5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK"

Átírás

1 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Gazdasági vezérigazgató-helyettes A Gazdasági vezérigazgató-helyettes a társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati célú hálózatok, a kormányzati informatika egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes kompetenciájába tartozik, a nem közvetlen irányítása alá rendelt üzletágak üzemeltetési tevékenységének irányítása is. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont Fejlesztési vezérigazgató-helyettes A Fejlesztési vezérigazgató-helyettes a projektmenedzsment, rendszerintegráció és infrastruktúrafejlesztés, a szoftverfejlesztés, az informatikai tesztelés és a hálózatfejlesztés első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az EU-s és egyéb nagyobb projektek bonyolítása, a megvalósítás irányítása, szervezése, valamint a műszaki kontrolling, az SLA szintű szabályozás. A fejlesztés, projektmenedzsment területén kompetenciájába tartozik az üzletágak fejlesztési tevékenységének irányítása. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont

2 Stratégiai vezérigazgató-helyettes A Stratégiai vezérigazgató-helyettes a stratégiai tervezés, valamint a szolgáltatásfejlesztés első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a Társaság stratégiájának kidolgozása, új szolgáltatások kialakítása, projektötletek kidolgozása, projektek véleményezése. A stratégia alkotás az új szolgáltatások bevezetése területén kompetenciájába tartozik az üzletágak stratégiai irányítása is. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.5. pont Az üzletág feladata: E-adatfeldolgozó és SSC üzletág gondoskodás a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján (A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról) a közszolgáltatási szerződésekben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; gondoskodás az üzletág tevékenységébe utalt, a fenti pontban nem lefedett informatikai rendszerek szolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; kapcsolattartás az üzletág Megrendelőivel és mindent elvárhatót megtesz az ügyfél-elégedettség megtartása és növelése érdekében; a fenntartott rendszerek működésének szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából folyamatos elemzése és értékelése, valamint javaslatok készítése ezek javítására és a megfelelő szinten jóváhagyott intézkedések végrehajtása; az üzletág hatáskörébe tartozó projektek irányítása és azok végrehajtásának biztosítása a rendelkezésre álló kereteken (cél, határidő, erőforrások) belül; felkérés alapján közreműködés más, akár a társaság más szervezeti egysége, akár külső szereplők által vezetett projektekben, és minden elvárható megtétele az üzletágra kiszabott feladatok megfelelő minőségű leszállítása érdekében. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

3 Beszerzési és logisztikai igazgatóság a minisztériumok, mint költségvetési szervek, a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési területhez tartozó (köz)beszerzések lebonyolítása; (köz)beszerzési szabályozási környezet folyamatos figyelemmel kísérése a Jogi igazgatósággal közösen; a társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállítása az érintett szervezeti egységek bevonásával; közbeszerzési eljárások fajtájának meghatározása a Jogi igazgatóság szükség szerinti közreműködésével; a társaság beszerzési és közbeszerzési terve alapján a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása, keretmegállapodások és keretszerződések megkötése a Jogi igazgatóság szükség szerinti közreműködésével; a társaság tevékenységéből származó egyedi beszerzési igények kezelése és a beszerzési igényekből fakadó (köz)beszerzési eljárások lebonyolítása; tájékoztatás a társaság szervezeti egységei részére a rendelkezésre álló szerződések felhasználhatóságáról; a kormányzati célú hálózatok, a KR eszközök, valamint az egyéb kormányzati informatikai eszközök nyilvántartása; a társaság leltározási tevékenységének megszervezése és irányítása; a társaság általános készlet és eszközgazdálkodási tevékenységének folytatása; készletezési és raktározási szolgáltatás minőségi mutatóinak meghatározása és mérése; raktározási és kiszállítási feladatok ellátása a társaság irattározási feladatainak ellátása; munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos irányítás és ellenőrzés a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve; a gondnoksági tevékenység ellátása, a portaszolgálat/biztonsági szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve; az ingatlanok karbantartása, költöztetés, elhelyezés biztosítása; a társaság kézbesítői tevékenységének elvégzése; elvégezteti a társasági bérlemények állagmegóvási munkáit, szükség szerinti javítását, felújítását; a társaság gépkocsiparkjának folyamatos felügyelete, karbantartása az érintett szervezeti egységekkel együttműködve. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

4 Jogi igazgatóság A tulajdonosi, Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatok a vezérigazgatói utasítások és a Vezetői Értekezletek jegyzőkönyveinek archiválása, a Határozatok Könyvének és a részvénykönyv vezetése; a társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben; az üzleti ajánlatok és szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése; a társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése; a társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése; a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása; a társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése; a társaság szervezetfejlesztési, belső szabályozási tevékenységének ellátása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Az igazgatóság feladatai: Humánpolitikai igazgatóság a társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését és megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása; a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása; a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása; a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása; a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése; a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;

5 bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása; közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában; a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása; a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése; a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése; a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata A belső ellenőrzés feladatai: Belső ellenőrzés gazdasági, törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, esetleges hiányosságok, szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele; a társaság törvényes, szabályszerű működésének, gazdálkodásának célszerűségi ellenőrzése; a társaság minőségirányítási rendszerbe (ISO) be nem vont szabályzatai betartásának ellenőrzése; a számviteli elvek betartásának ellenőrzése; javaslattétel a vizsgálatok során felmerült problémák, hiányosságok, hibák megszüntetésére, felelősségre vonásra; a Felügyelő Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése. A szervezet részletes feladatait és szervezeti felépítését a szervezet működési szabályzata A Biztonsági igazgató feladatai: Biztonsági igazgató az érintett munkatársak nemzetbiztonsági minősíttetésének kezdeményezése; a munka-, tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve; a társaság adatvagyonának, általában a bizalmas információk, minősített adatok biztonságos tárolásának felügyelete, ellenőrzése, az informatikai biztonság védelme érdekében együttműködés az informatikai biztonsági vezetővel és az üzemeltetési igazgatóságokkal; a társaság épületének biztonsági-, valamint ki- és beléptető rendszerének működtetése. Felügyeli a minősített adatok kezeléséért felelős biztonsági vezetőt és titkos ügykezelőket.

6 Az Informatikai biztonsági vezető feladatai: Informatikai biztonsági vezető feladata a társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs vagyona biztonságának védelme együttműködve a biztonsági igazgatóval; feladata a KR biztonsági követelményeinek - a mindenkori jogszabályok alapján - kidolgozása, egyben ellátja a KR-t működtető szervezet Informatikai biztonsági felügyelőjével a szakmai koordinációt; a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer társaság által üzemeltetett rendszerei és alrendszerei biztonsági követelményei megvalósulásának ellenőrzése. A Minőségirányítási vezető feladatai: Minőségirányítási vezető: a társaság minőségirányítási rendszerének karbantartása, aktualizálása, fejlesztése és irányítása; a társaság belső folyamatainak, szabályzatainak kidolgozásában, a Jogi igazgatósággal és az érintett szervezeti egységek bevonásával, a szerződések szerinti szabályzatok jóváhagyatásában való közreműködés; belső és külső auditok összefogása, irányítása; folyamatvezérelt szabályzatrendszer kialakítása. A Kommunikációs vezető feladatai: Kommunikációs vezető a társaság egységes külső kommunikációjának koordinálása; a KR és ezen belül kiemelkedően az ÜK felületein történő kommunikáció megszervezése, együttműködve a megrendelők sajtófelelőseivel; sajtófigyelés, különös tekintettel a társaságot érintő, érdeklő hírekre, a vezető munkatársak tájékoztatása; sajtótájékoztatások szervezése; a társaság nemzetközi kapcsolatainak építése és kapcsolattartás; külföldi utazásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

7 5.2. A GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Kontrolling igazgatóság közreműködés a társaság stratégiai tervének elkészítésében; a társaság operatív terveinek elkészítése; szolgáltatási árképzés; a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, a terv- és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése; részvétel a költségfelosztás módszerének kialakításában, költségelemzés, önköltség-számítás, gazdaságossági számítások készítése; javaslat az érdekeltségi rendszer továbbfejlesztésére; részvétel a társaság gazdálkodásával kapcsolatos jelentések és kimutatások elkészítésében; Vezetői információs rendszer működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Pénzügyi és számviteli igazgatóság közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében; a társaság pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása; a számviteli szabályzatok elkészítése; a társaság számlázási feladatainak ellátása; adóbevallások elkészítése, adók határidőre történő fizetése, adófolyószámlák ellenőrzése; központi szerződés-nyilvántartás a társaság által elvégzendő, elvégzett és igénybe vett szolgáltatásokról és a beszerzett, illetve értékesített termékekről; Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

8 Projektelszámoló igazgatóság a projektek pénzügyi tervének elkészítése; az előkészítés és a megvalósítás során projektek pénzügyi monitoringjáról folyamatos tájékoztatás a Társaság vezetése, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság részére; a projektekkel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez; a felmerülő gazdálkodási és pénzügyi kérdések tekintetében közös állásfoglalás kialakítása, együttműködve a társaság érintett szervezeti egységeivel; az ÚMFT és a társaság szabályainak megfelelően a projektek pénzügyi dokumentálása, a projektek teljes pénzügyi dokumentáció másolatának archiválása, aktív együttműködés a projektek pénzügyi ellenőrzését végző szakemberekkel; folyamatos pénzügyi egyeztetés az ÚMFT-ben az adott projekthez kijelölt Közreműködő Szervezettel. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

9 5.3. AZ ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Üzemvitel irányítási igazgatóság az üzemeltetési rendek kidolgozása, az üzemeltetési erőforrások tervezése, ellenőrzése, üzemeltetéshez szükséges erőforrások évközi folyamatos kontrollja, jóváhagyása; az üzletágak szakmai és képzési tervének jóváhagyása; részvétel a vezetői szintű üzemeltetési ügyelet ellátásában; az üzemeltetéshez szükséges támogató rendszerek tervezése, a rendszermenedzsment eszközök összehangolása az üzletágakban; a hibajavítási tevékenység folyamatos ellenőrzése, elemzése, javaslatok kidolgozása; feladat delegálása az üzletágak felé; a kiosztott feladatok státuszának folyamatos figyelése, folyamat elakadás észlelése esetén beavatkozás, hogy az egyes részfolyamatok határidőre elkészüljenek; a munkaelrendelések egyeztetése a kormányzati célú szolgáltatások felhasználóival, ütemezése, a megvalósítások megszervezése, nyomon követése, a megrendelők folyamatos tájékoztatása; a társaság projektjeiben koordináció a projektek és az üzletágak között, az üzemeltetési műszaki zsűri feladatok ellátása; vezető tervezői feladatok ellátása az üzemeltetett rendszerek kialakítása, átalakítása során; közreműködés a rendszerek éles üzembe állításában, az egységes üzemviteli dokumentációs rendszer működtetése, a műszaki dokumentációk napra készen tartásának ellenőrzése. Az igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat Az Üzletág feladata: Kormányzati célú hálózati szolgáltató üzletág gondoskodás a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a közszolgáltatási szerződésekben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; a kormányzati célú országos távközlő rendszerek útján - a konkrét igények alapján - a különböző költségvetési szervek részére távközlési és adatátviteli szolgáltatásokat nyújtása; az Egységes Európai Sürgősségi Hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR) és az ezen alapuló tevékenységirányító rendszerek együttműködésének támogatása; kapcsolattartás a közcélú távközlési szolgáltatókkal a készenléti, gazdaságmozgósítási feladatok ellátása érdekében; a katasztrófavédelemmel és a katasztrófatűrő képesség kialakításával összefüggő hírközlési feltételek biztosítása;

10 a kormányzati célú hálózatok hírközlési rendszerének válság- és minősített időszaki feladatainak meghatározása, és azok végrehajtásának felügyelete; a fenntartott hálózatok működésének szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából történő elemzése és értékelése; részvétel a szakterületével kapcsolatos szabályozások előkészítésében. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat Az Üzletág feladatai: Kormányzati informatikai üzletág a minisztériumok, mint költségvetési szervek, a minisztériumok működésétől el nem választott működési intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési szolgáltatások biztosítása, ellátása; a szolgáltatások közszolgáltatási szerződés és egyedi megállapodások alapján történő, SLA alapú biztosítása; a technikai és műszaki szabványok, normatívák kialakítása és folyamatos karbantartása; ügyfél elégedettség mérés módszertanának kidolgozása, mérések alapján folyamatos javító intézkedések megtétele; a központi szerverpark hardver- és rendszerszoftver (operációs rendszerek, technológiai platformok, adatbázis-kezelő rendszerek, WEB alapú rendszerek, beléptető rendszerek stb.) környezetének üzemeltetése, támogatása, fejlesztése; a központi üzemeltetésbe be nem vont, helyi ellátotti körbe tartozó alkalmazások, rendszerek üzemeltetése; az informatikai- és telekommunikációs hálózat, továbbá a mobil- és vezetékes telekommunikációs eszközök üzemeltetése, illetve a telekommunikációs szolgáltatások támogatása; végfelhasználói informatikai eszközökkel való ellátás, a szolgáltatások üzemeltetése, támogatása; konfiguráció-kezelési teendők ellátása; a szükséges üzemeltetési dokumentációk beszerzése, folyamat-leírások készítése, a meglévő dokumentációk karbantartása; felhasználói igények rögzítése, nyomon követése, lehetőség szerint a problémák azonnali megoldása. Informatikai helyszíni támogatás biztosítása a felhasználók részére. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

11 Központi Rendszer üzemeltetési üzletág A Központi Rendszer üzemeltetési üzletág feladata a KR-hez tartozó igazgatóságokon keresztül a jogszabályban megállapított KR rendszer üzemeltetése, működtetése. Kapcsolatot tart az üzletág Megrendelőivel és mindent elvárhatót megtesz az ügyfél-elégedettség megtartása és növelése érdekében. Folyamatosan elemzi és értékeli a fenntartott rendszerek működését szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából, valamint javaslatokat készít ezek javítására és végrehajtja a megfelelő szinten jóváhagyott intézkedéseket. Gerinchálózati üzemeltetési igazgatóság a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) biztonságos üzemeltetése, a jogszabályban előírt követelmények érvényesítése a szakmai dokumentumok készítésekor; a megrendelővel kötött szerződések és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) infrastruktúra üzemeltetése, az eszközeinek karbantartása, azokról és a műszaki adatairól naprakész nyilvántartások vezetése; az ügyeleti rend szerint távoli és helyszíni hibajavítás az ország teljes területén; a rendelkezésre állás biztosítása érdekében hálózatmenedzsment tevékenység ellátása; az emelt szintű szolgáltatást végzőkkel együttműködés a rendszerüzemeltetésben; aktív részvétel a rákapcsolási folyamatokban, egyeztetés, igény szerint műszaki tanácsadás nyújtása a kormányzati szervek részére; Az Igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat

12 Rendszerüzemeltetési igazgatóság a harmadik fél által üzemeltetésre átadott alkalmazások, azok infrastruktúráinak - beleértve a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, és más külön megállapodásban rögzített govweb alkalmazásokat - üzemeltetése; az Internet-szolgáltatói feladatok ellátása az adminisztrációval együtt; a KR, valamint a társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása, a KR adatvédelmi, biztonsági rendszerének karbantartása, felügyelete a biztonsági tevékenységért felelős munkatárs bevonásával, a társaság belső informatikai alkalmazásainak üzemeltetése, elkülönülve a KR alaprendszerek üzemeltetésétől; az Igazgatóság fejlesztési laborja és a KR fejlesztői, teszt és éles rendszerei között biztosítja az elkészült szoftver elemek telepítését, optimalizálja az elkészült szoftver elemek KR-t érintő konfigurációs paramétereit; tervezi és folyamatosan felügyeli az elkészült szoftver elemek éles telepítését. Az Igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat Tartalomszolgáltatási igazgatóság a Kormányzati Portálon, Ügyfélkapun és egyéb portálokon megjelenő tartalom szerkesztése, felülvizsgálata, publikálása, fejlesztése; a Kormányzati Portálon nyújtott szolgáltatások strukturális tervezése; részt vesz az új szolgáltatások tesztelésében; Ügyfélszolgálat működtetése, együttműködve az Ügyfélkapu egyéb ügyfélszolgálataival; a Kormányzati Portál fórumrendszerének tartalmi menedzsmentje; kormányzati fogadóórák szervezése; a társaság külső és belső internetes honlapjának folyamatos naprakészen tartása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

13 Help-Desk üzemeltetési önálló osztály Az osztály feladata: a technikai hibák bejelentése és hibajavításuk nyomon követése érdekében egységes Help-Desk szolgáltatást fenntartása 7X24 órában; az ügyeleti rend megszervezése; a rendszerek 7*24 órás monitorozása; kritikus hiba és/vagy munkaelrendelés esetében a Társaságon belüli és kívül az eszkalációk megszervezése; lebonyolítása; rendszerkarbantartások egyeztetése; a menedzsmentrendszerek folyamatos fejlesztési igényének kidolgozása; az üzemeltetési tevékenységgel összefüggő statisztikák, munkajelentések elkészítése; Az osztály részletes feladatait az üzemeltetési szabályzat, az emeltszintű szolgáltatást végzőkkel kötött külön megállapodások, valamint az osztály működési szabályzata

14 5.4. A FEJLESZTÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Projektmenedzsment igazgatóság a társaság által az Új Széchenyi Fejlesztési Terv, más programok, valamint egyéb szerződések keretében végzett projektek menedzselése; javaslattétel a projektek megvalósításához szükséges hiányzó kompetenciák kialakítására, partneri együttműködés kiépítése a projektekben érintett többi vállalkozással és államigazgatási szervvel; a projekt kezdeményezések döntés-előkészítésre történő összegzése és kidolgozása, kapcsolattartás a szakmai fejlesztési centrumokkal; a társaság vezetése által megvalósítandónak ítélt projektek konkretizálása, a projektek elnyeréséhez szükséges pályázati anyagok szakmai részének és minden induló projekthez a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) elkészítése a külső és belső feltételrendszer figyelembevételével; az elfogadott PAD-ok alapján a projektek teljes körű megvalósításának irányítása és utókövetése; Fejlesztések során a főtervezői feladatok ellátása; Harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés felügyelete; a Társaság által kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatok kiírásának szakmai támogatása, koordinálása, valamint a mások által kiírt közbeszerzési pályázatokra történő beadandó pályázatok elkészítésében történő közreműködés, koordináció; az Új Széchenyi Fejlesztési Terv és a társaság szabályainak megfelelően a projektek dokumentálása, a projektek pénzügyi iratainak kivételével a teljes dokumentációjának archiválása, aktív együttműködés a projektek ellenőrzését végző szakemberekkel; a projektek erőforrásigényének tervezésében és a projektek költségvetési elszámolásában együttműködés a Projektelszámoló Igazgatósággal; részvétel a projektek eredményének bevezetésében, a bevezetéséhez szükséges képzések támogatásában, a rendszerüzemeltetési és felhasználói dokumentációk előállításában, jóváhagyásában; a lezárt projektek a projekt terméket üzemeltetőknek történő átadása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

15 Az Osztály feladatai: Rendszerintegrációs és infrastruktúrafejlesztési önálló osztály szakmai javaslatok kidolgozása külső és belső informatikai szolgáltatások fejlesztésére megbízás és igény alapján; fejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői, architekti, rendszerintegrátori és infrastruktúrafejlesztői feladatok ellátása; az igényeknek megfelelő informatikai rendszerek tervezése, kialakítása, létrehozása, fejlesztése, integrálása, bevezetése, és éles üzemi fejlesztői támogatása, hibaelhárítása. A rendszerek magukba foglalják a hardvert, a szoftvert, a middleware-t, az operációs rendszert, az adatbázist, a kész szoftver csomagokat (pl. vállalati szoftvereket), a felügyeleti rendszereket és az IT hálózati infrastruktúrát. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata Az Osztály feladatai: Szoftverfejlesztési önálló osztály alkalmazásfejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői és szoftverfejlesztői feladatok ellátása; A társaság által fejlesztett alkalmazások rendszereinek, szoftvereinek rendszertechnikai tervezése, az alaprendszerek kialakítása, fejlesztői hangolása és támogatása, valamint a hibaelhárításban való közreműködés. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata Az Osztály feladatai: Informatikai tesztelési önálló osztály fejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői és informatikai tesztelői feladatok ellátása; harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés szakmai minőségbiztosítása; az informatikai rendszerek teljes körű tesztelése és minőségellenőrzése. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata

16 Hálózatfejlesztési igazgatóság a hálózatfejlesztés szakmai koncepcióinak kialakítása; a technológiák elemzése; megvalósíthatósági elemzések készítése; megvalósíthatósági tanulmány készítése. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Műszaki szolgáltatási kontrolling igazgatóság a Kopint-Datorg Zrt. informatikai és telekommunikációs hálózati szolgáltatásainak szolgáltatási szint (SLA) megfogalmazása és az ügyfelekkel való kommunikálása, ezek szerződésekben történő érvényesítése; az SLA-k nyomon követésére mérési és értékelési rendszer kidolgozása; a mérési és értékelési rendszer működtetése; az ügyfelek, a vezetőség és a szolgáltatások nyújtói számára riportok és jelentések készítése és nyújtása; szolgáltatások szintjének fejlesztésében támogatás. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

17 5.5. A STRATÉGIAI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Stratégiai tervezési és üzletfejlesztési igazgatóság stratégiai, három-öt éves elemzések készítése; stratégiai irányok meghatározása; stratégia kidolgozása; közgazdasági modellek kidolgozása; középtávú terv elkészítése; közigazgatási infokommunikációs szabályrendszer elemzése, javaslatok készítése; társasági üzletfejlesztési feladatok végrehajtása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Szolgáltatásfejlesztési igazgatóság szolgáltatás- és termékfejlesztés, a portfolió összeállítása; üzleti lehetőségek felkutatása; a Társaság projektötleteinek megtervezése, az erőforrástervek kidolgozása; közreműködés az egyes projektek tervezése kapcsán szakértők bevonására, munkacsoportok létrehozására, a szükséges erőforrások meghatározására és a feladat végrehajtása során alkalmazandó munkamódszerekre vonatkozó javaslat kidolgozásában projektek szakmai koncepcióinak kialakítása; megvalósíthatósági elemzések készítése; közreműködés a Társaság stratégiai terveinek, és programjainak a kidolgozásában a közigazgatási informatika stratégiai irányai meghatározásának és programtervezésének szakértői támogatása; szakmai konzultációs támogatás biztosítása a projektek megvalósításához; együttműködés a projekt megvalósítása során a projektmenedzsment, és a projekt elszámolási igazgatósággal a feladat-, és költségvetési táblák aktualizálásában; a nemzetközi információs társadalmi és elektronikus kormányzati stratégiák kutatása és követése, elemzi a nemzetközi kezdeményezéseket; összehasonlító elemzések készítése a Magyarországon hasznosítható külföldi e-kormányzati tapasztalatokról. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

18 Kormányzati informatikai projekt-előkészítő igazgatóság a Kormányzati Informatikai Stratégia kialakítása, gondozása és frissítése, illetve az intézményi (kormányzati és háttérintézményei) stratégiák összehangolása, az abban foglalt célok végrehajtásának támogatása és a megvalósulás nyomkövetése; kormányzat, állami intézmények és szakmai szervezetek fejlesztési ötleteinek rendszerezése, projekt definiálás, projekt harmonizáció és tervezés; a kormányzati informatikai projektek előkészítése, a fejlesztési igények kutatása és összegyűjtése, a kialakítandó szolgáltatások specifikációjának kidolgozása és a szükséges erőforrások felmérése; a kormányzati informatikai projektek szervezeteinek felállítása, projektek elindítása, támogatása és felügyelete; a kormányzati informatikai projektek utóellenőrzése, elemzések készítése a kitűzött céloknak történő megfelelésről; kormányzati informatikai módszertanok, követelményrendszerek, (különösen minőségbiztosítási) sztenderdek, beszámolási rend és egyéb szabályzatok kidolgozásának menedzselése; a kormányzati informatikai stratégia, illetve az ennek keretében megvalósítható projektek/fejlesztések témakörben delegált egyéb feladatok elvégzése. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység

A projekt ütemezése 2010. 2011. 2012. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. Tevékenység A projekt ütemezése Tevékenység Projekt menedzsment 1. Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1.2 Regionális- térségi szolgátatóvá váláshoz szükséges módszertani és szervezeti fejlesztések A Regionális

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata.

1. Elnöki Kabinet. 2) A koordinációs, szervezési feladatok tekintetében: - a Hatóság belső szabályzatainak elkészítése, azok felülvizsgálata. 1. Elnöki Kabinet 12. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) Ügyviteli és Koordinációs Osztály (osztályvezető, ügykezelők) b) a titkársági ügyintéző, c) a gépkocsivezető. (2)

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben

Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben Kontrolling támogató rendszer bevezetése a NISZ-ben HOUG Siófok, 2014. március 26. Szalontay Gyöngyi Vezető Szakértő NISZ Zrt. Szabó Gábor Csoportvezető R&R Software Zrt. Tartalom Szabó Gábor Essbase áttekintés

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata ÉNYKK Zrt. A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai - Üzemeltetési Főigazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Műszaki Igazgatóság - Informatika ---------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása

Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Az elektronikus közszolgáltatások informatikai biztonságának jogi szabályozása Dr. Dedinszky Ferenc kormány-főtanácsadó Informatikai biztonsági felügyelő Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs Államtitkárság

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai 2015. Tartalom Projekt Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek feladatai... 3 Gazdasági Igazgatóság alá tartozó szervezeti

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti egységeinek feladatai 2012 Tartalom Fejlesztési Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek feladatai... 3 Gazdasági és üzemeltetési Igazgatóság

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai. Markhard József A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakképzési és felnőttképzési feladatai Markhard József Ágazati irányítás Irányító szerv Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Államtitkárság Szakképzés

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatal Miskolc Koordinációs és Belső Igazgatási Főosztály Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám Levelezési cím: 3541 Miskolc, Pf.:184 Telefonszám: 46/512-905

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK

1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK 1. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS, LIFE TIME QUALITY MÉRNÖK Felsőfokú műszaki végzettség (minőségbiztosítási szakiránnyal) Tárgyalóképes angol-, valamint kommunikációképes németnyelv-tudás MS Office ismeret elvárás,

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban

IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban IT üzemeltetés és IT biztonság a Takarékbankban Előadó: Rabatin József Üzleti stratégia igények Cél? IT és IT biztonsági stratégia Mit? Felmérés, Feladatok, Felelősség Minőségbiztosítás Mennyiért? Hogyan?

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ. Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ Szekeres Balázs Műszaki igazgató PTA CERT-Hungary Központ Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ 1 PTA CERT-Hungary Központ 2005. január 1-től látja el a Kormányzati CERT szerepet

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában

Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Folyamatmenedzsment módszerek a projekt menedzsment eszköztárában Kisbej András vezető tanácsadó 2007. április 5. Projektszerű működés és a funkcionális szervezeti működés szabályozása nem egyen szilárdságú

Részletesebben

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens

Gazdasági vezető. Nemzetközi projektmenedzser. Pénzügyi menedzser. Projektasszisztens A Regionális Innovációs Ügynökségként működő, innovációs fejlesztésekkel és projektek menedzsmentjével foglalkozó Pannon Novum Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Gazdasági

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése

A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése A minisztériumok és háttérintézményeik központi ellátását támogató web-es portál és munkafolyamat menedzsment-rendszer funkcionális működése Workflow - Tájékoztató 2014. november 250/2014. (X. 2.) Korm.

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra

Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra Az elektronikus közigazgatás fejlesztése - különös tekintettel az önkormányzatokra dr. Kópiás Bence főosztályvezető-helyettes E-közigazgatási Főosztály 2009. március 20. Az elmúlt évek fejlesztései a jogi

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE DEBRECENI EGYETEM A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 17. 1 Tartalom I. A Szabályzat célja... 4 II. A Gazdasági Főigazgatóság jogállása, feladatköre,

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra 14. óra SLA RÉSZLETESEN Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Dr. Kópiás Bence, elnökhelyettes, KIFÜ Infotér konferencia, 2014.11.07. Az ESR projekt 2011-2014 5,5 Mrd Ft Új

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Ügyviteli titkár szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 346 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben