TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik"

Átírás

1 TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Beliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik Endre i KIADÓHIVATAL: j BűMczoy-ut 9. számú ház, hóra az olöfiíoteai öa a Kirdotóai j pónzok küldendők. ; Klöfizetési dij: Kgcsz évre 8 K. Fél évre 4 K Negyed évre 12 K. Egyes szám ara : 20 fill. a villanylámpák..,... Sok huzavona, áldatlan perpatvarkodás után mégis csak való lett az, amit még néhány évvel ezelőtt elérhetetlen messzeségben láttunk. Az előrehaladás uj korszakát fogják jelezni azok a kis vékonyfalu Live burák, melyekben fehéren izzó szálak hirdetik már nálunk azt az igazságot, hogy kicsinyeskedő viszálykodások hátráltathatják ugyan a komoly fejlődést, de az örvendetesen nekiinduló civilizációnak mégsem lehet gátat vetni teljesen. Már ontják cehát hálunk is nyugodt fényüket a technika diadalát jelző villanylámpák. És mi, amikor gyönyörködünk az est sötétjét tova üző s utat jelző fényben, nagyon, de nagyon őszinte szívvel kívánjuk e villanyvilágításhoz még azt is, hogy az a fény ezentúl oly község utcáit és lakásait árassza el tündöklő ragyogásával, a mely község polgárai hazafias, vallásos és egymást megbecsülő, békés együttmunkálkodással akarják majd tovább folytatni a haladás gyönyörű müvét, melynek magasztos útját már bevilágítják a messze sugárzó villanylámpák. Kigyúltak a villanylámpák s adja isten, hogy e község minden lakosának lelke e pillanattól kezdve a szép, jó, nemes es szent hevületben tündököljön!.. az uj templomban. Szép és lélekemelő ünnepély színhelye volt az elmúlt vasárnap délelőtt az ev. uj-templom. Ekkor iktatták be ugyanis méltó ünnepélyesseggel hivatalába a 111-ik ev. papi állásra választott lelkészt, Bartos Páli. A beiktatás tót és magyar nyelvű istentisztelettel kapcsolatban történt Nem mulaszthatjuk el megtenni ezen alkalommal ama nagyon is indokolt megjegyzésünké hogy először is vásári időt választani a beiktatás idejéül, nem a legszerencsésebb gondolat volt, másodszor pedig erős lehangoltságot keltett a magyar hivők körében az a körülmény, hogy a magyar istentiszteletet megelőző tótnyelvü istentiszteletet annyira lefoglalta az egész délelőttöt, hogy a magyar nyelvűre már csak 11 óra felé került a sor s a magyar hivők el nem titkolható bosszankodással és lehano-oltsáo-fral látták tót istentiszteletnek ezt a mindenek felett uralkodó időfoglalását. Méo 5 déli ) 2 órakor a magyar nyelvű szentbeszéd javában folyt s innét magyarázható, hofry a prédikáció után tekintettel a késői időre, ' többen távoztak, mielőtt véget ért, volna az istentisztelet. A fentiek szigorúbb figyelembe : vétele esetén a máskülönben teljes méltóságteljes és lélekemelő ünnepély 1 magasztos és népes volta jelentékenyen fokozódott volna. Ami az ünnepély rövid lefolyását '; illeti a tótnyelvü hivők hatalmas tömege töltötte meg ugy a földszinti, ; mint az emeleti ülőhelyeket, kik között intelligens elemek is akadtak. A lelkészi kart, az esperességi helyettes, Reviczky László vezetése mellett Placskó István szarvasi ig. lelkész és Gajdács Pál tótkomlósi lelkész képviselték. A beiktatást Keviczky László espereshelyettes végezte, mely után Bartos Pál csupa emelkedett gondolatokban gazdag, tót nyelvű beszédben szólott a szószékről a hivekhez. A tótnyelvü istentisztelet után kiürült a templom s a magyar hivők bizony nagyon csekély számban jelentek meg, tekintettel a vásári és késő délelőtti időre. A megjelent egyházi és világi notabilitások között ott láthattuk Haviár Dániel egyházmegyei felügyelőt, Dr. Szemző Gyulát az izr. hitközség elnökét s a főrabbit, Dr. Friedmann Ernőt, Dr. Haviár Gyula kir. közjegyzőt, a főgimn. és tanítóképző tanári karát síb- A lelkészi kar tagjai közzül Keviczky László espereshelyetles, Gajdács Pál tótkomlósi, Kovács Andor orosházi, Kelló Gusztáv szarvasi lelkész, továbbá Mendöi Lajos vallástanár jelentek meg. Az oltár előtt Keviczky Lászlóval Kelló Gusztáv és Gajdács Pál helyezkedtek el s az espereshelyettes megindítóan szép, szívhez szóló magasztos beszéddel iktatta be a kiváló ifjú lelkészt. Az ünnepélyes aktus végeztével mindhárom lelkész megcsókolta az uj társat. Bartos Pál ezután a szószékre lépett s mindenkit lebilincselő, gyönyörű beszéddel ajánlotta magát a hivők szeretetébe. Beszéde közben a képzői énekkar mély hatást keltve énekelte el a Miatyánkot." Egy ily igazi magasztos, vallásos áhítatot keltő beiktatás nagyon épületes lett volna a magyar hivők minél nagyobb tömegére. Vasárnap este az uj lelkész tiszteletére aztán az Árpád"-szállóban fényes bankettet rendeztek, melegen ünnepelve a hivatása magaslatán álló, becsülést és szeretetet érdemlő lelkészt, Bartos Pált. A főgimnázium ifjúságának farsangi hangversenye és iá. derek Az elmúlt kedden este valami kedves, családias hangulat tette vonzóvá áz Árpádészálló fenyődisszekkel ékített hatalmas dísztermét. Ragyogó szemű, kipirult arcú tanulóifjak sürögtek-forogták a szálló folyósóján ugy, mint bent a teremben s boldog öröm-

2 SZARVAS ÉS VjDÉKE 1914 március 1. mel üdvözülték s udvarias előzékenységgel kalauzolták az ülőhelyekre és az öltözőkig a sok szebbnél-szebb, rózsás arcú bájos leányt. Benn a bálteremben az emelvény kö- j rül az egész hangverseny lelke s agilis ve- : zetője, Láng János főgimnáziumi tanár tette ' meg az utolsó intézkedéseket a hangverseny ' zavartalan lefolyása érdekében. Ezalatt a terem szépen meg is telt érdeklődő és diszes közönséggel, kiknek soraiban társadalmunk legkiválóbb női és férfi notobilitásai is láthatók voltak. Valami andalítóan kedves zsongás, mint a tavaszai meginduló méhek álmokba ringató zümmögése, olvadt egybe az ifjak és hölgyek, viharedzett apák és mély taktikai bölcsességü anyák halk diszkrét csevegése.. De hirtelen elnémul minden zaj. Az emelvényen félkör alakban elhelyezkedik a tanulófjuság énekkara s Láng tanár a dirigáló pálcával megadja a jelt. És felcsendül az ifjú! ajkakon egy kedves melódiáju, lélekhullámo- ; kat gyöngéden elsimító szép esti clal,.. j És mintha künn a sötétkék égbolt ragyogó csillagai is barátságosabban ragyog- ; tak volna a tavaszi csókkal ihletett, téli szen- ' dergéséböl ébredő földre.. Szinte elgondol- tam, hogy istenein hány ember lehet most itt. körülöttem ebben a teremben, akik az enyhülés jóleső érzésével fürösztik meg a világi csatákban felkavart lelküket ezekben a meg-, békítő, kedves dallamokban? Ábrándozásunkból a felzúgó tapsvihar ébreszt fel. Az, elismerés nemcsak az ifjaknak, de fáradha- tat la n buzgalmu, lelkes vezetőjüknek, Lang János tanárnak szólott főkép. Krausz Rezső Vili. o. tanuló szavalta ezután Kozma Andor raz én szigetem" cimü tartalmas versét helyes átértéssel s nagy recitátori ügyességgel. Volt része neki is tapsban. Majd egy nagyon kedves szám következett ismét. Egy hegedű-duett. Két rokonszenves ifjú, Bárány Dezső Vili. o. és Gajdács László VII. o. tanulók meleg érzéstől áthatott s dicséretes precizitásu játékukat szerette volna megismételtetni a fellelkesült közönség, oly sikerült volt. Majd ismét az ifjúsági énekkar adott elő nagyon szép s gyújtó hatású magyar dalokat, Lang tanár dirigálása mellett. Zajos tetszés volt e szám kísérője. Spahr Károly Vili. o. tanuló szavalt ezután egy mély érzésekben gazdag, bájos kis költeményt, szivekhez szóló s őszinte szívből jövő igaz hevülettel. Nagyon megérdemelte a tapsokat. Ezután egy rendkívüli kedves, humoros p-nek keltett frenetikus hatást. Weber Bé-. uiangverseny" c. dalmüvét adta elő az ifjúsági énekkar, kitűnő betanulással s meglepő precizitással. Szűnni nem akaró taps kélt a nyomán. Utolsó szám volt a hangversenyi műsor fénypontja. Négy kiváló zenei tudásu tanárember vonósnégyese. Qaudi Árpád és Supper Frigyes hegedűn, Lang János brácsán, Leviusz Ernő pedig csellón adták elő Mozart Andante a XIII." c. müvét. Az érzelmek finomsága, az egész darabon átvonuló valami végtelenül bájos, stereotip melódia igazi művészi élvezet volt a hallgatók számára. Valósággal ünnepelte a közönség a kiváló zenészprofesszorokat a játék végén. A hangverseny véget ért. Hamarosan kezdetét vette a tánc is, És folyt kitűnő hangulatban, farsangvégi igazi jó kedvvel kivilágos- kivirradtig, Az igazán élvezetes estéért igaz elismerés illeti elsősorban a derekas munkát végzett agilis ifjú tanárt, Lang Jánost a tanuloifjakkal egyetemben, azonkívül a főgimnázium tanári karát s ugy a képzőjét is, akik kollégiális szeretettel buzgólkodtak e hangverseny fényes anyagi és erkölcsi sikere érdekében, ami nem is maradt el. A- Egy ujabb ifjúsági egyesületről, A szarvasi egyesületi élet terén való lelkes munkálkodás ujabban örvendetes élénkülést mutat. A régi egyesületek mellett egymásután alakulnak komoly célú, ujabb egyesületek. Örömmel értesülünk arról, hogy legújabban oly ifjúsági egyesület alakításán fáradozik egy nagy intelligenciájú ifjú lelkészünk, melynek létesítése égető hiányt van hivatva potolni a jelenlegi lazult valláserkölcsi viszonyok közepett. Kelló Gusztáv ev. lelkész igazan végtelen nemes intenciójáról van szó. Meg akarja alakítani ugyanis A Szarvasi Ev. Ifjak Egyesületét- 1, mely hivatva volna az ifjúságnál annyira hiányzó vallásos szellemű, egyesületi élet ápolására. Az egyesület iránt ífjaink, földmives és iparos ifjaink, oly lelkes érdeklődést tanusitai ak, hogy a mielőbbi megalakulás biztosra vehető. A kiváló lelkész, ki theologus korában a külföld legnagyobb városaiban huzamosabb. ideig tartózkodott, jól ismeri azokat a fényes eredményeket, melyeket külföldön érnek el e protestáns szellemű ifjúsági egyletek. Ezen egyesület vallásos tárgyú felolvasásokkal igyekeznék az ifjúság hithű lutheránus szellemét s nemes erkölcsi tökéletesbülését előmozdítani, természetesen nem zárva el előlük a tisztességes társas szórakozásokat sem. A hivatása magaslatán álló lelkésznek a legnemesebb célú egyesületi élet terén való eme önzetlen buzgólkodása csak a legigazibb nagyrabecsülést válthatja ki mindazok részéről, akik a mai ingatag hitű s lazult erkölcsű világban a tisztább s nemesebb valláserkölcsi élet felmagasztositó légköre után vágynak. h í r e k. Halálozás. Hanó János szarvasi ev. tanítót súlyos csapás érte. Felesége, szül. /[rsny/ak Zsuzsanna, elhalálozott. A megboldogultat őszinte részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Kusuth-bankók. A képzőintézet régiségtára részére özv. Valent Jánosné urnő 55 drb. Kosuth-bankót ajándékozott. Fogadja ezúton is nemes buzgalmáért az intézet köszönetét. Mara IS. Tanintézetek és egyesületek hazafias buzgalommal készülődnek márc. 15-ének megünneplésére. Az Iparos Ifjak önképzőköre" az ünnepi beszéd tartására Barfos Pál ev. lelkészt óhajtja felkérni. Ünnepélyükön színdarab, szavalat, ének és élőkép lesz. Az ünnepély a községi színkör helyiségében fog lefolyni. lap" *pés a sülünk Dr. Faksz Béla a Szarvasi Hírlap" főszerkesztője ugy a közelmúltban, mint a most megjelent támadó cikkek miatt a laptól megvált, mert ezzel is kiakarja fejezni, hogy a lap ezen irányával magát nem azonosítja, hanem ezt mélyen elitéli. Hogyan lakodalrnaznak a faddiak, A bőséges eszem-iszommal kapcsolatos lakodalmak még nem vesztek ki teljesen. Igy pl. nem rég volt egy jómódú faddi gazda fiának, Gutái Jánosnak a lakodalma, melyen 360-an vettek részt. A vendégek elfogyasztottak 6 drb. h'zódisznót, két gyönge borjut, egy tehenet, 352 szárnyast, 150 korona áru czukrászsateményt és 600 drb. fonott k ilácsot s vagy 20 kiló kávét. Italképen tiz hektó rizlingi bort, 250 üveg szódát szedtek be. Adj c isten egészségökre. fl mezöberényi ovódák államosítása, Mezőberény község régi óhaját teljesiti a ; a miniszter, amikor hajlandónak jelentette ; ki maffát az ottani 3 községi ovóda államo- ; sitására az esetben, ha a község a még í szükséges 2 uj ovóda felépítését magára! vállalja. Utóáliitások. A fősorozások helyett Békésmegyében, mégpedig Csabán utóállitá- sok lesznek Márciusban és Áprilisban is. ; Az utóáliitások március 5-én és április 6- án folynak le a csabai városháza nagytermében. Farkasok a fodrászüzletben. A mult napokban történt Szarvason. A borbélysegéd a lakáson borotvált egy öreg urat. Épen javában szappanozza, amikor megszólal az öreg úr: Hallotta ön, hogy egy szarvasi fodrászüzletben két farkas járt a minap"? A hajmüvész kezében szinte megfagyott a szappan a rémülettől, majd remegve hebegte: De kérem, bocsánat, hiszen ez lehetetlen, erről az egész város beszélne már?" Az úr erre megnyugtatta a reszkető ipsét: Márpedig ugy van. Két valóságos Farkas ment oda ; borotválkozni". Karnevál búcsúja Gyulán. Unikumszámba menő szokásnak hódolnak minden évben, farsang utolsó napján, Gyula város bohémebb polgárai. Nevezetesen ami csak a déli világvárosok kiváltsága szokott lenni, az emiitett napon jelmezes felvonulást rendeznek az utcákon, zeneszó mellett. így volt az elmúlt kedden is az enyhe idő csak fokozta az utcák farsangi élénkséget. Nem is hittük, hogy ilyen közel lehet alkalmunk gyönyörködni egy kis nizzai hangulatban.

3 1914. március 1, SZARVAS ÉS VIDÉKE 3 Égnek a villanylámpák. Csü- j tűrtök délután, fényes nappal nagy esemény i hozta ki az utcára a munkában elfoglalt szarvasi lakosokat, A villanyégőket próbálták i ki s ritka fényüzésképen nappal is élvezhettünk villanyvilágítást. Ujjongva, gyönyörködve nézték az izzó kis fényszálakat s mint egy uj, nevezetes korszak bekövetkezését < üdvüzölték a napfénnyel birkózó villanyfényt. Végre tehát Szarvas is bekerült a nagyvárosias typusu helyiségek sorába. Adja isten, hogy azok a villanylámpák ne ami nyomo- ruságunkat, de szellemi s anyagi boldogulá-, sunkat világithassák be tiszta fényökkel. Gaál Mózes leányegyesületi előadása. A kiváló fővárosi iró Gaál Mózes már több élvezetes délutánt szerzett a szarvasi Leányegyesülot* közönségének, elragadóan kedves, lebilincselő előadásával. A törhetetlen buzgalmu leányegyesületi vezető ; Weinberger Fanny ismét lehetővé tette, hogy f. hó 8-án Szarvasra jöjjön Gaál Mózes s, közreműködjék egy ünnepélyes előadói gyűlés keretén belül. A lehető legnagyobb érdeklődéssel várja a szarvasi intelligens közönség a vonzó előadástartásban szinte utolérhetetlen irót. Személyi pótlék. Az XVI. t.-c a alapján az évet megelőző szolgálattal biró tani tók közül egyenként 600 korona évi személyi pótlékot nyertek a következő tanitók : Molnár János ev. igazgatótanító, Csernák János ev. tanító, Glück Zsigmond izr. tanitó Szarvason és Tönkő Imre öcsödi ref. tanitó. A ma esti kulturünnepről. Ismét egy ujabb örvendetes kultureseményt jelent Szarvason az lzr. Magy. írod. Társulatinak az Árpád í( -szálióban tartandó mai estélye. Nagyon meg lehet érteni a közönség kitüntetően meleg érdeklődését egy olyan est iránt, mely csupa szellemi kivállósággal fogja megismertetni a szarvasi közönséget És ha a szarvasi társadalom tömeges megjelenésével fogja meghálálni a közzibénk lejött fővárosi kulturemberek nemes fáradozását, avval csak azt igazolja, hogy a magas nívójú, tartalmas szellemi élvezetek iránt fejlett érzéke van. Tagadhatatlanul igaz elismerés illeti a nemes buzgalmu főrabbit, Dr. Friedmann Ernőt is, ki községünk kulturális életében méltán tekinthető elsőrendű kapacitásnak. Ismételten felhívjuk a szarvasi közönség figyelmét a mai nagyszabású irodalmi estélyre. Az öcsödi önkéntes tűzoltó egyesület Öcsöd községben önkéntes tüzoltóegyesület létesült, melynek alapszabályait jóvahagyás végett beterjesztették a belügyminisztériumba. szépen fejlődő község életrevalóságának csak ujabb tanújelét adta fontos intézménnyel. A eme Elmúlt a vásár, A medve! nern tudott időváltozást hozni, de a szarvasi februári vásár igen. Az eddig hideg idő ugyanis egyet fordított a köpenyegen s csütörtök este valósá- gos. tavaszi felhőszakadás volt. A péntek-szombati állatvásár forgalma j elég élénknek bizonyult, ellenben a kirakodó vásár, tekintettel a fe- 1 neketlen piaci sárra is, nem valami fényesen ütött be az árusokra. Sok ; iparos panaszkodik erősen a rossz, vásár miatt. És bizony még a vendég- : lői és korcsmai forgalom is igen alul volt az ezres bankókon. Farsangi vakáció. A szokásos farsangi vakáció ugy a főgimnáziumban, mint a tanítóképzőben, a mull hét kedd délutánja és szerdai napja volt. Állami eiiemiskola Szarvason. Ugy értesülünk, hogy a szarvasi áll. polg. leányiskolával kapcsolatos eiiemiskola teljesen különváló intézet lesz. Az épületre nézve már tárgyalások is folynak a leányiskola szomszédságában levő ket háztulajdonossal. Az uj elemiskola igazgatónőéül mint halljuk, a leányiskola tantestüle- : tének egyik legnagyrabecsültebb, ki- ; váló tagja, özv. Fertiq Alajosné van i kiszemelve. Méltóbb pedagógusra! aligha ruházhatnák ezt a felelőségtel- jes tisztséget, mint az általános rokonszenvnek örvendő, emiitett tanítónőre. Farkas a megyében. A téli idyll utolsó akkordjaként Békésmegyében is megjelent egy tényleges farkas. Egy gyulavári tanyás ember akadt vele össze a pusztán. Az állat nagy igyekezettel sietett a tanyás felé, ki lakásába rohanva, fegyvert hozott ki és szépen lepuffantotta az ordast. Amolyan másfél éves, fejlett példány volt. Tekintettel a szokatlanul megenyhült időre, a csonttollú madarakhoz már aligha lesz szerencsénk, Önkéntes betegápolóképzö tanfolyam Gyulán. A gyulai közkörház vezetősége a megyei önkéntesen vállalkozó nők részére bizakodva társadalmunk hölgytagjainak minden nemes és közhasznú ügyet felkaroló áldozatkészségében az első hathetes betegápolói tanfolyamot folyó évi március 1-én óhajtja megkezdeni. A teleszkóp szabad. Tekintettel a holdujulásra, szerkesztőnk csillagászati távcsövét ismét rendelkezésére bocsátja az érdeklődőknek. Március hó első hete a legalkalmasabb idő a hold hegyeinek tiszta észlelésére. Mivel a teleszkóp jelenleg nincs elfoglalva, aki igénybe óhajtja venni, forduljon szerkesztőnkhöz. Ularlházy TTliklós Déván. Maríházy Miklós színigazgató szint kerülete egy várossal ismét bnvült. Déva város is megválasztotta, a sziniidényre direktornak. Ezért Mariházy a napokban kérvényt adott be a kecskeméti szinügyi bizottsághoz a sztniévad megváltoztatása érdekében. Zsinati képviselőválasztás Az evangélikusok országos zsinatára a néhai Veres József helyére küldendő képviselőre most folynak a szavazások. Elsőnek a csorvási egyház szavazott le s szavazatát Kovács Andor lelkészre adta. A pusztaföldvári, szentetornyai és nagyszénási egyházak, mint értesülünk, szintén Kovács Andorra adták szavazatukat. A gádorosi egyház vasárnap tartott évi közgyűlésén szavazatát Keviczki László esperes helyettesre adta le. Nagyszabású vallásos estély. A legszentebb érzéseket profanizáló s erotikái sületienségekkel inficiált társadalmi életünk fülledt levegőjét mintha egy üditő, megtisztító légáramlat igyekeznénk nemes buzgalommal emberiesebb magaslatra emelni. Más helyen már szólottunk a Szarvasi Ev. Ifjak Egyesületének" alakítási tervéről. E helyen pedig a főgimnázium ragyogó eloquenciáju vallástanárának megbecsülhetetlen valláserkölcsi értékű tevékenységéről van szó. E hó folyamán ugyanis nagyszabású vallásos estély rendezését vette tervbe. A főgimnázium uj felügyelője, báró Solymosi Ödön ugyanis e hó vége felé Szarvasra jön s az ő tiszteletére óhajt a főgimnázium tanári kara Mendől tanár vezetése mellett egy inpozánsabb s kereteiben is nagyobb méretű vallásos ünnepi estélyt állítani egybe. Ezen estély iránt különösen meleg érdeklődést tanúsítanak a szarvasi ev. hivek. Alkoholellenes nap hamvazószerdán. Kultuszminiszteri rendelkezés szerint az állami elemiiskolában minden év hamvazószerdáján alkoholellenes nap tartandó. A dolog azonban ugy áll, hogy nem akkor kellene szavalni az alkohol ellen, mikor már megittuk, hanem mikor még cak inni akarjuk. Hamvazó szerdán a legtöbb ember már teleszívta magát Bacchus kincsével s akkor már esső után köpönyeg, minden prédikáció. Sokkal alkalmasabb lenne pl. farsang elején tartani alkoholellenes napot, igy aztán meg volna e napnak a maga profilaktikus jellege. népkönyvtár. A földmivelésügyi minister a békésszentandrási munkásegyletnek ujabban 100 kötetből álló népkönyvtárt adományozott és egyben 20 koronát utalványozott a könyvtartály beszerzésére.

4 4* Kik a függetlenségi egyháztanácsosok. A nemrég választott uj egyháztanácsosok személyét illetőleg többen érdeklődtek az iránt, hogy a függetlenségi jelöltek közzül, kik kerültek be? Íme a névsoruk : 1916-ig szóló megbízással: Ben ka Gyula, Gyuris István, Oravecz István, Andrási Dezső, Kitoljak János, Legyesi Soma, Holub István, Borgulya Márton, Klíma j Mihály, Pljesovszki Mihály, Medvegy György, Valastyán György, Szebegyinszki János, Medvegy Mihály, Veles György, Gyurik György, Jeszenszky József, Csonka András, Filyó Pál, Antal Pál, Lauko Mihály, ifj. Matusik Mihály, 1919-iq szóló megbkalúsuak : Haviár Dániel, Dr. t íaviár Gyula, ifj. Darida János, ifj. Borgulya Mihály, Borgulya György, Belopotoczky Pál, Blaskó János, ifj. Molnár Pál, Lapis János, Elefánt János, Gaál László, Sutyinszky Márton, Jancsó János, Kiszely Márton, Jurák Mihály, Mihalik János, Szloszjár Mátyás, Brusznyiczki Pál, Vitális János, Szpisjak Mihály, Borgulya János. Örvendetes körülmény, hogy ami protestáns egyházunk oly kiválóságai, mint Haviár Dániel, Benka Gyula és Dr. Haviár Gyula, szintén bekerültek az egyházíanácsba. Egyházi életünk egészséges fejlődésének nagyrabecsült biztositói mindhárman, Előadás a magyar hegyek rejtett kincseiről. Most már elhatározott dolog, hogy szerkesztőnk meghívása folytán Dr. Gaál István Kolozsvári egyetemi m. tanár márc. 29-én Szarvason nagyszabású urániaelöadást fog tartani ami mesés gazdagságú és szépségű hazai hegyvidékeinkről. Mint kiváló turista, 120 gyönyörű képet vett fel a legremekebb helyekről s ritka alkalom, hogy egy hazája boldogulásáért élni, halni tudó nemes magyar tüdős ajkáról hallhassunk hazánk világhíres kincseiről oly sok* valóban megdöbbentő és szinte hihetetlennek tetsző intimitásokat Békésmegye több nagyobb helyiségében is elő fogja adni e tanulságos dolgokat. Szegeden járván legutóbb, az ottani lapol \ alósággal megdöbbentő szenzációként tár..ak Dr. Gaál előadását, mely a maga teljes ridegségében tárta fel a inlliókat érő hegyi kincsek könnyelmű elprédálását. E nagyszabású urániaelőauás hangversennyel lesz kapcsolatos s az előkészületek lázas buzgalommal folynak. Kéziipar honosítása. A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület" egyik nemes célját a háziipar meghonosítása képezi, amelynek segítségével a kenyérkereset munkájában SZARVAS: ÉS VIPEKE részt vehetnék azok a nők is, kik nem önálló pályán működnek. E szép eszme előbbre vitelét célzó indítványt terjesztett be a február 15-én tartott leányegyesüjeti közgyűlés elé Wieland Matild egyesületi alelnök; év október havában rendezzen a Leányegyesület kézimunka kiállítást. A közgyűlés egy hangulag magáévá tette az indítványt, egyben megválasztotta e kiállítás rendező bizottságának elnökéül Wieland Matild úrnőt és a 10 tagból álló bizottságot is. A bizottság február 22-én már megtartotta első értekezletét s nagy lelkesedéssel hozzáfogtak a szervezés munkájához. Elhatározták, hogy nemcsak Szarvas város, de Békés vármegye asszonyait és leányait is felkérik, vegyenek részt munkáikkal a kiállításban. Ahol olyan lelkesen karolnak fel egy eszmét mint a kézimunka kiállítás bizottsága ott a siker el nem maradhat. Felülfizeiések. A szarvasi ág. h ev. főgimnázium énekkarának f. hó 24-én tartott mulatságán összes bevétel volt 400 kor., kiadás 188 kor., tiszta haszon 212 kor. Felülfizettek ; 10 kor.-t dr. Zsilinszky Mihály,, dr. Haviár Gyula; 8 kor.-t gr. Bolza Alfonz dr.; 5 kor.-t dr. Belopotoczky György, Bárány Béla, perczel János, dr. Tóth Pál; 4 kor.-t Robicsek Soma ; 3 kor.-t Chovan Károly ; ozv. Holécy Gusztávné Kelló Gusztáv; 2 kor.-t N. N., Sziráczky Gyula, özv. Pónyiczky Györgyné, Bretz Berta, Zambory Endre, Bartos Pál; 1.40 kor.-t Szabó József; 1 kor.-t Marsó György, Zahoray József; 0.40 kor.-t GroszLambert Kasnyik János, Oláh Miklós ; 0. 0 kor.-t" Brack Siegfried Fogadják a m. t. felülfizetök ez uíou is a rendezőség köszönetét f^ovarveszedelem. A szokottnál is szigorúbb rendeletet intézett a földmivelés ügyi miniszter Békésmegye alispánjához. Szigorú ez a rendelet azért, mert az idén sokkal nagyobb veszedelem fenyegeti a hasznos növényeket, mint máskor. Azt mondja a miniszter, hogy a megejtett vizsgálat adatai alapja a hernyó nagyon sok lesz az idén, tehát már most meg kell kezdeni az irtást és legkésőbb március végéig be kell fejezni, hogy mire virágozni és rügyezni kezdenek a fák, már hernyómentesen álljanak az ágak. A kondoros! elöljáróság fizetése. Kondoros hözség képviselő-testülete legutóbb tartott közgyűlése alkalmával elhatározta, hogy az esküdtek fizetését 200 koronáról 300 koronára, a községi pénztáros ' fizetését pedig 600 koronáról 700 koronára emeli. irodaion). Ismét csak a legigazibb lelki gyönyörűséggel lapozhatjuk a Nemzeti Kultura" legújabb, igen tartalmas számát. A bevezető cikk élénken igazolja, hogy Dr, Horváth nemcsak kitűnő szerkesztő, de mint cikkíró is elsőrangú erő. A soviniszta nemzetnevelésről szóló cikkének minden sora maradandó megörökítést érdemelve. Ugyanez mondható Benka Gyula ny. fögini. igazgató hazafias gondolatokban gazdag, igen tartalmas közleményről is. És a jobb cikk is ilyen nivóju március 1. De ki kell emelnünk a Nemzeti Kultúra mellékletében Czirbusz Endre kondorosi tanítónak pedagógiai vonatkozású s a kondorosi iskola állapotát jellemző ismertetését is mely a lelkes tanító hivatása magaslatán álló tevékenységének megbecsülhetetlenül örvendetes eredményét tárja fel. A füzet tartalma különben következő : Dr. Horváth : Soviniszta nemzetnevelés Péterfy: Népes tantestületek munkája Szobolovszky: A boldogságra való nevelés A tanitó karrierje. Donner L.: Aesthetikai kultúránkról. Benka Gyula: Magyarosítás magyarosodás. >. Könyvek. Nyilványos A szarvasi tanítóképző jeles gazdaságtani tanára, Schváb János egy igen tanulságos kis füzetet bocsátott közre Rossz gazdálkodás, kevés termés ; jó vetésforgó biztos megélhetés" cimen. Különösen ami födmives gazdáink, de minden gazdaság iránt érdeklődő ember igen nagy haszonnal forgathatja e tartalmas kis füzetet, melynek gyakorlati útmutatásai az okszerű gazdálkodás körében sikeresen értékesíthetők. E népes nyelven irott füzet ára 50 fillér. Kapható a szerzőnél. Ti KöszöiKtiJYiltfáoitáS mindazoknak, kik felejthetetlen feleség, édes gyermek: HANÓ JÁNOSNÉ sz. KRSNYIAK ZSUZSANNA elhunyta alkalmából úgy levélileg, mint szóval, avagy megjelenésükkel súlyos fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Fogadják érte ez uton hálás köszönetünk kifejezését. HANÓ JÁNOS, KRSNYIAK JÁNOS és neje. Bu tűzifa raktára Kossut L.-utca 56. szám (Plenczner-féle ház) alatt kapható rendkivül olcsón házhoz szállítva I. reodü Vágott tűzifa még csak rövid ideig. 1 5 a Lanyiösszes helyiségeivel és kerthasználattal ápr. l-től esetleg 24-től. Bővebbet a kiadóhivatalban. 9. Reggelizés előtt félpohár ScbrtjidtbaCie r-fék Használata valódi áldás gyomorbajosoknak, székszorulásban szenvedőknek. Tír Kapható helyben és környékén minden gyógyszertárban és jobb Az elrontott gyomrot 2 3 óra alatt teljesen rendbe hozza. Kis üveg 40 fill, Hagy üveg 60 fill. füszeriizletben

5 1914, március 1. : tkvi szám. Dr. Martos József gyulai íigvvéd végrehajtatának Szabó Imre és neje Bagi Mária békésszentandrási lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 369 kor. 10 fül. tökekövetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén lévő Békésszentandrás községben fekvő s a szentandrási sztjkvben felvett 288 hrsz. 174 J-öl ház és beltelekre 300 korona kikiáltási árban, a szentandrási sztjkvben felvett /b 2. hrszámu 8 hold 3597a j-öl körösmelléki szántóra 1818 kor. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1914, évi junius hó 2-ik napiján d. e. 8 órakor Békésszentadrás községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 /o-át készpénzben, vagy az 1881: 60. t.-c. 42 -ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : 60. t.-c. 147., 150., : XL. t.-c. 21..) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. [1908 : XLI. 25..) Szarvas, február 1-én. ZMZészáuros A kiadmány hiteléül: sk. kir. it. táblabíró. G-VLeztá/v, Szárító CTóssef, telekkönyvvezető. lakás. 1. kerület 58. házszám alatt özv. Bakay Sándornénak 2 udvari szobás lakás, minden hozzávalóval ápr, l-tőlkiadó. SZARVAS ÉS VIDÉKE Mértani szabász és rajzolási tanfolyam Van szerencsém a nagybecsű hölgyközönség tudomására hozni, hogy itt helyben a mai kor igényeinek, megfelelő női felső ruházkodási tanfolyamot nyitok. Figyelmébe ajánlom mindazon nagybecsű érdeklődőknek, kik a szabások alapos és szakszerű, módszerét óhajtják megismerni e jelen alkalommal bárki mindazokat tőlem felelősség mellett sajátíthatja el. A tandíj 14 korona, melyből 5 korona beiratási díj. Az utólagos 9 korona a szabászat alapos és sikeres kiképzés után fizetendő. A tanfolyam, már megkezdődött f. hó 24-én s már eddig többen látogatják. Privát órákat elvállalok módszerem az általam tervezett feltalált vonalzóval, ugy magába foglalva az öszszes szabás művészetét, melyet bárki megtekinthet. Több hatóságoktól és ipartestületektől kitüntetve, ugy előkelő uri nőktől. Tisztelettel Neumann G. 2-2 műszaki rajzoló, női szabásztanitó. Egy használt de egészen jókarban levő v/ilágitó készülék teljes felszereléssel, 6 díszesebb 7 egyszerűbb luszterrel, csővezetékekkel együtt olcsón eladó Papp Ernő gyógyszerésznél Szarvas. 3 3 Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy harisnya kötődét nyitottunk, bárminemű finom, vékony és vastagabb kötésű harisnyákat s fejeléseket vállalunk. Szíves pártfogását kérve maradunk tisztelettel Palkó nővérek IV. Ér-utca 334. sz. Szarvas Eladó ház és szántóföld. v. Vicián Sámuelnénak Szarvason a gróf Gsáky Albin-utca 54. szám alatt kényelmes szobákkal és minden megfelelő mellékhelyiséggel ellátott nagy háza t valamint a szarvasi határban az úgynevezett Hegyes dűlőben levő 13 hold jó termő és gondozott szántó fö l elj e örök áron elacló esetleg haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet: Kiss Dombi Ferencnével Homok (Szolnok-megye.) 2 3 Eladó grari)ofoi). Egy jó hangú gramofon szép álvánnyal és lemezekkel együtt 30 koronáért eladó I. ker., gróf Andrássyutca 131. szám alatt. 3 3 : 8 3z- és vasbuiorok háló-, ebédlő-, szálloda-, kórházi- és kerti berendezések, gyermekágyak és gyermekkocsik, acélsodrony ágybetétek, ko^si ülések, lóször és afrik madraeok, díványok, rézkarnisok, ablak, roleták, redőnyök, mo-dó asztal és mosdó készletek, szoba kloset, fa- és széntartok, kályha ellenzők, tüzelő készletek, ruhafogasok, patkány- és egérfogók. Cegjulanvosabban szállít : Sara^ Károly réz- és vasbutorkészitö QraHon.

6 I 1 6. SZARVAS ÉS VIDÉKE 1914 március 1, a,,3 íctiyövol^. épület- és bútor a&ztalos, t«n>etk«zísl Vállalata AN szerencsém a mélyen tisztelt nagyközönség nb. K Ö H Ö G É S, H U R U T, rekediség, elnyálkásodás és szamárköhögés 'V/ fi ' ellen a a 3 fenyővel*' njellkaraiuellákat közjegyzőileg hitelesített bizonyítvány ^ orvosoktól és mágnásoktól. Csomagja 30 fül. Doboza 60 fillér. tudomására adni, hogy február hó 15-étől kezdődőleg a II. kerület. Belicey-út 16 számú házban nyitottam. Minden e körbe eső munkálatot elsőrangú kivitelben olcsó díjszabás mellett végzek. Kérem a mélyen tisztelt közönség nb. támogatását. Kapható minden gyógyszertárban és minden drogériában a- A ti? # «nagy illatszer- és pipere üzletét. «o Ezelőtt: < rósz Arr^lo és Fia A T ajánlja ujonan és dúsan berendezett arany-, ezüst- és ' * ékszeráru, továbbá valódi és china-ezíist evőeszköz és dísztárgyak raktárát. H OL a legolcsóbb árban a legjobb minőségű parfümök, szappanok, kölnivizek, fogkefe, fogporok és paszták, haj- és bajusz kefék, fésűk, hajfestőszerek, valamint hrillantinok stb. nagy választékban raktáron vannak* esz és becserél magas áron bármilyen mennyiségben töredék aranv- és ezüst árut, brillantot és gyémántot. Nagy választék mindenféle zseb-, fali-, harang- és hárfaharang ütő inga órákban, látszerészeti cikkekben cs tajtékárukban. ékszer jav/stó roü^ly Pootos és Szolid kiszolgálás ima riaria Farina (Segeoüber d m Rúdolfspiatz 9 52 csakis ez a valódi z- er es Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban. Kölnivíz-szappant, kölnivizet és poudert, ha nincsen rajta az eredeti és egyedül valódi de sokszor utánzott JOHAN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz. Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölniviz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű cég magyarországi képviselete: HOLCZER emil ZOLTÁN, Budapest, VIII. ker., 5zigeMri-u. 16. szám. egyszerű levelezőlapra azonnal válaszol és közli hol szerezhető be az etf^&ei! miftstióga

7 1914. március 1 SZARVAS ÉS VIDÉKE Toárr^il^-eix a^rag-ból a, legtö^életesetdtoexi!»ï ^ ha egy szórakoztató hangszert hozat fíangszer-kir,y".tól Budapest, József-korút 15. HEGEDŰ, 16 drb. felszereléssel V2 kor. TAROGATÓ, billentyűkkel h> kor. AMERIKAI GITÁR CITERA, kólókkal Ki kor. CSALÁDI HANGVERSENYHARMONIKA ifikor. MANDOLIN vagy GLJ1TAR 1(3 kor. EBENFA FUVOLA 1. minuscuü Ií> fcr.r. A milnoi, prísí és londoni kial liláson aranyérem és érdemkereszttel kitüntetve. Javítási szakműhelyek! Fényképes hangszerárjegyzék ingyen. Óvás! Ügyeljünk a Wágner névre a 13 házszámra. fi CN in GyanzeHeteknél a ruhák 2é órán belül festetnek Kolozsvári jogi vizsgákra Marosvásárhelyi ügyvédi vizsgára rövid idő alatt eredményre vezető módon előkészít Pr Poicz Rqz&ő ügyvád, jogi szemináriuma és jogalkalmazást tanitó intézete. Kolozsvár. Kossuth L. u Telefon szám 828. i ÇzipçSz cizlçt SZARVAS. Idíftfte kelmefestő és ves-v- J á l } 0 5 tisztító intézete Hibás lábaknak a legipszelését elvállalom. Utána helyes czipők müizléssel készíttetnek el. ElSőreodti czipészüzl^t (az Árpád bazár-helyiségben), a hol a legjobb anyagból müizléssel készített modern szabin czipők kaphatók. Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás; küönös gonddal és Ízléssel készíttetnek el. lugmentes lugmentes haimosó w lauuli/ kamiliahajmosó oxygénnel Ciwuco ára csonw^n- 455 ként 30 fillér. FürrfftCn Nemesfenyő Rc ruruobo. Orgona Ibolya Csalódásig hiien utánozza ezen virágok illatát és ezeket huzamosabb ideig tartja meg mini az Illatszerpárnácskák. Ára csomagonként 40 fillér. Ha az ön helységében nem kaphatók ezen cikkek, ugy küldjön bélyegekben 30, illetve 40 ( fillért és hozzá portóra 10 fillért és ezért bérmentve kapja ezen valóban megbízható szerek bármelyikét. Gyógyszertárak drogériák, fodrászok és egyéb szaküzletek "agy rabatbán és ingyenes propagandában részesülnek. Készíti: Ciwuco Chemische Industrie Berlin. Egyedüli vezérképviselet : ßolcei E, Zoltán Budapest, ílll Ipí, >u Magyar, angol és francia szakismerettel dolgozom, miután a Nagy Mélt. Magyar Kir. Kereskedelmi kormány támogatása révén tanulmányoztam a czipészet technológiáját, miből jeles eredménnyel vizsgáztam TiSzta, fiijonj és njodnjúijka az iráijy? ven). Kérem a nagyrabecsült közönség kitüntető pártfogását SZŰCS Czipé&z A legjobb gummisarkok, krémek, selyemfüzők minden színben, cipő sámfák nagy választékban kaphatók. JÓZSEF Lúdtalpbetét faragását eszközlöm, ügyszintén rendes talpbetétek, parafagyökér és remezbó'l kaphatók.

8 SZARVAS ÉS VIDÉKE 1914 március 1, B I ALAPÍTVA: u r n 0 n ALAPÍTVA: 1859 L J? r i WeiO Károly és TárSai /r i r 1 xxxi d i ^ i i U í í ^ 0 i o 1$ solysnolt. oefi^olí ö tftiu^iólt szepességi yászoo és danjastárü gyárának 3 1 lattob, ágy- s <aelö!*iol$? ^ őssnölí^ fciite&ölsj >ä & a» a i á *» 3«** & o» Ä 5 Is* kerületi főraktára. ni. A Gallérokat, kézelőket hófehérre, fy darabonként 7 fillérért min örsimara tisztittatunk BUDAPESTEN mellékköltség felszámítása nélkül TÁ»Sfl tí^jj Czeglédi lefaragó mester ajánlja már 3-ik éve fenálió sirkő raktárát. Raktáron tart mindennemű kül- és belföldi m. anyagokból készült sírköveket. Elvállal mindenféle épület kőfaragó munkákat, javításokat, régi sírkövek felújítását és megaranyozását. ItW Rajzokkal, njiijtákkal dijnjeoteseo Szolgál 2 6 m Fő-üzlet Mezotüroi). 9. Fiók-üzlet SzarVaSoi). Sámuel Adolf könyvnyomdája Szarvason.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból

Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás CSontváry Levelezéséből és ír ásaiból Válogatás Csontváry levelezéséből és ír ásaiból 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csontváry levelezése Keleti Gusztávval A Keleti Gusztávnak írt leveleket Bényi

Részletesebben

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~

,t ~===============~ ~ :f fer /!L~ i/ii/i//i/iii//ii/iiii!iiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/1111111111111111'1111111111111111111111111111111111111iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli1\llliii111\111111111\lillll/1\11111 'o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ARANYKÖNYV. unitárius lelkész.

ARANYKÖNYV. unitárius lelkész. ARANYKÖNYV. A tett szebben beszél minden Demosthenésnél". Özv. Tamás Józsefné, szül. Barabás Juliánná kissolymosi lakos vallásos buzgóságának, Istene és Egyháza iránt való szeretetének maradandó bizonyságát

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ

XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER. Havilapja. . Októ XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER Pusztaföldvári Önkormányzat Hivatalos Havilapja VÁR ÁLLOTT S MOST FÖLDHALOM 2013. Októ ber XII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2 2013. OKTÓBER MEGHÍVÓ Egy kicsit el kell menni világot

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Havi összesítő. Január

Havi összesítő. Január Havi összesítő Január Január 17. (péntek) 18:00 Találkozások - A százhalombattai Kalendárium bemutatója Vendégünk: Jankovits Márta, a Faluvédő Egylet elnöke A Kalendáriumot bemutatja Sinka László, alpolgármester

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége:

Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: TÁMOP: Az iskola neve és címe: A csapat tagjai: A felkészítő tanár neve, elérhetősége: Elért pontszám: 1 Ismerd meg a somogyi írókat, költőket! Berzsenyi Dániel 1.forduló Beküldési határidő: 2012. február

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30.

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY év 12. hó 16. naptól év 12. hó 30. HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN!

Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! Kobány Mihály: MENNIYBEN HASZNÁLHATÓ A DR. KISS ÁRON, PÉTERFY SÁNDOR, PÓSA LAJOS ÉS TIHANYI ÁGOST ÁLTAL SZERKESZTETT VERSESKÖNYV ÓVÓDÁINKBAN! * Ennek a műnek értékét, becsét, használhatóságát egyes lapjaink

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte:

Szövegfeldolgozás Versenyző neve: RÓTH ESZTER. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat Ellenőrizte: Érkezett: Pontszám Elérhető Elért Elérhető Elért KVALITÁS EXTRA Oktatási és Szolgáltató Bt. 6001 Kecskemét, Pf. 703. 1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 8 41 10 4 10 6. feladat 7. feladat

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA

ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA ÁLLAMI LEVÉLTÁR BESZTERCEBÁNYA FIÓKLEVÉLTÁR KÖRMÖCBÁNYA ŠTÁTNY ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI - POBOČKA KREMNICA Cím : ČSA 951/82 967 01 Kremnica /Körmöcbánya/ Telefon : ++ 421 45 674 25 08 Fax: + + 421 45

Részletesebben

Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről

Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről Beszámoló a 2014/2015. nevelési évről Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető A Szálkai Óvoda működési tevékenysége: A Szálkai Óvoda jelenlegi nevelési programjának középpontjában a művészeti célú

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől

N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről évtől N y i l v á n t a r t á s az önkormányzat kitüntetettjeiről 1994. évtől N é v Időpont Jellege Hargitai Mihály 1994. április 6. posztumusz Proksza Pálné 1994. április 6. ért Lázár András 1994. április 6.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám

GAUDIOHÍREK. 2013. január,2. évfolyam 1.szám GAUDIOHÍREK 2013. január,2. évfolyam 1.szám 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3.o. Vízkereszt.. 4.o. Legyen minden nap a magyar kultúra napja!...5.o. Mit szeretnél elérni 2013-ban?...6.o. Tanárinterjú 7-8.o.

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10.

35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros október 10. 35. Csongrád Megyei Levéltári Napok Alsóváros 2012. október 10. A rendezvény támogatói: Alsóvárosi Általános Iskola Alsóvárosi Ferences Látogatóközpont A vendégeket köszönti: Biernacki Karol a Csongrád

Részletesebben