Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/529-403"

Átírás

1 Mosolits Lászlóné ügyintéző szakértő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 96/

2 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. a köznevelési törvény végrehajtásáról (Vhr.) 110/2012. (VI. 4.) Korm. r. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) 229/2012. (VIII.28.) Korm. r. a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról évi CXCV. tv. az államháztartásról 368/2011. (XII.31.) Korm r. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

3 Alapító Okirat Pedagógiai Program: Nkt: 26. ; Vhr. 7. Házirend: Vhr. 5. Munkaterv Továbbképzési program, beiskolázási terv : 277/1997. Korm. r.; Nkt: 62. (2), 97. Gyakornoki szabályzat: Kjt. 22. (9)

4 SZMSZ IMIP- hatályon kívül, DE... Közalkalmazotti Szabályzat Kjt. 2. Kollektív szerződés Kjt. 2. Oktatási igazolványok kezelési rendje: 362/2011. (XII. 30.) Korm. r. Szabadságolási terv Kjt. 16. Munkavédelmi szabályzat évi XCIII. tv a munkavédelemről

5 Kockázatértékelési szabályzat: évi XCIII. tv a munkavédelemről Tűzvédelmi szabályzat: évi XXXI. tv. 19. Közbeszerzési szabályzat: évi CVIII. tv. Esélyegyenlőségi terv: évi CXXV. tv. 63. Vagyonnyilatkozati szabályzat: évi CLII. tv. 11.

6 Pénzkezelési szabályzat: 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. Önköltség-számítási szabályzat Leltározási, leltárkészítési szabályzat Eszközök, források értékelése Kötelezettségvállalás rendje: 368/2011. Korm.r Élelmezési szabályzat: 249/2000. Korm.r. 9. Gazdasági ügyrend: 368/2011. Korm.r

7 Beszerzések szabályozása, Kiküldetések, Reprezentációs kiadások, Gépjárműhasználat, Telefonhasználat, Közérdekű adatok kezelése: 368/2011. Korm.r. Belső kontrollrendszer: évi CXCV.tv. CXCV. tv. 69.

8 A jogszabályi előírásoknak megfelelően készül, Minden dokumentumban az arra vonatkozó területeket kezeli Valamennyi dokumentum összhangja Nem túlszabályozott Megszövegezése világos, a helyi feltételeken alapul

9 97. (14): felülvizsgálat határideje dec. 31. életbe lépés: szeptember 1-jén helyi tanterv választása a kerettantervek alapján egyházi intézmény esetén fenntartó előírhatja jóváhagyása az igazgató jogköre fenntartói egyetértés csak a fenntartóra háruló többletkiadások vonatkozásában van egyházi intézmény esetében fenntartói jóváhagyás szükséges bevezetése felmenő rendben

10 Nkt. 97. (6) A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. Ha a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti mindennapos testnevelés megszervezése érdekében a 2012/2013. tanévet megelőzően a pedagógiai program módosítása válik szükségessé, az iskolák a pedagógiai programjukat szakértő igénybevétele nélkül felülvizsgálhatják, és nincs szükség fenntartói jóváhagyásra sem.

11 Készíthet: Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján, Választhat: az óvodai pedagógiai programok közül Tartalma: nevelési elvek, értékek, célok, feladatok, tev. szociális hátrányok enyhítése, gyermekvédelem szülők- gyermekek- nevelők együttműködése egészség-és környezeti nevelés elvei esélyegyenlőséget szolgáló intézkedés

12 Szerkezete változatlan: PP Nevelési program Helyi tanterv Szakmai program

13 alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, eljárások (Nkt. NAT) személyiségfejlesztés közösségfejlesztés pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az of. feladatai a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység: SNI, BTM, kiemelten tehetséges, hh-s, hhh-s

14 az iskola szereplőinek együttműködése a felvétel, átvétel helyi szabályait a tanulók részvétele a döntéshozatalban a tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, középiskola: szóbeli felvételi vizsga követelményeit

15 Teljeskörű egészségfejlesztési tevékenység Mindennapos működésben jelenjen meg: egészséges táplálkozás, mindennapos testnevelés testi-lelki egészség fejlesztése iskolai erőszak megelőzése személyi higiéné az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv

16 a választott kerettanterv megnevezése a kerettanterv feletti kötelező tanórai foglalk., a nem kötelező tanórai foglalk. megtanítandó és elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma a Nat-ban meghatározott ped. feladatok: médiatudatosság, gazdasági nevelés, családi nevelés, pályaorientáció, nemzeti öntudat, önismeret a mindennapos testnevelés

17 heti időkere te tanuló óraszáma napi terhelés

18 a taneszközök kiválasztásának elvei a választható tantárgyak, középiskola: érettségi vizsgatárgyak megnevezését, amelyre biztosítja a felkészítést középszintű érettségi vizsga témakörei a tanuló munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő értékelési módját, a magatartás és szorgalom minősítésének elveit, jutalmazás elveit a csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elveit a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket a szükségesnek tartott további elveket

19 a felvételi döntésnél előálló különleges helyzet kritériumai, az előrehozott érettségi vizsga esetén a tantárgy további tanulásával kapcsolatos szabályok, a tanulók fizikai állapota mérési időszakának és mérési módjának meghatározása, iskolaváltás estére szabályok sajátos pedagógiai módszerek írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások rendje otthoni felkészüléshez előírt feladatok elvei, korlátai

20 a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve kell megszervezni az iskola a ped.programját az Nkt. 26. (3) alapján készíti el

21 szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően a pedagógiai program elfogadásához, az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program (SZMSZ, a házirend, a munkaterv) elfogadása előtt, az iskolaszék véleményét a pedagógiai program (SZMSZ, házirend) elfogadása előtt, fenntartó jóváhagyása (egyházi int.)

22 Szervezeti és Működési Szabályzat

23 Államháztartási kormányrendelet 13. (1) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást az ellátandó, és a szakfeladat-rend szerint (szakfeladat számmal és megnevezéssel) besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek, valamint az alaptevékenységet meg határozó jogszabályok megjelölését, azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek felett alapítói, illetve tulajdonosi jogokat gyakorol, a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet) megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét,

24 azon ügyköröket, amelynek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként járnak el a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, a költségvetési szerv szervezeti ábráját külön jogszabályban szabályozott esetek kivételével a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is - rendjét az irányító szerv által a 10. (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolását

25 25. : az intézmény működésére, belső és külső kapcsolatainak rendjére vonatkozó szabályok a nevelőtestület fogadja el, kikéri az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményét fenntartói egyetértés csak a fenntartóra többlet kötelezettség esetében az SzMSz nyilvános 43. (1): az SzMSz egyetlen (!) kötelező melléklete az adatkezelési szabályzat

26 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. (1) tartalmazza a) működési rend, benntartózkodás rendje b) pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje c) benntartózkodás rendje azoknak, akik nem állnak jogviszonyban e) szervezeti egységek kapcsolati rendje f) vezetői helyettesítés rendje i) külső kapcsolatok rendje, formája j) ünnepélyek, megemlékezések rendje m) intézményi védő, óvó előírások o) mikor, hol lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról

27 4. (1): az SzMSz-ben meg kell határozni a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje, a rendkívüli események esetén szükséges teendők Szülői szervezet mely területen kap véleményezési jogkört! 4. (2): meg kell határozni továbbá az egyéb foglalkozások célját, formáit, időkereteit - felnőttoktatás a diákönkormányzattal való kapcsolattartást a sportkörrel való kapcsolattartás formáját a tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrendet szakképzés esetén: gyakorlatvezetőkkel való kapcsolat

28 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 87. az intézményben használt nyomtatvány elektronikus úton előállított, az SZMSZ-ben meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány elektronikus okirat a miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, az SZMSZ-ben meghatározott rend szerint elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat A 4. (1) r),s) tartalmazza ennek szabályozási kötelezettségét az SzMSz-ben

29 Nkt.46. (11) az oktatási folyamatban rendszeresen jelentkező dolog díjazásának szabályait (a nyereség terhére) az SzMSzben kell megállapítani Nkt. 37. és 58. : A fegyelmi eljárás szabályai 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. (1)/q: az SzMSz tartalmazza a tanulói fegyelmi eljárás részletes szabályait, 53. (2): a fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni

30 Nkt. 71. (1): legalább 5 pedagógus hozhat létre munkaközösséget, legfeljebb 10 munkaközösség működhet (2) a munkaközösség az SzMSz-ben meghatározottak szerint gondoskodik a pedagógus szakmai segítéséről 4. (1)/k bekezdése előírja, hogy az SzMSz-nek tartalmaznia kell: a szakmai munkaközösségek együttműködését, a munkaközösségek kapcsolattartásának rendjét, a munkaközösségek részvételét a pedagógusok munkájának segítésében. 20/2012. (VIII.31.) EMMI r (3) be kell szerezni a szakmai munkaközösség véleményét a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához

31 A Ktv (12) továbbra is hatályos ez biztosítja a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapítását a évi költségvetési törvény tartalmazza ennek megállapítási alapját az odaítélést az SzMSz-ben kell szabályozni a fenti szakasz hatálya én megszűnik Kt.1.sz. mell. Negyedik rész 7. pont a teljesítménypótlék ig

32 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. (2)/g: a könyvtár SzMSz-e az iskolai SzMSz része 163. (2) Az iskolai könyvtár SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének szabályait (3) A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi a) a gyűjtőköri szabályzat b) a könyvtárhasználati szabályzat c) a könyvtárostanár munkaköri leírása d) a katalógus szerkesztési szabályzata e) a tankönyvtári szabályzat (6) a könyvtár SZMSZ-ét iskolai könyvtári szakértővel véleményeztetni kell.

33 Nkt. 25. (4) már nincs egyetértési, csak véleményezési joga: az iskolaszéknek és a diákönkormányzatnak Kivétel: a évi XXXVII. tv. 29. (3) szerint a tankönyvellátás szabályainál az iskolaszéknek egyetértési joga van Nkt. 43. (1) az adatkezelési szabályzat elfogadásakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik a jogosultságok gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell fölvenni, vagy a záró rendelkezések között pontosan kell hivatkozni a gyakorolt jogra

34 Már nem melléklete az SzMSz-nek: a szabálytalanságok kezelési rendje ellenőrzési nyomvonal Könyvtár gyűjtőköri szabályzata

35 Nkt. 43. : adatkezelési szabályzatot kell készíteni: az SzMSz melléklete iratkezelési szabályzat készítése általában nem kötelező a Nkt ában rögzíti a kezelhető tanulói adatokat az adatkezelést szabályozó új törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény

36 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 4. (1)/o: az SzMSz-ben meg kell határozni, hogy hol és milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról a házirendről, az IMIP-ről, továbbá az SzMSz-ről már nem írja elő ezt a korábbi kötelezettséget 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 82. (1)-(5) a szülők, tanulók részére tájékoztatást kell adni a pedagógiai programról az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a honlapon nyilvánosságra kell hozni

37 Segédanyagokkal az egyes új elemek beépítéséhez Az elkészített dokumentumok átnézése, szaktanácsadás szükséges korrekcióhoz Dokumentum készítése

38 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái

A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái A szervezeti és működési szabályzat főbb jogszabályi normái A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 118. (12) [] A kiemelt munkavégzésért járó

Részletesebben

Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő kozand@t-online.hu

Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő kozand@t-online.hu Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő kozand@t-online.hu jó AZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK, ÁTDOLGOZÁSÁNAK METODIKÁJA A jó dokumentum: 1. eleget tesz a kritériumának, vagyis a jogalkotó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: 031241 Intézményi kód: 082047 Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2014. év augusztus hó 29 naptól Debrecen, 2014.

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató Tartalomjegyzék 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola 3600 Ózd, Petőfi út 20. Ikt.szám:126-II/93/2014 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben