HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)"

Átírás

1 Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 21. -ában és 55. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából létrejött egyrészről a Fővárosi, Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (a továbbiakban: Támogató), (székhelye:..., Nemzeti Foglalkoztatási Alap lebonyolítási számlaszáma:......, képviseletében eljáró személy neve:...), másrészről a(z).. (továbbiakban: Kedvezményezett), (székhelye/telephelye:....., adószáma:..., KSH számjele:..., számlavezető pénzintézet neve:..., bankszámlaszáma:..., cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma:.., társadalombiztosítási törzsszáma:.. képviseletre jogosult személy neve:...), mint Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: I. A szerződés tárgya 1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) új munkahelyek létrehozásához elnyerhető támogatásra az Flt a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. -ai, az Európai Közösséget létrehozó A hatósági szerződés szövegének ismertetése elsősorban a pályázók tájékoztatását szolgálja. A Támogató a szerződést e szövegminta szerint, az általa kialakított gyakorlat, szakmai szempontok és eljárási rend alapján kiegészítve, módosítva - a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdés d) pontja alapján, saját hatáskörben - a vonatkozó jogszabályok és azok változásának figyelembevételével készíti el.

2 2 Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján - a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből (a továbbiakban: NFA) - pályázatot írt ki. Kedvezményezett azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, án(én) beérkezett pályázatát a nemzetgazdasági miniszternek, a Rendelet 18. (1) bekezdésben foglalt jogcímen, valamint a támogatásra vonatkozó pályázati felhívás szerinti, értesítéssel közölt döntésével.. Ft, azaz Ft keretöszszegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért a Szerződő Felek jogosultak - az abban meghatározottak szerint - a jelen hatósági szerződés megkötésére. A támogatás támogatástartalma: Ft. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató a Kedvezményezett számára a fent említett pályázatában foglaltak alapján, új munkahelyek létrehozásának támogatása céljából a jelen hatósági szerződés 1) pontjában szereplő támogatási összeg erejéig vissza nem térítendő támogatást nyújt, amelyet a Kedvezményezett kizárólag a pályázatban megnevezett... régióban/megyében.településen telephelyen (megnevezése, címe) megvalósításra kerülő..... (támogatott projekt megnevezése) beruházási projektre fordíthatja. 3) A beruházási projekt megvalósításának nettó (ÁFA nélküli) összköltsége Ft, azaz.. forint, amelyből az NFA-ból támogatott beruházási rész a Kedvezményezett pályázatában is feltüntetett, és ennek alapján a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt épület, épületrész és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, műszaki berendezések, gépek, felszerelések, technológiák és egyéb immateriális javak (a továbbiakban: tárgyi eszközök és immateriális javak).. Ft, azaz.. forint nettó összköltséget jelentenek. A Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a beruházás fenti támogatáson felüli forrását a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból biztosítja. 4) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a pályázat keretében támogatott beruházását év. hó napján megkezdi (megkezdte), és... év... hó... napjáig befejezi, és a támogatás folyósítására vonatkozó záró pénzügyi elszámolását legkésőbb év.. hó napjáig a Támogató részére benyújtja. A pályázatban szereplő beruházás megkezdésének minősül: építés esetén az építési munkálatok megkezdése, vagy a felszerelésnek a kedvezményezett által első alkalommal, jogilag kötelező erejű kötelezettségvállalással történő megrendelése közül az, amelyikre korábban sor kerül. Befejezettnek minősül a beruházás, amikor a műszaki átadást követően a beruházás eredményeként végzett tevékenységhez a vállalkozás valamennyi szükséges szakhatósági engedélyt megkapott.

3 3 5) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházás keretében megvalósított új munkahelyekre a beruházás befejezését követő 90 napon belül - (amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától) -, legkésőbb, azaz év hó napjáig a pályázatában vállalt.. fő teljes munkavállalói létszámot felveszi, majd kötelezettséget vállal arra, hogy ettől az időponttól kezdődően ezt a létszámát, továbbá a pályázatában megjelölt - annak benyújtása előtti 12 hónapban a beruházással érintett telephely szerinti, a régióban található valamennyi telephelyén meglévő - fő létszámát külön-külön és együttvéve, azaz összesen fő munkavállalót munkaviszony keretében, éves átlagos statisztikai állományi létszámként kimutatva 1 év.... hó... napjáig folyamatosan továbbfoglalkoztatja. (Amennyiben a pályázó az NFA terhére meghirdetett korábbi, foglalkoztatási kötelezettséggel járó bármilyen pályázat keretében vállalt a régióban, és ez a létszám nagyobb, mint a jelen pályázat benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszáma, akkor az érvényben lévő foglalkoztatási kötelezettségét kell meglévő éves létszámnak tekinteni.) Az átlagos statisztikai állományi létszámba nem számíthatók be a rokkantsági, baleseti rokkantsági, valamint öregségi nyugdíjban részesülő személyek, továbbá azok a külföldi állampolgárok, akiknek foglalkoztatásához munkavállalási engedély szükséges. Ez alól kivételt képeznek a Magyarország által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó személyek. 6) Kedvezményezett vállalja továbbá, hogy az előző pontban szereplő létszámfeltöltés során a.. kirendeltség/ek által kiközvetített. fő álláskereső személyt, azon belül. fő roma személyt / egyéb célcsoporthoz 2 tartozó személyt alkalmaz. A kedvezményezett ezen időszak alatt nem köteles mindvégig ugyanazokat a munkavállalókat alkalmazni, de a helyükre ugyanolyan státusú személyeket kell felvenni. Amennyiben az álláskereső, illetve a roma személyek alkalmazása bármilyen oknál fogva nem valósul meg, a Kedvezményezett a vállalt létszámot nem álláskereső személyek köréből is feltöltheti, azonban az e jogcímen odaítélt támogatást nem veheti igénybe, ideértve azt az esetet is, ha a Támogató nyilvántartásában nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő, illetőleg az e jogcímen korábban igénybevett támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben vissza kell fizetnie. A roma munkavállalók foglalkoztatásának megkezdésekor a Kedvezményezettnek rendelkeznie kell a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlásával a foglalkoztatni kívánt személyre vonatkozóan, névre szólóan 3. Amennyiben a foglalkoztatottra vonatkozóan ilyen dokumentummal a Kedvezményezett nem rendelkezik, úgy az arra a személyre igénybe vett kiegészítő támogatás a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a Ket (3) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben visszakövetelésre kerül. 7) Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházási projekt keretében megvásárolt, NFA-ból támogatott tárgyi eszközök és immateriális javak segítségével létrehozott kapacitást az eredeti foglalkoztatási céloknak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig, azaz. év hó napjáig fenntartja és működteti. Ez a kötele- 1 A számítás módjára a pályázati dokumentáció - útmutató - tartalmazza az aktuális részletes szabályokat. 2 A célcsoportok az aktuális pályázati felhívásban foglaltak szerint változhatnak. 3 Az igazolás módja az aktuális pályázati felhívás és az ott meghatározott célcsoport függvényében változhat.

4 4 zettsége Kedvezményezettnek akkor szűnik meg, amikor a Támogatót a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészítendő záróbeszámolóban tájékoztatja, és azt a Támogató elfogadja. 8) Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint jár el. II. A támogatás összege és felhasználásának feltételei 1) Támogató vállalja, hogy Kedvezményezettnek a projekt megvalósításához vissza nem térítendő támogatást nyújt. Az NFA-ból támogatható beruházás-rész teljes nettó összköltségének..%-a, de legfeljebb Ft, azaz... forint összegben. Amennyiben a projekt összköltsége csökken, a támogatási összeg megfelelő arányban csökkentésre kerül. 2) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban megjelölt támogatási összeget Kedvezményezett kizárólag a támogatott projekt részét képező - jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletében feltüntetett - tárgyi eszközök, valamint az egyéb immateriális javak közül a szabadalmak, üzemeltetési licencek vagy szabadalmazott és nem szabadalmazott know-how beszerzési, illetve előállítási költségeinek fedezetére használhatja fel, a számviteli jogszabályoknak megfelelően, igazodva a pályázatban részletezett projekt költségvetési összetételéhez. 3) Kedvezményezett a támogatott beruházás költségeit a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében feltüntetett forrásokból fedezi. Ha a támogatott beruházás a fenti költségelőirányzatnál alacsonyabb összegben valósul meg, Kedvezményezett a támogatás összegét a költségcsökkenéssel arányosan használhatja fel, az esetleges költségtöbbletet pedig további saját forrásból fedezi. 4) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósítása csak akkor kezdhető meg, ha igazolja a beruházáshoz szükséges valamennyi forrás meglétét (más előirányzat döntése, tulajdonosi hitel, további bankhitel, saját forrás megnövelése stb.). 5) A beruházási projekt megvalósítására Kedvezményezett az NFA-ból nyújtott támogatást a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő ütemezésben veszi igénybe, de legkésőbb a beruházás befejezését követő 15 napig, de legkésőbb november 30-ig elszámol. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a I/4. pontban szereplő jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Támogató a szerződéstől elállhat. 6) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Kedvezményezett e hatósági szerződésből adódó kötelezettségei teljesítésének biztosítékául jelen hatósági szerződés.-. sz. mellékletei szerinti a(z). Pénzintézet által a támogatási összeg %-ának erejéig kibocsátott feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy a(z). a támogatási összeg %-ának erejéig vállalt feltétel nélküli és visszavonhatatlan készfizető kezesi kötelezvény, vagy a(z) (ingatlan megnevezése, címe, helyrajzi száma) ingatlanra vonatkozóan a Szerződő Felek között létrejött, a támogatás összegének %-a erejéig megkötött jelzálog szerződés szol-

5 5 gál. A biztosítékot Kedvezményezettnek a jelen hatósági szerződés III/1/e. pontja szerint elkészített záróbeszámoló Támogató általi elfogadásának napjáig (pl. a I/7 pontban rögzített működtetési és fenntartási kötelezettség időpontja, plusz 60 nap) kell rendelkezésre bocsátani, amelyre jelen hatósági szerződés aláírásával a Kedvezményezett kötelezettséget vállal. A hatósági szerződés hosszabbításánál a fedezet időtartamát is hosszabbítani kell. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékra végrehajtási jog kerül bejegyzésre, és helyette 30 napon belül nem biztosít olyan fedezetet, amelyet a Támogató elfogad, ez a hatósági szerződés megszegésének minősül, a Támogató a szerződést azonnali hatállyal felmondja, és a megítélt támogatást visszaköveteli az Flt. 21. (4) bekezdésének megfelelően. 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet felajánlani, amennyiben a vállalkozás január 1-je előtt működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt. Kedvezményezett köteles valamennyi pénzintézeti számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonhatatlan és a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnésének időpontjáig tartó, pénzforgalmi szolgáltatója részére megfelelő módon bejelentett felhatalmazó nyilatkozatot (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt) a hatósági szerződés megkötését megelőzően a munkaügyi központhoz benyújtani. Ingóságra jelzálogjog 1 a pályázatban megjelölt, a támogatott projekt keretében beszerzett tárgyi eszközre alapítható (a többi fedezet valamelyikével, 200 %-os kapcsolt fedezetként), legalább 1 millió Ft egyedi értékű új gép, berendezés, műszaki eszköz terhelésével. 7) Kedvezményezett elfogadja, hogy a pályázat kezelésével, nyilvántartásával, a szerződéskötéssel, a teljesítés igazolásával, a támogatás folyósításával, a támogatás részbeni, vagy teljes esetleges visszakövetelésével, valamint a jelen hatósági szerződésből fakadó igények érvényesítésével kapcsolatos feladatokat - a minisztérium megbízásából - a Támogató látja el. 8) Kedvezményezett nyilatkozik az alábbiakról: a) A támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. b) A jelen hatósági szerződésben szereplő támogatással érintett beruházásához, létszámfejlesztéséhez -. Ft támogatási igényt nyújtott be 20 év.hó napján a(z)....-hoz, illetve.. szervezettel számon..ft összegre támogatási szerződést kötött, vagy - nem nyújtott be más állami forrásra támogatási igényt. (Valamelyik alpont törlendő, illetve az első alpontban többféle állami támogatás esetén külön-külön meg kell adni minden egyes támogatás adatait.) c) Nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. 1 A támogatás folyósításának feltétele a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése/zálogjog közjegyzői nyilvántartásba történő bejegyzése.

6 6 d) Lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása nincs. e) Tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén támogatás nem folyósítható, illetve az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 52. (3) bekezdés alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - a Kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. f) Tudomásul veszi, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettjének megnevezése, célja, összege, a támogatott tevékenység meg valósítási helye, valamint a kedvezményezett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 5. (1)-(2) bekezdése szerinti érintettsége nyilvánosságra hozható. g) Tudomásul veszi, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a köztartozás összegét az állami adóhatóság adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja. A kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül. Az állami adóhatóság adatszolgáltatásának alapja a kedvezményezett adóazonosító száma, melyet a Kincstár megkeresése tartalmaz. Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. h) Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendeletben előírt követelményeknek, valamint e rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. i) Az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalja, továbbá az Ávr. 82. szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti. 9) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen hatósági szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok együttes és hiánytalan átadása Támogató részére: a) Kedvezményezett a projekt megvalósításához, valamint az általa végzett tevékenység végzéséhez szükséges jogerős hatósági engedély(ek) másolata, b) bankhitel, valamint más állami támogatás igénybevétele esetén ezen források rendelkezésre állását igazoló okmányok - állami támogatás esetén a támogatás odaítélését igazoló dokumentumok, bankhitel esetén a pénzintézettel megkötött hitelszerződés - másolata, c) a pályázat 1. sz. adatlapján a Kedvezményezett által feltüntetett valamennyi pénzintézetnél vezetett bankszámla számát tartalmazó, jelen hatósági szerződéshez csatolt 6. sz. melléklet,

7 7 d) álláskereső személy(ek) felvétele esetén a felvétel ütemezéséről szóló, Kedvezményezett által kitöltött, és a munkaügyi kirendeltségen leadott munkaerőigény bejelentő nyomtatvány másolata 1, e) felhatalmazói nyilatkozat beszedési megbízásra. 10) Kedvezményezett kötelezi magát, hogy a jelen hatósági szerződés hatálya alatt együttműködik Támogatóval, illetve a megbízottjával, amelynek keretében a) haladéktalanul írásban közli Támogatóval, amennyiben a hatósági szerződésben rögzített időbeli ütemezés első határidejétől számított 60 napon belül a szerződés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, b) a jelen hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatással alkalmazásra kerülő többletlétszámot a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony keretében foglalkoztatja, c) a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használja fel, és haladéktalanul írásban jelenti, ha a támogatást megalapozó körülményeiben, a pályázati célok megvalósításában változás következik be (amennyiben ez tervezhető, vagy várható, előzetes jelzés alapján a Támogatót értesíteni szükséges), d) haladéktalanul írásban jelenti, ha a jelen hatósági szerződés fennállásának tartama alatt ellene csőd vagy felszámolási, adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás indul, e) haladéktalanul írásban jelzi, ha lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezett, f) jelen hatósági szerződésben foglalt kötelezettség fennállásáig Támogatót előzetesen tájékoztatja minden, a cég formáját, működését érintő fontos változásról (szétválás, egyesülés, összevonás, megszűnés), g) az adólevonási jogában bekövetkezett változást Támogatónak haladéktalanul írásban bejelenti, h) nyilatkozik, hogy pénzforgalmának bonyolítására kizárólag a jelen hatósági szerződéshez mellékletként csatolt 6. sz. melléklet szerinti pénzforgalmi jellegű bankszámlája(i) áll(nak) rendelkezésre, illetve vállalja, hogy újabb bankszámla/bankszámlák nyitása esetén annak/azok számlaszámát, illetőleg a bankszámla megszűnését a Támogatónak 3 napon belül írásban bejelenti. 11) Kedvezményezett tudomásul veszi, illetve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a) a támogatás rendeltetésszerű, illetve jelen hatósági szerződés szerinti felhasználását a minisztérium, Támogató vagy azok megbízottjai a jelen hatósági szerződés III. fejezetében foglaltak szerint ellenőrizze, b) amennyiben a Kedvezményezett a jelen hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, a jelen hatósági szerződés IV/2. pontjában foglalt szankciókra kerül sor, c) amennyiben a jelen hatósági szerződés I/5-6. pontjaiban szereplő számszerűen mérhető kötelezettségek valamelyikét 100 % alatt, de 75 %-ot elérően teljesíti, a korábban folyósított támogatás arányos részét 2 köteles az előző pontban szereplő késedelmi pót- 1 A másolatot - a Ket. 36. (2) bekezdés alapján - a Támogató szerzi be az adott kirendeltségtől. 2 Amennyiben a pályázati felhívás és a hatósági szerződés tartalmaz a részleges teljesítésre szabályokat, a létszámcsökkenés miatt visszafizetendő arányos rész kiszámítása egy adott évre vonatkozóan úgy történik, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljes időszakát és a teljes támogatási összeget alapul véve kiszámított 1 új munkahelyre jutó éves átlagos támogatási összeg beszorzásra kerül a pályázatban vállalt létszámnövekedés és az adott évben ténylegesen teljesített létszámnövekedés közötti különbséggel. Amennyiben a működtetési, kapacitás-fenntartási kötelezettség megszegése miatt kerül sor részleges visszakövetelésre, illetve a teljesítés százalékos arányának meghatározására, az egy teljesített napra jutó támogatási összeggel kell kalkulálni. Ha a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt mindkét kötelezettség megszegése miatt kerül sor visszakövetelésre, a magasabb visszakövetelendő összeg terheli a kedvezményezettet, azaz a visszakövetelés duplázódást el kell kerülni.

8 8 lékkal növelt összegben visszafizetni. A foglalkoztatási kötelezettség esetében a részteljesítést évenként külön-külön kell betartani és vizsgálni. 12) A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a támogatás folyósításának egyéb szabályai a következők: a) a támogatás folyósítása teljesítésarányosan, a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott számlák, kifizetést igazoló dokumentumok alapján utólag, forrásarányosan történik. A kifizetés legfeljebb a jelen hatósági szerződés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési évre terjedhet ki. A Kedvezményezett különösen indokolt esetben egy alkalommal támogatási előleget 1 igényelhet. Az előleg folyósításáról a Támogató mérlegelési jogkörben dönt. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a lehet, amelyet a Támogató a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a munkaadó részére. Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett anyagi biztosíték nyújtására köteles, úgy az előleg folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a megkövetelt anyagi biztosíték rendelkezésre áll. A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a Támogatónak, amennyiben nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre az előleg folyósításától számított három hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. Az előleg elszámolásának végső határideje a projekt befejezését megelőző hó 20. napja, de legkésőbb október 22. b) a záró pénzügyi elszámolás határideje a projekt befejezését - amennyiben a jelen hatósági szerződés megkötésének időpontjáig a projekt megvalósult, úgy a hatósági szerződés hatályba lépését - követő 15. nap. A záró pénzügyi elszámolás időpontjáig Kedvezményezett a jelen szerződés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint készíthet el részelszámolást. A záró pénzügyi beszámolóval együtt az elszámoláshoz át kell adni a tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat, c) Kedvezményezett a támogatást - a záró pénzügyi elszámolás vagy az azt megelőző részelszámolás(ok) keretében - a pályázathoz csatolt költségvetéssel és a jelen hatósági szerződéssel összhangban álló, Kedvezményezett nevére és címére szóló és a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló írásbeli értesítés átvételét követően teljesített kifizetéseket igazoló eredeti költségszámlák, bizonylatok bemutatásával, illetve a kifizetéseket igazoló költségszámlák, bizonylatok alapján a jelen hatósági szerződésnek megfelelően veheti igénybe, d) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a támogatás folyósítása a jelen hatósági szerződés II/5. pontjában megjelölt ütemezés szerint szakaszosan történik, az előző két pontban rögzített elszámolás(oka)t követő 30 napon belül, Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással, e) Kedvezményezett a folyósításra vonatkozó igényét Támogató részére elszámoló lapon (8. sz. melléklet) nyújtja be, aki a teljesítést igazolja, majd a támogatás összegét Támogató részéről történő utalványozás alapján a kincstár folyósítja. Csak a pályázatban előzetesen szereplő és a hatósági szerződés mellékleteként csatolt beruházási költségvetéssel összhangban álló számlákat, bizonylatokat lehet elszámolás alapjaként figyelembe venni, f) a számlákon, bizonylatokon Kedvezményezettnek aláírásával kell igazolni a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét. Csatolni kell a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat (az eredeti számlák mellé csatolni kell a számlánkénti 1 millió Ft vagy afeletti kifizetéseket igazoló banki átutalás bizonylatait, illetőleg készpénzkifizetés esetén a pénztári kiadási és pénztári bevételi bizonylatok 1 Amennyiben a munkaügyi központ támogatási előleg folyósítását engedélyezi, ez a szöveg szerepeljen.

9 9 másolatát), a vállalkozói szerződéseket, a megrendeléseket, valamint a támogatási öszszeg igénybevételére bejelentett személy(ek) által aláírt rendelkező levelet. Építés esetén a benyújtott kivitelező számla alapján is történhet a kifizetés. 1 millió Ft vagy nagyobb összegű számlaérték esetén a pénzügyi bonyolítás csak átutalással lehetséges. g) a Támogató az elszámolás céljából benyújtott - a támogatott jogcímeknek megfelelően csoportosított - számla átvételét (benyújtását) a számla eredeti példányán aláírásával és bélyegzőjével igazolja, h) külföldi szállítók esetében a Kedvezményezett köteles a benyújtott számlákat hitelesen magyar nyelvre fordíttatni, i) Az elszámolás során, ha a benyújtott számla külföldi pénznemben lett kifizetve, a magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos (a számla teljesítési napján) érvényes napi árfolyam alkalmazandó. j) Kedvezményezett a beruházás befejezésétől számított 30 napon belül a Támogató részére megküldi a befejezett beruházásokra vonatkozó üzembehelyezési dokumentáció, az állománybavételi bizonylatok másolatát. III. A támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése 1) Kedvezményezett a szerződéses kötelezettség teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében vállalja, hogy: a) a kétéves foglalkoztatási kötelezettség időtartamán belül, 12 hónap elteltével - a foglalkoztatási helyzetről, létszámadatokról a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központ részére beszámolót készít. A munkaügyi központ a foglalkoztatási kötelezettség kezdő időpontjától számítva, évente, legkésőbb a lezárt teljes évet követő 45 napon belül megvizsgálja, hogy a kedvezményezett éves szinten teljesítette-e a vállalt foglalkoztatási kötelezettségét (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 10. sz. melléklet). b) a támogatás felhasználásáról, a vállalt foglalkoztatási kötelezettség teljesüléséről, a támogatásból beszerzett (épített) tárgyi eszközökről, egyéb immateriális javakról az ellenőrzés lehetőségét biztosító elkülönített nyilvántartást vezet, c) a beruházás befejezését követő létszámfeltöltéstől számított 30 napon belül beszámolót készít a támogatott projekt megvalósulásáról, kitérve a jelen hatósági szerződés 1. sz. mellékletben részletezett költségek tényleges alakulására, a foglalkoztatás realizálódására, és azt a Támogató részére megküldi (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 9. sz. melléklet). d) a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül beszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 10. sz. melléklet) a jelen hatósági szerződésben támogatott feladat megvalósulásáról, a vállalt foglalkoztatási és egyéb kötelezettségek teljesüléséről, amelyet a Támogatónak megküld, e) a jelen hatósági szerződés I/7. pontjában szereplő 3 év leteltét követő 30 napon belül záróbeszámolót készít (a Támogató által rendelkezésre bocsátott minta alapján, 11. sz. melléklet), amelyben tájékoztatást ad valamennyi vállalt kötelezettségének teljesítéséről, és azt a Támogatónak megküldi, f) Támogató által elvégzendő monitoring tevékenységhez az igényelt segítséget biztosítja.

10 10 2) Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy a minisztérium, a Támogató, továbbá az általuk megbízott személyek, szervezetek, az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek részére a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozó - a pályázatban szereplő beruházással, a beruházás megvalósításának szabályszerűségével kapcsolatos - ellenőrzési jogosultságot biztosítja. 3) Kedvezményezett vállalja, hogy az állami költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel, a jelen hatósági szerződés keretében nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást az előző pontban szereplő személyek, szervezetek részére üzleti titok címén nem tagadja meg. 4) Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen hatósági szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadja meg. IV. A szerződésszegés és jogkövetkezményei 1) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen hatósági szerződés korábbi pontjaiba ütköző magatartáson, mulasztáson túl szerződésszegésnek minősül, ha: a) a jelen hatósági szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónapon belül a hatósági szerződés teljesítése nem kezdődik meg, illetve a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki, b) a jelen hatósági szerződésből adódó írásbeli bejelentési kötelezettségeit nem, vagy 30 napon túli késedelemmel teljesíti, c) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatás igénylését, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot - különös tekintettel az Ávr. 66., 67., 72. -aiban foglalt adatokra - szolgáltatott, vagy a pályázat során valótlan nyilatkozatot tett, illetőleg akár a jelen hatósági szerződés kötésekor, akár az elszámolások során vagy az ellenőrzéskor hamis adatokat szolgáltat, vagy valótlan nyilatkozatot tesz, d) a jelen hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, illetve ezek közül a jelen szerződés I. fejezetének 3., 5., 6. vagy 7. pontjaiban vállalt, számszerűen mérhető kötelezettségeit 75 % alatt teljesíti, e) a támogatás folyósítására vonatkozó pénzügyi elszámolását a jelen hatósági szerződés I/4. pontjában szereplő határidőre nem nyújtja be, f) az Ámr ában foglaltak közül legalább egy bekövetkezik, g) a támogatásból beszerzett eszközöket Támogató jelen hatósági szerződésben foglaltak szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja, vagy apportálja, vagy megterheli, h) a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat nem működteti, i) a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, j) a jelen hatósági szerződés III. fejezetében rögzített ellenőrzéseket akadályozza, k) a jelen hatósági szerződés II. fejezet 6. pontjában foglaltak bekövetkezése (végrehajtási jog kapcsán másik tehermentes ingatlant nem tudott biztosítani). 2) Amennyiben a Kedvezményezett a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, jelen hatósági szerződés a Ket. 77. (2) bekezdése alapján jogerős és végrehajtható határozatnak minősül.

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta)

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) Szerződésszám: HATÓSÁGI SZERZŐDÉS (minta) amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 76. -ában, valamint a foglalkoztatás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 45. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 26-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei

A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei A szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzés támogatásának általános szerződési feltételei I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás:

1.1. Megnevezése (neve): 1.2.2. Pályázó szervezeti-működési formája: 1.2.2.1. Szervezeti formán belüli bontás: 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu P Á L Y Á Z A T I A D A T

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A.../2010. (XII..) KORM. RENDELET 9. -ÁBAN MEGHATÁROZOTT, ÁTMENETI INTÉZKEDÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen:

A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A MUNKAHELYMEGŐRZÉS TÁMOGATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE

ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ L TÁMOGATOTTAK RÉSZÉRE 2015. február 12-étől érvényes adatlap (V1) Azonosító: AN NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu ADATLAP A MINISZTERI KERETBŐ

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ FONTOS TUDNIVALÓK Jelen pályázat keretében a pályázati felhívásban szereplő szakképzésekben résztvevők elméleti és gyakorlati képzési költségeinek, a tananyagnak és a szakmai vizsga

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

KÉRELEM. az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez KÉRELEM az Első munkahely garancia program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai: - (ha a munkaadó szervezet) Neve:... Címe (székhelye):.... Telephelye:... Adószáma:...

Részletesebben

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító:

a családi és utónév: születési család és utónév: anyja neve születési családi és utónév: szül-i hely és idő: lakcím:.., személyi azonosító: JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA amely létrejött A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely, cím: 1062 Budapest Bajza u. 31.) (adószám: 19019233 1-42, törzsszám: 19019233, statisztikai azonosító:19019233

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése, versenyképességük

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. december 17-ei rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés a Vas- és Villamosipari

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám:1292/2010. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Női és a Férfi Átmeneti Szálló akadálymentesítésére vonatkozó hatósági

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan

Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan 1. számú melléklet Biztosíték felajánlási nyilatkozat az utófinanszírozásra vonatkozóan Kérjük a választott biztosítéknak megfelelő pontot kitölteni és a kitöltésre nem került részeket kihúzni. 1.) Zálogjog

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2013.

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 7. sz. melléklet HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések különösen: A közfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1

PÁLYÁZATI ADATLAP Iktatószám:.../2012. /... Kategória:... 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 1. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1.1 Alapadatok Pályázó megnevezése 1 Alapítás időpontja (év, hó, nap) - - Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: Adószám (8+1+2 jegyű): - - Fő tevékenység (TEÁOR) 2 : Számlavezető

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2013.(II.01.) rendelete a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III. 30.) rendelet módosításáról Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben