BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII.89-3/05., V. 5/05. Előadó: Tarné S/uber Éva, Túriné Kovács Márla, Dr. Komán.Ágnes, Dr. Deák Zoltán, Bencsik Márta, Dr. Csernus Ibolya, Kissné Horváth Krisztina Mell.: 0 db Postacím: 560 Pf. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYILV ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: Költségvetési szerv alapítása és alapító okiratok módosítása Előkészítő: Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály Szociálpolitikai Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 05. március 6. napján tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! A Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 04. évi XCIX. törvény 8. -a módosította az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 0. -át (a továbbiakban: Áht.), amelyet az alábbiakkal egészített ki: "( 4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 00 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik." Ezen jogszabály-módosítás 05. január l-jén lépett hatályba, de az Áht.. (7) bekezdése értelmében 05. április l-jén kell megfelelni a (4a) bekezdés előírásainak.

2 I. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági feladatellátása a 05. évi költségvetési rendeletben elfogadott - a közfoglalkoztatottakkal növelt - foglalkoztatotti létszám és a költségvetés főösszege szerint az alábbi: [Megjegyzés: a hivatkozott jogszabályi előírás alkalmazás ánál az előző (04.) évi átlagos statisztikai létszámot kell figyelembe venni, amely azonban nem mutat eltérést a szükséges intézkedések vonatkozásában.] - Gyermekélelmezési Intézmény Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 40 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Szászszorszép Művészeti Bázisóvoda Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 36,5 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. A gazdasági szervezet ellátja összesen 8 óvoda és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét. Ezen intézmények összes foglalkoztatotti létszáma: 49 fő. Költségvetéseinek főösszege: ezer Ft. - Békéscsabai Intézményellátó Centrum Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 78 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Békéscsabai Jókai Színház Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 9 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. A gazdasági szervezet ellátja a Békéscsabai Napsugár Bábszínház pénzügyigazdasági tevékenységét, amelynek foglalkoztatotti létszáma 9 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Csabagyöngye Kulturális Központ Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 7 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft. - Békés Megyei Könyvtár Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: 48 fő. Költségvetésének főösszege: 8.7 ezer Ft. - Munkácsy Mihály Múzeum Gazdasági szervezettel nem rendelkezik, pénzügyi-gazdasági feladatait Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Foglalkoztatotti létszáma: 50,95 fő. Költségvetésének főösszege: ezer Ft.

3 3 - Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági szervezettel rendelkezik. Foglalkoztatotti létszáma: fő. Költségvetésének főösszege ezer Ft. A Polgármesteri Hivatal sajátos költségvetési szerv, amely az önkormányzat egész költségvetésének ezer Ft - végrehajtásában közreműködik, ezen túlmenően ellátja a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a Munkácsy Mihály Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait is. Áttekintve az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági feladatellátását, a következő esetekben szükséges intézkedést tenni, amelyekre az alábbi megoldásokat javaslom:. A Százszorszép Művészeti Bázisóvodában működik az az 5 fős gazdasági szervezet, amely ellátja még további 8 intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait (óvodák, valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény). A Százszorszép Művészeti Bázisóvoda foglalkoztatotti létszáma azonban nem éri el a jogszabályban előírt 00 főt, ezért szükséges változtatni a gazdasági szervezet státuszán. Mivel a gazdasági szervezet által pénzügyileg ellátott 9 intézmény közül az Egészségügyi Alapellátási Intézmény létszáma meghaladja a 00 főt, javaslom a gazdasági szervezet ezen intézményhez történő átrendezését. A módosítás érinti az intézmények alapító okiratait, de nem érinti a gazdasági dolgozók fizikai elhelyezését.. A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények esetében a következő költségvetési szervek tekintetében szükséges döntést hozni: - Csabagyöngye Kulturális Központ, - Békés Megyei Könyvtár. Javaslat: A megnevezett intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására új költségvetési szerv alapítása Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ megnevezés sel. Az új intézményalapításával olyan megoldást választhat a Közgyűlés, amely a jogszabályi előírásoknak megfelel, de a legkevesebb változással jár. Az új intézményhez a két költségvetési szervből kerülnek át egyes gazdasági feladatok a foglalkoztatotti létszámmal együtt. Az új intézmény alapítása az érintett költségvetési szervek esetében létszámbővítéssel nem járhat. A feladatok megosztását megállapodásban szükséges rögzíteni, amelyet a fenntartónak jóvá kell hagyni. Javaslom, hogy a megállapodás jóváhagyása vonatkozásában a Közgyűlés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot hatalmazza fel a döntés meghozatalára. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ a Csabagyöngye Kulturális Központ, valamint a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatai megoldásán túlmenően, a számos ponton - tevékenység jellege, ugyanazon minisztériumhoz való kapcsolat stb. - kapcsolódó Munkácsy Mihály Múzeum ilyen jellegű feladatait is a célszerűség figyelembevételével el tudná látni. Mivel jelenleg a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátásához kapcsolódóan nincs jogszabályi kötelezettség annak változtatás ára vonatkozóan, a fentiekben elmondottak alapján 05. szeptember 30-áig

4 4 szükséges annak vizsgálata, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum gazdasági feladatellátása hogyan vonható be az ellátó központ tevékenységi körébe. II. A gazdasági szervezetekkel kapcsolatos döntések szükségessé teszik az érintett intézmények alapító okiratainak módosítását. A 05. évtől kezdve a Magyar Államkincstár kötelezően alkalmazandó alapítói okirat formátumot tett közzé. Az Áht. 8/ A. () bekezdése,. (7) bekezdése, valamint a. (6) bekezdése értelmében 05. január. napjától az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba. Tekintettel arra, hogyaköznevelési intézmények kivételével az új szerkezetű alapító okiratokban az eddigi gyakorlattal ellentétben már nem szerepeltethető a költségvetési szervek részére az Önkormányzat által ingyenes használatba adott ingatlanvagyon, így szükséges a határozatba belefoglalni ezen ingatlanok körét. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezése a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint nem egyedi, azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől nem különbözik, ezért a költségvetési szerv alapító okiratának soron következő módosításakor gondoskodni kell arról, hogy a neve az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII. 3.) Korm. rendelet 67/ A. () bekezdés. pontjának megfelelően azonos vagy hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől különböző, egyedi megnevezés legyen. Ezért javaslom az intézmény nevét Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézményre változtatni. Az érintett alapító okiratokban szükségesek egyéb jogszabályváltozásból eredő, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott új okirati formának és tartalomnak való megfeleltetésből adódó, valamint technikai jellegű módosítások, amelyek részletezése nem indokolt. Valamennyi, a tárgyban meghozandó döntést jelen előterjesztésben módon, hogy külön határozati javaslati pontok rögzítik a teendőket. foglaltunk össze oly Dönteni szükséges az új intézmény vezetőjének megbízásáról, valamint a vezetői pályázat kiírásáról is. Az újonnan alapított költségvetési szervnek meg kell határozni a költségvetési előirányzatát, amely az érintett két intézmény költségvetéséből kerül biztosításra, a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére átcsoportosításra kerül a gazdasági szervezet előirányzata a Százszorszép Művészeti Bázisóvodától, és mindezen előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításában realizálódhatnak. Az előterjesztés elfogadása esetén megállapítható, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek feladatellátása teljes mértékben megfelel a törvényi előírásoknak. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

5 5 Az előterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták, a bizottságok döntései a Közgyűlésen kerülnek ismertetésre. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egységek: Pénzügyi és Gazdasági Osztály; Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály; Szociálpolitikai Osztály; Oktatási, Közművelődési és Sport Osztály. HAT ÁRO ZA TI JAVASLAT: I. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelen határozat l/l. mellékletét képező alapító okirat szerint 05. április l-jétől új költségvetési szervet hoz létre Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ elnevezéssel.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármesteri, hogy a Magyar Államkincstárnál a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ részére 05. évre.367 ezer Ft kiadási és bevételi előirányzatot biztosít és az engedélyezett foglalkoztatotti létszámot 4 főben határozza meg. Az előirányzat, az engedélyezett létszám a 4. pontban meghatározott intézmények költségvetései, valamint engedélyezett foglalkoztatotti létszáma terhére kerül biztosításra, amely előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosításában kerülnek átvezetésre. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ feladatellátásához szükséges induló eszközöket a 4. pontban megjelölt intézmények biztosí~ák. 4. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központot kijelöli a Csabagyöngye Kulturális Központ és a Békés Megyei Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására. A feladatellátásra vonatkozó munkamegosztási megállapodás jóváhagyására a Közgyűlés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot jelöli ki. 5. A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ ingyenes használatáb a adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 39/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Széchenyi utca 4. szám alatti ingatlan osztott használata a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ között kötendő megállapodás szerint. 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése pályázatot ír ki a jelen határozat /. mellékiete szerinti tartalommal a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ magasabb vezetői (igazgatói) munkakörének betöltésére. 7. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatai ró l szóló 0. évi CLXXXIX. törvény 4. (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 05. április l. napjától a pályázati eljárás eredményes elbírálásáig megbízza

6 6 (szül. hely, idő:..., a. n.:..., lakcím:...,... szám) a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával. Besorolása, besorolás szerinti illetménye, valamint magasabb vezetői pótléka a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény, valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/993. (V. ) Korm. rendelet szerint kerül megállapításra. II. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosító okiratát a jelen határozat./. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot 05. április l. napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat az intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál az Egészségügyi Alapellátási Intézmény törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. 4. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény részére a gazdasági szervezettel kapcsolatos előirányzatok a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda költségvetése terhére kerülnek biztosításra. Az előirányzat-változtatások a 05. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításában kerülnek átvezetésre. 5. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény ingyenes használatába adott feladatellátást szolgáló önkormányzati ingatlanvagyon: a 998/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Wlassics sétány 4. szám alatti ingatlan, a 3084/A/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Szigligeti u.. szám alatti ingatlan, az 77/8 hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor u. 66. szám alatti ingatlan, a 867/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 33. szám alatti ingatlan, a 8600/A/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kolozsvári u. 4. szám alatti ingatlan, az 493/3 hrsz.-ú, Békéscsaba, Gyulai út szám alatti ingatlanból6 m, a 3899/6 hrsz.-ú, Békéscsaba, Irányi u szám alatti ingatlanból8 m, a 36/3/A/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Kazinczy u. 6/. fsz.l. szám alatti ingatlan, a 879/ hrsz.-ú, Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 0. szám alatti ingatlan, a 998/IA/84 hrsz.-ú, Békéscsaba, Bartók Béla út 37/B. szám alatti ingatlan, az 77/ hrsz.-ú, Békéscsaba, Pásztor utca 7. szám alatti ingatlanból 53 m

7 7 III. l. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IlL/l. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kertvárosi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IlL/. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alap dokumentumokban is át kell vezetnie. IV.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IV.lI. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IV.l. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. V.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Lencsési Óvoda módosító okiratát a jelen határozat V.lI. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Lencsési Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat V./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VI.. Békéscsaba Megyei J ogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosító okiratát a jelen határozat VL/!. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése a Mackó-Kuckó Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VL/. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

8 8 Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VII.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosító okiratát a jelen határozat VII./I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VII.!. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. VIII.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda módosító okiratát a jelen határozat VIII./I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat VIII./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárnál a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban - a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések kivételével - szükség esetén az esetleges módosításokat, hiánypótlásokat teljesítse. IX.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda módosító okiratát a jelen határozat IX.!I. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Iakótelepi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat IX./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alap dokumentumokban is át kell vezetnie.

9 9 x.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ módosító okiratát a jelen határozat X.II. mellékiete szerint jóváhagyja. A módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat X./. mellékiete szerint jóváhagyja. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Az alapító okirat módosításának megfelelő változásokat a köznevelési intézménynek az intézményi alapdokumentumokban is át kell vezetnie. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: 05. június 30. Békéscsaba, 05. március 3. Ellenjegyzés: It JOgI:... ;-. Pénzügyi:.~~....

10 Okirat száma:... /05. (III. 6.) közgy. határozat Alapítá okirat -, - Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/ A. -a alapján a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv... megnevezése: Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ.. A költségvetési szerv... székhelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 4.. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések.. A költségvetési szervalapításának dátuma: 05. április. 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3... megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 3... székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 0. évi CLXXXIX. törvény szerinti kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása feladatokhoz kapcsolódó, az államháztartás számviteléről szóló 4/03. (I..) Korm. rendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/0. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján fennálló feladatok.

11 4.. Ak'l Ó tsegvetesl ' szerv f' oteve 'k en segene k a 'll am h' aztartasi sza k' agazatl 'b esoro l' asa: szakágazatszáma szakágazat megnevezése 847 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítette k szerint Ak"l o tsegvetesl ' szerv a apteve 'k enysegene kk ormanyzatl. fu n k., elo szermti megje. l"l' o ese: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békéscsaba Megyei fogú Város közigazgatási területe. 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a közgyűlés bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. S.. A k"l o tsegvetesl ' szervne 'l a lk a I mazas 'b an a 'll' o szemelye 'I k' Jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony megbízási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 03. évi V. törvény 3 munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi I. törvény 4 ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló 004. évi exxiii. törvény közfoglalkoztatási a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz S jogviszony kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi evi. törvény

12 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Önálló jogi személy. A költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. P.H. Szarvas Péter polgármester 3

13 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán zat Közgyűlése pályázatot hirdet Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ igazgató munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 évre szól (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás s al egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető). A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: - gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, - tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, - tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, - közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntés ekkel kapcsolatos döntések végrehajtásában. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történő végrehajtásáról szóló 77/993. (V. ) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: a Kjt. 0. () bekezdésében foglalt feitételeknek való megfelelés, felsőfokú iskolai végzettség, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Közművelődési intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat, vezetői gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó részletes szakmai önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program, arról szóló nyilatkozat, hogy

14 pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakértői bizottság és a Közgyűlés megismerhesse, és abba betekinthessen. A munkakör betöithetőségének időpont ja: A munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap. A pályázati kiírás sal kapcsolatosan további információt dr. Komán Ágnes, a Személyzeti Csoport vezetője nyújt a 66/ es telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére, Dr. Bacsa Vendel jegyző részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Személyesen: Dr. Komán Ágnes személyzeti vezető, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., 0. sz. iroda. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: intézményvezető. A pályázat elbírálásának határideje: 05. június 8. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakértői bizottság véleményezi, majd a pályázatokról a Közgyűlés dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartaimát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírás közzétételének helye: Csabai Mérleg,

15 Okirat száma:... /05. (.6.) közgy. határozat Módosító okirat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 04. december 8. napján kiadott, 94/04. (XII. 8.) közgy. határozat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése alapján a következők szerint módosítom:. Az alapító okirat bevezető rendelkezése elhagyásra kerül.. Az alapító okirat. pontja - amely az új alapító okiratban.. pont alatt szerepelhelyébe a következő rendelkezés lép: "Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény". 3. Az alapító okirat. pontjában - amely az új alapító okiratban... pont alatt szerepel - a "Békéscsaba, Wlassics sétány 4." szövegrész elhagyásra kerül, és a pont kiegészül a "Békéscsaba, Pásztor utca 7." telephely címmel. 4. Az alapító okirat 3. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.5. pont alatt szerepel - az "Egészségügyi Alapellátási Intézmény" szövegrész helyébe a "Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény" szöveg lép. 5. Az alapító okirat 4. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.. pont alatt szerepel - a törzsszám elhagyásra kerül. 6. Az alapító okirat 5. pontja elhagyásra kerül. 7. Az alapító okirat 7. pontja elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 0. pontja elhagyásra kerül. 9. Az alapító okirat. pontjának szakmai alaptevékenységek szöveges meghatározására vonatkozó része - amely az új alapító okiratban 4.3. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "A háziorvosi alapellátás, a járóbetegek gyógyító szakellátása, a fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyeleti ellátás, a fogorvosi szakellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a bölcsődei ellátás és a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítettek szerint." 0. Az alapító okirat. pontjának Kormányzati funkcióra vonatkozó része - amely az új alapító okiratban 4.4. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0433 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

16 Háziorvosi alapellátás 070 Járóbetegek gyógyító szakellátása 073 Fogorvosi alapellátás 073 Fogorvosi ügyeleti ellátás 0733 Fogorvosi szakellátás 0740 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Ifjúság-egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bölcsődében. Az alapító okirat 3. pontja - amely az új alapító okiratban 5.. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: 3 4 foglalkoztatási jogviszony közalkalmazotti jogviszony munkajogviszony megbízási jogviszony közfoglalkoztatási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi. I. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 03. évi V. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 0. évi. I. törvény. Az alapító okirat 4. pontja elhagyásra kerül. 3. Az alapító okirat záradéka - amely az új alapító okiratban 6. Záró rendelkezés pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 04. december 8. napján kelt, 94/04. (XII. 8.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom." 4. Az új alapító okirat.. pontja kiegészül a költségvetési szerv alapítás án ak dátumával (99. december 8.). 5. Az új alapító okirat 5.3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: "A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint." Jelen módosító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. Szarvas Péter polgármester

17 Okirat száma:...j05. (III. 6.) közgy. határozat Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye.. A költségvetési szerv megnevezése: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény.. A költségvetési szerv... székhelye: 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány telephelye(i): telephely megnevezése telephely címe Békéscsaba, Szigligeti u. l. Békéscsaba, Pásztor u Békéscsaba, Kazinczy u. 6/. fsz. l. 4 Békéscsaba-Gerla, Wenckheim Károly tér 0. 5 Békéscsaba, Kolozsvári u Békéscsaba, Kolozsvári u Békéscsaba, Irányi u Békéscsaba, Gyulai út 8. 9 Békéscsaba, Gyulai út Békéscsaba, Bartók Béla út 37 fb. Békéscsaba, Szent István tér 6. Békéscsaba, Pásztor u. 7.. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések.. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 99. december A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 3.. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 3... megnevezése: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 3... székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.

18 4. A költségvetési szerv tevékenysége 4.. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 997. évi XXXI. törvény 4. és 4/ A. -ában meghatározott bö!csődei ellátás. Az egészségügyről szóló 997. évi CLIV. törvény alapján végzett alapellátás és járóbetegszakellátás. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 6/997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskola-egészségügyi ellátás. A területi védőnői ellátásról szóló 49/004. (V..) ESzCsM rendelet szerinti védőnői ellátás. 4.. A k o tsegvetesl ' szerv V oteve 'k en segene k a 'll am h' aztartasi sza k' agazatl b esoro I' asa: szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 8890 Bö!csődei ellátás 4.3. A költségvetési szervalaptevékenysége: A háziorvosi alapellátás, a járóbetegek gyógyító szakellátása, a fogorvosi alapellátás, a fogorvosi ügyeleti ellátás, a fogorvosi szakellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, az ifjúság-egészségügyi gondozás, a bö!csődei ellátás és a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások. Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása megállapodásban rögzítette k szerint... o tsegvetesl szerv a apteve enysegene kk ormanyzatl. fu k., rt 44 Ak ' 'k n CIO szermti megle o ese: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 043 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 0433 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3 07 Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Ifjúság-egészségügyi gondozás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bö!csődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés bö!csődében 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény járóbetegszakellátási feladatából a klinikai szakpszichológia és a pszichiátria szakma ellátási területe az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala által meghatározott ellátási terület.

19 5. A költségvetési szerv szervezete és működése 5.. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény igazgatóját Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - pályázat alapján - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 5.. történő végrehajtásáról szóló 57/000. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján határozott időre, 5 évre bízza meg. Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 3 4 közalkalmazotti jogviszony közfoglalkoztatási jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvén éről szóló 0. évi. I. törvén ről szóló 03. évi V. törvén a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény, a munka törvén kön éről szóló 0. évi. I. törvén 5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Önálló jogi személy. A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint. 6. Záró rendelkezés Jelen alapító okiratot 05. április. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 04. december 8. napján kelt, 94/04. (XII. 8.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. Kelt: Békéscsaba, 05. március 6. P.H. Szarvas Péter polgármester 3

20 Okirat száma:... /05. (III. 6.) közgy. határozat Módosító okirat Békéscsaba Megyei fogú Város Önkormányzat Közgyűlése által a Kertvárosi Óvoda 03. május 3. napján kiadott, 8/03. (V. 3.) közgy. határozat számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény. () bekezdése alapján a következők szerint módosítom:. Az alapító okirat bevezető rendelkezése elhagyásra kerül.. Az alapító okirat 3. pontjában - amely az új alapító okiratban 4.. pont alatt szerepel - a törzsszám elhagyásra kerül, és a pont kiegészül az "Óvodai nevelés" szakágazat-megnevezéssel. 3. Az alapító okirat 4. pontjában - amely az új alapító okiratban 3.. és 6.. pont alatt szerepel - az "Alapító szerv neve: Békéscsaba Megyei fogú Város Önkormányzata, illetve jogelődje Békéscsaba, Szent István tér 7." szövegrész elhagyásra kerül. 4. Az alapító okirat 5. pontja - amely az új alapító okiratban.. és 5.3. pont alatt szerepel - az önálló jogi személy és a jogelőd Tompa-Kolozsvári Úti Óvodák megjelölések kivételével elhagyásra kerül. 5. Az alapító okirat 6. pontja - amely az új alapító okiratban 5.. pont alatt szerepel - kiegészül a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 0. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatási jogviszonyra való hivatkozással. 6. Az alapító okirat 7. pontja - amely az új alapító okiratban pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv látja el a Kertvárosi Óvoda megállapodásban rögzített pénzügyi-gazdasági feladatait." 7. Az alapító okirat 9. pontjában - amely az új alapító okiratban 6... pont alatt szerepel - a "tagozata nincs" szövegrész elhagyásra kerül. 8. Az alapító okirat 0. pontja - amely az új alapító okiratban pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "Az intézményben összesen 300 fő (ebből a Szegfű utca szám alatti székhelyen 0 fő, a Szegfű utca. szám alatti telephelyen: 90 fő, a Fő utca 8. szám alatti telephelyen: 90 fő)." 9. Az alapító okirat. pontja - amely az új alapító okiratban 4.3. pont alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép: "A nemzeti köznevelésről szóló 0. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, szlovák nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (hallási), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D :

M E G H Í V Ó N A P I R E N D : SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SÁRVÁR, 9600, VÁRKERÜLET 2-3 M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2012. szeptember 13-án, csütörtökön 13.30 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ 1. A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Alapító Okiratának módosítása. 2. Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására.

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben