A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i"

Átírás

1 V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, május 9. Hétels s/tkeszö: PATHÓ K m m, Igmándi-ut 23. Hidetések ái d í j s z b á s Kézitkt n e m d u n k szmbtn. egy szövetségest jeleni ne künk, z mind étékes p pgálój lesz ngy mgy ügynek, lelkes hcs mi igzságunknk. E Budpesti GYULA Nemzet őmmel tpsztljuk, hgy közi Vásá megendezésénél Budpesti Nemzetközi Vmegelégedesse! ltjuk m sá minden tvsszl szebb gyságunk céltudts mun köntösben és gzdgbb z eős kást, mi ttlmml támd fel és káját, dőn gzdsági énekeik Fel fk< zttbb eletet visz hsználásávl és nemzet mgy gzdsági isiinkbe. éintkezés kpcslti Az idei vásá külső képe, közi nk kihsználásávl meg íi lem egységed beende szágnk z zése es uj nyg hl csnkíttt igzság: ki kjuk hclni. Telefn 6 1. szeint. vissz. A Budpesti Nemzetközi duláshz cstlkznk é s e Vásánk mg htlms tágybn megkeesik keület képviselőit is. ppgnd eejével biz szággyűlési Végül Tó J ó z s e f bni nyítni keli, hgy hzánknk és Jktics Feenc kisbéi i g z belső életeeje elpusztíth g t ó tnítók jvsltá elhtá ttln és hgy temészeti zt közgyűlés, hgy s ü g ő hták áltl megszbtt égi sen megkeesi z egyházmegyei é s kéelmezi, hgy Mgyszágnk újból élete főhtóságt z előit tntev elkészítésée kéli kelnie. hldékt k p j n.!)e, mig ez z idő el A közgyűlés után táss nem ékezik, ddig minden ebéd vlt C s étteem ngy m i k is t ö b b p h á temelési és fgllkzási ág temében, hngztt e l. Szhuek nk összhngzásbn egymás köszöntő Antl h. föespees meleg, mély működését támgtni keli és htású b e s z é d b e n z elismeés megfeszített munkávl dl- pálmágát hjttt meg tnító ság édemes munkáj előtt é s [VA7'11 szebb jövőét! lelkes szvkkl buzdíttt dásnk meglepő tnújelét mutj, melyet nézve büszkén állpíthtjuk meg. hgy mgy ip és keeskede A kisbéi lem sikeesen küzd gz dsági hldásét és hl e s p e e s i keület tnítóltlnul ngy nemzetközi knkuenciábn nemcsk köének gyűlése. megtudj állni mg he l y é t, hnem igen jó nevet A nemzetnevelés ngy ügyét e l ő d á s á b n színes példákkl v i is sikeül biztsítni mgá s z l g á l t népes tnitó gyűlés, lágitlt m e g leányink küzdelnk nemzetközi eláció melyet kisbéi espees-keület tnes életét, n hivtását s tnítóság tttt flyó hó 5-én, hívt fel hllgtóság figyelmét, bn. e d d e n K m á m b n, zád hgy szívleljék m e g z e l h n g A Budpesti Nemzet kiskl ngytemében. A közgyű zttkt s szép hivtásukbn, közi Vásá eőteljes fejlő- lésen tekintélyes s z á m b n k é p c s l á d b n, tásdlmbn lése szemléltetően muttj viseltette megát keület pp szlgálják z e m b e m e n t é s, be mgy gyáip meg s á g is Szhuek Antl f ö e s p e e s lélekmentés ngy ügyét, l e á n y eősödését, mi ngyn helyettes, kisbéi plébáns v e ik jövőjének kédését m i n d e n k legelsőbbendü feldtuknk lett kézmüvesipninkt, zetésével. tekintsék. npi műst ünnepi mgv népművészet képze szent A mise Ngy hzzáétéssel, lps be, melyet lek skszínűségét. Re Suányi Feencvezette felkészültséggel ismetette Kiss c. pát, k m á mélhetjük, hgyezidén is sk m i espees-plébáns m u t t t t G y u l k m á m i tnitó L u t t mgv áucikken fg meg be. Az ünnepi ngy mise ltt féle u j íásmódt, mely g y kdni z ideözönlő belföldi Bágyni Géz k m á m i k n g y k l t i élet követelményeinek j b b n megfelel, m i n t égi dőlt t e m p l m i ének és külföldi keeskedők szeme vezénylésével vnlvezetésű iásmód. össze zenek Filke F. d u miséjét es idegenfglm, expt és hsnlíttt égi és z u j Í á s dt elő m i n d e n k i n e k teljes m e g keeskedelmünk szempnt elégedésée és elgdttásá. módt, feltát zk előnyeit é s hátányit, végül kéte k A közgyűlést Knd Fe jából kedvező lesz vá tásit, hgy fgllkzznk enc, ászái k á n t t n í t ó, t sá mélege. tággyl, met má több helyen nítói k ö elnöke n y i t t t m e g. Az szág idegenfgl Üdvözölte megjelenteket s v á bevezették z uj í á s m ó d t, így mánk szempntjából ngy zlt np jelentőségét vissz Budpesten és T t b á n y á n é s jelentősége vn nemzet pillntást vetve tnítói k ö váni lehet, hgy m i n i s z t e i e n közi vásánk. Ahány idegen egy évi működésée. Sjnálttl delettel kötelezőleg bevezetik z megfdul nálunk h itt jelentette be, h g y P. Zsiós ö s s z e s isklákb, m i n t több szágbn cselekedték. Feenc J é z u s t á s s á g i ty nem jól ézi mgát -, z mind ékezett meg, így szivgádól A jegyzőkönyv fellvsás étékes tpsztltkkl gz- s z ó l ó étékes és t n u l s á g s n k és z á s z á m d á s k t u d m á s u l ulv viszi hz m- ígékező elődását nem h l l g t vétele után z elnök ámutttt tnítóság séelmeie s indít gy vendégszeetetnek, elő- httuk m e g. Wiesenbche J ó z s e f i s k l ványá k i m n d t kö, hgy z kenységnek és kedvesség nygi helyzetük jvítását elő vmegyei népműve ek emieket, z mind egy- felügyelő, mzdítndó szágs m e g m z lési titká szinte mgávl gdó : É S KIADÓHIVATAL: tnügy h i v t t t p s t l i t t vábbi eedményes, kittó m u n ká. Adómentességet kpnk szegény embeek lkóházi Rendelettevezet készült, melyet képviselőház 33-s b i zttságánk egyik l e g u t ó b b i ülé sén ismetettek és mely szeint z egy s z b á b ó l és mellékhelyisé gekből álló lkásk után m i n d zknk, kik npszámból, k kntsegélyből, közsegélyből elengedik házdt. élnek, A endelettevezettel kp csltbn Fbinyi T i h m é pénz ügyminiszte hngzttt, hgy endelet nemcsk z állmi házdó lói d mentességet, h nem nnk ö s s z e s jáuléki lól is, i g y kkntellátási, beteg áplási d ó, vámegyei és községi pótdók, z útdók é s mezőgzdsági km illetékek lól is. A endelet htály k i t e j e d flusi l k s s á g n felül váskbn lkók is és p e d i g nemcsk szsn vett m e z ő gzdsági n p s z á m b ó l, hnem z egyéb testi munkából eedő npszámból élőke i s. A endelet, mely i d ő közben m á meg is jelent, z t

2 jelenti, hgy kis és ngyközségekben ldl 494 eze, vákbn pedig 104 eze egyszbás háztuljdns fg mentesülni jövőben házdó jáulékink tehe lól. A Budpesti Nemzetközi Vásá május Utzási igzlványk 2.80 pengő ábn kphtók lpunk Kidóhivtlábn. Ui, női divt-áuk, ktni cikkek beszezési fás HAJNAL leglcsóbb OSZKÁR. FILMSZÍNHÁZ Kmám Kun Miklós-u. 11. Telefn 70. Május 9-én és 11-én, szmbtn és hétfőn 12 6 és 14 9 ók Május 3-án, vsánp 144, 6 és l 2 9 ói kezdettel. Két sláge! Mgyul beszélő film! Bátságs ct kéek szeelmi vígjáték, és SEQUOIA" (Tzán leány.) Utlsó elődás vége k. Május 14-én, csütötökön 6 és ók VARIETÉ Atist egény. Fx hngs világhídó. VÁROSI SZÍNHÁZ VIII. Tisz Kálmán té. E szeivény felmuttás ellenében 25 /0 engedménnyel veheti meg jegyét budpesti ttózkdás ltt PÁRMAI IBOLYA Szilágyi László és Dlecsk Bél szenzációs sikeű uj peettjéhez. FŐSZEREPLŐK: HONTHY HANNA F. Szikly Szeén László Ll Zl Kl Ltbá Ápád Dénes Gyögy Ketész Gáb Gál Sánd Hti Sánd stb. stb. Rgygó kiállítás! Pmpás zene! Budpest peett szenzációj! A s i s n s l g e e! előfizető Kmámmegyei láíás. Hílp. Lőwy bútáuház Győ G. Tisz István-té 5. Ide menjen, h jó bútt k. Kmámmegyei Hílp. Tisztújító közgyűlést tttt Kmámi Ktlikus Kö. Május hó 3-án, vsánp délelőtt ngy édeklődés mellett tttt meg Kmámi Ktlikus Kö évi endes közgyűlését d. Vizkelety Sánd vási tnácsnk elnöklésével. A népes közgyűlésen tt láttuk Suányi Feenc c. pát, espees plébánst, z egyházközség egyházi elnökét, Alpy Gáspá m. ki. kmányfőtnácss plgámestet z egyházközség világi elnökét, d. Tmnóczy József ügyvédet, Keleti József nyug. áll. e. főfelügyelőt, Pung Ljs ny. máv. felügyelőt, d. Vidáts Jáns h. pénzügyigzgtót és máskt ktlikus tásdlm epezentási közül. Megnyitó beszédében Vizkelety Sánd d. közvetlen htássl lelkesen és meggyőződéssel beszélt világik pstli feldtiól, pstlkdó kötelességekől. Hngsúlyzt, hgy z önbizlm, csládbn és közéletben teljesítendő munk hzhtj csk vissz szentistváni Mgyszág fényét, eejét, teljességét. A féfiknk sját példájukkl kell ktlikus ügyek bát hcsivá lenniök. Blgh Sánd titká kimeítő jelentésében észletesen ismetette kö elmúlt evi működését. Bőséges dtk feltáásávl igzlt, hgy mily szép, eedményes munkát végeztek vllás-ekölcsi élet fejlesztése, hzfis ézés áplás teén, tvábbá kultuális és szciális vntkzásbn. A gnds titkái jelentést közgyűlés köszönettel, egyhngú htázttl vetie tudmásul, mjd elfgdt pénztái jelentést is, melyet Neuwith Gyul tejesztett elő. A jelentések letágylás után Vizkelety Sánd d. elnök bejelentette közgyűlésnek, hgy tisztik, válsztmány megbíztás leját, ezét megköszönve bizlmi felkéte Suányi Feenc c. pát, espees-plébáns, egyházközségi elnököt, hgy z uj tisztik megválsztását vezesse le. Kmámbn hsszú évek ót világmákás Déhe ismét Kéje Gyái főktá: Tján Telefn 103. Elnök: új Vizkelety Sánd d. Táselnök: Rzmán Feenc hitkttó. Ügyvezető elnök: Esztegmi Antl. Alelnökök: Pung Ljs, Hiszek Nánd, Pthó Gyul, Petőcz Jáns. Titká: Blgh Sánd. jegyzők: Neuwith Gyul és d. Réthelyi Jáns. Pénztás : Kiss Gyul. Ellenöök: Szunygh István, Kuthy Jáns. Házngy: Legáth Jáns. Könyvtás: Bágyni Géz. Ügyész: d. Tmnócy József. Válsztmány: Fks József, Gylóky Kálmán, Luptk Bél, Kmás Rezső, Szegedy József, Lukács Antl, Sicz Jáns, Kuthy László, Kiss Gáspá, Szttyil Feenc, Mtn Ime, d. Vidáts Jáns. Guczky István, Szede László, Hváth Jáns (vt.), Kizsán József, Weile József, Dömötö József, Tnóczy Ljs, Fejei Géz, Hváth József. Póttgk: Csei Jáns, vitéz Szépe István, Pllé Gyul, Szeká Feenc. Számvizsgáló bizttság: Schiffbeck Bél, Tölgyesi István, Czik Miklós, Róni Feenc. Póttgk: Hjgs Pál, Gádsi Feenc. A lelkes közgyűlést Suányi Feenc c. pát, espees-plébáns mély htású beszéde zát be. Az egyházközség lelkipászt buzdit szvkkl fdult kö tgjihz, kéte őket, hgy tegyék szívügyükké ktlikus kö ssát s dlgzznk nnk felviágzttásán. Ez munk szevesen összefügg z egyházközség egyetemes édekeivel, z egyének jólétével, ktlikus tásdlm minden mzzntávl, íkzettbb eővel minden lehetőt el keli követni tehát, hgy e htlms tásdlmi szevünk életképes legyen. Kéje mindenütt Kmámmegyei Hílpt. söök kphtók. mindenütt!! nélkülözött Testvéeknél 1936.^május 9 Mgy-Est máj. 3 án. Kmám szb. ki. megyei vás hzfis közönsége vsánp este Mgy-Est -et endezett vásház dísztemében tiltkzásául legújbb 25 éves fnci béketev ellen. Az ünnepélyes megnyitó beszédet Alpy Gáspá m. ki. kmányfőtnácss, plgámeste mndt. Bízv bizkdik nemzet igz ézésében, hiszen dicső mult visszjá és nnyi bls után mégis felemelkedett nemzet. Jvulás muttkzik z egész vnln, end és nyuglm vn z szágbn, mi jövő bizts zálg. Smdy István, budpesti lpszekesztő, névmgysitó mzglm vezetője, Hc mgyság jövőjéét" cimen elődást tttt. Kmly, tudmánys felkészültségű ió, ki fádságt nem ismeő kittássl jáj be z egész szágt, hgy htlmssá, külső megnyilvánulásábn is egységes mgyá fssz össze ennek kis megcsnkíttt szágnk minden plgáát felekezeti, fj és sztálykülönbség nélkül. Győből jött m is ide, hl két gyűlésen vett észt és meggyőződéses szeetete tehette csk lehetővé zt, hgy itt is m má hmdsz lyn kittó, szinte hitvllásszeü névvel álljn sik mgyság igzáét, illetve megeősödéseét. A népművelési elődásk hivtásáól beszélt, öömmel állpíttt meg zk számánk emelkedését. Az elhnyglt flusi nép szellemi nivójánk emelése endkivül fnts. Mgyszág évszázds hivtását meg kell, hgy tts, de vájjn ez csnk be tudj-e tölteni ezt szeepet? Mgyszágnk gát szeepét kell betöltenie. Mi helyzetében nemcsk igzságkeeső hc kell felkészülnie, hnem önvédeleme is kell gndlni. Mgybb mgyk vn szükség, de nygi megeősödése is. A nemzeti gndltnk jbbn meg kell eősödni. -- Ezt célt szlgálj népviselet megmentése, népművészet, népzene, háziip legteljesebb istáplás. Mgy-uh ppgndát kell csinálnunk. A mgy uháhz mgy név is kell. E téen is endkívül skt tehetnek népművelési egyesületek. A mgy név kédését állndón npienden kell ttni, hiszen kifelé ez is epezentálj z szágt. Külföldi vendégeink sksz elálmélkdnk cégtábláink idegen hngzású nevein. Ismejük és tudjuk, hgy ellenségeink hgyn hsználták fel testvéeink idegenhngzású neveit mgyság százlékszámánk megállpításánál, temészetesen mi hátányunk. Kmám vás 16-ik helyen áll z szágbn lkóink mgy név szeinti sttisztikáj lpján. Ezen téen még igen sk tennivló. Tiltkznunk kell mi helyzet megögzítése ellen. A fnciák övidlátás behzt szvjetet. Veszélyezteti ege.^z

3 1936. május 9. Kmámmegyei Hilp. Euópát. A szláv veszedelem e l len nemcsk m i, h n e m l e n gyelek is t i l t k z t k. R e m é l j ü k, h g y ennek b á t s á g n k k n Jó példát. Az s z á g s st két e e d m é n y e is lesz. Beszélt tisztik s z m ú megállpítás nemes R t h e m e e l d l e g ú j b b szeint n é v m g y s í t á s teén üzenetéől, m e l y k e l!, h g y e ményt ö n t s ö n m i n d n n y i u n k s z i Kmám-Esztegm vámegye vébe. A z uj n g l elgndlás t i z e n h t d i k helyen áll. A név (uj n é p s z ö v e t s é g ) eméljük k e d mgysítás szükségességét vezni f g nekünk, h g y m nemzetünk j ö v ő j e s z e m p n t j á b ó l, gy békeevizió k é d é s e vége f ö l ö s l e g e s h n g z t t n u n k, hiszen z egész világ elé k e ü l h e s s e n. zt mindenki tudj. Aznbn Beszélt p á n g e m á n ve szedelemől, melyet Németegy tényt le kell szögeznünk. s z á g n k gymtitól vló m e g - Hiáb döngetjük mellünket, t ü s z t l t s á g hztt léte. A m h i á b s z v l u n k, m i k ve i i s g ne l v d j n be m á s zető p z í c i ó k b n még mindig n e m z e t i s é g ű e k közé. idegen uevüek mslygják A mgy őseő ujbb k i fejlődésée vn szükség, hgy nemzeti szellemtől áthttt, de z e l k ö v e t k e z e n d ő u j b b eze svinisztáknk bélyegzett ngy esztendőben bldgbb legyen tömeget. H l késik j ó péld!? mgyság. Éthetetlen közöny. A kmá A másfél óán át ttó, mi kkntk műkedvelő elő m i n d e n izében tökéletes, ttl ms e l ő d á s után k ö z ö n s é g dást endeztek, hgy nnk j ö lelkesen ünnepelte vásunk v e n vedelméből néhány s z e g é n y s s u dégét. tásukt s e g é l y e z h e s s é k. A elő Peényi R e z s ő f ő g i m n á z i d á s nivós, s z é p e n k i d l g z t t umi tná S j ó S á n d : M nmkedve(ő m u n k vlt, ngy gynk l e n n i " c. vesei szvlt. Szvltán keesztül d ö b b e n e t e fdságól nem is szólv. De sen éeztük m g y s á g t h l vőlt k ö z ö n s é g? Az kö gédiáját. zönség, m e l y ép b ő e l, sze Gyökössy Ende : Lesz l e n c s é s e n megmenekült világ még :>zágunk" c. vesét Bngó hábú lángjiból s m e l y n e k Villy meghtó m g y s á g g l sz;tkötelessége vln letölt életű vlt, lelkesen szállt sik minden mgyk lmáét, N g y testvéeit támgtni. M i ngyn mgyszágét hm felejtünk! Zötdven Szumy Mái kellemes dégtől Mnst. Vásunk ének, Bágyni Géz eőteljes egyetlen nyái kiándulóhelye kóusi (Szent I m e ) é s k m l y Mnst. Előttünk épen ezét felkészültségű s l énekszámi e m e t é k z e s t nívóját. A s z á m k t éthetetlen, h g y miét hny zngán Heine Albetné kiséte glják el zt temészeti szép tőle m e g s z k t t finm tpin ségei m i t t l y e l ő n y ö s e n k i tttl. Z á ó b e s zé d é b e n Suányi h s z n á l h t ó nylóhelyet. M i l y e n égen nélkülözünk például tt Feenc c. pát, e s p e e s - p l é b á n s egy ketvendéglőt. É s zt hisz közeli dicső múlt itózts véáldztánk említése m e l l e t t, szük, eie válllkzó is k d n, mindenét feláldzó hősi m hiszen nem is lenne l y n ssz gyság szellemeit idézte t e t e m üzlet, m i v e l p i u c e t u l j d n s k! ehivásszeüen. Egy ngylelkű v s á n p n úgysem inéi hétnek k i evízió s z ü k s é g e s s é g é n e k, l b g ó, itít. Azután mét ne lehetne izzó szvkkl vló h n g z t t á s mellett zát be z e*tet. utóbuszjáttl k ö z ö n s é g k é Feljegyzések. Dunlmási stndn pihenni üdülni és gyógyulni lehet. A Kmá^mmegyei lp plgáké! Hi Fizessen tehát elő mindenki lpunk. Mint májusi hsználj. Kphtó készítőnél: Kiályi dszkttni vágyó plgáságt? zöldbe Éjjeli telefnszlgáltt K mámnk. Éthetetlen, hgy htászélen, ilyen f n t s exp nált helyen, megyei v á s u n k b n t u d n i m i kból, Lythtp fgkémet szlgálni n i n c s éjjeli telefnszlgált. N e m hjnl, ly ü d e lesz s z á j, hgy h nyelmét Kmám. vln. H g y másól dlg ne is be széljünk : mentők és tűzltók sem küldöncöt végén. k Születési és névnpi ján déknk megszüntet ték. P e d i g ngyn f n t s még gyógyszetá de köze, hsználhtnk huszdik A telefn egyik lvs százd mégis csk nélkülözhetetlen állpítj meg némi esz e ménységgel Vigyázó. deszetet Egészsége csk dunlmási és te-sütemény különleges kénes stnd vizétől áll helye. séget állndón fissen kpht : Spielmnnál Igmándi-ut 19. Telefn 88. A budpesti Nemzetközi Vásá, május Utzási igzlvá nyk 2.80 pengő ábn kphtók lpunk kidóhivtlábn. 3. ldl. A hdikkntk helyi csptjánk Töv. műked védjegyű velő elődás. 193b\ máj. 2 3 tetőfedőpl ngylemez cső án. A hzfiúi ö n f e l á l d z á s élő letéteményesei életjelt dtk m gukól. Ismét h c l n i k n k m g y s á g é t mgy k u l túáét. Ngy nekibuzdulássl, legteljesebb j ó s z á n d é k k l lógtk neki. De közönség hál ját és áldztkészséget l e g m e g d ö b bentőbb észvétlenség jelezte. Ez. zután ne issz el őket t vábbiktól, met é d e m e s hn clni önmgunkét is. Bónyi Adján Elcseéli e m b e " c. színjátékát muttták be. Vánd István, jelenleg i i! hn ttózkdó, jeles színészünk endezte :\ d b t tökéletesen felhsználv mindent, mit endelkezésée álló n y g b ó l k i lehetett hzní. J ó i e s ö öömmel tpsztltuk ngyszeű fejlődé sét. Kellemes megjelenésű, meleg g á n u m u színész; A lelki élet legsúlysbb, itkán előfduló, p t l g i k u s jelenségét; két e m be életet élő, igen g y k n ludt ltti égi énjée áesz mélő, szenvedő, szbdulni kó, becsületesen vívódó e m be szinte ö n - ö n mgát m e g s e m misítő hcánk endkívül nehéz á b á z l á s á t, megázón nemes, becsületesen egyszeű, művészi eszközökkel éte el. Édemes t v á b b küzdenie. sk eze esetben fényesen bevált, kimgsló minőség. E t e n i t Müvek Budpest, VI. And ás s y - h t 33. Eláusítók minden ngybb helységben l Kedvezményes színház jegy kciónk P á m i i b l y " Budpest peett-slágee elő d á s á. A Vási S z í n h á z igz g t ó s g és lpunk között m e g állpdás létesült, melynek l p ján újságunkbn mellekéit szel vény lpján Vási Sziház pénztá lpunk szelvényének felmuttás ellenében 25 s z á z lékkl l c s ó b b jegyet juttt l vsóinknk Budpesti Nemzet közi Vásá egész t t m l t t. M e g v g y u ík ól győződve, hgy n g y n j ó szlgáltt te Me 1 i e: I e Steine Bözsinek szünk lvsóinknk, m i k f e l v l t megédemelt sikee, ki hívjuk figyelmüket Vási j ó s á g s özv. P n g á c z n é szee Színház Pnnái i b l y " cimü pében s k s z sját mgát is peett ú j d n s á g á, melyől féle meghtó, köunyeztető hngt étések elkeülése végett h n g h l l t t t. A szépen beszélő Assúlyzttn kijelentjük, hgy bóth Elvi, temészetes Vg László és egy-két deűs pecet nem zns Kálmán Ime M n t szező Vebőczy László e m c i k e m l e i i b l y " - j á v i, hnem t e l jesen eedeti ú j d n s á g, m e l y n e k llett k i z együttesből. közelmúltbn v l t bemuttó Tmsek Duci, Fks Tink,e l ő d á s Vási S z í n h á z b n Kvács Któ és Kmás Iván p u b l i k u m és s j t ó legmeszebbtudásuk legjvát dták. Szp menö d i c s é e t e mellett. A emek Bél s k k n k tetszett. db, fülbemászó zene, Anys, bájs vlt és p m p á s kiáilitás, í g y g ó sze egészen t e m é s z e t e s kis Csnk epsztás, legkiválóbb mgy Vli. p i m d n n Hnthy Hnnávl K. C. főszeepben, k i n e k lkítás páját itkító művészi tehetség, z ő s h u m i u Szikly Szeén, Budpest l e g ú j b b szubett t e hetsége, fitl László L l, z ellenlhttln h u m ú Ltbá Ápád, d é l c e g Ketész G á b, kiváló Dénes G y ö g y, m u ltságs Gál S á n d é s Hti Kmám vámegye n y. fölevél Sánd kmikum, vlmint tás áltl i t lábbi müveit áu többi szeeplő s g y g ó s z é p sítás megszeeztük : ségű t á n c s n ő k és t á n c s k b i z K m á m m e g y e levéitáánk tsítják zt pátln siket, középki k i e v e l i 1.50 mellyel P á m i i b l y " es Jóki emlékkönyv ( c e n t e n á ténként Vási Színházbn i u m i kidás) 2. színe keül. L p u n k b n meg Mgy dicsőség 2.50 jelent szelvényt kéjük kivágni, Kphtó és pstán utánvéttel zt láini, és ennek ellenében 25 s z á z l é k k á! l c s ó b b n vált megendelhető : htják meg l v s ó i n k jegyüket HA KER D E Z S Ő V á s i S z í n h á z pénztáánál könyvkeeskedésében példátln sikeű P á m i iblyád K m á m, Imándi-űt 23. szám. hz. Weekend és hvi bélet jeggyel utzht dunlmási stnd. D. Alpy Gyul É d e k l i Ö n t 12 p e n g ő s uj Révi L e x i k n?! A k ingyem hzzájutni megyék t é k é p é h e z? 1 l igen, ugy siessen előjegyezni Hcke D e z s ő könyvkeeskedé s é b e n, N g y i g m á n d i - u t 23. A budpesti május Nemzetközi Utzási nyk 2.80 pengő lpunk ábn Vásá igzlvá kphtók Kidóhivtlábn.

4 HÍREK. A névmgysítás kédéséhez. Néh szinte nevetségesen kicsi dlgk kdályzzák meg szép, z jánlts, tömegmegmzdulásk sikeét. Néh egy előitélet, mdiságunk, nemtöődömségünk gátl, hgy mgunk is hcsi legyünk nnk mzglmnk, melynek tlán keékkötői vgyunk. Nevetségesen kicsi kdályk hátálttják például névmgysitási mzglm teljes didlát is s szinte megdöbbentő, hgy mily pó-csepő, egy cspás elháíthtó kdálykt hznk fel z idegen hngzású nevek védelmée. Skn elfeledkeznek, hgy z idegen hngzású nevek megváltzttás esetén nem is mgysításól, hnem visszmgysitásól vn szó. Met hisz számtln cslád vn, kik mgy számzásukt vissztudják vezetni tlán hnfgllásig is és mégis idegen hngzású nevük. Bebiznysdtt tény ugynis, hgy hzánk súlys megpióbálttásink idejében sk eedeti mgy nevet tótk, németek, szebek, hvátk évszázdk flymán sszul ejtettek ki, itk le, igy sk mgy embe vesztette el eedetileg mgy nevét, z ősi mgy csládi név eltótsdtt, németes lett, vgy hvát, szeb jellegzetességei végződést kptt. S hányn vnnk m, kik z igy elidegenesedett névhez ly csökönyösen gszkdnk, nem néznek utánn, hgy nevük tuljdnkép nem z övék, z egy elfedített, idegenektől ájuk ggttt név, mellyel semmi közösségük nincs. Az ilyenek ne idegenkedjenek tehát ttól, hgy visszkpják őseik nevét. H mgy vé fjdgál eeinkben, mgy szó csendül jkunkn, mgy föld kenyeét esszük, kk igzán illő is, hgy mgy mivltunkt demnstáljuk nevünkkel is. Egyegy névnek visszmgysitás pesze, hgy nem ngy jelentőségű, de h egyelőe leglább z ilyen elidegenesitett nevü mgyk Kmámbn is skn vnnk ilyenek egyöntetűen tömegmzglmszeüen szeeznék vissz eedeti, igzi nevüket, kk z má ngyjelentőségű mzglm számb menne. A győi ki. tábl uj elnöke. A kmányzó z igzságügyminiszte előtejesztésée Bth Gyögy d.-t, misklci ki. tövényszék elnökét győi ki. ítélőtábl elnökévé nevezte ki. Enszt Sánd d. Esztegm uj képviselője. Flyó hó 3-án, vsánp eggel fél 9 ók, miután szvzás nem keült s Esztegmbn, Ette Ödön válsztási elnök d. Enszt Sándt egyhngúlg megválszttt képviselőnek jetentette ki. Kevéssel utánn vásház ngytemében Rdcsy László d. főispán, Fey Vilms d. lis pán, Gltz Gyul plgámeste, d. Reviczky Gáb vm. főjegyző, d. Dhs Jáns pelátus knnk, v. Bky Rudlf, ny. tábnk és sk előkelőség jelenlétében vette át mndátumt. Vási közgyűlés. Kmám szb. ki. megyei vás képviselőtestülete év május hó 8-án, pénteken délután 4 ók vási székház ngytemében endes közgyűlést tt. Lpzát mitt észletes tudósítást jövő számunkbn dunk. Bjtási étekezlet. A vlt cs. és ki. 12-ik gylgezed Bjtási Szövetség Kmámi cspt f, hó 10-én, vsánp d. e. 11 ók Ry Ime vendéglőjében bjtási étekezletet tt, melye ezútn is minden bjtás szives megjelenését kéi z elnökség. Fillées vcs. A Szciális Missziótásult Kmámi Szevezete flyó hó 9 én, szmbtn este 8 ók fillées v csát endez Plgái Tássköben. A kedves és csládis tásdlmi összejövetel is jótékny célt szlgál, vcsdijk 50 százlékát szevezet jótéknysági lpjá fdítják. Anykönyvi hi ápilis hóól. Születések: Bnyi Im k, Ngy József k, Cseh Mgit k, Csölle József ef, Rnhák Vikt ef, Pczánt Eszte ef, ödög Vléi ef, Csnts Tivd Bél ev., Lipk Im Mái k, Mvi Ién k, Kikó Evin Sánd k, Cznek Ién k. Házsságkötések: Simkó István és Rézbá Ién k, Bt Ödön ágh. és Ktn Mái Teézi k, Kis József ágh. és Pék Ezsébet k, Plly Ljs és Hms Mát k. Hlálzásk: Szű Jánsné sz. Kvács Rzáli 62 éves k, Szkács István 85 éves ef, Rigó Kály 42 éves k, Vöös Mái 6 hónps k, Gyukvszky Istvánné sz. Vnd Julinn 42 éves kt. Kőművesmesteek gyálátgtás Felsőgllán. A Mgy Kőművesmesteek Oszágs Szövetsége május 10-én szágs közgyűlést tt és ezzel kpcsltbn gyálátgtást endez felsőglli cement- és mészgyá megtekintésée. Vid Jenő MÁK elnöke legngybb előzékenységgel áli tnulmányi kiándulást endező építőipsk endelkezésée. Ság kőmuv, keti utk teítéséhez lcsón kphtó kis tételekben is Gylóky vskeeskedésében. Egységes építési szbályendelet lép életbe. Ngy édeklődést kelt szágszete z ipügyi minisztéiumnk z teve, hgy egységes vásépítési szbályztt léptet életbe. Étesülésünk szeint ugynígy szágsn kívánják szbályzni községekben töténő építkezéseket is. Ee is égetően sügősen szükség vn, met megyékben életben levő építési szbályendeletek má nem felelnek meg mi k követelményeinek. Ngyn fnts vln z, hgy eélyes intézkedéssel megszüntessék flusi válygfls építkezéseket. Ezek válygházk nedves, szigetelőnyg nélküli sötét dúikkl vlóságs melegágyi tüdővésznek. Műss óvdi ünnepség. Évől-éve megismétlik z óvd kis növendékei látványs, szókzttó, végtelenül kedves ünnepséget, melye z egész vás közönsége ngy é deklődéssel szktt felfigyelni, mindenki igyekszik megtekinteni. A kis póságk szeeplése nnyi bájt, kedvességet, közvetlenséget biztsit közönségnek, hgy legsikeültebb elődásk közé kell slnunk z óvd szép műss estjét. Az idén május hó 10-én, vsánp délután 5 ói kezdettel zád iskl ngytemében endezik meg z óvd növendékei z elődásukt, mely lklmml z pó kis műkedvelők színe hzzák Tvszi Vásá", Ktnásdi", Kis szkácsk", Bb bemuttó" Hófehéke" cimü mese és vig szinjátékht. Helyák I. hely 1 pengő, 11. hely 60 fillé, állóhely 20 fillé. Jegyek előe válthtók zádábn. Hngveseny május hó 12 én. Vásszete élénk édeklődés nyilvánul meg ngyszbású hngveseny iánt, melyet flyó hó 12-én, kedden este fél 9 ói kezdettel endeznek Kmámbn, mzgószinházbn. A nívósnk ígékező esten közeműködik Mihl Gyuszi d. is, népszeű nótköltő és ádióénekes. Sját szezeményű, áltlánsn ismet és kedves nótáitcigányzenek kiséet mellett énekli és hegedűn játsz. Mihl Gyuszit nem kell külön bemuttni nekünk. A ádió nótestjeiből má gykn vlt lklmunk elődásibn gyönyöködni. Nótái közül má sk hnglemeze is be vn játszv és nép széles étegei ismeik nótáit. Ez estén Almásfüzitő jeles énekesnője, Mty Zltánné díszklevéllel kitüntetett dlköltőnk, Bethlendi d nótáit fgj intepetálni, zkt népszeűvé vált népdlkt, melyeket szező mst dtt közkéze Rózsvölgyi kidásbn. Közeműködnek még: Messinge Móné zngszámkkl, Vánd István és Webőczy László szvltkkl. Jegyek elővételben 1. hely 80 fillé, II. hely 60 filléét kidóhivtlunkbn beszeezhetők. Külföldi hilpiók Ttán. A Mgyszág étkezett külföldi újságíók z idegenfglmi Hilpiók Szindikátuságánk és Gyógyhelyi Bizttságnk néhány vezető tgjávl szedán eggel Máv. külön sinutóbuszán Tttóvás ándultk ki. A világsjtó képviselőit Ttán góf Esteházy Feenc és Fellne Pál, keület szággyűlési képviselője látt vendégül. A vendégek megtekintették Esteházy Feenc góf évszázds pkját, hies kstélyt, pezsgőgyát és Tt sk más nevezetességét, világhíű lipici ménest, zkt pmpás lvkt, melyeket néhány évvel ezelőtt ngysikeű Ben Hu filmben láthttk. Ezek lvk kkibn áthjóztk filmfelvételek céljából Hllywdb. Ebéd után nutgyuhás lányk és fiuk csptj eedeti táncbemuttóvl kedveskedett vendégeknek, mjd mik cigány ázendített gyscsáds, egymásután kéték fel tánc külföldi hilpiókt is. A külföldi hilpiók késő estig mdtk Tttóvásn és csk z éjjeli óákbn tétek vissz fővásb. Bióság fg Ítélkezni példátln sjtóhdját ügyében. Azknk plitiki élü támdásknk szt után, melyeket z Esti Kuí vitéz Mtn Bél és munkáj ellen hónpkn keesztül flytttt, Mtn Bél jgi képviselői z Esti Kuí ellen sjtó utján elkövetett tizenkét endbeli áglmzás és becsületsétés vétsége mitt bűnvádi feljelentést nyújtttk be. Névmgysítás. Dlfinge István kmámi lks kvácsmeste és csládj, csládi nevét sját kéelmée belügyminisztei engedéllyel Dádi mgysíttt. Hlttest Dunábn. Május hó 6-án eggeli óákbn egy évesnek látszó téfi hlttestét fgták ki Kmámnál Dunából. Az vsi vélemény szeint 8 10 npj lehetett hull vízben, melyen külső nymkt nem tláltk. Az ismeetlen hlttestet viselt munkásuh, kék csikós kötött mellény tkt. Az Uj K május elsei szám vezetőhelyen közli Schütz Antl ngyjelentőségű cikkét A kszkfduló" cimmel. Az Uj K teljes egészében közli Phászk Munkközösségek kátéját is, melyet égót vá mgy ktlikus ifjúság. Az uj szám uj utkt indit el és feltűnő állásfglláskt ttlmz. Muttványszámt szívesen küld kidóhivtl: VIII., Szentkiályi utc 28. B Ez z állt, mit itt látht ff Rsszbb mint sásk I Met flt áss, 1 Rettenetes kát tesz, 1 Addig, míg el nem vesz. 1 A Rtpx ptkányitó méeggel, Ngyn gysn végezhet e féeggel. Rtpx lekt: FINDLER LEÓ Kmám, Hthy Miklós-út 17.

5 1936. Kmámmegyei Hilp. m á j u s 9. Áthelyezés. A pénzügy ö e g e d é s külső jeleinek minél miniszte Pp Sánd m. k i. későbben vló bekövetkezése dótisztet k m á m i d ó h i v után, u j feldtk elé állíttt tltól s z é k e s f e h é v á i d ó h i v sebészetet. E feldtk kitűnő tlhz helyezte át. Helyét Tömegldási lehetőségeiől száml zsök B é l m. k i. dótiszttel be E h e n f e l d Hugó d. müve, töltötték be, k i t S z é k e s f e h é v á m e l y n e k I I. k i d á s mst hgyt ól helyezték K m á m b. el sjtót. A kitűnő s z e z ő 44 műtét előtt é s utáni eedeti f e l Az e s z t e g m i f n t h vétellel illusztálj mindennél csk zászlóvtó ü n n e p s é g e. ékesszólóbbn, milyen hihetet Az E s z t e g m i F n t h c s F ő len é s kedvező váltzáskt l e c s p t flyó évi m á j u s h ó 17het külsőnk k i g á l á s á b n z en vtj fel zászlóját. A z á s z z c, á n c k, fül é s d e lónyi tisztséget D. Rdcsy fmitási, lógó m e l l s t b. s t b. Lászlóné főispánné válllt s p e á l á s á v l eléni. E I I. k i d á s főispán m n d j z ünnepi b e is gyönyöű é s mintszeű k i szédet. P g m m szeint j ó i d ő á l l í t á s b n, endkívül gzdgn lén l m p i n s t k d ó lesz, illusztálv Nvk Rudlf és melynek s á n s z e e n á d t d T á s T u d m á n y s k önyvkidó nk h e c e g p í m á s n k és válllt k i d á s á b n (Budpest, zászlónyánk. Délelőtt fél 11 V I I I., Bss u. 21.) jelent meg, ók belvási k. p l é b á n i á csk P M e g e n d e l h e t ő án csendes szentmise lesz, m j d H cke Dezső könyvkeeskedé után S z é c h e n y i téen délelőtt sében. 11 ó k kezdődik z ünnepély. Az O s z á g s E i n ö k é g e t Ketész Elemé lelnök képviseli és ő vtj fel zászlót. D é l u t á n vidékől ékező h d v i s e l t e k z esztegmi bjtásk k l u z l á s mellett megtekinthetik E s z t e g m nevezetességeit, e l s ő s b n v i lághíű á s t á s k t, Bzilikát, kincstt, keesztény m u z e umt. A m á j u s h ó n p t minden esztendőben ünneppé vtj Budpesti N e m z e t k ö z i V á s á. A mf gzdsági élet e ngy I iségü eseményével fgll kzik Reklámélet uj szám, melynek vezécikkét Ébe Antl, B, N. V. elnöke i t. Bud pest vásá*, Mgyszág vgy fél Euóp*, A v á s á Ít ln tővényei* címen neves s z k íók tágylják vásá f n t s kédéseit. A j e l e n t é k e n y e n bőví teti szám tele vn fiss, eleven tipekkei, ötletekkel, t n á c s k k l, tilöfizetési egy éve 12 p e n g ő. Szekeszti: Blgh S á n d. K i dóhivtl: B u d p e s t V. Lipót köút 9. 4 F n t h c s zászlót szen telnek Ácsn. Az Oszágs Fnthcs S z ö v e t s é g á c s i f ö p itj hzfis céljink külső jezése jutttás é s bjtási ttás é z é s é n e k á p l á s c é l ul z á s z l ó s z e n t t l é s i ünnepséeiidez. A z ü n n e p s é g m íjus hó 17-én délelőtt 10 ó k lesz, ye íl k ö z s é g é s k ö n y é k beli fi vk f n t h c s i lázs in készülnek. A D u n áldzt. A Csillgeődnél f. h ó 6 - á n, szedán g j féfi hullát f g t k k i Dunából. A endői vizsgált ^ illpíttt, h g y D u n á l zt Aigne Feenc 24 éves ik s z á m z á s ú h j ó s s l z ns, kit gönyiii évkpitány ig, m i n t eltüntet, s z á g s n kees. A i g n e F e e n c D. G. T. l k l m z t t j vlt, l e g u t ó b b G ö nyün ttózkdtt. Vlószínűleg Gönyün éte véletlen bleset, hgy D u n á l d z t lett, met hullán külső n y m k t nem tláltk. D. Ehenfeld Hugó fő vs : A szépítő sebészetől, 11. népszeű k i d á s m s t jelent meg. A s z é p és h m n i k u s külső f k z ó d ó szeepe lét fennttásét v i v t t h c b n, m i n d e n e m b e b e n é l ő vágy z öök fitlság, de l e g l á b b z Megövidül hlászti t i l l m. A földmivelésügyi m i niszte endeletet dtt k i h lászti tillm szbályzásáól. A k á b b i endelkezések szeint ápilis t ó l május i g tils hlászt. A miniszte uj en deletében z idén t i l l m csk négy héte s z ó ', május 3 án kezdődött é s 3 0 ávl véget é. E endelet lól kivételt képez D u n á n k z s z á g h t á t l k t ó szksz, m e l y e nézve z á l t láns hlászti tillmt teljes e g é s z é b e n felfüggesztette. KETTER ÉTTERMEI B U D A, X I. H t h y Miklós ut 4 8. S z é p é s kellemes k e t h e l y i s é g e i b e n esténként és ü n n e p n p k n d é l b e n is zlegeszegi H O R V Á T H R E Z S Ő es c i g á n y z e n e k muzsikál. Dehe söök. Fjbk. Elismet jó knyh. A K t l i k u s S z e m l e mst megjelent májusi s z m á b n Seédi j u s z t i n i á n bibs-hecegpinids emlékezik m e g vát l n u l e l h u n y t T u i Béláól, k i hám even keesztül állt f lyóit élén. Figyelememéltó t nulmánybn fgllkzik S i m n S á n d zzi h z á n k b is á t csptt szellemi ámlttl, mely észben keeszténység k i kpcslásávl klsszikus göögséghez kivn vissznyúlni z uj e m b e - i d e á l é t. Egész s más cikk, könyvismetetések, szépidlmi é s művészeti szem lék, külföldi b e s z á m l ó k l v s htók m é g f l y ó i t b n, m e lyet Szent István T á s u l t d k i. É v i előfizetési á 10 p e n g ő. A psti fglmbn Ájegyzék" néven uj n y m ttványfjt endszeesítettek. F l y ó évi m á j u s hó 1-tól b e l földi f g l m b n pst Á j e g y z é k " néven u j nymttvány fjt endszeesített é s ezzel keeskedők ájegyzékeinek szét küldését jelentékenyen lcsóbbá tette. Ppíszlvéták kphtók : HACKER DEZSŐ könyv- és ppikeeskedésében. 5. ldl. BRIDGE G l m b j i n k világkiál lításn. A kis 1 lttenyésztők h á mévenként jönnek ö s s z e v i lág minden é s z é b ő l, h g y b m f i, g l m b, n y u l é s egyéb p ó j ó s z á g tenyésztése, g y ó g y kezelése, fjtkédés é s többi f n t s ügyekől tágyljnk. A legutóbbi világkngesszus és kiállítás R m á b n v l t. A z ideit Lipcsében, N é m e t s z á g b n t t ják m e g július hó t ő l, u g. 2-ig. A Mgy Glmbtenyész tők O s z á g s Egyesülete 300 db g l m b t állit k i L i p c s é ben, kmány támgtásávl. M i n t h g y kiállítás báki b e nevezhet, ezútn is felhívjuk tenyésztőket, hgy minél s z á msbbn jelentkezzenek v i lágkiállítás, mely nemzeti ü g y gyé emelkedett. Az édeklődők felvilágsításét fduljnk Mgy Glmbtenyésztők O szágs E g y e s ü l e t e elnökségének B u d p e s t X I V. Rksptk utc, h l m i n d e n k i díjtlnul kp u t utbigzitást. Gyógynövénygyüjtés. N é hány n p múlv megkezdődhet székífüviág, hásfviág s t b. gyógynövények gyűjtése, m e l y e k Gndviselés különös bölcses sége flytán m g y szikteü leteken ngy t ö m e g b e n é s kiváló m i n ő s é g b e n tlálhtók. A g y ó g y növénygyüjtés kisembeek számá néhány héten át elég j ó keeseti lehetőséget nyújtht, é p pen zét k ü l ö n ö s e n f l u s i nép szciális f e l k l á s é d e kében n e m s z b d f i g y e l m e n kí vül h g y n i ezt j ö v e d e l m i f ást sem. G y ó g y n ö v é n y e k g y ű j tése, száítás és étékesítése k é d é s é b e n é s z l e t e s tájékzttót szívesen d G y ó g y n ö v é n y t e melők é s Gyűjtők Szövetkezete Budpest, I V., Múzeum-köut Gzdsági szkkönyvs z t k. A m. k i. földmivelés ügyi m i n i s z t e g z d s á g i szk könyvsztt é s könyves ládát küldetett K m á m - Kppánmnst, tvábbá Á C S, Felsőgll, T k d, Mcs, Kcs, Könye, Szend, Ászá, é s Véteskethely k ö z s é g e k n e k. A községi e l ö l j á ó ságk kötelesek g n d s k d n i könyvek megfelelő elhelyezésé ől, u g y n t t k i kell függeszteni kezelési szbálvztt é s m i n d e n k i áltl könnyen h z z á f é h e t ő módn elhelyezni k ö n y v j e g y zéket, öömmel egisztáljuk fentieket, I I K T Í l k l m t d flu k ö z ö n s é g é n e k, hgy szktudását minden költség nélküi fejleszthesse. Fővási, npilpk Pesti Hilp egények, Töltőtllk, 25. s z. f e j t ö ő. Pikk A, K, 10, 2, Kő K, 2, Káó A, B, 2, Teff A, K, 3, 2, Észk - 05 (C ű - vc * Q c 3 2. űí j. í? O -C3 *Pu X H Pikk K Pél í, Q í & -CU u & H B, 3, Kő A, B, 9, 3, Káó 10, 8, 6, 4, Teff 6, 5, 4, N y u g t teff búbbl i n d u l, Dél 6 köt csinál m i n d e n e l l e n játékkl szemben. Ezen feldvány m e g f e j t ő j é nek egyik bidzsbátunk ismét feljánltt egy üveg j ó minőségű, sját temésű b t. A 2 3. sz. fejtöő megfej t é s e : Káó d á m indulásnál z első ütést k i kell e n g e d n i. A l e g e ő s e b b ellenjáték, h N y u g t kót flyttj, met elveszi z átmeneti lehetőséget, É s z k beüt z ásszl, kót l p, m j d kis teffet l p z s z t l n, újból k á ó l p á s é s egy tefflpás, z után h á m s z d u! A h m d i k duhivás N y u g t teff á s s z l, illetve k ö ö k k e l eldbási zvb j u t. Helyes megfejtést küldtek b e : D. Lengyel László ügyvéd, Lengyel A l b e t cégvezető, d. Slcsik László v. ljegyző, Szőnyi A n t l n y u g. lezedes, Fekete József, Gymti K á l y. A d i j, melyet Gymti Kály nyet, Hcke Dezső jándék, u g y n i t t átvehető. K e ü l e t i b i d g e v e s e n y. Mu'.t hó 25. és á n S p n b n m e g tttt dunántúli keületi b j n k ságbn észtvett Tttóvás cspt is és p e d i g elég szép e e d m é n n y e l : mindját z első fdulóbn legyőzte f v i t S z m b t h e l y i csptt, mely ket éven át vlt dunántúli bjnk, másdik fdulóbn pedig döntetlent ét el bjnkságt nyeő s p n i b i d z s k l u b cs ptávl szemben u g y, hgy másdik n p n má csk z d d i g két veeséget szenvedett s p n i b i d z s k s z i n ó csptávl kellett mékőznie. A z első np nehéz m é k ő z é s e i, melyek e g gel 4 óáig ttttk, n n y i k i meítették tti cspt tgjit, h g y vsánp teljesen p i h e n t eőkkel felvnuló spniktól vátlnul veeséget szenvedtek, így veseny v é g s ő e e d m é n y e következő lett : Divtlpk I-ső Spni Bidge Klub egy győzelem é s két döntetlen nel, 2 - i k é s 3 - i k egyfmán e g y g y győzelemmel, egy-egy d ö n tetlennel é s egy-egy v e e s é g g e l : S z m b t h e l y é s T t t ó v á s cs pt, végül 4 - i k s p n i K szinó cspt egy g y ő z e l e m m e l é s két v e e s é g g e l. kphtók Hcke Dezső ppikeeskedésében, Kmám. O s z á g s vidéki b i d g e v e s e n y. S p n és S z m b t h e l y cs pti felkéték T t t ó v á s csp- Hegedűhuk, Képeslpk, e

6 '6. május 9. tát, mint spni veseny ekölcsi győztesét, hgy legközelebb Budpesten lebnylítás keülő szágs vidéki döntőben dunántúli keületet képviselje. Olcsó npi pnsi dunlmási Füdőszállóbn. SPORT A KFC ngy győzelme nyugt egyik neves bjnk felett. KFC-SVSE 2-1 (0-1) néző, bíó Fetői. Az eősnek ígékező bjnki mékőzés htlms tömegeket vnztt vsánp KFC pályá. A pályán öömmel láttuk tt tözspublikumn, ktni és plgái htóságk képviselőin kivül zt ngyszámú előkelő hölgyközönséget, kik vlóságs divtbemuttót endeztek e npn. Hámnegyed 4 ók csptk közül elsőnek vendégek futttk ki, kiket lelkes és sptszeető kmámi közönség udvis tpssl köszöntött. A tps zután mennydögésszeűvé eősödött, mik közönség kmámi fiukt megpillnttt. A csptk megjelenésével egyidejűleg ékezett pályá vásunk sptszeető plgámestee, Alpy Gáspá m. ki. kmányfőtnácss, KFC diszelnöke is, kit pályán bejáónál KFC vezék fgdlt. A spni vendégeket pály közepén Alpy Gáspá plgámesteünk meleg, lelkes szvkkl köszöntötte és emlékül vendégeknek KFC színeiből összeállíttt selyem zászlócskát nyújttt át. A vendégek észéől szívélyes igdttást d. Mgssy Antl bencéstná, z SVSE elnöke köszönte meg, ki elismeéssel emlékezett meg ól, hgy miót KFC z elsősztálybn küzd, mindenütt, hl csk megfdultk, mguknk megbecsülést és tiszteletet vívtk ki. Az ünnepi beszédek elhngzás után Fetői bíó sipjelée z SVSE kezdte játékt. Gyönyöű pssz játékkl sikeült spniknk megközelíteni KFC kpuját s bizny védelemnek minden tudásá szükség vlt, hgy mentesüljön góltól KFC kpuj. A ngy SVSE nymásnk hm meg is lett z eedménye. Tóth hzzákeült lbdát gyönyöűen Zslni elé játsztt, ki ügyesen megugtt blszélen s szépen sikeült bedását Knád I. hálób fejelte. A látttk lpján má mindenki vendégek fölényes győzelmét jóslt, mik KFC is eőe kptt, miáltl sikeült félidő hátlevő észét gól nélkül megúszni. Az első félidőben hlfsunk bzsztó gytán játsztt, ennek tuljdnithtó tehát, hgy spnik z első félidőben ly ngy fölényt tudtk kihclni. A másdik félidő htlms meglepetést hztt vendégcsptnk. A KFC támdásit nem tudták ellensúlyzni, bjnkcspt teljesen beszult téfelébe. A gólzáptól csk téves biói Ítéletek és KFC cstáink blszeencséje mentette meg z SVSE kpuját. Az állndó kmámi támdásk eedményeként 27-ik pecben Németh kiegyenlített. A 35-ik pecben ujbb gólt úgtunk. Kömives kezeléséét bíó megdt jvunk má kábbn esedékes 11-es büntetőt. A 1 l-est Kvács belőtte. Az ööm óiási! A KFC tvább támd. A gól után övidesen szpíthttuk vln gólk számát, de Lvász Il.-nek vsánp semmi sem sikeült s igy kénytelenek vgyunk megelégedni 2-l-es győzelemmel. Bíált : KFC htázttn megédemelte győzelmet. A gyenge első félidő után htlms finist vágtk ki fiuk. A védelem elsőngút nyújttt, hlfs szükén, cstás jól játsztt. Egyéb eedmények : TAC Sz. Máv. 3-1, DAC ETO 3-1, ZTE Textil 9-0. Jövővsánpi műs: DAC KFC. Vsánp Győött játszik csptunk. A KFC-nek ngyn bele kell feküdni vsánp ngy fmábn levő győi DAC elleni játékb, h tisztes eedményt k eléni. Mi ppífmák lpján döntetlent jóslunk. TáS^t keesek, ki szintén ciánzttni kj lkását. Költség kímélést jelent h többen közösen hztnánk ciánzót. Cim kidóhivtlbn. ízléses mű- és élőviág kötészet. Cskk, kiszuk és díszítéseket igen lcsó ábn készít: özv. Kiipvszky Józsefné Kmám, Hty Miklós-ut 11. (Kiss Pál-féle ház.) Nyittt, csuktt Blill 4 üléses jó kbn e l d ó. Hám Cim kidóbn. szbás, füdőszbás lkás vás belteületén k i d ó. Cim kidóhivtlbn. Hidetések felvétetnek. m Kmámmegyei Hitelbnk R. T. Kmám-Újvás. Alptőke és ttléklp: 200 eze P. Kmám, Igmándi-út 6. szám. A bnk működése kitejed bnkszkm minden ágztá: betétek; betétkönyvecskéke és flyószámlák. Étékppík vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás budpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi csekkek és keeskedelmi utlványk behjtás. Átutlásk és meghitelezések bel- és külfölde. Külföldi pénzek beváltás mindenk hivtls npi áflymn. 1 n 1 Mgy-Fnci Biztsító Részvénytásság Kmámmegyei Vezéügynöksége. ^ V Sdnykeités, tüskésdót, vetőmgvk, gyümölcsf kb-, ; lineum és egyéb pemetezőszeek ketiszeszámk legngybb válsztékú ktá és igen előnyös beszezési fás : Gylóky Kálmán vskeeskedése Dunlmás község megfelelő nygi gnci mellett, bébedj ásványvíz-fását. Belügyminisztei engedély lpján z ásványviz-fás vize ntu-állptbn és szénsvvl telítve hzhtó fglmb, z egész szág teületén. Édeklődők fduljnk Dunlmás község elöljáóságáhz. Helyszíni megtekintés, egész np. Válszbélyeg cstlndó. Személyznssági igzlványk kphtók: Hcke Dezső könyvkeeskedésében vgeh. sz. Áveési hidetmény. Ezen áveés kitűzésének lpját képező végehjtás közbenjöttel lett fgntsítv. Alulítt ki. bíósági végehjtó ezennel közhíé teszem, hgy kmámi ki. jáásbíóságnk Pk. 4275)935. sz. végzése flytán d. Mátnffy Mcel budpesti ügyvéd áltl képviselt Fiedle Jáns végehjttó jvá egy végehjtást szenvedett ellen 653 P 89 fillé tökekövetelés és költségek eejéig elendelt kielégítési végehjtás flytán végehjtást szenvedőtől lefgllt s 4700 pengőe becsült ingóságk, kmámi ki. jáásbíóság fenti sz. végzésével z áveés elendeltetvén, végehjtást szenvedőnél Szentmihályn leendő megttásá htáidőül évi május 12-én d. e. 10 óáját tűzöm ki, mik bíóilg lefgllt tengei, buz s egyéb ingóságkelfgnk dtni. Kmám, 193G. évi áp. hó 6. P. H. Bsitzky László ki. bi. végehjtó. Kmám sz. végeh. Áveési hidetmény. Ezen áveés kitűzésének lpját képező végehjtás hivtlból lett fgntsítv. Alulítt ki. bíósági végehjtó ezennel közhíé teszem, hgy kmámi ki. jbióságnk Pk sz. végzése flytán d. Bknyi Adlf kmámi "ügyvéd áltl képviselt d. Ngy Nánd végehjttó jvá egy végehjtást szenvedett ellen 63 pengő 53 fillé tökekövetelés és költségek eejéig elendelt kielégítési végehjtás flytán végehjtást szenvedőtől lefg llt és 20Ö0 P becsült ingóságk kmámi ki. jbióság fenti sz. végzésével z áveés elendeltetvén, nnk kábbi vgy felülfgllttók követelése eejéig is mennyiben zk tövényes zálgjgt nyetek vln, kielégítési jguk m is fennáll és ellenük hlsztó htályú igénykeeset flymtbn nincs végehjtást szenvedőnél Ácsn leendő megttásá htáidőül évi május hó 19-én d. u óáját tűzöm ki, mik bíóilg lefgllt setések egyéb ingóságk legtöbbet Ígéőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsán lul is, de leglább becséték 2 3-ánk megfelelő összegét elfgnk dtni. Felhivtnk mindzk, kik z eláveezendő ingóságk vételáából végehjttó követelését megelőző kielégittetéshez jgt ttnk, hgy mennyiben észiike fgllás kábbn eszközöltetett vln és ez végehjtási jegyzőkönyvből kí nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket z áveés megkezdéséig nálm Íásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mulsszák. A tövényes htáidő hidetménynek e bíóság tábláján tötént kifüggesztését követő nptól számítttik. Kelt Kmám évi ápilis hó 6-án. Bsitzky László ki. bi. végehjtó. Fé!< eml Ki Mél SZÍ' páp, ZOi töi m; kö\1 hl Bui fg! ht< má: ein hd fjtj 1 b: szl m; záni p ken hó. sji pus mei temi zl ss mi telei dül nép ng; ves; tény] lsz gültl páp; élet z II keel Az létd Bécí viss; Nymttt Hcke Dezső könyvnymdájábn Kmám, Ngyigmándi-u. 23. Felelős kidó : Hcke Dezső-

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

JEGYZIIKÜNYV. a mellékelt jelenléti iv alapján. a a UVI által meghatározott heiyeken.

JEGYZIIKÜNYV. a mellékelt jelenléti iv alapján. a a UVI által meghatározott heiyeken. JEGYZIIKÜNYV Készült Békés Váos Helyi Válsztási Iod 214. szeptembe 12-en megttott üléséôl. Az jilés kezdésének idöpontj: 9: ó Npiend: 1. Válsztási hengeek kisosolás jelen vnnk: jegvzôkonvvhöz cstolt jelenléti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 27., kedd 170. szám I. kötet Ára: 4048, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

127. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, október 17., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. október 17., kedd 127. szám Ára: 357, Ft TARTALOMJEGYZÉK 209/2006. (X. 17.) Korm. r. A pol gár mes ter öreg sé gi nyug dí ja, va la mint köz szol gá

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft 2011. JÚNIUS 30. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 2011. évi XLVII. tör vény a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga - tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 24., szombat. 78. szám. Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 24., szombat 78. szám TARTALOMJEGYZÉK 147/2008.

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik.

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik. X : é v f 0 l y i n 4 ' s z 2 0 f í, l é Ká, 98. któbe 8. - JVMMMMHMnMM L Ő F Z T É S ÁR gz éve Fel év e 0 P. egyedéve 5 P. gyes szá á Megjelenik inden SZRKSZTŐSÉ 2*50 P 20 Ká, gándi-t 2. Felelős szekesztő:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal

42. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1533, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 4., szerda 42. szám Ára: 1533, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXIII. tv. A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

:; Lgfeszitésével még egy utolsó kísérletet tegyen a vaisag leküzdésére. Sajnos, egész gazdasági étetünk magán viseli a mezőgazdáig

:; Lgfeszitésével még egy utolsó kísérletet tegyen a vaisag leküzdésére. Sajnos, egész gazdasági étetünk magán viseli a mezőgazdáig évflym 4. szám. 2ü fiilé. Kmám, 934. jná 27. Egeí 5 P -TES ÁR : egyedéve 2*50 P. Egyes szám 20 fiii. gjelenik minden szmbtn. Felelős szekesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG ÉS KDÓHVTL: Kmám, gmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben