A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i"

Átírás

1 V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, május 9. Hétels s/tkeszö: PATHÓ K m m, Igmándi-ut 23. Hidetések ái d í j s z b á s Kézitkt n e m d u n k szmbtn. egy szövetségest jeleni ne künk, z mind étékes p pgálój lesz ngy mgy ügynek, lelkes hcs mi igzságunknk. E Budpesti GYULA Nemzet őmmel tpsztljuk, hgy közi Vásá megendezésénél Budpesti Nemzetközi Vmegelégedesse! ltjuk m sá minden tvsszl szebb gyságunk céltudts mun köntösben és gzdgbb z eős kást, mi ttlmml támd fel és káját, dőn gzdsági énekeik Fel fk< zttbb eletet visz hsználásávl és nemzet mgy gzdsági isiinkbe. éintkezés kpcslti Az idei vásá külső képe, közi nk kihsználásávl meg íi lem egységed beende szágnk z zése es uj nyg hl csnkíttt igzság: ki kjuk hclni. Telefn 6 1. szeint. vissz. A Budpesti Nemzetközi duláshz cstlkznk é s e Vásánk mg htlms tágybn megkeesik keület képviselőit is. ppgnd eejével biz szággyűlési Végül Tó J ó z s e f bni nyítni keli, hgy hzánknk és Jktics Feenc kisbéi i g z belső életeeje elpusztíth g t ó tnítók jvsltá elhtá ttln és hgy temészeti zt közgyűlés, hgy s ü g ő hták áltl megszbtt égi sen megkeesi z egyházmegyei é s kéelmezi, hgy Mgyszágnk újból élete főhtóságt z előit tntev elkészítésée kéli kelnie. hldékt k p j n.!)e, mig ez z idő el A közgyűlés után táss nem ékezik, ddig minden ebéd vlt C s étteem ngy m i k is t ö b b p h á temelési és fgllkzási ág temében, hngztt e l. Szhuek nk összhngzásbn egymás köszöntő Antl h. föespees meleg, mély működését támgtni keli és htású b e s z é d b e n z elismeés megfeszített munkávl dl- pálmágát hjttt meg tnító ság édemes munkáj előtt é s [VA7'11 szebb jövőét! lelkes szvkkl buzdíttt dásnk meglepő tnújelét mutj, melyet nézve büszkén állpíthtjuk meg. hgy mgy ip és keeskede A kisbéi lem sikeesen küzd gz dsági hldásét és hl e s p e e s i keület tnítóltlnul ngy nemzetközi knkuenciábn nemcsk köének gyűlése. megtudj állni mg he l y é t, hnem igen jó nevet A nemzetnevelés ngy ügyét e l ő d á s á b n színes példákkl v i is sikeül biztsítni mgá s z l g á l t népes tnitó gyűlés, lágitlt m e g leányink küzdelnk nemzetközi eláció melyet kisbéi espees-keület tnes életét, n hivtását s tnítóság tttt flyó hó 5-én, hívt fel hllgtóság figyelmét, bn. e d d e n K m á m b n, zád hgy szívleljék m e g z e l h n g A Budpesti Nemzet kiskl ngytemében. A közgyű zttkt s szép hivtásukbn, közi Vásá eőteljes fejlő- lésen tekintélyes s z á m b n k é p c s l á d b n, tásdlmbn lése szemléltetően muttj viseltette megát keület pp szlgálják z e m b e m e n t é s, be mgy gyáip meg s á g is Szhuek Antl f ö e s p e e s lélekmentés ngy ügyét, l e á n y eősödését, mi ngyn helyettes, kisbéi plébáns v e ik jövőjének kédését m i n d e n k legelsőbbendü feldtuknk lett kézmüvesipninkt, zetésével. tekintsék. npi műst ünnepi mgv népművészet képze szent A mise Ngy hzzáétéssel, lps be, melyet lek skszínűségét. Re Suányi Feencvezette felkészültséggel ismetette Kiss c. pát, k m á mélhetjük, hgyezidén is sk m i espees-plébáns m u t t t t G y u l k m á m i tnitó L u t t mgv áucikken fg meg be. Az ünnepi ngy mise ltt féle u j íásmódt, mely g y kdni z ideözönlő belföldi Bágyni Géz k m á m i k n g y k l t i élet követelményeinek j b b n megfelel, m i n t égi dőlt t e m p l m i ének és külföldi keeskedők szeme vezénylésével vnlvezetésű iásmód. össze zenek Filke F. d u miséjét es idegenfglm, expt és hsnlíttt égi és z u j Í á s dt elő m i n d e n k i n e k teljes m e g keeskedelmünk szempnt elégedésée és elgdttásá. módt, feltát zk előnyeit é s hátányit, végül kéte k A közgyűlést Knd Fe jából kedvező lesz vá tásit, hgy fgllkzznk enc, ászái k á n t t n í t ó, t sá mélege. tággyl, met má több helyen nítói k ö elnöke n y i t t t m e g. Az szág idegenfgl Üdvözölte megjelenteket s v á bevezették z uj í á s m ó d t, így mánk szempntjából ngy zlt np jelentőségét vissz Budpesten és T t b á n y á n é s jelentősége vn nemzet pillntást vetve tnítói k ö váni lehet, hgy m i n i s z t e i e n közi vásánk. Ahány idegen egy évi működésée. Sjnálttl delettel kötelezőleg bevezetik z megfdul nálunk h itt jelentette be, h g y P. Zsiós ö s s z e s isklákb, m i n t több szágbn cselekedték. Feenc J é z u s t á s s á g i ty nem jól ézi mgát -, z mind ékezett meg, így szivgádól A jegyzőkönyv fellvsás étékes tpsztltkkl gz- s z ó l ó étékes és t n u l s á g s n k és z á s z á m d á s k t u d m á s u l ulv viszi hz m- ígékező elődását nem h l l g t vétele után z elnök ámutttt tnítóság séelmeie s indít gy vendégszeetetnek, elő- httuk m e g. Wiesenbche J ó z s e f i s k l ványá k i m n d t kö, hgy z kenységnek és kedvesség nygi helyzetük jvítását elő vmegyei népműve ek emieket, z mind egy- felügyelő, mzdítndó szágs m e g m z lési titká szinte mgávl gdó : É S KIADÓHIVATAL: tnügy h i v t t t p s t l i t t vábbi eedményes, kittó m u n ká. Adómentességet kpnk szegény embeek lkóházi Rendelettevezet készült, melyet képviselőház 33-s b i zttságánk egyik l e g u t ó b b i ülé sén ismetettek és mely szeint z egy s z b á b ó l és mellékhelyisé gekből álló lkásk után m i n d zknk, kik npszámból, k kntsegélyből, közsegélyből elengedik házdt. élnek, A endelettevezettel kp csltbn Fbinyi T i h m é pénz ügyminiszte hngzttt, hgy endelet nemcsk z állmi házdó lói d mentességet, h nem nnk ö s s z e s jáuléki lól is, i g y kkntellátási, beteg áplási d ó, vámegyei és községi pótdók, z útdók é s mezőgzdsági km illetékek lól is. A endelet htály k i t e j e d flusi l k s s á g n felül váskbn lkók is és p e d i g nemcsk szsn vett m e z ő gzdsági n p s z á m b ó l, hnem z egyéb testi munkából eedő npszámból élőke i s. A endelet, mely i d ő közben m á meg is jelent, z t

2 jelenti, hgy kis és ngyközségekben ldl 494 eze, vákbn pedig 104 eze egyszbás háztuljdns fg mentesülni jövőben házdó jáulékink tehe lól. A Budpesti Nemzetközi Vásá május Utzási igzlványk 2.80 pengő ábn kphtók lpunk Kidóhivtlábn. Ui, női divt-áuk, ktni cikkek beszezési fás HAJNAL leglcsóbb OSZKÁR. FILMSZÍNHÁZ Kmám Kun Miklós-u. 11. Telefn 70. Május 9-én és 11-én, szmbtn és hétfőn 12 6 és 14 9 ók Május 3-án, vsánp 144, 6 és l 2 9 ói kezdettel. Két sláge! Mgyul beszélő film! Bátságs ct kéek szeelmi vígjáték, és SEQUOIA" (Tzán leány.) Utlsó elődás vége k. Május 14-én, csütötökön 6 és ók VARIETÉ Atist egény. Fx hngs világhídó. VÁROSI SZÍNHÁZ VIII. Tisz Kálmán té. E szeivény felmuttás ellenében 25 /0 engedménnyel veheti meg jegyét budpesti ttózkdás ltt PÁRMAI IBOLYA Szilágyi László és Dlecsk Bél szenzációs sikeű uj peettjéhez. FŐSZEREPLŐK: HONTHY HANNA F. Szikly Szeén László Ll Zl Kl Ltbá Ápád Dénes Gyögy Ketész Gáb Gál Sánd Hti Sánd stb. stb. Rgygó kiállítás! Pmpás zene! Budpest peett szenzációj! A s i s n s l g e e! előfizető Kmámmegyei láíás. Hílp. Lőwy bútáuház Győ G. Tisz István-té 5. Ide menjen, h jó bútt k. Kmámmegyei Hílp. Tisztújító közgyűlést tttt Kmámi Ktlikus Kö. Május hó 3-án, vsánp délelőtt ngy édeklődés mellett tttt meg Kmámi Ktlikus Kö évi endes közgyűlését d. Vizkelety Sánd vási tnácsnk elnöklésével. A népes közgyűlésen tt láttuk Suányi Feenc c. pát, espees plébánst, z egyházközség egyházi elnökét, Alpy Gáspá m. ki. kmányfőtnácss plgámestet z egyházközség világi elnökét, d. Tmnóczy József ügyvédet, Keleti József nyug. áll. e. főfelügyelőt, Pung Ljs ny. máv. felügyelőt, d. Vidáts Jáns h. pénzügyigzgtót és máskt ktlikus tásdlm epezentási közül. Megnyitó beszédében Vizkelety Sánd d. közvetlen htássl lelkesen és meggyőződéssel beszélt világik pstli feldtiól, pstlkdó kötelességekől. Hngsúlyzt, hgy z önbizlm, csládbn és közéletben teljesítendő munk hzhtj csk vissz szentistváni Mgyszág fényét, eejét, teljességét. A féfiknk sját példájukkl kell ktlikus ügyek bát hcsivá lenniök. Blgh Sánd titká kimeítő jelentésében észletesen ismetette kö elmúlt evi működését. Bőséges dtk feltáásávl igzlt, hgy mily szép, eedményes munkát végeztek vllás-ekölcsi élet fejlesztése, hzfis ézés áplás teén, tvábbá kultuális és szciális vntkzásbn. A gnds titkái jelentést közgyűlés köszönettel, egyhngú htázttl vetie tudmásul, mjd elfgdt pénztái jelentést is, melyet Neuwith Gyul tejesztett elő. A jelentések letágylás után Vizkelety Sánd d. elnök bejelentette közgyűlésnek, hgy tisztik, válsztmány megbíztás leját, ezét megköszönve bizlmi felkéte Suányi Feenc c. pát, espees-plébáns, egyházközségi elnököt, hgy z uj tisztik megválsztását vezesse le. Kmámbn hsszú évek ót világmákás Déhe ismét Kéje Gyái főktá: Tján Telefn 103. Elnök: új Vizkelety Sánd d. Táselnök: Rzmán Feenc hitkttó. Ügyvezető elnök: Esztegmi Antl. Alelnökök: Pung Ljs, Hiszek Nánd, Pthó Gyul, Petőcz Jáns. Titká: Blgh Sánd. jegyzők: Neuwith Gyul és d. Réthelyi Jáns. Pénztás : Kiss Gyul. Ellenöök: Szunygh István, Kuthy Jáns. Házngy: Legáth Jáns. Könyvtás: Bágyni Géz. Ügyész: d. Tmnócy József. Válsztmány: Fks József, Gylóky Kálmán, Luptk Bél, Kmás Rezső, Szegedy József, Lukács Antl, Sicz Jáns, Kuthy László, Kiss Gáspá, Szttyil Feenc, Mtn Ime, d. Vidáts Jáns. Guczky István, Szede László, Hváth Jáns (vt.), Kizsán József, Weile József, Dömötö József, Tnóczy Ljs, Fejei Géz, Hváth József. Póttgk: Csei Jáns, vitéz Szépe István, Pllé Gyul, Szeká Feenc. Számvizsgáló bizttság: Schiffbeck Bél, Tölgyesi István, Czik Miklós, Róni Feenc. Póttgk: Hjgs Pál, Gádsi Feenc. A lelkes közgyűlést Suányi Feenc c. pát, espees-plébáns mély htású beszéde zát be. Az egyházközség lelkipászt buzdit szvkkl fdult kö tgjihz, kéte őket, hgy tegyék szívügyükké ktlikus kö ssát s dlgzznk nnk felviágzttásán. Ez munk szevesen összefügg z egyházközség egyetemes édekeivel, z egyének jólétével, ktlikus tásdlm minden mzzntávl, íkzettbb eővel minden lehetőt el keli követni tehát, hgy e htlms tásdlmi szevünk életképes legyen. Kéje mindenütt Kmámmegyei Hílpt. söök kphtók. mindenütt!! nélkülözött Testvéeknél 1936.^május 9 Mgy-Est máj. 3 án. Kmám szb. ki. megyei vás hzfis közönsége vsánp este Mgy-Est -et endezett vásház dísztemében tiltkzásául legújbb 25 éves fnci béketev ellen. Az ünnepélyes megnyitó beszédet Alpy Gáspá m. ki. kmányfőtnácss, plgámeste mndt. Bízv bizkdik nemzet igz ézésében, hiszen dicső mult visszjá és nnyi bls után mégis felemelkedett nemzet. Jvulás muttkzik z egész vnln, end és nyuglm vn z szágbn, mi jövő bizts zálg. Smdy István, budpesti lpszekesztő, névmgysitó mzglm vezetője, Hc mgyság jövőjéét" cimen elődást tttt. Kmly, tudmánys felkészültségű ió, ki fádságt nem ismeő kittássl jáj be z egész szágt, hgy htlmssá, külső megnyilvánulásábn is egységes mgyá fssz össze ennek kis megcsnkíttt szágnk minden plgáát felekezeti, fj és sztálykülönbség nélkül. Győből jött m is ide, hl két gyűlésen vett észt és meggyőződéses szeetete tehette csk lehetővé zt, hgy itt is m má hmdsz lyn kittó, szinte hitvllásszeü névvel álljn sik mgyság igzáét, illetve megeősödéseét. A népművelési elődásk hivtásáól beszélt, öömmel állpíttt meg zk számánk emelkedését. Az elhnyglt flusi nép szellemi nivójánk emelése endkivül fnts. Mgyszág évszázds hivtását meg kell, hgy tts, de vájjn ez csnk be tudj-e tölteni ezt szeepet? Mgyszágnk gát szeepét kell betöltenie. Mi helyzetében nemcsk igzságkeeső hc kell felkészülnie, hnem önvédeleme is kell gndlni. Mgybb mgyk vn szükség, de nygi megeősödése is. A nemzeti gndltnk jbbn meg kell eősödni. -- Ezt célt szlgálj népviselet megmentése, népművészet, népzene, háziip legteljesebb istáplás. Mgy-uh ppgndát kell csinálnunk. A mgy uháhz mgy név is kell. E téen is endkívül skt tehetnek népművelési egyesületek. A mgy név kédését állndón npienden kell ttni, hiszen kifelé ez is epezentálj z szágt. Külföldi vendégeink sksz elálmélkdnk cégtábláink idegen hngzású nevein. Ismejük és tudjuk, hgy ellenségeink hgyn hsználták fel testvéeink idegenhngzású neveit mgyság százlékszámánk megállpításánál, temészetesen mi hátányunk. Kmám vás 16-ik helyen áll z szágbn lkóink mgy név szeinti sttisztikáj lpján. Ezen téen még igen sk tennivló. Tiltkznunk kell mi helyzet megögzítése ellen. A fnciák övidlátás behzt szvjetet. Veszélyezteti ege.^z

3 1936. május 9. Kmámmegyei Hilp. Euópát. A szláv veszedelem e l len nemcsk m i, h n e m l e n gyelek is t i l t k z t k. R e m é l j ü k, h g y ennek b á t s á g n k k n Jó példát. Az s z á g s st két e e d m é n y e is lesz. Beszélt tisztik s z m ú megállpítás nemes R t h e m e e l d l e g ú j b b szeint n é v m g y s í t á s teén üzenetéől, m e l y k e l!, h g y e ményt ö n t s ö n m i n d n n y i u n k s z i Kmám-Esztegm vámegye vébe. A z uj n g l elgndlás t i z e n h t d i k helyen áll. A név (uj n é p s z ö v e t s é g ) eméljük k e d mgysítás szükségességét vezni f g nekünk, h g y m nemzetünk j ö v ő j e s z e m p n t j á b ó l, gy békeevizió k é d é s e vége f ö l ö s l e g e s h n g z t t n u n k, hiszen z egész világ elé k e ü l h e s s e n. zt mindenki tudj. Aznbn Beszélt p á n g e m á n ve szedelemől, melyet Németegy tényt le kell szögeznünk. s z á g n k gymtitól vló m e g - Hiáb döngetjük mellünket, t ü s z t l t s á g hztt léte. A m h i á b s z v l u n k, m i k ve i i s g ne l v d j n be m á s zető p z í c i ó k b n még mindig n e m z e t i s é g ű e k közé. idegen uevüek mslygják A mgy őseő ujbb k i fejlődésée vn szükség, hgy nemzeti szellemtől áthttt, de z e l k ö v e t k e z e n d ő u j b b eze svinisztáknk bélyegzett ngy esztendőben bldgbb legyen tömeget. H l késik j ó péld!? mgyság. Éthetetlen közöny. A kmá A másfél óán át ttó, mi kkntk műkedvelő elő m i n d e n izében tökéletes, ttl ms e l ő d á s után k ö z ö n s é g dást endeztek, hgy nnk j ö lelkesen ünnepelte vásunk v e n vedelméből néhány s z e g é n y s s u dégét. tásukt s e g é l y e z h e s s é k. A elő Peényi R e z s ő f ő g i m n á z i d á s nivós, s z é p e n k i d l g z t t umi tná S j ó S á n d : M nmkedve(ő m u n k vlt, ngy gynk l e n n i " c. vesei szvlt. Szvltán keesztül d ö b b e n e t e fdságól nem is szólv. De sen éeztük m g y s á g t h l vőlt k ö z ö n s é g? Az kö gédiáját. zönség, m e l y ép b ő e l, sze Gyökössy Ende : Lesz l e n c s é s e n megmenekült világ még :>zágunk" c. vesét Bngó hábú lángjiból s m e l y n e k Villy meghtó m g y s á g g l sz;tkötelessége vln letölt életű vlt, lelkesen szállt sik minden mgyk lmáét, N g y testvéeit támgtni. M i ngyn mgyszágét hm felejtünk! Zötdven Szumy Mái kellemes dégtől Mnst. Vásunk ének, Bágyni Géz eőteljes egyetlen nyái kiándulóhelye kóusi (Szent I m e ) é s k m l y Mnst. Előttünk épen ezét felkészültségű s l énekszámi e m e t é k z e s t nívóját. A s z á m k t éthetetlen, h g y miét hny zngán Heine Albetné kiséte glják el zt temészeti szép tőle m e g s z k t t finm tpin ségei m i t t l y e l ő n y ö s e n k i tttl. Z á ó b e s zé d é b e n Suányi h s z n á l h t ó nylóhelyet. M i l y e n égen nélkülözünk például tt Feenc c. pát, e s p e e s - p l é b á n s egy ketvendéglőt. É s zt hisz közeli dicső múlt itózts véáldztánk említése m e l l e t t, szük, eie válllkzó is k d n, mindenét feláldzó hősi m hiszen nem is lenne l y n ssz gyság szellemeit idézte t e t e m üzlet, m i v e l p i u c e t u l j d n s k! ehivásszeüen. Egy ngylelkű v s á n p n úgysem inéi hétnek k i evízió s z ü k s é g e s s é g é n e k, l b g ó, itít. Azután mét ne lehetne izzó szvkkl vló h n g z t t á s mellett zát be z e*tet. utóbuszjáttl k ö z ö n s é g k é Feljegyzések. Dunlmási stndn pihenni üdülni és gyógyulni lehet. A Kmá^mmegyei lp plgáké! Hi Fizessen tehát elő mindenki lpunk. Mint májusi hsználj. Kphtó készítőnél: Kiályi dszkttni vágyó plgáságt? zöldbe Éjjeli telefnszlgáltt K mámnk. Éthetetlen, hgy htászélen, ilyen f n t s exp nált helyen, megyei v á s u n k b n t u d n i m i kból, Lythtp fgkémet szlgálni n i n c s éjjeli telefnszlgált. N e m hjnl, ly ü d e lesz s z á j, hgy h nyelmét Kmám. vln. H g y másól dlg ne is be széljünk : mentők és tűzltók sem küldöncöt végén. k Születési és névnpi ján déknk megszüntet ték. P e d i g ngyn f n t s még gyógyszetá de köze, hsználhtnk huszdik A telefn egyik lvs százd mégis csk nélkülözhetetlen állpítj meg némi esz e ménységgel Vigyázó. deszetet Egészsége csk dunlmási és te-sütemény különleges kénes stnd vizétől áll helye. séget állndón fissen kpht : Spielmnnál Igmándi-ut 19. Telefn 88. A budpesti Nemzetközi Vásá, május Utzási igzlvá nyk 2.80 pengő ábn kphtók lpunk kidóhivtlábn. 3. ldl. A hdikkntk helyi csptjánk Töv. műked védjegyű velő elődás. 193b\ máj. 2 3 tetőfedőpl ngylemez cső án. A hzfiúi ö n f e l á l d z á s élő letéteményesei életjelt dtk m gukól. Ismét h c l n i k n k m g y s á g é t mgy k u l túáét. Ngy nekibuzdulássl, legteljesebb j ó s z á n d é k k l lógtk neki. De közönség hál ját és áldztkészséget l e g m e g d ö b bentőbb észvétlenség jelezte. Ez. zután ne issz el őket t vábbiktól, met é d e m e s hn clni önmgunkét is. Bónyi Adján Elcseéli e m b e " c. színjátékát muttták be. Vánd István, jelenleg i i! hn ttózkdó, jeles színészünk endezte :\ d b t tökéletesen felhsználv mindent, mit endelkezésée álló n y g b ó l k i lehetett hzní. J ó i e s ö öömmel tpsztltuk ngyszeű fejlődé sét. Kellemes megjelenésű, meleg g á n u m u színész; A lelki élet legsúlysbb, itkán előfduló, p t l g i k u s jelenségét; két e m be életet élő, igen g y k n ludt ltti égi énjée áesz mélő, szenvedő, szbdulni kó, becsületesen vívódó e m be szinte ö n - ö n mgát m e g s e m misítő hcánk endkívül nehéz á b á z l á s á t, megázón nemes, becsületesen egyszeű, művészi eszközökkel éte el. Édemes t v á b b küzdenie. sk eze esetben fényesen bevált, kimgsló minőség. E t e n i t Müvek Budpest, VI. And ás s y - h t 33. Eláusítók minden ngybb helységben l Kedvezményes színház jegy kciónk P á m i i b l y " Budpest peett-slágee elő d á s á. A Vási S z í n h á z igz g t ó s g és lpunk között m e g állpdás létesült, melynek l p ján újságunkbn mellekéit szel vény lpján Vási Sziház pénztá lpunk szelvényének felmuttás ellenében 25 s z á z lékkl l c s ó b b jegyet juttt l vsóinknk Budpesti Nemzet közi Vásá egész t t m l t t. M e g v g y u ík ól győződve, hgy n g y n j ó szlgáltt te Me 1 i e: I e Steine Bözsinek szünk lvsóinknk, m i k f e l v l t megédemelt sikee, ki hívjuk figyelmüket Vási j ó s á g s özv. P n g á c z n é szee Színház Pnnái i b l y " cimü pében s k s z sját mgát is peett ú j d n s á g á, melyől féle meghtó, köunyeztető hngt étések elkeülése végett h n g h l l t t t. A szépen beszélő Assúlyzttn kijelentjük, hgy bóth Elvi, temészetes Vg László és egy-két deűs pecet nem zns Kálmán Ime M n t szező Vebőczy László e m c i k e m l e i i b l y " - j á v i, hnem t e l jesen eedeti ú j d n s á g, m e l y n e k llett k i z együttesből. közelmúltbn v l t bemuttó Tmsek Duci, Fks Tink,e l ő d á s Vási S z í n h á z b n Kvács Któ és Kmás Iván p u b l i k u m és s j t ó legmeszebbtudásuk legjvát dták. Szp menö d i c s é e t e mellett. A emek Bél s k k n k tetszett. db, fülbemászó zene, Anys, bájs vlt és p m p á s kiáilitás, í g y g ó sze egészen t e m é s z e t e s kis Csnk epsztás, legkiválóbb mgy Vli. p i m d n n Hnthy Hnnávl K. C. főszeepben, k i n e k lkítás páját itkító művészi tehetség, z ő s h u m i u Szikly Szeén, Budpest l e g ú j b b szubett t e hetsége, fitl László L l, z ellenlhttln h u m ú Ltbá Ápád, d é l c e g Ketész G á b, kiváló Dénes G y ö g y, m u ltságs Gál S á n d é s Hti Kmám vámegye n y. fölevél Sánd kmikum, vlmint tás áltl i t lábbi müveit áu többi szeeplő s g y g ó s z é p sítás megszeeztük : ségű t á n c s n ő k és t á n c s k b i z K m á m m e g y e levéitáánk tsítják zt pátln siket, középki k i e v e l i 1.50 mellyel P á m i i b l y " es Jóki emlékkönyv ( c e n t e n á ténként Vási Színházbn i u m i kidás) 2. színe keül. L p u n k b n meg Mgy dicsőség 2.50 jelent szelvényt kéjük kivágni, Kphtó és pstán utánvéttel zt láini, és ennek ellenében 25 s z á z l é k k á! l c s ó b b n vált megendelhető : htják meg l v s ó i n k jegyüket HA KER D E Z S Ő V á s i S z í n h á z pénztáánál könyvkeeskedésében példátln sikeű P á m i iblyád K m á m, Imándi-űt 23. szám. hz. Weekend és hvi bélet jeggyel utzht dunlmási stnd. D. Alpy Gyul É d e k l i Ö n t 12 p e n g ő s uj Révi L e x i k n?! A k ingyem hzzájutni megyék t é k é p é h e z? 1 l igen, ugy siessen előjegyezni Hcke D e z s ő könyvkeeskedé s é b e n, N g y i g m á n d i - u t 23. A budpesti május Nemzetközi Utzási nyk 2.80 pengő lpunk ábn Vásá igzlvá kphtók Kidóhivtlábn.

4 HÍREK. A névmgysítás kédéséhez. Néh szinte nevetségesen kicsi dlgk kdályzzák meg szép, z jánlts, tömegmegmzdulásk sikeét. Néh egy előitélet, mdiságunk, nemtöődömségünk gátl, hgy mgunk is hcsi legyünk nnk mzglmnk, melynek tlán keékkötői vgyunk. Nevetségesen kicsi kdályk hátálttják például névmgysitási mzglm teljes didlát is s szinte megdöbbentő, hgy mily pó-csepő, egy cspás elháíthtó kdálykt hznk fel z idegen hngzású nevek védelmée. Skn elfeledkeznek, hgy z idegen hngzású nevek megváltzttás esetén nem is mgysításól, hnem visszmgysitásól vn szó. Met hisz számtln cslád vn, kik mgy számzásukt vissztudják vezetni tlán hnfgllásig is és mégis idegen hngzású nevük. Bebiznysdtt tény ugynis, hgy hzánk súlys megpióbálttásink idejében sk eedeti mgy nevet tótk, németek, szebek, hvátk évszázdk flymán sszul ejtettek ki, itk le, igy sk mgy embe vesztette el eedetileg mgy nevét, z ősi mgy csládi név eltótsdtt, németes lett, vgy hvát, szeb jellegzetességei végződést kptt. S hányn vnnk m, kik z igy elidegenesedett névhez ly csökönyösen gszkdnk, nem néznek utánn, hgy nevük tuljdnkép nem z övék, z egy elfedített, idegenektől ájuk ggttt név, mellyel semmi közösségük nincs. Az ilyenek ne idegenkedjenek tehát ttól, hgy visszkpják őseik nevét. H mgy vé fjdgál eeinkben, mgy szó csendül jkunkn, mgy föld kenyeét esszük, kk igzán illő is, hgy mgy mivltunkt demnstáljuk nevünkkel is. Egyegy névnek visszmgysitás pesze, hgy nem ngy jelentőségű, de h egyelőe leglább z ilyen elidegenesitett nevü mgyk Kmámbn is skn vnnk ilyenek egyöntetűen tömegmzglmszeüen szeeznék vissz eedeti, igzi nevüket, kk z má ngyjelentőségű mzglm számb menne. A győi ki. tábl uj elnöke. A kmányzó z igzságügyminiszte előtejesztésée Bth Gyögy d.-t, misklci ki. tövényszék elnökét győi ki. ítélőtábl elnökévé nevezte ki. Enszt Sánd d. Esztegm uj képviselője. Flyó hó 3-án, vsánp eggel fél 9 ók, miután szvzás nem keült s Esztegmbn, Ette Ödön válsztási elnök d. Enszt Sándt egyhngúlg megválszttt képviselőnek jetentette ki. Kevéssel utánn vásház ngytemében Rdcsy László d. főispán, Fey Vilms d. lis pán, Gltz Gyul plgámeste, d. Reviczky Gáb vm. főjegyző, d. Dhs Jáns pelátus knnk, v. Bky Rudlf, ny. tábnk és sk előkelőség jelenlétében vette át mndátumt. Vási közgyűlés. Kmám szb. ki. megyei vás képviselőtestülete év május hó 8-án, pénteken délután 4 ók vási székház ngytemében endes közgyűlést tt. Lpzát mitt észletes tudósítást jövő számunkbn dunk. Bjtási étekezlet. A vlt cs. és ki. 12-ik gylgezed Bjtási Szövetség Kmámi cspt f, hó 10-én, vsánp d. e. 11 ók Ry Ime vendéglőjében bjtási étekezletet tt, melye ezútn is minden bjtás szives megjelenését kéi z elnökség. Fillées vcs. A Szciális Missziótásult Kmámi Szevezete flyó hó 9 én, szmbtn este 8 ók fillées v csát endez Plgái Tássköben. A kedves és csládis tásdlmi összejövetel is jótékny célt szlgál, vcsdijk 50 százlékát szevezet jótéknysági lpjá fdítják. Anykönyvi hi ápilis hóól. Születések: Bnyi Im k, Ngy József k, Cseh Mgit k, Csölle József ef, Rnhák Vikt ef, Pczánt Eszte ef, ödög Vléi ef, Csnts Tivd Bél ev., Lipk Im Mái k, Mvi Ién k, Kikó Evin Sánd k, Cznek Ién k. Házsságkötések: Simkó István és Rézbá Ién k, Bt Ödön ágh. és Ktn Mái Teézi k, Kis József ágh. és Pék Ezsébet k, Plly Ljs és Hms Mát k. Hlálzásk: Szű Jánsné sz. Kvács Rzáli 62 éves k, Szkács István 85 éves ef, Rigó Kály 42 éves k, Vöös Mái 6 hónps k, Gyukvszky Istvánné sz. Vnd Julinn 42 éves kt. Kőművesmesteek gyálátgtás Felsőgllán. A Mgy Kőművesmesteek Oszágs Szövetsége május 10-én szágs közgyűlést tt és ezzel kpcsltbn gyálátgtást endez felsőglli cement- és mészgyá megtekintésée. Vid Jenő MÁK elnöke legngybb előzékenységgel áli tnulmányi kiándulást endező építőipsk endelkezésée. Ság kőmuv, keti utk teítéséhez lcsón kphtó kis tételekben is Gylóky vskeeskedésében. Egységes építési szbályendelet lép életbe. Ngy édeklődést kelt szágszete z ipügyi minisztéiumnk z teve, hgy egységes vásépítési szbályztt léptet életbe. Étesülésünk szeint ugynígy szágsn kívánják szbályzni községekben töténő építkezéseket is. Ee is égetően sügősen szükség vn, met megyékben életben levő építési szbályendeletek má nem felelnek meg mi k követelményeinek. Ngyn fnts vln z, hgy eélyes intézkedéssel megszüntessék flusi válygfls építkezéseket. Ezek válygházk nedves, szigetelőnyg nélküli sötét dúikkl vlóságs melegágyi tüdővésznek. Műss óvdi ünnepség. Évől-éve megismétlik z óvd kis növendékei látványs, szókzttó, végtelenül kedves ünnepséget, melye z egész vás közönsége ngy é deklődéssel szktt felfigyelni, mindenki igyekszik megtekinteni. A kis póságk szeeplése nnyi bájt, kedvességet, közvetlenséget biztsit közönségnek, hgy legsikeültebb elődásk közé kell slnunk z óvd szép műss estjét. Az idén május hó 10-én, vsánp délután 5 ói kezdettel zád iskl ngytemében endezik meg z óvd növendékei z elődásukt, mely lklmml z pó kis műkedvelők színe hzzák Tvszi Vásá", Ktnásdi", Kis szkácsk", Bb bemuttó" Hófehéke" cimü mese és vig szinjátékht. Helyák I. hely 1 pengő, 11. hely 60 fillé, állóhely 20 fillé. Jegyek előe válthtók zádábn. Hngveseny május hó 12 én. Vásszete élénk édeklődés nyilvánul meg ngyszbású hngveseny iánt, melyet flyó hó 12-én, kedden este fél 9 ói kezdettel endeznek Kmámbn, mzgószinházbn. A nívósnk ígékező esten közeműködik Mihl Gyuszi d. is, népszeű nótköltő és ádióénekes. Sját szezeményű, áltlánsn ismet és kedves nótáitcigányzenek kiséet mellett énekli és hegedűn játsz. Mihl Gyuszit nem kell külön bemuttni nekünk. A ádió nótestjeiből má gykn vlt lklmunk elődásibn gyönyöködni. Nótái közül má sk hnglemeze is be vn játszv és nép széles étegei ismeik nótáit. Ez estén Almásfüzitő jeles énekesnője, Mty Zltánné díszklevéllel kitüntetett dlköltőnk, Bethlendi d nótáit fgj intepetálni, zkt népszeűvé vált népdlkt, melyeket szező mst dtt közkéze Rózsvölgyi kidásbn. Közeműködnek még: Messinge Móné zngszámkkl, Vánd István és Webőczy László szvltkkl. Jegyek elővételben 1. hely 80 fillé, II. hely 60 filléét kidóhivtlunkbn beszeezhetők. Külföldi hilpiók Ttán. A Mgyszág étkezett külföldi újságíók z idegenfglmi Hilpiók Szindikátuságánk és Gyógyhelyi Bizttságnk néhány vezető tgjávl szedán eggel Máv. külön sinutóbuszán Tttóvás ándultk ki. A világsjtó képviselőit Ttán góf Esteházy Feenc és Fellne Pál, keület szággyűlési képviselője látt vendégül. A vendégek megtekintették Esteházy Feenc góf évszázds pkját, hies kstélyt, pezsgőgyát és Tt sk más nevezetességét, világhíű lipici ménest, zkt pmpás lvkt, melyeket néhány évvel ezelőtt ngysikeű Ben Hu filmben láthttk. Ezek lvk kkibn áthjóztk filmfelvételek céljából Hllywdb. Ebéd után nutgyuhás lányk és fiuk csptj eedeti táncbemuttóvl kedveskedett vendégeknek, mjd mik cigány ázendített gyscsáds, egymásután kéték fel tánc külföldi hilpiókt is. A külföldi hilpiók késő estig mdtk Tttóvásn és csk z éjjeli óákbn tétek vissz fővásb. Bióság fg Ítélkezni példátln sjtóhdját ügyében. Azknk plitiki élü támdásknk szt után, melyeket z Esti Kuí vitéz Mtn Bél és munkáj ellen hónpkn keesztül flytttt, Mtn Bél jgi képviselői z Esti Kuí ellen sjtó utján elkövetett tizenkét endbeli áglmzás és becsületsétés vétsége mitt bűnvádi feljelentést nyújtttk be. Névmgysítás. Dlfinge István kmámi lks kvácsmeste és csládj, csládi nevét sját kéelmée belügyminisztei engedéllyel Dádi mgysíttt. Hlttest Dunábn. Május hó 6-án eggeli óákbn egy évesnek látszó téfi hlttestét fgták ki Kmámnál Dunából. Az vsi vélemény szeint 8 10 npj lehetett hull vízben, melyen külső nymkt nem tláltk. Az ismeetlen hlttestet viselt munkásuh, kék csikós kötött mellény tkt. Az Uj K május elsei szám vezetőhelyen közli Schütz Antl ngyjelentőségű cikkét A kszkfduló" cimmel. Az Uj K teljes egészében közli Phászk Munkközösségek kátéját is, melyet égót vá mgy ktlikus ifjúság. Az uj szám uj utkt indit el és feltűnő állásfglláskt ttlmz. Muttványszámt szívesen küld kidóhivtl: VIII., Szentkiályi utc 28. B Ez z állt, mit itt látht ff Rsszbb mint sásk I Met flt áss, 1 Rettenetes kát tesz, 1 Addig, míg el nem vesz. 1 A Rtpx ptkányitó méeggel, Ngyn gysn végezhet e féeggel. Rtpx lekt: FINDLER LEÓ Kmám, Hthy Miklós-út 17.

5 1936. Kmámmegyei Hilp. m á j u s 9. Áthelyezés. A pénzügy ö e g e d é s külső jeleinek minél miniszte Pp Sánd m. k i. későbben vló bekövetkezése dótisztet k m á m i d ó h i v után, u j feldtk elé állíttt tltól s z é k e s f e h é v á i d ó h i v sebészetet. E feldtk kitűnő tlhz helyezte át. Helyét Tömegldási lehetőségeiől száml zsök B é l m. k i. dótiszttel be E h e n f e l d Hugó d. müve, töltötték be, k i t S z é k e s f e h é v á m e l y n e k I I. k i d á s mst hgyt ól helyezték K m á m b. el sjtót. A kitűnő s z e z ő 44 műtét előtt é s utáni eedeti f e l Az e s z t e g m i f n t h vétellel illusztálj mindennél csk zászlóvtó ü n n e p s é g e. ékesszólóbbn, milyen hihetet Az E s z t e g m i F n t h c s F ő len é s kedvező váltzáskt l e c s p t flyó évi m á j u s h ó 17het külsőnk k i g á l á s á b n z en vtj fel zászlóját. A z á s z z c, á n c k, fül é s d e lónyi tisztséget D. Rdcsy fmitási, lógó m e l l s t b. s t b. Lászlóné főispánné válllt s p e á l á s á v l eléni. E I I. k i d á s főispán m n d j z ünnepi b e is gyönyöű é s mintszeű k i szédet. P g m m szeint j ó i d ő á l l í t á s b n, endkívül gzdgn lén l m p i n s t k d ó lesz, illusztálv Nvk Rudlf és melynek s á n s z e e n á d t d T á s T u d m á n y s k önyvkidó nk h e c e g p í m á s n k és válllt k i d á s á b n (Budpest, zászlónyánk. Délelőtt fél 11 V I I I., Bss u. 21.) jelent meg, ók belvási k. p l é b á n i á csk P M e g e n d e l h e t ő án csendes szentmise lesz, m j d H cke Dezső könyvkeeskedé után S z é c h e n y i téen délelőtt sében. 11 ó k kezdődik z ünnepély. Az O s z á g s E i n ö k é g e t Ketész Elemé lelnök képviseli és ő vtj fel zászlót. D é l u t á n vidékől ékező h d v i s e l t e k z esztegmi bjtásk k l u z l á s mellett megtekinthetik E s z t e g m nevezetességeit, e l s ő s b n v i lághíű á s t á s k t, Bzilikát, kincstt, keesztény m u z e umt. A m á j u s h ó n p t minden esztendőben ünneppé vtj Budpesti N e m z e t k ö z i V á s á. A mf gzdsági élet e ngy I iségü eseményével fgll kzik Reklámélet uj szám, melynek vezécikkét Ébe Antl, B, N. V. elnöke i t. Bud pest vásá*, Mgyszág vgy fél Euóp*, A v á s á Ít ln tővényei* címen neves s z k íók tágylják vásá f n t s kédéseit. A j e l e n t é k e n y e n bőví teti szám tele vn fiss, eleven tipekkei, ötletekkel, t n á c s k k l, tilöfizetési egy éve 12 p e n g ő. Szekeszti: Blgh S á n d. K i dóhivtl: B u d p e s t V. Lipót köút 9. 4 F n t h c s zászlót szen telnek Ácsn. Az Oszágs Fnthcs S z ö v e t s é g á c s i f ö p itj hzfis céljink külső jezése jutttás é s bjtási ttás é z é s é n e k á p l á s c é l ul z á s z l ó s z e n t t l é s i ünnepséeiidez. A z ü n n e p s é g m íjus hó 17-én délelőtt 10 ó k lesz, ye íl k ö z s é g é s k ö n y é k beli fi vk f n t h c s i lázs in készülnek. A D u n áldzt. A Csillgeődnél f. h ó 6 - á n, szedán g j féfi hullát f g t k k i Dunából. A endői vizsgált ^ illpíttt, h g y D u n á l zt Aigne Feenc 24 éves ik s z á m z á s ú h j ó s s l z ns, kit gönyiii évkpitány ig, m i n t eltüntet, s z á g s n kees. A i g n e F e e n c D. G. T. l k l m z t t j vlt, l e g u t ó b b G ö nyün ttózkdtt. Vlószínűleg Gönyün éte véletlen bleset, hgy D u n á l d z t lett, met hullán külső n y m k t nem tláltk. D. Ehenfeld Hugó fő vs : A szépítő sebészetől, 11. népszeű k i d á s m s t jelent meg. A s z é p és h m n i k u s külső f k z ó d ó szeepe lét fennttásét v i v t t h c b n, m i n d e n e m b e b e n é l ő vágy z öök fitlság, de l e g l á b b z Megövidül hlászti t i l l m. A földmivelésügyi m i niszte endeletet dtt k i h lászti tillm szbályzásáól. A k á b b i endelkezések szeint ápilis t ó l május i g tils hlászt. A miniszte uj en deletében z idén t i l l m csk négy héte s z ó ', május 3 án kezdődött é s 3 0 ávl véget é. E endelet lól kivételt képez D u n á n k z s z á g h t á t l k t ó szksz, m e l y e nézve z á l t láns hlászti tillmt teljes e g é s z é b e n felfüggesztette. KETTER ÉTTERMEI B U D A, X I. H t h y Miklós ut 4 8. S z é p é s kellemes k e t h e l y i s é g e i b e n esténként és ü n n e p n p k n d é l b e n is zlegeszegi H O R V Á T H R E Z S Ő es c i g á n y z e n e k muzsikál. Dehe söök. Fjbk. Elismet jó knyh. A K t l i k u s S z e m l e mst megjelent májusi s z m á b n Seédi j u s z t i n i á n bibs-hecegpinids emlékezik m e g vát l n u l e l h u n y t T u i Béláól, k i hám even keesztül állt f lyóit élén. Figyelememéltó t nulmánybn fgllkzik S i m n S á n d zzi h z á n k b is á t csptt szellemi ámlttl, mely észben keeszténység k i kpcslásávl klsszikus göögséghez kivn vissznyúlni z uj e m b e - i d e á l é t. Egész s más cikk, könyvismetetések, szépidlmi é s művészeti szem lék, külföldi b e s z á m l ó k l v s htók m é g f l y ó i t b n, m e lyet Szent István T á s u l t d k i. É v i előfizetési á 10 p e n g ő. A psti fglmbn Ájegyzék" néven uj n y m ttványfjt endszeesítettek. F l y ó évi m á j u s hó 1-tól b e l földi f g l m b n pst Á j e g y z é k " néven u j nymttvány fjt endszeesített é s ezzel keeskedők ájegyzékeinek szét küldését jelentékenyen lcsóbbá tette. Ppíszlvéták kphtók : HACKER DEZSŐ könyv- és ppikeeskedésében. 5. ldl. BRIDGE G l m b j i n k világkiál lításn. A kis 1 lttenyésztők h á mévenként jönnek ö s s z e v i lág minden é s z é b ő l, h g y b m f i, g l m b, n y u l é s egyéb p ó j ó s z á g tenyésztése, g y ó g y kezelése, fjtkédés é s többi f n t s ügyekől tágyljnk. A legutóbbi világkngesszus és kiállítás R m á b n v l t. A z ideit Lipcsében, N é m e t s z á g b n t t ják m e g július hó t ő l, u g. 2-ig. A Mgy Glmbtenyész tők O s z á g s Egyesülete 300 db g l m b t állit k i L i p c s é ben, kmány támgtásávl. M i n t h g y kiállítás báki b e nevezhet, ezútn is felhívjuk tenyésztőket, hgy minél s z á msbbn jelentkezzenek v i lágkiállítás, mely nemzeti ü g y gyé emelkedett. Az édeklődők felvilágsításét fduljnk Mgy Glmbtenyésztők O szágs E g y e s ü l e t e elnökségének B u d p e s t X I V. Rksptk utc, h l m i n d e n k i díjtlnul kp u t utbigzitást. Gyógynövénygyüjtés. N é hány n p múlv megkezdődhet székífüviág, hásfviág s t b. gyógynövények gyűjtése, m e l y e k Gndviselés különös bölcses sége flytán m g y szikteü leteken ngy t ö m e g b e n é s kiváló m i n ő s é g b e n tlálhtók. A g y ó g y növénygyüjtés kisembeek számá néhány héten át elég j ó keeseti lehetőséget nyújtht, é p pen zét k ü l ö n ö s e n f l u s i nép szciális f e l k l á s é d e kében n e m s z b d f i g y e l m e n kí vül h g y n i ezt j ö v e d e l m i f ást sem. G y ó g y n ö v é n y e k g y ű j tése, száítás és étékesítése k é d é s é b e n é s z l e t e s tájékzttót szívesen d G y ó g y n ö v é n y t e melők é s Gyűjtők Szövetkezete Budpest, I V., Múzeum-köut Gzdsági szkkönyvs z t k. A m. k i. földmivelés ügyi m i n i s z t e g z d s á g i szk könyvsztt é s könyves ládát küldetett K m á m - Kppánmnst, tvábbá Á C S, Felsőgll, T k d, Mcs, Kcs, Könye, Szend, Ászá, é s Véteskethely k ö z s é g e k n e k. A községi e l ö l j á ó ságk kötelesek g n d s k d n i könyvek megfelelő elhelyezésé ől, u g y n t t k i kell függeszteni kezelési szbálvztt é s m i n d e n k i áltl könnyen h z z á f é h e t ő módn elhelyezni k ö n y v j e g y zéket, öömmel egisztáljuk fentieket, I I K T Í l k l m t d flu k ö z ö n s é g é n e k, hgy szktudását minden költség nélküi fejleszthesse. Fővási, npilpk Pesti Hilp egények, Töltőtllk, 25. s z. f e j t ö ő. Pikk A, K, 10, 2, Kő K, 2, Káó A, B, 2, Teff A, K, 3, 2, Észk - 05 (C ű - vc * Q c 3 2. űí j. í? O -C3 *Pu X H Pikk K Pél í, Q í & -CU u & H B, 3, Kő A, B, 9, 3, Káó 10, 8, 6, 4, Teff 6, 5, 4, N y u g t teff búbbl i n d u l, Dél 6 köt csinál m i n d e n e l l e n játékkl szemben. Ezen feldvány m e g f e j t ő j é nek egyik bidzsbátunk ismét feljánltt egy üveg j ó minőségű, sját temésű b t. A 2 3. sz. fejtöő megfej t é s e : Káó d á m indulásnál z első ütést k i kell e n g e d n i. A l e g e ő s e b b ellenjáték, h N y u g t kót flyttj, met elveszi z átmeneti lehetőséget, É s z k beüt z ásszl, kót l p, m j d kis teffet l p z s z t l n, újból k á ó l p á s é s egy tefflpás, z után h á m s z d u! A h m d i k duhivás N y u g t teff á s s z l, illetve k ö ö k k e l eldbási zvb j u t. Helyes megfejtést küldtek b e : D. Lengyel László ügyvéd, Lengyel A l b e t cégvezető, d. Slcsik László v. ljegyző, Szőnyi A n t l n y u g. lezedes, Fekete József, Gymti K á l y. A d i j, melyet Gymti Kály nyet, Hcke Dezső jándék, u g y n i t t átvehető. K e ü l e t i b i d g e v e s e n y. Mu'.t hó 25. és á n S p n b n m e g tttt dunántúli keületi b j n k ságbn észtvett Tttóvás cspt is és p e d i g elég szép e e d m é n n y e l : mindját z első fdulóbn legyőzte f v i t S z m b t h e l y i csptt, mely ket éven át vlt dunántúli bjnk, másdik fdulóbn pedig döntetlent ét el bjnkságt nyeő s p n i b i d z s k l u b cs ptávl szemben u g y, hgy másdik n p n má csk z d d i g két veeséget szenvedett s p n i b i d z s k s z i n ó csptávl kellett mékőznie. A z első np nehéz m é k ő z é s e i, melyek e g gel 4 óáig ttttk, n n y i k i meítették tti cspt tgjit, h g y vsánp teljesen p i h e n t eőkkel felvnuló spniktól vátlnul veeséget szenvedtek, így veseny v é g s ő e e d m é n y e következő lett : Divtlpk I-ső Spni Bidge Klub egy győzelem é s két döntetlen nel, 2 - i k é s 3 - i k egyfmán e g y g y győzelemmel, egy-egy d ö n tetlennel é s egy-egy v e e s é g g e l : S z m b t h e l y é s T t t ó v á s cs pt, végül 4 - i k s p n i K szinó cspt egy g y ő z e l e m m e l é s két v e e s é g g e l. kphtók Hcke Dezső ppikeeskedésében, Kmám. O s z á g s vidéki b i d g e v e s e n y. S p n és S z m b t h e l y cs pti felkéték T t t ó v á s csp- Hegedűhuk, Képeslpk, e

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer

termében talált az idén u j o t t h o n r a a szeretetkonyha, h o l az összes segítségre szoruló gyer X. évfolym 17. z á m 20 fillé Komáom, ápili 23. E L Ő F I Z E T É S I R E g é z éve Féléve 10 P. 5 P. Negyedéve 2'50 P, E g y e z á m á 20 HU. Megjelenik minden gy eemények z o m! édágábá keültünk. E u

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a

A r a 4 fillér. REGGELI UJSAG. Főszerkesztő é s ^ t u l a j d o n o s : Klin Béla. lyaítízatos, elvetett s o r s a Hóctezővásáhely J9I4. május 5. péntek. X * évfolym ÍÍ6. szám. 4 fllé. V Á S Á R H E L Y I REGGELI UJSG Független poltk Főszekesztő é s ^ t u l j d o n o s : S*eketf6ség kdóhvtl Kossötl-é. Telefont 87.

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám www.zdikkep.hu Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez,

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG

Ara 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Hódmezővásárhely, 94 október 20. kedd. X évfolym 3ŐÍ. szám. Ar 4 Mér. VÁSÁRHELYI GELI ÚJSÁG Független p o l i t i k i Ssetketztóség é. kidóliiv&tl Kossuti-tér. Telefon» 87. egyes sim ái 2 fillér, vsárnp

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben