5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK"

Átírás

1 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Gazdasági vezérigazgató-helyettes A Gazdasági vezérigazgató-helyettes a társaság gazdálkodásának, pénzügyi műveleteinek első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az összes szervezeti egységet illetően minden olyan döntés, ajánlat előzetes véleményezése, ellenjegyzése, illetve utólagos ellenőrzése, amely a társaság gazdálkodását, pénzügyi helyzetét befolyásolja, valamint amelyeket belső szabályozások hozzá rendelnek. Munkáltatói jogokat gyakorol a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.2. pont Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes Az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes a Társaság üzemviteli tevékenységének, a működtetett rendszerek üzemeltetésének első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a KR, a kormányzati célú hálózatok, a kormányzati informatika egyes, jogszabályban rögzített elemeinek rendeltetésszerű működtetése, üzemeltetése. Az Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes kompetenciájába tartozik, a nem közvetlen irányítása alá rendelt üzletágak üzemeltetési tevékenységének irányítása is. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.3. pont Fejlesztési vezérigazgató-helyettes A Fejlesztési vezérigazgató-helyettes a projektmenedzsment, rendszerintegráció és infrastruktúrafejlesztés, a szoftverfejlesztés, az informatikai tesztelés és a hálózatfejlesztés első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik az EU-s és egyéb nagyobb projektek bonyolítása, a megvalósítás irányítása, szervezése, valamint a műszaki kontrolling, az SLA szintű szabályozás. A fejlesztés, projektmenedzsment területén kompetenciájába tartozik az üzletágak fejlesztési tevékenységének irányítása. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.4. pont

2 Stratégiai vezérigazgató-helyettes A Stratégiai vezérigazgató-helyettes a stratégiai tervezés, valamint a szolgáltatásfejlesztés első számú operatív vezetője. Hatáskörébe tartozik a Társaság stratégiájának kidolgozása, új szolgáltatások kialakítása, projektötletek kidolgozása, projektek véleményezése. A stratégia alkotás az új szolgáltatások bevezetése területén kompetenciájába tartozik az üzletágak stratégiai irányítása is. Munkáltatói jogokat gyakorol az irányítása alá tartozó szervezeti egységek valamennyi munkavállalója felett, kivéve a vezérigazgatót illető munkáltatói jogokat. Az általa felügyelt területeket, valamint azok feladatait az 5.5. pont Az üzletág feladata: E-adatfeldolgozó és SSC üzletág gondoskodás a 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján (A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról) a közszolgáltatási szerződésekben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; gondoskodás az üzletág tevékenységébe utalt, a fenti pontban nem lefedett informatikai rendszerek szolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; kapcsolattartás az üzletág Megrendelőivel és mindent elvárhatót megtesz az ügyfél-elégedettség megtartása és növelése érdekében; a fenntartott rendszerek működésének szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából folyamatos elemzése és értékelése, valamint javaslatok készítése ezek javítására és a megfelelő szinten jóváhagyott intézkedések végrehajtása; az üzletág hatáskörébe tartozó projektek irányítása és azok végrehajtásának biztosítása a rendelkezésre álló kereteken (cél, határidő, erőforrások) belül; felkérés alapján közreműködés más, akár a társaság más szervezeti egysége, akár külső szereplők által vezetett projektekben, és minden elvárható megtétele az üzletágra kiszabott feladatok megfelelő minőségű leszállítása érdekében. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

3 Beszerzési és logisztikai igazgatóság a minisztériumok, mint költségvetési szervek, a minisztériumok működésétől el nem választott működtetésű intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési területhez tartozó (köz)beszerzések lebonyolítása; (köz)beszerzési szabályozási környezet folyamatos figyelemmel kísérése a Jogi igazgatósággal közösen; a társaság éves beszerzési és közbeszerzési tervének összeállítása az érintett szervezeti egységek bevonásával; közbeszerzési eljárások fajtájának meghatározása a Jogi igazgatóság szükség szerinti közreműködésével; a társaság beszerzési és közbeszerzési terve alapján a (köz)beszerzési eljárások lefolytatása, keretmegállapodások és keretszerződések megkötése a Jogi igazgatóság szükség szerinti közreműködésével; a társaság tevékenységéből származó egyedi beszerzési igények kezelése és a beszerzési igényekből fakadó (köz)beszerzési eljárások lebonyolítása; tájékoztatás a társaság szervezeti egységei részére a rendelkezésre álló szerződések felhasználhatóságáról; a kormányzati célú hálózatok, a KR eszközök, valamint az egyéb kormányzati informatikai eszközök nyilvántartása; a társaság leltározási tevékenységének megszervezése és irányítása; a társaság általános készlet és eszközgazdálkodási tevékenységének folytatása; készletezési és raktározási szolgáltatás minőségi mutatóinak meghatározása és mérése; raktározási és kiszállítási feladatok ellátása a társaság irattározási feladatainak ellátása; munkavédelmi- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos irányítás és ellenőrzés a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve; a gondnoksági tevékenység ellátása, a portaszolgálat/biztonsági szolgálat folyamatos ellátásának biztosítása a biztonsági tevékenységért felelős munkatárssal együttműködve; az ingatlanok karbantartása, költöztetés, elhelyezés biztosítása; a társaság kézbesítői tevékenységének elvégzése; elvégezteti a társasági bérlemények állagmegóvási munkáit, szükség szerinti javítását, felújítását; a társaság gépkocsiparkjának folyamatos felügyelete, karbantartása az érintett szervezeti egységekkel együttműködve. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

4 Jogi igazgatóság A tulajdonosi, Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági határozatok a vezérigazgatói utasítások és a Vezetői Értekezletek jegyzőkönyveinek archiválása, a Határozatok Könyvének és a részvénykönyv vezetése; a társaság jogi képviseletének ellátása bíróságok, hatóságok és más szervek előtt, illetve harmadik személyekkel szemben; az üzleti ajánlatok és szerződések előkészítésében való részvétel, szerződések ellenjegyzése; a társaság működését és tevékenységét érintő jogszabályok figyelemmel kísérése, a belső szabályozás napra készen tartásának kezdeményezése; a társaság tevékenységének jogi támogatása, a szervezeti egységek által elkészített anyagok jogi szempontú véleményezése; a közbeszerzési-beszerzési eljárások jogi támogatása; a társaság vagyon-nyilatkozattételre kötelezett tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozatuk megtételével kapcsolatos feladatainak ellátása, a vagyonnyilatkozatok őrzése; a társaság szervezetfejlesztési, belső szabályozási tevékenységének ellátása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Az igazgatóság feladatai: Humánpolitikai igazgatóság a társaság munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói intézkedések (ide értve a munkakörök tervezését, a munkaviszony létesítését és megszűntetését is) és feladatok előkészítése, végrehajtása; a munkabérek és más bérjellegű kifizetések elszámolása, a munkatársak tartozásainak nyilvántartása és levonása; a személyi jövedelemadózással kapcsolatos feladatok ellátása; a társadalombiztosítási kifizetőhely feladatainak ellátása; a járulékok, magánnyugdíj pénztári tagdíjak levonásával kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatások elkészítése; a munkaidő nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása;

5 bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása; közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében és végrehajtásában; a béren felüli juttatások és a munkavállalókat érintő egyéb szociális intézkedésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása; a munkatársak oktatásának és továbbképzésének szervezése; a humánpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, okmányok kezelése; a Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata A belső ellenőrzés feladatai: Belső ellenőrzés gazdasági, törvényességi ellenőrzések, vizsgálatok lefolytatása, esetleges hiányosságok, szabálytalanságok feltárása és a szükséges intézkedések megtétele; a társaság törvényes, szabályszerű működésének, gazdálkodásának célszerűségi ellenőrzése; a társaság minőségirányítási rendszerbe (ISO) be nem vont szabályzatai betartásának ellenőrzése; a számviteli elvek betartásának ellenőrzése; javaslattétel a vizsgálatok során felmerült problémák, hiányosságok, hibák megszüntetésére, felelősségre vonásra; a Felügyelő Bizottság által meghatározott feladatok elvégzése. A szervezet részletes feladatait és szervezeti felépítését a szervezet működési szabályzata A Biztonsági igazgató feladatai: Biztonsági igazgató az érintett munkatársak nemzetbiztonsági minősíttetésének kezdeményezése; a munka-, tűz- és vagyonvédelmi feladatok ellátása a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve; a társaság adatvagyonának, általában a bizalmas információk, minősített adatok biztonságos tárolásának felügyelete, ellenőrzése, az informatikai biztonság védelme érdekében együttműködés az informatikai biztonsági vezetővel és az üzemeltetési igazgatóságokkal; a társaság épületének biztonsági-, valamint ki- és beléptető rendszerének működtetése. Felügyeli a minősített adatok kezeléséért felelős biztonsági vezetőt és titkos ügykezelőket.

6 Az Informatikai biztonsági vezető feladatai: Informatikai biztonsági vezető feladata a társaság elektronikusan tárolt, vagy kezelt információs vagyona biztonságának védelme együttműködve a biztonsági igazgatóval; feladata a KR biztonsági követelményeinek - a mindenkori jogszabályok alapján - kidolgozása, egyben ellátja a KR-t működtető szervezet Informatikai biztonsági felügyelőjével a szakmai koordinációt; a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer társaság által üzemeltetett rendszerei és alrendszerei biztonsági követelményei megvalósulásának ellenőrzése. A Minőségirányítási vezető feladatai: Minőségirányítási vezető: a társaság minőségirányítási rendszerének karbantartása, aktualizálása, fejlesztése és irányítása; a társaság belső folyamatainak, szabályzatainak kidolgozásában, a Jogi igazgatósággal és az érintett szervezeti egységek bevonásával, a szerződések szerinti szabályzatok jóváhagyatásában való közreműködés; belső és külső auditok összefogása, irányítása; folyamatvezérelt szabályzatrendszer kialakítása. A Kommunikációs vezető feladatai: Kommunikációs vezető a társaság egységes külső kommunikációjának koordinálása; a KR és ezen belül kiemelkedően az ÜK felületein történő kommunikáció megszervezése, együttműködve a megrendelők sajtófelelőseivel; sajtófigyelés, különös tekintettel a társaságot érintő, érdeklő hírekre, a vezető munkatársak tájékoztatása; sajtótájékoztatások szervezése; a társaság nemzetközi kapcsolatainak építése és kapcsolattartás; külföldi utazásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

7 5.2. A GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Kontrolling igazgatóság közreműködés a társaság stratégiai tervének elkészítésében; a társaság operatív terveinek elkészítése; szolgáltatási árképzés; a teljesítés folyamatos figyelemmel kísérése, a terv- és tényadatok összevetése, az eltérések elemzése; részvétel a költségfelosztás módszerének kialakításában, költségelemzés, önköltség-számítás, gazdaságossági számítások készítése; javaslat az érdekeltségi rendszer továbbfejlesztésére; részvétel a társaság gazdálkodásával kapcsolatos jelentések és kimutatások elkészítésében; Vezetői információs rendszer működtetése. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Pénzügyi és számviteli igazgatóság közreműködés az éves üzleti terv elkészítésében; a társaság pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása; a számviteli szabályzatok elkészítése; a társaság számlázási feladatainak ellátása; adóbevallások elkészítése, adók határidőre történő fizetése, adófolyószámlák ellenőrzése; központi szerződés-nyilvántartás a társaság által elvégzendő, elvégzett és igénybe vett szolgáltatásokról és a beszerzett, illetve értékesített termékekről; Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

8 Projektelszámoló igazgatóság a projektek pénzügyi tervének elkészítése; az előkészítés és a megvalósítás során projektek pénzügyi monitoringjáról folyamatos tájékoztatás a Társaság vezetése, valamint a Projektmenedzsment Igazgatóság részére; a projektekkel kapcsolatos belső és külső elszámolások ellenőrzése, folyamatos vezetése, támogatás nyújtása a projektek erőforrásigényének és költségvetésének tervezéséhez; a felmerülő gazdálkodási és pénzügyi kérdések tekintetében közös állásfoglalás kialakítása, együttműködve a társaság érintett szervezeti egységeivel; az ÚMFT és a társaság szabályainak megfelelően a projektek pénzügyi dokumentálása, a projektek teljes pénzügyi dokumentáció másolatának archiválása, aktív együttműködés a projektek pénzügyi ellenőrzését végző szakemberekkel; folyamatos pénzügyi egyeztetés az ÚMFT-ben az adott projekthez kijelölt Közreműködő Szervezettel. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

9 5.3. AZ ÜZEMELTETÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Üzemvitel irányítási igazgatóság az üzemeltetési rendek kidolgozása, az üzemeltetési erőforrások tervezése, ellenőrzése, üzemeltetéshez szükséges erőforrások évközi folyamatos kontrollja, jóváhagyása; az üzletágak szakmai és képzési tervének jóváhagyása; részvétel a vezetői szintű üzemeltetési ügyelet ellátásában; az üzemeltetéshez szükséges támogató rendszerek tervezése, a rendszermenedzsment eszközök összehangolása az üzletágakban; a hibajavítási tevékenység folyamatos ellenőrzése, elemzése, javaslatok kidolgozása; feladat delegálása az üzletágak felé; a kiosztott feladatok státuszának folyamatos figyelése, folyamat elakadás észlelése esetén beavatkozás, hogy az egyes részfolyamatok határidőre elkészüljenek; a munkaelrendelések egyeztetése a kormányzati célú szolgáltatások felhasználóival, ütemezése, a megvalósítások megszervezése, nyomon követése, a megrendelők folyamatos tájékoztatása; a társaság projektjeiben koordináció a projektek és az üzletágak között, az üzemeltetési műszaki zsűri feladatok ellátása; vezető tervezői feladatok ellátása az üzemeltetett rendszerek kialakítása, átalakítása során; közreműködés a rendszerek éles üzembe állításában, az egységes üzemviteli dokumentációs rendszer működtetése, a műszaki dokumentációk napra készen tartásának ellenőrzése. Az igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat Az Üzletág feladata: Kormányzati célú hálózati szolgáltató üzletág gondoskodás a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a közszolgáltatási szerződésekben rögzített szolgáltatások szerződés szerinti minőségben és mennyiségben történő teljesítéséről; a kormányzati célú országos távközlő rendszerek útján - a konkrét igények alapján - a különböző költségvetési szervek részére távközlési és adatátviteli szolgáltatásokat nyújtása; az Egységes Európai Sürgősségi Hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer (ESR) és az ezen alapuló tevékenységirányító rendszerek együttműködésének támogatása; kapcsolattartás a közcélú távközlési szolgáltatókkal a készenléti, gazdaságmozgósítási feladatok ellátása érdekében; a katasztrófavédelemmel és a katasztrófatűrő képesség kialakításával összefüggő hírközlési feltételek biztosítása;

10 a kormányzati célú hálózatok hírközlési rendszerének válság- és minősített időszaki feladatainak meghatározása, és azok végrehajtásának felügyelete; a fenntartott hálózatok működésének szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából történő elemzése és értékelése; részvétel a szakterületével kapcsolatos szabályozások előkészítésében. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat Az Üzletág feladatai: Kormányzati informatikai üzletág a minisztériumok, mint költségvetési szervek, a minisztériumok működésétől el nem választott működési intézmények (továbbiakban: ellátott intézmények), valamint egyedi megállapodások alapján más intézmények működéséhez szükséges informatikai, távközlési szolgáltatások biztosítása, ellátása; a szolgáltatások közszolgáltatási szerződés és egyedi megállapodások alapján történő, SLA alapú biztosítása; a technikai és műszaki szabványok, normatívák kialakítása és folyamatos karbantartása; ügyfél elégedettség mérés módszertanának kidolgozása, mérések alapján folyamatos javító intézkedések megtétele; a központi szerverpark hardver- és rendszerszoftver (operációs rendszerek, technológiai platformok, adatbázis-kezelő rendszerek, WEB alapú rendszerek, beléptető rendszerek stb.) környezetének üzemeltetése, támogatása, fejlesztése; a központi üzemeltetésbe be nem vont, helyi ellátotti körbe tartozó alkalmazások, rendszerek üzemeltetése; az informatikai- és telekommunikációs hálózat, továbbá a mobil- és vezetékes telekommunikációs eszközök üzemeltetése, illetve a telekommunikációs szolgáltatások támogatása; végfelhasználói informatikai eszközökkel való ellátás, a szolgáltatások üzemeltetése, támogatása; konfiguráció-kezelési teendők ellátása; a szükséges üzemeltetési dokumentációk beszerzése, folyamat-leírások készítése, a meglévő dokumentációk karbantartása; felhasználói igények rögzítése, nyomon követése, lehetőség szerint a problémák azonnali megoldása. Informatikai helyszíni támogatás biztosítása a felhasználók részére. Az Üzletág részletes feladatait és szervezeti felépítését az üzletág működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

11 Központi Rendszer üzemeltetési üzletág A Központi Rendszer üzemeltetési üzletág feladata a KR-hez tartozó igazgatóságokon keresztül a jogszabályban megállapított KR rendszer üzemeltetése, működtetése. Kapcsolatot tart az üzletág Megrendelőivel és mindent elvárhatót megtesz az ügyfél-elégedettség megtartása és növelése érdekében. Folyamatosan elemzi és értékeli a fenntartott rendszerek működését szakmai minőség, a biztonság, a terveknek való megfelelőség és gazdaságosság szempontjából, valamint javaslatokat készít ezek javítására és végrehajtja a megfelelő szinten jóváhagyott intézkedéseket. Gerinchálózati üzemeltetési igazgatóság a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) biztonságos üzemeltetése, a jogszabályban előírt követelmények érvényesítése a szakmai dokumentumok készítésekor; a megrendelővel kötött szerződések és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) infrastruktúra üzemeltetése, az eszközeinek karbantartása, azokról és a műszaki adatairól naprakész nyilvántartások vezetése; az ügyeleti rend szerint távoli és helyszíni hibajavítás az ország teljes területén; a rendelkezésre állás biztosítása érdekében hálózatmenedzsment tevékenység ellátása; az emelt szintű szolgáltatást végzőkkel együttműködés a rendszerüzemeltetésben; aktív részvétel a rákapcsolási folyamatokban, egyeztetés, igény szerint műszaki tanácsadás nyújtása a kormányzati szervek részére; Az Igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat

12 Rendszerüzemeltetési igazgatóság a harmadik fél által üzemeltetésre átadott alkalmazások, azok infrastruktúráinak - beleértve a Kormányzati Portál, az Ügyfélkapu, és más külön megállapodásban rögzített govweb alkalmazásokat - üzemeltetése; az Internet-szolgáltatói feladatok ellátása az adminisztrációval együtt; a KR, valamint a társaság informatikai biztonságával kapcsolatos feladatok ellátása, a KR adatvédelmi, biztonsági rendszerének karbantartása, felügyelete a biztonsági tevékenységért felelős munkatárs bevonásával, a társaság belső informatikai alkalmazásainak üzemeltetése, elkülönülve a KR alaprendszerek üzemeltetésétől; az Igazgatóság fejlesztési laborja és a KR fejlesztői, teszt és éles rendszerei között biztosítja az elkészült szoftver elemek telepítését, optimalizálja az elkészült szoftver elemek KR-t érintő konfigurációs paramétereit; tervezi és folyamatosan felügyeli az elkészült szoftver elemek éles telepítését. Az Igazgatóság részletes feladatait, valamint a szervezeti felépítését az üzemeltetési szabályzat, valamint az igazgatósági működési szabályzat Tartalomszolgáltatási igazgatóság a Kormányzati Portálon, Ügyfélkapun és egyéb portálokon megjelenő tartalom szerkesztése, felülvizsgálata, publikálása, fejlesztése; a Kormányzati Portálon nyújtott szolgáltatások strukturális tervezése; részt vesz az új szolgáltatások tesztelésében; Ügyfélszolgálat működtetése, együttműködve az Ügyfélkapu egyéb ügyfélszolgálataival; a Kormányzati Portál fórumrendszerének tartalmi menedzsmentje; kormányzati fogadóórák szervezése; a társaság külső és belső internetes honlapjának folyamatos naprakészen tartása. Az Igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatóság működési szabályzata, valamint az üzemeltetési szabályzat

13 Help-Desk üzemeltetési önálló osztály Az osztály feladata: a technikai hibák bejelentése és hibajavításuk nyomon követése érdekében egységes Help-Desk szolgáltatást fenntartása 7X24 órában; az ügyeleti rend megszervezése; a rendszerek 7*24 órás monitorozása; kritikus hiba és/vagy munkaelrendelés esetében a Társaságon belüli és kívül az eszkalációk megszervezése; lebonyolítása; rendszerkarbantartások egyeztetése; a menedzsmentrendszerek folyamatos fejlesztési igényének kidolgozása; az üzemeltetési tevékenységgel összefüggő statisztikák, munkajelentések elkészítése; Az osztály részletes feladatait az üzemeltetési szabályzat, az emeltszintű szolgáltatást végzőkkel kötött külön megállapodások, valamint az osztály működési szabályzata

14 5.4. A FEJLESZTÉSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Projektmenedzsment igazgatóság a társaság által az Új Széchenyi Fejlesztési Terv, más programok, valamint egyéb szerződések keretében végzett projektek menedzselése; javaslattétel a projektek megvalósításához szükséges hiányzó kompetenciák kialakítására, partneri együttműködés kiépítése a projektekben érintett többi vállalkozással és államigazgatási szervvel; a projekt kezdeményezések döntés-előkészítésre történő összegzése és kidolgozása, kapcsolattartás a szakmai fejlesztési centrumokkal; a társaság vezetése által megvalósítandónak ítélt projektek konkretizálása, a projektek elnyeréséhez szükséges pályázati anyagok szakmai részének és minden induló projekthez a Projekt Alapító Dokumentumot (PAD) elkészítése a külső és belső feltételrendszer figyelembevételével; az elfogadott PAD-ok alapján a projektek teljes körű megvalósításának irányítása és utókövetése; Fejlesztések során a főtervezői feladatok ellátása; Harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés felügyelete; a Társaság által kiírásra kerülő közbeszerzési pályázatok kiírásának szakmai támogatása, koordinálása, valamint a mások által kiírt közbeszerzési pályázatokra történő beadandó pályázatok elkészítésében történő közreműködés, koordináció; az Új Széchenyi Fejlesztési Terv és a társaság szabályainak megfelelően a projektek dokumentálása, a projektek pénzügyi iratainak kivételével a teljes dokumentációjának archiválása, aktív együttműködés a projektek ellenőrzését végző szakemberekkel; a projektek erőforrásigényének tervezésében és a projektek költségvetési elszámolásában együttműködés a Projektelszámoló Igazgatósággal; részvétel a projektek eredményének bevezetésében, a bevezetéséhez szükséges képzések támogatásában, a rendszerüzemeltetési és felhasználói dokumentációk előállításában, jóváhagyásában; a lezárt projektek a projekt terméket üzemeltetőknek történő átadása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

15 Az Osztály feladatai: Rendszerintegrációs és infrastruktúrafejlesztési önálló osztály szakmai javaslatok kidolgozása külső és belső informatikai szolgáltatások fejlesztésére megbízás és igény alapján; fejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői, architekti, rendszerintegrátori és infrastruktúrafejlesztői feladatok ellátása; az igényeknek megfelelő informatikai rendszerek tervezése, kialakítása, létrehozása, fejlesztése, integrálása, bevezetése, és éles üzemi fejlesztői támogatása, hibaelhárítása. A rendszerek magukba foglalják a hardvert, a szoftvert, a middleware-t, az operációs rendszert, az adatbázist, a kész szoftver csomagokat (pl. vállalati szoftvereket), a felügyeleti rendszereket és az IT hálózati infrastruktúrát. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata Az Osztály feladatai: Szoftverfejlesztési önálló osztály alkalmazásfejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői és szoftverfejlesztői feladatok ellátása; A társaság által fejlesztett alkalmazások rendszereinek, szoftvereinek rendszertechnikai tervezése, az alaprendszerek kialakítása, fejlesztői hangolása és támogatása, valamint a hibaelhárításban való közreműködés. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata Az Osztály feladatai: Informatikai tesztelési önálló osztály fejlesztési projektekben informatikai műszaki szakértői és informatikai tesztelői feladatok ellátása; harmadik fél által végzett projektek esetében a teljesítés szakmai minőségbiztosítása; az informatikai rendszerek teljes körű tesztelése és minőségellenőrzése. Az Osztály részletes feladatait és szervezeti felépítését az osztály működési szabályzata

16 Hálózatfejlesztési igazgatóság a hálózatfejlesztés szakmai koncepcióinak kialakítása; a technológiák elemzése; megvalósíthatósági elemzések készítése; megvalósíthatósági tanulmány készítése. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Műszaki szolgáltatási kontrolling igazgatóság a Kopint-Datorg Zrt. informatikai és telekommunikációs hálózati szolgáltatásainak szolgáltatási szint (SLA) megfogalmazása és az ügyfelekkel való kommunikálása, ezek szerződésekben történő érvényesítése; az SLA-k nyomon követésére mérési és értékelési rendszer kidolgozása; a mérési és értékelési rendszer működtetése; az ügyfelek, a vezetőség és a szolgáltatások nyújtói számára riportok és jelentések készítése és nyújtása; szolgáltatások szintjének fejlesztésében támogatás. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

17 5.5. A STRATÉGIAI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES KÖZVETLEN FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ EGYSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Stratégiai tervezési és üzletfejlesztési igazgatóság stratégiai, három-öt éves elemzések készítése; stratégiai irányok meghatározása; stratégia kidolgozása; közgazdasági modellek kidolgozása; középtávú terv elkészítése; közigazgatási infokommunikációs szabályrendszer elemzése, javaslatok készítése; társasági üzletfejlesztési feladatok végrehajtása. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat Szolgáltatásfejlesztési igazgatóság szolgáltatás- és termékfejlesztés, a portfolió összeállítása; üzleti lehetőségek felkutatása; a Társaság projektötleteinek megtervezése, az erőforrástervek kidolgozása; közreműködés az egyes projektek tervezése kapcsán szakértők bevonására, munkacsoportok létrehozására, a szükséges erőforrások meghatározására és a feladat végrehajtása során alkalmazandó munkamódszerekre vonatkozó javaslat kidolgozásában projektek szakmai koncepcióinak kialakítása; megvalósíthatósági elemzések készítése; közreműködés a Társaság stratégiai terveinek, és programjainak a kidolgozásában a közigazgatási informatika stratégiai irányai meghatározásának és programtervezésének szakértői támogatása; szakmai konzultációs támogatás biztosítása a projektek megvalósításához; együttműködés a projekt megvalósítása során a projektmenedzsment, és a projekt elszámolási igazgatósággal a feladat-, és költségvetési táblák aktualizálásában; a nemzetközi információs társadalmi és elektronikus kormányzati stratégiák kutatása és követése, elemzi a nemzetközi kezdeményezéseket; összehasonlító elemzések készítése a Magyarországon hasznosítható külföldi e-kormányzati tapasztalatokról. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat

18 Kormányzati informatikai projekt-előkészítő igazgatóság a Kormányzati Informatikai Stratégia kialakítása, gondozása és frissítése, illetve az intézményi (kormányzati és háttérintézményei) stratégiák összehangolása, az abban foglalt célok végrehajtásának támogatása és a megvalósulás nyomkövetése; kormányzat, állami intézmények és szakmai szervezetek fejlesztési ötleteinek rendszerezése, projekt definiálás, projekt harmonizáció és tervezés; a kormányzati informatikai projektek előkészítése, a fejlesztési igények kutatása és összegyűjtése, a kialakítandó szolgáltatások specifikációjának kidolgozása és a szükséges erőforrások felmérése; a kormányzati informatikai projektek szervezeteinek felállítása, projektek elindítása, támogatása és felügyelete; a kormányzati informatikai projektek utóellenőrzése, elemzések készítése a kitűzött céloknak történő megfelelésről; kormányzati informatikai módszertanok, követelményrendszerek, (különösen minőségbiztosítási) sztenderdek, beszámolási rend és egyéb szabályzatok kidolgozásának menedzselése; a kormányzati informatikai stratégia, illetve az ennek keretében megvalósítható projektek/fejlesztések témakörben delegált egyéb feladatok elvégzése. Az igazgatóság részletes feladatait és szervezeti felépítését az igazgatósági működési szabályzat