E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S munkamegosztási megállapodás jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Képviselő-testület 10/2008. (I. 31.) határozata értelmében együttműködési megállapodás keretében pénzügyi-gazdasági tevékenységet, továbbá nyilvántartási, bonyolítási és adatszolgáltatási feladatokat lát el az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinél. E feladat ellátását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint az eddigiektől eltérően munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni: Ávr. 10. (4) bekezdés: A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzítik. Az Ávr. 9. (1) bekezdése konkrétan is meghatározza azokat a feladatokat, melyeknek ellátását rögzíteni kell a munkamegosztási megállapodásban. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az egyes költségvetési szerveknek mi a feladata az önállóan működő intézmény működtetésével, költségvetésének tervezésével, az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával és felhasználásával, adatszolgáltatással, vagyon használatával, pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatban. Ezen jogszabályi előírások figyelembevételével készült el a három intézménnyel (Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum) kötendő munkamegosztási megállapodás, mely tartalmilag megfelel az Ávr-ben foglaltaknak. A GESZ igazgatója a munkamegosztási megállapodást a jóváhagyásra történő benyújtás előtt a három érintett intézményvezetővel egyeztette. Ávr.10. (5) bekezdés: Az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.

2 2 Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást január 01. napjától a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 10/2008. (I. 31.) önkormányzati testületi határozat hatályát veszti. Határidő: január 01. Felelős: Dombi Imréné polgármester Puszatiné Nádházi Ibolya igazgató Papp Lászlóné intézményvezető Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Dede Zsoltné Sári Andrea intézményvezető Püspökladány, november 14. D o m b i Imréné polgármester

3 2014. Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztai é Nádházi I olya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Ö kor á yzat re delete alapjá hozzáre delt ö állóa űködő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás re djéről.

4 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A u ka egosztás általá os sze po tjai... 3 A vagyo hasz álata, vagyo védele... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés egtervezése... 6 Előirá yzat ódosítás... 7 Gazdálkodáshoz kap solódó jogkörök és felelősség... 8 Szá viteli, pé zügyi feladatok ellátása A pé zkezelés re dje, Egyé yilvá tartások vezetése Belső ko troll re dszer űködtetése )áró re delkezések Hatály alépés oldal 2

5 Preambulum Jele Mu ka egosztási Megállapodás Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete, i t ö állóa űködő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakba GESZ valamint a. alapító okirata szeri t hozzákap solt ö állóa űködő költségvetési szerv között, az ö állóa űködő költségvetési szerv - továbbiakba ö állóa űködő költségvetési szerv - gazdálkodással kap solatos pé zügyi, szá viteli feladatai ak ellátási re djéről, a felelősség vállalás re djéről, az álla háztartásról szóló évi CXCV törvé y, a / XII.. Kor á yre delet az álla háztartásról szóló törvé y végrehajtásáról, vala i t az álla háztartás szá viteléről szóló / I.. kor á yre delet előírásait figyele e véve. A /. XII. kor á yre delet. ekezdése alapjá Püspökladá y Város Ö kor á yzata az ö állóa űködő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatai ak ellátására a GES) költségvetési szervet jelölte ki, a. ekezdése alapjá az ö állóa űködő költségvetési szerv gazdasági szervezettel e re delkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A u ka egosztási egállapodás élja, hogy a u ka egosztás és felelősségvállalás szakszerű re djé ek sza ályozása ellett a hatéko y, takarékos, és ésszerű i téz é yi gazdálkodás feltételeit egtere tse. 2. A u ka egosztási egállapodás e sértheti az i téz é y szak ai dö téshozó szerepét. 3. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló jogi sze ély. 4. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló törzsszá al, adószá al, a kszá lával rendelkezik. 5. Az ö állóa űködő i téz é y űködtetéséért, üze eltetéséért, vezetője felelős. 6. A GES) iztosítja a szá viteli, kö yvviteli feladatok ellátásával a törvé yes, és sza ályos szá viteli, gazdálkodási re det. 7. Az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szak ai teljesítés-igazolási, és utalvá yozási jogkörökkel re delkezik. E jogkörök gyakorlói ak evét, u kakörét, és aláírás i táját köteles felszólítás élkül a GES) részére egkülde i e egállapodás gazdálkodási jogkörökre vo atkozó előírásai alapjá. 8. A GES) javaslatokat tehet az ö állóa űködő költségvetési szerv ek, az ö állóa űködő i téz é y hatéko ya, takarékosa gazdálkodása érdeké e. Javaslatait közli Ö kor á yzat felé is. oldal 3

6 9. Az ö állóa űködő költségvetési szerv saját költségvetéssel re delkezik, vezetője felelős a kie elt előirá yzatok etartásáért. 10. Felek egy ást a űködésükre kiható jogsza ályi változásokról köl sö öse tájékoztatják. 11. Az ö állóa űködő költségvetési szerv az alkalmazottakkal kapcsolatban az alá i a alitikus yilvá tartásokat köteles vezet i: - vezeti és tárolja az alkal azottai sze élyi a yagait, - vezeti az i téz é yi létszá összetételét u kakörö ké t, ely ől adatszolgáltatást iztosít. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszá etartása kötelező. 12. Az ö állóa űködő i téz é y a GES) kérésére, a KIR re dszer adatai ak elle őrzése végett a sze élyi a yagok ól a dolgozó adatfelvételi lapját, vala i t esorolásá ak, és közalkal azotti jogviszo yával kap solatos juttatások ak elle őrzése végett a GES) által kért adatokat köteles elle őrzésre e yújta i. Az alkal azottak adatai a ekövetkezett változásokat az ö állóa űködő i téz é y a GES) részére egküldi. 13. A GES) vezeti az ö állóa űködő költségvetési szervek ér és létszá adatait a KIR re dszer e, ely ől szükség szeri t adatot szolgáltat az ö állóa űködő i téz é y és a fe tartó felé. 14. A GES) az ö állóa űködő i téz é y vezetőjé ek határozata, vala i t a egfelelő ellékletek alapjá elkészíti: - az i téz é y alkal azottai ak alkal azási okiratait, az a a ekövetkezett változtatásokat, - a nem rendszeres kifizetések szá fejtését. 15. A GES) és az Ö állóa űködő költségvetési szerv adatszolgáltatásaikért egyetemlegesen felelősek. A e yi e az adatszolgáltatási hi a a szá vitel e törté ő elszá olás hi áját okozza, az, az adatszolgáltató felelőssége. 16. A GES) saját hatáskör e elle őrizheti az ö állóa űködő i téz é y él ellátott gazdálkodási folya atokkal kapcsolatos feladatokat. folya at a épített előzetes, utólagos vezetői elle őrzés 17. A GESZ javaslatot tesz az ö állóa űködő i téz é yeket éri tő első elle őrzés té akörét illetőe az Ö kor á yzat felé. 18. A GES) készíti el az ö állóa űködő i téz é y előzetes pé zforgal i egyeztetését követőe az ö állóa űködő költségvetési szerv költségvetési eszá olóit. 19. Az ö állóa űködő költségvetési szerv - teki tettel a GES) által elvégzett, a szá viteli, kö yvviteli yilvá tartásokra épülő közpo ti adatszolgáltatások határidejé ek etartására - köteles az adatszolgáltatás és az aláírási jogkörök gyakorlóit i de kor iztosíta i. oldal 4

7 20. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló jogi sze ély, evallásait, egyé jele téstételi kötelezettségeit ö állóa látja el, az ezzel kap solatos a alitikus yilvá tartásokat vezet i köteles. 21. Az ö állóa űködő i téz é y vevői szá lái ak kiállítását követő u ka apo a szá la ásodlati példá yát köteles a GES) részére egkülde i, yilvá tartás a vételre, átadó füzet hasz álata ellett. 22. Az ö állóa űködő i téz é y a hozzá eérkezett szá lákat a eérkezést követő u ka apo köteles utalvá yozás ellett a GES) részére egkülde i, átadó füzet alkalmazása ellett. 23. A GES) által elkészített, a szá vitelt, kö yvvitelt, pé zügyeket, a vagyo kezelést éri tő sza ályzatok etartása az ö állóa űködő i téz é yre ézve kötelező. A GES) által elkészített sza ályzatok a foglaltak szeri t készítheti el az ö állóa űködő i téz é y a gazdálkodását éri tő első sza ályzatait. A vagyon használata, vagyonvédelem 24. Az ö állóa űködő i téz é y a reá ízott vagyo re deltetésszerű, a szak ai feladatai ellátását iztosító szakszerű hasz álatáért, állagá ak egóvásáért felelős. 25. Az ö állóa űködő i téz é y vagyo gazdálkodása sorá köteles az Ö kor á yzat vagyo re delete és a GES) által elkészített leltározási és leltárkészítési, vala i t selejtezési és egse isítési sza ályzatot alkal az i. 26. A GES) vezeti, yilvá tartja az ö állóa űködő i téz é y i gatla, és agyértékű eszköz állo á y vagyo át. A vagyo változásokat, az érték sökke ési leírást, a jogsza ályok a foglaltak ak egfelelőe elkészített sza ályzata alapjá végzi, és szá olja el a szá viteli rendszerben. 27. Az ö állóa űködő i téz é y kisértékű i ateriális javait és eszközeit saját yilvá tartási re dszeré e vezeti. A yilvá tartási re dszer e köteles alkal az i a GES) által sza ályzat a foglalt előírásokat, és adattartal at. A GES) az alkal azott yilvá tartási re dszert előírja. 28. A GES) által elkészített sza ályzat alapjá köteles az ö állóa űködő i téz é y kisértékű és agyértékű eszközei leltározását elvégez i, arról a agyértékű tárgyi eszközök eseté e a leltárfelvételt, a kisértékű tárgyi eszközök, készletek eseté e a leltárfelvétel és a yilvá tartások egyeztetésé ek ered é yét tartal azó jegyzőkö yvet, a GES) által eghatározott időpo tig a GES) részére egkülde i. 29. A GES) a leltárfelvételt elle őrizheti. 30. Az ö állóa űködő i téz é y a vagyo védel ével kap solatos feladatokat saját hatáskör e látja el, a jogsza ályok ak egfelelőe. oldal 5

8 Beruházások 31. Beruházást, felújítást az ö állóa űködő i téz é y a a az eset e végezhet, ha erre előirá yzattal re delkezik, az előirá yzat értékéig. E ek egvalósítását egelőzőe a költségvetés tervezése előtt köteles az ö kor á yzattal egyeztet i. 32. A vagyo övekedését okozó eruházások, felújítások, állo á y a vételéhez GESZ kitölti az állo á y a vételi izo ylatot. Az állo á y a vételi izo ylat kitöltése a teljesítés-igazolást követőe törté ik. 33. Az i téz é y eruházásai ak le o yolításához köteles alkal az i a GES) által elkészített beszerzési sza ályzatot. 34. A eruházás üze e helyezése az ö állóa űködő i téz é y feladata. Az erről szóló üze e helyezési jegyzőkö yvet, a ak elvégzése utá haladéktala ul köteles a GES) részére egkülde i. 35. A GESZ - az üze ehelyezési jegyzőkö yv hiá yá a - folya at a lévő eruházáské t tartja yilvá a eruházást, i daddig, a eddig az üze ehelyezési jegyzőkö yv eg e érkezik. 36. A GESZ az üze ehelyezési jegyzőkö yv egérkezése utá haladéktala ul köteles a efejezett eruházások között állo á y a ve i a eruházást. 37. A GES) az ö állóa űködő i téz é y eruházásairól, illetve vagyo áról, vagyo i helyzetéről adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik i d az ö állóa űködő i téz é y, i d a fe tartó és a Ki stár felé. 38. A GES) az ö állóa űködő i téz é y vagyo kataszteri jele tését köteles év végé a Polgár esteri Hivatal részére egkülde i. Az éves költségvetés megtervezése 39. A folya atosság élvé ől kii dulva, a költségvetési szervek feladataikat a jövő e is ellátják. A költségvetési terv elkészítését ezért - eze elv ől kii dulva - a tervet egelőző év ove er 01-től kezdődőe adatszolgáltatásokkal ár egkezdik a u ka egosztás a résztvevő felek, az ö kor á yzat által októ er -ig elfogadott költségvetési ko ep ió alapjá. 40. Az ö állóa űködő i téz é y vezetője egtervezi a keretszá ok figyele e vételével a költségvetését, elyről tájékoztatja a GES) vezetőjét. Az ö állóa űködő i téz é y költségvetése vezetőjé ek felelőssége A /. XII.. Kor. re delet. ekezdés po tja értel é e az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai ak pé zügyi elle jegyzője és oldal 6

9 érvé yesítője a GES) vezetője, gazdasági vezetője, vagy a GES) vezetője által e feladat ellátásával eg ízott alkal azott. Az elle jegyzés felelőssége egköveteli, hogy a költségvetés egtervezését a GES) és az ö állóa űködő i téz é y vezetője közöse végezzék. 42. A kiadások i doklását az ö állóa űködő i téz é y készíti el, a költségvetés tervezésével egyidejűleg. Azokat az előirá yzatokat, elyek e folya atos szerződése, ha e eseti előzetes kötelezettségvállaláso alapul ak, külö öse eg kell i dokol i, részletes tervet készíte i hozzá. A tervet az ö állóa űködő i téz é y vezetője készíti el, alkalmazkodva a szak ai feladatai ellátásához, az a a ekövetkezett változásokhoz. 43. A tervezett evételek és kiadások között eg kell tervez i i dazokat a evételeket és kiadásokat, a elyek a) az ellátott közfeladatokkal kap solatosak, b) a tapasztalatok alapjá re dszerese előfordul ak, vagy eseti jelleggel várhatóak, c) jogsza ályo, agá jogi kötel e alapul ak, vagy d) az eszközök hasz osításával függe ek össze. 44. Az előzetese elkészített kiadási és űködési evételeket tartal azó tervvel az ö állóa űködő i téz é y vezetője és a GES) vezetője együtt, a városgazdálkodási iroda vezetőjével egyeztetnek. 45. A szá szaki költségvetést a GES) dolgozza fel, a Magyar Álla ki stár által iztosított eszá oló re dszer e, a költségvetés Képviselő-testület általi elfogadását követőe. 46. A szá szaki költségvetést az ö állóa űködő i téz é y vezetője, i t vezető, a GES) vezetője, i t gazdasági vezető írja alá. Előirányzat módosítás 47. Az ö állóa űködő i téz é y.. -től előzetese, addig akár utólagosa is kérheti kie elt előirá yzatai ak ódosítását a GES)-től, elyet részletes alátá asztással i dokol meg. 48. A /. I. kor á yre delt e foglaltak ak egfelelőe...től a kötelezettségvállalási előirá yzatok előzetes egléte eseté vállalható pé zügyi kifizetést éri tő kötelezettség. 49. A GES), a e yi e az előirá yzatok felhasz álásá ól, illetve a kötelezettségvállalások előirá yzato ké ti egvalósulásá ól úgy látja, hogy szükséges, az ö állóa űködő i téz é y kie elt előirá yzatai ak ódosítását kezde é yezi, elyet a Városgazdálkodási iroda által eghatározott időpo tig a Városgazdálkodási irodá ak köteles egkülde i, az ö állóa űködő i téz é y által elkészített i doklást ellékelve. 50. A e yi e az ö állóa űködő i téz é y űködési evételé ek övekedése iatt kezde é yez előirá yzat ódosítást, azt sak a a az eset e hagyhatja jóvá a GES) oldal 7

10 vezetője, ha az i téz é y űködési evételei ek költségvetés e tervezett teljesítését ár iztosított ak látja. 51. Az ö állóa űködő i téz é y előirá yzatai ak ódosításáról a GES) részletes a alitikus yilvá tartást vezet, ely ek ellékletét képezi, i de kérele, elutasítás, re delet ódosítás papír alapú adata. 52. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési re delet ódosítás alapjá a GES) elvégzi a szá vitel e az előirá yzat ódosításokat, az ö állóa űködő i téz é y által leadott részletezés ek egfelelőe. 53. Az ö állóa űködő i téz é y az előirá yzat ódosításhoz az alá i részletezés e szolgáltat adatot: Kiadáshoz, illetve kötelezettségvállalási előirá yzathoz, a fedezet egjelölésével együtt: - Szakmai szakfeladat; - Kie elt előirá yzat eg evezése, kiadási jog í ; - Összeg. 54. Kie elt előirá yzatok között át soportosítást kezde é yezhet az ö állóa űködő i téz é y vezetője, illetve a GES) vezetője. A kie elt előirá yzat sökke tése sak a a az eset e lehetséges, ha a eg aradó előirá yzat a várható kötelezettségvállalásokra fedezetet yújt. E ek előzetes igazolása a kezde é yező feladata. Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség A gazdálkodási és elle őrzési jogkörök gyakorlására vo atkozó általá os sza ályokat a GES) kötelezettségvállalási, elle jegyzési, érvé yesítési, teljesítés igazolási és utalvá yozási sza ályzata tartal azza, ely ek alkal azása az ö állóa űködő i téz é yek szá ára kötelező érvé yű. Az ö állóa űködő i téz é y kötelezettséget pé zügyi elle jegyzés élkül e vállalhat! Kötelezettség vállalása: 55. Az ö állóa űködő költségvetési szerv vezetője kötelezettség vállalásra a költségvetésé e szereplő előirá yzatok értékéig írásban jogosult a a az eset e, ha a evételi előirá yzatai ak teljesítése ezt lehetővé teszi. 56. Kötelezettségvállalásra jogosult a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel eg ízott alkal azottja. 57. A kötelezettségvállalási jogkörrel re delkezők evét, u kakörét, vala i t aláírás i táját tartal azó, a GES) által külö sza ályzat a eghatározott for átu ú aláírás ejele tő lapot köteles az ö állóa űködő i téz é y vezetője a GES) részére egkülde i. 58. Az e jogkörrel re delkezők sze élyé e törté ő változás eseté az ö állóa űködő i téz é y köteles külö felszólítás élkül új aláírás ejele tőt külde i a GES) részére. 59. A GES) a eérkezett aláírás ejele tőkről yilvá tartást vezet, elyet le ezszekré y e egőriz. oldal 8

11 60. A kötelezettségvállalás re djére, a pé zügyi elle jegyzésére, teljesítés igazolásra, érvé yesítésre szóló sza ályozás a GES) feladata. A sza ályzat etartása az ö állóa űködő i téz é y részére is kötelező. Pénzügyi ellenjegyzés: 61. Pé zügyi elle jegyzésre jogosult az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai teki teté e a GES) vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja. 62. A pé zügyi elle jegyző feladata ellátásához az Ávr.. ekezdése értel é e szakértőt vehet igé y e feladatai ellátásához. 63. Az ö állóa űködő költségvetési szerv által egkötött szerződés, egre delés, vagy ás, haso ló, viszterhes kötele írás a foglalását tartal azó okirat ak tartal az ia kell tö ek között a pé zügyi elle jegyzés té yét, az elle jegyző keltezéssel ellátott aláírását től az ö állóa űködő i téz é y i de pé zügyi kihatással járó kötelezettségvállalását sak a a az eset e teheti eg, ha a kötelezettségvállalás pé zügyi elle jegyzése egtörté t. 64. A pé zügyi elle jegyző az általa elfogadott, és aláírt előzetes kötelezettségvállalást illetőe, az a a foglalt összeg értékéig felelős az előirá yzat eglétéért. 65. A pé zügyi elle jegyzők evét, u kakörét, a jogsza ály a eghatározott iskolai végzettségét, szakképzettségét, aláírás i táját tartal azó aláírás ejele tőt állít ki a GES) az e jogkörrel re delkezőkről. A ejele tő lapokat külö yilvá tartás a vezeti, elyet lemezszekré y e őriz. 66. A pé zügyi elle jegyző, - a e yi e a kötelezettségvállalás e felel eg az Áht.. ekezdésé e előírtak ak, - köteles értesíte i a kötelezettségvállalót, illetve az ö állóa űködő i téz é y vezetőjét. 67. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás elle ére írás a utasítást ad a pé zügyi elle jegyzésre, a pé zügyi elle jegyző köteles a ak eleget te i és e té yről az irá yító szervet írás a értesíte i. Teljesítés igazolás 68. A kötelezettség vállalás teljesítését igazoló sze ély az ö állóa űködő i téz é y vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel eghatal azott alkal azottja lehet. 69. A jogkörrel felruházott sze ély aláírás ejele tését e Megállapodás. és. po tjá a leírtak ak egfelelőe kell egte i. 70. Teljesítés igazolásra vo atkozó, a GES) által elkészített sza ályozás az ö állóa űködő i téz é y részére kötelezőe etarta dó. Érvényesítés 71. Érvé yesítési feladatok ellátása a GESZ feladata. oldal 9

12 72. Az érvé yesítésre jogosult evét, u kakörét, aláírás i táját a GES) által sza ályzat a eghatározott for átu ú yilvá tartó lapot ki kell tölte i, és egőriz i. Utalványozás 73. Utalvá yozásra az ö állóa űködő i téz é y vezetője, vagy az általa e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja jogosult. 74. Az utalvá yozásra jogosultak evét, u kakörét, aláírás i táját az előzőek e leírtak ak egfelelőe kell ejele te i e Gazdasági Ellátó Szervezet ek. 75. Az utalvá yozásra ejele tett jogosultakról a GES) yilvá tartást vezet. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása 76. Az ö állóa űködő i téz é y gazdasági ese é yei ek a jogsza ályok ak egfelelőe a szá vitel e törté ő, rögzítése, és sza ályozása a GES) feladata és a GES) vezetőjé ek felelőssége. 77. A GES) az ö állóa űködő i téz é y ek a szá viteli re dszer ől adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik, elyet legalá havo ta, az adott hó ap zárása utá teljesít az ö állóa űködő i téz é yre vo akozóa. 78. A szá vitel ől törté ő adatszolgáltatások valódiságáért a GES) vezetője felelős. 79. A szá viteli alap izo ylatok egőrzése, azok egőrzésé ek ódja, a GES) feladata, az elévülési idő végéig. 80. A GES) szá viteli feladatai ellátásához, a szá viteli sza ályok ak egfelelő okok ól az ö állóa űködő i téz é y vezetőjétől szak ai adatszolgáltatást kérhet. 81. Az ö állóa űködő i téz é y vezetője a kért adatszolgáltatást e tagadhatja eg. 82. A GES) készíti el a egyedéves jele téseket, és a költségvetési eszá olókat. 83. A eszá olók adatai ak alátá asztását szolgáló leltár elkészítését a GES) által elkészített leltározási és leltárkészítési sza ályzat tartal azza, elyet az ö állóa űködő i téz é y és a GES) etarta i köteles. 84. A eszá olók letét ehelyezéséhez a GES) az ö állóa űködő i téz é y vezetője által és a GES) vezetője által aláírt szá szaki eszá olók egy példá yát átadja a fe tartó ak. 85. A pé zügyi feladatok ellátására a GES) által elkészített, a hatályos jogsza ályok ak egfelelő pé zkezelési sza ályzat etartása az ö állóa űködő i téz é y ek kötelező. oldal 10

13 A pénzkezelés rendje, 86. A pé zkezelés re djét a GES) sza ályozza a pé zkezelési sza ályzat a, ely ek etartása az ö állóa űködő i téz é y szá ára kötelező. 87. Az i téz é yek ö álló a kszá lával re delkez ek, elyhez szükség szeri t alszá la yitási kérele el élhet ek a GES) felé. 88. A GESZ a bankszá lák felett aláírási jogkörrel re delkezik, a pé zi tézethez ejele thető élyegző le yo at a GES) élyegző le yo ata. 89. Az átutalással törté ő kifizetésekhez a GES) által hasz ált ter i ál kizárólagos hasz álata kötelező. 90. A a kszá la pé z és készpé z kezelésére vo atkozó sza ályzat elkészítése a GES) feladata, ely sza ályzatot az ö állóa űködő i téz é yek változtatás élkül kötelesek alkal az i. 91. Az ö állóa űködő i téz é y vevői szá lái ak kiállítására saját hatáskör e evezhet eg szoftvert, melynek alkal azását a GES) jóváhagyása ellett végezheti. 92. A e yi e az ö állóa űködő i téz é y szá lái ak kiállítására e alkal az szoftvert, az erre hasz álatos szá latö öt a GES)-től vételezheti. 93. A GESZ vezeti a szigorú szá adású yilvá tartásokat, ö állóa űködő i téz é y saját hasz álatú szigorú szá adású yo tatvá yt e alkal azhat. 94. Az ö állóa űködő i téz é yek készpé zt sak a jogsza ály a, és sza ályzat a eghatározott kifizetésekhez, és összeghatárig, a pé zkezelési sza ályzat a eghatározott elszá olási határidő etartása ellett vehet ek igé y e. Egyéb nyilvántartások vezetése 95. Az ö állóa űködő i téz é y az alá i egyé yilvá tartások vezetését végzi: - közüze i fogyasztás, fogyasztási helye ké t; - utatószá okat egalapozó yilvá tartások. 96. A GESZ, vagy az ö állóa űködő i téz é y vezetője egyé yilvá tartások vezetését szükség szeri t, egy ástól kérhetik. Belső kontroll rendszer működtetése 97. A Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített sza ályzatok hatálya kiterjed az ö állóa űködő i téz é yre is. A sza ályozás teljességé ek feltétele, hogy a Gazdasági Ellátó szervezet és az ö állóa űködő i téz é y vezetői a első sza ályozási oldal 11

14 re djüket összeha golta, egységes szerkezet e alakítsák ki. A ko kázati té yezők fel érésé ek ered é yéről egy ást tájékoztassák, a szükséges i tézkedéseket saját hatáskör e egtegyék. 98. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elkészített sza ályzatokhoz igazodva készíti el az ö állóa űködő i téz é y, saját első elle őrzési re djét. 99. Az ö állóa űködő i téz é yre kiterjedő, a Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített sza ályzatok a következők: Szá lare d; Szá viteli politika; Eszközök és források értékelésé ek sza ályzata; Bizo ylati sza ályzat; Pé z-, és értékkezelési sza ályzat; Leltározási és leltárkészítési sza ályzat; Selejtezési sza ályzat; Kötelezettségvállalási, érvé yesítési, utalvá yozási, elle jegyzési sza ályzat; Elle őrzési sza ályzat, elle őrzési yo vo al. Pályázatok benyújtásának, nyilvántartásának, elszámolásának rendje A pályázatok benyújtásának kezdeményezője az önállóan működő költségvetési szerv Ha a pályázat ö részt igé yel, a pályázat e yújtása előtt az ö állóa űködő i téz é y vezetője go doskodik az ö rész iztosításá ak lehetőségeiről. Az ö részre vállalt kötelezettségét, a forrás egjelölésével, és igazolásával a GES) részére egküldi Az ö állóa űködő i téz é y által e yújtott pályázatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet ek két jog í e kell aláír ia: - Aláírás, i t a kszá lát kezelő, és yilatkozat a tá ogatás el yerése eseté a pé zeszköz felhasz álásá ak iztosítására. - A pályázatot égszerű aláírással és élyegzővel kell e yújta i, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elle jegyzett kötelezettségvállalás ellett A pályázati pé zeszközök felhasz álását, azok szá vitel e törté ő elkülö ítését a Gazdasági Ellátó Szervezet köteles teljeskörűe elkülö ítve kezel i, pályázato ké t. oldal 12

15 103. A pályázati pé zeszközök felhasz álásá ak a alitikus yilvá tartásait vezet i, a pályázati elszá olásokat e yújta i az ö állóa űködő i téz é y feladata és felelőssége Az ö állóa űködő i téz é y az általa vezetett a alitikus yilvá tartások tartal i és összegszerű egyeztetését szükség szeri t, de legalá havo ta egyszer egyezteti a GESZ főkö yvi yilvá tartásával A GES) a pályázattal kap solat a ár ilye adatszolgáltatást kérhet az ö állóa űködő i téz é ytől, ely adatot az i téz é y yújta i köteles. Záró rendelkezések Jele Mu ka egosztási egállapodást alkal az i köteles i de a gazdálkodását illetőe a GESZ-hez kap solt ö állóa űködő i téz é y. Hatálybalépés Jelen Munkamegosztási egállapodás. ja uár -é lép hatály a. Ezzel egyidejűleg az ö kor á yzat / I.. határozata hatályát veszti. oldal 13

16 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás rendjéről.

17 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A munkamegosztás általános szempontjai... 3 A vagyon használata, vagyonvédelem... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés megtervezése... 6 Előirányzat módosítás... 7 Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség... 8 Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása A pénzkezelés rendje, Egyéb nyilvántartások vezetése Belső kontroll rendszer működtetése Záró rendelkezések Hatálybalépés oldal 2

18 Preambulum Jelen Munkamegosztási Megállapodás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakban GESZ valamint a. alapító okirata szerint hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szerv között, az önállóan működő költségvetési szerv - továbbiakban önállóan működő költségvetési szerv - gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatainak ellátási rendjéről, a felelősség vállalás rendjéről, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény, a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 10. (1) bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatainak ellátására a GESZ költségvetési szervet jelölte ki, a 9. (4) bekezdése alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos, és ésszerű intézményi gazdálkodás feltételeit megteremtse. 2. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az intézmény szakmai döntéshozó szerepét. 3. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló törzsszámmal, adószámmal, bankszámlával rendelkezik. 5. Az önállóan működő intézmény működtetéséért, üzemeltetéséért, vezetője felelős. 6. A GESZ biztosítja a számviteli, könyvviteli feladatok ellátásával a törvényes, és szabályos számviteli, gazdálkodási rendet. 7. Az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés-igazolási, és utalványozási jogkörökkel rendelkezik. E jogkörök gyakorlóinak nevét, munkakörét, és aláírás mintáját köteles felszólítás nélkül a GESZ részére megküldeni e megállapodás gazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásai alapján. 8. A GESZ javaslatokat tehet az önállóan működő költségvetési szervnek, az önállóan működő intézmény hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében. Javaslatait közli Önkormányzat felé is. oldal 3

19 9. Az önállóan működő költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, vezetője felelős a kiemelt előirányzatok betartásáért. 10. Felek egymást a működésükre kiható jogszabályi változásokról kölcsönösen tájékoztatják. 11. Az önállóan működő költségvetési szerv az alkalmazottakkal kapcsolatban az alábbi analitikus nyilvántartásokat köteles vezetni: - vezeti és tárolja az alkalmazottai személyi anyagait, - vezeti az intézményi létszámösszetételét munkakörönként, melyből adatszolgáltatást biztosít. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszám betartása kötelező. 12. Az önállóan működő intézmény a GESZ kérésére, a KIR rendszer adatainak ellenőrzése végett a személyi anyagokból a dolgozó adatfelvételi lapját, valamint besorolásának, és közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos juttatásoknak ellenőrzése végett a GESZ által kért adatokat köteles ellenőrzésre benyújtani. Az alkalmazottak adataiban bekövetkezett változásokat az önállóan működő intézmény a GESZ részére megküldi. 13. A GESZ vezeti az önállóan működő költségvetési szervek bér és létszám adatait a KIR rendszerben, melyből szükség szerint adatot szolgáltat az önállóan működő intézmény és a fenntartó felé. 14. A GESZ az önállóan működő intézmény vezetőjének határozata, valamint a megfelelő mellékletek alapján elkészíti: - az intézmény alkalmazottainak alkalmazási okiratait, az abban bekövetkezett változtatásokat, - a nem rendszeres kifizetések számfejtését. 15. A GESZ és az Önállóan működő költségvetési szerv adatszolgáltatásaikért egyetemlegesen felelősek. Amennyiben az adatszolgáltatási hiba a számvitelben történő elszámolás hibáját okozza, az, az adatszolgáltató felelőssége. 16. A GESZ saját hatáskörben ellenőrizheti az önállóan működő intézménynél ellátott gazdálkodási folyamatokkal kapcsolatos feladatokat. (folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés) 17. A GESZ javaslatot tesz az önállóan működő intézményeket érintő belső ellenőrzés témakörét illetően az Önkormányzat felé. 18. A GESZ készíti el az önállóan működő intézmény előzetes pénzforgalmi egyeztetését követően az önállóan működő költségvetési szerv költségvetési beszámolóit. 19. Az önállóan működő költségvetési szerv - tekintettel a GESZ által elvégzett, a számviteli, könyvviteli nyilvántartásokra épülő központi adatszolgáltatások határidejének betartására - köteles az adatszolgáltatás és az aláírási jogkörök gyakorlóit mindenkor biztosítani. oldal 4

20 20. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy, bevallásait, egyéb jelentéstételi kötelezettségeit önállóan látja el, az ezzel kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat vezetni köteles. 21. Az önállóan működő intézmény vevői számláinak kiállítását követő munkanapon a számla másodlati példányát köteles a GESZ részére megküldeni, nyilvántartásba vételre, átadó füzet használata mellett. 22. Az önállóan működő intézmény a hozzá beérkezett számlákat a beérkezést követő munkanapon köteles utalványozás mellett a GESZ részére megküldeni, átadó füzet alkalmazása mellett. 23. A GESZ által elkészített, a számvitelt, könyvvitelt, pénzügyeket, a vagyonkezelést érintő szabályzatok betartása az önállóan működő intézményre nézve kötelező. A GESZ által elkészített szabályzatokban foglaltak szerint készítheti el az önállóan működő intézmény a gazdálkodását érintő belső szabályzatait. A vagyon használata, vagyonvédelem 24. Az önállóan működő intézmény a reá bízott vagyon rendeltetésszerű, a szakmai feladatai ellátását biztosító szakszerű használatáért, állagának megóvásáért felelős. 25. Az önállóan működő intézmény vagyongazdálkodása során köteles az Önkormányzat vagyonrendelete és a GESZ által elkészített leltározási és leltárkészítési, valamint selejtezési és megsemmisítési szabályzatot alkalmazni. 26. A GESZ vezeti, nyilvántartja az önállóan működő intézmény ingatlan, és nagyértékű eszköz állomány vagyonát. A vagyonváltozásokat, az értékcsökkenési leírást, a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elkészített szabályzata alapján végzi, és számolja el a számviteli rendszerben. 27. Az önállóan működő intézmény kisértékű immateriális javait és eszközeit saját nyilvántartási rendszerében vezeti. A nyilvántartási rendszerben köteles alkalmazni a GESZ által szabályzatba foglalt előírásokat, és adattartalmat. A GESZ az alkalmazott nyilvántartási rendszert előírja. 28. A GESZ által elkészített szabályzat alapján köteles az önállóan működő intézmény kisértékű és nagyértékű eszközei leltározását elvégezni, arról a nagyértékű tárgyi eszközök esetében a leltárfelvételt, a kisértékű tárgyi eszközök, készletek esetében a leltárfelvétel és a nyilvántartások egyeztetésének eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet, a GESZ által meghatározott időpontig a GESZ részére megküldeni. 29. A GESZ a leltárfelvételt ellenőrizheti. 30. Az önállóan működő intézmény a vagyon védelmével kapcsolatos feladatokat saját hatáskörben látja el, a jogszabályoknak megfelelően. oldal 5

[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS]

[MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti

MEGÁLLAPODÁS. az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága. és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti 3. melléklet a 2015. (III.26.) határozathoz MEGÁLLAPODÁS az Ózdi Köznevelési és Művelődési Intézmények Gondnoksága és az Ózdi Művelődési Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére)

(Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S az önállóan működő költségvetési szervekkel Együttműködési Megállapodás megkötésére tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Kelebia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testületének. 11/2012.(X.25.)rendelete. A közszolgálati tisztviselők juttatásai ak egyes kérdéseiről.

Kelebia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testületének. 11/2012.(X.25.)rendelete. A közszolgálati tisztviselők juttatásai ak egyes kérdéseiről. Kelebia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testületének 11/2012.(X.25.)rendelete A közszolgálati tisztviselők juttatásai ak egyes kérdéseiről. Kele ia Községi Ö kor á yzat Képviselő-testülete a közszolgálati

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Nemzetiség: bolgár Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (képviseli:wintermantel Zsolt polgármester),( a továbbiakban: Önkormányzat),

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. NAPIREND Ügyiratszám: 5/109/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József)

A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik. (Vető József) Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezetnél 2013 évben végzett belső ellenőrzések által feltárt hibák javításáról Pusztainé Nádházi Ibolya 2014. május 14. A

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Medgyesbodzás Község Román nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás az önállóan működő és gazdálkodó Pusztazámor Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napköziotthonos Óvoda költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2012. májusi ülésére 1 Siófok Város Polgármestere 8600.Siófok,Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2012. május 21. dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012.

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatósága gazdálkodással összefüggő feladataira Martonvásár,

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi József Attila Művelődési Ház, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata

Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata Nyírparasznya Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2/2011. (I.11.) CKÖ határozata A települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A kisebbségi

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tura Város Önkormányzata (képviseli Szendrei Ferenc polgármester, székhely: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1., bankszámlaszám: 12001008-00379356-00100008,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata képviseli: Riz Levente polgármester, ( a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Budapest

Részletesebben

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott

9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott 9/2014. (I.27.) számú határozattal elfogadott EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Melléklet az 5. napirendi ponthoz amely létrejött egyrészről Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhelye: 2523

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat)

székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Együttműködési megállapodás mely létrejött: és Dombóvár Város Önkormányzata székhelye: Dombóvár, Szabadság u. 18. képviseli: Szabó Loránd polgármester (a továbbiakban Önkormányzat) Dombóvári Horvát Nemzetiségi

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Környe Község Önkormányzata, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat Környe között 1 1. Általános szempontok Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a helyi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend. Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27.-i ülésére 8. napirend Tárgy: Német Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ módosítása Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Ajka város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. március 25-i ülésére AJKA VÁROS ROMA NEMZETISÉGI Ö N K O R M Á N Y ZATA 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-101 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 03/0037-5/2015. Előterjesztést készítette: Dömötör Norbert elnök Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a sárospataki nemzetiségi önkormányzatokkal

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: l 350-2/2014. Előadó: dr. Bacsáné Kutyej Bozsena, Tarné Stuber Éva Mell.: 1 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-8/2008. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép.

Együttműködés feltételei a nemzetiségi Önkormányzattal 58/A. (2) Az SZMSZ 3/5/5. mellékletben szereplő Selymes Sándorné helyett Kurali Mónika lép. Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012.(VI.26.) rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011.(IV.2.) rendelet módosításáról Kóspallag Község

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 13.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor jegyző

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 1 POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS PÉNZÜGYI - GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS A KULTURÁLIS ÁGAZAT INTÉZMÉNYEI KÖZÖTT MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ózd, 2011. november 24. Sport Bizottság Elnöke. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője

Ózd, 2011. november 24. Sport Bizottság Elnöke. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Vezetője J A V A S L A T az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága és az önállóan működő költségvetési szervek munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő Együttműködési megállapodás elfogadására Ózd,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kálló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Kálló Község

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/81/2013/I Üi.: Kalmár Endre Makó Város Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: 2013.i Belső Ellenőrzési Terv módosítása Melléklet: 1 db módosított

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL KISZOMBORI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 68/2013.(III. 26.) KNÖT határozatával. KISZOMBORI POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE Számviteli kézikönyvek KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELI POLITIKÁJA, SZÁMLARENDJE 2011 Budapest, 2011 Szerző: Szamkó Józsefné Lektor: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978 963 638 389 3 ISSN 1787 7342 Kiadja a SALDO

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben