TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik"

Átírás

1 TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Beliczey-ut 9, hova a lap szellemi részét illető közlemények küldendők. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. Kelolds szőrkoszto : Tfj. Krecámárik Endre i KIADÓHIVATAL: j BűMczoy-ut 9. számú ház, hóra az olöfiíoteai öa a Kirdotóai j pónzok küldendők. ; Klöfizetési dij: Kgcsz évre 8 K. Fél évre 4 K Negyed évre 12 K. Egyes szám ara : 20 fill. a villanylámpák..,... Sok huzavona, áldatlan perpatvarkodás után mégis csak való lett az, amit még néhány évvel ezelőtt elérhetetlen messzeségben láttunk. Az előrehaladás uj korszakát fogják jelezni azok a kis vékonyfalu Live burák, melyekben fehéren izzó szálak hirdetik már nálunk azt az igazságot, hogy kicsinyeskedő viszálykodások hátráltathatják ugyan a komoly fejlődést, de az örvendetesen nekiinduló civilizációnak mégsem lehet gátat vetni teljesen. Már ontják cehát hálunk is nyugodt fényüket a technika diadalát jelző villanylámpák. És mi, amikor gyönyörködünk az est sötétjét tova üző s utat jelző fényben, nagyon, de nagyon őszinte szívvel kívánjuk e villanyvilágításhoz még azt is, hogy az a fény ezentúl oly község utcáit és lakásait árassza el tündöklő ragyogásával, a mely község polgárai hazafias, vallásos és egymást megbecsülő, békés együttmunkálkodással akarják majd tovább folytatni a haladás gyönyörű müvét, melynek magasztos útját már bevilágítják a messze sugárzó villanylámpák. Kigyúltak a villanylámpák s adja isten, hogy e község minden lakosának lelke e pillanattól kezdve a szép, jó, nemes es szent hevületben tündököljön!.. az uj templomban. Szép és lélekemelő ünnepély színhelye volt az elmúlt vasárnap délelőtt az ev. uj-templom. Ekkor iktatták be ugyanis méltó ünnepélyesseggel hivatalába a 111-ik ev. papi állásra választott lelkészt, Bartos Páli. A beiktatás tót és magyar nyelvű istentisztelettel kapcsolatban történt Nem mulaszthatjuk el megtenni ezen alkalommal ama nagyon is indokolt megjegyzésünké hogy először is vásári időt választani a beiktatás idejéül, nem a legszerencsésebb gondolat volt, másodszor pedig erős lehangoltságot keltett a magyar hivők körében az a körülmény, hogy a magyar istentiszteletet megelőző tótnyelvü istentiszteletet annyira lefoglalta az egész délelőttöt, hogy a magyar nyelvűre már csak 11 óra felé került a sor s a magyar hivők el nem titkolható bosszankodással és lehano-oltsáo-fral látták tót istentiszteletnek ezt a mindenek felett uralkodó időfoglalását. Méo 5 déli ) 2 órakor a magyar nyelvű szentbeszéd javában folyt s innét magyarázható, hofry a prédikáció után tekintettel a késői időre, ' többen távoztak, mielőtt véget ért, volna az istentisztelet. A fentiek szigorúbb figyelembe : vétele esetén a máskülönben teljes méltóságteljes és lélekemelő ünnepély 1 magasztos és népes volta jelentékenyen fokozódott volna. Ami az ünnepély rövid lefolyását '; illeti a tótnyelvü hivők hatalmas tömege töltötte meg ugy a földszinti, ; mint az emeleti ülőhelyeket, kik között intelligens elemek is akadtak. A lelkészi kart, az esperességi helyettes, Reviczky László vezetése mellett Placskó István szarvasi ig. lelkész és Gajdács Pál tótkomlósi lelkész képviselték. A beiktatást Keviczky László espereshelyettes végezte, mely után Bartos Pál csupa emelkedett gondolatokban gazdag, tót nyelvű beszédben szólott a szószékről a hivekhez. A tótnyelvü istentisztelet után kiürült a templom s a magyar hivők bizony nagyon csekély számban jelentek meg, tekintettel a vásári és késő délelőtti időre. A megjelent egyházi és világi notabilitások között ott láthattuk Haviár Dániel egyházmegyei felügyelőt, Dr. Szemző Gyulát az izr. hitközség elnökét s a főrabbit, Dr. Friedmann Ernőt, Dr. Haviár Gyula kir. közjegyzőt, a főgimn. és tanítóképző tanári karát síb- A lelkészi kar tagjai közzül Keviczky László espereshelyetles, Gajdács Pál tótkomlósi, Kovács Andor orosházi, Kelló Gusztáv szarvasi lelkész, továbbá Mendöi Lajos vallástanár jelentek meg. Az oltár előtt Keviczky Lászlóval Kelló Gusztáv és Gajdács Pál helyezkedtek el s az espereshelyettes megindítóan szép, szívhez szóló magasztos beszéddel iktatta be a kiváló ifjú lelkészt. Az ünnepélyes aktus végeztével mindhárom lelkész megcsókolta az uj társat. Bartos Pál ezután a szószékre lépett s mindenkit lebilincselő, gyönyörű beszéddel ajánlotta magát a hivők szeretetébe. Beszéde közben a képzői énekkar mély hatást keltve énekelte el a Miatyánkot." Egy ily igazi magasztos, vallásos áhítatot keltő beiktatás nagyon épületes lett volna a magyar hivők minél nagyobb tömegére. Vasárnap este az uj lelkész tiszteletére aztán az Árpád"-szállóban fényes bankettet rendeztek, melegen ünnepelve a hivatása magaslatán álló, becsülést és szeretetet érdemlő lelkészt, Bartos Pált. A főgimnázium ifjúságának farsangi hangversenye és iá. derek Az elmúlt kedden este valami kedves, családias hangulat tette vonzóvá áz Árpádészálló fenyődisszekkel ékített hatalmas dísztermét. Ragyogó szemű, kipirult arcú tanulóifjak sürögtek-forogták a szálló folyósóján ugy, mint bent a teremben s boldog öröm-

2 SZARVAS ÉS VjDÉKE 1914 március 1. mel üdvözülték s udvarias előzékenységgel kalauzolták az ülőhelyekre és az öltözőkig a sok szebbnél-szebb, rózsás arcú bájos leányt. Benn a bálteremben az emelvény kö- j rül az egész hangverseny lelke s agilis ve- : zetője, Láng János főgimnáziumi tanár tette ' meg az utolsó intézkedéseket a hangverseny ' zavartalan lefolyása érdekében. Ezalatt a terem szépen meg is telt érdeklődő és diszes közönséggel, kiknek soraiban társadalmunk legkiválóbb női és férfi notobilitásai is láthatók voltak. Valami andalítóan kedves zsongás, mint a tavaszai meginduló méhek álmokba ringató zümmögése, olvadt egybe az ifjak és hölgyek, viharedzett apák és mély taktikai bölcsességü anyák halk diszkrét csevegése.. De hirtelen elnémul minden zaj. Az emelvényen félkör alakban elhelyezkedik a tanulófjuság énekkara s Láng tanár a dirigáló pálcával megadja a jelt. És felcsendül az ifjú! ajkakon egy kedves melódiáju, lélekhullámo- ; kat gyöngéden elsimító szép esti clal,.. j És mintha künn a sötétkék égbolt ragyogó csillagai is barátságosabban ragyog- ; tak volna a tavaszi csókkal ihletett, téli szen- ' dergéséböl ébredő földre.. Szinte elgondol- tam, hogy istenein hány ember lehet most itt. körülöttem ebben a teremben, akik az enyhülés jóleső érzésével fürösztik meg a világi csatákban felkavart lelküket ezekben a meg-, békítő, kedves dallamokban? Ábrándozásunkból a felzúgó tapsvihar ébreszt fel. Az, elismerés nemcsak az ifjaknak, de fáradha- tat la n buzgalmu, lelkes vezetőjüknek, Lang János tanárnak szólott főkép. Krausz Rezső Vili. o. tanuló szavalta ezután Kozma Andor raz én szigetem" cimü tartalmas versét helyes átértéssel s nagy recitátori ügyességgel. Volt része neki is tapsban. Majd egy nagyon kedves szám következett ismét. Egy hegedű-duett. Két rokonszenves ifjú, Bárány Dezső Vili. o. és Gajdács László VII. o. tanulók meleg érzéstől áthatott s dicséretes precizitásu játékukat szerette volna megismételtetni a fellelkesült közönség, oly sikerült volt. Majd ismét az ifjúsági énekkar adott elő nagyon szép s gyújtó hatású magyar dalokat, Lang tanár dirigálása mellett. Zajos tetszés volt e szám kísérője. Spahr Károly Vili. o. tanuló szavalt ezután egy mély érzésekben gazdag, bájos kis költeményt, szivekhez szóló s őszinte szívből jövő igaz hevülettel. Nagyon megérdemelte a tapsokat. Ezután egy rendkívüli kedves, humoros p-nek keltett frenetikus hatást. Weber Bé-. uiangverseny" c. dalmüvét adta elő az ifjúsági énekkar, kitűnő betanulással s meglepő precizitással. Szűnni nem akaró taps kélt a nyomán. Utolsó szám volt a hangversenyi műsor fénypontja. Négy kiváló zenei tudásu tanárember vonósnégyese. Qaudi Árpád és Supper Frigyes hegedűn, Lang János brácsán, Leviusz Ernő pedig csellón adták elő Mozart Andante a XIII." c. müvét. Az érzelmek finomsága, az egész darabon átvonuló valami végtelenül bájos, stereotip melódia igazi művészi élvezet volt a hallgatók számára. Valósággal ünnepelte a közönség a kiváló zenészprofesszorokat a játék végén. A hangverseny véget ért. Hamarosan kezdetét vette a tánc is, És folyt kitűnő hangulatban, farsangvégi igazi jó kedvvel kivilágos- kivirradtig, Az igazán élvezetes estéért igaz elismerés illeti elsősorban a derekas munkát végzett agilis ifjú tanárt, Lang Jánost a tanuloifjakkal egyetemben, azonkívül a főgimnázium tanári karát s ugy a képzőjét is, akik kollégiális szeretettel buzgólkodtak e hangverseny fényes anyagi és erkölcsi sikere érdekében, ami nem is maradt el. A- Egy ujabb ifjúsági egyesületről, A szarvasi egyesületi élet terén való lelkes munkálkodás ujabban örvendetes élénkülést mutat. A régi egyesületek mellett egymásután alakulnak komoly célú, ujabb egyesületek. Örömmel értesülünk arról, hogy legújabban oly ifjúsági egyesület alakításán fáradozik egy nagy intelligenciájú ifjú lelkészünk, melynek létesítése égető hiányt van hivatva potolni a jelenlegi lazult valláserkölcsi viszonyok közepett. Kelló Gusztáv ev. lelkész igazan végtelen nemes intenciójáról van szó. Meg akarja alakítani ugyanis A Szarvasi Ev. Ifjak Egyesületét- 1, mely hivatva volna az ifjúságnál annyira hiányzó vallásos szellemű, egyesületi élet ápolására. Az egyesület iránt ífjaink, földmives és iparos ifjaink, oly lelkes érdeklődést tanusitai ak, hogy a mielőbbi megalakulás biztosra vehető. A kiváló lelkész, ki theologus korában a külföld legnagyobb városaiban huzamosabb. ideig tartózkodott, jól ismeri azokat a fényes eredményeket, melyeket külföldön érnek el e protestáns szellemű ifjúsági egyletek. Ezen egyesület vallásos tárgyú felolvasásokkal igyekeznék az ifjúság hithű lutheránus szellemét s nemes erkölcsi tökéletesbülését előmozdítani, természetesen nem zárva el előlük a tisztességes társas szórakozásokat sem. A hivatása magaslatán álló lelkésznek a legnemesebb célú egyesületi élet terén való eme önzetlen buzgólkodása csak a legigazibb nagyrabecsülést válthatja ki mindazok részéről, akik a mai ingatag hitű s lazult erkölcsű világban a tisztább s nemesebb valláserkölcsi élet felmagasztositó légköre után vágynak. h í r e k. Halálozás. Hanó János szarvasi ev. tanítót súlyos csapás érte. Felesége, szül. /[rsny/ak Zsuzsanna, elhalálozott. A megboldogultat őszinte részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Kusuth-bankók. A képzőintézet régiségtára részére özv. Valent Jánosné urnő 55 drb. Kosuth-bankót ajándékozott. Fogadja ezúton is nemes buzgalmáért az intézet köszönetét. Mara IS. Tanintézetek és egyesületek hazafias buzgalommal készülődnek márc. 15-ének megünneplésére. Az Iparos Ifjak önképzőköre" az ünnepi beszéd tartására Barfos Pál ev. lelkészt óhajtja felkérni. Ünnepélyükön színdarab, szavalat, ének és élőkép lesz. Az ünnepély a községi színkör helyiségében fog lefolyni. lap" *pés a sülünk Dr. Faksz Béla a Szarvasi Hírlap" főszerkesztője ugy a közelmúltban, mint a most megjelent támadó cikkek miatt a laptól megvált, mert ezzel is kiakarja fejezni, hogy a lap ezen irányával magát nem azonosítja, hanem ezt mélyen elitéli. Hogyan lakodalrnaznak a faddiak, A bőséges eszem-iszommal kapcsolatos lakodalmak még nem vesztek ki teljesen. Igy pl. nem rég volt egy jómódú faddi gazda fiának, Gutái Jánosnak a lakodalma, melyen 360-an vettek részt. A vendégek elfogyasztottak 6 drb. h'zódisznót, két gyönge borjut, egy tehenet, 352 szárnyast, 150 korona áru czukrászsateményt és 600 drb. fonott k ilácsot s vagy 20 kiló kávét. Italképen tiz hektó rizlingi bort, 250 üveg szódát szedtek be. Adj c isten egészségökre. fl mezöberényi ovódák államosítása, Mezőberény község régi óhaját teljesiti a ; a miniszter, amikor hajlandónak jelentette ; ki maffát az ottani 3 községi ovóda államo- ; sitására az esetben, ha a község a még í szükséges 2 uj ovóda felépítését magára! vállalja. Utóáliitások. A fősorozások helyett Békésmegyében, mégpedig Csabán utóállitá- sok lesznek Márciusban és Áprilisban is. ; Az utóáliitások március 5-én és április 6- án folynak le a csabai városháza nagytermében. Farkasok a fodrászüzletben. A mult napokban történt Szarvason. A borbélysegéd a lakáson borotvált egy öreg urat. Épen javában szappanozza, amikor megszólal az öreg úr: Hallotta ön, hogy egy szarvasi fodrászüzletben két farkas járt a minap"? A hajmüvész kezében szinte megfagyott a szappan a rémülettől, majd remegve hebegte: De kérem, bocsánat, hiszen ez lehetetlen, erről az egész város beszélne már?" Az úr erre megnyugtatta a reszkető ipsét: Márpedig ugy van. Két valóságos Farkas ment oda ; borotválkozni". Karnevál búcsúja Gyulán. Unikumszámba menő szokásnak hódolnak minden évben, farsang utolsó napján, Gyula város bohémebb polgárai. Nevezetesen ami csak a déli világvárosok kiváltsága szokott lenni, az emiitett napon jelmezes felvonulást rendeznek az utcákon, zeneszó mellett. így volt az elmúlt kedden is az enyhe idő csak fokozta az utcák farsangi élénkséget. Nem is hittük, hogy ilyen közel lehet alkalmunk gyönyörködni egy kis nizzai hangulatban.

3 1914. március 1, SZARVAS ÉS VIDÉKE 3 Égnek a villanylámpák. Csü- j tűrtök délután, fényes nappal nagy esemény i hozta ki az utcára a munkában elfoglalt szarvasi lakosokat, A villanyégőket próbálták i ki s ritka fényüzésképen nappal is élvezhettünk villanyvilágítást. Ujjongva, gyönyörködve nézték az izzó kis fényszálakat s mint egy uj, nevezetes korszak bekövetkezését < üdvüzölték a napfénnyel birkózó villanyfényt. Végre tehát Szarvas is bekerült a nagyvárosias typusu helyiségek sorába. Adja isten, hogy azok a villanylámpák ne ami nyomo- ruságunkat, de szellemi s anyagi boldogulá-, sunkat világithassák be tiszta fényökkel. Gaál Mózes leányegyesületi előadása. A kiváló fővárosi iró Gaál Mózes már több élvezetes délutánt szerzett a szarvasi Leányegyesülot* közönségének, elragadóan kedves, lebilincselő előadásával. A törhetetlen buzgalmu leányegyesületi vezető ; Weinberger Fanny ismét lehetővé tette, hogy f. hó 8-án Szarvasra jöjjön Gaál Mózes s, közreműködjék egy ünnepélyes előadói gyűlés keretén belül. A lehető legnagyobb érdeklődéssel várja a szarvasi intelligens közönség a vonzó előadástartásban szinte utolérhetetlen irót. Személyi pótlék. Az XVI. t.-c a alapján az évet megelőző szolgálattal biró tani tók közül egyenként 600 korona évi személyi pótlékot nyertek a következő tanitók : Molnár János ev. igazgatótanító, Csernák János ev. tanító, Glück Zsigmond izr. tanitó Szarvason és Tönkő Imre öcsödi ref. tanitó. A ma esti kulturünnepről. Ismét egy ujabb örvendetes kultureseményt jelent Szarvason az lzr. Magy. írod. Társulatinak az Árpád í( -szálióban tartandó mai estélye. Nagyon meg lehet érteni a közönség kitüntetően meleg érdeklődését egy olyan est iránt, mely csupa szellemi kivállósággal fogja megismertetni a szarvasi közönséget És ha a szarvasi társadalom tömeges megjelenésével fogja meghálálni a közzibénk lejött fővárosi kulturemberek nemes fáradozását, avval csak azt igazolja, hogy a magas nívójú, tartalmas szellemi élvezetek iránt fejlett érzéke van. Tagadhatatlanul igaz elismerés illeti a nemes buzgalmu főrabbit, Dr. Friedmann Ernőt is, ki községünk kulturális életében méltán tekinthető elsőrendű kapacitásnak. Ismételten felhívjuk a szarvasi közönség figyelmét a mai nagyszabású irodalmi estélyre. Az öcsödi önkéntes tűzoltó egyesület Öcsöd községben önkéntes tüzoltóegyesület létesült, melynek alapszabályait jóvahagyás végett beterjesztették a belügyminisztériumba. szépen fejlődő község életrevalóságának csak ujabb tanújelét adta fontos intézménnyel. A eme Elmúlt a vásár, A medve! nern tudott időváltozást hozni, de a szarvasi februári vásár igen. Az eddig hideg idő ugyanis egyet fordított a köpenyegen s csütörtök este valósá- gos. tavaszi felhőszakadás volt. A péntek-szombati állatvásár forgalma j elég élénknek bizonyult, ellenben a kirakodó vásár, tekintettel a fe- 1 neketlen piaci sárra is, nem valami fényesen ütött be az árusokra. Sok ; iparos panaszkodik erősen a rossz, vásár miatt. És bizony még a vendég- : lői és korcsmai forgalom is igen alul volt az ezres bankókon. Farsangi vakáció. A szokásos farsangi vakáció ugy a főgimnáziumban, mint a tanítóképzőben, a mull hét kedd délutánja és szerdai napja volt. Állami eiiemiskola Szarvason. Ugy értesülünk, hogy a szarvasi áll. polg. leányiskolával kapcsolatos eiiemiskola teljesen különváló intézet lesz. Az épületre nézve már tárgyalások is folynak a leányiskola szomszédságában levő ket háztulajdonossal. Az uj elemiskola igazgatónőéül mint halljuk, a leányiskola tantestüle- : tének egyik legnagyrabecsültebb, ki- ; váló tagja, özv. Fertiq Alajosné van i kiszemelve. Méltóbb pedagógusra! aligha ruházhatnák ezt a felelőségtel- jes tisztséget, mint az általános rokonszenvnek örvendő, emiitett tanítónőre. Farkas a megyében. A téli idyll utolsó akkordjaként Békésmegyében is megjelent egy tényleges farkas. Egy gyulavári tanyás ember akadt vele össze a pusztán. Az állat nagy igyekezettel sietett a tanyás felé, ki lakásába rohanva, fegyvert hozott ki és szépen lepuffantotta az ordast. Amolyan másfél éves, fejlett példány volt. Tekintettel a szokatlanul megenyhült időre, a csonttollú madarakhoz már aligha lesz szerencsénk, Önkéntes betegápolóképzö tanfolyam Gyulán. A gyulai közkörház vezetősége a megyei önkéntesen vállalkozó nők részére bizakodva társadalmunk hölgytagjainak minden nemes és közhasznú ügyet felkaroló áldozatkészségében az első hathetes betegápolói tanfolyamot folyó évi március 1-én óhajtja megkezdeni. A teleszkóp szabad. Tekintettel a holdujulásra, szerkesztőnk csillagászati távcsövét ismét rendelkezésére bocsátja az érdeklődőknek. Március hó első hete a legalkalmasabb idő a hold hegyeinek tiszta észlelésére. Mivel a teleszkóp jelenleg nincs elfoglalva, aki igénybe óhajtja venni, forduljon szerkesztőnkhöz. Ularlházy TTliklós Déván. Maríházy Miklós színigazgató szint kerülete egy várossal ismét bnvült. Déva város is megválasztotta, a sziniidényre direktornak. Ezért Mariházy a napokban kérvényt adott be a kecskeméti szinügyi bizottsághoz a sztniévad megváltoztatása érdekében. Zsinati képviselőválasztás Az evangélikusok országos zsinatára a néhai Veres József helyére küldendő képviselőre most folynak a szavazások. Elsőnek a csorvási egyház szavazott le s szavazatát Kovács Andor lelkészre adta. A pusztaföldvári, szentetornyai és nagyszénási egyházak, mint értesülünk, szintén Kovács Andorra adták szavazatukat. A gádorosi egyház vasárnap tartott évi közgyűlésén szavazatát Keviczki László esperes helyettesre adta le. Nagyszabású vallásos estély. A legszentebb érzéseket profanizáló s erotikái sületienségekkel inficiált társadalmi életünk fülledt levegőjét mintha egy üditő, megtisztító légáramlat igyekeznénk nemes buzgalommal emberiesebb magaslatra emelni. Más helyen már szólottunk a Szarvasi Ev. Ifjak Egyesületének" alakítási tervéről. E helyen pedig a főgimnázium ragyogó eloquenciáju vallástanárának megbecsülhetetlen valláserkölcsi értékű tevékenységéről van szó. E hó folyamán ugyanis nagyszabású vallásos estély rendezését vette tervbe. A főgimnázium uj felügyelője, báró Solymosi Ödön ugyanis e hó vége felé Szarvasra jön s az ő tiszteletére óhajt a főgimnázium tanári kara Mendől tanár vezetése mellett egy inpozánsabb s kereteiben is nagyobb méretű vallásos ünnepi estélyt állítani egybe. Ezen estély iránt különösen meleg érdeklődést tanúsítanak a szarvasi ev. hivek. Alkoholellenes nap hamvazószerdán. Kultuszminiszteri rendelkezés szerint az állami elemiiskolában minden év hamvazószerdáján alkoholellenes nap tartandó. A dolog azonban ugy áll, hogy nem akkor kellene szavalni az alkohol ellen, mikor már megittuk, hanem mikor még cak inni akarjuk. Hamvazó szerdán a legtöbb ember már teleszívta magát Bacchus kincsével s akkor már esső után köpönyeg, minden prédikáció. Sokkal alkalmasabb lenne pl. farsang elején tartani alkoholellenes napot, igy aztán meg volna e napnak a maga profilaktikus jellege. népkönyvtár. A földmivelésügyi minister a békésszentandrási munkásegyletnek ujabban 100 kötetből álló népkönyvtárt adományozott és egyben 20 koronát utalványozott a könyvtartály beszerzésére.

4 4* Kik a függetlenségi egyháztanácsosok. A nemrég választott uj egyháztanácsosok személyét illetőleg többen érdeklődtek az iránt, hogy a függetlenségi jelöltek közzül, kik kerültek be? Íme a névsoruk : 1916-ig szóló megbízással: Ben ka Gyula, Gyuris István, Oravecz István, Andrási Dezső, Kitoljak János, Legyesi Soma, Holub István, Borgulya Márton, Klíma j Mihály, Pljesovszki Mihály, Medvegy György, Valastyán György, Szebegyinszki János, Medvegy Mihály, Veles György, Gyurik György, Jeszenszky József, Csonka András, Filyó Pál, Antal Pál, Lauko Mihály, ifj. Matusik Mihály, 1919-iq szóló megbkalúsuak : Haviár Dániel, Dr. t íaviár Gyula, ifj. Darida János, ifj. Borgulya Mihály, Borgulya György, Belopotoczky Pál, Blaskó János, ifj. Molnár Pál, Lapis János, Elefánt János, Gaál László, Sutyinszky Márton, Jancsó János, Kiszely Márton, Jurák Mihály, Mihalik János, Szloszjár Mátyás, Brusznyiczki Pál, Vitális János, Szpisjak Mihály, Borgulya János. Örvendetes körülmény, hogy ami protestáns egyházunk oly kiválóságai, mint Haviár Dániel, Benka Gyula és Dr. Haviár Gyula, szintén bekerültek az egyházíanácsba. Egyházi életünk egészséges fejlődésének nagyrabecsült biztositói mindhárman, Előadás a magyar hegyek rejtett kincseiről. Most már elhatározott dolog, hogy szerkesztőnk meghívása folytán Dr. Gaál István Kolozsvári egyetemi m. tanár márc. 29-én Szarvason nagyszabású urániaelöadást fog tartani ami mesés gazdagságú és szépségű hazai hegyvidékeinkről. Mint kiváló turista, 120 gyönyörű képet vett fel a legremekebb helyekről s ritka alkalom, hogy egy hazája boldogulásáért élni, halni tudó nemes magyar tüdős ajkáról hallhassunk hazánk világhíres kincseiről oly sok* valóban megdöbbentő és szinte hihetetlennek tetsző intimitásokat Békésmegye több nagyobb helyiségében is elő fogja adni e tanulságos dolgokat. Szegeden járván legutóbb, az ottani lapol \ alósággal megdöbbentő szenzációként tár..ak Dr. Gaál előadását, mely a maga teljes ridegségében tárta fel a inlliókat érő hegyi kincsek könnyelmű elprédálását. E nagyszabású urániaelőauás hangversennyel lesz kapcsolatos s az előkészületek lázas buzgalommal folynak. Kéziipar honosítása. A Gróf Bolza Pálné Leányegyesület" egyik nemes célját a háziipar meghonosítása képezi, amelynek segítségével a kenyérkereset munkájában SZARVAS: ÉS VIPEKE részt vehetnék azok a nők is, kik nem önálló pályán működnek. E szép eszme előbbre vitelét célzó indítványt terjesztett be a február 15-én tartott leányegyesüjeti közgyűlés elé Wieland Matild egyesületi alelnök; év október havában rendezzen a Leányegyesület kézimunka kiállítást. A közgyűlés egy hangulag magáévá tette az indítványt, egyben megválasztotta e kiállítás rendező bizottságának elnökéül Wieland Matild úrnőt és a 10 tagból álló bizottságot is. A bizottság február 22-én már megtartotta első értekezletét s nagy lelkesedéssel hozzáfogtak a szervezés munkájához. Elhatározták, hogy nemcsak Szarvas város, de Békés vármegye asszonyait és leányait is felkérik, vegyenek részt munkáikkal a kiállításban. Ahol olyan lelkesen karolnak fel egy eszmét mint a kézimunka kiállítás bizottsága ott a siker el nem maradhat. Felülfizeiések. A szarvasi ág. h ev. főgimnázium énekkarának f. hó 24-én tartott mulatságán összes bevétel volt 400 kor., kiadás 188 kor., tiszta haszon 212 kor. Felülfizettek ; 10 kor.-t dr. Zsilinszky Mihály,, dr. Haviár Gyula; 8 kor.-t gr. Bolza Alfonz dr.; 5 kor.-t dr. Belopotoczky György, Bárány Béla, perczel János, dr. Tóth Pál; 4 kor.-t Robicsek Soma ; 3 kor.-t Chovan Károly ; ozv. Holécy Gusztávné Kelló Gusztáv; 2 kor.-t N. N., Sziráczky Gyula, özv. Pónyiczky Györgyné, Bretz Berta, Zambory Endre, Bartos Pál; 1.40 kor.-t Szabó József; 1 kor.-t Marsó György, Zahoray József; 0.40 kor.-t GroszLambert Kasnyik János, Oláh Miklós ; 0. 0 kor.-t" Brack Siegfried Fogadják a m. t. felülfizetök ez uíou is a rendezőség köszönetét f^ovarveszedelem. A szokottnál is szigorúbb rendeletet intézett a földmivelés ügyi miniszter Békésmegye alispánjához. Szigorú ez a rendelet azért, mert az idén sokkal nagyobb veszedelem fenyegeti a hasznos növényeket, mint máskor. Azt mondja a miniszter, hogy a megejtett vizsgálat adatai alapja a hernyó nagyon sok lesz az idén, tehát már most meg kell kezdeni az irtást és legkésőbb március végéig be kell fejezni, hogy mire virágozni és rügyezni kezdenek a fák, már hernyómentesen álljanak az ágak. A kondoros! elöljáróság fizetése. Kondoros hözség képviselő-testülete legutóbb tartott közgyűlése alkalmával elhatározta, hogy az esküdtek fizetését 200 koronáról 300 koronára, a községi pénztáros ' fizetését pedig 600 koronáról 700 koronára emeli. irodaion). Ismét csak a legigazibb lelki gyönyörűséggel lapozhatjuk a Nemzeti Kultura" legújabb, igen tartalmas számát. A bevezető cikk élénken igazolja, hogy Dr, Horváth nemcsak kitűnő szerkesztő, de mint cikkíró is elsőrangú erő. A soviniszta nemzetnevelésről szóló cikkének minden sora maradandó megörökítést érdemelve. Ugyanez mondható Benka Gyula ny. fögini. igazgató hazafias gondolatokban gazdag, igen tartalmas közleményről is. És a jobb cikk is ilyen nivóju március 1. De ki kell emelnünk a Nemzeti Kultúra mellékletében Czirbusz Endre kondorosi tanítónak pedagógiai vonatkozású s a kondorosi iskola állapotát jellemző ismertetését is mely a lelkes tanító hivatása magaslatán álló tevékenységének megbecsülhetetlenül örvendetes eredményét tárja fel. A füzet tartalma különben következő : Dr. Horváth : Soviniszta nemzetnevelés Péterfy: Népes tantestületek munkája Szobolovszky: A boldogságra való nevelés A tanitó karrierje. Donner L.: Aesthetikai kultúránkról. Benka Gyula: Magyarosítás magyarosodás. >. Könyvek. Nyilványos A szarvasi tanítóképző jeles gazdaságtani tanára, Schváb János egy igen tanulságos kis füzetet bocsátott közre Rossz gazdálkodás, kevés termés ; jó vetésforgó biztos megélhetés" cimen. Különösen ami födmives gazdáink, de minden gazdaság iránt érdeklődő ember igen nagy haszonnal forgathatja e tartalmas kis füzetet, melynek gyakorlati útmutatásai az okszerű gazdálkodás körében sikeresen értékesíthetők. E népes nyelven irott füzet ára 50 fillér. Kapható a szerzőnél. Ti KöszöiKtiJYiltfáoitáS mindazoknak, kik felejthetetlen feleség, édes gyermek: HANÓ JÁNOSNÉ sz. KRSNYIAK ZSUZSANNA elhunyta alkalmából úgy levélileg, mint szóval, avagy megjelenésükkel súlyos fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Fogadják érte ez uton hálás köszönetünk kifejezését. HANÓ JÁNOS, KRSNYIAK JÁNOS és neje. Bu tűzifa raktára Kossut L.-utca 56. szám (Plenczner-féle ház) alatt kapható rendkivül olcsón házhoz szállítva I. reodü Vágott tűzifa még csak rövid ideig. 1 5 a Lanyiösszes helyiségeivel és kerthasználattal ápr. l-től esetleg 24-től. Bővebbet a kiadóhivatalban. 9. Reggelizés előtt félpohár ScbrtjidtbaCie r-fék Használata valódi áldás gyomorbajosoknak, székszorulásban szenvedőknek. Tír Kapható helyben és környékén minden gyógyszertárban és jobb Az elrontott gyomrot 2 3 óra alatt teljesen rendbe hozza. Kis üveg 40 fill, Hagy üveg 60 fill. füszeriizletben

5 1914, március 1. : tkvi szám. Dr. Martos József gyulai íigvvéd végrehajtatának Szabó Imre és neje Bagi Mária békésszentandrási lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 369 kor. 10 fül. tökekövetelés és járulékai behajtása végett a szarvasi kir. járásbíróság területén lévő Békésszentandrás községben fekvő s a szentandrási sztjkvben felvett 288 hrsz. 174 J-öl ház és beltelekre 300 korona kikiáltási árban, a szentandrási sztjkvben felvett /b 2. hrszámu 8 hold 3597a j-öl körösmelléki szántóra 1818 kor. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1914, évi junius hó 2-ik napiján d. e. 8 órakor Békésszentadrás községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 /o-át készpénzben, vagy az 1881: 60. t.-c. 42 -ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : 60. t.-c. 147., 150., : XL. t.-c. 21..) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. [1908 : XLI. 25..) Szarvas, február 1-én. ZMZészáuros A kiadmány hiteléül: sk. kir. it. táblabíró. G-VLeztá/v, Szárító CTóssef, telekkönyvvezető. lakás. 1. kerület 58. házszám alatt özv. Bakay Sándornénak 2 udvari szobás lakás, minden hozzávalóval ápr, l-tőlkiadó. SZARVAS ÉS VIDÉKE Mértani szabász és rajzolási tanfolyam Van szerencsém a nagybecsű hölgyközönség tudomására hozni, hogy itt helyben a mai kor igényeinek, megfelelő női felső ruházkodási tanfolyamot nyitok. Figyelmébe ajánlom mindazon nagybecsű érdeklődőknek, kik a szabások alapos és szakszerű, módszerét óhajtják megismerni e jelen alkalommal bárki mindazokat tőlem felelősség mellett sajátíthatja el. A tandíj 14 korona, melyből 5 korona beiratási díj. Az utólagos 9 korona a szabászat alapos és sikeres kiképzés után fizetendő. A tanfolyam, már megkezdődött f. hó 24-én s már eddig többen látogatják. Privát órákat elvállalok módszerem az általam tervezett feltalált vonalzóval, ugy magába foglalva az öszszes szabás művészetét, melyet bárki megtekinthet. Több hatóságoktól és ipartestületektől kitüntetve, ugy előkelő uri nőktől. Tisztelettel Neumann G. 2-2 műszaki rajzoló, női szabásztanitó. Egy használt de egészen jókarban levő v/ilágitó készülék teljes felszereléssel, 6 díszesebb 7 egyszerűbb luszterrel, csővezetékekkel együtt olcsón eladó Papp Ernő gyógyszerésznél Szarvas. 3 3 Értesítjük a tisztelt közönséget, hogy harisnya kötődét nyitottunk, bárminemű finom, vékony és vastagabb kötésű harisnyákat s fejeléseket vállalunk. Szíves pártfogását kérve maradunk tisztelettel Palkó nővérek IV. Ér-utca 334. sz. Szarvas Eladó ház és szántóföld. v. Vicián Sámuelnénak Szarvason a gróf Gsáky Albin-utca 54. szám alatt kényelmes szobákkal és minden megfelelő mellékhelyiséggel ellátott nagy háza t valamint a szarvasi határban az úgynevezett Hegyes dűlőben levő 13 hold jó termő és gondozott szántó fö l elj e örök áron elacló esetleg haszonbérbe kiadó. Értekezni lehet: Kiss Dombi Ferencnével Homok (Szolnok-megye.) 2 3 Eladó grari)ofoi). Egy jó hangú gramofon szép álvánnyal és lemezekkel együtt 30 koronáért eladó I. ker., gróf Andrássyutca 131. szám alatt. 3 3 : 8 3z- és vasbuiorok háló-, ebédlő-, szálloda-, kórházi- és kerti berendezések, gyermekágyak és gyermekkocsik, acélsodrony ágybetétek, ko^si ülések, lóször és afrik madraeok, díványok, rézkarnisok, ablak, roleták, redőnyök, mo-dó asztal és mosdó készletek, szoba kloset, fa- és széntartok, kályha ellenzők, tüzelő készletek, ruhafogasok, patkány- és egérfogók. Cegjulanvosabban szállít : Sara^ Károly réz- és vasbutorkészitö QraHon.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor,

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős sííérkes-alö? Sámuel Andor, SZERKESZTŐSÉG: JBeJlozey'Ut 9 f hova a lap ezcuamj részét illető közlemények kulűondqk. Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér. Kéziratokat a szerkesztőség npm kiijd vissza. Sohase lehet tudni mitől

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza.

Részletesebben

Aranyvirág szappanegyedülkapható

Aranyvirág szappanegyedülkapható I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. május 18. 12-ik szám. HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Gazdasági, ipari, kereskedelmi, társadalmi és közérdekű hirdetési heti lap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 40. évfolyam 1891 10. szám. Debreczen, vasárnap, mározius 8 ^Előfizetési feltételek:^ Fizetendő Debreezenben. Egész évre. 2 frt. Fél évre.. 1 Községeknek 60 ki, évi postadíj előleges beküldése után ingyen.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Társadalmi és közgazdászati hetilap.

Társadalmi és közgazdászati hetilap. 1 2 - i k s z á m. G y u l a, 1 8 9 8. m á r c z i u s 2 0 - á n. X X X. é v f o l y a m. Szerkesztőség: Templomtér, Dobay János kereskedése. hova a lap szellemi részét illető közlemények intézendők. Kéziratoknem

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE.

ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÄLLÄSÄNAK CLXXIV. ÉVE. Bányai evangélikus egyházkerület- B udapcstvldéki tankerulet. A BANYAI evangélikus egyházkerület ASZÓDI PET0FI-GIMNÄZIUMANAK (VI. VIII. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1939 40. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december

Siófok. 100 éve a várossá avatásig. Városi Könyvtár Siófok 1998. december Siófok 100 éve a várossá avatásig Városi Könyvtár Siófok 1998. december A kötetet a siófoki Városi Könyvtár sajtógyûjteményébõl válogatta és összeállította: Dr. Fazekasné Mulesza Olga Krasznainé Szabó

Részletesebben

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ.

A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIM NÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1932/1933. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: MIKOLA SÁNDOR IGAZGATÓ. BUDAPEST, 1933. VII., Vilma királynő-út 17 21. A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM. ÉRTESÍTŐJE

Részletesebben

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE

UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE XX. KÖTET. KOLOZSVÁR, 1907. DECEMBER. 12. SZÁM. UNIT/ÍRKIS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Kiadja: ü Szerkeszti: A DÁVID FERENCZ-EGYLET. Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium

A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium A gyönki Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium 2006 1806 A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE A GYÖNKI TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUM BICENTENÁRIUMI ÉVKÖNYVE 1806 2006 Összeállította és szerkesztette:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. - t»i évfolyam 1884 Előfizetési feltételek Egész évre... 2 frt. Félévre... # ' x Negyedévre... 50 kr. Községeknek 60 kr. postadíj beküldése" mellett egész évre ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

RTESITO TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 4ÉJ&. évfolyam 1888. 4. szám. Bebreczen, vasárnap, január 22, Előfizetési feltételek: Fizetendő Debreczenben, Egész évre 2 frt. Félévre 1 Negyedévre 50 kr. Községeknek 60 hr. évi postadíj előleges beküldése

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

Ha köhög??? Hurut pasztillát

Ha köhög??? Hurut pasztillát I. évfolyam. Nagykőrös, 1911. február 15 2-ik szám. - 7 HIRDETÉSI KÖZLÖNYE Az Általános Ingatlanforgalmi, Hirdetési ós Biztosítási Iroda hivatalos lapja. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykőrösön Széchenyi-tér

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben