OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM azonosító: 101 185. Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat"

Átírás

1 OM azonosító: Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat

2 Tartalomjegyzék AZ ISKOLA ALAPADATAI:... 4 AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI:... 6 A TAGINTÉZMÉNNYEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE:... 7 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:... 7 II. 1. A SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI:... 8 II. 2. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA II. 3. KIADMÁNYOZÁS KÉPVISELET SZABÁLYAI: III. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE: III.1. A GYAKORLATI KÉPZÉST FOLYTATÓKKAL ÉS SZERVEZŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE, A GYAKORLATI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK: IV. A MŰKÖDÉS RENDJE: IV.1. A TANULÓKNAK, AZ ALKALMAZOTTAKNAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE: IV.2. A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL: IV.3. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK IV.4. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJÁT, SZERVEZETI FORMÁIT, IDŐKERETEIT IV.5. A FELNŐTTOKTATÁS FORMÁI IV.6. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE: IV.7. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI: IV.8. TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLAI KÉRDÉSEI: V. INTÉZMÉNYI VÉDŐ-, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK: V.1. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJÉT, V.2. TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND V.3. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK: VI.1. TÁJÉKOZTATÁS MÓDJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL VI.2. ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE VI.3. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE VI.4. GYAKORLATI OKTATÁS SORÁN ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉT KÖVETŐ DÍJAZÁS SZABÁLYAI: VI.5. A REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYOZÁSA VI.6. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKÁJÁT ÉS MŰKÖDÉST MEGHATÁROZÓ SZMSZ-EN KÍVÜLI HELYI SZABÁLYOK: V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK SZ. MELLÉKLET: MEGBÍZÁS MINTÁK SZ. MELLÉKLET: KALKULÁCIÓS SÉMA: SZ. MELLÉKLET: TANFOLYAM INDÍTÁSI ENGEDÉLY MINTA... 64

3 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a az OKTÁV Szakközépiskola (OM azonosító: székhely: 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u tagintézmény: 1143 Budapest, Gizella u ) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés] Jelen SZMSZ-t Juhász Klára iskolaigazgató készítette elő, melyet a diákönkormányzat, szülői közösség és a fenntartó véleményezését követően az iskola nevelőtestületet fogadott el jelen SZMSZ záradékában foglaltak alapján. Jelen SZMSZ szeptember 2-től hatályos és hatálya kiterjed az intézmény valamennyi intézményegységének (székhely, tagintézmény) munkavállalóira, tanulóira. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Jelen SZMSZ hatályba lépésével hatályon kívül kerül az iskola SZMSZ-ének 4. sz. változata. Az SZMSZ a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25, valamint 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 82. alapján - megtalálható: fenntartónál (elektronikus változatban) székhelyen az iskolaigazgatói irodában (nyomtatott változatban) tagintézményben az igazgatóhelyettes irodájában (nyomtatott változatban) székhelyen az igazgatóhelyettes irodában (nyomtatott változatban) székhelyen és a tagintézmény tanári szobáiban (1-1 példány nyomtatott változatban) az iskola weboldalán (elektronikus változatban) az iskola weboldalának diáksarok menüjében a tanulói jogviszonyban állók és a szülői közösség (elektronikus változatban) az Oktatási Hivatal weboldalán (elektronikus változatban) Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról a tanulói jogviszony időtartama alatt: székhelyen az iskolaigazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől vagy az osztályfőnöktől, tagintézményben az iskolaigazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől vagy az osztályfőnököktől fogadó óráikon.

4 Az iskola alapadatai: hivatalos név: OKTÁV Szakközépiskola feladat ellátási helyek: OKTÁV Szakközépiskola (székhely) OKTÁV Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye OM azonosító: KSH azonosító: adószám: bankszámlaszám: Az intézmény fenntartója: OKTÁV Nonprofit Kft. (2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u ) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy Az intézmény gazdálkodása: részben önállóan gazdálkodó Az intézmény postacíme: székhely: 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u tagintézmény: 1143 Budapest, Gizella u Az intézmény hivatalos telefonos elérhetőségei: székhely: tagintézmény: Az intézmény weboldalának és címe: weboldal: Az intézmény logója: Az intézmény bélyegzőinek lenyomata és feliratai: Székhelyen: hosszú bélyegző: OKTÁV Szakközépiskola 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi M. u , adószám: , OM azonosító: körbélyegző: OKTÁV Szakközépiskola OM: Esztergom-kertváros vizsgabélyegző: OKTÁV Szakközépiskola mellett működő vizsgabizottság Esztergom-kertváros 4

5 Tagintézményben: hosszú bélyegző: OKTÁV Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1143 Budapest, Gizella u adószám: , OM azonosító: körbélyegző: OKTÁV Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye OM: , szh.: Esztergom-kertváros Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak köre: Székhelyen és tagintézményben az iskolaigazgató valamennyi ügyirat tekintetében, az osztályfőnökök a törzslap, év végi bizonyítvány és az osztálynapló tekintetében, az iskolatitkár a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos dokumentumok, beírási naplók tekintetében. Tagintézményben az igazgatóhelyettes valamennyi ügyirat tekintetében. Székhelyen az igazgatóhelyettes valamennyi ügyirat tekintetében. Munkavállalók alkalmazásának helyi sajátosságai: Iskolánkban az alábbi munkakörökre létesíthető (határozott vagy határozatlan időtartamra szóló) - a Munka Törvénykönyve alapján - főfoglalkozású munkaviszony: - pedagógus - pedagógus munkáját segítő jogviszonyok (iskolatitkár, rendszergazda) A pedagógus munkakörben dolgozók munkakörének pontos meghatározásakor az alábbi besorolások alkalmazhatók: - szakoktató gyakorlati oktató, - idegen nyelv szakos tanár - kettős munkakör: tanár szakmai elméleti képzésben szakoktató gyakorlati oktató, - többes munkakör: a fenti három munkakör variációi A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszerére a 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt előmeneteli és illetményrendszer, a pedagógus munkáját segítő munkakörökre a Kjt-ben foglalt előmeneteli és illetményrendszert alkalmazzuk. A munkaviszony munkaszerződés alapján jön létre, melyhez minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírás készül. A munkaköri leírások mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza. 5

6 Munkakörön kívüli feladatok ellátásához az érintett munkavállalók határozott idejű megbízást kapnak. Az iskolában az alábbi megbízásokat lehet adni: - iskolaigazgatói kinevezés (adja: fenntartó) - igazgatóhelyettes, - osztályfőnök, - vizsgabizottság tagja, - vizsga jegyzője, - vizsgabizottság munkáját segítő szakértő A határozott idejű megbízásokat a legkésőbb a megbízás napján vehetik át az érintett munkavállalók. A megbízások mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Óraadó tanárokra a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény alapján megbízási szerződést kötünk adott tanévre, vagy a tanév egy részére maximum heti 10 tanóra erejéig. Az iskola munkavállalói munkaköri leírásuk részeként kötelesek az SZMSZ tartalmát megismerni és az iskolaigazgató által összeállított kérdéssor alapján számot adni tudásukról. Az SZMSZ egy aktuális példányát a tanárok által elérhető hálózati meghajtón helyezzük el és biztosítjuk folyamatos elérését. Óraadó tanárokat az alkalmazáskor a székhelyen az igazgatóhelyettes, a tagintézményben az igazgatóhelyettes tájékoztatja az SZMSZ-ben foglalt, munkájukat érintő kérdésekben. Az intézmény alaptevékenységei: OKTÁV Szakközépiskola Székhely Tagintézmény nappali tagozat esti tagozat levelező tagozat tanfolyami képzések nappali tagozat esti tagozat levelező tagozat tanfolyami képzések Alapfeladatok: a köznevelési intézmény alap-, és kiegészítő feladatai a székhelyen: - szakközépiskolai nevelés-oktatás, - felnőttoktatás, a tagintézményben: - szakközépiskolai nevelés-oktatás - felnőttoktatás Kiegészítő feladatok: (a székhelyen és tagintézményben megegyeznek) - felnőttképzés Az intézmény tagozatai: székhelyen: nappali, esti és levelező tagozat tagintézményben: nappali, esti és levelező tagozat 6

7 A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje: A tagintézménnyel a kapcsolattartás több csatornán keresztül folyik. A napi egyeztetéseket a székhelyen és a tagintézményben dolgozó iskolatitkárok, vezetők, szaktanárok, osztályfőnökök telefonos kapcsolaton keresztül vagy -ben bonyolítják. A tagintézményben és a székhelyen folyó pedagógiai és vezetői munka tervezését, összehangolását az igazgatótanácson keresztül végezzük. Az igazgatótanács éves rendszerességgel legalább két alkalommal tart üléseket. Az iskolaigazgató hetente legalább egy alkalommal a tagintézményben tartózkodik, az adott tanévben az iskolaigazgató tagintézményi napját az éves munkaterv tartalmazza. II. Szervezeti felépítés: Az iskola szervezeti egységeit az alábbi organigram szemlélteti: A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje: A székhely és tagintézmény az adott szervezeti egységben dolgozó munkatársakon keresztül tartják a napi kapcsolatot személyes, telefonos vagy formájában. A szervezeti egységeken belüli információ áramlásért az adott szervezeti egység vezetője felel. A szervezeti egységek közötti információ áramlásért az intézmény vezetője felel. Azon szervezeti egységekben, ahol nincs főfoglalkozású alkalmazott (pl. diákönkormányzat) a kapcsolattartásért az adott szervezeti egység elnöke felel. Ezen szervezeti egységeken belüli és intézményen belüli kapcsolattartás rendjét az adott szervezeti egység által készített és elfogadott SZMSZ szabályozza. 7

8 II. 1. A Szakközépiskola szervezeti egységei: II.1.1. Vezetők, vezetőség: II Vezetők közötti feladatmegosztás rendje: Az iskolaigazgató feladatai: irányítja az intézményben folyó pedagógiai munkát, ennek keretében gondoskodik az iskola pedagógiai programjában foglaltak megvalósításáról, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek megszervezéséről, az iskolai ünnepek méltó megszervezéséről, gondoskodik a külső szakmai gyakorlatok megszervezéséről, megvalósítja jóváhagyott vezetői programját, elkészíti az iskola szabályzatait, (tanév éves munkaterve, házirend, SZMSZ, iratkezelési szabályzat, pedagógus továbbképzési terv, pedagógusok éves beiskolázási terve, tantárgyfelosztás, kérhető tandíj-, térítési díj fizetés rendje, stb.) gondoskodik a működéshez szükséges tárgyi feltételek, illetve az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosításáról, továbbá a tanulóbalesetek megelőzéséről, gondoskodik a székhely és a tagintézmény működésének összehangolásáról, vezeti az iskola tantestületét, ezen belül gondoskodik az iskola tevékenységének ellátásához szükséges személyi feltételekről, az iskola pedagógiai programjának a nevelőtestület általi összeállításáról és felülvizsgálatáról, az iskolában folyó pedagógiai munka szakmai színvonalának folyamatos emeléséről, a pedagógusok motivációjáról, részt vesz a pedagógusok minősítésében, intézményi szintű nevelőtestületi értekezleteket tart, a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján és az azzal összhangban az engedélyezett pedagógus álláshelyek keretein belül gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkavállalók felett (ennek keretében gondoskodik a pedagógusok magasabb fizetési osztályba sorolásáról), rendszeresen ismétlődő belső ellenőrzéseket végez, gondoskodik az iskolai önellenőrzési rendszer működtetéséről, a minőségi munkavégzés megvalósításáról, a fenntartó által meghatározott költségvetésvetés keretein belül gondoskodik az iskola gazdálkodásának költséghatékonyságáról, gondoskodik a tanuló toborzási tevékenység megszervezéséről, megszervezi a tanulók felvételét, irányítja az iskola fejlesztési-innovációs tevékenységét iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések tekintetében is, rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola fenntartójával, képviseli az intézményt a különböző hatóságok által tartott ellenőrzéseken, külső szakmai rendezvényeken, gondoskodik a szükséges adatszolgáltatásokról, az iskolában keletkezett adatok, információk, dokumentumok megfelelő tárolásáról, megőrzéséről és archiválásáról, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amellyel a fenntartó megbízza. Az igazgatóhelyettesek feladatai: az iskolaigazgató iránymutatása alapján irányítja a tagintézményben folyó napi pedagógiai munkát, ennek keretében gondoskodik az iskola pedagógiai programjában foglaltak megvalósításáról, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek megszervezéséről, az iskolai ünnepek méltó megszervezéséről, irányítja a székhely diákönkormányzatának munkáját, gondoskodik, kialakítja az órarendeket, gondoskodik a tagintézményben az iskola szabályzatainak betartásáról és betartatásáról (tanév éves munkaterve, házirend, SZMSZ, iratkezelési szabályzat, pedagógusok éves beiskolázási terve, tantárgyfelosztás, kérhető tandíj-, térítési díj fizetés rendje, stb.) 8

9 a tanév során gondoskodik a tagintézmény folyamatos működéshez szükséges tárgyi feltételekről, illetve az egészséges és biztonságos munkakörülményekről, a tanulóbalesetek megelőzéséről, megszervezi a tanulók évközi és nyári összefüggő szakmai gyakorlatát, vezeti a tagintézmény nevelőtestületét, ezen belül javaslatot tesz a tagintézmény tevékenységének ellátásához szükséges személyi feltételekre, gondoskodik arról, hogy a szaktanárok az iskola szakmai programjával összhangban tanévenként elkészítsék a tanmeneteket, továbbá gondoskodik a számonkérések, házi vizsgák, szakképesítő vizsgák, mérések előkészítéséről és lebonyolításáról, és vezeti a székhely szintű nevelőtestületi értekezleteket, a fenntartó által jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján gondoskodik a tagintézményben a pedagógusok megbízásáról, az új pedagógusok beilleszkedéséről, a hiányzó pedagógusok helyettesítésének megszervezéséről, elkészíti a pedagógusok és a nem pedagógus munkakörbe tartozók havi elszámolásáról, rendszeres óralátogatási tevékenységet végez a tagintézményben (félévente legalább egy alkalom/pedagógus, új pedagógus esetében az első tanévben félévente legalább két alkalommal), melyről óralátogatási jegyzőkönyvet vezet, a fenntartó által meghatározott költségvetésvetés keretein belül gondoskodik a tagintézmény gazdálkodásának költséghatékonyságáról, gondoskodik a tanuló toborzási tevékenység megszervezéséről és az iskolai beiratkozás lebonyolításáról, részt vesz az iskola fejlesztési-innovációs tevékenységében a tagintézmény iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinek tekintetében, esti, levelező és iskolarendszeren kívüli képzéseket és tanfolyamokat fejleszt ki és vezet, rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskola fenntartójával, a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében az OKTÁV Továbbképző Központ oktatási igazgatójával és a budapesti irodavezetőjével, rendszeres kapcsolatot tart a különböző hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, gondoskodik a fenntartóra és az iskolára vonatkozó külső ellenőrzések előkészítéséről és sikeres megvalósításáról, gondoskodik a szükséges adatszolgáltatásokról, a tagintézményben keletkezett adatok, információk, dokumentumok megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, archiválásáról és a központi irattárba juttatásáról, döntés előkészítő és egyéb feladatokat végez a fenntartó számára: - tagintézményre vonatkozó költségvetés tervezetek előkészítése, - az iskola nyilvántartásba vételéhez és működési engedélyének módosításához szükséges dokumentumok összeállítása a tagintézmény tekintetében, kapcsolattartás a Kormányhivatalokkal az engedélyeztetés során - költségvetési támogatások igényléséhez és elszámolásához szükséges dokumentumok elkészítése, - együttműködés a fenntartóval a tankönyvek megrendelése és biztosítása érdekében, - a korlátozottan beiskolázható keretlétszámokra vonatkozó fenntartói javaslat előkésztése, a szakképzési keret-megállapodás megkötésének, módosításának előkészítése, ellátja mindazon egyéb feladatokat, amellyel az iskolaigazgató megbízza. II A vezetők helyettesítési rendje: Az iskolaigazgató helyettesítését akadályoztatása esetén az igazgatóhelyettes látja el teljes felelősséggel, feladat- és hatáskörrel, kivéve a munkáltatói és gazdálkodási jogköröket. Az igazgatóhelyettes helyettesítését az iskolaigazgató által kijelölt szaktanár látja el teljes felelősséggel, feladat- és hatáskörrel, kivéve a munkáltatói és gazdálkodási jogköröket. 9

10 Amennyiben tartós távollét, betegség stb. esetében a fent leírt helyettesítési rend nem megoldható, az iskolát fenntartó OKTÁV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója jelöli ki a helyettesítő főfoglalkozású alkalmazottat és bízza meg határozott időre, feladat-, és hatáskörrel. Ez esetben a fenntartó eltérő írásos megbízása nélkül a megbízott munkavállaló felelőssége és intézkedési jogköre a intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával, az azonnali döntéseket igénylő ügyekre terjed ki. A vezetők egyidejű akadályoztatása (távolléte) esetén a halaszthatatlan vezetői feladatokat az OKTÁV Nonprofit Kft. (fenntartó) oktatási igazgatója, az ő távolléte esetén az OKTÁV Kft. ügyvezető igazgatója látja el. Az iskolaigazgató által átadott feladat- és hatáskörök, munkaköri leírás minták: Az igazgatóhelyetteseknek: - az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, - az intézményi rendezvények, megemlékezések, iskolai ünnepek szervezésével kapcsolatos jogát. - tanulószerződések, együttműködési megállapodások előkészítésének, megkötésének jogát, - tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatokat. II Pedagógusok közössége: Iskolánkban a főfoglalkozás keretében munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottak nevelőtestületet alkotnak. Az intézményi nevelőtestületet a Szakközépiskolában főfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott nevelők közössége alkotja. Az intézményi nevelőtestület munkáját az iskolaigazgató irányítja. Egy tanév során az intézményi nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: - tanévnyitó értekezlet (tagintézményben) - tanévközi értekezlet (következő tanév szabályzatainak elfogadására) - tanévzáró értekezlet (székhelyen) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezhetik: - az igazgató - a nevelőtestület tagjainak legalább 30 %-a - szülői szervezet, DÖK kezdeményezésére (megalakulása esetén). A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az intézményi nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó feladatok a következők: - döntés a pedagógiai program elfogadásáról, - döntés az iskola SZMSZ-ének elfogadásáról, - döntés az iskola házirendjének elfogadásáról, - döntés az iskola éves munkatervének elfogadásáról, - döntés az iskola intézmény vezetőjének átfogó elemzéseinek, értékeléseinek, beszámolóinak elfogadásáról, - döntés a továbbképzési program elfogadásáról, - döntés a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, - döntés a tanulói tankönyvtámogatás módjáról, - legalább kétszer (félévkor és évvégén) a féléves munka értékelése, a tanulók érdemjegyeinek jóváhagyása - éves pedagógiai munka értékelése - iskolaigazgatói megbízás előtt a vezetői program véleményezése, jelöltekről véleményformálás. A nevelőtestület az iskolában valamennyi fenti jogával maga kíván élni. 10

11 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó feladatok előkészítését az adott feladatra az iskola vezetése által megbízott munkavállaló felel. A nevelőtestület hatáskörébe tartozó feladatokat az érintett felelősök elektronikus úton juttatják el a nevelőtestület tagjainak a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább 10 nappal. Amennyiben a nevelőtestületet más szervezetben iskolán belül, vagy iskolánk kívül a nevelőtestület által megbízott munkavállaló képviseli a munkavállaló köteles elektronikus úton, feljegyzés formájában tájékoztatást adni a nevelőtestület tagjainak a más szervezetnél vagy szervezeti egységnél elhangzottakról, hatásáról a nevelőtestületre. Amennyiben a nevelőtestület kezdeményezi, az érintett ügyben rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni a székhelyen vagy a tagintézményben vagy intézményi szinten. Amennyiben a nevelőtestület által megbízott munkavállaló tájékoztatási kötelezettségének elektronikus úton nem tesz eleget, a nevelőtestület tagjai a soron következő megbeszélésen vagy nevelőtestületi értekezleten kötelezhetik a munkavállalót a szóbeli beszámolóra. A szóbeli beszámoló lényegét ez esetben a nevelőtestületi értekezletről vezetett jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az intézményegységekben a tanév folyamán intézményegységi nevelőtestületi (székhely nevelőtestülete, tagintézmény nevelőtestülete) munka folyik. Az intézményegységi nevelőtestületbe az adott intézményegységben foglalkoztatott pedagógusok tartoznak. Az a pedagógus, aki mindkét feladatellátási helyen végez tevékenységet, ahhoz az intézményegységi nevelőtestülethez tartozik, amelyikben a heti tanóráinak nagyobb része kerül ellátásra. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, akkor abban a nevelőtestületi munkában vesz részt, amely feladatellátási helyen osztályfőnöki tevékenységet végez. Ha nem végez osztályfőnöki tevékenységséget és mindkét feladatellátási helyen egyenlő óraszámot lát el, akkor kérésére a lakóhelyéhez közelebb eső nevelőtestület munkájában vehet részt. A kérést az iskolaigazgató bírálja el. Az intézményegységi nevelőtestületek munkáját az igazgatóhelyettesek irányítják. A székhelyen és a tagintézményben működő nevelőtestületek a tanév során félévi és év végi osztályozó értekezleteket, illetve egyéb fontos ügyeket érintő nevelési értekezletek tartanak. Az intézményi nevelőtestület az alábbiakban felsorolt jogait az intézményegységi nevelőtestületekre ruházza: - döntés a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapításáról, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásáról, - döntés a tanulói fegyelmi ügyekben a büntetésről, - tanulók osztályba sorolásának véleményezése. Tekintettel iskolánk kis létszámára és a nevelőtestület szakmai beállítottságára és az egyes szakmai területeken foglalkoztatott alacsony számú pedagógusra, iskolánkban nem működnek szakmai munkaközösségek. II A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak: Az iskolában a nevelő-oktató munkát intézményi szinten a rendszergazda segíti, aki az éves munkarendben rögzített napokon tartózkodik a tagintézményben. Munkáját munkaköri leírása alapján látja el. A székhelyen és a tagintézményben a tanulói ügyek és az iskolaigazgató adminisztratív feladatainak segítése érdekében iskolatitkár dolgozik, akik feladatukat munkaköri leírásukban foglaltak alapján látják el. 11

12 II A tanulók közösségei: A diákok osztályközösségekben sajátítják el az általuk választott szakképesítést. Az osztályközösségek az iskola diákönkormányzatába egy diákönkormányzati képviselőt delegálhatnak. A diákönkormányzat a diákönkormányzati képviselőkön keresztül tartja a kapcsolatot az osztályközösségekkel. A diákönkormányzati képviselő a diákönkormányzati ülést követő osztályfőnöki órán beszámol az adott ülésen történtekről az osztályközösségnek. Az osztályközösség a diákönkormányzati képviselőn keresztül kéréseket, kérdéseket intézhet a diákönkormányzat, a nevelőtestület és az iskolaigazgató vagy az igazgatóhelyettes/székhely igazgatóhelyettes felé. Az éves munkatervben rögzített időpontban az iskolában összehívásra kerül a diákközgyűlés. A diákközgyűlés: A diákközgyűlés küldöttein keresztül képviseli az iskola tanulóközösségét, megválasztja az 3 tagú vezető testületét A diákönkormányzat az osztályok által delegált tagokon keresztül képviseli az iskola tanulóközösségét, 1-1 tanulót osztályonként A diákközgyűlés időpontját a mindenkori éves munkaterv tartalmazza, megszervezéséért a diákönkormányzatot támogató tanár felelős. diákönkormányzati gyűlésen a diákmozgalmat segítő tanár, illetve valamennyi rendezvényen az iskolavezetés legalább egy tagja részvételével biztosítja az érdemi kapcsolattartás lehetőségét. A DÖK havonta (amennyiben ez szükséges) egyszer ülésezik intézményegységenként Az iskola igazgatója az ifjúságot érintő kérdésekben való döntés előtt kikéri a tanulók véleményét. /diákönkormányzati ülések kereteiben/ A diákközgyűlésen jelen van a székhelyen az igazgatóhelyettes, a tagintézményben a tagintézmény vezető, akik egyben a diákközgyűlés levezető elnökei. A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását az iskolaigazgatón keresztül kéri meg. A diákönkormányzat SZMSZ-e tanévtől függetlenül érvényes, abban, csak a jogszabályi előírásoknak vagy tanulói kérések esetén kell változtatni. A diákönkormányzat munkáját az éves munkatervben rögzített tanárok segíti. A tanárokat havonta rendeljük a székhelyen-, illetve a tagintézményben működő diákönkormányzathoz. A diákönkormányzat munkáját segítő tanár feladatát munkaköri leírása alapján az adott hónapban az éves munkaterv alapján végzi. Az iskolaigazgató a véleményeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten és más iskolai fórumokon a diákönkormányzatot adott hónapban segítő tanár képviseli. A nevelőtestület értekezletére a választott diákképviselő is meghívható. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a diákönkormányzat munkáját adott hónapban segítő tanár vagy a székhelyen az igazgatóhelyettes, a tagintézményben az igazgatóhelyettes közreműködésével írásban tehetik fel. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője a javasolt Napirend megjelölésével a segítő tanár útján kezdeményezi az iskolaigazgatónál. Az iskolaigazgató a kezdeménye- 12

13 zéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. A diákönkormányzat az intézmény létesítményeit, eszközeit díjmentesen használhatja. A diákönkormányzat véleményét ki kell kéni: - a tanulók közösségét érintő döntések meghozatalakor, - a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésekor és elfogadásakor, - tanulói versenyek, pályázatok megszervezésekor, - egyéb foglalkozások formáinak meghatározásakor. Az iskolai SZMSZ a következő kérdéseket illetően ad véleményezési jogkört a diákönkormányzatnak: - OKTÁV nap programja, tartalma, - gólyanapok, gólyahét programja, tartalma, - iskolai rendezvények, megemlékezések programja, tartalma Felnőttképzési tagozaton diákönkormányzat a nappali tagozaton működő diákönkormányzatnál leírtak alapján működik, igény szerint. II A szülők közössége: Iskolánk valamennyi tanulója nagykorú, ezért szülői szervezet nem működik iskolánkban. Az intézményi tanácsba az iskolába járó tanulók szüleinek 20 %-a képviselő útján képviselteti magát. A szülői közösség képviselője az iskola faliújságán hirdetmény formájában tájékoztatja a szülőket a legfontosabb tudnivalókról. A szülők közösségét képviselő szülő az intézményi tanács tagjaként véleményezi a jogszabályokban előírt iskolai dokumentumokat. Egyéb dokumentumot, ügyet nem véleményez szülői közösség. II Az igazgatótanács: Az igazgatótanács (továbbiakban IT) az intézmény vezetőinek munkáját segíti a Szakközépiskolában. Az IT tagjait alkotják: - fenntartó (2 fő) - iskolaigazgató - igazgatóhelyettesek (2 fő) Az IT SZMSZ-ében rögzített időpontokban tartja üléseit. Feladatai közé tartoznak: - intézményi költségvetés véleményezése, - beiskolázási tervek véleményezése, - intézményi szabályzatok véleményezése, - intézményi alapító okirat és működési engedély módosításának előkészítése, - stratégiai tervek megfogalmazása, - szakképzési megállapodás tartalmának előkészítése, - reklámtevékenység megtervezése stb. II.1.7. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskolában nem működik sportkör, ezért ennek szabályozására nem tér ki az SZMSZ. 13

14 II. 2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Vezetői kapcsolattartás a nevelőtestülettel: Az iskolaigazgató a székhelyen és a tagintézményben félévente legalább 1 alkalommal értekezletet tart, irányítja a nevelőtestület munkáját, értékeli az adott félév során elvégzett pedagógiai feladatokat. A nevelőtestület tagjai beszámolnak a pedagógiai program végrehajtásának állapotáról, az osztályfőnök áttekintést adnak az osztályuk tanulmányi-, magatartási és egyéb kérdéseiben. E féléves értekezlet alkalmával történik a féléves osztályzatok áttekintése, vizsgára bocsátási határozatok meghozatal, stb. A nevelőtestület tagjai abban a szervezeti egységben tartott nevelőtestületi értekezleten vesznek részt, amely intézményegységben nagyobb óraszámban vannak foglalkoztatva. Az iskolaigazgató a székhelyen és tagintézményben folyó egységes munkavégzés és az iskolai alapdokumentumok elfogadása érdekében évente folyamán két alkalommal (márciusban és augusztusban) intézményi nevelőtestületi értekezletet tart, ahol az iskola (székhely és tagintézmény) pedagógusai részt vesznek. A nevelőtestületi értekezlet helyszíne márciusban a székhely, augusztusban a tagintézmény. Az iskolaigazgató helyettes és a tagintézmény vezetője havi 1 alkalommal munkamegbeszéléseket tart a székhely illetve a tagintézmény nevelőtestületi tagjai és óraadói számára. Minden nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet az iskolatitkár vezet, megbeszélésekről feljegyzés formájában tájékoztatják a vezetők az iskolaigazgatót. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti, az iskolaigazgató hitelesíti és mellékletében a résztvevők nevei és aláírásai olvashatók. A feljegyzés készülhet -ben is. Vezetői kapcsolattartás a diákközösségekkel: Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportok tanulói osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák /foglalkozások/ túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége. Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető- az osztályfőnök áll, az osztályfőnököt ezzel a feladattal az iskolaigazgató bízza meg. Az osztályfőnökök tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból osztályképviselőket választ. Az osztályképviselők közül egy tanulót a diákönkormányzatba delegál. A tanulók és tanulóközösségek érdekeik képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére intézményegységenként iskolai diákönkormányzatot működtetnek. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat elnökén, illetve a diákönkormányzatot segítő nevelőn keresztül érvényesíti. A diákönkormányzatot megillető magasabb jogszabályban megfogalmazott jogok: javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. A székhelyen az iskolaigazgató helyettes, a tagintézményben az igazgató helyettes hívja össze az éves rendes diákközgyűlést, amelyen megalakul a diákönkormányzat. A nevelőtestület tagjai közül minden hónapban 1 fő áll a diákönkormányzat segítségére és részt vesz annak ülésein. Az adott hónap munkamegbeszélésén tájékoztatja a nevelőtestületet a diákönkormányzattal kapcsolatos ügyekről. A diákönkormányzat üléseiről feljegyzés készül, melyet az adott ülést vezető pedagógus 14

15 állít össze és juttat el az adott szervezeti egység vezetőjéhez. A feljegyzés minden esetben írásban készül, melyet az adott hónapban a diákönkormányzati munkáért felelős pedagógus vezet, az adott intézményegység diákönkormányzati vezetője hitelesít, és mellékletben felsorolásra kerülnek az ülésen részt vevő tanulók nevei és jelenlétük aláírása. Vezetői kapcsolattartás az igazgatótanáccsal: Az igazgatótanács az igazgatótanács SZMSZ-ében rögzített időpontokban és rendszerességgel tartja üléseit. Az iskolaigazgató az igazgatótanács ülésén elhangzottakról a soron következő nevelőtestületi ülésen tájékoztatja az intézmény pedagógusait. A tájékoztatás szóban történik, melynek lényegét jegyzőkönyvben foglalja össze a jegyzőkönyv vezetője. A nevelőtestület, diákönkormányzat, pedagógusok, dolgozók az igazgatótanácshoz kérésekkel, kérdésekkel fordulhatnak, melyet levél formájában, zárt borítékban juttatnak el az igazgatótanács tagjain keresztül az igazgatótanács felé. Az igazgatótanács a levélben feltett kérdésekre írásban válaszol. II. 3. Kiadmányozás képviselet szabályai: A kiadmányozás szabályai: Kiadmányozási joggal és elektronikus aláírással teljes körűen az iskolaigazgató rendelkezik. Az iskolaigazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az iskolaigazgató által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Minden más esetben kiadmányozási joggal és az elektronikus aláírás használatával a munkavállaló a munkaköri leírás hatáskör részében kaphat felhatalmazást, neve mellett az iskola körbélyegzőjét használhatja. A kiadmányozott iratra minden esetben rá kell vezetni a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 85. (1) bekezdésében foglaltakat: az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím), az irat iktatószáma, az ügyintéző neve A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: az irat tárgya, az esetleges hivatkozási szám, a mellékletek száma A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k. toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon A kiadvány hiteles záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és körbélyegzővel hitelesíti. Képviselet szabályai: A köznevelési intézmény képviseletére az iskolaigazgató jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. Az iskolaigazgató a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az iskolaigazgató helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: 15

16 Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében tanulói jogviszonnyal, az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, munkáltatói jogkörrel összefüggésben; Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben, állami szervek, hatóságok és bíróság előtt, az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt, intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során, más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény működtetésében érdekelt gazdasági szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, megyei, helyi gazdasági kamarával Sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra; Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. III. Külső kapcsolatok rendszere: A külső kapcsolatokat az intézmény vezetője személyes megbízottjai útján tartja azoknak a pedagógusoknak a bevonásával, akiknek szakmai feladataikhoz közel álló féllel kell a kapcsolatot tartani. Az iskola az iskolaigazgatóján keresztül rendszeres kapcsolatot tart fenn: OKTÁV Nonprofit Kft-vel (fenntartóval), OKTÁV Továbbképző Központ Zrt-vel, Komárom Esztergom Megyei / Budapest Főváros Kormányhivatalával, Komárom- Esztergom Megyei Államkincstárral, Komárom Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával Oktatási Hivatallal, Munkaügyi Hivatal Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetével Az intézmény pedagógusain, tagintézmény vezetőjén vagy iskolaigazgató helyettesén keresztül rendszeres kapcsolatot tart: középiskolákkal, egészségügyi szolgáltatóval (1997. évi XXXI. tv. 41., 26/1997. (IX. 3.) MN rendelet) (iskolaigazgató helyettes, tagintézmény vezető), vöröskereszttel (titkár), OKTÁV Zrt-vel, Külső gyakorlóhelyekkel Az együttműködésről minden olyan együttműködővel, amellyel a kapcsolattartást jogszabály nem szabályozza, együttműködési megállapodás készül. Pedagógiai szakszolgálatokkal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal nem tartunk intézményesített kapcsolatot tekintettel arra, hogy tanulóink valamennyien nagykorúak, így ezeknek az intézményeknek munkája nem terjed ki tanulóinkra. Az egészségügyi szolgáltatóval a székhelyen az igazgatóhelyettesen keresztül, a tagintézményben az igazgatóhelyettesen keresztül tartjuk a kapcsolatot. Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos az alábbi kérdések tekintetében: 16

17 az iskola átszervezésére, az iskola tevékenységi körénk módosítására, az iskola költségvetése az iskola költségvetési hozzájárulásának igénylése és elszámolása, az intézmény ellenőrzésére: A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló, a fenntartói határozatok, utasítások, igazgatótanácsi ülések. III.1. A Gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje, a gyakorlati képzésre vonatkozó egyéb rendelkezések: Az iskolában a gyakorlati képzés a kiadott szakképzési kerettantervek és központi programok alapján szervezzük a Szakképzési törvény előírásainak megfelelően az alábbi formában: - kizárólag iskolai tanműhelyen - iskolai tanműhelyen és kiegészítő gyakorlati képzés során, külső gyakorlóhelyen egyéni vagy csoportos formában együttműködési megállapodás formájában, - összefüggő szakmai gyakorlat együttműködési megállapodás keretében, - tanulószerződéssel külső gyakorlati képzőhelyen A szakmai gyakorlati képzés megszervezése során a tanulószerződést kivéve az iskola a gyakorlati képzés szervezője. Tanulószerződés és együttműködési megállapodás esetében is a kapcsolattartás rendje az alábbi: - kapcsolatfelvétel a gyakorlati képzőhellyel tanuló által személyesen átadott hivatalos levél formájában, - pedagógiai program nyilvánosságának biztosítása az iskola honlapján, - telefonos kapcsolattartás kérdések, kérések esetén, - befogadó nyilatkozat fogadása a gyakorlóhelytől, - együttműködési megállapodás előkészítése, - együttműködési megállapodás ellenjegyeztetése a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamaránál, - gyakorlati képzés szúrópróbaszerű ellenőrzése, - igazolások kiadása kérésre, A kapcsolatot a gyakorlóhelyekkel és a területileg illetékes kamarával a székhelyen az igazgatóhelyettes, a tagintézményben a tagintézmény vezető látja el telefonon-, levélbe-, és személyesen. A gyakorlati képzés ellenőrzését a székhelyen az igazgatóhelyettes, tagintézményben az igazgatóhelyettes látja el az adott szakon érintett szaktanár, gyakorlati szakoktató bevonásával éves ellenőrzési terv alapján. 17

18 IV. A működés rendje: IV.1. A tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendje: Az intézmény épülete szorgalmi időben tanítási napokon óráig tart nyitva óra után csak az iskolaigazgató vagy székhelyen az igazgatóhelyettes engedélyével lehet az épületben tartózkodni. A tanulók az intézményben csak szorgalmi időben tartózkodhatnak. Szombaton és vasárnap, illetve tanítási szünetek alatt nyitva tartás: óra között. A szünetek és munkaszüneti napokon, az intézmény területén az ügyeletet tartó munkatársak és az intézmény vezetője által engedélyezett programokon résztvevőknek az engedélyezett programok időtartamára lehetséges. A tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére az iskola titkársága óra között tart nyitva. A szünetek alatti ügyeleti rendről az iskola honlapján kezdő oldal is értesítjük a tanulóinkat. Az intézményben tekintettel arra, hogy minden tanulónk nagykorú - a tanítási idő alatt a tanulók felügyelet nélkül tartózkodhatnak a szünetekben. A pedagógusok felügyelnek az órarend szerinti kötelező és nem kötelező tanítási órákon, illetve a tanórán kívüli foglalkozásokon. Óraközi szünetekben nem látunk el tanulói felügyeletet. A tanítás nélküli munkanapok rendezvényein, tanulmányi kirándulásokon, múzeum és színházlátogatásokon, valamint egyéb rendezvényeken a felügyelet szabályait az iskolaigazgató határozza meg. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje: Az intézmény biztosítja a vezetői feladatok ellátását a tanórák ideje alatt. Tanítási napon, 7 30 és óra között, az iskolaigazgató vagy a tagintézményben az igazgatóhelyettes, a székhelyen az igazgatóhelyettes közül az egyik az intézményben tartózkodik. A vezetők a tanév helyi rendjében leírt ügyeleti beosztásuk alapján látják el ügyeletes vezető feladatait (az ügyeleti rendet az iskola mindkét intézmény egységében a titkársági hirdetőtáblán is kifüggesztjük, melyet változás esetén, heti szinten aktualizálunk). 1. IV.2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel: Az iskola mindkét feladat ellátási helye bérleményben működik. Ezeket az épületeket az OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. és az OKTÁV Nonprofit Kft. dolgozóival, ügyfeleivel közösen használjuk. Tekintettel arra, hogy tanulóink mindannyian felnőttek, az épületben (kizárólag a folyosókon, aulákban és a székhelyen a büfében) az épület nyitvatartási idejében engedély nélkül tartózkodhatnak olyan személyek, akik nem állnak jogviszonyban az iskolával. Az iskola nyitvatartási ideje alatt a tantermekben, gyakorlati oktatás helyszínein és az iskola egyéb helyiségeiben (kivétel a folyosó, aula, székhelyen a büfé) csak az iskolával jogviszonyban (tanulói jogviszony, munkaviszony, megbízási jogviszony) álló személyek tartózkodhatnak. Hozzátartozó, ismerős, barát stb. abban az esetben tartózkodhat az iskola területén, ha arra az iskolai iskolaigazgatójától vagy a tagintézmény vezetőjétől arra engedélyt kapott. Amennyiben az érintett ilyen engedéllyel nem rendelkezik, az épületet azonnal el kell hagynia. Az intézmény belépést biztosít tanítási időben, fogadóórák, meghatározott iskolai rendezvények (évnyitó, évzáró, karácsonyi műsor, nyílt nap) esetén a szülőknek, meghívott vendégeinek. 18

19 Az intézmény megtagadja a belépést és a benntartózkodást mindazon személyek esetében, akik engedély nélküli ügynöki, értékesítési, politikai és propaganda, vagy egyéb tevékenységet kívánnak folytatni az intézményben. Az intézménybe engedéllyel belépő idegenek, vendégek csak az engedélyben megjelölt helyen, személynél tartózkodhatnak. A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, fogadóóra, program esetén az erre kijelölt helyiségben történik. Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az oktatómunka rendjét. IV.3. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az éves munkaterv tartalmazza a tanév során iskolai szintű és osztályszintű megemlékezéseket és azok időpontjait. A megemlékezéseket minden évben más osztály szervezi az osztályfőnöke vezetésével. Az október 23-i ünnepélyt minden évben II. éves osztály (figyelembe véve, hogy az az osztályfőnök, aki az előző évben ünnepélyt szervezett, az a következő évben következzen), a március 15-i ünnepélyt minden évben I. éves osztály szervezi. Az ünnepélyek osztályfőnökeinek kijelölése amennyiben a tanévnyitó értekezleten önként nem vállalnák sorsolás útján történik. Az iskolai ünnepélyeket a 3. tanóra kezdetén a tanév éves munkarendjében kijelölt oktatási napon kell megtartani. Az osztálykeretben megtartandó ünnepeket az adott hét osztályfőnöki óráján kell megtartani. Az iskola hagyományaihoz tartozó karácsonyi hangversenyt az iskola vezetése szervezi. Az iskolai hagyományokhoz tartozó iskolakarácsonyt a nevelőtestület szervezi, melyet december utolsó tanítási napján a 3. órában tartunk. Az osztályok számára lehetőség van egyéb osztályprogram szervezésére is, ha az tanórát nem akadályoz, illetve ha annak időpontját és az esetlegesen elmaradó órák pótlását az iskolaigazgató felé az osztályfőnök bejelenti. Minden tanévben megrendezésre kerülő ünnepek, megemlékezések: ünnep/megemlékezés neve: formája: Tanévnyitó / tanévzáró ünnepély iskolai ünnepély Nemzetközi hulladékgyűjtő nap (szeptember 23.) iskolai rendezvény A zene világnapja osztálykeretben osztályfőnöki órán Aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztálykeretben osztályfőnöki órán 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja (október 23.) iskolai ünnepély Hallooween iskolai rendezvény Füstmentes nap összekötve a diabétesz világnapjával iskolai rendezvény (október 3. csütörtöke) Gólyabál iskolai rendezvény AIDS elleni világnap (december 1.) iskolai rendezvény Iskolakarácsony iskolai ünnepély Magyar Kultúra napja (január 22) osztálykeretben osztályfőnöki órán Farsangi mulatságok iskolai rendezvény Kommunizmus Áldozatainak emléknapja (február 25) osztálykeretben osztályfőnöki órán 19

20 ünnep/megemlékezés neve: formája: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója iskolai ünnepély (március 15.) Víz világnapja (március 22.) osztálykeretben osztályfőnöki órán Holocaust Magyarországi Áldozatainak emléknapja (április 16.) osztálykeretben osztályfőnöki órán Nemzeti összetartozás napja (június 4.) osztálykeretben osztályfőnöki órán Környezetvédelmi világnap (június 5.) osztálykeretben osztályfőnöki órán Felnőttoktatási tagozatokon és iskolarendszeren kívüli szakképzésben nem szervezünk semmiféle ünnepet, megemlékezést a tanév során. Az iskolai faliújságon és a diáksarok szolgáltatásban teszszük közzé ünnepeink időpontjait, melyen a felnőttoktatási tagozatra járók is részt vehetnek. IV.4. Az egyéb foglalkozások célját, szervezeti formáit, időkereteit A évi CXC. Törvény 27. (1) bekezdésének megfelelően az iskolában a tanítást kötelező és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozásokat tartunk. A tanórai foglalkozásaink minden esetben csoportos foglalkozások, melyeknek tananyagát az iskola helyi tanterve és a szakképzési kerettantervek alapján készített szakmai program tartalmazza. A nem kötelező tanórai foglalkozásaink egyéniek (tehetséggondozás, felzárkóztatás) vagy csoportosak (szakkör). A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes és egy tanévre szól. Az iskolánk egyéb foglalkozást nem tart. Jogszabályi előírásoknak megfelelően az iskolánk minden tanév végén meghirdeti a nem kötelező foglalkozásait, melyekre a tanévzáróig jelentkezhetnek a tanulók. A nem kötelező foglalkozások a következők az iskolában: egyéni felzárkóztatás, korrepetálás, (hátrányos helyzetű tanulóknak, tanulási-, beilleszkedési nehézségű tanulók, magatartási rendellenességű tanulók számára) heti 1 órában / osztály, szakkör, (heti maximum 2 óra/ szakkör) tehetséggondozás SZKTV-re, OSZTV-re való felkészítés (heti maximum 1 óra/ osztály) A nem kötelező foglalkozások tanévre vonatkozó felosztását az iskolában a tantárgyfelosztás tartalmazza. A nem kötelező foglalkozások közül a szakkörre az adott tanévre vonatkozó tematikát kell készíteni: A tematika tartalmazza a szakkör: célját, feladatait, a foglalkozást vezető(k) nevét a foglalkozási egység (óra) sorszámát, a foglalkozási egység témájának megnevezését, a foglalkozási egységben alkalmazni tervezett eszközök megnevezését A tematika tervezetét az intézmény vezetője ellenőrzi az alábbiak alapján: a Pedagógiai Programnak való megfelelés, a célok és feladatok realitása. 20

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PANASZKEZELÉSI REND ÚJ MUNKATÁRSAK FELVÉTELÉRE ÉS BETANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT 1. A szabályzat

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata 1. rész Általános rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 73. alapján az iskolában

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

A szabályzat hatályban lépésének napja: október 1. Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató A Soproni Szakképzési Centrum pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési Jóváhagyta: Králik Tibor főigazgató

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben