A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság az e.missio Fıvállalkozó és Szolgáltató Kft. (8800Nagykanizsa, Petıfi u A. lház. fszt. 3., képviseli: Dr. Borsai Ügyvédi iroda, Dr. Borsai Nelly ügyvéd, 1054 Budapest, Szemere u. 17. V/2., a továbbiakban: kérelmezı) által a Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdı tér 1., képviseli: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda, Dr. Balogh László Csaba ügyvéd, 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 5., a továbbiakban: ajánlatkérı) OCR projekt pályázat tanulmánytervének, kiviteli tervének és utótanulmányának elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérı megsértette a közbeszerzésekrıl szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntıbizottság ajánlatkérı eljárást lezáró döntését megsemmisíti. A Döntıbizottság ajánlatkérıt Ft, azaz kettıszázezer forint bírság megfizetésére kötelezi. A Döntıbizottság kötelezi az ajánlatkérıt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétıl számított 15 napon belül a Közbeszerzési Hatóság a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára fizesse be. Kötelezi a Döntıbizottság ajánlatkérıt, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 8 napon belül fizessen meg a kérelmezı részére Ft, azaz kettıszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek maguk viselik az eljárás során felmerült költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye.

2 2 A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a felperes belföldi székhelye (lakóhelye) szerint illetékes megyei/fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet az illetékes bírósághoz címezve, de a Döntıbizottságnál kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint a felek írásbeli és szóbeli nyilatkozatai alapján a következı tényállást állapította meg: Ajánlatkérı május 30-án küldte meg közvetlenül ajánlattevıknek a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást megindító felhívását a rendelkezı részben meghatározott szolgáltatás megrendelésére. Ajánlatkérı a részajánlat tételi, illetve alternatív ajánlat tételét kizárta. A felhívás II.2.1) pontja tartalmazta a teljes mennyiséget a következık szerint: Az OCR projekt pályázat tanulmánytervének, kiviteli tervének és utótanulmányának elkészítése során maradéktalanul figyelembe kell venni a Szlovénia-Magyarország határon Átnyúló Együttmőködési program keretében megvalósuló Fejlett környezetvédelmi technológiák megvalósítása és szabadban történı kreatív kutatás (OCR) címő SI-HU számú projekt minden szempontját, elıírását a program keretében Zalakaros város területén 162 db korszerő LED-es közvilágítási lámpaest beépítését kell elvégezni. A létesítési program terveinek és koncepciójának kidolgozása során a nemzeti jogszabályok elıírásait, az MSZ EN 13201/I-4. Útvilágítás címő szabvány illetve a vonatkozó MSZ szabványok elıírásait kell figyelembe venni. Az elosztói engedélyes és karbantartást végzı szervezetek illetve közvilágításra kötelezett igényeit a tanulmányban figyelembe kell venni, a készítés során velük egyeztetni kell a tanulmány koncepcióját. Ajánlatkérı tájékoztatott arról, hogy az eljárásfajta választása alapján a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. Az ajánlatkérı a felhívásban meghatározta, hogy a teljesítési határidı november 15. napja, az elıtanulmány elkészítése július 30., a tervek elkészítése augusztus 30. A felhívás k) pontjában az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatokat (kizáró okok) és a megkövetelt igazolási módokat, az l) pontban az alkalmasság

3 3 megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási módot határozta meg ajánlatkérı. Az ajánlatkérı a felhívás j) pontjában rögzítette, hogy az értékelés szempontja a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. Az m) pont szerint az ajánlattételi határidı június 13. napja. Az ajánlatkérı meghatározta az elsı tárgyalás idıpontját és a vonatkozó szabályokat, továbbá azt hogy a mőszaki tartalomról nem, csak a pénzügyi ajánlatról és a szerzıdéses feltételekrıl tárgyal. Az egyéb információk között tájékoztatott a további tartalmi és formai elvárásairól. Ajánlatkérı dokumentációt készített, mely általános útmutatót, az ajánlatok értékelésének szabályait, a feladat leírását, iratmintákat és szerzıdéstervezetet tartalmazott. A dokumentáció releváns elıírásai a következık: A pontban ajánlatkérı tájékoztatott arról, hogy egyösszegő nettó ajánlati árra kéri az ajánlatokat, forintban megadva. Az ajánlati áron felül az ajánlatkérıvel szemben csak az általános forgalmi adó érvényesíthetı, meghatározva az Áfa emelkedése vagy csökkenése esetén alkalmazandó eljárást. Ajánlattevı semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet váltakozó árra ajánlatot. Az ajánlati ár a szerzıdés idıtartama alatt nem emelhetı. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minıségi elvárások szerinti valamennyi költséget. Ajánlatkérı a szerzıdéstervezetben is megerısítette, hogy a tervezıi díj fix átalánydíj. A mőszaki specifikációban (dokumentáció 43. oldalától) határozta meg ajánlatkérı a részletes elvárásait. A tanulmányterv vonatkozásában rögzítette, hogy a helyszín felmérését el kell végezni, TR-körzetenként, utcánként, lámpahelyenkénti kimutatással az alábbiak szerint: úttestrıl: sávok száma szélessége burkolat fajtája. lámpaoszlopok: osztás köze elhelyezkedése (kiemelt szegély távolsága) típusa elrendezése

4 4 GPS koordinátái (geodéziai felmérés) lámpatestek: fénypontmagassága fénypont benyúlása ráhajlása GPS koordinátái (x;y;z) típusa teljesítménye elıtét típusa, fajtája fényforrások típusa képfelvétel a jellemzı lámpatestekrıl. Ajánlatkérı meghatározta ezt követıen az elvégzendı feladatokat. A feszültségszabályozással érintett TR körzetek lámpatesteit a táblázatban meg kell jelölni. A hálózati és végponti feszültség értékeit szabályozatlan állapotban, illetve szabályozás (dimmelés) alatti üzemmódban is meg kell mérni, értékeit meg kell adni. A tanulmányban el kell készíteni a lámpatestek teljesítményszabályozására, egyedi befolyásolására alkalmas korszerő vezérlési és szabályozási módot adó eszközök kommunikációs platformját és telepítési helyeit. Meg kell határozni a szükséges és elvégzendı szoftveres és hardveres feladatokat a kommunikációt biztosító és abban részt vevı szervereket, az üzemeltetés során elvégzendı feladatokat és folyamatokat. A kiviteli terv elkészítésével összefüggésben ajánlatkérı elıírta, hogy azt a Magyar Mérnöki Kamara tagságával és EN tervezıi jogosultsággal rendelkezı tervezı készítheti. Meghatározta e körben is részletes elvárásait, illetve az utótanulmány készítéssel összefüggı feladatokat. Az ajánlattételi határidıre a kérelmezı, a Tempo-Vill 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. és Profi-Vill 94 Kft. közös ajánlattevık nyújtottak be ajánlatot. A kérelmezı ajánlati ára Ft volt, a közös ajánlattevık Ftos ajánlati árat adtak meg. Ajánlatkérı ezt követıen megvizsgálta az ajánlatokat és hiánypótlást rendelt el mindkét ajánlattevıvel összefüggésben. Ajánlattevık pótolták a hiányokat. Ajánlatkérı június 22-én órakor lefolytatta az ajánlattevıkkel a tárgyalást. A végsı ajánlatok benyújtásának idıpontja június óra volt. Ajánlattevık nem módosították az ajánlati árukat.

5 5 Ajánlatkérı június 22-én a Kbt a alapján a kérelmezı tekintetében indokolást kért, mivel megállapította, hogy ajánlata aránytalanul alacsony árat tartalmaz. Ajánlatkérı közölte, hogy az anyagi fedezet mértéke Ft. Az ajánlati ár megalapozottsága tekintetében ajánlattevı kötelezettsége, hogy minden tényt, adatot, kalkulációt bocsásson ajánlatkérı rendelkezésére annak érdekében, hogy ajánlatkérı megfelelı mérlegelést követıen az ajánlati ár megalapozottságáról döntést hozhasson. Tájékoztatta ajánlatkérı a kérelmezıt arról, hogy olyan objektív alapú indokolást vehet figyelembe, amely különösen 1. a gyártási folyamat, vagy szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, 2. a választott mőszaki megoldásra, 3. a teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, 4. az ajánlattevı által ajánlott áru, vagy szolgáltatás eredetiségére, 5. a szolgáltatásnyújtás, vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelése, 6. az ajánlattevınek az állami támogatások megszerzésére való lehetıségére vonatkozik. Ajánlattevı azt is rögzítette az indokoláskérésben, hogy valamennyi ajánlattevıt ennek tényérıl egyidejőleg írásban értesítette. Az indokolás megadására ajánlatkérı június óráig adott kérelmezınek lehetıséget. Kérelmezı a fenti határidıig az alábbi indokolást adta: OCR projekt pályázat tanulmánytervének, kiviteli tervének és utó tanulmány készítése tárgyú közbeszerzési eljárásban Indoklásunkat a közbeszerzési eljárás mőszaki leírása alapján készítettük el. 1. Elıtanulmányterv készítése: Forint (nettó) mérnöknap napidíj (Ft/mérnöknap) összesen (Ft) - villamos hálózat mérése, helyszíni felmérés, fénytechnikai mérések, geodéziai felmérés Elıterv készítése: Forint (nettó) - egyeztetések, - szakfelügyeleti költség, - engedélyezések, - anyagköltségek,

6 - mőszerhasználat költsége, - dokumentáció készítése. - energetikai számítások elvégzése (modellezés). 6 Tervezés: Forint (nettó) - Magyar Mérnöki Kamara C mérnöki kategóriája alapján számított 18 mérnöknap díja. 3. Utótanulmány készítése: Forint (nettó) mérnöknap napidíj (Ft/mérnöknap) összesen(ft) - villamos hálózat mérése, fénytechnikai mérések, dokumentáció készítése, energetikai számítások (megtakarítási potenciálok ellenırzése) Mindösszesen: Forint (nettó) A fenti áraknál figyelembe vettük a korábban Zalakaros Város Önkormányzatának végzet fényáram szabályzás projekt keretén belül készült mérési dokumentumoknak a költségeit, amelyet akkor az önkormányzat a cég felé rendezett. Ennek mértéke megközelítıleg forint volt. Ezt nem kívántuk jelen ajánlatunkban érvényesíteni, viszont eredeti ajánlatunkat fenntartjuk. Ajánlatkérı az indokolás és a kérelmezı ajánlata alapján június 29-én kihirdette az eljárást lezáró döntését. E szerint az eljárás eredményes volt. Érvényes ajánlat a Tempo-Vill 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. és Profi-Vill 94 Kft. közös ajánlattevık ajánlata lett Ft+ÁFA ajánlati árral. Ajánlatkérı a kérelmezı ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján a következı indokokra tekintettel: A mérnök napidíj elmarad az elıtanulmány és utótanulmány készítése esetén a kívánatos C mérnök kategória MMK MÉDI által közzétett díjaitól, valamint a megadott mérnök óraszámok sem elegendıek a feladat teljesítéséhez. A fentiekre tekintettel az ajánlat aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, így az érvénytelen. Az ajánlatkérı döntése ellen a kérelmezı július 4-én nyújtott be elızetes vitarendezési kérelmet. Ebben kifogásolta az ajánlata érvénytelenségét megállapító ajánlatkérı döntést és kérte az összegezés módosítását és ajánlata érvényességének megállapítását. Ajánlatkérı az elutasító válaszát július 9-én küldte meg a kérelmezınek.

7 7 Ebben azt rögzítette, hogy a jogszabálynak megfelelıen vizsgálta az ajánlati árak megalapozottságát és megállapította, hogy a kérelmezı ajánlata 46 %-kal tért el a jogszabályban meghatározott feltételek alapján. Döntése során figyelembe vette a kérelmezı által benyújtott indokolást és álláspontja szerint a jelen eljárás alapján megkötendı szerzıdés teljesítéséhez nem lehet figyelembe venni a korábbi felmérések eredményeit, azokat minden esetben el kell végezni. Kérelmezı indoklása alapján a méréskehez kapcsolódó tevékenységek nem kerültek beárazásra, így az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmazott. Arra is utalt, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükség van legalább 1 fı D kategóriás mérnökre (irányító mérnök). A kérelmezı által megjelölt szakember feltehetıen ilyen irányító mérnök, azonban az ajánlatban és az indokolásban rögzített mérnök óradíj, illetve annak járulékai tekintetében a megajánlott ár nem nyújt fedezetet, így az ár a gazdasági ésszerőséggel nem egyeztethetı össze. Megjegyezte azt is, hogy az ajánlati árban rögzített mérnök napidíj a MÉDI napidíjhoz képest indokolatlanul alacsony. A kérelmezı által megajánlott 78 mérnöknap tekintetében arra mutatott rá, hogy valamennyi feladat teljesítéséhez legalább 100 mérnöknapra van szükség, ennél kevesebb idı alatt a feladat nem teljesíthetı. Kérelmezı ajánlati ára erre tekintettel sem egyeztethetı össze a gazdasági ésszerőséggel. Kérelmezı július 17-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, a Döntıbizottság hiánypótlást követıen a jogorvoslati eljárást július 27-én indította meg. A kérelmezı kérelmében az ajánlata érvénytelenné nyilvánítását kifogásolta, kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérı eljárást lezáró döntésének megsemmisítését, a felmerült költségekben ajánlatkérı marasztalását. Jogorvoslati kérelme az ajánlata álláspontja szerint jogsértı érvénytelenné nyilvánítására vonatkozott. Elıadta, hogy ajánlatkérı jogsértıen járt el akkor, amikor ajánlatát aránytalanul alacsony árra hivatkozással érvénytelenné nyilvánította. Hivatkozott arra a kérelmezı, hogy megvizsgálta a beszerzés tárgyát, az elvégzendı feladatokat és annak alapján kalkulált az ajánlati árával. Levezette, hogy B kategóriás árakkal számolva 30 napra vetítve Ft/mérnöknap árat határozott meg. Ez megfelel egyébként a C kategóriás díjszabásnak is, mivel 30 napra vetítve a két kategória közötti különbség nem éri el a MÉDI-ben meghatározott 67 %-os különbséget, tekintettel arra, hogy C kategóriával számolva a 67 %-os eltérés alsó határa Ft/mérnöknap. Az elıtanulmány és az utótanulmány összes ráfordított munkaideje 60 nap, és amennyiben ezt a 60 napot C kategóriás árral számolja, az ár Ft/mérnöknap. Az általa megajánlott Ft/mérnöknap ennek a kritériumnak is megfelel.

8 8 Kérelmezı rámutatott, hogy az ajánlatkérı érvénytelenséget megállapító indoka azért nem foghat helyt a MÉDI napidíjaival összefüggésben, mert a fentiek alapján is egyértelmő, hogy a 67 %-os eltérési határok között ajánlotta meg az ajánlati árát. A Magyar Mérnöki Kamara a díjazás tekintetében több tételt is meghatároz, amelyek magukban foglalják a szolgáltatást végzık bruttó munkadíját, adókat, a vállalkozói nyereséget, irodai költségeket, adminisztrációs, hardver és szoftver beszerzési és fejlesztési, kamarai tagdíjak és továbbképzés költségeit, utazási, felelısségbiztosítási, szolgáltatással járó tárgyalások költségeit, illetve a sokszorosítás költségeit, a dokumentáció kötelezı ismertetését, az átadásátvételi eljáráson való részvétel költségeit, a dokumentáció kötelezı megırzésének a költségeit. Utalt arra is, hogy az ajánlatkérı mind az elızetes vitarendezési kérelemre adott válaszában, mind pedig a jelen jogorvoslati eljárásban tett észrevételeiben pontatlanul nyilatkozott, több mindenre hivatkozott az ajánlata érvénytelenségének körében, de ezeket adatokkal, tényekkel nem támasztotta alá. A MÉDI-ben megjelölt óradíjakkal összefüggésben még arra is rámutatott, hogy ez álláspontja szerint egy alkalmazási lehetıség, csak egy kiindulási alap lehet az árak meghatározása tekintetében. Kifejtette, hogy nem tudja elfogadni ajánlatkérı azon álláspontját, hogy a teljesítéshez szükséges D kategóriás mérnök és hogy ajánlatkérı az elızetes vitarendezési kérelmére adott válaszában erre hivatkozott az ajánlata érvénytelensége tekintetében. Kérelmezı szerint a feladat alapján elegendı C kategóriás mérnök igénybevétele, továbbá bizonyos esetekben (gazdasági kérdések) nem is mérnök végzettség szükséges a teljesítéshez. Jelentıs különbséget látott abban, hogy az ajánlattevı egyéni vállalkozó, illetve társas vállalkozás. A társas vállalkozás esetén a teljesítésbe bevonni kívánt szakember, mint alkalmazott a társaságtól munkabért kap, és a társaság fizeti a kapcsolódó járulékokat, költségeket. A társas vállalkozás alapvetıen a piaci viszonyok alapján kalkulál az árral, amely a jelen gazdasági helyzetben nem a MÉDI-ben ajánlott árakhoz közelít. Az ajánlatkérı által kifogásolt 78 mérnöknappal történı számításával kapcsolatosan arra mutatott rá, hogy a beszerzés tárgya szerinti feladatok elvégzése körében nagy tapasztalattal rendelkezik, továbbá az ajánlatkérı részére az elmúlt évben egy fényáram szabályozási projektet valósított meg. Ennek keretében felmérési munkákat és dokumentumokat készített, amelyek a jelen eljárásban szintén az ajánlattevık feladatát képezik. A kérelmezı erre tekintettel nyilatkozta az indokolásában, hogy ennek árát ebben a közbeszerzési eljárásban nem kívánta ismételten érvényesíteni. Ez közel 2 millió forint. Hivatkozott arra a kérelmezı, hogy a tervezési szerzıdés IV.1.1) pontjában ajánlatkérı maga rögzítette, hogy az elıtanulmány elkészítésének határideje

9 július 30. Az összegezés június 29-én került megküldésre, a szerzıdéskötés legkorábbi idıpontja július 10., így maga az ajánlatkérı is 20 mérnöknappal számolt. Ezért álláspontja szerint ajánlatkérı indokolása alaptalan, hiszen kérelmezı erre a tanulmányra 30 mérnöknapot ajánlott meg. A tervezés körében a tervek elkészítésére ajánlatkérı augusztus 30. napját határozta meg, így ajánlatkérı döntéshozatali metódusára is figyelemmel kérelmezı 18 mérnöknappal számolt, amely álláspontja szerint reális idıtartam. Az összesen meghatározott mérnöknapok alapján kérelmezı álláspontja szerint elkészíthetı valamennyi tanulmány és a kiviteli tervdokumentáció. Erre tekintettel az általa megajánlott ajánlati ár nem minısíthetı a gazdasági ésszerőséggel ellentétesnek. Felhívta a figyelmet, hogy ajánlatkérı az elıírásai között sehol sem rögzítette, hogy a kérelmezı által korábban elvégzett felmérési munkák eredményei, az ezeket megalapozó adatok nem használhatóak fel. Ajánlatkérı jogsértıen járt el akkor, amikor azt nyilatkozta, hogy mivel jelen beszerzés részét képezi a korábbi felmérés teljes mértékben, így a kérelmezınek is teljes egészében el kell végeznie ezt a munkát, így az ára e körben erre a feladatra nem tartalmazott megajánlást. Utalt arra, hogy semmilyen módon nem nyilatkozta azt, hogy adott esetben azokat a munkákat, feladatokat, amelyek a jelen teljesítéshez szükségesek, nem végzi el, így elıtanulmányterv elkészítéséhez kalkulált a lámpaoszlopok és lámpatestek GPS koordinátáinak meghatározásához szükséges költséggel. Ennek alátámasztására csatolta a Földmérı Kft. megkeresését árajánlat tekintetében. A kérelmezı elıadta, hogy a korábbi eljárásban a trafókörzeteket, a transzformátorokat kellett felmérnie. Meg kellett állapítania a teljesítmény a lámpatestek és lámpákkal összefüggésben, továbbá ehhez kapcsolódóan gazdaságossági számítást is kellett végeznie. Ez alapján ajánlatkérı által a tanulmánytervben meghatározottak közül az ajánlattételi dokumentáció 43. oldalának 1, 2, 3. és 4. francia bekezdését, a 44. oldalon 2. és 7. francia bekezdését jelölte meg akként, mint amit korábbi eljárás alapján ajánlatkérı részére teljesített. Ez alapján hangsúlyozta, hogy az ott szerzett adatai, tényei és megállapításai a jelen eljárás során is használhatóak, így kevesebb mérnöknapot és ehhez kapcsolódóan kevesebb költséget kell, illetıleg lehetett az ajánlati árában meghatároznia. A korábbi eljárással összefüggésben a teljes települést fel kellett mérnie annak megállapításához, hogy a lámpatesteket, lámpaoszlopokat hova érdemes telepíteni. Ezt azért hangsúlyozta a kérelmezı, mert a mostani feladat a teljes településre vonatkozik és a kérelmezı a teljes településre vonatkozóan rendelkezik adatokkal. A kiviteli tervekkel összefüggésben arra utalt, hogy az alaprajzok is rendelkezésére állnak, ennek felhasználására is lehetısége van.

10 10 Összefoglalva a kérelmezı kijelentette, hogy a teljes mőszaki tartalomra adta meg az ajánlatát és az ajánlati árát, álláspontja szerint a közpénzek ésszerő felhasználásának elve is az általa benyújtott ajánlat megfelelıségét támasztja alá. Ajánlatkérı kérte az álláspontja szerint alaptalan kérelem elutasítását. Elıadta, hogy álláspontja szerint vitathatatlan volt az a tény, hogy a kérelmezı ajánlati ára aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott. Ennek alapján indokolást kért a kérelmezıtıl, amelybıl kiderült a számára, hogy a kérelmezı nem kíván elvégezni valamennyi, a mőszaki specifikációban meghatározott feladatot. A MÉDI-ben meghatározott díjnál alacsonyabb munkadíjjal számolt, illetve a teljesítéshez szükséges idıigényhez képest rövidebb idı alatt kívánja a szerzıdést teljesíteni. Ezek alapján megállapította kérelmezı ajánlati árával összefüggésben, hogy az nem egyeztethetı össze a gazdasági ésszerőséggel, ezért az ajánlatot a Kbt. 69. (5) bekezdése, illetve a Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen. Ajánlatkérı arra mutatott rá, hogy a korábbi felmérések eredményeinek figyelembe vétele azért nem fogadható el, mert álláspontja szerint a jelen beszerzés tárgya és a korábbi közbeszerzési eljárás alapján szeptember 12. napján megkötött szerzıdés tárgya nem azonos. A jogorvoslati eljárásban érintett beszerzés tárgya szerinti felmérés szélesebb körő, továbbá elıírása alapján a felméréseket teljes körően meg kell ismételni. Ajánlatkérı álláspontja szerint tehát sem a beszerzés tárgya (geodéziai felmérés, z magassági koordináták meghatározása, stb.) sem a területi eltérések miatt nem használhatóak fel a korábbi felmérések eredményei. A korábbi felmérésektıl eltelt idıszakban lámpaszám változás is bekövetkezett, így azt mindenképpen figyelembe kell venni a szerzıdés teljesítése során. Álláspontja szerint azért sem elegendı például, mert a korábbi teljesítéstıl számított idıszakban történhettek fentieken túlmenıen olyan változások, amelyek befolyásolják az elvégzendı feladatot. Kihangsúlyozta azt is ajánlatkérı, hogy a kérelmezı hivatkozása azért sem alapos, hiszen az ellenırzı mérésekkel összefüggésben is felmerülnek költségek, amelyekkel az ajánlati árban szintén kalkulálni kell és álláspontja szerint az ellenırzı mérések sem vesznek igénybe kevesebb idıt. A korábbi mérésekkel kapcsolatosan azt is elıadta az ajánlatkérı, hogy az akkori teljesítéshez kapcsolódóan megszerezte a szellemi tulajdonjogot az ott elvégzettekre, a felhasználás jogát, így az akkori eredmények ajánlatkérı rendelkezésére állnak. Amennyiben azokat fel kívánta volna használni, azt mindenféle korlátozás nélkül megtehette volna. Ehhez képest azonban akként döntött, hogy teljesen új felmérést kell ebben a közbeszerzési eljárásban elvégezni, így a korábbi eredmények nem vehetık figyelembe.

11 11 Utal arra is, hogy a területi lefedettség sem teljesen azonos a két feladat vonatkozásában, így a kérelmezı hivatkozása nem volt alapos az ajánlati ár csökkenése, illetve csökkentése körében. Kifejtette, hogy az ajánlattevık a közbeszerzési eljárás során sem a felhívás, sem a dokumentáció vonatkozásában nem terjesztettek elı jogorvoslati kérelmet, így ajánlatukat, annak mőszaki tartalmát ennek megfelelıen kellett összeállítaniuk és benyújtaniuk. A mérnök napidíjával kapcsolatosan elıadta, hogy fenntartja azt az álláspontját, mely szerint a szerzıdés teljesítéséhez D kategóriás irányító mérnökre van szükség. Mindemellett a mőszaki leírásban rögzített valamennyi feladat teljes körő ellátására a kérelmezı által megajánlott ajánlati ár a C kategóriás mérnök minimális bérét sem fedezi. Levezette, ha a 78 mérnöknap leosztásra kerül 1 mérnöknapra vetítve, akkor a napi megajánlott ár Ft. Az indokolás szerint 1 mérnökkel számolt kérelmezı, ehhez képest pedig a tárgyaláson már több mérnökre is hivatkozott a teljesítés során. A MÉDI-ben rögzített 67 %-os eltérés a B és a C kategóriás mérnök között még fedezné a napi költséget, azonban mint ahogy a kérelmezı is elismerte, a feladat 1 mérnökkel nem teljesíthetı, hiszen a feladatokat 1 mérnök egymaga 78 mérnöknap alatt nem tudja teljesíteni. Ajánlatkérı is akként nyilatkozott a MÉDI-ben rögzített díjak tartalmával összefüggésben, hogy az szerinte is szuper bruttó ár, azaz minden költség, ami a teljesítéssel e tekintetben felmerülhet az abban kalkulálva van. A kérelmezı indokolását tüzetesen megvizsgálta és a 2. pontban rögzítettekkel összefüggésben azt állapította meg, hogy 18 mérnöknappal kalkulált a kérelmezı. A Döntıbizottság kérdésére elıadta, hogy itt valóban lehetnek olyan költségek, amelyek nem a mérnök tevékenységéhez és a mérnök díjához kapcsolódik, de miután az aránytalanul alacsony árat kérelmezı más szempontból sem tudta megindokolni, nem kért további tájékoztatást. További kalkuláció alapján ajánlatkérı az indokolás pontjai alapján azt adta elı, hogy a fenti Ft-os napi mérnöki díjazás helyett Ft jön ki, amely tehát még inkább alátámasztja az aránytalanul alacsony ajánlati ár fennálltát. A kérelmezı által megajánlott 78 mérnöknappal összefüggésben elıadta, hogy maga a kérelmezı ismerte el azt, hogy nem a teljes mőszaki tartalomra adta meg az ajánlatát, így a 78 mérnöknap nem is lehet elegendı az általa elıírt teljes mőszaki tartalom megvalósítására. Egyéb érdekeltek a jogorvoslati eljárásban nem tettek észrevételt. A Döntıbizottság rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdésének idıpontjára tekintettel a jelen ügyben a május 30. napján hatályos Kbt. rendelkezései az irányadóak.

12 12 Kérelmezı a Kbt. Harmadik Rész nemzeti eljárásrend szabályainak alkalmazásával a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott. A Kbt a arról rendelkezik, hogy e rész szerint kell eljárni az ajánlatkérıknek az uniós értékhatárt el nem érı és egyben a nemzeti értékhatárokat elérı értékő közbeszerzések megvalósításakor, valamint szolgáltatási koncesszió beszerzése esetében. E rész szerinti eljárás alkalmazható továbbá olyan esetben, amelyre e törvény III. Fejezete azt lehetıvé teszi [18. (3) bekezdés; 19. (2) bekezdés]. A Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérı az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a ban foglalt eltérésekkel. A Kbt. kiemelt rendelkezései értelmében a rendelkezı részben megjelölt közbeszerzési eljárása során kérelmezıt a Kbt ban biztosított eltérésekkel az uniós eljárásrendben alkalmazandó szabályok kötik. A Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérı hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást az alábbi esetekben is indíthat az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. A Kbt (8) bekezdése szerint a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 100. (1) bekezdés nem alkalmazandó. Az ajánlatkérı a (7) bekezdés a) és c) pontjai szerinti esetben is köteles biztosítani a versenyt és legalább három ajánlattevıt ajánlattételre felhívni. A (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben olyan gazdasági szereplıknek kell ajánlattételi felhívást küldeni, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minısülnek vagy költségvetési szervek, és amelyek a szerzıdés teljesítésére való alkalmasság feltételeit az ajánlatkérı megítélése szerint feltehetıleg teljesíteni tudják. A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. (4) bekezdésében. A Kbt. 94. (1) bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérı az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minısített ajánlattevıkkel tárgyal a szerzıdés feltételeirıl. A Kbt. 95. (1)-(3) bekezdése a következıket tartalmazzák

13 13 (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - a 94. (4) bekezdés c)-d) pontja szerinti eljárás kivételével - ajánlattételi felhívás megküldésével, a 99. (2) bekezdése szerinti esetben tárgyalási meghívó megküldésével kezdıdik. (2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplık közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplı olyan gazdasági szereplıvel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérı nem küldött ajánlattételi felhívást. (3) Ha több ajánlattevı nyújthat be ajánlatot, az ajánlattételi felhívást egyidejőleg kell megküldeni az ajánlattevıknek. A Kbt. 96. (2) bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban nem kötelezı dokumentációt készíteni. Ha az ajánlatkérı nem készít dokumentációt, a szerzıdési feltételeket, a mőszaki leírást, építési beruházásnál az árazatlan költségvetést és adott esetben a nyertes ajánlattevık által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelményeket az ajánlattételi felhívásban köteles megadni. A (4) bekezdés szerint az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevı pedig az ajánlatához a tárgyalások befejezésének idıpontjától van kötve. Az ajánlattételi felhívásban az ajánlati kötöttség idıtartamát az ajánlatkérı nem határozhatja meg annak kezdetétıl (a tárgyalások befejezésétıl) számított harminc - építési beruházás esetén, valamint ha a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban elıírt folyamatba épített ellenırzés mellett folytatják le hatvan - napnál hosszabb idıtartamban. A Kbt a az alábbi szabályokat tartalmazza (1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérı két szakaszban végzi. (2) Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidıre benyújtott, ajánlati kötöttséggel nem terhelt (elsı) ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérı megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Már a tárgyalások megkezdését megelızıen köteles az ajánlatkérı megállapítani az ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen. Az ajánlatkérı az ajánlattételi felhívásban megjelölheti, hogy - a 97. (2) bekezdés a) és b) pontjára figyelemmel - a szakmai ajánlattal kapcsolatban melyek azok az elemek, amelyekrıl nem lehet tárgyalni, vagy melyek azok az elemek, amelyekrıl tárgyalni fog. A tárgyalások megkezdését megelızıen csak akkor lehet az ajánlat érvénytelenségét a szakmai ajánlat nem megfelelı volta miatt megállapítani, ha az olyan elemében tér el az ajánlattételi felhívásban és a

14 14 dokumentációban meghatározottaktól, amelyrıl az ajánlattételi felhívás szerint nem fognak tárgyalni. Az ajánlatot akkor is a tárgyalások megkezdését megelızıen érvénytelenné kell nyilvánítani, ha az ajánlattevı nem felel meg - vagy nem állapítható meg, hogy megfelel-e - a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, vagy ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetıség az ajánlat megfelelıvé tételére. Az ajánlatban foglalt egyéb nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos hiányokat a tárgyalások befejezéséig kell pótolni. (3) A tárgyalások befejezését követıen az ajánlatkérı megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Azon nyilatkozatokra, dokumentumokra vonatkozó hiányok, amelyeket az elsı ajánlattal kapcsolatban a tárgyalások befejezéséig kellett volna pótolni, ezt követıen már nem pótolhatóak. Az érvényes végleges ajánlatokat az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján értékeli. A Kbt. 74. (2) bekezdés a) pontja alapján az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. ]. A fenti rendelkezések szerint ajánlatkérınek a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az ajánlatok benyújtását követıen vizsgálnia kell, hogy azok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek. Ezen vizsgálat alapján ajánlatkérı köteles megállapítani az ajánlattevı szerzıdés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát, valamint ha az ajánlat kizáró ok fennállása miatt érvénytelen, illetve ha az ajánlat olyan okból érvénytelen, amellyel kapcsolatban a tárgyalások során vagy hiánypótlás keretében nincs lehetıség az ajánlat megfelelıvé tételére. Ezt követıen ajánlatkérınek az általa és a törvényben elıírt szabályok alapján meg kell kezdenie a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követıen a végleges ajánlatok benyújtásával beáll az ajánlati kötöttség és az ajánlatkérı megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérınek az elbírálás körében kötelezettsége annak vizsgálata is, hogy a benyújtott végleges ajánlatok szenvednek-e hiányban, hiányosságban, vagy szükséges-e felvilágosítás kérés, illetve az ajánlatokban fordult-e elı számítási hiba, vagy irreális ajánlati elem. Az utóbbi esetben ajánlatkérınek kötelezettsége annak vizsgálata, hogy az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz-e.

15 15 A Kbt a a következıkrıl rendelkezik (1) Az ajánlatkérı az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és errıl a kérésrıl a többi ajánlattevıt egyidejőleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerzıdés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a 71. szerint önállóan értékelésre kerül. (2) Az ár aránytalanul alacsony voltának megítélésekor az ajánlatkérı korábbi tapasztalataira, a közbeszerzést megelızıen végzett piacfelmérés eredményére vagy a közbeszerzést megelızıen a szükséges anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokra kell figyelemmel lenni. Köteles az ajánlatkérı az (1) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt - az (1) bekezdés szerinti - ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérı rendelkezésére álló - az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülı valamely eleme esetén az adott elemre esı - anyagi fedezet összegétıl. (3) Az ajánlatkérı az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyızıdni az ajánlati elemek megalapozottságáról. Ha az indokolás nem elégséges a megalapozott döntéshez, az ajánlatkérı írásban tájékoztatást kér az ajánlattevıtıl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlattevı kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelı mérlegelés eredményeként az ajánlatkérı döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. (4) Az ajánlatkérı figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen a) a gyártási folyamat, az építési beruházás vagy a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, b) a választott mőszaki megoldásra, c) a teljesítésnek az ajánlattevı számára kivételesen elınyös körülményeire, d) az ajánlattevı által ajánlott áru, építési beruházás vagy szolgáltatás eredetiségére, e) az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy f) az ajánlattevınek állami támogatások megszerzésére való lehetıségére vonatkozik. (5) Az ajánlatkérı köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetınek az indokolást. (6) A gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetınek minısül az indokolás különösen akkor, ha az ajánlati ár - a szerzıdés teljesítéséhez szükséges élımunka-ráfordítás mértékére tekintettel - nem nyújt fedezetet a külön jogszabályban, illetve kollektív szerzıdésben vagy a miniszter által az ágazatra,

16 16 alágazatra kiterjesztett szerzıdésben az eljárás eredményérıl szóló értesítés ajánlattevıknek történı megküldését megelızı egy éven belül megállapított munkabérre és az ahhoz kapcsolódó közterhekre. Az ajánlatkérı az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ezen irányadó munkabérekrıl is tájékoztatást kérhet az ajánlattevıtıl. (7) Amennyiben az ajánlati ár megalapozottságáról az (5) bekezdés szerinti döntés meghozatalához az szükséges, az ajánlatkérı összehasonlítás céljából a többi ajánlattevıtıl is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat. (8) Az ajánlatkérı az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban elızetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevıtıl, és ha az ajánlattevı nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerően szerezte. Az ezen okból érvénytelen ajánlatokról az ajánlatkérı köteles tájékoztatni - a Közbeszerzési Hatóságon keresztül - az Európai Bizottságot. A Kbt. 71. (1) bekezdése alapján az ajánlatkérı az eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az ajánlatok értékelési szempontját. A (2) bekezdés értelmében az ajánlatok értékelési szempontja a következı lehet: a) a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás, vagy b) az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása. Ajánlatkérınek a Kbt. szabályozásrendszere alapján kötelezı megvizsgálni az ajánlatokat abból a szempontból, hogy azok tartalmaznak-e irreális ajánlati elemet. A Kbt. 69. (1) bekezdése egyértelmően azt rögzíti, hogy ajánlatkérı köteles megvizsgálni az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat. Az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek az értékelési szempontok, így a Kbt. 71. (2) bekezdés a) és b) pontja szerint meghatározott legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás, illetve az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása. Az értékelési szempontok egyik alappillére az ajánlati ár. Ajánlatkérınek ezt minden esetben értékelnie kell akár akként, hogy csak ezt kívánja figyelembe venni, illetve akár akként, hogy az ár mellett további szempontokat is vizsgálni kíván az értékelés során. Az ajánlati ár tekintetében ajánlatkérıt az a kötelezettség terheli, hogy a megkötni kívánt szerzıdés tárgyára figyelemmel vizsgálja meg és amennyiben a Kbt. 69. (2) bekezdésében írtak szerint azt állapítja meg, hogy az ajánlati ár több mint húsz százalékkal eltér az ajánlatkérı által rendelkezésre álló anyagi fedezet összegétıl, írásban indokolást kérjen. A Kbt. 69. (2) bekezdése alapján ajánlatkérınek a fentieken túlmenıen azt is kötelezettségévé teszi a Kbt., hogy az ajánlati ár aránytalanul alacsony összegének a megítélésekor vegye

17 17 figyelembe a korábbi tapasztalatát, a közbeszerzést megelızıen végzett piacfelmérés eredményét, továbbá az anyagi fedezet meghatározásához felhasznált egyéb adatokat. Ajánlatkérı ezen adatok figyelembe vételével köteles a vizsgálatát elvégeznie és az aránytalanul alacsony ellenszolgáltatás tekintetében indokolást írásban kérnie. Hangsúlyozza a Döntıbizottság, hogy az indokoláskérésnek mindig konkrétnak kell lennie. Ajánlatkérınek meg kell jelölnie, hogy az értékelés szempontjából lényeges mely ajánlati elemek, milyen tartalmára vonatkozóan kéri az indokolást. Ajánlattevık csak a konkrét indokoláskérés alapján tudnak megfelelı és ajánlatkérı által a megalapozott döntés körében értékelhetı indokolást adni. Ajánlattevık feladata pedig e körben az, hogy a konkrét kérdésekre konkrét, objektív adatokat és tényeket, kalkulációt tartalmazó indokolást adjanak. Ajánlattevık indokolása és ajánlata alapján kell ajánlatkérınek az ajánlati ár elfogadhatóságáról és a gazdasági ésszerőséggel összeegyeztethetıségérıl döntést hoznia. Amennyiben az ajánlatkérı ajánlat tartalma és az indokolás alapján nem tud megalapozott döntést hozni, mert ahhoz az indokolás nem elégséges, köteles írásban tájékoztatást kérni ajánlattevıtıl a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. Az ajánlatkérı csak elegendı és megalapozott adatok alapján kerül olyan helyzetbe, hogy az ajánlati elemek, az ajánlati ár megalapozottságáról megalapozott döntést hozzon. A vizsgált esetben az volt megállapítható, hogy a kérelmezı általa sem vitatottan húsz százalékkal alacsonyabb ajánlati árat adott meg, mint az ajánlatkérı rendelkezésére álló anyagi fedezet. Ennek alapján ajánlatkérı a Kbt. 69. (1) bekezdése alapján írásban indokolást kért a kérelmezıtıl. Ajánlatkérı a közbeszerzési eljárásában a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás értékelési szempontját határozta meg. Ajánlatkérı az indokoláskérésében nem jelölte meg, hogy az ajánlati ár tekintetében melyek azok az elemek, amivel összefüggésben kéri az indokolást. Az indokolás kérése csupán annyit tartalmazott, hogy az anyagi fedezet nettó Ft-os mértékéhez képest aránytalanul alacsony kérelmezı ajánlati ára, így a kérelmezı kötelezettsége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt ajánlatkérı rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelı mérlegelés eredményeként az ajánlatkérı döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Ajánlatkérı ezen túlmenıen beidézte a Kbt. 69. (4) bekezdését.

18 18 A kérelmezı az indokolásában ajánlatkérı konkrét erre irányuló kérése hiányában három pontban foglalta össze az indokolását a közbeszerzési eljárás mőszaki leírására hivatkozva. Az 1. pontban az elıtanulmányterv készítése körében Ft nettó összeget határozott meg mérnöknapra, napidíjra (Ft/mérnöknap) és összesen felosztásra bontva a költségeket. Megjelölte e körben a villamoshálózat mérését, a helyszíni, fénytechnikai, geodéziai felmérést. A 2. pontban az elıterv készítése vonatkozásában nettó Ft-ot rögzített. Az összeg vonatkozásában nem határozta meg, hogy az milyen bontásban került kalkulálásra, csupán az elvégzendı munkákat jelölte meg, úgymint egyeztetések, szakfelügyeleti költség, engedélyezések, anyag-, mőszerhasználat költsége, dokumentáció készítése, energetikai számítások elvégzése. A kérelmezı nem mutatta be, hogy ezzel kapcsolatosan milyen szakemberek, milyen díjazását számította bele az Ft-os nettó árba, továbbá az sem került rögzítésre, hogy az Ft-os árban milyen járulékok, illetıleg további költségek kerültek kalkulálásra. Ugyancsak a 2. ponthoz kapcsolta kérelmezı a tervezést Ft értékben azzal, hogy a MÉDI alapján a C kategóriájú mérnök díjazását vette figyelembe, 18 mérnöknappal. A 3. pontban került rögzítésre az utótanulmány készítés költségkalkulációja Ft értékben. Kérelmezı itt ugyanazt a felosztást alkalmazta, mint az 1. pontban az elıtanulmány tekintetében. Az indokolás vége tartalmazta kérelmezınek azt a tájékoztatását, miszerint a fenti árak vonatkozásában figyelembe vette azt a tényt, hogy az ajánlatkérı részére korábban fényáram szabályozás keretében felmérést végzett, amelynek összköltsége Ft volt. Ezt nem kívánta az árban érvényesíteni, az eredeti ajánlatát fenntartotta. A Döntıbizottság az indokolás alapján megállapította, hogy annak tartalma alapján ajánlatkérı figyelemmel az ajánlat tartalmára is nem gyızıdhetett meg az ajánlati ár megalapozottságáról. Az indokolás 2. pontjában meghatározott tevékenységek vonatkozásában az indokolás nem tartalmazott semmilyen adatot arra vonatkozóan, hogy ezen tevékenységeket milyen szakemberrel kívánja ajánlattevı elvégeztetni. Nem utalt arra, hogy mérnök vagy esetleg más szakemberre kalkulálta-e az ajánlati árát, továbbá az sem volt megállapítható az indokolásban, hogy milyen napidíjat vett figyelembe a kérelmezı, továbbá arra vonatkozóan sem volt adat, hogy a járulékos költségeket, adminisztrációs költségeket, illetve az itt felsorolt tevékenységhez kacsolódó további költségeket kalkulálta-e az árában. Ezek alapján a Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérınek a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján további tájékoztatást kellett volna írásban kérelmezıtıl kérnie, mivel csak ezen adatok alapján kerülhet ajánlatkérı abba a helyzetbe, hogy az ajánlati ár megalapozottságáról meggyızıdhessen.

19 19 A Döntıbizottság kiemeli, hogy az ajánlat elbírálása elsıdlegesen ajánlatkérı feladata, így ajánlatkérı akkor lesz abban a helyzetben, hogy a kérelmezı ajánlatának megalapozottságáról döntsön, ha a Kbt. 69. (3) bekezdése alapján tájékoztatást kér a kérelmezıtıl. Az ajánlatkérı az ajánlat, az indokolás és a tájékoztatás alapján tud megalapozottan dönteni a kérelmezı ajánlata érvényessége vagy érvénytelensége tekintetében. A fentiekre tekintettel a Döntıbizottság megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését. A Döntıbizottság a fentiek alapján a Kbt (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy ajánlatkérı megsértette a Kbt. rendelkezı részben megjelölt rendelkezéseit és alkalmazta a (3) bekezdés b) pontjában megjelölt jogkövetkezményeket. A Döntıbizottság a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette az ajánlatkérı eljárást lezáró döntését. A Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján amennyiben a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki a jogsértı szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelıs személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (5) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása vagy a gazdasági szereplınek a közbeszerzési eljárásban történı részvételtıl eltiltása, valamint a bírság összegének, illetve az eltiltás idıtartamának megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütközı magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértınek az eljárást segítı együttmőködı magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének és az eltiltás idıtartamának megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. Az eltiltásra vonatkozó döntés kérdésében a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe kell venni. A (6) bekezdés kimondja, hogy a bírság mértékét a Kormány rendeletben szabályozza. A Kbt (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárására e törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján alkotott kormányrendelet eltérı rendelkezése hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

20 20 A Kbt (1) bekezdése alapján alkalmazandó a Közbeszerzési Döntıbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásáért fizetendı igazgatási szolgáltatási díjról szóló 288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. (2) bekezdése alapján a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján bírságot szab ki, a bírság összege a Kbt (5) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás becsült értékének, illetve a részajánlattétel esetében a jogorvoslati kérelemmel érintett rész értékének legfeljebb tíz százaléka. A Döntıbizottság a beszerzés 9 millió forintos értékére, a jogsértésnek az eljárást lezáró döntésére gyakorolt befolyására, valamint arra tekintettel, hogy az ajánlatkérıvel szemben az elmúlt két évben jogsértést állapított meg, bírság kiszabását indokoltnak tartotta. A Döntıbizottság a fentiekben ismertetett szempontok együttes mérlegelése alapján állapította meg a bírság összegét a rendelkezı részben írt mértékben. A Korm. rendelet 3. (1) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntıbizottság az ügy érdemében hozott határozatában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 154. (1) bekezdésétıl eltérıen az eljárási költségekrıl való döntés keretében az igazgatási szolgáltatási díjról a (2)-(3) bekezdés szerint rendelkezik. A (2) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a jogorvoslati ügyet lezáró érdemi határozatban a Közbeszerzési Döntıbizottság a Kbt (2) bekezdés c)-f) pontja szerinti jogkövetkezményeket alkalmazza, a befizetett igazgatási szolgáltatási díj forintot meghaladó része a kérelmezınek a Közbeszerzési Döntıbizottság érdemi határozatának megküldését követı 8 napon belül visszajár. Az igazgatási szolgáltatási díj összegébıl forint ilyenkor is a Közbeszerzési Hatóság saját bevétele, amelynek viselésérıl a Közbeszerzési Döntıbizottság a Ket. szerint az eljárási költségekre vonatkozó általános szabályok szerint rendelkezik. Az alaptalan kérelem esetében a díj nem kerül visszatérítésre, a kérelmezı viseli az igazgatási szolgáltatási díj teljes összegét. A kérelmezı kettıszázezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az egy kérelmi eleméhez kapcsolódóan. A Ket szerint eljárási költségek: 1. az eljárási illeték, 2. az igazgatási szolgáltatási díj.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.212/21/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.150/8/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013.

Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Létavértes Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 2013. Az Önkormányzat a közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.241/18/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.789/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.539/13/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 22 GERJEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 22 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.794/

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben