Terepmunka terepgyakorlat a szociálpedagógus és a szociális munkás képzésben www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben