MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 Ikt. szám: /2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: június 25- én megtartott soros üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Nemes József Varga Ferenc Szigeti Zoltán polgármester alpolgármester testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag testületi gag Távolmaradását jelezték: Farkas Erzsébet és Horváth Bálint képviselők Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Meghívottak: Miklósné Pető Rita aljegyző Bíró László pénzügyi osztályvezető Turcsányi Klára igazgató Dohászky István Martongazda Kft. ügyvezető Stefkovits Ferencné óvodavezető Dr. Batka Brigitta belső ellenőr Pletser Tamás Lipovics J. Tamás Oláh László Hegedüs Zsuzsa Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Kuna Ferenc képviselő személyében. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2013. (VI. 25.) határozata jegyzőkönyv hitelesítő Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuna Ferenc személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3 3 Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetőre Provoda Józsefné személyében, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2013. (VI. 25.) határozata Jegyzőkönyvvezető Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a napirendi pontokra azzal a módosítással, hogy a 9.) napirendi pontként megjelölt, Javaslat Martonvásár város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadására c. előterjesztést a testület későbbi ülésén tárgyalja. 120/2013. (VI. 25.) határozata napirendi pont Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 1.) Javaslat kormányzati támogatás kiadási előirányzat módosításának előkészítésére 2.) Javaslat évi költségvetési rendeletének módosítására 3.) Rendeletalkotási javaslat évi költségvetési rendeletének I. módosítására 4.) Javaslat védőnői körzetek megállapításának módosítására 5.) Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 6.) Javaslat a Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadására 7.) Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására 8.) Javaslat Települési Értéktár létrehozása tárgyában 9.) Javaslat a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezésére 10.) Javaslat óvodai státusz számok meghatározására 11.) Javaslat testvértelepülés támogatására 12.) Javaslat a polgármester munkájának értékelésére 13.) Javaslat Martonvásár, Budai út 64., 949 helyrajzi számú ingatlan megvételének elutasítására 14.) Beszámoló pályázatokról, határozatok végrehajtásáról 15.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről 16.) Javaslat Köztes döntés meghozatalára a martonvásári közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kiírt közbeszerzési eljárásban

4 4 17.) Javaslat tulajdonában lévő Fejérvíz részvények értékesítésére 18.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős. Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Javaslat kormányzati támogatás kiadási előirányzat módosításának előkészítésére Dr. Szabó Tibor: a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2013. (VI. 25.) határozata kormányzati támogatás előirányzat módosításának előkészítéséről 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti fejlesztési célok előirányzatait, és felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításának előterjesztésére. 2. A Képviselő-testület 100/2013. (V. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi. A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 2. napirendi pont Javaslat Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Dr. Szabó Tibor: a bizottságok részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a testületnek elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2013. (VI. 25.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozat mellékleteit elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős : Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

5 5 A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva.) 3. napirendi pont Rendeletalkotási javaslat évi költségvetési rendeletének I. módosítására Dr. Szabó Tibor: a költségvetési rendelet módosítását a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták, az ülésről készült jegyzőkönyv a hozzászólásokat tartalmazza, kiegészítést az ott elhangzottakhoz nem tett. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 13/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi költségvetésének módosítására az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Martonvásár Város Önkormányzatának a évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat és intézményei évi bevételeit E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 2. Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásait E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 3. E rendelet 1-8. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek. 4. E rendelet a június 26-án lép hatályba, rendelkezéseit május 2-tól kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: június 26. (A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolva) Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

6 6 4. napirendi pont Javaslat védőnői körzetek megállapításának módosítására Gucsek István: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 14/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Martonvásár közigazgatási területe három területi védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint: a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben; b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben; c) III. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben és az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői ellátás keretében a 6. (2) bekezdése szerinti körzetben. 2. Az Ör. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja. 3. Ez a rendelet július 2. napján lép hatályba és kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: június 26. Dr. Szabó Schmidt Katalin jegyző

7 7 5. napirendi pont Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására Dr. Szabó Tibor: a bizottságok a társulási megállapodás módosítását megtárgyalták, az ülésekről készült jegyzőkönyvek a hozzászólásokat tartalmazzák, az előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2013. (VI. 25.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának i hatályú módosításáról I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását június 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2.) A Megállapodás XIII. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. Szabályai, gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az irányadóak. 2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselőtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 3.) A Megállapodás 1. melléklete kiegészül az alábbiakkal: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás II. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 90/2013. (V.30.) határozatában foglaltak alapján Vál Község Önkormányzatának a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozását napi hatállyal elfogadja. III.

8 8 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a II. pontban foglaltakra tekintettel, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás I. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 4.1 Baracska Község Önkormányzata Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz Ercsi Város Önkormányzata Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz Gyúró Község Önkormányzata Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz Kajászó Község Önkormányzata Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz Ráckeresztúr Község Önkormányzata Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz Tordas Község Önkormányzata Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz Vál Község Önkormányzata Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 2.) A Megállapodás II. 3. pontja kiegészül 3.8. ponttal az alábbiak szerint: 3.8. Szociális étkeztetés 3.) A Megállapodás II. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás a 3. pontban nevesített feladatkör ellátását: Baracska Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően Intézmény fenntartása útján biztosítja. 4.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely költségvetési szervnél: - Baracska Község Önkormányzata, - Gyúró Község Önkormányzata, - Kajászó Község Önkormányzata -,

9 9 - Ráckeresztúr Község Önkormányzata, - Tordas Község Önkormányzata, - Vál Község Önkormányzata. a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 5.) A Megállapodás II. 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. Településfejlesztés területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: Baracska Község Önkormányzata, Ercsi Város Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata,, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata. 6.) A Megállapodás 1. függeléke 8. pontban kiegészül Vál Község Önkormányzatának állandó népesség számával. 7.) A Megállapodás 2. függeléke 8. pontban kiegészül az alábbiakkal: 8. Vál Község Önkormányzata Képviseli: Bechtold Tamás polgármester IV. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási megállapodást a határozat 1. melléklete, III. pontjában foglalt módosításokkal a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos (A 123/2013. (VI. 25.) sz. határozat 1. melléklete, 2 melléklet a jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletként csatolva) 6. napirendi pont Javaslat a Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadására Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés a PGB részletesen megtárgyalta, az ott elhangzott hozzászólásokat a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 10 124/2013. (VI. 25.) határozata A Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadásáról 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja. 2. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az azonnali korrekciós intézkedéseket végezze el, és erről rendszeresen, a soros Képviselő-testületi üléseken számoljon be. A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

11 INTÉZKEDÉSI TERV Martongazda Kft. átfogó gazdálkodási, pénzügyi, működési ellenőrzése című vizsgálathoz Megállapítás Javaslat Intézkedés Határidő 1 Felelős A társaság nem rendelkezett az Önkormányzat által elfogadott, jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal. A társaság alapító okirata minta alapító okiratnak tekinthető, az nem tartalmazza az alapító kizárólagos hatásköreit, az évenkénti értékelésre és a döntés meghozatalára vonatkozó feladatokat, továbbá a rendkívüli alapítói döntés szükségességének eseteit. Rendelkeztek a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá a Martongazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az alapító okirat esetleges módosítása során legyenek figyelemmel a jelentés részletes megállapításai között rögzítettekre. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása, és Képviselő-testület elé terjesztése. Az alapító okirat esetleges módosítása során figyelemmel kell lenni a jelentés részletes megállapításai között rögzítettekre. Javadalmazási Szabályzat felülvizsgálata, a hatályos jogszabályi szeptember 30. Ügyvezető Folyamatos Ügyvezető; Jegyző október 31. Ügyvezető; Jegyző 1 Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

12 12 ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzattal, annak rendelkezései azonban nem voltak összhangban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény előírásaival. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 2. (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettségét a társaság nem teljesítette a vizsgált időszakban. A társaság nem rendelkezett az Szt.-ben kötelezően előírt számlarenddel és bizonylati renddel. A bizonylati elv és bizonylati fegyelem elve a vizsgált időszakban több esetben sérült. Mielőbb alakítsák ki a társaság számlarendjét és bizonylati rendjét, továbbá vizsgálják felül számviteli politikáját és a keretében elkészített szabályzatokat is. Analitikus nyilvántartások felfektetése, a bizonylati elv és fegyelem teljes körű rendelkezéseknek való megfeleltetése és a Képviselő-testület elé terjesztése. A közzététel biztosítása és megvalósítása A társaság számlarendjének, bizonylati rendjének kialakítása, számviteli politika és szabályzatok felülvizsgálata. Analitikus nyilvántartások felfektetése. folyamatos Ügyvezető október 31. Ügyvezető; Közreműködő: Könyvelő, Pénzügyi Osztályvezető

13 13 A jegy- és bérleteladások bizonylatolása nem elfogadható. Leltározás sem 2011., sem évben nem történt az egyeztetéseken kívül annak ellenére, hogy Martonvásár Város Önkormányzattól, mint tulajdonostól üzemeltetésre, kezelésre vagy vagyonkezelésbe átvett eszközöket is leltároznia kell mind az átvevőnek, mind az átadónak az alábbiak szerint: Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban betartása. A jegy- és bérleteladásokat meghatározott időközönként ellenőrizzék Az Önkormányzati vagyon megóvása érdekében minden évben leltározzanak, melynek dokumentumait a Polgármesteri Hivatalba is küldjenek meg A jegy- és Folyamatos bérleteladásokat negyedéves ellenőrzése. A Képviselő-testületi beszámolókkal egyidejűleg erről történő beszámolás. Éves leltározás Évente december 31-es fordulónappal Ügyvezető Ügyvezető Pénzügyi Osztályvezető

14 14 0meghatározott időpontig megküldött leltárral kell alátámasztani. Martonvásár Város Önkormányzat a tulajdonosi jogait fokozottabban gyakorolja A Képviselő-testületi beszámolók során a tevékenységvégzésen túli beszámolások mellett, pénzügyi kimutatásokat terjesszen a Képviselőtestület elé, valamint a határidőre kapott feladatokról részletes ismertetést adjon. Folyamatos Ügyvezető Készítette: Jóváhagyta: Véleményezte: Dátum: június 18. Dátum: június. Dátum: június.. Dohárszky István ügyvezető Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Dr. Batka Brigitta

15 7. napirendi pont Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására Dr. Szabó Tibor: az érintett bizottság az előterjesztést megtárgyalta a testületnek elfogadásra javasolta. Tájékoztatta a képviselő-testületet, a Martonvásárért Alapítvány a kuratórium tagjainak nyilatkozata, mely szerint a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak az előterjesztéshez csatolásra került. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2013. (VI. 25.) határozata a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal, az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül elfogadja a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe szedett szövegével. 2. A Képviselő-testület a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi és felügyelő szervi tagjainak e tisztségről való lemondására tekintettel, a kuratórium elnökének Balikó Csabát, titkári teendőket is ellátó tagjának Dr. Szabó Balázst, további tagjának Dr. Zarubay Árpádot, a felügyelő szerv elnökének Hegedűs Zsuzsannát, tagjának Lipovics József Tamás, valamint Pletser Tamás kijelölését javasolja. 3. A Képviselő-testület az alapítvány induló vagyonához Ft-ot bocsát rendelkezésre az általános tartalék terhére. 4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Alapítvány székhelye továbbra is Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, Budai út 13. szám alatti épületbe legyen bejegyezve, azt az Alapítvány működése során ingyenesen használja. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontban foglaltak Oláh László társalapítóval történő egyeztetésére, az Alapítvány közgyűlésén való képviseletére, a határozat mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására, és a Székesfehérvári Törvényszékhez történő benyújtása iránti intézkedésre, a módosulások bírósági bejegyzését kérve. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A határozat 2. pontjában felsorolt személyek nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz 4. sz., az alapító okirat 5. sz. mellékletként csatolva.) Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

16 16 8. napirendi pont Javaslat Települési Értéktár létrehozása tárgyában Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolta, hogy a Települési Értéktár c. napirendi pontot januári ülésén tárgyalja újra a képviselő-testület. 126/2013. (VI. 25.) határozata a Települési Értéktárról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Települési Értéktárra és Települési Értéktár Bizottságra vonatkozó szabályokat, jelenleg Martonvásáron nem kíván élni annak létrehozásával, az OKIS Bizottság javaslatára a témát januárjában újra tárgyalja. A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester A határozat végrehajtásának határideje: januári OKIS Bizottsági, ill. testületi ülés 9. napirendi pont Javaslat a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezésére Turcsányi Klára: pályázatát nem kívánta kiegészíteni, úgy gondolja, hogy a jelenlévők és a kollégái is ismerik munkáját. Dr. Szabó Tibor: a KIK Martonvásári Tankerülete megkereste önkormányzatot azzal, hogy a Martonvásáron működő Beethoven Általános Iskola igazgatói beosztására a KIK pályázatot írt ki, tekintettel arra, hogy a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása lejár. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van a beérkezett pályázatokkal, a pályázók szakmai programjával kapcsolatban. A pályázati kiírásra egy jelölt nyújtott be érvényes, a kiírásnak megfelelő pályázatot, az igazgatói beosztást jelenleg is betöltő Turcsányi Klára. Az intézményvezető kinevezési jogkörét az Emberi Erőforrások Minisztere gyakorolja, a vezetői megbízás 5 évre szól kérte a Képviselő-testületet, döntsön a pályázat támogatása mellett. Varga Ferenc kérdése: szükséges volt egyéb testületek véleményezése is a pályázat elbírálásához? Ha igen, mivolt a döntésük, javaslatuk? Turcsányi Klára válasz: minden szükséges fórum véleményezése megtörtént, mind emberileg, mind szakmailag egyértelműen támogatták igazgatói kinevezését. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 17 127/2013. (VI. 25.) határozata a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 68. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörével élve támogatja Turcsányi Klára Beethoven Általános Iskola (székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.) igazgatói beosztására benyújtott pályázatát, szakmai programját továbbá intézményvezetői megbízását. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1.) pont szerinti döntéséről a kinevezési jogkör gyakorlóját tájékoztassa. A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A döntés végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: a képviselő-testület nevében megköszönte az Igazgató Asszony eddig végzett munkáját, a továbbiakban is sok siker, jó egészséget kívánt munkájához. Dr. Gyulay Gyula: a képviselő-testület nevében megköszönte az Igazgató Asszonynak és munkatársainak a évi ballagáson nyújtott hősies helytállásukat. 10. napirendi pont Javaslat óvodai státusz számok meghatározására Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselőtestületnek támogatásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: az új státusz helyek száma 33,5 főről 39 főre bővül, ehhez biztosított a központi finanszírozás fedezete, plusz költséget az önkormányzat számára nem jelent. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2013. (VI. 25.) határozata óvodai státusz számok meghatározásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda státusz számát 39 főben határozza meg szeptember 1-jei hatállyal. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, és az intézményvezetőt, hogy a költségvetés módosítását az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készítsék elő.

18 18 A döntés végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető A döntés végrehajtásának határideje: folyamatos 11. napirendi pont Javaslat testvértelepülés támogatására Dr. Szabó Tibor: a bizottság ülésén részletes tájékoztatást adott az előterjesztéssel kapcsolatban, az ott elhangzottakat nem egészítette ki. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2013. (VI. 25.) határozata testvértelepülés támogatásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a mezőkölpényi testvértelepülés közösségét a projektor-beszerzés körében, melyhez Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 2.) A Képviselő-testület 1. pont szerinti támogatás átutalása érdekében felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

19 19 Melléklet testvértelepülés támogatásáról szóló 130/2013. (VI. 25.) határozathoz Szerződés száma: Ph/ - /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a (székhelye: Martonvásár, Budai út 13. Képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester) (a továbbiakban: Támogató), másrészről a Szervezet megnevezése Szervezet címe Képviseli: (a továbbiakban: Támogatott) - együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal: A Támogatott adatai: Pontos címe: Törvényes képviselőjének neve, beosztása: Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve: Adóigazgatási azonosító száma: KSH-száma: Telefon száma: Telefax száma: címe: Bírósági végzés és nyilvántartási száma: 1. Támogatott feladata 1.1. Támogató a Támogatottat projektor beszerzése érdekében támogatja. 2. A támogatás formája, összege, forrása 2.1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak Ft azaz kétszázezer forint támogatást nyújt A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

20 20 3. A támogatás folyósításának módja 3.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott Pénzintézet megnevezése vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában a jelen szerződéssel összefüggésben feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos A támogatás ütemezése: Támogató egy összegben fizeti meg Támogatott részére a támogatást. 4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek: A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki: a) Támogató képviseletében: Dr. Szabó Tibor, polgármester b) Támogatott képviseletében: 5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség 5.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: július 1. Végső határideje: december A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára. A beszámoló benyújtási határideje: február Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladata teljesítéséről A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-6/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. június 4-én megtartott ülésének 6. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Ikt. szám: 589-8/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2014. június 3. napján megtartott soron kívüli

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZOKONYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5.. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZOKONYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5.. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben