E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. munkamegosztási megállapodás jóváhagyására"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S munkamegosztási megállapodás jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Képviselő-testület 10/2008. (I. 31.) határozata értelmében együttműködési megállapodás keretében pénzügyi-gazdasági tevékenységet, továbbá nyilvántartási, bonyolítási és adatszolgáltatási feladatokat lát el az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinél. E feladat ellátását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerint az eddigiektől eltérően munkamegosztási megállapodásban kell rögzíteni: Ávr. 10. (4) bekezdés: A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzítik. Az Ávr. 9. (1) bekezdése konkrétan is meghatározza azokat a feladatokat, melyeknek ellátását rögzíteni kell a munkamegosztási megállapodásban. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy az egyes költségvetési szerveknek mi a feladata az önállóan működő intézmény működtetésével, költségvetésének tervezésével, az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával és felhasználásával, adatszolgáltatással, vagyon használatával, pénzügyi, számviteli rend betartásával kapcsolatban. Ezen jogszabályi előírások figyelembevételével készült el a három intézménnyel (Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum) kötendő munkamegosztási megállapodás, mely tartalmilag megfelel az Ávr-ben foglaltaknak. A GESZ igazgatója a munkamegosztási megállapodást a jóváhagyásra történő benyújtás előtt a három érintett intézményvezetővel egyeztette. Ávr.10. (5) bekezdés: Az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá.

2 2 Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. (5) bekezdésében foglaltak alapján a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény, a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum önállóan működő költségvetési szervek között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást január 01. napjától a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, ezzel egyidejűleg a 10/2008. (I. 31.) önkormányzati testületi határozat hatályát veszti. Határidő: január 01. Felelős: Dombi Imréné polgármester Puszatiné Nádházi Ibolya igazgató Papp Lászlóné intézményvezető Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Dede Zsoltné Sári Andrea intézményvezető Püspökladány, november 14. D o m b i Imréné polgármester

3 2014. Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztai é Nádházi I olya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Ö kor á yzat re delete alapjá hozzáre delt ö állóa űködő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás re djéről.

4 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A u ka egosztás általá os sze po tjai... 3 A vagyo hasz álata, vagyo védele... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés egtervezése... 6 Előirá yzat ódosítás... 7 Gazdálkodáshoz kap solódó jogkörök és felelősség... 8 Szá viteli, pé zügyi feladatok ellátása A pé zkezelés re dje, Egyé yilvá tartások vezetése Belső ko troll re dszer űködtetése )áró re delkezések Hatály alépés oldal 2

5 Preambulum Jele Mu ka egosztási Megállapodás Püspökladá y Város Gazdasági Ellátó Szervezete, i t ö állóa űködő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakba GESZ valamint a. alapító okirata szeri t hozzákap solt ö állóa űködő költségvetési szerv között, az ö állóa űködő költségvetési szerv - továbbiakba ö állóa űködő költségvetési szerv - gazdálkodással kap solatos pé zügyi, szá viteli feladatai ak ellátási re djéről, a felelősség vállalás re djéről, az álla háztartásról szóló évi CXCV törvé y, a / XII.. Kor á yre delet az álla háztartásról szóló törvé y végrehajtásáról, vala i t az álla háztartás szá viteléről szóló / I.. kor á yre delet előírásait figyele e véve. A /. XII. kor á yre delet. ekezdése alapjá Püspökladá y Város Ö kor á yzata az ö állóa űködő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatai ak ellátására a GES) költségvetési szervet jelölte ki, a. ekezdése alapjá az ö állóa űködő költségvetési szerv gazdasági szervezettel e re delkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A u ka egosztási egállapodás élja, hogy a u ka egosztás és felelősségvállalás szakszerű re djé ek sza ályozása ellett a hatéko y, takarékos, és ésszerű i téz é yi gazdálkodás feltételeit egtere tse. 2. A u ka egosztási egállapodás e sértheti az i téz é y szak ai dö téshozó szerepét. 3. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló jogi sze ély. 4. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló törzsszá al, adószá al, a kszá lával rendelkezik. 5. Az ö állóa űködő i téz é y űködtetéséért, üze eltetéséért, vezetője felelős. 6. A GES) iztosítja a szá viteli, kö yvviteli feladatok ellátásával a törvé yes, és sza ályos szá viteli, gazdálkodási re det. 7. Az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szak ai teljesítés-igazolási, és utalvá yozási jogkörökkel re delkezik. E jogkörök gyakorlói ak evét, u kakörét, és aláírás i táját köteles felszólítás élkül a GES) részére egkülde i e egállapodás gazdálkodási jogkörökre vo atkozó előírásai alapjá. 8. A GES) javaslatokat tehet az ö állóa űködő költségvetési szerv ek, az ö állóa űködő i téz é y hatéko ya, takarékosa gazdálkodása érdeké e. Javaslatait közli Ö kor á yzat felé is. oldal 3

6 9. Az ö állóa űködő költségvetési szerv saját költségvetéssel re delkezik, vezetője felelős a kie elt előirá yzatok etartásáért. 10. Felek egy ást a űködésükre kiható jogsza ályi változásokról köl sö öse tájékoztatják. 11. Az ö állóa űködő költségvetési szerv az alkalmazottakkal kapcsolatban az alá i a alitikus yilvá tartásokat köteles vezet i: - vezeti és tárolja az alkal azottai sze élyi a yagait, - vezeti az i téz é yi létszá összetételét u kakörö ké t, ely ől adatszolgáltatást iztosít. A Képviselő-testület által jóváhagyott létszá etartása kötelező. 12. Az ö állóa űködő i téz é y a GES) kérésére, a KIR re dszer adatai ak elle őrzése végett a sze élyi a yagok ól a dolgozó adatfelvételi lapját, vala i t esorolásá ak, és közalkal azotti jogviszo yával kap solatos juttatások ak elle őrzése végett a GES) által kért adatokat köteles elle őrzésre e yújta i. Az alkal azottak adatai a ekövetkezett változásokat az ö állóa űködő i téz é y a GES) részére egküldi. 13. A GES) vezeti az ö állóa űködő költségvetési szervek ér és létszá adatait a KIR re dszer e, ely ől szükség szeri t adatot szolgáltat az ö állóa űködő i téz é y és a fe tartó felé. 14. A GES) az ö állóa űködő i téz é y vezetőjé ek határozata, vala i t a egfelelő ellékletek alapjá elkészíti: - az i téz é y alkal azottai ak alkal azási okiratait, az a a ekövetkezett változtatásokat, - a nem rendszeres kifizetések szá fejtését. 15. A GES) és az Ö állóa űködő költségvetési szerv adatszolgáltatásaikért egyetemlegesen felelősek. A e yi e az adatszolgáltatási hi a a szá vitel e törté ő elszá olás hi áját okozza, az, az adatszolgáltató felelőssége. 16. A GES) saját hatáskör e elle őrizheti az ö állóa űködő i téz é y él ellátott gazdálkodási folya atokkal kapcsolatos feladatokat. folya at a épített előzetes, utólagos vezetői elle őrzés 17. A GESZ javaslatot tesz az ö állóa űködő i téz é yeket éri tő első elle őrzés té akörét illetőe az Ö kor á yzat felé. 18. A GES) készíti el az ö állóa űködő i téz é y előzetes pé zforgal i egyeztetését követőe az ö állóa űködő költségvetési szerv költségvetési eszá olóit. 19. Az ö állóa űködő költségvetési szerv - teki tettel a GES) által elvégzett, a szá viteli, kö yvviteli yilvá tartásokra épülő közpo ti adatszolgáltatások határidejé ek etartására - köteles az adatszolgáltatás és az aláírási jogkörök gyakorlóit i de kor iztosíta i. oldal 4

7 20. Az ö állóa űködő költségvetési szerv ö álló jogi sze ély, evallásait, egyé jele téstételi kötelezettségeit ö állóa látja el, az ezzel kap solatos a alitikus yilvá tartásokat vezet i köteles. 21. Az ö állóa űködő i téz é y vevői szá lái ak kiállítását követő u ka apo a szá la ásodlati példá yát köteles a GES) részére egkülde i, yilvá tartás a vételre, átadó füzet hasz álata ellett. 22. Az ö állóa űködő i téz é y a hozzá eérkezett szá lákat a eérkezést követő u ka apo köteles utalvá yozás ellett a GES) részére egkülde i, átadó füzet alkalmazása ellett. 23. A GES) által elkészített, a szá vitelt, kö yvvitelt, pé zügyeket, a vagyo kezelést éri tő sza ályzatok etartása az ö állóa űködő i téz é yre ézve kötelező. A GES) által elkészített sza ályzatok a foglaltak szeri t készítheti el az ö állóa űködő i téz é y a gazdálkodását éri tő első sza ályzatait. A vagyon használata, vagyonvédelem 24. Az ö állóa űködő i téz é y a reá ízott vagyo re deltetésszerű, a szak ai feladatai ellátását iztosító szakszerű hasz álatáért, állagá ak egóvásáért felelős. 25. Az ö állóa űködő i téz é y vagyo gazdálkodása sorá köteles az Ö kor á yzat vagyo re delete és a GES) által elkészített leltározási és leltárkészítési, vala i t selejtezési és egse isítési sza ályzatot alkal az i. 26. A GES) vezeti, yilvá tartja az ö állóa űködő i téz é y i gatla, és agyértékű eszköz állo á y vagyo át. A vagyo változásokat, az érték sökke ési leírást, a jogsza ályok a foglaltak ak egfelelőe elkészített sza ályzata alapjá végzi, és szá olja el a szá viteli rendszerben. 27. Az ö állóa űködő i téz é y kisértékű i ateriális javait és eszközeit saját yilvá tartási re dszeré e vezeti. A yilvá tartási re dszer e köteles alkal az i a GES) által sza ályzat a foglalt előírásokat, és adattartal at. A GES) az alkal azott yilvá tartási re dszert előírja. 28. A GES) által elkészített sza ályzat alapjá köteles az ö állóa űködő i téz é y kisértékű és agyértékű eszközei leltározását elvégez i, arról a agyértékű tárgyi eszközök eseté e a leltárfelvételt, a kisértékű tárgyi eszközök, készletek eseté e a leltárfelvétel és a yilvá tartások egyeztetésé ek ered é yét tartal azó jegyzőkö yvet, a GES) által eghatározott időpo tig a GES) részére egkülde i. 29. A GES) a leltárfelvételt elle őrizheti. 30. Az ö állóa űködő i téz é y a vagyo védel ével kap solatos feladatokat saját hatáskör e látja el, a jogsza ályok ak egfelelőe. oldal 5

8 Beruházások 31. Beruházást, felújítást az ö állóa űködő i téz é y a a az eset e végezhet, ha erre előirá yzattal re delkezik, az előirá yzat értékéig. E ek egvalósítását egelőzőe a költségvetés tervezése előtt köteles az ö kor á yzattal egyeztet i. 32. A vagyo övekedését okozó eruházások, felújítások, állo á y a vételéhez GESZ kitölti az állo á y a vételi izo ylatot. Az állo á y a vételi izo ylat kitöltése a teljesítés-igazolást követőe törté ik. 33. Az i téz é y eruházásai ak le o yolításához köteles alkal az i a GES) által elkészített beszerzési sza ályzatot. 34. A eruházás üze e helyezése az ö állóa űködő i téz é y feladata. Az erről szóló üze e helyezési jegyzőkö yvet, a ak elvégzése utá haladéktala ul köteles a GES) részére egkülde i. 35. A GESZ - az üze ehelyezési jegyzőkö yv hiá yá a - folya at a lévő eruházáské t tartja yilvá a eruházást, i daddig, a eddig az üze ehelyezési jegyzőkö yv eg e érkezik. 36. A GESZ az üze ehelyezési jegyzőkö yv egérkezése utá haladéktala ul köteles a efejezett eruházások között állo á y a ve i a eruházást. 37. A GES) az ö állóa űködő i téz é y eruházásairól, illetve vagyo áról, vagyo i helyzetéről adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik i d az ö állóa űködő i téz é y, i d a fe tartó és a Ki stár felé. 38. A GES) az ö állóa űködő i téz é y vagyo kataszteri jele tését köteles év végé a Polgár esteri Hivatal részére egkülde i. Az éves költségvetés megtervezése 39. A folya atosság élvé ől kii dulva, a költségvetési szervek feladataikat a jövő e is ellátják. A költségvetési terv elkészítését ezért - eze elv ől kii dulva - a tervet egelőző év ove er 01-től kezdődőe adatszolgáltatásokkal ár egkezdik a u ka egosztás a résztvevő felek, az ö kor á yzat által októ er -ig elfogadott költségvetési ko ep ió alapjá. 40. Az ö állóa űködő i téz é y vezetője egtervezi a keretszá ok figyele e vételével a költségvetését, elyről tájékoztatja a GES) vezetőjét. Az ö állóa űködő i téz é y költségvetése vezetőjé ek felelőssége A /. XII.. Kor. re delet. ekezdés po tja értel é e az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai ak pé zügyi elle jegyzője és oldal 6

9 érvé yesítője a GES) vezetője, gazdasági vezetője, vagy a GES) vezetője által e feladat ellátásával eg ízott alkal azott. Az elle jegyzés felelőssége egköveteli, hogy a költségvetés egtervezését a GES) és az ö állóa űködő i téz é y vezetője közöse végezzék. 42. A kiadások i doklását az ö állóa űködő i téz é y készíti el, a költségvetés tervezésével egyidejűleg. Azokat az előirá yzatokat, elyek e folya atos szerződése, ha e eseti előzetes kötelezettségvállaláso alapul ak, külö öse eg kell i dokol i, részletes tervet készíte i hozzá. A tervet az ö állóa űködő i téz é y vezetője készíti el, alkalmazkodva a szak ai feladatai ellátásához, az a a ekövetkezett változásokhoz. 43. A tervezett evételek és kiadások között eg kell tervez i i dazokat a evételeket és kiadásokat, a elyek a) az ellátott közfeladatokkal kap solatosak, b) a tapasztalatok alapjá re dszerese előfordul ak, vagy eseti jelleggel várhatóak, c) jogsza ályo, agá jogi kötel e alapul ak, vagy d) az eszközök hasz osításával függe ek össze. 44. Az előzetese elkészített kiadási és űködési evételeket tartal azó tervvel az ö állóa űködő i téz é y vezetője és a GES) vezetője együtt, a városgazdálkodási iroda vezetőjével egyeztetnek. 45. A szá szaki költségvetést a GES) dolgozza fel, a Magyar Álla ki stár által iztosított eszá oló re dszer e, a költségvetés Képviselő-testület általi elfogadását követőe. 46. A szá szaki költségvetést az ö állóa űködő i téz é y vezetője, i t vezető, a GES) vezetője, i t gazdasági vezető írja alá. Előirányzat módosítás 47. Az ö állóa űködő i téz é y.. -től előzetese, addig akár utólagosa is kérheti kie elt előirá yzatai ak ódosítását a GES)-től, elyet részletes alátá asztással i dokol meg. 48. A /. I. kor á yre delt e foglaltak ak egfelelőe...től a kötelezettségvállalási előirá yzatok előzetes egléte eseté vállalható pé zügyi kifizetést éri tő kötelezettség. 49. A GES), a e yi e az előirá yzatok felhasz álásá ól, illetve a kötelezettségvállalások előirá yzato ké ti egvalósulásá ól úgy látja, hogy szükséges, az ö állóa űködő i téz é y kie elt előirá yzatai ak ódosítását kezde é yezi, elyet a Városgazdálkodási iroda által eghatározott időpo tig a Városgazdálkodási irodá ak köteles egkülde i, az ö állóa űködő i téz é y által elkészített i doklást ellékelve. 50. A e yi e az ö állóa űködő i téz é y űködési evételé ek övekedése iatt kezde é yez előirá yzat ódosítást, azt sak a a az eset e hagyhatja jóvá a GES) oldal 7

10 vezetője, ha az i téz é y űködési evételei ek költségvetés e tervezett teljesítését ár iztosított ak látja. 51. Az ö állóa űködő i téz é y előirá yzatai ak ódosításáról a GES) részletes a alitikus yilvá tartást vezet, ely ek ellékletét képezi, i de kérele, elutasítás, re delet ódosítás papír alapú adata. 52. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetési re delet ódosítás alapjá a GES) elvégzi a szá vitel e az előirá yzat ódosításokat, az ö állóa űködő i téz é y által leadott részletezés ek egfelelőe. 53. Az ö állóa űködő i téz é y az előirá yzat ódosításhoz az alá i részletezés e szolgáltat adatot: Kiadáshoz, illetve kötelezettségvállalási előirá yzathoz, a fedezet egjelölésével együtt: - Szakmai szakfeladat; - Kie elt előirá yzat eg evezése, kiadási jog í ; - Összeg. 54. Kie elt előirá yzatok között át soportosítást kezde é yezhet az ö állóa űködő i téz é y vezetője, illetve a GES) vezetője. A kie elt előirá yzat sökke tése sak a a az eset e lehetséges, ha a eg aradó előirá yzat a várható kötelezettségvállalásokra fedezetet yújt. E ek előzetes igazolása a kezde é yező feladata. Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség A gazdálkodási és elle őrzési jogkörök gyakorlására vo atkozó általá os sza ályokat a GES) kötelezettségvállalási, elle jegyzési, érvé yesítési, teljesítés igazolási és utalvá yozási sza ályzata tartal azza, ely ek alkal azása az ö állóa űködő i téz é yek szá ára kötelező érvé yű. Az ö állóa űködő i téz é y kötelezettséget pé zügyi elle jegyzés élkül e vállalhat! Kötelezettség vállalása: 55. Az ö állóa űködő költségvetési szerv vezetője kötelezettség vállalásra a költségvetésé e szereplő előirá yzatok értékéig írásban jogosult a a az eset e, ha a evételi előirá yzatai ak teljesítése ezt lehetővé teszi. 56. Kötelezettségvállalásra jogosult a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel eg ízott alkal azottja. 57. A kötelezettségvállalási jogkörrel re delkezők evét, u kakörét, vala i t aláírás i táját tartal azó, a GES) által külö sza ályzat a eghatározott for átu ú aláírás ejele tő lapot köteles az ö állóa űködő i téz é y vezetője a GES) részére egkülde i. 58. Az e jogkörrel re delkezők sze élyé e törté ő változás eseté az ö állóa űködő i téz é y köteles külö felszólítás élkül új aláírás ejele tőt külde i a GES) részére. 59. A GES) a eérkezett aláírás ejele tőkről yilvá tartást vezet, elyet le ezszekré y e egőriz. oldal 8

11 60. A kötelezettségvállalás re djére, a pé zügyi elle jegyzésére, teljesítés igazolásra, érvé yesítésre szóló sza ályozás a GES) feladata. A sza ályzat etartása az ö állóa űködő i téz é y részére is kötelező. Pénzügyi ellenjegyzés: 61. Pé zügyi elle jegyzésre jogosult az ö állóa űködő költségvetési szerv kötelezettségvállalásai teki teté e a GES) vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja. 62. A pé zügyi elle jegyző feladata ellátásához az Ávr.. ekezdése értel é e szakértőt vehet igé y e feladatai ellátásához. 63. Az ö állóa űködő költségvetési szerv által egkötött szerződés, egre delés, vagy ás, haso ló, viszterhes kötele írás a foglalását tartal azó okirat ak tartal az ia kell tö ek között a pé zügyi elle jegyzés té yét, az elle jegyző keltezéssel ellátott aláírását től az ö állóa űködő i téz é y i de pé zügyi kihatással járó kötelezettségvállalását sak a a az eset e teheti eg, ha a kötelezettségvállalás pé zügyi elle jegyzése egtörté t. 64. A pé zügyi elle jegyző az általa elfogadott, és aláírt előzetes kötelezettségvállalást illetőe, az a a foglalt összeg értékéig felelős az előirá yzat eglétéért. 65. A pé zügyi elle jegyzők evét, u kakörét, a jogsza ály a eghatározott iskolai végzettségét, szakképzettségét, aláírás i táját tartal azó aláírás ejele tőt állít ki a GES) az e jogkörrel re delkezőkről. A ejele tő lapokat külö yilvá tartás a vezeti, elyet lemezszekré y e őriz. 66. A pé zügyi elle jegyző, - a e yi e a kötelezettségvállalás e felel eg az Áht.. ekezdésé e előírtak ak, - köteles értesíte i a kötelezettségvállalót, illetve az ö állóa űködő i téz é y vezetőjét. 67. Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás elle ére írás a utasítást ad a pé zügyi elle jegyzésre, a pé zügyi elle jegyző köteles a ak eleget te i és e té yről az irá yító szervet írás a értesíte i. Teljesítés igazolás 68. A kötelezettség vállalás teljesítését igazoló sze ély az ö állóa űködő i téz é y vezetője, vagy az általa írás a e jogkörrel eghatal azott alkal azottja lehet. 69. A jogkörrel felruházott sze ély aláírás ejele tését e Megállapodás. és. po tjá a leírtak ak egfelelőe kell egte i. 70. Teljesítés igazolásra vo atkozó, a GES) által elkészített sza ályozás az ö állóa űködő i téz é y részére kötelezőe etarta dó. Érvényesítés 71. Érvé yesítési feladatok ellátása a GESZ feladata. oldal 9

12 72. Az érvé yesítésre jogosult evét, u kakörét, aláírás i táját a GES) által sza ályzat a eghatározott for átu ú yilvá tartó lapot ki kell tölte i, és egőriz i. Utalványozás 73. Utalvá yozásra az ö állóa űködő i téz é y vezetője, vagy az általa e jogkörrel meghatalmazott alkalmazottja jogosult. 74. Az utalvá yozásra jogosultak evét, u kakörét, aláírás i táját az előzőek e leírtak ak egfelelőe kell ejele te i e Gazdasági Ellátó Szervezet ek. 75. Az utalvá yozásra ejele tett jogosultakról a GES) yilvá tartást vezet. Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása 76. Az ö állóa űködő i téz é y gazdasági ese é yei ek a jogsza ályok ak egfelelőe a szá vitel e törté ő, rögzítése, és sza ályozása a GES) feladata és a GES) vezetőjé ek felelőssége. 77. A GES) az ö állóa űködő i téz é y ek a szá viteli re dszer ől adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik, elyet legalá havo ta, az adott hó ap zárása utá teljesít az ö állóa űködő i téz é yre vo akozóa. 78. A szá vitel ől törté ő adatszolgáltatások valódiságáért a GES) vezetője felelős. 79. A szá viteli alap izo ylatok egőrzése, azok egőrzésé ek ódja, a GES) feladata, az elévülési idő végéig. 80. A GES) szá viteli feladatai ellátásához, a szá viteli sza ályok ak egfelelő okok ól az ö állóa űködő i téz é y vezetőjétől szak ai adatszolgáltatást kérhet. 81. Az ö állóa űködő i téz é y vezetője a kért adatszolgáltatást e tagadhatja eg. 82. A GES) készíti el a egyedéves jele téseket, és a költségvetési eszá olókat. 83. A eszá olók adatai ak alátá asztását szolgáló leltár elkészítését a GES) által elkészített leltározási és leltárkészítési sza ályzat tartal azza, elyet az ö állóa űködő i téz é y és a GES) etarta i köteles. 84. A eszá olók letét ehelyezéséhez a GES) az ö állóa űködő i téz é y vezetője által és a GES) vezetője által aláírt szá szaki eszá olók egy példá yát átadja a fe tartó ak. 85. A pé zügyi feladatok ellátására a GES) által elkészített, a hatályos jogsza ályok ak egfelelő pé zkezelési sza ályzat etartása az ö állóa űködő i téz é y ek kötelező. oldal 10

13 A pénzkezelés rendje, 86. A pé zkezelés re djét a GES) sza ályozza a pé zkezelési sza ályzat a, ely ek etartása az ö állóa űködő i téz é y szá ára kötelező. 87. Az i téz é yek ö álló a kszá lával re delkez ek, elyhez szükség szeri t alszá la yitási kérele el élhet ek a GES) felé. 88. A GESZ a bankszá lák felett aláírási jogkörrel re delkezik, a pé zi tézethez ejele thető élyegző le yo at a GES) élyegző le yo ata. 89. Az átutalással törté ő kifizetésekhez a GES) által hasz ált ter i ál kizárólagos hasz álata kötelező. 90. A a kszá la pé z és készpé z kezelésére vo atkozó sza ályzat elkészítése a GES) feladata, ely sza ályzatot az ö állóa űködő i téz é yek változtatás élkül kötelesek alkal az i. 91. Az ö állóa űködő i téz é y vevői szá lái ak kiállítására saját hatáskör e evezhet eg szoftvert, melynek alkal azását a GES) jóváhagyása ellett végezheti. 92. A e yi e az ö állóa űködő i téz é y szá lái ak kiállítására e alkal az szoftvert, az erre hasz álatos szá latö öt a GES)-től vételezheti. 93. A GESZ vezeti a szigorú szá adású yilvá tartásokat, ö állóa űködő i téz é y saját hasz álatú szigorú szá adású yo tatvá yt e alkal azhat. 94. Az ö állóa űködő i téz é yek készpé zt sak a jogsza ály a, és sza ályzat a eghatározott kifizetésekhez, és összeghatárig, a pé zkezelési sza ályzat a eghatározott elszá olási határidő etartása ellett vehet ek igé y e. Egyéb nyilvántartások vezetése 95. Az ö állóa űködő i téz é y az alá i egyé yilvá tartások vezetését végzi: - közüze i fogyasztás, fogyasztási helye ké t; - utatószá okat egalapozó yilvá tartások. 96. A GESZ, vagy az ö állóa űködő i téz é y vezetője egyé yilvá tartások vezetését szükség szeri t, egy ástól kérhetik. Belső kontroll rendszer működtetése 97. A Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített sza ályzatok hatálya kiterjed az ö állóa űködő i téz é yre is. A sza ályozás teljességé ek feltétele, hogy a Gazdasági Ellátó szervezet és az ö állóa űködő i téz é y vezetői a első sza ályozási oldal 11

14 re djüket összeha golta, egységes szerkezet e alakítsák ki. A ko kázati té yezők fel érésé ek ered é yéről egy ást tájékoztassák, a szükséges i tézkedéseket saját hatáskör e egtegyék. 98. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elkészített sza ályzatokhoz igazodva készíti el az ö állóa űködő i téz é y, saját első elle őrzési re djét. 99. Az ö állóa űködő i téz é yre kiterjedő, a Gazdasági Ellátó Szervezet által elkészített sza ályzatok a következők: Szá lare d; Szá viteli politika; Eszközök és források értékelésé ek sza ályzata; Bizo ylati sza ályzat; Pé z-, és értékkezelési sza ályzat; Leltározási és leltárkészítési sza ályzat; Selejtezési sza ályzat; Kötelezettségvállalási, érvé yesítési, utalvá yozási, elle jegyzési sza ályzat; Elle őrzési sza ályzat, elle őrzési yo vo al. Pályázatok benyújtásának, nyilvántartásának, elszámolásának rendje A pályázatok benyújtásának kezdeményezője az önállóan működő költségvetési szerv Ha a pályázat ö részt igé yel, a pályázat e yújtása előtt az ö állóa űködő i téz é y vezetője go doskodik az ö rész iztosításá ak lehetőségeiről. Az ö részre vállalt kötelezettségét, a forrás egjelölésével, és igazolásával a GES) részére egküldi Az ö állóa űködő i téz é y által e yújtott pályázatokat a Gazdasági Ellátó Szervezet ek két jog í e kell aláír ia: - Aláírás, i t a kszá lát kezelő, és yilatkozat a tá ogatás el yerése eseté a pé zeszköz felhasz álásá ak iztosítására. - A pályázatot égszerű aláírással és élyegzővel kell e yújta i, a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője által elle jegyzett kötelezettségvállalás ellett A pályázati pé zeszközök felhasz álását, azok szá vitel e törté ő elkülö ítését a Gazdasági Ellátó Szervezet köteles teljeskörűe elkülö ítve kezel i, pályázato ké t. oldal 12

15 103. A pályázati pé zeszközök felhasz álásá ak a alitikus yilvá tartásait vezet i, a pályázati elszá olásokat e yújta i az ö állóa űködő i téz é y feladata és felelőssége Az ö állóa űködő i téz é y az általa vezetett a alitikus yilvá tartások tartal i és összegszerű egyeztetését szükség szeri t, de legalá havo ta egyszer egyezteti a GESZ főkö yvi yilvá tartásával A GES) a pályázattal kap solat a ár ilye adatszolgáltatást kérhet az ö állóa űködő i téz é ytől, ely adatot az i téz é y yújta i köteles. Záró rendelkezések Jele Mu ka egosztási egállapodást alkal az i köteles i de a gazdálkodását illetőe a GESZ-hez kap solt ö állóa űködő i téz é y. Hatálybalépés Jelen Munkamegosztási egállapodás. ja uár -é lép hatály a. Ezzel egyidejűleg az ö kor á yzat / I.. határozata hatályát veszti. oldal 13

16 2014. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pusztainé Nádházi Ibolya [MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS] Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete és az Önkormányzat rendelete alapján hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv közötti gazdálkodási feladatok és felelősség vállalás rendjéről.

17 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 A munkamegosztás általános szempontjai... 3 A vagyon használata, vagyonvédelem... 5 Beruházások... 6 Az éves költségvetés megtervezése... 6 Előirányzat módosítás... 7 Gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök és felelősség... 8 Számviteli, pénzügyi feladatok ellátása A pénzkezelés rendje, Egyéb nyilvántartások vezetése Belső kontroll rendszer működtetése Záró rendelkezések Hatálybalépés oldal 2

18 Preambulum Jelen Munkamegosztási Megállapodás Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - továbbiakban GESZ valamint a. alapító okirata szerint hozzákapcsolt önállóan működő költségvetési szerv között, az önállóan működő költségvetési szerv - továbbiakban önállóan működő költségvetési szerv - gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatainak ellátási rendjéről, a felelősség vállalás rendjéről, az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény, a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) kormányrendelet előírásait figyelembe véve. A 368/2011. (XII.31) kormányrendelet 10. (1) bekezdése alapján Püspökladány Város Önkormányzata az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási részfeladatainak ellátására a GESZ költségvetési szervet jelölte ki, a 9. (4) bekezdése alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A munkamegosztás általános szempontjai 1. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett a hatékony, takarékos, és ésszerű intézményi gazdálkodás feltételeit megteremtse. 2. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti az intézmény szakmai döntéshozó szerepét. 3. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló jogi személy. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv önálló törzsszámmal, adószámmal, bankszámlával rendelkezik. 5. Az önállóan működő intézmény működtetéséért, üzemeltetéséért, vezetője felelős. 6. A GESZ biztosítja a számviteli, könyvviteli feladatok ellátásával a törvényes, és szabályos számviteli, gazdálkodási rendet. 7. Az önállóan működő költségvetési szerv kötelezettségvállalási, szakmai teljesítés-igazolási, és utalványozási jogkörökkel rendelkezik. E jogkörök gyakorlóinak nevét, munkakörét, és aláírás mintáját köteles felszólítás nélkül a GESZ részére megküldeni e megállapodás gazdálkodási jogkörökre vonatkozó előírásai alapján. 8. A GESZ javaslatokat tehet az önállóan működő költségvetési szervnek, az önállóan működő intézmény hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodása érdekében. Javaslatait közli Önkormányzat felé is. oldal 3

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2327/2015. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről

a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről a költségvetés végrehajtásának munkamegosztásáról és a felelősségvállalás rendjéről Mely létrejött egyrészről a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. továbbiakban: Hivatal),

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E

GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2011. március 30-től 1 A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó Óvodák Gazdasági Működtető Központja (a továbbiakban: ÓGMK),

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 15. számú melléklet MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az Önkormányzat által fenntartott, az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó I. sz. Gazdasági Működtető Központ (9023 Győr, Szigethy Attila

Részletesebben

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről Munkamegosztási megállapodás a Kincstári Szervezete, és a Dorogi Hétszínvirág Óvoda, önkormányzati költségvetési szervek között, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 1. Általános szempontok

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27.-i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés

A munkamegosztási megállapodásban rögzítetett feladatok ellátása és a napi működés u-~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal kötendő Munkamegosztási

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: A Békés városban működő helyi nemzetiségi önkormányzatok és Békés Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata dr. Farkas László

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.január 28-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 19. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 27., péntek 19. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 18/2012. (IV. 27.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezet költségvetési

Részletesebben