BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII.89-3/05., V. 5/05. Előadó: Tarné S/uber Éva, Túriné Kovács Márla, Dr. Komán.Ágnes, Dr. Deák Zoltán, Bencsik Márta, Dr. Csernus Ibolya, Kissné Horváth Krisztina Mell.: 0 db Postacím: 560 Pf. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILV ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 05. március 6. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 04. évi XCIX. törvény 8. -a módosította az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 0. -át (a továbbiakban: Áht.), amelyet az alábbiakkal egészített ki: "( 4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 00 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik." Ezen jogszabály-módosítás 05. január l-jén lépett hatályba, de az Áht.. (7) bekezdése értelmében 05. április l-jén kell megfelelni a (4a) bekezdés előírásainak.

2 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági feladatellátása a 05. évi költségvetési rendeletben elfogadott - a közfoglalkoztatottakkal növelt - foglalkoztatotti létszám és a költségvetés főösszege szerint az alábbi: [Megjegyzés: a hivatkozott jogszabályi előírás alkalmazás ánál az előző (04.) évi átlagos statisztikai létszámot kell figyelembe venni, amely azonban nem mutat eltérést a szükséges intézkedések vonatkozásában.] - Gyermekélelmezési Intézmény Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 40 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Szászszorszép Művészeti Bázisóvoda Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 36,5 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. A gazdasági szervezet ellátja összesen 8 óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét. Ezen intézmények összes foglalkoztatotti létszáma: 49 fő. Költségvetéseinek főösszege: ezer Ft. - Békéscsabai Intézményellátó Centrum Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 78 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Békéscsabai Jókai Színház Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 9 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. A gazdasági szervezet ellátja a Békéscsabai Napsugár Bábszínház pénzügyigazdasági tevékenységét, amelynek foglalkoztatotti létszáma 9 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Csabagyöngye Kulturális Központ Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 7 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Békés Megyei Könyvtár Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 48 fő. Költségvetésének főösszege: 8.7 ezer Ft. - Munkácsy Mihály Múzeum Gazdasági szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Foglalkoztatotti létszáma: 50,95 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft.

3 3 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: fő. Költségvetésének főösszege ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal sajátos költségvetési szerv, amely az önkormányzat egész költségvetésének ezer Ft - végrehajtásában közreműködik, ezen túlmenően ellátja a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Munkácsy Mihály Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait is. Áttekintve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági feladatellátását, a következő esetekben szükséges intézkedést tenni, amelyekre az alábbi megoldásokat javaslom:. A Százszorszép Művészeti Bázisóvodában működik az az 5 fős gazdasági szervezet, amely ellátja még további 8 intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait (óvodák, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény). A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda foglalkoztatotti létszáma azonban nem éri el a jogszabályban előírt 00 főt, ezért szükséges változtatni a gazdasági szervezet státuszán. Mivel a gazdasági szervezet által pénzügyileg ellátott 9 intézmény közül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény létszáma meghaladja a 00 főt, javaslom a gazdasági szervezet ezen intézményhez történő átrendezését. A módosítás érinti az intézmények alapító okiratait, de nem érinti a gazdasági dolgozók fizikai elhelyezését.. A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények esetében a következő költségvetési szervek tekintetében szükséges döntést hozni: - Csabagyöngye Kulturális Központ, - Békés Megyei Könyvtár. Javaslat: A megnevezett intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására új költségvetési szerv alapítása Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ megnevezés sel. Az új intézményalapításával olyan megoldást választhat a Közgyűlés, amely a jogszabályi előírásoknak megfelel, de a legkevesebb változással jár. Az új intézményhez a két költségvetési szervből kerülnek át egyes gazdasági feladatok a foglalkoztatotti létszámmal együtt. Az új intézmény alapítása az érintett költségvetési szervek esetében létszámbővítéssel nem járhat. A feladatok megosztását megállapodásban szükséges rögzíteni, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. Javaslom, hogy a megállapodás jóváhagyása vonatkozásában a Közgyűlés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot hatalmazza fel a döntés meghozatalára. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ a Csabagyöngye Kulturális Központ, valamint a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatai megoldásán túlmenően, a számos ponton - tevékenység jellege, ugyanazon minisztériumhoz való kapcsolat stb. - kapcsolódó Munkácsy Mihály Múzeum ilyen jellegű feladatait is a célszerűség figyelembevételével el tudná látni. Mivel jelenleg a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátásához kapcsolódóan nincs jogszabályi kötelezettség annak változtatás ára vonatkozóan, a fentiekben elmondottak alapján 05. szeptember 30-áig

4 4 szükséges annak vizsgálata, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátása hogyan vonható be az ellátó központ tevékenységi körébe. II. A gazdasági szervezetekkel kapcsolatos döntések szükségessé teszik az érintett intézmények alapító okiratainak módosítását. A 05. évtől kezdve a Magyar Államkincstár kötelezően alkalmazandó alapítói okirat formátumot tett közzé. Az Áht. 8/ A. () bekezdése,. (7) bekezdése, valamint a. (6) bekezdése értelmében 05. január. napjától az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. Tekintettel arra, hogyaköznevelési intézmények kivételével az új szerkezetű alapító okiratokban az eddigi gyakorlattal ellentétben már nem szerepeltethető a költségvetési szervek részére az Önkormányzat által ingyenes használatba adott ingatlanvagyon, így szükséges a határozatba belefoglalni ezen ingatlanok körét. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezése a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint nem egyedi, azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől nem különbözik, ezért a költségvetési szerv alapító okiratának soron következő módosításakor gondoskodni kell arról, hogy a neve az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII. 3.) Korm. rendelet 67/ A. () bekezdés. pontjának megfelelően azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől különböző, egyedi megnevezés legyen. Ezért javaslom az intézmény nevét Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézményre változtatni. Az érintett alapító okiratokban szükségesek egyéb jogszabályváltozásból eredő, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott új okirati formának és tartalomnak való megfeleltetésből adódó, valamint technikai jellegű módosítások, amelyek részletezése nem indokolt. Valamennyi, a tárgyban meghozandó döntést jelen előterjesztésben módon, hogy külön határozati javaslati pontok rögzítik a teendőket. foglaltunk össze oly Dönteni szükséges az új intézmény vezetőjének megbízásáról, valamint a vezetői pályázat kiírásáról is. Az újonnan alapított költségvetési szervnek meg kell határozni a költségvetési előirányzatát, amely az érintett két intézmény költségvetéséből kerül biztosításra, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére átcsoportosításra kerül a gazdasági szervezet előirányzata a Százszorszép Művészeti Bázisóvodától, és mindezen előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításában realizálódhatnak. Az előterjesztés elfogadása esetén megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek feladatellátása teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

5 5 Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései a Közgyűlésen kerülnek ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Pénzügyi és Gazdasági Osztály; Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály; Szociálpolitikai Osztály; Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály. HAT ÁRO ZA TI JAVASLAT: I. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat l/l. mellékletét képező alapító okirat szerint 05. április l-jétől új költségvetési szervet hoz létre Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ elnevezéssel.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármesteri, hogy a Magyar Államkincstárnál a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ részére 05. évre.367 ezer Ft kiadási és bevételi előirányzatot biztosít és az engedélyezett foglalkoztatotti létszámot 4 főben határozza meg. Az előirányzat, az engedélyezett létszám a 4. pontban meghatározott intézmények költségvetései, valamint engedélyezett foglalkoztatotti létszáma terhére kerül biztosításra, amely előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításában kerülnek átvezetésre. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ feladatellátásához szükséges induló eszközöket a 4. pontban megjelölt intézmények biztosí~ák. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központot kijelöli a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A feladatellátásra vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közgyűlés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot jelöli ki. 5. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ ingyenes használatáb a adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 39/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Széchenyi utca 4. szám alatti ingatlan osztott használata a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ között kötendő megállapodás szerint. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot ír ki a jelen határozat /. mellékiete szerinti tartalommal a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ magasabb vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatai ró l szóló 0. évi CLXXXIX. törvény 4. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 05. április l. napjától a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig megbízza

6 6 (szül. hely, idő:..., a. n.:..., lakcím:...,... szám) a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/993. (V. ) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. II. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosító okiratát a jelen határozat./. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot 05. április l. napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat az intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál az Egészségügyi Alapellátási Intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. 4. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére a gazdasági szervezettel kapcsolatos előirányzatok a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése terhére kerülnek biztosításra. Az előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításában kerülnek átvezetésre. 5. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény ingyenes használatába adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 998/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Wlassics sétány 4. szám alatti ingatlan, a 3084/A/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Szigligeti u.. szám alatti ingatlan, az 77/8 hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti ingatlan, a 867/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 33. szám alatti ingatlan, a 8600/A/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 4. szám alatti ingatlan, az 493/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Gyulai út szám alatti ingatlanból6 m, a 3899/6 hrsz.-ú, Békéscsaba, Irányi u szám alatti ingatlanból8 m, a 36/3/A/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 6/. fsz.l. szám alatti ingatlan, a 879/ hrsz.-ú, Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 0. szám alatti ingatlan, a 998/IA/84 hrsz.-ú, Békéscsaba, Bartók Béla út 37/B. szám alatti ingatlan, az 77/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor utca 7. szám alatti ingatlanból 53 m

7 7 III. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IlL/l. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IlL/. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alap dokumentumokban is át kell vezetnie. IV.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IV.lI. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IV.l. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. V.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Lencsési Óvoda módosító okiratát a jelen határozat V.lI. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Lencsési Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat V./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VI.. Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosító okiratát a jelen határozat VL/!. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VL/. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

8 8 Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VII.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosító okiratát a jelen határozat VII./I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VII.!. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VIII.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda módosító okiratát a jelen határozat VIII./I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VIII./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. IX.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IX.!I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IX./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alap dokumentumokban is át kell vezetnie.

9 9 x.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ módosító okiratát a jelen határozat X.II. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat X./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 05. június 30. Békéscsaba, 05. március 3. Ellenjegyzés: It JOgI:... ;-. Pénzügyi:.~~....

10 Okirat száma:... /05. (III. 6.) közgy. határozat Alapítá okirat -, - Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/ A. -a alapján a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv... megnevezése: Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ.. A költségvetési szerv... székhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések.. A költségvetési szervalapításának dátuma: 05. április. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3... megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 3... székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény szerinti kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatokhoz kapcsolódó, az államháztartás számviteléről szóló 4/03. (I..) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján fennálló feladatok.

11 4.. Ak'l Ó tsegvetesl ' szerv f' oteve 'k en segene k a 'll am h' aztartasi sza k' agazatl 'b esoro l' asa: szakágazatszáma szakágazat megnevezése 847 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítette k szerint Ak"l o tsegvetesl ' szerv a apteve 'k enysegene kk ormanyzatl. fu n k., elo szermti megje. l"l' o ese: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békéscsaba Megyei fogú Város közigazgatási területe. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. S.. A k"l o tsegvetesl ' szervne 'l a lk a I mazas 'b an a 'll' o szemelye 'I k' Jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony megbízási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 03. évi V. törvény 3 munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi I. törvény 4 ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló 004. évi exxiii. törvény közfoglalkoztatási a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz S jogviszony kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi evi. törvény

12 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Önálló jogi személy. A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. P.H. Szarvas Péter polgármester 3

13 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán zat Közgyűlése pályázatot hirdet Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgató munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás s al egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető). A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, - tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, - tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, - közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntés ekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/993. (V. ) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: a Kjt. 0. () bekezdésében foglalt feitételeknek való megfelelés, felsőfokú iskolai végzettség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közművelődési intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy

14 pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen. A munkakör betöithetőségének időpont ja: A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap. A pályázati kiírás sal kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport vezetője nyújt a 66/ es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Személyesen: Dr. Komán Ágnes személyzeti vezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 0. sz. iroda. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető. A pályázat elbírálásának határideje: 05. június 8. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartaimát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: Csabai Mérleg,

15 Okirat száma:... /05. (.6.) közgy. határozat Módosító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 04. december 8. napján kiadott, 94/04. (XII. 8.) közgy. határozat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése alapján a következők szerint módosítom:. Az alapító okirat bevezető rendelkezése elhagyásra kerül.. Az alapító okirat. pontja - amely az új alapító okiratban.. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép: "Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény". 3. Az alapító okirat. pontjában - amely az új alapító okiratban... pont alatt szerepel - a "Békéscsaba, Wlassics sétány 4." szövegrész elhagyásra kerül, és a pont kiegészül a "Békéscsaba, Pásztor utca 7." telephely címmel. 4. Az alapító okirat 3. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.5. pont alatt szerepel - az "Egészségügyi Alapellátási Intézmény" szövegrész helyébe a "Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény" szöveg lép. 5. Az alapító okirat 4. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.. pont alatt szerepel - a törzsszám elhagyásra kerül. 6. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 7. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 0. pontja elhagyásra kerül. 9. Az alapító okirat. pontjának szakmai alaptevékenységek szöveges meghatározására vonatkozó része - amely az új alapító okiratban 4.3. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "A háziorvosi alapellátás, a járóbetegek gyógyító szakellátása, a fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyeleti ellátás, a fogorvosi szakellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a bölcsődei ellátás és a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítettek szerint." 0. Az alapító okirat. pontjának Kormányzati funkcióra vonatkozó része - amely az új alapító okiratban 4.4. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0433 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 Háziorvosi alapellátás 070 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073 Fogorvosi alapellátás 073 Fogorvosi ügyeleti ellátás 0733 Fogorvosi szakellátás 0740 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Ifjúság-egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében. Az alapító okirat 3. pontja - amely az új alapító okiratban 5.. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 3 4 foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony munkajogviszony megbízási jogviszony közfoglalkoztatási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi. I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 03. évi V. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi. I. törvény. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 3. Az alapító okirat záradéka - amely az új alapító okiratban 6. Záró rendelkezés pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 04. december 8. napján kelt, 94/04. (XII. 8.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 4. Az új alapító okirat.. pontja kiegészül a költségvetési szerv alapítás án ak dátumával (99. december 8.). 5. Az új alapító okirat 5.3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: "A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint." Jelen módosító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. Szarvas Péter polgármester

17 Okirat száma:...j05. (III. 6.) közgy. határozat Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv megnevezése: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény.. A költségvetési szerv... székhelye: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe Békéscsaba, Szigligeti u. l. Békéscsaba, Pásztor u Békéscsaba, Kazinczy u. 6/. fsz. l. 4 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 0. 5 Békéscsaba, Kolozsvári u Békéscsaba, Kolozsvári u Békéscsaba, Irányi u Békéscsaba, Gyulai út 8. 9 Békéscsaba, Gyulai út Békéscsaba, Bartók Béla út 37 fb. Békéscsaba, Szent István tér 6. Békéscsaba, Pásztor u. 7.. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 99. december A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3... megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 3... székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

18 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 997. évi XXXI. törvény 4. és 4/ A. -ában meghatározott bö!csődei ellátás. Az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény alapján végzett alapellátás és járóbetegszakellátás. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 6/997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi ellátás. A területi védőnői ellátásról szóló 49/004. (V..) ESzCsM rendelet szerinti védőnői ellátás. 4.. A k o tsegvetesl ' szerv V oteve 'k en segene k a 'll am h' aztartasi sza k' agazatl b esoro I' asa: szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 8890 Bö!csődei ellátás 4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: A háziorvosi alapellátás, a járóbetegek gyógyító szakellátása, a fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyeleti ellátás, a fogorvosi szakellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a bö!csődei ellátás és a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítette k szerint... o tsegvetesl szerv a apteve enysegene kk ormanyzatl. fu k., rt 44 Ak ' 'k n CIO szermti megle o ese: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0433 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 07 Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Ifjúság-egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bö!csődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bö!csődében 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény járóbetegszakellátási feladatából a klinikai szakpszichológia és a pszichiátria szakma ellátási területe az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala által meghatározott ellátási terület.

19 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - pályázat alapján - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 5.. történő végrehajtásáról szóló 57/000. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján határozott időre, 5 évre bízza meg. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 3 4 közalkalmazotti jogviszony közfoglalkoztatási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvén éről szóló 0. évi. I. törvén ről szóló 03. évi V. törvén a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény, a munka törvén kön éről szóló 0. évi. I. törvén 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Önálló jogi személy. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 04. december 8. napján kelt, 94/04. (XII. 8.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. P.H. Szarvas Péter polgármester 3

20 Okirat száma:... /05. (III. 6.) közgy. határozat Módosító okirat Békéscsaba Megyei fogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a Kertvárosi Óvoda 03. május 3. napján kiadott, 8/03. (V. 3.) közgy. határozat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése alapján a következők szerint módosítom:. Az alapító okirat bevezető rendelkezése elhagyásra kerül.. Az alapító okirat 3. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.. pont alatt szerepel - a törzsszám elhagyásra kerül, és a pont kiegészül az "Óvodai nevelés" szakágazat-megnevezéssel. 3. Az alapító okirat 4. pontjában - amely az új alapító okiratban 3.. és 6.. pont alatt szerepel - az "Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei fogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7." szövegrész elhagyásra kerül. 4. Az alapító okirat 5. pontja - amely az új alapító okiratban.. és 5.3. pont alatt szerepel - az önálló jogi személy és a jogelőd Tompa-Kolozsvári Úti Óvodák megjelölések kivételével elhagyásra kerül. 5. Az alapító okirat 6. pontja - amely az új alapító okiratban 5.. pont alatt szerepel - kiegészül a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszonyra való hivatkozással. 6. Az alapító okirat 7. pontja - amely az új alapító okiratban pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el a Kertvárosi Óvoda megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatait." 7. Az alapító okirat 9. pontjában - amely az új alapító okiratban 6... pont alatt szerepel - a "tagozata nincs" szövegrész elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 0. pontja - amely az új alapító okiratban pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Az intézményben összesen 300 fő (ebből a Szegfű utca szám alatti székhelyen 0 fő, a Szegfű utca. szám alatti telephelyen: 90 fő, a Fő utca 8. szám alatti telephelyen: 90 fő)." 9. Az alapító okirat. pontja - amely az új alapító okiratban 4.3. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, szlovák nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallási), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Vlll 33-71015. Előadó: Tarné Stuber Éva, Bencsik Márta Mell.: 4 db Postacím: 5601 Pf 11. Telefon: (66) 53-801 Telefax:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/14 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

fr fuszámú előterjesztés

fr fuszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere fr fuszámú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplényi Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez -

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez - Ügyiratszám: SZOC-9978j2015 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Köznevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítására.. ~.~... / Jászai Menyhért '" alpolgármester. Dr. Krizsai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben