HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)"

Átírás

1 Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából létrejött egyrészről a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Támogató), (székhelye:..., Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlaszáma:......, képviseletében eljáró személy neve:...), másrészről a(z).. (továbbiakban: Kedvezményezett), (székhelye/telephelye:....., adószáma:..., KSH számjele:..., számlavezető pénzintézet neve:..., bankszámlaszáma:..., cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:.., társadalombiztosítási törzsszáma:.. képviseletre jogosult személy neve:...), mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A szerződés tárgya 1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra az Flt a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. -ai, az Európai Közösséget létrehozó A hatósági szerződés szövegének ismertetése elsősorban a pályázók tájékoztatását szolgálja. A Támogató a szerződést e szövegminta szerint, az általa kialakított gyakorlat, szakmai szempontok és eljárási rend alapján kiegészítve, módosítva - a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés d) pontja alapján, saját hatáskörben - a vonatkozó jogszabályok és azok változásának figyelembevételével készíti el.

2 2 Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből (a továbbiakban: NFA) - pályázatot írt ki. Kedvezményezett azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, án(én) beérkezett pályázatát a nemzetgazdasági miniszternek, a Rendelet 18. (1) bekezdésben foglalt jogcímen, valamint a támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szerinti, értesítéssel közölt döntésével.. Ft, azaz Ft keretöszszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak - az abban meghatározottak szerint - a jelen hatósági szerződés megkötésére. A támogatás támogatástartalma: Ft. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a fent említett pályázatában foglaltak alapján, új munkahelyek létrehozásának támogatása céljából a jelen hatósági szerződés 1) pontjában szereplő támogatási összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett kizárólag a pályázatban megnevezett... régióban/megyében.településen telephelyen (megnevezése, címe) megvalósításra kerülő..... (támogatott projekt megnevezése) beruházási projektre fordíthatja. 3) A beruházási projekt megvalósításának nettó (ÁFA nélküli) összköltsége Ft, azaz.. forint, amelyből az NFA-ból támogatott beruházási rész a Kedvezményezett pályázatában is feltüntetett, és ennek alapján a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt épület, épületrész és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, felszerelések, technológiák és egyéb immateriális javak (a továbbiakban: tárgyi eszközök és immateriális javak).. Ft, azaz.. forint nettó összköltséget jelentenek. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a beruházás fenti támogatáson felüli forrását a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból biztosítja. 4) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a pályázat keretében támogatott beruházását év. hó napján megkezdi (megkezdte), és... év... hó... napjáig befejezi, és a támogatás folyósítására vonatkozó záró pénzügyi elszámolását legkésőbb év.. hó napjáig a Támogató részére benyújtja. A pályázatban szereplő beruházás megkezdésének minősül: építés esetén az építési munkálatok megkezdése, vagy a felszerelésnek a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése közül az, amelyikre korábban sor kerül. Befejezettnek minősül a beruházás, amikor a műszaki átadást követően a beruházás eredményeként végzett tevékenységhez a vállalkozás valamennyi szükséges szakhatósági engedélyt megkapott.

3 3 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósított új munkahelyekre a beruházás befejezését követő 90 napon belül - (amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától) -, legkésőbb, azaz év hó napjáig a pályázatában vállalt.. fő teljes munkavállalói létszámot felveszi, majd kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően ezt a létszámát, továbbá a pályázatában megjelölt - annak benyújtása előtti 12 hónapban a beruházással érintett telephely szerinti, a régióban található valamennyi telephelyén meglévő - fő létszámát külön-külön és együttvéve, azaz összesen fő munkavállalót munkaviszony keretében, éves átlagos statisztikai állományi létszámként kimutatva 1 év.... hó... napjáig folyamatosan továbbfoglalkoztatja. (Amennyiben a pályázó az NFA terhére meghirdetett korábbi, foglalkoztatási kötelezettséggel járó bármilyen pályázat keretében vállalt a régióban, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, akkor az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.) Az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számíthatók be a rokkantsági, baleseti rokkantsági, valamint öregségi nyugdíjban részesülő személyek, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. Ez alól kivételt képeznek a Magyarország által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek. 6) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő létszámfeltöltés során a.. kirendeltség/ek által kiközvetített. fő álláskereső személyt, azon belül. fő roma személyt / egyéb célcsoporthoz 2 tartozó személyt alkalmaz. A kedvezményezett ezen időszak alatt nem köteles mindvégig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. Amennyiben az álláskereső, illetve a roma személyek alkalmazása bármilyen oknál fogva nem valósul meg, a Kedvezményezett a vállalt létszámot nem álláskereső személyek köréből is feltöltheti, azonban az e jogcímen odaítélt támogatást nem veheti igénybe, ideértve azt az esetet is, ha a Támogató nyilvántartásában nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő, illetőleg az e jogcímen korábban igénybevett támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben vissza kell fizetnie. A roma munkavállalók foglalkoztatásának megkezdésekor a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlásával a foglalkoztatni kívánt személyre vonatkozóan, névre szólóan 3. Amennyiben a foglalkoztatottra vonatkozóan ilyen dokumentummal a Kedvezményezett nem rendelkezik, úgy az arra a személyre igénybe vett kiegészítő támogatás a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszakövetelésre kerül. 7) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházási projekt keretében megvásárolt, NFA-ból támogatott tárgyi eszközök és immateriális javak segítségével létrehozott kapacitást az eredeti foglalkoztatási céloknak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig, azaz. év hó napjáig fenntartja és működteti. Ez a kötele- 1 A számítás módjára a pályázati dokumentáció - útmutató - tartalmazza az aktuális részletes szabályokat. 2 A célcsoportok az aktuális pályázati felhívásban foglaltak szerint változhatnak. 3 Az igazolás módja az aktuális pályázati felhívás és az ott meghatározott célcsoport függvényében változhat.

4 4 zettsége Kedvezményezettnek akkor szűnik meg, amikor a Támogatót a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészítendő záróbeszámolóban tájékoztatja, és azt a Támogató elfogadja. 8) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint jár el. II. A támogatás összege és felhasználásának feltételei 1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek a projekt megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az NFA-ból támogatható beruházás-rész teljes nettó összköltségének..%-a, de legfeljebb Ft, azaz... forint összegben. Amennyiben a projekt összköltsége csökken, a támogatási összeg megfelelő arányban csökkentésre kerül. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatott projekt részét képező - jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett - tárgyi eszközök, valamint az egyéb immateriális javak közül a szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how beszerzési, illetve előállítási költségeinek fedezetére használhatja fel, a számviteli jogszabályoknak megfelelően, igazodva a pályázatban részletezett projekt költségvetési összetételéhez. 3) Kedvezményezett a támogatott beruházás költségeit a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból fedezi. Ha a támogatott beruházás a fenti költségelőirányzatnál alacsonyabb összegben valósul meg, Kedvezményezett a támogatás összegét a költségcsökkenéssel arányosan használhatja fel, az esetleges költségtöbbletet pedig további saját forrásból fedezi. 4) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha igazolja a beruházáshoz szükséges valamennyi forrás meglétét (más előirányzat döntése, tulajdonosi hitel, további bankhitel, saját forrás megnövelése stb.). 5) A beruházási projekt megvalósítására Kedvezményezett az NFA-ból nyújtott támogatást a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő ütemezésben veszi igénybe, de legkésőbb a beruházás befejezését követő 15 napig, de legkésőbb november 30-ig elszámol. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a I/4. pontban szereplő jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Támogató a szerződéstől elállhat. 6) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett e hatósági szerződésből adódó kötelezettségei teljesítésének biztosítékául jelen hatósági szerződés.-. sz. mellékletei szerinti a(z). Pénzintézet által a támogatási összeg %-ának erejéig kibocsátott feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy a(z). a támogatási összeg %-ának erejéig vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesi kötelezvény, vagy a(z) (ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma) ingatlanra vonatkozóan a Szerződő Felek között létrejött, a támogatás összegének %-a erejéig megkötött jelzálog szerződés szol-

5 5 gál. A biztosítékot Kedvezményezettnek a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészített záróbeszámoló Támogató általi elfogadásának napjáig (pl. a I/7 pontban rögzített működtetési és fenntartási kötelezettség időpontja, plusz 60 nap) kell rendelkezésre bocsátani, amelyre jelen hatósági szerződés aláírásával a Kedvezményezett kötelezettséget vállal. A hatósági szerződés hosszabbításánál a fedezet időtartamát is hosszabbítani kell. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékra végrehajtási jog kerül bejegyzésre, és helyette 30 napon belül nem biztosít olyan fedezetet, amelyet a Támogató elfogad, ez a hatósági szerződés megszegésének minősül, a Támogató a szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a megítélt támogatást visszaköveteli az Flt. 21. (4) bekezdésének megfelelően. 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet felajánlani, amennyiben a vállalkozás január 1-je előtt működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. Kedvezményezett köteles valamennyi pénzintézeti számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a munkaügyi központhoz benyújtani. Ingóságra jelzálogjog 1 a pályázatban megjelölt, a támogatott projekt keretében beszerzett tárgyi eszközre alapítható (a többi fedezet valamelyikével, 200 %-os kapcsolt fedezetként), legalább 1 millió Ft egyedi értékű új gép, berendezés, műszaki eszköz terhelésével. 7) Kedvezményezett elfogadja, hogy a pályázat kezelésével, nyilvántartásával, a szerződéskötéssel, a teljesítés igazolásával, a támogatás folyósításával, a támogatás részbeni, vagy teljes esetleges visszakövetelésével, valamint a jelen hatósági szerződésből fakadó igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat - a minisztérium megbízásából - a Támogató látja el. 8) Kedvezményezett nyilatkozik az alábbiakról: a) A támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. b) A jelen hatósági szerződésben szereplő támogatással érintett beruházásához, létszámfejlesztéséhez -. Ft támogatási igényt nyújtott be 20 év.hó napján a(z)....-hoz, illetve.. szervezettel számon..ft összegre támogatási szerződést kötött, vagy - nem nyújtott be más állami forrásra támogatási igényt. (Valamelyik alpont törlendő, illetve az első alpontban többféle állami támogatás esetén külön-külön meg kell adni minden egyes támogatás adatait.) c) Nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 1 A támogatás folyósításának feltétele a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése/zálogjog közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyzése.

6 6 d) Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs. e) Tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén támogatás nem folyósítható, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. (3) bekezdés alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. f) Tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység meg valósítási helye, valamint a kedvezményezett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 5. (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható. g) Tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a köztartozás összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, melyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. h) Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben előírt követelményeknek, valamint e rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. i) Az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, továbbá az Ávr. 82. szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti. 9) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen hatósági szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok együttes és hiánytalan átadása Támogató részére: a) Kedvezményezett a projekt megvalósításához, valamint az általa végzett tevékenység végzéséhez szükséges jogerős hatósági engedély(ek) másolata, b) bankhitel, valamint más állami támogatás igénybevétele esetén ezen források rendelkezésre állását igazoló okmányok - állami támogatás esetén a támogatás odaítélését igazoló dokumentumok, bankhitel esetén a pénzintézettel megkötött hitelszerződés - másolata, c) a pályázat 1. sz. adatlapján a Kedvezményezett által feltüntetett valamennyi pénzintézetnél vezetett bankszámla számát tartalmazó, jelen hatósági szerződéshez csatolt 6. sz. melléklet,

7 7 d) álláskereső személy(ek) felvétele esetén a felvétel ütemezéséről szóló, Kedvezményezett által kitöltött, és a munkaügyi kirendeltségen leadott munkaerőigény bejelentő nyomtatvány másolata 1, e) felhatalmazói nyilatkozat beszedési megbízásra. 10) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen hatósági szerződés hatálya alatt együttműködik Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben a hatósági szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, b) a jelen hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő többletlétszámot a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében foglalkoztatja, c) a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, és haladéktalanul írásban jelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben, a pályázati célok megvalósításában változás következik be (amennyiben ez tervezhető, vagy várható, előzetes jelzés alapján a Támogatót értesíteni szükséges), d) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen hatósági szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd vagy felszámolási, adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás indul, e) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett, f) jelen hatósági szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, összevonás, megszűnés), g) az adólevonási jogában bekövetkezett változást Támogatónak haladéktalanul írásban bejelenti, h) nyilatkozik, hogy pénzforgalmának bonyolítására kizárólag a jelen hatósági szerződéshez mellékletként csatolt 6. sz. melléklet szerinti pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre, illetve vállalja, hogy újabb bankszámla/bankszámlák nyitása esetén annak/azok számlaszámát, illetőleg a bankszámla megszűnését a Támogatónak 3 napon belül írásban bejelenti. 11) Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a) a támogatás rendeltetésszerű, illetve jelen hatósági szerződés szerinti felhasználását a minisztérium, Támogató vagy azok megbízottjai a jelen hatósági szerződés III. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze, b) amennyiben a Kedvezményezett a jelen hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a jelen hatósági szerződés IV/2. pontjában foglalt szankciókra kerül sor, c) amennyiben a jelen hatósági szerződés I/5-6. pontjaiban szereplő számszerűen mérhető kötelezettségek valamelyikét 100 % alatt, de 75 %-ot elérően teljesíti, a korábban folyósított támogatás arányos részét 2 köteles az előző pontban szereplő késedelmi pót- 1 A másolatot - a Ket. 36. (2) bekezdés alapján - a Támogató szerzi be az adott kirendeltségtől. 2 Amennyiben a pályázati felhívás és a hatósági szerződés tartalmaz a részleges teljesítésre szabályokat, a létszámcsökkenés miatt visszafizetendő arányos rész kiszámítása egy adott évre vonatkozóan úgy történik, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljes időszakát és a teljes támogatási összeget alapul véve kiszámított 1 új munkahelyre jutó éves átlagos támogatási összeg beszorzásra kerül a pályázatban vállalt létszámnövekedés és az adott évben ténylegesen teljesített létszámnövekedés közötti különbséggel. Amennyiben a működtetési, kapacitás-fenntartási kötelezettség megszegése miatt kerül sor részleges visszakövetelésre, illetve a teljesítés százalékos arányának meghatározására, az egy teljesített napra jutó támogatási összeggel kell kalkulálni. Ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt mindkét kötelezettség megszegése miatt kerül sor visszakövetelésre, a magasabb visszakövetelendő összeg terheli a kedvezményezettet, azaz a visszakövetelés duplázódást el kell kerülni.

8 8 lékkal növelt összegben visszafizetni. A foglalkoztatási kötelezettség esetében a részteljesítést évenként külön-külön kell betartani és vizsgálni. 12) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósításának egyéb szabályai a következők: a) a támogatás folyósítása teljesítésarányosan, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, forrásarányosan történik. A kifizetés legfeljebb a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési évre terjedhet ki. A Kedvezményezett különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget 1 igényelhet. Az előleg folyósításáról a Támogató mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a Támogató a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett anyagi biztosíték nyújtására köteles, úgy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt anyagi biztosíték rendelkezésre áll. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a Támogatónak, amennyiben nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre az előleg folyósításától számított három hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az előleg elszámolásának végső határideje a projekt befejezését megelőző hó 20. napja, de legkésőbb október 22. b) a záró pénzügyi elszámolás határideje a projekt befejezését - amennyiben a jelen hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósult, úgy a hatósági szerződés hatályba lépését - követő 15. nap. A záró pénzügyi elszámolás időpontjáig Kedvezményezett a jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint készíthet el részelszámolást. A záró pénzügyi beszámolóval együtt az elszámoláshoz át kell adni a tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat, c) Kedvezményezett a támogatást - a záró pénzügyi elszámolás vagy az azt megelőző részelszámolás(ok) keretében - a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen hatósági szerződéssel összhangban álló, Kedvezményezett nevére és címére szóló és a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli értesítés átvételét követően teljesített kifizetéseket igazoló eredeti költségszámlák, bizonylatok bemutatásával, illetve a kifizetéseket igazoló költségszámlák, bizonylatok alapján a jelen hatósági szerződésnek megfelelően veheti igénybe, d) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás folyósítása a jelen hatósági szerződés II/5. pontjában megjelölt ütemezés szerint szakaszosan történik, az előző két pontban rögzített elszámolás(oka)t követő 30 napon belül, Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással, e) Kedvezményezett a folyósításra vonatkozó igényét Támogató részére elszámoló lapon (8. sz. melléklet) nyújtja be, aki a teljesítést igazolja, majd a támogatás összegét Támogató részéről történő utalványozás alapján a kincstár folyósítja. Csak a pályázatban előzetesen szereplő és a hatósági szerződés mellékleteként csatolt beruházási költségvetéssel összhangban álló számlákat, bizonylatokat lehet elszámolás alapjaként figyelembe venni, f) a számlákon, bizonylatokon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét. Csatolni kell a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (az eredeti számlák mellé csatolni kell a számlánkénti 1 millió Ft vagy afeletti kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, illetőleg készpénzkifizetés esetén a pénztári kiadási és pénztári bevételi bizonylatok 1 Amennyiben a munkaügyi központ támogatási előleg folyósítását engedélyezi, ez a szöveg szerepeljen.

9 9 másolatát), a vállalkozói szerződéseket, a megrendeléseket, valamint a támogatási öszszeg igénybevételére bejelentett személy(ek) által aláírt rendelkező levelet. Építés esetén a benyújtott kivitelező számla alapján is történhet a kifizetés. 1 millió Ft vagy nagyobb összegű számlaérték esetén a pénzügyi bonyolítás csak átutalással lehetséges. g) a Támogató az elszámolás céljából benyújtott - a támogatott jogcímeknek megfelelően csoportosított - számla átvételét (benyújtását) a számla eredeti példányán aláírásával és bélyegzőjével igazolja, h) külföldi szállítók esetében a Kedvezményezett köteles a benyújtott számlákat hitelesen magyar nyelvre fordíttatni, i) Az elszámolás során, ha a benyújtott számla külföldi pénznemben lett kifizetve, a magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos (a számla teljesítési napján) érvényes napi árfolyam alkalmazandó. j) Kedvezményezett a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül a Támogató részére megküldi a befejezett beruházásokra vonatkozó üzembehelyezési dokumentáció, az állománybavételi bizonylatok másolatát. III. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy: a) a kétéves foglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül, 12 hónap elteltével - a foglalkoztatási helyzetről, létszámadatokról a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központ részére beszámolót készít. A munkaügyi központ a foglalkoztatási kötelezettség kezdő időpontjától számítva, évente, legkésőbb a lezárt teljes évet követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a kedvezményezett éves szinten teljesítette-e a vállalt foglalkoztatási kötelezettségét (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 10. sz. melléklet). b) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről, a támogatásból beszerzett (épített) tárgyi eszközökről, egyéb immateriális javakról az ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet, c) a beruházás befejezését követő létszámfeltöltéstől számított 30 napon belül beszámolót készít a támogatott projekt megvalósulásáról, kitérve a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletben részletezett költségek tényleges alakulására, a foglalkoztatás realizálódására, és azt a Támogató részére megküldi (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 9. sz. melléklet). d) a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül beszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 10. sz. melléklet) a jelen hatósági szerződésben támogatott feladat megvalósulásáról, a vállalt foglalkoztatási és egyéb kötelezettségek teljesüléséről, amelyet a Támogatónak megküld, e) a jelen hatósági szerződés I/7. pontjában szereplő 3 év leteltét követő 30 napon belül záróbeszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 11. sz. melléklet), amelyben tájékoztatást ad valamennyi vállalt kötelezettségének teljesítéséről, és azt a Támogatónak megküldi, f) Támogató által elvégzendő monitoring tevékenységhez az igényelt segítséget biztosítja.

10 10 2) Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a minisztérium, a Támogató, továbbá az általuk megbízott személyek, szervezetek, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozó - a pályázatban szereplő beruházással, a beruházás megvalósításának szabályszerűségével kapcsolatos - ellenőrzési jogosultságot biztosítja. 3) Kedvezményezett vállalja, hogy az állami költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel, a jelen hatósági szerződés keretében nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást az előző pontban szereplő személyek, szervezetek részére üzleti titok címén nem tagadja meg. 4) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg. IV. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen hatósági szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson, mulasztáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: a) a jelen hatósági szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül a hatósági szerződés teljesítése nem kezdődik meg, illetve a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, b) a jelen hatósági szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti, c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - különös tekintettel az Ávr. 66., 67., 72. -aiban foglalt adatokra - szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen hatósági szerződés kötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz, d) a jelen hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ezek közül a jelen szerződés I. fejezetének 3., 5., 6. vagy 7. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 75 % alatt teljesíti, e) a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását a jelen hatósági szerződés I/4. pontjában szereplő határidőre nem nyújtja be, f) az Ámr ában foglaltak közül legalább egy bekövetkezik, g) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató jelen hatósági szerződésben foglaltak szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy apportálja, vagy megterheli, h) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, i) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, j) a jelen hatósági szerződés III. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, k) a jelen hatósági szerződés II. fejezet 6. pontjában foglaltak bekövetkezése (végrehajtási jog kapcsán másik tehermentes ingatlant nem tudott biztosítani). 2) Amennyiben a Kedvezményezett a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, jelen hatósági szerződés a Ket. 77. (2) bekezdése alapján jogerős és végrehajtható határozatnak minősül.

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2012-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2013-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Hatályos: 2015. január 31-től, a 2015. január 1. után benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. FEBRUÁR Tájékoztató a Fiatalok Európája elnevezésű képzési- és információs börzéről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a Bethlen Gábor Alap terhére támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő Támogatási Szerződésekhez Hatályos: 2014. június 5. napjától Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2 P Á L Y Á Z A T a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő, mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából 1. Pályázati program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben