ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR"

Átírás

1 JÁNOSI BÉLA ( ) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR 1880 Klopstock Fr. G. költıi mővei külalak és rhithmusi festés tekintetében. Rövid áttekintésével az ezen téren föllépését megelızött nevezetesebb törekvéseknek. Kolozsvár, Stein János m. k. egyet. ny. 56 p Kolosi Török István magyar verselı a XVII. században. = Figyelı 8 (1883) Vol. 14. No. 4. pp Víg elem a magyar népköltészetben. In: A[z aradi] Kölcsey-Egyesület Évkönyve az ik évrıl. Arad, 5 (1888) Kölcsey-Egyesület. pp A reneaissance-kori mővészet fı jellemvonásai. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1898) Vol. 94. No pp [2] 1899 Mőtörténeti elıadások a középiskolában. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 44-ik évében az tanév végén. Budapest, 43 (1899) Pesti könyvnyomda. pp Az aesthetika története. I. kötet: A görögök aesthetikája. Budapest, MTA. VI, 504 p. o Jelentés a Gorove-díjról. = Akadémiai Értesítı 2 (1891) No. 5. pp [3] o k. : Jánosi Béla: Az aesthetika története. I. köt. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1900) Vol No pp o Szlávik Mátyás: Az aesthetika története. = Erdélyi Múzeum 17 (1900) No. 8. pp o Császár Elemér: Az aesthetika története. I. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 24 (1900) No. 5. pp o Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome I. = Revue Critique 51 (1900) No Az aesthetika története. II. kötet: A középkortól Baumgarten fölléptéig. Budapest, MTA. VI, 553 p. o Jelentés a Gorove-pályázatról. Az újkori aesthetika története Kant fölléptéig. = Akadémiai Értesítı 8 (1897) No. 5. füz. pp [4]

2 o o Császár Elemér: Az aesthetika története. II. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 25 (1901) No pp Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome II. = Revue Critique 52 (1901) No. 42. pp Az aesthetika története. III. kötet: Baumgartentıl napjainkig. Budapest, MTA. VI, 635 p. o Császár Elemér: Az aesthetika története. III. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) No. 5. pp o Rácz, Ludwig: Jánosi Béla, Az aesthetika története. III. Baumgartentıl napjainkig (B. Jánosi, Geschichte der Ästhetik. III. Von Baumgarten bis auf unsere Tage). = Deutsche Litteraturzeitung 24 (1903) No. 18. hh A három kötetrıl együtt: o Pekár Károly: Teljes aesthetika-történet magyar nyelven. I. = Athenaeum 14 (1902) No. 2. pp II. Befejezı közlemény. = Athenaeum 14 (1902) No. 3. pp o K-ny F-cz. [Kemény Ferencz]: Jánosi Béla: Az aesthetika története. Három kötet. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1902) Vol No pp o Az aesthetika története. = Mővészet 1 (1902) No. 6. pp A magyar nemzet újjászületése. (Az április 11-én tartott iskolai ünnepélyen elmondott emlékbeszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhatodik évi értesítıje az intézet fennállásának 47-ik évében. Az tanév végén. Budapest, 46 (1902) Székesfıvárosi házinyomda. pp (társszerzı: Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 14 (1903) No pp Tarnói Miletz János szeptember február 8. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhetedik évi értesítıje az intézet fennállásának 48- ik évében. Az tanév végén. Budapest, 47 (1903) Székesfıvárosi Házinyomda. pp Az emberiesítés és együttérzés tana a mai aesthetikában. Elsı közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp Második és utolsó közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp (társszerzı: Katona Lajos): Véleményes jelentés a Nádasdy-pályázatra érkezett költıi elbeszélésekrıl. B). [Az idei Nádasdy-pályázat ] = Akadémiai Értesítı 15 (1904) No pp

3 A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. 129 p. Az intézet története. In: A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. pp Jelentés a Gorove-pályázatról. B). [A most már másodízben ] = Akadémiai Értesítı 17 (1906) No. 11. pp [Nagyméltóságú mininister úr,...] [Beszéd.] In: Az egységes jogosítású középiskoláról a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumban Lukács György Dr. minister elnöklésével január és 31. napján folyt Szakértekezlet jegyzıkönyve. Budapest, Márkus Samu könyvny. pp [Beszéd az egységes jogosítású középiskolákról.] Dr. Buday József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Intézetünk félszázados jubileuma október 29. [Mélyen Tisztelt Ünneplı Közönség!] (Beszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Mayer József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenegyedik értesítıje az intézet fennállásának 52. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 51 (1907) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Markovics Sándor október január 4. In: A budapesti II. kerületi állami fıreáliskola ötvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 54. évében az iskolai évrıl. Budapest, 53 (1909) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp (társszerzı: Bánóczi József, Gyenes László és Mihályfi Károly): Jelentés a Telekipályázatról. (Felolvasta Bánóczi József l. t márcz. 20.) = Akadémiai Értesítı 22 (1911) No. 4. pp Révai Nagy Lexikona I XIX. köteteinek ( ) esztétikai szócikkei. [5] Pl.: Esztétika. In: Révai Nagy Lexikona. VI. köt. Dúc Etele. Budapest, 1912, Révai. pp Új kiadása: Szigetvári István: A komikum elmélete. (Ism.) = Irodalomtörténet 1 (1912) No. 3. pp

4 (társszerzı: Bánóczi József, Ferenczi Zoltán, Négyessy László és Váczy János): Jelentés a Karátsonyi-pályázatról. (Felolvasta Bánóczi József lt márczius 19-én.) = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 4. pp (társszerzı: Riedl Frigyes és Beöthy Zsolt): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 5. pp Dr Brózik Károly január július 12. In: A budapesti II-ik kerületi állami fıreáliskola ötvenhatodik értesítıje az intézet fennállásának 57. évében az 1911/12. iskolai évrıl. Budapest, 56 (1912) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Révhegyi Rózsi: Kölcsey mint esztétikus. (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 37 (1913) No pp (társzerzı: Ponori Thewrewk Emil, Váczy János, Mihályfi Károly és Pethes Emil): Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. (Felolvasta 1913 márczius 31-én Jánosi Béla lev. tag.) = Akadémiai Értesítı 24 (1913) No pp Szerdahely György aesthetikája. Budapest, MTA. 59 p. (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1914) Vol. 23. No. 1.) o Kiss Ernı: Jánosi Béla: Szerdahely György Aesthetikája. = Erdélyi Muzeum 31 (1914) No. 3. pp o Kornis Gyula: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Egyetemes Philologiai Közlöny 38 (1914) No pp o Kocsis Lénárd: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No. 5. pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai elmélete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1914) Vol No pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikája. (Kivonat l. t. márczius 23-iki felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1914) No. 11. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 11. sz. Jánosi Béla: Henszlmann Imre és Erdélyi János esztétikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No pp (társszerzı: Berczik Árpád, Bánóczi József, Császár Elemér és Pekár Gyula): Jelentés a gróf Karátsonyi-jutalomról. (Felolvasta Bánóczi József l. tag 1914 márczius 30.) = Akadémiai Értesítı 25 (1912) No pp Johannes Volkelt: System der Aesthetik. II. Die aesthetischen Grundgestalten. (1910). III. Kunstphilosophie und Metaphysik der Aesthetik. (1914). (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) No. 1. pp [6]

5 A magyar aesthetika története. Függelékül William Knight: Az aesthetika története c. munkájához. Budapest, Kisfaludy-Társaság. pp és Klny.: Budapest, Franklin ny. 56 p. o S. A. [Sas Andor]: William Knight: Az aesthetika története. Angolból fordította Husztiné Révhegyi Rózsi. A magyar aesthetika történetével kiegészítette Jánosi o Béla. = Athenaeum 1 (1915) No. 4. pp Fogarasi Béla: Knight, William: Az aesthetika története. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 3. pp o Kristóf György: Jánosi Béla: A magyar aesthetika története. = Irodalomtörténeti Közlemények 26 (1916) No. 1. pp Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Budapest, MTA. 57 p. (pp ) (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1916) Vol. 23. No. 6.) o Husztiné Révhegyi Rózsi: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 10. pp o Morvay Gyızı: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp Schedius Lajos aesthetikája. Kivonat ( r. tagnak 1915 márcz. 1.-én tartott felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1916) No. 1. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 1. sz. Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikája. = Irodalomtörténet 5 (1916) No p. 218 (társszerzı: Bánóczi József és Tolnai Vilmos): Jelentés a Nádasdy-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 27 (1916) No pp A lélektani aesthetika úttörıi Magyarországon. (Kivonat r. tagnak 1916 május 1-én tartott székfoglalójából.) = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Brassai a mővészi hatás okairól. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1917) Vol No pp o Jánosi Béla Brassai esztétikai mőködésérıl. = Keresztény Magvetı 52 (1917) No. 2. p. 93. (társszerzı: Badics Ferencz és Horváth Cyrill): Jelentés a Halmos Izor-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvetı elvei. (Ism.) = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp A koronázás ünnepén. Beszéd, melyet a koronázás alkalmával tartott iskolai ünnepen elmondott. In: A budapesti II. ker. állami fıreáliskola hatvanegyedik értesítıje az intézet fennállásának 62-ik évében az iskolai évrıl. Budapest, 61 (1917) Székesfıvárosi Házinyomda. pp

6 1920 (társszerzı: Beöthy Zsolt és Császár Elemér): Jelentés a Péczely-regénypályázatról. (Felolvasta Császár Elemér l. tag 1919 április 19-én.) = Akadémiai Értesítı 31 (1920) No pp Szakfelügyelet Budapest középiskoláiban. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 54 (1920) No pp Jánosi Béláról készült egykorú írások Az aradi királyi fıgymnasiumból való távozásáról és a budapesti II. kerületi állami fıreáliskolához való áthelyezésérıl (1893.) Adatok az intézet történetéhez. [A tanári testületben a következı változások történtek ] In: Az aradi királyi fıgymnasium értesítıje az iskolai évrıl. Arad, Aradi Nyomdatársaság. p. 80. Tagajánlás MTA levelezı tagnak az I. osztály B alosztályába (1902.) Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1902-ben. Kézirat gyanánt. Az Akadémia belsı használatára. Budapest, Hornyánszky. p. 14. Elıterjesztése középiskola igazgatói cím adományozására (1912.) Zichy János: [Vallás és közoktatásügyi magyar ] = Hivatalos Közlöny (VKM) 21 (1913) No. 1. p. 18. Tagajánlás MTA rendes tagnak az I. osztály B alosztályába (1915.) Heinrich Gusztáv Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1915-ben. Kézirat gyanánt. Budapest, Hornyánszky. p. 1. Jelentés az MTA rendes tagságáról Heinrich Gusztáv: Fıtitkári jelentés. Jánosi Béla. = Akadémiai Értesítı 26 (1915) No pp Tagajánlás a Kisfaludy-Társaságba (1921. febr. 1.) Beöthy Zsolt: Jánosi Bélá-t ajánlja r. tag. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 53 ( ) p Budapest, Kisfaludy-Társaság. Németh László levelezésében Németh László: Oszoly Kálmánnak. (Szilasbálhas), május 22. [levél; 4.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Közli: Teök Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet 35 (1979) No (dec. 14.) p. 5. Németh László: Németh Józsefnek. Budapest, november 13. [levél; 20.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Nekrológok, megemlékezések Jánosi Béláról

7 A. Zs.: Jánosi Béla ( ) = Élet 12 (1921) No. 1. (okt. 9.) pp Gagyhi Dénes: Jánosi Béla meghalt. = Magyarság 2 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Hankó Vilmos: Jánosi Béla = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 55 (1921) No pp Jánosi Béla ( ) = Budapesti Hirlap 41 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Jánosi Béla. = Irodalomtörténet 10 (1921) No p Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1935) Vol No pp Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) Koczogh András: Dr. Jánosi Béla In: A budapesti II. kerületi m. kir. állami Toldy Ferenc fıreáliskola hatvanötödik értesítıje az intézet fennállásának 67. évében az 1921/22. iskolai évrıl. Budapest, 67 (1922) ny. n. pp MTA ülési jegyzıkönyvei: okt pont. = Akadémiai Értesítı 33 (1922) No p. 58. Pintér Jenı l. t. búcsúszavai Jánosi Béla r. tag ravatalánál 1921 szeptember 15-én. = Akadémiai Értesítı 32 (1921) No p Richter Aladár: Megemlékezés Jánosi Béláról. = Magyar Helikon 2 (1921) No. 19. pp Szász Károly: Jánosi Béla rendes tag ravatalánál. búcsúztató beszéde 1921 szept. 15- én. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 54 ( ) pp Budapest, Kisfaludy-Társaság. Jánosi Béla magyar irodalom-, filozófia- és esztétikatörténeti mővekben Ferenczi Zoltán: Jánosi Béla. In: A mőveltség könyvtára. A magyar irodalom története. Szerk.: Ferenczi Zoltán. Budapest, [é. n.] Athenaeum. p Mitrovics Gyula: Jánosi Béla. In: Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Bp. Debrecen, Csáthy Ferenc egyetemi könyvkereskedés. pp [7] Baránszky-Jób László: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Budapest, Eggenberger. p. 22. Pintér Jenı: Jánosi Béla. In: Pintér Jenı Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Hetedik kötet: A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. p. 249.

8 Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. pp Sándor Pál: Jánosi Béla. In: Sándor Pál: A magyar filozófia története I. köt. Budapest, Magvetı. pp Nagy Endre: [Jánosi Béla]: In: Nagy Endre: A magyar esztétika történetébıl Budapest, Kossuth. pp Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. 2. kiad. Budapest, Göncöl. pp Steindler, Larry: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Steindler, Larry: Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg München, Karl Alber. pp Nagyobb lexikon szócikkek Jánosi Béláról Jánosi Béla. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. köt. Iczés Kempner. Budapest, Hornyánszky. hh [8] Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. X. köt. Hérold Jób. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. p Jánosi Béla. In: Das Geistige Ungarn biugraphisches Lexikon. I. Bd. Krücken, Oskar von Parlagi Imre Ausg. Leipzig, Wilhelm Braumüller. pp Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. XX. köt. Kiegészítés: Bér Zsolt. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. pp [9] Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, [1926.] Studium. p Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Benedek Marcell. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Magyar Életrajzi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 2. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai Összeáll.: Fekete Gézáné. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 3. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p. 337.

9 Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, Kassák. p (Reprint kiadás a Studium kiadó 1926-os kiadása alapján.) Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. pp Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. 2. jav. bıv. kiad. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Új Magyar Életrajzi Lexikon. III. köt. H K. Fıszerk.: Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub. pp Jánosi Béla. In: Révai Új Lexikona. X. köt. Hom Kac. Fıszerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits. 654 p. M. L. [Markó László]: Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai II. köt. I P. Szerz.: Markó László Burucs Kornélia Balogh Margit Hay Diana. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ Tudománytár. pp [1] Készült: Kéky Lajos: Jánosi Béla irodalmi munkássága. In: Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) pp felhasználásával. [2] Mutatvány az Aesthetika története c. pályanyertes mőbıl, melynek egyik fejezetét szerzı ez alkalomra kiegészítette és bıvítette. [3] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [4] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [5] Jánosi halála (1921) után a lexikonsorozat XIX. kötetig, azaz 1926-ig továbbra is Jánosi Béla szócikkeit használták föl a kötet szerkesztıi. Megjegyzendı, hogy a Révai Nagy Lexikona az egyes szócikkek végén nem, csak a kötet végén közli a kötet szerzıit témaköreikkel. [6] Az I. köt. ismertetése: Pauler Ákos: System der Aesthetik von Johannes Volkelt. (1905). = Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) No. 3. pp [7] A szerzı a mővét Jánosi Béla emlékének ajánlja, ill. mőve megírásához felhasználta Jánosi Béla kéziratban maradt írásait is. [8] Megjegyzendı, hogy a Gulyás Pál által megkezdett, majd Viczián János által folytatott és sajtó alá rendezett Magyar írók élete és munkái új sorozata nem hozza Jánosi Béla nevét. [9] A címszóban a halálozás dátuma elírva. Szept. 13. helyett szept. 12. szerepel.

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006. I. ciklus 1990-1994 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK NYIRÁDON 1990-2006 I. ciklus 1990-1994 Az elsı, 1990. szeptember 30-án megtartott helyi önkormányzati választáson 5 polgármester- és 23 képviselıjelöltbıl választhattak Nyirád

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2013. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/molnar-kovacs-zsofia-a-tankonyvszerzoi-eletutakparhuzamai-04-01-03/

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai

A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Magyar Mezıgazdasági Múzeum kiadványai A Múzeum kiadványaihoz a Múzeum nyitvatartási idejében a Kiadványárudában vagy postai utánvéttel (amelyre a postaköltséget felszámítjuk) lehet hozzájutni. A 100

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában különös tekintettel Bernstein Béla munkásságára

Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában különös tekintettel Bernstein Béla munkásságára Habilitációs értekezés tézisei Bábosik Zoltán Irányzatok és elméletek a magyar nevelésfilozófiában különös tekintettel Bernstein Béla munkásságára Budapest, 2010 1 Bábosik Zoltán: Irányzatok és elméletek

Részletesebben

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp.

Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 pp. 1 Publikációk jegyzéke Székely Gábor Monográfiák Béke és háború. A nemzetközi békeszervezetek története. Napvilág Kiadó 1998. 448 Hitler hatalomra jutása. Kossuth Könyvkiadó 1983. 251 Profintern-krónika.

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel

Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel Teleki Magyar Ház 430322-Baia Mare - Nagybánya Str. Minerilor - Thököly Imre utca, nr. 5-7. szám Terem Leltári szám Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel A kalandprogram írásának

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2.

Női felnőtt kategória Rajtszám Korosztály Név Helyezés Idő 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. Női felnőtt kategória 004 Noi 18-39 év Csörnyei Csabáné Nelli 1. 1:36:21 007 Noi 18-39 év Nagy Eszter 2. 1:38:38 024 Noi 18-39 év Beke Mónika 3. 1:43:39 116 Noi 18-39 év Tasnádi Erika 4. 1:48:53 002 Noi

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT

A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT BLEYER JAKAB A POLITIKUS, AKI A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK KETTİS IDENTITÁSÁÉRT KÜZDÖTT Bleyer Jakab (1874-1933) Bleyer Jakab 1920 körül (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, Lt. sz.: 1595/1957 fk. Fotó: Brunhuber

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

JEGYZİKÖNYV. Önkéntes Tőzoltó Egyesület Völcsej. Mo-i Gradistyei Horvátok Egyesülete Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Szám: 1/2009 JEGYZİKÖNYV Készült: az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2009.március 04 én 16:00 órai kezdettel megtartott közgyőlésrıl, melynek címe: FÓKUSZBAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉS Az ülés helye: Fertıszentmiklós

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 MÁJUS A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS III. korcsoport: 2001-2002-ben

Részletesebben

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi

Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Balatonalmádi Vívó diákolimpia országos döntő Bucsy Balázs emlékverseny 2014. március 14-16. Főbíró: Bódy István (BVSC), Kocsis Miklós (VDDSE) Számítógépes főbíró: Szlama Ákos (DVSZ) Orvos: Dr. Kisvarga Magdolna Versenybírák:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok.

TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. TARTALOM. I. Egyházi dolgozatok. Urvacsorai beszéd húsvétkor. Péterfi Dénes 81 A hit virágai. Imák nők számára. RédigerGéza... 258 Szentek egyessége. (Üdvözlő beszéd.) Kelemen Albert.. 265 Keresztény buzgóság.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott

2013.06.01 6. Balaton CLASSiC VÉGEREDMÉNY Hivatalos - módositott 1 23 Ilkovits Ádám Kemenes Csilla Volkswagen Bogár 1965 Extra 1 0 18 0 144 126 Szakaszeredmények: 1: 13(3.) 2: 12(7.) T1: 15(27.) 3: 20(5.) T2: 2(7.) T3: 2(6.) 4: 1(2.) 5: 9(2.) 6: 18(2.) T4: 2(4.) 7:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

Helyezések-B kategória

Helyezések-B kategória Helyezések-B kategória Helyezés Név Megjegyzés I-kcs. fiú Boros Gergely (2001) Bolyai János Általános Iskola Érd Kis Kasza Miklós (2004) Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Érd Pintér Olivér (2001)

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eredmények. Sport XXI. Regionális Triatlon Diákolimpia. Somogy, Tolna, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye

Eredmények. Sport XXI. Regionális Triatlon Diákolimpia. Somogy, Tolna, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye Eredmények Sport XXI. Regionális Triatlon Diákolimpia Somogy, Tolna, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala megye Balatonboglár, Urányi János Sport és Szabadidő Központ 2015. május 31. vasárnap

Részletesebben

6. tétel. Könyvkereskedők, kiadók a 19 században

6. tétel. Könyvkereskedők, kiadók a 19 században A könyvkereskedelem reformkori fejlődését jól illusztrálják a következő adatok: 1811-ben: Pesten még csak 6, Budán 2, Pozsonyban 4, Kassán és Sopronban egy-egy könyvkereskedés volt.1821-ben még mindig

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista

9.Sülysápi Futónap EREDMÉNYLISTA. Ovis futam abszolút befutó lista EREDMÉNYLISTA Ovis futam abszolút befutó lista 1. Berki Maja 1 Tápógyörgye 01:19 2. Berki Illés 100 Tápógyörgye 01:36 3. Bosánszki Zoé Kira 2 Kóka 01:40 4. Győri Iringó 3 Sülysáp 02:39 Gyerek I. abszolút

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Gyır Munkaterve a 2011 / 2012 - es tanévben I. Az iskola fıbb mutatói: 1. Az intézmény

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V.

[I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. [I. Levéltári intézményi adatok] [II. Felsőbb lev. egységre von. adatok] [III. Jegyzőkönyvre von. adatok] [IV. Eseményre, ülésre von. adatok] [V. Napirendi pontra, tárgyra von. adatok] [VI. Tartalomra

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) *

Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) * Kosztolányi Dezsőre vonatkozó írások bibliográfiája (1907-1964) * Összeállította Bádonfai Gábor Forrás: ELTE BTK Toldy Ferenc Könyvtár (szakdolgozatok) 1907. A[dy]. E[ndre].: Négy fal között. Kosztolányi

Részletesebben

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41

2/5 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, Polgár u 8-10.) Adószám: 12604759-2-41 Cégtörténet 2001.01.26. és 2013.08.13. között 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19.

KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. KERÜLETI ANGOL-NÉMET TANULMÁNYI VERSENY 2014. február 19. A N G O L I. kategória /4-5. évfolyam alap szint Elérhető: 62 pont 1. 108 60,5 98 Szabó Benedek 4. a Kossuth 2. 107 56 90 Juhász Regina 4.b Kossuth

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dél Alföldi Régió, Sport XXI. Alapprogram Terematlétika verseny J E G Y Z İ K Ö N Y V Gyomaendrıd 2014. december 12., Varga Lajos Tornacsarnok Jegyzıkönyv hiteléül: Tóth Sándor up. koordinátor Vaszkán

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Magyar Mővészetterápia, 2010. 2. 97. Dr. Vértes László 1. Gárdonyi Géza mőveibıl készült filmek hangmérnöke Dr. Lohr Ferenc mővészetterápia-mozaik

Magyar Mővészetterápia, 2010. 2. 97. Dr. Vértes László 1. Gárdonyi Géza mőveibıl készült filmek hangmérnöke Dr. Lohr Ferenc mővészetterápia-mozaik Magyar Mővészetterápia, 2010. 2. 97. Dr. Vértes László 1 Gárdonyi Géza mőveibıl készült filmek hangmérnöke Dr. Lohr Ferenc mővészetterápia-mozaik A filmkészítés sok szakember összetett munkája. Az egyik,

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben