TARTALOMJEGYZÉK!!"# $ %! % & +!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK!!"# $ %! % & +!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' -"

Átírás

1

2 TRTLOMJEGYZÉK!!"# $ %! % & ' %()%* +!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' -

3 1. szabályzat célja Gyulai Közüzemi Kft. (a továbbiakban: datkezel, vagy Társaság) jelen szabályzatának a célja, a Társaság kezelésében lév közérdek adatok és közérdekbl nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása. Ennek érekében meghatározza a közérdek adatok elektronikus formában történ nyilvánosságra hozatalával összefügg feladatokat. szabályzat létrehozásának jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény.) 30. (6) bekezdése, miszerint a Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv köteles a közérdek adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzít szabályzatot készíteni. E jogszabályban kapott felhatalmazás alapján a közérdek adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérl az alábbiakban rendelkezem: 2. Tárgyi és személyi és idbeli hatály Jelen Szabályzat hatálya a Társaság teljes mködési területére és a Társaság valamennyi munkavállalóira terjed ki. szervezeti egységek vezeti gondoskodnak arról, hogy az irányításuk alá tartozó személyi állomány megismerje a rá vonatkozó adatvédelmi szabályokat. szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, a Társaság által kezelt közérdek vagy közérdekbl nyilvános adatra. kötelezen közzéteend közérdek adatok listáját, a közzétételi kötelezettségek idpontjait a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Jelen Szabályzat május 2-án lép hatályba, határozatlan idre. 3. Fogalmak z alábbi fogalmak jelen Szabályzat alkalmazásában értendk. Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illeten érintett elssorban a Társaság ügyfele, továbbá az a személy, akinek adatait a Társaság a közszolgáltatáshoz kapcsolódóan kezeli. Személyes adat z érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemz ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. datkezelés z alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mvelet vagy a mveletek összessége. (így különösen gyjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása; felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala;

4 összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. datkezel z a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében datkezel a Gyulai Közüzemi Kft. Közérdek adat z állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lév és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem es, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyjteményes jellegétl, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjed értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a mködést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerzdésekre vonatkozó adat. Közérdekbl nyilvános adat közérdek adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetségét vagy hozzáférhetvé tételét törvény közérdekbl elrendeli. datfelels Valamennyi szervezet egység vezetje a feladatköréhez kapcsolódóan általa kezelt adatok tekintetében. datközl z a közfeladatot ellátó szerv, mely ha az adatfelels nem maga teszi közzé az adatot az adatfelels által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi. Nyilvánosságara hozatal z adat bárki számára történ hozzáférhetvé tétele. Hatóság Nemzeti datvédelmi és Információszabadság Hatóság. 4. közérdek adatok közzétételével és megismerésével összefügg szabályok Mint közfeladatot ellátó szervnek, a Társaságnak lehetvé kell tennie, hogy a kezelésében lév közérdek adatot és közérdekbl nyilvános adatot a törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse, az igénylés céljának megjelölése nélkül. közérdek és közérdekbl nyilvános adatok, közzétételének és megismerésének további szabályaira a évi CXII. tv., a viziközm-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, illetve egyéb jogszabályok ide vonatkozó részei az irányadóak.

5 5. közérdek adatok nyilvánosságra hozatala, a közérdek adatok közzététele évi CXII. törvény alapján kötelezen közzé teend közérdek adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és - torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetvé tenni. közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthet. Gyulai Közüzemi Kft. a közzétételi kötelezettségének elektronikusan, a honlapon tesz eleget évi CXII. törvényben meghatározott, a Társaság tevékenységével kapcsolatos közérdek adatokat rendszeresen hozza nyilvánosságra a honlapon. közérdek adatok megadása, nyilvánosságra hozatala vagy az adat megismerésére irányuló igény teljesítése jelen szabályzat 1. sz. mellékletben meghatározott felelsök feladata, akik kötelesek gondoskodni és felelsek azért, hogy az adat megfelel tartalommal, módon, formában, idben rendelkezésre álljon a nyilvánosságra hozatal vagy az igény teljesítése érdekében. z adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért a bels adatvédelmi felels felel. z elektronikusan közzétett adatok ha az idevonatkozó jogszabályok eltéren nem rendelkeznek a honlapról nem távolíthatók el. közétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthet. z elektronikusan közzétett közérdek adatokhoz történ hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban kezelhet, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges; a személyes adatokat ezt haladéktalanul törölni kell. 6. közérdek adatok megismerésére irányuló igény és teljesítése közérdek adat megismerése iránt bárki személyesen igénybejelent lapon (2. számú melléklet), levélben, vagy elektronikus úton igényt nyújthat be. közérdekbl nyilvános adatok megismertetésére a közérdek adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. kérelemnek legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. határid egy alkalommal, maximum 15 nappal meghosszabbítható, ha az anyag jelents terjedelm, illetve nagy számú adatra vonatkozik. meghosszabbításról a kérelmezt az igény kézhezvételét követ 8 napon belül tájékoztatni kell. Ha az adatigénylés nem egyértelm, az igénylt fel kell hívni az igény pontosítására.

6 $

7 ' 1. sz. melléklet I. Szervezeti, személyzeti adatok datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels 1. közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetségei Elérhetségek datvédelmi felels 2. közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti felépítés SZMSZ Ügyvezet igazgató 3. közfeladatot ellátó szerv vezetinek és az egyes szervezeti egységek vezetinek neve, beosztása, elérhetsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Társaságvezetés, szervezeti egységek vezeti, elérhetség (telefon és telefaxszám, elektronikus levélcím) datvédelmi felels 4. szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezet neve, elérhetsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Ügyfélkapcsolati vezet Ügyfélfogadási rend Ügyvezet igazgató 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetsége 6. közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mköd más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 7. közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mköd gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviseljének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Tulajdonosi részesedés Ügyvezet igazgató 8. közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezel szervének tagjai Pándy Kálmán Közalapítvány (elérhetségek) Ügyvezet igazgató

8 + datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels 9. közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetje, honlapjának elérhetsége, mködési engedélye 10. közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztség és kiadó neve és címe, valamint a fszerkeszt neve 11. közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Gyula Közüzemi Kft. felügyeleti szervei Üzemegységek vezeti/ Fmérnök II. Tevékenységre, mködésre vonatkozó adatok datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét lapvet jogszabályok és alaptevékenységét meghatározó, a szervre SZMSZ vonatkozó alapvet jogszabályok, közjogi 1. szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mködési szabályzat vagy datvédelmi szabályzat ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági Fmérnök szabályzat hatályos és teljes szövege z országos illetékesség szervek, valamint a fvárosi és megyei kormányhivatal esetében a 2. közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységérl szóló tájékoztató magyar és angol nyelven 3. helyi önkormányzat önként vállalt feladatai 4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás-típusonként a hatáskörrel rendelkez szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvet eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határid), az ügyek intézését segít útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthet formanyomtatványok, az igénybe vehet elektronikus programok elérése, idpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillet jogokról és az ügyfelet terhel kötelezettségekrl

9 datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels Ivóvíz-szolgáltatás közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésébl finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetend díj mértéke, az abból adott kedvezmények közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, idtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdíves adatfelvétel esetén a kitöltend kérdív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentend nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke testületi szerv döntései elkészítésének rendje, az állampolgári közremködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza törvény alapján közzéteend jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képvisel-testületének nyilvános ülésére benyújtott elterjesztések a benyújtás idpontjától közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Szennyvízelvezetés és tisztítás Kommunális szolgáltatás Üzletszabályzat Víz és szennyvízelvezetési díj Hulladékszállítás, kezelés díja dott kedvezmények datvédelmi szabályzat datvédelmi nyilvántartásba vétel Közérdek adatok közzétételére, megismerésére vonatkozó szabályzat ktuális hírek Pályázatok Pályázatok eredményei Folyamatosan Folyamatosan Negyedévente Fmérnök datvédelmi felels Hirdetményekért felels munkatárs datvédelmi felels 12. közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenrzések nyilvános megállapításai Vizsgálatok, ellenrzések, nyilvános megállapításai vizsgálatról szóló jelentés megismerését Belsellenr

10 / 13. datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels Közérdek adatok közzétételére, megismerésére vonatkozó szabályzat közérdek adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felels, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Bels adatvédelmi felels neve, elérhetségei Negyedévente Belsellenr 14. közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyjtés eredményei, idbeli változásuk Statisztikák Negyedévente Statisztikus közérdek adatokkal kapcsolatos kötelez statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai zon közérdek adatok hasznosítására irányuló szerzdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzd fél közfeladatot ellátó szerv kezelésében lév közérdek adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzdési feltételek közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista közfeladatot ellátó szerv kezelésében lev, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhet közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzdési feltételek elektronikusan szerkeszthet változata 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történ rendelkezésre bocsátásért fizetend díjak általános jegyzéke közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzd feleinek megjelölése, a kizárólagosság idtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Közérdek adatokkal kapcsolatos kötelez statisztika Negyedévente Egyedi közzétételi lista; évi CXXII. Tv. szerinti közzététel datvédelmi felels datvédelmi felels

11 III. Gazdálkodási adatok datszolgáltatási elvárás közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetk és vezet tisztségviselk illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel eltt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond z államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történ gazdálkodással összefügg, ötmillió forintot elér vagy azt meghaladó érték árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni érték jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzdést köt felek neve, a szerzdés értéke, határozott idre kötött szerzdés esetében annak idtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefügg beszerzések adatai, és a minsített adatok kivételével szerzdés értéke alatt a szerzdés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. z idszakonként visszatér - egy évnél hosszabb idtartamra kötött - szerzdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. z egy költségvetési évben ugyanazon szerzd féllel kötött azonos tárgyú szerzdések értékét egybe kell számítani datszolgáltatás Éves beszámoló Fkönyvel Összesített adatok Negyedévente Fkönyvel Szerzdéslista döntés meghozatalát követ hatvanadik napig Ügyvezet igazgató/ Fmérnök

12 datszolgáltatási elvárás koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetk, pályázat eredménye) közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek- képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segít szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefügg kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések z Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerzdések Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerzdésekrl) datszolgáltatás Támogatási kifizetések Negyedévente Fkönyvel Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szerzdéslista Negyedévente Közbeszerzési referens

13 24/2013. (V. 29.) NFM rendelethez 4. melléklete alapján közzéteend adatok köre 1. datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás Frissítés Felels víziközm-szolgáltató vonatkozásában Fogyasztófeladatkörrel rendelkez fogyasztóvédelmi 2. Felügyeleti szervek védelmi szervek és felhasználói érdekeket képvisel referens civil szervezetek elérhetségét víziközm-szolgáltató által ellátott települések listája víziközm-szolgáltatónak az ellátásért felelssel kötött megállapodásai Gyula Megállapodások 5. víziközm-szolgáltató üzletszabályzata Üzletszabályzat víziközm-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközm-szolgáltató számára elírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és idpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminség javítására meghozott intézkedésekrl Mszaki adatok, így különösen: a) vízbázisok kapacitása (m3/nap), b) kitermelt víz mennyisége (m3/év), c) átvett víz mennyisége (m3/év), d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év), e) hálózati vízveszteség (%), f) szennyvíztisztító telepek száma (db), Ivóvíz minségi adatok Szennyvíz minségi adatok Mszaki adtok a-i.pontok Negyedévente Fmérnök Fmérnök Fmérnök/ Ügyfélszolgálat vezet Vízellátásiés szv.elveztési üzemvezet g) átemelk száma (db), h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/d), i) víziközm-hálózat hossza (km), j) meghibásodások száma (db/év). ivóvíz-szolgáltatás üzemirányító rendszerének meghibásodásai vízágazat éves jelentés összesít szennyvízrendszereken elforduló meghibásodások Szivattyúcserék Negyedévente Vízellátásiés szv.elveztési üzemvezet

14 8. 9. z ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhet ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetségei, és az ügyfélfogadási rend szolgáltatásért fizetend (elzetes) díj kalkulátor vagy számolási tábla Ügyintézés menete Panaszügyintézés menete Díjkalkulátor 10. jóváhagyott beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat Ügyfélszolgálatvezet Fogyasztóvédelmi referens Ügyfélszolgálatvezet/ Informatikus Fmérnök/ Belsellenr CCIX. számú, a víziközm szolgáltatásról szóló törvény 48. -a alapján közzéteend adatok köre datszolgáltatási elvárás víziközm-szolgáltatónak az ellátásért felelssel kötött megállapodásai datszolgáltatás Megállapodások 2. víziközm-szolgáltató üzletszabályzata Üzletszabályzat felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk víziközm-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkez fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képvisel civil szervezetek elérhetségét törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelel formában az éves beszámoló Panaszkezelés Felügyeleti szervek Fmérnök Fmérnök/ Ügyfélszolgálat vezet Fogyasztóvédelmi referens Fogyasztóvédelmi referens Éves beszámoló Évente Fkönyvel 6. Beszerzési szabályzat Beszerzési szabályzat évi CLXXXV. számú a hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján közzéteend adatok köre datszolgáltatási elvárás hulladékszállítás és ártalmatlanítás telephelyeinek elérhetségei felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információk datszolgáltatás Elérhetségek Panaszkezelés 3. Díjak, árak Díjak Fmérnök/ Belsellenr Üzemvezet Fogyasztóvédelmi referens Üzemvezet 4. Gazdasági adatok Éves beszámoló Évente Fkönyvel 5. Hulladékszállítási naptár Hulladékszállítási naptár Hirdetményekért felels munkatárs

15 datszolgáltatási elvárás datszolgáltatás 6. Engedélyek Engedélyek 7. Jogszabályok Jogszabályok Üzemvezet Üzemvezet szolgáltatott adatok megrzésének rendjét az ide vonatkozó jogszabályok rögzítik.

16 $ 2. sz. melléklet Közérdek adat megismerésére irányuló igénybejelent lap z igényl személy vagy szervezet neve: z igényelt közérdek adat(ok) konkrét megjelölése:... z adatkérés idpontja: z adatkérés teljesítésének módja: - szóbeli tájékoztatás - megtekintés - másolat készítés ( megfelel rész aláhúzandó) Másolat igénylése esetében: z elkészített másolatot - személyesen - postai úton veszem át. Telefonszám: Cím: cím: Gyula,.. igényl aláírása

17 ' 3. sz. melléklet Közérdek adatról készített másolatért fizetend költségtérítés mértéke. /4-es lap /3-as lap 38 Ft/lap 46 Ft/lap z árak az áfát nem tartalmazzák. postaköltség a mindenkor érvényben lév postai díjszabás alapján kerül meghatározásra

18

SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal SZABÁLYZATA KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Szabályzat Dr.

Részletesebben

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 1012 Budapest, Attila út 93. Hatályos: 2012. január 20 -tól SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs

Részletesebben

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételi lista I. Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,

Részletesebben

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Makói Román Kisebbségi Önkormányzatnak a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelete a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Részletesebben

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok 1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetık I. Közzétételi egység: Elérhetıségi adatok Á L T A L Á N O S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A 1. melléket és az adatfelelısök jegyzéke

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefax

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának KOZ-368/2013 3/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 2013

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat 5. Napirend közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályzata 5. Napirend ELŐ TERJESZTÉS közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat

Részletesebben

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás

SZ10. Közzétételi Szabályzat. főigazgató főorvos. Módosítások Sorszám Dátuma Leírása 1. 2010-12-02. Első kiadás Országos Onkológiai Intézet National Institute of Oncology SZ10 Közzétételi Szabályzat Készítette: Sveiger Ottó finanszírozási menedzser Átvizsgálta Jóváhagyta: Dr Boér András minőségirányítási menedzser

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Szabályzat. I. Általános rendelkezések

Szabályzat. I. Általános rendelkezések Szabályzat a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 30.. /6/ bekezdése

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

Részletesebben

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának Szabályzata Üi.szám: 628-11/2010 Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelő

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T

Közzétételi Szabályzat S Z A B Á L Y Z A T 1/28. oldal S Z A B Á L Y Z A T a közérdekő adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérıl és a közérdekő adatok közzétételének rendjérıl a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelısségő

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7052 Kölesd, Kossuth tér 2., 74/436-033 A K Ö L E S D I K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2013. A személyes

Részletesebben