magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 19. szám 128. évfolyam október 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 47/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a 39/2013. (MÁV Ért. 17.) EVIG sz. a MÁV Zrt. Működési és Szervezeti Szabályzatáról, Döntési és Hatásköri Listájáról, valamint a Szakmai alkalmassági függelékről c. utasítás 1. sz. módosításáról. 48/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről. 49/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. működési engedélyeivel összefüggő adatszolgáltatási tevékenységeiről /2013. (X 04.. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának napjától napjáig tartó működtetéséről. 52/2013. (X 04.. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a kárnyilvántartási adatbázis készítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályokról, valamint a kárnyilvántartásra vonatkozó szabályzatok elkészítéséről szóló 41/2010. (VII. 09. MÁV Ért. 22.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 1. számú módosításáról. (Egységes szerkezet) Egyéb közlemények: /2013. (X 04.. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az 52/2012. EVIG sz. a MÁV Zrt. munkavállalóinak a munkáltató által elrendelt átirányításának egységes kezeléséről és elszámolásáról c. utasítás 1. sz. módosításáról Helyesbítés MÁV Vállalati Szabvány módosításának kiadása Szolgálati megbízólevél érvénytelenítése Utasítások 47/2013. (X. 04. MÁV ÉRT. 19.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A 39/2013. (MÁV ÉRT. 17.) EVIG sz. A MÁV zrt. MűködÉsI És szervezeti szabályzatáról, döntési És HATÁsköRI LIsTÁjÁRóL, VALAMInT A szakmai ALkALMAssÁGI függelékről c. UTAsíTÁs 1. sz. MódOsíTÁsÁRóL. MÁV Zrt. Szakmai alkalmassági függelék A évi CLXXXIII. Törvény 88. (2) bekezdésének 1. pontjába foglalt felhatalmazás alapján a 5/2006. (VII.11.) a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló GKM rendelet 4. 2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi munkakörök kerülnek meghatározásra. Tartalomjegyzék: 1. Szakmai alkalmasság feltételeit tartalmazó táblázat 2. Munkaköri leírások a következő munkakörökre: Elnök-vezérigazgató, Pályaműködtetési és üzletfejlesztési általános vezérigazgató-helyettes, Gazdasági vezérigazgató-helyettes, Biztonsági igazgató, Üzemeltetési főigazgató, Fejlesztési és beruházási főigazgató, Területi vasútbiztonság vezető, Pályavasúti kontrolling vezető,

2 1962 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám Forgalmi osztályvezető, Forgalmi üzemirányítási osztályvezető, Pályalétesítményi osztályvezető, Híd- és alépítményi osztályvezető, Távközlési osztályvezető, Erősáramú osztályvezető, Biztosítóberendezési osztályvezető, Pályavasúti területi igazgató, Gyermekvasút forgalmi csomópont vezető.

3 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1963

4 1964 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

5 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1965

6 1966 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

7 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú Elnök-VEzÉrIGazGatóI utasítás az ElőtErjEsztÉsEk rendjéről. 1.0 az utasítás célja Az utasítás célja a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Értekezletén, Igazgatósági ülésén, Felügyelő Bizottsági ülésén megtárgyalásra kerülő, illetve a Tulajdonosi Jogok Gyakorlójának hatáskörébe tartozó előterjesztések egységes rendjének, tartalmi és formai követelményeinek meghatározása. 2.0 HatÁly És felelősség MEGHatÁrozÁsa Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. döntéshozó fórumaira előterjesztést benyújtó szervezeti egységek vezetőire és munkavállalóira. Jelen utasítás iránymutatásként szolgál a MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére, hogy ennek betartása a MÁV Zrt. döntéshozó testületeinél kezdeményezett tulajdonosi döntéshozatal során követendő. 3.0 fogalmak MEGHatÁrozÁsa Előterjesztés: Az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot tartalmazó dokumentum. Tájékoztató: A tudomásulvételen túl egyéb döntési javaslatot nem tartalmazó és nem igénylő dokumentum. Elektronikus dokumentum: Minden számítógépen és elektronikus adathordozón tárolható formátumban megküldött dokumentum. DMS: Dokumentum Menedzsment Rendszer SharePoint (SP): Vezetői információs rendszer Döntési hatáskör: Az Alapító Okiratban és az MSZSZ részét képező Döntési és Hatásköri Listában (a továbbiakban: DHL), illetve jogszabályban rögzítettek szerinti végső döntésre felhatalmazott személyt (pl. Elnök-vezérigazgató) vagy testületet (pl. Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Tulajdonosi Jogok Gyakorlója) megillető jogosultság. Előterjesztő: - Az Elnök-vezérigazgató döntési hatáskörébe tartozó előterjesztés esetében a vezérigazgató-helyettesek és az Elnök-vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek vezetői, illetve a MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetői, - Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Tulajdonosi Joggyakorló felé készített előterjesztés esetében az Elnökvezérigazgató. Felelős szervezeti egység vezető: Az adott tárgyban a Működési és Szervezeti Szabályzat (a továbbiakban: MSZSZ) szerint illetékes szervezet irányítója, vagy a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társaságának vezető tisztségviselője, illetve testületi vezetés esetén operatív vezetője. Közreműködő: a tárgyban érintett és az előterjesztés készítésébe bevont szervezeti egység, illetve a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társasága. Véleményezők: vezérigazgató-helyettesek, illetve a vezérigazgató-helyettesek által kijelölt szervezeti egysé gek, valamint a Vezető Jogtanácsos, illetve egyedi esetekben az előterjesztés témájában illetékes, az előterjesztő által felkért szakterületek vezetői. Szignót adó szervezet: a vezető jogtanácsos és a kontrolling igazgató. Elnök-vezérigazgatói Értekezletre meghívottak: Az MSZSZ I. kötet 6. fejezetében meghatározottak szerinti állandó résztvevők, valamint eseti meghívottak (főtevékenységi kör vezetők, kiemelt többségi tulajdonú társaságok vezérigazgatói, ügyvezető igazgatói, az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője, az előterjesztés készítője). Az elnök-vezérigazgató jogosult zárt ülést elrendelni, melynek résztvevői körét meghatározhatja. 4.0 az utasítás leírása 4.1. az előterjesztésekkel és tájékoztatókkal (együtt: előterjesztések) kapcsolatos eljárási követelmények Az üzleti titkot tartalmazó előterjesztések készítésénél a MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról szóló 10/2008. (III. 21. MÁV Ért. 8.) VIG számú utasításban, valamint a MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról szóló 19/2011. (V.20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú utasításban foglaltakat is figyelembe kell venni az előterjesztések formai és tartalmi követelményei Az Elnök-vezérigazgató, az Igazgatóság és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója a döntési hatáskörébe tartozó ügyekben főszabályként a döntéshozói fórumokon megtárgyalt előterjesztés alapján dönt. Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletre, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseire, valamint a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója részére minden esetben írásbeli előterjesztés készül. Elnök-vezérigazgatói, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Tulajdonosi Joggyakorlói hatáskörbe tartozó döntések kizárólag a jelen utasítás 1. sz. mellékletében található MINTA ELŐTERJESZTÉS szerinti tartalom

8 1968 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám és szerkezeti felépítés alapján készített előterjesztés formájában kezdeményezhetők. Az előterjesztések maradéktalanul meg kell, hogy feleljenek a jelen utasításban foglaltaknak. Amennyiben az összeállított anyag a tartalmi és formai követelményeknek nem tesz eleget, a Menedzsment támogatás a szükséges kiegészítés, átdolgozás céljából visszaküldi azt az előterjesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság elé terjesztett előterjesztésekre vonatkozó egyéb szabályokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ügyrendje tartalmazza Előterjesztések véleményeztetésének folyamata és szabályai Az előterjesztők által összeállított, döntéshozatalra felterjeszteni kívánt előterjesztéseket a munkaszervezetek közreműködésével előzetesen véleményeztetni kell. Az anyagot az előterjesztés készítője a véleményezőknek elektronikusan küldi meg, a DMS rendszeren keresztül vezérigazgató-helyettesek, illetve a vezérigazgató-helyettesek által kijelölt szervezeti egységek, valamint a Vezető Jogtanácsos, illetve az előterjesztés témájában illetékes, az előterjesztő által felkért szakterületek vezetői részére. A vezérigazgató-helyettesek a saját területükön, szakmai szempontok figyelembevételével delegálják tovább a véleményezésre az előterjesztéseket. Minden esetben véleményeztetni kell az előterjesztést azzal a szervezeti egységgel, amelynek a részére a határozati javaslat szerint feladat kerül meghatározásra. A véleményezésre 3 munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a megadott határidőkön belül a véleményezésre felkért szakterülettől nem érkezik elektronikus úton megküldött vélemény, az nem akadályozza a döntéshozatali folyamatot. A véleményeztetési folyamatot követően a vélemények értékelését és feldolgozását követően az átdolgozott előterjesztéseket a Vezető Jogtanácsos és a Kontrolling Igazgató szignóval látja el. A kontrolling és jogi szignó megadására 2-2 munkanapot kell biztosítani. A szignók megadásához a véleményezésre megküldött előterjesztési változathoz képest korrektúrázott és az előterjesztő által minden oldalon szignózott végleges változatot is le kell adni. Véleményeztetés alól előzetesen az Elnök-vezérigazgató felmentést adhat, amit az előterjesztő kizárólag írásban kérhet meg, indoklás megjelölésével. A felmentés a jogi és kontrolling szignó megszerzésére nem vonatkozik. Amennyiben az előterjesztés előzetes véleményeztetés alól felmentést kapott, a szignók megadásának határideje 3 munkanap. A felmentés-kérelem formanyomtatványát jelen utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza. Tájékoztató anyagok nem igényelnek jogi és kontrolling szignót. Amennyiben az anyag tartalma nem felel meg a Tájékoztató követelményeinek - azaz döntési javaslatot tartalmaz vagy igényel a Menedzsment támogatás a tájékoztatót benyújtó szervezeti egységnek visszaküldi az előterjesztés tárgyalásának ütemezése, szabályai Elnök-vezérigazgatói Értekezlet Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben iktatószámmal ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként - a jogi igazgatóság képviselője által is - szignált, jogi és kontrolling szignóval ellátott anyag, nyomtatott formában, 2 (1 eredetivel mindenben egyező szignált másolat, 1 másolat) példányban, a Menedzsment támogatásnál, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap, 12 óráig leadásra kerül. Az előterjesztéseket egyidejűleg a Menedzsment támogatás vezetője vagy felhatalmazottja részére elektronikus dokumentumként (végső verzió word formátum és aláírt pdf formátum) is meg kell küldeni. Az elektronikus és a nyomtatott verziók azonossága kizárólag az előterjesztő felelőssége. Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón is lehet csatolni. A vezérigazgató-helyettesek, valamint közvetlenül az Elnök-vezérigazgató alá tartozó főtevékenységi körvezetők kérhetik az előterjesztés Elnök-vezérigazgató Értekezleten történő megtárgyalása alóli felmentését. Az Elnök-vezérigazgató bármely ügyben dönthet Értekezleten kívül is, hozhat ülésen kívüli Elnök-vezérigazgatói határozatot. Ilyen esetben a döntés a jelen utasítás mellékletében foglalt előterjesztés formától eltérő előterjesztés alapján is meghozható. Az előterjesztések Igazgatóság elé történő felterjesztését az Elnök-vezérigazgató változatlan tartalommal vagy módosításokkal, kiegészítésekkel engedélyezi. Az előterjesztés Igazgatóság elé változatlan tartalommal történő felterjesztésének engedélyezése esetén ismételt jogi és kontrolling szignó megszerzése nem szükséges. Az előterjesztés tartalmának változatlanságát az előterjesztést készítő szervezet vezetőjének aláírt nyilatkozata igazolja, mely szerint az Igazgatóság részére készített előterjesztés tartalmában megegyezik az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten tárgyalt előterjesztéssel. Amennyiben az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet elé benyújtott előterjesztés Igazgatóság elé történő benyújtását az Elnök-vezérigazgató csak kiegészítéssel vagy módosítással engedélyezi, a jogi és kontrolling szignó ismételt megszerzése szükséges.

9 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1969 Az Igazgatóság elé történő felterjesztés engedélyezésének módját minden esetben rögzíteni kell az Elnök-vezérigazgatói határozatban Igazgatósági ülés Az Igazgatóság által megtárgyalandó előterjesztések benyújtására az Elnök-vezérigazgatói értekezleten hozott határozatban rögzítettek szerint kerülhet sor. Az Igazgatósági ülés napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben az anyag a szervezet saját iktatószámával ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként szignált, tartalmazza az Elnök-vezérigazgatói Értekezletet követően változatlan tartalommal benyújtott előterjesztés esetén az előterjesztést készítő szervezet vezetőjének aláírt nyilatkozatát, mely szerint az Igazgatóság részére készített előterjesztés tartalmában megegyezik az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten tárgyalt előterjesztéssel, Elnök-vezérigazgatói Értekezletet követően kiegészített vagy módosított előterjesztés esetén jogi és kontrolling szignóval rendelkezik, nyomtatott formában, 7 (1 eredetivel mindenben egyező szignált másolat, 6 másolat) példányban, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap 12 óráig a Menedzsment támogatásnál leadásra kerül. Az előterjesztéseket az Igazgatóság titkára részére elektronikus dokumentumként (végső word és aláírt pdf. formátumban) is meg kell küldeni. Az elektronikus és a nyomtatott verziók azonossága kizárólag az előterjesztő felelőssége. A Tulajdonosi Jogok Gyakorlója felé továbbítandó előterjesztéseket az előterjesztést készítő szakterületnek az Elnök-vezérigazgató nevében írott kísérőlevéllel ellátva - az Igazgatósági döntést követő 3 munkanapon belül kell a Menedzment támogatásnak leadnia 3 példányban, oldalanként szignálva és egyidejűleg elektronikus dokumentumként is megküldve. A Tulajdonosi Jogok Gyakorlója részére az előterjesztések papír alapú kiküldése kizárólag a Menedzment támogatáson keresztül történhet. A szakterületek által elkészített Alapítói előterjesztéseket a Menedzsment támogatás a leadást követő legkésőbb 3 munkanapon belül továbbítja a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója felé és a továbbításról tájékoztatja a szakterületet. A Menedzment támogatás az előterjesztés és kísérőlevél 1-1 példányát nyilvántartásba helyezi. Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón is lehet csatolni Értekezlet összehívása, előterjesztések tárgyalásának ütemezése Elnök-vezérigazgatói Értekezlet összehívása Az EVIG Értekezletet a Menedzsment támogatás elektronikus meghívó útján hívja össze, melyben rögzíti az értekezlet időpontját, napirendi pontjait és az előterjesztések fellelhetőségét. Az elektronikus meghívót az értekezlet állandó résztvevői számára a Menedzsment támogatás értesítésként egyedileg is megküldi és egyúttal a SharePointon is közzéteszi Igazgatósági ülés összehívása Az Igazgatóság ülésének összehívására az Elnök-vezérigazgató által jóváhagyott napirendet tartalmazó, a Menedzsment támogatás által a SharePoint-on közzétett meghívón keresztül kerül sor. Az Igazgatósági ülésre vonatkozó egyéb szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza Értekezletek dokumentálása, határozatok rögzítése, nyilvántartása, nyomon követése Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten és az Igazgatóság ülésén hozott határozatokat külön irat rögzíti. Az Elnökvezérigazgatói Értekezlet határozatait, Igazgatósági határozatokat és az Alapítói határozatokat a Menedzsment támogatás valamennyi érdekeltnek az Intraneten, a SharePoint rendszerben elektronikusan hozzáférhetővé teszi, a határozatokról és azok teljesítéséről elektronikus nyilvántartást vezet. A Menedzsment támogatás a SharePoint rendszer kezelését, a határozatok végrehajtásának formai nyomon követését végzi az egyes határozati javaslatok tartalmi végrehajtásáért a feladat végrehajtójaként megjelölt szervezet vezetője felelős Elnök-vezérigazgatói Értekezlet dokumentálása Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletről hangfelvétel és szó szerinti jegyzőkönyv készül. A hangfelvételt a Menedzment támogatás köteles megőrizni. Az EVIG ülésről készült felvételbe és jegyzőkönyvbe az Alapító képviselője, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, a Menedzsment támogatás tagjai, valamint az tekinthet be, akinek az Elnök-vezérigazgató enegedélyezi Elnök-vezérigazgatói Értekezlet határozatai Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten született határozatok számozása, naptári évenként 1 újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatala dátumának rögzítésével történik január 01-től

10 1970 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám Az EVIG határozatokat az üléseket követően 3 munkanapon belül készíti el a Menedzsment támogatás az előterjesztést készítő szervezet közreműködésével. Az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője a meghozott határozatról és a feladatról köteles a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni annak a szervezeti egységnek a vezetőjét, amelynek a döntéssel feladatot határoztak meg, köteles továbbá a feladat végrehajtását nyomon követni és abban közreműködni Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívül hozott határozatok Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívüli előterjesztésekről hozott határozatok a normál határozatoknak megfelelően, külön iratban, folytatólagos számozással kerülnek rögzítésre a Menedzsment támogatásnál. Ezekben az esetekben a határozat bevezetőjében utalni kell arra, hogy a határozat az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívül került meghozatalra Igazgatósági ülés határozatai Az Igazgatósági határozatok számozása naptári évenként újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatala dátumának rögzítésével történik. Az Igazgatósági ülésekre vonatkozó szabályokat egyebekben az Igazgatóság ügyrendje is tartalmazza. A határozatokat az üléseket követően készíti el a Menedzsment támogatás az előterjesztést készítő szervezet közreműködésével. Amennyiben a határozatnak rendelkeznie kell elválaszthatatlan melléklettel, a csatolandó dokumentumot az előterjesztés készítője biztosítja a Menedzsment támogatás részére. Az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője a meghozott határozatról és a feladatról köteles a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni annak a szervezeti egységnek a vezetőjét, amelynek a döntéssel feladatot határoztak meg, köteles továbbá a feladat végrehajtásában közreműködni a tulajdonosi jogok Gyakorlója által hozott alapítói Határozatok nyilvántartása A beérkezett Alapítói Határozatot a Menedzsment támogatás DMS iktatószámmal látja el, az egyik eredeti példányát a Vezető jogtanácsosnak juttatja el, a másik eredeti példányt lefűzi. Az iktatott határozatot a Menedzsment támogatás vezetője 2 munkanapon belül megküldi a felelős szervezet/ek vezetőjének. Ezzel egyidejűleg a Menedzsment támogatás gondoskodik a SharePoint-ban az Alapítói Határozatok közé naptári évenként újra kezdődő folyamatos számozással történő feltevéséről, továbbá feladatonkénti SP azonosítóval ellátva gondoskodik a végrehajtásért felelős szervezet megjelölésével a SP rendszeren keresztül történő kiadásáról az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok teljesítésének ellenőrzése Az Elnök-vezérigazgatói, az Igazgatósági határozatok végrehajtásáról a Menedzsment támogatás a döntéshozók igényei szerint, de legalább évente tájékoztató formájában beszámolót készít. A határozatok elektronikus nyilvántartása az Intranet portálon, a SharePoint rendszerben történik. A szervezeti egységek kijelölt kapcsolattartói a Teljesítés megjegyzés rovatban, szükség szerint ill. havonta rögzítik a feladat teljesítésének státuszát, a megtett intézkedéseket, és javaslatot tesznek a teljesítés elfogadására. A határidőre történő teljesítéseket a SP-on keresztül a Menedzsment támogatás szúrópróba szerűen is ellenőrzi. Az adott tartalommal meghozott határozattól a végrehajtás során történő lényeges tartalmi és/vagy formai eltérés esetén a felelős szervezeti egység vezetője köteles újabb elnök- vezérigazgatói / Igazgatósági határozathozatalt kezdeményezni a módosított tevékenység folytatásához. Amennyiben a feladat nem teljesülhet határidőre, a felelős szervezeti egység vezetőjének ésszerű időben, de legkésőbb a határidő letelte előtti 5. munkanapon a 3. sz. melléklet szerinti adatlapon indokolnia kell az elmaradást, és javaslatot kell tennie az Elnök-vezérigazgató részére a határidő módosítására, indokolt esetben a feladat módosítására vagy törlésére. A javaslatokat a saját döntési hatáskörébe tartozó határozatok esetében az Elnök-vezérigazgató fogadhatja el. Igazgatóság által meghatározott határidők esetében Elnök-vezérigazgató kezdeményezheti a módosítást az illetékes döntéshozó felé. Az előterjesztések rendjéről szóló utasítás szerinti munkavégzésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia valamennyi érintett munkavállaló teljesítményének értékelésénél a tulajdonosi jogok Gyakorlója által hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése A Tulajdonosi Jogok Gyakorlója által hozott határozatok végrehajtásáról a Menedzsment támogatás rendszeresen, félévente beszámolót készít a Felügyelő Bizottság és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója részére. A határozatok elektronikus nyilvántartása az Intranet portálon, a SharePoint rendszerben történik. A szervezeti egységek kijelölt kapcsolattartói a Teljesítés megjegyzés rovatban, szükség szerint ill. havonta rögzítik a feladat teljesítésének státuszát, a megtett intézkedéseket, és javaslatot tesznek a teljesítés elfogadására. A határidőre történő teljesítéseket a SP-on keresztül a Menedzsment támogatás folyamatosan, tételesen ellenőrzi. Amennyiben a feladat nem teljesülhet határidőre, a felelős szervezeti egység vezetőjének ésszerű időben, de legkésőbb a határidő letelte előtti 5. munkanapon a 3.

11 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1971 sz. melléklet szerinti adatlapon indokolnia kell az elmaradást, és javaslatot kell tennie az Elnök-vezérigazgató részére a határidő módosítására. Elnök-vezérigazgató kezdeményezheti a módosítást az illetékes döntéshozó felé. Az előterjesztések rendjéről szóló utasítás szerinti munkavégzésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia valamennyi érintett munkavállaló teljesítményének értékelésénél az előterjesztések és a kapcsolódó határozatok ügyvitele Az előterjesztőnek a MÁV Rt. Ügyviteli utasítása [24/2003. (XII.19.) VIG sz. utasítás (MÁV Ért. 51.) A.3-utasítás (3.sz. módosítás 41/2008./MÁV Ért. 31./Jog )] rendelkezéseivel összhangban gondoskodnia kell arról, hogy az előterjesztés (módosításaival és kiegészítéseivel együtt), valamint a kapcsolódó határozat(ok) az előterjesztés tárgykörére vonatkozó irattári tételszám alatt legalább minden naptári év végén központi iktatószámos ügyiratba elhelyezésre és megfelelően irattárazásra kerüljön. A központi iktatószámos ügyiratok felfektetésére sor kerülhet tárgykörönként vagy időszakonként is. szereplő hivatkozást vagy egyéb adminisztratív kérdést érinti, de az utasításban meghatározottak a módosuló Alapító Okirat rendelkezései szerint is kétséget kizáró módon értelmezhetők az utasítást külön módosítás hiányában is, az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni MEllÉklEtEk 1. sz. melléklet: Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/Igazgatósági/Felügyelő Bizottsági/Tulajdonosi Joggyakorlói MINTA előterjesztés 2. sz. melléklet: Előzetes véleményeztetés alóli / Elnökvezérigazgatói értekezleten történő tárgyalása alóli felmentés kérelem MINTA 3. sz. melléklet: Jelentés az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásának határidőre történő teljesítéséről Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató 5.0. HIVatkozÁsok, MódosítÁsok, HatÁlyon kívül HElyEzÉsEk A jelen utasításban foglaltak alkalmazása során a jogszabályi előírásokon és az Alapító mindenkori határozatain túlmenően a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Alapító Okiratát, Működési és Szervezeti Szabályzatát, valamint az alábbi utasítások előírásait kell figyelembe venni: 23/2007. (MÁV. Ért. 29.) Jog Vezérigazgatói utasítás: A normatív utasítások kiadásának szabályozásáról; 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról; 13/2008. (MÁV. Ért. 10.) Portfolió-gazdálkodási Ig. Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadása; (24/2010. (MÁV. Ért. 13.) Portfólió-gazd. - Elnök-vezérigazgatói utasítás) 19/2011. (MÁV. Ért. 11.) Biztonság - elnök-vezérigazgatói utasítás A MÁV Zrt. Biztonsági Szabályzata a minősített adatok védelmére A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az előterjesztések rendjéről szóló 1/2013.(I.11.MÁV ÉRT 1.). utasítás hatályát veszti HatÁlyba léptetés Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az Alapító Okirat jelen utasítás hatályba lépését követő változása esetén amennyiben a változás csak az utasításban

12 1972 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám 1. sz. melléklet

13 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1973

14 1974 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

15 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1975

16 1976 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

17 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1977

18 1978 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

19 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1979

20 1980 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

21 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1981

22 1982 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

23 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1983

24 1984 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

25 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1985

26 1986 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

27 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet/1 függelék

28 1988 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám

29 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet/2 függelék

30 1990 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám 2. sz. melléklet

31 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

32 1992 A MÁV Zrt. Értesítője 19. szám 49/2013. (X. 04. MÁV ÉRT. 19.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. MűködÉsI EnGEdÉLyEIVEL összefüggő AdATszOLGÁLTATÁsI TEVÉkEnysÉGEIRőL. 1. UTAsíTÁs célja Az utasítás célja a MÁV Zrt. működési engedélyeivel összefüggő adatszolgáltatási tevékenység szabályozása, tekintettel a jogszabályi előírások sokrétűségére. A MÁV Zrt. az alábbi működési engedélyekkel rendelkezik: a.) országos vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély (HU OP ); b.) Kecskeméti Kisvasútra vonatkozó térségi vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére irányuló működési engedély (MVH/T-14.); c.) Balatonfenyvesi Gazdasági Vasútra vonatkozó térségi vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére irányuló működési engedély (MVH/T-12.); d.) Nyírvidéki Kisvasútra vonatkozó térségi vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére irányuló működési engedély (MVH/T-16.); e.) Széchenyi-hegyi Gyermekvasútra vonatkozó térségi vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére irányuló működési engedély (MVH/T-10.); f.) Széchenyi-hegyi Gyermekvasútra vonatkozó térségi vasúti személyszállítási tevékenységre irányuló működési engedély (MVH/T-11.). 2. Az UTAsíTÁs hatálya És felelősség MEGhATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jogi Igazgatóság vezető jogtanácsosa. 3. Az UTAsíTÁsbAn használt RöVIdíTÉsEk MEGhATÁROzÁsA a.) Vasúti igazgatási szerv Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Igazgatási Főosztály (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 38.) b.) Vtv. a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény c.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet d.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet e.) Tájékoztató Tájékoztató a vasúti társaságok bejelentési kötelezettségéről és a működési engedély módosítási eljárásról (www.nkh.hu) 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁs Jelen utasítás tartalmazza a MÁV Zrt. 1. pontban megjelölt működési engedélyeivel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket.

33 19. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1993 Az adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségek az alábbi szervezeti egységeket terhelik: - vasúti pályahálózat működtetéssel kapcsolatos működési engedélyek esetén Üzemeltetési Főigazgatóság (60459) - vasúti személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos működési engedély esetén Széchenyi-hegyi Gyermekvasút (48983) 4.1. Az éves igazolási kötelezettség A Vtv. 8. (5) bekezdése és a GKM rendelet 17. (3) bekezdése alapján a vasúti igazgatási szerv felé a vasúti társaság évente igazolni köteles a működési engedély kiadásának való folyamatos megfelelést. A működési engedély kiadásának feltételei: - üzleti jóhírnév, - országos működési engedély esetén pénzügyi teljesítőképesség, - szakmai alkalmasság (Működési és Szervezeti Szabályzat, valamint a szakmai alkalmassági függelékben rögzített szakmai vezetők vonatkozásában), - felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság. A Vtv. 7. (1) bekezdése alapján országos működési engedély az országos személyszállítási és árutovábbítási engedély. E rendelkezés alapján a MÁV Zrt-nek nem kell a pénzügyi teljesítőképességet igazolnia. A MÁV Zrt. a vasúti igazgatási szerv által rendszeresített (www.nkh.hu) ( E betűvel jelzett adatlapok) adatlapokon és az adatlapokon jelzett mellékletek alapján teljesíti az éves igazolási kötelezettséget. A vasúti igazgatási szerv minden évben közzéteszi az adatlapok kitöltési útmutatóit. Az adatlapokhoz mellékelni kell: - azoknak a dokumentumoknak a másolatát, amelyek tartalmában a működési engedély kiadása vagy a legutolsó éves igazolási kötelezettség óta változás következett be, - a MÁV Zrt. nyilatkozatát arról, hogy a működési engedélyezési eljárásban vagy a működési engedélymódosítási eljárásban elbírált és ismételten benyújtásra nem kerülő dokumentumok tartalmában a működési engedély kiadása iránti eljárás vagy a legutolsó működési engedélymódosítási eljárás óta változás nem következett be. Az éves igazolási kötelezettség körében az alábbi szervezeti egységeket terheli adatszolgáltatási kötelezettség, illetve felelősség: 1.) üzleti jóhírnév (É-00, É-10. számú adatlapok, valamint az Igazgatóság tagjai vonatkozásában 12. számú adatlap) Humánerőforrás Igazgatóság 2.) szakmai alkalmasság (É-30. számú adatlap) Humánerőforrás Igazgatóság 3.) felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság (É-40. számú adatlap) Pénzügyi Igazgatóság Kockázatkezelés (országos vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély esetén), Üzemeltetési Főigazgaztóság Működéstámogatás (térségi vasúti pályahálózat működtetési és személyszállítási tevékenységek végzésére vonatkozó működési engedélyek esetén) 4.) kockázatkezelési adatlapok, naturális adatok (02a. és 02d. számú adatlapok) - Kontrolling Igazgatóság 5.) pályaadatok (É-50. számú adatlap) Üzemeltetési Főigazgatóság 6.) forrásgazda szervezet feladása alapján éves felügyeleti díj határidőben történő megfizetése Pénzügyi Igazgatóság 7.) a szolgáltatott adatok alapján a dokumentumok határidőben történő benyújtása a vasúti igazgatási szerv felé Jogi Igazgatóság Az éves igazolási kötelezettség összeállított dokumentációját minden év legkésőbb május 31. napjáig kell benyújtania a Jogi Igazgatóságnak a vasúti igazgatási szerv felé. Az illetékes szervezeti egységeknek a Jogi Igazgatóság adatszolgáltatásra felhívást küld. Az illetékes szervezeti egységek adatszolgáltatásának határideje minden év május 20. napja A bejelentés A Vtv. 8. (5) bekezdése alapján a vasúti társaság köteles a működési engedély feltételeivel kapcsolatos minden változásról annak bekövetkezése után 15 napon belül tájékoztatni a vasúti igazgatási szervet. A bejelentési kötelezettség eseteit a GKM rendelet 17. (1) bekezdése tartalmazza. A bejelentési kötelezettség körében az alábbi szervezeti egységek szolgáltatnak adatot a Jogi Igazgatóságnak: 1.) üzleti jóhírnévben bekövetkezett változás (01., 10., 11. és 12. számú adatlapok) Humánerőforrás Igazgatóság 2.) szakmai alkalmasság feltételeiben bekövetkezett változás (30., 31. és 32. számú adatlapok) Humánerőforrás Igazgatóság, Kabinet (alapítói, igazgatósági döntések alapján pl: MSZSZ módosítás, szakmai vezető személyében bekövetkezett változás) 3.) felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság (40. számú adatlap) Pénzügyi Igazgatóság Kockázatkezelés (országos vasúti pályahálózat működtetési tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély esetén), Üzemeltetési Főigazgatóság Működéstámogatás (térségi vasúti pályahálózat működtetési és személyszállítási tevékenységek végzésére vonatkozó működési engedélyek esetén)

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről /2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről Jóváhagyta: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosítás leírása

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 48. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. szeptember 9., péntek 48. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2011. (IX. 9.) BM utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben

15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM

15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. TARTALOM 15. szám 124. évfolyam 2009. május 1. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 32/2009. (V. 1. MÁV Ért. 15.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a munkabaleseti

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. TARTALOM. 31. szám 124. évfolyam 2009. október 23. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 67/2009. (X. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2010. május 28-án megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2010. május 28-i Küldöttgyűlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel.

OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9002 Győr, Vasvári Pál. u. 2-4. Tel. OLDALAK SZÁMA: 1/20 VERZIÓ: 05 OLDALAK SZÁMA: 2/20 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 2. A SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLETE... 4 3. ILLETÉKESSÉG ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 4 4. FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 4-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Zsigmondy Béla ZRt. 2008. I. félévi számviteli beszámolója... 2

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 15., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (IV. 15.) HM utasítás a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat központi objektumainak

Részletesebben

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.

Tapolca Város Jegyzőjének. 5/2008. sz. intézkedése. AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21. 5/2008. Szab. sz. Tapolca Város Jegyzőjének 5/2008. sz. intézkedése AZ EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2011. február 21.) A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben