A Soá Magyarországon 1941-ben *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Soá Magyarországon 1941-ben *"

Átírás

1 Majsai Tamás A Soá Magyarországon 1941-ben * (Vázlat) Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! A Soá Magyarországon 1941-ben címmel bejelentett előadásom vállalásakor abban reménykedtem, hogy sikerül felvennem az 1941-es kőrösmezei deportálással kapcsolatos kutatásaim elejtett fonalát: át tudom rágni magamat a rendszerváltás után hozzáférhetővé vált források körében egybegyűjtött dokumentumaimon, és az eddigieknél árnyaltabb vázlatban lesz módom bemutatnia a vészkorszak 1944-et megelőző legjelentősebb zsidóellenes atrocitásának eseményeit. Nem sikerült. Eredménytelenségemet az Örökkévaló és az Önök ítéletére bízom. Hogy végül mégsem mondtam le az előadást, annak két oka van. Először is a dignitas, amelyet keresztény teológusként érzek azok irányában, akik ma is csontjaikba rekesztett, lelkükbe égetett fájdalomként viselik azoknak a történéseknek az emlékét, amelyek a gond és a gyász jegyében létrejött, pneumatikus dimenziójú jelen konferenciát is ihlették. Érzelmeim, gondolataim kifejezéseként, különösen papi emberként, nem tudnék hitelesebb forráshoz nyúlni a Szentírásnál. Engedtessék meg nekem, hogy felolvassam a zsidó fájdalom, a keresztény bűnbánat és a sebek gyógyulásáról szóló eschatológiai ígéret néhány igéjét: Jaj! de sűrű felhőt borított haragjában az Úr Sionnak leányára! szólnak a Jeremiás panaszai, az égből a földre veté Izráel ékességét, és nem emlékezett meg * A holokauszt Magyarországon 60 év után európai perspektívában című nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szövegének szerkesztett változata. (A szümposzion szervezője: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány. Időpont: Budapest, április Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia.) 83

2 lábainak zsámolyáról az ő haragja napján. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákóbnak minden hajlékát, letörte haragjában Júda leányának erősségeit, a földre terítette; megfertőzteté az országot és fejedelmeit. [...] Olyan volt az Úr, mint valami ellenség; elnyelte Izráelt, elnyelte minden palotáját, elrontá erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját. És eltapodta sátorát, mint valami kertet, lerombolta gyülekezése helyét; elfeledtete az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megútált haragja hevében királyt és papot. 1 A de profundis áradó szavakat pedig kövessék Nehémiás bűnbánatra intő és reményt adó sorai: És bocsátok reá döghalált és vért utczáira, és sebesültek hullanak el benne fegyver miatt, mely reá jő mindenfelől; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És ne legyen többé Izráel házának szúró tövise és fájdalomszerző tüskéje mindazok között, kik körülöttök vannak, kik őket megvetik, és tudják meg, hogy én vagyok az Úr. Így szól az Úr Isten: Mikor egybegyűjtöm Izráel házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtok a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjökön, melyet adtam Jákóbnak, az én szolgámnak. És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek s szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal, mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, kik őket megvetik vala ő körülöttök, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenök. 2 Előadói bátorságom másik motívuma az a már-már csökönyös meggyőződésem volt, hogy az első magyarországi deportálás és az 1944-es nagy embervadászat évfordulói szubsztanciális összefüggésben állnak egymással, amire, már csak e szempontnak az igen gyenge hangon való képviseletére tekintettel is, minden komolyabb figyelmet érdemlő alkalommal elemi kötelességünk emlékeztetni. (A Holocaust Emléknap időpontjáról zajló viták során néhányakkal együtt magam is próbáltam érvelni amellett, hogy a Soá magyarországi emléknapját az 1941-es deportálás eseményeihez igazodva lenne indokolt kijelölni. Felvetésünk nem talált kellő megértésre, sőt a fejlemények önös menete még az árnyalatok megvitatásának sem kedvezett.) Végül, de még mindig a bevezetőnél maradva, a közvetlenül személyes élmények szintjén legyen szabad szólnom arról, hogy a Soá-val kapcsolatos érdeklődésem kialakulásában az antifasiszta eszmeiség jegyében történő szocializációm és a theológiai problémák lelkészhallgatóként történő észlelése mellett revelatív szerepe volt annak, hogy pontosan két évtizeddel ezelőtt a Ráday Levéltárban a református egyháznak a zsidósághoz való viszonyát tükröző, vészkorszak alatti dokumentumo- 1 Jeremiás siralmai 2:1, Ezékiel 28,

3 kat kutatva merőben véletlenül rábukkantam az 1941-es deportálással kapcsolatos iratok kutatástörténetileg mindmáig pillérértékű kötegére. 3 Az első magyarországi deportálás Randolph L. Braham szavaival élve: a Holocaust magyarországi prelúdiumának 4 eseményeivel való megismerkedésem exisztenciális sokkja azóta is meghatározó élménye életemnek. Ez motiválta többek között annak a tavaly őszi zarándokútnak a gondolatát is, amelyet novemberben tettem barátaimmal Kamenyec-Podolszkijba, ahová azért utaztunk el, hogy az 1941-es retorikát felidézően váratlanul fellobbant embergyűlölő galíciánerezésre és leírni is nehéz: éppen egy lelkészi személy által beemelve a közbeszédbe 5 a Lélek üze- 3 Felfedezésemről az első híradást (a 80-as évek politikailag-ideológiailag is érdekes eseteként) az Új Ember című katolikus hetilap publikálta: Deportálás Új Ember, (41.) 1985/4. (= január 27.) 2. 4 Braham, Randolph L.: The Kamenets Podolsk and Délvidék Massacres: Prelude to the Holocaust in Hungary. (Yad Yashem Studies, vol. IX.) Jerusalem, Az írás teljes szövege: KERESZTYÉN MAGYAR ÁLLAM! Így szólíthatjuk meg tíz évszázad megannyi mártíriumának aranyfedezete alapján ezer éves hazánkat. Az erdélyi síkon a dicsőség soha nem múló egébe tűnő ifjú és szabad Petőfi Sándor szavaival tekintünk végig a múltnak tengerén, hol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát: Nagy tetteidet bajnok nemzetem. /Európa színpadán mi is játszottunk, / S a mienk nem volt a legkisebb szerep. / Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, / Mint villámot éjjel a gyerek. Németh László pedig az egész Közép-Kelet-Európára kiterjedő magyar nemzeti küldetésről ír, mely minőségi egységbe szervezi ezeket a népeket, s mely küldetés nélkül a magyar nép élete fokozatosan sorvadásnak indul. Keresztyén magyar állam! Micsoda szervező erő jelent meg benned és általad a Kárpátok koszorújában és azon túl is sugározva a krisztusi etika kis és nagy közösségét, társadalmat, népeket, nemzeteket szép és ékes rendbe állító diadalát. De Jézus Krisztus mondja: Az én országom nem e világból való. Itt érthetjük meg minden magyar szenvedés igazi okát és értelmét. Harcunk a magyar pokollal van írja Ady Endre. Ahol megjelenik Isten világot lebíró és éltető Lelkének világossága, ott elviselhetetlenül hisztérikus, majd hidegvérűen kiszámított és alantas alpári lesz a negatív lélek, az ördög. Így jelent meg a pusztító hisztérikus indulat képviseletében tatár, török és nem utolsósorban orosz: rombolni az ázsiai tér és időfeletti lelki alkat krisztusi tér és idő szerint megélt csodáit. S így jelent meg a hidegvérű alantas indulat képviseletében fél évezreden át a Habsburg, Európa, mi több, a világ összességében legtehetségtelenebb és legkorlátoltabb uralkodócsaládja. De még ezt is kivédte volna a keresztyén magyar állam, ha nem jön a kiegyezéses önfeladás következtében a galíciai jöttmentek hada, kik megtestesült óemberként rágták és rágják szét a romjaiban, a hősök csontjain mégis, csak azért is, mindig, újra meg újra feltámadásra képes hont. Ha már az ő ószövetségi Sionuk elveszett bűneik, Isten elleni lázadozásaik miatt, hát vesszen az újszövetségi életrend legígéretesebb magaslata: a magyar Sion is. Szintén Ady írja a magyar Sionról: Ennyi zavar, vágy, indulat, zsidó nem tombolt soha semmiféle népben Miután pedig nem lehet minden palesztint kifüstölni nácikat is nemegyszer megszégyenítő fasiszta módszerekkel a Jordán partja mellől, hát jönnek megint a Duna partjára, hol internacionalistán, hol nemzetieskedve, hol kozmopolitán még egyet rúgni a magyarba, hiszen kedvet kaptak hozzá. Ők hisztérikusak a megszólítástól is: KERESZTYÉN MAGYAR ÁLLAM. Azt mondják: kirekesztő. Minden augusztus 20-án megszólal a hamis tétel magyart kisemmiző rikácsolásukban: Szent István befogadó magyar állama. Németh László minderről azt mondja, hogy szeretnénk mi ma olyan tiszta helyzetet, mint Szent István többnyelvű államában volt, ahol a hazafiság leple alatt a többségbe nem hazudhatta át magát a kisebbségi. 85

4 netével válaszolva emlékcserjét hozzunk 6 az augusztus i tömeggyilkosság borzalmának helyszínéről, a városnak a Magyarországról deportált úgynevezett galíciánerek hullahegyeit is fedő emlékparkjából. 7 Soha nem felejthető emlékem marad, ahogy sápadt és didergő lélekkel tégelybe emeltük a cserjezsengét, amelyhez kiegészítően magamhoz vettem még néhány kődarabot is, amelyek közül egyet a mai alkalommal a zsidó rítus I. Sámuel 25,29-ben gyökerező spiritualitása jegyében 8 most ide is helyezek a pulpitusra. Miért kell beszélnünk Kamenyec-Podolszkij-ról, illetve 1941-ről A holokauszt Magyarországon 60 év után európai perspektívában című tanácskozáson? Hát halld meg magyar az ezredik keresztyén magyar állami év ezer év ősi jussán és jogfolytonosságán alapuló, egyetlen életre vezető üzenetét: REKESZD KI ŐKET! MERT HA TE NEM TESZED MEG, ŐK TESZIK MEG VELED! Erre figyelmeztet minket ezer év kínja, megrabolt és ezerszer is kifosztott hazánk ama magasban mégis meglévő öröksége és nem utolsósorban Ramallah kődobáló fiai. Ifj. Hegedűs Loránt MIÉP alelnök In: Ébresztő (A MIÉP Budapest, XVI. kerületi fiókszervezetének a lapja), (3.) 2001/3. 6 Szomorúsággal és súlyos aggodalommal tölt el bennünket az a tény, hogy annyi gyalázat és gyász után hazánkban, a Magyar Köztársaságban ma is helye van a gyűlölködésnek, kirekesztésnek, rasszizmusnak és antiszemitizmusnak. Különösen is szégyenletesnek tartjuk, ha keresztények, egyházi emberek, vezető politikusok és más véleményformáló személyek gerjesztik ezeket a bűnös indulatokat, gyűlölködést ébresztő beszédükkel elítélendő módon bátorítva hasonló magatartásra másokat. Az is elfogadhatatlan, ha nem lépünk fel hathatósan, ki-ki a maga eszközeivel, a szégyenteljes törekvésekkel szemben. Bűnbánatra és megtérésre intjük a gonosz szavai által a zsidó Jézust és testvéreit megtagadó ifjú Hegedűs Lóránt lelkészt. Elvárjuk, hogy a kirekesztés és gyűlölködés ellen az egyházak vezetői, a legmagasabb közjogi méltóságok és a pártok képviselői határozottan állást foglaljanak. Saját véleményünk és érzelmeink kifejezésére folyó hó 21-én, pénteken órakor a Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest, VIII. kerület, Dankó u. 11. szám alatti) udvarán egy fát ültetünk, és emléktáblát állítunk galíciai és más diaszpórákból hozzánk érkezett, köztünk élt, majd innen elhurcolt, sokféleképpen meggyalázott és elpusztított embertársaink emlékére. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel várunk. Budapest, november 12. Iványi Tibor a (fenntartó egyház) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke Majsai Tamás a Wesley János Lelkészképző Főiskola Teológus és Lelkész Szak vezetője Bánlaky Pál a WJLF Általános Szociális Munkás Szak vezetője Barna István a WJLF főtitkára Ónodi István a WJLF gazdasági igazgatója Iványi Gábor a WJLF főigazgatója In: Magyar Hírlap, november A városrészben egyébként a következő évek során összesen mintegy gyilkoltak meg, elsősorban zsidókat, de helybelieket, oroszokat, ukrán partizánokat, kommunistákat, és a náci rendszer más ellenfeleit is. 8 És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön: az én uramnak lelke az élőknek csomójába leend bekötve az Úrnál a te Istenednél; ellenségeidnek lelkét pedig a parittyának öbléből fogja elhajítani. 86

5 1. Zsidó-keresztény kapcsolattörténeti, theológiatörténeti kiindulópontjaim felől közelítve az antiszemitizmus és a Soá kérdéseihez minden fontos más irányba mutató érv árnyékában sem látom feladhatónak az úgynevezett esszencialista vagy intencionalista historiográfiai koncepció bizonyos szemléleti elemeinek hermeneutikai komolyan vételét. Szeretnék azonban egyértelmű lenni: nem képviselem azt, mintha a zsidó nép elleni agressziók történelme (és így a Soá is) bizonyos előre adott transzhistóriai szubsztrátumban alapozódna meg, esetleg a szubjektumok láncolatának már-már az örökletes bűn elmélete szerint kontinuálódó és egyszersmind az akkumulálódás irányába is mutató teleologicitás eredményeként implementálódott volna, de vallom azt, hogy a vallási-theológiai alapú antiszemitizmus a mindenkor változó kontextus ellenére, illetve a mindenkori konkrét körülményektől többé-kevésbé jól elkülöníthetően önálló tolófaktorként volt jelen a történelmi zsidóellenesség post christum natum excesszusaiban. Rövid utalásként hadd emlékeztessek csak azokra a forrásszinten közvetlenül dokumentálható esetekre, amikor keresztény emberek azért váltak a Soá idején a jóra való restség áldozataivá zsidó felebarátaik megsegítésében, mert úgy érezték, attól féltek, pontosabban ilyen érzés legitimálta a már akkor is nyilvánvalóan rossz, és később pedig visszavonhatatlanul is bűnnek minősülő döntésüket, hogy zsidó-diakóniájukkal a Mindenható zsidókat büntető magasabb rendű szándéka ellen vétenének Az 1941-es kőrösmezei deportálás alkalmával, amelyről fenntartás nélkül kijelenthető, hogy a Soá magyarországi drámájának minden jellemző vonását magán viselte, mintegy zsidó származású testvérünket toloncolták ki az országból. Mégpedig egy olyan pillanatban, amikor hetek teltek csak el azt követően, hogy a náci hadigépezet megszállta a keleti lengyel-ukrán-orosz területeket. Az adott kronológiai körülmény azért is roppant fontos, mert ha valamikor, úgy éppen ebben az időszakban égett a legmagasabb lángon az a remény, hogy Németország az elfoglalt keleti területeken hamarosan egy olyan új paradicsom alapjait veti meg, amelynek a legfontosabb előfeltételét e régiónak a nem kívánatos zsidó elemtől való megszabadítása képezi. (Az ún. Einsatzgruppék tevékenységével kapcsolatos kutatások is azt igazolják, hogy e halálbrigádoknak a szovjet-orosz területek megtisztítását célzó, és az eufórikus barbarizmus hevületében végbevitt júniusi bevetését többek között éppen ez a reménység motiválta. 10 ) 9 Lásd pl.: Majsai Tamás: Szempontok a Soá 1945 utáni (magyarországi) evangélikus és református egyházi recepciójához. In: Magyar megfontolások a Soáról. Budapest-Pannonhalma: Balassi Kiadó- Magyar Pax Romana Fórum Pannonhalmi Főapátság (Lásd különösen a tanulmánynak az 1947-es seelisbergi konferencia recepciójával kapcsolatos magyar református egyházi részleteit.) 10 Lásd pl.: Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätitgkeit und Lagerberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. (Hrsgg. und eingeleitet von Peter 87

6 3. Kifutnék az időből, ha részletezni kezdeném, hány és hány jele volt annak, hogy a közvélekedés, a közgondolkozás, és mindenekelőtt a politikai és a szellemi élet képviselői a nemzet testét gyötrő bacilusként klasszifikálták az országban élő zsidóságot, és hogy az eltávolításukra (a nemzettestből való kikülönítésükre) irányuló vágyat immár évek óta egyre zajosabban és mind többen kezdték legitim nemzeti programnak tekinteni. Kozma Miklós éppúgy, mint Veres Péter népi író, vagy Maróthy Károly nyilaskeresztes parlamenti képviselő (akit Keresztény Magyar Közéleti Almanach magas elismeréssel illet ellenforradalmi munkásságáért a keresztény és nemzeti alapon álló sajtóban kifejtett tevékenységéért, és nem utolsó sorban a zsidókérdés rendezését állandóan felszínen tartó parlamenti felszólalásaiért és a nemzeti szocialista mozgalom nagytekintélyű harcos orgánumának, a Pesti Újságnak a főszerkesztőjeként laudál 11 ) 1936-ban, 1938-ban, illetve 1939-ben lehetetlennek ítélték ugyan a zsidók nagyobb arányú kitelepítését, de óhajként megfogalmazták ezt, 12 és ez a vágyálom volt az egyik meghatározó stimuláns Kozma Miklós belügyminiszterként hozott idegenrendészeti, majd később pedig kárpátaljai kormányzói biztosi intézkedéseiben is. De említhetném a lengyel zsidók 1939-es, német mintára fontolgatott kitelepítésének ügyét, illetve az idegenrendészet rendszeres zsidóellenes fellépéseit is a 30-as évektől. Az 1941-es eseményeket a Soá magyarországi és egyetemes történelmi menetétől nem elkülönítő, a történteket nem egyszerű üzemi balesetként elkönyvelő felfogásom szerint a kőrösmezői deportálás, illetve az akcióban megfogalmazódó zsidótalanítási indulatok a magyarországi zsidóellenesség nagyon hosszú és mély társadalomtörténeti hagyatékának volt az egyik következménye, ahonnan természetes út vezetett az 1944-es depor- Klein.) ([Reihe:] Publikationen der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, 6.) Edition Hentrich ; Dieter Pohl: Nationalsozialistische Judenverfolgunk in Ostgalizien Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenbeverbrechens. ([Reihe:] Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 50.) München: R. Oldenburg Verlag, 1997[2]. 11 Keresztény Magyar Közéleti Almanach. II. kötet. Közgazdasági enciklopédia. II. csoport Mert hogyan is lehetne megoldani a zsidókérdést, ha már ezt látják a magyarság legnagyobb bajának? Kiirtani nem lehet őket, ez erkölcsi és világpolitikai lehetetlenség. Száműzni szintén nem lehet, mert egyetlen állam sem fogadná be őket, mindegyiknek van belőlük elég. Marad a zárt szám, a numerus clausus [...] az élet egész területén. (Veres Péter: A parasztság és az értelmiségi ifjúság találkozásáról. In: Tovább. A Márciusi Front Lapja. 1938/ ); Egyedül és kizárólag az elkülönítés, a kitelepítés, az Európából való kitelepítés lehet a zsidókérdés végleges megoldása. Addig is azonban, amíg ez bekövetkezik, természetesen gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális teljes elkülönítést követelünk a zsidósággal szemben. Ghettót követelünk a zsidóság számára, jogi ghettót és tényleges ghettót követelünk [...], hogy az asszimilációnak még az árnyéka és az ábrándja is végleg és tökéletesen megszűnjék már ebben az országban. (Részlet Maróthy Károly képviselőházi expozéjából július 1. In: Képviselőházi Napló X. 356.) 88

7 tálás zökkenőmentes lebonyolításához. (Természetesen nem önmagában véve a deportáláshoz, amelynek objektív lehetőségét a makropolitikai kondíciók biztosították, amint 1941-ben is, hanem a deportálás lehetőségének a kihasználásához: az alapvetően lelkes közreműködéshez, illetve a megvalósításnak az érdemi társadalmi ellenvetés totális hiányában gyökerező legitimációjához.) 4. Az 1941-es deportálás és az 1944-es események közötti belső (politikai) összefüggéseknél is kevesebbet beszéltünk eddig talán arról, hogy a zsidók eltávolításánál megfigyelhető motívumok között mennyire meghatározó volt az érzelmi és intellektuális előkészítést eredményező mentális kondicionálás, a gyűlölet tárgyává tett célcsoportot az emberi létezés antitéziseként aposztrofáló közéleti, ideológiai, politikai retorika, 13 és a Soá későbbi fejleményei során de már a legkorábbi fázisban is minduntalan tetten érhető gazdasági motívum, jelesül, hogy az országból történő eltávolításukkal felszabaduló vagyoni pozícióikat az úgynevezett keresztények foglalhassák el. Példaként említhetjük itt Fejes Judit egyik 1941-es témájú tanulmányát, amelyből egyértelműen dokumentálja, hogy a verchovinai hegyvidék településeiről kitelepítendőkről külön is összeállított listán majdnem kizárólag csak olyanok szerepeltek, akik idegenrendészeti szempontból aligha lehettek úgynevezett megbízhatatlan, külhonos elemek, hiszen valamennyien a környék gazdasági elitjéhez tartoztak: gyárosok, iparosok, kereskedők volt A kutatás eddigi adatai is utaltak a kitelepítési akciók 1941 utáni folytatására, az a szempont azonban már nem kap hangot (szemben az ellenkezőjével), hogy ezek a fejlemények csak számszerűségükben voltak valóban elenyészőek (így idézőjelben, mert ugyan mennyi is lett volna az, amit már nem e kategóriával jellemeznénk), de nem azért, mert bennünk úgymond a szubjektív önkény eseti megnyilvánulásai törtek felszínre. Az összességében véve kisszámú (sic!) cselekményben ugyanis nem a rendszer alaphangjával szembeni törekvések valósultak meg, hanem éppen ellenkezőleg: a rendszer működésfilozófiájából kógensen következő akciók próbáltak meg eredményeket elérni a rezsim objektív lehetőségei ellenében is. Valahogy úgy, amint Bárdossy és Keresztes-Fischer miniszterek interpretálták (lásd később) e helyzetet: most sajnos, ennyire tellett. A történteknek a német kényszerrel szembeni jelképes engedelmeskedés- 13 Lásd ehhez pl.: Ungváry Krisztián: Értelmiség és antiszemita közbeszéd. In: Beszélő, 2001/6.; az egyházi közgondolkodás mélyrétegeit meghatározó theológiai antiszemitizmushoz: Majsai Tamás: Crucifixus sub Pontio Pilato. In: Theologiai Szemle, (ÚF 33.) 1990/ Judit Fejes: On the History of the Mass Deportations from Carpatho-Ruthenia in In: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later. (Ed. by Randolph L. Braham Attila Pók.) Columbia University Press. (Holocaust Studies Series. East European Monograaphs, No. CD- LXXVII.) (A továbbiakban idézve: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later) 89

8 sel való interpretációját, a stratégiai minimumelméletet egyértelműen az utókor vágyvezérelt etikai igényei hordozzák. (Utóbbit illetően lásd pl. Püski Levente és Illés Sándor teljesen tarthatatlan és hamis tényközlésekre épített állításait a Babits Kiadó gondozásában megjelent háromkötetes XX. századi történeti monográfiában. 15 ) Továbbra is csak utalásszerűen: a) A nyugati országokból, köztük elsősorban Ausztria felől és a cseh-szlovák régióból Magyarország irányában várható és érkező zsidó menekültáradat feltartóztatására, illetve a menekültek visszaszorítására ugyancsak minden ismert német kényszer nélkül tucatnyi igen határozott BM-intézkedés született. (Felsorolásuktól itt most el kell tekintenem.) Ugyanebből az időszakból származik azonban Csáky István külügyminiszter szeptember 17-én megfogalmazott ama mondata is utalva arra, hogy az önkényeskedők akciói mennyire összhangban voltak a legmagasabb kormányzati szerepet betöltő tényezők felfogásával, amelyből kiderül, hogy miközben a magyar kormány az ország területére tág szívvel beengedett lengyel menekültekre vonatkozó rendelkezésekből zsidók természetesen ki vannak zárva, mert ezeket a határon kereken visszautasítjuk Püski Levente szerint a harmincas évek végén hozott zsidótörvények inkább a középosztályi és kispolgári rétegek antiszemita hangulatának lecsillapítását szolgálták, a háború alatt születettek pedig erőteljes német nyomásra születtek. A Kállay-kormány még képes volt visszautasítani Hitler radikális követeléseit, melynek hatásaként közel 100 ezer zsidó menekült Magyarországra a szomszédos államokból, de Bárdossy 1941 júliusában már rákényszerült arra, hogy közülük ezret letartóztasson és 18 ezer főt Galíciába deportáljon. (In: Magyarország a XX. sz.-ban. I. kötet. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. Főszerkesztő: Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits Kiadó ) Hasonló szellemben ír Illés Sándor is: Német nyomásra 1941 nyarán került sor az első deportálásokra, bár ebben az időszakban Magyarország volt az egyetlen állam a német érdekszférában, ahol a zsidóság viszonylagos biztonságban élt. Ezt bizonyítja többek között, hogy ezer [sic!] zsidó menekült érkezett az országba től az ország német megszállásáig ezerre tehető a zsidó kivándoroltak száma. (In: Magyarország a XX. sz.-ban. II. kötet. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Szekszárd: Babits Kiadó ) 16 Napi jelentés Orłowski budapesti lengyel követ és Csáky külügyminiszter beszélgetéséről. In: Magyarország külpolitikája a II. világháború kitörésének időszakában Összeállította és sajtó alá rendezte: Juhász Gyula. (Sorozatcím: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, IV.) Budapest: Akadémia Kiadó (403. irat) /534. Ez a kettősség magyarázhatja azt, hogy a Leon Orłowski, a Lengyel Köztársaság 1941-ig hivatalban volt budapesti nagykövete úgy emlékszik az 1941-es deportálásért felelős tényezők körében előkelő helyet elfoglaló Pásztóy Ámonra (akit a Népbíróság 1949-ben kötél általi halálra ítélt), mint aki a menekültügyben mindig nagy jóindulatról tett tanúbizonyságot. In: Menekült-rapszódia. Lengyelek Magyarországon, Emlékiratok a bujdosás éveiből. A lengyel eredetit szerkesztette: Jan Stolarsky. A magyar kiadást szerkesztette és gondozta: Szenyán Erzsébet. Bevezető és zárótanulmány: Grzegorz Łubczyk. Utószóval ellátta: Kapronczay Károly. Budapest: Széphalom Könyvműhely /87. (A továbbiakban idézve: Menekült-rapszódia) 90

9 b) A közvetlen adatok szintjén máig ismeretlen annak az oka, hogy Keresztes-Fischer belügyminiszter augusztus 9-i táviratával miért utasította minden előzmény nélkül a deportálás azonnali leállítására Kozma Miklós kormányzó biztost. 17 Az adatok értelmezése mindenesetre meglehetősen egyértelmű felvilágosítással szolgál. Ezen a napon a német 1. páncélos csoport közvetlen irányítása alá helyezték a megszállási feladatokban részt vevő Kárpát-csoport tényleges harcoló alakulatát képező Gyorshadtestet, és a zsidógyilkolást a világnézeti harc jegyében szívügyükként ismerő, Himmler felügyelete alatt álló náci rendőri apparátussal rivalizáló katonai vezetés eminens hadászati szempontokra tekintettel nem támogatta tovább, hogy gyorshadtest erejét a deportálással kapcsolatos teendők kössék le. A következő lépést az jelentette, hogy a német hadvezetés augusztus 14-én a Kárpát-csoport által kézben tartott terület egésze felett átvette az operatív irányítást is, amelynek következményeként augusztus 15-én és 17-én a belügyminisztérium az akció egészét is felfüggesztette, és arra utasította az illetékes hatóságokat, hogy az eltávolítás céljából őrizetbe vett lengyel és orosz származású külhonos zsidókat bocsássá[k] szabadon és állandó lakóhelyükön kötelezzé[k] őket hetenkénti személyes jelentkezésre. 18 c) A deportálások leállításának a ténye augusztus közepére egyértelművé vált ugyan, egyes tényezők (pl. Kricsfalussy-Hrabár Endre nyug. csendőrezredes, közigazgatásvezető, aki a Kárpát-csoport vezetője, vitéz Szombathelyi Ferenc, a megszállt területek parancsnoka és később vezérkari főnök mellett összekötő szolgálatot teljesített), mindenekelőtt Kozma Miklós szorgalmazására, aktívan ambicionálták a kiszállítások felújítását. Nyilván tudtak arról, hogy a deportálási stop alapvetően nem egységes német álláspontban gyökerezik, és okkal reménykedtek annak tárgyalásos megváltoztathatásában. (Tökéletes helyzetanalógiának tekinthető a 9-i német enunciáció, amelyet követően a kitelepítendőknek az országon belüli összefogdosása és Kőrösmezőre telepítése nem állt le, utalva arra, hogy magyar oldalról bíztak a német álláspont mielőbbi felülbírálatának a lehetőségében.) A helyzet diplomáciai ambiguitásának a tükre az is, hogy a kassai VIII. honvéd hadtest egyes alakulatai csak július 23-án hagyták abba a kitelepítést. d) Az adott helyzet megváltoztatására, illetve a deportálások felújítására újból és újból születtek próbálkozások már az augusztust követő hónapok- 17 A Kárpát-csoport napi jelentései (jún. 20., 22; aug. 9.) számokkal dokumentált jelentéseket tartalmaznak a Kőrösmezőn összezsúfolt zsidók kitelepítéséről, Dnyeszteren túli területekre szállításáról. Az ungvári rendőrkapitányság augusztus 9-én összegezte is az áttelepítettek számát: : táborparancsnokságnak átadottak; eltávolítottak [vagyis, akiket Kőrösmezőről eddig az ukrán területekre áttettek]: OL K 150: általános iratok, sz. 91

10 ban is. Szeptemberben Kozma és Keresztes-Fischer belügyminiszter intézkedése nyomán a magyar fél illetékesei a német katonai vezetéssel tárgyaltak a kiutasítottak visszatoloncolásának elhárítása céljából, Stanislauban pedig október végén még magyar-német bizottság is összeült a kérdés tisztázására. A magyar vezetés makacsságát tapasztalva a németek végül is az ügy egyéni hatáskörben történő és radikális megoldását választották: utasítást adtak a terhet jelentő galíciánerek lemészárlására. 19 A magyar fél viselkedése egyébként azért és azzal együtt is érdekes, mert a magyar katonaság az ismerhető kutatások adatai szerint vonakodott a gyilkosságokban részt venni (ki is váltva ezzel egyes német tényezők elégedetlenségét), ám annak ellenére is szorgalmazta a deportálásokat és gátolta a kitelepítettek visszaszökdösési kísérleteit, hogy pontosan ismerte, hogy milyen embertelenségekre került sor már augusztus elejétől fogva a közvetlenül szomszédos, illetve általa megszállás alatt tartott területeken. 20 Nem csak a magyar kormányzat és politikai vezetés ez ügyben különösen angazsált tényezőinek valós céljait, de e szándékok képviselete mögött felsorakozó erők igen számottevő volumenét is tükrözi Littay András VKF-helyettesnek a II. magyar hadsereg háborús rendelkezésre bocsátása ügyében Keitel tábornokkal, a német hadsereg főparancsnokával folytatott tárgyalásokról felvett beszámolója. A január 10-i berlini, és a január i magyarországi találkozók többször is visszatérő tárgysorozati pontja volt az úgynevezett Magyarországra beszivárgott zsidók áttelepítése a Dnyesztertől keletre eső területre. e) Anélkül, hogy részleteznénk a kormányzat, és kifejezetten is az úgynevezett civil kormányzati tényezők informáltságát, illetve azoknak a memoároknak, továbbá a háború utáni felelősségrevonások idején tett tanúvallomásoknak, valamint az elsősorban az utóbban megszülető történészi munkáknak ama állításait, hogy mindenekelőtt is Keresztes- Fischer Ferenc helyzetmegítélésében szinte száznyolcvan fokos fordulatot eredményezett a hadszíntéren zajló tömegmészárlások tényvilágának a megismerése, hadd idézzük azt a teljesebb szövegkörnyezetet (már csak a korabeli parlamenti elitpolitika hangulatvilágának az érzékeltetése végett is), amelyben 1941 késő őszén sor került a magyar kormányzat két vezető politikusának, Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek és Bárdossy László miniszterelnök-külügyminiszternek a deportálással kapcsolatos kevésbé ismert képviselőházi helyzetértékelésére Lásd pl.: Dieter Pohl, op. cit., , Dieter Pohl: Hans Krueger and the Murder of the Jews in the Stanislawow Region (Galicia). In: Yad Vashem Studies, Vol. 26, 1998, pp Azokat a felvetéseket, hogy e felszólalásokat a szélsőjobboldal hőzöngőinek és/vagy a politikai élet egyéb héjáinak a pacifikálási szándéka, netalán éppen kettejük egymással szembeni taktikai megfontolásai motiválták volna, teljesen komolytalannak tartom. 92

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, 1986. 59-86.

Részletesebben

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez

Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez Múltunk, 2007/4. 255 281. 255 [ ] KEREPESZKI RÓBERT Debrecen és a Volksbund Adalékok a debreceni Volksbund megalakulásának körülményeihez A két világháború közötti magyarországi németségrôl és szervezeteirôl

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON 9.1 A zsidótörvények A magyarországi zsidók tragédiáját mások már részletesen megírták. 1 A jelen tanulmány e téren csupán a keresztény egyházaknak

Részletesebben

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében

Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Amiről beszélni kell A menekültek ezeréves védelmében Hernádi Tibor A magyarországi zsidóság ezeréves védelme c. művének kivonatolását és kiegészítését ellátta Botos László Gömbös Gyula korának egyik kiváló

Részletesebben

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért

Tovább. 10. Évkönyv MEASZ. a demokráciáért Tovább 10. Évkönyv 2014 MEASZ összefogás a demokráciáért A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Összefogás a Demokráciáért (MEASZ) kiadványa 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I/6. E-mail: measz@upcmail.hu

Részletesebben

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM

2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM 2014 148. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 9 770039 809004 1 4 0 0 6 SZÁZADOK 148. ÉVF. (2014) 6. SZÁM Romsics Ignác: A Numerus Clausustól a Holokausztig Molnár Judit: A zsidók utazásának korlátozásától korlátlan deportálásukig

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

szemle Lajos Iván élete és halála *

szemle Lajos Iván élete és halála * [ ] szemle 276 Lajos Iván élete és halála * Nagy Töhötöm és Ugrin József 1942-ben Erdélyben (Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtár) Lajos Iván (1906 1949) pécsi tankerületi tanügyi fogalmazó neve

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról

Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról Szécsényi András Betekintő 2014/3. Fogalomtörténeti vázlat a munkaszolgálatról Bevezetés Az utóbbi időben ismét megszaporodni látszanak a második világháború alatti munkaszolgálattal kapcsolatos közéleti

Részletesebben

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944

I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 A magyar külpolitika története /Johancsik J. I. A HÁBORÚBAN ÁLLÓ MAGYARORSZÁG KÜLPOLITIKAI HELYZETE 1941-1944 1. Magyarország hadbalépése és következményei A magyar államvezetést a trianoni békeszerződés

Részletesebben

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA

SZÁLASI FERENC A VÁLSÁG FÉRFIA 46. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER ÁRA: 240 Ft SZÁLASI FERENC NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA (4. oldal) DAVID IRVING: DAVID DUKE: TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: KENESSEY CSABA: HIMMLER MEGGYILKOLÁSA 5. oldal A SZAKADÉK

Részletesebben

IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ

IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ IRATOK A KŐRÖSMEZEI ZSIDÓDEPORTÁLÁS TÖRTÉNETÉHEZ 1941 Közli: Majsai Tamás In: Ráday Gűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.)

Részletesebben

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal)

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) 47. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS ÁRA: 280 Ft Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) A NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA IV. RÉSZ 4. oldal LÉON DEGRELLE: NYÍLT LEVÉL A PÁPÁHOZ 6.

Részletesebben

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés

Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel. Névnapos falinaptár. Ünnepi készülődés Év végi összegzés IV. évfolyam 7. szám 2010. december 10. A Vajdasági Magyar Szövetség lapja Karácsonyi beszélgetés Pénzes János szabadkai megyéspüspökkel Névnapos falinaptár Ünnepi készülődés Év végi összegzés ÜNNEPI KUCKÓ

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA

ELÔSZÓ A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT FÖLDRAJZI ENCIKLOPÉDIÁJA ELÔSZÓ Jelen Enciklopédia referenciamunkaként kíván szolgálni tanároknak, diákoknak és mindazoknak, akik a magyarországi zsidóságot általában, de különösen az annak helyi közösségeit sújtó katasztrófát

Részletesebben

KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK *

KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK * KARSAI LÁSZLÓ: A MAGYAR HOLOCAUST UTOLSÓ SZAKASZA A SZÁLASI RENDSZER ÉS A ZSIDÓK * Témaválasztásomat két fő okkal tudom magyarázni: olyasmiről szeretnék beszélni, amelynek bár jelentős szakirodalma van

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Első közlemény) 1. Mikes Lajos, Az Est-lapok irodalmi szerkesztője a Centrál kávéház

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát PPEK 814 Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát Krajsovszky Gábor Harcold halálig az igazság harcát mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin

Szerkesztőbizottság. Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György. Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin 56 ÉVKÖNYV 1992 Szerkesztőbizottság Bak János Békés Csaba Hegedús B. András Litván György Az Évkönyv szövegeit gondozta S. Varga Katalin Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia, a Soros Alapítvány, a National

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944

2010.1 REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.1 TUDOMÁNYOS SZEMLE REVÍZIÓ, PROPAGANDA, KISEBBSÉGI KÉRDÉS 1938 1944 REVÍZIÓ, PROPAGANDA: A. Sajti Enikô: Magyarország és Jugoszlávia a terület-visszacsatolások

Részletesebben

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években

Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Andreides Gábor A magyar olasz kapcsolatok alakulása az 1970-es években Bevezetés Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását követően, a szovjet intervenció hatására Magyarország nemzetközi diplomáciai

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története

Müller János Kovács Tamás Kovács Levente. A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Müller János Kovács Tamás Kovács Levente A Magyar Bankszövetség története Tarsoly Kiadó Budapest, 2014 A kötet megjelenését támogatta

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a keresztény értékekhez KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2012 MÁRCIUS Surján László átvette az EP-alelnöki stafétát Tőkés Lászlótól Tizenöt év után újra van irodája a KDNP-nek Szombathelyen A magyarság

Részletesebben

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége

Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége Soós Mihály Az aranyvonat eltűnt kincseinek nyomában A külföldre hurcolt zsidó vagyon sorsa és Schwarcz Viktor tevékenysége 1944-ben, még a nyilas hatalomátvétel előtt döntés született arról, hogy a zsidók

Részletesebben