KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK"

Átírás

1 KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ÉS INDÍTÁSI KÉRELEM PTE-IGYFK PTE-ETK Szekszárd-Pécs, 2007

2 I. SZAKALAPÍTÁSI KÉRELEM

3 OKTATÁSI HIVATAL FRKP-6030 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LÉTESÍTÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ A Hivatal tölti ki! A szakirányú továbbképzés típusa 1 : 1. egy vagy több képzési területhez kapcsolódó szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés képzési ághoz vagy szakhoz közvetlenül kapcsolódó, speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés alapképzési vagy mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben, illetve tantervében meghatározott, önálló szakképzettséget eredményező második, további szakirány elvégzését biztosító képzés pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés 2.1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 2.2. A megszerezhető szakképzettség megnevezése: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3.1. Képzési idő: 3 félév 3.2 Megszerzendő kreditek száma: Képzési terület megnevezése: Társadalomtudomány 4. A képzéssel (esetleg) helyettesített évi LXXX. törvény alapján létrehozott képzés neve: Kezdeményező felsőoktatási intézmény(ek) PTE IGYFK-ETK 5.1 Neve, intézményi azonosítója: 5.2. Szenátus határozatának száma: 5.3. Szenátus határozatának ideje: 1 A megfelelő aláhúzandó!

4 6.1. Neve, intézményi azonosítója: 6.2. Szenátus határozatának száma: 6.3. Szenátus határozatának ideje: 7.1 Neve, intézményi azonosítója 7.2. Szenátus határozatának száma: 7.3. Szenátus határozatának ideje: 8.1 Neve, intézményi azonosítója 8.2. Szenátus határozatának száma: 8.3. Szenátus határozatának ideje: 9.1 Neve, intézményi azonosítója 9.2. Szenátus határozatának száma: 9.3. Szenátus határozatának ideje: 10.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 11.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 12.1 Neve, intézményi azonosítója Szenátus határozatának száma: Szenátus határozatának ideje: 13. A kérelem benyújtására felhatalmazott intézmény neve, intézményi azonosítója Kelt: képviselő aláírása Kötelező melléklet(ek): - a szenátusi határozat(ok) hiteles másolata - az esetleges felhatalmazások - a képzési és kimeneti követelmények kinyomtatott és elektronikus változata

5 a.) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3. A szakirányú továbbképzés képzési területe Társadalomtudomány 4. A felvétel feltételei: A felvétel feltételei: az alábbi alapképzési szakokon szerzett BA, vagy azzal egyenértékű diploma: - szociális munka - szociálpedagógia - gyógypedagógia - tanító - andragógia - pedagógia - pszichológia - diplomás ápoló - védőnő - egészségnevelő legalább 6 hónapos szakmai gyakorlat felvételi elbeszélgetés 5. A képzési idő Félévek száma: 3 félév Összes szakterületi óraszám: 2700 Kontakt elméleti órák: 124 Megszerezhető kreditek száma: A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: Megszerezhető kreditek száma: A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés célja olyan komplex rehabilitációs mentorok képzése, akik felkészültek a komplex rehabilitáció által támasztott feltételeknek. Az egyre differenciálódó terület és a komplex rehabilitáció előtérbe kerülése a képzésben elkerülhetetlenné teszi a rehabilitációs ismeretek komplex alapokra és az integrált ellátásokra épülő bővítését, az orvosi, foglalkozási, mentális, pedagógiai és szociális rehabilitációs ismeretek integrációját. E szakirányú továbbképzésben elsősorban olyan szakemberek képzése valósulhat meg, akik az ÁFSZ szervezetrendszerén belül a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs koordinációjával, ügyintézésével, tanácsadásával, képzésével foglalkoznak, a szociális foglalkoztatók munkatársai, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek munkatársai, a speciális iskolák, szakiskolák oktatói, a megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezeteinek munkatársai, egészségügyi és szociális intézmények munkatársai.

6 A képzésben résztvevők váljanak képessé az ember és társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére, az egyén társadalomba történő integrálására, reintegrálására a komplex rehabilitáció kapcsán felmerülő lehetőségek felhasználásával, alkalmazásával. A képzésben résztvevőket képessé kell tenni - már korábban megszerzett ismereteikre, kompetenciáikra, készségeikre alapozva, azok fejlesztésével és bővítésével - az igényeknek, szükségleteknek a komplex rehabilitáció szakmai feladatainak megfelelő tevékenység hatékony végzésére. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: 1. a kommunikáció és az önismeret területén legyen képes: a hatékony kommunikációra, az alternatívák ismeretében a kliens és a csoport döntéseinek elfogadására, segítő beszélgetés folytatására (a kompetencia határáig) a kliens nonverbális kommunikatív jelzéseinek értelmezésére a kliens családjával való segítő kommunikációra a laikus és a segítő környezettel való kapcsolatteremtésre a klienssel és a team-tagokkal való együttműködésre önismeretre, a személyiségfejlesztő módszerek alkalmazására a pozitív és innovatív gondolkodásra empátiára és annak fejlesztésére alkotó tevékenységre saját lelki egészségének fokozott védelmére együttműködésre a kompetenciahatárok felismerésére, elfogadására és betartására képességeinek szinten tartására 2. társadalomtudományi alapismereteinek felhasználásával legyen képes: a szakmai etikai normák betartására az alapvető rehabilitációs jogi ismeretek alkalmazására a fogyatékossággal, az egészségkárosodással kapcsolatos jogok ismertetésére, közvetítésére az egészségügyi, oktatási, szociális, munkaügyi és foglalkoztatási rendszerben való eligazodásra a fogyatékos emberek társadalmi, érdekvédelmi, önszerveződési, karitatív szerveződéseinek ismeretére a szociális juttatások, a támogatási rendszer átfogó ismeretére, alkalmazására az alapvető államháztartástani ismeretek alkalmazására a társadalompolitika alapvető kérdéseiben történő tájékozódásra a társadalombiztosítási rendszer ismeretére a munkaerőpiac ismeretére (védett és szociális foglalkoztatás feltételei, érdekeltségi viszonyai) a foglalkoztatási rehabilitáció lehetőségeinek, a szociális ellátó rendszer szolgáltatásainak és intézményeinek ismeretére 3. a komplex rehabilitációról szerzett ismeretek birtokában legyen képes: az orvosi rehabilitáció alapkérdéseiben történő eligazodásra a mentális rehabilitáció alapvető összefüggéseinek ismeretére, a megváltozott állapot, munkaképesség elfogadtatására, az azzal való együttélés megtanítására, a megmaradt funkciók felismerésének és kihasználásának megvalósítására, az egészséges életre nevelésre, a pedagógiai rehabilitáció keretében a betegek információval történő ellátására, ismereteinek folyamatos fejlesztésére, bővítésére, a fogyatékos emberek nevelésére, oktatására alkalmas módszerek megválasztására, az integrációs ismeretek alkalmazására, a pedagógiai szolgáltatások ismeretére a pályaorientáció érdekében, a speciális szükségleteire épülő pedagógiai rehabilitáció alapjainak megismerése. a foglalkozási rehabilitáció és a diagnosztikai eljárások alapkérdéseiben képes eligazodni

7 4. a komplex rehabilitációs mentor legyen képes: a) állapotfelmérésre és tervezésre: alapvető szükségletek felmérésére interjú készítésére a kliens együttműködési készségének felmérésére a kliens kóros lélektani állapotának felismerésére a szociális állapot felmérésére a család, mint támogató rendszer felmérésére rejtett képességek feltérképezésére, feltárására a kliens környezetének személyi és tárgyi felmérésére a kliens napi tevékenységének felmérésére, megtervezésére a kliens állapotának megítélésére (romló vagy javuló tendencia) rövid és hosszú távú egyéni rehabilitációs terv készítésére preventív szemléletre prognosztikus gondolkodásra terápiás alternatívák (egyéni és csoportterápia) megválasztására a munkavégzést akadályozó egyéb tényezők felmérése. b) a terápiás terv kivitelezésére és értékelésére: a kliens alapvető szükségletei kielégítésének segítésére a fejlesztési terv lépéseinek végrehajtására, betartására a kliens életminőségét javító eljárások ismeretére, alkalmazására a terápia tárgyi feltételeinek ismeretére a kliens biztonságos környezetének megteremtésére a tárgyi környezet, a gyógyászati és a rehabilitációs segédeszközök adaptálására, illetve az ezekkel kapcsolatos információk átadására a rehabilitációs segédeszközökkel kapcsolatos alapvető műszaki ismeretek megszerzésére és alkalmazására, a kliens segítésére az önkifejezési módok választásában balesetvédelmi szempontok figyelembevételére tevékenységének folyamatos kontrollálására, ennek függvényében annak módosítására, ellenőrzésére, értékelésére. c) tevékenységének szervezésére, menedzselésére: a képzés során megszerzett társadalompolitikai, jogi és gazdasági ismereteinek alkalmazására legyen képes a rehabilitációhoz kapcsolódó jogi tájékoztatásnyújtásra, megfelelő érdekérvényesítésre a szakterületen működő jogalkalmazó szervekkel való hatékony együttműködésre önálló munkaszervezésre foglalkoztatott csoport vezetésére team-munkában való részvételre a segítő személyzettel való együttműködésre, a terápiás munkába való bevonásba együttműködésre a komplex rehabilitáció további szereplőivel segédeszközök beszerzési lehetőségeiről való tájékozódásra adatok rögzítésére, alapvető informatikai ismereteinek felhasználására rehabilitációs dokumentáció vezetésére klienskövető módszerek alkalmazására munkájának tudományos dokumentálására pályázat, projekt, munkába állás dokumentumainak (önéletrajz) elkészítésére, legyen képes a kliens számára tartósan befogadó környezet kialakításának elősegítésére.

8 8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelet kreditérték Főbb képzési szakaszok és ezek kreditszáma: I. Alapozó képzési szakasz: 27 kredit (ebből gyakorlati óraszám 40 óra, 15 kredit) Társadalompolitika A komplex rehabilitáció alapjai Rehabilitációs jog Készségfejlesztő tréning Államháztartástan Munkaerő-piaci ismeretek II. Szakképzési tárgyak: 63 kredit (ebből gyakorlat 224 óra, 35 kredit) Orvosi rehabilitáció Mentális rehabilitáció Pedagógiai rehabilitáció Foglalkozási rehabilitáció és diagnosztikai eljárások Szociális rehabilitáció A rehabilitáció tárgyi környezete Egyéni rehabilitációs terv készítése Készségfejlesztő tréning Komplex gyakorlat Gyakorlat feldolgozó szeminárium Szupervízió 9. A szakdolgozat kreditértéke 10 kredit

9 II. SZAKINDÍTÁSI KÉRELEM

10 OKTATÁSI HIVATAL FRKP-5300 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZÉKHELYEN, TELEPHELYEN TÖRTÉNŐ INDÍTÁSÁNAK BEJELENTÉSÉHEZ A Hivatal tölti ki! 1. A felsőoktatási intézmény neve, intézményi azonosítója: PTE A képzés nyilvántartási sorszáma: 2. A képzés megnevezése, kódja: KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR 3. A képzés nyelve: magyar 4. Az első meghirdetés tanéve: 2008/ A kapcsolódó együttműködési megállapodás: 6. Egyidejűleg bejelentett, közös képzésben részt vevő intézmények száma (db): Szakfelelős adatai 7.1. Előtag: Dr Vezetéknév: Nagy 7.3. Utónév: Janka Teodóra 7.4. Oktatói azonosítója: 8.1. Szenátus határozatának száma: 8.2 Szenátus határozatának ideje: 9. Egyidejűleg bejelentett képzési helyek száma (db): Számlázási adatok vevő neve: adószám: cím: Kelt: intézményvezető aláírása Kötelező mellékletek: a) Az intézményi képzési program módosításáról szóló szenátusi határozat hiteles másolata, kivonata b) Amennyiben együttműködésben valósul meg a képzés, és az együttműködési megállapodást még nem vette nyilvántartásba az Oktatási Hivatal, akkor az együttműködési megállapodás c) Közös képzés esetén FRKP-5302 adatlap, a társintézmények számától függően d) Legalább 1 db FRKP-5303 adatlap

11 b.) Tanterv, tantárgyi program A képzés óraterve Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit szám Követelmény Társadalompoliti kollokvium ka Rehabilitációs kollokvium jog A komplex rehabilitáció alapjai kollokvium / gyakorlati jegy Készségfejlesztő tréning I gyakorlati jegy Munkaerő-piaci kollokvium ismeretek Államháztartásta kollokvium n Összóraszám 64 óra 40 óra 706 óra 27 kredit

12 Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit Követelmény Orvosi rehabilitáció kollokvium Szociális kollokvium rehabilitáció Foglalkozási kollokvium rehabilitáció és diagnosztikai eljárások Pedagógiai kollokvium rehabilitáció Mentális kollokvium rehabilitáció A rehabilitáció tárgyi gyakorlati környezete jegy Egyéni rehabilitációs terv készítése gyakorlati jegy Készségfejlesztő tréning II gyakorlati jegy Összóraszám 60 óra 52 óra 788 óra 30 kredit Tárgy/ Tárgyblokk Szemeszter Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Kredit szám Követelmény Komplex gyakorlat gyakorlati jegy Gyakorlat feldolgozó gyakorlati jegy szeminárium Szupervízió gyakorlati jegy Szakdolgozat készítése gyakorlati jegy Szakdolgozati szeminárium gyakorlati jegy Összóraszám 0 óra 172 óra 818 óra 30 kredit

13 A képzés összóraszáma Elméleti óra Gyakorlat Saját munka Teljes képzési Kredit óraszám szemináriumi gyakorlat (tantermi) óra terepgyakorlat /szakdolgozat készítés/ kredit

14 A SZAKON OKTATANDÓ TANTÁRGYAK ÉS OKTATÓK Tantárgyak Oktató, foglalkozás Munkahely Foglalkoztatás típusa Társadalompolitika Dr. Adamik Mária PTE-IGYFK SZMSZI A egyetemi docens Rehabilitációs jog Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanár A komplex Prof. Dr. Kránicz János PTE-ETK A rehabilitáció alapjai Készségfejlesztő Farkas Éva PTE-IGYFK SZMSZI A tréning I. tanársegéd Munkaerő-piaci Sasvári Gábor Dél-Dunántúli Regionális D ismeretek osztályvezető Munkaügyi Központ Államháztartástan Dr. Mellár Tamás PTE-IGYFK GTI A egyetemi tanár Orvosi rehabilitáció Prof. Dr. Kránicz János PTE-ETK A Szociális rehabilitáció Farkasné Jakab Eszter PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanársegéd Foglalkozási Szellő János Dél-Dunántúli Regionális D rehabilitáció főosztályvezető Munkaügyi Központ Pedagógiai Dr. Bús Imre Ph.D PTE-IGYFK PKI A rehabilitáció Mentális rehabilitáció Dr. Lovász Zsuzsa PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai docens A rehabilitáció tárgyi Szabó Zsolt ORKI D környezete szakértő, oktató, tanácsadó NASPAK Bt. Egyéni rehabilitációs Horváth Anikó csoportvezető, Dél-Dunántúli Regionális D terv készítése Rehabilitációs tanácsadó Munkaügyi Központ Készségfejlesztő Farkas Éva PTE-IGYFK SZMSZI A tréning II. főiskolai tanársegéd Komplex gyakorlat Dr. Nagy Janka Teodóra Ph.D PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai tanár Gyakorlat feldolgozó Farkasné Jakab Eszter PTE-IGYFK SZMSZI A

15 szeminárium főiskolai tanársegéd Szupervízió Kocsis Erzsébet PTE-IGYFK SZMSZI A főiskolai docens Szakdolgozat készítése Dr. Tóth Olga PTE-IGYFK SZMSZI A Szakdolgozati szeminárium Dr. Tóth Olga PTE-IGYFK SZMSZI A

16 TANTÁRGYAK 1. Társadalompolitika Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: Követelmény: kollokvium Oktató: dr. Adamik Mária Tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a ma lehetséges hazai és európai forgatókönyveket, amelyek a társadalompolitikákat alakíthatják. A nélkülözhetetlen alapismereteken túl azért is, hogy a rehabilitáció szerepét az adott társadalompolitikában elhelyezzék és a stratégiai fejlesztési lehetőségeket megtalálják. Témakörök: társadalompolitikai alapfogalmak. A jóléti állam és változásai Az1989 utáni hazai szociális helyzet, a vesztesek Az európai trendek, a magyarországi illeszkedés A hosszú távú kihívások, tervezés Irodalom: Kötelező irodalom: Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai. HRSZE Ferge Zsuzsa-Lévai Katalin szerk.: A jóléti állam. T-Twins , , , Havasi Éva: A szegénység fogalma, mérhetősége. In: INFO- TÁRSADALOMTUDOMÁNY 54. Lakner Zoltán: A családpolitika rendszere. Esély 2006/ o. Fazekas Károly: A magyar foglalkoztatási helyzet jelene és jövője. Gosta Esping-Andersen: Ismét a Jó Társadalom felé? Esély 2006/6 Gyulavári Tamás: Az EU szociálpolitikája: érdekek kereszttüzében

17 2. Rehabilitációs jog Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Walkené Dr. Galambos Erzsébet Tantárgy célja: A foglalkoztatási rehabilitáció alapvető jogszabályi hátterének, továbbá kapcsolódó jogi normáinak elemző áttekintése után a hallgatók alkalmassá váljanak az igényes és eredményes jogalkalmazó tevékenységre, valamint a szakterületen tevékenykedő jogalkalmazó szervekkel való hatékony együttműködésre. Témakörök: Történeti áttekintés A foglalkoztatási rehabilitáció alapfogalmai A komplex rehabilitáció a jogi szabályozás tükrében A jogi szabályzás hatékonyságát befolyásoló tényezők Feladat- és hatáskörök a foglalkoztatási rehabilitációban, az igazgatási szervezetrendszer Csökkent munkaképességű személyek jogosultságok, kötelezettségek A rehabilitációs foglalkoztatás Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód elmélet és gyakorlat Irodalom: Kötelező irodalom: Rehabilitációs jog (kézirat) Jogi háttér: évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi CLIV. törvény az egészségügyről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 291/2006. (XII.23.) Korm. rendeletet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

18 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 15/2005. (IX.2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet a rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munka-erőpiaci szolgáltatásokról valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 2077/2007. (V. 9.) Korm. határozat a rehabilitációs járadék bevezetésével összefüggő kormányzati intézkedésekről SZMM közlemény a rehabilitációs hozzájárulás évi mértékéről 3. A komplex rehabilitáció alapjai Tanegység: 8 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium/gyakorlati jegy Oktató: Prof. Dr. Kránicz János Tantárgy célja: A rehabilitáció folyamatában résztvevő szakmák tevékenységének megismerése, a szükségletek és a lehetőségek feltárása, a kezelő teamek munkájának jelentőségét megismerve a megváltozott munkaképességű emberek közreműködésével a környezetbe való beilleszkedésének és egyéni boldogulásának biztosítása, orvosi, lelki, társadalmi, szociokulturális, jogi, gazdasági szempontok figyelembevételével. Témakörök: A komplex rehabilitáció fogalma, céljai, a komplex rehabilitáció szemléletének alakulása A komplex rehabilitáció célterületei A rehabilitáció iránti egyéni szükséglet meghatározása

19 Pszichológiai folyamatok a rehabilitációban Az egyes rehabilitációban résztvevő szakemberek munkájának megismerése (gyógytornász fizioterapeuta, foglalkoztató terapeuta, munkavállalási tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs közvetítő, mentor, szociális szakember, pedagógus, állami és civil szervezetek) Helyzet és szükségletelemzés Eszközök a komplex rehabilitációban (stresszkezelés, motiváció fenntartása, kommunikációs tréning, problémamegoldó tréning Munka rehabilitáció, munkakörelemzés, munkapróba A prevenció kérdése A rehabilitációs tanácsadás A közösségi terápia A sport szerepe Irodalom: Kötelező irodalom: Huszár-Kullmann-Tringer: A rehabilitáció gyakorlata, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Heckl Ade Schell: Rehabilitáció és betegápolás, Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, Dr. Laczkó Magyar György: Sportterápia a harántsérültek és traumás amputáltak orvosi rehabilitációjában, a Magyar Testnevelési Egyetem jegyzete, Budapest, Ajánlott irodalom: Zeitschrift für Physiotherapeuten, Pflaum Verlag, ISSN: Rehabilitáció, Literatura Medica Kiadó Kft., ISSN: X Physiotherapy, Elsevier, ISSN: Készségfejlesztő tréning Tanegység: 7 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: gyakorlati jegy Oktató: Farkas Éva Tantárgy célja: A két féléves kurzus célja a leendő komplex rehabilitációs mentorok munkavégzéséhez szükséges képességek fejlesztése: szemléletformálás, saját erőforrások feltárása, önismeret gazdagítása, személyes hatékonyság fejlesztése, a személyes fejlődés elősegítése, az önfejlesztési törekvések támogatása, a fejlesztő emberi kapcsolatok kialakítására és működésének elősegítése,

20 csoportépítési és csoportfejlődési tapasztalatok szerzése, a személyiség- és képességfejlesztésben felhasználható módszerek és technikák sajátélményű elsajátítása. Témakörök: Irodalom: I. Ismerkedés tréning célok ismertetése, elvárások tisztázása. II. Mentor szerepe, feladata, elvárások. Milyen a jó mentor? Milyen készségek és képességek szükségesek? Milyen képességekkel bírunk és mi hiányzik? Hogyan fejleszthetők a képességek? Egyéni és csoportos módszerek. III. Mentor és a célcsoport kapcsolata célcsoport beazonosítása, célcsoport szükségletei és elvárásai. Miben segíthet egy mentor? Hogyan? Tapasztalatok a mentori munkáról. Technikák, módszerek, szerepek és attitűd. IV. Célcsoport és környezete jellemzők, zavarok, problémák. Hogyan javítható a kapcsolat? Mi a mentor szerepe és feladata a kapcsolatban? V. Rehabilitációs szakemberek és a célcsoport Milyen szakemberek és tudások szükségesek az egyéni fejlesztéshez? Milyen együttműködés szükséges a hatékony fejlesztéshez? Hogyan tud a mentor hozzájárulni az eredményes munkához? A komplex rehabilitációs mentor képzés elméleti tananyaga. 5. Munkaerő-piaci ismeretek Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Sasvári Gábor Tantárgy célja: Megismertetni a hallgatókkal a munkaerő-piaci alapfogalmakat, a munkaerőpiac működésének főbb sajátosságait, a munkaerő-piaci intézményrendszer felépítését és működését. Elsajátíttatni a munkaerőpiac aktív és passzív támogatási eszközeinek működtetésével összefüggő ismereteket, valamint bemutatni azok hatásait a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatottság növelésében. A komplex munkaerő-piaci programok tervezésének és megvalósításának, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának megismertetése. Témakörök: 1. Munkaerőpiac alapfogalmak (gazdasági aktivitás, foglalkoztatás, munkanélküliség) a munkaerőpiac jellemzésére szolgáló mutatószámok tipikus és atipikus foglalkoztatási formák a munkanélküliség típusai

21 munkaerő-piaci tendenciák munkaerő-piaci intézmények és politikák az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2. Az álláskeresők részére nyújtott passzív ellátások a támogatások alanyai, mértéke, időtartama, megszűntetése, visszafizetése álláskeresési támogatás álláskeresési járadék álláskeresési segély költségtérítés vállalkozói járadék 3. Az aktív munkaerő-piaci eszközök munkaerőpiaci képzés bérszubvenciók közhasznú munkavégzés az önfoglalkoztatóvá válás támogatása munkahelyteremtő beruházások támogatása munkahely megőrzését elősegítő támogatások 4. Munkaerőpiaci szolgáltatások munkaerő közvetítés információnyújtás munkavállalási tanácsadás pályaválasztási- pályaorientációs tanácsadás, képzési tanácsadás álláskeresésre való felkészítés rehabilitációs tanácsadás a munkaerő-piaci szervezet egyéb szolgáltatásai (FIT, Álláskereső Klub, RIC stb.) a munkaerő-piaci szervezeten kívüli, a foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatások 5. A munkaerőpiaci programok A komplex munkaerőpiaci programok fogalma, típusai A programok tervezése, megvalósítása A központi, a regionális és kistérségi programok Az Európai Unió által finanszírozott, vagy társfinanszírozott programok Irodalom: Kötelező irodalom: Bódis Lajos Galasi Péter John Micklewright Nagy Gyula, 2005: Munkanélküliellátás és hatásvizsgálatai Magyarországon. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest

22 Csoba Judit, G. Fekete Éva, Lévai Márta, Soltész Anikó Frey Mária (szerk.), 2007: Szociális gazdaság kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor, Scharle Ágota (szerk.), 2007: Munkaerőpiaci Tükör. MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Frey Mária, 2001.: Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Budapest Frey Mária, 2004: Munkaerő-piaci politikák. BKÁE Közgazdasági Továbbképző Intézet. Budapest Jogszabályok: évi XXII. tv. A Munka Törvénykönyvéről évi IV. tv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi CI. tv. A felnőttképzésről 291/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról 6/1996. (VII. 16.) MüM r. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 30/2000. (IX. 15.) GM r. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról 39/1998. (III. 4.) Korm. r. A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról Ajánlott irodalom: Katona Péter (1999): Az önkormányzatok és a nonprofit szektor kapcsolatáról. In: Tóbiás László (szerk.): Együttműködési lehetőségek civil szervezetek és a helyi önkormányzatok között. Kézikönyv civil szervezetek és önkormányzatok számára. Hálózat a Demokráciáért Program (USAID-UWI), Budapest, pp Sasvári Gábor, 2005.: A hagyományos aktív munkaerő-piaci eszközök és a tranzitfoglalkoztatási projektek hatékonyságát befolyásoló tényezők. Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola, Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs, pp Zám Mária (2001): A munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatai, fejlesztésük lehetőségei. In: Zám Mária Lux Judit: A munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek kapcsolatai. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Munkaügyi Kutatások Műhelye, Budapest, pp Államháztartástan Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: alapozó tárgy az 1. szemeszterben Követelmény: kollokvium Oktató: Dr. Mellár Tamás, egyetemi tanár Tantárgy célja:

23 Betekintést nyújtani a hallgatóknak az államháztartás szerkezetébe és alapvető működésébe. Megismertetni a hallgatókat az államháztartás fő alrendszereivel, azok működési sajátosságaival és kölcsönkapcsolataival. Rávilágítani azokra az alapvető különbségekre, amelyek az államháztartási kör gazdálkodását jellemzik a gazdaság többi részéhez képest Témakörök: Az államháztartás fogalma, alrendszerei Az állam alapfunkciói Közjavak és a közösségi döntések rendszere Az adózás alapelvei A központi költségvetés szerkezete Az államadósság felhalmozódása Az önkormányzati alrendszer sajátosságai Az egészségügyi rendszer működése és finanszírozása A nyugdíjrendszer problémái Az oktatási rendszer átalakítása Támogatások, támogatáspolitika Az Európai Unió támogatáspolitikai rendszere Irodalom: Kötelező irodalom: Horváth Ferenc: Államháztartástan, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Ajánlott irodalom: Stiglitz, Joseph: A kormányzati szektor gazdaságtana, Complex Kiadó Cullis, John Jones, Philip: Közpénzügyek és közösségi döntések, Aula Kiadó, Orvosi rehabilitáció Tanegység: 3 kredit Felvétel kritériuma: Követelmény: kollokvium Oktató: Prof. Dr. Kránicz János Tantárgy célja: Az orvosi rehabilitáció megismerése a rehabilitáció komplex folyamatában. Alapfogalmak tisztázása: a károsodás, a fogyatékosság és a rokkantság értelmezése, a prevenció és a rehabilitáció kapcsolata, a rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedésekkel tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen. Az orvosi rehabilitáción értjük azt a tevékenységet, amelyet az orvostudomány saját eszközeivel (diagnosztika, terápia, prevenció,

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE.

Szent István Egyetem. SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE. Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar KÉRELEM TŰZVÉDELMI SZAKMENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉRE TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 2 II. Képzési kimeneti követelmények (KKK) 3 III.

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek értéke: 120 kredit SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: OH-FHF/10237/2010. Képzésvezető: Dr. Mező Ferenc főiskolai

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS GYAKOLRATI SZABÁLYZATA

KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS GYAKOLRATI SZABÁLYZATA KOMPLEX REHABILITÁCIÓS MENTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS GYAKOLRATI SZABÁLYZATA I. A képzés célja A képzés célja komplex rehabilitációs mentorok képzése. A komplex rehabilitációs mentor felkészült a megváltozott

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (Social and Youth Work at ISCED level 5) 2. A szakképzettség

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja SMAK108 Tantárgy elzése Szupervízió 1. Tantárgy oktatójának Almásy Judit óraadó tanár, szupervízor nappali tagozaton 4 tanóra/ hét levelező tagozaton 16 tanóra/félév szeminárium A hallgató

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Tantárgy neve Pszichés funkciók zavarai Pszichés funkciók zavarai FP1206L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Kollokvium A hallgatók ismerjék meg tanulási zavarok okait, tüneteit és a fejlesztési lehetőségeket.

Részletesebben

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER

TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2008/09 tanév őszi szemeszter BA és főiskolai szakok N és L SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézete

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ - a rehabilitációs orvos gondolatai - Dr. Pettyán Ilona, Dr. Weinhoffer Judit HM ÁEK Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet A foglalkoztatási rehabilitáció Egy folyamat,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI. 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak KÖZOKTATÁSI VEZETŐ és PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI és KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Közösségi művelődés pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Dr. habil. Szabó József

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai -

Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Tanácsadói attitűd a közszférában a közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzés tapasztalatai - Innováció Növekedés Fenntarthatóság VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon

Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Gyógypedagógia mesterképzési szak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon Dr. Márkus Eszter főiskolai docens, oktatási dékánhelyettes oktatas@barczi.elte.hu ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben