ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR"

Átírás

1 JÁNOSI BÉLA ( ) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR 1880 Klopstock Fr. G. költıi mővei külalak és rhithmusi festés tekintetében. Rövid áttekintésével az ezen téren föllépését megelızött nevezetesebb törekvéseknek. Kolozsvár, Stein János m. k. egyet. ny. 56 p Kolosi Török István magyar verselı a XVII. században. = Figyelı 8 (1883) Vol. 14. No. 4. pp Víg elem a magyar népköltészetben. In: A[z aradi] Kölcsey-Egyesület Évkönyve az ik évrıl. Arad, 5 (1888) Kölcsey-Egyesület. pp A reneaissance-kori mővészet fı jellemvonásai. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1898) Vol. 94. No pp [2] 1899 Mőtörténeti elıadások a középiskolában. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 44-ik évében az tanév végén. Budapest, 43 (1899) Pesti könyvnyomda. pp Az aesthetika története. I. kötet: A görögök aesthetikája. Budapest, MTA. VI, 504 p. o Jelentés a Gorove-díjról. = Akadémiai Értesítı 2 (1891) No. 5. pp [3] o k. : Jánosi Béla: Az aesthetika története. I. köt. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1900) Vol No pp o Szlávik Mátyás: Az aesthetika története. = Erdélyi Múzeum 17 (1900) No. 8. pp o Császár Elemér: Az aesthetika története. I. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 24 (1900) No. 5. pp o Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome I. = Revue Critique 51 (1900) No Az aesthetika története. II. kötet: A középkortól Baumgarten fölléptéig. Budapest, MTA. VI, 553 p. o Jelentés a Gorove-pályázatról. Az újkori aesthetika története Kant fölléptéig. = Akadémiai Értesítı 8 (1897) No. 5. füz. pp [4]

2 o o Császár Elemér: Az aesthetika története. II. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 25 (1901) No pp Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome II. = Revue Critique 52 (1901) No. 42. pp Az aesthetika története. III. kötet: Baumgartentıl napjainkig. Budapest, MTA. VI, 635 p. o Császár Elemér: Az aesthetika története. III. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) No. 5. pp o Rácz, Ludwig: Jánosi Béla, Az aesthetika története. III. Baumgartentıl napjainkig (B. Jánosi, Geschichte der Ästhetik. III. Von Baumgarten bis auf unsere Tage). = Deutsche Litteraturzeitung 24 (1903) No. 18. hh A három kötetrıl együtt: o Pekár Károly: Teljes aesthetika-történet magyar nyelven. I. = Athenaeum 14 (1902) No. 2. pp II. Befejezı közlemény. = Athenaeum 14 (1902) No. 3. pp o K-ny F-cz. [Kemény Ferencz]: Jánosi Béla: Az aesthetika története. Három kötet. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1902) Vol No pp o Az aesthetika története. = Mővészet 1 (1902) No. 6. pp A magyar nemzet újjászületése. (Az április 11-én tartott iskolai ünnepélyen elmondott emlékbeszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhatodik évi értesítıje az intézet fennállásának 47-ik évében. Az tanév végén. Budapest, 46 (1902) Székesfıvárosi házinyomda. pp (társszerzı: Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 14 (1903) No pp Tarnói Miletz János szeptember február 8. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhetedik évi értesítıje az intézet fennállásának 48- ik évében. Az tanév végén. Budapest, 47 (1903) Székesfıvárosi Házinyomda. pp Az emberiesítés és együttérzés tana a mai aesthetikában. Elsı közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp Második és utolsó közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp (társszerzı: Katona Lajos): Véleményes jelentés a Nádasdy-pályázatra érkezett költıi elbeszélésekrıl. B). [Az idei Nádasdy-pályázat ] = Akadémiai Értesítı 15 (1904) No pp

3 A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. 129 p. Az intézet története. In: A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. pp Jelentés a Gorove-pályázatról. B). [A most már másodízben ] = Akadémiai Értesítı 17 (1906) No. 11. pp [Nagyméltóságú mininister úr,...] [Beszéd.] In: Az egységes jogosítású középiskoláról a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumban Lukács György Dr. minister elnöklésével január és 31. napján folyt Szakértekezlet jegyzıkönyve. Budapest, Márkus Samu könyvny. pp [Beszéd az egységes jogosítású középiskolákról.] Dr. Buday József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Intézetünk félszázados jubileuma október 29. [Mélyen Tisztelt Ünneplı Közönség!] (Beszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Mayer József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenegyedik értesítıje az intézet fennállásának 52. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 51 (1907) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Markovics Sándor október január 4. In: A budapesti II. kerületi állami fıreáliskola ötvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 54. évében az iskolai évrıl. Budapest, 53 (1909) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp (társszerzı: Bánóczi József, Gyenes László és Mihályfi Károly): Jelentés a Telekipályázatról. (Felolvasta Bánóczi József l. t márcz. 20.) = Akadémiai Értesítı 22 (1911) No. 4. pp Révai Nagy Lexikona I XIX. köteteinek ( ) esztétikai szócikkei. [5] Pl.: Esztétika. In: Révai Nagy Lexikona. VI. köt. Dúc Etele. Budapest, 1912, Révai. pp Új kiadása: Szigetvári István: A komikum elmélete. (Ism.) = Irodalomtörténet 1 (1912) No. 3. pp

4 (társszerzı: Bánóczi József, Ferenczi Zoltán, Négyessy László és Váczy János): Jelentés a Karátsonyi-pályázatról. (Felolvasta Bánóczi József lt márczius 19-én.) = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 4. pp (társszerzı: Riedl Frigyes és Beöthy Zsolt): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 5. pp Dr Brózik Károly január július 12. In: A budapesti II-ik kerületi állami fıreáliskola ötvenhatodik értesítıje az intézet fennállásának 57. évében az 1911/12. iskolai évrıl. Budapest, 56 (1912) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Révhegyi Rózsi: Kölcsey mint esztétikus. (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 37 (1913) No pp (társzerzı: Ponori Thewrewk Emil, Váczy János, Mihályfi Károly és Pethes Emil): Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. (Felolvasta 1913 márczius 31-én Jánosi Béla lev. tag.) = Akadémiai Értesítı 24 (1913) No pp Szerdahely György aesthetikája. Budapest, MTA. 59 p. (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1914) Vol. 23. No. 1.) o Kiss Ernı: Jánosi Béla: Szerdahely György Aesthetikája. = Erdélyi Muzeum 31 (1914) No. 3. pp o Kornis Gyula: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Egyetemes Philologiai Közlöny 38 (1914) No pp o Kocsis Lénárd: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No. 5. pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai elmélete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1914) Vol No pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikája. (Kivonat l. t. márczius 23-iki felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1914) No. 11. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 11. sz. Jánosi Béla: Henszlmann Imre és Erdélyi János esztétikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No pp (társszerzı: Berczik Árpád, Bánóczi József, Császár Elemér és Pekár Gyula): Jelentés a gróf Karátsonyi-jutalomról. (Felolvasta Bánóczi József l. tag 1914 márczius 30.) = Akadémiai Értesítı 25 (1912) No pp Johannes Volkelt: System der Aesthetik. II. Die aesthetischen Grundgestalten. (1910). III. Kunstphilosophie und Metaphysik der Aesthetik. (1914). (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) No. 1. pp [6]

5 A magyar aesthetika története. Függelékül William Knight: Az aesthetika története c. munkájához. Budapest, Kisfaludy-Társaság. pp és Klny.: Budapest, Franklin ny. 56 p. o S. A. [Sas Andor]: William Knight: Az aesthetika története. Angolból fordította Husztiné Révhegyi Rózsi. A magyar aesthetika történetével kiegészítette Jánosi o Béla. = Athenaeum 1 (1915) No. 4. pp Fogarasi Béla: Knight, William: Az aesthetika története. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 3. pp o Kristóf György: Jánosi Béla: A magyar aesthetika története. = Irodalomtörténeti Közlemények 26 (1916) No. 1. pp Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Budapest, MTA. 57 p. (pp ) (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1916) Vol. 23. No. 6.) o Husztiné Révhegyi Rózsi: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 10. pp o Morvay Gyızı: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp Schedius Lajos aesthetikája. Kivonat ( r. tagnak 1915 márcz. 1.-én tartott felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1916) No. 1. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 1. sz. Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikája. = Irodalomtörténet 5 (1916) No p. 218 (társszerzı: Bánóczi József és Tolnai Vilmos): Jelentés a Nádasdy-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 27 (1916) No pp A lélektani aesthetika úttörıi Magyarországon. (Kivonat r. tagnak 1916 május 1-én tartott székfoglalójából.) = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Brassai a mővészi hatás okairól. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1917) Vol No pp o Jánosi Béla Brassai esztétikai mőködésérıl. = Keresztény Magvetı 52 (1917) No. 2. p. 93. (társszerzı: Badics Ferencz és Horváth Cyrill): Jelentés a Halmos Izor-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvetı elvei. (Ism.) = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp A koronázás ünnepén. Beszéd, melyet a koronázás alkalmával tartott iskolai ünnepen elmondott. In: A budapesti II. ker. állami fıreáliskola hatvanegyedik értesítıje az intézet fennállásának 62-ik évében az iskolai évrıl. Budapest, 61 (1917) Székesfıvárosi Házinyomda. pp

6 1920 (társszerzı: Beöthy Zsolt és Császár Elemér): Jelentés a Péczely-regénypályázatról. (Felolvasta Császár Elemér l. tag 1919 április 19-én.) = Akadémiai Értesítı 31 (1920) No pp Szakfelügyelet Budapest középiskoláiban. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 54 (1920) No pp Jánosi Béláról készült egykorú írások Az aradi királyi fıgymnasiumból való távozásáról és a budapesti II. kerületi állami fıreáliskolához való áthelyezésérıl (1893.) Adatok az intézet történetéhez. [A tanári testületben a következı változások történtek ] In: Az aradi királyi fıgymnasium értesítıje az iskolai évrıl. Arad, Aradi Nyomdatársaság. p. 80. Tagajánlás MTA levelezı tagnak az I. osztály B alosztályába (1902.) Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1902-ben. Kézirat gyanánt. Az Akadémia belsı használatára. Budapest, Hornyánszky. p. 14. Elıterjesztése középiskola igazgatói cím adományozására (1912.) Zichy János: [Vallás és közoktatásügyi magyar ] = Hivatalos Közlöny (VKM) 21 (1913) No. 1. p. 18. Tagajánlás MTA rendes tagnak az I. osztály B alosztályába (1915.) Heinrich Gusztáv Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1915-ben. Kézirat gyanánt. Budapest, Hornyánszky. p. 1. Jelentés az MTA rendes tagságáról Heinrich Gusztáv: Fıtitkári jelentés. Jánosi Béla. = Akadémiai Értesítı 26 (1915) No pp Tagajánlás a Kisfaludy-Társaságba (1921. febr. 1.) Beöthy Zsolt: Jánosi Bélá-t ajánlja r. tag. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 53 ( ) p Budapest, Kisfaludy-Társaság. Németh László levelezésében Németh László: Oszoly Kálmánnak. (Szilasbálhas), május 22. [levél; 4.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Közli: Teök Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet 35 (1979) No (dec. 14.) p. 5. Németh László: Németh Józsefnek. Budapest, november 13. [levél; 20.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Nekrológok, megemlékezések Jánosi Béláról

7 A. Zs.: Jánosi Béla ( ) = Élet 12 (1921) No. 1. (okt. 9.) pp Gagyhi Dénes: Jánosi Béla meghalt. = Magyarság 2 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Hankó Vilmos: Jánosi Béla = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 55 (1921) No pp Jánosi Béla ( ) = Budapesti Hirlap 41 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Jánosi Béla. = Irodalomtörténet 10 (1921) No p Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1935) Vol No pp Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) Koczogh András: Dr. Jánosi Béla In: A budapesti II. kerületi m. kir. állami Toldy Ferenc fıreáliskola hatvanötödik értesítıje az intézet fennállásának 67. évében az 1921/22. iskolai évrıl. Budapest, 67 (1922) ny. n. pp MTA ülési jegyzıkönyvei: okt pont. = Akadémiai Értesítı 33 (1922) No p. 58. Pintér Jenı l. t. búcsúszavai Jánosi Béla r. tag ravatalánál 1921 szeptember 15-én. = Akadémiai Értesítı 32 (1921) No p Richter Aladár: Megemlékezés Jánosi Béláról. = Magyar Helikon 2 (1921) No. 19. pp Szász Károly: Jánosi Béla rendes tag ravatalánál. búcsúztató beszéde 1921 szept. 15- én. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 54 ( ) pp Budapest, Kisfaludy-Társaság. Jánosi Béla magyar irodalom-, filozófia- és esztétikatörténeti mővekben Ferenczi Zoltán: Jánosi Béla. In: A mőveltség könyvtára. A magyar irodalom története. Szerk.: Ferenczi Zoltán. Budapest, [é. n.] Athenaeum. p Mitrovics Gyula: Jánosi Béla. In: Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Bp. Debrecen, Csáthy Ferenc egyetemi könyvkereskedés. pp [7] Baránszky-Jób László: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Budapest, Eggenberger. p. 22. Pintér Jenı: Jánosi Béla. In: Pintér Jenı Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Hetedik kötet: A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. p. 249.

8 Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. pp Sándor Pál: Jánosi Béla. In: Sándor Pál: A magyar filozófia története I. köt. Budapest, Magvetı. pp Nagy Endre: [Jánosi Béla]: In: Nagy Endre: A magyar esztétika történetébıl Budapest, Kossuth. pp Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. 2. kiad. Budapest, Göncöl. pp Steindler, Larry: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Steindler, Larry: Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg München, Karl Alber. pp Nagyobb lexikon szócikkek Jánosi Béláról Jánosi Béla. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. köt. Iczés Kempner. Budapest, Hornyánszky. hh [8] Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. X. köt. Hérold Jób. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. p Jánosi Béla. In: Das Geistige Ungarn biugraphisches Lexikon. I. Bd. Krücken, Oskar von Parlagi Imre Ausg. Leipzig, Wilhelm Braumüller. pp Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. XX. köt. Kiegészítés: Bér Zsolt. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. pp [9] Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, [1926.] Studium. p Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Benedek Marcell. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Magyar Életrajzi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 2. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai Összeáll.: Fekete Gézáné. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 3. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p. 337.

9 Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, Kassák. p (Reprint kiadás a Studium kiadó 1926-os kiadása alapján.) Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. pp Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. 2. jav. bıv. kiad. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Új Magyar Életrajzi Lexikon. III. köt. H K. Fıszerk.: Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub. pp Jánosi Béla. In: Révai Új Lexikona. X. köt. Hom Kac. Fıszerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits. 654 p. M. L. [Markó László]: Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai II. köt. I P. Szerz.: Markó László Burucs Kornélia Balogh Margit Hay Diana. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ Tudománytár. pp [1] Készült: Kéky Lajos: Jánosi Béla irodalmi munkássága. In: Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) pp felhasználásával. [2] Mutatvány az Aesthetika története c. pályanyertes mőbıl, melynek egyik fejezetét szerzı ez alkalomra kiegészítette és bıvítette. [3] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [4] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [5] Jánosi halála (1921) után a lexikonsorozat XIX. kötetig, azaz 1926-ig továbbra is Jánosi Béla szócikkeit használták föl a kötet szerkesztıi. Megjegyzendı, hogy a Révai Nagy Lexikona az egyes szócikkek végén nem, csak a kötet végén közli a kötet szerzıit témaköreikkel. [6] Az I. köt. ismertetése: Pauler Ákos: System der Aesthetik von Johannes Volkelt. (1905). = Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) No. 3. pp [7] A szerzı a mővét Jánosi Béla emlékének ajánlja, ill. mőve megírásához felhasználta Jánosi Béla kéziratban maradt írásait is. [8] Megjegyzendı, hogy a Gulyás Pál által megkezdett, majd Viczián János által folytatott és sajtó alá rendezett Magyar írók élete és munkái új sorozata nem hozza Jánosi Béla nevét. [9] A címszóban a halálozás dátuma elírva. Szept. 13. helyett szept. 12. szerepel.

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p.

Művei 1851 *Tündérek a magyar ősvallásban. Új Magyar Múzeum 1851. 589-613., 642-662. p. 2015. július 25. Ipolyi Arnold gyűjteménye Ipolyi Arnold (Ipolykeszi, Hont vármegye 1823. X. 18. Nagyvárad, Bihar vármegye 1886. XII. 2.) nagyváradi püspök, történész, gyűjtő 1861 Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe

Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 68. Gazda István Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe A kötet anyaga a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült.

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév

Torna Diákolimpia A kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Név Torna Diákolimpia "A" kategória Egyéni Döntő 2012-2013 tanév Iskola I-II. korcsoport összetett D E (-) érv. D E (-) érv. D E (-) érv. 1 Nyári Zsolt Török Flóris Ált. Isk. Budapest 1,1 9,200 10,300

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Pataki Jenő irodalmi munkássága

Pataki Jenő irodalmi munkássága Pataki Jenő irodalmi munkássága Összeállította: Perjámosi Sándor Pataki Jenő munkássága elsősorban az orvostörténelemre koncentrálódott, de különböző lapokban, más jellegű, olykor aktuális kérdéseket felvető

Részletesebben

Bankmarketing. Folyóiratcikk

Bankmarketing. Folyóiratcikk Bankmarketing Bankmarketing a privatizácios folyamatban Vezetéstudomány: A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Vezetıképzı Intézetének havi szakfolyóirata 22. 1991. 11. Olach Zoltán

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében

Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Kornya László Bibliográfia Gragger Róbert (Aranyosmarót, 1867 Berlin, 1926) halálának 75. évfordulóján a megjelenés idõrendjében Megemlékezések Gragger Róbert haláláról Dem Andenken Robert Graggers. Ungarische

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére.

ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. ARANYKÖNYV. Adakozás a dévai Dávid Ferencz imaház épitésére. 1. Székely Mózes erdőfelügyelő Déva 50 K fillér 2. Sándor Lajos nagybirtokos 20,, 3. Kontz Domokos polgármester,, 10 4. Dr. Sándor Ákos kir.

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok

Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bátonyi Vilma (2007): Gyermekekre vonatkozó statisztikai és statisztikát tartalmazó kiadványok Bevezetés A bibliográfia a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Levéltár állományában meglévı mővekbıl

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában

A pajzsos ember motívuma Krúdy Gyula prózájában Kisebb közlemények 203 FÖLDES CSABA 1992. Deutsch ungarisches Wörterbuch sprachwissenschaftlicher Fachausdrücke / Német magyar nyelvészeti szakkifjezések szótára. 2. bearbeitete Auflage / 2. átdolgozott

Részletesebben

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl

E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl E M L É K E Z T Eİ a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöksége 94. sz. ülésérıl Idıpont: 2011. január 25. Helyszín: Jelen voltak: FİMTERV Makadám Mérnökklub Körtárgyalója mellékelt jelenléti

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM.

Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. Keresztény Magvető. Az Unitárius Irodalmi Társaság folyóirata. Szerkesztettek: VÁRI ALBERT és P. SZENTMÁRTONI KÁLMÁN. LXXIV. KÖTET. 1942. ÉVFOLYAM. 1 942. Lengyel-nyomda Kolozsvár, Bólyai-u. 7. Felelős

Részletesebben

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták

A katolikus sajtómozgalom. 1938 1945 A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták A Közgyűjtemények Kollégiuma 2015. július 1. 2016. március 31. közötti időszakra kiírt Levéltári szakkönyvtárak állománygyarapítására. Magyarországi levéltárak magyar és idegen nyelvű kézikönyvek, módszertani

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220

A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Antall József A pszichoanalízis magyarországi történetérõl 220 Igen tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Megtisztelõ felkérésnek teszek eleget, amikor a nemzetközi pszichoanalitikus konferencia alkalmából

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt TÁMOP 4.1.2-08/1/C Prezentáció-multimédia kurzus Portfolió Készítette: Dr. Kalocsai Péter Ph.D

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

Egyed István élete és munkái

Egyed István élete és munkái 2016. évi 12. szám Koi Gyula Egyed István élete és munkái Nemzeti Közszolgálati Egyetem National University of Public Service Budapest ISSN 2498-5627 www.allamtudomany.hu Koi Gyula 1 Egyed István élete

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2013. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/molnar-kovacs-zsofia-a-tankonyvszerzoi-eletutakparhuzamai-04-01-03/

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK

ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK ÚJONNAN FELFEDEZETT ZSÁMBOKY ARCKÉPEK JANTSITS GABRIELLA Amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács megbízásából orvosi arcképeket gyűjthettem, igyekeztem teljességre törekedni. A hazai könyvtárakat személyesen

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04.

2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. 2008/2009. TANÉVI BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. kcs. KÖTÖTTFOGÁS (1996-1997-ben születettek) Kaposvár, 2009. 04.03-04. Induló 124 fő 29 kg 6 induló 1 Árvai Márk Tatabánya Széchenyi István Ált.

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve Ir. szám Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2001. május 25 i alakuló üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Kiss Éva Dr. Orbán Miklós Dr. Timári Géza Dr.

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

A 18-20. századi balatonfüredi balneológia és balneoterápia. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

A 18-20. századi balatonfüredi balneológia és balneoterápia. 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüred Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 2937-15/2010. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

XXVI. National Championships of Hungarian Seniors

XXVI. National Championships of Hungarian Seniors ITF Senior Tournament MENS SINGLES 5 MAIN DRAW (&) 007 0. -5. Budapest, Hungary 1 9119 Kőhalmi Péter Kőhalmi Kőhalmi Kisantal 5 7007 Timár Tamás Timár w.o. Kisantal 7 70011 Kisantal Péter Kisantal /0 /0

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat)

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok. Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2013. évi programok Jan. 16. Mindentudás Középiskolája (Szeged, Tanári Tagozat) Jan. 17. Mindentudás Középiskolája (JAMK, Budapest, Tanári Tagozat) Jan. 19. Csönge (Vas

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY

EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA EDELENY EDELÉNYI FÜZE T E K 12. DR.VARGA GÁBOR BIBLIOGRÁFIA, EDELENY 1995 / DR.VARGA GABOR harminc éve tanár és szakíró BIBLIOGRÁFIA EDELÉNY 1995 Edelényi füzetek 12. Öszeállította, szerkesztette: Laki Lukács

Részletesebben