MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 Ikt. szám: /2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: június 25-én megtartott soros üléséről Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: június 25- én megtartott soros üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor Gucsek István Dr. Gyulay Gyula Kuna Ferenc Nemes József Varga Ferenc Szigeti Zoltán polgármester alpolgármester testületi tag testületi tag testületi tag testületi tag testületi gag Távolmaradását jelezték: Farkas Erzsébet és Horváth Bálint képviselők Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Meghívottak: Miklósné Pető Rita aljegyző Bíró László pénzügyi osztályvezető Turcsányi Klára igazgató Dohászky István Martongazda Kft. ügyvezető Stefkovits Ferencné óvodavezető Dr. Batka Brigitta belső ellenőr Pletser Tamás Lipovics J. Tamás Oláh László Hegedüs Zsuzsa Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Kuna Ferenc képviselő személyében. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 118/2013. (VI. 25.) határozata jegyzőkönyv hitelesítő Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuna Ferenc személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3 3 Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyvvezetőre Provoda Józsefné személyében, megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 119/2013. (VI. 25.) határozata Jegyzőkönyvvezető Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a napirendi pontokra azzal a módosítással, hogy a 9.) napirendi pontként megjelölt, Javaslat Martonvásár város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának elfogadására c. előterjesztést a testület későbbi ülésén tárgyalja. 120/2013. (VI. 25.) határozata napirendi pont Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 1.) Javaslat kormányzati támogatás kiadási előirányzat módosításának előkészítésére 2.) Javaslat évi költségvetési rendeletének módosítására 3.) Rendeletalkotási javaslat évi költségvetési rendeletének I. módosítására 4.) Javaslat védőnői körzetek megállapításának módosítására 5.) Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására 6.) Javaslat a Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadására 7.) Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására 8.) Javaslat Települési Értéktár létrehozása tárgyában 9.) Javaslat a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezésére 10.) Javaslat óvodai státusz számok meghatározására 11.) Javaslat testvértelepülés támogatására 12.) Javaslat a polgármester munkájának értékelésére 13.) Javaslat Martonvásár, Budai út 64., 949 helyrajzi számú ingatlan megvételének elutasítására 14.) Beszámoló pályázatokról, határozatok végrehajtásáról 15.) Tájékoztató az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről 16.) Javaslat Köztes döntés meghozatalára a martonvásári közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtására kiírt közbeszerzési eljárásban

4 4 17.) Javaslat tulajdonában lévő Fejérvíz részvények értékesítésére 18.) Egyebek A határozat végrehajtásáért felelős. Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Javaslat kormányzati támogatás kiadási előirányzat módosításának előkészítésére Dr. Szabó Tibor: a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták, a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 121/2013. (VI. 25.) határozata kormányzati támogatás előirányzat módosításának előkészítéséről 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti fejlesztési célok előirányzatait, és felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításának előterjesztésére. 2. A Képviselő-testület 100/2013. (V. 28.) határozatát hatályon kívül helyezi. A határozat végrehajtásáért felelős: Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 2. napirendi pont Javaslat Martonvásár város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására Dr. Szabó Tibor: a bizottságok részletesen megtárgyalták az előterjesztést, a testületnek elfogadásra javasolták. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 122/2013. (VI. 25.) határozata Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést és a határozat mellékleteit elfogadja. A határozat végrehajtásáért felelős : Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

5 5 A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A határozat mellékletei a jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolva.) 3. napirendi pont Rendeletalkotási javaslat évi költségvetési rendeletének I. módosítására Dr. Szabó Tibor: a költségvetési rendelet módosítását a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták, az ülésről készült jegyzőkönyv a hozzászólásokat tartalmazza, kiegészítést az ott elhangzottakhoz nem tett. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 13/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi költségvetésének módosítására az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Martonvásár Város Önkormányzatának a évi költségvetésről szóló 4/2013. (III.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: ÖR) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az Önkormányzat és intézményei évi bevételeit E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 2. Az ÖR 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az Önkormányzat és intézményei évi kiadásait E Ft módosított főösszeggel hagyja jóvá, az 1. melléklet szerint. 3. E rendelet 1-8. mellékletei ÖR azonos számú és tartalmú mellékletei helyébe lépnek. 4. E rendelet a június 26-án lép hatályba, rendelkezéseit május 2-tól kell alkalmazni. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: június 26. (A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként csatolva) Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző

6 6 4. napirendi pont Javaslat védőnői körzetek megállapításának módosítására Gucsek István: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 14/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. Törvény 152. (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Martonvásár közigazgatási területe három területi védőnői körzetet alkot, az alábbiak szerint: a) I. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben; b) II. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben; c) III. számú védőnői körzet, székhelye: Martonvásár, Szent László út 2., a rendelet 2. melléklete szerinti ellátási körzetben és az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői ellátás keretében a 6. (2) bekezdése szerinti körzetben. 2. Az Ör. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az iskola egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői ellátást az Önkormányzat a Beethoven Általános Iskola és a Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon martonvásári telephelyű intézményegységeiben iskolai oktatásban részesülő tanulók számára biztosítja. 3. Ez a rendelet július 2. napján lép hatályba és kihirdetését követő 10. napon hatályát veszti. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Kihirdetve: június 26. Dr. Szabó Schmidt Katalin jegyző

7 7 5. napirendi pont Javaslat a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítására Dr. Szabó Tibor: a bizottságok a társulási megállapodás módosítását megtárgyalták, az ülésekről készült jegyzőkönyvek a hozzászólásokat tartalmazzák, az előterjesztéshez kiegészítést nem tett. Megállapította, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 123/2013. (VI. 25.) határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának i hatályú módosításáról I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását június 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2.) A Megállapodás XIII. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. Szabályai, gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az irányadóak. 2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselőtestületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 3.) A Megállapodás 1. melléklete kiegészül az alábbiakkal: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás II. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vál Község Önkormányzatának 90/2013. (V.30.) határozatában foglaltak alapján Vál Község Önkormányzatának a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozását napi hatállyal elfogadja. III.

8 8 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a II. pontban foglaltakra tekintettel, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás I. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 4.1 Baracska Község Önkormányzata Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz Ercsi Város Önkormányzata Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz Gyúró Község Önkormányzata Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz Kajászó Község Önkormányzata Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz Ráckeresztúr Község Önkormányzata Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz Tordas Község Önkormányzata Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz Vál Község Önkormányzata Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 2.) A Megállapodás II. 3. pontja kiegészül 3.8. ponttal az alábbiak szerint: 3.8. Szociális étkeztetés 3.) A Megállapodás II. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás a 3. pontban nevesített feladatkör ellátását: Baracska Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően Intézmény fenntartása útján biztosítja. 4.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely költségvetési szervnél: - Baracska Község Önkormányzata, - Gyúró Község Önkormányzata, - Kajászó Község Önkormányzata -,

9 9 - Ráckeresztúr Község Önkormányzata, - Tordas Község Önkormányzata, - Vál Község Önkormányzata. a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 5.) A Megállapodás II. 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. Településfejlesztés területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: Baracska Község Önkormányzata, Ercsi Város Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata,, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata. 6.) A Megállapodás 1. függeléke 8. pontban kiegészül Vál Község Önkormányzatának állandó népesség számával. 7.) A Megállapodás 2. függeléke 8. pontban kiegészül az alábbiakkal: 8. Vál Község Önkormányzata Képviseli: Bechtold Tamás polgármester IV. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási megállapodást a határozat 1. melléklete, III. pontjában foglalt módosításokkal a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos (A 123/2013. (VI. 25.) sz. határozat 1. melléklete, 2 melléklet a jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletként csatolva) 6. napirendi pont Javaslat a Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadására Dr. Szabó Tibor: az előterjesztés a PGB részletesen megtárgyalta, az ott elhangzott hozzászólásokat a bizottság üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

10 10 124/2013. (VI. 25.) határozata A Martongazda Kft.-nél folytatott belső ellenőrzés vizsgálati megállapításai alapján készített intézkedési terv elfogadásáról 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja. 2. A Képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az azonnali korrekciós intézkedéseket végezze el, és erről rendszeresen, a soros Képviselő-testületi üléseken számoljon be. A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető, jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

11 INTÉZKEDÉSI TERV Martongazda Kft. átfogó gazdálkodási, pénzügyi, működési ellenőrzése című vizsgálathoz Megállapítás Javaslat Intézkedés Határidő 1 Felelős A társaság nem rendelkezett az Önkormányzat által elfogadott, jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzattal. A társaság alapító okirata minta alapító okiratnak tekinthető, az nem tartalmazza az alapító kizárólagos hatásköreit, az évenkénti értékelésre és a döntés meghozatalára vonatkozó feladatokat, továbbá a rendkívüli alapítói döntés szükségességének eseteit. Rendelkeztek a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá a Martongazda Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az alapító okirat esetleges módosítása során legyenek figyelemmel a jelentés részletes megállapításai között rögzítettekre. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása, és Képviselő-testület elé terjesztése. Az alapító okirat esetleges módosítása során figyelemmel kell lenni a jelentés részletes megállapításai között rögzítettekre. Javadalmazási Szabályzat felülvizsgálata, a hatályos jogszabályi szeptember 30. Ügyvezető Folyamatos Ügyvezető; Jegyző október 31. Ügyvezető; Jegyző 1 Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető. Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

12 12 ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazására vonatkozó szabályzattal, annak rendelkezései azonban nem voltak összhangban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény előírásaival. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. Törvény 2. (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettségét a társaság nem teljesítette a vizsgált időszakban. A társaság nem rendelkezett az Szt.-ben kötelezően előírt számlarenddel és bizonylati renddel. A bizonylati elv és bizonylati fegyelem elve a vizsgált időszakban több esetben sérült. Mielőbb alakítsák ki a társaság számlarendjét és bizonylati rendjét, továbbá vizsgálják felül számviteli politikáját és a keretében elkészített szabályzatokat is. Analitikus nyilvántartások felfektetése, a bizonylati elv és fegyelem teljes körű rendelkezéseknek való megfeleltetése és a Képviselő-testület elé terjesztése. A közzététel biztosítása és megvalósítása A társaság számlarendjének, bizonylati rendjének kialakítása, számviteli politika és szabályzatok felülvizsgálata. Analitikus nyilvántartások felfektetése. folyamatos Ügyvezető október 31. Ügyvezető; Közreműködő: Könyvelő, Pénzügyi Osztályvezető

13 13 A jegy- és bérleteladások bizonylatolása nem elfogadható. Leltározás sem 2011., sem évben nem történt az egyeztetéseken kívül annak ellenére, hogy Martonvásár Város Önkormányzattól, mint tulajdonostól üzemeltetésre, kezelésre vagy vagyonkezelésbe átvett eszközöket is leltároznia kell mind az átvevőnek, mind az átadónak az alábbiak szerint: Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban betartása. A jegy- és bérleteladásokat meghatározott időközönként ellenőrizzék Az Önkormányzati vagyon megóvása érdekében minden évben leltározzanak, melynek dokumentumait a Polgármesteri Hivatalba is küldjenek meg A jegy- és Folyamatos bérleteladásokat negyedéves ellenőrzése. A Képviselő-testületi beszámolókkal egyidejűleg erről történő beszámolás. Éves leltározás Évente december 31-es fordulónappal Ügyvezető Ügyvezető Pénzügyi Osztályvezető

14 14 0meghatározott időpontig megküldött leltárral kell alátámasztani. Martonvásár Város Önkormányzat a tulajdonosi jogait fokozottabban gyakorolja A Képviselő-testületi beszámolók során a tevékenységvégzésen túli beszámolások mellett, pénzügyi kimutatásokat terjesszen a Képviselőtestület elé, valamint a határidőre kapott feladatokról részletes ismertetést adjon. Folyamatos Ügyvezető Készítette: Jóváhagyta: Véleményezte: Dátum: június 18. Dátum: június. Dátum: június.. Dohárszky István ügyvezető Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző Dr. Batka Brigitta

15 7. napirendi pont Javaslat a Martonvásárért Alapítvány alapító okiratának módosítására Dr. Szabó Tibor: az érintett bizottság az előterjesztést megtárgyalta a testületnek elfogadásra javasolta. Tájékoztatta a képviselő-testületet, a Martonvásárért Alapítvány a kuratórium tagjainak nyilatkozata, mely szerint a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak az előterjesztéshez csatolásra került. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 125/2013. (VI. 25.) határozata a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal, az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül elfogadja a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal, az Alapító Okirat egységes szerkezetbe szedett szövegével. 2. A Képviselő-testület a Martonvásárért Alapítvány kuratóriumi és felügyelő szervi tagjainak e tisztségről való lemondására tekintettel, a kuratórium elnökének Balikó Csabát, titkári teendőket is ellátó tagjának Dr. Szabó Balázst, további tagjának Dr. Zarubay Árpádot, a felügyelő szerv elnökének Hegedűs Zsuzsannát, tagjának Lipovics József Tamás, valamint Pletser Tamás kijelölését javasolja. 3. A Képviselő-testület az alapítvány induló vagyonához Ft-ot bocsát rendelkezésre az általános tartalék terhére. 4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Alapítvány székhelye továbbra is Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2462 Martonvásár, Budai út 13. szám alatti épületbe legyen bejegyezve, azt az Alapítvány működése során ingyenesen használja. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontban foglaltak Oláh László társalapítóval történő egyeztetésére, az Alapítvány közgyűlésén való képviseletére, a határozat mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására, és a Székesfehérvári Törvényszékhez történő benyújtása iránti intézkedésre, a módosulások bírósági bejegyzését kérve. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal (A határozat 2. pontjában felsorolt személyek nyilatkozata a jegyzőkönyvhöz 4. sz., az alapító okirat 5. sz. mellékletként csatolva.) Jegyzőkönyvvezető: Provoda Józsefné

16 16 8. napirendi pont Javaslat Települési Értéktár létrehozása tárgyában Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolta, hogy a Települési Értéktár c. napirendi pontot januári ülésén tárgyalja újra a képviselő-testület. 126/2013. (VI. 25.) határozata a Települési Értéktárról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Települési Értéktárra és Települési Értéktár Bizottságra vonatkozó szabályokat, jelenleg Martonvásáron nem kíván élni annak létrehozásával, az OKIS Bizottság javaslatára a témát januárjában újra tárgyalja. A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester A határozat végrehajtásának határideje: januári OKIS Bizottsági, ill. testületi ülés 9. napirendi pont Javaslat a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezésére Turcsányi Klára: pályázatát nem kívánta kiegészíteni, úgy gondolja, hogy a jelenlévők és a kollégái is ismerik munkáját. Dr. Szabó Tibor: a KIK Martonvásári Tankerülete megkereste önkormányzatot azzal, hogy a Martonvásáron működő Beethoven Általános Iskola igazgatói beosztására a KIK pályázatot írt ki, tekintettel arra, hogy a jelenlegi igazgató magasabb vezetői megbízása lejár. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének véleményezési joga van a beérkezett pályázatokkal, a pályázók szakmai programjával kapcsolatban. A pályázati kiírásra egy jelölt nyújtott be érvényes, a kiírásnak megfelelő pályázatot, az igazgatói beosztást jelenleg is betöltő Turcsányi Klára. Az intézményvezető kinevezési jogkörét az Emberi Erőforrások Minisztere gyakorolja, a vezetői megbízás 5 évre szól kérte a Képviselő-testületet, döntsön a pályázat támogatása mellett. Varga Ferenc kérdése: szükséges volt egyéb testületek véleményezése is a pályázat elbírálásához? Ha igen, mivolt a döntésük, javaslatuk? Turcsányi Klára válasz: minden szükséges fórum véleményezése megtörtént, mind emberileg, mind szakmailag egyértelműen támogatták igazgatói kinevezését. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17 17 127/2013. (VI. 25.) határozata a Beethoven Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezéséről 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. Törvény 68. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörével élve támogatja Turcsányi Klára Beethoven Általános Iskola (székhelye: 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1.) igazgatói beosztására benyújtott pályázatát, szakmai programját továbbá intézményvezetői megbízását. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1.) pont szerinti döntéséről a kinevezési jogkör gyakorlóját tájékoztassa. A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző A döntés végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: a képviselő-testület nevében megköszönte az Igazgató Asszony eddig végzett munkáját, a továbbiakban is sok siker, jó egészséget kívánt munkájához. Dr. Gyulay Gyula: a képviselő-testület nevében megköszönte az Igazgató Asszonynak és munkatársainak a évi ballagáson nyújtott hősies helytállásukat. 10. napirendi pont Javaslat óvodai státusz számok meghatározására Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a képviselőtestületnek támogatásra javasolta. Dr. Szabó Tibor: az új státusz helyek száma 33,5 főről 39 főre bővül, ehhez biztosított a központi finanszírozás fedezete, plusz költséget az önkormányzat számára nem jelent. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 128/2013. (VI. 25.) határozata óvodai státusz számok meghatározásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda státusz számát 39 főben határozza meg szeptember 1-jei hatállyal. 2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, és az intézményvezetőt, hogy a költségvetés módosítását az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően készítsék elő.

18 18 A döntés végrehajtásáért felelős: jegyző, intézményvezető A döntés végrehajtásának határideje: folyamatos 11. napirendi pont Javaslat testvértelepülés támogatására Dr. Szabó Tibor: a bizottság ülésén részletes tájékoztatást adott az előterjesztéssel kapcsolatban, az ott elhangzottakat nem egészítette ki. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 129/2013. (VI. 25.) határozata testvértelepülés támogatásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a mezőkölpényi testvértelepülés közösségét a projektor-beszerzés körében, melyhez Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. 2.) A Képviselő-testület 1. pont szerinti támogatás átutalása érdekében felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező támogatási szerződés aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

19 19 Melléklet testvértelepülés támogatásáról szóló 130/2013. (VI. 25.) határozathoz Szerződés száma: Ph/ - /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a (székhelye: Martonvásár, Budai út 13. Képviselő: dr. Szabó Tibor polgármester) (a továbbiakban: Támogató), másrészről a Szervezet megnevezése Szervezet címe Képviseli: (a továbbiakban: Támogatott) - együttesen: Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal: A Támogatott adatai: Pontos címe: Törvényes képviselőjének neve, beosztása: Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve: Adóigazgatási azonosító száma: KSH-száma: Telefon száma: Telefax száma: címe: Bírósági végzés és nyilvántartási száma: 1. Támogatott feladata 1.1. Támogató a Támogatottat projektor beszerzése érdekében támogatja. 2. A támogatás formája, összege, forrása 2.1. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak Ft azaz kétszázezer forint támogatást nyújt A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

20 20 3. A támogatás folyósításának módja 3.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott Pénzintézet megnevezése vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában a jelen szerződéssel összefüggésben feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos A támogatás ütemezése: Támogató egy összegben fizeti meg Támogatott részére a támogatást. 4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek: A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki: a) Támogató képviseletében: Dr. Szabó Tibor, polgármester b) Támogatott képviseletében: 5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség 5.1. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: július 1. Végső határideje: december A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára. A beszámoló benyújtási határideje: február Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni Támogatott az 5.4. pontban foglalt beszámolási kötelezettségein túlmenően is köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladata teljesítéséről A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 8 napon belül.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 510-12/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2013. december 3-án megtartott ülésének 12. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

4Sf. számú előterjesztés

4Sf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4Sf. számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben