Politika egyház mindennapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Politika egyház mindennapok"

Átírás

1 Fiatal kutatók Európa és Magyarország XVIII-XXI. századi történelmérıl Elıadói életutak és elıadás-rezümék

2 Bene Krisztián A Pécsi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója ban született, középiskolai tanulmányait Pécsett végezte, ezt követıen a Janus Pannonius (ma Pécsi) Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem valamint francia szakon 2005-ben szerzett középiskolai tanári és bölcsész diplomát európai szaknyelvi specializációval kiegészítve ban francia gazdasági és társadalomtudományi szakfordító posztgraduális diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen ban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Európa és a magyarság a században címő doktori programjára. Doktori disszertációjának témája Francia fegyveres kollaboráció a második világháborúban tıl a Pécsi Tudományegyetem Francia Tanszékének munkatársa tudományos segédmunkatársi, majd 2007-tıl egyetemi tanársegédi beosztásban. Erasmus-ösztöndíj keretében tanulmányokat folytatott és kutatásokat végzett a nantes-i és a Paris 3 Sorbonne Nouvelle egyetemeken. Továbbképzéseken vett részt a Centre International des Etudes Pédagogiques és az Université Marc Bloch intézményekben. Az MTA Pécsi Bizottságának keretében mőködı Romanisztika Munkabizottság tagja. Magyar és francia nyelvő publikációi jelentek meg többek között a Kutatási füzetek, a Grastyán-konferencia tanulmánykötetei, az Öt kontinens és a Cahiers francophones kiadványsorozatokban tıl napjainkig 12 konferencián (7 magyar, 5 nemzetközi) adott elı. Francia önkéntesek légiója a keleti fronton Az általános közvélekedés szerint Franciaország második világháborús részvétele a szövetséges hatalmak sorában nagyon rövid volt és meglehetısen dicstelen véget ért 1940 júniusában. Még ha gyorsan meg is említjük Charles de Gaulle tábornok Szabad Franciaország mozgalmát, ez a szerep akkor sem lesz sokkal jelentısebb. Ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a francia anyaország és a franciák nagy többsége 4 éven keresztül német megszállás alatt élt. Ez az idı azonban a francia társadalom egy részének nem csupán kényszerő együttélést jelentett, hanem lehetıséget is a társadalmi, politikai vagy gazdasági felemelkedésre. Akik erre vágytak, a kollaborációt választották a németek oldalán, így Franciaország a háború alatt sokkal inkább volt a tengelyhatalmak oldalán álló csatlós, semmint megszállt szövetséges állam. Ez az együttmőködés oda vezetett, hogy akadtak olyan franciák is, akik a fegyveres szerepvállalástól sem riadtak vissza céljaik elérése érdekében. A németekkel való kollaborációt nyíltan felvállaló politikai erık hozták létre 1941 júliusának elején a francia önkéntesek légióját (Légion des volontaires français contre le bolchevisme), amely pár hónappal késıbb már Moszkva kapui elıtt találta magát a keleti front egyik legnagyobb csatájában. De vajon kik is voltak azok, akik ezt az utat választották? Opportunisták, akik mindent elkövettek céljuk elérése érdekében? Idealisták, akik egy egyesült Európa délibábját kergetve jutottak el Oroszországba? Vagy esetleg csupán zsoldosok, akik a munkanélküliség és a szegénység elıl menekültek a magas zsoldot nyújtó alakulatba? A választ megadni ezekre a kérdésekre és felvázolni az alakulat tevékenységét annak 1944 szeptemberében bekövetkezett feloszlatásáig nagy kihívást jelent egy magyar történész számára. Ennek ellenére kísérletet teszek arra, hogy megvilágítsam ezeket a mindmáig homályban lévı eseményeket, amelyek elısegíthetik az adott korszak és Franciaország háborús szerepvállalásának jobb megismerését.

3 Borbély Zoltán Az Eszterházy Károly Fıiskola hallgatója ban született Egerben. Az általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Érdeklıdése már a gimnáziumi évek során a történelem felé fordult ben sikeres felvételi vizsga után az Eszterházy Károly Fıiskola történelem- informatikus könyvtáros szakos hallgatója, ahol 2008-ban végzett. Történelem szakos tanári diplomájára alapozva még ebben az évben felvételt nyert az újonnan induló Történelem MA kiegészítı képzésre, mely után 2009-ben vehette át az egyetemi diplomát. Másodéves fıiskolásként helytörténeti kutatásokba kezdett, melyek középpontjában az egri püspökség XVIII. századi története állt. Bekapcsolódott a helyi tudományos diákköri munkákba, aminek köszönhetıen 2009-ben Szegeden részt vett a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Kutatói érdeklıdése elsısorban a katolikus egyház XVIII. századi birtokviszonyaira, valamint a klérus vármegyei szintő politikai szerepére irányul. Úrbéri viszonyok és úrbérrendezés az egri püspökség falvaiban Eszterházy Károly idején Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy bemutassam Eszterházy Károly földesúri tevékenységét az egri püspöki uradalomban. Munkám során elsısorban a püspök-földesúr által kiadott contractusokra és egyéb birtokigazgatási iratokra támaszkodtam. A kutatás szerencséjére a néhány év eltéréssel kiadott szerzıdések lehetıvé teszik, hogy több idımetszetben is nyomon követhessük a püspöki birtokok úrbéres viszonyainak változását, valamint a Mária Terézia-féle úrbérrendezés elıestéjén megmutatkozó földesúri törekvéseket, amelyek Eszterházy földesuraságának végéig meghatározták az uradalomi gazdálkodás jellegét. A gazdag forrásanyagnak köszönhetıen követhetıvé válik az a folyamat is, amelynek keretében Eszterházy Károly a püspöki jövedelmek jelentıs növelésére törekedett. A ránk maradt forrásokból a jobbágyi szolgáltatások erıteljes növekedése, valamint az uradalmi munkamegosztás differenciálódása egyaránt megfigyelhetı. Egyértelmő jelei vannak annak is, hogy a püspök tudatosan készült az országos úrbérrendezés várható káros hatásainak kiküszöbölésére. Ennek érdekében elsısorban a jobbágynépesség és az úrbéres telkek számának gyarapításán fáradozott. A történelmi kútfıkbıl emellett az is kiderül, hogy a földesúri magángazdaság fejlesztése háttérbe szorult és inkább a feudális jellegő jövedelmek növelésére fordítottak nagyobb figyelmet. Ezekbıl a nagyobb befektetést nem igénylı bevételekbıl a földesúr többé-kevésbé állandó éves jövedelemhez jutott, amit elsısorban a püspöki udvar fenntartására és jelentıs építkezésekre használt fel. Az elvégzett összehasonlító elemzésbıl nyilvánvalóvá vált, hogy az elırelátó földesúri intézkedéseknek köszönhetıen a püspöki uradalom csupán kisebb veszteségekkel vészelte át az uralkodói rendelet végrehajtását. Ezzel párhuzamosan azonban az úrbéres földek nagyságának radikális növekedése és a jobbágyság társadalmi helyzetének jelentıs javulása figyelhetı meg, ami országos viszonylatban egyedinek mondható. Jövıbeni kutatásom feladata lehet annak kiderítése, hogy Eszterházy Károly, elsısorban úrbéres bevételekre támaszkodó gazdaságpolitikája milyen hatással volt az uradalom jövedelmezıségére és a megtermelt mezıgazdasági áruknak milyen felhasználási területei voltak. Ezekbıl az adatokból egy egyházi nagybirtok, az egri püspöki uradalom funkcionális elemzése is lehetségessé válna.

4 Braun Zsolt Zoltán A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzıs hallgatója, jogász szakon ben született, középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte, ezt követıen a Rendırtiszti Fıiskola közrendvédelmi szakán 1998-ban szerzett diplomát. Diplomaszerzését követıen posztgraduális tanulmányokat folytatott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa tanulmányok Európa politika szakán, majd a Kodolányi János Fıiskola Szakdiplomácia szakán ban elıadóként részt vett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi terrorizmus témakörében megtartott nemzetközi szakkonferenciáján Egyes európai országok antiterrorista intézkedései címő elıadásával. A konferencia tanulmánykötete 1999-ben jelent meg április 8-9. között a Rendırtiszti Fıiskola képviseletében a XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekció szakkriminológia alszekció különdíjasa volt pályamővével ( Európai terrorizmus a XXI. század küszöbén ). Több tanulmánya jelent meg a Belügyi Szemle folyóiratban. A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának szakemberek és kezdı kutatók számára kiírt évi pályázatán az Európai Rendırségi Hivatalról készített pályamővet, majd a Belügyi Szemle évi novemberi számában meghirdetett kriminológiai pályázatán III. helyezést ért el, belügyminiszteri dicséretet és jutalmat kiérdemelve ( A nemzetközi terrorizmus kihívásai ). A Honvédelmi Minisztérium HVK hadmőveleti és kiképzési csoportfınöke által évben meghirdetett A Magyar Honvédség lehetséges feladatai a terrorizmus elleni harcban címő pályázatra készített tanulmányával II. helyezést ért el. Észak-Írország: A terror és párbeszéd történelmi útja a harmadik évezred hajnalán Az elıadás történeti fejlıdésében mutatja be azokat az évszázados okokat és töréspontokat, amelyek nem kis szerepet játszottak a közel 40 évig tartó észak-ír terror kialakulásában és formálódásában. Munkámban bemutatom a szemben álló katolikus és protestáns felek politikai tömörüléseit és ezek szerepét a viták erıszakos vagy békés kezelésében. A tanulmány külön figyelmet szentel az Ír Köztársasági Hadsereg Ideiglenes Szárnya kialakulásának, szervezetének, politikai szerepének bemutatására. Ismerteti azokat a törvényeket és intézkedéseket, melyekkel a brit kormányzat felvette a harcot a terror ellen. Elemzi a tárgyalásos rendezés politikatörténeti elızményeit, majd a nagypénteki egyezmény aláírása után kialakult helyzetet. Végül rávilágítok mindazokra a társadalmi ellentétekre, melyek mindmáig megkerülhetetlenül jelen vannak az észak-ír társadalomban.

5 Csiba Kitti Kíra A Kodolányi János Fıiskola hallgatója ben született, középiskolai tanulmányait Érden végezte, ezt követıen a Kodolányi János Fıiskola Nemzetközi kapcsolatok szakán 2009-ben szerzett diplomát. Fıiskolai évei alatt egy-egy szemesztert az ausztriai Fürstenfeldben, valamint Erasmus-ösztöndíjjal Krakkóban töltött. Tanulmányai során három alkalommal intézményi TDK-konferencián, valamint kétszer az OTDK-n is részt vett. Szakdolgozatát a Nıemancipáció Magyarországon és Lengyelországban ( ) címmel írta. Szabadegyetemek hallgatója, konferenciák résztvevıje, valamint 2008/2009-es tanévben az Országgyőlés által kiírt Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban pályázója volt ban felvételt nyert a Kodolányi János Fıiskola Gazdálkodási és menedzsment szakjára. Elsı publikációja 2009 tavaszán a Egyén és nemzet Európa történelmében címő kötetében jelent meg Nıemancipáció a középfokú oktatás terén 1867 és 1918 között Magyarországon címmel. Küzdelem a nık választójogáért Magyarországon és a lengyel területeken ( ) A 19. század második feléig élt az a nézet mind Magyarországon, mind a szétszakított lengyel területeken, miszerint a nı legfıbb feladata a háztartás vezetése és a gyermekek nevelése. A korszakban meginduló mozgalmak céljukként tőzték ki a nık magasabb fokú iskoláztatásának elérését. Az emancipációs törekvések hatására pedig különféle nıegyletek alakultak. Tanulmányomban igyekszem az olvasó elé hiteles képet tárni arról, milyen lépcsıfokokat is jártak végig a nık az adott korszakban a választójog megszerzéséig. Írásomban feltárul e küzdelem néhány hasonlósága és különbsége a lengyel és a magyar területeken például azonos érvekkel próbálták a nıket kiszorítani e jog gyakorlásából; illetve egyik helyen sem sikerült megegyezniük a törvényhozóknak abban, hogy mikor vezessék be az általános választójogot, s melyik társadalmi rétegre terjedjen ki. Korabeli dokumentumokból idézett vélemények segítségével betekintést adok arról, hogy akkortájt a nıknek milyen akadályokat kellett leküzdeniük az emancipáció eléréséhez. Érdemes megemlíteni, hogy ha a XX. század elején nem valósul meg elırelépés az oktatás, illetve a választójog kiterjesztése terén, a mai nık még mindig gyámság alatt állnának szabad akaratuktól megfosztva és a férfiaknak kiszolgáltatottan. Ez az állítás megdöbbentı, hiszen számunkra ma már természetes az, hogy egy európai nı a férfiakkal teljesen egyenrangúan egyetemeken folytathatja tanulmányait, vagy választójoggal rendelkezik és választható is.

6 Hetei Dávid A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója ban született, középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte, ezt követıen a Kodolányi János Fıiskola nemzetközi kapcsolatok szakán 2006-ban szerzett diplomát ben felvételt nyert a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakának Msc. képzésére, melyen másodéves hallgatóként záróvizsga elıtt áll. Szakdolgozatának témája A magyar kül- és katonapolitika szerepvállalása a vietnami konfliktus megoldásában. A székesfehérvári Kodolányi János Fıiskola szervezésében megrendezett számos tudományos konferencián részt vett, ilyenek többek között a Közép-Európa: Transzfer és dialógus (A tudás és a kultúra lefordítása a társadalom, a politika és a gazdaság mőködésének nyelvére) elnevezéső nemzetközi tudományos konferencia, valamint a 2004-ben megrendezett Béketeremtés Békefenntartás címő nemzetközi szimpózium is. A magyar kül- és katonapolitika szerepvállalása a vietnami konfliktus megoldásában Elıadásom a vietnami háborút lezáró fegyverszüneti egyezmény által létrehozott Nemzetközi Ellenırzı és Felügyelı Bizottságban részt vállaló magyar kontingensek tevékenységével, valamint a magyar külpolitikai háttér elemzésével foglalkozik. Ennek a helyzetnek a megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy röviden megvilágítsuk a fent említett békeszerzıdést és az általa rendezett vietnami-amerikai háborút. A XX. századi magyar külpolitika egyik kiemelkedı fontosságú eleme a Magyar Néphadsereg részvétele a konfliktust követı békefenntartásban. Ennek az eseménynek a vizsgálata során a következı kérdésekre adok választ, amelynek eredményeként átfogó képet kaphatunk a vietnami magyar részvételrıl és annak jelentıségérıl: A kiküldetés politikai háttere: miért pont Magyarország kapott felkérést a vietnami konfliktus kezelésére, a döntésnek voltak-e politikai, külpolitikai elızményei? Milyen alakulatok, milyen céllal, milyen létszámmal, milyen fegyverzettel, hány turnusban, hol vettek részt a békemisszióban? Milyen feladatokat láttak el, milyen nehézségek és problémák adódtak? Milyen volt a kint szolgáló katonák viszonya a már említett bizottságban részt vevı többi ország békefenntartóival, a helyiekkel és az amerikaiakkal? Tartották-e a kapcsolatot és hogyan a magyar illetve a szovjet politikai és katonai vezetéssel? Voltak-e diplomáciai és katonai konfliktusok? Milyen jellegő volt a vietnami részvétel kommunikációja? Voltak-e veszteségek, mennyibe került ez a katonai misszió és mindezt ki finanszírozta? Bízom benne, hogy tanulmányom segítségével, e kérdések megválaszolása révén, nagyobb rálátás nyílik a magyar kül- és katonapolitika szerepvállalására a vietnami konfliktus megoldásában, ezzel pedig a korszak diplomáciájának egy újabb szegmensérıl kaphatunk behatóbb képet.

7 Hettyey András A budapesti Andrássy Gyula Német Nyelvő Egyetem doktorandusz hallgatója, az egyetem tudományos munkatársa ban született Budapesten, középiskolai tanulmányait a pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végezte, ezt követıen a az ELTE történelem-német szakán, valamint az Andrássy Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán szerzett diplomát szeptembere óta az Andrássy Egyetem doktori programjának a hallgatója, állami ösztöndíjas. Fı kutatási témája az afrikai országok külpolitikája, ezen belül a kelet-afrikai térség államainak szerepe a szomáliai konfliktusban. Szomáliáról szóló cikkei a politika.hu és a Külügyi Szemle hasábjain jelentek meg. A Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) konfliktuselemzı munkatársa, a Conflict Barometer 2008 afrikai szekciójának egyik szerzıje óta a Kitekintı külpolitikai hírportál helyettes szerkesztıje és Afrika-rovatvezetıje, a Pécsi Tudományegyetem és az Andrássy Egyetem megbízott elıadója. Szomália ellenséges hatalmak erıterében Szomália egyedi helyet foglal el a nemzetközi politika történetében, hiszen példa nélküli, hogy egy ország immáron 20 év óta megszőnjön országként létezni. Szomália kimeríti a nemzetközi szakirodalomban használt failed state (bukott állam) fogalmát: nem képes biztosítani a területén élı emberek számára a kiszámítható életkörülményeket, a rendıri és katonai erık feloszlottak, és hiányzik a politikai kontroll teljes képessége. A külsı szereplık felé Szomália ugyanakkor fenyegetésként jelenik meg, hiszen instabilitásával veszélyezteti a kelet afrikai régió egyébként is törékeny biztonságpolitikai helyzetét. Munkám során az Átmeneti Szövetségi Kormány (Transitional Federal Government TFG) megalapítása (2004) óta eltelt 5 év történéseire koncentrálok. Elıadásom elsı felében röviden áttekintem a Szomálián belüli eseményeket, azóta, hogy 2004 októberében az ENSZ közvetítésével létrejött a sikertelen TFG, mely a regionális hegemón, Etiópia maximális támogatásának ellenére sem tudott hatékony kormánnyá válni akárcsak az idén februárban létrehozott, és mérsékelt iszlamistákból álló TFG 2.0 sem. Elıadásom második felében a környezı országok (és Amerika) szerepét vizsgálom meg a szomáliai konfliktusban. Közismert tény, hogy a térség összes jelentıs országa (Eritrea, Etiópia, Jemen, Kenya, Szudán, Egyiptom, Szaúd Arábia) számos alkalommal és legtöbbször kizárólag saját érdekeit követve avatkozott be a 20 éve tartó szomáliai polgárháborúba, hol az egyik, hol a másik oldalt támogatva. Ennek egyértelmő de korántsem egyedüli megnyilvánulásának tekinthetık azok a fegyverszállítmányok, melyek az 1991 óta érvényben lévı ENSZ embargó ellenére az országba érkeznek. Szomália talpra állását belsı problémái mellett tehát a kelet afrikai államok destruktív szerepvállalása is akadályozza. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Szomáliában addig nem lesz béke, amíg a térség államainak destruktivitását okozó regionális problémák (elsısorban az közötti háborúra visszamenı etióp eritreai szembenállás) meg nem oldódik.

8 Kovács Eszter A Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza ban született Tapolcán, középiskolai tanulmányait Budapesten végezte, a Patrona Hungariae Gimnáziumban. Ezt követıen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán Cseh szakon 2004-ben, Történelem szakon 2005-ben, a Hittudományi Karon 2009-ben szerzett diplomát és 2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskolájának hallgatója volt, május 19-én sikerrel megvédte doktori disszertációját, melynek címe: A cseh jezsuita rendtartomány (Csehország, Morvaország és Szilézia) és Magyarország 1773-ig. A doktori fokozatszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Publikációi eddig tanulmánykötetekben jelentek meg magyar és cseh nyelven, illetve a Magyar Sion és az Egyháztörténeti Szemle folyóiratokban. Munkáihoz külföldi tanulmányútjai során győjtött anyagot Prágában, Brnoban, Olomoucban, Bécsben és Rómában. Jan Tomáš Pešina és Magyarország Jan Tomáš Pešina, prágai kanonok és szendrıi püspök a cseh barokk irodalom és közélet egyik legkiemelkedıbb személyisége. Morvaország történetérıl írott munkái méltán váltották ki a korszak legnagyobb történészeinek (Bohuslav Balbín, Jiří Kruger) elismerését. Munkássága számunkra különösen jelentıs annak magyarországi vonatkozásai miatt. Pešinát Magyarország múltja és jelene egyaránt foglalkoztatta. Mars Moravicus címő munkájában a morvák híres csatáit mutatta be. Az általa összegyőjtött hadi események jelentıs része kapcsolódik Magyarország történetéhez, mint például a Morva Birodalom uralkodóinak csatái, Pogyebrád György és Hunyadi Mátyás háborúja, a törökök ellen vívott küzdelmek, különös tekintettel a mohácsi csatára, ami Csehország sorsát is megváltoztatta. A történelem kutatása mellett Pešina igen érzékeny volt saját korának problémáira is. Aggodalommal töltötte el a Török Birodalom terjeszkedése, és úgy érezte, hogy a török veszély közvetlenül fenyegeti Csehországot, így rendkívül fontos lenne a törököket minél hamarabb megállítani. Nem mindenki gondolkodott így, a cseh szerzık közül sokan Magyarország belügyének tekintették a török veszélyt (v.ö. Daniel Veleslavin híres mondása), vagy a végidık jelének gondolták, ami ellen nem lehet védekezni (Václav Budovec). Pešina Ucalegon Germaniae, Hungaria flamma belli Turcici ardens címő munkájában felhívta a figyelmet a veszedelem valós és aktuális voltára, emellett megoldási javaslatokat is adott. Nemcsak ezzel a könyvvel próbálta ösztönözni a törökök elleni harcokat, hanem személyes ismeretségeit kihasználva számos állami vezetıvel osztotta meg ezzel kapcsolatos félelmeit, köztük magával I. Lipót császárral is, tárgyalásai azonban eredménytelenek maradtak. Nem érte meg a törökellenes Szent Liga létrejöttét, 1680-ban a prágai pestisjárvány idején ı is a halálos kór áldozatává vált.

9 Kovács Melinda A Szegedi Tudományegyetem doktorandusz hallgatója ban született, középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte, ezt követıen a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2004-ben történelem, 2005-ben angol szakon szerzett diplomát ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Modernkor, Új- és Legújabbkor doktori programjára. Doktori disszertációjának témája: Csecsemıhalandóság a két világháború közötti Magyarországon, a demográfiai átmenet területi, foglalkozási és vallási vonatkozásai egy multikulturális társadalomban. A 2008/2009-es tanévben a Közép-Európai Egyetem (CEU) hallgatója, ahol History MA szakon szerzett diplomát. PhD tanulmányai során több nyári egyetem és konferencia résztvevıje, melyek közül kiemelkedik a 2007-ben, a Freie Universität Berlin által, Kockázat és biztonság az európai társdalomban témakörben rendezett nyári egyetem, illetve a 2008-ban a University of Gröningen és az ESTER-Globaleuronet közös szervezésében megrendezésre került Research Design Course. Publikációi jelentek meg az SZTE Documenta Historica, Aetas, Klió és Védını köteteiben. A lakóhely és lakáskörülmények szerepe a csecsemıhalandóság alakulásában a két világháború közötti Budapesten A két világháború közötti idıszak kritikus periódus volt a csecsemıhalandóság csökkenése szempontjából, hiszen a csecsemıhalandóság drasztikusan és néhány kilengéstıl eltekintve folyamatosan csökkent, csaknem a felére. A csecsemıhalandóság vizsgálata önmagán túlmutatva is fontossággal bír, hiszen a biológiai meghatározottságon túl olyan társadalmi, gazdasági, kulturális körülmények függvénye, melyek alkalmassá teszik egy ország modernizációs szintjének mérésére. A KSH győjteményében található statisztikai évkönyvek rendkívüli adatbıségükkel segítenek feltárni a két világháború közötti Budapest társadalmi viszonyait és ezek összefüggéseit a csecsemık túlélési esélyeinek vonatkozásában. Az egyik alapvetı tényezı a csecsemıhalandóság társadalmi meghatározottságának vizsgálatában az újszülöttek lakóhelye és lakáskörülményei. Budapestet megkülönböztette jobb csecsemıhalálozási aránya az ország többi városától és községétıl, azonban Budapesten belül is jelentıs eltérések fedezhetık fel kerületek, lakásnagyság, társadalmi rétegek, felekezeti csoportok és az apa foglalkozása szerint. Jelen dolgozat a budapesti lakásviszonyok jellemzıit vizsgálja a szobaszám, lakás-elhelyezkedés, lakás-felszereltség, közmővekkel való ellátottság tekintetében és a laksőrőség kerületek szerinti alakulását az egyes társadalmi és vallási csoportokban. A fenti modernizációs indikátorok kerületspecifikus elemzése kimutatta, hogy az I., II., IV. és V. kerületekben találhatók a legjobb lakáskörülmények, melyek megfeleltethetık ezen kerületek alacsonyabb csecsemıhalandósági arányainak, míg a III., VI. és X. kerület rosszabb adottságú munkáslakásaiban többszörös volt a csecsemıhalandóság. Társadalmi csoportok tekintetében a haladó értékeket képviselı polgárság jobban felszerelt otthonaiban kevesebb csecsemı halt meg egy éves kora elıtt, mint a munkások zsúfolt, kismérető lakásaiban.

10 Lénár Andor Az Eötvös Loránd Tudományegytem doktorandusz hallgatója ban született, középiskolai tanulmányait a hatvani Bajza József Gimnáziumban végezte, ezt követıen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán tanult teológiát, ahol 2004-ben abszolvált tıl a budapesti Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium tanára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem, valamint német szakon 2005-ben szerzett diplomát ban felvételt nyert az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának Új- és Jelenkori Magyar Történeti programjára. Doktori disszertációjának témája: A Váci Egyházmegye Hanauer Á. István püspöksége ( ) alatt. A Váci Egyházmegye Történeti Bizottságának tagja 2007-tıl, az Érdekvédelem, érdekképviselet Magyarországon és az Európai Unióban ig OTKA-pályázat résztvevı kutatója 2008-tól. Publikációi jelentek meg mindkét témában különbözı tanulmánykötetekben. Egyházszervezet és egyházkormányzat a váci egyházmegyében Hanauer Á. István püspöksége ( ) alatt Az esztergomi érseki tartomány részét képezı Váci Egyházmegye a két világháború között lakosainak és katolikus híveinek számát tekintve Magyarország legnagyobb egyházmegyéjének számított. A Szent István által megszervezett és a korszakban hat vármegye területére kiterjedı püspökség határai az alapításától 1993-ig csak csekély mértékben változtak. A Váci Egyházmegye a történelmi Magyarország harminc püspöksége közül azon kevesek közé tartozott, melyek területét a trianoni határmódosítások sem érintették. A Tanácsköztársaság utolsó napjaiban viszontagságos körülmények között váci püspökké kinevezett Hanauer Árpád István így nem kényszerült arra, hogy egyházmegyéje szervezeti struktúráját mélyrehatóan átalakítsa. A püspökség területén a 19. század második felétıl meginduló, a városiasodással és a Budapest környéki települések lakosságának robbanásszerő növekedésével összefüggı demográfiai változások, valamint az alföldi tanyavilág lelkipásztori elhanyagoltsága azonban arra késztették, hogy már fıpásztori tevékenységének kezdetén, az 1921-ben összehívott egyházmegyei zsinaton egyházszervezeti módosításokat hajtson végre. A török megszállást követı reorganizáció során felállított, kanonoki stallumokkal egybekötött három fıesperesség mellé két új fıesperességet szervezett, melyek elöljáróit a lelkipásztorkodó papság soraiból nevezte ki. A Váci Püspökség két világháború közötti egyházszervezetének keretei (öt fıesperesség és huszonöt esperesség) a zsinati döntések következtében így már a húszas évek elején kialakultak és a korszakban csak csekély mértékben változtak. Az egyházszervezetben bekövetkezı változások ezt követıen elsısorban a lelkipásztori szükség diktálta Budapest környéki és alföldi plébániaalapításokhoz kötıdtek. A katolikus egyházmegyében az egyházkormányzat feje a püspökség területén teljes joghatósággal bíró, mind anyagiakban, mind lelkiekben a legfıbb törvényhozói, bírói és fegyelmi hatalommal rendelkezı megyéspüspök. A püspöki hatalom jellegébıl fakadóan a fıpásztor személyisége alapvetıen meghatározza az egyházmegye kormányzásának módját. Az ötven évesen a Váci Egyházmegye élére kerülı, egyébként befelé forduló személyiség hírében álló Hanauer Á. István rendkívül dinamikus, fáradhatatlan fıpásztornak bizonyult. Egyházkormányzati döntéseit alapvetıen a lelkipásztori szempontok határozták meg. Ebbıl az aspektusból is jelentısek az általa szervezett egyházmegyei zsinatok 1921-ben és 1930-ban, melyek az 1918-ban megjelent Codex Juris Canonici alapján a püspökség sajátos viszonyaira adaptálva határozták meg az egyházkormányzat szerveinek mőködését és alapelveit. Hanauer rendkívül fontosnak tartotta, hogy a papsággal és lehetıség szerint a hívekkel is személyes kapcsolatot teremtsen. Püspöksége alatt a tavaszi és ıszi bérma-utak során négyszer látogatta végig egyházmegyéje plébániáit. Kiemelt jelentıséget tulajdonított az esperesi kerületek mőködésének, amelyrıl évente kétszer írásbeli beszámolót kért. Az egyházmegye kormányzásában a fıpásztor munkáját a püspöki kúria (egyházmegyei hatóság) segítette, melynek személyi összetételét és feladatkörét a kánonjog alapján az egyházmegyei zsinatok határozták meg. Az egyházkormányzati döntések végrehajtói a fıesperesek, esperesek és plébánosok. A fıpásztor mellett elvileg tanácsadó szervként mőködött a váci székeskáptalan, melynek tagjai az egyházi és közéletben is komoly befolyással bírtak. Hanauer István egyházszervezı tevékenységének mérlege 81 templom és több tucat plébánia. Püspökségének idıszaka így joggal tartozik az egyházmegye huszadik századi történetének legszebb fejezetei közé.

11 Lengyelné Waktor Andrea Az Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusz hallgatója ban az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumában érettségizett, a magyar irodalom OKTV negyedik helyezettjeként nyert felvételt az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol magyar és történelem szakos tanári diplomát szerezett. Az 1992/93-as tanévben a téli szemesztert ösztöndíjasként Bécsben töltötte, ahol mővelıdéstörténet elıadásokat hallgatott. Történelem szakos diplomamunkáját a Ballagi-család három tagja: Mór, Aladár és Géza levelezése alapján írta. Ekkor fordult figyelme a dualizmus-kor tudományos életének mővelıdés- és társadalomtörténeti vizsgálata felé ben felvételt nyert az ELTE BTK Mővelıdéstörténeti Tanszék doktori iskolájába, ahol 1998-ban abszolutóriumot szerzett, 2000-ben pedig szigorlatot tett. Idıközben négy gyermeke született, így a disszertáció megírására átmenetileg nem nyílt módja. A tanszék által szervezett konferenciákon való részvétellel, részeredmények publikálásával azonban néhány témát sikerült tudományos igényességgel feldolgoznia. A doktori eljárás megismétlésével lehetısége nyílott a munka befejezésére. Jelenleg legkisebb gyermekével GYES-en lévén disszertációja végleges formába öntésén dolgozik. A Magyar Tudományos Akadémia tagajánlási és tagválasztási rendszere és sajátosságai ( ) A Magyar Tudományos Akadémia megalapítását kimondó 1825/27-es XI. tc. születésekor a késıbbi, polgári értelemben vett tudományosság, tudományos élet nem létezett még Magyarországon. A megalapítástól 1905-ig eltelt idıszakban viszont jól nyomon követhetı a modern tudományfelfogás, tudós attitőd kialakulása, melynek egyik összetevıje az akadémikus-választás módjának vizsgálata. Jól szemléltethetı a tudományosság és az MTA presztízsének kialakulása, változása az ajánlások és alapszabályok alapján. A megalakulás után a 26 tagú bizottság által választott igazgatótanács elsı ülésén került sor a tagok kinevezésére 1831-ben. A 42 rendes tagsági helybıl csak 23-at töltöttek be, a hat osztály létszáma aránytalanul oszlott meg ( fı), ennek fıképp a természettudományok látták kárát. A tagok nagy részét társadalomtudósok, polihisztorok alkották. Az 1833-as alapszabály szerint valamely tag írásos ajánlása szükséges a választáshoz, ez 8 napig kifüggesztve olvasható, majd titkos szavazással döntenek felıle és 1883 között az egyéni tagajánlást az osztályajánlás váltja fel, elıször egyszerő szótöbbség, majd kétharmados többség az ajánlás feltétele. Minden esetben a végsı szót az akadémiai nagygyőlés mondta ki. A bejáratott rendszert az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményei, a megtorlás és az önkényuralmi idıszak felborította, megállította a tudós testület fejlıdését. Miután nem voltak, nem lehettek választások, az 1858-as újrainduláskor a korábbi akadémikusok fele meghalt vagy emigrációba kényszerült, így egyszerre 74 rendes, tiszteleti és levelezı tagot választottak. Ez szinte új idıszámításhoz vezetett, hiszen egy új generáció került be szinte robbanásszerően az intézmény keretei közé. Az 1883-as reform visszahozta az egyéni, írásos ajánlás rendszerét, ezt 1891-ben az osztályok által megválasztott bizottságok javaslatát megszavazó osztályajánlásokkal egészítették ki. Ez a rend volt érvényes 1905-ig. A rendszer egyre bonyolultabb lett, nyilván az igazságosságra, demokratikusságra törekvés szándéka mozgatta a változásokat, de így egyre nehézkesebbé. áttekinthetetlenebbé is vált. Az egyéni érdekek, a klikkek mőködése jól vizsgálható a korabeli levelek, naplók alapján, a hírlapi cikkek is bıséggel tárgyalták az akadémiai választások anomáliáit. Vannak széles körben ismert esetek, amikor a be nem kerülés nagy botrányt kavart, például Kossuth Lajos, Vajda János vagy Bacher Vilmos esetében. A tudósok nagy része 1-2 próbálkozás után akadémiai tag lett, vagy 1-2 kudarc után nem ajánlották többet. De mi a különbség a hétszer ajánlott, be nem jutott Felméry Lajos és a hetedszerre bekerült Márki Sándor között? Az óriási különbségek okaira adhat választ a korabeli viszonyok elemzése.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata II. évfolyam 2. szám 2009/2. No. 4 5. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata TANÁCSADÓ

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS

NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS NAGY-VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI- VEZETÉSI KÉRDÉSEI DOKTORI (PHD)-ÉRTEKEZÉS TUDOMÁNYOS TÉMAVEZETİ: Prof. Dr. BOLGÁR JUDIT egyetemi tanár Budapest, 2010. 1

Részletesebben

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula

A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben. Doktori (PhD-) értekezés. Szerzı: Fodor Gyula A humánerıforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben Doktori (PhD-) értekezés Szerzı: Fodor Gyula Témavezetı: Prof. Dr. Süli-Zakar István Debreceni Egyetem Természettudományi Doktori

Részletesebben

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén.

NİK A RENDÉSZETBEN. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Hadtudományi Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés. Készítette: Sárközi Irén. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola NİK A RENDÉSZETBEN Doktori (PhD) értekezés Készítette: Sárközi Irén Témavezetı: Dr. Gyekiczkyné Dr. Kormos Zsuzsanna Budapest, 2008 2 Tartalom

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gazdasági és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Nyíregyháza, 2011 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ HELYETT... 5 TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Hatvan éves a NATO Középpontban a nemzetbiztonság A megfigyelés és az információgyőjtés múltja, jelene és jövıje A non-profit

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2008. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI III. Társadalomtudományok Budapest 2009 A Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján

Részletesebben

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA

A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK KIADVÁNYA A TARTALOMBÓL Társadalmi problémák biztonsági kockázatok Érdekek érdekellentétek: a török külpolitika neuralgikus pontjai Káosz, vagy rend?

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS. Bilanics Ágnes

DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS. Bilanics Ágnes DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS Bilanics Ágnes Debrecen 2008 1 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSI ÉS MUNKATUDOMÁNYI TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...8 Kronológia...

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

A Doktori Iskola képzési terve

A Doktori Iskola képzési terve A Doktori Iskola képzési terve A Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán BA szintő és MA szintő tanárképzés, valamint diszciplináris képzés folyik. A diszciplináris képzésben három szakirány

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

NAGY ALADÁR professzor

NAGY ALADÁR professzor Jubileumi tanulmánykötet NAGY ALADÁR professzor 70. születésnapjára Miskolc 2011. TANULMÁNYOK NAGY ALADÁR TISZTELETÉRE A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK JUBILEUMI TANULMÁNYKÖTETE Szerkesztette:

Részletesebben

Nagy Zita A PLAYBOY JELENSÉG KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEI

Nagy Zita A PLAYBOY JELENSÉG KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEI Nagy Zita A PLAYBOY JELENSÉG KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNETI ÖSSZEFÜGGÉSEI Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet Témavezetı: Dr. Angelusz Róbert Copyright Nagy Zita, minden

Részletesebben

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében

A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében A katolikus egyház elleni propaganda 1950-ben, a katolikus egyház és az állam közti megegyezés aláírásáig, a korabeli sajtó tükrében Készítette: Gyóni Eszter I. A kommunizmus és a vallásos világszemlélet

Részletesebben

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Ványi Éva A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között A kormányzati karrierút vizsgálata Politikatudományi Intézet Témavezetı: Ilonszki Gabriella, az MTA doktora Ványi Éva Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére

A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni fellépés terén, különös tekintettel a Balkán biztonsági helyzetére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Németh József r. alezredes A Rendırség feladatai az illegális migráció és a nemzetközi terrorizmus elleni

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HATÉKONY BELSİ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI A TRADICIONÁLIS MAGYAR EGYETEMEKEN DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KECZER

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN,

AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, AZ ESÉLYEGYENLİSÉGRİL ÁLTALÁBAN, ESÉLYEGYENLİSÉGI PRIORITÁSOK - Tanulmány - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. október 31. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 BEVEZETÉS... 2 AZ ESÉLYEGYENLİSÉG ÉS

Részletesebben