Szakáldi Manócskák Óvoda Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakáldi Manócskák Óvoda 3596. Szakáld, Kossuth utca 1.sz. HÁZIREND"

Átírás

1 HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a SZAKÁLDI MANÓCSKÁK ÓVODA-ban! Az elkövetkező 3-4 évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. Bízunk benne, hogy ezzel segítjük az eligazodásban, a megértésben, és a gyermeki valamint szülői jogok és kötelességek megismerésében. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Szakáldi Manócskák Óvoda Címe:3596 Szakáld, Kossuth utca 1sz. Telefon: Honlap elérhetősége: Szakáld,.Szakáld, Óvoda Az óvoda vezetőjének, óvodapedagógusának,logopédusának, fejlesztőpedagógusának, gyermekvédelmi felelősének és a neve, elérhetősége, fogadóórája a csoport üzenő tábláján megtalálható. A házirend tartalma 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása 4. A gyermekek érkezése és távozása 5. Az óvoda napirendje 6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés 7. Egészségügyi feladatok ellátása 8. A gyermekek célszerű öltözete 9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről 1

2 11. Az óvodai szolgáltatások igénybevétele A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái 12. Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás 13. Az óvoda hagyományai 14. Fakultatív hit-és vallásoktatás 15. A gyermekek és szülők jogai, kötelességei 16. A Házirend nyilvánossága 17. Záró rendelkezések A HÁZIREND jogszabályi alapja évi CXC tv. a Nemzeti köznevelésről -20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje Az óvoda működési/felvételi körzete : -Szakáld község Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járás. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek e törvényben foglalt kivétellel harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 2

3 . Üres férőhely esetén évközben is elfogadunk jelentkezést, átvételi kérelmet. Felvételi kérelem elutasításáról határozat formájában értesítjük a szülőt. A gyermekek csoportba sorolásáról a szülők és a pedagógusok véleményének figyelembevételével az óvodavezető dönt. Az óvodában vegyes életkor szerint kialakított csoport működik: kiscsoport,+ középsőcsoport, +nagycsoport. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik, melynek ideje minden év április hete. Az óvodai jelentkezés időpontját legalább 15 nappal előbb nyilvánosságra kell hozni. A gyermek óvodai beíratásához szükséges iratok: A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. valamint orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségileg alkalmasa közösségben való nevelésre. A közoktatási törvény előírásai értelmében fel kell venni azt a kisgyermeket aki az óvoda működési körzetében él (lakcím kártyával igazolandó), betöltötte harmadik életévét (születési anyakönyvi kivonattal igazolandó), halmozottan hátrányos helyzetű, felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, napközbeni ellátásra jogosult, továbbá az ötödik életévét betöltötte és óvodaköteles. A felvételnél meghatározó tényező a fenntartó által meghatározott maximális óvodai férőhely száma. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított féléven belül betölti. Az óvodában való felvételről az óvoda vezetője írásban: Felvételi Határozat formájában értesíti a szülőt a beíratást követő 10 napon belül. Az óvoda vegyes életkor szerint kialakított csoporttal működik: kiscsoport+ középsőcsoport+ nagycsoport. 2. A nevelési év rendje A tanév rendjét az OM. rendelete szerint az éves munkaterv tartalmazza. A nevelési év szeptember 1. - augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz szeptember 1.- május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányított foglalkozások) június 1.- augusztus 31-ig. Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban 5 hétre bezár. A nyári zárás időtartamáról a szülőket legkésőbb minden év ig értesítjük. Az értesítés módja: írott formában a szülő hirdetőtáblán. 3

4 3596. Szakáld, Kossuth utca 1sz.. Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a közoktatási törvény nevelésnélküli munkanapot engedélyez. Ilyenkor az óvoda zárva tart. A nevelésnélküli munkanap pontos idejéről a csoport üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket. 3. Az óvoda nyitva tartása Az óvoda hétfőtől-péntekig reggel tól fogadja a gyermekeket, délután ig. 4. A gyermekek érkezése és távozása Kérjük, hogy lehetőleg reggel ig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen idejük kényelmesen, kulturáltan megreggelizni, és kijátszani magukat! Köszönjük! A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben köteles személyesen átadni az óvoda dolgozójának, egyébként, ha gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. A gyermekek reggel tisztán, gondozottan jelenjenek meg az óvodában. Átöltöztetésük a szülő feladata. Megérkezésükkor a felső ruhájukat az öltözőben vegyék le, és helyezzék el a jelükkel ellátott szekrényben. A szülők délután az előtérben várják gyermeküket, hogy jelenlétükkel ne zavarják a csoportban folyó munkát. Napirend, Hetirend kialakítása a helyi Nevelési program alapján történik. A gyermekek az óvoda nyitvatartási ideje alatt tartózkodhatnak az intézményben. A gyermekek az óvodában kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségüktől függően, a csoportvezető óvodapedagógusok döntése alapján. Naponta hallgatnak mesét, tornáznak, rajzolnak, festenek, énekelnek, hetente legalább egyszer kapnak természeti és társadalmi környezetükkel kapcsolatos és matematikai ismereteket. A gyermekek az időjárástól függően minél több időt töltenek a szabad levegőn. A gyermekek ebéd után pihennek. Az óvodában csak ebéd utánig tartózkodó / félnapos /gyermekek elvitele 13 óráig lehetséges. Ebben az időszakban csak kivételesen indokolt esetben vihető haza a gyermek, hiszen zavarhatja a többi gyermek nyugodt pihenését. A délutáni uzsonna ig tart. Ha közben jönnek a gyermekekért, kérjük várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fogyaszthassák el az uzsonnát. Ezt a kulturált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elveinket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be. A gyermekeket csak is szülőknek, illetve nagyszülőknek adjuk át, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást kérünk. A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek 4

5 hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a szülői jogokat biztosítani. A gyermekek biztonsága érdekében 14 év alatti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át a gyermekeket. Gyermek az óvodából egyedül, még szülői kérésre sem távozhat. Az óvoda udvarán gyermek csak óvodapedagógus felügyelete mellett tartózkodhat. Kérjük az ebéd után, vagy óvodai nap végén a csoportból elvitt gyermekekkel a szülők ne tartózkodjanak az udvaron, mert ilyenkor az óvoda dolgozói nem tudnak felügyeletet biztosítani, a gyermekekért felelősséget vállalni. Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 5.Az óvoda napirendje Az időpontok rugalmasak, perces eltérések lehetségesek, illetve az évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak játék, közben folyamatos reggeli ig, utána kezdeményezések, kötelező foglalkozások, egyéni fejlesztések udvari játék, séta ebéd mosdó használat, fogmosás, készülődés a lefekvéshez, mese, pihenés uzsonna, játék, egyéni fejlesztések. A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai, fejlesztőpedagógiai foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre szervezzük táncot, illetve a sétákat. 6. Gyermekvédelem és baleset megelőzés Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermekvédelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az igénylés módjáról; az óvoda számára felajánlásra kapott játékokat, mesekönyveket, ruhákat felajánlja a rászoruló családoknak. Kérjük forduljanak bizalommal hozzá! A gyermekek egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat folyamatosan tanítjuk az ovisoknak. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását a szülők jelenlétében is elvárjuk. A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoportos óvónő a kisgyermek elsősegélyben részesítése után köteles a szülőt telefonon értesíteni a történtekről, és a további teendőket megbeszélni, ha szükséges, orvosi kezelésre elvinni. 5

6 Szeretnénk ha a gyermekek nem hoznának be ékszert, mert könnyen elveszhet, esetleg balesetet okozhat. A saját felelősségre behozott ékszerért nem vállalunk anyagi Az öltözőben elhelyezett, csoportszobába bevitt, otthoni játékokért, azok megrongálódásáért, elvesztésükért felelősséget nem vállal az óvoda. A bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel. Az óvodába rágógumit, innivalót és olyan tárgyakat, ami a gyermekek egészségét veszélyezteti, illetve az óvodai bejáráshoz nem szükséges behozni tilos! Az óvoda területén, a bejárat 5m-es körzetében tilos a dohányzás, szeszesital fogyasztás, és bármilyen drog használata! 7. Egészségügyi feladatok ellátása Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mely önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezteti. Köszönjük megértésüket! Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivétel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvodavezetővel előzetesen megbeszéltek, és tájékoztatták az érintett óvónőt) Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző megbetegedést a szülő köteles jelezni az óvodavezetőjének. 3 napnál hosszabb hiányzás esetén csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába, kivéve ha nem betegség miatt hiányoztak, és azt előre jelezték az óvónőnek. Az óvodán belüli egészségügyi ellátást a háziorvos és gyermekorvos és védőnő végzi, Beiskolázás előtti szűrővizsgálat (szemészet, hallás) a nagycsoportos gyermekeknél. A vizsgálatok előtt, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk Önöket. Az óvoda a HACCP, vagyis élelmezésbiztonsági előírásoknak kell, hogy megfeleljen, ami Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet, stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, zárt (boltban vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt, vagy HACCP tanúsítvánnyal ellátott cukrászatban készült tortát hozzanak. Köszönjük megértésüket! 8. A gyermekek célszerű öltözete az óvodában Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a lábfejet. Ezekbe célszerű a kisgyermek jelét belevarrni, textil filccel belerajzolni. Így ő is könnyebben megtalálja, meg mi is, ha esetleg elkallódik. Az elveszettnek hitt ruhadarabokat a bejárat melletti nagy kosárban gyűjtjük, kérjük ott keressék. 6

7 A gyermekeknek kérünk: benti váltóruhát, kinti udvari ruhát, váltócipőt, testneveléshez rövidnadrágot. 9. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok A gyermek távolmaradásának igazolása: A Köznevelésről szóló törvény alapján az 5. évet betöltött óvodás gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet nem hiányozhat igazolatlanul. Az 5 év alatti gyermek 10 napnál több igazolatlan hiányzása az óvodából való kizárást vonja maga után. Az óvodai elhelyezés megszüntetése a szülő, legalább kétszeri írásbeli figyelmeztetését követően szűnhet meg ebben az esetben. Az egészséges gyermek több napos hiányzását a szülő kérésére, indokolt esetben az óvoda vezetője engedélyezheti. Bármilyen betegséget követően, a gyermek csak orvosi igazolással jöhet óvodába. Nyári időszakban a hosszabb hiányzást csak a betegségek esetében kell igazolni. A gyermek hiányzását igazoltnak tekintjük: ha azt a szülő előre bejelenti vagy legkésőbb a távolmaradás napján jelzi az óvodapedagógusnak. A szülő összesen 3 nap távollétet igazolhat. Az 3 napot meghaladó távollétet a vezetővel írásban kell egyeztetni, ha a gyermek beteg, és azt az orvos igazolja, a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, az óvoda zárása idején. A gyermek hiányzását igazolatlannak tekintjük: amennyiben távolmaradását nem igazolják. 10. A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről Tisztelettel kérjük Önöket, hogy se a gyermekekkel kapcsolatos, se magán jellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát! A hivatalos ügyek lebonyolítása az óvodavezetői irodában történik. Az óvoda nyitvatartási ideje alatt az óvodavezető az intézményben tartózkodik, ebben az időpontokban a szülők számára bármikor rendelkezésre áll az óvodavezetés. Az óvodába felvett gyermek fejlődését a Fejlődés nyomon követése dokumentumban rögzítjük. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás,látás, mozgás fejlődés. A fejlődés rögzítése: évi két alkalommal történik. 7

8 Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások,javaslatok, fejlesztési tervek. Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálatba vételét. A fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló bejegyzéseit minden esetben ismertetjük a szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített forma nyomtatványon. A gyermekkel kapcsolatos, óvodai nevelést érintő szülői véleményt, tapasztalatot mindenkor meghallgatjuk, indokolt esetben azonnal intézkedünk. A gyermekek bármilyen irányú szakértői és orvosi vizsgálata a szülő írásbeli hozzájárulásával végezhető csak el. Kérjük, hogy a megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a következők: Szülői értekezlet, évente 2 alkalommal Fogadóóra, szülői illetve óvónői kezdeményezésre Nyíltnap, évente egyszer Rendezvények, ünnepek, előzetes tájékoztatás szerint, meghívóval Családlátogatás, óvónői, szülői kezdeményezésre Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. Ezeken kívül a csoportnak üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük ezt naponta kísérjék figyelemmel! Köszönjük! A házirend megtalálható az öltöző faliújságján. Az óvoda Helyi nevelési programja és a Szervezeti és Működési Szabályzata megtalálható a vezetői irodában, az óvodavezetőtől kérhető el. Az óvoda különös közzétételi listája nyomtatott formában a faliújságon. 11.Az óvodai szolgáltatások igénybevétele Étkezés, és önköltséges szolgáltatások Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket: A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja. (tízórai, ebéd, uzsonna) Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig telefonon vagy személyesen. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, hogy mettől-meddig kérik a lemondást. A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata. A tej vagy liszt érzékeny, cukorbeteg gyermek részére vezetői engedéllyel lehet otthonról ételt behozni. 8

9 Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról behozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja.kérjük ennek mellőzését! Az óvodában törekszünk a kulturált étkezési szokások megtanítására és betartatására. Kérjük, erre otthon is ügyeljenek a szülők. A szülők meghatározhatják egy nevelési évre a szolgáltatásokra szánt költségek maximális összegét, melynek alapját a gyermekek nagyobb csoportja adja: korcsoport szerint, figyelembe véve a korcsoportok sajátosságait: A csoportban elsősorban a beilleszkedés, a szokások, szabályok megismerése, majd megismerik, és várhatóan betartják a szokásokat, szabályokat. Alkalmazkodó készség alakítása a fő célunk, ezért kirándulásokat szervezünk Kedvezmények és támogatások A jogszabályoknak és az önkormányzati rendeletnek megfelelően, az arra rászoruló családok kedvezményt kaphatnak az étkezési díjak fizetéséből. Normatív állami támogatás jár: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság esetén a térítési díj 100%- ára. Három vagy több gyermek nevelése esetén, illetve tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek nevelése esetén a térítési díj 50%-ára. A térítési díjkedvezmény iránti igényüket az óvodavezetőnek kell jelezni, és benyújtani a szükséges igazolásokat a községi önkormányzatnál. Óvodáztatási támogatás Feltételei: Annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. [Gyv. 20/C. (2)] Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult: 9

10 a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia az óvoda vezetője - az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, - a kifizetés esedékességét megelőzően a jegyző által meghatározott időpontban tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január június, illetve a július december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. Az 51. (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei, formái A jutalmazás elve: - példamutató magatartás- segítőkészség - munkában való aktív részvétel - foglalkozásokon kiemelkedő teljesítmény - szerepléseken való részvétel Formája: - szóbeli dicséret - apró ajándékok Fegyelmező intézkedések elvei: - játékok, eszközök nem rendeltetésszerű használata - közösségi szabályok folyamatos be nem tartása Formája: - a játékból való kiemelés - más tevékenységbe irányítás. 12.Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: (1) Megszűnik az óvodai elhelyezés,ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. - kivéve ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. 10

11 (2) A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot. (3) Ha megszűnik az óvodai jogviszony, akkor a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából. A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Az átvételről Óvoda látogatási igazolást kérünk. A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. Az óvodai elhelyezés megszüntethető fizetési hátralék miatt, ha az óvodavezető által történt szülői felszólítás eredménytelen, - kivéve ha a gyermek gyámhatósági kezdeményezésre került az óvodába, ha hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve ha 5. életévét betöltötte a döntés jogerőre emelkedése napján. Ha gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 8. életévét betölti. A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők: A tankötelezettség Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság vagy a Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai beiratkozásra, abban az esetben is, ha a kisgyermek még marad egy évet az óvodában. A tankötelezettség teljesítésének megkezdése 9 (2) A tanköteles korba lépett gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 11

12 13.Az óvoda hagyományai Minden év szeptember x. szombatján Falunapot tartunk.. A sok program mellett kreatív tevékenységben alkotunk, fagylaltozunkzunk, és jókat beszélgetünk, táncolunk. Az óvodának saját formapólója,- ünneplő ruhája van, melyet a közös rendezvényeken viselünk. Kérjük, ha az óvónők jelzik, ezt adják rá a gyermekekre. Köszönjük! Minden év novemberében Márton- napi,- decemberében Luca-napi délutáni programot rendezünk az óvoda dolgozói, gyermekei és az Önök részvételével. Minden december 6-án eljön az óvodába a Mikulás, és közösen ünnepeljük a szülőkkel, gyermekekkel a karácsonyt. A hagyományos farsangi mulatságot szülői, vendégi körben tartjuk minden február közepén. Az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük május első péntekén. Minden év május utolsó szombatján Gyermeknapot tartunk, aminek keretében félnapos programokat szervezünk, sok-sok játékkal, vetélkedővel, evő partyval, tábortűzzel. Iskolába menő gyermekeket elballagtatjuk, elbúcsúztatjuk. A gyermekek születésnapját-névnapját megünnepeljük a csoportokban. A települési civil szervezetnek(szakáld Jövőéért ) saját alapítványa van (alapítvány neve, adószáma), melynek célja :az óvoda,-iskola, hagyományőrző csoport,-sport, -egyház anyagi támogatása. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítség céljaink elérését. Ezúton is köszönjük! 14.Fakultatív hit-és vallásoktatás( ) Az óvodában, a szülők igénye alapján (legalább 4 fő), lehetőség vana történelmi egyházak hit-és vallásoktatására. Ideje várhatóan óra után, amikor már tudunk helyet biztosítani. Jelentkezés a tanévnyitó csoportos szülői értekezleteken, az óvónőknél. 15. A gyermek kötelességei és jogai Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban. képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. 12

13 A nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Részére a tevékenységében a nevelés során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. Az intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt. Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, részesüljön. A szülő kötelessége és jogai A szülő kötelessége: Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk, Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Ha az e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 13

14 A szülő joga: a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkeznek. A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, és az intézmény, tájékoztatási kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg. Gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét, megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint, megválasztható személy részt vegyen. Írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. A nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Az oktatási jogok biztosához forduljon. A szülői jogok és kötelességek képviselete A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Szervezet választmánya,elnöksége képviseli. A szülői szervezet választmányi tagja lehet bármelyik szülő. A szülői szervezet vezetését a csoportban három tag irányítja, akiket a többi szülő választ. A Szülői Szervezet tájékoztatást kérhet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben az óvoda vezetőjétől. Az adott kérdés megtárgyalásakor a Szülői Szervezet képviselő, tanácskozási, véleményezési,egyetértési joggal részt vehetnek a nevelő testületi értekezleten. A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. a kötelezően közlendő adatok: a gyermek neve, lakcíme, születési helye, ideje, szülők neve, elérhetősége. A gyermekről csak szülője és hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógusoktól. A szülő írásbeli nyilatkozata szükséges az alábbiakról, hogy: Az óvoda Házirendjét kézhez kapta, az abban foglaltakat elfogadja. 14

15 Kéri az óvoda által, nyitvatartási időn kívül szervezett foglalkozás bármelyikét és tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt a gyermekkel foglalkozó ( külsős ) szakember felel a gyermek biztonságáért. Beleegyezik abba, hogy gyermeke az óvodán kívül szervezett programokon, óvodapedagógus felügyelete mellett elhagyhassa az óvodát. Szülői nyilatkozat,hozzájárulás :logopédiai, fejlesztő pedagógiai,diszlexia méréshez. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék pajtásaikat, fogadják el a másságot, legyenek képesek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.például :- ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Ne biztassák gyermekeiket verekedésre, még akkor sem, ha az Önök gyermekét érte sérelem. 16.A Házirend nyilvánossága A Házirend egy példányát minden szülő átveheti az óvodába történő beiratkozás alkalmával. Minden nevelési év első szülői értekezletén tájékoztatót tartunk. Egyéni kérésre, évközben is bármikor tájékoztatjuk a kedves szülőket. Egy példány az öltöző melletti faliújságon hozzáférhető minden érdeklődő számára. Egy példány megtalálható az óvodavezető irodájában. 17.Záró rendelkezések A Házirend hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda minden dolgozójára. Hatályossága az óvodai benntartózkodásra, illetve a nevelési program megvalósítását segítő külső programok helyszínére is vonatkozik. Hatályba lépésének ideje: fenntartói jóváhagyást követően. Érvényessége: fenntartói jóváhagyást követően, a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. Felülvizsgálata: évenként Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás következtében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel, majd benyújtani jóváhagyásra a fenntartónak. Készítette: óvodavezető 15

16 VII. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK A HÁZIRENDET t készítette: Az intézmény vezetője ---Az óvoda HÁZIREND - ben foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Az óvoda közalkalmazotti tanácsa: március dátum Nevelőtestület nevében aláírás március 10.. dátum közalkalmazottak képviselője aláírás --- A szülői képviselet, a Szakáldi Manócskák Óvoda HÁZIREND-nek elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. Az óvodában működő Szülői Szervezet március dátum Szülői Szervezet elnöke aláírás ---A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megadta a települési önkormányzat, ezzel érvényessé vált a jelen HÁZIREND április.... dátum Fenntartó,működtető képviselője aláírás Az óvoda 03.25/2013.(2.) sz. számú határozatával elfogadott HÁZIREND -t a nevelőtestület képviseletében döntési hatáskörében számú határozatával jóváhagyta az intézmény vezetője április