Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 36/2010. (IX.14.) önkormányzati. r e n d e l e t e 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 36/2010. (IX.14.) önkormányzati. r e n d e l e t e 1"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 36/2010. (IX.14.) önkormányzati r e n d e l e t e 1 valamint elidegenítésükről Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérl et éről, val am i nt el i degení t ésükre vonat kozó egyes szabál yokról szól ó évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2), 4. (3), 12. (5), 19. (1), 21. (6), 23. (3), 27. (2), 31. (2), 33. (3), 34. (1), 35. (2), 36. (2), 42. (2), 54. (1)-(3), 58. (2)-(3), 62. (3), 80. (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a hel yi önkorm ányzat okról szól ó évi LXV. t örvény 8. ( 1) bekezdés ében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet hatálya kiterjed a 2. -ban foglaltak kivételével Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló minden lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre. (2) 2 Az 1. mellékletben felsorolt lakások és nem lakás céljára szolgáló hel yi ségek bérbeadás át, val am i nt el i degení t ésükkel kapcsol at os bérbeadói feladatokat Várpalota Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodája útján látja el. (3) 3 A bérlő kiválasztásának jogát Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete Humán Erőforrás Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) gyakorolja az al ábbi eset ekben: a) bérbeadás szociális helyzet alapján, b) közérdekű feladatok megoldása érdekében. 2. (1) A Képviselő-testület a 2. mellékletben megjelölt szervek részére feladataik ellátásához - a mellékletben felsorolt lakások vonatkozásában - bérlő-kiválasztási jogot biztosít (2) A Képviselő-testület felhatalmazza e szerveket a bérbeadás feltételeinek önálló meghatározására. II. Fejezet A lakásbérlet szabályai 1. A lakásbérlet létrejötte 3. (1) Önkormányzati bérlakást az alábbi jogcímeken lehet bérbe adni: a) pályázat útján, b) szociális helyzet alapján, c) bérlő kiválasztási jog alapján, d) lakásgazdálkodási feladatok megoldása keretében, e) közérdekű feladatok megoldása érdekében, f) másik lakás juttatására vállalt kötelezettség alapján vagy g) törvényi kötelezettség alapján. (2) Önkormányzati bérlakást nem lakás céljára bérbe adni nem lehet. 2. Bérbeadás pályázat útján 1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük: 1/2011. (II.07.) /2011 (X.28.) /2013. (VI.04.) Az 1. (2) bek. mód. a 40/2011. (X.28.) ör. 1. -a 3 Az 1. (3) bek. mód. a 40/2011. (X.28.) ör. 2. -a

2 4. (1) 4 Pályázat útján bérbe adni legfeljebb 5 éves időtartamra a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a megüresedő összko mfortos és komfortos l akásokat le he t. ( 2) Nem l ehet pál yázat útj án bérbe adni azokat a m egüresedő összkom fort os lakásokat, amelyekre a) más szervnek bérlő-kiválasztási joga áll fenn, b) másik lakás juttatására vállalt kötelezettség érdekében szükség van, c) közérdekű feladatok megoldása miatt szükség van, d) lakásgazdálkodási feladatok megoldása érdekében szükség van, e) a Dankó u. 16/V. szám alatt található lakásokat. 5. (1) 5 A lakás bérleti jogának megszerzésére irányuló pályázatot a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba tételét követő 10 napon belül a bérbeadó írja ki. (2) 6 A pályázati hirdetmény rövidített változatát, a pályázati kiírást ( t ovábbi akban: pál yázat i ki í rás) az önkorm ányzat l apj ában, a Városi Televízióban, a Várpalotai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Várpalota város honlapján kell közzétenni. (3) 7 A pályázati kiírás megjelenésének közhiteles időpontja a Várpalotai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való közzététel napja. A pályázati kiírás tartalmazza a hasznosítani kívánt lakás címét, helyrajzi számát, nagyságát, a l i ci t al apj át képező összeg m eghat ároz ását, a pál yázat benyúj t ásának határidejét, valamint az ügyintéző elérhetőségét. (4) A pályáztatás a hasznosítani kívánt lakás lakbérére irányul. (5) A pályázati hirdetménynek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a hasznosítani kívánt lakás címét és műszaki paramétereit, b) a pályázati ajánlat benyújtására jogosultak körének meghatározását, c) annak megjelölését, hogy a pályázat mire irányul, a licit alapját képező összeg meghatározását, d) t áj ékozt at ást arról, hogy a pál yázónak l egal ább 60 napos aj ánl at i kötöttséget kell vállalni, e) tájékoztatást a pályázat költségeinek viseléséről, f) a pályázati ajánlat benyújtásának határidejét, g) a pályázati tárgyalás helyének és idejének megjelölését, h) a pályázati eredmény megállapításának módjáról szóló tájékoztatást, i) tájékoztatást a kiíró azon jogának fenntartásáról, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat következő helyezettjével szerződést kötni, j) tájékoztatást a kiíró azon jogának a fenntartásáról, hogy a pályázatot az (6) bekezdésben foglalt esetekben - eredménytelennek nyilváníthatja, és k) a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit. (6)Eredménytelen a pályázati eljárás, ha a) nem érkezett pályázati ajánlat, b) kizárólag érvénytelen pályázatok érkeztek, c) egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, d) ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 6. (1) Az ajánlattevő a pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázati biztosítékot köteles fizetni. (2) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, a biztosítékot elveszti, az a kiírót illeti meg. (3) A pályázati biztosíték összege: a hasznosítani kívánt lakás egyhavi lakbére. (4) A pályázati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, illetőleg az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint elbírálása után vissza kell fizetni. (5) A kiíró köteles biztosítani a pályáztatott lakás megtekinthetőségét. 7. (1) A pályázati hirdetményben az ajánlatok benyújtására meghatározott idő a hirdetés megjelenésétől számított 30 napnál hosszabb nem lehet. (2) A pályázati ajánlatokat zárt borítékban a pályázatot kiíróhoz kell benyújtani. (3) A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét és pontos lakcímét, 4 A 4. (1) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 1. -a 5 Az 5. (1) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 2. (1) bek. 6 Az 5. (2) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 2. (2) bek. 7 Az 5. (3) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 2. (3) bek.

3 b) a lakbér mértékére vonatkozó ajánlatát. (4) Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha a) olyan személy nyújtotta be, aki nem volt jogosult az ajánlat benyújtására, b) a kiírásban meghatározott időn túl nyújtották be, c) a pályázati biztosítékot a pályázó nem fizette be, d) a pályázat nem tartalmazza a (3) bekezdésben foglaltakat. 8. (1) 8 A pályázati tárgyaláson a kiíró és Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának elnöke, illetve az általuk megbízott személy a pályázók jelenlétében a zárt borítékokat felbontja, megállapítja a pályázat eredményét és azt kihirdeti. (2) A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja. (3) A pályázati tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 3. Bérbeadás szociális helyzet alapján 9. ( 1) S zoci ál i s hel yzet al apj án csak m egüresedő kom fort os vagy annál al acsonyabb kom fort fokozat ú l akásra köt het ő bérl et i szerződés, l egfel j ebb 5 évi időtartamra. (2) Kivételes méltányosságból szociális helyzet alapján összkomfortos lakásra is köthető bérleti szerződés, ha a) a l eendő bérl ő igazol t an ol yan m ozgásszervi m egbet egedésben szenved, amely miatt lakásának fűtéséről gondoskodni nem képes, vagy b) ol yan m egbet egedésben szenved, am el yet az egyedi fűt ésű l akás hát rányosan befol yásol na c) az a) és b) pontokon túlmenően, szociális helyzet alapján, a Dankó u. 16/V. szám alatt kialakított összkomfortos önkormányzati bérlakásokra is köthető bérleti szerződés, legfeljebb 5 évi időtartamra. ( 3) A j ogcí m nél kül i l akáshasznál óval am ennyi ben m egszűnt ek azok az okok, amely miatt jogcímnélkülivé vált az általa lakott összkomfortos lakásra is köthető szociális helyzet alapján bérleti szerződés, amennyiben megfelel a 10. -ban foglalt feltételeknek. 10. (1) Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra a város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező alábbi személyek a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén - jogosultak: a) magyar állampolgárok, b) ál l andó t art ózkodásra j ogosít ó szem él yi i gazol vánnyal rendel kező bevándoroltak, c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek, e) az Európai Gazdasági Térség állampolgárai. ( 2) Az ( 1) bekezdésb en fogl al t szem él yek akkor j ogosult ak szoci ál i s hel yzet alapján önkormányzati bérlakásra a) ha a kérelmező és a vele együttköltöző személyek összjövedelméből számított egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a öregségi nyugdí j m i ndenkori l egki sebb összegének m ásfél szeres ét, egyedül költöző személy esetében pedig a kétszeresét és b) a kérel m ezőnek és a vel e együt t köl t öző szem él yeknek ni ncs a t ul aj donukban j el ent ős ért ékű i ngó vagy i ngat l an vagyon van, ki véve, ha azt haszonél ve zet i j oggal t erhel t en örököl t ék és a haszonél vezet i j og a szociális bérlakásra jogosultság elbírálásakor is fennáll. (3) Jelentős értékű az az ingó vagy ingatlan vagyon, melynek értéke meghaladja a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét. ( 4) Azok a vol t bérl ők, il l et ve az önkorm ányzat i bérl akásban vel e együt t l akot t szem él yek, aki k önkorm ányzat i bérl akással rendel kezt ek a város t erül et én és bérleti jogviszonyuk felhalmozott lakbértartozásuk miatt szűnt meg, a kiköltözéstől számított 3 évig nem nyújthatnak be szociális helyzet alapján történő bérbevételre ajánlatot, kivéve, ha a bérbevételi ajánlat benyújtásakor a bérbeadóval szemben tartozásuk már nem áll fenn. ( 5) Az a szem él y, aki önkorm ányzat i bérl akását e rendel et ben fogl al t kedvezményekkel megvásárolta, szociális helyzet alapján történő lakás bérbevételére újabb ajánlatot az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 10 év eltelte után nyújthat be. 11. (1) A jogos lakásigény mértéke, amely esetén a 14. (5) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazni kell: 8 A 8. (1) bek. mód. az 1/2011. (II.07.) ör. 1. -a

4 a) 1-3 fő együttköltöző személy esetén 1 lakószoba b) 4-6 fő együttköltöző személy esetén 2 lakószoba c) 6-nál több együttköltöző személy esetén, a jogos lakásigény mértéke minden további személy esetén fél szobával nő. (2) A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba együtt költözők számát kell figyelembe venni. A bérlővel együttköltöző személy lehet: a bérlő élettársa, házastársa, gyermeke, együtt élő gyermekének a gyermeke, szülője, illetve a bérbeadó hozzájárulásával a 27. (1) bekezdésében meghatározott személyek, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén. 12. (1) A szociális helyzet alapján kijelölt bérlő a bérleti jogviszonyának fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. (2) A bérlő a lakásból történő, 2 hónapot meghaladó indokolt távollétét és annak időtartamát köteles a bérbeadó részére írásban bejelenteni. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról a kijelölt bérlőt tájékoztatni kell és a kikötéseket bérleti szerződésben rögzíteni kell. (4) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás iránti kérelmeket (a továbbiakban: bérbevételi ajánlat) a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodáján (a továbbiakban: Iroda). (5) A bérbevételi ajánlathoz csatolni kell az alábbi iratokat: a) az együtt költöző személyek jövedelmére vonatkozó igazolásokat, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 4. mellékleten, b) tartós egészségkárosodás esetén a kezelőorvos erről szóló igazolását. ( 6) Az Iroda a bérbevét el i aj ánl at ot am ennyi ben az m egfel el a rendel et ben előírtaknak nyilvántartásba veszi és erről az ajánlattevőt értesíti. 13. (1) Az Iroda a benyújtott ajánlatokat az (5) bekezdésben meghatározott pontszám szerint tartja nyilván. (2) A nyilvántartott bérbevételi ajánlatokat az Iroda a 5. mellékletben foglaltak alapján pontszámmal látja el. A nyilvántartásba vételről szóló értesítésben tájékoztatja az ajánlattevőt a besorolási pontszámról is. (3) Azt az ajánlattevőt, aki nem felel meg a 10. -ban foglalt feltételeknek, nem lehet nyilvántartásba venni, az ajánlattevőt az Iroda erről értesíti. (4) Szociális helyzet alapján a bérbeadó csak azzal köthet bérleti szerződést, akit a Bizottság kijelöl. ( 5) S zoci ál i s hel yzet al apj án bérbe adhat ó l akás üresedése eset én az Iroda a legmagasabb pontszámmal rendelkező ajánlattevőket - az együttköltözők számát és a 11. -ban foglaltakat figyelembe véve - kiválasztja és környezettanulmány felvétele után a Bizottság elé terjeszti. (6) A bérlőkijelölésre történő előterjesztés előtt az Iroda a bérlő szociális helyzetét megvizsgálja. Ennek során a jövedelemben utólag bekövetkezett, a 10. ( 2) bekezdésben szabál yozot t összeg fel ső hat árának 15%- át m eg nem haladó növekedést figyelmen kívül kell hagyni. 14. (1) A Bizottság az Iroda által előterjesztett személyek közül választja ki a bérlőt. Az erről szól ó hat ározat ot az Iroda a B érbeadón ak m egkül di, és egyi dej űl eg az ajánlattevőt a döntésről értesíti. ( 2) A B i zot tság a 13. ( 5) bekezdést ől el t érően, nem a l egm agasabb pont szám m al rendel kező, 18 év al at ti gyerm eket nevel ő aj ánl at t evőt is kiválaszthat bérlőként, ha a családban olyan krízishelyzet alakult ki, am el ynek követ kezt ében a gyerm ek ( gyerm ekek) csal ádból val ó ki em el ésének veszélye áll fenn, lakhatásuk más módon nem biztosított és a család önhibáján kívül került krízishelyzetbe. ( 3) A szoci ál i s hel yzet al apj án bérbe adhat ó önkorm ányzat i tul aj donú bérl akás megüresedését a Bérbeadó haladéktalanul köteles az Irodának bejelenteni. (4) A Bérbeadó a megkötött bérleti szerződés egy példányát köteles megküldeni az Irodának. (5) 9 Azt az ajánlattevőt, akinek a 11. -ban foglalt feltételeknek megfelelő 2 lakást felajánlottak és nem fogadta el, az ajánlattevők nyilvántartásából t öröl ni kel l és a törl ést ől szám í t ot t 5 éven bel ül nem fogadhat ó be új abb kérelme önkormányzati bérlakásra vonatkozóan. (6) A szociális helyzet alapján megkötött bérleti szerződés időtartamának lejárta előtt az Iroda a bérlő szociális helyzetét a ban foglaltak alkalmazásával megvizsgálja. Amennyiben a bérlő a 13. (6) bekezdésében m eghat ározot t növekm ényhat árt is fi gyel em be véve m egfel el a ban rögzített feltételeknek, úgy kérelmére, új bérbeadási eljárás lefolytatása 9 A 14. (5) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 3. -a

5 nélkül az általa lakott lakás újabb, legfeljebb 5 éves időtartamra ismételten bérbe adhat ó. 4. Bérbeadás bérlő-kiválasztási jog alapján 15. (1) Amennyiben olyan lakás üresedik meg, melyre bérlő-kiválasztási jog áll fenn, a bérbeadó a megüresedésről haladéktalanul köteles értesíteni a jogosultat. (2) A jogosult az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a lakás bérlőjét kiválasztani és erről a bérbeadót értesíteni. (3) A bérlő kiválasztási jog gyakorlásáig üresen tartott önkormányzati bérlakással kapcsolatos olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, a kiválasztásra jogosult szervet terhelik. (4) Amennyiben a jogosult a megadott határidőn belül bérlő kiválasztási jogával nem élt, a lakás hasznosításáról a bérbeadó gondoskodik. 5. Bérbeadás lakásgazdálkodási feladatok megoldása keretében 16. ( 1) A bérbeadó a szoci ál i s hel yzet al apj án bérbe adot t l akás bérl őj ével a bérl et i szerződ ést közös m egegyez éssel m egszünt et het i, ha a l akás bérl őj e részé re másik lakást biztosít. (2) A bérbeadó a lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonat kozó egyes szabál yokról szól ó évi LXXVIII. törvény ( a t ovábbi akban: Törvény) 26. ( 1) bekezdéséb en bi zt osí t ot t fel m ondási j ogával csak akkor élhet, ha a felmondási idő lejártakor a településen másik megfelelő lakást tud biztosítani. ( 3) Ha a bérbeadó a ( 2) bekezdésben fogl al t eset ben a bérl ő részér e cserel ak ásként al acsonyabb l akbérű l akást bi zt osít, a bérl őt a két l akás éves lakbére közötti különbözetének ötszörös összege illeti meg. 6. Bérbeadás közérdekű feladatok megoldása érdekében 17. (1) Önkormányzati érdekből lakáshoz juttatható személyek köre: a város intézményei feladatainak ellátásához, zavartalan működéséhez szükséges közal kal m azot t ak, közti szt vi sel ők, a t űzolt óság, rendőrség, pol gári védel em hivatásos állományú tagjai, az önkormányzat által alapított korlátolt felelősségű társaság alkalmazottai és az önkormányzattal feladatátvállalási szerződést kötött társaságok alkalmazottai, amennyiben lakáselőtakarékossági szerződés megkötését vállalják. ( 2) Önkorm ányzat i érdekből l akás bérbe adásá ra i rányul ó kérel m et Várpal ot a város polgármesteréhez kell benyújtani. A kérelmezőnek nyilatkozni kell arról, hogy vál l al j a l akás- el őt akarékossági szerződés köt ését val am el y erre szakosodott pénzintézettel. (3) A bérlő személyére a polgármester tesz javaslatot a Bizottságnak. A javaslathoz csatolni kell az intézmény (hivatal, szerv) működéséért felelő vezető megindokolt javaslatát, amennyiben a polgármesteri javaslat nem az intézmény vezetőjére vonatkozik. A polgármester esetleges nemleges javaslatát is a bizottság elé terjeszti elbírálásra. (4) Nem tehet javaslatot a polgármester olyan személy bérlőként való kijelölésére, akinek a városban a) megfelelő lakhatási lehetősége van vagy b) nem vállalja a lakás-előtakarékossági szerződés megkötését. (5) A bérbeadó a Bizottság által önkormányzati érdekből bérlőként kijelölt személlyel köteles a bérleti szerződést megkötni a kijelölésre jogosító foglalkoztatási jogviszonyának fennállása időtartamára, de legfeljebb 10 évre. (6) Amennyiben a kijelölt bérlő a 10 évre szóló bérleti jogviszony lejárta után sem képes lakáshelyzetét önerőből megoldani, a Bizottság megvizsgálja anyagi, szociális körülményeit és amennyiben indokolt, az (5) bekezdésben meghatározott időre ismét bérlővé jelölheti. 18. Am ennyi ben az önkorm ányzat i érdekből el hel yezet t bérl ő bérl et i j ogvi szonyát foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése miatt kell megszüntetni, a Képviselő-testület elhelyezési kötelezettséget vállal a következő esetekben: a) ha az önkorm ányzat i érdekből t ört énő bérl őki j el öl ésre j ogosít ó fogl al kozt at ási j ogvi szony nyugdí j azás fol yt án szűnt m eg, ki véve ha a t űzolt óság, rendőrség, pol gári védel em hi vat ásos ál l om ányú t agj ának nyugál l om ányba hel yezés ére fegyel m i vagy bünt et őel j árás kapcsán kerül t sor,

6 b) ha a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére a munkáltató jogutód nél küli m egszűnése, rendkí vül i l em ondás vagy fel m ent és i de nem ért ve az alkalmatlanság és a nem megfelelő munkavégzés miatti felmentést következtében került sor, c) ha a köztisztviselői jogviszony felmentéssel ide nem értve az alkalmatlanság címén történő felmentést szűnt meg, d) ha a közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony egészségügyi ok miatti alkalmatlanság címén történő felmentéssel szűnt meg, e) ha a t űzol t óság, rendőrség, pol gári védel em hi vat ásos ál l om ányú t agj ának szolgálati jogviszonya azért szűnt meg, mert a hivatásos szolgálatra egészségügyi okból al kal m at l anná vál t, szol gál at képességének csökkenése vagy létszámfelettivé válása miatt tovább-foglalkoztatására nem volt lehetőség, f) ha a közal kal m azot t i j ogvi szony nem az a), b) és d) pont ok szeri nt szűni k meg, de a volt közalkalmazottal közalkalmazotti jogviszonyának megszűnésekor az Önkormányzat területi ellátási kötelezettség át vál l al ására vonat kozó szerződ ést köt vagy a vol t közal kal m azot t il yen szerződéssel rendelkező társas vállalkozás - területi ellátási kötelezettség ellátásában résztvevő - tagja lesz. 19. (1) A 18. -ban megjelölt feltételek fennállása esetén sem tarthat elhelyezésre i gényt az, aki nek a városban saj át t ul aj donú l akása van, ki véve ha azt haszonélvezettel terhelten örökölte és abba azért nem költözhet be, mert azt a haszonélvező használja. (2) Az elhelyezésként biztosított másik lakás akkor megfelelő, ha lakószobáinak száma a 11. -ban meghatározott jogos lakásigény mértékét eléri, továbbá a j ogcí m nél kül használ t l akás kom fort fokozat ával m egegyezi k vagy annál eggyel al acsonyabb kom fort fokozat ú. A l akási gény m ért ékének m egál l apí t ásánál a bérl et i j ogviszony m egszűnésének időpont j ában együt t lakó, megfelelő elhelyezésre jogosultak együttes számát kell figyelembe venni. (3) Amennyiben megszűnésekor a lakásra a bérleti jogviszony már több, mint 10 éve fennállt, megfelelő elhelyezésként a jogosult kérelmére a jogcím nélkül használt lakás is biztosítható. (4) Az elhelyezésként biztosított másik lakásra a 18. a)-e) pontjaiban foglalt eset ekben hat ározat l an i dej ű, az f) pont ban fogl al t eset ben a szerződés fennállásáig, illetve társas vállalkozás szerződése esetén a területi ellátási kötelezettség ellátásában való részvétel időtartamára szóló bérleti szerződést kell kötni. ( 5) Az el hel yezésr e j ogosul t részére a m egfel el ő l akás bérbeadása hel yet t a j ogcí m nél kül használ t l akás el hagyásáé rt a 31. ( 1) bekezdéséb en meghatározott térítésben is meg lehet állapodni. 20. (1) A 19. (5) bekezdés szerint kifizetendő térítés összegét csökkenteni kell azzal az összeggel, amelyet a volt bérlő az Önkormányzattól vissza nem térítendő lakáscélú munkáltatói támogatásként kapott, illetve amely összeget a visszatérítési kötelezettség mellett kapott lakáscélú munkáltatói támogatásból még nem térített vissza. ( 2) A bérbeadó az önkorm ányzat i érdekből ki saj át í t ásra kerül ő i ngat l an használ ój ával am ennyi ben a ki saj át í t ásról szól ó jogszabál y cserel akás biztosítását írja elő köteles a cserelakásként felajánlott önkormányzati bérlakásra bérleti szerződést kötni. 7. Bérbeadás másik lakás juttatására vállalt kötelezettség alapján 21. (1) A bérlő halála után a lakásban jogcím nélkül visszamaradt élettárs, testvér, be nem fogadot t gyerm ekt ől szárm azó unoka m ási k l akás bérbeadás ár a tarthat igényt, ha a) a bérl ővel l egal ább a bérl ő hal ál át m egel őző két évi g t ényl egesen, életvitelszerűen a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b) szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakás bérbevételére jogosult. ( 2) A bérbeadó az ( 1) bekezdésb en m eghat ározot t szem él yek részé re csak ol yan lakást adhat bérbe, amely a 11. -ban szabályozott jogos lakásigény mértékét nem haladja meg. ( 3) A bérbeadó az ( 1) bekezdésb en m eghat ározot t szem él yek részé re csak komfortos vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú lakást adhat bérbe. (4) A lakásban jogcím nélkül visszamaradt olyan személyek részére, akik másik lakásra tarthatnak igényt, az általuk használt lakást kell bérbe adni, ha a

7 l akásban a bérl et i j ogviszony m egszűnése ut án nem m aradt vi ssza ol yan személy, aki a bérleti jogviszony folytatására jogosult és a lakás a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel. (5) Ha a bérleti jogviszony megszűnése után több olyan személy maradt vissza a lakásban jogcím nélkül, aki másik lakásra tarthat igényt, részükre bérlőtársi bérleményként csak egy lakást lehet bérbe adni. (6) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem feltétele az i gényj ogosul t ságnak a bérbeadói hozzáj árul ás, ha az él et t árs, t est vér, nem befogadott gyermektől született unoka bizonyítottan, életvitelszerűen már január 1-jét megelőző időponttól az elhunyt bérlővel együtt lakott. 22. (1) Az együttlakásra vonatkozó bizonyítási eljárást az Iroda közreműködésével a Bizottság folytatja le. ( 2) Ha a házasság fel bont ása során hozot t bí rói ít él et al apj án val am el yi k fél el hel yezés éről az Önkorm ányzat köt el es gondoskodni, akkor az el hel yezésr e jogosultat legfeljebb komfortos a jogos lakásigény mértékét meg nem haladó nagyságú lakás illeti meg. 8. Bérbeadás törvényi kötelezettség alapján 23. (1) A Törvény 68. (1) bekezdésében foglaltak alapján a szociális intézményből el bocsát ot t szem él ynek, ha a l akásügyi hat óság j avára a l akásbérl et i jogviszonyról az intézménybe utaláskor pénzbeli térítés nélkül mondott le, megfelelő és beköltözhető lakást kell bérbe adni. (2) Ha a szociális intézménybe utaláskor a bérlő a lakásbérleti jogviszonyról pénzbeli térítés ellenében mondott le a lakásügyi hatóság javára, a szociális i nt ézm ényből t ört énő el bocsát ásakor csak akkor t art hat i gényt m egfel el ő és beköltözhető lakás bérbeadására, ha a részére kifizetett pénzbeli térítést és annak a kifizetéstől számított a Ptk szerint a pénztartozásokra megállapított kamatait a bérleti szerződés megkötése előtt visszafizeti. 9. Garzonházban történő elhelyezés Bérbeadói hozzájárulások 26. (1) A bérbeadó az élettársak közös írásbeli kérelmére bérlőtársi szerződést köteles kötni, ha a) az élettársak bizonyíthatóan legalább 5 éve megszakítás nélkül élettársi közösségben él nek, és b) az élettársak mindegyike megfelel a 10 (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek. ( 2) A bérl et i szerződés m egköt ését követ ően a l akásba beköl t öző él et t árs és a bérl ő közös í rásbel i kérel m ér e a bérbeadó bérl őt ársi szerződést köt el es kötni, a) ha a l akásba később köl t öző él et t árs befogadás ához a bérbeadó hozzáj árul t és az élettársak bizonyíthatóan legalább 5 éve megszakítás nélkül élettársi közösségben él nek, és b) ha az él et t ársak m i ndegyi ke m egfel el a 10 ( 2) bekezdés b) pontj ában foglalt feltételeknek. 27. (1) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával az alábbi személyeket fogadhatja be: a) élettársát, amennyiben az a város területén másik beköltözhető lakásingatlannal nem rendelkezik, b) t est vérét, ha a befogadást követ ően a csal ád m i nden t agj a részére l egal ább 6 m2 nagyságú lakóterület biztosítható, c) a Törvény 21. ( 2) bekezdése al apj án j ogszerűen befogadot t gyerm eke házastársát, élettársát, d) be nem fogadott gyermekétől származó unokáját. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen a bérlőtársak esetében is alkalmazni kell. 1 0 A 24. -t hatályon kívül helyezte a 17/2013. (VI.04.) ör. 7. (2) bek. 1 1 A 25. -t hatályon kívül helyezte a 17/2013. (VI.04.) ör. 7. (2) bek.

8 28. ( 1) A bérl ő a bérbeadó í rásbel i hozzáj árul ásáv al a l akás egy részét al bérl et be adhatja. ( 2) A bérbeadó a l akás egy részén ek al bérl et be adásához csak akkor j árul hat hozzá, ha az albérlő részére külön szoba biztosítható. 29. (1) A bérlő a lakást a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával elcserélheti. (2) 1 2 (3) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag lakásingatlanra cserélhető. (4) Ha a lakásra bérlő-kijelölési jog áll fenn, a lakás csak a bérlő-kijelölésre jogosult, közérdekű feladatok megoldása érdekében juttatott lakásnak minősülő lakás esetében a Bizottság hozzájárulásával cserélhető el. 11. A felek jogai és kötelezettségei 30. (1) A bérbeadó a bérlővel a 6. melléklet szerinti bérleti szerződést köti meg. (2) 1 3 (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a bérbeadót ahol a Törvény a bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei tekintetében a felek megállapodására utal a bérbeadó tekintetében a megállapodás tartalmának meghatározására. 12. A lakásbérlet megszűnése 31. ( 1) Am ennyi ben a l akásbérl et i szerződés a Törvény 23. ( 3) bekezdés e al apj án közös m egegyezéssel szűni k m eg úgy, hogy a bérl ő cserel ak ás bi zt osít ására nem tart igényt, a 9. -ban foglaltak alapján kijelölt bérlőt a szerződés fel bont ását m egel őző évben érvényes 1 évi l akbér összege i l l eti m eg, ha legalább 3 évig életvitelszerűen az általa bérelt lakásban lakott. ( 2) Az ( 1) bekezdésb en fogl al t akat kel l al kal m azni akkor is, ha a bérl et i j ogvi szony a Törvény 26. ( 6) bekezdése al apj án szűni k m eg úgy, hogy a bérlő cserelakás biztosítására nem tart igényt. (3) A bérbeadó az (1) és (2) bekezdésben megállapított összeget a lakás átvételét követő 15 napon belül köteles a volt bérlő részére kifizetni. (4) A bérlő tartozása esetén a bérbeadó élhet a visszatartás jogával. 13. A lakbér és lakáshasználati díj 32. A lakbérekről, a lakbér megfizetéséhez nyújtandó támogatásokról és a lakáshasználati díjakról a Képviselő-testület külön rendeletet alkot. III. Fejezet A helyiségbérlet szabályai 14. Pályáztatás, bérleti szerződés 33. ( 1) A bérbeadó pál yázat út j án hasznosí t j a a ( 2) bekezdésben fogl al t ak kivételével az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára épült vagy ilyen célra átminősített üres, bérleti joggal nem terhelt helyiségeket. ( 2) A bérbeadó nem í rhat ki pál yázat ot azokra a hel yi ségekre, am el yekre vonatkozóan a Képviselő-testület egyedi határozatban megállapítja, hogy a helyiség valamely önkormányzati vagy az Önkormányzat által támogatott feladat ellátásához szükséges. (3) A pályázati eljárásra a 2. alcím rendelkezéseit kell alkalmazni. 34. (1) A bérbeadó a pályázat nyertesével - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - határozott időre, legfeljebb 10 évre szóló bérleti szerződést köthet. (2) 1 4 Határozatlan időre szóló bérleti szerződés akkor köthető, ha a bérlő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben meghatározott ellátási feladatokhoz kapcsolódó célra kívánja a helyiséget bérbe venni. (3) A bérleti szerződésben megjelölt határidő eltelte után, amennyiben a volt bérl ő a hel yi séget tovább kí vánj a használ ni és bérl et i dí j vagy egyéb a bérbeadóv al szem ben fennál l ó szol gál t at ási díj t art ozása ni ncs - a hel yiségre vonatkozó eltérő tartalmú képviselő-testületi határozat hiányában - a bérbeadó 1 2 A 29. (2) bek. hatályon kívül helyezte a 17/2013. (VI.04.) ör. 7. (2) bek. 1 3 A 30. (2) bek. hatályon kívül helyezte a 17/2013. (VI.04.) ör. 7. (2) bek. 1 4 A 34. (2) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 4. -a

9 a vol t bérl ővel a hel yi ségre köt el es ism ét, a vol t bérl ő kérésének m egfel el ő, határozott időtartamú - legfeljebb 10 éves - bérleti szerződést kötni feltéve, hogy a volt bérlő a bérbeadó által írásban közölt - az aktuális piaci viszonyok figyelembe vételével megállapított - új bérleti díj megfizetését vállalja. 15. A felek jogai és kötelezettségei 35. ( 1) A bérbeadó a hel yi ségre bérl őt ársi szerződ ést akkor köt het, ha a hel yi ség hasznosí t ására ki í rt pál yázat ra két vagy több egyéni vagy t ársas vál l al kozó együt t esen nyújt ot t be pál yázat ot és a pál yázat ban nyi l at kozt ak arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a helyiséget bérlőtársakként kívánják használni. ( 2) A bérl et i szerződés m egköt ése ut án a fel ek közös kérel m ére bérl őt ársi szerződést akkor köthet a bérbeadó, ha a) a l eendő bérl őt árs vál l al kozói igazol vánnyal ( j ogi szem él y és nem j ogi szem él yi ségű szervezet eset én al apí t ó vagy ezzel egyenért ékű oki rat t al) rendelkezik, és b) a bérl őt ársak egy hel yi ségben gyakorol ni kí vánt t evékenységén ek a m ás jogszabályokban előírt feltételei biztosíthatók, és c) a leendő bérlőtárs befogadásához a bérbeadó hozzájárult. ( 3) Am ennyi ben a bérl őt ársak közül egyi k bérl őt árs bérl et i j ogvi szonya m egszűni k, a vi sszam aradt bérl őt árs kérel m ére a bérbeadó köt el es az egész helyiséget részére bérbe adni. 36. ( 1) A bérl ő a hel yiségbe m ás szem él yt, szerve zet et csak a bérbeadó í rásbel i hozzáj á rul ásával fogadhat be. (2) A bérbeadó a befogadáshoz akkor járulhat hozzá, ha a) a befogadandó személy (szervezet) vállalkozói igazolvánnyal (jogi személy és nem j ogi szem él yi ségű szervezet eset én al apí t ó vagy ezzel egyenért ékű okirattal) rendelkezik, és b) a fel ek ál t al a hel yi ségben gyakorol ni kí vánt t evékenység jogszabál yi feltételei biztosíthatók. 37. ( 1) A bérbeadó a hel yi ség bérl et i j ogának át ruházás ához vagy cseréj éhe z akkor járulhat hozzá, ha a) az új bérlő a volt bérlő által gyakorolt tevékenység folytatását vállalja, és b) a szerződés m egköt ésével egyi dej űl eg a hel yiség éves bérl et i dí j ának megfelelő összegű pénzbeli térítést fizet. (2) Önkormányzati helyiség bérleti joga csak másik önkormányzati helyiség bérleti jogára cserélhető. 38. (1) A minimális helyiségbérleti díjak településrészre és helyiségtípusra érvényes mértékét a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletének megalkotásával egyidejűleg határozatban állapítja meg a bérbeadó részére. ( 2) A 33. ( 2) bekezd ése szeri nt hasznosí t ot t hel yi ségek eset ében az aj ánl ot t bérleti díjat vagy a bérleti díj fizetése alóli mentességet az egyedi képviselőtestületi határozat tartalmazza. IV. Fejezet A bérlakások és helyiségek elidegenítése 16. Bérlakások elidegenítése elővásárlási joggal rendelkező és elővásárlási joggal nem rendelkezők részére 39. (1) Önkormányzati bérlakás megvásárlására elsősorban az önkormányzati bérlakásban élő, elővásárlási joggal rendelkező bérlő jogosult. ( 2) Am ennyi ben az ( 1) bekezdésben m eghat ározot t szem él y vásárol j a m eg az önkormányzati bérlakást, a vételár mértéke: a forgalmi érték 90%-a. (3) A bérlő az adás-vételi szerződés megkötésekor, amennyiben a) csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em nem hal adj a m eg a mi ndenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át, a vételár 5%-át, b) csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em a mi ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj 150%- át m eghal adj a, de annak 175%- át nem éri el, a vét el ár 10%- át, c) csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em a m i ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj 175%-át eléri, de nem haladja meg annak 200%-át, a vételár 15%- át d) családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a mindenkori legkisebb öregségi nyugdí j 200%- át, a vét el ár 20%- át egy összegben köt el es megfizetni.

10 (4) Amennyiben a lakást a bérlő vásárolja meg, a vételár megfizetésére a Polgári Törvénykönyv szerint a pénztartozás esetén megállapítható kamat megfizetése mellett kérelmére, legalább 15 év részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. Az első vételárrészlet befizetése után fennmaradó hátralékra a havonta fizetendő részleteket egyenlő mértékben kell megállapítani. ( 5) Am ennyi ben a bérl ő csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em a mi ndenkori l egki sebb öregségi nyugdí j összegének 150%- át nem hal adj a m eg kérel m ér e legalább 20 év részletfizetési kedvezményt kell biztosítani, illetve mentesül a kamatfizetési kötelezettség alól. (6) Amennyiben a bérlő vállalja, hogy az önkormányzati bérlakás vételárát a) egy összegben megfizeti, a vételárból 20%, b) 5 éves részletfizetés vállalása esetén a kamat megfizetése alól mentesül és am ennyi ben a bérl ő csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em a mi ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj összegének 150%- át m eghal adj a, a vételárhátralékból 10% engedmény illeti meg, c) 5 éves részl et fi zet és vál l al ása eset én, am ennyi ben a bérl ő csal ádj ában az egy főre j ut ó j övedel em a m i ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át nem haladja meg, a vételárhátralékból 15% engedmény illeti meg, d) 5-10 év közötti részletfizetés vállalása esetén, amennyiben a bérlő csal ádj ában az egy főre jut ó j övedel em a m i ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj összegének 150%- át nem hal adj a m eg, a vét el árhát r al ékból 10% engedmény illeti meg, e) év közötti részletfizetés vállalása esetén, amennyiben a bérlő csal ádj ában az egy főre jut ó j övedel em a m i ndenkori l egki sebb öregségi nyugdíj összegének 150%- át nem hal adj a m eg, a vét el árhát ral ékból 5% engedmény illeti meg. 40. (1) Az értékesíteni kívánt bérlakás bérlője részére az elidegenítésről ajánlatot kell küldeni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a lakás vételárát, a 39. (3)-(6) bekezdésben foglalt kedvezményeket, kötelezettségeket, valamint a megkötendő szerződés teljes tervezetét. Az eladót az ajánlattétel a bérlő által történő átvételt követő 30 napig köti, attól ezen időpontig nem állhat el, illetve a szerződési feltételeket nem változtathatja meg. (2) A bérlő az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy el ővásárl ási jogával él ni kí ván. Am ennyi ben el ővásárl ási j ogával nem kí ván él ni, úgy a bérl akás a Törvény ában fogl al t m egköt ésekkel harmadik személy részére is értékesíthető. ( 3) A bérl ő az ált al a l akot t l akást csak akkor vásárol hat j a m eg, ha a szerződéskötés időpontjában a bérbeadó felé bérleti-, szolgáltatási díj tartozása nincs, a korábbi, esetleges tartozása folytán felmerült végrehajtási költségeket és kamatokat is megfizette. ( 4) Önkorm ányzat i bérl akás harm adi k szem él y részére csak pál yázat útj án értékesíthető. A pályázati eljárás során a lakás tulajdonjogát az a pályázó szerzi m eg, aki a pál yázat i t árgyal áson a mi ndenkori forgal m i ért ék 100%- át meghaladó legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot. 17. A bérlakások elidegenítésére vonatkozó egyéb szabályok 41. ( 1) Önkorm ányzat i bérl akás ért ékesí t ése eset én az adás- vét el i szerződés aláírására a Polgármester vagy megbízottja jogosult. ( 2) Am ennyi ben a vevő a l akást részl et fi zet ési kedvezm énny el vásárol j a m eg, a vételár hátralék és járulékai erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat, ha a vásárlás árengedménnyel történik, az árengedmény visszafizetésének biztosítására öt évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat kell Várpalota Város Önkormányzata javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 42. (1) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakás elidegenítéséhez a polgármester hozzájárulhat az alábbi esetekben: a) ha a tulajdonos a lakást más, a Törvény ai alapján vételi joggal rendelkezett személy részére kívánja értékesíteni, b) ha a t ul aj donos az ért ékesí t eni kí vánt l akás hel yet t Várpal ot a városban másik lakást vásárol, c) ha a t ul aj donos m unkahel yének vagy csal ádi körül m ényei nek m egvál t ozása miatt kényszerül más településre költözni, d) ha az ért ékesí t ésre házasságfel bont ás mi at t i vagyonm egoszt ás követ kezt ében kerül sor.

11 ( 2) Az ( 1) bekezdés b) és c) pont j ában fogl al t eset ekben a hozzáj á rul ás megadásának feltétele, hogy a jelzálogjog, illetve az elidegenítési és terhelési tilalom a megvásárolni kívánt új lakásra kerüljön átjegyzésre. (3) A jelzálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakás további megterheléséhez, ranghelycseréhez, a lakás felújításához, korszerűsítéséhez szükséges pénzintézeti kölcsön felvétele esetén, e kölcsön biztosítása céljából a polgármester hozzájárulhat. (4) Ha a vevő a vételár hátralékot és járulékait kiegyenlíti, illetve az árengedményt megfizeti, a jelzálogjogot, valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat töröltetni kell. ( 5) Am ennyi ben a vevő a l akást 5 éven bel ül el i degení t i és nem ál l nak fenn az ( 1) bekezdésben rögzí t et t l ehet őségek a hozzáj árul ás m egadásá ra, köt el es az engedményt az Önkormányzat számlájára egy összegben megfizetni. 43. (1) Önkormányzati bérlakások értékesítésre kijelöléséről a Képviselő-testület határozattal dönt. (2) Az elidegenítésre kijelölést a bérbeadói feladatokat ellátó bérbeadó kezdeményezheti. Amennyiben a Képviselő-testület a bérbeadó kezdeményezése nélkül kíván bérlakást elidegenítésre kijelölni, úgy döntése előtt annak javaslatát kikéri. (3) Az elidegenítésre történő kijelölés kezdeményezését a bérbeadónál a lakásban lakó bérlő és jogcím nélküli lakáshasználó is kérheti. Amennyiben a bérbeadó a kérelem alapján az elidegenítést nem kezdeményezi, a kérelmet nemleges javaslatával köteles döntésre a képviselő-testület elé terjeszteni. Am ennyi ben a t ársasházb an l évő önkorm ányzat i bérl akások több, m i nt 50 %- ának értékesítésre történő kijelölését kérték, a polgármester a kérelmeket döntésre a Képviselő-testület elé terjeszti. (4) A bérlő-kiválasztási jog alapján bérbe adott lakás akkor jelölhető ki elidegenítésre, ha az értékesítéshez a bérlő-kiválasztási jog jogosultja hozzájárult. 18. A lakásértékesítési bevételek felhasználása 44. A Törvény 62. (1)-(2) és (5) bekezdései szerint megállapított lakásértékesítési bevételek a) az önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek (lakó-épületrészek) felújítására és azzal együtt végzett korszerűsítésére, b) új lakás építésére, c) önkormányzati bérlakás céljára történő használt lakás vásárlására, d) a kül ön j ogszabál yban m eghat ározot t l akáscél ú l akossági adósságkez el és során - a hitelintézettől felvett lakáskölcsönre fennálló tartozás kiegyenlítésére, e) településrendezési tervek szerint lakóövezetbe tartozó területek közm űvesí t ésére, f) építési telkek kialakítására, g) lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására, h) csereingatlan biztosítására irányuló kötelezettség teljesítésére használhatók fel a t árgyévi hel yi költ ségvet ési rendel et, val am i nt egyéb önkorm ányzat i rendeletekben megállapított előírások szerint. 19. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése 45. (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyedi képviselő-testületi határozattal idegeníthetők el. Az elidegenítésről a Képviselő-testület a beérkezett kérelem, illetve az értékesítés lebonyolításával megbízott bérbeadó előterjesztése alapján dönt. ( 2) Ha a nem l akás cél j ára szol gál ó hel yi ség ért ékesí t ése a Törvény 58. ( 1) bekezdés e szeri nt el ővásárl ási j oggal rendel kező részére t ört éni k, a vét el ár a mindenkori forgalmi értéknek megfelelő ár. (3) A (2) bekezdésben nem foglalt esetben a nem lakás céljára szolgáló helyiség csak pályázat útján értékesíthető. A nem lakás céljára szolgáló helyiség t ul aj donj ogát az a pál yázó szerzi m eg, aki a pál yázat i t árgyal áson a m i ndenkori forgal m i ért ék 100%- át m eghal adó l egm agasabb összeg megfizetésére tesz ajánlatot. ( 4) Az el ővásárl ási joggal rendel kező vevő részé re kérel m ére ha az ért ékesí t ésről val ó dönt ést nem ő kezdem ényezt e 3 évi részl et fi z et ési kedvezm ényt l ehet bi zt osí t ani a Pol gári Törvénykönyv szeri nt a pénzt art ozás esetén megállapítható kamat megfizetése mellett. A részleteket negyedévenk ént kel l m egfi zet ni, az el ső részl et a szerződésköt és al áí rásával egyidejűleg esedékes.

12 (5) A (4) bekezdés szerinti részletfizetési kedvezménnyel történő értékesítés esetén a pénztározás biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. (6)Az elidegenítési tilalom alól felmentés nem adható, a további megterheléshez a Képviselő-testület a nem lakás céljára szolgáló helyiség felújításához, korszerűsítéséhez, átalakításához szükséges pénzintézeti kölcsön felvétele esetén amennyiben az összes tartozás a nem lakás céljára szolgáló helyiség forgalmi értékét nem haladja meg járulhat hozzá. 46. Ha a nem l akás cél ú hel yi ség ért ékesí t ésé re azért kerül sor, m ert az az értékesítésre kijelölt - egylakásos ingatlanban lévő - önkormányzati bérlakással egy ingatlanon található és a nem lakás célú helyiség önállóan nem értékesíthető, az el ővásárl ási j oggal rendel kező vevőnek a nem l akáscél ú hel yi séget l egal ább forgalmi értéken kell felajánlani. 47. (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó elővásárlási jog esetén az ajánlat tartalmára, az ajánlati kötöttség időtartamára, az elővásárlási joggal való élésre vonatkozó nyilatkozatra, illetve a nyilatkozat megtételének elmulasztása jogkövetkezményeire a 39. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése esetén az adás-vételi szerződés aláírására a polgármester jogosult. V. Fejezet Vegyes ren del kezések 48. (1) Az Iroda napt ári évenként j övedel em i gazol ás beszerz ésével és adat fel vét el l el felülvizsgálja a benyújtott és nyilvántartott bérbevételi ajánlatokat. Am ennyi ben a fel ül vi zsgál at eredm énye al apj án szükséges, a pont szám ot módosítja és erről értesíti az ajánlattevőt. (2) Amennyiben az ajánlattevő nem működik együtt a felülvizsgálatban vagy a felülvizsgálat alapján nem felel meg az a 10. (1)-(2) bekezdésében foglalt fel t ét el eknek, az Iroda törl i a nyi l vánt art ásból és erről a t örl és indokának közlésével értesítést küld. 49. (1) A lakások és helyiségek bérletével és elidegenítésükkel kapcsolatos eljárásban az érintett állampolgár az alábbi személyes adatait köteles szolgáltatni: a) név, születési hely és idő, anyja neve, családi állapot, b) lakcím, c) jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, igazolás d) e rendel et 9. ( 2) bekezdéséb en fogl al t ak eset én az egészségi ál l apot ra vonatkozó orvosi igazolás. (2) A fenti adatszolgáltatási kötelezettség az igénylővel közös háztartásban élő valamennyi személyre is vonatkozik. (3) 1 5 Az adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési j ogról és az i nform áci ószab adságról szól ó évi C XII. törvény rendelkezései az irányadók. (4) A család meghatározásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól ó évi III. törvény 4. ( 1) bekezdés c) pont j ában fogl al t akat kel l alkalmazni. (5) A jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. t örvény 4. ( 1) bekezdés a) pontj ában fogl al t ak az i rányadóak azzal, hogy az egy havi jövedelem számításánál a kérelem, ajánlat benyújtását megelőző 12 havi jövedelem átlagát kell figyelembe venni. 50. A bérbeadó az önkormányzati bérlakások rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését naptári évenként egyszer, illetve bejelentés vagy egyéb ok miatt szükség szerint ellenőrzi. 51. ( 1) A m áj us 10- e el őt t önkorm ányzat i érdekből m eghat ározot t időre szól ó lakáskiutalásban részesültek e rendelet hatálybalépését követően, illetve a lakáskiutaló határozatban meghatározott határidő lejártakor feltéve, hogy az önkormányzati érdekből történő bérlőkijelölésre jogosító foglalkoztatási j ogvi szonyuk fennál l a bérbeadót ól kérhet i k az ál t al uk használ t l akás részükre történő ismételt bérbeadását. 1 5 A 49. (3) bek. mód. a 17/2013. (VI.04.) ör. 5. -a

13 ( 2) A bérbeadó az ( 1) bekezdésben m eghat ározot t szem él yekkel csak önkormányzati érdekből történő bérlőkijelölésre jogosító foglalkoztatási jogviszonyuk fennállásának időtartamára szóló bérleti szerződést köthet. VI. fejezet Záró ren del kezések 52. Ez a rendelet október l-jén lép hatályba. 53. ( 1) E rendel et hat ál yba l épését m egel őzően nyi l vánt art ásba vet t bérbevét el i aj ánl at okat fol yam at osan, l egkésőbb decem ber 31- i g, a ban foglaltak szerint felül kell vizsgálni, és a bérbevételi ajánlatot az e rendeletben foglaltak szerint el kell látni új besorolási pontszámmal, amelyről a bérbevételi ajánlatot benyújtót értesíteni kell. ( 2) okt óber 1. és decem ber 31. között m egüresedő l akás eset én a okt óber 1- j e el őtt besorol t l egm agasabb pont szám m al rendel kező bérbevét el i aj ánl at okat soron kí vül fel ül kel l vi zsgál ni, és dönt ésre a Bizottság elé kell terjeszteni. 54. (1) Hatályát veszti a 14/2004. (V. 10.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 23/2004. (VI. 30.), 37/2004. (IX. 30.), 11/2005. (III.31.), 39/2005. (XI.30.), 17/2006. (III.31.), 43/2006. (XII. 01.), 8/2007. (II. 27.), 10/2007. (III. 30.), 22/2007. (VII. 02.), 8/2008. (II. 27.), 33/2008. (IX. 18.), 15/2009. (III. 31.), 33/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. (2) Az (1) bekezdés október 2-án hatályát veszti. (3) Az 53. és e január 1-jén hatályát veszti. V á r p a l o t a, szeptember 9. Németh Árpád Máténé dr. Ignácz Anita polgármester jegyző

14 1. melléklet a 36/2010. (IX.14) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat tulajdonában lévő összkomfortos lakások A Épü let me gn e ve zé se 1 T á bor mező u. 30. T H. 2 E r dődy P. T. u TH. 3 T á bor mező u. 26. T H. 4 K ör möcbá nya u TH. 5 Rákóc z i u TH. 6 L iliom u T H. 7 L iliom u T H. 8 Rákóc z i u TH. 9 H onvéd u T H. 10 K ossuth L. u. 3. T H. 11 Fe lsőinkám. u TH. B Építés éve C A lapter ü let m2 D Hrsz E Önk orm-i tulaj d on % össz/önk - i lakás /A/5 5,5 17/ /1/A/20 2,3 30/ /A/10 4,75 20/ /2/A/15 3,46 30/ /6/A/14 1,1 60/ /7/A/13 5,2 60/ /7/A/ /4/A/3 1,6 60/ /9/A/27 12,6 30/4* /7/A/3 9,1 12/ /13/A/23 4,17 24/1 12 K é sz e nlé ti ltp /31/A/9 4,1 28/1 T H. 13 P olyá n u , Da nkó. u. 16/ V / , Bátork ő u. 2. TH /A/3 5,9 17/ Össze sen: *( A másik 3 lakást a 2. me llékle t tar t almaz z a) 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő komfortos lakások A Épü let me gn e ve zé se 1 Rutsek u.1-3.,waldst e in 9. TH. 2 Jókai u. 2., S ze nt István u TH. 3 Jókai u. 6., Batsányi u TH. B Építé s éve C A lapter. m2 D Hrsz. E Önk - i tu l. % össz/önk - i lakás /A/6 2,53 36/ /A/36 1,5 60/ /2/A/17 2,62 60/ /2/A/38 4 M un kácsy u /9 100,0 7 5 Vasvár i u / 9 100, Ru t se k u , /A/8 8,31 49/5 1 6 Az 1. melléklet 1., 2., 3. táblázatát mód. a 40/2011. (X.28.) ör. 3. -a

15 Er dődy P. T. u. 3. TH /A/ /A/ /A/ /A/50 7 Ru t se k u TH /A/10 8,3 2/1 8 Besz álló ak n a ltp. 2. TH (58* tul. 0250/2/A/4 48,86 8/5 lapon! ) 66 (66 *tul. 0250/2/A/5 la pon) /2/A/ /2/A/ /2/A/11 9 Besz álló ak n a ltp. 3. TH /3/A/2 30,85 8/ /3/A/ /3/A/4 10 Bakon y u TH /A/8 5,1 16/1 11 Erdőd y P. T. u TH /A/6 4,5 21/1 12 Bartók B. u. 22/A - B. TH /1/A/2 7,1 13/1 13 Erd ődy P. T. u /A/27 5,1 39/2 Bakony u TH /A/33 14 Erd ődy P. T. u. 5-7., K a sté lydomb u TH /A/31 3,54 44/ /A/39 15 Erdőd y P. T. u TH /A/20 4,5 21/ R óz sakú t u es éve k , Össz e sen Az önkormányzat tulajdonában lévő félkomfortos lakások A Épü let me gn e ve zé se B Építé s éve C A lapter. m2 D Hrsz. Önk-i tulajd on % össz./ön k - i lakás 1 Bátork ő u. 2. TH /A/4 17,6 17/ /A/ /A/10 2 Erdőd y P. T. u. 4. TH /A/3 11,5 17/ /A/14 3 Erdőd y P. T. u. 6. TH /A/14 5,7 17/1 4 Kastélydom b u. 23. TH /A/8 6,51 12/1 5 Kastélydom b u. 19. TH /A/11 8,2 12/1 6 összese n Az önkormányzat tulajdonában lévő komfort nélküli lakások A Épü let me gn e ve zé se R adn óti u. 32. (r omos é pület) B Építé s C A lap te r. D Hrsz. E Önk-i tul. éve m2 össz/ön k - i % lakás , Mu nk ác sy M. (7.) a s ( Br.48) , 0 1 é ve kben 3 Összesen : Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 16. sorát hatályon kívül helyezte a 17/2013. (VI.04.) ör. 7. (2) bek.

16 5. Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló összkomfortos helyiségek A Épüle t megne vez é se B Építé s éve A lap te r. 1 Táncsics u Táncsics u Táncsics u Táncsics u Gárd onyi G. u. 41. TH /A/2 6 S zabad ság tér. 7., /1/A/23 K ossuth u TH. 7 S zabad ság tér. 7., /1/A/34 K ossuth u TH. 8 S za ba dság tér. 7., /1/A/35 Kossuth u TH. 9 S ze nt István u /2 (Éttere m. v.) ( Br.135m2) 10 K ossuth u. 1., /6/A/3 Sz ab adság té r. 6. TH. 11 Kossuth u. 1., Sz abadsá g tér. 6. TH /6/A/16 12 Kész en léti ltp /1 13 P olyán u ( Br. 177) 14 P olyán u ( Br. 127) 15 Sz en t István u /7/A/25 (F e lsőinkám u T H.) 16 Sz en t István u /9/A/49 ( K önyvtá r ) (F e lsőinkám u T H.) 17 Sz en t István u /9/A/50 (F e lsőinkám u T H.) 18 Ár p ád u TH /3/A/31 19 Mátyás k. u TH /4/A/45 *( tul. jog fennt. é r té kesítés) 20 Mátyás k. u TH /4/A/46 21 Mátyás k. u TH /4/A/48 22 Mátyás k. u TH /4/A/49 *( tul. jog fennt. é r té kesítés) M át yás k. u TH /4/A/50 ( tu* (tul jog fennt. é r té kesítés) 24 Mátyás k. u TH /4/A/51 *( tul. jog fennt. é r té kesítés) 25 Fe lsőinkám u. 1. TH /4/A/45 26 Bakon y u /1/A/84 L a ksz. 27 Bakon y u /1/A/85 L a ksz. 28 Bakon y u /1/A/86 L a ksz. 29 Bakon y u /1/A/87 L a ksz. 30 Bakon y u /1/A/89 L a ksz. 31 Erd ődy P. T. u /3/A/24 TH. 32 Erd ődy P. T. u /3/A/25 TH. 33 R ák ócz i u /6/A/61 TH. 34 R ák ócz i u TH /6/A/62

17 35 R ák ócz i u /6/A/63 TH. 36 R ák ócz i u /3/A/61 TH. 37 R ák ócz i u /3/A/62 TH. 38 Kész en léti ltp. 41/2 TH /2/A/2 39 összese n: 38 db Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló komfortos helyiségek A Épüle t megne vez é se B Építés é ve C A lapter. m 2 D Hrsz. 1 Sz ab adság té r TH /1/A/8 2 Sz ab adság té r TH /1/A/9 3 Sz ab adság té r TH /1/A/19 4 Sz ab adság té r TH /1/A/20 5 Új laky u ,.T H /A/32 6 Új laky u , /A/33 Waldstein J. u. 1. TH. 7 Új laky u , /A/34 Waldstein J. u. 1. TH. 8 Új laky u TH /2/A/20 9 Új laky u. 16/A. ( ve gyes tul.) ( Br.161/6) 10 Ú j lak y u , /A/1 E r dődy P. T. u. 1. TH. 11 S ze nt István u TH /A/1 12 S ze nt István u TH /A/1 13 S ze nt István u TH /A/2 14 S ze nt István u TH /A/4 15 S ze nt István u TH /A/5 16 A lkot m ány u. 2/A - B. TH /A/1 17 Bátorkő u. 1., Erdőd y P. T. u , Bakony u. 1.TH 18 Bátorkő u. 1., Erdőd y P. T. u , Bakony u. 1. TH. 19 Bátorkő u. 1., Erdőd y P. T. u , Bakony u. 1. TH / A / / A / / A / Kastélydom b u. 6-8., /A/3 E r dődy P. T. u TH. 21 Bakony u , /A/3 Erdőd y P. T. u. 20. TH. 22 Bakony u , /A/11 E r dődy P. T. u. 20. TH. 23 Bakony u , /A/12 E r dődy P. T. u. 20. TH. 24 Bakony u , /A/13 Erdődy P. T. u. 20. TH. 25 Bakony u , /A/14 E r dődy P. T. u. 20. TH. 26 Bányabe k öt ő u. TH /A/1 27 Bányabe k öt ő u. TH /A/2 28 Bányabe k öt ő u. TH /B/1 29 Össze sen: 28 db Az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló külterületi helyiségek A B C D

18 Épüle t megne vez é se Építés A lapter. Hrsz. é ve m2 Besz álló ak n a ltp /2/A/2 TH. Besz álló ak n a ltp /2/A/3 TH. 3 Zöldfa u /2 (818m2-es terület) 4 Zöldfa u /3 (1372m2- es terület) 5 össze sen : 4 db Garázs helyiségek a társasházakban A Épüle t megne vez é se B A lap te rü let m 2 C Hrsz. 1 Sz ab olcska M. u TH /2/A/1 *( tul. jog fennt. értéke sítés) 2 Erd ődy P. T. u. 17. TH /A/17 3 Erd ődy P. T. u. 17. TH /A/18 4 Erd ődy P. T. u TH /3/A/1 5 Erd ődy P. T. u TH /3/A/2 6 Erd ődy P. T. u TH /4/A/26 7 Erd ődy P. T. u TH /5/A/2 8 Erd ődy P. T. u TH /5/A/25 9 Erd ődy P. T. u TH /5/A/26 10 Erdőd y P. T. u TH /5/A/27 11 Fe lsőinkám u TH /13/A/28 12 Fe lsőinkám u TH /13/A/29 13 Fe lsőinkám u TH /12/A/29 *( tul. jog fennt. értéke sítés) 14 Fe lsőinkám u TH /12/A/30 15 Fe lsőinkám u TH /12/A/31 *( tul. jog fennt. értéke sítés) 16 + Hétve zé r ú t i /91 17 Össze sen: 16 db Önkormányzati tulajdonú polgári védelmi Légó helyiségek A Épü let me gn e ve zé se B A lapter ü let m 2 C Hrsz. 1 A lk otmán y u. 3. TH /1/A/18 2 Bátok ő u TH /A/18 3 Bátorkő u TH. *( tul. jog fennt. értéke sítés) /A/17 4 Bakon y u TH /A/18 5 Bátorkő u. 1., Erd ődy P. T. u /A/ , Bakony u. 1. TH. 6 Bakon y u , /A/37 Er dődy P. T. u. 20. TH. *( tul. jog fennt. értéke sítés) 7 Jók ai u. 4. TH /1/A/3 8 Jóka i u. 2., Sz en t István u /A/ TH. 9 Jóka i u. 2., Sz en t István u /A/ TH. *( tul. jog fennt. értéke sítés) 10 Jók ai u. 2., Sze nt István u /A/ TH. 11 Waldste in J. u. 3. TH /1/A/1 *( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 12 Új laky u TH /2/A/21

19 *( tul. jog fennt. értéke sítés) 13 Rutsek u.1-3., Waldste in 9. TH /A/1 *( tul. jog fennt. értéke sítés) 14 Ru t se k u , /A/3 Er dődy P. T. u. 3. TH. (pincereke szes) 15 Ru t se k u , /A/4 Er dődy P. T. u. 3. TH. (pincereke szes) 16 Ru t se k u , /A/15 Er dődy P. T. u. 3. TH. (pincereke szes) 17 Ru t se k u , /A/16 Er dődy P. T. u. 3. TH. (pincereke szes) 18 Ru t se k u , /A/29 Er dődy P. T. u. 3. TH. (pincereke szes) 19 Fe lsőmajor u. 3. TH /A/10 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 20 Fe lsőmajor u. 3. TH /A/11 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 21 Fe lsőmajor u. 5. TH /A/9 22 Kasté lydomb u. 2-4., /A/37 Waldste in J. u TH. ( tul. jog fennt. értéke sítés) 23 Bakon y u TH. * /A/17 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 24 Bakon y u TH. * /A/18 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 25 Bakon y u TH. * /A/19 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 26 Bakon y u TH. * /A/20 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 27 Bátor k ő u. 2. TH. (pincereke szes) * /A/1 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 28 Bátor k ő u. 2. TH. (pincereke szes) * /A/2 ( tul. jog rendez é s ala tt értéke sítés-) 29 Össze sen: 28 db Egyéb nem lakás célú helyiségek a társasházakban A Épü let me gn e ve zé se B A lapter ü let m 2 C Hrsz. 1 Gárd onyi G. u. 41. TH. ( hőke ze lő) /A/1 2 Erd ődi P. T. u TH /3/A/3 (hőkez e lő) Erd ődy P. T. u TH /3/A/5 ( liftke ze lő) Erd ődy P. T. u /1/A/29 TH.(hőkez e lő) 5 Tábor me z ő u. 30. T H. ( hőke ze lő) /A/18 Tábor me z ő u. 26. T H. (pinc e ra ktár) /A/21 Tábor me z ő u TH /A/40 (hőkez e lő) 8 Bakon y u TH /3/A/43 (hőkez e lő) 9 Bakon y u TH /3/A/44 (hőkez e lő) 10 R ák ócz i u. 4. TH. (hőke ze lő) /A/18 11 R ák ócz i u. 4. TH. (hőke ze lő) /A/19 12 Össze se n: 11 db melléklet a 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelethez 1 8 Bérlő-kiválasztási joggal érintett lakások 1 8 A 2. mellékletet mód. a 40/2011. (X.28.) ör. 4. -a

20 1. Jogosult: Magyar Honvédség Helyőrség Parancsnokság Székesfehérvár A Épü let me gn e ve zé se B Építé s é ve C A lap te rü let D Hrsz E Önkor m- i tu lajd on % Össz/önki 1 Mátyás k. u TH /4/A/296,8 41/3 2 Mátyás k. u TH /4/A/37 3 M át yás k.u TH /4/A/40 4 Honvéd u TH /9/A/5 5 Honvéd u TH /9/A/8 6 Honvéd u TH /9/A/15 7 Bakony u /3/A/152,9 T H. 8 Összesen : 7 db Jogosult: Veszprém Megyei Rendőrkapitányság A Épü let me gn e ve zé se B Építé s é ve C A lap te rü let D Hrsz E Önkor m- i tu lajd on % Össz/önki 1 E r dődy P. T. u /A/9 2,6 39/1 2. Összesen : 1 db melléklet a 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelethez BÉRBEVÉTELI AJÁNLAT AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI Neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Családi állapota:... Jövedelme:... Ft. AZ AJÁNLATTEVŐ HÁZASTÁRSÁNAK /ÉLETTÁRSÁNAK/ ADATAI Neve:... Születési helye és ideje:... Anyja neve:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Családi állapota:... Jövedelme:... Ft. AZ AJÁNLATTEVŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ /EGYÜTT KÖLTÖZŐ/ SZEMÉLYEK ADATAI... Név Születési hely, idő Rokonsági fok Jövedelem

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK

IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Érkezett: Nyilvántartásba vétel kelte: ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő:

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Várpalota Város Önkoreiányzatí Képviselő-testületének 05/1993- (XII.2/0 számú r e o d e l e t e az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről. Várp a lo

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs - egyéb (aláhúzandó) Neve: Születéskori neve: Családi állapota: Szül. hely: Szül. idő: Anyja

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014.(VIII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (II. 17.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére

Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére Pályázati űrlap szociális önkormányzati lakás bérbevételére SZEMÉLYI ADATOK Lakásigénylő Házastárs élettárs - egyéb (aláhúzandó) Neve: I. Pályázó II. Pályázó Születéskori neve: Családi állapota: Szül.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1..

I.RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/1994./XI.27./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 11/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére

KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére KÉRELEM Önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán főosztály Szociális Lakásgazdálkodási Csoport Pécs, Kossuth tér 1-3. 7621 Pécs, Pf.:40 72/533-800

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:...

ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ. a pályázó neve:... ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint 1 :... 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére a pályázó neve:... a bérlőtárs 2 neve:... 2. Pályázó adatai

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb):

A kérelmező lakásának használati jogcíme: (tulajdonjog, bérlet, albérlet, haszonélvezet, szívességi lakáshasználó, egyéb): 1 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI: 1. a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Név,

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez

KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez KÉRELEM Önkormányzati bérlakás igényléséhez Az igényelt lakás jellege: szociális, átmeneti, garzon, szolgálati Kérelem jellege: új kérelem meghosszabbítás Kérelmező adatai: Név: Leánykori név:... Szül.hely,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.)

XVIII. 33/2011. (IX.20.) 19/2011. (V.31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (IX.20.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály

Javaslat a 1238 Bp. XXIII... szám (hrsz ) alatti lakás bérlőjének meghatározására. dr. Balázs Orsolya osztályvezető Vagyonkezelési Osztály Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 1238 Bp. XXIII...

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra

Pályázati adatlap. A pályázat benyújtásának határideje: január 31. nap óra Pályázati adatlap szociális bérlakás bérbevételi ajánlatához A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31. nap 12.00 óra Megpályázni kívánt bérlakás címe: Kalocsa,.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben