JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének május 29-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Ficzere György, Gál Judit, Habis László, Lombeczki Gábor, Martonné Adler Ildikó, Dr. Misz Mihály, Orosz Lászlóné, Pál György, Rázsi Botond, Sós István, Tóth István Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca jegyző Jegyzőkönyvvezető: Bakosné Farkas Krisztina Habis László Tisztelettel köszönti a Közgyűlésen megjelent Képviselő hölgyeket és urakat. Kéri képviselőtársait, a fekete gomb megnyomásával szíveskedjenek bejelentkezni. Megállapítja, hogy a 18 fős közgyűlés tagjai közül jelen van 13 fő, így a közgyűlés határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi pontok anyagát írásban megkapták. Bejelenti, hogy Sós alpolgármester úr sürgősségi indítványt nyújtott be: Előterjesztés KEOP energetikai beruházási programok megvalósítása óvodai, bölcsődei intézmények vonatkozásában. címmel. Kérem, szavazzunk a sürgősségi indítvány napirendi pontként való tárgyalásáról. Szavazás: 12 igen szavazat,1 nem szavazat mellett elfogadta. Más napirendi javaslat nem lévén, szavazzanak a napirend egészéről. Szavazás: 13 igen szavazat mellett elfogadta.

2 2 1./ Előterjesztés az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról és közszolgáltatási szerződés megkötéséről Előadó: Sós István alpolgármester Sós István /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ A évi Civil törvény alapján a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet egyrészt milyen közhasznú tevékenységeket folytat, ezeket mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, e közfeladatokat mely jogszabályhely írja elő, másrészt a gazdasági-vállalkozási tevékenységet közhasznú tevékenység megvalósításaként úgy végzi, hogy nem veszélyeztet más tevékenységeket. Az elért eredményét a közhasznú tevékenységére fordítja, továbbá közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Az Egri TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződése a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket nem tartalmazza, ezért a társasági szerződés módosítása szükséges. A Civil törvény értelmében a korábban megszerzett közhasznú jogállás május 31. napján megszűnik. A Társaság közhasznú jogállását a Civil törvény előírásainak való megfelelés esetén május 31. napjáig lehet kezdeményezni június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára. Ezt a közhasznúsági nyilvántartásba vételt pedig kérelmezni kell. Ennek benyújtásához volt szükséges a közgyűlés összehívása, hogy a társasági szerződés módosításához a polgármesternek megadja a felhatalmazást, másrészt az előterjesztés a közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza. Habis László Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat. Határozati javaslat: 1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviseletében eljáró személyt, hogy fogadja el a társasági szerződés módosítását a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a társasági szerződés aláírására. Felelős: Habis László polgármester Határidő: május 31.

3 3 1. melléklet TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL ÁTALAKULÁSSAL LÉTREJÖTT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGBÓL LÉTREHOZANDÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL Alapítók (a továbbiakban: tagok) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk), a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény (továbbiakban: Kt.) 89/B., a szakképzésről szóló évi LXXVI.. törvény (továbbiakban: Sztv.) 2., az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.), és a közpénznek felhasználásával, köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. tv. rendelkezései alapján közhasznú társaságot hoztak létre június 1. napjával, az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kht-t. A kht-t az alapítók december 10-vel kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakították át (a továbbiakban: Társaság). A társaság tulajdonosai az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a társaságot jelen Társasági szerződés aláírásával közhasznú nonprofit kft-vé alakítják át az alábbiak szerint: Preambulum A szerződő felek a szeptember 27-én kötött konzorciumi megállapodásuk (a továbbiakban Konzorciumi Megállapodás) alapján pályázatot nyújtottak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program alábbi pályázati komponenseire (a továbbiakban: Pályázat): a) HEFOP/2004/3.2 intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése 2. komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása. b) HEFOP/2004/4.1. intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1. komponens: Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása. A szerződő felek figyelemmel a pályázati felhívás rendelkezésére - mint alapító tagok, a pályázatban vállalt kötelezettségüknek eleget téve, a projekt megvalósítása érdekében június 1. napján megalapították az Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot, mint kiemelkedően közhasznú szervezetet. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv. (továbbiakban: Gt.), a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. (továbbiakban: Kszt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 89/B., a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. -ának

4 4 módosult szabályait irányadónak tekintve az Egri TISZK Kht., mint kiemelkedően közhasznú szervezet taggyűlése december 10.-én az Egri TISZK Kht. társasági szerződésének módosításával Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá történő átalakulását határozta el vállalva a Támogatási Szerződésben, a Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban és a pályázatban foglalt feltételek és egyéb kötelezettségek biztosítását. Ezen kft lett a kht általános jogutódja. 1. A társaság átalakítása közhasznú nonprofit kft-vé Alapítók, mint a társaság tagjai figyelemmel alapvetően a március 15. napján hatályba lépett évi V. törvény (új) Ptk.; a továbbiakban: új Ptk. gazdasági társaságokról szóló rendelkezéseire, megállapodnak abban, hogy az eredetileg közhasznú társaságként létesített, majd kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasággá átalakított céget a továbbiakban meghatározatlan időre létrehozott közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként szerepeltetik egyúttal az új Ptk hatálya alá helyezik, amely a fentebb írott (többször átalakult) társaság általános jogutódja; erre figyelemmel korrigálják, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalják a (jogutód) társaság Társasági szerződését, az alábbiak szerint: 2. A társaság jogállása 2.1. Az időközi jogszabályváltozás eredményeképpen a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény érvényesül a korábbi szabályok helyett; a társaság a továbbiakban közhasznú jellegű. A közfeladatok ellátása érdekében a Társaság közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Erre figyelemmel felek rögzítik, hogy a Társaság gazdálkodása során elért eredményét a tagok nem vonhatják el, azt kizárólag a létesítő okiratában meghatározott tevékenységeikre fordíthatják A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, pártnak tagja nem lehet A Társaság a Társasági Szerződése szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza a tagok honlapjain A tagok mint a társadalom közös szükségleteinek kielégítéséért felelős szervezetek kijelentik, hogy a Társaság az alapítók 2.1 pontban hivatkozott, törvényben meghatározott szakképzési nevelési és oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését, és a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások közfeladatainak végzését

5 5 látja el a továbbiakban, elősegítendő a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen a társaság közhasznú szolgáltatásaiból A fentiekre tekintettel a Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) szerinti közhasznú szervezet. 3. A Társaság elnevezése 3.1 A Társaság neve: Egri TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3.2 A Társaság rövidített neve: Egri TISZK Nonprofit Kft. 4. A Társaság székhelye A Társaság székhelye: 3300 Eger, Kertész u A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szerv 5.1.) A társadalmi közös szükséglet kielégítésért felelős szervek: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó I. tér ) A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés 13. pontjában foglalt feltételekkel betekinthet. 6. A Társaság tagjai 6.1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 3300 Eger, Dobó tér 2. nyilvántartási száma: Tulajdonos: Magyar Állam Tulajdonosi joggyakorló: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út 56. Adószám: Cégjegyzékszám: Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Mátyás király u nyilvántartási száma: A A szakképzési feladatok közös ellátásában résztvevő, az alapítók, az Egri Főegyházmegye (3300 Eger, Széchenyi u. 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó

6 6 Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) által fenntartott iskolai rendszerű szakképzési intézmények az alábbiak: Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmény Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 7. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő intézmény: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi út 4-6. Telephelyei: 3300 Eger, Kertész u Eger, Dónát út (tangazdaság) 3300 Eger, Kisvölgy út 46. (tanpince) Egri Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Kertész út 128. Telephely: 3300 Eger, Vincellériskola u. 1. (tanműhely) Arany János Általános Iskola Szakiskola és Kollégium OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Iskola u. 3. Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány fenntartásában működő intézmény: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: Székhely: 3300 Eger, Mátyás király út A társaság tevékenysége 7.1.) A társaság tevékenységi körének tagozódása a következő: a) A társaság közhasznú tevékenységei: Tudományos tevékenység, kutatás; TEÁOR szerint: Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,

7 7 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés: TEÁOR szerint: PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Piac-, közvélemény kutatás M.n.s e. szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Alapfokú oktatás Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás Könyvtári, levéltári tevékenység Kulturális tevékenység: TEÁOR szerint: Könyvkiadás Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység Hangfelvétel készítése, kiadása Fordítás, tolmácsolás Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások: TEÁOR szerint: Munkaközvetítés Munkaerőkölcsönzés Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység b) A társaság főtevékenysége: Szakmai középfokú oktatás c) A társaság üzletszerű és közhasznú tevékenységei: Szakmai középfokú oktatás - főtevékenység Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai előkészítő tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás Egyéb sokszorosítás Könyvkiadás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

8 Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Hangfelvétel készítése, kiadása Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés PR, kommunikáció, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Reklámügynöki tevékenység Médiareklám Piac-, közvélemény kutatás, Fordítás, tolmácsolás M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, Munkaközvetítés Munkaerőkölcsönzés Egyéb emberi erőforrás-ellátás, -gazdálkodás Építményüzemeltetés Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Alapfokú oktatás, Általános középfokú oktatás, M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Könyvtári, levéltári tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Raktározás, tárolás Éttermi-, mozgó vendéglátás Rendezvényi étkeztetés Egyéb vendéglátás Italszolgáltatás A társaság a képesítéshez kötött tevékenységeket csak akkor kívánja végezni, ha az adott képesítés tagjai, alkalmazottai, vagy a társaság javára tevékenykedők által biztosított. A társaság engedélyhez kötött, vagy koncesszió alá eső tevékenységeket csak az arra vonatkozó engedély (koncesszió) birtokában kíván folytatni. 7.2.) A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

9 9 7.3.) A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen tevékenységek alapvetően a következők: a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát gyakorlati képzéssel összefüggő feladatokat; a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti jellegű képzési és nevelési feladatokat; a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény rendelkezései alapján ellát elméleti és gyakorlati jellegű képzési feladatokat. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény rendelkezései alapján ellát képzési nevelési / átképzési, ismeretterjesztési, munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat. 7.4.) A társaság befektetési tevékenységet nem folytat. 8. A közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges működési feltételek a. a társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, b. a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, c. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, d. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi támogatást. e. A társaság belső szabályzata rendelkezik: olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 9. A Társaság vagyona 91. A Társaság törzstőkéje Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint készpénz amely teljes egészében pénzbeli betétből ál.

10 A törzstőke az alábbi törzsbetétekből tevődik össze: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata: Ft. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Ft Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány: Ft A tagok a teljes pénzbetétet a létesítő okirat aláírásától számított 20 napon belül már befizették a társaság bankszámlájára. A társaság tagjai a jelen szerződés aláírásával is rögzítik, hogy a társaság átalakuláskori törzstőkéje az átalakulás kapcsán a számviteli jogszabályok értelmében a társaság rendelkezésére áll A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetőek A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait az üzletrész testesíti meg. Tilos a törzstőke terhére a tagnak tagsági jogviszonya alapján kifizetést teljesíteni A tagok mellékszolgáltatás teljesítésére, és pótbefizetésre nem vállalnak kötelezettséget. 10. Egyéb működési feltételek 10.1.) A társaság határozatlan időre alakul ) Szerződő felek rögzítik, hogy a társaság mint nonprofit kft működését az átalakulás bejegyzéséről szóló cégbírósági végzésben meghatározott naptól kezdte meg; első teljes üzleti éve ezen időponttól december 31-éig tartott. Egyebekben az üzleti év a naptári évvel azonos ) A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú jogállásának megszerzésének időpontjától, vagyis a társaság közhasznú jogállású nonprofit társaságként bejegyzésének időpontjától jogosult. 11. A taggyűlés hatásköre 11.1 A Társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amely jogosult dönteni a Társaságot érintő valamennyi kérdésben A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; b. pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; c. elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; d. az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; e. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; f. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; g. üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; h. a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;

11 11 i. az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, továbbá részére a felmentvény megadása; j. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; k. a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; l. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával (új Ptk. 8:1. ), illetve élettársával köt; m. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése; n. a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése; o. a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; p. a társasági szerződés módosítása; q. a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; r. törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása; s. törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése; t. törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; u. törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; v. mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 12. A taggyűlés működése A taggyűlésen a tagok törzsbetéteik arányában rendelkeznek szavazati joggal. A tagokat minden Ft névértékű törzsbetét után 1 szavazat illeti meg. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 29 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1 Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért Alapítvány A taggyűlési határozatok meghozatalához legalább 30 szavazat szükséges Egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez: a) a tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, b) új kötelezettségek megállapításához, c) az egyes tagok külön jogainak csorbításához A taggyűlést évente legalább egyszer az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására össze kell hívni. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

12 12 e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót A taggyűlésen a felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt A könyvvizsgáló a számviteli törvény szerinti beszámolót tárgyaló taggyűlésen köteles részt venni A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja és a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni Minden olyan kérdéskörben, amelyben a közhasznú társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatban a nyilvánosság biztosítása kötelező, a taggyűlés döntéshozatala során a nyilvánosságot nem zárhatja ki A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével az ügyvezető hívja össze. A meghívó elküldése és a taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a törzstőke legalább 50 %-át képviselő tagok, és a tagok közül legalább ketten jelen vannak. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes A megismételt taggyűlést is az ügyvezető jogosult összehívni. A megismételt taggyűlésre történő meghívást az eredeti taggyűlési meghívó is tartalmazhatja. Amennyiben a megismételt taggyűlés az eredeti taggyűlés napján kerül megtartásra, úgy az eredeti taggyűlés illetve a megismételt taggyűlés időpontja között legalább három nap időtartamnak el kell telnie. Amennyiben a megismételt taggyűlésre szóló meghívást az eredeti taggyűlésre szóló meghívó tartalmazza, úgy a megismételt taggyűlést az eredetileg tervezett taggyűlés helyszínén kell megtartani. Amennyiben a megismételt taggyűlésre külön okiratban történik a meghívás úgy arra a taggyűlés összehívására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Ha az ügyvezető rendkívüli taggyűlést hív össze, a napirend előzetes közlésére, a meghívó elküldésére és a határidőre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, azonban a rendkívüli taggyűlés csak akkor határozatképes, ha minden tag jelen van, és az előterjesztésre kerülő napirenddel minden tag egyetért A tagok személyes jelenléte nélkül, telekommunikációs eszközök igénybevételével is megtartható a taggyűlés. Így többek között telefonon, vagy interneten keresztül konferenciabeszélgetés keretében is lefolytatható a taggyűlés. Az ügyvezető az így

13 13 megtartott taggyűlésről hangfelvételt készít, amely alapján elkészíti és aláírásával hitelesíti a jegyzőkönyvet. A taggyűlés időpontjától számított 8 napon belül postai, telekommunikációs vagy elektronikus úton megküldi a tagoknak, akik arra a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételt tehetnek. A tagok észrevételeit követően a véglegesített jegyzőkönyv alapján teszi meg az ügyvezető a szükséges intézkedéseket A tagok taggyűlés tartása nélkül, írásban is hozhatnak határozatokat. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban (postai úton, vagy telefaxon, vagy ben) és a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban (postai úton, telefaxon, vagy ben) adják le. A tagok egyszerű szótöbbséges, minősített szótöbbséges és egyhangú határozatokat is hozhatnak írásbeli döntéshozatal útján. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni Bármely tag kérése esetén írásbeli szavazás helyett taggyűlést kell tartani A taggyűlés határozathozatalában a közhasznú jelleg kapcsán a társaságot érintő döntéshozatala során nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (új Ptk. 8:1. ), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 13. A társaság nyilvánossága A taggyűlési jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy a taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott tag írja alá. A jegyzőkönyvet haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 5 napon belül postai úton kell közölni a távolmaradt érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a társaság és az alapítók székhelyén található nyilvános hirdetőtáblára is ki kell függeszteni legalább 30 napra a meghozott határozatok szövegét. Az alapítók kötelesek a hirdetményekre helyet biztosítani a hirdetőtáblán, másrészt külön a társaság székhelyén.

14 A közhasznú jelleg kapcsán a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolat készítését kérheti. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem benyújtása történhet rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, -en. A betekintést kérő kérelmének az ügyvezető a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni az iratbetekintés ellenőrzéséhez A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvános. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is A társaság a működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatást igénybe vevő intézményeket értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a taggyűlés ülése összehívásának rendjével. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott A szolgáltatás igénybevétele módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve a társaság székhelyén hirdetőtáblán a hozott határozat jellegétől függően A létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 14. A társaság képviseletének és cégjegyzésének módja A társaság ügyvezetőjének a szerződő felek június 1. napjától június 1. napjáig tartó határozott időtartamra Takács Zoltánt (sz: Eger, an: Berecz Margit, lakcíme: 3300 Eger, Sánc út 40.) választják meg Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye A munkáltatói jogokat a társaság alkalmazottai felett az ügyvezető gyakorolja.

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 123/2014.(V.29.) Kt. számú határozata A NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT Kft. társasági szerződésének módosításáról 1. Tiszavasvári Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 351/2008. (XII.15.) számú. h a t á r o z a t a 1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 351/2008. (XII.15.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK - Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 89/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 89/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírvidék TISZK Kht. Társasági Szerződésének módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és 1. A

Részletesebben

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 7613-4/2010 NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A V-VII/2010. sz. Alapítói határozat szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalva, a módosítást félkövér,

Részletesebben

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2.sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-133/2876/2012.sz. határozatával az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS DEBRECEN TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Készítette és ellenjegyezte: DR. ZEKE Ügyvédi Iroda Dr. Zeke

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MAGYAR NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR, ÉNEKKAR ÉS KOTTATÁR NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (A VIII-IX/2010. sz. alapítói határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/714/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Televízió Nonprofit Kft. társasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a továbbiakban: Gt. - valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel

Részletesebben

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt, aláhúzott betűkkel szedve Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-2/2201/2012.

Részletesebben

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató és Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Alapító Okirat Készítette és ellenjegyezte: Dr. Erıs Anikó ügyvéd - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Lövő Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 106/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A CENTRUM Térségi Integrált Szakképző

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. július 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:765-2/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló l t' Cj- ' ' l "t. t' ~ szamu e o erjesz es Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére akókert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. Alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.) Kt. határozata K I V O N A T Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 szeptember 7-i rendkívüli nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2012.(IX.07.)

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt* *(a módosítások félkövér, dőlt, aláhúzott betűtípussal jelölve) 3. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365. (3) bekezdése

Részletesebben

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

I. A társaság cégneve, székhelye. 2. A társaság székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 7. A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 3. sz. Melléklet Pécsi Sport Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata (tervezet) Alulírott alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), a sportról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG BÁNYAVAGYON-HASZNOSÍTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben) 2005. július 21. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Jelen Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Alapító - a Szénbányászati Szerkezetátalakítási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

ALAPÍTÓ OKIRAT I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRAT Jelen alapító okirattal a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony! Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2651 Rétság, Laktanya út 5. Tel: 06/35 550 574 E mail: titkarsag@retsagrendelo.hu Tisztelt Polgármester Úr/ Asszony!

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) Az Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 57 60. -a, a gazdasági társaságokról szóló hatályos

Részletesebben

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 3909-2/2008 MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT (A II/2009. sz. Alapítói határozattal kiegészített X/2008. sz. Alapítói határozat szerinti módosításokkal

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-967344) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Budapest, 2011. október... 1 1. A társaság

Részletesebben

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre.

A társaság első ügyvezetője akinek a megbízatása határozatlan időre szól. A társaság 2010.december 8-án alakult és határozatlan időre jött létre. Tarpai Talpasok Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 4931 Tarpa,Petőfi u. 1. Tel: 45/488/387, Mobil: 70/376-1932 Adószám: 23117262-2-15 Cégj.Sz.: 15-09-076977 E-mail címe:

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Előzmények: Az Euro-Régió Ház Közhasznú Társaság - amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 57-60. -ai, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek

Részletesebben

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103.

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS. 2. A társaság székhelye és telephelye Székhely: 40592/11 hrsz. 3515 Miskolc-Egyetemváros C/2 műhelycsarnok 1. em. 103. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS mely a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2011. december 16 napján megkötött és 2012. január hó 11. napján kelt, és a 2013. január

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben