ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR"

Átírás

1 JÁNOSI BÉLA ( ) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR 1880 Klopstock Fr. G. költıi mővei külalak és rhithmusi festés tekintetében. Rövid áttekintésével az ezen téren föllépését megelızött nevezetesebb törekvéseknek. Kolozsvár, Stein János m. k. egyet. ny. 56 p Kolosi Török István magyar verselı a XVII. században. = Figyelı 8 (1883) Vol. 14. No. 4. pp Víg elem a magyar népköltészetben. In: A[z aradi] Kölcsey-Egyesület Évkönyve az ik évrıl. Arad, 5 (1888) Kölcsey-Egyesület. pp A reneaissance-kori mővészet fı jellemvonásai. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1898) Vol. 94. No pp [2] 1899 Mőtörténeti elıadások a középiskolában. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 44-ik évében az tanév végén. Budapest, 43 (1899) Pesti könyvnyomda. pp Az aesthetika története. I. kötet: A görögök aesthetikája. Budapest, MTA. VI, 504 p. o Jelentés a Gorove-díjról. = Akadémiai Értesítı 2 (1891) No. 5. pp [3] o k. : Jánosi Béla: Az aesthetika története. I. köt. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1900) Vol No pp o Szlávik Mátyás: Az aesthetika története. = Erdélyi Múzeum 17 (1900) No. 8. pp o Császár Elemér: Az aesthetika története. I. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 24 (1900) No. 5. pp o Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome I. = Revue Critique 51 (1900) No Az aesthetika története. II. kötet: A középkortól Baumgarten fölléptéig. Budapest, MTA. VI, 553 p. o Jelentés a Gorove-pályázatról. Az újkori aesthetika története Kant fölléptéig. = Akadémiai Értesítı 8 (1897) No. 5. füz. pp [4]

2 o o Császár Elemér: Az aesthetika története. II. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 25 (1901) No pp Kont, J.: Az aesthetika toerténete (Histoire de l esthétique) par Béla Jánosi. Tome II. = Revue Critique 52 (1901) No. 42. pp Az aesthetika története. III. kötet: Baumgartentıl napjainkig. Budapest, MTA. VI, 635 p. o Császár Elemér: Az aesthetika története. III. köt. = Egyetemes Philologiai Közlöny 26 (1902) No. 5. pp o Rácz, Ludwig: Jánosi Béla, Az aesthetika története. III. Baumgartentıl napjainkig (B. Jánosi, Geschichte der Ästhetik. III. Von Baumgarten bis auf unsere Tage). = Deutsche Litteraturzeitung 24 (1903) No. 18. hh A három kötetrıl együtt: o Pekár Károly: Teljes aesthetika-történet magyar nyelven. I. = Athenaeum 14 (1902) No. 2. pp II. Befejezı közlemény. = Athenaeum 14 (1902) No. 3. pp o K-ny F-cz. [Kemény Ferencz]: Jánosi Béla: Az aesthetika története. Három kötet. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1902) Vol No pp o Az aesthetika története. = Mővészet 1 (1902) No. 6. pp A magyar nemzet újjászületése. (Az április 11-én tartott iskolai ünnepélyen elmondott emlékbeszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhatodik évi értesítıje az intézet fennállásának 47-ik évében. Az tanév végén. Budapest, 46 (1902) Székesfıvárosi házinyomda. pp (társszerzı: Beöthy Zsolt és Riedl Frigyes): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 14 (1903) No pp Tarnói Miletz János szeptember február 8. In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának negyvenhetedik évi értesítıje az intézet fennállásának 48- ik évében. Az tanév végén. Budapest, 47 (1903) Székesfıvárosi Házinyomda. pp Az emberiesítés és együttérzés tana a mai aesthetikában. Elsı közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp Második és utolsó közlemény. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1904) Vol No pp (társszerzı: Katona Lajos): Véleményes jelentés a Nádasdy-pályázatra érkezett költıi elbeszélésekrıl. B). [Az idei Nádasdy-pályázat ] = Akadémiai Értesítı 15 (1904) No pp

3 A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. 129 p. Az intézet története. In: A budapesti II. ker. állami reáliskola emlékkönyve. Az intézet fönnállásának félszázados évfordulója alkalmából. Szerk.:. Bp Hornyánszky. pp Jelentés a Gorove-pályázatról. B). [A most már másodízben ] = Akadémiai Értesítı 17 (1906) No. 11. pp [Nagyméltóságú mininister úr,...] [Beszéd.] In: Az egységes jogosítású középiskoláról a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumban Lukács György Dr. minister elnöklésével január és 31. napján folyt Szakértekezlet jegyzıkönyve. Budapest, Márkus Samu könyvny. pp [Beszéd az egységes jogosítású középiskolákról.] Dr. Buday József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Intézetünk félszázados jubileuma október 29. [Mélyen Tisztelt Ünneplı Közönség!] (Beszéd.) In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenedik jubiláris értesítıje az intézet fennállásának 51. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 50 (1906) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Mayer József In: A budapesti második kerületi állami fıreáliskolának ötvenegyedik értesítıje az intézet fennállásának 52. évében. Az iskolai évrıl. Budapest, 51 (1907) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Markovics Sándor október január 4. In: A budapesti II. kerületi állami fıreáliskola ötvenharmadik évi értesítıje az intézet fennállásának 54. évében az iskolai évrıl. Budapest, 53 (1909) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp (társszerzı: Bánóczi József, Gyenes László és Mihályfi Károly): Jelentés a Telekipályázatról. (Felolvasta Bánóczi József l. t márcz. 20.) = Akadémiai Értesítı 22 (1911) No. 4. pp Révai Nagy Lexikona I XIX. köteteinek ( ) esztétikai szócikkei. [5] Pl.: Esztétika. In: Révai Nagy Lexikona. VI. köt. Dúc Etele. Budapest, 1912, Révai. pp Új kiadása: Szigetvári István: A komikum elmélete. (Ism.) = Irodalomtörténet 1 (1912) No. 3. pp

4 (társszerzı: Bánóczi József, Ferenczi Zoltán, Négyessy László és Váczy János): Jelentés a Karátsonyi-pályázatról. (Felolvasta Bánóczi József lt márczius 19-én.) = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 4. pp (társszerzı: Riedl Frigyes és Beöthy Zsolt): Jelentés a Gorove-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 23 (1912) No. 5. pp Dr Brózik Károly január július 12. In: A budapesti II-ik kerületi állami fıreáliskola ötvenhatodik értesítıje az intézet fennállásának 57. évében az 1911/12. iskolai évrıl. Budapest, 56 (1912) Budapest Székesfıváros Házinyomdája. pp Révhegyi Rózsi: Kölcsey mint esztétikus. (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 37 (1913) No pp (társzerzı: Ponori Thewrewk Emil, Váczy János, Mihályfi Károly és Pethes Emil): Jelentés a gróf Teleki-pályázatról. (Felolvasta 1913 márczius 31-én Jánosi Béla lev. tag.) = Akadémiai Értesítı 24 (1913) No pp Szerdahely György aesthetikája. Budapest, MTA. 59 p. (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1914) Vol. 23. No. 1.) o Kiss Ernı: Jánosi Béla: Szerdahely György Aesthetikája. = Erdélyi Muzeum 31 (1914) No. 3. pp o Kornis Gyula: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Egyetemes Philologiai Közlöny 38 (1914) No pp o Kocsis Lénárd: Jánosi Béla: Szerdahely György aesthetikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No. 5. pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikai elmélete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1914) Vol No pp Henszlmann Imre és Erdélyi János aesthetikája. (Kivonat l. t. márczius 23-iki felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1914) No. 11. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 11. sz. Jánosi Béla: Henszlmann Imre és Erdélyi János esztétikája. = Irodalomtörténet 3 (1914) No pp (társszerzı: Berczik Árpád, Bánóczi József, Császár Elemér és Pekár Gyula): Jelentés a gróf Karátsonyi-jutalomról. (Felolvasta Bánóczi József l. tag 1914 márczius 30.) = Akadémiai Értesítı 25 (1912) No pp Johannes Volkelt: System der Aesthetik. II. Die aesthetischen Grundgestalten. (1910). III. Kunstphilosophie und Metaphysik der Aesthetik. (1914). (Ism.) = Egyetemes Philologiai Közlöny 39 (1915) No. 1. pp [6]

5 A magyar aesthetika története. Függelékül William Knight: Az aesthetika története c. munkájához. Budapest, Kisfaludy-Társaság. pp és Klny.: Budapest, Franklin ny. 56 p. o S. A. [Sas Andor]: William Knight: Az aesthetika története. Angolból fordította Husztiné Révhegyi Rózsi. A magyar aesthetika történetével kiegészítette Jánosi o Béla. = Athenaeum 1 (1915) No. 4. pp Fogarasi Béla: Knight, William: Az aesthetika története. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 3. pp o Kristóf György: Jánosi Béla: A magyar aesthetika története. = Irodalomtörténeti Közlemények 26 (1916) No. 1. pp Schedius Lajos aesthetikai elmélete. Budapest, MTA. 57 p. (pp ) (Értekezések a nyelv- és széptudományok körébıl (1916) Vol. 23. No. 6.) o Husztiné Révhegyi Rózsi: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Egyetemes Philologiai Közlöny 40 (1916) No. 10. pp o Morvay Gyızı: Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp Schedius Lajos aesthetikája. Kivonat ( r. tagnak 1915 márcz. 1.-én tartott felolvasásából.) = Akadémiai Értesítı 25 (1916) No. 1. pp o Folyóiratok szemléje. Akadémiai Értesítı évf. 1. sz. Jánosi Béla: Schedius Lajos aesthetikája. = Irodalomtörténet 5 (1916) No p. 218 (társszerzı: Bánóczi József és Tolnai Vilmos): Jelentés a Nádasdy-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 27 (1916) No pp A lélektani aesthetika úttörıi Magyarországon. (Kivonat r. tagnak 1916 május 1-én tartott székfoglalójából.) = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Brassai a mővészi hatás okairól. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1917) Vol No pp o Jánosi Béla Brassai esztétikai mőködésérıl. = Keresztény Magvetı 52 (1917) No. 2. p. 93. (társszerzı: Badics Ferencz és Horváth Cyrill): Jelentés a Halmos Izor-pályázatról. = Akadémiai Értesítı 28 (1917) No pp Mitrovics Gyula: Az esztétika alapvetı elvei. (Ism.) = Irodalomtörténet 6 (1917) No pp A koronázás ünnepén. Beszéd, melyet a koronázás alkalmával tartott iskolai ünnepen elmondott. In: A budapesti II. ker. állami fıreáliskola hatvanegyedik értesítıje az intézet fennállásának 62-ik évében az iskolai évrıl. Budapest, 61 (1917) Székesfıvárosi Házinyomda. pp

6 1920 (társszerzı: Beöthy Zsolt és Császár Elemér): Jelentés a Péczely-regénypályázatról. (Felolvasta Császár Elemér l. tag 1919 április 19-én.) = Akadémiai Értesítı 31 (1920) No pp Szakfelügyelet Budapest középiskoláiban. = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 54 (1920) No pp Jánosi Béláról készült egykorú írások Az aradi királyi fıgymnasiumból való távozásáról és a budapesti II. kerületi állami fıreáliskolához való áthelyezésérıl (1893.) Adatok az intézet történetéhez. [A tanári testületben a következı változások történtek ] In: Az aradi királyi fıgymnasium értesítıje az iskolai évrıl. Arad, Aradi Nyomdatársaság. p. 80. Tagajánlás MTA levelezı tagnak az I. osztály B alosztályába (1902.) Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1902-ben. Kézirat gyanánt. Az Akadémia belsı használatára. Budapest, Hornyánszky. p. 14. Elıterjesztése középiskola igazgatói cím adományozására (1912.) Zichy János: [Vallás és közoktatásügyi magyar ] = Hivatalos Közlöny (VKM) 21 (1913) No. 1. p. 18. Tagajánlás MTA rendes tagnak az I. osztály B alosztályába (1915.) Heinrich Gusztáv Riedl Frigyes: Jánosi Béla. In: Magyar Tudományos Akadémia. Tagajánlások 1915-ben. Kézirat gyanánt. Budapest, Hornyánszky. p. 1. Jelentés az MTA rendes tagságáról Heinrich Gusztáv: Fıtitkári jelentés. Jánosi Béla. = Akadémiai Értesítı 26 (1915) No pp Tagajánlás a Kisfaludy-Társaságba (1921. febr. 1.) Beöthy Zsolt: Jánosi Bélá-t ajánlja r. tag. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 53 ( ) p Budapest, Kisfaludy-Társaság. Németh László levelezésében Németh László: Oszoly Kálmánnak. (Szilasbálhas), május 22. [levél; 4.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Közli: Teök Géza: Németh László diákbarátai. = Magyar Nemzet 35 (1979) No (dec. 14.) p. 5. Németh László: Németh Józsefnek. Budapest, november 13. [levél; 20.] In: Németh László élete levelekben Szerk.: Németh Ágnes. Budapest, Magvetı Szépirodalmi. pp Nekrológok, megemlékezések Jánosi Béláról

7 A. Zs.: Jánosi Béla ( ) = Élet 12 (1921) No. 1. (okt. 9.) pp Gagyhi Dénes: Jánosi Béla meghalt. = Magyarság 2 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Hankó Vilmos: Jánosi Béla = Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 55 (1921) No pp Jánosi Béla ( ) = Budapesti Hirlap 41 (1921) No (szept. 14.) p. 5. Jánosi Béla. = Irodalomtörténet 10 (1921) No p Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. = Budapesti Szemle Új 3. folyam (1935) Vol No pp Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) Koczogh András: Dr. Jánosi Béla In: A budapesti II. kerületi m. kir. állami Toldy Ferenc fıreáliskola hatvanötödik értesítıje az intézet fennállásának 67. évében az 1921/22. iskolai évrıl. Budapest, 67 (1922) ny. n. pp MTA ülési jegyzıkönyvei: okt pont. = Akadémiai Értesítı 33 (1922) No p. 58. Pintér Jenı l. t. búcsúszavai Jánosi Béla r. tag ravatalánál 1921 szeptember 15-én. = Akadémiai Értesítı 32 (1921) No p Richter Aladár: Megemlékezés Jánosi Béláról. = Magyar Helikon 2 (1921) No. 19. pp Szász Károly: Jánosi Béla rendes tag ravatalánál. búcsúztató beszéde 1921 szept. 15- én. In: A Kisfaludy-Társaság Évlapjai Új folyam 54 ( ) pp Budapest, Kisfaludy-Társaság. Jánosi Béla magyar irodalom-, filozófia- és esztétikatörténeti mővekben Ferenczi Zoltán: Jánosi Béla. In: A mőveltség könyvtára. A magyar irodalom története. Szerk.: Ferenczi Zoltán. Budapest, [é. n.] Athenaeum. p Mitrovics Gyula: Jánosi Béla. In: Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Bp. Debrecen, Csáthy Ferenc egyetemi könyvkereskedés. pp [7] Baránszky-Jób László: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Baránszky-Jób László: Bevezetés az esztétikába. Budapest, Eggenberger. p. 22. Pintér Jenı: Jánosi Béla. In: Pintér Jenı Magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Hetedik kötet: A magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában. Budapest, Magyar Irodalomtörténeti Társaság. p. 249.

8 Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. pp Sándor Pál: Jánosi Béla. In: Sándor Pál: A magyar filozófia története I. köt. Budapest, Magvetı. pp Nagy Endre: [Jánosi Béla]: In: Nagy Endre: A magyar esztétika történetébıl Budapest, Kossuth. pp Hanák Tibor: Jánosi. In: Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk elsı felében. 2. kiad. Budapest, Göncöl. pp Steindler, Larry: [Jánosi Béla munkásságáról.] In: Steindler, Larry: Ungarische Philosophie im Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg München, Karl Alber. pp Nagyobb lexikon szócikkek Jánosi Béláról Jánosi Béla. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. V. köt. Iczés Kempner. Budapest, Hornyánszky. hh [8] Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. X. köt. Hérold Jób. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. p Jánosi Béla. In: Das Geistige Ungarn biugraphisches Lexikon. I. Bd. Krücken, Oskar von Parlagi Imre Ausg. Leipzig, Wilhelm Braumüller. pp Jánosi Béla. In: Révai Nagy Lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. XX. köt. Kiegészítés: Bér Zsolt. Fıszerk.: Révay Mór János. Budapest, Révai. pp [9] Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, [1926.] Studium. p Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Benedek Marcell. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Magyar Életrajzi Lexikon. I. köt. A K. Fıszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 2. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai Összeáll.: Fekete Gézáné. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára. p Jánosi Béla. In: Esztétikai Kislexikon. 3. átdolg. és bıv. kiad. Szerk.: Szerdahelyi István Zoltai Dénes. Budapest, Kossuth. p. 337.

9 Jánosi Béla. In: Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk.: Ványi Ferenc. Budapest, Kassák. p (Reprint kiadás a Studium kiadó 1926-os kiadása alapján.) Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. pp Gy. L. [Gyarmati László]: Jánosi Béla. In: Új Magyar Irodalmi Lexikon. II. köt. H İ. 2. jav. bıv. kiad. Fıszerk.: Péter László. Budapest, Akadémiai. p Jánosi Béla. In: Új Magyar Életrajzi Lexikon. III. köt. H K. Fıszerk.: Markó László. Budapest, Magyar Könyvklub. pp Jánosi Béla. In: Révai Új Lexikona. X. köt. Hom Kac. Fıszerk.: Kollega Tarsoly István. Szekszárd, Babits. 654 p. M. L. [Markó László]: Jánosi Béla. In: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai II. köt. I P. Szerz.: Markó László Burucs Kornélia Balogh Margit Hay Diana. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ Tudománytár. pp [1] Készült: Kéky Lajos: Jánosi Béla irodalmi munkássága. In: Kéky Lajos: Jánosi Béla emlékezete. Budapest, MTA. 31 p. (A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. Vol. 23. No. 9.) pp felhasználásával. [2] Mutatvány az Aesthetika története c. pályanyertes mőbıl, melynek egyik fejezetét szerzı ez alkalomra kiegészítette és bıvítette. [3] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [4] Az akadémiai pályázat értékelése, még a könyvkiadás elıtt. [5] Jánosi halála (1921) után a lexikonsorozat XIX. kötetig, azaz 1926-ig továbbra is Jánosi Béla szócikkeit használták föl a kötet szerkesztıi. Megjegyzendı, hogy a Révai Nagy Lexikona az egyes szócikkek végén nem, csak a kötet végén közli a kötet szerzıit témaköreikkel. [6] Az I. köt. ismertetése: Pauler Ákos: System der Aesthetik von Johannes Volkelt. (1905). = Egyetemes Philologiai Közlöny 29 (1905) No. 3. pp [7] A szerzı a mővét Jánosi Béla emlékének ajánlja, ill. mőve megírásához felhasználta Jánosi Béla kéziratban maradt írásait is. [8] Megjegyzendı, hogy a Gulyás Pál által megkezdett, majd Viczián János által folytatott és sajtó alá rendezett Magyar írók élete és munkái új sorozata nem hozza Jánosi Béla nevét. [9] A címszóban a halálozás dátuma elírva. Szept. 13. helyett szept. 12. szerepel.

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137.

Életútja. Nagy Iván által közölt családfa 134 137. Életútja A Thann család Elzászból került Magyarországra a XVI. században. (Felső-Elzászban van egy Thann nevű városka.) Nagy Iván szerint 4 a Thann család Abauj megyei eredetű, ott érte megnemesítését,

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA *

NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * KOCSIS GYÖRGY: NAGY FERENC VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA * Önálló kötetek 1987. 1. Ibrány: egy rétközi település társadalomtörténete a XX. századig. Nyíregyháza, 127 p. 1995. 2. Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

Kazinczy stilisztikai nézeteirıl még egyszer *

Kazinczy stilisztikai nézeteirıl még egyszer * 150 Szathmári István: Kazinczy stilisztikai nézeteirıl még egyszer Kazinczy stilisztikai nézeteirıl még egyszer * 1. Ismeretes, hogy Kazinczy nemcsak összefoglaló stilisztikát nem írt, hanem stilisztikai

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

HATVANI ISTVÁN (1718 1786)

HATVANI ISTVÁN (1718 1786) HATVANI ISTVÁN (1718 1786) a XVIII. századi magyar mûvelõdéstörténet nagy alakja, a debreceni Kollégium híres polihisztor tanára Tartalom Hatvani élete Debrecenbe érkeztéig A debreceni Kollégium a 18.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés

Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés Böszörményi Géza SchP A magyar piaristák 1950-ben Szétszóratás és újrakezdés MAGYARORSZÁG PIARISTA MÚLTJÁBÓL 2. 1. Koltai András, Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába,

Részletesebben

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása

pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia Az első tanügyi tanács körüli viták Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása Educatio pedagógia szociológia história ökonómia pszichológia politológia látszat és való Az első tanügyi tanács körüli viták 179 Bajomi Iván Bölcsészek szakválasztása és tanárrá válása 190 Biró Zsuzsanna

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről

Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási évének eredményeiről A TÁNCTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT HÍRLEVELE VII. évfolyam 3. szám, 2014. december 31. Szerkesztik: Bolvári-Takács Gábor, Major Rita Beszámoló a Magyar Táncművészeti Főiskola OTKA-kutatócsoportja negyedik kutatási

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék

PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR. Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 97. évf. 3 4. szám 303 317. (1997) PARADIGMATIKUS IRÁNYZATOK A MAGYAR NEVELÉSTUDOMÁNY FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBEN Németh András és Pukánszky Béla ELTE Neveléstudományi Tanszék JATE Neveléstudományi

Részletesebben

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója

Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója 82 OSTEOLOGIAI KÖZLEMÉNYEK 2009/2 A CSONT RADIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI Polgár Ferenc a praesenilis osteoporosis és az ostitis condensans ilei kórképek elsõ leírója Ráczkevy Edit Semmelweis Orvostörténeti

Részletesebben

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve

Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve 2014. MÁRCIUS ki néma volt netán s csak lelkesedni rest Károlyházy Frigyes eltávolítása az Eötvös Collegiumból 1949-ben RADNAI GYULA Károlyházy Frigyes (1929 2012) neve jól ismert a természettudományosan

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ BIBLIOGRÁFIA Vö. 2081., 4989., 4599., 5308., 5370., 5373. sz. 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1996 = Vajdasági könyvek bibliográfiája

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS 1935-BEN 103 nm-es vonal radiális profilja, míg a jobb alsó ábra 6 azonos paraméterû lövésbôl összerakott spektrum. Kitekintés Személyes tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a késôbbi kutatói munkában óriási

Részletesebben

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás

Őriné Nagy Cecília. A jó kormányos. Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Őriné Nagy Cecília A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum 2013 1 A jó kormányos Körösfői-Kriesch Aladár (1863 1920) emlékkiállítás Gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL

JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL JA FELADATRA KÉSZÜLNI KELL NEMZETI TÉKA Sorozatszerkesztõ KÉGLI FERENC MONOK ISTVÁN ja feladatra jkészülni kell A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár k Szerkesztette ANAGY ATTILA APÉTERFI

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 4 Voigt Vilmos A MAGYAR ŐSVALLÁSKUTATÁS KÉRDÉSEI Budapest 2003 1 2 A Vallástudományi Tanulmányok ez alkalommal új típusú feladatot vállal a hazai vallástörténeti és kutatástörténeti

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo 2015.

Rákóczi Hírvivo 2015. 25. évfolyam I. szám, 2015. március A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo Sikeres a Beiratkozási Program Több a gyerek a felvidéki iskolákban Gloria Victis Sikeresen zárult a vetélkedő Vezetőképző

Részletesebben