A szt. Benedekrend 1400 éves. jubileuma Kőszegen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szt. Benedekrend 1400 éves. jubileuma Kőszegen."

Átírás

1 M HMM m M n n Kőszeg, 1 *íí9. n 's hó 24-én 12. szám 49. övfoly*«4- Kü. ^ wtési ÁR egynegyed évre: házhoz szállitva 1-50 Pengő * póstár Pengó dre egy évre 3 dollár (50 szokol). mijid&u vaiifcrri&fc. Felelőn szerkesztő és klnaó j Póo»l Frigyed. Szerkesztésé? és kiadóhivatal Kőszeg, \ árkör 39 wt THeÍQu-«cÁiK 15 m m v m h m m m m m h m m h n m m w m w f>liwé! v-fo 32 fülét rlfrtf^** mtllmitanoroi 6 Hílár MJT-"C1 CI «4 < i Mtm Tiz esztendő. teni 4 millió elszakított magyar testvér rabságát, tett a meghívott közönség helyeit biztosítani a a Kárpátok bércvonulatát, a félelmetesen gyönyörű fenyveseket, az elrablott bányákat, Erdélyt, A rendezés nehéz munkája Sólynos Vendel szorongásig megtelt tereremben. Mintha csak tegnap történt volna! Még m i is a szemünk előtt ég, lángol az Bánátot, Felvidéket, amelyeket még ma is büszkén bencéstanár kezébe futott össze, akinek gazdag iszonyú pokol, a rablásnak, gonoszságnak, lelkiismeretlenségnek és állati lealacsonyultságnak vad dővel ezelőtt egy vörös kalandor nem ordította kalommal is kifogástalannak bizonyult. Az ünne- vallhatnánk magunkénak, ha egyszer, tiz eszten- tapasztalatokon alapuló gondos munkája ez al- káosza, még ma is felriadunk néha éjszakákon volna oda a csőcseléknek: Nem akarok katonát pély nívója ezalkalommal méltó volt az 1400 éves ésremegö kezekkel tapogatódzunk hozzátartozóink látni!" rend harmadfél évszázados iskolájához és messze keze után, meg ma is belénk mar néha a véres Tiz esztendő! Szenvedések, vergődések, meghaladta a szokásos belső iskolai ünnepségeket, bár ezúttal is zene, ének, beszédek és köl- sötét hónapoknak lidércnyomásos emléke. létért való elkeseredett küzdelmek tiz esztendeje! Tiz esztendő! Megbünhödtük a multat és megbünhödtük a temények töltötték ki a műsort. Ezeknek tartalma Ha valaha történetíró meg fogja a XX. szálad Magyarországának tragikus históriáját, vérnek ide többé a vörös terror nem fogja betenni a monumentális szentjének a nursiai Benedeknek jövendőt, de legalább halálunkig tanultunk. Mert azonban vetélkedett az egyháztörténelem egyilc és könnynek keserű vegyülékéböl készült tintával lábát soha. Itt dolgozni akaró, alkotni vágyó méltó ünneplésében és kisugározta a közönségre fogja felirni ezt az évszámot: Az állati emberek élnek, egy héroszi küzdelmet vivó, ennek a világtörténelmi nagyságnak azt a pizar ösztönök elementáris kirobbanásának esztendeje száz ellenség által halálraítélt, de mégis élniakaró nemzet, amely a komoly polgári munka 2000 bencés szenten, bencés irón, 24 ben- fényzuhatagát, amely 14 évszázadon keresztül ez, egy tragikus sorsú faj összeomlásának és kizsákmányolásának fekete dátuma, amelyet épugy puritán és becsületes eszközeivel kíván élni, cés pápán, 1603 érseken, 200 bíboroson, 4000 nem lehet kitörülni emlékezetünkből, mint a féllábú katonának emlékezetéből azt a pillanatot, szellemének pedig el kell tűnnie a Az ünnepélyen Kőszeg hatóságain ik, kultúr- vagy halni. püspökön át világított a keresztény vihgnak. amikor a gyilkos gránát cafatokba tépte a testét. magyar életből örökre! intézményeinek, egyesületeinek, társadalmi vezetőinek hiánytalan serege ünnepelte azt a rendet, És mégis, csodálattal vegyes megdöbbenéssel kell látnunk, hogy még ma is akadnak eltévelyedett és lelkiismeretlen emberek, kalandorok, akik a A szt. Benedekrend 1400 éves amelyet nemcsak az egész világra kiterjedő kulturmunkája, nem is csak a magyarsággal egybefonódó, jóban, rosszban osztozkodó magyar sorsa, sötétség leple alatt titokban és bujkáló utakon jubileuma Kőszegen. még ma is visszakívánják a nemzetietlen rablópolitika, a vér és terror uralmát. Március 21-én ünnepelte a a kőszegi reál- kőszegi mult, az együttműködésnek évszázados de ezenfelül a kőszegi rendházon keresztül a Az internacionalista zsebrákok szervezkedése gimnázium a szt. Benedekrend 1400 éves jubileumát. közénségével és amely a szent koronát megho- közvetlen kötelékei kötnek össze Kőszeg város aggasztó látvány egyre folyik Európaszerte, nehéz rubelek folynak szét propaganda célokra, Kőszeg katolikus -társadalma már a templomi szertartások alatt is tömegesen vett részt e legelső sorokban tatárjárásokon, Mohácsokon zott első apáttól a mai napig ott munká'kodott folyik az aknamunka, a lázítás, szédités, csűréscsavarás ezerféle módszerével. Trockij ur, a világmegváltó apostol" megérkezett Európába, hogy órakor tartott szent misén és ugyanazon napo- haza boldogulásáért. a március 18-án, 19-én és 20-án délelőtt fél 9 és Trianonokon keresztül a keresztény magyar boldogító tanait hirdethesse, hogy oda is elvihesse a baktériumokat, ahol még nem terjedt el nia előtti szentbeszédeket, amelyeket Kincs István nagy vezetésével gyönyörű művészi előadásban kon délután 6 órakor megtartott litánián. A litá- A gimnáziumi zenekar Kováts Ferenc kar- a vörös fertőzés. apátplébános, P. Scheirich Bonaventura szombathelyi ferencrendi házfőnök és P. Rattnik Domorájának imáját. Bárd Endre VIII. o. t. Ridványi adta elő Mnyerbeer: A bibliás ember 14 c. ope- Nem hisszük, hogy akadhat ebben az országban becsületes, az erkölcsi világnézet alapjain álló kos szombathelyi domonkosrendi igazgató mondották, zsúfolt templom közönsége hallgatta. A hatással szavalta el. de nem kisebb eredménnyel gyönyörű Magyar himnuszát szt. Benedekhez nagy ember, aki ma. tiz esztendő szenvedései után akárcsak egy pillanatra is felülne ezeknek a maszlagos jelszavaknak, aki ha gazda, nem látná még Mikes János megyéspüspök mondotta. A gimnányének előadásával. 21-iki 9 órás nagymisét fényes segédlettel gróf járt Pulay Miklós II. o. t. Sequentia c. költemé- maga előtt a kisajátított földeket, ha kereskedő, zium dísztermében rendezett ünnepélyen bár Hatalmas tapsvihart keltett Kregczy Ede a bezárt üzleteket, ha munkás, a kialudt kazánokat. a helyiség hatalmas befogadóképességgel rendelkezik csak előre kiosztott jegyekkel lehe- dala" c. oratoriuma, amelyet az ifjúsági pannonhalmi főmonostori karnagy A vértanult Nem hisszük, hogy egykönnyen el lehetne felej- énekkar Ébredj hazám! Ébredj hazám, hisz már Régóta reggel van! S a virágos tavasz Most újra itten van. Mindenki felébredt! Csak te nem én hazám. Meddig keltegessünk Mondd hát meg egyszer már! Vagy talán hiába Keltegetünk már mi? Meghaltál örökre, S nem támaszt fel senki? Ne engedd ezt hinnünk Óh én alvó hazám! Ne szomorits minket! Támadj fel egyszer már! Nézd! mi mennyit küzdünk Nézd mennyit szenvedünk! Azóta, hogy téged Végleg elvesztettünk. Nézd szenvedő testünk! Nézd, könnyes szemünket! S ne szomoritsd többé A mi bus szivünket! H j. Piroska és a farkas. (Modern mese.) P.ro^ka a kor;ón bétáit, mikor szembekerült dr. Farkassal. Kezét csókolom Piroska, hova, hova? Kérdezte dr. Farkas. Menyek a nagymamához, mert beteg szegény. Ejnye, ejnye és mi baja? Belebetegedett abba, hogy már a harmadik unokája is férjhezment és ö még mindig özvegy. Én ie meslátotfatom szegényt, szólt Farkas doktor. Engedje meg, hoaiy magával tartsak. Csak menjen előre, s^ólt Piroska. Nekem még egy kis dolgom van itt a szabónőmnél. Másfélóra múlva, mikor véi/re bucsut vett a szabónőtől, sietett fel szegény nagymamához, amint ez egy jó kis unokához illik. *Szervusz nagymama, köszöntötte illedelmesen. A nagymama megigazította a rúzst az ajkán és it?y szólt: Nagymama az öreganyád, mondtam i már fczprsznr, hogv ne öregits engom ezzel a buta megszólítással. Hol van Farkas doktor? Nom volt még itt? Egyes szám ara 16 fillér Dehogynem, de elküldtemegy pir psrera. Hová? A nagymama végighúzta a krayont a szemöldökén és icy szólt: A diszpenzáeióért. Elhatároztam, hogy ehhez a fiúhoz hozzámegyek. Olyan ennivaló gyerek. És amellett nem olyan éretlen, mint ezek. a mai fiuk. Már harminchárom éves Ép hozzám illik. Csipkerózsika. Csipkerózsika unatkozó fiatalasszony volt, aki örökké újságot olvasó, nyárspolgár f^rje mellett folyton aludt. Ha férje elunta o'vn«tst* lement a kávéházba kártyázni. Csipterófstta ezalatt a költő látogatásé* fogad'a, aki felol^w«ta neki legújabb verseit. Csipkerózaikát azonban ez nem érdekelte. A versek mellett aludt toabb. K/y nspon a férje fokát nyert a kártyán és jókedvűen ment haza a kávéházból. Csipkerózsika persze a'udt. A férj odaiépe t h ém gyengéden fölé hajolt. Csipkerózsika szem meg se rebbent. A férj erre iory szólt: Mondd Cica, bundát veirvek t eki d. vagy ékszert? Csipkerózsikának erre rögtön kinyílt a a szeme és iuy válaszolt: Mindakettflt. (KEK)

2 4IBBHBMMBMÍ mammmmmmmmmmmmhrnm wmmmmmmmm 2. KÖSEOÍÍ Vidóke I9k9 március 24 a zenekarral együtt adott elő Sólymos Vendel bencéstanár mesteri vezetésével. A műben a vértanuk dalának szólóját dr. Fuchs Kndre énekelte kiforrott énekmüveszettel. Az oratoriumon keresztülvonui a felévszázadot a pannonhalmi monostori templom orgonája mellett eltöltött ösz karnagy imádságos, művészi lelke, amelynek minden tudását, tapasztalatát, legmélyebb érzéseit öntötte e nustermunicaba. amelyből az egészen tökéletes előadással a kitűnően vezetett kar kihozott minden rejtett finomságot, erőt és szépségét. A mester, a dirigens és a karok a Kováts Ferenc által vezetett preciz zentkar is egyformán adtak az elóadasba egesz tehetségüket, igv a hatás is kivételesen mely volt Hatalmas tetszést keltett szt. Benedek kedvesen gördülő himnusza is, amellyel az ének- és zenekar a gazdag műsort n éltóan fejezte be. De fel/ugott a tapsvihar az ifjúsági énekkarnak zenekari kiséret nélkül előadott Óh puszta völgyek, Salva Mater ér Beethoven: Isten dicsősege" c. dalainak tökéletes fegyelmezettséggel, g)önyörü kidolgozásban elhangzott áriái után is. A közönség elismerése Sólymos Vendel karnagy iránt ez alkalommal is lelkes ünneplesben nyert kifejezést. Az ünnepély középpontjában Vadász Norbi rt premontiei kanonok ünnepi beszéde állott. A tartalmában, szerkezetében, előadásában pompás beszéd harmonikusan illeszkedett bele a műsor művészi keretebe és felölelte, átfogta éles rajzaval Szent Benedek életét, reguláját a bencesrend missiós munkáját, a magyar rend történetet, melyet tömör és eleven előadásban hallgatott végig feszült figyelemmel a közönség. A költői szépségű beszéd uián hatalmas tapsvihatral köszönte meg a közönség a kitűnő szónoknak költői lendüíetü előadásat, meyet azzal fejezett be, hogy az 1400 éves távlatból szt. Benedtknek és rendjének hatalmas munkaeredményeit a törpe ember il sem bírálhatja; hogy mit használt szt. Benedek és nndje a világnak és a hazának, azt biralja el a világ és a haza. Az ünnepélyen Jambrits Lajos polgármester Kőszeg szab. kir. város közönsége es a bencés diákszövetség nevebtn köszöntötte meleg szavakkal a rendet, Kincs Isiván apátplébános pedig a kőszegi kaih. hitközség és az összes kő szegi isktlák részérói üdvözölte a jubiláló rendet, melynek oly jövőt kívánt a jó Istentől, amilyent a népek es nemzetek törtenetében is hatalmas 1400 eves mult érdemel. Az üdvözléseket a gyengélkedő Nagy Balázs igazgató helyett Csernák Szaniszló szt. Benedekrtndi tanar köszönte meg emelkedett beszéddel. BUDAPESTI NEMZETKÖZI VASAR 1929 raajus4 töl május 13-ig A magynr ipar egyseges bemutatóba! utazási 50%-os kedvezmény! Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány kapható Budapesten a vásárirodánál, V., Alkotmány-u S. Kőszegen: az Ipartestület elnöksége. (A vásárigazolvány ara 3 pengő 20 fillér.) Ml MHI HISDETMÉS szám. Közhírré teszem, hogy a földmivelesügyi miniszter ur 11) sz. V. rendeletben felhívja a tenyésztőket, hogy akinek saját nevelésű, azonos fajban tenyesztett, jó származású, korukhoz képest jól fejlett, erős csontozz tu, szabályos testalkatú 1 3 éves eladó mencsikóik illetve 3 10 éves ménjeik vannak, azokat legkésőbb f. évi március hó 23-ig a földmüvelésügyi minisztériumban jelentsék be. A beadvány szabályszerű okmánybtlyeggel látandó el (1 60 P) illetve együttes beielentés esetén annyiszor 1 P (0 f., ahány a bejelentők száma. A beadvanyban pontosan feltüntetendő: 1. tulajdonos neve, 2. a hely (város, község, puszta, utolsó pósta, vármegye, utolsó vasúti állomás/ 3. a méncsikó fajtája, 4. származása (apa, anya), 5. kora, 6. szine, 7. magassága, 8 kívánt eladási ára. Ezen feltételeknek meg nem felelő bejelentések figyelembe nem vétetnek. Ad Az 1894 évi XII. t. c. rendelkezései alapján közhírré teszem, hogy minden birtokos tartozik e hó végéig a birtok határjeleket kiigazítani, illetve a hiányzókat pótolni. Ennek elmulasztása kihágást képez és törvény szerinti büntetest von maga után. Ad 3835-A929. Közhírré teszem, hogy Kőszeg szab. kir. r. t. várost erdeklődő évre szóló rögzített adótételekről az ált. ker. adó kivetési lajstrom f. évi március hó 25-től 15 napi közszemlére van kitéve a városi adószámviteli ügyosztályban, hol bárki által betekinthető és mások adójára vonatkozó Írásbeli észreveteleit a közszemlére tételnek utolsó napját követő 15 napon belül a m. kir. adóhivatalnal beadható. Ad Közhírré teszem, hogy az 1930 evi országgyűlési választói névjegyzék tervezet a városhaza 11. sz szobájában az érvényes névjegyzékkel együtt közszenmlére van kitéve, mely a hivatalos órák alatt betekinthető sz. Értesítem a város közönséget, hogy folyó évi március hó 2ti-ára kitűzött tavaszi haszonállatvi?sgálatot f. évi április 3-ára halasztóm el, amikor is Kőszeg r. t. városban d. e. 9 órakor, Kőszegfalva telepen pedig d. u. 3 órakor tartatik meg. Felhívom a város közönségét, hogy a fent kitűzött napon és órára lovait a városmajorba Kőszegfalva telep lakossága pedig a vendéglő előtt az összeírás sorrendjében az állatorvosi vizsgalat megejthetése végett sorba állítsák és egyéb állataikat pedig otthon istállóban tartsák. Aki állatait előbb óhajtja megvizsgáltatni, ez a fél költségére előbb is foganatosítható, ez azonban a vizsgálat idejében állatorvosi bizonyítvánnyal igazolandó. Aki állataival igazolatlanul távol marad, annak állatai egy később kitűzött időben a fél költségére hivatalból fognak megvizsgáltatni és egyben tulajdonosai ellen a kihágási eljárás megindittatni. Egyben közhírré teszem, hogy a tavaszi haszonállatvizsgálat megejtésekor az esetleges beteg állatok, melyek a vizsgálat színhelyére elővezettetve, bemutattatnak, ingyenes állatorvosi vizsgálatban részesülnek. Ad sz. Közhírré teszem, hogy a város elhatározta a mezőőri állások átszervezését és betöltését. Az állásokra csak fedhetetlen előéletű, fiatalabb emberek jöhetnek számításba. Jelentkezéseket a gazdasági tanácsnok vesz át f. évi március hó 26-ig, ahol a szolgálat és illetményekre vonatkozólag bővebb felvilágosítás nyerhető. Jambrits Lajos polgármester. Ipartestületi közlemények. Taroncszegödtetés és szabaditások holnap, március 25-én délután 1 órakor fognak eszközöltetni. Mindenütt kapható! Orsz Tcrtnoli: TeJszttvetkexeSE Köippnt Bod.pi.t,., Horiby Mik iw+at U Értesíttetnek a testületnek összes tagjai, hogy a március 17. napjára hirdetett rendes évi közgyűlést határozatképtelenség folytán megtartani nem lehetett, ennélfogva az ujabbi közgyűlés ma vasárnap, március hó 24-én délután 2 órakor a városhaza közgyűlési termében lesz megtartva, mely re a testület összes t. gjai meghivatnak. Ipartestületi elnökség. Figyelmeztetés. A napokban ismételten előfordult kasszabetörésből kifolyólag figyelmeztetem mindazon üzlettulajdonosokat, akik üzletükben nagyobb értékeket tartanak (pénzintézetek, gyárak, ékszerészék stb.), hogy helyesen teszik, ha üzlethelyiségeiket, ahol értékek őriztetnek, az utca felöl figyelő nyílással lássák el es ezen helyiségüket vagy legalább is a pénzszekrény körül éjjelen át megvilágítva tartják, vagy a rendőri megfigyeles lehetőségerői egyéb módon gondoskodnak. Ha ennek megtörténtét a rendőrkapitányságon kellő időben bejelentik, intézkedni fogok, hogy ezen üzlethelyiségeket a rendőrőrszemek figyeljek. Dr. Halmay Gusztáv, m. kir. rendórtanácsos. Ne csüggedjünk! Súlyos kereszt alatt nyögünk, Trianoni kereszt alatt És szenvedni csak nem szűnünk Annyi sok esztendő alatt. Mikor lesz már egyszer húsvét!? Mikor lesz már feltámadás! Meddig lesz még nagypéntek itt, Könny, fájdalom és lemondás? Ne csüggedjünk magyar lelkek, Lesz még egyszer feltámadás! Lesznek itt még örömnapok, Igaz húsvét s hozsannázás! Újra nagy lesz Magyarország! E szegény és csonka haza, Elpusztul majd az ellenség Csak el ne csüggedjünk soha! Horváth József. XXlI. magyar királyi osztálysorsjáték sorsjegy ^ j o f ^ nyeremény Minden második sorsjegy nyer Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 5 0 J Í l-il.v Mvillio M' II ü O Jutalom és nyeremények: ; stb stb összesen 7, pengő készpénzbon sorsjegy közül «t-2.000, tehát minden második sorsjegy nyer. Az első osztály húzása már április 12-én kezdődik. A sorsjegyek hivatalos árai: Nyolcad 1 Negyed I Fél 1 Egész 1 6H 1 1 v.t«lmftl LM 1' Járványos betegségek idején legnagyobb gond fordítandó a gyomor és belek rendes működésére. Emésztési zavaroknál thgyomorra fél pohár langyos NC1IM11 )T IIAt' 1:1 í Igmándi helyett ne fogadjon el mást gyorsan és biztosan eltávolítja a szervezetben felhalmozódott kóros baktériumokat, fertőtleníti a gyomrot és beleket, miáltal jelentékenyen fokozza a szervezet ellenálló képességét.

3 I m t március 24. HÍREK Főigazgatói látogatás. Sarudy Ottó, tanítóképző-intézetek kir. főigazgatója a mult héten látogatta meg az állami tanítóképző intézetünket. Ez alkalomból a legnagyobb dicsérettel adózott Zoltán Géza igazgató eredményes, Bzép munkássága és HZ intézetben uralkodó tisztaság, rend fegyelem mintaszerüsége felett. Meglátogatta az összes tanárok óráit ás megelégedését fejezte ki eredményes oktató és nevelő munkásságukért. Nagyerdekü kulturestét rendez április 6-án az evang. nőegyesület a leánygimnázium disz termében. Különös érdeklődésre tarthat számot az, hogy hazánk kiváló nyelvtudósa, Pröhle Vilmos ogyetemi tanár, legutóbbi hosszabb időig tartott japáni tartózkodásáról fog oz estén elő adást tartani ottani tapasztalatairól. Szőleszeti előadás. Halászi Lijos m. kir. szőlészeti és borászati főfelügyelő f. hó 25 én hétfőn délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében a szőlészetről előadást fog tartani, amelyre a hegyközségi tagok és az érdeklődők meghívatnak. A Hegyközség elnöke. A kőszegi polgári fiúiskola igazgatója, Náhrer Mátyás erős reumatikus fajdalmait, miatt már tobb, miut egy hete ágyban fekvő. Betegségében javulás alig észlelhető. Arvizellenorzö bizottság járta végig a Gyöngyös partvidékét egészen a határig, melyben résztvett Niesner Aladár vm. tanácsos, Vidos Árpád vm. főjegyző ós gróf Erdődy Tamás tüzr. felügyelő. A bizottság, dacára annaa, hogy ug> gyöogyösapátiból mint Kirchschlagból árvizet jeleztek, az egész vonalon semmiféle veszélyeztetett területet nem észlelt és egyelőre kizárt nak tartja az árvízveszélyt. A hatarszeli varosok tanácskozása volt tegnapelőtt Budapesten az UMKE helyiségében. Kőszegről reszt veit vitéz Nagy Miklós tanács nok, ki felszólalásában hangsúlyozta az által egészségügyi egyezmények revidealasának szuk segét. A határ mentén jelenleg napokig váratják az exportőröket, nem állítanak állatorvost stb. Karhoztatja a szövetkezetifiokok indokolatlan elszaporodását a hatarmenti városokban. A oe ruhazasokkal kapcsolatos tanügyi és egyéb in tőzmények felállítását elsősorban a hatarmenti városokban kell megkezdeni. Eljegyzés. Mészáros Lajos tizedes eljegyezte Bruckuer Katust. Teaest. A Duaántuli Egyetemi és Főiskolai Hallgatok Széchenyi Szövetsége, mint értesüluuk húsvéthétfőn az Eute kávéházban zártkörű tea estet tart. Földrajzi kiállítás. Kedden, március 26 án délután Vjti 8 Oraig a Strucc szalloda külön éttermében öaratsagos tarsas megbeszélésre kéri fel a földrajzi kiállítás előkészítő bizottsága az összes munkatársakat. A kath. hitközség közgyűlésé. A kőszegi r- kath. hitközség vezetősége az évekre megválasztott hitközségi tagokat március 24-ére a reálgimnázium tornatermébe délelőtt 11 Órakor tartandó közgyűlésre hivta össze. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki jelentes. 2. Az évi zárszámadások jóváhagyása es a felmentvény megadása. 3. Tisztviselők, tanácstagok, iskola széki tagok és számvizsgálók valasztása. 4. Indítványok. Az Ipartestület közgyűlését mult vasárnap délután uem lehetett megtartani, mert a 2 órára hirdetett kezdett után még fél 3 órakor is 14 tag hiányzott a határozatképességhez. Miután ezen hiány még egy nogyed óra múlva sem pótlódott, az elnök a jelenlevő tagok indítványára a közgyűlést meg nem tarthatónak nyíl vánitotta és feloszlatta. A közgyűlés ma dói után tekintet nélkül a megjelent tagok számára meg leaz tartva, mely alkalommal egy olyan indítvány kerül a közgyűlés elé, melyszerint az állandóan hiányzó tagok indokolatlan elmarj dása bírságot von maga után. Határátlépés könnyítést léptettek óhtbe a magyar és az osztrák hatóságok közös meg egyezéssel, melynek értelmében azok a burgenlandiak, akik nagypénteken Kőszegre jönnek a Kálváriát látogatni, nem tartoznak külön határ átlápést váltani, hanem közös listán egy hatar átlépést váltva, akadaly nélkül léphetik át od.t ós vissza a határt. Kőszeg és Vidéke ^ J U f f o c b, [)[. U a c i 4 M. 4 a / Ü Uj epítkezesek. A városi tauács Kappol Józsefnek két szoba, konyha ós mellókhelyi ségekre adott engedélyt, a Várkörön Kohl Antal kamarájából egy s^oba, konyhás lakást ópit. Tovább vezeti ferje üzletet özv. Deutsch Gyuláné, aki férjének szűcs és sapka iparát özvegyi jogon tovább folytatja. Beszüntette bérkocsis iparat Nagy György kőszegi bérkocsis, miért is az iparlajstromból töröltetett. A Gyöngyös balparti vadasztársasagbol végleg kilépett Kirchknopf Ernő és így most a terület bérlete a társaság nevére kerül. Elegáns férfi és nöi tavaszi kabátok 38 P-t61 Zerthofer Rezsó ruhaáruházában. Szentgotthárdon lesz az idei vasmegyei dalosünnep. Vasvármegye Iskoiánkivuli Nepműveiósi Bizottságának és a Vasmegyei Diloskeruletnek képviseletében Bruckner Emil MAV felügyelő, a Vasmegyei Daloskerület ügyvezető elnöke ós Pieohl Imre népművelési titkár, a Vasmegyei Diloskerület főtitkára, az évi megyei da.osünnepólynek Szentgotthárdon leendő megrendezése tárgyában 16 án, szombaton a szent gotthárdi reálgimnázium igazgatói irodájában bizalmas értekezletet tartott, amelyen elhatároztak, hogy a vasmegyei ddlosűnnepot szept. 8 án Szentgotthárdon rendezik s az ünnepsógue belekapcsolódik a Szentgotthárdi Dalosegylet 40 éves jubileuma és zászlóavatasi is. A városi menetjegyirodat a Kőszegi Takarék már nögy óve tartja feun, forgalma azonban oly csekély, hogy még a szüüséges volt beruházási költséget sem eredményezte. Mégis fenntartja, mert nagy kényelmet jelent a közönségnek és bízik abban, hogy végre majd csak rájön az utazó közönség, hogy ez neki mily előny. Egy fillérrel sem drágább, nem kell a vasútra korábban kisietni, nem kell ott jegyért sorba állani, kombinált jegyeket is kaphat, a kedvezményes utazásokat is ott tudhatja meg, külföldi utazásokra a világ bármely reszébe megrendelheti a jegyeket, ingyen kapja az erről szóló prospektusokat, a fürdőhelyek leírását, ugyanott szerzik meg a vízumot, a hálókoosihelyet, még a kedvezményes szállót is. A menetjegyiroda központjában nagyon csodálják, hogy a kőszegi lakosság miért nem veszi sűrűbben igénybe a menetjegyiroda által nyújtott kényeimet. Tejrazzia Kőszegen. A szombati hetipiacon Kőszegen varatlauul megjelent a magyaróvári vegykisérleti állomás egy kiküldött vegyész meruöke, ki megvizsgálta a piacra hozott tejtermékeket, abból 12 esetben mint valószínűleg hamisított tejtermekekből mintát vett. A ha misitottnak taiáit tejtermékek forgalomba hozói ellen a kihágási eljárás megindul. Sándor, József, Bsnedek, zsákban hozzák a meleget, hirdeti a népi közmondás, amely azonbau az idén rosz időjóslásnak bizonyult. A meleget hozó szentek az idén nyilváu otthon felejtették a zsákot a menyországban, minek folytán kénytelenek vagyunk továbbra is leggorombábban szidni a hideget, amely még most is, március végén itt szemtelenkedik. Hjndesebb magaviseletű esztendőben ilyenkor már javában folynak a mezei munkák, élet és a dolgozók lármája veri fel a földek csendjét, míg most, téli álmát alussza a természet, mert a szentek elfelejtették, hogy mit tart róluk a magyar néphit. A szerencss mindenkire rámosolyoghat, tehát próbálja ki egyszer ön is szerencséjét ós vegyen sorsjegyet a XXII. magy. kir. osztálysorsjátékra. Kevés pénzen gazdag ember lehet, mert a 84 ezer sorsjegy közül 42 ezer feltétlenül nyer. Már egyetlen egy sorsjeggyel szerencsés esetben félmillió pengőt nyerhet. Jutalom 300 ezer pengő, főnyeremény 200 ezer pengő, ezenkívül még számtalan nagyobb és kisebb nyeremény kerül kisorsolásra. Az összes nyereményekért közel 8 millió pjogőt fizet ki kész pénzben a m. kir. osztálysorsj iték. A sorsjegyek arai: egész 24 pjngő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő ós nyoicad 3 pengő, melyek az összes elárusítóknál korlátolt számban kaphatók. Tavaszi divatöltönyök 38 P-tól, gyermek és fiuruhák 10 P-tól kaphatók Zerthofer ruhaáruházában. Az uj kavehaz a Kirchknopf féle házban a napokban megnyílik. Az eddigi Korona-kavéház megszűnik ós uj helyén Korzó kávéhoz néven fog továbbműködui. Aki ismerte a komor és sötét Wentzl féle üzletet, annak csodálkoznia ' kell ezen helyiségek jelenlegi állapotán. Seper Imre és neje nem kímélve uz anyagi áldozatokat, ezen helyiségekből olyan ízléses, csinos és barátságos kávéházat teremtettek, hogy valóban dicséretükre válik és bátran mondhatjuk, mindenki megfogja találni kellemes szórakozását a legszolidabb alapon. Az egész kávóház tel* jesen újonnan van berendezve, de legszebb disze mégis az Ízlésesen megválasztott és szakszerűen véghezvitt falfestés, melyet Kopfer Károly festőmester készített el. A tulajdonos ezefcután most már jogosan elvárja ós meg is érdemli a közönség minél számosabb látogatását és támogatását. A Szluha fdls kert keriles elkeszitósere május 1 ig adott határidőt a városi tanács, j Amennyiben ezen időpontig tulajdonos a kerítést el nbm készítteti, ugy költségére a város fogja elkészíttetni. Végre eltűnik a Várkörről ez a dísztelen pout, mely amellett még veszedelmes is, mert mellette mély árok húzódik el. Kérje minden fiiszerkereskedésben a most megjelent 146 receptet tartalmazó, szirtes képekkel illusztrált dr. OETJKER-féle RECEPTKÖNYVET Ara 30 fillér Ha a fűszeresnél nincs, forduljon közvetlen hozzánk : dr. OETKER A. gyárhoz Budapest, VIII., Contl-utca 25. A 127 receptet tartalmazó Hogyan készül a jó sütemény?" cimü könyvecskét kívánatra tovább is ingyen és bérmentve küldi. 3. A V L f m f f L

4 4 Kfiüztu é Vidéke március 24. A KSE clubvacsoréja A Spt-rt Egylet április h^ 6 án szombaton 8 ke? dettel a Mulató különtermében >» vivíkurzu, valamint a koresdyii évnd sikeres btf j > és. illetve a bajnoki futballsz zon elke d lölt társas clubvacsorát rendez, am>ijne<x omj«h sport szeretet ápolása. A m»gy'.ros vtcso.át biztosító jegyek ára darabonként 2 p^üifö. A vacsora a jegy ellenében hsz kistolguli itva.: Vacsora jegyek minden intéröbizottsáui tf'i w, kaphatók. A társas vacsorán, amelyre L :.v mrr képviselő is beígérte megjelenését, cigiin' zenekar játszik. A KSE kéri az intézf bizott ái? t i f hogy a kiadott jegyekkel lehetőleg e h 30-iu', de legkésőbb április hó 2 ig Dr Focis K dré vei, Imre Ferenccel. Molnár J ss ff I vu> vi'éi Szabsdváry Forenccel feltétlenül I zámoijai ;»k Addig elnem száraolt jegyeket eladott ik::jl vesz a KSE. Az a betörömester, aki rnult é/ október l én batört Franki Lijos kereskedő kasszáj iba. most ismét életjelt adott magáról. E/alkaíommal mégjobban bebizonyította mesterségéi k toké letes tudását, ami természetesen nagyobb s:ke:rei is járt, mint az első betörés Most Czekc Gu-/' kormányfötanécs s irodájában evő tét ki s-at választotta ki prediui s miután a h-lyi /iszo nyokat kitapasztalta, mult vasárn.p sora h»j nalban az utcai ablakon át behatolt az irud iba, becsukta a spalettákat, m igárazárta a tapéta! i II ii i II'KH if.'jubb ekert elért fi mji it ho//.a. Anyakönyvi kivonat az e»mult hetekről. S z ü- Mégpedig húsvét vasárnap a Car gárdstáji', l t é s ek : Bigner An.ai Giitoor T< r,v: Joz. U húsvét hét fon pedig a Kihnc?dik p\r mcsolaiot, r. k., D b-.^i J w f N ímeth Jait: Jzsofr.k., ajtót és villanyvilágítás mellett hoz \fogott a azután prdig a Négy fivért, K.renia Annát, Hitler Ad If B u t Borbál.: ikre^, Borbála és munkához. Először a nagyobbik duplaajtós Fardueh regnőt és P»risiát. A Ssiupártoló Adolf r. k., Tiszuu-r Imre Müiler E nili i: Fakasszát bontotta ki ugyanolyan m dor, mint Eiyeeübt olcsó mozijegyeket biztosító kcíó rei.c r. k., Bee-ier Haari Caárits A na: Hen Franki Lajosét, azonban itt csak pengő jáoa bármikor be : e lehet bárkinek kapcsolódni». r k ág. ev. ( St»b-ct«r \ntal ur^t Julianna: készpénzt talált, azután felbontott* a mellette Seg^dvizsgik. A kőex<gi ipart «tülettanonc- Antal - Rodier Antal B)az Anna: ikrek, Hozások: Wur-t levő kisebbik kasszát, melyből körülbeiul 900 vizsgáló bizottságai el'tt, f. évi m irc.us haváb tn Anna Józsd 78 Mária 72 pengőt, több osztrák silinget es 10 darab egydolláros bankjegyet vitt el, ezenkívül pedig» kovits Mihály nagygencsi molnárnak F^kovit- ^es. végelgyengülés a következő tanonc k tettek segédvizsgát: F óna<aeztás, ozv. gjm Iíitter Adoíf és Borbáiu ott őrzött összes családi ékszert körüiüelü! 14 József nevü tanonca jó, Schrott Lijos nemesedi 1 élotgy-ng ku üner Joisafaó 47 éves, ezer pengő értékben. Jól elvégzett munká]anak bogoárn.k N Midi Kálmán nevü tanonca elég- tim6gyu''adás. befejezte után valószínűleg meg'jiég< d/e az séges eredménnyel. eredménnyel, ugyanott, ahol bement, megint A beteghazi tüz üek" >)ok o<. vizs Árverési hirdetmény. eltávozott. Az egész tnu'ikáí olyan nagy csendben végezte, hogy a két ír d: előti levő nzubfc gí>lts meg a tüzvi/.sgáló bi?otts g és m gillapitotts, hogy a i>önriyer- végzetessé v.\th it i tolő- Köztartozás fejében lefoglalt 1 drb foltozó ban alvó portás, valamint az irodaajtó Küszöbén fekvő vadászku'ya semmit sem vettek és'.re Városháza udvarán árveres utján a legtöbbet gép f. hó 27 ^n (szerdán) delelött 11 órakor a iü et az okozta, hogy a hozzá nem értő b toghá?i alkalmazoti benzinlámpáva. ak»rta felolvasztani % befagyott \izvezetéket, a ni.\or iá a s csak reggel, amifcor a ta&aritónő b»ment az Ígérőnek el fog adatni. Árverési feltételek a helyszínen megtudhatók. irodába, hogy elvégezze dolgát, vették észre a cöveket annyira foibevitette, hog\ a feljebb két kasszán tátongó réseket, a nyitvahagyott IPVŐ burkolatban levő füreszp jr m» g gyulladt ús Schedl Márton, vegrehajtó. ajtókat, a felnyitott r d myös íróasztalon s^ana lassiu a padiáeig éyett, itt levegőt Krtpva meggyújtotta a germiákat és a tetőiéoek' i. Ezt a szétszórt iratokat, meiyek között a botorő to i ni II mi i II i É f i i vábbi értékeket vélt találni. A betörő ezalka iíi'zdrdő tüzet Bí.erencs ro észrev t't* egy HZ ud lommal olyan óvatosan működött, hogy ig}ál vari épületben ébren le^'ő beteg, kinnk lármájára Uzlet-áthelyezés. azután megtörténtek a lovabbi n'ózki dis^k talában semmiféle áruló nyomot. nini hagy»tt vissza, miáltal a rendőrségnek <>gy nehéz k 'reszt t!üz továbbterjedésének m ggatlásira. Tisztelettel értesítjük Kőszeg város rejtvényt adott feled i'ul s ugy ah gy m a Franki és vidéke nagyérdemű közönségét, féle betörés elkövetőjét eddig nem tudták meg állapítani, ez is aligha fog sikerülni, mert ket hogy ségtalen, kogy a két betór-st egy és u jyan izon Versenytárgyalási hirdetmény, j tettes követte el. Most már ar:a is lenét számi Várkör 29. szám alatti tani, hogy néhány hónap múlva ismét kiválaszt A kőszegi ág. hitv. evang. egyházközség és meglátogat egy kasszát, hi a.i énszerek érté kesitéséuél rá nem fiz :t. A kószeqfalvi leventek ünnepélyé. Vasárnap, március hó 17 én ünnepelt** meg a kőszegiül vi leventeegyesulet március idusát. Az ünnepi bj szédet a zsúfolásig meglelt i kolateri mben D *k János dr. alreáliskolai lelkész mondotta uag) tetszésnyilvánítás mellett. A levenuesapat zenés tornagyakorlatot mutatott be. F.trkns 1) ci, Dra* likőr-akció 10%-os árengedménnyel! Sonka és csokoládéáruk is húsvétra legelőnyösebben a Köztisztviselők Fogyaszási Szövetkezete I í o s z e g i u riidsíj síhüii vásárolhatók b Telefonszám 13. képviselőtestülete versenytárgyalást hirdet a kőszegi Varkörön fekvő 44 es 46 szám aiatti házak lebontasára. Lebontandók a két fent megjelölt ház lak-' és mtllekepületei a kert végében lévő istállóepület kivetelevel. Az épületek bontásából kike-! rülő összes anyag a vallaikozó tulajdonát képezi, de tartozik vállalkozó (ajánlattevő) a bontást legkésőbb f. évi május hó L'-án megkezdeni és f. é. kovics Ernő, Németh Bárdi es Ko;ler Sándor május hó 15-ig elvégezni és az épületből ki szavalt, Grof Anna irredenta dtlokat énekelt, kerülő összes anyagot és törmeléket a helyszínről hegedűn Farkas P. Iné kisérle. A anis >rt V x elfuvarozni. A falak egész a föld stinéig ujraéird" irredenta kép zária be, ruelyben T»ngl bontandók le, amennyiben az ajánlattevők az Anna és Kogler Rozina s^er p-'ítek alapok kiemelését is elvégzik, ugy a támad: Hetivásár Kőszegen A szombati heti/ásár munkagödrök a kikerült törmelékkel Detöldendök, nagyon élénk volt. Zóldsaláta, spenót, s i*k» azaz a térszin kiplanierozandó. m s g nincsen, főcikke a piion*k a t >jás, m >ly<j' Írásbeli vagy jegyzőkönyvbe veendő szóbeli a hetivásár elején 12 fillér rf áru>itottak, d j ajánl.tok folyó evi április hó G-ig, vasar- es tekintettel a nagy kinalatra, 10 órakor délelőtt! ünnepnapok kivételével, bármely nap d. e mar 10 fillérért adui^. A t ].ir^rjo 30. tej óra között a kőszegi ág. hitv. evang. Itlkeszi fölé , túróé fi lór. A vaj kilója hivatalban (Gyöngyös utca 27. sz. i. emelet) 4 5 F. A kelkáposzta kiu jt fillér, nyújtandók be. zöldség csomója f.. s-»v«nyu kápo-ztn 50 Ajánlattevők ajánlataikkal április 30 ig maf., vöröehagvma kilója f, b-;b ki,ója 1 F, radnak kötelezettsegben. burgonyáé 12 f, sima kitoja 1 P, tyúk darabja Az egyházközség képviselőtestülete fenn 2 F, liba d irabja 6-8 F. Mozihirek. M» vasarn»p dupl i m isort ad a mozgó. Egy igazi amprikni históriába F>'lh r ) karoolót, ezután pedig amerika legifj ibb c w boyának a nagyszerű gycrm 'kszmé^z Bu z Bortoonak közreműködésével az ö,-d>jmfi^a cimü fi met. A húsvét és a húsvét utaui műsor az tartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között az ajanlati összegtől függetlenül szabadon választhasson, az ajanlatoktól eltekinthessen,esetleg ujabb versenytárgyalást kitűzhessen. Kőszeg, március 20. Dr. Beyer János felügyelő. Dr. Tirtsch Gergely leikész. Korona kávéházunkat Várkör 35. szám alá (Kirchknopf-féle ház) helyezzük át és azt KORZÓ kávéház elnevezés alatt jövő hét folyamán megnyitjuk. Amidőn vendégeinket és a mélyen tisztelt közönséget a legpontosabb és legszolidabb kiszolgálásról 1i U» i?! i í h ll U biztosítjuk, további szives párfogásukat kérve, vagyunk kiváló tisztelettel Seper Imréné kávés, Seper Imre I ni mii II tmwr

5 1929 irarc'us 24 Színház. Szombaton Csathó szellemes Házasságok az égben köttetnek" darabját adta a társulat a megszokott kifogástalan előadásban, (bár Csathótól már jobb, hatásosabb darabot is láttunk). Feltűnt Irma szerepeben kitűnő alakításával Tuboly Lujza s ugyancsak remi k figurát alakított szamaras Karcsi alakjából Déry Béla. Ebben is a Kamaraszínház más társulatoktól elütő rendszerét láthatjuk. Nem egy-két sztár van. hanem bármelyik tagja kap nehéz feladatot, pompásan állja meg helyet. így és itt láthatjuk, hogy a társulat minden egyts tagja kivételes tehetség. Kivétel nélkül válogatott erőkből kerülnek ki, akik egyformán nagyok, vagy kicsinyek, ha a darab és a szerep uey kivánja. Vasárnap'este A vénltányok" ment. Nem nagyképű, de annál bájosabb, hangulatosabb darah. Az előadást a Buta emberiéhez kell hasonlítanunk. Metiállná a Nemzeti Színházban a helyét. Amit Alapi, Mágori és Ditrói a címszerepekből kihoztak, az a legtökéletesebb művészet volt. Alapi csillogtathatta egészen kivételes tudását és művészt tel. Ditrói ennivalóan bájos és közvetlen volt. Mágori Susyját, mozdulatait, gesztusait, igazi elethű alakitasát egyhamar nem lehet elfelejteni. Mágori igen nagy művésznő. Soha sem ad magából, egyéniségéből, hanem mindig élethűen ott látjuk a színpadon azt az alakot és alakítást, mint ahogy azt az iró elcnk varázsolni akarja. Ez a megállapítás a legszebb és legnagyobb elismerés. A hangulatos szép estén megszámlálhatatlanul szólította elénk a függönyök mögül a szereplőket a hálás közönség. Héttőn Wilde Bunbury--ját, az angol társadalom groteszk és gúnyolódó rajzát adta a Kamaraszínház. Valahogyan már messze van nekünk ez a világ. A darabból mindent kihozott a tarsulat, amit csak lehetett Minden szereplő korhű volt s a jól megjátszott és átgondolt szerepek révén tökéletesen varázsolták elénk Wilde Oszkár levegőjét és az általa annyi cinizmussal kigúnyolt felsőbb angol társadalmat Kedden ifj. Hegedűs Sándor izgalmas, a külföldön is nagy sikert elért, a lelkiismeret viharait feldolgozó drámáját mutatta be a társulat, a címszerepben Alapival. Megdöbbentő és megrendítően élethű alakítása mellett a többi szereplők is tökéletesen érvényre juttatták a darab nagyfeszültségű és mélyen járó viharait. Szerdán Drégely Gábor fordulatos, bonyodalmas és kedves Kisasszony férje" előadásával ismét nagymértékben gyarapította a pompás előadással a Kamara színház azt a nauy erkölcsi tőket és elismerést, amit eddigi működésével már ugy is megszerzett. Ditrói Ica, Mágori Dóra, Farkas Endre, Ihász László és Miskey József osztozkodtak a címszerepekben a nagy sikerben. Külön kell kiemelnünk Bánhidy László nagyszerűen alakított érdekes figuráját, mint Gáthy Pal. Csütörtökön Sophus Michaelis forradalmi drámáját a francia rémnapokból a Forradalmi nász u -t adta elő a Kamaraszínház. A színmű igaz élő alakjait korhűen és teljes realizmussal mutatták be a Kamaraszínház művészei. Drámai gyorsasággal perdült a szerelem és halál eme megrázó jatéka Különösen Alapi, Ditrói és Miskty váltak ki megint pompás alakításukkal, de nagyon jók voltak Tuboly, Bánhidy és Ihász is. Halász Kálmán nehezen birkózott meg Ernest hálátlan szerepevei. Pénteken Paul Geraldy Szeretni" színmüvében Ditrói Icát ismertük meg uj oldalról. Szívből jövő igaz és meleg játékával megfogta a közönséget. Farkas Endre és Halász Kálmán szintén hozzájárultak a? est nagy sikerehez. Szombaton Klabund vígjátékával búcsúzott a szintársu'at. Valahogy az az érzésűnk, hogy kitűnően összeválogatott műsorával az idén még sokkal közelebb jöttek Alapiék közönségünkhöz. Minden előadás különlegesen jó, nivós es kitűnő volt. Komoly és értékes munka tudatával távozhatnak és magukkal viszik a kőszegi közönség osztatlan szeretetét, megértései és igaz nagyrabecsülését egy mielőbbi viszontlátás remenyében. v. Sz. Szőlőoltványok! Kftazair Vid^lce é s m i n d e i v. * tt P a l m! Artit* T i le b 1 < V >í A X X - V-* 15.SyáTon, t é l e n V MM A futball evad megnezdese. Ma vt.srtrnap és hol nnp hétfőn délután '/ 2 3 órai kezdettel az első és második csapfit tréning mérkőzést tart. Ezúton is felkéri a vezetőség az összes já*é kosokat, hopv a tréningmérkőzéseken teljes számban jelenjenek r n g. Húsvét vasárnapján barátságos mérkőzést játszik a KSE az SzSE vei, április hó 7 én ngyan csak barátságos mérkőzést valószínűleg a S'.AK kai. Április 14-én Sop>-onbn utazik az eltő bajnoki mérkőzésre. A SFAC ellen lejátszandó ezen mérfcő zés eayuttal a legfontosabb mérkőzése a KSE nek. A mérkőzés sorsa vnlószinüleg el is dönti a bajnoksásr sorsát. A KSE autóbusszal utazik Sopronba. 9 kísérő részére van hely. Az ut da oda ülőhelyre 6 penijó, állóhelvre 3 peuuő. Unt ülőhely és 3 állóhely van. Jolentkezni a KSE nél lehet. A vívó kurzus befejeződött. Húsvét utáu még egy nap össze jönnek az összes vivók, a pontos időt a legközelebbi az'iraunkbin közöljük. Ez alkalommal a vivók tartoznak elvinni falszereléseiket, mert a KSE semmiféle felelőséget a visszamaradt vivófels. relésért nem vallal. Amennyiben az idó kedvező, április első felében megnyílnak a KSE tenniszpályái. Pálya fél napra vagy et'és/. napra bérelhető. Félté telek mektudhntók Molnár József vagy vitéí Szubudváry Ferencnél., A KSE tavaszi bajnoki futballmerközeseinek terminusai: április 14-en SFAC KSE Sopronbui (ő-zi) április 21 én KSE-PFC Kőszegen, április 28 án S rvár KSE S <rváron, május 5 én KSE Kinizsi Kőszegen, máju-i 26 án KSE ZTE Kős e/en, máms30án MZ^E-KSE Z»la- «gersz junius 16-án KSE SFAC Kőszegen, jucius 30-ao STK KSE Sopronban, junius 7 én Testvériség KSE Pap>n. ís ; 1< >» -. ff /'- ',-> ^v v< & fj <, /» József napan, előtte és utána sem a városban, spm n környéken e«vet!en F^arkas sem volt látható. Valószínűleg megijedtek a sok leselkedő potyavadásztól. Felakasztotta magat i u ztacsóban Kiss József ottar i lako^. A hétfői országos vásáron métf itt járt Kőstegfn és elmdott két métermázsa gabonát, majd hazaballagott és korcsmárólkorcsmára járt méur másnap ia anélkül, hogy hazatért volna nnyjához. Miután ezt már többször is megtette, nem tulajdonítottak ennek semmi különösebb jelentőséget. Szerdán reggel azonban édesanyja b»ment a pajtába és legnagyobb meglepetésére ottalálta fiát egy gerendára felakasztva. Az esetről azonnal értesítették a cserdőrfiégat, kik a vizsgálóbizottsággal kiszálltak a helyszínre és megállapították, hogy Kiss József öngyilkosságot követott el. Tettét valószínűleg a h'idifrvsá^ban szerzett nagyfokú idegessége miatt követte el a 34 éves fiatalember. Hogyan ápoljuk a csecsemőket? A jövő nemzedék me«u bodásának alapja. Féltőgonddal, natry szeretettel kell azért gondoznunk a csecsernőket. Az erre vonatkozó tudást sajátíthatják pl az anyák az Egészségvédelemből, amely a Vörös Kereszt Kgy!et hivatalos lapj i. Az anya és csecsemővédelmi számban az orszáj? első tudósni tanítják meg hz anyákat arra, hogyan gondo/.zák, áp.iják csecsemőiket. Modern anya szerető szülő nem nélkülözheti az Egészségvédelmet. Előfizetési Ara évi 14 pengő Kiadóhivatal : Budtp'S\ Józsp-f körút 42. A gözgepkezelok es gözkazanfütók legközelebbi képesítői vizsgái f. évi április hó 5 én f <en»k megtirtatni. A kellően fols^erílt kérvényei a kor. Ipirfi'lűi?yelósé/hez cimzendők (Sopron, Kristóf U:CJ, Kereskedelmi és Ipark^ nara ép'ilp'e. 5. Sima és gyökeres vesszők elsöosztályu minőségben és fajtisztán legelőnyösebben beszerezhetek SZABÓ GYULA az Z"JX" y ' GYÖNGYÖS CSAK.XtCmÍt" VÉDSZÓVAL JELÖLT PALA ÉS CSŐ VALÓ05. ETERNIT MOVEK HAT3CHIK IAJOS. BUDAPEST. ANDRÁSSY ÚT33;6YÁJV.HnR<»ESl'JWLt

6 H H n a a R H H H H m B B H i w G Pk. lt>4 :>29. Vh ^9. Árverési hirdetmény. Dr. Kopfsttin Lipót ügyvéd aital képviselt Anylo Danubián Lloyd Általános Biztosító Rt. kérelmére es javára L >e >0 P követelés és járulékai erejéig a kőszegi kir. járásbíróság Pk H.'8 sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 1120 P becsértékü ingóságokra a kőszegi kir. járásbíróság fenti sz. vegzesevel az árverés elrendeltetvén, annak az 19<>S évi XLI. t.-c a alapján fentirt. valamint zálogjogot szerzett mas foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedők lakásán és pedig Kőszegen, Király-ut 65. sz.. Király-ut 81. sz. és Király-ut 84. sz. alatt leendő megtartására határidőül évi március hó 29 napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt szobabútorok, autóbusz, szekér es egyéb ingóságok készpénzfizetés ellenében,esetleg becsáron alul is el fogom adni Kószeg március 1. Tötössy Endre kir. bir. végrehajtó. GYÜMÖLCSFÁK GYÜMÖLCSVADONCOK diizfak, ezüstfenyők, élősövény csemeték. Kőszegi Fenyöinajpsrgetö;; Faiskola Éltesebb házaspár kocsis és házmesternek azonnal felvétetik a Nemezgyárban. Jelentkezni hétköznap a gyári irodában lehet. 1 szoba-konyhás utcai lakás május 1-re kiadó. Cim a kiadóhivatalban. Szőlő- és gyümölcsös- ELADAS Az Obere Deckerschaden dűlőben két egymás mellett fekvő Schranz Mária és Hermina tulajdonát képező 799 négyszögölnyi szőlő ésgyümöl csös f évi április 1-én 10 órakor 10', órakor pedig a Király-dülőben fekvő Seper Imre és neje tulajdonát képező 558 négyszögölnyi gyümölcsös és kaszáló magánárverésen a Rohonci-utca 2. szám alatti ügyvédi irodában el lesz adva. 4 szobás I. emeleti u d v a r i l a k a * mellekhelyiségekkel kiadó és azonnal beköltözhető. Sziklai Ferenc, Kossuth L. utca 3. -arveres Közhírré teszem, hogy a Kuntner József-fele, a kőszegi 116. sz. tjkvben hrsz. a. irt Eichberg dűlői kb. 480 n. öl kiterjedésű gyümölcsös közbenjöttömmel Kőszegen, a hiv. helyiségemben évi április hó I. napján (húsvéthétfőn) délután 3 órakor megtartandóönkéntes árverésen a legtöbbet igétőnek eladatni fog. (P. H.) Halló! Dr. HALIK MIKSA s. k. kir. közjegyző Halló! Deák Ferenc-utca 19. számú házban amerikai fehérleghorn tyuk-tenyésztojás á 40 fillérért, naponta pedig friss étkezőtojás piaci árban kapható. Konvenciós cseléd kerestetik, házas, lehetőleg kis családdal. Cim a kiadóhivatalban. 300 négyzetöl nagyságú, 15 méter szeles, száraz, napos fekvésű Bi á % li < k 1 v a Frigyeslaktanya szomszédságában eladó Dr. Pákh Albert. Jurisits-tér 2. sz. Házárverés Pallisch-utca 8 szám alatti ház ma vasárnap, 24-én délután 2 órakor önkéntes árverésen el lesz adva. Birtokárverés Közhírré teszem, hogy öles szőlő, gyümölcsös s kaszáló az Ursprung A) dűlőben, továbbá egy öles gyümölcsös és kaszáló a Steiner-dülőben április 7-én d, e. 11 órakor irodámban megtartandó önkentes árverésen el fognak adatni. Dr. Schneller Aurél ügyvéd. Szőlő-és gyümölcsöseladás A Schütwampen-dülőben fekvő Maitz Lipót tulajdonát képező 381 ölnyi szőlő és a Schneider- dűlőben fekvő 571 Q-ölnyi szőlő és gyümölcsös f. évi április 1 én délelőtt 11 órakor a Rohonci-utca 2. számú ügyvédi irodában önkentes magánárverésen el lesz adva. r i s i t r.\ku a legqazdaságosabb Ve*érképvisclet: áutótelszerelósi R. T. Budapest,IV. Aranyké/-u 2 M Tel.-Aut díszcserjék es kúszó növények ahcg.esterházy-féle faiskolából kaphatók a honvédlaktany ival szemben KELLER Kiraly-ut 79. szám BÉLÁNÁL alatt. Nagyobb vételnél árengedmény. Sütősegéd aki a szomszédos községekbe a süteményt is kihordja és azonkívül a háznál mindenfele munkát elvégez felvétetik KANTZ JÁNOS sütödejeben MESZLEN (Vasmegye). Házárverés Közhírré teszem, hogy a kőszegi 3*48. sz. tjkvben 309., 310/1., 310/3. és 310/5. hrsz. a. irt Sziget-utca 15. sz. földszintes félház és kert közbenjöttömmel Kőszegen, a hiv. helyiségemben évi április hó 1. napján (húsvéthétfőn) délután 4 órakor megtartandó önkéntes árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. ^P H.) Dr. HALIK MIKSA s. k. kir. közjegyzfl. Magyar Általános Takarékpénztár R T. Budapest Befizetett alap és tartaléktőke 33 millió 3 8 í l ó k i n i l z e t szombathelyi fiókja msm Szél Kálmán-utca II. Telefonszám : 4 74 és 69. A Triesti Általános Biztosító Társulat Fúüpöksege, Folyósít: váltó-, folyószámla- és törlesztéses jelzálog-kölcsönöket a legelőnyösebb feltételekkel. Elfogad: betéteket könyvecskékre és folyószámlákra magas kamatozás mellett. ffoglalüoziü: a banküzlet minden ágazatával. * Nyomatott Rónui Frigyes könyvnyojadájáb «a Kőszdpen. 9 t 9» I március 24 A kőszegi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 3381/929. W. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY-KiyONAT. Dr. Schneller Aurél végrehajtatónak Feliinger Alajosné szül Treiber Terézia végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyeben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 7 <> P 18 f stb. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kőszegi kir. járásbíróság területen levő, Kőszeg városban fekvő s a kőszegi sz. tjkvben Fellin^er Alajosné sz. Treiber Teréz nevén álló -f 1. sorsz a. h-sz alatt foclalt ingatlanra az erre C H5. sorsz. alatt a 29'25 1'<2S tk számú végzéssel özv. Treiber Antalné sz. Mayer Borbála javára bekebelfzett haszonélvezeti jog fenntartásával 3 '0 P, - 2. sorsz hrsz ingatlanra.200 P, 3 sorsz. 283'b. hrsz. ingatlan *0 P, 4. sorsz. 7823' /782'a hrsz ingatlanra 400 P, a sz. tjkvben -f 3. sorsz hrsz alatt fog-lalt ingatlanból ugyanannak nevén álló 1 2 részre 480 P. - az sz. tjkvben -f 1. sorsz hrsz alatt foglalt ingat'anból ugyanannak nevén álló 1 4 részre 120 P kikiáltási árban elrendelte Az árverést április 3-án d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10- /,át készpénzben. vagy az LX. t.-c. 42 -ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni M881. LX. t.-c. 147., 150., 170.; XL. t-c 21..) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni XLI. 25 Kőszeg, dec. 21. Szerdahely Károly s. k. kir jb elnök. A kiadmány hiteléül: Heim Mátyás tkvvezető. A Németh-örökösök tulajdonát képező Hegyalja-utcai cirka 2 khold lucernás szőlő és gyümölcsös (kb. 200 nemes gyümölcsfával) a Rohonci-utca 2. szám alatti ügyvédi irodában haszonbérbeadatik. Árverési hirdetmény. Ladsüitter P és fiai végrehajtató javára 335 P 63 f tőke és jár. kielégítésére lefoglalt s 910 pengőre becsült textiláruk, üzleti berendezés, kalapok stb ingóságok Király-ut 1. sz. alatt március 28-án d. e. 9 órakor megtartandó birói árverésen készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Tötössy Endre s. k. bír végrehajtó. ELEKTRO-BIOSKOP KŐSZEGEN A MULATÓBAN" ( Műsor: Vasárnap, márc. 24-én: Felhőkarcoló Mindennapi történet 8 felvonásban. Főszereplő: WILLIAM BOYD. ÖRDÖGFIÓKA Amerika legifjabb cowbojának BUZZ BORTON-nak legújabb kalandja 6 felvonásban. -i

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.08.05.-én, du. 14.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Városi Önkormányzat

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017

Óvodások leszünk. Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Óvodások leszünk Tájékoztató az óvodába készülő gyermekek szüleinek Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2016/2017 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Óvodások leszünk 2016/2017 Óvodások

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

WRC autó is ott száguld majd az évzárón

WRC autó is ott száguld majd az évzárón A felújítás kezdete óta az idei Szilveszter Rallye lesz az első verseny a Hungaroringen WRC autó is ott száguld majd az évzárón Hivatalosan még csak nemrég van lehetőség az idei, 17. alkalommal megrendezendő

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Püspökladány Város Önkormányzatának 8/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata 1 Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. március 17-i ülésének jegyzőkönyve 6/2009. (III. 17.) sz. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján

Összeállította: Kovács Mária igazgató a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet alapján ZSÁMBÉKI ZICHY MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA -. Összeállította: Kovács Mária igazgató a /. (VI..) EMMI rendelet alapján [ SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ ] SZEPTEMBER ÖSSZESÍTETT NAPTÁR / OKTÓBER HÉTFŐ 5 3 HÉTFŐ 3 34 3 KEDD

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. február 20. 2015/4. szám (8. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-2//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi január hó 24-én, szerdán 10 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám

BékésVáros Önkormányzati Híradója. www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Városházi BékésVáros Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2015. május XVIII. évfolyam 3. szám Megemlékezés a trianoni békeszerződés 95. évfordulója alkalmából 2015. június 4. (csütörtök) 17

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése 2011. Készült: 2012. május 31. Készítette: Soponyainé Nagy Edit

Közhasznúsági jelentése 2011. Készült: 2012. május 31. Készítette: Soponyainé Nagy Edit A K É K M A D Á R A L A P Í T V Á N Y a b e t e g g y e r m e k e k é r t Közhasznúsági jelentése 2011. Készült: 2012. május 31. Készítette: Soponyainé Nagy Edit 2 a.) Közhasznú egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon

Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Látnivalók, múzeumok, egyéb szolgáltatók nyitva tartásai Szilvásváradon Szilvásvárad Állami Erdei Vasút: Október 31-ig naponta, az 1 -es jelzésű vonatok indulnak a Szalajka-völgybe: 10:30, 11:30, 13:00,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 221-3/2015. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Jászvidék 6 Mezei Béla T magánoktató Tel.: 06 30 945-70-36 JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAM indul Segédmotor-motorkerékpár-személygépkocsimezőgazdasági vontató kategóriában Jászárokszálláson! Tanfolyamok délelőtt

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. augusztus 3-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra...

Tábori hírmondó 2012. Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Tábori hírmondó 2012 Személyes hangvételű beszámoló napról-napra... Hétfő: Reggeli után megalakultak a csapatok; a Sárkányok, a Sárkányölők, a Lelkesek és a JC csapat. Komoly szabályok vannak, pontokat

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2008. december 18-án 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 260-263 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a piacpályázat önrészének jóváhagyására

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. Ügyfélfogadás: hétfő 9.00 18.00 kedd 8.00 16.30 szerda 8.00 16.30 csütörtök 8.00 16.30 péntek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható.

Hétköznapi álom! 2 éj (1 éjszakai hosszabbítás lehetséges u.a. áron) A csomag kizárólag vasárnapi, hétfői, keddi és szerdai érkezéssel foglalható. Napi ár: Kétágyas standard szoba: 10.900 Ft / fő / éj Egyágyas standard szoba: 11.900 Ft / fő / éj Családi szoba (két kétágyas összenyitható standard szoba): 8.950 Ft / fő / éj Kétágyas standard szoba:

Részletesebben